Глибинно психологічне дослідження девіантної поведінки підлітків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План

Введення

1. Теоретико-методологічний аналіз девіантної поведінки у вітчизняній та зарубіжній літературі
1.1 Вітчизняна психологія про причини виникнення і формування девіантної поведінки.
1.2 Девіантна поведінка з точки зору ортодоксального психоаналізу.
1.3 Его-психологія про девіантну поведінку.
1.4 Девіантна поведінка з точки зору індивідуальної психології.
1.5 Погляд на формування девіантної поведінки з точки зору теорії об'єктних відносин.
1.6 Причини виникнення відхиляється
1.7 Роль батьків у виникненні і формуванні девіантної поведінки підлітків
Введення.
Актуальність дослідження. Підлітковий вік - це найбільш важкий і складний з усіх дитячих вікових груп, що представляє собою період становлення особистості. Цей вік характеризується наявністю самих різноманітних психологічних проблем і труднощів, які найчастіше витісняються у зв'язку зі страхом усвідомлення.
Батьки, будучи самими головними людьми в життя своїх дітей, безпосередньо сприяють формуванню тих чи інших рис характеру, властивостей особистості, здібностей. Діти, реагуючи на прямі і невисловлені вимоги й очікування батьків, намагаються бути якомога краще, задовольняючи ці вимоги. Проте батьки далеко не завжди усвідомлюють, які їх особистісні риси і властивості впливають на розвиток дитини, на формування його як особистості, формування тих чи інших патернів поведінки.
Тривожним симптомом є зростання числа підлітків з девіантною поведінкою, що проявляється в асоціальних, конфліктних і агресивних вчинках, деструктивних і аутодеструктивних діях, відсутності інтересу до навчання, адиктивних тенденції і т. д. Наше завдання - вивчити причини виникнення такого феномену як девіантна поведінка, з тим , щоб виробити найбільш ефективні методи допомоги проблемним дітям, відновлення порозуміння в їх сім'ях, що в свою чергу є важливим чинником успішного переходу дитини від підліткового віку до юнацького.
Предметом дослідження є девіантна поведінка підлітків.
Об'єкт дослідження - глибинно-психологічні механізми, що опосередковують розвиток девіантної поведінки дітей (причини виникнення і форми перебігу відхилень у поведінці, а також механізм зв'язку між стилем батьківських відносин і порушенням у поведінці дітей).
Мета даної роботи - виявити і описати механізми розвитку девіантної поведінки підлітків та ролі батьків у цьому процесі.
Гіпотеза: Стиль батьківських відносин впливає на виникнення і перебіг відхиляється поведінки підлітків.
Завдання дослідження:
ü аналіз даної проблеми в контексті існуючих вітчизняних і зарубіжних теорій;
ü організація та проведення дослідження групи підлітків на виявлення виникаючих в пубертатному періоді тенденцій до відхиляється;
ü допомога підлітку в подоланні проблем і труднощів цього віку.
1. Теоретико-методологічний аналіз девіантної поведінки у вітчизняній і зарубіжній літературі.
1.1 Вітчизняна психологія про причини виникнення і формування девіантної поведінки.
Вітчизняна психологія, не заперечуючи впливу вроджених особливостей організму на властивості особистості, стоїть на позиціях того, що людина стає особистістю по мірі включення в навколишнє життя [1, 2]. Особистість формується за участю і під впливом інших людей, які передають накопичені ними знання та досвід; не шляхом простого засвоєння суспільних відносин, а в результаті складної взаємодії зовнішніх (соціальних) і внутрішніх (психофізичних) задатків розвитку, являє собою єдність індивідуально-значущих та соціально- типових рис і якостей.
Так, Л. С. Виготський вважає, що специфіка дитячого розвитку полягає в тому, що воно підпорядковується не дії біологічних законів, як у тварин, а дії суспільно-історичних законів. Розвиток людини відбувається шляхом присвоєння історично вироблених форм і способів діяльності. «Розвиток, - пише він, - є процес формування людини або особистості, що відбувається шляхом виникнення на кожному ступені нових якостей, специфічних для людини, підготовлених всім попереднім ходом розвитку, але не містяться в готовому вигляді на більш ранніх ступенях» [2].
По Л. С. Виготському, рушійна сила психічного розвитку - навчання. Навчання є внутрішньо необхідний і загальний момент у процесі розвитку в дитини не природних, але історичних особливостей людини. Навчання не тотожне розвитку. Воно пробуджує і приводить у рух внутрішні процеси розвитку, які спочатку для дитини можливі лише у сфері взаємини з оточуючими та співпраці з товаришами, але потім, пронизуючи весь внутрішній хід розвитку, стають надбанням самої дитини. При цьому, неможлива пряма «пересадка» знань у голову суб'єкта, минаючи його власну діяльність. Вплив дорослого (середовища) не може бути здійснено без реальної діяльності самої дитини. І від того, як діяльність буде побудована і здійснена, залежить розвиток дитини. Процес розвитку - це саморух суб'єкта завдяки його діяльності в предметі, а чинники спадковості та середовища є необхідними умовами, від яких залежить індивідуальна неповторність особистості.
Отже, характер виховання і поведінки людини розглядаються Л. С. Виготським у соціально зумовленої, що розвивається життєдіяльності, у зміні відносин дитини до навколишньої дійсності і, відповідно, цілком визначається тієї суспільної середовищем, в якій дитина росте і розвивається. Таким чином, з цієї позиції феномен девіантної поведінки розглядається як результат впливу соціального середовища. Саме в ній формується фон поведінкового відхилення, що грає, як правило, активну роль.
Розглядаючи девіації психосоціального розвитку підлітків в рамках теорії діяльності, спираючись на роботи А. М. Леонтьєва, Д. Б. Ельконіна, А. В. Запорожця, можна відзначити наступне. Провідна діяльність у пубертатному періоді має такі компоненти як інтимно-особистісне спілкування з іншими і навчально-професійна діяльність. Отже, виділяють три ключових виду «діяльнісних деформацій», які є базовими підставами відхиляється поведінки підлітків [6, стор 404-411].
По-перше, це ситуація, коли провідна в молодшому шкільному віці навчальна діяльність у своїй традиційній формі залишається і в отроцтві. Наслідками можуть стати підміна навчальною діяльністю діяльності навчально-професійної, а також неможливість включення підлітка в повноцінне інтимно-особистісне спілкування з дорослими і особливо з однолітками. У цьому випадку соціальна функція отроцтва як стадії інтеграції дитинства та адаптаційної щаблі зрілості не реалізується.
По-друге, це ситуація, коли підліток на попередніх етапах розвитку не відпрацював в необхідній мірі «ігровий період», гра тепер виходить на перший план і стає провідною діяльністю в підлітковому віці. Фіксація підлітка на ігрової діяльності не тільки заважає становленню його інтимно-особистісного спілкування з однолітками і дорослими, а й зумовлює як би «тупиковий» розвиток навчальної діяльності, нездатною перетворитися на діяльність навчально-професійну.
По-третє, це ситуація, коли провідна багатопланова розгорнута діяльність виявляється деформованої у зв'язку зі сформованим з тих чи інших причин дисбалансом інтимно-особистісної та навчально-професійної її сторін [7, стор 24-39].
Отже, згідно теорії діяльності, поведінка, що відхиляється може бути наслідком деформації, порушення «діяльнісної лінії» онтогенезу [6, стор 404].
За визначенням І. С. Кона девіантна поведінка - це система вчинків, що відхиляються від загальноприйнятої або непрямими норми, будь то норми психічного здоров'я, права, культури чи моралі [8, стор 237]. Девіантна поведінка підрозділяється на дві великі категорії: поведінка, що відхиляється від норм психічного здоров'я, що припускає наявність явної чи прихованої психопатології, і антисоціальна поведінка, що порушує якісь соціальні та культурні норми, особливо правові. Підлітковий вік і рання юність є групою підвищеного ризику, тому що позначаються внутрішні труднощі перехідного віку, починаючи з псіхогормональних процесів і закінчуючи перебудовою Я-концепції; з'являються суперечності, зумовлені перебудовою механізмів соціального контролю: дитячі форми контролю, засновані на дотриманні зовнішніх норм і слухняності дорослим, вже не діють, а дорослі способи, які передбачають свідому дисципліну і самоконтроль ще не склалися або не зміцніли.
Як не різні форми девіантної поведінки, вони взаємопов'язані і утворюють єдиний блок, так що залучення підлітка в один вид девіантних дій підвищує ймовірність його залучення також і в іншій. Протиправна поведінка, у свою чергу, вважає І.С. Кон, хоч і не так жорстко, пов'язане з порушенням норм психічного здоров'я. До певної міри збігаються і сприяють девіантної поведінки соціальні фактори (шкільні труднощі, травматичні життєві події, вплив девіантної субкультури або групи). Що ж стосується індивідуально-особистісних чинників, то найбільш важливими і постійно присутніми, на думку І.С. Кона, є локус контролю і рівень самоповаги. Девіантна поведінка сприяє зниженню самоповаги, тому що залучений до нього індивід мимоволі засвоює і розділяє негативне ставлення суспільства до своїх вчинків, а тим самим і до себе. Низька самоповага сприяє зростанню антінорматівного поведінки: беручи участь у антисоціальних групах та їх діях, підліток намагається тим самим підвищити свій психологічний статус у однолітків, знайти такі способи самоствердження, яких у нього не було в сім'ї та школі. При деяких умовах, особливо при низькому початковому самоповагу, девіантна поведінка сприяє підвищенню самоповаги.
