Географія туризму

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України

Севастопольський комерційний технікум

Курс лекцій з дисципліни:

Географія туризму

Посібник для студентів спеціальності5.050403 «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах»

Склав:

Викладач

Ємєлін Сергій Вікторович

C евастополь 2006

Зміст

1. Пояснювальна записка

2. Введення

3. Розділ 1. Туризм як суспільне явище та об'єкт дослідження.

3.1 Лекція 1. Предмет «Географія туризму». Предмет і завдання дослідження.

3.2Лекція 2. Види сучасного туризму.

3.3 Лекція 3. Географія міжнародного туризму

3.4 Лекція 4. Туристичні ресурси.

3.5 Лекція 5. Туристичні ринки.

3.6 Лекція 6. Індустрія туризму.

3.7 Лекція 7. Екскурсійні послуги та туристичні маршрути.

3.8 Лекція 8. Транспортне забезпечення туризму.

3.9 Лекція 9. Безпека туристів в подорожі.

4. Розділ 2. Туристичні ресурси України

4.1 Лекція 10. Туристична привабливість України.

4.2 Лекція 11. Туристична привабливість Криму.

5. Розділ 3. Туристичні ресурси світу.

5. 1 Лекція 12. Європа.

5.2 Лекція 13. Близький схід.

5.3 Лекція 14. Азіатсько-тихоокеанський регіон.

5.4 Лекція 15. Америка.

5.5 Лекція 16. Африка і Австралія.

6. Список літератури

Пояснювальна записка

Географія туризму - галузь географії, що вивчає територіальні аспекти туризму: умови та ресурси, щоб забезпечити можливості туристської діяльності, види туристської діяльності, туристські установи. Проблеми туризму - предмет вивчення не тільки географії, але й інших наук - економіки, медицини, соціології, психології, з якими вона тісно пов'язана.

Мета курсу:

· Вивчити історію становлення туризму в світі, Україна, Криму та Севастополі;

· На основі фізичних і соціально-економічних закономірностей сформувати уявлення студентів про розвиток географії туризму;

· Ознайомити студентів зі станом та особливостями туризму в Україні та за кордоном;

· Виявити основні тенденції сучасного туризму і розглянути основні поняття, пов'язані з географією туризму;

· Вивчити регіональні особливості сфери відпочинку.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

історію становлення туризму на Україні та за кордоном;

сучасний стан туризму в світі, на Україну, Криму;

основні поняття географії туризму;

фактори, що визначають потребу в туризмі;

основні тенденції в географії міжнародних потоків;

структуру туристських потоків;

основні райони та центри туризму в різних регіонах світу.

вміти:

використовувати карти, путівники та іншу літературу для вивчення умов і можливостей розвитку туризму в тому чи іншому регіоні;

давати на основі різних джерел характеристику туристичного району, центру, маршруту.

Форми навчання:

лекційно-семінарські заняття;

проблемні уроки;

рольові ігри;

аналіз конкретних ситуацій.

Дисципліна "Географія туризму" призначена для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах»

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з рекреаційними ресурсами, туристської освоєнням і перспективами розвитку туризму в різних регіонів України, країнах СНД, республіках Балтії і країнах світу.

Завдання дисципліни - вивчення основних понять про територіальні рекреаційних системах та рекреаційному районуванні, оцінка сучасного стану розвитку туризму в регіонах та прогноз їх подальшого рекреаційного освоєння.

Міжнародний туризм належить до числа найбільш активних форм спілкування людей, і знаходиться в тісному зв'язку з такою галуззю географії як рекреаційна географія, що вивчає природно-географічні, культурні, історичні та інші умови, що сприяють розвитку туризму.

Увага студентів у процесі вивчення дисципліни "Географія туризму" буде сконцентровано на таких напрямках як аналіз значення міжнародних туристських зв'язків та визначення основних зон тяжіння туризму в окремих країнах світу.

У дисципліну "Географія туризму" включена характеристика рекреаційних ресурсів окремих країн і регіонів, на базі яких розвивається як міжнародний, так і внутрішній туризм і відбувається формування основних туристських потоків, аналізуються континентальні, національні та регіональні особливості розвитку туризму.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення і узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або по заздалегідь відомих тем. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття припускають роботу кожного студента по індивідуальному (груповому) завданню й особистий усний чи письмовий звіт по ньому перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу за рекомендованими педагогом матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Географія туризму" передбачено на 1 курсі денного відділення (1 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиною тематичній програмі відповідно до навчального плану з використанням індивідуального консультування і самостійної роботи студентів.

Введення

В умовах переходу Україні до ринкової економіки, відбувається пошук нових шляхів розвитку держави, аналіз сучасного стану, розробляються перспективи на майбутнє. Всі ці процеси стосуються і туризму. Який спрямований на отримання прибутку через задоволення потреб людей у відпочинку. Туризм - це унікальна галузь народного господарства. При невеликих капіталовкладеннях туризм є однією з найприбутковіших галузей. Щорічний дохід туризму складає 3 трл. $. На туризм припадає 6% ВНП світу, 7% інвестицій. У багатьох країнах світу туризм перетворився на передову галузь економіки.

Таб. 1 Доходи країн світу від туризму в млд. $.

Країна

Доходи від міжнародного туризму

2000 2001

Ринкова частка%

США

82

72,3

15,6

Іспанія

31,5

32,9

7,1

Франція

30,7

29,6

6,4

Італія

27,5

25,9

5,6

Китай

16, 2

17,8

3,8

ФРН

117,9

17,2

3,7

Великобританія

19, 5

15,9

3,3

Австрія

10

12

2,6

Канада

10,7

-

-

Греція

9,2

-

-

Туреччина

7,6

8,9

1,9

Мексика

8,3

8,4

1,8

Гонг-Конг

7,9

8,2

1,8

Австралія

8

7,6

1,6

Нова Зеландія

7,5

7,6

1,6

У 2000 році ВТО зареєструвала 698 млн. турпрібитій у світі, а дохід склав 467 млд. $. В останні 20 років середньорічні темпи зростання числа прибуттів іноземних туристів у світі склали 5,1%. За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. За різними підрахунками, до 2000 року ця галузь стане провідною експортною галуззю в світі. Очікується, що при збереженні темпів зростання, число міжнародних подорожей до 2005 року досягне 900 млн. чоловік, а до 2010 року збільшиться і складе порядку 937 млн. чоловік.

Таблиця 2. Перші десять країн світу за кількістю туристів у 2002р. |

Позиція

Країна

Число туристів млн. чол.

Частка від заг емірового рівня%


У світі

703

100

1.

Франція

77

11

2.

Іспанія

51,7

7,4

3.

США

41,9

6

4.

Італія

39,8

5,7

5.

Китай

36,8

5,2

6.

Великобританія

24,2

3,4

7.

Канада

20,1

2,9

8.

Мексика

19,7

2,8

9.

Австрія

18,6

2,6

10.

Німеччина

18

2,5

Стратегічна мета України це створення конкурентоспроможного туристичного продукту на міжнародному ринку. Створення позитивного образу нашої країни.

Туристи приїжджають до нас повинні переконатися що Україна - незалежна європейська держава.

Розділ 1. Туризм як суспільне явище та об'єкт дослідження

Лекція 1. Предмет «Географія туризму». Предмет і завдання дослідження

Туризм вже сам по собі є цінністю

Папа Римський Іоанн Павло II

Туризм - (франц. tourisme, - прогулянка, поїздка) тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю;

Географія туризму - галузь географії, що вивчає територіальні аспекти туризму: умови та ресурси, щоб забезпечити можливості туристської діяльності, види туристської діяльності, туристські установи.

Можна сказати, що географія туризму вивчає країни та регіони привабливі для туризму.

напрямки дослідження: історичний, географічний, культурологічний, соціально-психологічний, екологічний, економічний, педагогічний, політологічний

Методи дослідження: опису, математичний, статистичний, аналізу та синтезу, порівняння, історичний метод.

Схема 1. Місце географії у системі наук.

Географічні науки Гуманітарні Технічні

фізична культура математика

соціально-економічна історія архітектура

рекреаційна географія етика і естетика

географія культури правознавство

медична географія

конструктивна географія

Географія туризму


Природничий Інші

Біологія Економіка

Екологія Медицина

Функції туризму: Рекреаційна, просвітня, соціальна, культурна, економічна, виховна, екологічна.

Відновлювальна - звільнення людини від почуття втоми шляхом контрастної зміни обстановки і виду діяльності;

Розвиваюча - надання можливості для розвитку особистості (розширення пізнавального горизонту, творчої та організаторської діяльності);

Розважальна - надання відпочиваючим можливості розважитися. Сюди також відносять: знайомство з місцевістю, її жителями, організація концертів, спортивних та інших заходів активний відпочинок).

Фактори розвитку туризму: біологічні, соціальні, психологічні, економічні, технологічні, фізико-географічні, політичні.

Основні поняття і терміни

Щоб далі вивчати географію туризму необхідно оволодіти основними поняттями та термінами. У Законі України про Туризмі дані такі поняття і терміни.

турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни, метою на термін від 24 годин до шести місяців.

мандрівник - особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни, метою на термін від шести місяців.

екскурсійна діяльність - діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 годин, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами з метою ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо;

туристичні ресурси - сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних та соціально-побутових ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста;

суб'єкти туристичної діяльності - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, які в установленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг;

туристична індустрія - сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів;

туристичні послуги - послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямованих на задоволення потреб туристів;

туристичний продукт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі;

туристський ваучер (путівка) - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг;

тур - туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо);

Історія міжнародного туризму.

1841р. Томас Кук англійський священик організував прогулянку по залізниці від Ланкастера до Долнгборуга в якій взяли 600 чол.

1847р. Товариство Кука стало поширювати квитки на подорожі та екскурсії в.т.ч. і за кордон.

1852г. Кук заснував у Лондоні перше Туристичне Бюро.

1863р. Кук організував поїздку до Швейцарії поклавши початок Міжнародному туризму.

1918р. Амерікен експрес туристична фірма з філіями на всіх континентах.

1958р. Перший трансатлантичний авіарейс.

1975р. Створена Всесвітня туристична організації з штаб квартирою в Мадриді.

Лекція 2. Види сучасного туризму

Туристичний бум, що охопив в останні десятиліття всю планету, привертає до себе велику увагу. Однією проблемою яка цікавить фахівців є питання про види туризму який до цих пір залишається актуальним. Існують різні його трактування, часто дуже сильно розходяться. Дану систематику видів туризму пропонують більшість фахівців.

За значенням туризм ділять на іноземний (подорожі іноземців по нашій країні), міжнародний (подорожі громадян України та осіб проживають тут постійно в інші країни), внутрішній (подорожі осіб тут проживають всередині країни).

За масштабом туризм ділиться на континентальний (Столиці Європи), трансконтинентальний (наприклад круїз Лондон-Нью-Йорк), кругосвітній (Лондон - Нью-Йорк - Майамі - Ріо-Токіо - Кейптаун-Каїр-Рим-Париж).

За характером організації туризм буває організований (поїздка за путівками) і дикий. Причому і ті, і інші туристи можуть подорожувати індивідуально, так і групами.

За тривалістю туризм діляться на короткочасний і тривалий. Зараз в світі особливо в Західній Європі стали популярні тури вихідного дня (2-3 денні поїздки в сусідню державу наприклад з Франції до Німеччини). Це пов'язано зі спрощенням формальностей і розвитком транспорту.

За інтенсивністю туристичні потоки поділяються на постійні (тури в Париж, Рим чи Токіо), сезонні (літо - Крим, зима-Карпати) і тимчасові (наприклад до Донецька на футбольний матч Шахтар - Реал).

За віком виділяють дитячий, молодіжний, дорослий, і туризм людей пенсійного віку. Статистика свідчить, що найбільша туристична рухливість спостерігається у людей у віці від 30 до 50 років.

По засобах пересування виділяють авіаційний, автомобільний, велосипедний, залізничний, морський, річковий, гужовий, пішохідний. У міжнародних туристичних перевезеннях 45% авіаційний, 43% автомобільний, 7% морської і 5% залізничний.

За соціальним статусом туристів виділяють туризм соціальний - це люди з середнім або малим достатком (поїздки за пільговими путівками, у масові курорти, розміщення в готелях 3 *, напівпансіон) і комерційний - люди середнього та високого достатку (поїздка за повну вартість, готель 5 * пансіон).

За мети подорожі виділяють лікувально-оздоровчий, спортивний, екскурсійний, діловий, фестивальний, заохочувальний туризм, науковий, політичний, зелений, агротуризм, космічний, релігійний.

Лікувально-оздоровчий: Мета поправити своє здоров'я від стресу, поганої екології і вилікувати хронічні хвороби. Найбільш масовий вид туризму. Головні підвиди бальнеологічний-поїздки в місця багаті на мінеральні води, бруду, солі, лікувальна рослинність. Туристам пропонують спеціалізовані готелі (Beauty Houses або санаторії), що володіють необхідним комплексом послуг: Кліматотерапія (лікування за допомогою сприятливого клімату), Бальнеотерапія (лікування мінеральними водами),

Пелоідетерапія (лікування грязями), Таласотерапія (морська вода), аеротерапія (гірське повітря), Фітотерапія (мікроклімат фітоценозів, тобто співтовариство рослин)

Центри: Крим, Карпати, П'ятигорськ, Боржомі, Мертве море.

пляжно-курортний - розвивається там де є морське узбережжя. Туристам окрім купання і сонячних ванн пропонують також екскурсійний поїздки. Центри: Середземноморське узбережжя Франції, Іспанії, Італії, Гаваї, Сейшели, Таїланд, Єгипет ітд.

Екскурсійний туризм з кожним роком стає все популярнішою. Поїздка до об'єктів культурної спадщини людства, щоб задовольнити свої духовні і пізнавальні потреби. Список ЮНЕСКО включає в Себе 730 об'єктів (563 культурно-історичних, 144 природних і 23 змішаних). Екскурсійні тури можна розділити на маршрутні-поїздка за певним маршрутом, з відвідуванням кількох міст наприклад маршрут Київ-Варшава-Прага-Берлін-Амстердам-Париж-Лондон, стаціонарні-з ночівлями в засобах розміщення одного міста і екскурсійною програмою по місту. Головним засобом пересування є автобус.

Діловий туризм - це поїздки для участі в міжнародних виставках, семінарах, конференціях. Центри Ганновер, Париж, Відень, Женева, Брюссель, Токіо, Нью-Йорк.

Фестивальний туризм - пов'язаний з місцями проведення автор показів досягнень музичного, театрального, кіно та ін мистецтв. Центри Канни, Сан-Ремо, Ріо.

Спортивний туризм - мета заняття спортом або відвідування спортивних заходів.

Різновиди гірський (Карпати, Крим, Альпи, Кавказ, Гімалаї, Алтай), підводний або дайвінг (Таїланд, Єгипет, Сейшели, Австралія), спелеотрізм (Балкани), водний, повітряний, рибальський.

Сільський туризм-молодий, але динамічно розвивається вид туризму. Агротуризм пропонує діяльність в контакті з природою. Життя в маленьких селах, робота на дачних ділянках, знайомство з флорою і фауною, рибна ловля, збір грибів та ягід.

Екологічний туризм-особлива форма подорожей, в якому відпочинок на природі поєднується з вивченням її об'єктів, явищ. Також даний вид передбачає участь в екологічних акціях. Екотуризм почав розвиватися у 80-х роках XX століття. Термін ввів Гектор Ласкурья. Спостерігається зміна туристських пріоритетів і найбільшим попитом користуються найменш змінені людиною території. Екотуризм охоплює близько 12% туристського ринку, але темпи зростання екотуризму в 3 рази вище всієї індустрії туризму і становлять ~ 20-21%. Центри Танзанія, Кенія, Росія, Канада.

Релігійний туризм включає в себе паломництво по святих місцях. Центри Ватикан, Єрусалим, Мекка, Медіна, Афон, Стамбул, Нікосія, Сергєєв Посад, Київ, Москва, Балі.

Лекція 3. Географія світового туризму

Міжнародний туризм - один з провідних, високоприбуткових і найбільш динамічних секторів світового господарства. За прибутком туризм поступається лише нафтової та автомобільної промисловості. ХХ I століття вчені вже прозвали століттям туризму. Всесвітня туристична організація (ВТО) у 2004р. зареєструвала понад 700млн. туристичних прибуттів. За даними Всесвітньої Туристичної Організації 2004 став самим прибутковим роком для міжнародного туризму, досягнувши 760 мільйонів доларів США.Также туризм надає сильний вплив і на розвиток інших галузей господарства. За оцінки СОТ туризм в 2004 році ініціював виробництво товарів і послуг на суму 5 трлн. $. Сфера туризму є великим роботодавцем. Кожен десятий у світі зайнятий в туризмі, а в таких країнах як Сейшели, Куба, Гаваї кожен 8. У країнах Великої вісімки в туризмі трудиться більше людей, ніж в автомобільній, електронній, текстильній промисловості і сх разом узятих.

Туризм виступає як засіб підвищення якості життя народів, фактор зміцнення миру і взаєморозуміння на Землі.

Регіональний розподіл міжнародних туристичних потоків склалося давно.

Перше місце займає Європа 400млн. прибуттів (58%). Цей регіон користується великою популярністю у громадян США та Канади. Другу позицію займає Америка 130 млн. прибуттів (19%). На Європу і Америку припадає 4 / 5 усіх прибуттів.

Темпи зростання двох регіонів 6,5 і 6%. На даному етапі найбільш динамічним регіоном є Азіатсько-Тихоокеанський 100 млн. прибуттів (15%) Частка Близькосхідного та Африканського регіону 8% - 30 млн. прибуттів. За прогнозами СОТ на 2020 рік Європа утримає лідерство 717 млн. прибуттів. Азіатсько-Тихоокеанський регіон вийде на другу позицію. 438 млн. прибуттів.

Туристичний рух в світі розвивається динамічно. Нескінченна низка зльотів і падінь надає туризму рухливість і неповторність. У 1950-ті - 1960-і р.р. темпи туризму були високими, незважаючи на коливання в економіці. Зростання становило 16%. Однак друга половина 60-х років піднесла сюрприз. Під час економічної кризи темпи зростання впали до 7%. На початку 70-х туризм опеньків повернув втрачені позиції. Але світова енергетична криза опеньків негативно позначився на туризмі зростання склало 2%., А 1980 року вже через економічну кризу впав до нуля. З 1982-1990 роки невеликий зріст 8%. Але війна в Іраку знизила темпи зростання до 2%. На даному етапі спостерігається зростання темпів приросту туристичних прибуттів. Можна сказати, що туризм як і інші галузі господарства підкоряється тим же економічним законам і закономірностям, але і залежить від політичної обстановки.

Нерівномірність розвитку туризму знаходить прояви і на регіональному рівні. Так в 1980 році в Об'єднаних Арабських Еміратах була введена заборона на торгівлю спиртними напоями, внаслідок туристична індустрія країни втратила заможних туристів з Америки і Європи. А підвищення цін і продаж спиртного в певних місцях у Фінляндії призвело до збільшення туристів із цієї країни в Росію і Прибалтику. Коливання відвідуваності іноді пов'язані з природними явищами. Так 1999р став рекордним для Румунії через сонячного затемнення зеніт якого припадав саме на цю країну. А ось сильні повені в 2002р. в таких країнах як Франція, ФРН, Чехія призвели до зворотного ефекту. На туризм впливає і політична обстановка. Теракти в Ізраїлі негативно впливають на туристичну обстановку в країні.

«Помаранчева» революція в Україну в 2004 році навпаки відкрила двері Щоб туристів з Америки і Західної Європи. На початку 2005 року Ватикан пережив величезний наплив

туристів з усього світу спочатку через смерть Івана Павла II, потім вибір і інавгурація нового папи Бенедикта XVI.

Просторовий розподіл туристичних потоків має ряд особливостей. Найважливіший з них між Європою і Північною Америкою. Другий туристичний потік між Європою і Азією та Австралією. На третьому місці обмін між Азією і Південною Америкою. На четвертому між Європою та Африкою. На останньому місці обмін між Європою та Близьким Сходом. Спостерігається тенденція до збільшення потоків в ті країни з відсутністю мовного бар'єру. Наприклад Естонія - Фінляндія, Малайзія-Сінгапур, Росія-Україна. Також тенденція до «контрастності». Так популярністю користуються країни Єгипет, Таїланд, Гаїті. Активний туристичний обмін між поблизу лежать країнами, наприклад Франція-Німеччина, Аргентина-Бразилія. Між метрополією і колишньою колонією (Франція - Туніс). Останнім часом розширення потоків з півдня на північ і заходу на схід.

Лекція 4. Туристичні ресурси

Туристичний бізнес тримається на чотирьох складових: капітал, технології, кадри, туристичні ресурси.

Визначити цінність тих чи інших територій для туризму допомагає вивчення туристських ресурсів - сукупності природних і створених людиною об'єктів і явищ навколишнього середовища, які придатні для туристично-екскурсійної діяльності. Діяльність же ця спрямована на поліпшення здоров'я туристів, їх емоційного стану та сприяння їх духовному розвитку.

Спробуємо ж розібратися в такому важливому для нас поняття, як туристські ресурси.

Для початку туристські ресурси доцільно розділити на природні та соціально-економічні. У свою чергу природні туристські ресурси можна класифікувати: кліматичні, водні, геоморфологічні, лісові, зоологічні.

