Готова продукція

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Киргизької Республіки
Киргизький Економічний Університет
Реферат
ТЕМА:
Готова продукція

Виконав (а):
Єгоров Ігор
Бішкек 2009 р .

Поняття готової продукції
Готовою вважається продукція, яка пройшла повну обробку, складання та укомплектування, відповідає вимогам стандартів, умовам договору, прийнята відділом технічного контролю і здана на склад готової продукції або передана покупцеві. До складу готової продукції можуть входити деталі, вузли та напівфабрикати, якщо вони відправляються покупцям як запасні частини або комплектуючі вироби.
Готова продукція - це продукція основного і допоміжного виробництв підприємства, призначена для випуску на бік. До неї пред'являються наступні основні вимоги. Вона повинна бути повністю закінчена і укомплектована; відповідати стандартам, і / плі технічним умовам і бути прийнятою службою технічного контролю; забезпечена відповідним паспортом, сертифікатом, гігієнічним висновком та іншими необхідними документами, що засвідчують її якість і комплектність. При передачі готової продукції на склад або здачі покупцеві безпосередньо з виробництва повинен складатися акт приймання або інший аналогічний документ.
Основні завдання бухгалтерського обліку готової продукції:
· Контроль за якістю виготовленої продукції, виконання плану по її виходу (терміни) і об'ємом (кількість), а також за асортиментом;
· Облік як наявності (у місцях зберігання), так і руху продукції в розрізі складів та інших структурних одиниць підприємства;
· Контроль за її збереженням;
· Визначення рентабельності готової продукції в розрізі її видів;
виконання плану по відвантаженню продукції та контроль за своєчасністю її оплати.
Інформація про те, як відбувається рух готової продукції на підприємстві, утворюється за матеріально відповідальними особами і місцями зберігання. Бухгалтерський облік готової продукції ведеться за збільшеними групами. Всю готову продукцію, що виробляється для продажу можна розділити на чотири види:
- Вироби основного виробництва;
- Товари народного споживання;
- Вироби, виготовлені з відходів;
- Запасні частини.
Надалі готова продукція на підприємстві враховується за найменуваннями. При цьому беруться до уваги такі відмітні ознаки: марки, артикули, моделі. Крім усього іншого, готову продукцію необхідно враховувати в натуральних і вартісних показниках. Натуральні показники - показники ваги, кількості, площі продукції. Вартісний показник виробленої готової продукції - грошовий вираз її обсягу.
Для обліку готової продукції у Плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій призначений рахунок 1640 "Готова продукція". У бухгалтерському обліку існує кілька способів, якими може оцінюватися готова продукція:
- За фактичною виробничою собівартістю. Цей спосіб оцінки готової продукції використовується порівняно рідко, в основному на підприємствах індивідуального виробництва, що випускають велике унікальне устаткування і транспортні засоби. Може застосовуватися на підприємствах з обмеженою номенклатурою масової продукції;
- За неповною (скороченої) виробничої собівартості продукції, що обчислюється за фактичними витратами без загальногосподарських витрат; може застосовуватися в тих же виробництвах, де застосовується перший спосіб оцінки продукції;
- За оптовими цінами реалізації. Гуртові ціни використовуються як твердих облікових цін. Відхилення фактичної собівартості продукції враховують на окремому аналітичному рахунку. При стійких оптових цінах цей варіант оцінки продукції був найпоширенішим, оскільки дозволяв зіставляти оцінку продукції в поточному обліку і звітності, що важливо для контролю за правильним визначенням товарного випуску. При значному коливанні рівня оптових цін даний спосіб втрачає свої переваги;
- За плановою {нормативної) виробничої собівартості, також виступає як твердої облікової ціни. Обумовлюється необхідність окремого обліку відхилень фактичної виробничої собівартості продукції від планової чи нормативної. Гідність даного способу оцінки готової продукції полягає в забезпеченні єдності оцінки в плануванні та обліку.
