Господарські засоби підприємства ТОВ Водник

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
I. Введення
II. Зміст практики
1. Характеристика досліджуваного підприємства
2. Наявність матеріально технічної бази
3. Професійний колектив у ТОВ «Водник»
4. Структура та функції бухгалтерії
5. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку
6. Документальне оформлення господарських операцій. Первинні та зведені документи
7. Журнали ордери по рахунках (відомості)
8. Облік грошових коштів і розрахунків
9. Облік основних засобів
10. Облік матеріально виробничих запасів
11. Облік праці та заробітної плати
III. Висновок
IV. Список використаної літератури
V. Додаток

Зміст
Введення
I. Організація бухгалтерського обліку
Загальна характеристика ТОВ «Водник»
Система бухгалтерського обліку
II. Структура та функції бухгалтерії МНУ «АРУ ЖКГ»
III. Склад господарських засобів підприємства та джерела їх утворення.
IV. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку
V. Документальне оформлення господарських операцій
VI. Журнали ордери по рахунках
VII. Облік грошових коштів і розрахунків
VIII. Облік основних засобів
IX. Облік матеріально виробничих запасів
X. Облік праці та заробітної плати
Висновок
Список літератури
Програми

Введення
Навчальна практика необхідна для того, щоб практикант закріпив свої знання і отримав додаткові у процесі проходження.
Метою навчальної практики є: вдосконалення умінь і навичок.
Завдання в процесі проходження практики наступні:
1. Отримання додаткових знань;
2. Закріплення отриманих знань;
3. Заповнення журналів ордерів, первинної документації;
4. Розгляд та відображення у звіті об'єктів обліку, згідно з програмою навчальної практики та інші.
Навчальну (професійну) практику, я буду проходити в структурному підрозділі МНУ «Акбулакського районного управління ЖКГ» - бухгалтерії, яку очолює головний бухгалтер Силкін А.І. Бухгалтерія МНУ «АРУ ЖКГ». Практична значимість навчальної практики полягає в тому, що я отримаю первинний навик по роботі в бухгалтерії.

Організація бухгалтерського обліку
Загальна характеристика ТОВ «Водник»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Водник» (далі ТОВ «Водник») є заснованим на договорі товариством з обмеженою відповідальністю, створеним його учасниками шляхом об'єднання їх зусиль, фінансових і матеріальних засобів для спільного здійснення сільськогосподарської, виробничої і комерційної діяльності, виконання робіт і надання послуг , передбачених предметом та основними завданнями діяльності ТОВ «Водник», з метою задоволення суспільних потреб і отримання його учасниками максимального прибутку на вкладений капітал шляхом здійснення різних видів сільськогосподарської, виробничої і комерційної діяльності.
ТОВ «Водник» є юридичною особою по російському праву: має у власності відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
ТОВ «Водник» може мати цивільні права і нести цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законами.
ТОВ «Водник у своїй діяльності керується цим Статутом, законодавством РФ і обов'язковими для здійснення актами виконавчих органів влади.
Підприємство має круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий штамп і бланк, може мати емблему, свій торговий знак, зареєстрований у встановленому порядку, іншу символіку та засоби індивідуалізації.
ТОВ «Водник» є самостійною господарською одиницею, діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупності, має відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, відкриває в установленому порядку банківські рахунки (в тому числі валютні) на території РФ і за її межами для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій.
Юридична адреса ТОВ «Водник»: 461550, Оренбурзька область, п. Акбулак, вул. Терещенко, будинок 24.
Предметом діяльності ТОВ «Водник» є виробничо господарська діяльність, спрямована на водопостачання населення п. Акбулак, організацій і підприємств.
У відповідності з предметом і метою діяльності ГО «Водник» здійснює такі види діяльності:
- Видобуток підземних вод;
- Розподіл води через розвідні мережі споживачам;
- Утримання, експлуатація та ремонт об'єктів водопостачання та водорозподільних мереж.
Вищим органом управління ТОВ «Водник» є загальні збори його учасників.
Загальні збори учасників ТОВ «Водник» має право вирішувати всі питання діяльності товариства.
Загальні збори учасників скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Про місце і час проведення зборів, а також порядку денному директор повинен повідомити учасникам не пізніше ніж за сім днів до призначення терміну.
Рішення загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю, тобто не менше 75% учасників.
Статутний фонд ТОВ «Водник» становить 11504 рубля. Частка засновників у розмірі статутного капіталу становить 100 відсотків.
Відповідно до результатів своєї діяльності і за рахунок прибутку ТОВ «Водник» створюється резервний фонд у розмірі не менше статутного фонду, можуть створюватися і формуватися і інші фонди.
Майно становить основні про оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі ТОВ «Водник».
Майно та кошти ТОВ "Водник» формуються за рахунок:
Грошових та інших матеріальних внесків учасників; доходів від ФХД; добровільних внесків різних організацій та громадян; банківських та інших кредитів; доходів від цінних паперів; інших доходів і надходжень, не заборонених чинним законодавством;
Засоби ТОВ «Водник» зберігаються в установах банків.
ТОВ «Водник» має самостійний баланс.
