Горбачов і перебудова

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Київський міжнародний університет цивільної авіації

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ: " ГОРБАЧОВ І ПЕРЕБУДОВА"

КИЇВ. 1999.

ПЛАН.

  1. Вступ.

2. Короткі дані про М.С.Горбачова.

3. Основні передумови перебудови, її мета і засоби.

4. Перші реформи.

5. Реформа виборчої системи, Перший та Другий

З"їзди.

6. Введення президенства .Перший президент СРСР.

7. Розпад СРСР.

  8. Висновок.

9. Коротка хроніка подій 1985-1991 рр.

10. Література.

ВСТУП.

На данному етапі розвитку економічних і політичних пе­ретворень, що відбуваються в країнах СНГ ( країнах колиш-

нього СССР) , коли з політичої арени вже пішли головні діючі особи периоду перебудови, поняття "перебудови" все ж залишається суперечливим. Кожен розуміє під цим поняттям щось , що відповідає його політичним поглядам. Хтось каже , що перебудова вже закінчилась, хтось каже, що ще не почи-налась... Можна давати цьому поняттю багато визначень,

проте я, на мій погляд, обрала найширше: перебудова - це сукупність державно-правових, політичних і соціальних явищ і про­цесів, пов"язаних з реформами і руйнуванням державно- пра­вових й суспільно-політичних інститутів СРСР, що відбувалися в період 1985-1991 років.

Що стосується меж, то їх пояснити дуже легко: 1985 рік - прихід до влади Горбачова й початок реформу­вання ( й руйну-

вання ); 1991 рік - путч, який прискорив процес розпаду СРСР, тобто це та дата , коли СРСР перестав факти­чно

існувати.

Після смерті 12 березня 1985 року Черненка новим Генеральним секретарем ЦК КПРС стає Михайло Сергійович Горбачов. Йому всього 54 роки,і у порiвняннi з попереднiми генсеками вiн виглядає досить молодо. Народ пiсля приходу Горбачова до влади очiкує змiн...

М.С.Горбачов ( народився 1931р.).Президент СРСР в 1990-

91 рр. Генеральний секретар ЦК КПРС в 1985-91 рр. 1966-68 рр.-

1-й секретар Ставропольского міськкому КПРС . 1968-70 рр.-

2-й секретар, з квітня 1970- 1-й секретар крайкому КПРС .

1978-85 рр.- секретар ЦК КПРС . Голова Президіуму

Верховної Ради СРСР в 1989-90 рр. Член політбюро ЦК КПРС в 1980-91 (кандидат з1979). З грудня 1991- президент Між-народного фонду соціально-економічних і політичних досліджень ("Горбачов-фонд"). Нобелівська премія світу(1990).

Виступив ініціатором перебудови.

Про Горбачова розповідати складно з декількох причин.

Перш за все, він - наш сучасник.

По-друге, про нього не так багато написано! Тільки Ленін з

усіх радянських лідерів(та й тільки в СРСР) не поступається Гобачову у кількості написаного про нього. Щодо закордонних публікацій, тут М.С. Горбачов - абсолютний чемпіон. У Бібліотеці американського конгресу міститься біля 250(!) великих робіт про нього.

По-третє, Горбачов - "лідер межі".Він отримав те, чого зовсім не прагнув: розпад соціалістичної системи.

Та все ж Горбачов після Леніна найпомітніший діяч в історії Росії(а потім СРСР) 20 століття, з ім"ям якого пов"язують кардинальні зміни. Його головна історична заслуга в тому, що він відчув глибинну необхідність змін і наважився, перебуваючи першою особою в партії і державі, ініціювати їх.

 

Передумови перебудови.

Більше ніж десять рокiв тому керiвництво КПРС проголосило курс на перебудову. За масштабом викликаних нею змiн в Європi, та й у всьому свiтi її справедливо порівнюють з такими iсторичними подiями, як Велика французька революцiя чи Жовтень 1917 року в Росiї. Вiрно й те, що вона носить затяжний характер. В останнiй час все рідше вимовляють саме це

слово - " перебудова ", зате все частiше кажуть , що вона завершилася , вичерпавши себе i зазнала поразки.

