Глобальні проблеми людства 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Вступ 3
1. Глобалістика 5
2. Проблеми екології 8
2.1. Хімічне забруднення біосфери 9
2.2. Аерозольне забруднення атмосфери 10
2.3. Фотохімічний туман (зміг) 12
2.4. Хімічне забруднення природних вод 13
2.5. Неорганічне забруднення 14
2.6. Органічне забруднення 15
2.7. Забруднення грунту 17
2.8. Пестициди як забруднюючий фактор 18
2.9. Кислі атмосферні випади на сушу 19
Висновок 21
Список літератури
Введення
По ходу розвитку цивілізації перед людством неодноразово виникали складні проблеми, часом і планетарного характеру. Але все ж це була далека передісторія, свого роду «інкубаційний період» сучасних глобальних проблем. Повною мірою ці проблеми проявилися вже в другій половині і, особливо, в останній чверті XX століття, тобто на рубежі двох століть і, навіть, тисячоліть. Вони були викликані до життя цілим комплексом причин, чітко проявилися саме в цей період.
Справді, ніколи раніше саме людство не зростала кількісно в 2,5 рази за життя лише одного покоління, нарощуючи тим самим силу «демографічного преса». Ніколи до цього людство не вступало в період науково-технічної революції, не доходило до постіндустріальної стадії розвитку, не відкривало дороги в космос. Ніколи раніше для його життєзабезпечення не було потрібно такої кількості природних ресурсів, і які повертаються їм у навколишнє середовище відходи теж не були настільки великі. Ніколи до цього не виникало такої глобалізації світової економіки, такої єдиної світової інформаційної системи. Нарешті, ніколи раніше холодна війна не підводила все людство так близько до межі самознищення.
Все це привернуло увагу до глобальних проблем не тільки політики, а й науки. Це привернуло також і наша увага, ми вважаємо цю тему актуальною і спробуємо розкрити її в даній роботі.
Мета даної роботи полягає у теоретичному вивченні питання глобальних проблем людства на прикладі екологічної проблеми.
Для розкриття теми нами були поставлені наступні завдання:
1. Зробити огляд літератури з проблем людства.
2. Виявити провідні тенденції, які на даний момент існую в світі.
3. Намітити можливі варіанти вирішення даної проблеми.
Для написання цієї роботи були використані наступні методи:
1. вивчення навчальної літератури;
2. аналіз статей і публікацій у періодичній пресі.
Отже, виділимо, на наш погляд, найголовніші аспекти глобальних проблем і розглянемо одну з них.
1. Глобалістика
Сам термін глобалістика увійшов у науковий обіг на межі 60-70 років, коли вийшли в світ перші доповіді Римському клубу [1]. У СРСР глобалістика почала розвиватися в 80-і роки і, особливо, з початком періоду перебудови і переходу до пріоритету загальнолюдських цінностей. Тоді ж сформувалося і саме поняття про глобальні проблеми, які:
- По-перше, стосуються всього людства, зачіпаючи інтереси і долі всіх країн, народів і соціальних верств;
- По-друге, призводять до значних економічних і соціальних втрат, а у випадках загострення можуть загрожувати самому існуванню людської цивілізації;
- По-третє, вимагають для свого рішення співпраці в общепланетарном масштабі, спільних дій всіх країн і народів.
Це поняття навряд чи можна счітать.достаточно чітким. І не випадково багато авторів по-різному трактують істота глобалістики. Та й сама кількість глобальних проблем варіює в дуже широких межах: від, приблизно, десяти до сорока і більше. Але якщо мати на увазі головні проблеми, то їх не більше десятка:
- Проблема миру і роззброєння, запобігання нової світової війни;
- Екологічна проблема;
- Демографічна проблема;
- Енергетична проблема;
- Сировинна проблема;
- Продовольча проблема;
- Проблема використання Світового океану;
- Проблема мирного освоєння космосу.