ТОВ «Водник» самостійно формує свою структуру, штатний розклад, визначає форми, систему і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників з урахуванням чинного законодавства.
Керівництво поточної ХФД ТОВ «Водник» здійснюється директором, призначає і зміщує загальними зборами. Він користується правом і несе обов'язки, передбачені для керівників господарських організацій.
Контроль за ФХД ТОВ «Водник» здійснює загальні збори безпосередньо або через осіб, їм на уповноважених.
ТОВ «Водник» веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у порябке, встановленому законодавством для п / п відповідної організаційно правової форми.
Ревізія ФХД здійснюється не рідше 1-го разу на рік силами працівників ТОВ «Водник» або залучаються для проведення зазначеної роботи фахівців або сторонньої (аудиторської) організації.
Господарський рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року.
Система бухгалтерського обліку
Журнально-ордерна форма б / в на п / п і структура бухгалтерського апарату.
Для журнально-ордерної форми характерне використання в якості основних регістрів журналів ордерів і допоміжних до них накопичувальних відомостей. Журнали ордери в організації ведуться за кредитовою ознакою тобто господарські операції відображаються за кредитом відповідного рахунку із зазначенням кореспондуючих з ним дебетуемого рахунків.
З метою контролю операцій на додаток до журналів-ордерів ведеться відомість кореспондуючих рахунків.
Записи в журнали ордери виробляють або безпосередньо з первинних документів, або на підставі даних накопичувальних або группіровочних відомостей.
Бухгалтерський апарат складається з наступних працівників:
1. головний бухгалтер
Він очолює бухгалтерію на п / п, забезпечує правильність постановки обліку, його достовірність, здійснює контроль за збереженням, раціональним і економічним використанням всіх засобів підприємства.
2. заступники головного бухгалтера, які поділяються на:
а) бухгалтер матеріального столу;
б) бухгалтер розрахункового столу;
Бухгалтер розрахункового столу веде розрахунки з робітниками і службовцями з оплати праці та соціального страхування, здійснює розрахунки з фінансовими органами, банками, складає звітність з праці та заробітної плати.
Бухгалтер матеріального столу займається обліком розрахунків з постачальниками, враховує рух основних засобів, матеріалів, тари. Також перевіряє правильності ведення складського обліку матеріальних цінностей, складає звіт про наявність матеріальних та інших майнових цінностей.
Дана структура - лінійна, оскільки всі працівники апарату бухгалтерії підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.
Посадова інструкція бухгалтера містить в собі:
1. Загальні положення, в якій написано якими нормативними документами повинен керуватися бухгалтер у своїй діяльності;
2. Що повинен знати бухгалтер, перш ніж виконувати свої обов'язки з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
3. Функції і які з них обов'язки;
4. Права, тобто які права має бухгалтер в здійсненні своєї діяльності;
5. Відповідальність, яку бухгалтер зобов'язаний нести за невиконання своїх посадових обов'язків;
Посадова інструкція головного бухгалтера містить в собі ті ж положення, що і посадова інструкція просто бухгалтера, в якій розписано все більш докладно.

Класифікація господарських засобів підприємства та джерела їх утворення
У бухгалтерському обліку підприємства використовуються 2 основні класифікації господарських засобів:
1. по складу і розміщення
2. за джерелами утворення
За першої класифікації кошти діляться на 2 групи:
- Кошти довгостроково використання (основні засоби).
- Засіб короткострокового використання (оборотні)
Особливістю коштів довгострокового використання є багаторазове, тривале використання без вимірювання їх зовнішнього вигляду, форми. У міру зношування вони по частинах передають вартість на готовий продукт.
Оборотні кошти короткотермінового використання - це предмети праці, які використовуються нетривалий час і часто споживаються в 1-му виробничому циклі, цілком переносять свою вартість на виготовлену продукцію. До них відносяться: сировина і матеріали, напівфабрикати, запчастини для ремонту основних засобів, покупні товари. До оборотних засобів належать також дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію, товари, ще не оплачені покупцем.
Друга класифікація засобів - за джерелами утворення.
За цією ознакою вони поділяються на власні і позикові. Головне джерело власних коштів - статутний капітал, сума якого записана в Статуті підприємства, зареєстровані в державних органах і створюється, формується власниками, засновниками підприємства.
Другим джерелом є прибуток - різниця між виручкою від реалізації і витратами. Але певна частина прибутку відраховується державі у вигляді податків на прибуток, на нерухомість, а решта в розпорядженні підприємства йде на потреби виробництва, виплату дивідендів засновникам і т.д.
Позикові кошти (кредиторська заборгованість). До неї відносяться заборгованість по кредитах банку, позиках юридичних і фізичних особою, заборгованість постачальником за товари та послуги, заборгованість бюджету, персоналу з оплати праці і т.д.
Ефективність діяльності даного підприємства залежить саме від наявності господарських засобів і раціонального їх використання. У зв'язку з цим керівництву необхідно знати про наявність і видах господарських засобів і про джерела як їх утворення. Ці дані отримують за допомогою бухгалтерського балансу.
В кінці кожного місяця і року підприємства складає бухгалтерський баланс. У ньому записують залишки кожної групи засобів за складом і джерелами утворення.
