Графічний редактор Paint Опис графічного редактора Paint - стандартоного графічного редактора

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лабораторна робота № 13

тема: Побудова і редагування малюнка за допомогою графічного редактора Paint

мета: Навчитись створювати і редагувати малюнки за допомогою графічного редактора Paint.

План

 1. Побудова малюнка.

 2. Редагування малюнка.

Побудова малюнка

Для побудови малюнка слід у першу чергу вибрати основний колір і колір фону. Для вибору основного кольору (кольору фону) слід встановити курсор миші на потрібний колір палітри і натиснути ліву (праву) кнопку миші.

Валик призначено для заповнення обмежених областей малюнка основним кольором або кольором фону. Активізується кнопкою Заливка. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кнопку миші.

Лінія. Цей інструмент призначено для побудови прямих ліній. Активізують кнопкою Линия. Після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно, в якому можна вибрати товщину лінії. Для побудови лінії слід встановити курсор у початкову точку лінії і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити курсор у кінцеву точку. Якщо при переміщенні курсора утримується натисненою клавіша [Shift], то кут нахилу лінії буде кратний 45 °.

Крива лінія. Цей інструмент призначено для малювання дуг. Активізують кнопкою Кривая линия. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор миші у вершину дуги, натиснути ліву або праву кнопку і переміщенням курсора змінити кривизну. Крива, що будується, є дотичною до двох прямих, проведених з поточної точки курсора до кінців прямої.

Прямокутник. Інструмент призначений для побудови прямокутників. Активізується кнопкою Прямоугольник. Для побудови прямокутника слід встановити курсор на одну з його вершин і при натиснутій лівій або правій кнопці перемістити в протилежну вершину. На екрані пунктирною лінією зображується контур прямокутника. Відпускання кнопки миші фіксує побудову. Прямокутник будується на діагоналі, утвореній початковою і кінцевою точками курсора. Якщо при переміщенні курсора утримується натиснутою клавіша [Shift], то будуватиметься квадрат.

Округлений прямокутник. Інструмент призначений для побудови прямокутника з округленими кутами. Активізується кнопкою Округленими прямоугольник. Побудова здійснюється аналогічно інструменту Прямокутник.

Еліпс. Інструмент призначений для побудови еліпсів. Активізується кнопкою Эллипс. Для побудови слід встановити курсор у центр еліпса і при натиснутій лівій або правій кнопці миші переміщувати курсор. На екрані пунктирною лінією зображується контур еліпса. Еліпс будується таким чином, що він є дотичним до вертикальної та горизонтальної ліній, проведених через поточну позицію курсора. Відпускання кнопки миші фіксує побудову еліпса. Якщо при переміщенні курсора утримувати натиснутою клавішу [Shift], то замість еліпса будується коло.

Многокутник, Цей інструмент призначено для побудови многокутників. Активізують кнопкою Многоугольник. Для побудови многокутника слід перемістити курсор миші за контуром многокутника, натискуючи ліву або праву кнопку миші в кожній з вершин. В останній вершині слід натиснути кнопку двічі. Якщо при переміщенні курсора утримується натиснутою клавіша [Shift], то многокутник міститиме кути тільки 90 і 45 °.

Текст. Інструмент призначено для введення текстових надписів на малюнках. Активізують кнопкою Надпись. Якщо ввімкнемо перемикач Панель атрибутов текста, то після активізації на екран виводиться панель атрибутів текста, де можна вибрати шрифт, його розмір.

Для включення перемикача слід після активізації інструмента Текст виконати команду Вид/Панель атрибутов текста. Повторне виконання цієї команди виключає перемикач.

Далі в області малюка слід виділити прямокутну, область (аналогічно побудові прямокутника), в яку вводитиметься текст. При переміщенні курсора всередину виділеної області він набере форми вертикальної мерехтливої риски. Ця риска позначає поточну позицію, в яку вводиться символ. Коли курсор доходить до правої межі області, він переходить у наступний рядок. Перейти у наступний рядок можна з будь-якої позиції, натиснувши клавішу [Enter]. Для редагування тексту можна використовувати клавіші переміщення курсора, [Backspace], (Del].

Прямокутні ножиці. Інструмент призначений для вирізання (виділення) прямокутного фрагмента малюнка. Активізують кнопкою Выделение. Цей інструмент дає змогу виділити прямокутний фрагмент малюнка (за принципом побудови прямокутника). Виділений фрагмент оточується прямокутною рамкою. У подальшому цей фрагмент можна редагувати.