Так закінчилась перебудова чи ні? Вона є чи,

в усякому разі, була? Щоб вiдповiсти на цi запитання , про

глянемо в загальних рисах як вона розвивалася , і які викликала зміни.

Отже, термiн " перебудова " з'явився в нашiй полiтичнiй

лексицi в 1985 році. Але чим саме була тогочасна “перебудова "?

Квiтень 1985 року поклав початок повiльним , обережним реформам, спрямованим на часткове оновлення

iснуючої системи.

Причиною " ремонту " стало вiдставання вiд США в гонцi космiчних озброєнь : нездатність з економiчних причин дати вiдповiдь на програму

" зоряних вiйн " впевнила керуючі кола СРСР у тому, що змагання в сферi високих технологiй вже майже програно ( про близькiсть економiчної кризи каже хоч би такий факт : в

1971-1985 рр. була присутня вiд'ємна динамiка зростання по найважливiшим економiчним показникам. Темпи зростання нацiонального прибутку складали у восьмiй п'ятирiчцi - 41 %, у дев'ятій -28, у десятій - 21, в одинадцятій - 17 вiдсоткiв. ) .Отож новий Генеральний секретар М. С. Горбачов спочатку лише вiдроджував часи хрущовської " відлиги ". Мова йшла зовсім не про те, щоб змiнити систему - iснуюча цiлком задовільняла керуючу верхівку. Систему цю прагнули лише пристосувати до нових - передусiм мiжнародних умов. В першому проектi

перебудови в основу ставилася технологiя, а не людина ,якій вiдводилася незрозумiла роль " людського чинника ".


Перші реформи.


На початку перебудови були припущені серйозні помилки в управлінні.

До речі,спочатку на XXVII З'їздi КПРС 1986 року (де були прийняті "Основні напрямки економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-90 рр. і на період до 2000 року " і взято курс на прискорення ) питання ставилося вірно : повернути виробництво особою до споживача i активiзувати людський чинник. Але як досягнути поставленої мети? Горбачов обрав цiлком марксиський засiб - засiб проб i помилок.

Спочатку було " прискорення " - наївна спроба за допомогою iдеологiчних закликів i переконань до " кожного на своєму робочому мiсцi " змусити проіржавлений господарський механiзм крутитися швидше. Але одними вмовляннями було не обійтися: на випуск товарiв народного споживання була задіяна тiльки одна сьома частина основних виробничих фондiв. I уряд задумав малу iндустрiалiзацiю,

для того ,щоб в результаті модернiзувати вiдсталу легку

промисловість. Але все це закiнчилося провалом уже на першому етапi: мiльярдні держкапвкладання в базовi галузi безслiдно розчинилися в загальному хаосі - нового устаткування, матерiалiв, технологiй легка промисловість так i не дочекалась.

Тодi скоротили закупку ширвжитку i кинули валютнi

засоби на закупку технiки за кордоном. Результат - мiнiмальний. Частина устаткування так i залишилась на складах i пiд вiдкритим небом ­-нестача виробничих площ. А те, що вдалося кiнець кiнцем змонтувати, давало результати. Цiлi поточні лiнiї простоювали через невірну експлуатацiю,

вiдсутність запчастин, низьку якість сировини.

Нарештi зрозумiли, що за вiдсутностi стимулiв у виробникiв нiщо в

економiцi не повернеш. Вирiшили дати пiдприємствам

госпрозрахункову самостiйнiсть. Але обмежена воля обернулася лише правом безконтрольних витрат державних

засобiв i призвела до підняття цiн, скорочення обсягу виробництва i рiзкого зростання грошової маси в наявному використанні.Збільшення заробітків при цьому нiяк не вплинуло на вихiд кiнцевої

споживчої продукцiї, оскiльки грошi виплачувалися не

тiльки виробникам товарiв, але й всiм iншим без винятку.

Бажання влади виглядати добре без усяких на те пiдстав зiграло з нею непоганий жарт . Не скорочуючи попереднiх видаткiв, в центрi i на мiсцях опрацьовували численнi соцiальнi програми, закачували в економiку iнфляційні грошi. В кiнцi кінців

роздутий платеспроможний попит почав потроху роздавлювати i торгiвлю , i споживчий сектор промисловостi.

