Громадянство в міжнародному праві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МВС УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Курсова робота з предмету «Міжнародне право»
На тему: "Громадянство в міжнародному праві»

Виконав: студент 4-го курсу

2-ої групи
Висоцький Д.В.
Перевірив: доцент Кожекін А.Г.

СІМФЕРОПОЛЬ 2003

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1

1. Поняття громадянства та його значення для міжнародного права ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2. Набуття громадянства, його способи та умови ... ... ... ... .9
2.1 Натуралізація, поняття і значення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.2 Відновлення в громадянстві ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.3 Оптація і трансферт, поняття, основні положення ... ... ... .19
3. Припинення громадянства, основні способи. Припинення громадянства на підставі міжнародного договору ... ... ... .21
4. Подвійне громадянство (біпатризм), безгромадянства (апатрізм), поняття, порядок запобігання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
5. Міжнародне регулювання з питань громадянства заміжньої жінки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 27
6. Правове становище іноземців, міжнародне регулювання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
7. Правовий статус біженців і переміщених осіб у міжнародному праві ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
8. Право притулку поняття, виникнення і розвиток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
9. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47
10. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11. Додатка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Введення.

Проблема громадянства винятково важлива як для науки міжнародного права, так і для практичної державно-правової діяльності. Громадянство є одним з основних ознак державного суверенітету, а в суверенітеті окремої держави, у свою чергу, міститься джерело існування й розвитку громадянства.

Інститут громадянства пов'язаний не тільки з реалізацією державного суверенітету, а й з обов'язком держави забезпечувати захист прав і законних інтересів громадян цієї держави. Відповідно до Загальної Декларації прав людини "право на громадянство є невід'ємним правом людини». Громадянство, як суб'єктивне право людини, визнається багатьма конституціями народів світу. У цьому плані законодавство України про громадянство відповідає вимогам міжнародно-правових стандартів забезпечення прав і свобод людини.

Населення зазвичай визначається як сукупність індивідів, які проживають у певний час на території конкретної держави і підлеглих його юрисдикції.

До складу населення будь-якої держави входять громадяни цієї держави, іноземці та особи без громадянства (апатриди). Іноді виділяють і проміжну групу - осіб, які мають подвійне громадянство (біпатриди). Проте найчастіше дані особи входять в першу групу, тобто громадян певної держави.

Правовий статус населення визначається передусім нормами внутрішньодержавного права. Разом з тим є чимало проблем, пов'язаних з населенням, які здавна регулюються нормами звичайного і договірного міжнародного права. У міру розвитку політичних, соціально-економічних культурних, науково-технічних зв'язків між державами зростає число питань, пов'язаних з населенням, за якими держави здійснюють взаємовигідне співробітництво. В даний час питання правового статусу населення і за внутрішньодержавним, і з міжнародного права вирішуються в контексті забезпечення прав і основних свобод людини.

З незапам'ятних часів держави здійснюють співробітництво з питань громадянства та правового статусу іноземців. Пояснюється це зацікавленістю держав у захисті прав своїх громадян, які перебувають за кордоном. Разом з тим міжнародне суспільство прагнуло також забезпечити правову захищеність та іноземців. Це вимагали перш за все постійно розвиваються міжнародні торгово-економічні відносини.

Міжнародно-правова база щодо питань громадянства досить обширна і включає ряд конвенцій та міжнародних договорів з різних проблем, пов'язаних з інститутом громадянства. Основними з них є: Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., Європейська конвенція про громадянство Страсбург, 6 жовтня 1997 р., Конвенція про громадянство заміжньої жінки від 20 лютого 1957 р., Конвенція про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 , Конвенція про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства, Конвенція про рівноправність громадян держави іноземців та осіб без громадянства у сфері соціального забезпечення № 118, а також Протокол що стосується конкретного випадку безгромадянства від 12 квітня 1930 р., Спеціальний Протокол що стосується безгромадянства та ряд інших актів міжнародного характеру.

У даній роботі зроблена спроба, на підставі міжнародних угод, дати загальну характеристику інституту громадянства, порядку і способів набуття громадянства, виходу з нього, а також охарактеризувати основні поняття, пов'язані з цією проблемою («біпатризму», «апатрізма», поняття «іноземець» , «біженець» і т.д.). З'ясувати роль і значення інституту громадянства в міжнародному праві, а також вплив міжнародної практики з питань громадянства на законодавство різних держав і правових систем в цілому.

Для більш повного розуміння проблеми вважаю за необхідне розпочати свою роботу з визначення терміна «громадянство» і різними його формулюваннями, використовуваними в літературі з курсу «Міжнародне право»
1. Поняття громадянства та його значення для міжнародного права.
Основу правового статусу індивіда утворюють   правовідносини громадянства. Сутність громадянства полягає у взаємовідносинах людини і держави.
У вітчизняній науці міжнародного права і законодавстві з питань громадянства є багато визначень інституту громадянства, але, як вважається, всі вони грішать певною неповнотою, а іноді й суперечливістю.
Так, наприклад, в семитомне «Курсі міжнародного права» міститься наступна дефініція громадянства: «Громадянство - це стійкий правовий зв'язок фізичної особи з державою, яка виражається в сукупності їх взаємних прав і обов'язків і означає підпорядкування даної особи суверенною владі відповідної держави незалежно від свого місцезнаходження ... Громадянство - це юридична приналежність тієї чи іншої особи до державно організованого суспільства. Громадянство - стійкий правовий зв'язок, оскільки навіть у разі тривалого перебування громадянина за кордоном вона не переривається ».
З приводу такого формулювання громадянства виникає ряд питань. По-перше, викликає сумнів, що громадянин, незалежно від свого місцезнаходження, підпорядкований суверенної влади держави своєї громадянської належності, оскільки, як іноземця на території іншої держави, він, безумовно, підпорядкований юрисдикції держави перебування. По-друге, на території будь-якої держави в будь-який час знаходяться не тільки громадяни даної держави, але й інші особи-іноземні громадяни та особи без громадянства, які в даний момент проживають на його території, складаючи його населення .*
Ст. 2. Європейської конвенції про громадянство дає наступне визначення громадянства: "громадянство" означає правовий зв'язок між особою та державою без вказівки етнічного походження цієї особи ".**
Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. містить таке визначення громадянства-«громадянство Україна-правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках ».***
Найбільш оптимальною формулюванням громадянства, на
* М. А. Баймуратов «Міжнародне публічне право» Х. «Одіссей» 2003р.
** Європейська конвенція про громадянство Страсбург, 6 жовтня 1997р.
*** Закон України «Про громадянство України» ВВРУ 2001р. № 13 ст. 65
мій погляд, є наступне формулювання: громадянство-це політико-правовий зв'язок особи і держави стійкого характеру, в результаті якої між ними виникають взаємні права і обов'язки.
Як видається, в цьому формулюванні міститися всі найважливіші ознаки громадянства:
· Громадянство-це правовий зв'язок особи і держави;
· Юридичні права і обов'язки між суб'єктами правовідносин носять взаємний характер: держава має право вимагати від особи повагу і дотримання своїх законів, але в той же час зобов'язана здійснювати захист цієї особи як на своїй території, так і за її межами; особа ж, у свою чергу, має право вимагати від держави забезпечення такого захисту, але в той же самий час вона зобов'язана дотримуватися її законів;
· Громадянство - це політичний зв'язок особи і государева, так як передбачає ту чи іншу ступінь участі особи в управлінні справами держави і суспільства: участь у виборах, референдумах, сплату податків та ін;
· Стійкість такого зв'язку припускає наявність потенційної можливості її розриву (особа вправі вийти з громадянства на підставі свого волевиявлення і на підставах передбачених законодавством).
Таким чином, суть політико-юридичного статусу особи як громадянина конкретної держави полягає в участі індивіда в справах по управлінню суспільством і державою, активному користуванні своїми правами і сумлінному виконанні обов'язків, покладених на нього законом. Причому, встановлення такого статусу, є виключною прерогативою даної держави. Але в деяких випадках, це породжує колізію норм про громадянство різних держав, яка може знайти своє вирішення тільки на рівні міжнародного права за допомогою укладання відповідної угоди між зацікавленими державами. Перш за все, це стосується ситуації подвійного громадянства в силу законодавства про громадянство держав, кожна з яких визнає даного індивіда своїм громадянином. У принципі, обидва такі держави звичайно не визнають приналежність даного індивіда до громадянства іншої держави. Але це лише ускладнює її становище, оскільки, перебуваючи в межах юрисдикції однієї держави, індивід може бути притягнутий до відповідальності за деякі діяння, які він скоїв у межах території іншої держави в якості її громадянина. Тому зацікавлені держави укладають, іноді угоди про ситуацію подвійного громадянства, щоб мінімізувати наслідки такої ситуації для індивіда або взагалі її виключити. У Законі України «Про громадянство» від 8 жовтня 1991 року нашим державою признавалася можливість подвійного громадянства, яке виникає на підставі укладених Україною міжнародних угод. Хоча в договірній практиці України такі приклади були відсутні. Проте вже в Конституції України 1996 року було закріплено положення про те, що в Україні існує єдине громадянство (стаття 4), яке знімає проблему виникнення подвійного громадянства у громадян України. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року серед принципів законодавства України про громадянство (стаття 2) закріплює принцип єдиного громадянства-громадянства держави України, який виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.
Слід пам'ятати, що в колишньому СРСР було законодавчо встановлено також подвійне, або одночасне громадянство відповідних осіб-статус громадянина СРСР і одночасно статус громадянина союзної республіки, на території якої він постійно проживав. При переїзді в іншу союзну республіку на постійне місце проживання, відповідно змінювалося і республіканське громадянство. Оскільки громадянство-це юридична приналежність індивіда до організованого в дану державу суспільству, а союзні республіки СРСР по суті державами не були, то категорія «громадянин союзної республіки» була юридичною фікцією. На практиці це було викликано необхідністю врегулювання питань про умови голосування при виборах органів влади союзної республіки і забезпечення інших політичних прав громадян СРСР. Однак, виходячи із сучасних критеріїв, для цього досить було б просто розрізняти громадян СРСР, які постійно проживають на території даної союзної республіки і знаходяться в ній тимчасово.
У доктрині міжнародного права та національному законодавстві деяких держав замість терміна «громадянство», використовується термін «підданство», причому в якості цілком рівнозначних. Як видається, ці терміни не є рівнозначними. Підданство відрізняється від громадянства насамперед тим, що воно:
· По-перше, є інститутом монархічної держави і позначає політико-правовий зв'язок підданого з монархом;
· По-друге, така правова зв'язок характеризується не взаємним і равнообязаннимі, як при громадянство, а одностороннім характером: підданий несе перед монархом тільки обов'язки, а монарх по відношенню до індивіда має тільки права;
· По-третє, в історичній ретроспективі інститут підданства передував виникненню інституту громадянства, який вперше з'являється в епоху буржуазних революцій.
Слід враховувати, що в деяких сучасних монархіях інститут підданства там, де він ще офіційно існує, нічим не відрізняється від інституту громадянства. Так, наприклад, в Акті про британське підданство від 30 липня 1948 року (п. 2 статті 1, частина 1) вказувалося: «вираз« британський підданий »і вираз« громадянин Співдружності »мають те ж значення». У більшості ж держав із монархічною формою правління використовується поняття громадянства.
Щодо громадянства можуть бути виділені правові стани індивіда, що знаходиться в будь-який час на території конкретної держави.
Громадянин (патрід) - це особа, яка має докази приналежності до громадянства даної конкретної держави. У України громадянин України - це особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України. Документами, що підтверджують громадянство України, є:
1. паспорт громадянина України;
2. свідоцтво про належність до громадянства України;
3. паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4. тимчасове посвідчення громадянина України;
5. проїзний документ дитини;
6. дипломатичний паспорт;
7. службовий паспорт;
8. посвідчення особи моряка;
9. посвідчення члена екіпажу;
10. посвідчення особи на повернення в Україні .*
У продовженні даної роботи вважаю за необхідне дати коротку характеристику осіб без громадянства, осіб з подвійним або множинним громадянством, а також іноземним громадянам.
Особа без громадянства (апатриди, аполід) - це особа, що перебуває на території конкретної держави, яка не має доказів приналежності до громадянства якоїсь держави взагалі. У місці свого перебування апатрид отримує документ, що засвідчує його особу і правовий стан. В Україні таким документом є дозвіл на проживання.* Закон України «Про громадянство України» ВВРУ 2001р. № 13 ст. 65.

Особа з подвійним або множинним громадянством (біпатрид) - це особа, яка має доказ приналежності до громадянства двох і більше держав. У цьому випадку таким доказом виступають паспорти