Почуття самознищення, своєї невідповідності вимогам, що пред'являються ставить дитину перед вибором або на користь вимог і продовження болісних переживань, або на користь підвищення самоповаги в поведінці, направленому проти цих вимог. Відповідно, бажання відповідати очікуванням колективу, суспільства зменшується, а прагнення ухилитися від них - зростає. У результаті й установки, і референтні групи, і поведінку підлітка стає все більш антінорматівнимі. Так утворюється замкнене коло [8].
Так, на думку І. С. Кона, на формування девіантної поведінки підлітків можуть впливати соціальні фактори, перебудова Я-концепції, патології психічного здоров'я, а також індивідуально-особистісні чинники, серед яких І. С. Кон особливо виділяв локус контролю і рівень самоповаги.
А. В. Петровський у концепції персоналізації особистості розглядає потребу індивіда бути "ідеально представленої" у свідомості значущих інших людей особистістю, причому тими своїми особливостями, які він сам цінує в собі [13]. Однак потреба бути особистістю (прагнення підкреслити свою індивідуальність, неповторність) може бути задоволена лише при наявності здатності бути особистістю. Особистість А. В. Петровський визначав як системне соціальне якість, що набувається індивідом у предметній діяльності та спілкуванні і характеризує рівень і якість представленості суспільних відносин в індивіді.
А. В. Петровський виділив три макрофази соціального розвитку особистості на дотрудовой стадії соціалізації: дитинство, де адаптація особистості виражається в оволодінні нормами соціального життя; отроцтво - період індивідуалізації, яке виражається в потребі індивіда в максимальної персоналізації, у потребі "бути особистістю"; юність - інтеграція, що виражається в придбанні рис і властивостей особистості, що відповідають необхідності і потреби групового і власного розвитку. У процесі соціалізації людина приміряє на себе різні ролі. Це положення дозволяє міркувати про пошук ігрового змісту, яке дозволило б дитині апробувати різні ролі. Рольовий поведінка допомагає або закрити канали особистої інформації, які він не хоче проявити перед суспільством, або впровадитися глибоко в діяльність і свідомість, що перетворюється в його "Я".
Розрив між потребою і здатністю «бути особистістю» може призвести до серйозних порушень процесу особистісного розвитку, якісно викривити лінію особистісного зростання. У підлітковому віці разом з адаптацією здійснюється активна індивідуалізація та інтеграція підлітка до групи однолітків. Індивідуалізація підлітка може виявлятися у формі самоствердження, яке має позитивний вплив на процес і результати громадської та навчальної діяльності, якщо його мотивом є прагнення до лідерства і престижності. У той же час самоствердження підлітків може мати і соціально-полярні підстави - від подвигу до правопорушення [13].
Звідси можна зробити висновок, що формування адекватної поведінки підлітка, за А. В. Петровському, залежить від його «здатності бути особистістю», що у свою чергу визначається тим середовищем, в якій відбувається розвиток дитини за допомогою спілкування, предметної та ігрової діяльності, орієнтації на значущих людей.
В.С. Мухіна, розглядаючи питання соціалізації та індивідуалізації особистості в суспільстві, підкреслює, що схильність до девіацій різного ступеня закладається з дитячого віку, причому не в останню чергу завдяки батькам. «Ідентифікаційні відносини матері з дитиною організовують у нього соціальні потреби в позитивних емоціях, домагання на визнання і почуття довіри до людей» [14, стор 183]. За допомогою ідентифікації як механізму уподібнення індивід привласнює з соціуму всі досягнення людства. Проте мати вчить дитину і необхідного для розвитку його особистості відокремлення. Цей механізм дає можливість особистості «зберігати свою індивідуальність, почуття власної гідності і тим самим реалізовувати свої домагання на визнання» [14, стор 184]. Саме відокремлення індивідуалізує присвоєне поведінка, ціннісні орієнтації і мотиви людини. Так як крайнім варіантом відокремлення є відчуження від себе, інших і світу в цілому, причина поводження, що відхиляється може лежати в деперсоналізації особистості, що виражається у відсутності особистісної позиції, недовіру іншим, відхід від спілкування з оточуючими і навіть суїцидальних тенденціях.
Ідентифікація та відокремлення - це і є два рівноцінно значущих і одночасно діалектично суперечливих елемента пари єдиного механізму, розвивального особистість і що робить її психологічно вільною. Похідні від основної пари (конформність - самостійність, співпереживання - заздрість і ін) отримують свій розвиток в специфічних соціальних ситуаціях: з ситуативно виникає поведінки у певних умовах складаються властивості особистості і закріплюється певна модель поведінки. У структурі особистості превалюючий член пари визначає особистісні характеристики. У крайньому вираженні кожен член пари асоціальний.
Порушення поведінки можливі також при аномаліях темпераменту і характеру, тобто при психопатіях та акцентуаціях. Однак, наявність психопатій і акцентуацій характеру не завжди однозначно є визначальними чинниками в розвитку девіантної поведінки. На основі робіт К. Леонгарда, А.Є. Личко і С. Шмішека розглянемо специфічні поєднання рис характеру, які можуть визначати ті чи інші відхилення в поведінці [15, 16].
Так, при гипертимной акцентуації характеру - найбільш поширеної серед підлітків - виражена реакція емансипації і високий рівень конформності, прояв у системі відносин рис мужності створюють грунт для виникнення соціальної дезадаптації. Акцентуація нестійкого типу пов'язана з мінливістю настрою, вчинків і дій без видимих ​​причин, з слабоволием, схильністю до страхів, поверховістю контактів. Тривожний тип схильний до страху, надмірної підпорядкованості, зухвалому викиду негативних емоцій. Отже, при наявності будь-якої акцентуації характеру (загострення рис певного типу) особистість відрізняється деякими індивідуальними гіпертрофованими якостями, такими, що порушують соціальні контакти або сприяють розвитку відносин.
Як правило, ці аномалії характеру відбуваються унаслідок негативних виховних впливів, коли батьками або особами, що їх замінюють, створюються ситуації, в яких викристалізовуються і закріплюються негативні, негативні риси характеру.
Узагальнюючи вищевикладені концепції можна зробити висновок, що серед факторів, що впливають на виникнення девіантної поведінки, вітчизняні психологи основний акцент роблять на значимості соціального середовища, в якому росте і розвивається дитина. По Л. С. Виготському, поведінка визначається вихованням, а виховання, у свою чергу, тієї суспільної середовищем, в якому формується особистість. А. В. Петровський також вважає, що на адекватність поведінки впливає середовище, що оточує дитину в процесі його розвитку, відзначаючи при цьому, що саме в соціумі формується здатність або нездатність індивіда «бути особистістю», що залежить від рівня і якості представленості суспільних відносин у індивіді. В. С. Мухіна не заперечуючи, що особистість і способи її поведінки формується за участю і під впливом соціуму, підкреслює значимість ролі матері в цьому процесі, аргументуючи це тим, що саме відносини з матір'ю є першим об'єктом ідентифікації дитини, і саме мати вчить дитину відокремлення. І. С. Кон більш широко розглядає проблему девіантної поведінки, вважаючи, що крім соціальних факторів на його виникнення впливають також можливі психічні відхилення, нестабільність Я-концепції, а також індивідуально-особистісні якості дитини: локус контролю і рівень самоповаги.
1.2 Девіантна поведінка з точки зору ортодоксального психоаналізу.
Особистість, по 3. Фрейдом, - це взаємодія взаємно спонукають і стримуючих сил. Динаміка особистості визначається дією інстинктів. Вони складаються з чотирьох компонентів: спонукання; мета (тобто отримання задоволення); об'єкт, за допомогою якого мета може бути досягнута; джерело, в якому спонукання породжується. Одне з основних положень психоаналітичного вчення про розвиток особистості полягає в тому, що сексуальність є основний людський мотив.
Особистість складається з трьох основних компонентів: ід, его і суперего. Ід - найбільш примітивний компонент, носій інстинктів. Будучи ірраціональним і несвідомим, ід підпорядковується принципу задоволення. Інстанція его слідує принципу реальності і враховує особливості зовнішнього світу, його властивості і відносини. Суперего, розвиваючись на основі его, виконує функцію морального гальма або контрсили по відношенню до практичної діяльності его. Оскільки вимоги до его з боку ід, суперего і реальності несумісні, неминуче його перебування в ситуації конфлікту, що створює нестерпне напруженість, від якого особистість рятується за допомогою захисних механізмів [11]. Таким чином, нормальний розвиток особистості передбачає появу оптимальних захисних механізмів, що призначені врівноважити сфери свідомості і несвідомого.