Він складається наростаючим підсумком за кожен місяць. Здають баланс до встановленого терміну за підсумками роботи підприємства за рік згідно із Законом «Про бухгалтерський звіті та звітності».

Наявність матеріально технічної бази
Перелік об'єктів, переданих в оренду ТОВ «Водник».
1. Водоємні будівля № 1, балансова вартість 7201 грн;
2. Водоємні будівля № 2, балансова вартість 7201 грн;
3. Будиночок при водобашне, балансова вартість 136582
4. Зовнішній водопровід (північна сторона)
5. Зовнішній водопровід (вул. Комсомольська)
6. Зовнішній водопровід (вул. Оренбурзька)
7. зовнішній водопровід (південна сторона)
8. Бурова свердловина
9. Водопровідна лінія
10. Свердловина № 1
11. Свердловина № 2
12. Свердловина № 5
13. Свердловина № 6
14. Свердловина № 7
15. Водопровід
16. Розвідні чавунні лінії
17. Водопровідна траса (вул. 9-го травня)
18. Водозабір
19. Водозабір
20. Водозабірні колонки
21. Насос до-100-50
22. Головний насос
23. Насос ЕУВ 6-10-125
24. Насос ЕУВ 8-23-125
25. Насос ЕУВ 8-16-140
26. Насос ЕУВ 6-16-100
27. Насос 96-20
28. Станція управління захисту-100
29. Ел. Двигун
30. Насос до 20/30
31. насос ЕУВ - 40
32. Ел двигун АКР - 90
33. Ел двигун до 20/30
34. Насосна частина
35. Насос ЕУВ 140-180
36. Насос до 20/30
37. Ел. Двигун АКР - 92
38. Ел двигун АКР 180-300
39. Насос 6-16-110
40. Лічильник води
41. Гідрокси пожежний
42. Насосна частина 8-40-180
Джерелами утворення господарських засобів, що належать ТОВ «Водник» є:
- Придбані за плату в інших організацій, в магазинах;
- Безоплатні отримання від інших юридичних і фізичних осіб;
- Будівництво, незалежно від способу здійснення робіт;
- Обмін на інше майно і придбання іншими шляхами, що не суперечать чинному законодавству.
Ефективність діяльності даного підприємства залежить від наявності господарських засобів і раціонального їх використання. У зв'язку з цим керівництву необхідно знати про наявність і видах господарських засобів і про джерела їх утворення. Ці дані отримують за допомогою бухгалтерського балансу.
В кінці кожного місяця і року підприємство складає бухгалтерський баланс. У ньому записують залишки кожної групи засобів за складом і джерелами утворення.
Він складається наростаючим підсумком за кожен місяць. Здають його до встановленого терміну за підсумками роботи підприємства за рік згідно із Законом «Про бухгалтерський учкт та звітності».
Професійний колектив у ТОВ «Водник»
У професійний колектив ТОВ «Водник» входять:
- Директор ТОВ «Водник» В. В. Ареф 'єв;
- Голова СТК В.В. Новицький;
- Контролер;
- Машиніст насосних установок;
- Слюсарі;
- Водії;
- Машиністи;
- Робочі;
- Технік по прийому платежів.
Структура та функції бухгалтерії
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма структурами підрозділами вимог головного бухгалтера з питань оформлення та подання для обліку документів і відомостей.
Б / у в управлінні «ЖКГ» здійснюється бухгалтерією. Очолює її головний бухгалтер. Він забезпечує правильність постановки обліку, його достовірність, здійснює контроль за збереженням, раціональним та економним використанням всіх засобів п / п.
У своїй діяльності головний бухгалтер керується ФЗ «Про бухгалтерський облік» від 21.10.96 № 129ФЗ, положенням з ведення б / в і звітності в РФ від 27.08.98 № 34-н. і (План рахунків б / у ФХД, який стверджує наказом МВ РФ від 31.10.2000 № 94 та іншими нормативними актами).
Також головний бухгалтер несе відповідальність за формування облікової політики, забезпечує контроль і відображення на рахунках б / у господарських операцій, складання у встановлені терміни бухгалтерської звітності і т.д.
Головний бухгалтер в управлінні «ЖКГ» спільно з керівником підписує документи, що служать підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, а також розрахункові, кредитні та фінансові зобов'язання і госп договору. Зазначені документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і до виконання не приймаються.
Однак, з головним бухгалтером погоджується призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб (касира, завідувача складом та ін) Всі вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення госп. операцій та надання в бухгалтерську службу документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників даного підприємства.
Робота в бухгалтерії групується за напрямками:
· Здійснення розрахунків;
· Ведення матеріального обліку;
· Здійснення виробничо - калькуляційної роботи;
· Фінансовий облік і т.д.
Бухгалтерський облік здійснюють, крім головного бухгалтера, ще 4 штатних одиниць бухгалтерів:
- Бухгалтер, який проводить розрахунки з фізичними особами;
- Бухгалтер, який проводить розрахунки з юридичними особами;
- Бухгалтер матеріального столу;
Функції ведення синтетичного і аналітичного обліку, а також зведення даних за певними показниками здійснюються в підрозділах підприємств; головна бухгалтерія в цьому випадку контролює постановку бухгалтерського обліку на місцях і складає бухгалтерську фінансову звітність по підприємству в цілому. Така форма організації бухгалтерського обліку роботи називається дезінформовані ..