громадянина двох або декількох держав. При цьому іноді виникає необхідність визначення ефективного громадянства, що особливо важливо в коллизионном праві при участі таких осіб у цивільно-правових відносинах, ускладнених іноземним елементом (цивільних, сімейних, трудових та ін.)
ній слід враховувати тільки законно захищаються інтереси. Навіть
незважаючи на те, що ЄКПЛ і протоколи до неї, за винятком статті
3 Протоколу N 4 (заборона вислання громадян), не містять
положень, які прямо стосуються питань громадянства, деякі
положення все ж застосовні до питань, пов'язаних з громадянством.
Найважливіші з них включають:
- Статтю 3 (заборона тортур і нелюдських або таких, що принижують
гідність, поводженню чи покаранню);
- Статтю 6 (право на справедливий і відкритий розгляд);
- Статтю 8 (право на сімейне життя);
- Статтю 14 (недискримінація); і
- Статтю 4 Протоколу N 4 (заборона масової висилки
іноземців).
17. Особи, сімейне життя яких проходить у певній
країні, наприклад які проживають в ньому протягом багатьох років
зі своєю сім'єю, навіть якщо їм не вдалося стати громадянами цієї
країни, можуть мати право на те, щоб залишатися в цій країні,
якщо вони зможуть довести, що вони мають право на повагу до сімейного
життя відповідно до статті 8 ЄКПЛ (995_004). Це право
набуває особливої ​​важливості у тих випадках, коли в результаті
правонаступництва держав велика кількість осіб не набувають
громадянства держави, де вони проживають.
18. Що стосується заборони нелюдського або такого, що принижує
гідність, поводженню (стаття 3 ЄКПЛ (995_004), то дії,
принижающие звання, посада, репутацію громадянина або іноземця
або спрямовані на його приниження, можуть являти собою
порушення статті 3.
19. Стаття 3 Протоколу N 4 ЄКПЛ (995_004) передбачає
право громадян в'їжджати в держави, громадянами якої вони
є, і не бути висланими з його території. Крім того,
стаття 4 того ж Протоколу забороняє масову висилку іноземців.
II. Коментар до статей Конвенції
Глава I
Загальні питання
Стаття 1
Предмет Конвенції
20. Стаття 1 стосується предмета Конвенції, який включає
принципи загального характеру (див., зокрема, статті 4 і 18) і
конкретні норми, пов'язані з громадянством, в тому числі норми,
регулюють виконання військового обов'язку у випадках множинного
громадянства (див., зокрема, глави III і VII), яким має
відповідати внутрішнє законодавство держав-учасників.
Остання частина цього положення, що вимагає того, щоб внутрішнє
законодавство держав відповідало встановленим нормам,
покликана підкреслити, що принципи і норми, що містяться в цій
Конвенції, не володіють самі по собі виконавчої силою і що
тому, переносячи їх у своє внутрішнє законодавство,
держави можуть враховувати свої власні конкретні умови.
21. У статті 1 зазначається, що Конвенція застосовується тільки
до фізичних осіб.
Стаття 2
Визначення
22. Концепція громадянства була розглянута Міжнародним
Судом в рамках справи Ноттебом. Суд визначив громадянство як
"Правовий зв'язок, що має в якості своєї основи новий соціальний
факт прихильності, справжню зв'язок існування, інтересів і
чуття разом з існуванням взаємних прав та обов'язків "(справа
Ноттебом, ICJ Reports 1955, р. 23).
23. Громадянство визначається в статті 2 Конвенції як
"Правовий зв'язок між особою та державою без вказівки
етнічного походження цієї особи ". Таким чином, воно стосується
специфічних правових відносин між приватною особою і
державою, які визнаються цією державою. Як вже
зазначалося у виносці до пункту 1 цього роз'яснювального доповіді,
в тому, що стосується наслідків застосування Конвенції, терміни
"Nationality" і "citizenship" є синонімами.
24. По всьому тексту Конвенції при перекладі терміну "громадяни"
на французьку мову замість слова "nationaux" перевага віддається
слову "ressortissants". Для цілей Конвенції термін
"Ressortissants" включає не осіб, які підпадають під юрисдикцію
відповідної держави-учасниці, а лише тих осіб, які
мають її громадянство.
25. "Множинне громадянство" включає як подвійне
громадянство, так і наявність громадянства більш ніж двох держав.
26. Визначення терміна "дитина" грунтується на статті 1
Конвенції Організації Об'єднаних Націй 1989 року про права
дитини (995_021). Посилання на право, що застосовується до дитини,
означає, що підлягає застосуванню право може включати норми
міжнародного приватного права.
27. "Внутрішнє законодавство" визначається як
охоплює всі різні типи положень національної правової
системи. Вираз "норми, що випливають із
міжнародних документів "стосується яких норм, що випливають з
документів прямого застосування, яких норм, перенесених з
обов'язкових міжнародних документів.
Глава II
Загальні принципи, що стосуються громадянства
Стаття 3
Компетенція держави
28. Як правило, вважається, що питання громадянства підпадають
під внутрішню юрисдикцію кожної держави; це є
основоположним принципом міжнародного публічного права,
закріпленим у статті 1 Гаазької конвенції 1930 року по деяких
питань, що стосуються колізії законів про громадянство (995_218), і
підтвердженим у статті 2 цієї Конвенції, а саме, що:
"Кожна держава визначає у відповідності зі своїм
законодавстві, хто є її громадянами ". Крім того, обидві
ці статті передбачають, що "це законодавство визнається
іншими державами, умови його відповідності чинним
міжнародним конвенціям, міжнародному звичаєвому праву та
загальновизнаним правовим засадам щодо громадянства ".
29. У зв'язку з розвитком права в галузі прав людини після
другої світової війни у ​​все більшій мірі визнається, що при
здійсненні свого дискреційного права в цій області
держави повинні також враховувати основні права фізичних осіб
(Див. також коментарі щодо статей 4 і 5).
Стаття 4
Принципи
30. У заголовку і вступному реченні статті 4 визнається,
що існують певні загальні принципи щодо
громадянства, на яких повинні грунтуватися більш детальні норми,
регулюють придбання, збереження, втрату, поновлення чи
легалізацію громадянства. Слово "грунтуються" було обрано для
того, щоб вказати на зобов'язання дотримуватися наступних
міжнародні принципи як основу національних правил в області
громадянства.
Пункт "a"
31. Право кожної людини на громадянство вперше було
проголошено в статті 15 Загальної декларації прав людини
(995_015). У статті 7 Конвенції Організації Об'єднаних Націй
1989 року про права дитини (995_021) цим правом був наділений
також кожна дитина.
32. Принцип права на громадянство включено до Конвенції тому,
що він зумовлює наступні положення Конвенції, що стосуються
істоти, зокрема ті, в яких мова йде про уникнення
безгромадянства. Це право можна розглядати в якості позитивно
сформульованого зобов'язання не допускати безгромадянства, і
тому воно тісно пов'язане з пунктом "b" тієї ж статті. Незважаючи на
визнання існування права на громадянство, право на який-небудь
конкретне громадянство визначається правилами кожного
держави-учасника, що регулюють питання громадянства,
Відповідно до статті 3 Конвенції, яка говорить, що
держави визначають, хто є їх громадянами.
Пункт "b"
33. Зобов'язання уникати безгромадянства стало частиною
звичаєвого міжнародного права; в Конвенції 1961 року про скорочення
безгромадянства (995_240) встановлюються правила для його
виконання. Що стосується визначення безгромадянства, то робиться
посилання на статтю 1 Конвенції 1954 року про статус осіб без
громадянства (995_232), яка свідчить, що "термін" особа без
громадянства "означає особу, яка ніяка держава не вважає
своїм громадянином відповідно до свого законодавства ".
Таким чином, охоплюються тільки "особи без громадянства де-юре",
а не "особи без громадянства де-факто". Біженці охоплюються лише в
тій мірі, в якій вони також вважаються особами без громадянства
де-юре.
34. Мета цього пункту - захистити право на громадянство шляхом
запобігання виникнення безгромадянства. Як тільки людина
стає особою без громадянства він може втратити деяких прав
і навіть стати біженцем. У цій Конвенції міститься багато
положень, спрямованих на запобігання виникненню
безгромадянства. Слід зазначити, що пункт 3 статті 7 про втрату
громадянства, лише за одним єдиним виключенням, і пункт 1
статті 8 (заборона громадянам відмовлятися від громадянства, якщо в
Внаслідок цього вони стають особами без громадянства) ставлять
таку втрату в залежність від запобігання виникнення
безгромадянства. Крім того, на досягнення мети запобігання
безгромадянства спрямовані також пункт 4 "g" статті 6 і стаття 18
глави VI про правонаступництво держав.
Пункт "c"
35. Цей пункт взято з пункту 2 статті 15 Загальної декларації
прав людини (995_015). Він служить загальною гарантією, що має
особливе значення для статті 7 цієї Конвенції, що стосується
втрати громадянства ex lege або за ініціативою
держави-учасника.
36. У відношенні запобігання довільного позбавлення
громадянства можна зробити кілька зауважень. Вони відносяться як до
вагомим підстав для позбавлення громадянства, так і до процесуальних
гарантіям. Що стосується вагомих підстав, то позбавлення громадянства
повинно бути в цілому передбачуваним, пропорційним і запропонованим
законом. Якщо воно базується на одній з підстав, перерахованих
в пункті 1 статті 5, то воно суперечить цьому пункту. Тому
позбавлення громадянства за політичними мотивами носило б довільний
характер. Якщо ж бути точнішим, то в статті 7 Конвенції наводиться
вичерпний перелік підстав для позбавлення громадянства. У тих
випадках, коли позбавлення громадянства може призвести до
безгромадянства, застосовуються забороняють положення, які
містяться в пункті 3 статті 7. Згідно з цим пунктом,
єдиним винятком є ​​придбання громадянства в
результаті неналежної поведінки заявника (див. пункт 3 статті
7).
37. Що стосується процедурних гарантій, то слід послатися
на главу IV, зокрема на те, що рішення, що стосуються
громадянства, повинні містити викладені у письмовій формі і
повинні бути відкриті для адміністративного або судового
оскарження.
Пункт "d"
38. Цей пункт поширює дію положень статті 1
Конвенції 1957 року про громадянство заміжньої жінки (995_158) на
подружжя в цілому, з тим щоб відобразити принцип рівноправності жінок
і чоловіків (див. також пункт 1 статті 5).
Стаття 5
Недискримінація
Пункт 1
39. Це положення відображає статтю 14 ЄКПЛ (995_004), в
якій використовується термін "дискримінація", та статтю 2 Загальної
декларації прав людини (995_015), в якій використовується
термін "відмінність".
40. Однак сама властивість громадянства вимагає від держав
встановлення певних критеріїв для визначення своїх
власних громадян. Ці критерії могли б мати наслідком в
певних випадках встановлення більш преференційного режиму в
області громадянства. Звичайними прикладами справедливих підстав для
диференціації або преференційного режиму є вимога
знання національної мови для того, щоб набути громадянство,
і спрощена процедура набуття громадянства в силу
походження або місця народження. Певні випадки спрощеної
процедури набуття громадянства передбачаються і самої
Конвенцією в пункті 4 її статті 6.
41. Держави-члени можуть надавати більш сприятливий
режим громадянам деяких інших держав. Наприклад,
держава-член Європейського союзу може передбачати більш
короткий період постійного проживання, на отримання
громадянства громадянами інших держав-членів Європейського союзу
в порівнянні з загальною вимогою. Це представляло б собою
преференційний режим на основі громадянства, а не дискримінацію
через національного походження.
42. Саме тому необхідно було по-різному підійти до
особливостям режиму, які не є дискримінацією, і
особливостям, які, можливо, рівносильні забороненої
дискримінації у галузі громадянства.
43. Терміни "національне або етнічне походження"
грунтуються на статті 1 Конвенції 1966 року про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації (995_105) і частково статті 14 ЄКПЛ
(995_004). Вони також охоплюють релігійне походження.
"Соціальне походження" не було включено з тієї причини, що
його значення було визнано занадто розмитим. Оскільки деякі з
різних причин дискримінації, перерахованих у статті 14
Європейської конвенції з прав людини, були полічені НЕ
представляють собою дискримінацію в галузі громадянства, вони не
були включені до переліку причин дискримінації в пункті 1 статті 5.
Крім того, було відзначено, що, оскільки ЄКПЛ не призначена
для застосування до проблем громадянства, всі причини дискримінації
в цілому, перераховані в статті 14, мають відношення лише до прав
і свободам, що охоплюються цією Конвенцією.
44. Таким чином, перелік у пункті 1 містить ключові
елементи забороненої дискримінації у питаннях громадянства та
спрямований на забезпечення рівності перед законом. Крім того,
Конвенція містить безліч положень, мета яких запобігти
довільне здійснення влади (наприклад, статті 4 "c", 11 і
12), що може також призвести до дискримінації.
Пункт 2
45. Слово "керується ..." в цьому пункті являє
собою заяву про наміри, а не імперативну норму, якою
слід дотримуватися у всіх випадках.
46. Даний пункт спрямований на запобігання
дискримінаційного застосування норм у питаннях громадянства в
щодо громадян за народженням та інших громадян, включаючи осіб,
набули громадянство. У пункті 1 "b" статті 7 Конвенції
передбачається вилучення з цього основоположного принципу в
випадку, якщо особи, що придбали громадянство, придбали його шляхом
неналежної поведінки.
Глава III
Правила, що стосуються громадянства
Стаття 6
Придбання громадянства
Пункт 1
47. На основі підпункту "a" цього пункту кожне
держава-учасниця передбачає у своєму внутрішньому
законодавстві, що діти, народжені в одного з її громадян,
автоматично набувають громадянство цієї держави-учасниці
з можливим вилученням у відношенні дітей, які народилися за межами
його території. У тих випадках, коли батьківські права
встановлюються на основі визнання, розпорядження суду або
аналогічних процедур, громадянство може бути придбано в
відповідно до процедури, передбаченої внутрішнім
законодавством держави-учасника.
48. Термін "діти, обидва батьки яких невідомі", в
підпункті "b" означає новонароджених, які виявилися
залишеними на території держави без будь-яких відомостей про
їх батьків або громадянство і які в разі незастосування
даного принципу були б особами без громадянства. Його взято з
статті 2 Конвенції 1961 року про скорочення безгромадянства
(995_240). Вимога про надання громадянства
задовольняється також у тому випадку, якщо дитина, обоє батьків
якого невідомі, за умови відсутності докази
зворотного, вважається ex lege дитиною громадянина даного
держави і в силу цього його громадянином.
Пункт 2
49. Пункт 2 застосовується до дітей, що народилися на території
держави-учасниці, які не набувають за народженням
громадянства будь-якої іншої держави, і передбачає
здійснення через внутрішнє законодавство міститься в
пункті "b" статті 4 принципу, згідно з яким слід уникати
безгромадянства. Формулювання цього пункту взята зі статті 1
Конвенції 1961 року про скорочення безгромадянства (995_240).
Слід також згадати про статтю 7 Конвенції про права дитини
(995_021).
50. Дітям, які підпадають під дію пункту 2, надається
громадянство або за народженням в силу закону, або згодом у
силу його застосування. Коли громадянство не набувається за
народженню, повинно бути передбачено, щоб відповідний дитина
міг подати заяву про набуття громадянства відповідно до
процедурою, закріпленої у внутрішньому законодавстві, з
дотриманням одного або обох із зазначених умов. Крайній строк не
вказаний як однієї з умов, оскільки розглядається
положення застосовується тільки до дітей, а звідси, згідно
визначення терміна "дитина" у статті 2, імпліцитно випливає, що
крайній термін дорівнює віку 18 років. Громадянство повинно
надаватися усім дітям, що задовольняє умови, що містяться
у підпункті "b". Посилання на постійне проживання на законній
підставі протягом періоду, що не перевищує п'яти років, означає,
що таке проживання повинно бути дійсним і повинно
відповідати положенням, що стосуються перебування іноземців в
державі.
Пункт 3
51. Цей пункт передбачає, що внутрішнє
законодавство повинно містити правила, що дозволяють
іноземцям, які законно та постійно проживають на
території держави-учасника отримати його громадянство шляхом
натуралізації. Встановлено максимальний період проживання, який
може бути передбачений для натуралізації (десять років перед
подачею заяви); він відповідає загальноприйнятому стандарту,
оскільки в більшості країн Європи діє вимога про
проживанні протягом п'яти - десяти років. Крім того,
держава-учасниця може встановити інші обгрунтовані умови
натуралізації, зокрема в тому, що стосується інтеграції.
Пункт 4
52. Полегшена процедура набуття громадянства повинна
бути передбачена для всіх осіб, які належать до однієї з
категорій, перерахованих у підпунктах "a" - "g". Це стосується не
тільки натуралізації, але й інших форм придбання громадянства,
таких, як придбання ex lege. Для дотримання положень даного
пункту державі-учасниці достатньо забезпечити пільгові
умови для набуття громадянства особами, що належать до
однієї з категорій, перерахованих у згаданих підпунктах.
Прикладами пільгових умов є скорочення тривалості
необхідного постійного проживання, менш жорсткі вимоги до
знанню мови, спрощена процедура, більш низькі процесуальні
збори. За державами-учасниками все-таки зберігається
дискреційне право вирішувати, чи надавати своє громадянство
таким заявникам. Тим державам, в яких зазвичай висуваються
умови вже є досить пільговими (наприклад, нетривалий
період постійного проживання для всіх осіб, які подали заяву про
натуралізації), не потрібно приймати жодних додаткових
заходів.
53. Що стосується подружжя, згаданих у підпункті "a", то
слід нагадати, що вже в 1977 році у своїй Резолюції (77) 12 про
громадянство подружжя, мають різне громадянство, Комітет
міністрів Ради Європи рекомендував, щоб дружину-іноземцю або
дружині-іноземці надавався більш сприятливий режим у
метою сприяння придбання громадянства чоловіка / дружини.
54. Термін "усиновлені діти" у підпункті "d" охоплює
випадки усиновлення відповідно до внутрішнього законодавства
держави-учасника і випадки усиновлення, здійсненого за
кордоном та визнаного внутрішнім законодавством
держави-учасника. У зв'язку з цим робиться посилання на статтю 11
Європейської Конвенції 1967 року про усиновлення дітей (ETS N 58),
яка вимагає від учасників цієї Конвенції полегшувати
придбання свого громадянства дітьми, усиновленими їх
громадянами.
55. Підпункти "e" та "f" охоплюють заяви переважно
мігрантів другого і третього поколінь. Вони більшою мірою
здатні інтегруватися в життя суспільства приймаючої держави
в силу того, що вони провели частину або все своє дитинство на
території цієї держави, і тому їм повинна бути
надана можливість набуття громадянства за спрощеною
процедурі (див. у цьому зв'язку Другий протокол про поправки до
Конвенції 1963 року (994_037). Держава-учасниця може
обмежити терміни подання заяв відповідно до такої
спрощеною процедурою набуття громадянства.
56. Термін "визнані біженці" у підпункті "g" охоплює -
але не обмежується цим - біженців, визнаних такими за
Женевської конвенції 1951 року про статус біженців (995_011) і
Протоколу 1967 року (995_363) до неї. Держави-учасниці
має право включити в цю групу інші категорії біженців. Стаття 34
Конвенції 1951 року також передбачає спрощену процедуру
набуття громадянства визнаними біженцями.
57. Особи, які навмисно стали особами без громадянства,
незалежно від принципів, закріплених у Конвенції (наприклад, особи,
є вихідцями з держави, внутрішнє законодавство
якого, в порушення статті 8 цієї Конвенції, допускає
відмова від громадянства без попереднього отримання іншого
громадянства), не мають права на отримання громадянства за
спрощеною процедурою.
Стаття 7
Втрата громадянства ex lege або за ініціативою
держави-учасниці
58. Стаття 7 містить вичерпний перелік випадків, коли
громадянство може бути втрачено автоматично в силу закону (ex
lege) або за ініціативою держави-учасника. У цьому обмеженому
кількості випадків за певних умов держава-учасниця може
позбавити ту чи іншу особу свого громадянства. Це положення
сформульовано у формі заперечення для того, щоб підкреслити, що
автоматична втрата громадянства або втрата громадянства за
ініціативи держави-учасника може відбутися лише тоді, коли
має місце один з випадків, передбачених у цій статті.
Однак держава-учасниця може дозволити особам зберегти своє
громадянство навіть у таких випадках. Стаття 7 не стосується випадків,
коли мали місце адміністративні помилки, які не вважаються в
відповідній країні причиною для втрати громадянства.
Пункт 1
Підпункт "a"
59. Цей підпункт дозволяє державам-учасницям
передбачати втрату громадянства тоді, коли добровільно
купується інше громадянство. Слово "добровільне" вказує
на те, що громадянство придбане не автоматично (ex lege), а в
результаті вільного волевиявлення особи.
60. Якщо відповідно до статті 1 Конвенції 1963 року
(994_302) держави-учасники, які погодилися з главою 1
Конвенції 1963 року, зобов'язані передбачати втрату громадянства в
разі добровільного набуття іншого громадянства, то в
Відповідно до цього підпункту у держав-учасників є
вибір.
Підпункт "b"
61. Шахрайство, надання неправдивої інформації або
приховування будь-якого суттєвого факту має бути
результатом навмисної дії або бездіяльності з боку
заявника, яке послужило важливим фактором у придбанні
громадянства. Наприклад, якщо особа набуває громадянство
держави-учасниці з умовою, що згодом воно відмовиться
від громадянства походження, і якщо особа добровільно не зробило
цього, держава-учасник має право передбачати втрату її
громадянства. Крім того, для цілей цієї Конвенції "приховування
будь-якого суттєвого факту "означає приховування
відповідної умови, яке завадило б отриманню
громадянства зацікавленою особою (наприклад двошлюбність). У даному
контексті "відносяться до справи" факти означають такі факти
(Наприклад, приховування іншого громадянства, приховування судимості за
вчинення серйозного злочину), які, якщо б про них було
відомо до надання громадянства, призвели б до відмови від
надання такого громадянства.
62. Формулювання цього пункту спрямована також на те, щоб
охопити випадки набуття громадянства шляхом обману (помилкова або
неповна інформація або інші обманні дії, особливо
використання недійсності або підроблених свідоцтв), за допомогою
погроз, підкупу та інших аналогічних безчесних дій.
63. Коли придбання громадянства стало результатом
неналежної поведінки відповідно до підпункту "b",
держава має право або позбавити особу громадянства (втрата), або
вважати, що воно ніколи не набувало його громадянство (позбавлення
юридичної сили ab initio).
Підпункт "c"
64. Цей підпункт охоплює добровільну службу в будь-яких
іноземних збройних силах, незалежно від того, чи є вони
частиною збройних сил іноземної держави. Обличчя не вважаються
служили в іноземних збройних силах, якщо до придбання
громадянства вони служили у збройних силах країни, громадянами
якої вони були.
65. Проте участь у багатосторонніх силах від імені
держави, громадянином якої є відповідна особа,
не можна розглядати в якості служби в іноземних збройних
силах. Крім того, дане положення не охоплює також
добровільну військову службу в іншій країні відповідно до
двостороннім або багатостороннім договором.
66. Слід зазначити, що цей пункт стосується осіб,
добровільно проходять службу в іноземних збройних силах у
як професійних солдатів. Цей випадок відрізняється від того,
який передбачається пунктом 3 "a" статті 21, коли особи
можуть вибирати в якому з держав, громадянами яких вони
є, виконувати військовий обов'язок. До того ж з огляду на те,
що даний пункт не містить (так само як і вся Конвенція в цілому)
положень, що володіють виконавчої силою, держави при
прийняття законів у цій галузі повинні визначити умови, на
яких він буде застосовуватися.
Підпункт "d"
67. Слова "поведінка, яка серйозно зашкоджує життєво
важливим інтересам держави-учасниці "взято з пункту 3" a "ii"
статті 8 Конвенції 1961 року про скорочення безгромадянства
(995_240). Така поведінка, зокрема, включає
державну зраду та інші дії, спрямовані проти
життєво важливих інтересів відповідної держави (наприклад,
робота на іноземну секретну службу), однак при цьому не
включає кримінальні злочини загального характеру, якими б
тяжкими вони не були.
68. Крім того, Конвенція 1961 року (995_240)
передбачає, що поведінка, яка серйозно зашкоджує
життєво важливим інтересам держави, може служити підставою
для позбавлення громадянства лише в тому випадку, якщо воно є
чинним підставою для позбавлення громадянства у внутрішньому
законодавстві відповідної держави, про збереження
якого воно заявило в момент підписання, ратифікації або
приєднання.
Підпункт "e"
69. Одна з головних цілей цього підпункту полягає в
тому, щоб дозволити державі, яка бажає цього,
запобігти збереженню її громадянами, які постійно проживають за
кордоном, його громадянства з покоління в покоління. Однак така
втрата загрожує лише тим особам, які мають інше громадянство.
70. Для цілей цієї статті термін "відсутність справжньої зв'язку"
застосовується лише до осіб з подвійним громадянством, постійно
проживають за кордоном. Крім того це положення застосовується,
зокрема, тоді, коли справжня і ефективний зв'язок між
особою і державою не існує з огляду на те, що ця особа або
його сім'я постійно проживають за кордоном протягом цілих
поколінь. При цьому передбачається, що відповідне
держава прийняла всі розумні заходи для забезпечення того, щоб
ця інформація була доведена до відома зацікавлених осіб.
71. Можливим свідченням відсутності справжньої зв'язку
може, зокрема, служити невиконання одного з наступних
дій по відношенню до компетентних органів відповідного
держави-учасника:
i) реєстрація;
ii) подача заяви про видачу посвідчення особи або
проїзних документів;
iii) подання заяви, в якому висловлюється бажання зберегти
громадянство держави-учасника.
72. Підпункт "e" слід також тлумачити у світлі:
- Визначення громадянства як правового зв'язку між окремим
особою та державою (пункт "a" статті 2);
- Заборони довільного позбавлення громадянства (пункт "c"
статті 4);
- Можливості позбавлення дітей, які народилися за межами
території держави, права придбати громадянство ex lege
одного з батьків (пункт 1 "a" статті 6); і
- Права на адміністративне або судове оскарження (стаття
12).
Підпункт "f"
73. Цей підпункт охоплює випадки зміни громадянського
статусу дітей, що спричинило б за собою невиконання умов
для цілей збереження громадянства. Наприклад, в деяких країнах,
якщо дитина придбала громадянство на підставі зв'язків з матір'ю
або батьком і якщо пізніше з'ясовується, що він / вона не є
справжньою матір'ю або справжнім батьком, дитина може бути позбавлений
громадянства, за умови, що він не стане особою без громадянства.
При цьому кожна держава-учасниця в межах свого внутрішнього
законодавства саме визначає юридичні наслідки такої
втрати, а саме чи вважати, що втрата настала з моменту
позбавлення громадянства (ex nunc), або вважати, що громадянство
ніколи не купувалося (ex tunc).
Підпункт "g"
74. У випадках, коли діти набувають або вже мають
громадянство прийомних батьків, громадянство походження може
бути втрачено чи анульовано. Це відповідає пункту 2 статті
11 Європейської конвенції про усиновлення дітей (ETS N 58), який
передбачає, що "втрата громадянства, яка могла б
бути наслідком усиновлення, обумовлена ​​володінням або
набуттям іншого громадянства ".
Пункт 2
75. Для випадків, визначених пунктом 1 статті 7, якщо
дотримання положення пункту 3 про безгромадянства,
держава-учасниця може передбачити, що діти, включаючи
прийомних дітей, втрачають громадянство разом зі своїми
батьками. Проте тут є два винятки, а саме: коли
батьки втрачають своє громадянство відповідно до підпунктів
"C" і "d" статті 7, діти не втрачають його разом з батьками,
оскільки осудна в провину поведінка батьків не повинно мати
ніяких негативних наслідків для дітей. Крім того, чітко
передбачається, що дитина не повинна втрачати громадянство,
якщо його зберігає хоча б один з батьків. При застосуванні
даного пункту держави-учасника в будь-якому випадку слід
керуватися найкращими інтересами дитини.
Пункт 3
76. У пункті 3 містяться загальні обмеження щодо всіх
попередніх пунктів, оскільки в ньому втрата громадянства не
дозволяється ні в одному з випадків, згадуються у статті 7, якщо
це веде до безгромадянства відповідної особи; тому цей
пункт являє собою конкретне застосування загального принципу,
міститься в пункті "b" статті 4. У ряді країн існує
вимога про відмову від наявного громадянства для цілей
придбання нового громадянства; така вимога узгоджується з
пункту 3 статті 7. У цьому зв'язку можна також послатися на пункт 1
статті 8.
77. Підпункт "b" пункту 1 є єдиним винятком,
допускає безгромадянства у відношенні дорослих або дітей. Таким
чином, заборона безгромадянства йде далі того, що
передбачається статтею 8 Конвенції 1961 року про скорочення
безгромадянства (995_240).
Стаття 8
Втрата громадянства за ініціативою особи
78. Бажання особи є необхідним чинником підтримки
правового зв'язку з державою, яка характеризує громадянство;
тому державам-учасницям слід включити в своє внутрішнє
законодавство положення, що дозволяють відмовлятися від їх
громадянства, за умови, що їх громадяни не стануть особами без
громадянства. Відмова слід тлумачити у його найширшому сенсі,
включаючи, зокрема, подачу заяви і його подальше схвалення
відповідними органами.
79. Проблеми можуть виникнути тоді, коли особам дозволяється
або від них вимагається відмовитися від свого громадянства до того, як
вони придбають громадянство іншої держави. Якщо придбання
громадянства обумовлено певними умовами, які не були
виконані, в результаті чого відповідним особам не вдалося
придбати нове громадянство, держава, від громадянства якого
вони відмовилися, має дозволити їм відновити своє громадянство
чи воно повинно вважати, що ці особи ніколи не втрачали свого
громадянства, з тим щоб не виникла ситуація безгромадянства.
80. Можливі збори, пов'язані з такою відмовою, не повинні
бути нерозумними (див. пункт 1 статті 13 Конвенції).
81. У пункті 2 статті 8 державам дозволяється обмежити
право на відмову від їх громадянства відповідно до пункту 1
громадянами, які постійно проживають за кордоном. Згідно
статті 8, не можна позбавити права відмовитися від громадянства лише на
тій підставі, що особи, які постійно проживають в іншому
державі, все ж таки повинні виконувати військовий обов'язок у країні
походження, або на підставі того, що проти особи в цій
країну походження має бути порушена цивільна або
кримінальну судовий розгляд. Громадянське або кримінальну
судовий розгляд не має ніякого відношення до громадянства
і, як правило, може вестися навіть у тому випадку, якщо особа
відмовляється від свого громадянства походження.
Стаття 9
Відновлення громадянства
82. На основі статті 9 держави-учасниці сприяють у
рамках свого внутрішнього правопорядку відновленню громадянства
як особам, які відмовилися від громадянства у відповідності зі
статтею 8, так і тим, хто втратив своє громадянство відповідно
до статті 7. Проте стаття 9 не передбачає права на
відновлення. Згідно з цією статтею, достатньо, щоб
держави-учасники сприяли відновленню громадянства
деякими категоріями колишніх громадян. Те, чи виконує
держава-учасник вимогу про сприяння, має
розглядатися з урахуванням всіх відповідних обставин, у
Зокрема існування досить пільгових умов для придбання
громадянства.
Глава IV
Процедури, що стосуються громадянства
83. Глава IV стосується процедур в області придбання,
збереження, втрати, поновлення чи засвідчення громадянства.
Термін "легалізація" охоплює всі види доказів громадянства
в такій формі і таким чином, що визначений внутрішнім
законодавством кожної держави-учасника.
84. У Договорі про Європейське співтовариство (994_017) немає
жодних положень, що регулюють придбання або втрату
громадянства, оскільки вирішення таких питань у принципі входить до
компетенцію держав-членів. Однак з огляду на те, що володіння
громадянством держави-члена є необхідним для застосування
конкретних положень про свободу пересування і в цілому для
користування правами, що випливають з громадянства Союзу (статті 8
"A" і 8 "e" EC), вторинне право Співтовариства накладає на
держави-члени зобов'язання забезпечувати своїм громадянам
доказ громадянства шляхом видачі або продовження терміну
дії дійсного посвідчення або паспорта, в якому
спеціально вказується громадянство пред'явника.
Стаття 10
Розгляд заяв
85. Всі заяви, що стосуються придбання, зберігання,
втрати, поновлення та легалізації громадянства, підлягають
обробці в розумні терміни. Те, чи розглядається заяву в
розумні строки, визначається з урахуванням усіх відповідних
обставин. Наприклад, коли від громадян
держави-попередника - як у випадках правонаступництва
держав, - не отримали громадянство держави, в якому вони
проживають, потрібно подати заяву на надання
громадянства, їхні заяви мають розглядатися дуже швидко
зважаючи на надзвичайну терміновості питання. У будь-якому випадку в період
очікування закінчення розгляду заяв більшості таких осіб,
як правило, дозволяється залишатися в країні, наприклад в силу їх
права на сімейне життя за статтею 8 ЄКПЛ (995_004).
Стаття 11
Рішення
86. Всі рішення щодо громадянства, а не тільки ті,
які пов'язані з заявами, повинні містити письмове
виклад підстав. Необхідно наводити як мінімум юридичні
і фактологічні підстави. Однак при простої реєстрації
випадків набуття і втрати громадянства ex lege письмового
викладу підстав не потрібно. Для рішень, що зачіпають
національну безпеку, повинен представлятися тільки
мінімальний обсяг інформації. Для рішень, які приймаються в
відповідно до побажань або в інтересах окремої особи,
наприклад при позитивному розгляді заяви, досить
простого повідомлення або видачі відповідного документа. Було
зазначено, що внутрішнє законодавство ряду країн не
відповідає цьому положенню в тих випадках, коли рішення в
щодо громадянства приймаються парламентом.
Стаття 12
Право на оскарження
87. Крім того, всі рішення повинні бути відкриті для
адміністративного або судового оскарження. Відповідно до цього
становищем особи повинні мати право оскаржити рішення, що стосуються
громадянства. Процесуальні аспекти здійснення цього права
регулюються внутрішнім законодавством кожної держави-учасника. Було
визнано недоцільним передбачати в цій Конвенції
вилучення у відношенні рішень про набуття громадянства,
прийнятих актом парламенту і не підлягають оскарженню, як це
має місце у ряді держав. Загальне визнання права на
оскарження було кваліфіковано як дійсно має
виняткову важливість.
88. Однак право на розгляд не виключає національних
положень, відповідно до яких рішення вищих
державних органів у певних особливих випадках не підлягають
оскарженню у вищій інстанції, якщо ці рішення відкриті для
інших форм правового або адміністративного оскарження в
відповідно до внутрішнього законодавства.
89. Хоча в ЄКПЛ (995_004) не міститься ніяких положень про
цивільно-правової допомоги, здійснення права на справедливий
судовий розгляд у відповідності з пунктом 1 статті 6 може
іноді вимагати від держави забезпечення допомоги з боку
адвоката, коли це абсолютно необхідно, наприклад через
складності справи (див. у цьому зв'язку справу Ейрі, 9 жовтня 1979 року,
ЄКПЛ, серія А, N 32).
Стаття 13
Збори
90. Ця стаття стосується всіх зборів, пов'язаних з процедурою
придбання, збереження, втрати, поновлення та легалізації
громадянства. Вони можуть включати, наприклад, збори за надання
бланків заяв, їх розгляд і одержання рішення.
91. Загальна мета пункту 1 полягає в тому, щоб сума
зборів за набуття, збереження, втрату, поновлення чи
легалізацію громадянства не носила нерозумного характеру. Те,
чи є сума зборів нерозумною, визначається з урахуванням всіх
відповідних обставин. Це можна, наприклад, визначити
шляхом порівняння суми зборів з витратами, які несе
адміністрація. Сплата зборів не повинна бути перешкодою
отриманню, збереженню, втрату або відновленню особами свого
громадянства, наприклад коли громадянство було втрачено в результаті
правонаступництва держав.
92. Слова ", не був перешкодою" у пункті 2, на відміну
від слів "були розумними" в пункті 1, спеціально вибрані для того,
щоб підкреслити, що у відношенні суми зборів за
адміністративна або судовий розгляд на
державах-учасницях лежить більш серйозне зобов'язання.
93. Хоча зміст цієї статті не охоплює юридичні
збори, в зв'язку з цим слід зазначити збори, згадані у вирішення
Європейського суду з прав людини у справі Ейрі щодо
судових витрат. Слід також згадати принципи, що містяться
в Рекомендації NR (81) 7 Ради Європи про заходи, що полегшують доступ
до правосуддя (994_133), зокрема про принцип D, що стосується
судових витрат, який свідчить, що від особи не можна вимагати
"Від імені держави в якості умови для початку
розгляду сплати жодних сум, які були б нерозумними з
урахуванням розглянутих питань ".
Глава V
Множестенное громадянство
Стаття 14
Випадки множинного громадянства ex lege
94. Стаття 14 вимагає, щоб держави-учасники дозволяли
множинне громадянство в двох випадках, які зазвичай
допускаються навіть державами, котрі прагнуть уникати
множинного громадянства. Дійсно, вони виникають
автоматично внаслідок одночасного застосування
законодавства двох або більше держав. Зокрема, положення
статті 14 (1) "a" грунтується на вимозі про те, що в разі
шлюбу між громадянами різних держав повинен застосовуватися
принцип рівноправності подружжя щодо передачі відповідного
громадянства своїм дітям. Крім того, глава 1 Конвенції 1963 року
(994_302), яка спрямована на скорочення числа випадків
множинного громадянства, не виключає ці два випадки
множинного громадянства.
95. Пункт 1 "a" до "дітей" і тому відповідно до
визначенням цього терміна, даним у статті 2 "c", застосовується
лише до досягнення ними 18 років. Після досягнення дітьми
повноліття діють відповідні частини статті 7, у
Зокрема пункт 1 "e" про втрату громадянства особами, що проживають
за кордоном, через відсутність справжньої зв'язку з
державою-учасницею.
Стаття 15
Інші можливі випадки множинного громадянства
96. У статті 15 спеціально вказується, що Конвенція не
обмежує право держав-учасників дозволяти множинне
громадянство. Ця стаття чітко дає зрозуміти, що держави,
які того бажають, вправі передбачити інші випадки
множинного громадянства.
97. Нова Конвенція залишається нейтральною в питанні
бажаності множинного громадянства. Якщо глава 1 Конвенції
1963 року (994_302) була спрямована на уникнення множинного
громадянства, то стаття 15 цієї Конвенції відображає той факт,
що множинне громадянство визнається цілою низкою держав
Європи, в той час як східноєвропейські держави схильні його
виключати.
98. Однак можливість для держави дозволити
множинне громадянство буде обмежуватися будь-якими
протилежними міжнародними зобов'язаннями. Зокрема,
держави, які пов'язані розділу I Конвенції 1963 року
(994_302), можуть передбачити відносно своїх відповідних
громадян лише деякий обмежене число випадків множинного
громадянства (детальніше див також частина 1 вище).
Стаття 16
Збереження попереднього громадянства
99. Це положення спрямоване на забезпечення того, щоб
отриманню або збереження громадянства тієї чи іншої особи не
перешкоджали неможливість або труднощі втрати іншого
громадянства або труднощі в цій галузі. Наявність невиправданих
фактологічних або юридичних вимог має оцінюватися в
кожному конкретному випадку національними органами
держави-учасника, громадянство якого намагається отримати
відповідна особа. Наприклад, від біженців, як правило, навряд чи
слід очікувати повернення в свою країну походження або того,
що вони звернуться до своє дипломатичне або консульське
представництво з відмовою від свого громадянства або з проханням про
його анулювання.
100. Оскільки ця стаття має особливу важливість у разі
правонаступництва держав, до статті 18 включена спеціальна посилання
на статтю 16.
Стаття 17
Права і обов'язки, пов'язані із множинним
громадянством
101. У пункті 1 міститься основоположний принцип, згідно
яким особи, що мають множинне громадянство на території
держави-учасниці, де вони проживають, користуються тим же
режимом, що й особи з одним громадянством, наприклад в тому, що
стосується виборчих прав, придбання майна або виконання
свого військового обов'язку. Однак за певних
обставин ці права та обов'язки можуть бути змінені з
допомогою міжнародної угоди (наприклад, щодо військової
обов'язки див. розділ VII).
102. Підпункт "a" пункту 2 стосується дипломатичної та
консульського захисту. Загальна норма міжнародного права щодо
дипломатичного захисту закріплена в статті 4 Гаазької конвенції
1930 року (995_218), яка свідчить, що "Держава не може
надати дипломатичну захист одному із своїх громадян
щодо держави, громадянином якої ця особа також
є ". Однак через зміни, які відбулися в цій
галузі міжнародного публічного права в період після 1930 року,
за виняткових індивідуальних обставин і з дотриманням
норм міжнародного права держава-учасниця може надати
дипломатичну або консульську допомогу чи захист одному зі своїх
громадян, що одночасно має інше громадянство, наприклад у
деяких випадках викрадення дітей. Слід також врахувати той факт,
що одна з держав-членів Європейського союзу може надати
дипломатичну або консульську допомогу громадянинові іншої
держави-члена Європейського союзу, якщо остання не має
представництва на території третьої країни.
103. Підпункт "b" пункту 2 стосується застосування норм
міжнародного приватного права кожної держави-учасника в
випадках множинного громадянства. Конвенція не
впливає на застосування цих норм.
Глава VI
Правонаступництво держав і громадянство
104. У цьому розділі розглядаються питання громадянства,
випливають з правонаступництва держав, як це визначено загальним
міжнародним публічним правом. Віденська конвенція 1978 року про
правонаступництво держав щодо міжнародних договорів
(995_185) визначає "правонаступництво держав" як перехід
відповідальності за міжнародні відносини території від одного
держави до іншого. Положення, що стосуються правонаступництва
держав і громадянства, спираються на існуючу загальну
міжнародну практику і походять від загальних основоположних
принципів. Вони дозволяють державам самим вирішувати, яким чином
ці положення можуть застосовуватися в рамках їх внутрішнього
законодавства.
105. Хоча ці положення безпосередньо не застосовуються до
окремим особам, вони в максимально можливою мірою направлені на
те, щоб особи, які проживають в тому чи іншому районі, не опинилися в
несприятливої ​​ситуації просто в силу територіальних змін.
106. Ці принципи застосовуються до держав-учасниць
незалежно від того, чи є вони державами-наступниками або
державами-попередниками. Однак з огляду на самого характеру
цих принципів справжня глава буде застосовуватися в більшій мірі
до держав-наступникам.
107. Основна, хоча і не єдина, завдання полягає в
уникнення безгромадянства, як це підкреслюється в пункті 1 статті
18, і саме тому основна увага приділяється наданню
або збереження громадянства. Глава спрямована на зміцнення
існуючих договірних положень про уникнення безгромадянства,
таких, як стаття 10 Конвенції 1961 року про скорочення
безгромадянства (995_240).
Стаття 18
Принципи
108. У статті 18 викладаються конкретні принципи, які
держави-учасники зобов'язуються дотримуватися при вирішенні всіх
питань громадянства в контексті правонаступництва держав. Крім
того, у випадках правонаступництва держав застосовуються також інші
статті Конвенції. Дану статтю слід розглядати виходячи з
тієї презумпції міжнародного права, що громадянство жителів
території змінюється разом з суверенітетом над цією
територією.
Пункт 1
109. У даному пункті перераховуються загальні застосовні норми,
які є складовою частиною демократичного базису Ради Європи:
забезпечення поваги принципів верховенства права і норм в області
прав людини. У зв'язку з цим слід врахувати Статут Ради Європи
(994_001), зокрема його статтю 3, яка говорить, що "кожен
Член Ради Європи повинен визнавати принцип верховенства права і
принцип, відповідно до якого всі особи, що перебувають під його
юрисдикцією, повинні користуватися правами людини і основними
свободами ", положення Європейської конвенції з прав людини і
Протоколів до неї (995_004), а також практику Європейського суду
з прав людини.
110. Доречність концепції "верховенства права" в області
законодавства про громадянство слід розглядати у світлі
конституційних і правових традицій кожної держави. Тим не
Проте в основі цієї концепції лежить ряд основоположних
критеріїв. Цими критеріями, зокрема, є наступні:
- Рішення повинні застосовуватися на міцній основі закону;
- Закон повинен тлумачитися таким чином, щоб захищати
права і свободи громадян (а не тільки інтереси держави);
- Необхідно забезпечити певну пропорційність
прийнятих державою заходів, які зачіпають окремих осіб, в
Зокрема якщо такі заходи являють собою санкції або якщо вони
стосуються прав особистості;
- Закон повинен бути передбачуваним і особи повинні мати
можливість передбачити правові наслідки своїх дій; як
наслідок, не повинно існувати правового вакууму;
- Закон повинен тлумачитись у тому дусі, в якому він
розроблявся.
111. Подальші орієнтири щодо "верховенства права"
можна знайти в різних правових документах Ради, прийнятих в
області забезпечення ефективності і справедливості громадянського
судочинства, та практиці Європейського суду з прав людини,
зокрема щодо права на справедливий судовий
розгляд, закріплене в пункті 1 статті 6 ЄКПЛ
(995_004). І нарешті, в пункті 1 згадуються принципи,
викладені у статтях 4 і 5 цієї Конвенції та у пункті 2
даної статті. Усі принципи, згадані в пункті 1, мають важливе
значення в цілому, хоча пріоритетним завданням у даному випадку
є уникнення безгромадянства.
Пункт 2
112. У пункті 2 мова йде про чинники, які необхідно
враховувати державам-учасникам, яких торкається правонаступництвом
держав, коли вони приймають рішення про надання або
збереженні свого громадянства. У ньому не формулюється детальне
правило, а встановлюються принципи. Кожний з факторів повинен
зважуватися з урахуванням конкретних обставин справи.
113. Термін "справжня і ефективний зв'язок", що фігурує в
підпункті "a", вперше був використаний Міжнародним Судом у справі
Ноттебом. Він означає "істотний зв'язок" відповідної особи з
державою. Тому правовідносини громадянства повинні
узгоджуватися зі справжньою зв'язком особи з державою.
114. Що стосується підпункту "b", то постійне проживання
відповідної особи на момент правонаступництва держав означає
постійне проживання на території, що підлягає правонаступництва
держав, або на території держави-попередниці.
"Проживання на законній підставі" не потрібно, оскільки
існує презумпція того, що особа, що було громадянином
безпосередньо перед правонаступництвом держав, було законним
резидентом.
115. Що стосується підпункту "c", то слід враховувати волю
відповідної особи. Це могло б мати наслідком, наприклад,
надання особам права вибору або уникнути нав'язування
громадянства проти їх волі.
116. Що стосується терміну "територіальне походження",
використовуваного в підпункті "d", то він не означає ні етнічного,
ні соціального походження людини, а те місце, де він народився,
де народилися його батьки і бабусі і дідусі та, можливо,
існуюче внутрішнє громадянство. Таким чином, він аналогічний
критеріям, використовуваним для визначення набуття громадянства
на основі принципів jus soli та jus sanguinis.
Пункт 3
117. Пункт 3 передбачає, що в тих випадках, коли
умовою придбання свого громадянства держава-правонаступник
ставить втрату іноземного громадянства, застосовуються положення
статті 16 Конвенції, тобто такої втрати не можна вимагати, якщо
вона неможлива або якщо її не можна вимагати обгрунтовано. Цей
пункт буде мати особливу важливість у тих державах, в яких у
ряді випадків, множинне громадянство зазвичай не допускається.
Стаття 19
Врегулювання шляхом укладання міжнародних
угод
118. У статті 19 схвалюється рішення проблем громадянства на
основі угод між державами-правонаступниками і на
держави покладається зобов'язання забезпечити, щоб такі
угоди відповідали принципам і нормам, закріпленим або
згаданим у главі VI Конвенції.
Стаття 20
Принципи, які стосуються негромадян
119. Ця стаття стосується прав осіб, які постійно проживають на
території держави-правонаступника, які були громадянами
держави-попередниці і які не набули громадянства
держави-правонаступника в результаті правонаступництва держав.
Таким чином, вона охоплює осіб, які подали заяву і
очікують рішення в силу того, що їхня заява все ще знаходиться в
процесі розгляду. Вона також охоплює осіб, заяви яких
були відхилені, та осіб, які заява не подавали.
120. З тим, щоб "негромадяни" підпадали під дію статті
20, вони повинні задовольняти кожному з наступних умов:
i) вони були громадянами держави-попередника і не
набули громадянство держави-правонаступника;
ii) вони постійно проживали на території
держави-правонаступника в момент правонаступництва держав;
iii) вони і досі мешкає на території
держави-правонаступника.
121. Оскільки дана стаття стосується соціальних та
економічних прав, вона спрямована на забезпечення того, щоб
держави-учасники дали можливість негромадянам вести ту ж
життя - в сенсі буденну, повсякденне життя, - що й до
правонаступництва держав. Серед найбільш важливих соціальних і
економічних прав слід згадати право на зайнятість і свободу
пересування. Додатковим керівництвом у цій галузі служать
положення Європейської конвенції про поселення (ETS N 19) і
Європейської соціальної хартії (994_300) (ETS N 35).
Держави-учасники можуть надати додаткові права,
наприклад політичні права на місцевому рівні.
122. Для того, щоб особа мала можливість користуватися
своїми соціальними та економічними правами, абсолютно необхідно
надати йому право залишатися на території
держави-правонаступника, як це передбачено пунктом 1.
Зазначене право іноді характеризується також як право на
проживання або свобода поселення. Слід нагадати, що такі
особи, як правило, мають право на сімейне життя у відповідності зі
статтею 8 ЄКПЛ (995_004) і, коли застосовується ця стаття, не
підлягають висилці, навіть якщо вони не вважаються громадянами.
123. У відносно принципу однакового режиму з громадянами в
тому, що стосується соціальних та економічних прав, діє
вилучення, викладене в пункті 2 цієї статті. Так,
держава-учасниця може виключити негромадян на
державну службу тільки в тому випадку, якщо вона пов'язана з
здійсненням суверенної влади. Це формулювання взято з
рішення Європейського суду і грунтується на ньому (Комісія
Європейських співтовариств проти Королівства Бельгії, 26 травня 1982
року, справа 14979). Цей виняток обмежується певними видами
державної служби, такими, що пов'язані з здійсненням
повноважень, наданих публічним правом, і обов'язком
захищати спільні інтереси держави. У цих виняткових випадках
наявність громадянства вважається необхідною умовою в силу
надзвичайної "чутливості" зазначеної сфери зайнятості.
Глава VII
Військовий обов'язок у випадках множинного
громадянства
124. Оскільки правила, що містяться у розділі II Конвенції
1963 року (994_302), є загальновизнаними, вони були
перенесені без будь-яких істотних змін у справжню
Конвенцію (стаття 21) поряд з положеннями Протоколу 1977 року про
поправки до Конвенції 1963 року (994_303), які стосуються
альтернативної цивільної служби та звільнення від військової
обов'язки (стаття 22).
125. Єдиним винятком є ​​слова "ordinary
residence ", які використовуються в Конвенції 1963 року (994_302)
та Протоколі 1977 року (994_303): вони були замінені більш
звичними словами "habitual residence", використовуваними в інших
розділах цієї Конвенції. Це було зроблено аж ніяк не з метою
змінити саму концепцію, а для того, щоб забезпечити відповідність
французькому висловом "residence habituelle", яке
використовується в Конвенції 1963 року, в даній Конвенції і в інших
сучасних документах.
126. Державам-учасникам, що погодилися зі всієї главою
VII або її частиною, пропонується розглянути також питання про
ратифікації глави II Конвенції 1963 року (994_302), з тим щоб
особи, які мають множинне громадянство і є вихідцями з
держав, які прийняли тільки главу II Конвенції 1963 року,
могли також отримати користь з дії принципів, які є
загальними для цих голів.
Стаття 21
Виконання військового обов'язку
127. Найважливіше правило, закріплене в пункті 1 статті 21,
полягає в тому, що особи, які мають громадянство двох або більше
держав-учасниць повинні виконувати свій військовий обов'язок
тільки в одній з цих держав-учасників. Як правило, цим
державою-учасницею буде держава, де особи
проживають постійно. Однак ці особи мають право виконувати свою
військовий обов'язок в будь-якій іншій державі-учасниці,
громадянином якої вони також є.
Стаття 22
Звільнення від військового обов'язку або
альтернативної цивільної служби
128. Пункт "a" статті 22 передбачає, що особи, які
звільнені від виконання військового обов'язку або відслужили альтернативну
цивільну службу в одній з держав-учасників, вважаються
виконали свій військовий обов'язок в іншому
державі-учасниці, громадянами якої вони також є.
Крім того, згідно з пунктом "b", якщо особи постійно проживають в
державі-учасниці, громадянами якої вони є і в
якій не передбачена обов'язкова військова служба, вони
вважаються виконали свій військовий обов'язок і щодо
іншого учасника, громадянами якої вони є і в якому
передбачена обов'язкова військова служба.
Глава VIII
Співпраця між державами-учасницями
Стаття 23
Співпраця між державами-учасницями
129. Підпункт "a" пункту 1 статті 23 вимагає, щоб
компетентні органи надавали Генеральному секретарю Ради
Європи інформацію з питань громадянства, включаючи випадки
безгромадянства та множинного громадянства, а також про зміни
в області застосування Конвенції. Потім Генеральний секретар буде
розсилати всю відповідну інформацію всім
державам-учасницям. Фактично, більша частина інформації вже
отримана Європейським центром документації з питань громадянства
(ЕВРОДОК), який збирає відомості та документацію з питань
громадянства практично по всім європейським державам, і її
можна знайти в цьому Центрі. Крім того, Центр відповідає за видання
Європейського бюлетеня з проблем громадянства, в якому
узагальнюється законодавство вищезазначених держав в області
громадянства.
130. До того ж відповідно до підпункту "b"
держави-учасники будуть надавати одна одній на запит
інформацію з питань громадянства, а також про зміни в
області застосування Конвенції.
131. Пункт 2 цієї статті вимагає, щоб держави
здійснювали співробітництво в рамках належного
міжурядового органу Ради. В якості компетентного
спеціального органу Ради в цій області, в якому в якості
членів або спостерігачів представлені практично всі європейські
держави, фактично виступає Комітет експертів з громадянства
(КЕГ). Мета співпраці полягає у вирішенні всіх відповідних
відповідних проблем та заохочення гарної практики і прогресивного
розвитку правових принципів, що стосуються громадянства та пов'язаних з
областей.
Стаття 24
Обмін інформацією
132. Стаття 24 стосується обміну інформацією про добровільне
набуття громадянства однієї держави-учасника громадянами
іншої держави-учасника. Така інформація має особливе
значення для держав, які проводять політику уникнення подвійного
громадянства. Учасники Конвенції не зобов'язані надавати таку
інформацію, але можуть у будь-який час заявити про своє бажання її
надати.
133. У випадку, коли зроблено подібну заяву, при
надання інформації необхідно дотримуватися кілька умов.
По-перше, інформація надається на основі взаємності, то
є державам-учасникам, які зробили аналогічну заяву.
По-друге, слід виконувати умови, зазначені в заяві
держави-учасниці, що надає інформацію. По-третє,
слід дотримуватися діючих законів, що стосуються захисту даних,
надає їх держави. Друге і третє умови можуть, в
Зокрема, включати внутрішнє законодавство в області
автоматизованої обробки даних особистого характеру і соціального захисту осіб
в тому, що стосується недоторканності їх приватного життя і прав
людини. Заява дійсно до тих пір, поки воно не
відкликана. Ця стаття не забороняє державі-учасниці,
одержує інформацію, запитувати додаткові відомості.
Тому держава, що надає інформацію, має право сама
вирішувати, як вчинити з такого роду запитом.
134. У зв'язку з цим були враховані Додатковий протокол до
Конвенції 1963 року (994_304) (ETS N 96) і Конвенції 1964 року
про обмін інформацією, що стосується набуття громадянства.
Додатковий протокол і Конвенції 1964 року передбачають
механізми зв'язку між учасниками в тих випадках, коли громадяни
одного учасника набувають громадянство іншого учасника. У
Відповідно до Додаткового протоколу такий зв'язок має
здійснюватися шляхом заповнення і відправлення наведеного в
додатку типового бланка протягом терміну, що не перевищує шести
місяців з дати набуття громадянства. У Конвенції 1964 року
також міститься типовий документ на чотирьох мовах, який
слід представити безпосередньо протягом трьох місяців з дати
набуття громадянства. Однак оскільки ці документи не знайшли
широкого використання або використання, в дану Конвенцію було
включено положення, що стосується можливості обміну інформацією.
Глава IX
Застосування Конвенції
Стаття 25
Заяви, що стосуються застосування Конвенції
135. Оскільки деякі держави, можливо, вважатимуть
застосування глави VII недоречним (наприклад, коли використання
таких положень буде визнано небажаним), їм надається
можливість заявити про те, що вони виключають цю главу зі сфери
застосування Конвенції. Текст даного розділу перенесений з глави II
Конвенції 1963 року (994_302). Звідси імпліцитно випливає, що ті
держави-учасники, які не скористалися наданою
їм можливістю зробити заяву по даному пункту, погодилися
застосовувати Конвенцію в цілому з урахуванням допустимих застережень.
136. Для держав, які погодилися з головною VII, вона
може, на основі взаємності, застосовуватися тільки у відносинах з
іншими державами-учасниками, які також погодилися з
ній.
Стаття 26
Наслідки Конвенції
137. Пункт 1 гарантує дію тих положень внутрішнього
права та обов'язкових міжнародних документів, які
надають додаткові права окремим особам в області
громадянства; Конвенція не повинна тлумачитися таким чином, щоб
ці права обмежувалися. Вираз "більш широкі права" означає
можливість створення для особи більш сприятливих умов, ніж ті,
які передбачаються Конвенцією, наприклад завдяки дії
правил держави-учасника в галузі придбання його
громадянства.
138. У пункті 2 говориться про те, що дана Конвенція не
підміняє собою Конвенцію 1963 (994_302) року або протоколи до
ній у відносинах між державами-учасниками цих документів.
Держави можуть бути учасниками всіх цих документів.
139. Хоча Конвенція 1963 року (994_302) і справжня
Конвенція є порівнянними, їх дія може бути різним
в залежності від внутрішнього законодавства відповідного
держави, особливо в області множинного громадянства. Так,
держава, внутрішнє законодавство якої допускає
множинне громадянство в інших випадках, крім тих, які
передбачені статтею 14 цієї Конвенції та Конвенцією 1963
року, може не побажати бути зв'язаною положеннями глави 1
Конвенції 1963 року, але при цьому може прийняти справжню
Конвенцію.
Глава X
Прикінцеві положення
Стаття 27
Підписання та набрання чинності
140. Конвенція набуде чинності в перший день місяця,
наступного після закінчення тримісячного терміну з дати, коли три
держави-члена Ради Європи висловили свою згоду бути
пов'язаними її положеннями. Зважаючи на велику важливість даної Конвенції
для багатьох держав її вступ в силу не слід затримувати
шляхом встановлення вимоги про велику кількість ратифікували її
держав. У будь-якому випадку необхідне число ратифікували її
держав - це звичайне число для договорів Ради Європи.
141. Конвенція відкрита також для підписання державами,
не є членами Ради Європи, які брали участь у
її розробці. Такими країнами є Азербайджан,
Вірменія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Грузія, Канада,
Киргизстан, Святійший Престол і Сполучені Штати Америки.
Стаття 28
Приєднання
142. Оскільки важливо дати можливість стати учасниками
Конвенції великому числу держав, особливо в силу необхідності
забезпечити співпрацю між ними, Конвенція відкрита також для
приєднання до неї держав, які не є членами Ради
Європи і не зазначеними в коментарі до статті 27 вище, після її
набрання чинності відповідно до процедури, передбаченої в
статті 28.
Стаття 29
Застереження
143. У відношенні ключових розділів Конвенції, якими є
глави I, II і VI, не допускаються ніякі застереження. Інші ж
застереження допускаються тільки за тієї умови, що вони не
із предметом і метою Конвенції, відповідно до статті
19 "c" Віденської конвенції про право міжнародних договорів
(995_118).
144. Предмет Конвенції визначено в її статті 1. Що ж
стосується її мети, то вона включає - не обмежуючись, однак, цим
- Уникнення безгромадянства, гарантію справедливого розгляду
питань, які стосуються громадянства, можливість придбання
громадянства держави-учасниці особами, що мають з ним справжню
зв'язок, обмеження втрати громадянства тільки обгрунтованими
випадками і забезпечення того, щоб особи, які мають громадянство
декількох держав, були зобов'язані виконати свою військову
обов'язок лише в одній з держав. Додатковим
керівництвом у цьому плані служить також преамбула Конвенції.
145. Враховуючи те, що застереження, як правило, небажані, на
держави-учасниці, які бажають зробити застереження, покладаються два
зобов'язання:
- Повідомити Генерального секретаря про що відносяться до справи
положення свого внутрішнього законодавства або повідомити йому
будь-яку іншу відповідну інформацію, і
- Розглянути питання про їх зняття повністю або частково,
як тільки це дозволять обставини.
Стаття 30
Територіальне застосування
146. Це положення застосовується головним чином до заморських
територіям, оскільки вилучення державою-учасником частин
своєї основної території зі сфери застосування даного документа
суперечило б самій суті Конвенції.
Стаття 31
Денонсація
147. Ця стаття дозволяє державі, що є учасником
Конвенції, денонсувати або всю Конвенцію у цілому, або її голову
VII (див. статтю 25).
Стаття 32
Повідомлення, які робить Генеральний секретар
148. Відповідно до цієї статті Генеральний секретар
Ради Європи, депозитарій Конвенції, буде направляти інформацію,
що стосується кроків, що вживаються державами щодо
Конвенції, іншим державам.
2