Фрейд виділяв два основних види потягів, два найбільш потужних інстинкту: сексуальний (лібідо) та інстинкт потягу до смерті (танатос). Енергія першого типу спрямована на зміцнення, збереження і відтворення життя. Енергія другого типу спрямована на руйнування і припинення життя. Він стверджував, що вся людська поведінка є результатом складної взаємодії цих інстинктів, і між ними існує постійна напруга. Фрейд також припустив, що лібідо - енергія, притаманна потягу до життя - шукає виходу в будь-якої творчої діяльності; людина прагне до свободи і самоствердження. Однак свобода обмежується разом з розвитком культури. Придушення, витіснення лібідо веде до сублімації сексуальної енергії, змінами поведінки аж до садизму і злочинів [17].
Також, відповідно до теорії психоаналізу, взаємовідносини та поведінку людей складаються під значним впливом досвіду ранніх дитячих років. Найперші взаємини, які виникають всередині сім'ї, є визначальними характер подальших взаємин і поведінки дитини в соціумі. Відносини та проблеми, що виникають у підлітковому періоді, в молодості та зрілості є переробкою невирішених проблем дитинства.
Так, причинами формування відхилень у поведінці, згідно ортодоксальному психоаналізу, можуть бути: конфлікт між несвідомими потягами і обмеженнями, що виходять від его і суперего; дисбаланс у взаємодії лібідо і Танатоса (надмірне придушення лібідо); неадекватно сформовані механізми захисту, а також негативний досвід ранніх дитячих років.
1.3 Его-психологія про девіантну поведінку.
У дослідженнях Анни Фрейд одним з головних предметів вивчення є та інстанція психіки, яка відповідає за переробку конфліктів (Его) [18, 19].
На відміну від класичного психоаналізу, що вивчає, перш за все, приховані від свідомості психічні явища, А. Фрейд одна з перших в дитячій психоаналітичної традиції поширює основні положення 3. Фрейда на сферу свідомості, вивчаючи інстанцію его особистості. А. Фрейд розглядає дитяче розвиток як процес поступової соціалізації дитини, підкоряється закону переходу від принципу задоволення до принципу реальності.
Слідуючи традиції класичного психоаналізу, А. Фрейд поділяє особистість на її стійкі складові частини: ід, его і суперего. Інстинктивна частина, у свою чергу, ділиться на сексуальну та агресивну складові (психоаналітичний закон біполярності). Розвиток сексуального інстинкту визначається, як і в ортодоксальному психоаналізі, послідовністю Либидозную фаз. Відповідні фази розвитку агресивності виявляється у таких видах поведінки, як кусання, плювання, чіпляння (оральна агресивність); руйнування і жорстокість (прояв анального садизму); владолюбство, хвастощі, зарозумілість (на фалічної стадії); дісоціальние початку (в предпубертатном і пубертатности) [ 19].
Аналізуючи розвиток суперего, А. Фрейд описує ідентифікацію з батьками і интериоризацию батьківського авторитету. Суперего дорослого індивіда є представником моральних вимог суспільства, в якому живе людина. Таким чином, вимога, яка мала первісний характер і виходило від батьків, стає лише в ході прогресу (від об'єктної любові до батьків до ототожнення з ними) его-ідеалом, незалежним від зовнішнього світу і його прототипів [19, стор 99]. Кожне порушення прихильності дитини до батьків має небезпечні наслідки для моральної сфери і структури особистості дитини. Якщо дитина втрачає своїх батьків, або якщо вони в силу деяких причин втрачають для нього цінність як об'єкти, то він піддається разом з тим і небезпеки втратити або знецінити своє частково вже створене суперего. Через це він не може вже протиставити своїм потягам, які вимагають задоволення, активних внутрішніх сил. Таким чином А. Фрейд пояснює виникнення деяких асоціальних типів і психопатичних особистостей [19, стор 100].
Кожна фаза розвитку дитини, на думку А. Фрейд, є результат вирішення конфлікту між внутрішніми інстинктивними потягами і обмежувальними вимогами зовнішнього соціального оточення. А. Фрейд вважає, що, враховуючи фази, можна побудувати лінії розвитку для нескінченної кількості сфер дитячого життя. З точки зору А. Фрейд, важливим є не тільки рівень розвитку, досягнутий за відповідною лінії, але і співвідношення між усіма лініями. При цьому, підкреслювала вона, невідповідність, дисгармонію між різними лініями не слід розглядати як патологічне явище, тому що неузгодженості в темпі розвитку, які спостерігаються у людей з самого раннього віку, можуть бути всього лише варіаціями в межах норми. Дисгармонія ліній розвитку стає патогенетичним фактором тільки в тому випадку, якщо особистість надмірно розбалансована. Випливають звідси порушення поведінки вельми тривожні, особливо в таких областях, як дії з сексуальних і агресивних спонукань, надлишкові фантазії, тонкі раціоналізації делінквентна установок і брак контролю над анальними і уретральних тенденціями [19, стор 213].
Чим самостійним стає дитина у відношенні їжі, сну і т.д., вважає А. Фрейд, тим більше відходять на задній план тілесні потреби, поступаючись місцем новим інстинктивним бажанням. Дитина прагне до їх задоволення з тим же завзяттям, як колись прагнув до насичення при відчутті голоду. І знову він стикається з обмеженнями, які накладає на нього зовнішній світ. Дитина, природно, прагне здійснити свої інстинктивні мети невідкладно, не з огляду на зовнішніх обставин, але це може стати небезпечним для його життя, тому дорослий, хоче він того чи ні, змушений обмежувати дитину. У результаті цієї невідповідності між внутрішнім і зовнішнім, прагненням до задоволення і урахуванням реальності всі діти підліткового віку, за висловом А. Фрейд, «заплутані» в постійних складнощі зовнішнього світу і, природно, неслухняні, нечемні і вперті.
У ранньому дитинстві принцип задоволення панує без внутрішнього опору. У більш старших дітей він все ще володіє такими сторонами психіки, як несвідома і, почасти, свідоме життя фантазій, сновидінь і ін Той, хто перебуває під владою принципу задоволення, керується у своїх діях виключно своїм прагненням до задоволення бажань. Лише принцип реальності створює, за словами А. Фрейд, простір для відстрочки, затримки та обліку соціального оточення та його вимог. На цій підставі можна припустити, що принцип задоволення і десоціальное, або асоціальна поведінка сплетені так само тісно, ​​як принцип реальності і що відбулася соціалізація. Проте, було відмічено, що безпритульні діти і юні злочинці можуть досягти високого ступеня розвитку принципу реальності, не використовуючи його для соціалізації. Перехід від принципу задоволення до принципу реальності - лише попередня умова соціалізації індивіда. Просування до принципу реальності саме по собі ще не дає ніякої впевненості, що індивід буде слідувати соціальним вимогам [19, стор 249].
На думку А. Фрейд, майже всі нормальні елементи дитячого життя, особливо такі, як жадібність, користь, ревнощі, побажання смерті - штовхають дитини в напрямку десоціальності. Соціалізація - це захист від них. Деякі інстинктивні бажання витісняються зі свідомості, інші переходять у свою протилежність (реактивні освіти), спрямовуються на інші цілі (сублімація), зсуваються з власної персони на іншу (проекція) і т.д. З точки зору А. Фрейд, між процесами розвитку і захисними процесами немає ніякого внутрішнього протиріччя. Дійсні протиріччя лежать глибше - вони між бажаннями індивіда і його становищем у суспільстві, тому неможливо гладке протікання процесу соціалізації. Організація захисного процесу - це важлива і необхідна складова частина розвитку "Я".
Становлення принципу реальності, з одного боку, і розумових процесів, з іншого, відкриває шлях для нових механізмів соціалізації - таких, як наслідування, ідентифікація, інтроекція, що сприяють утворенню інстанції суперего. Формування ефективного суперего означає для дитини вирішальний прогрес у соціалізації. Дитина тепер здатний не тільки підкорятися моральним вимогам свого соціального оточення, але і сам бере в них участь і може відчувати себе їх представником. Однак ця внутрішня інстанція ще дуже слабка і довгі роки потребує підтримки й опори з боку авторитетної особи (батьки, вчитель) і може легко зруйнуватися через сильні переживань і розчарування в ньому.