Але якщо в межах екологічної проблеми окремо виокремити, скажімо, проблеми збезлісення, опустелювання, забруднення атмосфери та гідросфери, в межах демографічної проблеми - аспекти демографічного вибуху і демографічної кризи, неконтрольованої урбанізації, переселення біженців, та ще додати до цього, в якості самостійних проблем, проблеми боротьби з наркоманією і наркобізнесом, з організованою злочинністю і тероризмом, ліквідації неписьменності, кризи культури та моральності і багато інших, то загальне число таких проблем зросте в три-чотири рази.
У 80-х роках російський учений Ю. Н. Гладкий [2] класифікував і виділив, досить цікавим способом, основні положення глобалістики:
- Найбільш «універсальні» проблеми політичного та соціально-економічного характеру (запобігання ядерної війни і збереження миру, забезпечення сталого розвитку світового співтовариства та підвищення рівня організованості і керованості їм;
- Проблеми переважно природно-економічного характеру (екологічна, енергетична, сировинна, продовольча, Світового океану;
- Проблеми переважно соціального характеру (демографічна, міжнаціональних відносин, кризи культури, моральності, дефіциту демократії та охорони здоров'я (а так само тероризму, в якійсь мірі);
- Проблеми змішаного характеру, невирішеність яких, нерідко призводить до масової загибелі людей (регіональні конфлікти, злочинність, технологічні аварії, стихійні лиха та ін;
- Проблеми чисто наукового характеру (освоєння космосу, дослідження внутрішньої будови Землі, довгострокове прогнозування клімату та ін;
- «Малі проблеми», знову-таки «синтетичного характеру», які супроводжують весь розвиток людської цивілізації (бюрократія, егоцентризм і т.п.
Глобальні проблеми людства стали важливим об'єктом міждисциплінарних досліджень, в яких беруть участь і громадські, і природні, і технічні науки. Серед окремих таких наук можна назвати філософію, економіку, соціологію, право, географію, біологію, екологію, фізику, хімію, океанології та ін науки.
Важливе місце серед них займає і географія, в структурі якої у 80-ті виник новий напрям, що отримало назву геоглобалистики. Його організаційним початком слід, очевидно, вважати спільну сесію Секції глобальних проблем Наукової ради з філософії та соціальних проблем науки і техніки при Президії АН СРСР, яка проходила в квітні 1984 року. Доповіді на цій сесії зробили академік І. П. Герасимов, В. С. Преображенський, В. М. Котляков та інші видатні вчені академічного інституту. Це було перше осмислення сутності геоглобалистики та основних напрямків її розвитку в нашій країні. Потім формування геоглобалистики тривало, перш за все, в тому ж інституті. У другій половині 80-х років тут було проведено спеціальне дослідження «Глобальні проблеми і географія», що включало розробку методичних підходів до теми, розгляд всіх глобальних проблем в сукупності і визначення місця географії у вивченні небезпечних глобальних тенденцій і пошуку шляхів їх вирішення.
2. Проблеми екології
На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов'язаний з навколишнім світом. Але з тих пір як з'явилося високоіндустріальное суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко посилилося, розширився обсяг цього втручання, вона стала різноманітніше і він загрожує стати глобальною небезпекою для людства. Витрата невідновних видів сировини підвищується, усе більше орних земель вибуває з економіки, так як на них будуються міста і заводи. Людині доводиться все більше втручатися в господарство біосфери - тієї частини нашої планети, в якій існує життя. Біосфера Землі в даний час піддається наростаючому антропогенному впливу. При цьому можна виділити декілька найбільш істотних процесів, кожний з яких не поліпшує екологічну ситуацію на планеті.
Найбільш масштабним і значним є хімічне забруднення середовища невластивими їй речовинами хімічної природи. Серед них - газоподібні й аерозольні забруднювачі промислово-побутового походження. Прогресує і накопичення вуглекислого газу в атмосфері. Подальший розвиток цього процесу буде підсилювати небажану тенденцію убік підвищення середньорічної температури на планеті. Викликає тривогу в екологів і триваюче забруднення Світового океану нафтою і нафтопродуктами, що досягло вже 1 / 5 його загальної поверхні. Нафтове забруднення таких розмірів може викликати істотні порушення газообміну і водообміну між гідросферою і атмосферою. Не викликає сумнівів і значення хімічного забруднення грунту пестицидами і її підвищеною кислотністю, що веде до розпаду екосистеми. У цілому, всі розглянуті фактори, яким можна приписати забруднюючий ефект, впливають на процеси, що відбуваються в біосфері.