Однак якщо планова чи нормативна собівартість продукції змінюється часто, то ускладнюється переоцінка залишків готової продукції. Якщо ж оцінювати продукцію за середньорічною собівартості, то вона не відповідає оцінці в місячних і квартальних планах. Варіантом даного способу оцінки готової продукції є оцінка по скороченій плановій виробничій собівартості;
- За вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму податку на додану вартість, - при виконанні одиничних замовлень і робіт;
- За вільними ринковими цінами - при обліку товарів, реалізованих через роздрібну мережу.
Коли готова продукція надійде на склад, на кожний номенклатурний номер виробів в бухгалтерії повинні відкритися картки обліку матеріалів за формою N М-17, видатні під розписку матеріально відповідальній особі. У кінці робочого дня комірник, користуючись первинними прибутково-видатковими документами, заносить до картки прихід або витрата готової продукції, а також розраховує її залишок. Грунтуючись на інформації, врахованої в картках, на складах складаються оборотні або сальдові відомості готової продукції, що передаються в бухгалтерію.
Відпуск готової продукції покупцям (замовникам) здійснюється в організаціях на підставі відповідних первинних облікових документів - накладних. В якості типової форми накладної може використовуватися форма N М-15 "Накладна на відпуск матеріалів на сторону. Організації різних галузей виробництва можуть застосовувати спеціалізовані форми (модифікації) накладних та інших первинних облікових документів, оформлюваних при відпуску готової продукції. Крім того, накладна повинна містити додаткові показники, такі як основні характеристики відвантажується (відпускається) продукції (товару), в т.ч. код продукції (товару), сорт, розмір, марка і т.д., найменування структурного підрозділу організації, відпускається готову продукцію, найменування покупця і підставу для відпустки. Підставою для оформлення накладної на відпуск готової продукції на складі, в окремих випадках безпосередньо у підрозділах організації (при відвантаженні великогабаритних вантажів, а також вантажів, що потребують особливі умови транспортування, з інших причин) є розпорядження керівника організації або уповноваженої ним особи, а також договір з покупцем (замовником).
Важливою умовою договору з покупцями є той момент переходу, коли права власності на продукцію переходять від продавця до покупця, так як від цього залежить відображення відвантаження готової продукції в бухгалтерському обліку. При інвентаризації товарів відвантажених, не оплачених у строк покупцями, що знаходяться на складах інших організацій, перевіряють обгрунтованість значаться сум на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.
На рахунках обліку товарно-матеріальних цінностей, які не перебувають у момент інвентаризації в підзвіті матеріально відповідальних осіб (в дорозі, товари відвантажені і ін), можуть залишатися лише суми, підтверджені належним чином оформленими документами: по знаходяться в дорозі - розрахунковими документами постачальників чи іншими її замінюють документами; з відвантажених - копіями пред'явлених покупцям документів; за простроченими оплатою документів - з обов'язковим підтвердженням установою банку; по знаходяться на складах сторонніх організацій - збереженими розписками, переоформленими на дату, близьку до дати проведення інвентаризації.
Описи складають окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, відвантажені, не оплачені в строк покупцями і знаходяться на складах інших організацій.
У описах на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, по кожній окремій відправці приводяться наступні дані: найменування, кількість і вартість, дата відвантаження, а також перелік і номери документів, на підставі яких ці цінності враховані на рахунках бухгалтерського обліку.
У описах на товарно-матеріальні цінності, відвантажені і не оплачені в строк покупцями, по кожній окремій відвантаженні наводяться найменування покупця, найменування товарно-матеріальних цінностей, сума, дата відвантаження, дата виписки і номер розрахункового документа.
Товарно-матеріальні цінності, що зберігаються на складах інших організацій, заносять до опису на підставі документів, що підтверджують здачу цих цінностей на відповідальне зберігання. У описах на ці цінності вказують їх найменування, кількість, сорт, вартість (за даними обліку), дату прийняття вантажу на зберігання, місце зберігання, номери і дати документів.
Виявлені надлишки готової продукції і товарів оцінюють за ринковою вартістю на дату інвентаризації і включають до складу позареалізаційних доходів (дебетують рахунки 1640 "Готова продукція" і 1610 "Товари", кредитують рахунок 9190 і 9590 "Інші доходи і витрати"). Виявлені нестачі, втрати, розкрадання готової продукції і товарів списують за обліковими цінами з кредиту рахунків 1640 і 1610 в дебет рахунку 9190.