Втрати народного господарства вiд першої реформи Горбачова - Антиалкогольної кампанiї - оцiнюються в 40 млрд. карбованцiв. Втрати, яких нанесла соцiалiстичній економiцi реформа 1987

року, взагалi не піддаєтся обрахуванню . Другий подих до соцiалiзму так i не прийшов - началась агонiя...

Реформа виборчої системи. Перший i Другий З'їзди.Першим конкретним кроком на шляху до полiтичної реформи стали рiшення позачергової дванадцятої Сесiї Верховної Ради (ВР) СРСР (одинадцятого скликання ), що вiдбулася 29 листопада - 1 грудня 1988 року . Цi рiшення передбачали змiну структури вищих органiв влади i державного управлiння країни, надання знов заснованному

З'їзду народних депутатiв ,що обирає ВР СРСР , реальних

владних функцiй, а також змiна виборчої системи,

передусiм введення виборiв на

альтернативнiй основi.

1989 рiк став роком радикальних змiн, особливо в полiтичнiй

структурi суспiльства. Виборам

народних депутатiв СРСР , що відбулися в березні -травні 1989 року передувала небачена

в нашiй країнi виборча кампанiя, яка розпочалася ще в кінці 1988 року. Можливiсть висунення деяких альтернативних кандидатiв ( на 2250 депутатських мiсць було висунено 9505 кандидатiв )

нарештi давала можливість радянським громадянам справдi обирати

одного з декількох.

Третина народних депутатiв обиралася вiд суспiльних органiзацiй,

що дозволило комунiстам, як найбiльш масовій " суспiльній органiзацiї " на З'їздi мати бiльшiсть. Про це було заявлено як про досягнення: частка коммунiстів серед народних депутатiв

стано-вила 87% проти 71.5% попереднього скликання, на основi чого робився гучний висновок про те, що в умовах вибору був пiдтверджений авторитет партiї.

У виборах, що проходили 26 березня 1989 року по 1500 територiальним i нацiонально-територiальним округам, брала участь 89.8%

включених до списків виборцiв. Цi вибори стали помiтними

зрушенням товариства в бiк демократiї, принаймнi, як

тодi здавалось. За роботою З'їзду слідкувала вся країна - повсюдно зафiксовано зниження продуктивності працi.

Перший З'їзд народних депутатiв СРСР ( 25 травня - 9 червня

1989 року)

став яскравою полiтичною подiєю. Нiколи ще не

було такого в iсторiї цiєї країни. Зрозумiло, зараз можна з iронією дивитися на ті баталii, що дiялися через З'їзд, але тодi це виглядало перемогою демократiї. Практичних результатiв

З'їзду було небагато, зокрема була обрана нова ВР СРСР. Було прийнято декiлька загальних постанов,

наприклад Постанова про основнi напрямки внутрiшньої i зовнiшньої полiтики СРСР.

Дискусiї на Другому З'їздi народних депутатiв СРСР ( 12

-24 грудня 1989 р. ) носили дiловий характер

порiвняно з першим З'їздом. Другий З'їзд прийняв 36 нормативних актiв, у тому числі 5 законiв i 26 постанов. Одним iз центральних питань порядку денного Другого З'їзду народних депутатiв було обговорення засобів по оздоровленню економiки. Були обговорені питання про

боротьбу з органiзованою злочиннiстю. З'їзд розглянув доповiдi комiсiй, присвячені як зовнiшньополiтичним проблемам (оцiнка Договору про ненапад мiж СРСР i Німеччиною вiд 23 серпня

1939 р., полiтична оцiнка введення радянських вiйськ до Афганистану в 1979 р. )так i внутрішньополітичним ( про подiї в Тбiлiсi 9 квiтня 1989 р.-жорстке придушення мирної демонстрації , про привiлеї )...

Коли вiдкрився Перший З'їзд народних депутатiв, багато

хто покладав на

нього свої надії на краще життя. Але, як i багатьом надіям нашого народу, їм не судилося виправдатися. Перший З'їзд називають зараз " грою в демократiю ", якою вiн, власне, i був . До Другого З'їзду зацікавлення людей вже помiтно

вгамувалося. Народу уже стало зрозуміло, що не можна одним чарівним помахом зробити життя кращим. Реформа виборчої системи є справою необхiдною, але конкретного, вона народу дала небагато.Введення президенства.