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Конвенція
про громадянство одруженої жінки
20 лютого 1957
Договірні Держави,
маючи на виду, що колізії в праве і практиці, пов'язані з
громадянства, виникають як результат постановлено про втрату або
набуття громадянства жінками внаслідок вступу в шлюб,
розірвання шлюбу або зміни громадянства чоловіком під час
існування шлюбного союзу,
маючи на виду, що в статті 15 Загальної декларації прав
людини Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй
вказала, що "кожна людина має право на громадянство" і що
"Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого громадянства або
права змінити своє громадянство ",
бажаючи співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй, щоб
сприяти загальній повазі і дотриманню прав людини і
основних свобод для всіх незалежно від статі,
цим погоджуються про таке:
Стаття 1
Кожна Договірна Держава погоджується, що ні
висновок, ні розірвання шлюбу між ким-небудь з її громадян і
іноземцем, ні зміна громадянства чоловіком під час існування
шлюбного союзу не будуть відображатися автоматично на громадянство
дружини.
Стаття 2
Кожна Договірна Держава погоджується, що ні
добровільне набуття ким-небудь з її громадян громадянства
будь-якого другої держави, ні відмова кого-небудь з її громадян
ось свого громадянства не будуть перешкоджати збереженню свого
громадянства дружиною цього громадянина.
Стаття 3
1. Кожна Договірна Держава погоджується, що
іноземка, що складається одружена з ким-небудь з її громадян, може
придбати на своє прохання громадянство свого чоловіка в спеціальному
спрощеному порядку натуралізації. Дарування такого громадянства
може бути об'єктом обмежень, які встановлюються в інтересах
державної безпеки або громадського порядку.
2. Кожна Договірна Держава погоджується, що
ця Конвенція не буде тлумачитися як така, що зачіпає
будь-які акти чи судову практику, згідно
яким іноземка, що складається одружена з ким-небудь з її громадян,
може по праву придбати на своє прохання громадянство свого
чоловіка.
Стаття 4
1. Ця Конвенція відкрита для підписання і ратифікації
от імені дорогого держави - члена Організації Об'єднаних
Націй, а також ось імені дорогого другої держави, яке
є або стане згодом членом дорогого спеціалізованого
установи Організації Об'єднаних Націй або яка є або
стане згодом учасником Статуту Міжнародного суду
(995_010), або ось імені дорогого другої держави, якому
Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй пошле
запрошення.
2. Ця Конвенція підлягає ратифікації, і
ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Генеральному секретарю
Організації Об'єднаних Націй.
Стаття 5
1. Ця Конвенція відкрита для приєднання до неі всіх
держав, що згадуються в пункті 1 статті 4.
2. Приєднання здійснюється шляхом здачі на зберігання
грамоти у приєднанні генеральному секретареві Організації
Об'єднаних Націй.
Стаття 6
1. Ця Конвенція набуває чинності на дев'яностий день з
дня здачі на зберігання шостої ратифікаційної грамоти або грамоти в
приєднання.
2. Для кожної держави, яка ратифікує цю
Конвенцію або приєднується до неі після здачі на зберігання
шостої ратифікаційної грамоти або грамоти у приєднанні,
Конвенція набуває чинності на дев'яностий день з дня здачі на
зберігання цією державою своєї ратифікаційної грамоти або
грамоти у приєднанні.
Стаття 7
1. Ця Конвенція застосовується до всіх
несамоврядних, підопічних, колоніальних і других не входять
в метрополії територій, за міжнародні відносини яких
відповідально будь-яка з Договірних Держав; при
умови дотримання постановлений пункту 2 цієї статті
відповідна Договірна Держава заявляє при
підписання, ратифікації або приєднання, у відношенні яких не
входять в метрополію територій ця Конвенція застосовується
ipso facto в результаті такого підписання, ратифікації або
приєднання.
2. У кожному разі, коли яка-небудь не входить в метрополію
територія не розглядається, оскільки це стосується громадянства,
як одне ціле з територією метрополії, і в кожному випадку, коли,
на підставі конституційних законів або практики
Договірної Держави або відповідної не входить до
метрополію території, для застосування цієї Конвенції в
Стосовно такої території потрібна попередня згода
останньої, Договірна Держава повинна вжити заходів до
тому, щоб отримати необхідне згоду цієї не входить до
метрополію території у дванадцятимісячний термін з дня підписання
Конвенції цим Договірною Державою, а після отримання
такої згоди це Договірна Держава повідомляє в тому
генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Ця
Конвенція застосовується до території або територій,
названих у повідомленні, з дня отримання його генеральним
секретарем.
3. Після закінчення згаданого в пункті 2 цієї статті
дванадцятимісячного терміну відповідні Договірні
Держави повідомляють генерального секретаря в результатах своїх
консультацій з теми не входять в метрополію територіями, за
міжнародні відносини яких вони відповідальні і згоди яких
на застосування цієї Конвенції отримано не було.
Стаття 8
1. При підписанні, ратифікації або приєднання будь
держава може зробити застереження до будь-якої статті цієї
Конвенції, крім статей 1 і 2.
2. Якщо яка-небудь держава робить застереження відповідно
до пункту 1 цієї статті, то ця обмовка не зачіпає
обов'язкового характеру Конвенції у відносинах між державою,
які зробили застереження, і іншими її учасниками, за винятком
тієї постанови або тих постановлений, до яких відноситься ця
застереження. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй
повідомляє текст такого застереження всім державам, які є
або будуть з'являться учасницями цієї Конвенції. Будь-яке
держава, яка є або стане згодом учасником
цієї Конвенції, може повідомити Генерального секретаря в тому,
що він не згодний вважати себе зв'язаною цією Конвенцією з
державою, яка зробила це застереження. Таке повідомлення має
бути зроблено протягом дев'яноста днів, рахуючи ось дати повідомлення
генерального секретаря щодо держав, які є
учасницями цієї Конвенції, і вважаючи ось дати депонування
ратифікаційної грамоти або грамоти у приєднанні, у відношенні
держав, які згодом стали її учасниками. У разі такого
повідомлення Конвенція не буде діяти між державою, ось
якого виходить таке повідомлення, і державою, яка зробила
застереження.
3. Кожна держава, яка зробила застереження відповідно до
пунктом 1 цієї статті, може взяти її назад повністю або
частково в будь-який час після її прийняття шляхом повідомлення
на ім'я генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.
Таке повідомлення набуває чинності в день його отримання.
Стаття 9
1. Будь-яка Договірна Держава може денонсувати
цю Конвенцію шляхом грамотного повідомлення
генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Денонсація
набуває чинності після закінчення одного року з дня одержання цього
повідомлення генеральним секретарем.
2. Ця Конвенція втрачає чинність у день набрання
нею чинності, в результаті якої число учасників цієї
Конвенції стає менше шести.
Стаття 10
Будь-який спір між двома або більше Договірними
Державами щодо тлумачення або застосування цієї
Конвенції, який не дозволений за допомогою переговорів, передається
на вимогу будь-якої із Сторін у спорі на вирішення до
Міжнародний суд, якщо Сторони не домовляться про інший спосіб
врегулювання.
Статті 11 і 12 Конвенції, що стосуються повідомлення учасників
Конвенції в її підписанні, ратифікації, денонсації і мов, не
наводяться.
Українська РСР підписала Конвенцію 15 жовтня 1957р.
Президія Верховної Ради Української РСР ратифікував
Конвенцію 25 вересня 1958р.
Конвенція набула чинності 11 серпня 1958 Ратифіковано
Президією Верховної Ради СРСР 28 серпня 1958
(Збірник діючих договорів .., вип.XX. Г., 1961,
с.438-442)
Текст документа звірена з:
"Міжнародна захист прав
і свобод людини ", Москва,
Юридична література,
1990 год
Офіційний переклад
3