Для оформлення результатів інвентаризації готової продукції і товарів застосовуються такі форми первинної облікової документації:
- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (форма N інв-3);
- Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей відвантажених (форма N інв-4);
- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання (форма N інв-5);
- Порівнювальна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (форма N інв-19).
За фактичною собівартістю готова продукція відображається як в поточному обліку, так і в той і в балансі. Якщо готова продукція в обліку відображається за нормативною (плановою) собівартістю з використанням рахунку 7100, то і в балансі відображають нормативну (планову) собівартість готової продукції.
Для того щоб відобразити вартість готової продукції в балансі вибирається найменша з двох оцінок: фактична, нормативна виробнича собівартість чи ринкова вартість готової продукції.
У пояснювальній записці до балансу і звіту про прибутки та збитки відображаються:
- Способи розподілу і списання відхилень;
- Методи визначення собівартості продукції;
- Відмінні від стандартних умови договорів або причини невизнання доходів у даному звітному періоді.

Облік реалізації готової продукції
Реалізація випущеної готової продукції - кінцева мета діяльності організації, заключний етап кругообігу її засобів, по завершенні якого визначаються результати господарювання, ефективність виробництва.
Реалізація готової продукції відображається на момент відвантаження її покупцям. Найчастіше постачальник робить певні витрати з відвантаження та реалізації продукції. Ці витрати називаються комерційними витратами або витратами на продаж. У ці витрати входять:
· Витрати на тару, упаковку продукції;
· Витрати на доставку продукції покупцеві;
· Комісійні збори, що сплачуються збутовим організаціям, винагороди торговим організаціям;
· Інші витрати (спеціальні аналізи якості продукції, друк паспортів, проектів, реклама).
Кількісно-сортового обліку аналогічно облік матеріалів. Записи у відомості виробляються матеріально відповідальними особами на підставі документів з надходження та вибуття готових виробів у міру здійснення операцій. Відомості зберігаються на складі в спеціальних ящиках, вони розташовуються по групах виробів, а всередині них за номенклатурними номерами (кодами). Усі первинні документи щоденно (або один раз на кілька днів) матеріально відповідальні особи здають до бухгалтерії. При сальдовому методі це робиться безпосередньо на складі.
Працівник бухгалтерії повинен систематично, але не рідше одного разу на тиждень (декаду) безпосередньо на складі у присутності завідуючого складом (комірника) перевіряти правильність рознесення даних первинних документів щодо руху продукції в картки складського обліку і підтверджувати це своїм підписом. Виявлені розбіжності і помилки тут же усуваються. Одночасно проводиться приймання-здавання первинних документів працівникові бухгалтерії. Приймання-здача первинних документів оформляється спеціальним реєстром. Однак за згодою матеріально відповідальних осіб підставою для приймання-здачі документів може бути розпис працівника бухгалтерії в картці складського обліку про перевірку записів за кожною операцією. При сальдовому методі зв'язок кількісно-сортового обліку готових виробів на складі з їх урахуванням в сумовому вираженні в бухгалтерії здійснюється за допомогою відомості обліку залишків продукції на складі. Протягом місяця вона зберігається в бухгалтерії і використовується для довідкових цілей. В кінці місяця книга передається на склад для проставлення залишків готової продукції в кількісному виразі на кінець місяця з карток складського обліку по кожному номенклатурному номеру. Після цього книга передається в бухгалтерію, де залишки таксує і підраховуються їх суми. У ряді випадків замість відомості залишків продукції на складі сполучною ланкою складського обліку з урахуванням в бухгалтерії може служити звіт матеріально відповідальної особи про рух готової продукції на складі за місяць. Він складається за підсумковим даними карток (книг) складського обліку, в якому відображається рух готових виробів по складу в розрізі кожного номенклатурного номера в кількісному вираженні.
Способи реалізації готової продукції
В даний час у республіці використовуються два основних способи реалізації продукції: за принципом передоплати і за принципом відвантаження продукції.