Влiтку-восени 1989 року реформатори в КПРС, які не захотіли позбавитися вiд чiпких обiймiв консерваторів, дали демократам можливiсть набрати полiтичну силу i вплив, дозволили їм

представити правоцентриську єднiсть в КПРС як стратегiчну лiнiю, а не як тимчасовий тактичний маневр. Ситуацiя в

країнi вимагала рiшучого розвитку курсу на змiшану економiку, на утворення правової держави i укладення нового

союзного договору . Все це об'єктивно працювало на демократiв.

До зими 1989/90 року полiтична ситуацiя iстотно змiнилася.

Горбачов, не без пiдстав непокоючись, що веснянi вибори в республiках призведуть до перемоги радикальних сил ("Демо-кратична Росiя ", Рух i iншi ), які одразу ж - за

прикладом Прибалтики - намагатимуться зайняти незалежну позицiю у вiдношеннi очолюваної ними Верховної Ради Союзу, зробив крок, проти якого вiн i його однодумці виступали ще декiлька мiсяців тому. Використовуючи свiй авторитет в очолюваній ним Верховній Радi СРСР, вiн зумiв - при опорі Мiжрегiональної депутатської групи - провести рiшення про укладення посади Президента СРСР. Коли Горбачов став Президентом, він одержав широкi полiтичнi повноваження i тим самим сильно змiцнив свою владу в

країнi.

Проте ситуація швидко змінилася. Спочатку сталося зрушення

" лiворуч " в розстановцi сил на полiтичнiй аренi. У Москві 12

червня 1990 р. Перший З"їзд народних депутатів республіки прийняв

Декларацію про державний суверенітет Росії. На цьому з"їзді у гострій боротьбі відбулися вибори Голови Верховної Ради Росії .

Лідером парламента РРФСР стал Б.М.Ельцин (блок "Демократична Росія").

У жовтні 1990 р. Верховна Рада СРСР надала Президентові

СРСР надзвичайних повноважень.

У червні 1991р. Б. Єльцина всенародним голосуванням було обрано першим президентом Росії.


Розпад СРСР.


Радянська держава влітку 1991 р. опинилась на межі розвалу.

Останню спробу врятувати імперію мирним шляхом зробив

М.С.Горбачов , запропонувавши проект нового союзного договору.

Керівники республік повинні були підписати його наприкінці серпня

1991 р. в урядовій резиденції в Ново-Огарьово.

Однак консервативне оточення президента вирішило повернути до диктатури сталінського типу. Сформувалася група змовників - антиконституційний Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС;рос. - ГКЧП). До нього увійшло 8 чоловік, серед яких були голова Веховної Ради СРСР А.Лук"янов, віце-президент СРСР Г.Янаєв , прем"єр-міністр В.Павлов , голова КДБ В. Крючков , міністр оборони Д .Язов, міністр внутрішніх справ Б .Пуго. ДКНС заявив про свій нвмір відновити в країні порядок і не допустити розпаду СРСР. Призупинялась діяльність політичних партій , громадських організацій і масових рухів . Заборонялося проведення мітингів, демонстрацій , страйків. Встановлювався контроль над засобами масової інформації. В деяких регіонах СРСР на 6 місяців запроваджувався надзвичайний стан. Попередньо у столицю були введені танки та бронетранспортери.

Проте змовники одразу ж зіткнулися з рішучою протидією керівництва РРФСР на чолі з президентом Б.Єльциним.

На захист демократії виступили десятки тисяч мешканців Москви, а також деяких інших міст СРСР. Рішучі дії Б. М.Єльцина підтримала більшість урядів країн світу і міжнародна громадськість. Уже 21 серпня стало очевидним, що путч провалився і заколотники вилетіли у резиденцію Горбачова у Форос

(Крим). Одночасно туди ж прибули представники російського президента. Після повернення М. Горбачова у Москву керівники змови були заарештовані.

Невдала спроба державного перевороту прискорила розпад СРСР.