Інший представник Его-психології - Е. Еріксон розглядає життєвий цикл особистості як сукупність восьми змінюють один одного стадій зростання, з яких перші чотири відповідають класичним фазам становлення дитячої сексуальності за Фрейдом. Однак, на відміну від ортодоксального психоаналізу, флуктуації лібідо відіграють тут другорядну роль. Визначальним фактором розвитку індивіда, поряд з його психосоматичними задатками, виступає спілкування зі «значущими іншими», коло яких, розширюючись у міру дорослішання дитини, спрямовує формування його особистості в соціально задане русло. Поклавши в основу своєї психологічної концепції біологічний принцип епігенеза, Еріксон описує становлення особистості як поетапне подолання нормативних психосоціальних криз. Дозвіл кожного з них означає придбання однієї з двох протилежних базових особистісних характеристик: довіри-недовіри до світу, вільного волевиявлення-безініціативності, працездатності-стагнації і т.д., з подальшим переосмисленням загальної життєвої перспективи. Интериоризация соціально схвалених якостей сприяє формуванню психосоціального тотожності особистості (її ідентичності) як основи психічного здоров'я та ознаки успішної соціальної адаптації. Під ідентичністю Е. Еріксон розуміє почуття реальності самості людини всередині соціальної реальності, що виникає в результаті подвійного процесу рефлексії та спостереження; це - відчуття самототожності Я в момент сприйняття ним навколишнього світу, уявлення про свою безперервності у часі та просторі (психологічний аспект), а також почуття включеності цього Я в деяку людську спільність, тотожність власного образу світу з притаманними цій спільності системою цінностей і типом світосприйняття (соціальний аспект). Рішення задач, характерних для кожного етапу, відповідно до Еріксону, залежить як від вже досягнутого рівня психомоторного розвитку індивіда, так і від загальної духовної атмосфери суспільства, в якому цей індивід живе. Ці міркування Еріка Еріксона лягли в основу двох найбільш важливих понять його концепції - «групової ідентичності» і «его-ідентичності». Групова ідентичність формується завдяки тому, що з першого дня життя виховання дитини орієнтоване на включення його в дану соціальну групу, на вироблення властивого цій групі світовідчуття. Его-ідентичність формується паралельно з груповою ідентичністю і створює у суб'єкта почуття сталості та безперервності свого «Я», незважаючи на ті зміни, які відбуваються з людиною в процесі його росту і розвитку.
Про підлітковому віці Еріксон говорить: «Небезпека цієї стадії полягає у змішуванні ролей. Там, де в його основі лежить сильне попереднє сумнів у власній статевій ідентичності, не рідкісні делінквентні та психотичні епізоди ... ... Інтеграція, тепер вже має місце у формі его-ідентичності, є щось більше, ніж сума дитячих ідентифікацій. Вона являє собою накопичений досвід здібності его інтегрувати всі ідентифікації зі пригодами лібідо, зі здібностями, розвиненими з задатків, і з можливостями, запропонованими соціальними ролями »[21, стор 250]. Підлітки, проходячи криза ідентичності, можуть відчувати свою непристосованість, деперсоналізацію, відчуженість і іноді кидаються у бік «негативної» ідентичності - протилежну тій, яку наполегливо пропонують їм батьки. У цьому ключі Еріксон інтерпретує деякі види девіантної поведінки [27, стор 229].
Таким чином, і Ганна Фрейд і Ерік Еріксон розглядають дитяче розвиток як процес поступової соціалізації дитини, розставляючи при цьому різні акценти: А. Фрейд - на переході від головного принципу задоволення до принципу реальності і формуванні суперего, Е. Еріксон - на інтеріоризації соціально схвалюваних якостей за допомогою спілкування із значущими іншими.
Виходячи з робіт А. Фрейд, можна говорити про наступні причини виникнення порушень поведінки у підлітковому віці: дисгармоничность між лініями розвитку; невідповідності між прагненням до задоволення і урахуванням реальності (що визначається станом его, яке має розвинутися до певних меж, тільки після досягнення яких можливе подальший розвиток); неадекватна організація захисних процесів; втрата або розчарування в авторитетному особу, яка інтеріорізіруется в суперего і, як наслідок, ослаблення функції суперего. Всі ці фактори, так чи інакше, залежать від позиції батьків, від відношення між матір'ю і дитиною зокрема.
Спираючись на теорію Е. Еріксона, невдале проходження перших чотирьох стадій розвитку (однієї або декількох з них) можна розглядати як причину поведінки, що відхиляється підлітка. Але і тут успішність чи не успішність проходження стадій в більшій мірі залежить від батьків, їх позиції і поведінки по відношенню до дитини. Так на етапі, коли головним завданням є розв'язання конфлікту «базисне довіру проти базисного недовіри», дуже важливий материнський догляд за дитиною, причому ступінь довіри залежить не від кількості їжі або проявленою любові, а від якості материнських відносин з дитиною. На стадії «автономія проти сорому і сумніву» важливо розвиток самостійності, на наступній стадії «ініціатива проти почуття провини» - надання дитині ініціативи у виборі діяльності, на стадії «працьовитість проти почуття неповноцінності» - заохочення у будь-якої діяльності. П'ята стадія - «ідентичність проти змішання ролей» відповідає пубертатного періоду, і вже на ній вплив батьків - непряме. Проте шанси на успішну ідентифікацію значно збільшуються, якщо підліток завдяки батькам уже виробив довіру, самостійність, заповзятливість, і вмілість.
1.4 Девіантна поведінка з точки зору індивідуальної психології.
У теорії Адлера чільна роль відводилася соціальному аспекту [22]. Він підкреслював цілісність і унікальність людської особистості. На противагу Фрейду, що надавало особливого значення подій минулого досвіду, Адлер стверджував, що вся динаміка психологічного життя особистості підпорядкована досягненню свідомих чи неусвідомлених цілей. Основною рушійною силою поведінки, даної людині від народження, Адлер вважав прагнення до переваги, яке, однак, не може здійснитися у слабкої і безпорадної дитини, що викликає почуття неповноцінності, що вимагає компенсації. Індивідуально своєрідне поєднання компенсаторних засобів формує певний стиль життя. Нездатність до компенсації обумовлює формування комплексу неповноцінності як однієї з причин серйозних особистісних проблем. Гармонійний розвиток особистості спирається на творчу силу Я як джерело свідомого активного побудови людиною власного життя, наділяє її змістом.
Адлер описує три ситуації дитинства, які можуть породити ізоляцію, недолік соціального інтересу та розвиток некооперативна стилю життя, заснованого на нереалістичною мети особистої переваги. Такими ситуаціями, які перешкоджають психологічному зростанню особистості, є органічна неповноцінність, розпещеність або покинутість. Діти, які страждають хворобами або слабкостями, можуть стати сильно центрованими на собі. Вони відмовляються від взаємодії з іншими з почуття неповноцінності і нездатності успішно змагатися з іншими дітьми. Адлер указує, однак, що ті діти, які долають свої труднощі, можуть «понад компенсувати» початкові слабкості і розвинути свої здібності в незвичайній ступеня. Розпещені або «зіпсовані» діти також мають труднощі у розвитку почуття соціального інтересу та кооперації. Їм не вистачає впевненості у своїх силах, оскільки інші робили все за них. Замість того щоб кооперуватися з іншими, вони можуть почати висувати односторонні вимоги до друзів та сім'ї. Соціальний інтерес у них зазвичай надзвичайно слабкий. Адлер виявив, що розпещені діти, як правило, відчувають мало справжніх почуттів по відношенню до батьків, якими вони так добре маніпулюють. Відторгнутість - третя ситуація, яка може сильно уповільнити розвиток дитини. Небажаний або відкинутий дитина ніколи не знав любові і кооперації в будинку, тому йому надзвичайно важко розвинути в собі ці почуття. Такі діти не впевнені у своїй здатності бути корисними і отримати повагу і любов оточуючих. Вони можуть, вирісши, стати холодними і жорстокими.
Коли почуття неповноцінності переважає або коли соціальний інтерес недостатньо розвинений, індивідууми починають прагнути до особистого вищості, оскільки їм не вистачає впевненості у своїй здатності функціонувати ефективно і конструктивно працювати разом з іншими. Накопичення успіху, престижу і похвал стає більш важливим, ніж конкретні досягнення. Такі індивідууми не приносять суспільству нічого реально цінного, вони фіксуються на собі, що неминуче веде їх до почуття поразки. «Вони відвернулися від реальних проблем життя і зайнялися війною з тінями, щоб запевнити себе в своїй силі».
Адлер говорив про дітей, які починали красти з почуття переваги. Вони вважають, що, обманюючи, обдурюючи інших і залишаючись не спійманими, вони, таким чином, стають багатшими без особливих клопотів. Те ж відчуття дуже сильно виражено у злочинців, які вважають себе героями.
Це не має нічого спільного зі здоровим глуздом чи логікою, коли вбивця думає про себе як про героя - це його суб'єктивне уявлення. Йому бракує сміливості, і він хоче так залагодити справи, щоб ухилитися від необхідності дійсно вирішувати проблеми життя. Отже, девіантна поведінка, за Адлером - це результат комплексу переваги, а не прояв фундаментальної і початкової порочності [22, стор 81].
Адлер як принцип, що об'єднує психологічні та біологічні явища, ввів поняття агресивної стимулу в якості загального інстинкту. Звідси всі примітивні потягу, яким би чином вони не проявлялися, виявляються підпорядкованими цьому головному (агресивному) стимулу. Агресивний інстинкт ставав еквівалентом психічної енергії, що служить для компенсаторного подолання (агресивним шляхом) органічних недоліків, властивих тому чи іншому індивіду; «... нестійке психологічну рівновагу відновлюється за допомогою задоволення примітивного потягу через збудження і прояв агресивної імпульсу». У разі одномоментного прояви, сексуального, і агресивного інстинктів останній, на думку Адлера, завжди домінує. У подальшому Адлер прийшов до висновку, що агресивний інстинкт є спосіб подолання (перешкод, перепон на шляху до мети, вітальним потребам) і, отже, адаптації.