Рахунки синтетичного та аналітичного обліку
На підприємстві затверджено наступний план рахунків бухгалтерського обліку.
01 - основні засоби, 02 - амортизація основних засобів; 08 - вкладення у необоротні активи; 10 - матеріали, 10,1 сировину і матеріали, 10,3 паливо, 10,5 запасні частини; 10,9 інвентар і госп приналежності; 10,9 , 1 матеріальні цінності в підзвіті, 20 основне виробництво, 20,2 оплачені витрати за собівартістю, 60 розрахунки з постачальниками; 60,1 внутрішньогосподарські розрахунки; 60,2 продаж послуг по виконаних роботах; 60,6 послуги транспорту; 62 розрахунки з покупцями і замовниками; 66 - кредити за короткостроковими кредитами і позиками; 68 розрахунки по податках і зборах; 68,1 прибутковий податок, 68,3 вступний податок, 68,4 плата за забруднення навколишнього середовища; 68,11 транспортний податок, та 69 - розрахунки по соц страхування і забезпечення; 69,1 розрахунки з фондом соціального страхування, 69,1,1 розрахунки з фондом соц страхування, 69,2,2 розрахунки з пенсійним фондом, 69,2,3 розрахунки з пенсійним фондом (накопичувальна частина), 70 розрахунки з персоналом з оплати праці; 71 розрахунки з підзвітними особами; 75 з засновниками; 755,1 розрахунки за вкладами в КК; 75,2 по виплаті доходів; 76 розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, 76,3 внутрішньогосподарські витрати, 80 статутний капітал; 84 нерозподілений прибуток; 86 - цільове фінансування; 86,2 цільовий збір; 86,7 умовне фінансування; 86,3 субсидії населення (фінансування); 86,8 умовне фінансування, 90 продажу; 90,1 продажу послуг; 90,2 продаж послуг ; 91 інші витрати і доходи; 91,1 продаж сировини і матеріалів; 91,2 витрати з прибутку; 91,4 інші доходи і витрати; 98 доходи майбутніх періодів; 99 прибутки та збитки; 99,1 прибутки та збитки від виконаного обсягу послуг ; 99,2 від реалізованого обсягу послуг.
Рахунки синтетичного та аналітичного обліку
Найменування рахунку
№ рахунку
№ та найменування субрахунку
1
2
3
Розділ 1. необоротні активи
Основні засоби
01
За видами основних засобів
Амортизація основних засобів
02
Вкладення у внеоб активи
08
Розділ 2. виробничі запаси
матеріали
10
1. сировину і матеріали
3. паливо
5. Запасні частини
9. інвентар і госп приналежності
9.1 матеріальні цінності в недотчете
Розділ 3. Витрати на виробництво
Основне виробництво
20
2. оплачені витрати по себестоим.
Розділ 4. Готова продукція і товари
товари
41
Розділ 5. Грошові кошти
каса
50
1. каса підприємства
2. операційна каса
3. грошові документи
Розрахункові рахунки
51
Розділ 6. Розрахунки
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
60
1. внутрішньогосподарські розрахунки
2. продаж послуг з виконаних робіт
6. послуги транспорту
Розрахунки з покупцями і замовниками
62
Розрахунки за краткосроч кред і позиками
66
За видами кредитів і позик
Розрахунки по податках і зборам
68
1. прибутковий податок
3. водний податок
4.плата за забруднення навколишнього середовища
11. транспортний податок
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
69
1. розрахунки з фондом соц. Страхування
1.1. розрахунки з фондом соц страхування
2.2. розрахунки з пенсійним фондом (страхів частина)
2.3. розрахунки з Пенсійним фондом (накопичувальна частина)
Розрахунки з персоналом з оплати праці
70
Розрахунки з підзвітними особами
71
Розрахунки з засновниками
75
1.Расчет за вкладами в вуст капітал
2. розрахунки з виплати доходів
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
76
3. внутрихоз розрахунки
Розділ 7. капітал
Статутний капітал
80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
84
Цільове фінансування
86
2. цільовий збір (каналізація)
7. цільове фінансування (вода)
8. цільове фінансування (пільги)
3. субсидії населення (фінансування)
Розділ 8. фінансові результати
продажу
90
1. продаж послуг
2. продаж послуг
Інші витрати і доходи
91
1. продаж сировини і матеріалів
2. витрати з прибутку
4. інші доходи і витрати
Доходи майбутніх періодів
98
Прибутки та збитки
99
1. прибутки та збитки від виконаного обсягу послуг
2. від реалізованого обсягу послуг
Документальне оформлення господарських операцій
Первинні та зведені документи
Первинні документи - документи, які відображають одну операцію в момент її здійснення (прибутковий і видатковий касовий ордер).
Зведені документи - документи, які складаються на підставі первинних документів і відображають багато операцій (касовий звіт).
Всі ці документи повинні заповнюватися своєчасно, об'єктивно, на паперових (машинних) носіях інформації, повинні містити обов'язкові реквізити.