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Конвенція
про скорочення безгромадянства
30 серпня 1961
Договірні держави,
діючи у відповідність з резолюцією 896 (IX), прийнятої
Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 4 грудня
1954 року,
беручи до уваги бажаність скоротити безгромадянства
міжнародною угодою,
погоджуються про таке:
Стаття 1
1. Договірна держава надає своє
громадянство особі, народженій на його території, яке інакше не
мало б громадянства. Таке громадянство надається:
a) при народженні, в силу закону, або
b) за клопотанням перед відповідними органами влади
зацікавленою особою або від його імені у відповідності з законом
держави. З урахуванням положень пункту 2 цієї статті такі
клопотання не повинні відхилятися.
Договірна держава, яка передбачає
надання свого громадянства відповідно до підпункту b
цього пункту, може також передбачати надання
свого громадянства в силу закону в такому віці і з урахуванням таких
умов, які можуть бути визначені законом держави.
2. Договірна держава може поставити
надання свого громадянства відповідно до підпункту b
пункту 1 цієї статті в залежність від одного або кількох
наступних умов:
a) прохання подається протягом періоду, встановленого
договірною державою, починаючи не пізніше
вісімнадцятирічного віку і закінчуючи не раніше віку двадцять
один рік, проте таким чином, щоб відповідна особа працювала
принаймні один рік, протягом якого воно саме може подати
клопотання без необхідності отримання на це законного
дозволу;
b) зацікавлена ​​особа звичайно проживає на території
договірної держави протягом такого періоду, який
може бути встановлений цією державою, за умови що цей
період не перевищує п'яти років безпосередньо до подачі клопотання
або в цілому десяти років;
c) зацікавлена ​​особа не була засуджена у скоєнні
правопорушення проти державної безпеки і не
засуджено до тюремного ув'язнення на термін п'ять років або більше за
карним обвинуваченням;
d) зацікавлена ​​особа завжди була апатридом.
3. Незважаючи на положення пунктів 1 b і 2 цієї статті,
дитина, народжена в шлюбі на території Договірної
держави, мати якої має громадянство цієї держави,
набуває при народженні це громадянство, інакше він не мав би
громадянства.
4. Договірна держава надає своє
громадянство особі, яка інакше не мало б громадянства і яке
не в змозі придбати громадянство Договірної
держави, на території якого воно народилося, оскільки воно
перевищило вік, необхідний для подання клопотання, або не
виконало необхідних умов проживання, якщо громадянство одного з
його батьків під час народження цієї особи було громадянством
зазначеного першого Договірної держави. Якщо батьки
зацікавленої особи не мали одним і тим же громадянством до
часу його народження, то питання про те, чи слід його громадянство
за громадянством батька або за громадянством матері, визначається на
підставі закону такого Договірної держави. Якщо для
набуття такого громадянства необхідно клопотання, то це
клопотання має бути подано відповідним владі заявником
або від його імені відповідно до вимог закону держави.
З урахуванням положень пункту 5 цієї статті такі клопотання не
повинні відхилятися.
5. Договірна держава може поставити
надання свого громадянства відповідно до положень
пункту 4 цієї статті у залежність від одного або кількох
наступних умов:
a) Клопотання подається до досягнення заявником віку,
встановленого договірною державою, що має бути
не менше двадцяти трьох років.
b) Зацікавлена ​​особа постійно проживає на території
договірної держави протягом такого часу,
безпосередньо передує подачі клопотання, яке не
перевищує трьох років, як це може бути встановлено цим
державою.
c) Зацікавлена ​​особа завжди була апатридом.
Стаття 2
Найда, що знаходиться на території Договірної
держави, оскільки його місце народження не встановлено,
передбачається народилися на цій території від батьків, що мають
громадянство цієї держави.
Стаття 3
З метою визначення зобов'язань договірних в
відповідно до цієї Конвенції держав народження на судні
або на повітряному кораблі вважається мали місце на території
тієї держави, під прапором якої це судно плаває, або на
території тієї держави, в якому цей повітряний корабель
зареєстрований, в залежності від обставин.
Стаття 4
1. Договірна держава надає своє
громадянство не народилася на його території особі, яка інакше
не мало б громадянства, якщо громадянство одного з його батьків
під час народження цієї особи було громадянством цього
держави. Якщо батьки особи не мали однакового громадянства
під час його народження, то питання про те, чи повинно громадянство
зацікавленої особи слідувати за громадянством батька або
громадянством матері, визначається законом такого договірної
держави. Громадянство, відповідно до положень цього
пункту, надається:
a) при народженні, в силу закону, або
b) за клопотанням перед відповідними органами влади
зацікавленою особою або від його імені у відповідності з законом
держави. З урахуванням положень пункту 2 цієї статті такі
клопотання не повинні відхилятися.
2. Договірна держава може поставити
надання свого громадянства відповідно до положень
пункту 1 цієї статті в залежність від одного або кількох
наступних умов:
a) прохання подається до досягнення заявником віку,
встановленого договірною державою, що має бути
не менше двадцяти трьох років;
b) зацікавлена ​​особа постійно проживає на території
договірної держави протягом такого часу,
безпосередньо передує подачі клопотання, яке не
перевищує трьох років, як це може бути встановлено цим
державою;
c) зацікавлена ​​особа не була засуджена у скоєнні
правопорушення проти державної безпеки;
d) зацікавлена ​​особа завжди була апатридом.
Стаття 5
1. Якщо закон договірної держави передбачає
втрату громадянства внаслідок якої-небудь зміни в особистому
статусі, як-то: шлюбу, припинення шлюбу, узаконення, визнання
або усиновлення, така втрата громадянства ставиться під умову
придбання іншого громадянства.
2. Якщо відповідно до закону договірної
держави дитина, що народилася поза шлюбом, втрачає громадянство
цієї держави внаслідок визнання родинних зв'язків, йому
надається можливість відновити це громадянство шляхом
подачі письмового клопотання відповідним владі; умови,
визначають подачу такого клопотань, не повинні бути більш
жорсткими, ніж умови, викладені в пункті 2 статті 1 цієї
Конвенції.
Стаття 6
Якщо закон договірної держави передбачає
втрату її громадянства чоловіком особи або дітьми внаслідок втрати
або позбавлення цього громадянства даною особою, така втрата
громадянства ставиться під умову придбання іншого громадянства.
Стаття 7
1. a) Якщо закон договірної держави дозволяє
відмова від громадянства, така відмова не має походити
втрати громадянства, якщо відповідна особа не набула
іншого громадянства.
b) Положення підпункту a цього пункту не застосовуються в
тих випадках, коли їх застосування не буде відповідати
принципам, викладеним у статтях 13 і 14 Загальної декларації прав
людини (995_015), схваленої 10 грудня 1948 Генеральної
Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй.
2. Громадянин договірної держави, клопоче про
натуралізації в будь-якому іноземній державі, не втрачає
свого громадянства, якщо він не отримує громадянства цієї
іноземної держави або відповідного запевнення про це.
3. За умови положень пунктів 4 і 5 цієї статті
громадянин Договірної держави не втрачає свого
громадянства таким чином, щоб стати апатридом, внаслідок
виїзду, перебування за кордоном, упущення зареєструватися або за
будь-якому іншому подібному основи.
4. Натуралізуватися особа може втратити своє громадянство в
результаті проживання за кордоном протягом періоду
тривалістю не менше семи безперервних років, як це
визначається законом відповідної договірної
держави, внаслідок недогляди їм заявити відповідним
владі про свій намір зберегти своє громадянство.
5. Якщо громадянин договірної держави народився поза
меж території цієї держави, закон цієї держави
може обумовити збереження громадянства цієї держави по
закінчення одного року після досягнення нею повноліття
проживанням в цей час на території цієї держави або
реєстрацією у відповідних органах.
6. За винятком згаданих у цій статті умов, особа
не втрачає громадянства договірної держави, якщо
така втрата призведе до його безгромадянства, незважаючи на те що
така втрата прямо не забороняється будь-якими іншими положеннями
цієї Конвенції.
Стаття 8
1. Договірна держава не позбавляє особу його
громадянства, якщо таке позбавлення громадянства робить його апатридом.
2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, особа
може бути позбавлена ​​громадянства договірної держави:
a) в умовах, за яких відповідно до пунктів 4 і 5
статті 7 допускається втрата особою його громадянства;
b) у тих випадках, коли громадянство було отримано внаслідок
неправильного тлумачення або обману.
3. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті,
Договірна держава може зберегти право позбавлення особи
його громадянства, якщо під час підписання, ратифікації або
приєднання воно вкаже про збереження їм такого права на підставі
однієї або декількох наступних причин, за умови, що такі
підстави існували в той час в його національному
законодавстві:
a) у протиріччя своєму обов'язку вірності Договірній
державі особа:
i) ігноруючи пряму заборону договірною державою,
справляло чи продовжувала надавати послуги іншій державі, або
отримувало чи продовжувала отримувати винагороду від іншого
держави; або
ii) вело себе чином, серйозно ущемлюють життєві
інтереси держави;
b) принесло присягу або зробила офіційну заяву про
вірності іншій державі або дало певні докази
свою рішучість відмовитися від вірності Договірній
державі.
4. Договірна держава не повинна здійснювати влади
позбавлення громадянства, як це передбачено пунктами 2 або 3
цієї статті, за винятком випадків, коли вона діє у
Відповідно до закону, який повинен передбачати для
відповідної особи право на неупереджене розгляд
судом або іншим незалежним органом.
Стаття 9
Договірна держава не повинна позбавляти жодна особа
або групу осіб їхнього громадянства за расовими, етнічними, релігійними
або політичним підставах.
Стаття 10
1. Будь-який договір між договірними державами,
який передбачає передачу території, повинен включати
постанови, які гарантували б, що ніхто не стане
апатридом в результаті цієї передачі. Договірна держава
має зробити все можливе для гарантії того, щоб будь-який такий
договір, укладений ним з державою, яка не є стороною в
цієї Конвенції, містив такі положення.
2. За відсутності таких положень Договірна
держава, якій передається територія або яка іншим
чином набуває територію, дарує своє громадянство таким
особам, які інакше стали б апатридами в результаті цієї
передачі або придбання.
Стаття 11
Договірні держави будуть сприяти установі
в рамках Організації Об'єднаних Націй відразу ж, як це буде
можливим, після депонування шостого документа про ратифікацію або
про приєднання, такого органу, до якого особа, яка домагається
право за цією Конвенцією, може звертатися для розгляду
його вимоги і для отримання допомоги у поданні його
відповідним органам.
Стаття 12
1. У відношенні договірної держави, яке не
надає відповідно до положень пункту 1 статті 1 або
статті 4 цієї Конвенції свого громадянства при народженні в
силу закону, положення пункту 1 статті 1 або статті 4, у
залежно від обставин, застосовуються до осіб, народженим до
набрання чинності цією Конвенцією, а також до осіб, народженим
після її вступу в силу.
2. Положення пункту 4 статті 1 цієї Конвенції
застосовуються до осіб, народженим до набуття нею чинності, а також до
особам, народженим після її вступу в силу.
3. Положення статті 2 цієї Конвенції застосовуються тільки
до найди, знайденим на території Договірної
держави після набуття нею чинності для цієї держави
цієї Конвенції.
Стаття 13
Ця Конвенція не повинна тлумачитися як така, що зачіпає
будь-які положення, які більше сприяють скороченню
безгромадянства і можуть міститися в чинних або вступають у
силу законах будь-якого Договірної держави або які
можуть міститися в будь-яких інших конвенціях, договорах або
угодах, які є чинними, або які набудуть чинності між
двома чи декількома договірними державами.
Стаття 14
Усі спори, що виникають між договірними державами
щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції,
які не можуть бути вирішені іншим шляхом на вимогу будь-
сторони у спорі, будуть передаватися до Міжнародного суду.
Стаття 15
1. Ця Конвенція застосовується до всіх
несамоврядних, підопічним, колоніальним та іншим
територіях-неметрополіям, за міжнародні відносини яких
несе відповідальність будь-яка Договірна держава;
відповідне договірна держава оголошує з урахуванням
положень пункту 2 цієї статті під час підписання,
ратифікації або приєднання про територію-неметрополіі або
територіях, по відношенню до яких ця Конвенція застосовується
автоматично в результаті такого підписання, ратифікації або
приєднання.
2. У випадках, коли за змістом громадянства
територія-неметрополія не користується зверненням, яким
користується територія-метрополія, або в тих випадках, коли для
застосування Конвенції до цієї території конституційні закони або
практика договірної держави або території-неметрополіі
вимагають попередньої згоди території-неметрополіі, це
Договірна держава повинна гарантувати необхідну
згоду території-неметрополіі протягом дванадцяти місяців
після дати підписання Конвенції цим договірним
державою; коли така згода отримана, Договірна
Держава повідомляє Генерального секретаря Організації
Об'єднаних Націй. Ця Конвенція застосовується до території
або територій, зазначених у таких повідомленнях, починаючи з моменту
отримання цього повідомлення Генеральним секретарем.
3. Після закінчення періоду у дванадцять місяців, що згадується в
пункті 2 цієї статті, відповідні договірні
держави сповіщають Генерального секретаря про результати
консультацій з тими територіями-неметрополіямі, за міжнародні
відносини яких вони несуть відповідальність і які відмовили у
свою згоду на застосування цієї Конвенції.
Стаття 16
1. Ця Конвенція буде відкрита для підписання в
Центральних установах Організації Об'єднаних Націй з 30
Серпень 1961 по 31 травня 1962 року.
2. Ця Конвенція буде відкрита для підписання від імені:
a) будь-яких держав - членів Організації Об'єднаних Націй;
b) будь-яких інших держав, запрошених брати участь у
Конференції Організації Об'єднаних Націй з викорінення або
скорочення безгромадянства в майбутньому;
c) будь-яких держав, яким Генеральна Асамблея
Організації Об'єднаних Націй може направити запрошення
підписати Конвенцію або приєднатися до неї.
3. Ця Конвенція буде ратифікована і документи про
ратифікацію повинні бути депоновані у Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй.
4. Ця Конвенція буде відкрита для приєднання для
держав, згаданих у пункті 2 цієї статті. Приєднання
проводитиметься шляхом депонування у Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй акта про приєднання.
Стаття 17
1. При підписанні, ратифікації або приєднання будь
держава може зробити застереження до статей 11, 14 або 15
Конвенції.
2. Не допускаються жодні інші застереження до цієї
Конвенції.
Стаття 18
1. Ця Конвенція набуде чинності через два роки після
дня депонування шостого документа про ратифікацію або
приєднання.
2. Для всіх держав, що ратифікували Конвенцію або
приєдналися до неї після депонування шостої ратифікаційної
грамоти або акта про приєднання, Конвенція набуде чинності на
дев'яностий день з дня депонування відповідною державою
своєї ратифікаційної грамоти або акта про приєднання або в день,
коли ця Конвенція набуде чинності відповідно до
положеннями пункту 1 цієї статті, залежно від того,
яка дата є пізнішою.
Стаття 19
1. Будь-яке договірна держава може в будь-який час
денонсувати цю Конвенцію шляхом письмового
повідомлення на ім'я Генерального секретаря Організації Об'єднаних
Націй. Така денонсація набуває чинності для відповідної
договірної держави через один рік з дня одержання
повідомлення Генеральним секретарем.
2. У тих випадках, коли відповідно до положень статті
15, ця Конвенція застосовується до території-неметрополіі
договірної держави, ця держава може в будь-який час
після цього, за згодою відповідної території, повідомити
Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй про денонсацію
цієї Конвенції окремо щодо цієї території. Така
денонсація набере чинності через один рік з дня отримання такого
повідомлення Генеральним секретарем, який повідомить усі інші
договірні держави про таке повідомлення і дні його
отримання.
Стаття 20
1. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй буде
повідомляти всім членам Організації Об'єднаних Націй та
державам, які не є її членами, згаданим у статті 16, про
наступних обставин:
a) про підписання, ратифікації та приєднання в
Відповідно до статті 16;
b) про застереження відповідно до статті 17;
c) про день вступу в силу цієї Конвенції відповідно
до статті 18;
d) про денонсації відповідно до статті 19.
2. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй
представить найпізніше після депонування шостого документа про
ратифікації або приєднання, увазі Генеральної
Асамблеї питання про заснування у відповідності зі статтею 11 такого
органу, який у ній згадується.
Стаття 21
Ця Конвенція підлягає реєстрації Генеральним
секретарем Організації Об'єднаних Націй у день вступу її в
силу.
На посвідчення чого нижчепідписані повноважні
представники підписали цю Конвенцію.
Вчинено в Нью-Йорку серпня тридцятий день тисячі
дев'ятсот шістьдесят першого року в одному примірнику, англійський,
китайський, російський, іспанський і французький тексти якого
є рівно автентичними; цей примірник депонується в архіві
Організації Об'єднаних Націй, і його завірені копії
повідомляються Генеральним секретарем Організації Об'єднаних
Націй усім членам Організації Об'єднаних Націй і державам,
не є її членами, згаданим у статті 16 цієї
Конвенції.
Прийнята 30 серпня 1961 Конференцією повноважних
представників, що відбулася в 1959 році і знову скликаній у 1961
році відповідно до резолюції 896 (IX) Генеральної Асамблеї
ООН від 4 грудня 1954 року. Набула чинності 13 грудня 1975 року.
Станом на 1 січня 1989 14 учасників. СРСР не
бере участь.
Права людини. Збірник міжнародних договорів .-
ООН: Нью-Йорк, 1983.-С. 113-117.
Текст документа опубліковано:
"СРСР і міжнародне співробітництво
в області прав людини. Документи і
матеріали ", М.," Міжнародні
відносини ", 1989 рік.
4
Конвенція
про статус біженців
Преамбула
Високі Договірні Сторони,
беручи до уваги, що Статут Організації Об'єднаних
Націй (995_010) і Загальна декларація прав людини (995_015),
прийнята Генеральною Асамблеєю 10 грудня 1948, встановили
принцип, згідно з яким всі люди повинні користуватися основними
правами і свободами без якої б то не було в цьому відношенні
дискримінації,
беручи до уваги, що Організація Об'єднаних Націй
неодноразово виявляла свій глибокий інтерес до долі біженців і
докладала зусиль до того, щоб забезпечити біженцям
широке користування зазначеними основними правами та свободами,
беручи до уваги, що бажано переглянути та
об'єднати укладені раніше міжнародні угоди про статус
біженців і розширити сферу застосування цих договорів та
який вони надають, шляхом укладення нового
угоди,
беручи до уваги, що надання права притулку може
покласти на деякі країни надмірний тягар і що
задовільне вирішення проблеми, міжнародний масштаб і
характер якої визнані Організацією Об'єднаних Націй, не
може через це бути досягнуте без міжнародного співробітництва,
висловлюючи побажання, щоб всі держави, визнаючи
соціальний і гуманітарний характер проблеми біженців, прийняли всі
заходи для запобігання непорозумінню між державами у зв'язку з цією
проблемою,
відзначаючи, що Верховному комісару Організації Об'єднаних
Націй у справах біженців доручено нагляд за виконанням
міжнародних конвенцій із захисту біженців, і визнаючи, що
ефективність координації заходів, які вживаються для вирішення цієї
проблеми, залежить від співпраці держав з Верховним
комісаром,
уклали таку угоду:
Глава I
Загальні положення
Стаття 1 - Визначення поняття "біженець"
A. У цій Конвенції під терміном "біженець"
мається на увазі особа, яка:
1) розглядалося як біженець у силу угод від 12 травня
1926 року і 30 червня 1928 або ж у силу Конвенцій від 28
Жовтень 1933 і 10 лютого 1938 року, Протоколу від 14 вересня
1939 або ж у силу Статуту Міжнародної організації у справах
біженців;
постанови про відмову в праві вважатися біженцями,
винесені Міжнародною організацією у справах біженців в період
її діяльності, не перешкоджають тому, щоб статус біженця
надавався особам, які задовольняють умовам,
встановленим у пункті 2 цього розділу;
2) в результаті подій, які сталися до 1 січня 1951 року, і
в силу цілком обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознакою раси, віросповідання, громадянства, належності до
певної соціальної групи або політичних переконань
знаходиться за межами країни своєї громадянської належності та не може
користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися таким
захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи певного
громадянства і перебуваючи за межами країни свого колишнього звичайного
проживання в результаті подібних подій, не може або не
бажає повернутися до неї внаслідок таких побоювань.
У тих випадках, коли будь-яка особа є громадянином
декількох країн, вислів "країна її національної
належності "означає будь-яку з країн, громадянином якої вона
є, і така особа не вважається позбавлена ​​захисту країни своєї
громадянської належності, якщо без будь
причини, що випливає з обгрунтованих побоювань, вона не
скористалася захистом однієї з країн, громадянином якої вона
є.
В. 1) У цій Конвенції наведені у статті 1, розділ А,
слова "події, що сталися до 1 січня 1951 року", означають: або
а) "події, які відбулися в Європі до 1 січня 1951 року"; або
b) "події, які відбулися в Європі або в інших місцях до 1
Січень 1951 ";
і кожна Договірна Держава зазначить під час
підписання, ратифікації або приєднання, яке з
цих значень вона використовує щодо своїх зобов'язань,
прийнятих ним на себе на підставі цієї Конвенції.
2) Будь-яка Договірна держава, яка прийняла
альтернативне значення,
а) може в будь-який час розширити охоплення прийнятих на себе
зобов'язання, прийнявши альтернативне значення
b) шляхом повідомлення Генерального секретаря Організації
Об'єднаних Націй.
C. Положення цієї Конвенції не поширюються на
особа, яка підпадає під визначення розділу A, та яка
1) добровільно знову скористалася захистом країни своєї
громадянської належності; або
2) втративши своє громадянство, знову його добровільно
придбало;
або
3) набула нового громадянства і користується захистом країни
своєї нової громадянської належності; або
4) добровільно знову влаштувалася в країні, яку воно
залишила або за межами якої вона перебувала через
побоювання щодо переслідувань; або
5) не може більше відмовлятися від користування захистом країни
своєї громадянської належності, оскільки обставини, на підставі
яких вона була визнана біженцем, більше не існують;
положення цього пункту не застосовуються до біженців,
підпадають під визначення пункту 1 розділу A цієї статті,
якщо вони в змозі привести достатні підстави, які з
попередніх переслідувань, для своєї відмови користуватися захистом
країни своєї громадянської належності;
6) будучи особою, що не мають певного громадянства, може
повернутися до країни свого колишнього місця проживання, бо
обставини, на підставі яких воно було визнано біженцем,
більше не існують;
положення цього пункту не застосовуються до біженців,
підпадають під визначення пункту 1 розділу A цієї статті,
якщо вони в змозі привести достатні підстави, які з
попередніх переслідувань, для своєї відмови повернутися в країну свого
колишнього місця проживання.
D. Положення цієї Конвенції не поширюються на осіб,
які в даний час користуються захистом або допомогою інших
органів або установ Організації Об'єднаних Націй, крім
Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах
біженців.
У тих випадках, коли такий захист або допомога з
будь-якої причини були припинені до того, як становище цих осіб було
остаточно врегульоване згідно з відповідними резолюціями,
прийнятим Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй,
ці особи автоматично набувають прав, що випливають з цієї
Конвенції.
E. Положення цієї Конвенції не поширюються на осіб,
за якими компетентні органи країни, в якій вони проживають,
визнають права та обов'язки, пов'язані з громадянством цієї
країни.
F. Положення цієї Конвенції не поширюються на всіх
тих осіб, щодо яких є серйозні підстави
припускати, що вони:
а) вчинили злочин проти миру, воєнний злочин
або злочин проти людяності у визначенні, даному цим
визначено в міжнародних актах, укладених з метою вжиття заходів
щодо подібних злочинів;
b) вчинили тяжкий злочин неполітичного характеру
поза країною, яка надала їм притулок, і до того як вони були допущені в
цю країну в якості біженців;
c) винні у вчиненні дій, які суперечать цілям і
принципам Організації Об'єднаних Націй.
Стаття 2 - Загальні зобов'язання
У кожного біженця є зобов'язання перед
країни, в якій він знаходиться, згідно з якими, зокрема, він
повинен дотримуватися законів та розпоряджень, а також заходам,
застосовуються для підтримання громадського порядку.
Стаття 3 - Неприпустимість дискримінації
Договірні держави будуть застосовувати положення
цієї Конвенції до біженців без якої б то не було
дискримінації за ознакою їх раси, релігії або країни їхнього
походження.
Стаття 4 - Релігійні переконання
Договірні Держави надаватимуть біженцям,
знаходяться на їхніх територіях, по меншій мірі настільки ж
сприятливе становище, як і своїм власним громадянам, в
щодо свободи сповідувати свою релігію і свободи
надавати своїм дітям релігійне виховання.
Стаття 5 - Права, які надаються незалежно від цієї
Конвенції
Ніщо в цій Конвенції не порушує жодних прав і
переваг, наданих біженцям будь-якою Договірною
державою незалежно від цієї Конвенції.
Стаття 6 - Вираз "за таких самих обставин"
У цій Конвенції вираз "за таких самих обставин"
означає, що біженець повинен задовольняти будь-яким вимогам
(Включаючи вимоги щодо терміну та умов перебування або
проживання в країні), які конкретна особа мала б
задовольняти для користування відповідним правом, якби воно
не була біженцем, за винятком вимог, які в силу їх
характеру біженець не в змозі задовольнити.
Стаття 7 - Вилучення із принципу взаємності
1. Крім тих випадків, коли біженцям на підставі цієї
Конвенції надається більш сприятливе правове становище,
Договірна держава надаватиме їм становище,
яким взагалі користуються іноземці.
2. Після закінчення трирічного терміну проживання на території
Договірних Держав усі біженці будуть звільнені від
встановленої законодавчим шляхом вимоги взаємності.
3. Кожна Договірна держава буде і надалі
надавати біженцям права та переваги, на які вони без
усякої взаємності, мали право в день набуття чинності цією
Конвенцією щодо цієї держави.
4. Договірні Держави прихильно поставляться до
можливості надання біженцям, без усякої взаємності, прав і
переваг, окрім тих, на які вони мають право згідно
пунктами 2 і 3, і до можливого звільнення від вимоги
взаємності біженців, які не відповідають умовам, передбаченим
в пунктах 2 і 3.
5. Положення пунктів 2 і 3 застосовуються як до прав і
переваг, згаданих у статтях 13, 18, 19, 21 і 22 цієї
Конвенції, так і до прав і переваг, не передбачених у
ній.
Стаття 8 - Вилучення з виняткових заходів
Виключні заходи, які можуть бути застосовані у відношенні
осіб, майна або інтересів громадян іноземної держави, не
будуть застосовуватися Договірними державами стосовно
біженців, які формально є громадянами цієї держави,
тільки лише на підставі їхнього громадянства. Договірні
держави, законодавство яких не допускає застосування
висловленого у цій статті, загального принципу, у
відповідних випадках встановлюватимуть вилучення в інтересах таких
біженців.
Стаття 9 - Тимчасові заходи
Ніщо в цій Конвенції не позбавляє Договірну
Державу права під час війни або за інших
надзвичайних і виняткових обставин вживати тимчасових
заходи, які вона вважає необхідними в інтересах державної
безпеки, по відношенню до того чи іншої окремої особи,
ще до того, як ця Договірною державою, що воно
дійсно є біженцем і що подальше застосування
цих заходів щодо необхідно в інтересах
державної безпеки.
Стаття 10 - Безперервність проживання
1. Якщо біженець був депортований під час другої світової
війни і відправлений на територію однієї з Договірних
держав і там проживає, то час такого примусового
перебування розглядатиметься як період законного проживання в
межах цієї території.
2. Якщо біженець був депортований під час другої світової
війни з території однієї з Договірних держав і до
набрання чинності цією Конвенцією повернувся туди
влаштуватися там на постійне проживання, то період проживання до
і після такої депортації розглядатиметься як один
безперервний період у всіх тих випадках, коли потрібно
безперервне проживання.
Стаття 11 - Біженці-моряки
Якщо біженцями є особи, регулярну службу в екіпажах
кораблів, що плавають під прапором однієї з Договірних
держав, то ця держава прихильно поставиться до
поселення цих осіб на своїй території і до видачі їм проїзних
документів або до надання їм тимчасового права в'їзду на
його територію, зокрема, з метою полегшення їхнього поселення в
будь-якій іншій країні.
Глава II
Правовий статус
Стаття 12 - Особистий статус
1. Особистий статус біженця визначається законами країни його
доміциля або, якщо у нього такого немає, законами країни його
проживання.
2. Раніше набуті біженцем, пов'язані з його особистим
статусом, і зокрема права, що випливають із шлюбу, будуть
дотримуватимуться Договірними Державами після виконання,
якщо необхідно, формальностей, які вимагаються законами цієї
держави, за умови, що відповідне право є одним
з тих прав, які були б визнані законами цієї
держави, якби ця особа не стала біженцем.
Стаття 13 - Рухоме і нерухоме майно
Щодо придбання рухомого і нерухомого майна та
інших пов'язаних з ним прав, а також щодо орендних та інших
договорів, які стосуються рухомого та нерухомого майна,
Договірні Держави надаватимуть біженцям
найсприятливіше становище і, в усякому разі, не менш
сприятливе, ніж те, яким за таких самих обставин
користуються іноземці.
Стаття 14 - Авторські та промислові права
Що стосується захисту промислових прав, як-то: прав на
винаходи, креслення та моделі, торгові марки, назву фірми, та
прав на літературні, художні та наукові твори, то
біженцям у тій країні, де вони мають своє звичайне місце проживання,
надаватиметься такий самий захист, що й громадянам цієї країни.
На території будь-якого іншого Договірної держави їм
надаватиметься такий самий захист, який надається на цій
території громадянам країни, в якій вони мають своє звичайне
місце проживання.
Стаття 15 - Право асоціацій
Що стосується асоціацій, не мають політичного характеру і
не переслідують на меті отримувати вигоду, і щодо
професійних спілок Договірні Держави
надавати біженцям, які законно проживають на їхній території,
найсприятливіше становище, яке відповідає становищу
громадян іноземної держави за таких самих обставин.
Стаття 16 - Право звернення до суду
1. Кожний біженець має право вільного звернення до суду на
території всіх Договірних держав.
2. На території Договірної держави, в якому
знаходиться його звичайне місце проживання, кожний біженець
користуватиметься щодо права звернення до суду таким самим правом,
що і громадяни, зокрема з питань юридичної допомоги та
звільнення від забезпечення сплати судових витрат (cautio
judicatum solvi).
3. Кожному біженцю в усіх інших країнах, крім країни його
звичайного місця проживання, у відношенні питань, згаданих у
пункті 2, надаватиметься те ж становище, як і громадянам країни
його звичайного місця проживання.
Глава III
Заняття, які приносять дохід
Стаття 17 - Робота за наймом
1. Договірні Держави надаватимуть біженцям,
законно проживають на їхній території, щодо права роботи
за наймом, найсприятливіше правове становище, яким
користуються громадяни іноземних держав за таких самих
обставинах.
2. У всякому разі, обмежувальні заходи, що стосуються
іноземців або найму іноземців і застосовуються з метою охорони
внутрішнього ринку праці, не будуть застосовуватися до біженців, на
яких ці заходи не поширювалися в день вступу в силу
цієї Конвенції для відповідної Договірної
держави або які задовольняють одну з таких умов:
а) проживають у межах країни не менше трьох років;
b) подружжя яких мають громадянство країни проживання.
Біженець не може посилатися на цю постанову, якщо він покинув
сім'ю;
з) один або декілька дітей яких мають громадянство країни
проживання.
3. Договірні Держави прихильно поставляться до
можливості зрівняти права всіх біженців щодо роботи з
наймом з правами громадян і, зокрема, тих біженців, які
на їхню територію в порядку виконання програми вербування
робочої сили або згідно з планами імміграції.
Стаття 18 - Робота на власному підприємстві
Договірні Держави надаватимуть біженцям,
законно проживають на їхній території, найсприятливіше
правове становище і, в усякому разі, не менш
сприятливе, ніж те, яким зазвичай користуються іноземці за
тих самих обставин щодо права самостійно займатися
сільським господарством, промисловістю, ремеслами і торгівлею, а
також права засновувати торгові та промислові компанії.
Стаття 19 - Вільні професії
1. Кожна Договірна держава буде надавати
біженцям, які законно проживають на його території та мають дипломи,
визнані компетентними органами цієї держави, які бажають
займатися вільними професіями, найсприятливіше
правове становище і, в усякому разі, не менш
сприятливе, ніж те, яким зазвичай користуються іноземці за
тих же обставин.
2. Договірні держави вживатимуть усіх заходів,
допускаються їхніми законами і конституцією, для того, щоб
забезпечити влаштування таких біженців на позаметропольних
територіях, за міжнародні відносини яких вони несуть
відповідальність.
Глава IV
Соціальне піклування
Стаття 20 - Система пайків
Там, де існує обов'язкова для всього населення система
пайків, яка регулює загальний розподіл дефіцитних продуктів,
така система застосовується щодо біженців на рівних підставах з
громадянами.
Стаття 21 - Житлове питання
Оскільки житлове питання регулюється законами або
розпорядженнями або знаходиться під контролем публічної влади,
Договірні Держави надаватимуть біженцям, які законно
проживають на їхній території, найсприятливіше
правове становище і, в усякому разі, не менш
сприятливе, ніж те, яким зазвичай користуються іноземці за
тих же обставин.
Стаття 22 - Народна освіта
1. Щодо початкової освіти Договірні
Держави надаватимуть біженцям те ж правове становище,
що й громадянам.
2. Щодо інших видів народної освіти, крім
початкового, і зокрема щодо можливості навчатися,
визнання іноземних атестатів, дипломів і ступенів,
звільнення від плати за право навчання та зборів, а також у
щодо надання стипендій Договірні держави
надаватимуть біженцям найсприятливіше правове
становище і, в усякому разі, не менш сприятливий,
ніж те, яким зазвичай користуються іноземці за тих же
обставинах.
Стаття 23 - Урядова допомога
Договірні Держави надаватимуть біженцям,
законно проживають на їхній території, то саме становище щодо
урядової допомоги та підтримки, яким користуються їх
громадяни.
Стаття 24 - Трудове законодавство
та соціальне забезпечення
1. Договірні Держави надаватимуть біженцям,
законно проживають на їхній території, таке ж становище, що й
громадянам, щодо нижченаведеного:
а) винагороди за працю, включаючи допомогу на сім'ю, якщо
така допомога є частиною винагороди за працю,
тривалості робочого дня, понаднормової роботи, оплачуваних
відпусток, обмеження роботи на дому, мінімального віку осіб,
працюють за наймом, учнівства та професійної підготовки,
праці жінок та підлітків і користування перевагами
колективних договорів, оскільки ці питання регулюються
законами або розпорядженнями, або контролюються адміністративною
владою;
b) соціального забезпечення (законоположень, що стосуються
нещасних випадків на роботі, професійних захворювань,
материнства, хвороби, інвалідності, старості, смерті, безробіття,
обов'язків щодо сім'ї та інших випадків, які згідно
внутрішніми законами або розпорядженнями передбачаються системою
соціального забезпечення) з такими обмеженнями:
i) може існувати належний порядок збереження
набутих прав і прав, які знаходяться в процесі набуття;
ii) закони або розпорядження країни проживання можуть
приписувати спеціальний порядок отримання повної або часткової
допомоги, яка виплачується повністю з державних коштів, і
допомоги, яка виплачується особам, які не виконали всіх умов
щодо внесків, необхідних для отримання нормальної пенсії.
2. На право на компенсацію за смерть біженця
результатом нещасного випадку на роботі або професійного
захворювання, не впливатиме та обставина, що
вигодонабувач проживає не на території Договірної
держави.
3. Договірні Держави надаватимуть біженцям
переваги, що випливають з укладених між собою або можуть
бути укладені в майбутньому, про збереження набутих
прав і прав, які знаходяться в процесі набуття, щодо
соціального забезпечення, з дотриманням лише тих умов, які
застосовуються до громадян держав, які підписали згадані
угоди.
4. Договірні Держави прихильно поставляться до
питання про надання, оскільки це можливо, біженцям
переваг, що випливають з подібних угод, які в кожний
даний момент можуть бути чинними між цими Договірними
державами та державами, які не беруть участі в договорі.
Глава V
Адміністративні заходи
Стаття 25 - Адміністративне сприяння
1. Коли користування будь-яким правом біженцями зазвичай
потребує сприяння влади іноземної держави, до яких ці
біженці не можуть звертатися, Договірні держави, на
території яких проживають згадані біженці, вживатимуть
заходів до того, щоб таке сприяння надавалося їм владою
цієї держави або будь-якою міжнародною владою.
2. Орган або органи влади, згадані в пункті 1, будуть постачати
біженців або забезпечать під своїм наглядом видачу біженців
документів або посвідчень, які зазвичай видаються іноземцям
органами влади або через посередництво органів влади держав, громадянами
яких вони є.
3. Видані в цьому порядку документи або посвідчення,
замінятимуть офіційні документи, які видаються іноземцям владою
або через посередництво органів влади держав, громадянами яких вони
є, і визнаватимуться дійсними, поки не доведено,
що вони недійсні.
4. За винятком випадків особливих пільг, що надаються
незаможнім особам, за згадані в цій статті послуги може
стягуватися плата; така плата буде помірною і буде
відповідати тій, яка стягується за аналогічні послуги з
громадян.
5. Положення цієї статті не зачіпають положень статей
27 і 28.
Стаття 26 - Свобода пересування
Кожна Договірна держава буде надавати
біженцям, які законно проживають на його території, право вибору
місця проживання і вільного пересування в межах його
території за умови дотримання всіх правил, що застосовуються переважно
до іноземців за тих же обставин.
Стаття 27 - Посвідчення особи
Договірні Держави видаватимуть посвідчення
особи біженцям, які знаходяться на їхній території та не мають
дійсними проїзними документами.
Стаття 28 - Проїзні документи
1. Договірні Держави видаватимуть законно
проживають на їхній території біженцям проїзні документи для
пересування за межами їхньої території, оскільки цьому не
перешкоджають поважні причини державної безпеки і
громадського порядку; до таких документів застосовуватимуться
положення доданих до цієї Конвенції.
Договірні Держави можуть видавати такі проїзні
документи будь-якого іншого знаходиться на їхній території біженцю;
вони, зокрема, прихильно поставляться до питання про видачу
подібних проїзних документів перебувають на їхній території
біженцям, які не мають можливості отримати проїзний документ у
країні свого законного проживання.
2. Проїзні документи, видані біженцям на підставі
попередніх міжнародних угод учасниками таких,
визнаватися та розглядатимуться Договірними Державами
точно так само, як якщо б вони були видані на підставі цієї
статті.
Стаття 29 - Податки
1. Договірні Держави не будуть обкладати біженців
жодним митом, зборами або податками, окрім або понад тих,
які за аналогічних умов стягуються або можуть стягуватися з
власних громадян.
2. Положення попереднього пункту ні в якій мірі не виключають
застосування до біженців законів і розпоряджень щодо зборів за
видачу іноземцям адміністративних документів, в тому числі і
посвідчень особи.
Стаття 30 - Вивіз майна
1. Договірні держави, відповідно до своїх
законами і розпорядженнями дозволятимуть біженцям вивіз
майна, яке вони привезли з собою на їх території, до іншої
країну, в яку їм було надано право в'їзду для поселення.
2. Договірні Держави прихильно поставляться до
клопотань біженців про дозвіл на вивіз майна,
необхідного їм для поселення в інших країнах, в які їм
надано право в'їзду, де б це майно не знаходилось.
Стаття 31 - Біженці, які перебувають
в країні, що дає їм притулок
1. Договірні Держави не накладатимуть стягнень
за незаконний в'їзд або незаконне перебування на їхній території
біженців, які, прибувши з території, на
де їхньому життю чи свободі загрожувала небезпека, як зазначено в
статті 1, в'їжджають або знаходяться на території цих держав без
дозволу, за умови, що такі біженці без зволікань самі
з'являться до органів влади і наведуть переконливі пояснення щодо свого
незаконного в'їзду або перебування.
2. Договірні Держави не обмежуватимуть свободу
пересування таких біженців обмеженнями, окрім тих, що
необхідністю; такі обмеження застосовуватимуться лише доти, поки
статус цих біженців у цій країні не буде врегульований або поки вони
не отримають права на в'їзд до іншої країни. Договірні
Держави надаватимуть таким біженцям достатній термін і
всі необхідні умови для отримання ними права на в'їзд до іншої
країну.
Стаття 32 - Висилка
1. Договірні Держави не будуть висилати законно
проживають на їхній території біженців інакше, як з міркувань
державної безпеки або громадського порядку.
2. Висилка таких біженців проводитиметься лише на
виконання рішень, винесених у судовому порядку. За винятком
випадків, коли цьому перешкоджають поважні міркування
державної безпеки, біженцям буде надано право
надати для свого виправдання докази та оскарження
відповідним інстанціям чи особою або особами, особливо
призначеним відповідними інстанціями, а також право мати для цих
мети своїх представників.
3. Договірні Держави надаватимуть таким
біженцям достатній строк для отримання законного права на в'їзд до
іншу країну. Договірні Держави зберігають за собою
право застосовувати протягом цього строку такі заходи внутрішнього
характеру, які вони вважають необхідними.
Стаття 33 - Заборона вислання біженців або їх
примусового повернення (в країни, з яких вони прибули)
1. Договірні Держави не будуть жодним чином
висилати або повертати біженців до кордонів країни, де їхньому життю
або свободі загрожує небезпека через їхню расу, релігію,
громадянство, належність до певної соціальної групи або
політичних переконань.
2. Ця постанова, однак, не може застосовуватися до
біженцям, які розглядаються з поважних причин як загроза
безпеки країни, в якій вони знаходяться, або засудженим
чинним вироком за вчинення особливо тяжкого
злочину і становлять суспільну загрозу для країни.
Стаття 34 - Натуралізація
Договірні Держави будуть по можливості полегшувати
асиміляцію та натуралізацію біженців. Зокрема, вони будуть
робити все від них залежне для прискорення діловодства з
натуралізації та можливого зменшення пов'язаних з цим зборів та
витрат.
Глава VI
Положення, що стосуються застосування
Конвенції і перехідного періоду
Стаття 35 - Співпраця між національними
влади з Організацією Об'єднаних Націй
1. Договірні Держави зобов'язуються співпрацювати з
Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з
справах біженців або будь-яким іншим органом Об'єднаних Націй, на
який може перейти виконання його функцій, і, зокрема,
сприятимуть виконанню ним обов'язків щодо нагляду за
застосуванням положень цієї Конвенції.
2. Для того щоб дати Управлінню Верховного комісара або
будь-якому іншому органу Організації Об'єднаних Націй, який стане на його
місце, можливість подавати доповіді відповідним органам
Об'єднаних Націй, Договірні держави зобов'язуються
забезпечувати їх у належній формі потрібними їм відомостями та
статистичними даними щодо:
а) положення біженців,
b) виконання цієї Конвенції і
з) законів, розпоряджень і декретів, які чинні або
які можуть набути чинності, з питання про біженців.
Стаття 36 - Відомості про національні та законодавчі акти
Договірні Держави повідомлять Генеральному секретарю
Організації Об'єднаних Націй текст законів і розпоряджень,
виданих ними з метою втілення в життя цієї Конвенції.
Стаття 37 - Раніше укладені Конвенції
Із збереженням чинності пункту 2 статті 28 цієї Конвенції
ця Конвенція для сторін у ній, замінює акти від 5 липня
1922 року, 31 травня 1924, 12 травня 1926 року, конвенції від 28
Жовтень 1933 і 10 лютого 1938 року і Угода 15 жовтня
1946 року.
Глава VII
Прикінцеві положення
Стаття 38 - Вирішення спорів
Усі спори, що виникають між учасниками цієї Конвенції
щодо її тлумачення або застосування, які не можуть бути
вирішені іншим шляхом, на прохання будь-якої з сторін спору
будуть передаватися до Міжнародного суду.
Стаття 39 - Підписання, ратифікація та приєднання
1. Ця Конвенція буде відкрита для підписання в Женеві
28 липня 1951 і після цього буде депонована у Генерального
секретаря Організації Об'єднаних Націй. Вона буде відкрита для
підписання в Європейському відділенні Організації Об'єднаних Націй
з 28 липня по 31 серпня 1951 року і буде знову відкрита для
підписання в Центральних установах Організації Об'єднаних
Націй з 17 вересня 1951 року по 31 грудня 1952 року.
2. Ця Конвенція буде відкрита для підписання від імені
всіх держав - членів Організації Об'єднаних Націй, а також
від імені якої іншої держави, що одержала запрошення
брати участь у Конференції повноважних представників з питання про
статус біженців і апатридів, або будь-якої держави, якому
Генеральна Асамблея запропонує підписати її. Ця Конвенція
підлягає ратифікації, причому ратифікаційні грамоти будуть
депоновані у Генерального секретаря Організації Об'єднаних
Націй.
3. Ця Конвенція буде відкрита з 28 липня 1951 року для
приєднання держав, згаданих у пункті 2 цієї статті.
Приєднання проводитиметься шляхом депонування у
Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй акта про
приєднання.
Стаття 40 - Постанови про територіальне застосування
Конвенції
1. Будь-яка держава може при підписанні або ратифікації
Конвенції або приєднання до неї заявити, що дія цієї
Конвенції поширюється на всі або деякі території, за
міжнародні відносини яких дана держава несе
відповідальність. Така заява набуде чинності в день набрання
чинності Конвенцією для цієї держави.
2. У будь-який наступний момент подібне поширення
дії Конвенції має бути оголошене шляхом повідомлення,
адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних
Націй і набуває чинності на дев'яностий день після дня отримання
Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй цього
повідомлення або ж в день набуття чинності Конвенції для даного
держави, якщо ця остання дата є пізнішою.
3. Стосовно тих територій, на які під час підписання,
ратифікації або приєднання ця Конвенція не
поширювалась, кожна заінтересована держава розгляне
питання про можливість вжиття заходів, необхідних для поширення
застосування цієї Конвенції на такі території, за згодою
урядів таких територій, там, де це необхідно з причин
конституційного характеру.
Стаття 41 - Постанови про федеративні держави
До держав федеративного чи неунітарного типу
застосовуватися такі положення:
а) стосовно тих статей цієї Конвенції, які
підпадають під законодавчу юрисдикцію федеральної
законодавчої влади, зобов'язання федерального уряду
будуть у зазначених межах відповідати зобов'язанням сторін у
цієї Конвенції, не є федеративними державами;
b) щодо статей цієї Конвенції, які підпадають
під законодавчу юрисдикцію входять у федерацію штатів,
провінцій і кантонів, і не зобов'язані, згідно з конституційним
ладом федерації, приймати законодавчих заходів, федеральний
уряд при першій можливості повідомить про ці статті
відповідні власті штатів, провінцій або кантонів, супроводжуючи це
повідомлення своїм схвальним відзивом;
c) федеральні держави, які є стороною в цій
Конвенції, на вимогу будь-якого іншого Договірної
Держави, передане через Генерального секретаря Організації
Об'єднаних Націй, нададуть довідку про існуючі у федерації
та її складових частинах закони і практику щодо будь-якого
конкретного положення Конвенції із зазначенням того, якою мірою
дане положення було втілене в життя законодавчим або іншим
шляхом.
Стаття 42 - Застереження
1. При підписанні, ратифікації або приєднання будь
держава може зробити застереження до статей Конвенції,
винятком статей 1, 3 і 4, пункту 1 статті 16, статей 33 і 36-46
включно.
2. Будь-яка держава, яка зробила застереження відповідно до
пунктом 1 цієї статті, може в усякий час відмовитися від
цього застереження шляхом повідомлення про це Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй.
Стаття 43 - Набуття чинності
1. Ця Конвенція набуде чинності на дев'яностий день з
дня депонування шостої ратифікаційної грамоти або акта про
приєднання.
2. Для всіх держав, що ратифікували Конвенцію або
приєдналися до неї після депонування шостої ратифікаційної
грамоти або акта про приєднання, Конвенція набуде чинності на
дев'яностий день з дня депонування відповідною державою
своєї ратифікаційної грамоти або акта про приєднання.
Стаття 44 - Денонсація
1. Будь-яка Договірна держава може в будь-який час
денонсувати цю Конвенцію шляхом повідомлення на ім'я
Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.
2. Така денонсація набуває чинності для відповідної
Договірної Держави через один рік з дня одержання
повідомлення Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй.
3. Будь-яка держава, яка зробила заяву або відправила
повідомлення на підставі статті 40, може в будь-який час після
цього, шляхом повідомлення на ім'я Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй, заявити, що Конвенція не буде
поширюватися на відповідну територію через рік після
отримання зазначеного повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 45 - Перегляд
1. Будь-яка Договірна Держава може шляхом
повідомлення на ім'я Генерального секретаря Організації Об'єднаних
Націй в будь-який час вимагати перегляду цієї Конвенції.
2. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй буде
рекомендувати відповідні заходи, якщо у зв'язку з таким
вимогою буде необхідно вжити будь-яких заходів.
Стаття 46 - Повідомлення, які розсилає Генеральний
секретарем Організації Об'єднаних Націй
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй буде
повідомляти всім членам Організації Об'єднаних Націй та
державам, які не є її членами, згаданим у статті
39:
а) про заяви і повідомлення, які надійшли на підставі
розділу В статті 1;
b) про підписання, ратифікації та приєднання, передбачених
у статті 39;
c) про заяви та повідомлення, передбачені у статті 40;
d) про застереження та відмови від застережень, передбачених у
статті 42;
e) про день вступу в силу цієї Конвенції відповідно
до статті 43;
f) про денонсації і повідомлення, передбачені у статті 44;
g) про вимоги перегляду, які надійшли на підставі статті
45.
На посвідчення чого нижчепідписані, будучи належним
чином уповноважені, підписали цю Конвенцію від імені своїх
урядів.
Вчинено у Женеві двадцять восьмого дня тисяча
дев'ятсот п'ятдесят першого року в одному примірнику, англійський і
французький тексти якого є рівно автентичними; цей
примірник депонується в архіві Організації Об'єднаних Націй, і
завірені копії надаються всім членам Організації
Об'єднаних Націй і державам, які не є її членами,
згаданим у статті 39.
------------------
Прийнята 28 липня 1951 Конференцією повноважних
представників з питання про статус біженців і апатридів,
скликаній відповідно до Резолюції 428 (V) Генеральної
Асамблеї (995_277) від 14 грудня 1950
Набуття чинності: 22 квітня 1954 року в відповідно до
статтею 43.
5