До соціально-економічних туристським ресурсів можна віднести: історико-культурні об'єкти (пам'ятники і пам'ятні місця, музеї, храми і т. д.) етнографічні, політичні, виробничі, крім того, для розвитку галузі необхідні фінансові, матеріальні та трудові ресурси. Пропонується і така класифікація ресурсів відпочинку і туризму: розділити їх на безпосередні і непрямі. Перші можна визначити як ресурси, які використовують самі туристи (краса ландшафту, лікувально-оздоровчі властивості місцевості, об'єкти пізнання і т. д.). Для освоєння безпосередніх ресурсів, без яких не існує туристської галузі, залучають непрямі ресурси: сировинні, енергетичні, фінансові, матеріальні, трудові і т. п. Цей вид ресурсів, таким чином, вторинний. Така класифікація відображає специфіку використання території для туризму і підкреслює провідну роль безпосередніх рекреаційних ресурсів. Адже територіальні відмінності саме цього виду ресурсів лежать в основі рекреаційного використання того чи іншого місця.

Туристські ресурси (ТР) включають природні, культурні, історичні та інші об'єкти цієї території, які становлять або можуть скласти основу туристичного продукту. ТР визначаються в процесі соціально-економічної і правової діяльності. Для визначення ТР використовується наступні механізми.

1. Створюється реєстр цього виду ресурсів, який включає:

- Класифікацію і оцінку ресурсів;

- Порядок використання та доступу туристів до ресурсів з урахуванням гранично допустимих навантажень;

- Режим охорони ресурсів заходи і джерела фінансування та розвитку, заходи відновлення ресурсів;

- Режим охорони.

2. Створюється кадастр туристських ресурсів, який включає:

- Оцінку і картографічні характеристики територій;

- Порядок здійснення контролю за санітарно-гігієнічним та екологічним станом території;

- Порядок здійснення контролю за видами господарської діяльності;

- Порядок виділення території як території цільового туристського використання та розвитку.

Туристські ресурси мають такі основні властивості: привабливість, кліматичні умови, доступність, ступінь вивченості, екскурсійна значимість, пейзажні характеристики, соціально-демографічні характеристики, потенційний запас, спосіб використання.

Фактори привабливості туристичних ресурсів

Природні ресурси

Річки: Ніл, Амазонка, Ганг, Інд, Брахмапутра, Міссісіпі, Хуанхе, Лімпопо;

Водоспади: Анхель, Ніагарський, Вікторія;

Озера: Вікторія, Байкал, Каспійське море, Мертве море, Балатон, Тітікака, Велике солоне озеро, Великі Американські озера;

Гори: Еверест, Кіліманджаро, Мон-Блан, Говерла;

Печери: Мамонтова, Мармурова,;

Каньйони і Долини: Великий каньйон, Долина смерті, Долина гейзерів, Долина тисячі димів.

Вулкани: Етна, Везувій, Фудзіяма, Ключевська сопка;

Флора і Фауна: Великий бар'єрний риф, Антарктида.

Культурно-історичні ресурси

Історико-культурний потенціал країни є основою культурного (пізнавального) туризму і охоплює всю соціо-культурне середовище з традиціями і звичаями, особливостями побутової та господарської діяльності. Мінімальний набір ресурсів для пізнавального туризму може дати будь-яка місцевість, але для його масового розвитку потрібно певна концентрація об'єктів культурної спадщини:

- Пам'ятники археології;

- Культова і цивільна архітектура;

- Малі та великі історичні міста;

- Сільські поселення;

- Музеї, театри, виставкові зали та ін;

- Соціокультурна інфраструктура;

- Об'єкти етнографії, народні промисли та ремесла, центри прикладного мистецтва, технічні комплекси і споруди.

Пам'ятки археології: Колізей, Сфінкс, Піраміди, Велика китайська стіна, Акрополь

Культова і цивільна архітектура: Лувр, Кремль, Бранденбурзькі ворота

Історичні міста: Рим, Париж, Херсонес, Новгород, Лондон, Берлін, Кіото, Каїр, Олександрія, Бангкок

Музеї і театри: Сіднейський театр, Великий театр, Ла-Скала, Музей модам Тюсо

Храми і святі місця: Афон, Єрусалим, Мекка, Св. Софія, Києво-Печерська лавра

Соціокультурна інфраструктура: траса Монто-Карло, стадіон Маракана

ТР при добре поставленої рекламі можуть стати не тільки храми і піраміди, а й вокзали, мости, електростанції, автомобільні заводи, а також винні льохи (дегустація вин). Екскурсійний тур «Винний шлях» у Пд. Африці (Кейптаун) користується великою популярністю. Туристи з натхненням відвідують алмазні копальні а Йоганнесбурзі.

До непрямих ресурсів відносяться матеріально технічна база (готелі, ресторани, розвага), інфраструктура (транспорт, зв'язок, комунікації), трудові ресурси.

Лекція 5. Туристичні ринки

Передумови ринкової економіки:

 • законодавча база (закон про приватну власність, антимонопольне законодавство, про оподаткування, банкрутство, банківській системі)

 • численні виробники (різні форми власності)

 • конкуренція

 • економіка без субсидій (дотацій з боку держави та контролю за цінами)

Базові принципи ринкової економіки:

 • вільний і добровільний обмін товарами і послугами

 • безроздільна власність на активи (право продавати)

 • верховенство ПРАВА, наявність механізмів забезпечення дотримання законодавства

Дотримання цих принципів призводить до конкуренції, що становить суть ринкової економіки.

Умови, що сприяють створенню і підтримці конкретної економіки:

 • ринкове ціноутворення

 • відсутність обмежень і створення нових напрямків бізнесу, що не суперечать законодавству.

 • рівність підприємств будь-якої форми власності

 • рівний доступ до джерел фінансування (кредити), сировини, ресурсів і т.д.

 • відсутність будь-якого виду протекціонізму (блат)

Ринок - сфера обміну товарами між виробниками і споживачами, що склалася на основі поділу праці.

Основні функції ринку:

інформаційна, ціноутворення, регулююча, посередницька, стимулююча

Тур ринок - система відносин (економічних, соціальних, юридичних), що зв'язують виробників тур продукту і споживачів, які зацікавлені в певному виді тощо, які мають можливість продавати і купувати.

Суб'єктом тур ринку є споживачі, виробники, посередники і уряд (регулююча структурна одиниця).

Тур ринок - економічна система взаємодії 4 основних елементів:

Тур попит - підтвердження платоспроможністю рекреаційних потреб людей, виражених у певному кол-ве т.п. і послуг, які споживачі можуть придбати за певних цінах на тур продукт.

Попит - показник, що відображає обсяг продажу певного тур продукту на обраному сегменті ринку.

Попит:

 • нееластичний

 • стабільний (незалежно від коливання цін)

 • еластичний (змінюється у той чи інший бік, залежно від мінливих цін)

Попит може бути:

 • негативний (велика частина ринку недооцінює т.п., і згодна на додаткові витрати, щоб уникнути його)

 • відсутній (споживачі ігнорують запропонований продукт)

 • відкритий (споживачі відчувають потребу в тур напрямку або чим-небудь, що ринок з якихось причин запропонувати не може)

 • падаючий (втрата споживачів інтересу до якогось т.п.)

 • нерегулярний (сезонний, щоденний, до погодинних коливань)

 • повноцінний (ту підприємство - продавець задоволений своїм торговим оборотом)

 • нераціональний (шкідливі для здоров'я чи аморальні товари і послуги)

Основою тур попиту є потреба людини у відпочинку, пізнанні, спілкуванні, що й спонукає його до подорожі.

Пропозиція-це різноманітне кількість туристичних і супутніх послуг, які необхідні туристу під час відпочинку.

Співвідношення між попитом і пропозицією залежить від багатьох чинників, одним з яких є ціна. Завищені ціни приводять, за винятком поодиноких випадків, до падіння попиту, а заниження до втрати прибутків і нерентабельність підприємства - кожне турпідприємств, що працює на ринку д. приділяти увагу політиці ціноутворення.

Ціна - міра і регулятор рівноваги між попитом і пропозицією на турринку. Це основний критерій вибору турпродукту більшість споживачів і у першу чергу вона впливає на обсяг продажів.

На рівень цін м. вплинути фактори:

 • ціни на послуги постачальників турпослуг

 • ціни на послуги, що надаються конкурентами на ринку

 • коливання в попиті

 • сезонність

 • психологічні чинники, пов'язані з модою, престижем і т.д

Конкуренція - взаємна боротьба підприємств за монопольне / краще становище на турринку. Конкуренція призводить не тільки до постійних коливань у попиті, пропозиції на турпродукт, цінах, але проявляється у функціях ринку:

 1. Перерозподіл основних факторів виробництва між виробниками турпослуг.

 2. Стимулювання технічного прогресу

 3. Диференціація доходів, суб'єктів ринку на користь тих підприємців, які виявилися більш точними в оцінці кон'юктури ринку.

Взаємодія елементів ринку призводить до його циклічності (якщо пропозиція турпродукту більше попиту, то ціни на нього падають. Це викликає зниження підприємницької активності з виробництва даного / конкретного турпродукту, якщо навпаки, то настає підвищення цін і ця ситуація стимулює виробництво цього продукту на ринку). Після певного коливання цін настає період рівноваги попиту і пропозиції. У цей час ринок приходить в рівноважний стан.

Динаміка тур. попиту за часом і просторі.

Тур. попит носить яскраво виражений сезонний характер з піками в певну пору року і спадами в інші місяці. У країнах північної півкулі з помірним кліматом основними тур. сезонами є. літній (липень-серпень) і зимовий (січень-березень). т.м. виділяють міжсезоння (квітень-червень, вересень). І т. зв. мертвий сезон (жовтень-грудень).

Сезонний характер тур. попиту виявляється в нерівномірному завантаженні підприємств тур. індустрії. Сезонні коливання тур. попиту обумовлені впливом різних факторів: природно-кліматичного, економічного, соціального, психологічного.

Сучасні тенденції тур. попиту.

У середині 80-х років в тур. попиті позначилися нові тенденції. Вони були зумовлені низкою чинників демографічного, економічного та соц. порядку, а т.м. змінами в психології сучасної людини. Збільшення середньої тривалості життя і зниження рівня народжуваності призвели до більш високої частки осіб старшого віку. При цьому чисельність молодших вікових груп від 15 до 24 років, неухильно скорочується.

Процеси які відбуваються в демографічній середовищі, дозволяють говорити про 2 тенденції на ринку туризму. Перша з них - розширення кола потенційних споживачів тур. послуг.

Друга тенденція - старіння подорожуючих осіб. Вони воліють групові тури. Підвищеним попитом серед них користуються автобусні тури та круїзи.

Сучасні модифікації тур. попиту відбуваються під впливом соц.-екон. факторів, що призвело до змін у соц. сфері, які у свою чергу позначилися на характері тур. попиту. Позначилися 2 тенденції - дроблення відпускного періоду і зростання нетривалих поїздок.

У Європі особливою популярністю користуються маршрути вихідних і святкових днів. Вони включають відвідування виставок, музеїв, галерей. Основним видом транспорту служать особисті автомобілі.

Головними постачальниками туристів на західноєвропейському ринку короткострокових поїздок явл. Німеччина і Великобританія. Їх спільна частка становить близько 50% поїздок. Здебільшого нетривалі подорожі відбуваються у Францію, Нідерланди та Бельгію.

Остання тенденція - перехід від масового стандартизованого, конвеєрного туризму до масового диференційованому.

Маркетинг

Тур маркетинг - система організації та управління діяльністю. тур підприємства., спрямована. на створення нових більш ефективних видів туристко - екскурсійних. послуг, їх виробництва та збуту з метою отримання прибутку на основі підвищення якості т.п. і врахування процесів, що відбуваються на суміжному тур ринку.

До функцій маркетингу належить:

 • облік ринкового попиту

 • визначення оптимального асортименту

 • визначення структури виробництва (управління)

 • прийняття ефективних рішень

 • розробка збутової політики

 • Зміст маркетингу:

 • вивчення попиту на т.п.

 • вимога споживачів до якості тур послуг

Складання програми маркетингу по продукту з урахуванням витрат (реклама)

 • встановлення верхньої межі цін на т.п. і рентабельність його виробництва

 • розробка інвестиційної .. політики

 • визначення кінцевого результату (стратегія) - доходи і прибуток

Види маркетингових стратегій:

 • сегментування ринку

 • інновації

 • диверсифікація - попутне заняття, яке невластиво даному турпредприятию

 • інтернаціоналізація - планомірне, системне, аналіз зарубіжних ринків

 • глобалізація - визначення загальних, незалежно від специфіки країни та послуг, тобто визначення глобальних ринків, пріоритетних для впровадження

 • кооперація

 • технологічні стратегії - свідомий вибір технічних напрямків (високий сервіс, культура обслуговування, оперативність. обслуговування. клієнтів)

 1. Цінова політика

 2. Вибір каналів розподілу

 3. Обслуговування (рівень сервісу, страхування)

 4. Реклама і promotion

 5. Стимулювання збуту (продажів).

Стимулювання:

 1. стимулювання співробітників (навчання, премії, відпустки)

 2. стимулювання посередників (знижки, спільна реклама, премії)

 3. стимулювання клієнтів (знижки, купони, презентації, лотереї)

Тестування результатів щодо стимулювання збуту - з'ясування реакції цільової аудиторії на той чи інший стимул, що служить підставою для внесення при необхідності пропозицію щодо його вдосконалення.

Аналіз результатів стимулювання збуту - використовуються методи опитування туристів, порівняльний аналіз зміни обсягів продажу тур послуг.

Реклама.

Головна мета - надання впливу на цільову групу, за рахунок навіювання такого ставлення до т. продукті, яка змінила б існуючі до цього погляди й вплинуло на майбутню поведінку потенційного споживача.

Реклама виконує наступні функції: - ознайомчу, переконуючу, нагадує, роз'яснювала.

Цілі, завдання, форми залежить від ряду чинників: 1 Ступінь новизни конкретного турпродукта.2 Специфічні властивості турпродукту. 3Налічіе технічних засобів і можливість їх використання для розповсюдження рекламної інформації (комп'ютер, інтернет) .4 Фінансові можливості рекламодавця, визначити обсяг, частоту і інтенсивність рекламного впливу.

Кошти реклами: Каталоги подорожей, брошури, всередині офісу куточок споживача, зовнішня реклама, ЗМІ: телебачення, радіо, газети, журнали.

Лекція 6. Індустрія туризму

Бурхливий розвиток масового туризму у світі визначило відповідний розвиток індустрії туризму та інших галузей господарства, науки і культури.

туристична індустрія-сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, підприємства харчування, транспорт, заклади науки та культури, об'єкти розваги) які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів.

У індустрію туризму входять: організатори туризму (турагенти і туроператори), перевізники, готелі, ресторани, об'єкти розваги, екскурсійна діяльність та інші туристичні послуги.

1 Туроператорська та турагентська діяльність

Організації, що займаються складанням і продажем турів, а також підготовкою та проведенням екскурсій, називаються туристично-екскурсійними організаціями.

В даний час на туристичному ринку діють два види туристських фірм: туроператори та турагенти.

Туроператор - туристське підприємство (організація), яке займається розробкою туристських маршрутів і комплектацією турів; забезпечує їх функціонування, організовує рекламу; розраховує у відповідності з діючими нормативами і затверджує в установленому порядку ціни на тури по цих маршрутах; продає тури турагентам для випуску і реалізації путівок за своїми ліцензіями.

Туроператори виконують провідну роль у туризмі, так як саме вони пакетують різні послуги (транспорт, розміщення, харчування, трансфер, розваги і т. п.) в єдиний туристичний продукт, який і реалізують споживача через агентську мережу. У світі зазвичай виділяють чотири типи туроператорів:

 • масового ринку;

 • спеціалізованого сегмента ринку;

 • внутрішнього ринку;

 • зовнішнього ринку.

Туроператори масового ринку - найбільш поширений тип. Вони продають пакети на популярні курорти. Перевезення туристів здійснюється чартерними або регулярними перевезеннями.

Туроператори спеціалізованого сегмента ринку спеціалізуються на наданні певного напряму.

Туроператори внутрішнього ринку (місцеві) продають турпакети всередині країни проживання, тобто організують тури по своїй країні.

Туроператори зовнішнього ринку (в'їзні) продають турпакети в різні країни. Вони організують різні послуги для зарубіжних туроператорів.

Туроператор - найбільш індустріалізованих вид турфірми, що представляє собою різновид оптової туристської фірми і відрізняється більшим обсягом і широкою спеціалізацією.

На практиці з регіонального напрямку діяльності прийнято розділяти туроператорів на ініціативних і внутрішніх (рецептивних) операторів.

Ініціативні туроператори - це оператори, відправляють туристів за кордон або в інші регіони за домовленістю з приймаючими (рецептивними) операторами або безпосередньо з постачальниками послуг.

Внутрішні (рецептивні) туроператори - це туроператори на прийомі, тобто комплектуючі тури і програми обслуговування в місці прийому та обслуговування туристів, використовуючи прямі договори з постачальниками послуг (готелями, підприємствами харчування, дозвілля - розважальними установами і т. д.).

Турагент - це організація-посередник, реалізатор туристського продукту туроператора, який працює безпосередньо на туристичному ринку. Турагент отримує за свою діяльність комісійну винагороду (7-15% від вартості туру). На відміну від туроператора турагент не несе відповідальності за якість туру.

Турагенти діють, як правило, на певному сегменті туристичного ринку, де і реалізують туристський продукт.

У реальному туристському підприємництво найбільш часто зустрічається змішання функцій, що характерно для туристського ринку. Одна і та ж туристська фірма може виступати по відношенню до одних своїх продуктів як рецептивний туроператор, а до інших - як ініціативний, а в деяких випадках і як турагент з продажу готових турів, сформованих стороннім туроператором.

Увійшовши в міжнародний ринок на загальних засадах, вітчизняні туристичні організації включилися в так звану міжрегіональну конкуренцію, тобто конкуренцію з іншими гостинно приймають країнами і містами, курортами. Цю конкуренцію, що складається не тільки з ресурсної та матеріальної частин, але і з різноманітного кількості додаткових послуг, грамотного і кваліфікованого їх пакетування ми програємо.

Наші громадяни, обираючи де їм провести відпустку, мають сьогодні ті ж можливості, що і громадяни інших країн. І багато хто з них вибирають найчастіше Єгипет, Туреччину, Болгарію. Конкуренція за наших споживачів складається поки не на користь внутрішнього туризму. Хоча дослідження показують, що у наших туристів є досить велика тяга до відпочинку в Криму. Але, спробувавши висококласного і кваліфікованого організованого обслуговування в інших країнах, вони вважають, що відпочинок на турбазах Криму без додаткових послуг, спеціальної програми обслуговування та Туроперейтинг на сьогодні не може відповідати їх вимогам.

У зв'язку з цим основна частка туроператорів в Україні працює з переважною орієнтацією на виїзд.

Створення привабливого внутрішнього туристичного продукту, насиченого різноманітними основними і додатковими послугами, є найважливішим завданням розвитку українського туристичного ринку.

2.Гостінічная індустрія

Розміщення - найважливіший елемент туризму. Ні готелів - немає туризму. Готельна індустрія бере свій початок з найдавніших часів. Гостинність, повагу гостя, неробство прийому та обслуговування ось основа готельної індустрії. Сьогодні світова мережа готелів може задовольнити будь-який смак.

Основні об'єкти розміщення

До об'єктів розміщення відносять готелі, мотелі, кемпінги, бунгало, ротелі ітд. Основні готелі та мотелі, а всі інші додаткові. Готелі різняться в залежності від призначення, місцезнаходження, розташування, переліку послуг, що надаються. Можна виділити наступні види готельних об'єктів:

МІСЬКА ГОТЕЛЬ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ - розташована в центрі міста, зазвичай це готелі економ класу. Повинні мати гарні під'їзні шляхи, автостоянки, поруч має бути добре організована зелена зона. У таких готелях переважають номери 1-ої категорії, перелік послуг обмежений, наявність ресторану.

КУРОРТНА ГОТЕЛЬ - Знаходяться в основному в безпосередній близькості до визначних пам'яток міста чи місцевості, недалеко від торговельної частини міста. У такому готелі зовнішній вигляд будівлі, внутрішній інтер'єр підпорядковані інтенсивності відпочинку. Великий% корисної площі готелю займають веранди, відеозали, масажні кабінети ітд. Крім того є спортивні споруди, тенісні корти, різні майданчики і т.д. Особлива увага приділяється організації харчування. Курортний готель має широкий перелік послуг (до 30 - 40 найменувань)

ГОТЕЛЬ ПАНСІОНАТ - номери в основному 1 -2 категорії, але знімають їх для проживання на більш тривалий термін, ніж в інших готелях. Розташовуються в місцях зосередження рекреаційних ресурсів. Гості проживають за путівками.

Туристський готель - розташовується поблизу трас, на туристичних маршрутах, розрахована на велику пропускну здатність, за цінами на номери і послуги доступна населенню. Харчування якісне та швидке, вузький перелік послуг.

ГОТЕЛЬ КЕМПІНГ - готель сезонного типу, експлуатується зазвичай в літній час, легкого типу споруди, дуже дешева за ціною (будиночки, намети, котеджі). Поблизу розташовуються столові й окремий корпус для побутових послуг, кухня. Можуть бути автостоянки та СТО.

Мотель - призначена для обслуговування автотуристів. Зазвичай розташовується на магістралях у безпосередній близькості від СТО, заправної станції, на перехрестях доріг. Надає туристам житло, харчування, має бокси для стоянки автомобіля і його ремонту. Вперше з'явилися в США.

Ботелі - вид готелів для туристів подорожуючих по воді. Розташовуються поблизу річок і озер.