2.1. Хімічне забруднення біосфери
Огляд цієї теми ми почнемо з розгляду тих факторів, які призводять до погіршення стану однієї з найважливіших складових біосфери - атмосфери. Людина забруднює атмосферу вже тисячоліттями, однак наслідки вживання вогню, яким він користувався весь цей період, були незначні. Доводилося миритися з тим, що дим заважав диханню, і що сажа лягала чорним покривом на стелі і стінах житла. Одержуване тепло було для людини важливіше, ніж чисте повітря і не закопчені стіни печери. Це початкове забруднення повітря не представляло проблеми, тому що люди жили тоді невеликими групами, займаючи незмірно велике недоторкане природне середовище. І навіть значне зосередження людей на порівняно невеликій території, як це було в класичній стародавності, не супроводжувалося ще серйозними наслідками.
Так було аж до початку дев'ятнадцятого століття. Лише за останні сто років розвиток промисловості «обдарував» нас такими виробничими процесами, наслідки яких спочатку людина ще не могла собі уявити. Виникли міста-мільйонери, ріст яких зупинити не можна. Все це - результат великих винаходів і завоювань людини.
В основному існують три основних джерела забруднення атмосфери:
- Промисловість
- Побутові котельні
- Транспорт
Частка кожного з цих джерел у загальному забрудненні повітря сильно різниться залежно від місця. Зараз загальновизнано, що найбільш сильно забруднює повітря промислове виробництво. Джерела забруднень теплоелектростанції, які разом з димом викидають у повітря сірчистий і вуглекислий газ; металургійні підприємства, особливо кольорової металургії, які викидають у повітря оксиди азоту, сірководень, хлор, фтор, аміак, сполуки фосфору, частинки й сполуки ртуті й миш'яку; хімічні та цементні заводи. Шкідливі гази потрапляють в повітря в результаті спалювання палива для потреб промисловості, опалення осель, роботи транспорту, спалювання і переробки побутових і промислових відходів. Атмосферні забруднювачі поділяють на первинні, вступники безпосередньо в атмосферу, і вторинні, що є результатом перетворення останніх.
2.2. Аерозольне забруднення атмосфери
Аерозолі - це тверді або рідкі частинки, що знаходяться в зваженому стані в повітрі. Тверді компоненти аерозолів у ряді випадків особливо небезпечні для організмів, а в людей викликають специфічні захворювання. В атмосфері аерозольні забруднення сприймаються у вигляді диму, туману, імли або серпанку. Значна частина аерозолів утвориться в атмосфері при взаємодії твердих і рідких частинок між собою або з водяною парою. Середній розмір аерозольних часток становить 1-5 мкм. В атмосферу Землі щорічно надходить близько 1 куб. км. пилоподібних частинок штучного походження. Велика кількість пилових частинок утвориться також у ході виробничої діяльності людей. Відомості про деякі джерела техногенного пилу наведені нижче в таблиці № 1:
Таблиця № 1.
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
ВИКИД ПИЛУ, МЛН.Т. / РІК.
1. Спалювання кам'яного вугілля.
93,60
2 .. Виплавка чавуну.
2 0,21
3. Виплавка міді (без очищення).
6,23
4 .. Виплавка цинку.
3,15
5. Виплавка олова (без очищення).
0,004
6 .. Виплавка свинцю.
0,13
7. Виробництво цементу.