Перший спосіб: підприємство спочатку отримує гроші, які йому перераховує покупець платіжним дорученням, а потім воно відвантажує продукцію або надає послуги. У цьому випадку підприємство знаходиться у вигідному становищі. Після відвантаження продукції бухгалтерія підраховує фінансовий результат у вигляді прибутку, а потім виплачує податки з отриманих грошей.
Другий спосіб: підприємство спочатку відвантажує продукцію, а потім здає в банк товаросупровідні документи разом з платіжною вимогою-дорученням на востребование платежу. У цьому випадку підприємство перебуває у менш вигідному становищі. За законом його бухгалтерія зобов'язана відразу після відвантаження підраховувати фінансовий результат і платити податки, незалежно від надходження грошей на розрахунковий рахунок.
Документальне оформлення відвантаження та реалізації продукції
1. Випущена готова продукція переходить зі сфери виробництва в сферу обігу. Це процес фіксується у первинних документах - приймально-здавальних накладних, актах, відомостях, планах-картах.
Відпуск готової продукції оформляється наказом-накладної, до якого входять наказ складу і накладна на відпустку. Наказ складу виписує відповідна служба на підставі умов договору з покупцем із зазначенням найменування покупця, його коду, кількості і асортименту продукції, терміну відвантаження.
Відвантаження продукції покупцям оформляють накладними, рахунками-фактури.
2. Платіжне вимога - наказ банку постачальника списати з розрахункового рахунку платника вартість відвантаженої продукції відповідно до рахунку-фактурі, в якому фіксуються асортимент, кількість, продажна ціна і вартість відвантаженої продукції.
В окремій рядку рахунка-фактури або платіжної вимоги зазначаються вартість тари і упаковки та залізничний тариф, оплачувані покупцем. Окремим рядком записується сума ПДВ.

Облік витрат на продаж
1. Витрати на продаж - витрати, пов'язані з реалізацією продукції. Дані витрати несе постачальник. Сума їх з виробничою собівартістю становить повну собівартість продукції.
До складу витрат на продаж входять такі витрати:
· На затарювання і упаковку виробів на складах готової продукції;
· З доставки продукції на станцію (пристань) відправлення, навантаженню у вагони, судна, автомобілі та інші транспортні засоби;
· Комісійні збори (відрахування), що сплачують збутових та інших посередницьким організаціям;
· Щодо утримання приміщень для зберігання продукції в місцях її продажу та оплати праці продавців в організаціях, зайнятих сільськогосподарським виробництвом;
· На рекламу;
· На представницькі витрати;
· Інші аналогічні за призначенням витрати.
2. Витрати обліковуються на активному рахунку 7500 "Витрати, пов'язані з реалізацією". За дебетом рахунка 7500 накопичуються суми проведених організацією витрат, пов'язаних з продажем, які списуються з кредиту рахунку 7500 на дебет рахунку 6100 "Виручка" повністю або частково (при цьому розподіляються: витрати на упакування і транспортування - у виробничих організаціях; витрати на транспортування - в торговельних організаціях). Таким чином, за рахунком 7500 "Витрати пов'язані з реалізацією":
· Сальдо дорівнює сумі зроблених витрат, що припадають на відвантажену, але не оплачену на початок місяця продукцію;
· Оборот по дебету - витрати звітного місяця, пов'язані з відвантаженням і реалізацією продукції;
· Оборот по кредиту - суми, списані (віднесені) у звітному місяці на реалізовану продукцію.
Виручка визнається в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:
- Організація має право на її отримання;
- Сума її може бути визначена, так само як і вироблені в зв'язку з цією операцією витрати;
-Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації;
- Право власності на продукцію перейшло від організації до покупця.
Якщо стосовно отриманих коштів та інших активів не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку визнається не виручка, а кредиторська заборгованість.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
36.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Бібліографічна продукція
Товар та продукція
Продукція неорганічної хімії
Продукція мелатоніну у хворих на виразкову хворобу 12-палої кишки
Деревина будова властивості продукція переробки експертиза кількість і якість
Значки й інша сувенірна продукція як елемент іміджевої реклами і Public relations
© Усі права захищені
написати до нас