Декларація
про територіальний притулок
Прийнята резолюцією 2312 (XXII) Генеральної Асамблеї
від 14 грудня 1967
Генеральна Асамблея,
відзначаючи, що цілями, проголошеними в Статуті Організації
Об'єднаних Націй (995_010), є підтримка
міжнародного миру і безпеки, розвиток дружніх
відносин між усіма націями і здійснення міжнародного
співробітництва у вирішенні міжнародних проблем економічного,
соціального, культурного і гуманітарного характеру й у заохоченні і
розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх
незалежно від раси, статі, мови і релігії,
маючи на увазі Загальну декларацію прав людини (995_015), в
статті 14 якої передбачається:
"1. Кожна людина має право шукати притулку від
переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.
2. Це право не може бути використане в разі
переслідування, яке в дійсності грунтується на вчиненні
неполітичного злочину, або діяння, що суперечить цілям і
принципам Організації Об'єднаних Націй ",
нагадуючи також про пункт 2 статті 13 Загальної декларації прав
людини, в якій передбачається:
"Кожна людина має право залишати будь-яку країну, включаючи
свою власну, і повертатися у свою країну ",
визнаючи, що надання державою притулку особам,
має підстави посилатися на статтю 14 Загальної декларації прав
людини, є мирним і гуманним актом і тому не може
розглядатися ніяким іншим державою як недружній акт,
рекомендує, щоб без шкоди для існуючих актів,
стосуються притулку та статусу біженців і апатридів, держави
рукодствовалісь у своїй практиці, що стосується територіального
притулку, такими принципами:
Стаття 1
1. Притулок, що надається якою-небудь державою в
здійснення свого суверенітету особам, які мають підставу
посилатися на статтю 14 Загальної декларації прав людини, включаючи
осіб, що борються проти колоніалізму, має поважатися усіма іншими
державами.
2. На право шукати притулку і користуватися притулком не може
посилатися ніяке обличчя, щодо якого існують серйозні
підстави вважати, що вона вчинила злочин проти миру,
воєнний злочин або злочин проти людства за
змістом тих міжнародних актів, які були вироблені для того,
щоб передбачити норми щодо цих злочинів.
3. Оцінка підстав для надання притулку лежить на
надає цей притулок державі.
Стаття 2
1. Положення осіб, згаданих у пункті 1 статті 1, має
бути без шкоди для суверенітету держав і цілей
і принципів Організації Об'єднаних Націй предметом турботи
міжнародного співтовариства.
2. Коли для будь-якої держави виявляється
скрутним надання або подальше надання
притулку, держави окремо або спільно, або через
Організацію Об'єднаних Націй мають розглядати в дусі
міжнародної солідарності належних заходів для полегшення тягаря,
лежачого на цій державі.
Стаття 3
Ні до якого особі, зазначеному в пункті 1 статті 1, не повинні
застосовуватися такі заходи, як відмова від дозволу переходу кордону
або, якщо воно вже вступило на територію, на якій воно шукає
притулок, висилка або примусове повернення в яку-небудь
країну, де ця особа може піддатися переслідуванню.
2. Виняток до вищевказаного принципом може бути зроблено
лише по мають вирішальне значення міркувань національної
безпеки або в цілях захисту населення, як, наприклад, у випадку
масового припливу людей.
3. Якщо будь-яка держава все ж вирішить, що виключення
з принципу, викладеного в пункті 1 цієї статті, буде
виправданим, то воно має розглянути питання про надання
цій особі на таких умовах, які вона вважає слушними,
можливість переїзду в іншу державу - або за допомогою
надання тимчасового притулку, або іншим шляхом.
Стаття 4
Держави, які подають притулок, не повинні дозволяти
особам, які отримали притулок, займатися діяльністю,
суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.
"Права Людина і Професійні стандарти
юрістів ", 1996 р.
Іноземний громадянин - це особа, що перебуває на території конкретної держави, не є її громадянином, але має докази приналежності до громадянства іншої держави. У якості такого доказу виступає паспорт громадянина (підданого) іноземної держави.
Особливу увагу слід звернути на застосування терміна «іноземці», використовуваного в законодавстві багатьох держав. Виходячи з положень статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 р. «іноземцями визнаються іноземні громадяни-особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства-особи, які не належать до громадянства будь -якої держави ».* Таким чином, цей термін носить збірний характер, його систематичне тлумачення дає нам розуміння того, що в коло осіб, які є іноземцями, входять не громадяни конкретної держави, а тільки іноземні громадяни та особи без громадянства (апатриди), які перебувають на території цієї держави. Слід зазначити, що Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року використовує як термін «іноземець», під яким розуміє особу, яка не перебуває у громадянстві України і є гражданіном_ (підданим) іншої держави або держав, тобто фактично іноземний громадянин , так і термін «особа без громадянства», під яким розуміє особу, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином, тобто апатрид.
Національне законодавство багатьох держав розрізняє декілька категорій іноземців: постійно проживають на території держави; тимчасово перебувають в державі; володіють дипломатичним імунітетом; біженців та ін, правове становище кожної з яких має свої особливості. Так наприклад, згідно зі статтею 1 Закону України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року:


* Закон України «Про правовий статус іноземців» від 4февраля 1994 ВВРУ 1994 р. № 23 ст. 161
· Проживання на території України на законних підставах- це проживання в Україну іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають свідоцтво на постійне або тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця або притулок в Україні;
· Безперервне проживання на території України це проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання, виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України.
Таким чином інститут громадянства в міжнародному праві займає важливе місце. Саме категорія громадянство розкриває суть зв'язків окремої особистості і держави. Громадяни окремо взятої держави повинні знаходитися під його захистом, а держава зобов'язана надавати таку захист своїм громадянам. Однак і держава має право вимагати виконання певних умов (обов'язків) з боку своїх громадян.

2. Придбання громадянства, його способи та умови.
Відповідно до ст. 1 Конвенції про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 р. «держава надає своє громадянство особі, народженій на його території, яке інакше не мало б громадянства. Таке громадянство надається:
1. при народженні, в силу закону, або
2. за клопотанням перед відповідними органами влади зацікавленою особою або від його імені у відповідності з законом держави ».*
Таким чином міжнародному праву відомі такі способи набуття громадянства:
· Філіація
· Натуралізація (укорінення)
· Оптація і трансферт
· Змішана система придбання громадянства
Філіація (від лат. Filius-син) - набуття громадянства за народженням. У порядку філіації громадянство набувається на підставі двох принципів:
· Громадянство за принципом «права грунту» (jus soli) означає, що дитина стає громадянином тієї держави, на території якого він народився. При цьому громадянство його батьків не має значення. Принцип «права грунту», який ще називають територіальним принципом, застосовується в основному в країнах Латинської Америки (закріплений у законодавстві 14 держав цього регіону), в тому числі і в Аргентині. Тому, наприклад, дитина, що народилася від громадян України в Аргентині, нарівні з українським громадянством одержить і аргентинське громадянство (таким чином, виникає подвійне громадянство), в той час як дитина народилася від громадян Аргентини за кордоном, тобто за межами території Аргентини, признається іноземцем. Разом з тим слід враховувати, що принцип «права грунту» в чистому вигляді не застосовується ніде;
· Громадянство за принципом «права крові» (jus sangvinium) - тут дитина набуває громадянство батьків незалежно від місця народження. Існує дві концепції «права крові». Перша з них заснована на принципі «єдності сім'ї», тобто на верховенство в родині чоловіка. Її зміст полягає в тому, що при відмінності громадянства батьків дитина слід громадянства батька, і лише позашлюбна дитина набуває громадянство матері. Друга концепція заснована на рівноправності батьків і, згідно з нею,


* Конвенція про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 ООН
дитина при різному громадянстві батьків одержує громадянство батька чи матері.
Однак при реалізації принципу крові можуть виникнути певні складнощі, які по-різному вирішуються в законодавстві про громадянство різних держав. Зокрема, це стосується випадків, коли батьки дитини є громадянами різних держав.
Принципи «права крові» і «права грунту» поєднуються в законодавстві практично всіх держав, у тому числі і Україна.

Відповідно до ст.2 Конвенції про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 «знайда, що знаходиться на території договірної держави, оскільки його місце народження не встановлено, передбачається народилися на цій території від батьків, що мають громадянство цієї держави», в розвиток цих положень ст. 3 цієї Конвенції регламентує випадки народження дитини на морському чи повітряному транспорті за межами певної держави: «З метою визначення зобов'язань договірних відповідно до цієї Конвенції держав народження на судні або на повітряному кораблі вважається мали місце на території тієї держави, під прапором якої це судно плаває , або на території тієї держави, в якому цей повітряний корабель зареєстрований, в залежності від обставин. »*

Придбання громадянства за народженням слід відрізняти від визначення приналежності до громадянства. Належність до громадянства визначається законом шляхом встановлення кола осіб, які вважаються громадянами цієї держави або визнаються її громадянами.

У законах про громадянство багатьох держав, у тому числі і держав СНД, норми про приналежність до громадянства даної держави тісно взаємопов'язані з нормами про набуття громадянства.

Наприклад, набуття громадянства за народженням по суті не відрізняється від визнання дитини громадянином держави, тобто належить до громадянства. Визнання новонародженого громадянином відбувається автоматично (шляхом запису в книзі актів громадянського стану при наявності у дитини «права крові» або «права грунту»). Але по-перше, таке визнання відбувається щодня і щогодини і не обумовлено вступом в силу закону про громадянство.

* Конвенція про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 ООН

Належність же до громадянства певного кола осіб (всі постійно проживають в країні і деякі категорії проживаючих за кордоном), встановлюється саме на дату вступу в силу закону про громадянство. По-друге, вирішення питання про громадянство дитини не безумовно: воно залежить від громадянства батьків («принцип крові»), їх взаємної згоди на громадянство дітей, а також від місця народження дитини («принцип грунту») і т.п. У цілому, це досить велика група норм, що склалася в особливий вид (спосіб) придбання громадянства, в особливий субінститут. Тому визнання громадянства або приналежність до громадянства за народженням можна і практично зручніше розглядати не серед способів набуття громадянства, а серед категорій осіб, які належать до громадянства, при цьому, не вказуючи дітей, зупиняючись тільки на генетичних зв'язках (нащадки громадян).

Іншим прикладом взаємозв'язку названих субінстітутов

служить визнання громадянства країни або права на його придбання за особами, які перебувають за кордоном, особливо-не з їхньої волі чи за згодою держави (депортовані, що працюють за наймом до вступу закону в силу і т.п.).

Визначаючи приналежність до громадянства, закони більшості держав, у тому числі і держав СНД, мають на увазі лише загальні умови, застосовувані до всіх постійно живуть на території держави або до частини населення, а також до перебувають за кордоном особам, які мають стійкий зв'язок з державою .

Відповідно до положень статті 3 Закону України від 18 січня 2001 року, визначальними приналежність до громадянства України, громадянами України є:

1. усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;
2. особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
3. особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено запис «громадянин України», а також діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україні, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття;
4. особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародними договорами України. *


* Конституційне право України навч. Під ред. В. Ф. Погорілка. Київ 1999 р.
2.1 Натуралізація, поняття і значення.

Натуралізація (укорінення) - це прийом (прийняття) в громадянство іноземця за його заявою. Її зміст полягає в тому, що будь-який іноземний громадянин, за умови відмови від іноземного громадянства, або апатрид можуть вступити в громадянство даної держави. У міжнародній практиці склалося становище, за яким зазвичай натуралізація може мати місце після більш-менш тривалого проживання іноземця на території даної держави.

Слід мати на увазі, що кожна держава самостійно встановлює умови прийому до його громадянство. Вони зазвичай стосуються певного терміну проживання в даній державі, знання та поваги його мови, законів і т.п. Наприклад відповідно до параграфа 1427 Титулу 8 Зводу Законів США, особа може бути натуралізований, якщо заявник прожив на території США не менше п'яти років, після отримання законного дозволу на проживання в США, проживав не менше 6 місяців в штаті, де подав заяву про натуралізацію, і «є особою, що володіє високими моральними якостями відданим Конституції Сполучених Штатів і доброзичливо налаштованим по відношенню до діючого порядку і процвітання Сполучених Штатів» .*

Відповідно до статті 13 Закону Російської Федерації «Про громадянство РФ» у редакції від 31 травня 2002 року, дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку і не перебуває у громадянстві Російської Федерації, може клопотатися про прийом до громадянства Російської Федерації незалежно від походження, соціального стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних та інших переконань. Звичайною умовою прийому до громадянства Російської Федерації є постійне проживання на території Російської Федерації: для іноземних громадян та осіб без громадянства - всього п'ять років або три роки безперервно безпосередньо перед зверненням з клопотанням; для біженців, визнаних такими законом Російської Федерації, договором Російської Федерації, зазначені терміни скорочуються вдвічі. Термін проживання на території Російської Федерації вважається безперервним, якщо особа виїжджала за межі Російської Федерації для навчання або лікування не більше ніж на три місяці. Обставинами, що полегшують прийняття у громадянство Російської Федерації, тобто дають право на скорочення до одного року

* М. А. Баймуратов «Міжнародне публічне право» Х. «Одіссей» 2003р.

є: а) перебування у громадянстві колишнього СРСР у минулому, б) перебування у шлюбі з громадянином РФ не менше трьох років; в) наявність високих досягнень у галузі науки, техніки і культури, а також володіння

професією або кваліфікацією, що представляють інтерес для Російської Федерації; г) наявність у непрацездатної особи дієздатних сина або дочки, досягли віку 18 років і мають громадянство РФ; д) надання політичного притулку на території Російської Федерації; е) перебування у минулому особи або хоча б одного з його родичів по прямій висхідній лінії в російському громадянстві за народженням; е) визнання особи біженцем в порядку, встановленому законом.

У практиці натуралізації розрізняють сімейний і позасімейних порядок набуття громадянства. Під позасімейних порядком розуміють ординарний (звичайний) порядок набуття громадянства. Сімейний порядок регулює набуття громадянства при вступі в шлюб або усиновлення.

Найбільш часто тут мова йшла про зміну громадянства вступила в шлюб жінки, причому нерідко така зміна носила автоматичний характер. Конвенція про громадянство заміжньої жінки від 20 лютого 1957 року в статті 1 встановила, що уряди, які підписали її держав, вживатимуть заходів до того, щоб вступ в шлюб жінки або його розірвання не відбивалося «автоматично на громадянстві дружини». Разом з тим «іноземка, що складається заміжня ... може по праву придбати на своє прохання громадянство свого чоловіка ». Українське законодавство фактично поширило це право на будь-якого з подружжя (чоловіка або дружину), що вступає в шлюб з громадянином України.

Однак більш детальний аналіз Конвенції про громадянство заміжньої жінки у цій роботі буде здійснено в наступному розділі.

Щодо набуття громадянства усиновленим, Українське законодавство сприйняло положення, узвичаєні в міжнародній практиці. Зокрема, статті 11,12,15 Закону України від 18 січня 2001 року встановлюють, що дитина який є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з яких є громадянином України, а другий-особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з яких є громадянином України, а другий-іноземцем стає громадянином України з моменту набрання рішенням про усиновлення незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном (ст. 11 ).

Згідно зі статтею 12 згаданого Закону, дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і над якою встановлено опіку чи піклування громадян України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування.

Дитина, яка проживає на території України і є особою без громадянства або іноземцем, над якою встановлено опіку чи піклування осіб, одним з яких є громадянин України, а друга - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування, якщо він у зв'язку з встановленням опіки чи піклування не набував громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в державному дитячому закладі України, що по відношенню до неї виконує обов'язки опікуна чи піклувальника, або в дитячому будинку сімейного типу, якщо хоча б один з батьків-вихователів якого є громадянином України, стає громадянином Україна з моменту влаштування в такий заклад, за умов, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми або недієздатними, або оголошені померлими.

У разі встановлення батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнається громадянин України, дитина, незалежно від місця її народження та місця постійного проживання, стає громадянином України.

Датою набуття громадянства України у випадку, передбаченому цією статтею, є дата народження дитини або дата набуття громадянства України батьком, якщо він набув його після народження дитини (стаття 15).

Придбання громадянства України дітьми віком від 15до18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.2.2 Відновлення в громадянстві.

  Відновлення в громадянстві може відбуватися двома шляхами: за допомогою реінтеграції або репатріації.

Реінтеграція - це відновлення в громадянстві у випадку його втрати або попереднього виходу з громадянства у відповідності зі статтею 10 Закону України від 18 січня 2001 року особа, яка після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном, за відсутності обставин, передбачених законодавством України.

Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство, повернулася в Україну на постійне проживання, подала заяву про поновлення у громадянстві України, за відсутності підстав, передбачених законодавством, реєструється громадянином України. Особа бере зобов'язання припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до органу, що прийняв документи про поновлення її у громадянстві України, протягом року з моменту поновлення її у громадянстві України. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може його отримати або їй надано статус біженця чи притулок, вона надає декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Особа, яка є громадянином держави, міжнародний договір України з якою, дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України, за умови якщо вона доведе, що не є громадянином іншої договірної сторони, може надати заяву про поновлення у громадянстві України лише після припинення іноземного громадянства.
Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства | цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця чи притулок та осіб без громадянства.

Датою набуття громадянства у зазначених випадках є дата реєстрації набуття особою громадянства. Реінтеграція звичайно носить індивідуальний характер, на відміну від репатріації, яка характеризується груповим, колективним ознакою.

Таким чином, репатріація це відновлення громадянства шляхом повернення в країну свого громадянства (постійного проживання або походження) певної групи осіб, які опинилися в силу різних обставин на території інших держав. Це найбільше стосується біженців, звільнених військовополонених, переміщених осіб. Особливість репатріації полягає в тому, що вона є переселенням з правом добровільного вибору громадянства.

Репатріація здійснюється як на договірній основі (наприклад, репатріація військовополонених передбачена Женевськими конвенціями про захист жертв війни 1949 року), так і на позадоговірної основі, але за умови існування відповідних законів у відповідній державі або державах.

Проблема повернення на батьківщину була актуальною після закінчення Другої світової війни, коли з Німеччини та країн деяких її союзників поверталися на батьківщину сотні тисяч військовополонених, примусово викрадених на роботи, цивільних осіб і т. п. При цьому, як відомо, частина з них відмовлялася повертатися у свої країни, брала громадянство або на інших умовах селилася в державах Європи, Північної або Південної Америки, в Австралії. В даний час актуалізація проблеми репатріації стала наслідком розпаду СРСР, погіршення економічного добробуту в нових державах - республіках колишнього Союзу (репатріація німців у ФРН, євреїв в Ізраїль і т.д.)

Закріплене в законодавстві багатьох держав, у тому числі і Україна, положення щодо надання громадянства є насамперед формальним вираженням вдячності і поваги особи за будь-які заслуги загальнозначущого характеру. Свого часу таке дарування дуже часто застосовувалося до перших підкорювачам космосу - льотчикам-космонавтам. Але відомі і більш ранні випадки надання громадянства. Так, наприклад, в 1792 році французьке громадянство було подаровано 18 видатним державним і громадським діячам-іноземцям: американському президентові Дж. Вашингтону, англійському філософу, соціологу і юристу І. Бентама, німецькому поету і драматургу Ф. Шиллеру та ін

Слід зазначити, що в той час надання громадянства не тягло за собою втрати і не вимагало відмови від власного (первинного) громадянства. Воно носило символічний характер і не мала жодних юридичних наслідків, зокрема, не створювало прав і обов'язків між таким громадянином і державою. Разом з тим, такій особі не було потрібно візи для перетину кордону держави, почесним громадянином якого він був. В даний час надання громадянства може мати місце і за іншими, частіше за все політичним, причин, коли воно стає фактично єдиним громадянством, яким володіє індивід .*


* Лазарєв Л. В Іноземні громадяни (правове положення) .- М., 1992 р.
2.3 Оптація і трансферт, поняття, основні положення.