ФЛАЙОТЕЛЬ - для дуже багатих людей. У світі вони поширені в США і Австралії. Є посадки для літаків і вертольотів. Мандрівник може замовити по радіозв'язку номер і стоянку.

ХАУЗТЕЛІ - дешева молодіжний готель, типу гуртожитку. Коридорна система, загальні туалети і душові, загальні кімнати для відпочинку з телевізором, один телефон і одна кухня на поверх, загальні їдальні або готують самі. Часто цим типом готелів користується тип населення з низьким достатком.

Останнім часом приватні підприємці пропонують свої ГОТЕЛІ квартирного типу

Класифікація готелів

При класифікації готелів в різних країнах використовуються різні системи, які нині існує більше 30. Запровадженню єдиної класифікації готелів у світі перешкоджає низка чинників: культурно-історичний розвиток країни, національні особливості, відмінності в критеріях оцінки якості обслуговування. Найпоширеніші класифікації:

 • система зірок * - це французька національна класифікація (Україна, Росія, Австралія, Угорщина, Італія)

 • система букв, використовується в Греції

 • система «корон» / «ключів», використовується в Англії

 • система розрядів (Іспанія, Італія, Ізраїль)

 • система балів (Індія)

Національна система класифікації готелів:

 • бюджетні готелі (1 *). Розташовані в центральній частині міста і мають мінімум зручностей;

 • готелі туристського класу (2 *). Готелі мають рестораном і баром;

 • готелі середнього класу (3 *). Рівень обслуговування достатньо високий;

 • готелі першого класу (4 *). Дуже висока якість проживання та відмінний рівень обслуговування;

 • готелі вищої категорії (5 *). Рівень обслуговування та проживання екстра-класу.

3.Предпріятія харчування туристів

Фізіологічну потребу т-та в їжі задовольняє підприємства громадського харчування. Вони відрізняються різноманітністю форм. До туріндустрії харчування відносяться: ресторани, кафе, бари, їдальні, закусочні.

Ресторан: Виготовлення, реалізація і організація споживання широкого асортименту страв і виробів складного приготування всіх основних груп з різних продуктів і вино-горілчаних виробів. Послуги надаються кваліфікованим виробничим і обслуговуючим персоналом в умовах підвищеного рівня комфорту і матеріально-технічного оснащення в поєднанні з організацією дозвілля.

Бар: виготовлення та реалізація широкого асортименту змішаних, міцних алкогольних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, закусок, десертів, борошняних кондитерських і булочних виробів, покупних товарів; створення умов для їх споживання біля барної стійки або в залі.

Кафе: виготовлення та реалізація різноманітного асортименту страв, виробів і напоїв в обмеженому в порівнянні з рестораном асортименті і з урахуванням спеціалізації, створення умов для їх споживання.

Їдальня: виготовлення кулінарної продукції різноманітної днях тижня або скомплектованих раціонів харчування (сніданки, обіди, вечері) для різних груп обслуговується контингенту (робітників, школярів, туристів тощо); створення умов для їх споживання.

Закусочна: виготовлення обмеженого асортименту страв нескладного приготування з певного виду сировини; створення умов для її реалізації та споживання.

Класифікація підприємств харчування

Класифікація підприємств харчування виконується за багатьма ознаками:

 • За ознакою зв'язаності управління розрізняють підприємства, об'єднані в ланцюзі, і що самостійно. До найбільших ресторанним ланцюгах відносять Мак'Дональдс (з кількістю п / п 9460), Бургер Кінг.

 • У залежності від асортименту розрізняють: комплексні, універсальні, спеціалізовані.

 • У залежності від обслуговується контингенту підприємства можуть працювати з постійним контингентом (таке п \ п живлення знаходиться при готелі, санаторії), зі змінним контингентом (міський ресторан).

 • У залежності від методу обслуговування розрізняють підприємства, в яких споживачі обслуговуються офіціантами; самообслуговування, змішаного обслуговування.

Підприємства харчування розрізняються також за повнотою технологічного циклу, обсягу та характеру послуг, виду харчування, режиму роботи, часу функціонування та іншими ознаками.

За аналогією зі ср-ми розміщення туристів підприємства харчування класифікуються залежно від культури і якості обслуговування, а також кухні і асортименту пропонованих страв, кількості посадкових місць, режиму роботи, форми обслуговування відвідувачів.

Великою популярністю у туристів користуються ресторани. Вони поділяються на 2 великі групи: класичні і швидкого обслуговування.

Класичні. Найважливішим ознак першокласних ресторанів є прагнення до індивідуальності. Їх неповторний образ доповнюється розкішним внутрішнім оздобленням і вишуканою кухнею.

швидкого обслуговування. Набули широкого поширення в наш динамічний час. Родоначальником швидкого способу задоволення найприємніших фізіологічних потреб людини стали США, де ще в 1634 році в Бостоні відкрилася одна з перших таверн, запропонувавши багатий вибір готових страв.

У міжнародній тур практиці харчування, як правило, пов'язують із розміщенням. Його вартість, поряд з проживанням, входить у готельний тариф. Турист може вибрати номер в комплексі з трьох разовим, 2 - х разовим або одноразовим харчуванням. Мають місце також відмінності у формі обслуговування: «А ля карт» передбачає вільний вибір клієнтом страв з запропонованого рестораном меню, «табльдот» - обслуговування по єдиному для всіх клієнтів меню без права вибору страв, «Шведський стіл" - вільний вибір виставлених на загальний стіл страв і самообслуговування. Для розваги відвідувачів комфортабельні ресторани запрошують музикантів, артистів. На балансі ресторанів можуть значитися: магазини, підсобні господарства.

Багато мандрівники вирушають у спеціальні гастрономічні і питні тури, щоб познайомитися з національною кухнею різних країн. Під час таких поїздок вони долучаються до місцевих звичаїв, нерідко стаючи учасниками фольклорних свят (перебування у Німеччині та Чехії, наприклад, рідко обходиться без відвідування пивних закладів).

Великою популярністю у туристів користуються етнографічні ресторани і кафе. У тому національне проявляється і в інтер'єрі, і в одязі офіціантів, і в репертуарі оркестру, і в асортименті пропонованих страв і напоїв

Організація харчування повинна враховувати і медичні аспекти. Неправильне харчування, погано приготовлена ​​(без дотримання правил) їжа може призвести до отруєнь. Там, до 60% туристів страждають діареєю під час відвідання Єгипту та Індії. А особливо небезпечна питна вода і їжа з рук на вулиці у дрібних торговців.

Лекція 7. Екскурсійні послуги та туристичні маршрути

Екскурсійне обслуговування є частиною комплексної туристської послуги.

Екскурсія - це форма пізнання дійсності і розширення кругозору шляхом відвідування визначних об'єктів. Екскурсії класифікуються:

 1. за змістом (оглядові тематичні, спеціальні);

 2. за тематикою (природничі, історичні, літературні, виробничі, екологічні та інші);

 1. за місцем проведення (міські, заміські, колійна інформація, в музеї, на виробництві тощо);

 2. за способом пересування (пішохідні, з використанням транспорту, комбіновані);

 3. за формою проведення (звичайні, навчальні, рекламні, екскурсія-масовка, екскурсія-прогулянка, екскурсія-концерт).

Підготовка екскурсії реалізується в кілька етапів:

- Вибір теми екскурсії;

- Створення нової екскурсії під вибрану тему;

- Підготовка екскурсовода для проведення даної екскурсії.

Об'єктами екскурсії можуть бути:

- Місця, пов'язані з історичними подіями;

- Природні об'єкти і заповідники;

- Будівлі і споруди;

- Меморіальні пам'ятники і комплекси;

- Твори архітектури;

- Оригінальні інженерні споруди;

- Об'єкти, пов'язані з життям видатних особистостей;

- Технічні експонати;

- Пам'ятники мистецтва;

- Експозиції музеїв, картинних галерей, виставок;

- Археологічні пам'ятники.

Процес створення екскурсій також включає в себе:

- Розробку екскурсійного маршруту;

- Розробку тексту екскурсії;

- Створення методики проведення екскурсії;

- Розробку та виготовлення наочного демонстраційного матеріалу (фото, відео, плакат);

- Визначення переліку залучених коштів на проведення екскурсії;

- Калькуляція витрат на проведення екскурсії;

- Визначення норми прибутку і розрахунок ціни на дану екскурсійну послугу;

- Контрольна обкатка екскурсійного маршруту шляхом його об'їзду або обходу;

- Затвердження екскурсії у встановленому порядку;

- Рекламу екскурсійного маршруту.

Туристичні маршрути

Маршрут-це заздалегідь спланована траса пересування туриста протягом певного часу з метою надання йому передбачених програмою послуг.

Туристичні маршрути класифікуються за різними ознаками: типом, сезонності дії, побудові траси, тривалості, способів пересування та змістом.

Тип маршруту: екскурсійно-пізнавальні, похідні, фізкультурно-оздоровчі.

Будова траси: лінійні, кільцеві, радіальні.

За сезонності: цілорічні та сезонні.

За способом пересування: пішохідні, автобусні, залізничні, морські і.т.д.

За змістом: відпочинок на природі, заняття спортом, рекреація, пізнавальна діяльність.

Розробка туристичного маршруту

Розробка конкретного туристичного маршруту складна і тривала процедура. Вона закінчується узгодженням і затвердженням паспорта маршруту. Розробка маршруту включає в себе наступні етапи:

- Дослідження туристських ресурсів по передбачуваній трасі маршруту;

- Визначення типу маршруту;

- Побудова ескізної моделі маршруту;

- Прив'язка маршруту до пунктів життєзабезпечення;

- Розробка схеми безпеки на маршруті;

- Розробка паспорта маршруту;

- Узгодження паспорта з відповідними службами;

- Пробна обкатка маршруту;

- Реклама маршруту;

Лекція 8. Транспортне забезпечення туризму

Транспорт - одна з найважливіших складових частин матеріальної бази економіки будь-якої країни. З давніх часів транспорт був рушієм прогресу. Людина використовував будь-які підручні засоби для перевезення людей і вантажів. З винаходом колеса, а дещо пізніше і різних типів двигунів людина стала відповідно розвивати і засобів пересування: візки, карети, пароплави, паровози, літаки і т.д. Це дозволяло здійснювати поїздки на великі відстані і з різними цілями.

Класифікація подорожей

Транспортні подорожі розглядаються як самостійний вид туризму. Транспортні подорожі - це подорожі організованих груп туристів при наявності путівок (ваучерів) по розроблених маршрутах з використанням різних транспортних засобів. Вони класифікуються за низкою основних ознак:

 • способу пересування на маршруті (залізничний, морський, автобусний, річковий, авіаційний, інші види, комбінований)

 • виду використовуваного транспорту (поїзди, літаки, автобуси, теплоходи, пороми, яхти, човни, байдарки, плоти, підводні човни та інші плавзасоби, мотоцикли, велосипеди, повітряні кулі, дельтаплани)

 • побудови траси маршруту (лінійна, кільцева, радіальна, комбінована)

 • тривалості подорожі (короткочасні, типу «Уикенд», багатоденні)

 • сезонності (цілорічні, сезонні, разові)

Найбільшою популярністю користуються автобусні авіаційні та залізничні подорожі (близько 88% від загального обсягу транспортних подорожей).

Транспортне туристську подорож, як правило, реалізується декількома видами транспорту: залізничний + автобусний (легковий автомобіль), авіаційний + автобусний і т. д.

Найбільш мобільний вид транспорту - автобус і легковий автомобіль використовуються як на самостійному маршруті, так і у вигляді трансферного транспорту по доставці туристів з аеропорту (вокзалу) до готелю і назад.

При плануванні своєї подорожі турист враховує такі фактори:

швидкість доставки до мети поїздки, комфорт подорожі, вартість, можливість перевезення багажу та його вага, можливість зупинки на шляху прямування, умови харчування, рівень шуму, вібрацій, умови для сну і відпочинку, безпека

За пріоритетам ці вимоги розподіляються в такій послідовності:

 • безпеку подорожі

 • вартість і наявність різних пільг

 • комфортабельність

 • швидкість доставки

 • інші фактори

Чим більший набір позитивних факторів, тим вища вартість транспортного подорожі, проте жоден транспортний засіб не задовольняє всім набору вимог.

Класифікація транспортних засобів

 1. Сухопутний транспорт

  1. Залізничний:

Переваги: ​​- незалежний від погоди, найбільш безпечний, більш низькі тарифи, розгалужена система знижок, проїзних квитків тощо, дозволяють подорожувати за значно нижчими цінами

Туризм почався саме з залізничного подорожі, організованого 5 липня 1841 Томасом Куком. Перший паровоз був створений Ріхардом Тревітік в 1803 році в США. Перша залізниця була побудована Джорджем Стефенсоном в 1825 році між Манчестером і Ліверпулем. Перша залізниця в Росії була побудована між Санкт-Петербургом і Царським Селом 15 квітня 1836

Залізничні маршрути:

приміські

маршрути дальнього сполучення

швидкісні лінії

спеціальні маршрути

екскурсійні маршрути

У залежності від швидкості руху поїзда бувають: експреси, швидкі, пасажирські

Їх ділять на: приміські (до 150 км) місцеві (від 150 до 700 км) далекого прямування (від 700 км). Самою довжиною трасою є Москва-Владівасток довжина 9000 км.

У залежності від тривалості курсування поїзда бувають: цілорічні та сезонні, чартерні.

Швидкісні лінії з'явилися завдяки НТП. В даний час широко використовуються в туризмі тому що істотно скорочують час перевезення. Швидкісні лінії розвинені в таких країнах як Японія, Франція, Німеччина, Італія, США. Найшвидший поїзд у Японії «Синкансен» швидкість 500 км \ год

Існують спеціальні ж \ д маршрути які приваблюють безліч туристів.

«Східний експрес» - відкритий в 1883 році між Парижем і Стамбулом.

Indian Pacific - в Австралії від Сіднея до Перса.

«Золота стріла» - від Парижа до Лондона.

«Срібна стріла» - від Сан - Франциска до Чикаго.

«Червона стріла» від Москви до Санкт-Петербурга.

Якість обслуговування на залізничному транспорті залежить від виду поїзда (пасажирський, швидкий, фірмовий, експрес) і класу розміщення (загальний, плацкартний, м'який, спальний). До складу поїзда входять: 1-2 - сальний, 5-8 м'яких, 7-10 - плацкартних і вагон-ресторан.

Вокзали - це споруди, призначені для обслуговування пасажирів подорожуючих ж \ д транспортом.

1.2.Автомобільний-транспорт загального застосування (трансфери, екскурсії, внутрімаршрутние перевезення автобусами, оренда малолітражних автомобілів туристами для особистого користування на відпочинку), економічний вид транспорту, доступний широким верствам населення, сезонність при організації турів не грає такої великої ролі, як в інших поїздках

 • міжнародні автобуси

 • тур. автобуси для поїздки на далекі відстані

 • міські та приміські пасажирські автобуси

 • чартерні та екскурсійні автобуси

 • автомобілі з водіями і (прокат)

 • таксі

Автобусні та автомобільні перевезення

автомобільний транспорт до цих пір є лідером туристських перевезень, виконуючи дві основні функції:

 1. самостійний вид подорожей та екскурсій;

 2. допоміжний (трансферний) транспорт.

 3. відпочинок і розваги;

 4. ділові поїздки

Автомобілі в залежності від типу кузова діляться на: седан, хетчбек, універсал, купе, родстер, мікроавтобус, спортивний, лімузин.

Автобусні перевезення

За призначенням перевезення бувають: міські та приміські, трансферні, спеціальні, екскурсійні, далекого прямування.

У залежності від місткості: мікроавтобуси (8-15), середньої місткості (20-22), стандартні (50), двоповерхові (70-100).

Основною проблемою в даний час при організації автобусних турів є недолік автобусів хорошої якості. Автобуси класу на вітчизняному туристичному ринку - це велика рідкість, а вітчизняні автобуси, на жаль, відстають від світових стандартів якості.

2. Водний транспорт: (річковий, морський).

Переваги: ​​високий рівень комфорту, великий обсяг одноразової завантаження, можливості реалізації різних видів і цілей туризму (пізнавальний, бізнес-туризм, навчальний, шоп-туризм та ін), повноцінний відпочинок, повний комплекс життєзабезпечення.

Недоліки: невисока швидкість пересування транспортних засобів, високі тарифи, обмеження мобільності, схильність деяких людей «морської хвороби»

Водний транспорт - є видом масового транспорту. Морські перевезення бувають каботажні (в межах однієї держави) і закордонні.

Морський транспорт використовується:

для перевезення пасажирів

для круїзів

для проведень конференцій, семінарів, фестивалів, екскурсій

Особливою формою морських туристичних перевезень є круїзи. Судновласницькі компанії практикують 10 видів різноманітних круїзів. Самий популярний «класичний» круїз 10-20 - днів. Передбачає заходи в порти, екскурсії, розважальна програма. Найбільшими і красивими суднами є такі судна: Crystal Cruise line, Crystal Harmony, Carnival, Jubilee, Tropicale.

3. Авіаційний транспорт

Переваги: ​​- розширена географія подорожей, скорочення термінів подорожі на користь їх частоти (зростання короткострокових турів на далекі відстані), найшвидший і зручний вид транспорту при переїздах на дальні відстані, привабливий для туристів сервіс.

Кошти повітряних перевезень туристів

Серед відомих засобів повітряних пасажирських перевезень виділимо використовувані для цілей туризму та перевезення подорожуючих:

 • повітряні кулі та дирижаблі

 • парашути і дельтаплани

 • вертольоти

 • літаки всіх видів, призначені для пасажирських перевезень

Великі авіакомпанії світу:

American Airlines, Delta, Nord-West, Air France, British Airways, KLM, Lufthansa, Air Arabia, Аерофлот, Аеросвіт i т.

Типи літаків: надзвукові (Конкорд) аеробуси (А-380), магістральні літаки (Ту-204), бізнес, гідролітаки, мала авіація

Авіаперевезення бувають регулярні та чартерні.

Залежно від умов комфорту місця в літаку ділять на класи:

перший, бізнес-клас, економ-клас і інші види.

Лекція 9. Безпека туристів в подорожі

Вирушаючи в подорож, турист стикається з проблемами які при будь-якому випадки можуть завдати шкоди здоров'ю, негативно вплинути на враження туриста від країни, зробити подорож неможливим.

На туриста постійно діють різні фактори суспільства і природи. Він не знає звичаїв країни, типових побутових небезпек, не має імунітету до місцевих хвороб ітд.

Шкідливі фактори:

- Небезпека отримання травм

- Вплив навколишнього середовища

- Пожежі

- Біологічні фактори

- Психофізична навантаження

- Небезпека випромінювання

- Хімічні чинники

- Аварії транспорту

Небезпека отримання травм.

Травми турист може отримати в результаті небезпечних фізико-географічних процесів: каменепади, селі, зсуви, лавини; атмосферних явищ: смерчі, тайфуни, грози; цунамі і землетрусів.

Травми можна отримати при невдалому туристичному спорядженні і інвентарі. Велика небезпека отримання травм при порушенні техніки безпеки туристами.

Небезпека отримання травм можна знизити якщо: 1) користуватися захисними приладами і огородженнями. 2) використовувати засоби індивідуального захисту 3) попереджувальної інформацією туристів про небезпечні фактори.

Вплив навколишнього середовища

Навколишнє середовище впливає на туриста: підвищення або зниження температури, вологості, рухом повітряних мас, опадами в зоні відпочинку, зміною тиску.

Особливо небезпечні чинники навколишнього середовища, якщо турист опинився в іншому часовому поясі або в інших кліматичних умовах. Оскільки організм непристосований до різких змін таких умов.

Фактори навколишнього середовища можна знизити:

    1. Вибором сприятливої ​​пори для подорожі

    2. Облік погодних умов району відпочинку

    3. Споруд захисних об'єктів від негоди

    4. Використання засобів індивідуального захисту

    5. Прогноз погоди

Біологічні фактори

До біологічних факторів відносять: патогенний мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності, отруйні рослини і тварини, гризуни, комахи які переносять інфекційні хвороби, хижаки.

Чума. Фактори ризику при бубонної чуми - укуси інфікованих бліх, контакт з інфікованими гризунами та іншими тваринами При легеневій формі чуми контакт з хворими цією хворобою і проникненні повітряно-крапельним шляхом.

Ознаки при бубонної чуми - збільшення лімфатичних вузлів. При легеневій формі - висока температура, озноб, сильний головний біль, важке гнітюче стан, утруднене дихання, кашель з кров'ю. Прихований період - від декількох годин до 6 днів

Дії. Негайне звернення до лікаря. Дотримання обмежувальних заходів, обумовлених кожною країною, де є вогнища чуми

Холера. Фактори ризику: вживання сирої води з водопроводу, колодязів, миття овочів, фруктів некип'яченої водою, заковтування води при купанні у водоймах, вживання в їжу продуктів, що не зазнали тепловій обробці, харчування з лотків і в несертіфікаціонних ресторанах, кафе, використання забруднених предметів побуту.

Ознаки: нудота, блювота, рідкий стілець, головний біль, запаморочення.

Прихований період-від декількох годин до 5 днів.

: Негайне звернення до лікаря.

Примітка: Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує масову хіміопрофілактику по боротьбі з холерою і не передбачає вимоги від мандрівників наявності щеплень проти холери.

Жовта лихоманка Фактори ризику укуси комарів у тропічних і субтропічних зонах

Ознаки головний біль, висока температура, геморагічний висип, подальше ураження нирок, печінки з розвитком жовтяниці і гострої ниркової недостатності. Прихований період від 3 до 6 днів.