А. Адлер вважав, що поведінка людини визначають уявлення про світ, оскільки почуття людини не сприймають реальні факти, а отримують їх суб'єктивні образи. Приміром, якщо людина відчуває почуття страху, він бачить небезпеку там, де її може не бути. Адлер підкреслював, що людська поведінка соціально, оскільки особистість розвивається і формується в соціальному оточенні. Крім того, поведінка людини визначається його життєвими цілями, що забезпечують напрямок діяльності. Звички і риси поведінки необхідно розглядати в контексті життєвої мети індивідуума, формування якої починається з дитинства. А. Адлер виділяє три основні завдання: робота, дружба, любов.
Підхід Адлера побудований на впевненості в переважно несвідомому виборі життєвого плану та життєвого сценарію, який здійснюється на ранніх стадіях розвитку дитини. Згідно з цими концепціям, життєвий план розглядається як прогнозування власного життя та її реалізація в уявленнях і відчуваннях, а сценарій життя - як поступово розгортається життєвий план, що обмежує і структурує життєвий простір особистості. На вибір життєвого сценарію впливає цілий ряд факторів, таких як: порядок народження дитини в сім'ї, вплив батьків (їх дій, оцінок, емоційної підтримки чи депривації тощо), вплив дідусів і бабусь, прийняття дитиною свого імені та прізвища, випадкові екстремальні події та ін
Життєвий план формується на основі ранніх життєвих подій, вражень, які співвідносяться з яким-небудь знайомим дитині сценарієм, запозиченим з казки, оповідання, історії, міфу, легенди, картини. Сценарій запускається в дитячому віці. У підлітковий період він проходить стадію доопрацювання, набуває певну структуру. Пізніше він використовується дорослою людиною для структурування життєвого простору, оптимальної взаємодії з навколишнім світом і прогнозування найближчого і віддаленого майбутнього. Особистість здатна вибирати різні сценарії або моделі поведінки. Одні з них можуть сприяти успіху, інші - приводити до невдачі, але всі вони дозволяють дитині і дорослому структурувати життя, ставити їй певний напрям, яке забезпечує можливість досягнення життєвої мети.
Підводячи підсумки аналізу концепції А. Адлера, відзначимо ще раз, що основна рушійна сила поведінки - прагнення до переваги. Наявність комплексу неповноцінності призводить до прагнення до особистого вищості, коли порушується розвиток соціального інтересу і поведінка людини може стати неадекватним соціальним засадам і нормам. Комплекс неповноцінності розвивається з почуття неповноцінності у разі нездатності дитини до компенсації. Адлер виділяв три ситуації, що сприяють розвитку комплексу неповноцінності: органічна неповноцінність, розпещеність, покинутість. А. Адлер вважав, що людська поведінка розвивається і формується в соціальному оточенні, визначається життєвими цілями і сценаріями особистості, які несвідомо вибираються відповідно з ранніми стадіями розвитку дитини. На виникнення комплексу неповноцінності і на формування життєвих планів і сценаріїв, за Адлером, впливають відносини з батьками, емоційний контакт з ними, ступінь емоційної підтримки чи депривації, порядок народження дитини в сім'ї. Отже, можна також говорити про те, що відсутність або негативне забарвлення цих факторів зумовлюють виникнення і розвиток неадекватного, що відхиляється.
1.5 Погляд на формування девіантної поведінки з точки зору теорії об'єктних відносин.
Мелані Кляйн, автор теорії об'єктних відносин, вважала, що в основі їх формування лежить базальний конфлікт між прагненням до задоволення і прагненням до безпеки. З самого початку немовляті притаманні два основних потяги: лібідное і агресивне, рівновагу між якими постійно коливається. Розвивається его прагне опанувати потягами і отримувати задоволення від їх задоволення в безпечних умовах. Материнські груди є для немовляти головним об'єктом, а мати - «всесильним істотою, яка може позбавити від будь-якого болю і зла». Проте далеко не завжди грудне годування і материнська турбота ідеально відповідають запитам дитини. «У результаті виходить, що груди, у вигляді психічного уявлення, пов'язаного з задоволенням і задоволенням, виявляється коханої і відчувається як« хороша »; оскільки ж вона є і джерелом фрустрації, вона ненавидить і відчувається як« погана ». Цей контраст між «хорошою» і «поганий» грудьми існує завдяки недостатній інтегрованості Его і процесам розщеплення всередині нього. «Гарна» груди - зовнішня і внутрішня - стає прототипом всіх корисних і задовольняють об'єктів, «погана» ж груди - прототипом всіх переслідують і загрозливих об'єктів »[28, стор 159]. Такі первинні форми об'єктних відносин, які здатний розвинути людина протягом життя. Поплутані подання про «поганий» і «хороше» ведуть до недиференційованим відносинам поглинання і відкидання (інтроекціі і проекції). Агресія і заздрість заважають дитині встановити стабільно позитивні відносини з хорошими об'єктами, тоді як почуття вдячності і любові формують стійкість до фрустрації. Це сприяє утворенню сильного Его, але головну роль у процесі розвитку особистості відіграє мати. Хороша мати може вміщати будь-які, як завгодно агресивні і деструктивні проекції немовляти, не руйнуючись і не караючи (не пошкоджуючи) його самого [28].
М. Кляйн вважала, що процес інтеграції Его, розвитку його захисних механізмів, процес становлення та розвитку об'єктних відносин проходить через дві стадії, які не мають чіткої хронології і можуть існувати протягом всього життя людини як позицій, які відображають його ставлення до самого себе і навколишнього світу. Вона описує дві позиції: параноидной-шизоидную і депресивну. Для першої характерна відсутність інтеграції Его і об'єктів, які розділені на хорошу і погану частини. Основними захисними механізмами при цьому є розщеплення себе і об'єкта і як наслідок різкі і зовні не мотивовані зміни у почуттях і поведінці по відношенню до себе і іншим людям на протилежні, і проективна ідентифікація, що призводить до порушення кордонів між собою і об'єктом, і відчуттю зовнішнього об'єкта як поганий, що переслідує частини себе і навпаки.
Клінічно більш зрілою є депресивна позиція, для якої характерна цілісність себе і об'єкта, тобто реалістичне визнання в собі і в інших людей як хороших, так і поганих сторін, здатність відчувати провину за свої агресивні та руйнівні почуття і бажання, пом'якшувати свою ненависть любов'ю. Депресивної позиції притаманні зрілі захисні механізми і об'єктні відносини з цілісними об'єктами, наприклад з матір'ю, батьком, що поєднують в собі як свої хороші, так і погані риси [24, с 9].
Так, слідуючи теорії М. Кляйн, можна зробити висновки, що на формування характеру і моделі поведінки людини впливають фактори і конфлікти доедіповой стадії розвитку дитини, основну роль тут відіграють відносини між матір'ю й дитиною, ступінь задоволення і фрустрированности потреб дитини.
Уявлення М. Кляйн про ранні стадії розвитку взаємин поступово доповнювалися іншими психоаналітиками. Особливо значний внесок в проблему раннього генезису об'єктних відносин вніс Д. В. Віннікотт. Замість оцінки впливу «хорошого» і «поганого» грудного вигодовування він використовує поняття «холдинг» - материнська турбота та підтримка. Холдинг - найважливіший фактор психічного розвитку та становлення відносин в ранньому дитинстві. Саме турбота і відданість матері, чуйно реагує на всі потреби дитини, добре розуміє його бажання і страхи, є, по Винникотта, провідним чинником розвитку відносин. У відносинах холдингу складається перше відчуття власного Я [28, стор 172].
Невпевнені в собі, тривожні або депресивні матері не здатні забезпечити первинну підтримку, створити оптимально спокійну і комфортне середовище для немовляти. У цьому випадку дитина може пронести своє раннє відчуття «хиткості» навколишнього світу і відносин з близькими через все подальше життя.
«Досить хороша мати», за визначенням Винникотта, - спокійна, турботлива, розумна і любляча, що забезпечує, поряд з безпекою та комфортом, можливість об'єктного задоволення. Досить хороша мати в процесі догляду за немовлям і спілкування з ним створює потенційне простір для розвитку її об'єктних відносин. Вона знайомить малюка з новими об'єктами, пов'язуючи з його бажаннями і можливостями. Це простір, вказує Віннікотт, стає джерелом утворення зв'язків між дитиною і об'єктами. У ньому здійснюється взаємодія зовнішнього і внутрішнього, реалізується здатність до символічної грі, творчому та естетичному сприйняттю дійсності [28].
Процес формування здатності до самостійного, відокремленому і окремому від матері існуванню проходить за допомогою «перехідного об'єкта». Так називається будь-яка річ, яку немовля цінує і любить, оскільки з її допомогою справляється ситуаціями, коли мати йде і залишає його на самоті. Він смокче пелюшку або власний палець, притискає до себе край ковдри і т.п. Такі об'єкти, згідно Винникотта, пом'якшують невідповідність між ілюзією всемогутності немовляти і неминучими фрустраціями зростання і відняття від грудей. Перехідний об'єкт підтримує уявне присутність реальної або ідеальної матері, він може зберігати материнський запах і може представляти материнську груди. Віннікотт розглядав перехідні об'єкти як нормальні.