Довільні ножиці. Інструмент призначений для вирізання (виділення) довільного за контуром фрагменту малюнка. Активізують кнопкою Выделение произвольной области. Для виділення довільної області слід встановити курсор у будь-яку точку, що лежить на контурі області і при натисненій лівій кнопці миші описати курсором замкнений контур. Відпускання кнопки миші фіксує виділення. Виділена область оточується пунктирним прямокутником, який описано навколо виділеної області.

Для власне побудови малюнка користувач може вибрати необхідний інструмент з панелі інструментів, натиснувши відповідну кнопку. Розглянемо призначення основних інструментів малювання.

Олівець призначено для малювання ліній. Вибирають натискуванням кнопки Карандаш. Після вибору інструменту курсор миші набирає форми олівця. Для малювання лінії слід встановити курсор в початок лінії і при натисненій кнопці миші протягнути до кінця лінії. Якщо при цьому була натиснута ліва кнопка миші, то лінія малюється основним кольором, а якщо права — то кольором фону.

Пензель призначено для малювання довільних фігур. Вибирають натискуванням кнопки Кисть. При цьому під панеллю інструментів з'являється вікно, у якому можна вибрати форму пензля. Для малювання слід встановити курсор у точку початку малювання і при натиснутій кнопці миші перемістити до кінцевої точки.

Розпилювач призначено для створення плавних тонових зображень. Активізують кнопкою Распылитель.

Гумка призначена для стирання частини малюнка до кольору фона. Активізують кнопкою Ластик. Після активізації під панеллю інструментів відкривається вікно, у якому можна вибрати розміри гумки.

Після вибору вищеназваних інструментів курсор набирає форми цього інструмента. Для виконання побудови слід встановити курсор у початкову точку і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити в кінцеву точку. В ході переміщення курсора залежно від вибраного інструмента на екрані відображується відповідна траєкторія. Якщо при переміщенні курсора була натиснута ліва кнопка миші, то траєкторія малюється основним кольором, а якщо права — то кольором фону.

При натисненій клавіші [Shift] курсор переміщатиметься тільки за горизонталлю або вертикаллю.

Редагування малюнка

Для редагування малюнка використовують команди меню Правка, Вид, Рисунок. Ряд команд діє тільки на виділений фрагмент малюнка, інші — на весь малюнок.

Редагування виділеного фрагмента. Для виділення фрагмента можна скористатись кнопками Выделение або Выделение произвольной области панелі інструментів. Команда Правка/Выделить все дозволяє виділити всю область малюнка.

Виділений фрагмент можна очистити, вирізати, скопіювати, перемістити, записати у файл. Для зняття виділення слід встановити курсор за межі виділеного фрагменту і клацнути лівою кнопкою миші.

Для очищення виділеного фрагменту слід виконати команду Правка/Очистить Выделение. Очищена область заповнюється кольором фону.

Для переміщення виділеного фрагменту слід встановити курсор на будь-яку точку всередині фрагменту (при цьому курсор набере форми чотири напрямленої стрілки) і при натисненій лівій кнопці миші відбуксувати його в потрібне місце.

Копіювання виділеного фрагменту здійснюють командою Правка/Копировать. Виділений фрагмент поміщується у буфер обміну Windows, але з малюнка не вилучається. Зручніше копіювати виділений фрагмент за допомогою миші. Ця операція аналогічна переміщенню, однак при буксуванні слід утримувати натисненою клавішу [Ctrl]. При копіюванні за допомогою миші виділений фрагмент у буфер обміну не заноситься.

Вилучення виділеного фрагменту здійснюється командою ІІравка/Вырезать. Виділений фрагмент помішується у буфер обміну Windows, звідки його може читати будь-яка програма, що працює в середовищі Windows, у тому числі і програма Paint. Після вилучення виділена область заповнюється кольором фону.

Вставка фрагменту з буфера обміну Windows здійснюється командою Правка/Вставить. Для вставки фрагменту, який зберігається у файлі, використовується команда Правка/Вставить из файла.... При виконанні цієї команди відкривається вікно діалогу Вставка из файла. Зовнішній вигляд цього вікна аналогічний вікну діалогу Открытие файла. У цьому вікні можна вказати ім'я файла, його тип.