9 вересня 1991 р. було офіційно визнано незалежність Литви, Латвії

і Естонії. Та все ж М.Горбачов та його найближче оточення прагнули зберегти Союз від подальшого розвалу.

14 листопада в Ново-Огарьово 7 республік (Азербайджан,

Білорусь, Казахстан, Киргизстан , РРФСР, Таджикистан ,

Туркменістан) заявили про намір створити конфедеративний Союз Незалежних Держав (СНД).

1 грудня відбувся референдум про незалежність України ( яка відмовилась від у часті у формуванні СНД ) - понад 90 % виборців

виявили прагнення жити в незалежній державі.

На Україні на основі законів "Про Президента Української РСР" та "Про вибори Президента Української РСР",прийнятих Верховною Радою УРСР 5 липня 1991 р.,відбулися президентські вибори,які проходили під знаком боротьби старої партійно-державної бюрократії і національно-демократичної опозиції.Лідером першої був Л.Кравчук , а другої -В.Чорновіл. Президентом України став Л.Кравчук,котрий одержав 61.59% голосів виборців,що взяли участь у голосуванні.

Щоб зупинити процес стихійного, хаотичного розпаду існування союзних структур,не допустити пролиття крові, 7-8 грудня 1991 р. відбулася зустріч в Бєлавезькій пущі (Білорусь)керівників Білорусі,РРСФР і України, на якій було підписано" Угоду про створення СНД ", відкритого для всіх колишніх республік СРСР.

Упершому абзаці "Угоди..."було сказано:"Союз РСР ,як суб"єкт міжнародного права і геополітична ревльність ,припиняє своє існування".

Президент України Кравчук так зазначив головну причину розвалу Союзу: " Радянський Союз був приречений тому, що тримався на КПРС і КДБ. Демократія і імперія - поняття незіставні . Ви не знайдете в історії ,щоб імперія була демократична. Радянський Союз - це була тоталітарна імперія ,якої світ не бачив. І ось , як тільки КПРС пригнулась ,почали гнутись всі несучі конструкції."

21 грудня 1991 р. на зустрічі в Алма-Аті лідери Азербайджану,

Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії,

Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України підписали Декларацію про Співдружність Незалежних Держав .

Після цього Президенту неіснуючого Союзу нічого іншого не залишалося як подати заяву ,в якій він писав ,що вважає свою місію завершеною.

Таким чином, 25 грудня 1991 р. М.С. Горбачов склав свої повноваження.

Отже, СРСР припинив своє існування, а колишні його республіки (у тому числі і Україна)стали незалежними юридично ,їх народ приступив до розв"язання трьох доленосних історичних завдань:

  • створення незалежних держав;

  • знищення тоталітаризму ;

  • реформування комуністичного способу виробництва,заснованого на централізованому адміністративному управлінні, на основі свободи економічної діяльності і ринкового регулювання виробництва.

ВИСНОВОК.


Підсумовуючи згадане, дам більш широке визначення перебудові.

Отже, перебудова - термін, що ввійшов у широкий вжиток з середини 80-х рр. і означав курс на реформування тоталітарної системи в СРСР. Політика перебудови, розпочата частиною керівництва КПРС на чолі з М. С. Горбачовим, призвела до значних змін у житті країни й світу в цілому (гласність, політичний плюралізм, закінчення "холодної війни" і ін.). До кінця 80-х - початку

90-х рр. в результаті протиріч й непослідовності в здійсненні перебудови відбулося загострення кризи в усіх сферах життя суспільства.
Коротка хроніка подій 1985-1991 рр.1985


БЕРЕЗЕНЬ: Смерть Костянтина Черненко. Призначенння

Михайла Горбачова Генеральним секретарем КПРС.

КВІТЕНЬ: На пленумі ЦК КПРС, який пізніше назвали

"історичним", вперше прозвучали слова "перебудова" і

"прискорення".

Початок боротьби з пияцством і перших кадрових

зміщень.

ТРАВЕНЬ: У промові, присвяченій 40-річчю Перемоги, Горбачов

підкреслив внесок у неї Компартії на чолі з

Й.В.Сталіним.

1986

СІЧЕНЬ: Вперше за останні десять років генсек звернувся до на­роду по телебаченню з новорічними поздоровленнями особисто.