Віннікотт ввів також поняття «істинного Я» і «помилкового Я». «Істинне Я" - це те, у що перетворюється потенціал людини при оптимальних зовнішніх умовах. «Хибна Я» розвивається за несприятливих зовнішніх умовах. Під впливом таких обставин потенціал «істинного Я» може не розвинутися. Результатом може стати потенційне «істинне Я», редуцированное «хибним Я».
Так, до умов для оптимального встановлення об'єктних відносин та розвитку особистості описаним М. Кляйн, Д. В. Віннікотт додав такі як: холдинг - материнська турбота і увага; первинна підтримка матері; адекватна позиція матері - не тривожна, спокійна, турботлива.
Інший представник теорії об'єктних відносин - Маргарет Малер - звертала особливу увагу на те, як немовля поступово звільняється від материнської опіки. Процес сепарації / індивідуації, в результаті якого дитина стає автономним і незалежним, вона назвала «психічним народженням людини». Поділ Малер розглядала не як встановлення просторової дистанції, а як розвиток здатності бути незалежно від матері [28].
Маргарет Малер описувала розвиток дитини як проходить три послідовні фази - фазу нормального аутизму, фазу симбіозу і фазу сепарації-індивідуації, розділяючи останню на чотири підфази. Индивидуация - це сприйняття власної унікальності та спроба дитини вибудувати свою ідентичність не як окремого (відокремленого) від матері, а як несхожого, відмінного від неї.
Аутістіческая фаза (перший місяць життя дитини). Новонароджений описується як, в основному, біологічна істота з рефлекторними реакціями на стимули. Його его примітивно і неінтегрованою. Виживання дитини цілком залежить від матері (або того, хто її замінює), тобто від зовнішнього оточення, дитина поміщений на «зовнішню матрицю материнської турботи», і його головне завдання - увійти в стан якогось «соціального симбіозу» з матір'ю. На цій стадії дитина не може розрізняти внутрішні і зовнішні стимули і не виділяє себе зі свого оточення.
Симбиотическая фаза (2-ий - 5-ий місяці життя). Нездатний провести чітку відмінність між собою і матір'ю, дитина переживає (галюцинаторно) соматичне і психічне злиття з матір'ю. Мати «симбіотичних організує» особистість немовляти. Приблизно на третьому місяці життя первинний нарцисизм дитини починає поступатися місцем ідентифікації з матір'ю, виникає невиразне усвідомлення, що потреби задовольняються «зовнішнім» об'єктом. Термін «симбіоз» Малер вживає швидше метафорично (не в біологічному сенсі), описуючи його як стан всемогутнього злиття з поданням (репрезентацією) матері в загальних (ілюзорних) межах.
Підфази диференціації (5 - 9 міс.). Дитина (фізично, не емоційно) починає відокремлювати себе від зовнішніх об'єктів, стає більш активним, його увага спрямована «зовні», він вчиться використовувати власне тіло. Дитина покидає межі «подвійної єдності» з матір'ю, «прориваючись» у тілесне почуття. У цей час він втягується в процеси порівнювання (характерний для 8-и місяців «страх незнайомців»). Ця фаза пов'язана з першими спробами немовляти вивчати навколишній світ, спираючись на схвалення і підтримку матері. Він тягнеться до різних предметів або до інших людей, але заохочує посмішка або забороняє вигук матері впливають на цю поведінку.
Підфази практики (10 - 15-16 міс.). Дитина радісно досліджує світ, «практикуючи» свою «окремішність» і зростаючі моторні навички. Дитина отримує здатність йти від матері і повертатися до неї, досліджує все більш розширюється світ і знайомиться з переживанням фізичної розлуки і її психологічними наслідками. На цій стадії дитина переживає пік свого нарцисизму. У звичайному стані у нього практично відсутній страх втрати об'єкта. У негативних випадках (при випадковому падінні, наприклад) виникає сепарації тривога, дитина шукає допомоги у матері. Необхідні для нормального розвитку психодинамические досягнення Малер описала так: «швидка тілесна диференціація від матері; встановлення специфічної зв'язку з нею, а ріст і функціонування автономного его-апарата в тісній близькості до матері».
Підфази возз'єднання («рапрошман») (16 - 24 міс.). Поступова інтерналізація та ідентифікація дозволяє підростаючої дитині досягти кращої оцінки реальності. Він все краще здатний диференціювати уявлення про себе від уявлень про об'єкти. Разом з тим зростає сепарації тривога, дитина відчуває себе не господарем нарцисичного світу, а маленьким, практично безпорадною істотою. Він, природно, звертається за підтримкою до матері, іноді досить нав'язливо. Деякі матері в цей період нездатні прийняти зрослу вимогливість дитини, особливо після його відносної автономності в підфази практики. З іншого боку, деякі матері нездатні змиритися зі зростаючою сепарацією, відділенням дитини. Все це може стати джерелом проблем у процесі розвитку дитини. Прийняття дитиною своєї емоційної окремо, розвінчання ілюзії всемогутності - болючий процес, часто супроводжуваний драматичної боротьбою з матір'ю, - описується також як криза возз'єднання. Успішне його подолання - запорука майбутнього нормального розвитку. Підтримка матері в цей період - неоціненний ресурс. На цій стадії формується первинна здатність вирішувати протиріччя між відчуженістю, потребою в самоті, і бажанням близькості. Діти, які «погано справилися» на стадії возз'єднання, виростаючи, можуть відчувати тривогу в ситуаціях, пов'язаних з регулюванням дистанції між собою та іншими людьми.
Підфази консолідації об'єктів (24 - 36 міс.). Вона пов'язана зі здатністю і умінням дитини самостійно регулювати емоційні переживання, що виникають у зв'язку з відсутністю улюбленого об'єкта. Малер говорить про сталість «внутрішнього об'єкту» (спогади або образу) який може бути краще реального і служити розрадою і підтримкою. Внутрішній об'єкт, поєднуючи в собі бажання і уявлення, забезпечує стійке ставлення до людей, які бувають то добрими та люблячими, то агресивними і сердитими. Особистість, яка страждає від невміння переживати неприємні риси або поведінку близьких і коханих людей, являє собою приклад проблем цієї стадії.
Отже, згідно теорії М. Малер, нормальний процес розвитку може порушуватися, затримка або фіксація на одній зі стадій може призвести до виникнення патологій розвитку і відхиляється. Оптимальність проходження цих стадій безпосередньо залежить від позиції матері, її поведінки та ставлення до необхідного і природному процесу сепарації дитини.
Авторами теорії прив'язаності, існуючої в рамках концепції об'єктних відносин, є Дж. Боулбі і М. Ейнсворт. Своїми дослідженнями вони довели, що немовля потребує передбачуваних послідовних взаємодію зі значущою виховує особистістю для того, щоб сформулювати стійку концепцію «Я». У процесі цієї взаємодії між матір'ю і дитиною встановлюються зв'язки, виникає прихильність. Дитина починає демонструвати поведінку прихильності [26].
Прихильність - це інстинктивне поведінку дитини, а також це будь-яка форма поведінки, результатом якої є придбання або збереження близькості з «об'єктом прихильності», яким зазвичай є людина, що надає допомогу. У ранні періоди життя дитини відбувається зв'язування дитячо-батьківських відносин, які формуються досить довго в результаті взаємодій дитини і батьків. Ці відносини, якщо вони засновані на захищає прихильності, дозволяють організму, який розвивається конструювати «внутрішні моделі» себе і інших, які формуються навколо «внутрішніх моделей прихильності» і які в свою чергу забезпечують побудову внутрішніх структур, заснованих на взаємодії між цією особистістю і об'єктом прихильності. На основі цієї внутрішньої моделі прихильності розвиваються системи довіри і когнітивні системи переробки сприйнять, за допомогою яких дитина оформляє свій образ навколишнього світу. Розвиток прихильності відбувається на основі реального досвіду зі значимими, а не фантазійними фігурами.
М. Ейнсворт виділяла наступні типи порушення прихильності.
1. Деякі діти шукали близькості і розради. Їхні матері були дуже чуйні. У них формувалося почуття безпечної (захищає) прихильності.
У наступних трьох випадках у дітей описані три види небезпечною (незащіщающей) прихильності.
2.Ізбегающая, байдужа. Діти відверталися від матері, коли вона поверталася.
3. Амбівалентна, емоційно насичена. Дитина прагне до матері, але потім йде від неї.
4. Дезорганізована. Матері в цьому випадку страждали від депресії, або у випадках жорстокого поводження, а також у шизоїдних сім'ях. Діти з такою прихильністю вели себе дуже по-різному. Часто їм був властивий дитячий аутизм.
На поведінку дитини впливають такі чинники: настрої в даний момент і те, як пройшла попередня сепарація з матір'ю. Але в основному сформована раніше прихильність відображає стиль взаємин дитини з матір'ю. Розглянемо, що ж за стиль дитячо-батьківської взаємодії представляє кожен тип прихильності. У випадку захищає прихильності, дитина відчуває, що мати де - то поруч, вона обов'язково прийде і нічого з ним не станеться. У разі уникає прихильності, діти чекали, але їм було байдуже прийде мати чи ні. У разі амбівалентной прихильності діти давали змішані реакції. Всі ці розглянуті вище випадки представляють різні типи дитячо-батьківської взаємодії, які закріплюються і стають частиною особистості.