Фрагмент з буферу обміну або з файла вставляється у лівий верхній кут області малювання. Після вставки цей фрагмент залишається виділеним і його можна перемістити в будь-яке місце області малювання.

Запис виділеного фрагменту у файл здійснюється командою Правка/Копировать в файл.... При цьому відкривається вікно діалогу Копирование я файл, аналогічне вікну Сохранение файла. У вікні можна вказати ім'я файла, палітру кольорів.

Зміна розмірів виділеного фрагменту здійснюється за допомогою маркерів розміру. Ці маркери розміщуються на пунктирній рамці, яка обмежує виділений фрагмент, і мають вигляд темних маленьких квадратів. При встановленні курсора миші на маркері він набирає вигляду двонапрямленої стрілки. Пересування курсора при натисненій лівій кнопці миші розтягує або стягує виділений фрагмент.

Редагування малюнка. Команди редагування малюнка дають змогу очистити область малювання, змінити масштаб малюнка, повернути чи нахилити малюнок, змінити його розміри, одержати дзеркальне відображення малюнка.

Очищення області малювання здійснюється командою Рисунок/Очистить Команда доступна в разі відсутності виділеного фрагменту.

Зміна масштабу малюнка здійснюється командою Вид/Масштаб. При виконанні цієї команди відкривається меню наступного рівня, яке містить ряд команд.

Команда Вид/Масштаб/Крупный дозволяє одержати на екрані збільшене зображення малюнка. Після виконання цієї команди стає доступною команда Вид/Масштаб/Показать сетку, за допомогою якої на екран виводиться сітка, яка розділяє окремі пікселі зображення. Це дає змогу проводити побудови і редагування на рівні пікселів.

Команда Вид/Масштаб/Обычный дозволяє повернутися до звичайних розмірів малюнка.

Команда Вид/Масштаб/Выбрать викликає на екран вікно діалогу Масштаб, у якому можна вказати один із доступних масштабів. Аналогічну дію можна виконати і кнопкою Масштаб панелі інструментів. При натискуванні кнопки під панеллю інструментів відкривається вікно, у якому можна вибрати масштаб.

Команда Вид/Просмотреть рисунок дає змогу розгорнути малюнок на весь екран. Для повернення малюнка до попередніх розмірів слід клацнути мишею по полю малюнка.

Опції цього вікна дозволяють змінити розміри виділеного фрагменту або малюнка по горизонталі і вертикалі, а також нахилити малюнок на вказане число градусів по вертикалі і горизонталі.

Команда Рисунок/Отразить/Повернуть відкриває вікно діалогу Отражение й поворот. Опції цього вікна дозволяють одержати дзеркальне відображення виділеного фрагменту або малюнка відносно вертикальної осі зліва направо або горизонтальної осі зверху вниз, а також повернути малюнок на 90, 180 або270°.

Висновок: Я навчилася створювати і редагувати малюнки за допомогою графічного редактора Paint.

Контрольні запитання

 1. Яке призначення мають основні команди редагування малюнка.

 2. Які з цих команд використовують тільки для виділеного фрагменту? Тільки для всього малюнка?

 3. Чим відрізняється команда очищення виділеного фрагменту від команди вилучення?

 4. Яким чином можна перемістити, скопіювати, виділити фрагмент?

 5. Як можна змінити масштаб малюнка?

 6. Які масштаби доступні користувачу?

 7. Які можливості надають користувачу команди редагування Рисунок/Повернуть і Рисунок/Растянуть/Наклонить.

 8. Яке призначення мають основні інструменти малювання?

 9. Чим відрізняється малювання олівцем від малювання пензлем?

 10. Яким чином можна змінити колір обмеженої області малюнка?

 11. 3 якою метою при використанні інструментів використовують клавішу [Shift]?

 12. Яким чином вводиться текст у малюнок?

 13. Як можна виділити фрагмент малюнка?

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
46.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Опис графічного редактора Paint
Створення ескізів швейних виробів з використанням графічного редактора Paint
Інтерфейс програми Photoshop Інструменти та палітри Основний опис графічного редактора PhotoS
Графічний редактор Paint 2
Графічний редактор Paint
Розробка графічного редактора
Програми Windows графічний редактор Paint
Створення та обробка зображень за допомогою графічного редактора растрової графіки Adobe Photoshop
Редактор формул буквиця колонки границя і заливка Опис редактора формул використання буквиці
© Усі права захищені
написати до нас