До способів набуття громадянства, пов'язаних з територіальними змінами, належать оптація і трансферт.

Оптація - це набуття громадянства на основі його вибору в зв'язку з територіальними змінами. Особи, які проживають на частини території однієї держави, що переходить під суверенітет іншої держави, отримують право оптації в порядку і в терміни, обумовлені договором між відповідними державами або встановлені державою в односторонньому порядку. Право оптації полягає в праві особи вибрати собі громадянство: або залишити громадянство тієї держави, на території якого воно проживало раніше, або набути громадянства тієї держави, під суверенітет якої переходить ця територія. У разі залишення попереднього громадянства особа повинна у визначений термін покинути територію свого проживання, в разі вибору нового громадянства-воно залишається в місці свого проживання

Приблизно таке ж визначення оптації дає Юридичний словник під ред. Н. Д. Казанцева: «оптація-вибір громадянства, .... Право оптації виникає в ряді випадків, пов'язаних з подвійним громадянством. Воно встановлюється також в міжнародних договорах, що регулюють перехід території від однієї держави до іншої, причому поширення нового громадянства на населення території, переходить до нової держави, поєднується з наданням права оптації на користь громадянства старої держави. Здійснення права оптації в цьому випадку зазвичай супроводжується обов'язком виїзду з країни .... ».*

Так 29 червня 1945 між СРСР і Чехословацькою республікою був укладений договір про Закарпатську Україну. Стаття 2 Протоколу до цього договору містила домовленість сторін про те, що особи української та російської національностей, що проживають на території Чехословаччини (у Словаччині), мають право оптації (придбання) громадянства СРСР протягом до 1 січня 1946 року. Оптація відбувалася відповідно до законодавства СРСР і ставала дійсною тільки за згодою влади СРСР. Це ж право отримували особи | чеської та словацької національностей, що проживали на території Закарпатської Україна і бажали зберегти громадянство Чехословаччини. Особи, які отримали право оптації, повинні були протягом 12 місяців


* Юридичний словник під ред. Н.Д.Казанцева-М., 1953 р.

переселитися в країну, громадянство якої вони мали намір придбати.

Такий ж договір був укладений 6 липня 1945 між урядом СРСР і Польським тимчасовим урядом національної єдності щодо осіб польської та єврейської національностей, що бажали переселитися в Польщу, а також осіб російської, української, білоруської, русинської і литовської національностей, що проживали на території Польщі і бажали переїхати в СРСР.

Слід мати на увазі, що, по-перше, оптація можлива не тільки в груповому (при репатріації), але і в індивідуальному порядку (при вступі в шлюб, при ліквідації подвійного або множинного громадянства). По-друге, в усіх перерахованих випадках вона здійснюється тільки на основі добровільного вибору громадянства.

Трансферт - це «передача населення території, переходить з-під суверенітету однієї держави під суверенітет іншої, відповідно з одного громадянства в інше» .*

Трансферт відрізняється від оптації тим, що тут зміна громадянства настає автоматично. Фактично, це обмін населенням між державами на основі міжнародної угоди. І хоча сучасне міжнародне право не допускає автоматичної зміни громадянства, тобто його придбання або втрату всупереч волі індивіда, трансферт усе-таки мав місце в кількох випадках як виняток.

Вперше переселення було передбачено конвенцією та протоколом, підписаним 30 січня 1923 року в ході конференції і Лозанні (Швейцарія) з питань Близького Сходу державами Антанти і Туреччиною, після перемоги останньої у війні 1919-1922 р.р. Лозаннський документи містили положення про примусовий обмін усіх грецьких підданих Туреччини на мусульманських підданих Греції (за деякими винятками).

Таке ж переселення було передбачено рішенням Потсдамської конференції керівників великих держав-переможниць у 1945 р. за підсумками Другої світової війни, яким передбачалося переміщення в Німеччину німецького населення або частини його, що залишився в Польщі, Чехословаччини та Угорщини. Це було мотивовано, насамперед, тим, що проживало в цих країнах німецьке населення служило приводом для інтервенції німецьких військ.* Л. Д. Тимченко Міжнародне право підручник - Х., 1999 р.
3. Припинення громадянства, основні способи. Припинення громадянства на підставі міжнародного договору.

Відповідно до ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права "кожному, хто законно перебуває на території будь-якої держави, належить, у межах цієї території, право на вільне пересування і свободу вибору місця проживання. Кожна людина має право залишати будь-яку країну, включаючи свою власну. Згадані вище права не можуть бути об'єктом ніяких обмежень, окрім тих, які передбачені законом і є необхідними

для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я і моральності населення ... Ніхто не може бути свавільно позбавлений права на в'їзд у свою власну країну. "* Із змісту цієї статті випливає право громадянина на вихід з громадянства своєї держави. Таким чином вихід з громадянства є одним зі способів припинення громадянства. У законодавстві багатьох держав існує ще кілька способів припинення громадянства, до них відносяться: втрата громадянства; позбавлення громадянства, припинення громадянства на підставі міжнародних договорів. Розглянемо докладніше кожен із способів.

Загальноприйнято, що розробка осованій і умов виходу з громадянства (відмови від громадянства) відноситься до виключної компетенції конкретної держави. Зазвичай вихід з громадянства здійснюється за клопотанням особи, тобто заяву про вихід з гржданства подається громадянином безпосередньо. Разом з тим, якщо Конвенція про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 р. у п. «b» абз. 1 ст. 4 передбачає можливість прийняття до громадянства у результаті поданої заяви самою особою або від його імені, отже, такий же порядок можливий і при виході з громадянства. У виході їх громадянства може бути відмовлено, якщо особа, яка клопоче про вихід з громадянства притягнуто як обвинуваченого у кримінальній справі або стосовно якого є обвинувальний вирок суду, який вступив всилу і підлягає виконанню. Датою припинення громадянства є дата видання відповідного указу уповноваженим органом (Президент в Україну).

Міжнародне право приділяє особливу увагу субинститутами втрати і позбавлення громадянства. Це пояснюється тим, що ініціатива при такому способі припинення громадянства належить виключно дер-* Міжнародний пакт про громадянські та політичні права прийнятий 16 грудня 1966 Генеральною Асамблеєю ООН.
дарства, тобто індивід позбавляється громадянства не тільки з волі держави, але і з його ініціативи. А це, природно, у випадках сваволі призводить до порушення загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина.

Тому в міжнародному праві існує ряд міжнародно-правових актів, що стосуються таких способів припинення громадянства. Перш за все слід зазначити Загальну декларацію прав людини від 10 грудня 1948 року, яка в п.2 статті 15 закріпила положення, відповідно до якого ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого громадянства або права змінити своє громадянство.

Проблема позбавлення громадянства регулюється Конвенцією про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 року, відповідно до положень якої істотно обмежуються умови, при яких громадянин може бути позбавлений громадянства. Зокрема, стаття 9 Конвенції встановлює пряму заборону на індивідуальне або групове позбавлення громадянства за расовими, етнічними, релігійними або політичними мотивами.

У сучасному міжнародному праві субінститут позбавлення громадянства вважається неприйнятним. Таке ставлення було вироблено світовим співтовариством ще у відповідь на протиправні дії фашистських держав, що позбавляли громадянства окремих осіб або групи осіб за національними або расовими мотивами. Разом з тим не слід забувати, що вже в повоєнні роки в деяких тоталітарних державах, у тому числі в СРСР, дуже часто практикувалося позбавлення громадянства за політичними мотивами. Так, у сімдесяті роки XX століття за критику політичного режиму у своїй країні, громадянства СРСР були позбавлені видатні діячі культури і мистецтва (О. Солженіцин, М. Растропович, Г. Вишневська, І. Бродський і багато інших). І хоча в СРСР така практика була згодом засуджена, вона донині нагадує нам про грубі порушення прав людини з боку держави.

Законодавство суверенної України в цій галузі повністю відповідає загальновизнаним міжнародно правовим нормам.

Особливістю механізму втрати громадянства в Україну є те, що така втрата не ініціюється державою у відношенні конкретного громадянина. Тут законодавець пішов шляхом формального закріплення в нормативно-правовому акті переліку діянь, при здійсненні яких особою, настає втрата громадянства.

Так, відповідно до статті 18 Закону України від 18 січня 2001 громадянство України втрачається:

1. якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої гооударства.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України за своїм вільним волевиявленням, вираженим у формі письмового клопотання, набув громадянство іншої держави або він добровільно отримав документ, що підтверджує наявність набуття ним іноземного громадянства, за винятком випадків, якщо:

· Діти при народженні одночасно з громадянством України набувають також громадянство іншої держави;
· Діти, які є громадянами України і усиновлені іноземцем, набувають громадянство усиновителя;
· Громадянин України автоматично набув громадянство держави внаслідок одруження з іноземцем;
· Згідно із законодавством іншої держави її громадянство надано громадянину України автоматично без його добровільного волевиявлення і він не отримав добровільно документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

2. якщо іноземець набув громадянство України і не надав документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього;

3. якщо іноземець набув громадянство України і скористався правами або виконав обов'язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство;
4. якщо особа набула громадянство України внаслідок надання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;
5. якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади або органи місцевого самоврядування іншої держави.

Проте слід мати на увазі, що положення пунктів 1,2,3,5 не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. Таке положення цілком відповідає положенням Конвенції 1961 року.

Важливим положенням закону є і те, що за громадянином України не визнається приналежність до іноземного громадянства до ухвалення рішення про втрату громадянства України. Таким чином, здійснення зазначених вище діянь не є підставою для автоматичної втрати громадянства-необхідно прийняття рішення компетентним державним органом.


4. Подвійне громадянство (біпатризм), безгромадянства (апатрізм), поняття, порядок запобігання.

Випадки подвійного громадянства та безгромадянства мають місце внаслідок різного рішення законодавством окремих держав питань про придбання і втрату громадянства.

Подвійне громадянство (біпатризм)-перебування особи одночасно в громадянстві двох і більше держав. Цей стан виникає у разі колізії при застосуванні законів про набуття громадянства. Наприклад, дитина народилася на території держави, що застосовує принцип «права грунту», від батьків, які є громадянами держави, що застосовує принцип «права крові», отримує з моменту народження подвійне громадянство.

Подвійне громадянство виникає також у разі шлюбу жінки, яка є громадянкою країни, законодавство якої не позбавляє жінку свого громадянства при вступі її в шлюб з іноземцем (наприклад, Франція, США, Швеція), або громадянином такої країни, яка автоматично надає громадянство жінці-іноземці, вийшла заміж за її громадянина (наприклад, Бразилія).

Натуралізація - прийняття у громадянство даної держави на прохання зацікавленого в тому особи - також може породити ситуацію подвійного громадянства, якщо таке прохання задовольняється у відношенні особи, визнаного громадянином іншої держави.

Такі основні умови виникнення ситуації подвійного громадянства в силу колізії законів про громадянство. Можливі й інші ситуації, які породжують подвійне громадянство, зокрема, на основі міжнародного договору.

Законодавство України про громадянство виходить із невизнання одночасної приналежності громадянина України до громадянства іншої держави. Ще в початковій редакції статті 10 Закону України «Про громадянство» від 8 жовтня 1991 року було зафіксовано положення, відповідно до якого: «За особою, яка є громадянином України, не визнається належність до громадянства іноземної держави». Але все-таки цей закон допускав можливість виникнення подвійного громадянства на підставі міжнародних угод України.

В даний час наявність за громадянином України подвійного громадянства не признається.

Особа, яка має подвійне громадянство, перебуваючи на території однієї з держав, у громадянстві якої вона складається, як правило, не може посилатися на свої зобов'язання по відношенню до іншої держави. Кожна держава, у громадянстві якого складається біпатрид, має право вважати його своїм громадянином і вимагати від нього виконання відповідних обов'язків.

Від біпатридів, тобто осіб, що мають два або більше громадянства слід відрізняти подвійне громадянство, властиве деяким складним державам. Так, подвійне громадянство, як уже зазначалося, належало громадянам СРСР, так як вони були громадянами Союзу і громадянами суб'єктів федерації. На підставі статті 8 (1) Договору про Європейський Союз кожен громадянин держави-члена, крім володіння громадянством держави, є і громадянином Союзу.

Для вирішення багатьох проблем, пов'язаних з двом громадянством, використовується принцип визначення ефективного громадянства. Ефективне громадянство пов'язане з необхідністю визначення фактичного або переважного громадянства біпатрид для вирішення проблем, пов'язаних з колізійної формулою прикріплення, що визначає особистий статус фізичної особи. У цьому випадку виходять з місця постійного проживання особи його роботи, місця знаходження його майна, перш за все нерухомого, проживання його сім'ї тощо Це, наприклад, досить актуально в сучасній Європі, де існують «прозорі» міждержавні кордони, які, по суті, скасовані, спостерігається ординарна міграція населення в межах Європейського Союзу.

Безгромадянства (апатрізм) - це таке становище особи, коли воно не перебуває в громадянстві якої-небудь держави. У Конвенції про статус апатридів від 28 вересня 1954 апатридом іменується особа, яка не розглядається громадянином будь-якої держави на підставі його закону.

Стан безгромадянства може виникнути з різних причин, наприклад, при:
а) втрати громадянства, якщо дана особа вийшла добровільно або втратила громадянства своєї держави і не набула громадянства в іншій державі;
б) виході з громадянства з метою отримання громадянства іншої держави, яке надається через п'ять-десять років;
в) вступ жінки в шлюб з іноземцем, держава якого не надає жінці автоматично громадянства чоловіка (США, Франція), а сама жінка має громадянство країни, законодавство якої керується принципом «дружина слід громадянства чоловіка» (Іспанія);
г) у результаті народження від батьків, які втратили громадянство;
д) позбавленні громадянства і т.д.

Зазвичай вважають, що статус апатридів наближений або відповідає статусу іноземців у даній державі. Конвенція про статус апатридів від 28 вересня 1954 року в ряді випадків навіть закликає держави представляти апатридам такий же статус, як і власним громадянам. Це стосується, зокрема, положення в галузі свободи релігії і свободи релігійного виховання своїх дітей (стаття 4), права на судовий захист (п. 2 статті 16), права роботи за наймом (п. 2 статті 17) і ін

Слід мати на увазі, що особи без громадянства (апатриди) цілком підпорядковуються законодавству тієї держави, на території якого вони проживають.

Ситуації подвійного громадянства або безгромадянства аномальні і збиткові не тільки стосовно до відповідних осіб, але й тому, що вони можуть породжувати і дійсно породжують конфліктні ситуації і спори між державами. На рівні загального міжнародного права їх неможливо розв'язати, хоча в окремих випадках деякі заходи до того робляться. Так, відповідно до звичайних норм міжнародного права про зовнішні зносини держав, кодифікованим нині в ряді універсальних конвенцій, діти дипломатичних агентів і інших відповідних їм осіб, які народилися на території держави їхнього перебування, не набувають громадянства в силу винятково законодавства цієї держави. Тому основний спосіб пом'якшення або недопущення ситуації подвійного громадянства або безгромадянства, полягає в укладанні договорів про громадянство між зацікавленими державами, що і має міс то на практиці.


5. Міжнародне регулювання з питань громадянства заміжньої жінки.

Щоб уникнути колізії норм про громадянство (набуття громадянства жінкою після вступу в шлюб) Міжнародному праву властиві певні правила, закріплені в Конвенції про громадянство заміжньої жінки від 20 лютого 1957 р. Згідно положенням Конвенції: "Договірні Держави, маючи на увазі, що колізії в праві і практиці, пов'язані з громадянством, виникають як результат постанов про втрату або набуття громадянства жінками внаслідок вступу в шлюб, розірвання шлюбу або зміни громадянства чоловіком під час існування шлюбного союзу, маючи на увазі, що в статті 15 Загальної декларації прав людини Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй вказала, що "кожна людина має право на громадянство" і що "ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого громадянства або права змінити своє громадянство ", бажаючи співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй, щоб сприяти загальній повазі і дотриманню прав людини та основних свобод для всіх незалежно від статі, цим погоджуються про таке:

· Кожна Договірна Держава погоджується, що ні висновок, ні розірвання шлюбу між ким-небудь з її громадян та іноземцем, ні зміна громадянства чоловіком під час існування шлюбного союзу не будуть автоматично на громадянстві дружини.

· Кожна Договірна Держава погоджується, що ні добровільне набуття ким-небудь з її громадян громадянства будь-якої іншої держави, ні відмова кого-небудь з її громадян від свого громадянства не будуть перешкоджати збереженню свого громадянства дружиною цього громадянина.
· Кожна Договірна Держава погоджується, що іноземка, що складається одружена з ким-небудь з її громадян, може придбати на своє прохання громадянство свого чоловіка в спеціальному спрощеному порядку натуралізації. Дарування такого громадянства може бути об'єктом обмежень, які встановлюються в інтересах державної безпеки або громадського порядку.
· Кожна Договірна Держава погоджується, чтонастоящая Конвенція не буде тлумачитися як така, що зачіпає будь-якого законодавства або судову практику, згідно з якими іноземка, що складається одружена з ким-небудь з її громадян, може по праву придбати на своє прохання громадянство свого чоловіка. "** Конвенція про громадянство заміжньої жінки від 20 лютого 1957
6. Правове становище іноземців, міжнародне регулювання.

У принципі, правове становище іноземців, як і правове становище власних громадян і осіб без громадянства, встановлюється державою, на території якого вони знаходяться, але з урахуванням відповідних загальновизнаних норм загального міжнародного права, зокрема, що стосуються можливості захисту їх прав, та державою їх національної приналежності.

Іноземцями називаються особи, які, проживаючи на території певної держави, не є її громадянами і мають громадянство іншої держави або не мають такого взагалі. Як зазначалося, поняття «іноземець» носить комплексний характер і охоплює іноземних громадян та осіб без громадянства (апатридів). Таке поняття відповідає Закону України «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 року.

Проте в різних державах спостерігається неоднакове ставлення до поняття «іноземець», від якого прямо залежить визначення правового становища іноземців. Деякі держави, як зазначалося, відносять до таких осіб, що мають громадянство іноземної держави, та осіб без громадянства. Хоча у чинному законодавстві України це поняття носить комплексний характер, Конституція України, Закон України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 р., закріплюють поняття «іноземець» та «особа без громадянства» окремо. Інші держави вважають іноземцями лише осіб, що мають громадянство іншої держави. Так, згідно із законодавством колишнього СРСР, іноземними громадянами в СРСР визнавалися особи, що не були громадянами СРСР і мали доказ своєї належності до громадянства іноземної держави. За відсутності такого доказу вони розглядалися як особи без громадянства.

"Іноземці-особи, які є громадянами однієї держави і проживають на території іншої держави, у громадянстві якої вони не складаються. Правове становище іноземців характеризується:

· Тимчасовим характером правового зв'язку іноземця з державою свого перебування і можливістю за бажанням розірвати цей зв'язок шляхом залишення меж цієї держави;

· Відсутністю обов'язки військової служби;

· Відсутністю виборчого права;

· Деякими незначними обмеженнями в цивільних правах з метою охорони державної безпеки країни перебування. "** Юридичний словник під ред. Н.Д.Казанцева-М., 1953 р.

Кожна держава встановлює свій правовий режим перебування іноземців. Проте сучасне міжнародне право вкрай негативно ставиться до будь-яких форм дискримінації іноземців, і держави негайно вживають відповідних заходів до тих, хто обмежує права їх громадян.

Досить згадати бурхливу реакцію влади Російської Федерації на початку 1998 року у відповідь на звернення громадян Росії та російськомовних осіб, які проживають в Латвії, і вжиті ними репресалії щодо цієї держави, де обмежувалися права такого населення. Такі дії стали проявом дипломатичного захисту.

Дипломатична захист є важливим інститутом у забезпеченні прав і законних інтересів іноземних громадян державою їх громадянства.

Під дипломатичної захистом розуміється звичайно заяву протесту відповідній державі, вимоги відновити порушені права даних іноземців та компенсувати завдані їм матеріальний і інший збиток. При цьому слід пам'ятати, що дипломатичний захист має здійснюватися в межах норм законодавства держави перебування і її міжнародних зобов'язань. Адже її мета полягає в забезпеченні правового режиму іноземців у відношенні своїх громадян на території певної держави.

У випадках порушення громадянином законодавства держави перебування, дипломатичний захист зводиться до з'ясування істинних фактів правопорушення та надання їй необхідної правової допомоги (підбір адвокатів, представлення його інтересів в суді і т.д.).

Дипломатична захист виступає в якості інституту як міжнародного, так і внутрішньодержавного права. За міжнародним правом яка-небудь держава має право, але ж зобов'язане надавати дипломатичний захист своїм громадянам на території інших держав. Держави у своїх взаємовідносинах повинні поважати це право.

Умови виникнення права на дипломатичний захист містяться в даний час у статті 22, розробляється Комісією міжнародного права ООН Проекту статей про відповідальність держав. Вона говорить: «Якщо поведінка держави створило ситуацію, яка не відповідає результату, передбаченому міжнародним зобов'язанням про відповідне звернення з іноземними фізичними або юридичними особами, але із зазначеного зобов'язання випливає що даний або еквівалентний результат може проте бути забезпечений наступним поведінкою держави, порушення цього зобов'язання в наявності лише в тому випадку, якщо дані фізичні або юридичні особи безуспішно вичерпали доступні їм ефективні внутрішні можливості з метою досягнення передбаченого цим зобов'язанням відповідного звернення, або, якщо це було недосяжно, еквівалентного поводження ».*

Звідси, звернення держави до дипломатичної захисту фізичних осіб його національної приналежності можливо лише за умови вичерпання ними внутрішніх можливостей, передбачених законодавством держави, на території якого вони знаходяться, тобто після безуспішного звернення до компетентних органів держави перебування.

За внутрішнього законодавства більшості держав надання дипломатичної допомоги своїм громадянам за кордоном - їхній обов'язок. У статті 25 Конституції України проголошується: «Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами» .** У цьому випадку громадяни мають право вимагати від своєї держави надання їм дипломатичного захисту при знаходженні в іншій державі, а держава громадянства зобов'язана надавати їм цей захист.

Якщо дипломатичний захист не призвела до бажаного результату, то в наявності правопорушення відповідного держави і виникнення його міжнародної відповідальності з усіма витікаючими з цього наслідками.

Таким чином, стосовно до індивідів, право захисту їх порушених прав виникає не тільки у держави їх національної приналежності, але і у всіх інших держав і в міжнародного співтовариства держав у цілому, коли зокрема, мова йде про їх дискримінації за будь-якими ознаками або у випадках серйозних порушень міжнародних зобов'язань, що стосуються захисту людської особистості як такої, таких, як міжнародні зобов'язання, що забороняють рабство, геноцид, апартеїд та інші аналогічні нелюдські дії.

Тому слід мати на увазі, що режим іноземців визначається не тільки внутрішнім законодавством, а й нормами міжнародного права, в тому числі і двосторонніми договорами держав, в яких сторони встановлюють становище своїх громадян в іншому Договірній державі.

Держава перебування встановлює правовий режим іноземців, який не повинен суперечити загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, міжнародним зобов'язанням держави, взяті в рамках двосторонніх і багатосторонніх договорів.

* М. А. Баймуратов «Міжнародне публічне право» Х. «Одіссей» 2003р.

** Конституція України прийнята 28 червня 1996

Правовий режим іноземців являє собою сукупність їх прав та обов'язків на території даної держави.

Еволюційний розвиток поглядів і практики на визначення правового становища іноземців від мінімального міжнародного стандарту до існуючих нині правових режимів відбувалося в 20 столітті. Воно було прямо пов'язане, перш за все, з бурхливим розвитком загальних і різнобічних зв'язків між людьми. Домінували тут, безумовно ж, економічні зв'язки, але свою роль зіграв і факт прогресуючого зростання чисельності людства, якому стає тісно в рамках однієї держави. Бурхливий розвиток транспортних засобів дало людям можливість стрімко пересуватися з одного кінця земної кулі в інший. Тому від практики мінімального міжнародного стандарту для іноземців державами був зроблений досить швидкий перехід до правового режиму, що встановлюється конкретною державою.

Мінімальний міжнародний стандарт визначався як сукупність певних прав, якими повинен володіти іноземець в даній державі. На практиці визначення цієї сукупності чинився досить складним в силу того, що нерідко виникала колізія між питанням про зміст стандарту і методу його реалізації, наприклад, погано працює правосуддя зводило нанівець наданий іноземцю обсяг судового захисту. Недоліком також чинився відсутність єдиного стандарту, що утрудняло застосування державами принципів взаємності. Спроби уточнення стандарту шляхом введення додаткових визначень («розумна турбота» або «належна дбайливість» про іноземця потім «основні права людини») хоча і допомогли певним чином просунути вирішення проблеми, але залишалися недостатніми і вимагали якісно іншого рішення, яке і було знайдено за допомогою введення на ционального режиму.

Національний режим в даний час є одним з двох видів правового режиму, включаючи режим найбільшого сприяння, які встановлюються державами стосовно іноземців.

Національний режим передбачає наявність такого обсягу прав і обов'язків в іноземців, що практично нічим не відрізняється від обсягу прав і обов'язків, що надаються державою їх перебування для власних громадян. Мова, таким чином, йде про фактичне зрівнювання статусу іноземців у тій чи іншій сфері з громадянами країни перебування, за деякими, природно, винятками.

Відповідно до статті 26 Конституції України іноземці та апатриди, які знаходяться в Україну на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Закріплений Конституцією національний режим для іноземців знаходить свою детальну регламентацію і конкретизацію в Законі України від 4 лютого 1994 року «Про правовий статус іноземців». У цьому законі містяться обмеження у правовому статусі іноземців у таких сферах:

· Політичної (іноземці не можуть бути членами політичних партій України, вони не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумах; їм обмежений доступ до державної служби);
· Ставлення до військової служби (на іноземців не поширюється загальний військовий обов'язок, вони не проходячи військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України);
· Право на пересування (вони можуть пересуватися на території України і обирати місце проживання в ній відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України; такий порядок може містити певні обмеження в пересуванні і виборі місця проживання, які допускаються, коли це необхідно, для забезпечення безпеки Україна, охорони громадського порядку, охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів її громадян та інших проживають в Україну осіб);
· Право в'їзду-виїзду іноземців (може встановлюватися безвізовий режим в'їзду-виїзду іноземців, або навпаки, дозвільний порядок в'їзду і виїзду громадян певної держави);
· Встановлення меж кримінальної, цивільної та адміністративної юрисдикції (іноземці, наприклад, не можуть бути суб'єктами деяких правопорушень, наприклад, зрада Батьківщині, ухилення від виконання військового обов'язку, вони не мають права набувати у власність землю і т.д.).
Режим найбільшого сприяння виражається в наданні іноземцям такого обсягу прав і обов'язків, який нічим не відрізняється від обсягу прав і обов'язків, що надається державою перебування громадянам будь-якої третьої держави на своїй території. Режим найбільшого сприяння передбачається звичайно в міжнародних договорах, дуже часто в торгових угодах. Він використовується для виключення дискримінації серед іноземців.

У деяких випадках до іноземців може застосовуватися

спеціальний режим, відповідно до якого їм надається в якійсь сфері певні права або накладаються відповідні обов'язки. При цьому характер і обсяг таких прав і обов'язків звичайно відрізняється від прав і обов'язків своїх громадян.

Такий режим характеризується певною двоїстістю: при ньому іноземці можуть мати або більше прав, ніж свої громадяни, або бути обмеженими в правах у порівнянні з ними.

Слід враховувати, що в чистому вигляді жоден із зазначених вище режимів, як правило, не застосовується. Частіше всього в одній сфері іноземці мають національний режим, а в інший (або інших) - спеціальний. Крім того, на режим іноземних громадян з конкретної держави впливає характер відносин між цією державою і державою перебування.

В даний час більшість держав використовує дозвільний порядок в'їзду і виїзду як іноземців, так і своїх громадян. Хоча в силу укладених міжнародних угод цей порядок може носити спрощений (безвізовий) характер. Наприклад, 25 червня 1996 року було укладено Угоду між Україною та Польщею про взаємні безвізові поїздки (набрала чинності з 17 вересня 1997 року), що передбачає безвізовий режим. Станом на 1 січня 2002 року в Україну було понад 20 угод з різними державами про безвізовий режим в'їзду, в тому числі з Аргентиною, В'єтнамом, Туреччиною, Чилі та ін Однак останнім часом спостерігається зворотна тенденція, пов'язана з розширенням Європейського Союзу, держави -члени якого хочуть захистити себе візовою політикою від нелегальної імміграції. Так, у квітні 2000 року уряди Чехії та Словаччини денонсували угоду про безвізовий в'їзд громадян України, укладену ще СРСР і Чехословаччиною в 1981 році, відповідно до чого з 28 червня 2000 року був введений візовий режим між Україною і Чехією, Україною та Словаччиною. За міру розширення ЄС на Схід візовий режим для громадян України буде введений Угорщиною, Румунією і Польщею.

Разом з тим, слід вказати, що держави-члени ОБСЄ в тому числі і України, у Гельсінському Заключному акті 1975 року та інших документах цієї організації, зокрема що стосуються «людського виміру» загальноєвропейського процесу, взяли на себе зобов'язання щодо спрощення процедур в'їзду та виїзду як для своїх громадян, так і іноземців, з метою розширення можливостей взаємних контактів людей із різних держав у професійній, науковій, культурній, особистій та інших сферах. Крім того, слід пригадати зміст статті 13 Загальної декларації прав людини, яка встановлює: «1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. 2. Кожна людина має право залишати будь-яку країну, включаючи свою власну, і повертатися у свою країну ». Загальновідомо, що саме ці положення стали підставою для позиції СРСР, який утримався при голосуванні в 1948 році за резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про прийняття Загальної декларації прав людини. І для цього були свої доводи, адже «залізна завіса», як добровільне жорстке обмеження контактів населення своєї країни з зовнішнім світом, до цих пір є одним із символів тоталітарних режимів. Демократичні ж держави, як видається, мають бути зацікавлені як з політичної, так і з економічної точки зору в послідовному і неухильному виконанні ст. 13 Загальної декларації прав людини.