53,37
Основними джерелами штучних аерозольних забруднень повітря є ТЕС, які споживають вугілля високої зольності, збагачувальні фабрики, металургійні, цементні, магнезитові і сажеві заводи. Аерозольні частинки від цих джерел відрізняються більшою розмаїтістю хімічного складу. Найчастіше в їхньому складі виявляються сполуки кремнію, кальцію і вуглецю, рідше - оксиди металів: заліза, магнію, марганцю, цинку, міді, нікелю, свинцю, сурми, вісмуту, селену, миш'яку, берилію, кадмію, хрому, кобальту, молібдену, а також азбест. Ще більша розмаїтість властива органічному пилу, що включає аліфатичні й ароматичні вуглеводні, солі кислот. Вона утворюється при спалюванні; тнього нафтопродуктів, у процесі піролізу на нафтопереробних, нафтохімічних і інших подібних підприємствах. Постійними джерелами аерозольного забруднення є промислові відвали - штучні насипи з перевідкладеного матеріалу, переважно розкривних порід, утворених при видобутку корисних копалин або ж з відходів підприємств переробної промисловості, ТЕС. Джерелом пилу й отруйних газів служать масові підривні роботи. Так, в результаті одного середнього по масі вибуху (250-300 тонн вибухових речовин) в атмосферу викидається близько 2 тис. куб. м. умовного оксиду вуглецю і більше 151 т. пилу. Виробництво цементу та інших будівельних матеріалів також є джерелом забруднення атмосфери пилом. Основні технологічні процеси цих виробництв - здрібнювання і хімічна обробка шихт, напівфабрикатів і одержуваних продуктів у потоках гарячих газів завжди супроводжується викидами пилу й інших шкідливих речовин в атмосферу. До атмосферних забруднювачів відносяться вуглеводні - насичені й ненасичені, що включають від 11 до 13 атомів вуглецю. Вони піддаються різним перетворенням, окислюванню, полімеризації, взаємодіючи з іншими атмосферними забруднювачами після порушення сонячною радіацією. У результаті цих реакцій утворюються перекисні сполуки, вільні радикали, сполуки вуглеводнів з оксидами азоту й сірки часто у вигляді аерозольних частинок. При деяких погодних умовах можуть утворюватися особливо великі скупчення шкідливих газоподібних і аерозольних домішок у приземному шарі повітря. Зазвичай це відбувається в тих випадках, коли в шарі повітря безпосередньо над джерелами газопилової емісії існує інверсія - розташування шару більш холодного повітря під теплим, що перешкоджає руху повітряних мас і затримує перенесення домішок вгору. У результаті шкідливі викиди зосереджуються під шаром інверсії, зміст їх у землі різко зростає, що стає однією з причин утворення раніше невідомого в природі фотохімічного туману.
2.3. Фотохімічний туман (зміг)
Фотохімічний туман являє собою багатокомпонентну суміш газів і аерозольних частинок первинного і вторинного походження. До складу основних компонентів смогу входять: озон, оксиди азоту й сірки, численні органічні сполуки перекісної природи, звані в сукупності фотооксидантами. Фотохімічний смог виникає в результаті фотохімічних реакцій за певних умов: наявності в атмосфері високої концентрації оксидів азоту, вуглеводнів і інших забруднювачів, інтенсивної сонячної радіації і затишності або дуже слабкого обміну повітря в приземному шарі при могутній і, протягом не менше доби, підвищеної інверсії. Стійка безвітряна погода, що зазвичай супроводжується інверсіями, необхідна для створення високої концентрації реагуючих речовин. Такі умови створюються частіше в червні, вересні і рідше взимку. При тривалій ясній погоді сонячна радіація викликає розщеплення молекул діоксиду азоту з утворенням оксиду азоту і атомарного кисню. Атомарний кисень з молекулярним киснем дають озон. Здавалося б, останній, окислюючи оксид азоту, повинен знову перетворюватися на молекулярний кисень, а оксид азоту - в діоксид. Але цього не відбувається. Оксид азоту вступає в реакції з олефінами вихлопних газів, які при цьому розщеплюються по подвійному зв'язку і утворюють осколки молекул і надлишок озону. У результаті тривалої дисоціації нові маси діоксиду азоту розщеплюються і дають додаткові кількості озону. Виникає циклічна реакція, у результаті якої в атмосфері поступово накопичується озон. Цей процес у нічний час припиняється. У свою чергу озон вступає в реакцію з олефінами. В атмосфері концентруються різні перекиси, які в сумі і утворюють характерні для фотохімічного туману оксиданти. Останні є джерелом так званих вільних радикалів, що відрізняються особливою реакційною здатністю. Такі смоги - нерідке явище над Лондоном, Парижем, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком і іншими містами Європи й Америки. За своїм фізіологічному впливом на організм людини вони вкрай небезпечні для дихальної і кровоносної системи і часто бувають причиною передчасної смерті міських жителів з ослабленим здоров'ям.