Перебудова телебачення, повернення "прикритих"

передач.

ЛЮТИЙ-

- БЕРЕЗЕНЬ: XXVII З"їзд КПРС.

КВІТЕНЬ: Чорнобильська катастрофа.

ЛИПЕНЬ-

- СЕРПЕНЬ: Закон про індивідуальну трудову діяльність і

вирування навколо нього.

ГРУДЕНЬ: Алма-Ата - перші хвилювання на національному. грунті. Повернення Сахарова з Горьківського заслання.

1987

СІЧЕНЬ: На черговому пленумі Горбачов переконує: попереду ще

найважчий етап перебудови.

ВЕРЕСЕНЬ: Перший "дзвоник": зникла зубна паста. Початок серії

то­тальних дефіцитів.1988


ЛЮТИЙ: Початок виведення радянських війск із Афганістану. БЕРЕЗЕНЬ: Стаття Ніни Андрєєвої "Не можу поступатися

принципами".

ЧЕРВЕНЬ-

-ЛИПЕНЬ: Перший конкурс "Московська красуня".

Реабілітація церкви. XIX партконференція - перше

рішення, приняте неодностайно.

ВЕРЕСЕНЬ: Михайло Горбачов очолює Верховну Раду СРСР.

1989

СІЧЕНЬ-

-ЛЮТИЙ: Вибори  Верховної Ради СРСР.

ЧЕРВЕНЬ: Перші страйки шахтарів.

ЖОВТЕНЬ: Початок "відколу" Східної Європи від СРСР.

ГРУДЕНЬ: Другий З"їзд народних депутатів СРСР. Смерть Сахарова.

1990

СІЧЕНЬ-

-БЕРЕЗЕНЬ: Вибори до республіканських і місцевих Рад. Перші

сто­тисячні демонстрації в Москві.

БЕРЕЗЕНЬ: Верховна Рада Литви приймає "Декларацію

незалежності".

Введення посади Президента СРСР.

ТРАВЕНЬ: З"їзд народних депутатів Росії: обрання Бориса

Єльцина головою ВР РРФСР. Початок "війни законів". СЕРПЕНЬ: Вступив у дію Закон про друк.

ВЕРЕСЕНЬ: Особливі повноваження для Президента.

ЖОВТЕНЬ: Нобелівська премія для Президента.

Продовольча допомога для народу.

ЛИСТОПАД: Програма "500 днів " розпоча­лась, але швидко

закінчилась.

ГРУДЕНЬ: IV З"їзд народних депутатів СРСР. Відставка

Шеварднадзе, інфаркт Миколи Рижкова.

Обрання віце-президентом Генадія Янаєва.


1991

СІЧЕНЬ: Трагедія в Литві.

Новий прем"єр Валентин Павлов починає з обміну грошей.

2 КВІТНЯ: Нові ціни.

БЕРЕЗЕНЬ-

-КВІТЕНЬ: Позачерговий З"їзд народних депутатів РРФСР.

19 СЕРПНЯ: Перемога демократії.

25 ГРУДНЯ: М.С.Горбачов склав свої повноваження.
Література.

  1. Д.Волкогонов "Семь вождей (Галерея лидеров СССР в 2-х книгах )", книга 2. "НОВОСТИ". Москва, 1996.

  2. " МАТЕРИАЛЫ XXVII съезда Коммунистической Партии Советского Союза ". Издательство политической литературы . Москва,1986.

  3. В.В.Діденко, С.С.Коломієць "Історія України. Курс лекцій". Київ ,1999.

  4. С.Стельмах, С.Пивовар "ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Запитання і відповіді ". "FEMINA". Київ,1996.

  5. Ю.В.Бураков, Г.М.Кипаренко "ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Новітні часи (1945-1996). "ГЕНЕЗА". Київ,1996.

  6. "Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия".1997.Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
78.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Горбачов і його перебудова
Горбачов
Горбачов Михайло
Михайло Горбачов
Горбачов Олександр Михайлович
Михайло Сергійович Горбачов
МС Горбачов в ролі генсека
М З Горбачов в ролі генсека
Горбачов Михайло Сергійович
© Усі права захищені
написати до нас