Правове становище іноземців двояко. З одного боку, вони, будучи громадянами своєї держави, повинні виконувати закони цієї держави, а з іншого,-підпорядковуватись законодавству держави перебування і, отже, підпадають під юрисдикцію цієї держави. Ситуація може ускладнитися, якщо закони двох держав, обов'язкові для виконання іноземцем, суперечать один одному. У такому випадку говорять про конкуруючу юрисдикції держав.

Щоб уникнути подібних правових колізій, в сучасному міжнародному праві спостерігається стійка тенденція розповсюджувати права людини, зафіксовані в найбільш важливих міжнародних актах, на іноземців та осіб без громадянства. На практиці дана тенденція проявляється в тому, що багато держав, у тому числі і України, надають іноземцям національний режим. Іноземець, перебуваючи на території будь-якої держави, має права, надані йому на основі норм внутрішньодержавного і міжнародного права. Разом з тим, іноземець повинен виконувати і певні обов'язки, головна з яких полягає в дотриманні конституції і законодавства держави перебування. За невиконання своїх обов'язків іноземець може залучатися до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, якщо на нього не поширюються дипломатичні привілеї і імунітети.

Іноземець залучається до зазначених видів відповідальності на тих же підставах, що і громадяни держави, де перебуває іноземець, якщо інше не передбачено в законодавстві та міжнародних договорах цієї держави. Що стосується кримінальної юрисдикції, то іноземець, як правило, не несе відповідальності на території держави перебування за злочини, вчинені ним на території будь-якої іншої держави, якщо ці злочини не зачіпають законні інтереси держави перебування. У такому разі зацікавлена ​​держава може просити іншу державу про видачу злочинця, що перебуває на його території.

Видача злочинця (Екстрадиція) - це передача його однією державою, на території якого він знаходиться, іншій державі, громадянином якої він є або на території якого він скоїв злочин, або державі, потерпілому від цього злочину, для притягнення його до кримінальної відповідальності або для приведення вироку у виконання.

Якщо вимога про видачу одного і того ж злочинця надходить від декількох держав, перевага віддається державі, на території якого було скоєно злочин.

Право видачі злочинців є суверенним правом кожної держави.

При видачі злочинців дотримуються наступні правила:

1. власні громадяни, як правило, не видаються;
2. зазвичай не підлягають видачі особи, які вчинили політичні злочини;
3. видача злочинця є обов'язковою в тому випадку, якщо інкриміноване йому злочин підпадає під дію договору про видачу і карається як за законами держави, що вимагає видачі, так і за законами видає держави;
4. видаються особи можуть бути засуджені тільки за той злочин, що послужило підставою для вимоги видачі;
5. видача злочинців проводиться за розпорядженням органів держави, що здійснює видачу.

У видачі злочинця може бути відмовлено, якщо він скоїв у державі, що вимагає його видачі, злочин, яка за законодавством країни перебування не є злочином, або якщо за вчинений ним злочин у державі, що вимагає його видачі, передбачено покарання у вигляді смертної кари.

Переговори з питань видачі ведуться по дипломатичних каналах. Видача злочинців регулюється як національним законодавством держав, так і міжнародними договорами.

Екстрадиція зазвичай здійснюється на умовах двосторонніх або багатосторонніх договорів про надання правової допомоги у кримінальних справах. У міжнародному праві існують звичайна і договірна норми про невидачу власних громадян у руки правосуддя іншої держави. Винятки становлять військові злочинці: їх видають державі, на території якого вони здійснювали свої злодіяння, або в руки міжнародних трибуналів у відповідності з договірними і звичайним правом .*

Слід зазначити, що в законодавстві багатьох держав передбачена така міра відповідальності іноземців, як вигнання з країни.

Іноземець може бути видворений за межі держави за рішенням органів внутрішніх справ чи служби безпеки держави, якщо:

· Цього вимагають інтереси забезпечення безпеки або охорони громадського порядку;

· Це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян;

· Він грубо порушив законодавство про правовий статус іноземців в країні перебування, а також в інших випадках, передбачених національним законодавством країни перебування.

Іноземець може звернутися до суду для оскарження рішення про його видворення.


* Лазарєв Л. В Іноземні громадяни (правове положення) .- М., 1992 р.

7. Правовий статус біженців і переміщених осіб у міжнародному праві.

 

«Під терміном біженець слід розуміти іноземця, в тому числі і особа без громадянства, який внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками расової, національної приналежності, ставлення до релігії або громадянства, приналежності певної соціальної групи або політичних переконань змушений залишити територію держави, громадянином якої він є або на території якої він постійно проживає, і не може або не бажає користуватися захистом цієї держави внаслідок зазначених побоювань. »*

До даної категорії осіб не належать так звані «економічні біженці», що покидають свою країну в пошуках кращого економічного становища.

Найчастіше біженці з'являються внаслідок міжнародних або внутрішніх військових конфліктів.

У міжнародному праві термін «біженці» з'явився після Першої світової війни. Однак постійне зростання локальних і глобальних збройних конфліктів призвів до необхідності не тільки детальної регламентації правового статусу біженців, але і до створення міжнародних структур профільного характеру.

У ООН на основі резолюції Генеральної Асамблеї 428 (5) від 14 грудня 1950 року було створено Управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ), а в 1951 року була укладена багатостороння Конвенція про статус біженців. Відповідно до Конвенції під терміном «біженець» мається на увазі особа, яка розглядалася як біженець у сил ряду угод, укладених у період між двома світовими війнами, а також у результаті подій, які сталися до 1 січня 1951 року. У 1967 році був прийнятий Протокол, що стосується статусу біженців. Відповідно до протоколу Конвенція 1951 року вже поширювалася і на осіб, які стали біженцями після 1951 року.

Для упорядкування діяльності УВКБ в 1954 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Статут УВКБ, на основі якого Управління повинне здійснювати свою діяльність.
Крім УВКБ, що є центральним ланкою, у міжнародну систему захисту біженців входять інші міжнародні установи системи ООН, міжнародні регіональні організації, неурядові організації та структури держав, що займаються питаннями захисту біженців.


* Конвенція про статус біженців прийнята 28 липня 1951 р. в відповідно до Резолюції 428 (5) Генеральної Асамблеї ООН (995-277) від 14 грудня 1950

У зв'язку з тим, що кількість біженців безперестану збільшується, що вимагає збільшення фінансових витрат, держави-учасники Конвенції 1951 року і Протоколу 1967 роблять зусилля по справедливому і пропорційного розподілу між собою тягаря витрат з підтримки міжнародної системи захисту біженців.

Для більш ефективного функціонування системи захисту біженців УВКБ в останні роки здійснює більш тісне співробітництво з регіональними системами захисту біженців, з метою запобігання виникнення нових потоків біженців, безпосередньо з державами, міжнародними організаціями, задіяними у вирішенні проблем біженців, а також неурядовими організаціями. Разом з тим, на думку багатьох фахівців, назріла необхідність у створенні нового міжнародного органу, з більш широкою компетенцією, ніж у УВКБ, який не мав би статус допоміжної установи ООН, а був би утворений самими державами на основі міжнародної угоди. Таку організацію слід було б наділити більш широкими повноваженнями, тому що повноваження, якими володіють Виконком за програмою Верховного комісара, Верховний комісар, Генеральна Асамблея ООН і ЕКОСОР не дозволяють їм приймати рішення, обов'язкові для всіх зацікавлених сторін. Документи, що приймаються цими міжнародними інститутами, відносяться до так званого м'якого права, що часом і зводить нанівець зусилля багатьох осіб і організацій, які щиро прагнуть допомогти біженцям і переселеним особам.

У рамках світового співтовариства, а також у результаті міждержавного співробітництва був прийнятий цілий ряд міжнародно-правових документів, що стосуються захисту прав біженців до них відносяться:

· Універсальні міжнародні угоди, що регулюють правове становище біженців і захист їхніх прав (Конвенція про статус біженців 1951 року. Протокол, що стосується статусу біженців 1967 року, Статут Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 1950 року, Конституція Міжнародної організації з міграції 1989 року);

· Регіональні міжнародні договори і конвенції, регулюючі правовий захист біженців у певному регіоні (Конвенція, регулююча конкретні аспекти проблем біженців в Африці 1969 року, 4 Ломейская конвенція 1989 р. Угода про допомогу біженцям і вимушеним переселенцям 1993 року, Картахенський декларація про біженців 1984 та ін);

Стаття 12 Конвенції про статус біженців визначає наступний особистий статус біженців:

"Особистий статус біженця визначається законами країни його домициля або, якщо у нього такого немає, законами країни його проживання. Раніше набуті біженцем, пов'язані з його особистим статусом, і зокрема права, що випливають із шлюбу, дотримуватимуться Договірними Державами після виконання, в разі потреби, формальностей, які вимагаються законами цієї держави, за умови, що відповідне право є одним з тих прав, які були б визнані законами цієї держави, якби ця особа не стала біженцем.

Щодо придбання рухомого і нерухомого майна та інших пов'язаних з ним прав, а також щодо орендних та інших договорів, які стосуються рухомого та нерухомого майна, Договірні Держави надаватимуть біженцям найсприятливіше становище і, в усякому разі, не менш сприятливий, ніж той , яким за таких самих обставин зазвичай користуються іноземці.

Що стосується захисту промислових прав, як-то: прав на винаходи, креслення та моделі, торгові марки, назву фірми, та прав на літературні, художні та наукові твори, то біженцям у тій країні, де вони мають своє звичайне місце проживання, надаватиметься такий самий захист, що й громадянам цієї країни.

На території будь-якого іншого Договірної Держави їм надаватиметься такий самий захист, який надається на цій території громадянам країни, в якій вони мають своє звичайне місце проживання.

Що стосується асоціацій, не мають політичного характеру і не меті отримувати вигоду, та щодо професійних спілок Договірні Держави надаватимуть біженцям, які законно проживають на їхній території, найсприятливіше становище, яке відповідає становищу громадян іноземної держави за таких самих обставин.

Кожний біженець має право вільного звернення до суду на території всіх Договірних держав.

На території Договірної держави, в якому знаходиться його звичайне місце проживання, кожний біженець користуватиметься щодо права звернення до суду таким самим правом, що і громадяни, зокрема з питань юридичної допомоги та звільнення від забезпечення сплати судових витрат. "*
* Конвенція про статус біженців прийнята 28 липня 1951 р. в відповідно до Резолюції 428 (5) Генеральної Асамблеї ООН (995-277) від 14 грудня 1950

Слід зазначити, що після розпаду СРСР на пост радянському просторі налічуються сотні тисяч біженців, які стали жертвами етнічних і релігійних конфліктів у Нагірному Карабасі, Придністров'ї, Таджикистані, Чечні, Абхазії. Тому держави СНД повинні активізувати і розширювати свою співпрацю в справі вирішення проблем біженців як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівні. На жаль, таке співробітництво в рамках структур Співдружності здійснюється вкрай незадовільно, незважаючи на те, що з цього питання в рамках СНД в 1993 році було підписано Угоду про допомогу біженцям і вимушеним переселенцям, яке вступило в силу з 1994 року (Україна в ньому не бере участь ).

Переміщені особи - це люди, які були насильно вивезені в ході Другої світової війни фашистською Німеччиною і її союзниками з окупованих ними територій для використання на різних роботах. Після закінчення війни СРСР уклав ряд двосторонніх угод про репатріацію (повернення на батьківщину) переміщених осіб з числа радянських громадян. Для сприяння поверненню на батьківщину переміщених осіб у 1946 році була створена Міжнародна організація у справах біженців, яка припинила своє існування в 1951 році у зв'язку зі створенням УВКБ.

Сам термін «переміщені особи» не використовується в Конвенції про статус біженців 1951 року, але в даний час у практиці УВКБ він застосовується по відношенню до деяких категорій «внутрішніх біженців», які також називаються «вимушеними переселенцями». До них належать особи, які залишили певний конфліктний регіон держави й оселилися в іншому регіоні в межах цієї ж держави.

Дана проблема є досить гострою для Росії, тому в 1993 році Російська Федерація прийняла Закон «Про змушених переселенців». Проблеми біженців є дуже актуальними і для інших регіонів світу, зокрема для Африканського континенту, де в результаті політичної нестабільності є чимало точок конфліктів. Тут проблемами біженців займаються і регіональні організації.

Однак проблема біженців існує і в Україні. Особливо гостро вона відбилася в АР Крим.

Всім відомо, що саме питання про громадянство в Криму був і є вкрай важливим соціально, а політично ще й вкрай чутливим. Виходячи з величезного значення для міжетнічного миру в Криму, український уряд за сприяння Верховного Комісара ОБСЄ з національних меншин, Місії ОБСЄ в України, а також Управління Верховного комісара у справах біженців ООН (УВКБ ООН) та Міжнародної організації з міграції, створило всі законодавчі та адміністративні передумови для його успішного вирішення. На постійне проживання в Україні після проголошення нею незалежності повернулися або вперше переїхали чимало осіб, які є громадянами інших держав. Багато з них хочуть змінити нині наявне в них громадянство на українське. У свою чергу, з Україною з різних причин вибуло в інші держави близько 300 тисяч громадян. Багато хто з   них хочуть змінити громадянство України на громадянство країни свого нинішнього проживання. Прагнення людини бути громадянином тієї країни, в якій він постійно проживає, цілком природно. А якщо це ще й країна його походження, в яку він повернувся після тривалої відсутності, то прагнення набути громадянства цієї країни зрозуміло подвійно. Особливо численну категорію осіб, які хочуть змінити своє нинішнє громадянство на українське, складають раніше депортовані з України кримські татари та особи інших національностей, які вже повернулися, або мають намір найближчим часом повернутися на свою історичну батьківщину в якості її постійних жителів і громадян. Відсутність громадянства України в осіб, які повернулися з місць депортацій, серйозно ускладнює і ускладнює їх реінтеграцію в українське суспільство. Адже до набуття українського громадянства вони не мають права обирати і бути обраними до законодавчих та представницькі органи влади, займати посади державних службовців, брати участь у приватизації державного майна, служити в армії, бути членами політичних партій і т.д. Не можна не бачити, що такий стан може призвести до напруженості у відносинах з цими людьми і навіть можливістю виникнення конфліктних ситуацій.

8. Право притулку поняття, виникнення і розвиток.

Надання притулку є традиційним інститутом міжнародного права. Історично інститут права притулку вперше виник у період Великої французької революції. У Конституції Франції 1793 говорилося, що Франція надає «притулок іноземцям, вигнаним зі свого вітчизни за справу свободи».

Право притулку одержало свій розвиток і правову регламентацію як у національному законодавстві держав, так і в міжнародному праві. В Україні це право закріплене в Конституції України: «Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом» (ч. 2 статті 26). Аналогічні положення містяться в конституціях багатьох держав світу, наприклад, у ч.1 статті 28 Конституції Російської Федерації,

ч.3 статті 10 Конституції Італії, п. 1 статті 16-а Основного Закону ФРН, п.4 статті 13 Конституції Іспанії та ін Зазвичай в основних законах держав закріплюється саме право притулку. Процедура ж одержання цього права регламентується поточним законодавством.

У статті 14 Загальної декларації прав людини 1948 року визначено:

1. «Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.
2. Це право не може бути використане в разі переслідування в дійсності грунтується на вчиненні неполітичного злочину, або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй ».*
Подібні правоположенія містяться і у ряді інших міжнародних актів, наприклад, у Декларації ООН «Про територіальний притулок», прийнятій на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2312 (XXII) 14 грудня 1967 року, у Декларації про територіальний притулок, прийнятій Радою Європи в 1997 році.

Згідно з останнім документом, право притулку надається будь-якій особі, яка має цілком обгрунтовані побоювання стати жертвою переслідування за ознакою раси, віросповідання, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань.

Слід вказати на те, що надання притулку є мирним і гуманним актом і не вважається недружнім актом по відношенню до будь-якій державі.

На практиці право притулку реалізується шляхом наданих


* Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948

тавленія права в'їзду на територію даної держави і законного перебування там. Особа, яка отримала притулок, за своїм статусом прирівнюється до іноземця, але його відмінність від іноземця полягає в тому, що:
· По-перше, час перебування такої особи в державі, яка надала йому притулок, не обмежена;
· По-друге, особа, яка отримала притулок, не може бути вислано з країни, що надала йому притулок;
· По-третє, особа, яка отримала притулок, не може бути видано як своїй державі, так і будь-якій третій іноземній державі.

Притулок надається тільки лише тим особам, які не вчинили загальнокримінальних або міжнародних злочинів. Це випливає зі змісту згаданого пункту 2 статті 14 Загальної декларації прав людини.

Але в ряді випадків державами обмежується перелік причин і умов, при яких може бути надано притулок. Так, у статті 63 Конституції РФ зазначено, що притулок надається іноземцям, переслідуваним за свою діяльність на користь свободи і позбавленим у своїй країні основних прав і свобод. Конституція ФРН наголошує на політичних переслідуваннях, нелюдське чи ганебні зверненні чи покарання (п. 3 статті 16-а). Конституція Іспанії відсилає до спеціального закону, що встановлює умови, на яких громадяни інших країн й апатриди користуються в цій державі правом на притулок. Хоча Конституція України і не передбачає будь-яких обмежувальних умов для надання притулку, очевидно, що воно не може бути надано кримінальним злочинцям, так само як і особам, переслідуваним за фашистську та подібного роду діяльність або людиноненависницьку пропаганду.

У відповідності до Декларації ООН «Про територіальний притулок»: «Притулок, що надається якою-небудь державою на здійснення свого суверенітету особам, які мають підставу посилатися на статтю 14 Загальної декларації прав людини, включаючи

осіб, що борються проти колоніалізму, має поважатися усіма іншими державами.

На право шукати притулку і користуватися притулком не може посилатися ніяке обличчя, щодо якого існують серйозні підстави вважати, що вона вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства за змістом тих міжнародних актів, які були вироблені для того,

щоб передбачити норми щодо цих злочинів.

Оцінка підстав для надання притулку лежить на що надає цей притулок державі.

... Коли для будь-якої держави виявляється скрутним надання або подальше надання притулку, держави окремо або спільно, або через Організацію Об'єднаних Націй мають розглядати в дусі міжнародної солідарності належних заходів для полегшення тягаря, що лежить на цій державі.

Ні до якого особі не повинні застосовуватися такі заходи, як відмова від дозволу переходу кордону або, якщо воно вже вступило на територію, на якій воно шукає притулок, висилка або примусове повернення в яку-небудь країну, де ця особа може піддатися переслідуванню. Виняток до вищевказаного принципом може бути зроблено лише за мають вирішальне значення міркувань національної безпеки або в цілях захисту населення, як, наприклад, у випадку масового припливу людей. Якщо будь-яка держава все ж вирішить, що виключення з принципу, буде виправданим, то воно має розглянути питання про надання цій особі на таких умовах, які вона вважає слушними,

можливість переїзду в іншу державу - або за допомогою надання тимчасового притулку, або іншим шляхом. »*

У міжнародному праві розрізняють територіальний і дип-ломатіческое притулок.

Надання територіального притулку означає надання будь-якій особі (особам) можливості сховатися від переслідувань політичного характеру на території конкретної держави.

Надання дипломатичного притулку - це надання державою такої ж можливості, але в межах дипломатичного представництва, консульської установи або іноземною військовому кораблі, що знаходяться на території іншої держави.

Слід враховувати звичайний характер надання дипломатичного притулку. Відповідно до загальним міжнародним правом недоторканність приміщення дипломатичного представництва чи консульської установи, а також екстериторіальність іноземного військового корабля не дають права надавати в їхніх помешканнях притулок особам, переслідуваним владою держави перебування за правопорушення політичного характеру. Дане положення одержало відбиток і в договірному праві. Так, відповідно п.З статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року встановлено заборону на

використання дипломатичного представництва в цілях,
* Декларація ООН «Про територіальний притулок», прийнята на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2312 (22) 14 грудня 1967 року.
не сумісних з його офіційними функціями. Однак дипломатичне притулок отримало досить широке поширення в договірній практиці держав Латинської Америки, які в Гаванській конвенції 1928 року і Каракасская конвенції 1954 року визнали право дипломатичного притулку і розробили процедуру його надання. Є випадки надання такого притулку в Європі. Так відомий факт надання під час угорського повстання 1956 р. дипломатичного притулку посольством США католицькому кардиналу Міндсенті, а деяким міністрам тимчасового уряду Угорщини-посольством Югославії.

9. Висновок.

Наприкінці даної роботи хотілося б зазначити: «повне і реальне уявлення про права і свободи людини не можна отримати, не розглядаючи їх у складі правового статусу особистості існуючого в будь-якій державі світу. Категорія правового статусу особистості носить збірний, універсальний характер. Вона як би вбирає в себе правові статуси: громадянина; іноземного громадянина, особи без громадянства; біженця; вимушеного переселенця. Дана категорія відображає індивідуальні особливості людини і реальний стан його в системі різноманітних суспільних відносин ».    

Права і свободи, складаючи основу правового статусу особистості, не можуть бути реалізовані без інших його компонентів: без кореспондуючих прав юридичних обов'язків, без юридичної відповідальності у необхідних випадках, без правових гарантій, без правоздатності та дієздатності як визначальних рис вольового і усвідомленого поведінки людини.

Категорія правового статусу дозволяє побачити права, свободи, обов'язки особистості в цілісному, системному вигляді, дає можливість проводити порівняння статусів, відкриває шляхи подальшого їх удосконалення.

Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаєминах із суспільством і державою.

«Міжнародний правовий статус особистості включає в себе крім внутрішньодержавних права, свободи, обов'язки і гарантії, вироблені міжнародним співтовариством і закріплені в міжнародно-правових документах. Захист його передбачена як внутрішнім законодавством, так і міжнародним правом. Наприклад, у ст. 15 Конституції РФ передбачена можливість застосування правил, встановлених нормами міжнародного права і міжнародними договорами. А в рамках СНД діє Комісія з прав людини, яка відповідно до Положення про неї від 24 вересня 1993р. компетентна розглядати як письмові запити держав з питань порушення прав людини, так і індивідуальні та колективні звернення будь-яких осіб, що вичерпали всі доступні внутрішньодержавні засоби правового захисту ».*

Громадянство виступає тут як структурний елемент правового статусу особи, який розкриває основний зміст зв'язку людини і держави, взаємовідносин з державою і суспільством. Саме по собі поняття «громадянство» виникло ще в епоху середньовіччя, коли в результаті поділу праці виникають міста, а в них


* Теорія держави і права навч. Під ред.В.М.Корельского, - М., 1998 р.

зароджується суспільно-політичний лад зі своїм інститутом міського громадянства. Минуло не мало часу, поки в кінці 18 - початку 19 століття громадянство стало предметом правового регулювання, тільки тоді почав формуватися інститут громадянства, який відповідає сучасній раельності. Міжнародне право досить детально регламентує питання, пов'язані з громадянством, проте світовій спільноті треба буде розв'язати ще не мало проблем, для того щоб привести міжнародну практику у відповідність з дійсністю.

На мій погляд основною проблемою для міжнародного регулювання питань громадянства є те, що далеко не всі держави світу беруть участь у Міжнародних договорах пов'язаних з громадянством, а ті, які й беруть участь далеко не завжди дотримуються їх правилами, а як відомо, Pacta sunt servanda (договори потрібно дотримуватися).

1. М. А. Баймуратов «Міжнародне публічне право» Х. «Одіссей» 2003р.
2. Європейська конвенція про громадянство Страсбург, 6 жовтня 1997р.
3. Закон України «Про громадянство України» ВВРУ 2001р. № 13 ст. 65
4. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 4февраля 1994 ВВРУ 1994 р. № 23 ст. 161
5. Конвенція про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 ООН
6. Конституційне право України навч. Під ред. В. Ф. Погорілка. Київ 1999 р.
7. Лазарєв Л. В Іноземні громадяни (правове положення) .- М., 1992 р.

8. Юридичний словник під ред. Н.Д.Казанцева-М., 1953 р.

9. Л. Д. Тимченко Міжнародне право підручник - Х., 1999 р.
10. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права прийнятий 16 грудня 1966 Генеральною Асамблеєю ООН.
11. Конвенція про громадянство заміжньої жінки від 20 лютого 1957

12. Конституція України прийнята 28 червня 1996

13. Конвенція про статус біженців прийнята 28 липня 1951 р. в відповідно до Резолюції 428 (5) Генеральної Асамблеї ООН (995-277) від 14 грудня 1950

14. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948

15. Декларація ООН «Про територіальний притулок», прийнята на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2312 (22) 14 грудня 1967 року.
16. Конвенція, що регулює питання, пов'язані з колізією законів про громадянство від 12 квітня 1930
Додаток:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948