Дії: обов'язкове проведення вакцинації проти жовтої лихоманки не пізніше, ніж за 10 днів до виїзду в неблагополучні з цієї інфекції країни Південно-Американського і Африканського континентів (

Для вакцинації необхідно мати медичну довідку про відсутність протипоказань до цієї щеплення. Після вакцинації слід отримати Міжнародне свідоцтво про щеплення проти жовтої лихоманки, без якого виїзд в зазначені вище країни забороняється. Щеплення діє протягом 10 років.

ВІЛ-інфекція (СНІД). Фактори ризику: статеві контакти без презервативів, інфікування через кров при її переливанні, уколах нестерильним шприцом, використання нестерильних стоматологічних інструментів і т.п. (Через побутові контакти, через комах, тварин не передається)

Дії: запобіжні заходи до викладеним вище факторам ризику

На ВІЛ-інфекцію ряд країн вимагають при в'їзді пред'являти сертифікат про обстеження - Ірак, Китай, КНДР, Лівія, Мексика, Пакистан, США, Філіппіни, Франція (Ірак, Китай незалежно від терміну поїздки, а інші - якщо термін поїздки 3 місяці і більше ; США - тільки на постійне місце проживання).

Малярія - важке інфекційне захворювання, широко розповсюджене в країнах з тропічним і субтропічним кліматом.

Фактори ризику: укуси малярійних комарів.

Ознаки: підвищена температура, озноб, наступний жар, сильне потовиділення, головний біль, слабкість. Прихований період від 7 днів до 1 місяця при тропічній малярії і до 3-х років при інших формах малярії.

Дії: профілактичний прийом протималярійних препаратів за 1 тиждень до виїзду в тропічні або субтропічні країни. Продовження прийому весь період перебування в цій країні і 1 місяця після повернення. Вибір препарату та дози залежить від країни перебування і індивідуальних рекомендацій лікаря. Під час перебування у вказаних вище країнах необхідно оберігати себе від укусів комарів. Для захисту від комарів необхідно застосовувати репеленти (відлякують засоби), електрофумігатори. Під час сну користуватися пологами. Вікна і двері повинні бути забезпечені сітками.

Хімічні фактори

Хімічні чинники: токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі.

Для уникнення ризику необхідно: 1) регулярно контролювати вміст шкідливих речовин у повітрі, воді, продуктах харчування. 2) використовувати індивідуальні засоби захисту 3) дотримуватися інструкції при використанні побутових приладів, ліків і дезодорантів і аерозолів.

Також небезпечними для туристів є пожежі, різні психофізичні навантаження, аварії транспорту.

Загальні обмежувальні заходи під час перебування в зарубіжній країні:

Проживання в готелях, забезпечених централізованим водопостачанням і каналізацією. При наявності в місцях проживання комарів, бліх, гризунів довести до відома адміністрацію для прийняття термінових заходів по їх знищенню.

Харчування тільки в ресторанах, кафе, де використовуються гарантовані продукти харчування промислового виробництва. Забороняється використовувати в їжу нетрадиційні продукти національної кухні, які не пройшли гарантовану технологічну обробку або з простроченими термінами придатності, а також придбані в місцях вуличної торгівлі.

Для миття фруктів, овочів використовувати тільки кип'ячену або бутильовану воду. Напої, соки можуть вживатися тільки промислового виробництва. Забороняється купувати лід для охолодження напоїв у продавців вуличної торгівлі.

Забороняється проведення екскурсій та відвідування місць, не позначених офіційною програмою і купання в недозволених для цієї мети басейнах.

Рекомендується уникати випадкових статевих зв'язків і завжди мати при собі презерватив.

Не рекомендується купувати хутряні, шкіряні вироби, а також тварин і птахів у приватних торговців.

Пам'ятайте про правила особистої гігієни - мити руки перед їжею і після туалету.

За даними ВООЗ у 1998 році зареєстровано майже 10 тисяч випадків холери і сотні тисяч випадків жовтої лихоманки

Як свідчить міжнародна практика, подорожі за кордон стають справою все більш ризикованим. По, кожен п'ятий турист, що виїжджає з країн Європи за кордон, або занедужує, або опиняється в ситуації, з якої виходить не без фізичного для себе збитку. найбільший ризик у країнах тропічної зони; 60 відсотків туристів під час відвідування Індії захворіли, в першу чергу, кишковими захворюваннями.

У відсотковому відношенні дані захворювань туристів при відвідуванні країн такі:

Індія60 Егіпет53

Таіланд37

документі СОТ № А/7/13 Согг, Ген. асамблеї СОТ 1987 року «Безпека та захист

У 1993 році на 10-й асамблеї Всесвітньої туристської організації було підкреслено, що СОТ буде домагатися підтримки заходів, що стосуються охорони здоров'я туристів, безпеки їх поїздок, санітарного контролю за харчовими продуктами

ВООЗ має робочі угоди з СОТ відповідно до яких поточна інформація про формальності, пов'язаних з проходженням санітарного контролю, публікується Міжнародні медико-санітарні правила Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) діють з 1951 року, періодично в них вносяться необхідні зміни і поправки (у 1969, 1972,1981 роках).

У документах ВООЗ і міжнародному сертифікаті про щеплення (International Certificates of Vaccination) дати в обов'язковому порядку пишуться так: день, місяць, рік. причому Місяць повинен бути написаний лише літерами, а не цифрами, наприклад: «Січень 5,1990».

Турист повинен мати поліс медичного страхування та страхування від нещасного випадку

Розділ 2. Туристичні ресурси України

Лекція 10. Туристична привабливість України

Географічне положення і загальна характеристика

Україна розташована в Східній Європі. Крайні точки на півночі село Грім'яч; на півдні мис Сарич, на заході станція Чоп; на сході село Червона зірка. Україна межує з Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією, а через море з Туреччиною. Площа Україні 603,7 тис.кв.км.

На території України знаходиться географічний цент Європи в селі Ділове. Населення Україні 47,7 млн. чоловік. Великі міста: Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса. Державна мова українська. Більшість населення сповідують християнство (православ'я). Україну унітарна держава складається з 24 областей, Автономної республіки Крим, двох міст центрального підпорядкування столиця Київ та Севастополь. Парламентсько-президенської правління. Президент Ющенко Віктор Андрійович. Прем'єр-міністр Тимошенко Юлія Володимирівна.

Природа Україна

Україна розташована на Східноєвропейській платформі. Велика частина території рівнини тільки на південно-заході Українські Карпати (г. Говерла 2061 м.) і на півдні Кримські гори (г. Роман-Кош 1545 м.)

Клімат Україні помірно-континентальний, на ПБК субтропічний. Температура влітку 20-25 º, взимку 0 - -10 °. Осаки 700-800 на заході до 300-400 на сході.

Україна забезпечена водними ресурсами. Великі ріки: Дніпро, Дністер, Дунай, Сіверський Донець, Південний Буг. Озера: Шацькі озера, Придунайські, Причорноморські озера, Кримські.

Також в Україну прекрасні лікувальні ліси Полісся, Карпат і кримських гір які займають 14% території країни. Україна омивається Чорним і Азовським морями, які мають зручні пляжі.

Інфраструктура

Для обслуговування іноземних туристів в Україні використовується більше 3000 підприємств оздоровлення та відпочинку, 1400 готелів, мотелів, кемпінгів різних форм власності, 3500 транспортних засобів.

Туристичною діяльністю займаються 2,5 тис. підприємств, на яких працюють 100 тис. чоловік.

В Україні розвинута транспортна мережа. Найбільші залізничні магістралі: Київ-Севастополь, Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ-Львів-Чоп, Київ-Дніпропетровськ, Харків-Севастополь. Діють експреси Київ-Дніпропетровськ і Київ-Харків. Для автотранспорту є великі міжнародний автомагістралі:

Київ-Ужгород, Харків-Севастополь, Москва-Севастополь, автобан Київ-Одеса ітд. Судноплавні русло Дніпра, Дністра, Дунаю, Пд. Бугу. Міжнародні аеропорти в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Сімферополі, Донецьку і Тернополі.

Види туризму на Україну

У наш час в Україні частка внутрішнього туризму не дуже велика. Наші громадяни вважають за краще замість Криму і Карпат Туреччину чи Болгарію. Де рівень туристичних послуг вище, а ціни приблизно такі. Туристичні фірми надають послуги у поїздки за кордон майже 500тис. осіб. Щорічно наша держава відвідують 7 млн. іноземних туристів.

В Україні давно сформовані великі туристко-рекреаційні райони. Найпривабливіший і крупний це Крим. з курортами Ялта, Судак, Євпаторія, Алушта. Другий за значенням Карпатський регіон. Третє місце Причорноморський район. Привабливими є Полісся, Поділ і Приазов'ї.

1. Лікувально-оздоровчий туризм: Курорти Криму, Причорномор'я (Скадовськ, Одеса, Куяльник), Карпати (Трускавець, Моршин, Немирів) Миргород. Лікувальний гірське повітря Кримських гір та Карпат.

2. Спортивний туризм: Гірські траси Карпат: турбаза Тиса, Карпати, Сонячне Закарпаття ітд. Головна гряда кримських гір для скелелазіння. Печери Криму та Подолу. Унікальне узбережжі Чорного та Азовського моря для дайвінгу.

3. Сільський туризм: в селах і хуторах Карпат, Полтавська область, Черкаська, Крим.

4. Екологічний туризм: ЧАЕС, унікальний природно-заповідний фонд (Асканія-Нова, Кримський заповідник, Дунайські плавні). ландшафти Полісся, Карпат, Степів і Криму.

5. Пізнавальний туризм: Україна має велике культурну спадщину починаючи з Київської Русі. Найбільшим культурним центром є Київ, Львів, Харків, Полтава, Севастополь, Кам'янець-Подільський ітд.

6. Релігійний туризм: В Україні багато святих місць, які залучають щорічно мільйони паломників з усього світу. Київ один із центрів православ'я. Саме тут Володимир у 8 столітті хрестив Русь. Тут знаходяться Києво-Печерська лавра, Володимирський собор, Золотоверхий собор ітд.

7. Етнографічний туризм: В результаті великої і унікальної території й бурхливої ​​історії на Україні сформувалися різні етнографічні групи які мають свій побут, культуру, манеру спілкування: Слабожанщіна, Надніпрянщину, Гуцули, Бессарабія, Букавіна, Галичина, Волинь, Таврія ітд.

Туристичні райони Україні

1. Крим 2. Карпатський район 3. Поділ 4. Причорномор `я 5. Приазов'ї 6. Полісся 7. Дніпровський район.

Лекція 11. Туристична привабливість Криму

Наближається відпустка, і вас все частіше хвилює питання: куди поїхати, щоб і відпочити добре і заодно підлікуватися. Звичайно, в Крим! Крим - є Крим! Жодна курортна зона країн СНД не може змагатися з Сонячним Півостровом. І хоча на кримських курортах сьогодні ще немає сервісу такого рівня, який можуть запропонувати кращі європейські курорти, тут є всі умови, щоб і добре відпочити, і поправити своє здоров'я. Цьому сприяє унікальне поєднання прекрасних умов для відпочинку з ефективним лікуванням. Тут є де відпочити і зміцнити здоров'я. Прекрасні здравниці, багато з яких не поступаються західним, щедре сонце, ласкаве тепле море з прекрасними піщаними і дрібногалечними пляжами, лікувальні грязі, що відрізняються високими цілющими властивостями, термальні мінеральні води та ропа. Є на що подивитися: неповторні ландшафти, які важко зустріти на курортах інших країн, багатство пам'ятників природи, історії та культури, багато з яких мають світове значення; недарма Крим називають музеєм під відкритим небом.

Автономна Республіка Крим входить до складу України. Має Верховна Рада, Рада Міністрів, Верховний і Арбітражний суди, місцеві представницькі та державні органи влади.

Республіканський центр - м. Сімферополь.

Територія Автономної Республіки Крим - 26 945 кв.км.

Населення - 2632,4 тис. осіб, в тому числі: міське -1791,8 тис. осіб, сільське - 840,8 тис. осіб.

У республіці проживають представники більше 80-ти національностей і народностей. Найбільш чисельними з них - росіяни, українці, кримські татари; з нечисленних - корінні жителі Криму караїми та кримчаки. Державні мови - російська, українська, кримськотатарська.

Природа: Рельєф рівнинний, на Півдні розташовані Кримські гори (Роман-Кош 1545 м.). Клімат Помірний і Субтропічний. Велика кількість сонячних днів (в Ялті сонце сяє 2250 годин у році, в Євпаторії - 2459,), ласкаве тепле море (середньорічна температура +14,30 С). Температура січня як самого холодного місяця -4 - 0 ° С, температура в липні 27-30 ° С.

Пам'ятки та цікаві місця Криму

Палаци

Бахчисарайський палац, • Воронцовський палац, • Дюльбер, • Ластівчине гніздо, • Лівадійський палац, Масандрівський палац •, • Юсуповський палац

Парки

Алупкінський парк, • Гурзуфський парк, • Массандрівський парк, • Нікітський ботанічний сад, • Поляна казок, • Фороський парк, • Харакський парк

Печерні міста і монастирі

Бакла, • Балаклавський Георгіївський монастир, • Інкерман, • Монастир Качи-Кальон, • Фортеця Каламіти, • Киз-Кермен, • Киз-Куле, • Мангуп-Кале, • Сюйреньська фортеця, • Тепе-Кермен, • Монастир Чилтер-Коба , • Монастир Чилтер-Мармара, • Чуфут-Кале, • Монастир Шулдан, • Ескі-Кермен, • Качинський навіс і скеля Таш-Аїр, стоянки первісної людини, • Шайтан-Коба, стоянка первісної людини

Городища, фортеці, замки

Генуезька фортеця в Судаку, • Фортеця Єні-Кале в Керчі, • Генуезька фортеця Кафа, • Городище Калос-Лімен, • Фортеця Алустон в Алушті, • Фортеця Чембало в Балаклаві, • Фортеця на горі Ай-Тодор поблизу Алушти, • Фортеця на горі Кастель поблизу Алушти, • Фортеця Харакс на мисі Ай-Тодор у Великій Ялті, • Зміцнення Фуна

Музеї, історико-архітектурні пам'ятники

Мечеть Джума-Джамі (Хан-Джамі), • Турецька лазня (Євпаторія), • Караїмські храми - кенаси (Євпаторія), • Картинна галерея ім. І.К. Айвазовського, • Монастир Сурб-Хач, • Пам'ятники Азіза (Азіслар), • Херсонес Таврійський

Водоспади і джерела

Водоспад Головкінського, • Водоспад Джур-Джур, • Водоспад Учан-Су, • Джерело Савлух-Су

Гори

Ангарський перевал, • Гора Ай-Петрі, • Гора Аю-даг, • Байдаро-Кастропольська стіна, • Гора Кастель, • Гора Демерджі, • Гора Карадаг, • Гора Роман-Кош, • Гора Таракташ, • Гора Чатир-Даг, • Скеля Ак-Кая, • Чортові сходи

Печери

Кизил-Коба, • Мармурова печера

Міста Криму

Алушта, Алупка •, • Балаклава, • Бахчисарай, • Берегове, • Білогірськ, • Велика Ялта, • Гурзуф, • Євпаторія, • Кацивелі, • Керч, • Коктебель, • Краснокам'янка, • Лівадія, • Масандра, • Місхор, Кореїз , Гаспра, • Ореанда, • Микита, • Новий Світ, • Оползневе, • Паркове, Понизівка ​​•, • Саки, • Сімеїз, • Сімферополь, • Севастополь, • Судак, Феодосія •, • Форос, • Ялта

Заповідники

Асканія-Нова, • Батіліман, • Кримський заповідник, • Лебедині острови, • Мис Айя, • Ялтинський заповідник

Красиві місця

Ай-Тодор, • Байдарські ворота, • Великий каньйон Криму, • Східний Крим, • Блакитна затока, • Долина Ласпі, • Тарханкут

Стежки

Боткінська стежка, • Сонячна стежка, • Штангеєвська стежка

Старі фотографії Криму

Алупка, • Балаклава, • Воронцовський палац, • Генуезька фортеця в Феодосії, • гора Ай-Петрі, гора • Карадаг, • Євпаторія, • Інкерман, • Керч, • Печерне місто Чуфут-Кале, • Сімферополь, • Севастополь, • Фороський церква Вознесіння, • Феодосія,

Розділ 3. Туристичні ресурси світу

Лекція 12. Європа

Особливості розвитку туризму в Європейських країнах

Підсумки розвитку туризму в Європі за 2002 р.

  • Турпрібитія - 411 млн. чоловік - 58%. Позитивний приріст тур. прибуттів становить 2,4%.

  • Найбільш значний приріст:

   • Болгарія - 8%

   • Хорватія - 6%

  • Скоротився в

   • Польщі на 5%

   • Португалії на 4%

  • Середні доходи у розрахунку на одне прибуття 580 до $, 650 євро. У світі на одне прибуття - 670 $.

  • З європейських субрегіонів лідирують: Південна Європа, Західна Європа (19%).

Європа - це провідний регіон світу.

Фактори розвитку туризму в Європі:

  • Високий рівень економічного розвитку;

  • Високий рівень доходу населення;

 • Соціальна структура населення (переважання середнього класу);

 • Високий рівень урбанізації (75%);

 • Повна стабільність;

 • Спрощення прикордонних і митних формальностей;

 • Європа - батьківщина сучасного туризму 40-х рр.. XIX ст.

  Характеристика рекреаційних ресурсів Європи:

   • Близько 40 суверенних держав + 1 підопічна територія Гібралтар (Великобританія);

   • 11 з європейських країн мають територію менше 50 тис. км 2 (Ватикан, Мальта, Андорра, Монако, Люксембург та ін);

   • Тільки 2 країни мають площу понад 500 тис. км 2 (Франція, Італія);

   • Загальна чисельність населення Європи - близько 500 млн. чоловік (населення жодної країни не перевищує 100 млн. чоловік).

  Особливості рекреаційно-географічного положення:

   • Приморське положення;

   • Узбережжя дуже порізане;

   • Близькість до Африканського та Близькосхідному регіонах;

   • Положення поблизу від жвавих міжнародних торгових шляхів;

   • Внутрісоседское становище.

  Природно-рекреаційні ресурси:

    • Рельєф. Рельєф різноманітний: рівнини (Німеччина, Польща); велика кількість річок, гори (Альпи, протяжність більше 4000 км);

    • Клімат. Європа лежить у помірному поясі. Літо - м'яке (+16 C 0), зима тепла (-2C 0 - +1 C 0). Тепла течія Гольфстрім - на півночі. Випадання опадів припадає переважно на зиму. Крайня північ знаходиться у субарктичному полі.

    • Ландшафт. Ландшафт - 3%, природний, непорушений (в основному, у Норвегії, Швеції, Фінляндії).

  Європа займає I місце по туристських прибуттям: по доходах від туризму і по видатках від туризму.

  Туризм в Європі має ярковираженний внутрішньорегіональної характер.

  75% - внутрішньорегіональної.

  25% - міжрегіональний (найчастіше в США).

  Переважають меридіональні тур. поїздки. З країн Північної Європи до країн Середземноморського басейну (Іспанія, Греція, Франція, Хорватія)

  З 10 країн світу, що лідирують за доходами від туризму 6 - європейських (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Великобританія).

  З 10 країн світу, що лідирують по видатках від туризму 6 - у Європі (Німеччина, Великобританія, Фран ція, Італія, Нідерланди, Австрія).

  Характерна висока туристична активність.

  Туристична активність - це кількість прибуттів / вибуття, що припадають на 100 осіб (жителів країни).

  За прибуттям лідирують Південна і Західна Європа (100 чоловік - 60 прибуттів).

  За вибуття лідирує Північна Європа (100 чоловік - 70 вибуття).

  Найбільш відвідувана країна світу - Франція.

  Найперші країни: Німеччина, Бельгія, Нідерланди.

  В останні 10 років на туристичному ринку зміцнюються країни: Чехія, Слолвакія, Хорватія, Польща, Угорщина.

  Основні види туризму:

  ЛОТ

  • Чехія

  • Венгшрія

  • Польща

  • Франція

  • Німеччина

  • Болгарія

  • Австрія

  Діловий туризм

   • Німеччина

   • Великобританія

   • Франція

   • Нідерланди

   • Швеція

   • Швейцарія

   • Бельгія

   • Іспанія

   • Італія

  Релігійний туризм

  Найбільші центри:

  • Ватикан

  • Рим

  • Турин

  • Брюгге (Бельгія)

  • Париж

  • Фатіма (Португалія)

  • Лурд

  • Монсеррат (Іспанія)

  Спортивно-оздоровчий туризм (переважно гірськолижний туризм):

   • Австрія

   • Швейцарія

   • Франція

   • Італія

   • Німеччина

   • Карпати

   • Судети

  Круїзний туризм

  У межах Європи сформувалося кілька рекреаційних районів:

  1. Середземноморський район

  Характерно: лінійна форма рекреаційного освоєння - витягнутість вздовж узбережжя.

  Країни лідери:

  • Франція (Блакитний берег)

  • Італія (Італійська ревьера)

  • Греція (о-ва Егейського моря)

  • Іспанія (Галісія, Баліари, Канари)

  2. Чорноморське побережжя: Румунія і Болгарія

  3. Балтійське узбережжя

    • Польща

    • Німеччина

    • Литва

    • Латвія

    • Естонія

  4. альпійський (гірськолижні рекреації)

  5. Озерна рекреація:

  Балатон (Угорщина)

  Мекленбургскіе поозер'я (Північ Німеччини)

  Озерний край (південний схід Фінляндії)

  Головні круїзні річки:

   • Сена

   • Лаура

   • Рейн

  Франція

  Світовий лідер за кількістю турпрібитій. У 2002 році її відвідало понад 75 млн. осіб - це 11% від загального турпотоку світу.