Всі документи з моменту їх складання до моменту передачі в архів проходять певні стадії обробки. Цей рух називають документообігом.
Перевірені первинні документи піддаються обробці. Їх ділять по об'єктах обліку і групують в окремі папки по місяцях року. У них проставляють розцінки, торгові націнки, складають проводки, які записують в облікові регістри.
Наприкінці року їх переплітають в спеціальні книги і передають до архіву на зберігання.
Порядок виправлення помилок у тексті
Помилки в документах виправляють коректурним способом, тобто закреслюється однією тонкою горизонтальною лінією так, щоб можна було прочитати закреслене, і підписується правильна сума, робиться застереження «виправлено», проставляється дата та підпис бухгалтера. Не допускаються стирання записів і обумовлені виправлення.
Наступний спосіб, який використовують - «червоне Сторно». Він використовується, якщо по госп. операції завищена сума або невірно складена проводка. Невірний запис повторюється, але сума вказується червоним чорнилом або береться в рамку.
Класифікація та призначення облікових регістрів
Облікові регістри класифікують:
1. За характером записів: хронологічні, систематичні, комбіновані.
2. За обсягом змісту: синтетичні, аналітичні
3. За побудовою: односторонні, двосторонні, багатоколонний, лінійні, шахові.
4. За зовнішнім виглядом: бухгалтерські книги, відомості, картки. Вони всі призначені для контролю, аналізу та складання звітів.
Журнали - ордери по рахунках (відомості)
На даному підприємстві використовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Для неї характерне використання в якості основних регістрів журналів-ордерів і допоміжних до них накопичувальних відомостей.
Журнали ордери ведуться за кредитовою ознакою. З метою контролю операцій на додаток до журналу ордеру ведуть відомості для записів за дебетом рахунків з кредиту кореспондуючих рахунків.
Записи в ЖВ виробляють або безпосередньо з первинних документів, або на підставі даних накопичувальних відомостей.
Підсумки записів у журналах ордерах переносять в головну книгу. Перевірка записів у головній книзі грунтується на обов'язковому взаємному рівність дебетових і кредитових оборотів і сальдо.
Підприємство веде облік усіх операцій шляхом їх реєстрації тільки в книзі обліку фактів ХД. Ця форма називається Журнал-Головна. Вона поєднує в 1-м обліковому регістрі хронологич відображення операцій із записами їх за синтетичними рахунками.
На підприємстві використовується наступний перелік ЖВ (відомостей):
- Для обліку касових операцій ЖО № 1 і відомість № 1;
- Для обліку операцій по розрахунковому рахунку ЖО № 2;
- Для обліку розрахунків та підзвітних сум ЖО № 7 і відомість
- Для обліку основних засобів ЖО № 13 (вед - 13)
- Для обліку праці та з / п - ЖО № 10 (вед)
Облік грошових коштів і розрахунків
Грошові кошти організації являють собою сукупність грошей, що знаходяться в касі, на розрахункових, спеціальних і депозитних рахунках.
Виконання всіх операцій з готівкою покладено на касира. У касу вони надходять від платників за комунальні послуги, від касирів лазні, готелів і т.м. з розрахункового рахунку. Всі отримані суми оформляються прибутковим касовим ордером.
Готівкові гроші з каси видаються по видаткових касових ордерах.
Облік рух грошей у касі ведеться касиром у касовій книзі. (Ф. КО -4).
Для обліку руху грошових коштів в касі використовують активний рахунок 50 «Каса». Сальдо вказує на наявність суми, що надійшла до каси. По Кт - суми, видані з каси.
Щодня касир здає денну виручку в банк.
Не рідше 1 разу на місяць проводиться інвентаризація - результати інвентаризації оформляються актом.
У процесі госп діяльності виникають розрахункові відносини у зв'язку з постачанням матеріалів і оплатою послуг, продажем ГП і т.п.
Рух коштів на розрахунковому рахунку оформляються слід-ми документами: оголошення на внесок готівкою, платіжні доручення і вимоги.
Для обліку операцій відкривають активний рахунок 51 »Розрахунковий рахунок». За Дт рах - збільшення кол-ва ден коштів, а по Кр - зменшення, вибуття.
Облік розрахунків з підзвітними особами
Для обліку підзвітних сум відкривають рахунок 71, по Дт якого записують суми, видані під звіт на адміністративно господарські витрати, а по Кт відображають списання витрачених підзвітних сум.
Аналітичний облік ведуть по кожній особі і по кожній видачі в окремому журналі:
Дт 71 Кт 50 - видана сума під звіт на відрядження та господарські витрати.
Дт 20 Кт 71 - списання витрат на відрядження згідно авансового звіту.
Облік кредитів банку
Підприємство користується кредитами для поповнення виробничих запасів, капітального будівництва і т.д.
Для обліку короткострокових кредитів використовують рахунок 66 (пасивний). Ці кредити видаються на придбання матеріалів, на погашення податків і т.п.
Кредит на капітальні вкладення видається в термін більше року. Враховуються на рахунку 67. Терміни погашення кредитів за нею обумовлюються у кредитному договорі.
Облік розрахунків з постачальниками
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть на рахунку 80. За кредитом рахунка відображають заборгованість постачальникам, а по дебіту її погашення.