2.4. Хімічне забруднення природних вод
Усяка водойма або водне джерело пов'язане з навколишнім його внеагней середовищем. На нього впливають умови формування поверхневого або підземного водного стоку, різноманітні природні явища, індустрія, промислове і комунальне будівництво, транспорт, господарська і побутова діяльність людини. Наслідком цих впливів є внесення у водне середовище нових, невластивих їй речовин - забруднювачів, що погіршують якість води. Забруднення, що надходять у водне середовище, класифікують по-різному, в залежності від підходів, критеріїв і завдань. Так, звичайно виділяють хімічне, фізичне й біологічне забруднення. Хімічне забруднення являє собою зміну природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок, як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частки), так і органічної природи (нафта й нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево-активні речовини, пестициди ).
2.5. Неорганічне забруднення
Основними неорганічними (мінеральними) забруднювачами прісних і морських вод є різноманітні хімічні сполуки, токсичні для мешканців водного середовища. Це сполуки миш'яку, свинцю, кадмію, ртуті, хрому, міді, фтору. Більшість з них потрапляє у воду в результаті людської діяльності. Важкі метали поглинаються фітопланктоном, а потім передаються по харчовому ланцюзі більше високоорганізованим організмам. Токсичний ефект деяких найпоширеніших забруднювачів гідросфери представлений у таблиці № 2:
Таблиця № 2.
Речовина
Планктон
Ракоподібні
Молюски
Риби
Мідь
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
Цинк
+
+ +
+ +
+ +
Свинець
-
+
+
+ + +
Ртуть
+ + + +
+ + +
+ + +
+ + +
Кадмій
-
+ +
+ +
+ + + +
Хлор
-
+ + +
+ +
+ + +
Родоніт
-
+ +
+
+ + + +
Ціанід
-
+ + +
+ +
+ + + +
Фтор
-
-
+
+ +
Сульфід
-
+ +
+
+ + +
Ступінь токсичності (примітка):
відсутня. -
- Дуже слабка. +
- Слабка. + +
- Сильна. + + +
- Дуже сильна ++++.
Крім перерахованих у таблиці речовин, до небезпечних заразливий водного середовища можна віднести неорганічні кислоти і підстави, що обумовлюють широкий діапазон рН [5] промислових стоків (1,0 - 11,0) і здатних змінювати рн водного середовища до значень 5,0 або вище 18 , 0, тоді як риба в прісній і морській воді може існувати тільки в інтервалі рН 5,0 - 8,5. Серед основних джерел забруднення гідросфери мінеральними речовинами й біогенними елементами варто згадати підприємства харчової промисловості і сільське господарство. З зрошуваних земель щорічно вимивається близько 6 млн. т. солей. До 2000 року можливе збільшення їхньої маси до 12 млн. тонн / рік. Відходи, що містять ртуть, свинець, мідь локалізовані в окремих районах у берегів, однак деяка їхня частина виноситься далеко за межі територіальних вод. Забруднення ртуттю значно знижує первинну продукцію морських екосистем, придушуючи розвиток фітопланктону. Відходи, що містять ртуть, зазвичай нагромаджуються в донних відкладеннях заток або естуаріях рік. Подальша її міграція супроводжується нагромадженням метилової ртуті і її включенням у трофічні ланцюги водних організмів. Так, сумну популярність придбала хворобу Мінамата, вперше виявлену японськими вченими в людей, що вживали в їжу рибу, виловлену в затоці Мінамата, у який безконтрольно скидали промислові стоки з техногенною ртуттю.