  Франція займає III місце за доходами від туризму - 34 млрд. євро (4,7% від світових доходів).

  Розвиток туризму почалося тут після II Світової війни.

  Франція - це перша країна, яка в 1946 році проголосила "політику відкритих дверей", тобто відкрилася для світового капіталу. По відношенню до туризму ця політика передбачала наступне:

   • Скасовуються візи (спочатку для США);

   • Відновлюється готельне господарство;

   • Відкриваються навчальні заклади з підготовки кадрів для туризму;

     • Будівництво та реконструкція для автомобільних доріг;

     • Введення туристського курсу обміну іноземної валюти.

    Більше 80% населення Франції проводять відпустки всередині країни. При цьому існують чітко виражені піки відпускних періодів:

    1. липень-серпень (шкільні канікули, виробничі відпустки);

    2. різдвяні канікули;

    3. лютий (шкільні канікули);

    4. Великдень.

    Влітку 50% відпочиваючих проводять відпустки на узбережжі, 25% - у сільській місцевості, 17% - у горах.

    Взимку 40% - гори, 25% - сільська місцевість, 17% - узбережжя.

    Доходи міжнародного туризму складають 11% в експорті країни, але вони знижуються.

    Причини зниження доходів:

    1. зниження витрат на одну поїздку - 400 $ за поїздку;

    2. зниження турпотоків в країну;

    3. переважання короткострокових поїздок і зростання сектора екскурсійних поїздок.

    Географія прибуття туристів розподіляється наступним чином:

    1. Німеччина - більше 20%

    2. Великобританія

    3. Італія

    4. Нідерланди

    Найбільше доходів виходить від швейцарців - 3300 $ за одну поїздку; на другому і третьому місці - японці (2000 $) і американці (1700 $)

    Самі ж французи переважно їздять в наступні країни:

    1. Іспанія - 20%

    2. Італія - 12%

    3. Великобританія - 5%

    4. Німеччина - 1%

    Міжрегіональні поїздки французів:

    1. Колишні французькі колонії (Алжир, Туніс);

    2. Заморські департаменти (Мортініка, Гваделупа, фр. Полінезія, Нова Каледонія, о. Реюньйон).

    Середній французький турист витрачає на поїздку витрачає ~ 1000 $. По Європі вони подорожують переважно автомобільним транспортом (80%) або авіатранспортом (6%).

    Загальні відомості

    Столиця: Париж - 2158 тис. чол. (1992). Площа: Включаючи острів Корсика - 543965 кв. км.

    Населення: Близько 58027000 чоловік.

    Адміністративний поділ: 96 департаментів.

    Мова: Французька (державний), бретонський (у Бретані), Баскська, каталонський (обоє в Піренеях), німецькі діалекти (в Лотарингії).

    Валюта: Французький франк: 10 FRF = 1.31532 USD. Французький франк = 100 сантимів.

    Час: Відстає від київського на 1 годину.

    Географічне положення: Держава в Західній Європі. На північному сході межує з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною, на сході - з Німеччиною, Швейцарією та Італією, на південному сході - з Монако, на півдні - з Іспанією і Андоррою. На півночі омивається Північним морем, протокою Па-де-Кале і Ла-Манш, на південному сході - Середземним морем, на заході - Біскайською затокою.

    Державний устрій: парламентська республіка. Глава держави - ​​президент. Президент вибирається загальним голосуванням. Він призначає прем'єр-міністра і уряд, визначать напрямки політики держави. Президент є головнокомандувачем французької армії.

    Клімат: Клімат помірний, ізменчівий.На півночі країни висока вологість і досить прохладно.На півдні більше сонця, а клімат м'якше. У гористих районах клімат сухий, а для західної частини країни найбільш характерні дожді.Летом температура доходить до 30 і вище градусів за Цельсієм, дуже волого і душно.Осень (жовтень-листопад) м'яка. У листопаді починаються тумани і сильні дожді.Зіма по Російським мірками тепла: у середньому від -2 до +5 градусів за Цельсієм. Іноді випадає легкий сніжок. Частіше - навпаки, повітря прогрівається до +15. Зими, проте, досить прохолодні з-за високої вологості.

    Визначні пам'ятки:

    Франція - країна, яка подарувала світу стільки прекрасних творінь мистецтва, моду і шампанське, коньяк і духи. Батьківщина Наполеона і Едіт Піаф, мушкетерів і трубадурів, великих ідей і вишуканої кухні. У Франції людина вперше відірвався від Землі і полетів на повітряній кулі, з'явилася перша кінострічка братів Люм'єр, піднялися до неба перші готичні собори. Вигляд багатьох міст світу створювався під впливом ідей, що народилися в цій великій країні Франція - це справжній заповідник пам'ятників історії і культури різних епох і цивілізацій. Тут збереглися печерні житла стародавніх людей епохи палеоліту, дороги, віадуки, тріумфальні арки і арени (Ним, Авіньон, Арль і Оранж), що представляють галло-римську архітектуру I століття нашої ери, численні пам'ятники романської архітектури (монастирі в Сито і Клюні, церква в Мон-Сен-Мішель і т.д.). Батьківщиною готичного стилю, що розвинувся з романського, став регіон Іль-де-Франс. Готика представлена ​​такими відомими спорудами, як каплиця Сен-Шапель і собор Нотр-Дам у Парижі, собори в Шартре, Орлеані, Ле-Мані, а також у Страсбурзі і т.д. Прийшло з Італії Відродження в XVI столітті залишило після себе такі шедеври архітектури, як численні замки Луари, палаци Фонтенбло і Версаль.Во Франції можна побачити такі шедеври Наполеонівської епохи (неокласицизм), як Тріумфальна арка, Вандомська колона і церква Мадлен у Парижі, прекрасні споруди еклектичного XIX століття - театр "Гранд Опера", міська ратуша Отель-де-Віль і Великий палац, знаменита Ейфелева вежа. ХХ століття привніс в архітектуру французьких міст різноманітні будівлі в стилі модерн і такі сучасні споруди, як Центр ім. Помпіду, Луврська піраміда і комплекс будівель в паризькому районі Дефанс. Культурне життя країни представлене численними театрами і музеями, серед яких такі всесвітньо відомі, як Лувр і музей Д'Орсе в Парижі, різноманітними музичними, театральними і кінофестивалями (в тому числі Каннський). В останні роки своєрідною Меккою для туристів з усього світу став Євродіснейленд. Широку популярність у світі здобули французьке образотворче мистецтво, література і різноманітна музична культура. Основні центри туризму - це столиця країни Париж з його численними музеями і пам'ятками, долина Луари, де збереглися чудові середньовічні замки і палаци (Блуа, Шеверні, Шамбор, Шомон-сюр-Луар, Амбуаз, Шенонсо, Ланже, Азе-ле-Рідо, Вілландрі, Уссе, Валансе, Шинон і Анже), Лазурний берег з його всесвітньо відомими курортами (Канни, Ніцца і ін), альпійські і піренейські гірські і гірськолижні курорти, острів Корсика з його теплим морем і майже недоторканими ландшафтами, країна басків з її самобутньою культурою і приатлантичних курортами (Біарріц та ін), регіони Нормандія, Бретань, Бургундія, Лангедок, Прованс і живописна долина Рони. Певний інтерес представляють для туризму і відпочинку також бальнеологічні курорти на базі цілющих мінеральних вод, яких особливо багато в південній та центральній частинах країни.

    Іспанія

    Розвиток туризму в цій країні припадає на кінець 50-х років. Іспанія займає I місце по туристських прибутків - 50 млн. осіб (7% світового турпотоку). Темпи зростання турпотоку становить 3%.

    За доходами від туризму Іспанія займає II місце - 37 млрд. євро.

    На іспанська туризм припадає 33% валютних експортних надходжень.

    10% населення Іспанії зайнято в туризмі.

    Основними постачальниками туристів є Великобританія (14 млн. чоловік) і Німеччина (11 млн. чоловік).

    Кожен турист, що приїжджає в Іспанію, залишає тут в середньому ~ 660 $.

    Для самих же іспанців виїзний туризм не характерна - на нього припадає лише 5% проживають в Іспанії.

    Середня тривалість перебування туристів в Іспанії - 9 днів.

    Загальні відомості.

    Столиця: Мадрид - 2962 тис. чол. (1994).

    Площа: 504750 кв. км.

    Населення: Близько 39276000 чоловік.

    Адмін. поділ: 50 провінцій.

    Мова: Офіційна мова - іспанська. Також використовуються німецька, французька, італійська.

    Валюта: Іспанські песети: 1000 ESP = 5.18565 USD.

    Географічне положення: Держава на південно-заході Європи, займає більшу частину Піренейського півострова. На півночі межує з Францією і Андоррою, на заході - з Португаліей.На півночі омивається Біскайською затокою, на сході - Середземним морем, на півдні - Середземним морем і Атлантичним океаном, на заході - Атлантичним океаном.

    Державний устрій: З 1978 року по теперішній час Іспанія є конституційною монархією. Глава держави - ​​король Хуан Карло I. Вищий орган виконавчої влади - уряд. Законодавчий орган - генеральні кортеси, що складаються з двох палат: Сенату і Конгресу депутатів.

    Клімат: Середземноморський, сухий і достатньо жаркий. Зима м'яка.

    Визначні пам'ятки:

    Іспанія залишається таємничою і напівмістичне країною. Фієста і фламенко спокушають не тільки своєю яскравістю, а й безсумнівною екзотикою, в якій простежується вплив Європи.

    Культурні пам'ятки

    Іспанія - країна з багатовіковою історією, яка бачила епохи розквіту і занепаду декількох могутніх держав. Найбільш стародавні пам'ятники культури на території Іспанії відносяться до епохи палеоліту. Це наскальні малюнки на стінах печери Альтаміра. Від архітектури іберів (стародавні племена, що населяли Піренейський півострів в I тисячолітті до нашої ери) залишилися руїни велетенських кам'яних стін в Таррагоні. Про римлян в Іспанії нагадують головним чином цивільні споруди - водопроводи, мости, акведуки, амфітеатри, арки. Чудово зберігся один з римських мостів - Алькантара на річці Тахо. Міст має шість арок і посередині тріумфальна арка. Величні руїни римських амфітеатрів в Меріді і Сагунто на 6000 глядачів і арки в Медісанелі і Барі, побудовані в 107-102 роках до нашої ери. Великий вплив на розвиток середньовічного іспанського мистецтва і архітектури зробили араби. Світову популярність здобули палац-фортеця Альгамбра в Гранаді, мечеть в Кордові, мінарет Ла Хіральда в Севільї. Мечеть-собор у Кордові (VIII-X століття) - найбільша після знаменитої Кааби в Мецці мечеть світу. Її 19 нефів з 32 арками займають значну площу (175x140 м). Подвійний пам'ятник - мечеть і собор - свідчить про спробу християнської держави позбавитися навіть від натяку на мусульманський вплив. У 1236 році, після взяття міста християнами і втечі мусульман до Північної Африки, король Фердинанд III наказав перетворити її на християнський храм. Були закриті 19 дверей, що виходять у двір, уздовж внутрішніх стін будівлі побудували капели, мінарет перетворили на дзвіницю. Альгамбра (по-арабски "червоний"), палац-фортеця XIII століття, - диво мусульманської архітектури. Залежно від освітлення його стіни і башти протягом дня змінюють колір. Особливо красивий дворик Левів, оточений колонами з білого мармуру. Посередині дворика - фонтан. Його величезна мармурова чаша спирається на 12 левів. У палаці декілька прекрасних залів: зал Послів з ​​величезним куполом з кедрового дерева, Королівський зал із золотими мереживними арками у вигляді сталактитів, зал Секретів з дивовижними акустичними ефектами. Ла-Хіральда - колишній мінарет мечеті, побудований арабами в XII столітті. Мечеть не збереглася, а мінарет був перетворений на дзвіницю собору. Це найвідоміший в Севільї пам'ятник. Його силует відрізняється дивовижною витонченістю. Якщо піднятися на дзвіницю, на висоту 97 м, то звідти відкривається прекрасний вид на місто. У Іспанії збереглися численні середньовічні замки - парадори. Зазвичай вони розташовуються в живописних, тихих і затишних куточках і надають прекрасні можливості як для відпочинку, так і для роботи. Зараз це цілий комплекс будівель і споруд, що поєднують строгі архітектурні лінії з сучасним інтер'єром номерів. Номери з телевізором, телефоном і міні-баром оснащені системою опалювання і кондиціонером. Для любителів активного відпочинку в таких будівлях обов'язково передбачені басейн, тенісні корти, тренажерні зали.

    Мадрид - Національний музей живопису і скульптури Прадо, Музеї сучасного мистецтва і природних наук, археологічний і етнографічний, іспанського народу. Королівський палац 18 ст. і сади Сабатіні, церква Сан-Франциско-ель-Гранде 18в., парк Буено-петіро із зоопарком і Ботанічним садом, резиденція монарха Зарзуела, монастирі Ель-еспріаль, Долина Полеглих - меморіал жертвам громадянської війни. Барселона - Морський і Археологічний музеї, Музеї каталонського мистецтва і Пабло Пікассо, фортеця Монжуїк, собор Святого Сімейства, церква Сан-Пабло-дель-Кампо - 914 р., готичний собор Санта-юнанія. Сарагоса - собор Ла-Сео 12-16сс, собор Ель-Пілар 17 ст., Резиденція арагонськіх королів Кастільо-де-ла-альяферіс. Толедо - архітектура мавританського періоду, замок Алькасар 13-18 ст, готична церква Сан-Хуан-Делос-Реєс, синагога 14 ст., Місце спалення єретиків - площа Плаза-дель-зоко. Гранада - розвалини фортеці Альгамбра, кафедральний собор 16-18 ст, каплиця, де поховані Фердинанд V і Ізабелла I, сади Генераліфе. Кордова - мавританська мечеть, руїни палацу-фортеці, 16-арочний міст римського періоду, найбільша мечеть Європи, перебудована в 1236 в християнський храм. Севілья - королівський палац 1181г., Вежа Хіральда 12 в - колишній мінарет, мавританська архітектура, собор 13 в., Мавританський замок Алькасар 12-16 ст., Церква Санта-Каталіна. Пальма-де-Майорка (на Балеарських о-вах) - готичний собор 1230 р., каплиця із зведеннями роботи Антоніо Гауді, церква св. Франциска 13 ст., Палац Альмудайна, замок Бельведер 14 ст.

    Природні визначні пам'ятки:

    Іспанію вважають найбільшою "мисливською" країною в Європі. Найбільший мисливський заказник - Саха (177 тис. га) займає майже всю східну половину провінції Сантандер в Кантабрійськіх горах (північ країни). У букових і дубових лісах цього заказника полюють на ведмедя, кабана, косулю, вовка, сарну, а з птахів - на куріпку і бекаса. Один із найкрасивіших і найбагатших за флорі і фауні мисливських заказників Іспанії - Сомьедо (88 тис. га) - розташований у горах північної провінції Овьєдо. Його ліси складаються з найрізноманітніших широколистяних порід. Тут водяться ведмідь, вовк, лисиця, кабан, козуля, сарна, тхір, куниця, заєць, з птахів - глухар, куріпка, бекас, дикий голуб, перепелиця. Справжнім дивом природи по багатству видів і красі ландшафтів вважають в Іспанії гори Сьєрра-де-Касорла, що перетинаються річкою Гвадалквівір. На правому її березі, в низинах, розташований заповідник Кото-Доньяна. Тут охороняється ландшафт марісми - солонувато-водних приморських боліт південного типу (нагадує пониззя Волги) з виключно багатою флорою і фауною. Особливо численні колонії водоплавних птахів: качок, гусей, фламінго, білого лелеки. Тут живе величезна колонія чапель. Напівпустельні південно-східні райони Іспанії вважаються одним з найбільш зручних місць для вивчення життя скорпіонів і тарантулів. На півдні країни мешкають хамелеони.

    Великобританія

    Загальні відомості.

    Офіційна назва - Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії.

    Столиця - Лондон.

    Територія - 244 820 кв. км.

    Населення - 59,1 млн. чоловік. Національний склад: англійці - 81,5%, шотландці - 9,6%, ірландці 2,4%, валлійці 1.9%, вихідці з Вест-Індії, Індії, Пакистану та ін - 2,8%.

    Мови: англійська, уельський (нею розмовляє близько чверті населення Уельсу), шотландський діалект гельської мови (близько 60 тис. чол. В Шотландії).

    Релігія - англікани - 27 млн., католики - 9 млн., мусульмани - 1 млн., пресвітеріани - 800 тис., методисти - 760 тис., сикхи - 400 тис., індуїсти - 350 тис., іудеї - 300 тис.

    Найбільші міста - Лондон (7 млн. 640 тис.), Бірмінгем (2 млн. 270 тис.), Манчестер (2 млн. 250 тис.), Глазго (680 тис.).

    Адміністративний поділ - 47 графств, 7 столичних графств, 26 районів, 9 регіонів, 3 острівних області.

    Форма правління - конституційна монархія.

    Глава держави - ​​королева Єлизавета II. Глава уряду - прем'єр-міністр Тоні Блер.

    Валюта - британський фунт стерлінгів.

    Клімат

    Клімат помірний океанічний, вологий, з м'якою зимою і прохолодним літом (вплив течії Гольфстрім).

    Влітку навіть самі сонячні дні можуть закінчитися дощем. Восени погода може раптово змінюватися протягом дня. Взимку сильні морози трапляються лише в північній Шотландії.

    Великобританія - це батьківщина комерційного туризму. Він зародився в 40-ті роки XIX століття.

    Історія розвитку туризму

    Вже в XVI ст. В Англії розвивався виїзний туризм - Грандгур - поїздка аристократичної молоді до Європи на 2-3 роки з тривалим проживанням в Італії і Франції з метою освіти.

    У XVII ст. З'явилася мода виїжджати з Англії на курорти Франції, Італії, Німеччини. Розвитку туризму у Великобританії сприяло формування потужної колоніальної імперії (майже 1 / 2 земної кулі).

    Розвиток транспорту також сприяло розвитку туризму, адже саме у Великобританії була побудована перша залізниця, а також відправився в дорогу перший пароплав.

    Англія зберігала роль лідера у міжнародному виїзному туризмі аж до II Світової війни. В кінці 40-х з Великобританії виїжджало ~ 1 млн. чоловік, але на I місці стає США.

    В даний час Великобританія займає III місце з витрат на туризм (37 млрд. $) і III місце за кількістю вибуття (після США та Німеччини).

    Найбільш відвідуваними англійцями країнами є:

    • Іспанія

    • Італія

    • Франція

    • Німеччина

    • Греція

    В основному (2 / 3 туристів) автомобільний транспорт.

    Пуск підводного тунелю під Ла-Манші привів до збільшення поїздок до Франції.

    На одну поїздку турист у середньому витрачає близько 1000 $.

    Щорічно Великобританію відвідують приблизно 25 млн. туристів, дохід від туризму в 2001 році склав близько 20 млрд. $

    Географія виїзного туризму.

    Найбільший ринок виїзного туризму в

     • США (15%)

     • Канада

     • Австралія

     • Індія

     • Японія (3%)

     • Франція

     • Німеччина

    Основні мети відвідування

      1. Більше 40% - становлять пізнавальний і розважальний відпочинок.

      2. 20% - ділові туристи, в основному з європейських країн.

      3. 10% - етнічний туризм (відвідування родичів).

    Визначні пам'ятки:

    Культурні пам'ятки:

    Серед безлічі різноманітних пам'ятників культури й історії в Лондоні особливо відомі Вестмінстерське абатство (XIII - XVIII ст.), Собор Св. Павла (XVII-XVIII ст.) - Головний протестантський собор столиці, замок Тауер (XI - XIV ст.) - Середньовічна фортеця , що служила місцем ув'язнення політичних злочинців. У Лондоні близько 80 театрів, понад 30 музеїв (Британський, музей Вікторії та Альберта, природної історії, історії Лондона, історії імперських воєн, дитячих іграшок, воскових фігур мадам Тюссо, галерея Тейт, національна галерея та ін.) Безперечна пам'ятка міста - найстаріший в Європі метрополітен, який почав працювати в 1863 р. Столиця вражає великою кількістю парків, найвідоміші з яких Гайд-Парк, Риджентс-Парк з зоопарком, К'ю-Гаднз з оранжереєю, акваріумом і "Будинком метеликів". Трафальгарська площа - головна площа Лондона, звідки відлічуються відстані в усі кінці країни.В Глазго відвідайте собор Св. Мунго (1136 - сер. XV ст.), Музей Глазго, художню галерею, ботанічний сад і зоопарк. Единбург знаменитий однойменним замком, церквою Св. Маргарити (XI ст.), Замком Касл-Рок, королівською резиденцією в Шотландії (палац Холірод). Дуже мальовничі церква Св. Жиля (XV ст.), Будівля шотландського парламенту (1639 р.), будинок протестантського реформатора XVI ст. Джона Нонсо. Любителям мистецтва завжди раді у національній галереї Шотландії і в портретної галереї. Королівський музей, музеї сучасної історії і історії Шотландії - будуть також цікаві. У країні є кілька курортів: Бат, Челтнем, Уестон-сьюпер-Мер (приморський з мінеральними джерелами), Лемінгтон, Лландріндод-Уельс, Білт-Уельс, Ллануртід-Уельс, Харрогіт (бальнеологічний), Бакстон (бальнеологічний).