Д - 60 К - 51. Оплачено рахунок постачальника. Аналітичний облік ведеться по кожному постачальнику.
Облік розрахунків з бюджетом
Для обліків розрахунків з бюджетом використовують (активно пасивний) 68. Нараховується на користь бюджету записують за кредитом рахунка, а перерахування - по дебіту рахунка. Сальдо Кт показує заборгованість перед бюджетом. Сальдо Дт - зайво перераховані суми до бюджету.
Аналітичний облік за рах 68 ведуть по кожному виду податків.
Д - 99 К - 68 - нарахований податок
Д - 68 К - 18 - перерахований податок до бюджету (залік ПДВ)
Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
Розрахунки за невиробничим операціями ведуть на активно пасивному рахунку 76. Аналітичний облік розрахунків ведуть за кожним дебітором і кредитору.
Дт - 76 Кт - 50,51 - перерахований за призначенням.
Дт - 70 Кт - 76 - утримання із заробітної плати на користь організацій та осіб.
Для відрядження працівнику оформляється посвідчення про відрядження. При поверненні він зобов'язаний надасть протягом трьох днів подати керівнику організації авансовий звіт з додатком посвідчення про відрядження і документів, що підтверджують достовірність виробничих витрат.
Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть з кожної виданої сумі під звіт і кожній підзвітній особі в ЖО № 7 (див. у додатку)
Для обліку з усіма розрахунками також ведуть ЖВ № 7
Облік основних засобів
Основним документом який регламентує порядок обліку основних засобів, є ПБУ 6 / 01 «Облік основних засобів». Згідно облікової політики до основних засобів відносяться:
· Предмети з терміном корисного використання більше року незалежно від їх вартості;
· Предмети вартістю на дату придбання більш стократного розміру мінімальної місячної оплати праці за одиницю незалежно від терміну їх корисного використання.
· До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини, обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приналежності.
· Зведена відомість ОС за класифікаційними ознаками на 01.11.2006р.
Балансова вартість знос залишкової вартості
Будинки 4584348 2347810 2236538
Споруди 8411157 1761939 6649218
Передатчиком. Пристрої 7989121 7653438 335683
Машини та обладнання-я 3732028 1409187 2322841
Транспортні ср-ва 998677 709393 289284
Госп. інвентар 287706 200552 87154
Разом: 26003038 14088319 11914719
Житловий фонд 24289135 24289135
ОВБ 32769 32769
Усього: 50324942 36236623
У бухгалтерському обліку основні засоби відображаються за первісною, залишковою і відновної вартості. Первісна вартість (балансова) складається в момент вступу об'єкта в експлуатацію.
Для синтетичного обліку основних засобів використовуються балансові рахунки: 01 «Основні засоби». 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності», 02 «Амортизація основних засобів», 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 3 «вибуття основних засобів».
Аналітичний облік являє собою пооб'єктний облік основних засобів і ведеться по інвентарних картках за ф. «ОС - 6», інвентарна картка відкривається на кожен інвентарний об'єкт. Заповнення інвентарних карток (книг) проводиться на основі первинної документації: актів приймання - передачі, технічних паспортів. Заповнені інвентарні картки реєструються в описах типової форми. Інвентарні картки складаються в одному примірнику і зберігаються в бухгалтерії і зберігаються в бухгалтерії підприємства. Введення об'єктів основних засобів в експлуатацію оформляється актом передачі ф. ОС -1. Акт передачі разом з технічною документацією передається в бухгалтерію організації, підписується головним бухгалтером і затверджується керівником.
На надходження основних засобів складаються проводки.
Надходження основних засобів за первісною вартістю Дт - 08 Кт - 60 (76)
Перераховано юридичною особою за основні засоби Дт - 60 (76) Кт - 51
На суму нарахованого ПДВ по придбаних основних засобів Дт - 19 Кт 60 (76)
Оприбутковані (передані в експлуатацію) Дт - 01 Кт - 08
Передано основні засоби в експлуатацію Дт - 01 Кт08
Безоплатно отриманий від юридичних і фізичних осіб Дт - 08 Кт - 98
Знос основних засобів визначається за всіма основних засобів незалежно від нарахування або не нарахування по амортизації. Сума зносу по житлових будівель, по об'єктах зовнішнього благоустрою обліковується на позабалансовому рахунку 010 «Знос основних засобів».
Знос за житлофонду і об'єктів зовнішнього благоустрою за даними підприємства складає на кінець звітного року 7258 тис. руб.
Амортизація їсть поступове перенесення вартості основних засобів у процесі їх експлуатації на вартість готової продукції, робіт, послуг.
Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах основних засобів протягом звітного періоду проводиться щомісячно в розмірі 1 / 12 обчислюється річної суми. За знову надійшли об'єктах амортизація нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта в експлуатацію, а по вибулому - закінчується 1-го числа місяця, наступного за місяцем до повного погашення або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку у зв'язку з припиненням права власності.
Відповідно до положення з бухгалтерського обліку нарахування амортизації об'єктів ОЗ проводиться лінійним способом. При лінійному способі готова сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається за первісною вартістю об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання об'єкта.