У процесі вивчення порушення взаємодії, як наслідку порушення прихильності, були виділені наступні розлади прихильності: дифузна чи реактивна прихильність; нерозбірлива прихильність; невпевнена прихильність; агресивна прихильність.
Для дорослих описано три стилю не захищає прихильності: відрікається, застревающий і недозволений. Остання прив'язаність виникає в результаті втрати або психотравми.
Недостатня або патологічна прихильність у дитинстві обумовлює розвиток форм дезадаптивной прихильності у дорослому житті. Таких людей можна віднести до індивідів, чиї «внутрішні моделі» не здатні справлятися із стресогенними факторами і в яких виробилися дезадаптивні форми поведінки у відповідь на зовнішні або внутрішні конфлікти. Деякі з дезадаптивних форм поведінки можна розглядати як повторне програвання психотравмуючих ситуацій.
Сприйняття загрози дорослими і ризик розвитку посттравматичного стресового розладу можуть також залежати від форм прихильності і реакцій на психотравму в ранньому періоді життя. Порушене поведінка може також бути реакцією на конкретний об'єкт прихильності.
Підводячи підсумки, можна сказати про те, що, відповідно до теорії прихильності, причини відхилення в поведінці криються в дефіциті емоційних контактів, теплого спілкування з матір'ю в перші роки життя. Чим довше розлука і супроводжуючі її обтяжливі чинники (недостатній догляд, дефіцит емоційного спілкування з іншими людьми та інші фактори емоційної депривації), тим більша ймовірність того, що між дитиною і матір'ю розвинеться необоротне відчуження, що призводить до малообратімим спотворень особистості дитини, що подорослішала.
Отже, більшість психоаналітиків, орієнтованих на теорію об'єктних відносин, так чи інакше, виходять з припущення про те, що все розмаїття відносин і способів поведінки дорослої людини в значній мірі обумовлено досвідом ранніх стосунків дитини з матір'ю.
1.6 Причини виникнення відхиляється
Безумовним є те, що дитина розвивається, стає особистістю і набуває певні моделі поведінки в соціальному середовищі, що оточує його. Вищі психічні функції людини спочатку формуються як зовнішні і лише поступово стають внутрішніми. Так, «через інших ми стаємо самим собою» [10, т. 3, стор 144]. Однак, щоб які-небудь властивості придбали самостійний характер, їх необхідно оснастити спеціальними засобами, які дитина спочатку повинен засвоїти у співпраці з дорослими. Першими дорослими, з якими взаємодіє дитина, є батьки. Сам факт впливу поведінки батьків на формування поведінки дитини очевидний, оскільки батьки практично завжди виступають для дитини як значимі інші, служать моделями для наслідування, можуть заохочувати чи карати [30, стор 144]. Наслідування, ідентифікація, моделювання, научіння через спостереження, розглядаються як ключові процеси соціалізації, як спосіб придбання дитиною поведінки прийнятого і схваленого у його соціальному оточенні. Через механізм ідентифікації, на думку В. С. Мухіної, здійснюється присвоєння з соціуму всіх досягнень людства: вищих психічних функцій, ціннісних орієнтацій, конвенціональних ролей, норм, правил поведінки в суспільстві. Але для того, щоб дитина стала індивідуальністю, батьки організують ситуації, які навчають його необхідного для його розвитку відокремлення, яке дозволяє привласнювати зовнішнє через внутрішнє, а також індивідуалізує присвоєне поведінка, ціннісні орієнтації і мотиви людини [14, стор 81-92]. Таким чином, механізмами, регулюючими поведінку людини, зокрема підлітка, є ідентифікація і відокремлення, спочатку оволодіння цими механізмами відбувається при взаємодії дитини з батьками.
У парадигмі глибинної психології розвиток особистості, а також відхилення в процесі розвитку, що тягнуть за собою в тому числі і порушення поведінки у підлітковому віці, розглядаються в основному крізь призму дитячо-батьківських відносин. Основну роль у формуванні особистості дитини, її установок, моделей поведінки, відіграють фактори емоційного взаємини між батьками і зростаючим дитиною. Так, представники глибинної психології (Еріксон, Адлер), відводять основну роль у розвитку дитини соціальному аспекту, тим не менш, говорили про величезний вплив на формування поведінки, що відхиляється дітей і підлітків сім'ї та сімейних відносин. За Еріксоном, якщо дитина на ранніх стадіях свого розвитку не отримує необхідної материнської турботи, якщо пригнічується його прагнення до самостійності і ініціативи, відсутня заохочення з боку батьків - це може призвести до змішування ролей у підлітковому віці і, відповідно, порушення поведінки. А. Адлер вважав, що крім органічної неповноцінності, виникнення комплексу неповноцінності детермінує також розпещеність або відторгнутість дитини батьками. Це призводить до виникнення прагнення до особистого вищості, порушується розвиток соціального інтересу, і поведінка дитини може стати неадекватним соціальним засадам і нормам.
Такі фактори, як конфлікт між несвідомими потягами і обмеженнями з боку его і суперего, неадекватно сформовані захисні механізми, невідповідність між прагненням до задоволення і урахуванням реальності, що розглядаються психоаналітичними теоріями як причини виникнення відхилень у поведінці, також напряму залежать від позиції батьків, стилю їх відносин .
Більш докладно аспект впливу дитячо-батьківської взаємодії на подальше життя дитини розглядає теорія об'єктних відносин. Основною причиною формування поведінки, що відхиляється, згідно з цією теорією, є дефіцит емоційного контакту з матір'ю, надмірна фрустрація потреб немовляти, відсутність холдингу, первинної підтримки матері, її тривожність, неадекватність. Наявність таких відхилень обумовлено психологічними характеристиками матері, її несвідомим змістом, установками.
Таким чином, вплив соціуму на формування особистості дитини і моделей його поведінка незаперечно, проте на самих ранніх стадіях розвитку воно опосередковано батьківського позицією, стилем виховання. Культурно-історичний досвід і соціальні норми та підвалини підносяться дитини через призму відносин з батьками, батьківських установок, на які впливають також пережиті батьками конфлікти, несвідомі процеси, сфера їх подружнього взаємодії. Розглянемо ці фактори більш докладно.
1.7 Роль батьків у виникненні і формуванні девіантної поведінки підлітків
Крім свідомого, цілеспрямованого виховання, яке забезпечують дитині батьки, на нього впливає вся внутрісімейна атмосфера, причому ефект цього впливу набагато перевищує все інше. Воно починається з дитячого віку, коли дитину ще не виховують серйозно, коли він ще не може усвідомлювати ні своє соціальне становище, ні матеріальний рівень своєї родини, але коли він вже може сприймати ласку, ніжність, турботу своїх батьків. Фактор відносин між дітьми і батьками має тривалий характер, тому він є одним з найважливіших за ступенем впливу на дитину, зокрема на формування її поведінки.
На виникнення адекватних чи неадекватних патернів поведінки дитини впливають стилі батьківського виховання, а також особливості взаємодії між матір'ю і батьком.
Розглянемо стилі батьківського виховання, що впливають на формування особистості і визначають ті чи інші психологічні характеристики дитини.
Гипопротекция. Цьому типу виховання характерна відсутність уваги до дитини, що приводить до бездоглядності. Світ дитини не цікавить батьків, або інтерес є, але чисто формальний (прихована гипопротекция). Батьки не звертають уваги на порушення, допущені дитиною (потворствующая гипопротекция). Призводить до неадекватного формування і слабкому функціонуванню суперего, діти позбавлені досвіду відповідальності, дитини ніщо не утримує від того, щоб дати волю своїм самим руйнівним імпульсам і проявити тенденції до девіантної поведінки.
Гиперпротекция. Батьки приділяють дитині дуже багато часу і сил. Фактично виховання стає для них сенсом усього життя. Гіперопіка виражається в прагненні батьків оточити дитину підвищеною увагою, в усьому захищати його, навіть якщо в цьому і немає реальної необхідності, супроводжувати кожен його крок, оберігати від уявних небезпек, турбуватися з приводу і без приводу, утримувати дитину біля себе, «прив'язувати» його до своїх настроям і почуттям, вимагати від нього певних вчинків. Як правило, турбота потрібна не стільки дітям, скільки самим батькам, заповнюючи у них нереалізовану і нерідко невротично загострену потребу в прихильності і любові. Прагнення матері «прив'язати» до себе дитину має в своїй основі і виражене почуття занепокоєння або тривоги. Гіперопіка може бути мотивована як тривогою, викликаною самотністю батьків, так і інстинктивними побоюваннями, що з дитиною може трапитися нещастя. Такий тип сімейних відносин загрожує розвитком інфантильного его у дитини.