    Природні визначні пам'ятки:

    Територія Великобританії давно і грунтовно заселена, перетворена промисловістю та сільським господарством, проте, тут досі збереглося чимало куточків майже незайманої природи, що представляють великий інтерес для туристів, особливо для тих, хто зможе оцінити непомітну і сувору красу цих місць. Озеро Лох-Несс в Шотландії знаменито перш за все як обитель знаменитого Нессі - чудовиська напівміфічного (чи то нащадка динозаврів, чи то й зовсім казкового звіра), яке, за переказами і за свідченнями рідкісних і не дуже надійних очевидців, живе в глибинах озера, іноді з'являючись на поверхні. Але якщо і не представиться щаслива випадковість побачити Нессі (і навіть якщо чудовисько зовсім не існує), живописні обривисті береги і зелені пагорби, що оточують синю гладінь озера, навряд чи залишать когось байдужим. Любителів гірського туризму, гірських лиж і скелелазіння привернуть гори Шотландії: Айлондскіе пагорби (улюблене місце прогулянок Вальтера Скотта), Кейрнгормс, Пеннінські гори, особливо Край Вершин (Peak District) у їх південного краю на кордоні Англії і Уельсу. Любителі озер і відпочинку на воді неодмінно повинні побувати в Озерному краї (графства Ланкашир і Камбрія), де розташований найбільший в Англії національний парк. Привабливі порізані фіордами прямовисні берегові скелі Гебридських островів, найкрасивіший з них - острів Айона. Варто відвідати і Оркнейські острови, у тому числі орнітологічний заказник на 'пташиному острові' Бас Рок (Bass Rock).

    Східна Європа

    Згідно з прогнозом СОТ європейський туризм подвоїться за наступні 20 років, причому на зміну країнам Західної Європи в якості лідера в галузі туризму прийдуть країни Центральної та Східної Європи.

    За прогнозом міжнародні прибуття в Європі зростуть з 386 мільйонів у минулому році до 717 мільйонів до 2020 року, тобто середнє зростання складе близько 3 на рік. Значно зросте приїзд туристів в Росію, Чеську Республіку та інші країни Центральної та Східної Європи: щорічний приріст складе 4.6. До 2020 року кількість прибуттів в ці країни складе 223 млн, а в країни Західної та Південної Європи 185 і 177 мільйонів відповідно.

    Найбільший приріст туристів очікується в Росії (+8.5), в Хорватії (+8.4), Словенії (+6.2), Туреччини (+5.5) та Болгарії (+5.2).

    Міжнародний туризм в країнах Східної Європи в 1999 р. (млн. чол)

    Країна

    1998

    1999

    Польща

    17,940

    18,780

    Чехія

    16,031

    16,325

    Угорщина

    12,930

    15,000

    Хорватія

    3,400

    4,112

    Румунія

    3,141

    2,966

    Болгарія

    3,025

    3,000

    Словаччина

    0,969

    0,896

    Югославія

    0,163

    0,283

    Надходження від міжнародного туризму в країнах Східної Європи ($, млрд.)

    Країна

    1998

    1999

    Польща

    6,1

    7,9

    Чехія

    3,6

    3,7

    Хорватія

    2,5

    2,7

    Угорщина

    2,4

    2,5

    Словаччина

    0,4

    0,5

    Болгарія

    0,5

    0,5

    Румунія

    0,3

    0,3

    Польща

    Столиця: Варшава.

    Площа: 312 685 кв. км.

    Населення: 38646023 чоловік.

    Адмін. поділ: Республіка у складі 16 воєводств.

    Мова: Польська.

    Валюта: Злотий (100 грошів).

    Географічне положення: Польща знаходиться в Центральній частині Північно-Європейської рівнини, на північ від Карпатських і Судетських гір. Вона межує з Росією, Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією та Німеччиною. З півночі Польща омивається Балтійським морем.

    Державний устрій: Польща - парламентська республіка. У країні діє конституція, прийнята сеймом Польської Народної Республіки 22 липня 1952 року.

    У грудні 1989 року сейм вніс у неї ряд істотних змін: затверджена нова офіційна назва держави - ​​Республіка Польща, усунуті положення, які проголошували соціалістичний характер суспільно-політичної та економічної системи Польщі. Ведеться розробка нового проекту Конституції. Президентом у 1992 році підписана Мала конституція.

    Глава держави - ​​президент, що обирається строком на 5 років шляхом загальних і прямих виборів при таємному голосуванні.

    Законодавча влада здійснюється двопалатним парламентом (Національні збори), що складається з сейму і сенату.

    Депутати і сенатори обираються на 4 роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

    Клімат: Клімат помірний, з рисами континентального. Середні температури січня від -1 ° С до-5С (в горах до -8 С), липня від 17 С ​​до 19 С (у горах до 10 С). Опадів на рівнині від 500 до 600 мм на рік, в горах місцями понад 1000 мм на рік.

    Польща - це країна, ідеальна для туризму. Рідко можна зустріти в Європі таке розмаїття пейзажів при просуванні з півночі на південь: тут і золоті пляжі Балтійського моря, і Великі Мазурські озера, і гірські вершини Татр, і дикі гірські ланцюги Бескидів. Особливо виділяються національний парк Біловежа на кордоні з Білоруссю, піщані пляжі балтійського узбережжя, лижні курорти Бельсько-Бяла (сезон - з грудня до середини березня).

    У Варшаві туристи зможуть відвідати безліч музеїв. Наприклад, національний, технічний, державний археологічний музеї, а також музей природної історії, музей Війська Польського і ще близько 30 музеїв. З архітектурних пам'яток можна виділити Королівський замок, Старе місто, Барбікан (середньовічні стіни і башти), Лазенки (літній палац короля Станіслава II і розарій). Готичний собор Св. Яна (XIV ст.) Та костел Святого Хреста (XVI ст.) Можуть справити глибоке враження. І дітям, і дорослим буде цікаво прогулятися по зоопарку.

    Основними визначними пам'ятками Кракова є Вавельський замок (XIII ст.), Собор Св. Станіслава (1359 р.), костел Св. Марії (1223 р.) і "Печера дракона". У місті можна ознайомитися з державною Вавельський колекцією предметів мистецтва.

    У Гданську найбільш цікаві польський морський музей, костел Св. Марії (1343 - 1505 рр..), Ратуша в готичному стилі, будинок біржі (1379 р.) і Старе місто.

    Меморіальний музей пам'яті жертв фашизму і Освенцим (Аушвіц) знаходяться близько Лодзі. У самому місті є музей археології та етнографії.

    У Білостоці обов'язково відвідайте сучасні Білий костел і православний собор, а в Познані - готичний собор, ратушу XVI ст. і Старе місто.

    Справжньою перлиною архітектури готичної ратушею 14 століття може пишатися Торунь, місто Миколи Коперника. Торунь знаменитий залишками замку тевтонських лицарів (1231 р.), особняками готичного стилю і стилю бароко, ратушею (XIII - XIV ст.) І своїм Старим містом.

    У Щеціні є кілька костелів, в числі яких - костел Св. Петра і Павла (1124 р.).

    Костел Св. Іоанна Хрестителя (1158 р.), костел Св. Єлизавети (XIII ст.), Костел Святого Хреста (XIII - XIV ст.), Костел Богородиці (XIV ст.), Готична ратуша (XIII ст.), Колишній королівський палац - всі ці пам'ятні місця знаходяться у Вроцлаві.

    У м. Ченстохова, званому польським Лурд, восхіщатся можна вічним храмом монастиря Паулінів на Ясній Горі, де зберігається чудотворний образ Ченстоховської Божої Матері.

    У місті Гнєзно, першій столиці Польщі, в кафедральному соборі увагу привертають чудові ворота 12 сторіччя, з рельєфним декором - шедевр декоративного мистецтва.

    Варто також побувати у Величці і подивитися соляні копальні, висхідні до середньовіччя.

    Болгарія

    Загальні відомості.

    Столиця: Софія - 1116 тис. чол. (1995).

    Площа: 110912 кв. км.

    Населення: 8887000 чоловік.

    Адмін. поділ: 9 областей.

    Мова: Офіційна мова - болгарська, для більшості болгар російська - другий розмовна мова, багато хто говорить французькою, англійською, німецькою.

    Валюта: Болгарський лев: 1 BGL = 0.441501 USD.

    Час: Час відстає від московського на одну годину.

    Географічне положення: Болгарія розташована в Південно-Східній Європі на Балканському півострові, межує на півночі з Румунією, на заході з Югославією і Македонією, на півдні з Грецією і Туреччиною, на сході Чорне море відокремлює її від Росії і Україні. Рельєф Болгарії відрізняється великою різноманітністю - тут зустрічаються великі рівнини, горбисті райони і долини, гірські ланцюги і масиви, з числа яких найбільш відомі Балканські гори (Стара-Планіна), Родопи, Ріла і Пірін. Майже третина території Болгарії зайнята горами зі скелястими вершинами і порослими лісом схилами, з полянами, влітку покритими квітами, взимку - іскристими снігом.

    Державний устрій: Згідно Конституції 1991 року Народна Республіка Болгарія - республіка з парламентським управлінням. Офіційне її назва - Народна Республіка Болгарія. Главою держави є президент, а постійно діючим верховним органом законодавчої влади - однопалатні Народні збори.

    Клімат: У Болгарії континентальний клімат. У цілому він прохолодніше, ніж в інших місцях Європи на тій же географічній широті. Приміром, на відміну від Чорноморського узбережжя Краснодарського краю, в Болгарії немає субтропіков.Средняя температура в січні в Софії: 4 - 2 градуси С, у липні: 16 - 27 градусів С.В Варні середня температура січня: 1 - 6 градусів С, липня: 19 - 30 градусів С.

    Болгарія - країна троянд, традиційно відома своїм гарним Чорноморським узбережжям, що існує вже 13 століть в Середині Південно-Східної Європи. Курортні комплекси Болгарії з красивими романтичними назвами - Золоті піски, Сонячний берег, Албена, Дюні - відповідають всім вимогам сучасного туризму. Болгарські курорти відособлені від міського гармидеру і напруги повсякденного життя великих міст, однак всі вони розташовані неподалік від цікавих туристичних об'єктів, що забезпечує можливість проведення екскурсій і пізнавального туризму.

    Болгарське чорноморське узбережжя має велику перевагу для відпочиваючих в тому, що довжина пляжної смуги тут дуже велика. Вона досягає 384 кілометра. Чорне море безпрілівное і вода його має невелику солоність (16% солі).

    «Золоті піски» Курорт розташований на території національного парку "Золоті піски", в 18 км на північний схід від Варни. Довжина пляжної смуги близько 3,5 км, ширина - від 50 до 100 м. На неї як би спираються кілька пагорбів, порослих густим лісом, в якому розташовуються готелі 2-й і 3-й лини.

    Пісок тут дрібнозернистий, дуже високої якості, що, однак, не завжди можна сказати про його чистоту. У цьому місцеві пляжі дуже поступаються, наприклад, Албені.

    Середня температура повітря в липні і серпні - 27 градусів С, а води - 24 градуси С. На території курорту є і мінеральні джерела.

    Готельний фонд курорту: 70 готелів, 10 вілл та кемпінг на 200 місць. Є також 6 відкритих і закритих мінеральних басейнів, 10 тенісних кортів, волейбольний і баскетбольний майданчики. Пропонується широкий вибір водних видів спорту.

    Золоті піски - це: понад 100 ресторанів, що пропонують страви болгарської та європейської кухні, дискотеки, кафе-бари, нічні бари, найвідоміші на болгарському узбережжі ресторани з фольклорною і вар'єте програмами: "Кошарата", "Воденіцата", "Конен п'тнік", "Меча поляна", яхти, водні лижі, серфінг, катамарани, ринг-балон, тенісні корти, майданчики для міні-гольфу, кінна база, пристань «Святі Костянтин і Олена»

    Великі парки, де ростуть дуб, сосни, ялина і кипарис, царство тиші і спокою, чисте повітря перетворюють цей курорт на справжній рай для відпочиваючих.

    Цей маленький комплекс розташований між Варною і Золотими пісками, найстаріший на болгарському чорноморському узбережжі.

    Природний парк з кипарисами і сикоморами лісистій місцевості, рельєфний морський берег, невеликі тихі затоки, тиша і спокій, лікувальні мінеральні джерела, чарівне поєднання морського бризу на висоті 25 м над рівнем моря з лісовою прохолодою і ароматом вікових дерев. Мінеральних джерел так багато, що деякі з них стікають прямо в море, це робить його узбережжі навіть взимку теплим і привітним. І пернаті гості, залітають на відпочинок по дорозі на південь, так і залишаються жити тут усю зиму.

    Основний готельний фонд складають готелі "Гранд Готель", "Простір Лебідь", "Рубін", "Росиця", "Фр. Джолі Кюрі" і дачний поселок "Гранд готель". Найбільший "Гранд готель Варна".

    Курорт славиться своїм бальнео-терапевтичним центром, який відрізняється високими цілющими якостями мінеральної води та природних джерел. Численні ресторани, кафе і атракціонні заклади забезпечують чудовий відпочинок і розвага.

    Пляжі розташовані в маленьких затишних піщаних бухтах серед кам'янистих круч - справжній рай для рибалок та любителів підводного спорту.

    Софія

    Софія - одна з наймолодших столиць в Європі (стала столицею лише у 1879 році). Проте археологічні розкопки показали, що дві тисячі років тому на місці сучасної Софії було фракійське поселеніе.Історія болгарської столиці йде корінням в глиб тисячоліть - перші поселення на цій території датуються епохою неоліту. Вже в 7 столітті до н.е. на цьому місці існувало місто з назвою Сердика. Візантійці називали це місто Тріадіца, а слов'яни - Средец. Теперішнім ім'ям - Софія, що по-грецьки означає мудрість - місто було назване в 14 столітті.

    Перше знайомство з Софією залишає подвійне почуття, знайоме тим, хто бував у столицях інших колишніх соцкраїн. Безликі бетонні багатоповерхівки з усіх боків обступають центр. А центр, де зосереджені всі головні визначні пам'ятки, несе в собі щось заспокійливе.

    Монументи оповідають про мінливої ​​історії міста, скверики і кафе запрошують відпочити і перекусити. Багата культурна життя болгарської столиці пропонує гостям вибір на всі смаки. Софія славиться своїми музеями, що розповідають про історію країни, і приватними галереями сучасного мистецтва, що відобразив життя нової Болгарії 90-х років.

    До сьогоднішнього дня в Софії збереглося безліч археологічних пам'яток, які свідчать про багату і різноманітної історії міста - кріпосні ворота та башти Сердики, громадські будівлі і вулиці тисячолітньої давності.

    У місті безліч цікавих архітектурних пам'яток, серед яких виділяються давня церква Св. Софії (V - VI століття), величний собор Олександра Невського (1904-1912), будівлі Софійського університету ім. Климента Охридського (1888) та Народного театру ім. Івана Вазова.

    Ротонда Святого Георгія, збудована з червоної цегли, є найстарішим храмом Софії. Вона знаходиться посеред руїн древньої Сердики, при реставрації в храмі було виявлено три шари фресок, найдавніші з яких датуються 10 століттям. В даний час у храмі діє музей.

    Храм Святої Софії є найстаршою православною церквою міста. Будівля, що представляє собою хрестоподібну базиліку із трьома вівтарями, було побудовано в часи правління візантійського імператора Юстиніана, між 527 і 565 роками. У 14 столітті храм дав своє ім'я місту. За часів турецького панування до храму були додані мінарети і він функціонував як мечеть аж до двох землетрусів в 19 столітті, коли один з мінаретів був зруйнований і мечеть була закрита. Найбільшим православним храмом на Балканах і одним з найбільш шанованих православних храмів у Європі є що знаходиться в Софії Александроневська Лавра. Вона являє собою матеріальне вираження вдячності болгарського народу двомстам тисячам російських солдатів, які ціною своєї крові і життя порвали ланцюги майже п'ятивікового турецького панування під час Російсько-турецької війни 1877-1878 роках.

    У міському парку знаходиться побудований у стилі бароко Національний театр Івана Вазова. Будівля прикрашена рельєфами з міфологічними сюжетами і скульптурами богині Ніки - храм мистецтва дійсно нагадує античні храми.

    Ще одне велична будівля в стилі бароко - Софійський університет імені Klimenta Ohridski. З обох сторін головного входу стоять статуї двох братів - Христо і Евлоджі Георгієва, які виділили землі і гроші для будівництва університету.

    Найзнаменитіший храм Софії - собор Олександра Невського був споруджений в пам'ять російських солдатів, полеглих в боях за звільнення Болгарії від османського ярма. Будівництво велося на пожертвування болгарського народу. Собор будували російські архітектори Померанцев і Богомолов з 1882 по 1912 р.

    Своєрідний пам'ятник архітектури Софії - центральна синагога, побудована в псевдомавританському стилі в 1909 р. віденським архітектором Фрідріхом Грюнангером. Ця синагога - одна з найбільших на Балканах - нещодавно відреставрована.

    Церква Світу Тиждень (Воскресенська) зведена у XIX ст. на фундаменті більш древніх споруд. Це значний будинок знаходиться якраз на місці центру античної Сердики.

    Звідси бере початок бульвар Вітоша - сама жвава магістраль Софії. Значна його частина перетворена на пішохідну зону. Бульвар Вітоша - найбільша торгова вулиця міста. Тут знаходяться численні магазини, банки, кафе і бари. На початку бульвару височіють два красиві будівлі. На лівій стороні знаходиться Богословська академія, а прямо навпроти неї Національний історичний музей, розташований у колишній будівлі суду. Це багатющий музей країни, і будь-яка екскурсія по Софії повинна включати в себе його відвідини.

    Лекція 13. Близький схід

    Рекреаційно-географічне положення

    Знаходиться поряд з Європою, Африкою, АТР.

    Знаходиться поблизу торгових шляхів.

    Багаті рекреаційні ресурси. Раніше тут знаходився Арабський халіфат.

    Специфічна природа - сухий клімат, сприятливий для екстремального туризму, ралі, верблюди.

    Нестійка політична ситуація - дуже конфліктний регіон.

    Розвиток туризму в регіоні

    Питома вага в туристських прибутки становить 13% (24 млн. поїздок на рік).

    У 60-і рр.. туристські доходи становили лише 1,5%, а зараз - 2,5%.

    Види туризму

    ЛОТ

    Приморські кліматичні курорти. Єгипет - Хурдага, Шарм-ель-Шейх.

    СОТ

    Дайвінг - Червоне море.

    Діловий туризм

    Єгипет, Саудівська Аравія, Кувейт.

    Релігійний туризм

    Саудівська Аравія, Мекка, Медіна.

    Ізраїль

    Загальна інформація.

    Ізраїль - держава в Південно-Західній Азії. На сході воно i чит з Йорданією, з Палестиною межа проходить на сході ний берег) і на південно-заході (сектор Газа), на півночі - з Лівану північному сході - з Сирією, на південно-заході - з Єгиптом. Із заходу омивається Середземним морем. Загальна площа країни 20 770 км 2

    Клімат Ізраїлю відноситься до середземноморського типу з жарким і посушливим літом (квітень-жовтень) і відносно м'якою дощовою зимою (листопад-березень). Середня температура серпня на узбережжі +27 ° С, у центральній частині країни 0 С, на сході +30 ° С; в січні температура в тих же районах відповід-пственно становить +12 ° С, +7 ° С і +12 ° С.

    Державний устрій: Ізраїль парламентська республіка. Законодавчий орган - Кнесет 120 депутатів. Глава уряду Аріель Шарон. Країна состаит з 6 округів.

    Релігія: юдеї 82%, мусульмани 14%, християни 3%.

    Визначні пам'ятки:

    Єрусалим - священне місто і велике надбання человечествп Його майже чотирьохтисячолітній історія зберігає у своїй пам'яті події далекого минулого, що визначили долі десятків країн і народів.

    Саме в цьому місці дивним і незбагненним чином пе реплелісь корені трьох світових релігій, тут знаходяться святі місця поклоніння кожної з них, тут кожна людина, і віруюча, і не вірує, відчуває почуття глибокого хвилювання.

    У Єрусалимі кожне "назва оживає і є реальним місцем, яке можна побачити на власні очі: Олійна гора, сад і гроти Гетсиманський, місця різних подій і чудес, пагорби і стежки, ко-є невіддільною частиною ландшафту цього міста. У центрі | русаліма знаходиться оточений кріпосними стінами Старе Місто, в якому яскраві одягу, кольори і запахи збуджують уяву задають атмосферу, трохи відрізняється від тієї, яка панувала тут у давні часи. Торговці продають свій товар: від свіжих овочів до екзотичних килимів, діти носяться під ногами жінок, вдосконалення-ещіх свої щоденні покупки, релігійні євреї в своїх специфічних одязі поспішають на молитву.

    Представники різних конфесій у рясах з капюшонами, паломники і туристи з усіх кінців світу утворюють строкату, яскраву і оголікую натовп. Тут зосереджені надії і прагнення бесчістого безлічі людей з усього світу. Для євреїв це - Стіна Плачу, для мусульман - мечеть Ель Акса гья по значимості святиня після Мекки і Медини), а для всіх християн - Скорботний Шлях (Віа Долораза) і Храм Гроба Господнього. Серед пам'яток старовини, розташованих в околицях Єрусалиму, можна розум нуть такі єврейські пам'ятки, як гробницю Авесалома печеру Йосафата, гробницю Захарії, а також святі для всіх хрісмщ місця: олійних гору, Монастир Хреста і багато іншого. Серед стоеній, що уособлюють архітектурний стиль сучасного Єрусалим! виділяються: комплекс на горі Скопус з Єврейським університетом, кн. плекс урядових будівель, Кнесет, Національний музей і будинок Верховного суду, Палац Соломона (головний рабинат зранили) Музей Ізраїлю і Храм Книги, Єрусалимський театр і т.д.