2.6. Органічне забруднення
Серед внесених в океан із суши розчинних речовин, велике значення для мешканців водного середовища мають не тільки мінеральні, біогенні елементи, але й органічні залишки. Винесення в океан органічної речовини оцінюється в 300 - 380 млн. тонн / рік. Стічні води, що містять суспензії органічного походження або розчинена органічна речовина, згубно впливають на стан водойм. Осідаючи, суспензії заливають дно й затримують розвиток або повністю припиняють життєдіяльність даних мікроорганізмів, що беруть участь у процесі самоочищення вод. При гнитті даних опадів можуть утворюватися шкідливі сполуки й отруйні речовини, такі як сірководень, які призводять до забруднення всієї води в річці. Наявність суспензій утрудняють також проникнення світла в глиб води, і сповільнює процеси фотосинтезу. Одним з основних санітарних вимог, що пред'являються до якості води, є вміст у ній необхідної кількості кисню. Шкідлива дія роблять всі забруднення, які, так чи інакше, сприяють зниженню вмісту кисню у воді. Поверхнево-активні речовини - жири, масла, мастильні матеріали - утворять на поверхні води плівку, яка перешкоджає газообміну між водою й атмосферою, що знижує ступінь насиченості води киснем. Значний обсяг органічних речовин, більшість з яких не властива природним водам, скидається в ріки разом із промисловими і побутовими стоками. Наростання забруднення водойм і водостоків спостерігається у всіх промислових країнах. Інформація про зміст деяких органічних речовин у промислових стічних водах надана нижче:
Таблиця № 3.
Забруднюючі речовини
КІЛЬКІСТЬ У СВІТОВОМУ СТОК, МЛН.Т. / РІК
1. Нафтопродукти.
26,563
2. Феноли.
0,460
3. Відходи виробництв синтетичних волокон.
5,500
4. Рослинні органічні залишки.
0,170
5. Всього.
33,273
У зв'язку зі швидкими темпами урбанізації й трохи уповільненим будівництвом очисних споруд або їх незадовільною експлуатацією водні басейни й грунт забруднюються побутовими відходами. Особливо відчутне забруднення у водоймах з уповільненою течією або непроточних (водосховища, озера). Розкладаючись у водному середовищі, органічні відходи можуть стати середовищем для патогенних організмів. Вода, забруднена органічними відходами, стає практично непридатною для пиття й інших потреб. Побутові відходи небезпечні не тільки тим, що є джерелом деяких хвороб людини (черевний тиф, дизентерія, холера), але і тим, що вимагають для свого розкладання багато кисню. Якщо побутові стічні води надходять у водойму в дуже великих кількостях, то зміст розчинного кисню може знизитися нижче рівня, необхідного для життя морських і прісноводних організмів.
2.7. Забруднення грунту
Грунтовий покрив Землі являє собою найважливіший компонент біосфери Землі. Саме грунтова оболонка визначає багато процесів, що відбуваються а біосфері. Найважливіше значення грунтів складається в акумулюванні органічної речовини, різних хімічних елементів, а також енергії. Грунтовий покрив виконує функції біологічного поглинача, руйнівника і нейтралізатора різних забруднень. Якщо ця ланка біосфери буде зруйновано, то сформоване функціонування біосфери безповоротно порушиться. Саме тому надзвичайно важливе вивчення глобального біохімічного значення грунтового покриву, його сучасного стану й зміни під впливом антропогенної діяльності. Одним з видів антропогенного впливу є забруднення пестицидами.