За 2003 рік нараховано 1039 тис.рублей амортизаційних відрахувань, відображено в бух обліку след.проводкой Дт - 20 Кт - 02
У бухгалтерському обліку інформація про ОС відображена в ЖО № 13, а також ЖВ № 10
Рух ОС у звітності відображається в додатку № 5, ф № 1 «баланс», а ткже статистичної звітності ф. № 11 «Відомості про наявність та рух основних фондів та інших нефінансових активів.»
У процесі експлуатації ОЗ виникають витрати, які спрямовуються на 2 мети:
1. На поліпшення стану об'єкта для продовження терміну його використання і підвищення продуктивності понад первинних нормативних показників шляхом модернізації, добудови, дообладнання. Фактичні витрати за такими капітальним роботам відображаються на рахунку 08.
Д - 08 К - 60 при виконанні робіт підрядним способом.
Д - 08 К - 10, 70, 68, 69. при виконанні робіт господарським способом.
Витрати на модернізацію їм реконструкцію об'єктів після закінчення зазначених робіт збільшує первісну вартість:
Д - 01 до - 08
2. На підтримування ОЗ у робочому стані
Д - 20,23, 44 К - 60 при здійсненні робіт підрядним способом;
Д - 23 К - 10, 70, 69, 68 при здійсненні робіт господарським способом
Капітальний ремонт ведеться у відповідності з планом ремонту. Облік витрат при капітальному ремонті введеться по кожному об'єкту окремо і за видами витрат.
При капітальному ремонті будівель та споруд проводиться заміна зношених конструкцій на більш міцні й економічні.
Приймання об'єктів після закінчення капітального ремонту, а також після реконструкції здійснюється за актом приймання - здачі Ф.ОС - 3.

Основні кошти на 01.11.06г.
01.02.06. Прибуття
Вибуття 01.11.06.
Машини і
обладнання 195331,18
28792 2211123-18
Транспорт 490000
490000
Склад 67024
28792 38132
Всього: 752355,18
28792 752355-18
Класифікація основних засобів на 01.11.06.г.
Машини та обладнання 224123-15
Транспорт 490000
Склад 38232
Всього: 752355-18
Основні кошти на 01.11.06
Машини та обладнання
2004 електродвигун
1-10638-34
2004 електродвигун АНР - 80
1-2094-50
2004 електродвігатель1500
1-3800
2004 насос ЕЦВ-8-40-180
1-15997-90
2004 насос ЕЦВ-9-32-180
1-24554
2004 СУЗ - 100
1-6313
2004 насос 8-40-80
4-69386
2004 насосна частина
2-15349-44
2005 насос К-110-65-200
1-11564
2006 ел. двигун 30 кв
. 1-5100
2006 насос ЕЦВ 8-40-180
1-17346
2006 насос глибин. ЕЦВ 6-10-110
1-12200
2006 СУЗ -100
2-28792
Разом: 224123-18
Транспорт.
2005 Екскаватор 703323А
склад 1-49000
2005 насос ЕЦВ
8-40-80 1-38232
Всього основних засобів:
752355-18

Облік матеріально - виробничих запасів
Матеріали - один з найважливіших елементів виробничого циклу, вони є предмети праці, які використовуються для виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг. Їх особливість полягає в тому, що, беручи участь у процесі виробництва, матеріали повністю споживаються у кожному його циклі і повністю переносять свою вартість на новостворену продукцію (роботи, послуги).
Матеріальні запаси приймаються до обліку за фактичною собівартістю, яка обчислюється залежно від способу придбання. При придбанні матеріалів за плату та інших організацій їх фактична собівартість складається з усіх витрат на придбання за винятком ПДВ. При відпуску матеріалів у виробництво вони оцінюються по середній собівартості. Цей спосіб оцінки матеріалів при списанні у виробництво забезпечує відносно рівномірне вплив на розмір витрат, які враховуються при формуванні собівартості продукції.
Документами з обліку МПЗ є:
- Довіреність (ф. № М-2). (Див. у додатку)
- Прибутковий ордер (ф. М-4) використовується для обліку матеріалів, що надходять від постачальників.
- Акт про приймання матеріалів (Ф.М-7) (див. у додатку)
Відпуск матеріалів зі складу оформляється лімітно - забірними картами. (Див. у прілложеніі)
Інформація з накопичувальних відомостей записується бухгалтером в ЖО № 10 по кредиту рахунку 10 «матеріали» в дебет рахунків 20
Згідно облікову політику рах 15 і 16на підприємстві не використовується.
Прихід матеріалів відображають наступною проводкою:
Д-10 К-60
Д-19 К-60 - відображено ПДВ за матеріалами.
Д-10 К-71 - надійшли матеріали від підзвітної особи
Підприємство не є торговельною організацією, на практиці були випадки продажу матеріалів на сторону.
Д-19 К-10 - списана вартість матеріалів
Д-51 К-91 - надійшла виручка від продажу.
Щорічно з 1 жовтня проводиться інвентаризація за 2005-2006 рік нестач не виявлено.
Облік праці та заробітної плати
Основним документом з організації оплати праці в житлово-комунальному господарстві є «Галузеве тарифна угода по організаціям ЖКГ, газифікації та експлуатації газового господарства РФ». Ця угода через два роки оновлюється з урахуванням змін в законодавстві.