2. Європейська конвенція про громадянство Страсбург, 6 жовтня 1997р. (Пояснювальну доповідь до Європейської конвенції про громадянство; Коментар до статей Конвенції).
3. Конвенція, що регулює питання, пов'язані з колізією законів про громадянство від 12 квітня 1930
4. Конвенція про громадянство заміжньої жінки від 20 лютого 1957
5. Конвенція про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 ООН
6. Конвенція про статус біженців прийнята 28 липня 1951 р. в відповідно до Резолюції 428 (5) Генеральної Асамблеї ООН (995-277) від 14 грудня 1950
7. Декларація ООН «Про територіальний притулок», прийнята на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2312 (22) 14 грудня 1967 року.
1
Європейська конвенція про громадянство
Преамбула
Держави-члени Ради Європи та інші держави,
підписали цю Конвенцію,
вважаючи, що метою Ради Європи є досягнення
більшої єдності між його членами;
беручи до уваги численні міжнародні документи,
що стосуються громадянства, множинного громадянства та
безгромадянства;
визнаючи, що в питаннях, що стосуються громадянства, мають
враховувати законні інтереси як держав, так і окремих осіб;
бажаючи сприяти прогресивному розвитку правових
принципів, що стосуються громадянства, а також їхньому запровадженню у
внутрішньому законодавстві і бажаючи максимально скоротити число
випадків безгромадянства;
бажаючи запобігати дискримінації у питаннях, що стосуються
громадянства;
враховуючи право на повагу до сімейного життя, закріплене в
статті 8 Конвенції про захист прав людини та основних свобод
(995_004);
відзначаючи різні підходи держав до питання про
множинного громадянства та визнаючи, що кожна держава
вправі вирішувати в рамках свого внутрішнього законодавства, якими
будуть наслідки того, що набуття її громадянином або має
інше громадянство;
визнаючи, що бажано пошуку відповідних рішень
наслідків множинного громадянства, зокрема в тому, що
стосується прав і обов'язків осіб з множинним громадянством;
вважаючи за доцільне, щоб особи, які мають громадянство
двох або більше держав-учасників, виконували свою військову
обов'язок лише в одному з цих учасників;
вважаючи за необхідне сприяти міжнародному
співробітництву між національними органами, відповідальними за
питання громадянства,
погодилися про таке:
Глава I. Загальні питання
Стаття 1
Предмет Конвенції
Ця Конвенція встановлює принципи та правила,
що стосуються громадянства фізичних осіб, і правила, що регулюють
військовий обов'язок у випадках множинного громадянства, яким
повинно відповідати внутрішнє законодавство
держав-учасників.
Стаття 2
Визначення
Для цілей цієї Конвенції:
a) "громадянство" означає правовий зв'язок між
особою та державою без вказівки етнічного походження цього
особи;
b) "множинне громадянство" означає наявність у одного і
того ж особи одночасно громадянства двох або більше держав;
c) "дитина" означає будь-яка особа віком до 18 років, якщо тільки
відповідно до законодавства, яке застосовується до дітей,
повноліття не настає раніше;
d) "внутрішнє законодавство" означає всі типи положень
національної правової системи, включаючи конституцію, закони,
постанови, укази, судову практику, звичаєві правила та
практику, а також норми, що випливають із міжнародних
документів.
Глава II. Загальні принципи, що стосуються громадянства
Стаття 3
Компетенція держави
1. Кожна держава визначає у відповідності зі своїм
законодавстві, хто є її громадянами.
2. Це законодавство визнається іншими державами,
умови його відповідності чинним міжнародним конвенціям,
міжнародному звичаєвому праву та правовим принципам
стосовно громадянства.
Стаття 4
Принципи
Правила кожної держави-учасниці, які стосуються
громадянства, грунтуються на наступних принципах:
a) кожна людина має право на громадянство;
b) слід уникати безгромадянства;
c) ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого громадянства;
d) ні укладення шлюбу, ні розірвання шлюбу між
громадянином держави-учасниці та особою, ні зміна
громадянства одним з подружжя під час перебування у шлюбі не
тягнуть за собою автоматично на громадянство іншого
дружина.
Стаття 5
Недискримінація
1. Правила держави-учасниці, які стосуються громадянства,
не повинні містити розрізнень, які призводять до дискримінації за
ознакою статі, релігії, раси, кольору шкіри, національного чи
етнічного походження.
2. Кожна держава-учасниця керується принципом
дискримінації своїх громадян, чи вони є громадянами за
народженням, чи набули свого громадянства пізніше
період.
Глава III. Правила, що стосуються громадянства
Стаття 6
Придбання громадянства
1. Кожна держава-учасниця передбачає у своєму
внутрішньодержавному праві, що його
громадянства ex lege такими особами:
a) діти, один із батьків яких на момент народження цих
дітей має громадянство цієї держави-учасниці, з урахуванням
будь-яких вилучень, які можуть бути передбачені у її внутрішнім
праві для дітей, які народилися за кордоном. У
стосовно дітей, батьківство яких встановлені на
шляхом визнання, розпорядження суду або аналогічних процедур,
кожна держава-учасниця може передбачити, щоб дитина
набуває її громадянства за процедурою, яка
визначена її внутрішнім правом;
b) діти, знайдені на її території, обоє батьків яких
невідомі і які в іншому випадку були б особами без
громадянства.
2. Кожна держава-учасниця передбачає у своєму
внутрішньодержавному праві, що його
громадянства для дітей, народжені на її території, які не
набувають при народженні іншого громадянства. Таке громадянство
надається:
a) за народженням ex lege; або
b) в подальшому дітям, які залишилися без
громадянства, по наданню в належні органи відповідним
дитиною чи від її імені заяви в порядку, встановленому
внутрішнім законодавством цієї держави-учасника. Таке
заяву можна подавати за умови постійного проживання на
законній підставі на її території упродовж періоду, не
перевищує п'яти років і безпосередньо перед подачею заяви.
3. Кожна держава-учасниця передбачає у своєму
внутрішньому законодавстві можливість придбання громадянства
особами, які законно та постійно проживають на її
території. При визначенні умов набуття громадянства воно
не повинна передбачати період проживання, перевищує десять
років перед подачею заяви.
4. Кожна держава-учасниця передбачає у своєму
внутрішньодержавному праві спрощує процедуру набуття
його громадянства для таких осіб:
a) другий з подружжя його громадян;
b) діти одного з її громадян, які підпадають під вилучення,
передбачене в підпункті "a" пункту 1 статті 6;
c) діти, один із батьків яких набуває чи вже набув
її громадянства;
d) діти, усиновлені одним із її громадян;
e) особами, які народилися на її території і на законній
З постійно на ній проживають;
f) особами, які на законній підставі постійно проживають
на його території протягом певного періоду часу,
який розпочався до досягнення ними віку 18 років, причому цей період
встановлюється внутрішнім законодавством відповідного
держави-учасника;
g) особи без громадянства та визнаними біженцями, на
законно і постійно проживають на її території.
Стаття 7
Втрата громадянства ex lege або за ініціативою
держави-учасниці
1. Держава-учасниця не може передбачати у своєму
внутрішньодержавному праві втрату її громадянства ex lege або за
ініціативу держави-учасниці, за винятком таких
випадків:
a) добровільне набуття іншого громадянства;
b) набуття громадянства держави-учасника шляхом
шахрайства, подання неправдивих відомостей або приховування
будь-якого суттєвого факту, що стосується заявника;
c) добровільна служба в іноземних збройних силах;
d) поведінка, яка серйозно зашкоджує життєво важливим
інтересам держави-учасниці;
e) відсутність справжньої зв'язку між державою-учасницею та
громадянином, який постійно проживає за кордоном;
f) якщо в період неповноліття дитини встановлюється,
що передбачені внутрішнім законодавством умови, які
дозволили придбати громадянство держави-учасника ex lege,
більше не виконуються;
g) усиновлення дитини, якщо дитина набуває або має
іноземне громадянство одного чи обох усиновителів
батьків.
2. Держава-учасниця може передбачати втрату її
громадянства для дітей, батьки яких втратили громадянство цієї держави,
за винятком випадків, передбачених підпунктами "c" і "d"
пункту 1. Однак діти не втрачають громадянство, якщо його
один із їхніх батьків.
3. Держава-учасниця не може передбачати у своєму
внутрішньодержавному праві втрату її громадянства згідно
пунктами 1 і 2 цієї статті, якщо відповідна особа
внаслідок цього особою без громадянства, за винятком
випадків, зазначених у підпункті "b" пункту 1 цієї статті.
Стаття 8
Втрата громадянства за ініціативою особи
1. Кожна держава-учасниця дозволяє відмовлятися від її
громадянства за умови, що відповідні особи не стануть
внаслідок цього особами без громадянства.
2. Однак держава-учасниця може передбачити у своєму
внутрішньому законодавстві, що відмовлятися від її громадянства можуть
тільки громадяни, звичайно проживають за кордоном.
Стаття 9
Відновлення громадянства
Кожна держава-учасниця, у випадках і на умовах,
передбачених її внутрішнім законодавством, сприяє
відновлення його громадянства колишніми громадянами, на законній
та постійно проживають на його території.
Глава IV. Процедури, що стосуються громадянства
Стаття 10
Розгляд заяв
Кожна держава-учасниця забезпечує розгляд
заяв, що стосуються придбання, збереження, втрати,
поновлення чи засвідчення її громадянства, в розумні терміни.
Стаття 11
Рішення
Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб рішення,
стосуються придбання, збереження, втрати, поновлення чи
засвідчення її громадянства були умотивовано викладені у письмовій формі
підстав.
Стаття 12
Право на оскарження
Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб рішення,
стосуються придбання, збереження, втрати, поновлення чи
засвідчення її громадянства, були відкриті для адміністративного
або судового оскарження відповідно до її внутрішнього
законодавством.
Стаття 13
Збори
1. Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб розмір зборів за
придбання, збереження, втрату, поновлення чи засвідчення
його громадянства були розумними.
2. Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб розмір зборів за
адміністративна або судове оскарження не ставали
перешкодою для заявників.
Глава V. Множинне громадянство
Стаття 14
Випадки множинного громадянства ex lege
1. Держава-учасниця дозволяє:
a) дітям, які мають громадянство кількох держав,
придбане автоматично за народженням, зберігати це
громадянство;
b) своїм громадянам мати інше громадянство у випадках, коли
це інше громадянство автоматично набувається у зв'язку
вступу в шлюб.
2. Збереження громадянства, про яку йдеться в пункті 1,
регулюється відповідними положеннями статті 7 цієї
Конвенції.
Стаття 15
Інші можливі випадки множинного громадянства
Положення цієї Конвенції не обмежують право
держави-учасниці встановлювати у своєму внутрішньому
законодавстві:
a) зберігають чи втрачають її громадянство або його громадяни,
набувають або мають громадянство іншої держави;
b) чи пов'язано набуття або збереження її
громадянства відмовою від іншого громадянства або від його втрати.
Стаття 16
Збереження попереднього громадянства
Держава-учасниця не може зумовлювати набуття
або збереження її громадянства відмовою від іншого громадянства або
його втрату, якщо така відмова чи втрата є неможливою або не може
обгрунтовано вимагати.
Стаття 17
Права і обов'язки, пов'язані із множинним
громадянством
1. Громадяни держави-учасниці, які мають інше
громадянство, мають на території цієї держави-учасника, в
якому вони проживають, такі самі права і несуть ті ж обов'язки,
що і інші громадяни цієї держави-учасника.
2. Положення цієї глави не зашкоджують:
a) нормам міжнародного права, які стосуються дипломатичного чи
консульського захисту державою-учасницею одного
з її громадян, що одночасно має інше громадянство;
b) застосуванню норм міжнародного приватного права кожного
держави-учасниці у випадках, множинного
громадянства.
Глава VI. Правонаступництво держав і громадянство
Стаття 18
Принципи
1. У питаннях громадянства держав
кожна відповідна держава-учасниця дотримується принципи
верховенства права, норм захисту прав людини та принципів,
викладені у статтях 4 і 5 цієї Конвенції та у пункті 2
цієї статті, зокрема, щоб уникнути безгромадянства.
2. При прийнятті рішень щодо надання або
збереження громадянства у випадках держав кожне
відповідна держава-учасниця бере до уваги, зокрема:
a) справжність та ефективного зв'язку відповідного
особи з державою;
b) місце постійного проживання відповідної особи в
момент правонаступництва держав;
c) волевиявлення відповідної особи;
d) територіальне походження відповідної особи.
3. У тих випадках, коли умовою набуття громадянства
є втрата іноземного громадянства, застосовуються положення
статті 16 цієї Конвенції.
Стаття 19
Врегулювання шляхом укладання міжнародних
угод
У випадках, відповідні
держави-учасники вживають заходів для врегулювання питань
громадянства, шляхом укладання угод між ними і, в
відповідних випадках, в рамках їхніх відносин з іншими
зацікавленими державами. Такі угоди укладаються з
урахуванням принципів і норм, які містяться або згадуються у цій
чолі.
Стаття 20
Принципи, які стосуються негромадян
1. Кожна держава-учасниця дотримується таких принципів:
a) громадяни держави-попередниці, які постійно
проживали на території, суверенітет над якою переходить до
держави-наступниці, та які не набули його громадянство,
мають право залишатися у цій державі;
b) особи, зазначені в підпункті "a", користуються однаковим
режимом із громадянами держави-наступниці правами у тому, що
стосується соціальних та економічних прав.
2. Кожна держава-учасниця може виключити осіб,
згаданих у пункті 1, на державну службу, пов'язану з
здійсненням суверенної влади.
Глава VII. Військовий обов'язок у випадках
множинного громадянства
Стаття 21
Виконання військового обов'язку
1. Особи, які мають громадянство двох або більше
держав-учасниць, повинні виконувати свій військовий обов'язок
тільки в одній з цих держав-учасників.
2. Порядок застосування пункту 1 може визначатися
спеціальними угодами між будь-якими з держав-учасників.
3. За винятком випадків, коли спеціальна угода,
що вже укладена або може бути укладена, передбачає інше,
до осіб, які мають громадянство двох або більше держав-учасників,
застосовуються такі положення:
a) будь-які такі особи виконують військовий обов'язок
державі-учасниці, на території якої вони постійно
проживають. Тим не менше вони можуть до досягнення 19-річного
віку виконати військовий обов'язок як добровольці стосовно
будь-якій державі-учасниці, громадянами якої вони також
є, упродовж загального дійсного строку, як мінімум
дорівнює строку дійсної військової служби в першому
державі-учасниці;
b) особи, які постійно проживають на території
держави-учасниці, громадянами якої вони не є, або на
території держави, яка не є
державою-учасницею, можуть за своїм вибором виконувати військову
обов'язок на території кожної з держав-учасників,
громадянами яких вони є;
c) особи, які відповідно до правил, викладених у
підпунктах "a" і "b" виконують свій військовий обов'язок в одному
з держав-учасників, як це передбачено законом
цієї держави-учасниці, вважаються виконали свій військовий
обов'язок стосовно будь-якого іншого держави-учасниці або
держав-учасниць, громадянами яких вони також є;
d) особи, які до набрання чинності цією Конвенцією для
держав-учасниць, громадянами яких вони є, виконали
свій військовий обов'язок в одному з цих держав-учасників у
відповідно до законодавства цієї держави-учасника,
вважаються виконали цей обов'язок стосовно будь-якого
іншої держави-учасниці або держав-учасників,
громадянами яких вони також є;
e) особи, які відповідно до підпункту "a" пройшли
дійсну військову службу в одній з держав-учасників,
громадянами якої вони є, та після цього обрали
постійне проживання в іншу державу-учасника, громадянами
якого вони є, можуть військової служби тільки
в якості військовослужбовців запасу в цьому останньому
державі-учасниці;
f) застосування цієї статті жодним чином не зачіпає
громадянство відповідних осіб;
g) у випадку оголошення мобілізації в будь-якому з
держав-учасників це держава-учасник звільняється від
зобов'язань, що випливають із цієї статті.
Стаття 22
Звільнення від військового обов'язку або
альтернативної цивільної служби
За винятком випадків, коли спеціальна угода,
що вже укладена або може бути укладена між
державами-учасниками, передбачає інше, до осіб, які мають
громадянство двох або більше держав-учасниць, застосовуються
також такі положення:
a) підпункт "c" пункту 3 статті 21 цієї Конвенції
застосовується до осіб, які звільнені від військового обов'язку
або пройшли альтернативну цивільну службу;
b) особи, які є громадянами держави-учасника, в
якій не передбачена обов'язкова військова служба, вважаються
виконали свій військовий обов'язок, якщо вони постійно
проживають на території цієї держави-учасника. Тим не менш
вони вважаються не виконали свій військовий обов'язок
стосовно держави-учасниці або держав-учасників,
громадянами яких вони також є і в яких військова служба
є обов'язковою, якщо зазначене постійне проживання в
першій державі-учасниці не продовжується до певного
віку, про який кожна відповідна держава-учасниця
повідомляє під час підписання або здачі на зберігання своїх
ратифікаційних грамот або документів про прийняття або
приєднання;
c) особи, які є громадянами держави-учасника, в
якій не передбачена обов'язкова військова служба, також
вважаються виконали свій військовий обов'язок, якщо вони пройшли
військову службу в якості добровольців протягом повного
дійсного строку, тривалість якого принаймні дорівнює строку дійсної
військової служби у державі-учасниці, громадянами якої вони
також є, незалежно від місця їх постійного проживання.
Глава VIII. Співпраця між державами-учасницями
Стаття 23
Співпраця між державами-учасницями
1. З метою сприяння співробітництву між
державами-учасницями їхні компетентні органи:
a) надають Генеральному секретарю Ради Європи
інформацію про своє внутрішньодержавне право, яке стосується
громадянства, включаючи випадки безгромадянства та
множинного громадянства, а також про зміни в області
застосування Конвенції;
b) надають один одному на прохання інформацію про своє
внутрішньому законодавстві, яке стосується громадянства, та про
стан виконання Конвенції.
2. Держави-учасниці співпрацюють одна з одною і з
іншими державами-членами Ради Європи в рамках належного
міжурядового органу Ради Європи з метою врегулювання всіх
відповідних проблем та сприяння прогресивному розвитку
правових принципів та практики, що стосуються громадянства та пов'язаних з
питань.
Стаття 24
Обмін інформацією
Кожна держава-учасниця може в будь-який час заявити, що
воно буде повідомляти будь-якій державі-учасниці,
яка зробила таку саму заяву, про добровільне
набуття свого громадянства громадянами цієї іншої
держави-учасниці, дотримуючись при цьому чинних законів про
захисту даних. Така заява може містити умови, на яких
держава-учасниця надаватиме таку інформацію. Це
заява може бути відкликана будь-коли.
Глава IX. Застосування Конвенції
Стаття 25
Заяви, що стосуються застосування Конвенції
1. Кожна держава під час підписання або
здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про
прийняття, затвердження чи приєднання заявити, що вона виключає
главу VII із сфери застосування Конвенції.
2. Положення глави VII застосовуються у відносинах між
державами-учасницями, для яких вона є чинною.
3. Кожна держава-учасниця може в будь-який наступний
після цього повідомити Генерального секретаря Ради Європи про те, що
воно буде застосовувати положення глави VII, виключені під час
підписання або в його ратифікаційної грамоти або документ про
прийняття, схвалення або приєднання. Це повідомлення набуває
чинності з моменту його отримання.
Стаття 26
Наслідки Конвенції
1. Положення цієї Конвенції не зачіпають положення
внутрішнього законодавства та обов'язкових міжнародних
документів, які вже набрали або можуть набрати чинності і в
відповідно до яких окремим особам надаються чи
надані ширші права в галузі громадянства.
2. Ця Конвенція не зашкоджує застосуванню:
a) Конвенції 1963 року про скорочення випадків множинного
громадянства та про виконання військового обов'язку у випадках
множинного громадянства (994_302) та протоколів (994_303,
994_304, 994_037) до неї;
b) інших обов'язкових міжнародних документів, якщо такі
документи не суперечать цієї Конвенції,
у відносинах між державами-учасницями, для яких
цими документами.
Глава X. Прикінцеві положення
Стаття 27
Підписання та набрання чинності
1. Ця Конвенція відкрита для підписання
державами-членами Ради Європи та державами, які не
які є його членами, але які брали участь у її розробці. Такі
держави можуть висловити свою згоду на обов'язковість для
положеннями Конвенції шляхом:
a) підписання без будь-яких застережень стосовно
ратифікацію, прийняття або затвердження;
b) підписання з умовою ратифікації, прийняття або схвалення,
з подальшою ратифікацією, прийняттям чи схваленням.
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття або
затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради
Європи.
2. Ця Конвенція набуває чинності для всіх держав,
висловили свою згоду на обов'язковість для них Конвенції, в перший
день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від
дати, на яку три держави-члена Ради Європи висловили своє
згоду бути пов'язаними положеннями цієї Конвенції в
Відповідно до положень попереднього пункту.
3. Для будь-якої держави, яка висловлюватиме
свою згоду на обов'язковість для неї цієї Конвенції, вона
набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення
тримісячного періоду від дати підписання або здачі на
зберігання її ратифікаційної грамоти або документа про прийняття або
схвалення.
Стаття 28
Приєднання
1. Після вступу в силу цієї Конвенції Комітет
міністрів Ради Європи може запропонувати будь-якій державі, не
є членом Ради Європи і не брала участі у
розробці, приєднатися до цієї Конвенції.
2. Для будь-якого приєдналася до цієї
Конвенція набуває чинності в перший день місяця, наступного за
закінчення тримісячного періоду від дати здачі документа про
приєднання на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.
Стаття 29
Застереження
1. У відношенні жодного з положень, що містяться у главах
I, II та VI цієї Конвенції, не може робитися ніяких
застережень. Будь-яка держава може під час підписання або
здачі своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття,
схвалення або приєднання може заявити одне або декілька застережень
стосовно інших положень Конвенції, якщо тільки вони не
суперечать предмету та мети цієї Конвенції.
2. Будь-яка держава, що заявляє одне чи кілька
застережень, повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про
відповідні положення свого внутрішнього законодавства або
повідомляє йому будь-яку іншу відповідну інформацію.
3. Держава, яка заявила одне або декілька застережень
Відповідно до пункту 1, розглядає питання про їх зняття
повністю або частково, як тільки це дозволять обставини.
Таке відкликання здійснюється шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я
Генерального секретаря Ради Європи і набирає чинності з моменту
його отримання.
4. Будь-яка держава, що поширює дію
цієї Конвенції на територію, зазначену в заяві,
згаданому в пункті 2 статті 30, може стосовно відповідної
території заявити одне або декілька застережень відповідно до положень
попередніх пунктів.
5. Держава-учасниця, яка заявила застереження стосовно
будь-якого з положень глави VII Конвенції, не може вимагати
застосування цього положення іншої держави-учасниці,
якщо тільки вона сама його прийняла.
Стаття 30
Територіальне застосування
1. Будь-яка держава може під час підписання або здачі
на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про
прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію або
території, на які поширюється дія цієї
Конвенції.
2. Будь-яка держава може в будь-який час після цього
заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи
поширити дію цієї Конвенції на будь-яку іншу
територію, зазначену в заяві, за міжнародні відносини
якої вона несе відповідальність або від імені якої воно
уповноважена брати зобов'язання. Для такої території Конвенція
набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення
тримісячного періоду від дати отримання такої заяви
Генеральним секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох
попередніми пунктами, може стосовно будь-якої території,
визначеної в цій заяві, бути відкликана шляхом направлення
повідомлення на ім'я Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в
перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду
від дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 31
Денонсація
1. Будь-яка держава-учасниця може в будь-який час
денонсувати всю Конвенцію у цілому чи тільки главу VII шляхом
направлення повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради
Європи.
2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця,
наступного після закінчення тримісячного періоду від дати
отримання повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 32
Повідомлення, які робить Генеральний секретар
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє
держави-члени Ради Європи, будь-яку підписала Сторону, будь-якого
Сторону та будь-яка інша держава, яка приєдналася до
цієї Конвенції:
a) про будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання ратифікаційної грамоти або
будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєднання;
c) про будь-яку дату набуття чинності цією Конвенцією чинності
Відповідно до статей 27 і 28 цієї Конвенції;
d) про будь-яке застереження та відкликання застереження, заявлені в
Відповідно до положень статті 29 цієї Конвенції;
e) про будь-яке повідомлення або заяву, зроблену
Відповідно до положень статей 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 і 31
цієї Конвенції;
f) про будь-якому іншому акті, повідомлення чи сповіщення, які
до цієї Конвенції.
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на
те уповноважені, підписали цю Конвенцію.
Вчинено в Страсбурзі, сьомого дня листопада місяця 1997 року
англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є
однакову силу, в одному примірнику, який буде
зберігатися в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради
Європи направить завірені копії кожній державі-члену Ради
Європи, державам, які не є його членами, але брали участь
у розробці цієї Конвенції, та будь-якій державі,
яким запропоновано приєднатися до цієї Конвенції.
(Підписи)
Пояснювальна доповідь
до Європейської Конвенції про громадянство
I. Введення
a. Історична довідка
1. Рада Європи розглядає питання, що стосуються
громадянства, протягом більш ніж 30 років. У 1963 році була
відкрита для підписання Конвенція про скорочення випадків
множинного громадянства та про виконання військового обов'язку у
випадках множинного громадянства (994_302) (ETS N 43,
іменована далі "Конвенція 1963 року"). Однак пізніше все частіше
визнавалося, що численні проблеми, що стосуються громадянства,
зокрема множинного громадянства, розглянуті в цій
Конвенції недостатньо глибоко. Деяким з цих проблем були
присвячені протоколи (994_303, 994_304), відкриті для підписання
в 1977 році. У 1993 році був відкритий для підписання Другий протокол
про поправки до Конвенції (994_037) (ETS N 149).
2. У 1977 році Комітет міністрів прийняв дві Резолюції: одну про
громадянство подружжя з різним громадянством, а іншу - про
громадянство дітей, народжених у шлюбі (відповідно Резолюції
(77) 12 і 13). У першій Резолюції пропонувалося, щоб уряди
держав-членів зробили кроки, з тим щоб подружжя-іноземці
їх громадян могли отримувати їх громадянство на більш пільгових
умовах, ніж ті, які зазвичай діють для інших іноземців,
а також усунути відмінності між чоловіками-іноземцями і
дружинами-іноземками в тому, що стосується набуття громадянства.
У другій Резолюції пропонувалося, щоб уряди
надавали або полегшували придбання їх громадянства дітьми,
народженими в шлюбі, якщо один з батьків є їх
громадянином.
3. Парламентська асамблея також прийняла цілу низку
рекомендацій, які стосуються громадянства, закликавши країни-члени
сприяти, зокрема, придбання громадянства біженцями в
своїх країнах. У 1988 році вона ухвалила Рекомендацію 1081 (1988) за
проблем громадянства в змішаних шлюбах. У рекомендації Асамблея
відзначила, що бажано, щоб кожен з подружжя змішаного
шлюбу мав право набути громадянство другого з подружжя без втрати
громадянства походження; крім того, діти, народжені у змішаних
шлюбах, також повинні мати право придбати і зберегти
громадянство обох батьків.
4. У грудні 1992 року Комітет експертів з множинного
громадянства (КЕМГ), згодом перейменований у Комітет
експертів за громадянством (КЕГ), запропонував провести дослідження
можливості підготовки нової, всеосяжної конвенції, яка
вирішувала б на сучасному рівні питання, що стосуються громадянства,
прийнятним для всіх європейських держав чином. На основі
цього дослідження в листопаді 1993 року КЕГ приступив до підготовки
проекту тексту. З метою підготовки проекту конвенції робоча
група КЕГ збиралася в період з березня 1994 року по листопад 1996
року дев'ять разів, а КЕГ в період з листопада 1993 року по липень 1996
року - п'ять разів. З лютого 1995 року переглянуті КЕГ варіанти
проекту тексту Європейської конвенції про громадянство публікувалися,
з тим щоб ознайомити з ним всіх зацікавлених осіб і дати їм
можливість висловити свої зауваження.
5. У результаті виконаної роботи та консультацій,
проведених з Парламентською асамблеєю, Керівним комітетом з
прав людини (РКПЧ), Європейським комітетом з міграції (ЕКМ),
Спеціальним комітетом юрисконсультів з міжнародного публічного
праву (СКЮМПП) та Комітетом експертів з питань сімейного права (КЕСП), 29
Листопад 1996 Європейський комітет із правового співробітництва
(ЄКПС) підготував остаточний текст проекту Конвенції, який
був прийнятий Комітетом міністрів 14 травня 1997 року, Конвенція була
відкрита для підписання 7 листопада 1997 року.
b. Конвенція 1963 року і наступні зміни в Європі
6. В основу глави I Конвенції 1963 року (994_302) покладено
ідея, яка в той час користувалася широким визнанням у багатьох
західноєвропейських країнах, а саме ідея про те, що множинне
громадянство є небажаним і що його слід у
максимальному ступені уникати. Стаття 1 цієї Конвенції
передбачає, зокрема, що громадяни, які добровільно
придбали інше громадянство, втрачають своє колишнє
громадянство і, у разі відсутності відповідної застереження,
позбавляються права на його збереження.
7. Тим не менш у Конвенції 1963 року (994_302) визнається,
що множинне громадянство виникає, зокрема, тоді, коли
громадянство іншої держави-учасника купується
автоматично або коли держава, яка не є
учасником глави I Конвенції, допускає множинне громадянство
в інших випадках. Тому в голову II, яка може бути прийнята
державою-учасником, навіть якщо воно не прийняло главу I,
включені положення про виконання військового обов'язку у випадках
множинного громадянства, з тим щоб звільнити осіб з
множинним громадянством від виконання своєї військової
обов'язки більш ніж в одній державі-учаснику.
8. Зважаючи цілого ряду змін, що відбулися в Європі з 1963
року, які перераховуються нижче, Рада Європи прийняла рішення
переглянути жорсткі рамки застосування принципу уникнення
множинного громадянства: міграція робочої сили між
європейськими державами, що веде до значного збільшення
чисельності емігрантів, необхідність інтеграції осіб, які постійно
проживають в країні, зростаюче число шлюбів між особами, що мають
різне громадянство, і свобода пересування між
державами-членами Європейського союзу. Крім того, принцип
рівноправності статей означав, що подружжю, що має різне
громадянство, слід дозволити купувати громадянство свого
дружина на однакових умовах і що обоє чоловіка повинні мати
можливість передавати своє громадянство своїм дітям. Тому
Другий протокол про поправки до Конвенції 1963 року (994_037)
допускає множинне громадянство в наступних трьох
додаткових випадках: мігранти другого покоління, особи,
складаються в змішаному шлюбі, і їх діти.
9. Вирішення питання про те, щоб дозволити особам, які
добровільно набули інше громадянство, зберегти своє колишнє
громадянство, буде залежати від конкретної ситуації в тому чи іншому
державі. Одні держави, особливо коли значна кількість
осіб бажає придбати або набула їх громадянство, можуть вважати,
що збереження іншого громадянства ускладнило б повну інтеграцію
таких осіб. Інші ж держави можуть вважати більш
кращим сприяти придбанню їх громадянства
шляхом надання особам можливості зберегти своє громадянство
походження і, тим самим, прискорити їх інтеграцію в приймаючій
державі (наприклад, дати можливість таким особам зберегти
громадянство інших членів сім'ї або сприяти їх поверненню в
свою країну походження, якщо вони того бажають).
10. Як наслідок, державам повинна бути надана
можливість самим враховувати свої власні особливі обставини
при визначенні рамок, у яких вони допускають існування
множинного громадянства (див. преамбулу до цієї Конвенції).
c. Необхідність всеосяжної Конвенції про громадянство
11. З моменту укладення в 1930 році Гаазької конвенції з
деяких питань, що стосуються колізії законів про громадянство
(995_218), число міжнародних документів, що містять положення
про громадянство, значно зросла. Звідси і необхідність звести
в єдиний текст нові ідеї, які виникли в результаті змін
у внутрішньому законодавстві та в міжнародному праві. Стаття 14
цієї Конвенції, таким чином, допускає множинне
громадянство для одружених осіб, що мають різне громадянство,
і їхніх дітей. Крім того, ряд положень, включених до Конвенції,
мають на меті сприяти прогресивному розвитку міжнародного
права в галузі громадянства, наприклад глава VI про правонаступництво
держав і громадянство.
12. Якщо Конвенція 1963 року (994_302) стосувалася лише
множинного громадянства, то ця Конвенція, за винятком
питань, пов'язаних з колізією правових норм, стосується всіх
основних аспектів громадянства: принципів, придбання,
збереження, втрати, поновлення, процесуальних прав,
множинного громадянства, громадянства в контексті правонаступництва
держав, військовий обов'язок і співробітництва між
державами-учасниками. Це відображено і в самій назві
"Європейська конвенція про громадянство". Ця Конвенція не змінює
Конвенцію 1963 року і не суперечить їй. Як наслідок, обидві
конвенції можуть існувати одночасно. Зважаючи на важливість цього
питання в статті 26 нової Конвенції ясно підтверджується ця
сумісність (див. також коментар до статті 26).
13. Найважливішою областю, яку виявилося неможливим
включити до Конвенції, є колізія правових норм, що стосуються
множинного громадянства. Проте все більше число країн замість
поняття "громадянства" використовують в якості сполучного елемента в
міжнародному приватному праві поняття "постійного проживання" (див.
також Резолюцію (72) 1 про стандартизацію правових концепцій
"Доміциля" і "проживання"). Це дозволяє усунути цілий ряд
проблем, які можуть виникнути щодо осіб, які мають
множинне громадянство. У зв'язку з цим слід підкреслити, що
поняття "постійного проживання", використовуваному в Конвенції,
застосовується, як правило, до осіб, які зазвичай і дійсно
проживають в певному місці.
14. Проблеми, що виникли в результаті демократичних
змін, що відбуваються в Центральній і Східній Європі в період
з 1989 року у ще більшою мірою підкреслюють необхідність
прийняття нової Конвенції про громадянство. Практично всім цим
новим демократичним державам довелося розробляти нові
закони про громадянство і іноземців. Всеосяжна Конвенція Ради
Європи служить важливим стандартом у цій галузі. Це особливо вірно
у разі, коли відбувається розпад держави. Тому в цій
Конвенції розглядаються такі важливі питання, як уникнути
безгромадянства та права осіб, які постійно проживають на
відповідних територіях.
15. Ця Конвенція, і зокрема її статті 4 - 6, 10 -
13 і 18 - 20, що стосуються набуття громадянства і негромадян,
буде мати велике значення для здійснення Рамкової конвенції
Ради Європи 1995 року про національні меншини (995_055).
Мета цієї Рамкової конвенції - сформулювати правові принципи,
які держави зобов'язуються дотримуватися, з тим щоб забезпечити
захист національних меншин. Наприклад, пункт 1 статті 4
Рамкової конвенції забороняє дискримінацію за причини
приналежності до національної меншини, тобто містить
норму, яка посилюється статтею 5 та пунктом 1 статті 20
цієї Конвенції. Крім того, ця Конвенція, зокрема
своїми статтями 4 - 7 та 18, посилить принципи деяких угод,
укладених в рамках системи Організації Об'єднаних Націй,
таких, як Конвенція 1961 року про скорочення безгромадянства
(995_240) і стаття 7 Конвенції 1989 року про права дитини
(995_021).
d. Актуальність Конвенції про захист прав людини
та основних свобод
16. Конвенція про захист прав людини та основних свобод
(995_004) (іменована далі "ЄКПЛ"), застосовується до кожної особи,
підпадає під юрисдикцію держав, які є її учасниками.
У цій Конвенції чітко визнається, що слід враховувати законні
інтереси як держав, так і окремих осіб. Посилання на законні
інтереси покликана підкреслити, що в контексті ЄКПЛ та протоколів до
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
526кб. | скачати


Схожі роботи:
Правонаступництво в міжнародному праві
Відповідальність у міжнародному праві
Територія в міжнародному праві
Правонаступництво в міжнародному праві
Правонаступництво в міжнародному праві
Екстрадиція в міжнародному кримінальному праві
Права людини в міжнародному праві
Шлюб у міжнародному приватному праві
Колізійні норми в міжнародному праві
© Усі права захищені
написати до нас