2.8. Пестициди як забруднюючий фактор
Відкриття пестицидів - хімічних засобів захисту рослин і тварин від різних шкідників і хвороб - одне з найважливіших досягнень сучасної науки. Сьогодні у світі на 1 га. наноситься 300 кг. хімічних засобів. Однак у результаті тривалого застосування пестицидів у сільському господарстві, медицині (боротьба з переносниками хвороб), майже повсюдно відбувається зниження ефективності, внаслідок розвитку резистентних шкідників і поширенню нових шкідливих організмів, природні вороги і конкуренти яких були знищені пестицидами. У той же час дія пестицидів стало виявлятися в глобальних масштабах. З величезної кількості комах шкідливими є лише 0,3% або 5 тис. видів. У 1250-ти видів виявлена ​​резистентність до пестицидів. Це посилюється явищем перехресної резистенції, що полягає в тому, що підвищена стійкість до дії одного препарату супроводжується стійкістю до з'єднань інших класів. З загальнобіологічних позицій резистентність можна розглядати як зміну популяцій у результаті переходу від чутливого штаму до стійкого штаму того ж виду внаслідок добору, викликаного пестицидами. Це явище пов'язане з генетичними, фізіологічними і біохімічними перебудовами організмів.
Непомірне застосування пестицидів (гербіцидів, інсектицидів, дефоліантів) негативно впливає на якість грунту. У зв'язку з цим посилено вивчається доля пестицидів у грунтах і можливості їх знешкоджувати хімічними й біологічними способами. Дуже важливо створювати й застосовувати тільки препарати з невеликою тривалістю життя, вимірюваної тижнями або місяцями. У цій справі вже досягнуті певні успіхи й впроваджуються препарати з великою швидкістю деструкції, однак проблема в цілому ще не вирішена.
2.9. Кислі атмосферні випади на сушу
Одна з найгостріших глобальних проблем сучасності і недалекого майбутнього це проблема зростаючої кислотності атмосферних опадів і грунтового покриву. Райони кислих грунтів не знають посух, але їхня природна родючість знижена й нестійка; вони швидко виснажуються й урожаї на них низькі. Кислотні дощі викликають не тільки підкислення поверхневих вод і верхніх горизонтів грунтів. Кислотність зі спадними потоками води поширюється на весь грунтовий профіль і викликає значне підкислення грунтових вод. Кислотні дощі виникають у результаті господарської діяльності людини, що супроводжується емісією колосальних кількостей оксидів сірки, азоту, вуглецю. Ці оксиди, надходячи в атмосферу, переносяться на великі відстані, взаємодіють з водою і перетворюються на розчини суміші сірчистої, сірчаної, азотистої, азотної і вугільної кислот, які випадають у вигляді «кислих дощів» на сушу, взаємодіючи з рослинами, грунтами, водами. Головними джерелами в атмосфері є спалювання сланців, нафти, вугілля, газу в індустрії, у сільському господарстві, в побуті. Господарська діяльність людини майже вдвічі збільшила надходження в атмосферу оксидів сірки, азоту, сірководню й оксиду вуглецю. Природно, що це позначилося на підвищенні кислотності атмосферних опадів, наземних і грунтових вод. Для вирішення цієї проблеми необхідно збільшити обсяг систематичних представницьких вимірів сполук забруднюючих атмосферу речовин на більших територіях.
Охорона природи - завдання нашого століття, проблема, що стала соціальною. Знову і знову ми чуємо про небезпеку, що загрожує навколишньому середовищі, але до цих пір багато хто з нас вважають їх неприємним, але неминучим породженням цивілізації й думають, що ми ще встигнемо впоратися з усіма утрудненнями. Однак, вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і діюча політика стосовно навколишнього середовища буде можлива лише в тому випадку, якщо ми назбираємо надійні дані про сучасний стан середовища, обгрунтовані знання про взаємодію важливих екологічних факторів, якщо розробить нові методи зменшення і запобігання шкоди, що завдається природі Людиною.
Висновок
У даній роботі зроблена спроба розкрити теоретичну основу питання. Очевидно, що через надмірну просторості даної теми неможливо докладно розглянути в одній роботі всі сторони цієї проблеми. Однак, виходячи з усього вищесказаного, можна зробити деякі висновки, узагальнюючи аналіз розглянутого питання.
Глобальні проблеми пов'язані з вирішенням ряду наукових, технічних, економічних та інших питань, але, перш за все це проблеми соціальні. В умовах миру і науково-технічної революції, здійснення стратегії сталого розвитку людської цивілізації не загрожує загибель через перенаселення, нестачу ресурсів і забруднення навколишнього середовища.