Первинний облік чисельності персоналу організації здійснюється на підставі наступних документів:
-Наказ (розпорядження) про прийом на роботу (ф. № Т1), який є підставою для прийому на роботу (див. у додатку)
- Особиста картка (ф. № Т-2) заповнюється на кожного працівника
- Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу (ф. № Т-5)
- Наказ (розпорядження) про надання відпустки (ф. № Т-6)
- Наказ про припинення трудового договору. На його підставі бухгалтерія здійснює розрахунок з працівником.
- Табель обліку використання робочого часу та розрахунку з / п (ф. № Т-12). На його підставі розраховується з / п, статистична звітність по праці.
- Розрахунково-платіжна відомість (ф. № Т49).
Розрізняють 2 види з / п: основну та додаткову. До основної ставиться з / п, нарахована працівникам за відпрацьований час, кількість і якість виконуваних робіт. Додаткова надає собою виплати за невідпрацьований час. До них відносяться: оплата відпусток, вихідна допомога при звільненні тощо
На підприємстві застосовується відрядна і погодинна форми оплати праці, а система - почасово - преміальна. При погодинній формі з / п працівника залежить від фактично відпрацьованого часу і тарифної ставки. Відрядна оплата праці застосовується в літній період для робітників ремонтно-будівельної групи, і навіть робочих, зайнятих ремонтом котелень після закінчення опалювального сезону.
При годинної або денної оплаті заробіток визначається шляхом множення тарифної сравкі за годину (день) на число оплачуваних годин (днів).
До основної тарифної ставки застосовується слід. Доплати:
- Премія до 40%
- Нічні годинники 40% від тарифної ставки
- Шкідливість 4.8%
- Поєднання професій до 70%
- Понаднормові години
- Робота у вихідні та святкові дні.
Усім працівникам надаються щорічні відпустки зі збереженням місця роботи. Основна відпустка - не менше 28 календарних днів. Крім основної відпустки також надаються додаткові відпустки від 6 до 12 днів. (Електрогазозварники, слюсарі-сантехніки, оператори Катель та ін.)
Синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці здійснюється на пасивному рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». За кредитом відображаються нарахування з оплати праці, по дебіт фіксуються утримання з нарахованої суми оплати праці. Кредитове сальдо показує заборгованість організації перед працівником з нарахованої, але не виданої з / п.
До документів аналітичного обліку з / п відносяться: особовий рахунок працівника, розрахунково платіжні відомості і т.д.
Д -20 К - 70 нарахована з / п працівникам основного виробництва (адміністративно-управлінського персоналу).
Суми нарахованих допомог з тимчасової непрацездатності відображаються проводкою: Д 69 / 1 До 70.
Д 70 К 50 - видана з каси з / п готівкою.
Не отримана в строк з / п працівникам депонується. Аналітичний облік такої з / п ведеться по кожному працівнику в спеціальній книзі. На депоновану суму робиться проводка: Д70 К76.
Соціальні, майнові та професійні відрахування надаються на підставі письмової заяви платників податків при подачі мул податкової декларації.
Утриманий з з / п податок відображається проводкою: Д 70 К 68.
Операції, пов'язані з рахунком 70, відображаються у журналі ордері № 1, 2,10.

Висновок
Отже, виробнича практика (навчальна) закінчена.
У процесі проходження навчальної практики мета досягнута. Завдання, які були поставлені в процесі її проходження, вирішені. По-перше, в бухгалтерії мені показували первинну документацію, на основі якої я заповнював журнали-ордери, а також багато інших документів. По друге, розглянув всі об'єкти обліку згідно програми і все це відобразив у звіті.
На практиці я закріпив отримані в АФГОУОГУ теоретичні знання і отримав додаткові, які, сподіваюся, мені стануть у нагоді в подальшому для моєї майбутньої професії.

Список літератури
1. Є. П. Козлова «Бухгалтерський облік в організаціях» - 3-е изд., Перераб. і додат. - М.: Фінанси і статистика, 2003. -752с.
2. Є. О. Мізяківських. Лабораторний практикум з бухгалтерського обліку: Навчальний посібник, Юрист. 2003.-529с.
3. Як правильно оформити первинні документи, 4-е вид., Перераб. і допол.-М.: Бератор, 2003р. - 1160с. Москва.
4. Швецька В.М., ГоловкоН.А. »Бухгалтерський облік»: підручник для студентів середніх спеціальних навчальних закладів. - М.: Изд. Торгова корпорація, 2006. - 404с.
5. Стражева Н.С. «Бухгалтерський облік».: Навчальний методичний посібник - 10-е вид., 2004р .- 432с.
6. Статут підприємства.
7. Ю.А. Бабаєв «Бухгалтерський облік»: Підручник для вузів. 2003 - 476с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
128.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Господарські засоби організації
Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
Уч т розр тов з персоналом з оплати праці на прикладі підприємства ТОВ
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі підприємства ТОВ Суперстрой-Перм
Оборотні засоби підприємства
Основні засоби підприємства 2
Основні засоби підприємства
Основні засоби підприємства
Технічні засоби підприємства
© Усі права захищені
написати до нас