    Туристи можуть відвідати і інші місця, наприклад Біблійний зоопарк ім. Сім'ї Тиш, ботанічний сад в Гиват Рамі, Римську площа, Ізраїльську вежу, Інститут Храму, туристичну родзинку Єрусалиму - Машину часу, розарій ім. Уола, гробницю Царі Давида і т.д.

    У Єрусалимі є і прекрасні місця для дитячого і підлітково: Музей наук ім. Блумфільд, Павільйон молоді в Музеї Ізраїлю, де організовані екскурсії, курси та майстерні для молоді, Музей країн Біблії, Музей природних наук, дитячий театр «Акароп», парки з дитячими атракціонами Сакер, Паамон і Дрор.

    Тель-Авів - це центр ізраїльської індустрії, торгівлі, фінансів, а також культури і ця, моди та розваг. До послуг бажаючих театри і концертні, музеї та виставки, ресторани і кафе, магазини і нічні клуби, цьому туристи мають величезні можливості добре провестівечер. Багато клубів, паби, дискотеки і музичні бари відкриті яюздна. Привертає туристів і знаменита ізраїльська алмазна фабка. Прогулянки пішки по вулицях цього міста доставляють гостям тінное удовольствіе.Хайфа - другий з промислового значенням місто країни і важ | йй морський порт. Тут єдина в Ізраїлі лінія метрополітену, а також найбільший університет. Місто було засноване в римську епоху, а в якості великого поселення існує со'времен хрестових походів (XI - XII ст.).

    Єрихон - один з найдавніших міст світу: вік знайдених тут залишків кам'яних споруд становить не менше 10 тис. років. Згідно з біблійними переказами, саме звідси почалося завоювання землі ханаанській євреями, яких Мойсей вивів з єгипетського полону. На північ від розкопок стародавнього Єрихону знаходяться руїни палацу халіфа Дамаску (VIII ст. Н.е.). На західній околиці Єрихона височить Сорокаденний гора, або гора Спокуси, де постив випробовуваний дияволом Христос. На її схилі розташований грецький монастир Спокуси, заснований в IV в. н.е.

    Масада - це могутня фортеця на вершині 300-метрової скелі, недалеко від берега Мертвого моря. Фортеця була побудована за наказом Ірода Великого і стала одним з центрів боротьби ізраїльтян проти рімсхой агресії в I ст. н.е. Увагу туристів привертає триярусний Символ палац, що стоїть на краю прірви, де зберігся ряд кімнат, прикрашених мозаїкою і стінним розписом, а також господарські і житлові приміщення.

    Курорти Ізраїлю популярні серед туристів не менше, ніж історичні та культурні центри. Курорти розташовані переваги-трьох районах: практично вздовж усього узбережжя Середземного, на Червоному морі і Мертвому морі.

    Середземноморське узбережжя від Ашкелона на півдні і до кордону Лівану на півночі суцільно вкрите великими і курортними містами.

    Що розкинувся на південному краю Ізраїлю на березі зал ними Червоного моря, курорт Ейлат широко відомий як прекрасне месю j відпочинку і туризму, особливо для тих, хто любить море і сонце. Сонце тут сяє 359 днів у році, а море постійно тепле: влітку +25 ° С, до взимку +21 ° С. Крім прекрасних білих пляжів з коралового піски туристів в Ейлаті привертає унікальна морська фауна, в пернут чергу різноманітні корали. До послуг туристів - екскурсійні катери з прозорим дном, підводна обсерваторія, підводний човен Можна зайнятися віндсерфінгом, парусним спортом, підводним плі ристанням, водними лижами. Ейлат славиться також відмінною морскоН риболовлею на тунця, баракуду, інших великих риб.

    Організовуються захоплюючі екскурсії і сафарі на джипах і верблюдах в пустелю Негев.

    На півночі країни, у гори Хермонт, знаходиться популярний до ypop т Рамат-Шалом. Це єдине місце в Ізраїлі та на всьому Близькому Під стоці, де в листопаді - лютому можна займатися гірськолижним спортом

    Говорячи про тенденції розвитку туризму в Ізраїлі, необхідно відзначити, що туристичний потік сюди значно скоротився в результаті загострення арабо-ізраїльського конфлікту.

    Незважаючи на серйозні внутрішні проблеми і пов'язане з ними зменшення турпотоку в країну, Ізраїль залишається дуже привабливим і перспективним напрямком. Рано чи пізно конфлікт буде врегульовано, і турфірми повинні бути готові запропонувати клієнтам різноманітні програми та маршрути.

    КІПР

    Загальні відомості

    Офіційна назва - Республіка Кіпр.

    Кіпр отримав незалежність в 1960 році. У 1963 році турецька громада відокремилася, а в 1974 році північна частина острова була окупована турецькими військами. У 1983 році там була проголошена Турецька Республіка Північний Кіпр, яка визнана тільки Туреччиною.

    Територія - 9 250 кв.км (3 350 кв. Км - територія північного Кіпру).

    Населення - 756 тис. чоловік. Національний склад: греки - 78% (99,5% греків живуть на грецькій території), турки - 18% (98,7% турків живуть на турецькій території), інші.

    Мови: грецька, турецька, англійська.

    Релігія - грецька православна церква (78%), іслам (18%).

    Столиця - Нікосія (розділена на грецьку та турецьку зони).

    Найбільші міста - Нікосія (166 тис. у грецькій зоні і 39 тис. у турецькій зоні), Лімасол (129 тис.), Ларнака (59 тис.).

    Адміністративний поділ - 6 округів (округ Кіренія, майже весь округ Фамагуста, невеликі частини округів Нікосія і Ларнака входять в турецьку територію).

    Форма правління - республіка.

    Глава держави і уряду - президент Глафкос Клерідес (з 1993 року, переобраний в 1998 році). Президент обирається населенням терміном на 5 років. Президент самопроголошеної Турецької Республіки Північний Кіпр - Рауф Денкташ (з 1975 року), обирається населенням терміном на 5 років.

    Парламент - Палата Представників (обирається населенням терміном на 5 років). На турецькій території існує Асамблея Республіки (обирається населенням терміном на 5 років).

    Валюта - кіпрський фунт (в турецькому секторі в обігу турецька ліра).

    Час - московське мінус одна година.

    Електрика - 240 В, 50 Гц.

    Визначні пам'ятки:

    Грецька ортодоксальна церква є основною релігією Кіпру з 1 століття нашої ери. Релігія продовжує грати важливу роль у суспільстві, а встановлені століттями традиції, як і раніше підтримуються в сім'ях, зберігаються колоритні звичаї і національні риси, в ​​числі яких - доброзичливість кіпріотів.

    Проведені на Кіпрі дослідження археологів дозволили відкрити цілий ряд поселень перших мешканців острова в епоху неоліту. Найдавніше з них (6800 рік до нашої ери) знаходиться в 60 км на південний захід від Нікосії, неподалік від сучасного села Хирокитія. По достатку знахідок поселення є самим унікальним пам'ятником епохи неоліту. Тут виявлено понад ста ульеобразних жител з конічною покрівлею.

    Багатий матеріал для вивчення життя на Кіпрі в бронзове століття (2600-1000 роки до нашої ери) виявлений при розкопках численних некрополів. Найбільш цікавий пам'ятник епохи бронзи - некрополь Вунус (III тисячоліття до нашої ери) у селища Беллапайс на півночі Кіпру. Могили некрополя являють собою висічені в скелі круглі камери.

    До періоду пізньої бронзи (1600-1000 роки до нашої ери) відносять цілий ряд знахідок у сучасного селища Енгом, неподалік від Фамагусти. Тут розкопана значна частина городища Енгом, що був столицею Кіпру в XVI-XII століттях до нашої ери і носив назву Аласия.

    Поблизу сучасного селища Вуни в північно-західній частині острова розкопаний один з найбільш цікавих архітектурних комплексів античного Кіпру - палац середини I тисячоліття до нашої ери, періоду боротьби кіпріотів проти перських царів. Палац складається з парадних і житлових приміщень, вестибюля, декількох святилищ, кухонних приміщень, лазень, комор і великого двору, з трьох сторін оточеного колонадою портиків.

    На південно-заході острова, у села Кукля, де розташовувався Старий Пафос - столиця Кіпру в V столітті до нашої ери - виявлено знамените святилище Афродіти. Правда, від цього пам'ятника кіпрської сакральної архітектури збереглися лише руїни фундаментів і окремі архітектурні фрагменти. Багатство Пафосу, що досяг найвищого розквіту в римський період, наочно демонструє 'вілла Діоніса' (III століття нашої ери). Це великий комплекс римської міської вілли. Назва вілла одержала завдяки виявленим у ній чудовим підлоговим мозаїк, що зображує сцени з життя грецького бога Діоніса.

    Неподалік від пафосского порту був виявлений 'будинок Тесея' - залишки фундаментів великого палацу, що мав анфілади просторих житлових і парадних приміщень, підлоги яких були прикрашені мозаїчними панно зі шматочків різнобарвного каменю. Будинок названий по одержала широку популярність чудовою мозаїці, що зображує сутичку Тесея з Мінотавром.

    У декількох кілометрах на схід від Старого Пафосу виявлені залишки святилища Аполлона Гилата (VIII століття до нашої ери). Тут перебували обрамлені колонадами культові будівлі, приміщення для прочан і палестра, в якій проводилися спортивні змагання на честь Аполлона.

    У двох кілометрах на схід від святилища Аполлона на морському узбережжі розкопані руїни Куріона, одного з найдавніших кіпрських міст. Життя почалася тут у мікенську епоху, але розквіту місто досягло в римський період. Зберігся театр Куріона, вміщав 3500 глядачів. Тут кожне літо влаштовуються уявлення античних трагедій і комедій.

    Численні пам'ятники античної культури виявлені в Саламіні, що в IV-VII століттях нашої ери була столицею Кіпру, а в I тисячолітті до нашої ери - великим центром кіпрської торгівлі зі Сходом. Деякі споруди в Саламіні вчені відносять вже до ранньохристиянському часу. Тут, зокрема, розкопані фундаменти самої древньої на Кіпрі християнської базиліки IV століття і 'гробниця Св. Катерини' в Саламинской некрополі.

    Природні пам'ятки

    Кіпр - це країна чарівної природної краси і великого різноманіття кліматів та пейзажів.

    З гори Олімп відкривається чудова панорама Кіпру: мальовничі яскраво-зелені долини, смарагдові ліси та виноградники на схилах гір, міські квартали, що спускаються терасами до маленьких бухтами, дикі скелі ущелин, звивисті берега швидких гірських річечок. У кедрової гаю підніжжя однієї з гір Троодоса росте найстаріший кіпрський кедр: йому більше 800 років.

    Кіпр розташований на схрещенні шляхів між трьома континентами, тому він має дуже багату флору і фауну з елементами всіх трьох континентів, які його оточують. Завдяки острівної ізоляції Кіпру тут також існують багато ендемічні види рослин і тварин.

    Одне з основних природних багатств острова - знамениті кіпрські ліси.

    Флора Кіпру особливо багата ендемічними видами чагарників і сезонних квітів, які складають унікальне ботанічне та природно-естетичне спадщина острова і роблять острів свого роду 'ботанічним раєм ".

    З самого початку утворення, 20 млн. років тому, Кіпр був островом. Прибуття тварин на острів вивчалося фахівцями впродовж багатьох років. Згідно зібраної інформації, першими прибули на острів гіпопотами і слони, оскільки чудово плавають. Вони потрапили на Кіпр 1,5 млн. років тому і, крім землерийок і мишей, були єдиними ссавцями, що проживають на острові до заселення його людиною (9000 років тому).

    На Кіпрі - близько 350 видів пернатих. Птахи використовують острів як перелітну базу з Європи до Африки і назад, про що є відомості ще з часів Гомера. На Солоному озері, біля міста Ларнака, можна помилуватися рожевими фламінго, які щорічно прилітають сюди з далекого Каспійського моря.

    З морських тварин самі забавні - морські котики і черепахи. Колись поширений вид морських котиків - Monk Seal більше не розмножується в прибережній зоні і печерах острова. Два види морських черепах - Cheloniz mydas (pеленая черепаха) і Caretta caretta вільно розмножуються на піщаних пляжах острова під захистом закону

    Не тільки туристи, але і самі кіпріоти мріють побачити граціозного гірського барана - кіпрського муфлона. Цей дуже рідкісний вид тварин живе високо в горах і рідко потрапляє на очі людям.

    ОАЕ

    Загальні відомості.

    Столиця: Абу-Дабі - 363 тис. (1989).

    Площа: 83,6 тис. кв. км.

    Населення: 2 443 тис. чоловік (1996).

    Адмін. поділ: 7 еміратів.

    Мова: Офіційна мова - арабська. Широко поширена англійська мова.

    Валюта: Грошова одиниця ОАЕ - Дірхам (ОАЕ): 1 AED = 0.272235 USD. 1 дирхам = 100 філсам.

    Час: Випереджає московське на 1 годину. З останньої неділі березня по останню неділю вересня - час московське.

    Географічне положення: Федерація семи незалежних держав, що лежать уздовж східного узбережжя Аравійського півострова. У федерацію входять Абу-Дабі (Абу-Забу), Аджман, Дубай, Ель-Руджайра, Рас-ель-Хайма, Шарджа, Умм-ель-Кавайний. На півночі держава межує з Катаром, на заході і півдні - з Саудівською Аравією. На півночі омивається Перською затокою, на сході - Оманским затокою.

    Державний устрій: Федерація еміратів. Глава держави - ​​Президент. Кожен емірат має власний уряд і відповідні адміністративні органи. Головний державний орган - Вища Рада.

    Клімат: Клімат тропічний, сухий. Середня температура повітря в січні - близько 20С, в літні місяці - червень, липень, серпень - температура піднімається до 50С, але в приміщенні (в готелях, ресторанах, машинах, банках, магазинах, уста-закладах) зазвичай прохолодно через наявність кондиціонерів . У той час, коли на Середземномор'ї закінчується курортний сезон, в ОАЕ він тільки починається. З середини вересня до середини травня стоїть прекрасна погода: теплі сонячні дні переміняються приємними прохолодними вечорами.

    Об'єднані Арабські Емірати - це вічна казка Шахерезади. Шелест хвиль Перської затоки і рух пісків пустель. Мечеті, палаци, вогні човнів вечорами на каналах. З 1883 р. держави, складові федерацію називалися 'договірні держави'. До 2 грудня 1971 держави перебували під військовою захистом Великобританії. 2 грудня 1971 держава під назвою Об'єднані Арабські Емірати отримало повну незалежність

    Визначні пам'ятки ОАЕ

    Найдавніша історія еміратів знайшла віддзеркалення в численних пам'ятниках археології на території ОАЕ. Так, давня стоянка караванів в Бураймі принесла дивовижні сюрпризи - археологічні знахідки в оазисі Хілі, що налічують п'ять тисячоліть.

    Оскільки середньовіччя - лише вчорашній день ОАЕ, на їх території чимало пам'ятників близькосхідної архітектури. У кожній із столиць еміратів є палаци правителів, старі фортеці. Будівлі мають спеціальні "вітрові башточки" для вентиляції. Наприклад, в Дубаї - головному економічному центрі країни, їх має старовинний палац шейха Саєда, діда нинішнього правителя. У старій фортеці Аль-фахиді, побудованої в минулому столітті, знаходиться Музей Дубая. Він містить багату експозицію минулого емірату. Колишній палац-фортеця еміра у Фуджейрі поки не реконструйований.

    У еміратах немало пам'ятників сучасної арабської архітектури. Відома мечеть Джумейра в Дубає - грандіозна і прекрасна споруда.

    Абу-Дабі-палац шейха, старий квартал Батіна, етнографічне село, мечеть Джумейра.

    Дубай - старовинні арабські споруди району Бастакия, Дубайський історичний музей (форт Аль Фахіді), мечеть Джумейра, Палац шейха Саїда, Історичний музей-село, Дубайський зоопарк - кращий на Близькому Сході, Уондерленд - один з найбільших аквапарків в Азії.

    Шарджа-палац шейха, мечеть Кинг фаса, фонтан у центрі лагуни вис. 100 м, парк "Джазіра".

    Аджман - Музей Аджмана у форті, побудованому в кінці 18 століття, і до кінця 1970-х років був резиденцією еміра.

    Аджман - одне з небагатьох, якщо не єдине місце, де до цих пір виготовляються старовинні арабські парусники, на яких плавав ще Синдбад-Мореплавець.

    Емірат Рас Аль-Хайма - стародавнє місто Юльфар, гарячі джерела Хатт, Дігдага - найбільше старе місто Рас-Аль-Хайма, музей емірату (величезний військовий форт) з традиційними предметами побуту, ювелірними прикрасами, археологічними знахідками. Умм-Аль-Кайвайн - стародавня міська стіна і ворота, Фалаж Аль Муала - величезний фініковий сад, оточений високими дюнами, аквапарк "Дрімленд", з штучним вулканом заввишки 18 м і водними атракціонами.

    Фуджейра - мечеть Бедия (14 ст.).

    Аль-Аїн - Археологічний музей, поховання Хілі, історичний музей, Східний і квадратний форти.

    Природні пам'ятки

    Одна з головних визначних пам'яток - самі емірати: диво життя, що дозволяє людині існувати на кромці пустелі, що упирається в морі. Пустеля починається прямо за містом, хоча нині її перетнули тисячі кілометрів відмінних шосе.

    Крім великих оазисів побережжя - Абу-Дабі, Дубаї-Рашида-Шарджі, Умм-ель-Кайвайн, Рас-ель-Хайма, Ель-Фуджайра, а також що протягнулися убік від нього - Катару Ет-Тарифу, Ез-Занни, існують ще розташовані в глибині материка, серед яких найбільш значний Бураймі: пальми і удома, що виникають серед голої пустелі, точно міраж.

    Дуже красиво океанське узбережжя в Фуджейрі. Поблизу знаходяться гори, де може відпочити погляд того, кому набридла площину рівнини. Найбільш мальовничими вважаються скелясті околиці фортеці Хатта в двох годинах їзди від Дубая, оазис Аль-Айн і музеєфіковані оазис Хілі поблизу Бураймі.

    У ОАЕ взимку знаходять притулок перелітні птахи з Сибіру і Центральної Азії, і шляху тих, хто летить далі, також проходять через ці місця. Умови для спостереження за перельотом птахів з боку будь-якої європейської або розташованої на Близькому Сході країни тут поза конкуренцією.

    Лекція 14. Азіатсько-тихоокеанський регіон

    До складу АТР входять:

      • Східна Азія

      • Південно-східна Азія

      • Південна частина Тихий океан

    Близько 40 країн. Безліч колоній, протекторатів.

    Тут в основному розташовані володіння

    • Франції

    • Великобританії (о. Піктерн)

    • США (о. Гоам, Медуейі т. д.) + 50 штат США - Гаваї

    • Австралія.

    Рекреаційно-географічне положення

     1. Великі території. (Доводиться на нього 30% світу)

    Витягнуть як із заходу на схід, так і з півночі на південь, що говорить про різноманітність рекреаційних ресурсів ..

     1. Відстань від основних туристських регіонів (Європа, Америка).

     2. Приокеанічні географічне положення.

     3. Багато країн розташовані на островах або півостровах.

    Фактори, що впливають на розвиток туризму в АТР

    Географічне положення

    Рівень соціально-економічного розвитку (диференційований по країнах)

    Найвищий рівень розвитку:

    • Японія

    • Австралія

    • Корея

    • Нова Зеландія

    • Сінгапур

    Середній рівень розвитку:

     • Таїланд

     • Малайзія

     • Індонезія

     • Філіппіни

    Відстають у розвитку:

      • В'єтнам

      • Лаос

      • Камбоджа

      • Країни Океанії

    Демографічний чинник

    Самий багатонаселеної район світу (Китай, Індонезія, Японія, В'єтнам, Філіппіни)

    Переважає II тип відтворення населення.

    Відносна політична стабільність

    Найбагатші рекреаційні ресурси світу.

    Як природні, так і культурно-історичні.

    Розвиток туризму

    Почалося в 60-ті роки ХХ століття, але темпи розвитку найвищі у світі (більше 7%)

    Навіть економічна криза 1997-1998рр не завадив зберегти високі темпи розвитку.

    Частка регіону в тур. прибуття зараз вище 18% - 130 млн. чоловік.

    У північно-східну частину прибуттів в 2 рази більше (80 млн. чоловік). В основному: Китай, Тайвань, Корея.

    У 1960 роки доходи від туризму - 3% від світових.

    У 2002 році - 18%, лідер - Китай.

    Займає III місце в світі по витратах від туризму.

      • Китай - лідер по витратах на туризм

      • Японія

      • Сінгапур

      • Малайзія

    У 60-70-ті роки переважали міжрегіональні поїздки (німці, французи, голландці, англійці)

    В даний час 75% - внутрішньорегіональні поїздки

    Види туризму

    1. Пізнавальний туризм (практично у всіх поїздках)

    2. ЛОТ

    Приморські кліматичні курорти з острівним георгафічний становищем (Балі (Індонезія), Самуй)

    1. Діловий туризм

    2. Круїзний туризм

    3. Релігійний туризм

     • Барабадур - Індонезія

     • Нара - Японія

     • Ахаса - Китай

    4. СОТ

    • Тибет (рафтинг)

    • Гімалаї (гірський туризм)

    АТР включає наступні регіони:

     • Північно-Східна Азія

      • Китай

      • Японія

      • КНДР

      • Корея

      • Тайвань

      • Сянган (Гонконг)

      • Макао

     • Південно-Східна Азія

      • Малайзія

      • Індонезія

      • Таїланд

      • Сінгапур

      • В'єтнам

      • Лаос

      • Камбоджа

      • Філіппіни

     • Південно-Тихоокеанський

      • Австралія

      • Нова Зеландія

      • Океанія

    Туризм в С Південна Азія

    Рекреаційно-географічне положення

      • Несприятливий рекреаційно-географічне положення.