Тисячоліттями людина жила, працював, розвивався, але він і не підозрював, що, можливо, настане день, коли стане важко, а може й неможливо, дихати чистим повітрям, пити чисту воду, вирощувати щось на землі, так як повітря забруднене, вода отруєна, грунт заражена радіацією або іншими хімічними речовинами. Але багато що змінилося з тих пір. І в нашому столітті це цілком реальна загроза, і не багато людей усвідомлюють це. Кожна людина повинна усвідомлювати, що Людство на межі загибелі, і виживемо ми чи ні - заслуга кожного з нас.
Список літератури
1. Алісов Н. В. Економічна та соціальна географія світу (загальний огляд) підручник для вузів .- М.: Гардаріки, 2000.
2. Географія довідник абітурієнта сост. Т. С. Майорова .- М.: Слово: АСТ, 1998.
3. Голубєв Г. М. Геоекологія підручник для вузів .- М.: Аспект-Пресс, 2006.
4. Горбаньов В. А. Екологія. Економічна та соціальна географія світу короткий курс. 10 клас .- М.: Дрофа, 1997.
5. Лукашук І. І. Глобалізація, держава, право, XXI століття Те, що стосується всіх, усіма повинно підтримуватися РАН, Ін-т д-ви і права .- М.: Спарк, 2000.
6. Навколишнє середовище Енциклопедичний словник-довідник. 1500 термінів. Т.1. А-О: пров. з нім. ред. Є. М. Гончарова .- М.: Прогрес, 1999.
7. Планета Земля. Енциклопедія: Учеб.пособие: пров. з англ ..- М.: Росмен, 2000.
8. Протасов В. Ф. Екологія, здоров'я і охорона навколишнього середовища в Росії навчальний і довідковий посібник .- М.: Фінанси і статистика, 2000.
9. Шліхтер С. Б. Світове господарство навч. посібник Рос. акад. освіти, Ун-т .- М.: РОУ, 1996.
10. Екологія / Авт.-сост. А. Є. Чижевський .- М.: АСТ: Астрель, 2005.
11. Бестужев-Лада І. переживе людство 21 століття?: Прогнози і проблеми в Росії і в світі / / Праця .- 1996 .- 5-11 травня.-С.22
12. Василевська М. Ера робота або ера людини?: Майбутнє цивілізації в ракурсі глобальних проблем, сценарії розвитку / / Наука і релігія .- 1997 .- N 10.-С.3-9
13. Вебер А. Чи можливо сталий розвиток? Людина і суспільство перед обличчям глобальних викликів / / Вільна думка .- 1998 .- N 5.-С.42-55
14. Данилов А. Глобалізм, регіоналізм і сучасний трансформаційний процес / / Соціс .- 1998 .- N 9.-С.12-17
15. Ласло Е. Шляхи, що ведуть у майбутнє тисячоліття. Проблеми і перспективи / / Питання історії природознавства і техніки .- 1998 .- N 1.-С.121-151
16. Маркович Д. Глобальні проблеми і якість життя / / Соціс .- 1998 .- N 4.-С.129-132
17. Моїсєєв М. Екологія в сучасному світі: Захист природи і екологія цивілізації / / Наука і життя .- 1998 .- N 3.-С.2-10


[1] Римський клуб (це міжнародна організація, заснована в 1968 році з метою дослідження розвитку людини в період НТР.
[2] Гладкий Ю.Н. Глобалістика: важкий шлях становлення. Світова економіка і міжнародні відносини, 1994, № 10.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Реферат
92.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Глобальні проблеми людства 2
Глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства Міжнародні соціальні проблеми
Глобальні соціальні проблеми і майбутнє людства
Держава право і глобальні проблеми людства
Макрорегіони Зарубіжної Азії Африка і глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства і проблема цінності науково-дослідницького прогресу
Глобальні прогнози для людства
© Усі права захищені
написати до нас