Емоційне відкидання (крайній варіант - материнська депривація). Такий стиль виховання характеризується недостатнім прагненням батьків до задоволення потреб дитини. Найчастіше страждає потреба дитини в емоційному контакті з батьками. Дитина відчуває, що їм обтяжене, що він - тягар, без нього було б краще. При латентному варіанті такого стилю батьки виконують обов'язки, але для них це лише обов'язки, а не цінності. Може сформуватися реакція аутизму, дитина замикається. Також може сприяти розвитку «помилкового я».
Виховання по типу підвищеної моральної відповідальності. Характерно для батьків, які переживають проблему, пов'язану з нереалізованими аспектами власного життя. Дитина пов'язує вираження любові, уваги, необхідну присутність і участь батьків з тими достоїнствами і якостями, які вони хочуть в ньому бачити. Дитина переживає конфлікт, заснований на суперечності власних бажань і потреб інтроеціровать батьківським очікуванням. Таке виховання в кінцевому підсумку спотворює природний процес індивідуації, загострюючи переживання дитиною сепараційної тривоги, що в кожному індивідуальному випадку приймає індивідуальну форму і вираз [29, стор 208]. Не виключені і відхилення поведінки, особливо в підлітковому віці.
Умови жорстких взаємин («спартанське виховання»). Батьки, як правило, віддають накази і чекають, що вони будуть в точності виконані, вони закриті для постійного спілкування з дітьми. Встановлюють жорсткі вимоги і правила, не допускають їх обговорення. Дозволяють дітям лише незначною мірою бути незалежними від них. Діти, в результаті такої взаємодії, як правило, замкнуті, боязливі, похмурі і дратівливі. Таке виховання може призвести до формування ослабленого, уразливого его; суперего є інтерналізувалися образ жорстко регламентує, переважної і карає батька. Почуття пригніченості, провини і сорому виявляються найбільш готовою, сформованої реакцією на життєві події [30, стор 124].
Далі, досліджуючи проблему поводження, що відхиляється в рамках психоаналітичної теорії, доцільно аналізувати не стільки процеси реального міжособистісної взаємодії, скільки їх інтрапсіхіческіх динаміку, «діалог» структур его і суперего. Нормальний розвиток его залежить від того, чи зуміє він збалансувати вимоги суперего і процеси сепарації-індивідуації Я, і якими почуттями буде супроводжуватися цей процес. Інфантильне его реагує звуженим спектром поведінкових і афективних реакцій субдомінантного типу незалежно від інтра-або екстрапунітівной спрямованості. Це реакції тривоги, провини, страхи покарання, мазохістичними реакції нанесення собі тілесного чи моральної шкоди (самопокарання), спокутування провини, догідливою поступливості. Згодою з батьківською інстанцією его вдається забезпечити собі позитивну самооцінку, але дорогою ціною, розраховуючись втратою самоповаги, залежністю і поворотом агресії проти себе. Можливі девіації, в цьому випадку - інфантилізм, конформізм в асоціальних групах, алкоголізм, наркотизація, суїцидальні тенденції.
Більш активна позиція его включає прямі реакції виклику, непокори, знецінення авторитетів, вимоги підтримки, схвалення. У більш складних формах его робить спеціальні маневри з метою пом'якшення внутрішньої напруги: провокації покарання, раціоналізації, заміщення, переміщення відповідальності за скоєне на інших; виміщення і проекція на реальних інших, схожих на батьківські фігури, почуттів, адресованих ім.
Батьківська неприязнь або умовне прийняття сприяє розвитку «помилкового я», коли під маскою демонстрованого нереалістично ідеалізованого і грандіозного Я знаходиться істинне - ослаблене й безпорадне, але реальне, автентичне Я. Активно використовуються такі захисту, як заперечення, проекція, заміщення. Можливі девіації - агресивність, схильність до деструктивних і насильницьких дій, жорстокість, самоушкодження та суїциди.
Для батьків, що переживають конфлікт, пов'язаний з дезорганізацією стосунків у сфері подружньої взаємодії характерний інший несвідомий сценарій взаємин з дитиною. Відповідно до нього дитина розглядається одним з батьків як об'єкт, відносини з яким ілюзорно (на символічному рівні) компенсують фрустрованих в цій галузі потреби. Визначає специфіку ставлення батьків до дитини конфлікт потягів лібідо і потягів его (несвідомого бажання і цензури способів його задоволення). У результаті проблема відносин з дитиною (проблема помилкових, містифікованим зв'язків, що спотворюють справжню близькість у стосунках дітей і батьків) є епіфеноменом пережитого на суб'єктивному рівні конфлікту.
Певні специфікою описаного вище батьківського конфлікту особливості внутрісімейного взаємодії, а саме відносини між батьком і матір'ю, роблять визначальний вплив на розвиток і якість установки дитини, що визначає його статеворольової ідентичності. При цьому характер пережитого одним з батьків конфлікту, що визначає специфічне сприйняття і ставлення до дитини, є причиною формування і розвитку компенсаторної (захисної) фемінінності / маскулінності. Остання в більшою мірою є результатом відсутності або обмеження підтримуючої і розвиваючої ідентифікації із сильною і цінується особою одного з батьків і найчастіше штучно створеної опозиційної установки по відношенню до нього [29, стор 209].

Список використаної літератури
1. «Психологія особистості в працях вітчизняних психологів», хрестоматія, сост. Куликов Л. В., «Пітер», 2000р.
2. Виготський Л. С. «Психологія», Москва, «Ексмо-прес», 2000р.
3. Виготський Л. С. «Знаряддя і знак у розвитку дитини». Собр. соч.: в 6 т. Москва, 1984 р.
4. «Психологія розвитку», хрестоматія, «Пітер», 2001р.
5. «Психологія конфлікту», хрестоматія, сост. Гришина Н. В., «Пітер», 2001р.
6. «Вікова психологія», хрестоматія, під ред. Мухіної В. С., Хвостова А. А., Москва, «Академія», 2001 р.
7. Кондратьєв М. Ю. «Підліток у замкнутому колі спілкування», Москва, 1997 р.
8. Кон І. С. «Психологія ранньої юності», Москва, «Просвещение», 1989 р.
9. Фейдимен Д., Фрейджер Р. «Особистість: теорії, експерименти, вправи»,
10. Виготський Л. С. Собр. соч.: У 6 т. Москва, 1984 р.
11. Обухова Л. Ф. «Вікова психологія», Москва, Російське педагогічне агентство, 2000 р.
12. Божович Л. І. «Особистість та її формування в дитячому віці», Москва, 1968 р.
13. Петровський А. В. «Психологія особистості, що розвивається», Москва, Педагогіка, 1987 р.
14. Мухіна В. С. «Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво» Москва, «Академія», 2000 р.
15. Личко А.Є. «Психопат і акцентуації у дітей та підлітків», Л., Медицина, 1983 р.
16. Ганнушкіна П.Б. «Клініка психопатій, їх статика, динаміка, систематика», Н. Новгород, Вид-во НГМА., 2000 р.
17. З. Фрейд, «Психоаналіз», Донецьк, «Сталкер», 1999 р.
18. А. Фрейд «Дитячий психоаналіз», «Пітер», 2003 р.
19. А. Фрейд, «Лекції з дитячого психоаналізу», Москва, «Ексмо», 2002 р.
20. Е. Еріксон «Ідентичність: юність і криза», Москва, «Прогрес», 1996 р.
21. Е. Еріксон, «Дитинство і суспільство», Санкт-Петербург, «Мова», 2002 р.
22. А. Адлер, «Практика і теорія індивідуальної психології», «Пітер», 2003р.
23. М. Кляйн, С. Айзекс, Дж. Райвері, П. Хайманн «Розвиток в психоаналізі», Москва, Академічний проект, 2001 р.
24. М. Кляйн, «Заздрість і подяку. Дослідження несвідомих джерел », Санкт-Петербург, Б.С.К., 1997 р.
25. Дж. Браун, «Психологія Фрейда і постфрейдісти», Москва, «Рефл-бук», 1997 р.
26. Дж. Боулбі, «Прихильність», Москва, «Гардарики», 2003 р.
27. Л. Хьелл, Д. Зіглер, «Теорії особистості», «Пітер», 3-е міжнародне видання, 2001 р.
28. Н. Ф. Калина, «Основи психоаналізу», «Рефл-бук», «Ваклер», 2001 р.
29. «Сучасний психоаналіз», Збірник наукових праць, Київ, «Ваклер», «Альтерпресс», 2002 р.
30. «Самосвідомість і захисні механізми особистості», під ред. Д. Я. Райгородської, Самара, «Бахрах-М», 2003 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
142.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Глибинно-психологічне дослідження девіантної поведінки підлітків
Особливості девіантної поведінки підлітків
Психопрофілактика девіантної поведінки серед підлітків
Особливості девіантної поведінки підлітків виховуються у притулку
Форми прояву девіантної поведінки соціальна робота з особами і групами девіантної поведінки
Психолого-педагогічні умови попередження девіантної поведінки підлітків
Психолого педагогічні умови попередження девіантної поведінки підлітків
Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків як соціально-педагогічна проблема
Взаємозвязок пияцтва як форми девіантної поведінки у підлітків з акцентуаціями характеру
© Усі права захищені
написати до нас