      • Віддалений від інших регіонів.

      • Найбагатші культурно-історичні ресурси (Індія, Пакистан).

      • Багаті природні ресурси.

      • Переважають міжрегіональні поїздки.

      • Туристський потік складає ~ 1%, що складає близько 6 млн. чоловік / рік. Темпи приросту тур. потоку 7%.

    Види туризму

    ЛОТ

    Середньогір'я Гімалаїв (горноклиматический курорти).

    СОТ

    Альпінізм - Гімалаї.

    Релігійний туризм

    Варанасі - Індія.

    Індія

    Індія - держава в Південній Азії, в басейні Індійського океану.

    Індія знаходиться на найважливіших морських і повітряних комунікаціях, що зв'язують країни Південної та Південно-Східної Азії з Європою та Африкою. Максимальна довжина території з Півночі на Південь 3200 км, із заходу на схід 2700 км. На Півночі територія Індії обмежена Гімалаями, на Заході її береги омиваються водами Аравійського моря, на Сході - Бенгальської затоки. До складу Індії входять Лаккадівськіє і Аміндівські острова, розташовані в Аравійському морі, Андаманські і Нікобарські острови - в Бенгальській затоці. Переважають сухопутні кордони - їх довжина близько 15 тис. км, довжина морських кордонів понад 5,5 тис. км. Індія межує з Пакистаном і Афганістаном на північному Заході, з Китаєм і Непалом - на Півночі, з Бангладеш на Північно-Сході, з Бірмою - на Сході, а також з Бутаном і Сіккіму. Площа 3268,1 тис. км2 (За даними ООН). Населення Індії - понад 547 млн. чол. (1971). Столиця Індії - м. Делі.

    Індія розташований на півострові Індостан між верхів'ями річок системи Інду в Пенджабі на Заході і річковий сісмемой Гангу на Востоке.На півночі Індії розташована найвища в світі система Гімалайських ("Обитель снігів") гір (найвища точка Джомолунгма - 8848 м над рівнем моря) зі сніговими вершинами і льодовиками; на сході - родюча долина Гангу. В Індії налічується близько 45 тис. видів рослин, з них 15 тис. зустрічаються тільки в Індії. Ліси в Індії покривають площу 639 тис.кв.км, що складає 19,45% всієї території країни. Також в Індії приблизно 82 тис. різних видів тварин, з них 850 видів ссавців, 2000 видів птахів, 2500 видів риб, 150 видів амфібій, 450 видів рептилій, приблизно 60 тис. видів комах. Два найбільш вражаючих виду - це бенгальська тигр і індійський слон, все ще зустрічаються на всій території, хоча останнім часом їх популяція сильно скоротилася. З метою збереження рідкісних і малочисельних видів флори і фауни, в Індії створені створені 83 національних парки, 447 заповідників, 23 тигрових заказника, 200 зоопарків та 8 біосферних резервацій.

    Клімат Індії

    В Індії клімат переважно тропічний, на півночі тропічний мусонний. Опадів випадає 60-100 мм на рік у пустелі Тар, на заході країни, 300-400 мм - у центральних районах Декана, 3000-6000 мм - у Східних Гімалаях і на зовнішніх схилах Гат, 12 тис.мм - в Черапунджі на плато Шиллонг (саме вологе місце на Землі). Туристичний сезон триває з жовтня по березень, а кращими місяцями для подорожі по Індії вважаються листопад і грудень.

    Населення Індії

    Індія - одна з найбільш багатонаціональних країн світу. Тут налічується кілька сотень націй, народностей і племінних груп, що говорять на різних мовах (у переписі 1951 було виділено 845 мов і діалектів) і знаходяться на різних щаблях соціально-економічного розвитку і стадіях формування етнічних спільнот. Центральну і північну частини країни населяють народи, що говорять на мовах індоарійської групи індоєвропейської мовної сім'ї (72% всього населення): хиндустанци (численні родинні локальні групи; загальна чисельність 168 млн. чол.; Тут і нижче оцінка на 1971), маратхі (47 млн . чол.), бенгальці (44 млн. чол.), біхарці (40 млн. чол.), гуджаратци (27 млн. чол.), орія (20 млн. чол.), раджастханци (20 млн. чол.), панджабци (14 млн. чол.), ассамці (8,5 млн. чол.), орачі (група народностей, в яку входять Кумаон, гархвалі та ін, загальна чисельність 4 млн. чол.), бхіли (3 млн. чол .). До дардской мовної групи належать Кашмір (2,5 млн. чол.). Південну І. населяють в основному народи дравідійськой мовної сім'ї (24,6% всього населення): телугу, або андхра (48 млн. чол.), Таміли (40 млн. чол.), Каннара, або каннада (23,5 млн. чол.), малаялі (22 млн. чол.), гонди, ораони, куї (кандхі) та ін дрібніші народи (всього 5 млн. чол.). У гірських районах Центральної Індії живуть народи мовної сім'ї мунда: сантали, Мундаре, хо, Савара, кірку і ін (всього 5,7 млн. чол.). На півночі і північному Сході, По межах з Непалом, Китаєм і Бірмою, живуть гірські народності і племена, що говорять на тибето-бірманських мовах: гаро, бодо, Тріпура, мікіри, нага, балти, кіранті, канаурі тощо (всього понад 3 млн. чол.). Кхасі (у штаті Ассам) і нікобарці (на однойменних островах) відносяться до монкхмерской мовної сім'ї. На ізольованих мовах говорять Андаманці і бурішкі.

    Мова

    Державні мови в Індії - англійська та хінді, всього - 17 офіційних мов в штатах, 844 діалекту. Для мінімального спілкування достатньо рівня шкільного англійської. Якщо ж ви хочете блиснути перед індусом, і отримати його особливе розташування, вивчите декілька слів на хінді.

    Визначні пам'ятки Індії

    Природні - Гімалаї, священна річка Ганг, тропічні ліси Західних Гат з багатою флорою і фауною. Якщо говорити про курорти, то їх десятки - Індія має найдовше у світі узбережжі: її з трьох боків оточують Аравійське море, Індійський океан, Бенгальська затока. Люди, котрі цікавляться Реріхом, обов'язково повинні побувати на півночі країни, в Гімалаях. У Делі - Червоний Форт, Джама Масджід, Радж Гхат, Джантар Мантар, храм Лакшмі Нараян, Кутаб Мінар, Індійські Ворота, Будівля Секретаріату, Раштрапаті Бхаван, Будинок Парламенту, Національний музей, Національна галерея сучасного мистецтва, Музей Дж. Неру, Музей національних ремесел , зоопарк, усипальня Сафдарджунга, Велика мечеть, Зал громадських прийомів Великих Моголів, палац Ранг-Махал, Перлова мечеть, башта XII ст. Кутб-Мінаре, нержавіюча століттями металева колона - одне з чудес світу. У Бомбеї - церква Святого Іоанна, Музей Принца Уельського, собор Святого Томаса, Акваріум Тарапоревала, музей Західної Індії, парк Вікторія Гарднз із зоопарком, печери Канхері з барельєфами II - IX ст., Кілька храмів VII ст. Місто Агра - столиця імперії Великих Моголів, тут знаходиться одне з чудес світу - Тадж Махал, Мавзолей Акбара і величні палаци у Форті Агри, Перлова мечеть (XVII ст.), Мармуровий мавзолей Джахангрі-Махал, Червоний форт. Вриндаван: "місто п'яти тисяч храмів", місце, де народився Крішна. Дивовижна архітектура, місце паломництва кришнаїтів усього світу. Амрітсара: Золотий Храм сикхів, оточений священним водоймищем безсмертя. Калькутта: музей Індії, технологічний музей Бірла, меморіал Вікторії у парку Майдан, Радж-Бхаван (будинок уряду), собор Св. Павла, ботанічний сад. Національні парки: Казіранга, Джалдапара, Манас, Дачігам. Заповідник птахів Говинд Сагар, Кеолоадео Гана, Канха, Пойнт-Калімера, Пулікат, Ведантхангал, Нал Саровар. Заповідник тигрів Сундербанс і Сіміліпал. Національний парк Джавхар (вкл. національні парки Бандіпур ​​і Нагархол і заповідники Мудумалай і Ваянад) та інші більш ніж численні природні резервати.

    Туризм в Північно-Східній Азії та Китаї

    У 2002 р. у Північно-Східну Азію прибуло 73 млн. туристів (11%), а в 1990 р. їх кількість становила всього 28 млн. чоловік. Взагалі, Північно-Східна Азія є лідером з розвитку туризму. Темпи розвитку туризму (8%) більше темпів розвитку економіки (5%). Найбільш високі темпи розвитку туризму припадають на Гонконг (21%).

    10.1. Китай

    Рекреаційно-географічне положення Китаю

    Китай посідає V місце по туристських прибутків (33 млн. людей / рік). Доходи становлять більше 20 млрд. $.

    За площею Китай займає 3 місце - 9,6 млн. км 2. Знаходиться в Центрально-Східній Азії, протяжність з півночі на південь - понад 3,5 тис. км, із заходу на схід - понад 5,7 тис. км. Китай має 12 сухопутних сусідів. Вся східна частина країни омивається трьома морями Тихого Океану: Жовтим, Східно-Китайським і Південно-Китайським.

    У Китай їдуть з Тайваню, Росії, Японії, Кореї, США, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру.

    З Китаю виїжджають в Корею, Австралію, Нову Зеландію, Японію, Сінгапур, Таїланд.

    Приблизно 50% китайських туристів перебувають у віковій групі 25-44 років, 32% - 45-64 роки.

    Рекреаційні ресурси Китаю

    Рельєф (орографія)

    Виділяють 3 регіони:

    1. Область високих гір і нагір'їв (Гімалаї, Тибет, Каракуми). Тут розташовуються Еверест (8848 м), Чогорі. Всього 12 вершин. Основними видами туризму є альпінізм, скелелазіння, рафтинг, ЛОТ.

    2. Високі рівнини і гори Центральної Азії (Тянь-Шань, Алтай). Основні види туризму - маршрутний, автомобільні сафарі, на верблюдах, за маршрутом Великого шляху.

    3. Східно-Китайське область нізкогорій і низовин. Ця сама старонаселенная і освоєна частина. На сході знаходяться 2 основні рівнини - Велика Китайська і Приханкайская рівнини. На сході - Лесове плато, на південно-сході - карстові породи, Шимінь - кам'яний ліс.

    Клімат

    Китай розташовується в 3 кліматичних поясах: помірному, субтропічному і тропічному.

    Взимку через те, що північ отримує тепла менше, ніж південь, контраст температур дуже значний: Харбін - -20 0 С, Гуаньджоу - 15 0 С. Влітку температури приблизно однакові: дуже висока, вологість 100%, жарко і сухо.

    Внутрішні води

    Внутрішні води представлені річками, каналами, озерами.

    Найбільш великими ріками є Янцзи (від Шанхаю до Чунціна - круїзний маршрут) і Хуанхе. Найбільшим каналом є Великий Китайський канал (протяжність ~ 2000 км).

    Дуже багато різних за розміром і походженням озер, які використовуються в туризмі:

    • У басейні р.. Янцзи (старовинні) - дрібні, каламутні;

    • Озера вулканічного і тактаніческого походження;

    • Допоміжний озеро Цзіньпоху - глибоке, чисте, гарне, холодна вода;

    • Байтоумань - вулканічні, священні для китайців.

    Морські береги і води

    Моря в літній період протоплюється до 25-27 0 С.

    Талласотерапія в Жеолтом морі - 4-5 місяців.

    У Східному Китаї - 9 місяців.

    У Південному Китаї - 12 місяців.

    Ведучий район купально-пляжного відпочинку - о. Хайнань.

    Культурно-історичні рекреаційні ресурси

     • Пам'ятники кріпосної архітектури:

      • Велика Китайська стіна. Її протяжність - 4-6 тис. км. Була побудована в IV до н.е. Висота її до 10 м, ширина - до 5,5 м. облицьована вона цеглою. Найбільш часто відвідується ділянку стіни у гори Бадалін;

    Міські фортечні стіни Пекіна і Сіаня.

     • Палацова архітектура:

      • Гугун ("заборонене місто") - знаходиться в Пекіні, з 1420-1644 р. був резиденцією Китайських імператорів. Зараз - це найбільший історичний музей країни.

      • Літній палац - передмістя Пекіна;

      • Маньчжурський палац - місто Шеньян. З 1644 по 1911 р. - головний палац країни, резиденція династії Цин;

      • Імператорський палац Маньчжоу-Го - місто Чаньчінь;

      • Потала - з XVII ст. до середини XX ст. - Резиденція Далай Лами (головний священик у буддизмі);

      • Столиця держави Бохай - г.Муданьдзян (з VII по X ст.);

     • Культові споруди:

      • Біла пагода - Пекін. 1651 р. - на згадку про візит до Пекіна Далай Лами ..

      • Залізна пагода - Гуаньджоу, 963 р.

      • Храм Неба - Заборонене місто - XV ст.

     • Печерні храми:

      • г.Лоян - V ст. в печерах почалося будова статуй Будд. Зараз їх близько 100 тис. 2000 приміщень;

      • Дуньхуанских печери - ~ 2000 глиняних і дерев'яних скульптур;

      • Юнга - г.Датун (Північно-Східний Китай) - 500 приміщень під землею; 2,5 тис. зображень Будди, висотою до 15 м.

     • Поховання імператорів:

      • Шисаньлін - 13 усипальниць - в 50 км від Пекіна;

      • Похований I китайський імператор;

      • Теракотове військо - знайдено у 1974 р. ~ 8000 фігур воїнів, в повний зріст, всі особи різні, з глини. Пролежали під землею ~ 20 століть!

    ЯПОНІЯ

    Загальні відомості

    Столиця: Токіо

    Японія складається з чотирьох великих (Хоккайдо, Хонсю, Сікоку і Кюсю) і безлічі маленьких (близько 1000) островів із загальною площею рівною 378 тисячам квадратних кілометрів. Найвищою горою Японії є ідеальна своєї симетричністю гора Фудзі (3776 метрів).

    Мова: Офіційна мова - японська.

    Населення: Населення країни - 125 мільйонів. З них 99,4 відсотка - японці. Також проживають корейці, китайці, американці, айни (нащадки древнього населення країни).

    Релігія

    Основні релігії - синтоїзм і буддизм.

    Середня температура в Японії:

    Клімат мусонний, на більшій частині країни субтропічний, не півночі помірний, на півдні - тропічний. На півночі - тривалий сніговий покрив. Звичайні тайфуни (головним чином в кінці літа і восени), з ураганними вітрами і зливами.

    Визначні пам'ятки

    Столиця сьогуна (військово-феодальний правитель) в Едо (сучасний Токіо) стала головним містом країни в 1603 році. Його будувала вся Японія, зриваючи пагорби, засинаючи болота і мілководні ділянки затоки. За правилами китайського містобудівного мистецтва, яких дотримувалися при спорудженні міста, на північ повинна бути гора, на південь - широкий простір води, на схід - річка, на захід - велика дорога.

    Імператорський палац Акасака. Архітектор Катаяма Токумен. 1909

    Японські історики вважають Едо найбільшим містом світу того часу (для порівняння: в 1801 році чисельність жителів Лондона становила 860 тис., Москви та Відня - по 250 тис., Берліна - 170 тис.). З падінням сьогунів в 1868 році Едо отримав нове ім'я і став столицею імперії. Після Другої світової війни відновлений з руїн палац і його мешканці втратили колишню роль. За конституцією імператор оголошений "символом держави і єдності нації" і позбавлений будь-якої реальної влади.

    Столицею Японії до 1868 року була резиденція імператора в Кіото (район Кінкі на північному сході узбережжя острова Хонсю). Місто, що виник 11 століть тому, названий музеєм старовини і національної скарбницею. З самого початку Кіото будувався як столиця. Імператор Камму, котрий переніс сюди столицю держави з сусіднього Нара, створював її по китайським зразкам містобудівного мистецтва. Місто мало форму суворо орієнтованого по сторонах світу прямокутника. У центрі знаходився імператорський палац, від якого тягнувся 80-метрової ширини проспект, деливший столицю на східну і західну половини. Прямі як стріли проспекти перетинали під прямим кутом широкі вулиці. Незважаючи на те, що будівництво Кіото збіглося з періодом посилення японської держави, повністю здійснити грандіозний проект не вдалося.

    Кіото було столицею Японської імперії протягом 1074 років. На 1,5 млн. жителів сьогоднішнього Кіото доводиться близько 2000 храмів, сотні парків, десятки палаців. П'ята частина зарахованих до національних скарбів архітектурних пам'яток і приблизно така ж частка особливо цінних творів мистецтва Японії сконцентровані в Кіото. Тут розташований найбільший відвідуваний іноземцями храм Реандзі зі знаменитим садом п'ятнадцяти каменів. Але серед японців більше знамениті сад каменів храму Самбо-ін, в якому три найкрасивіших каменю передають "три різних настрої в річці Камо", або крихкий сад піску храму Гинкакудзи. Чудовий сад мохів храму Сайходзі захищений від орд туристів не тільки високими стінами і дорогими вхідними квитками, а й обов'язковою для всіх церемонією переписування буддійської сутри (священний текст).

    До числа важкодоступних красот Кіото відноситься імператорська вілла Кацура Рікю, яка і понині використовується живуть в Токіо членами імператорського прізвища. Відвідати віллу дуже непросто - потрібен дозвіл відомства імператорського двору, яке необхідно чекати кілька тижнів. Гармонійно вписуються в навколишній ландшафт кам'яні ліхтарі, мости, павільйони, альтанки. Парк був задуманий для прогулянок і милування краєвидами. Де-не-де на стрічці стежинок вкопані в землю плоскі камені - так відзначені місця, з яких відкриваються особливо красиві садові пейзажі: мініатюрні "гірські перевали", "водоспади", "морські береги", мальовничі "села". У центрі вілли розташовані три павільйони-кабінету "сеин", встановлені на досить високих палях. Вони не тільки нагадують про походження далеких предків японців з тропічних лісів Південно-Східної Азії, але і захищають від частих розливів річки Кацура. Є в саду і озерце, без якого неможливо уявити собі традиційний японський сад.

    Знаменитий архітектор Енсю Кобори, який погодився розбити парк, поставив перед військовим диктатором з династії Токугава три умови: не обмежувати в коштах; не квапити з термінами; не впускати нікого до повного закінчення робіт. Тільки в 1624 році, через чотири роки після початку робіт, на доріжки вілли Кацура вступили перші відвідувачі, з тих пір не затихають голоси захоплення. В даний час завершена повна реставрація вілли, що зажадала шести років наполегливої ​​роботи багатьох десятків фахівців.

    Нара - один з найдавніших міст і перша національна столиця Японії (710-754). Вона, по суті, являє собою великий національний парк з численними пам'ятниками старовини, переважно VII-VIII століть, з багатою і різноманітною рослинністю і вважається музеєм стародавньої Японії. Мальовничий і примітний своїми величезними розмірами багатоярусний буддійський храм у місті Нара.

    Таїланд

    Королівство Таїланд - сама екзотична країна Азії. Вона захоплює буддистськими храмами, кораловими рифами, крокодилячими фермами, тропічними лісами. Вас чекає райський відпочинок, адже саме Таїланд - країна подорожей в вашу давню мрію.

    Географічне положення

    Таїланд розташований в Південно-Східній Азії. Це земля тропічних лісів, гір, річок і водоспадів - знаходиться між Індією і Китаєм і межує з Малайзією, Бірмою, Камбоджею та Лаосом. Омивається Андаманським і Південно-Китайським морями і водами Сіамської затоки.

    Столиця

    Бангкок (тайською "Крунг Теп" - "Місто ангелів").

    Клімат

    Тропічний. Розрізняються три сезони. З жовтня по березень, кращий час у році - температура повітря коливається від +18 С до +30 С. З квітня по травень - найспекотніший період, температура досягає +42 С. З іюни по серпень - сезон мусонних дощів, але в основному це відноситься до північних районів країни. А в інших регіонах дощі в цей час бувають тільки в другій половині дня або вночі. Ідеальний час для відвідування країни - з листопада по березень, коли повітря прогрівається до +25-30 С і вологість мінімальна.

    Національна валюта - таїландський бат.

    Визначні пам'ятки:

    Бангкок

    Королівський Палац і Храм Смарагдового Будди. Знайомство з самим найважливішим історичним місцем Бангкока і головною святинею тайських буддистів, місце, з якого почалася історія нинішньої столиці Королівства Таїланд. Палац являє собою величезний комплекс, куди входять королівська резиденція, храми, бібліотека, ступи сховища прах колишнього королів. Найбільш відомий Храм Смарагдового Будди, в якому туристи захоплюються красою легендарного Будди, вирізаного з цілісного самородка, а також Храм Лежачого Будди, з існуючою в ньому самої древньої школою традиційного тайського масажу.

    Крокодилової ферма. Найбільша в світі ферма, де розводять близько 60 000 особин крокодилів. Захоплююче і небезпечне шоу з крокодилами. Крім власне крокодилів, тут розташований зоопарк із спеціально навченими слонами, гібони, левами і зміями, а також музей динозаврів. Знаходиться по дорозі з Бангкока в Паттайї.

    Плавучий ринок Дамнеонсадуак і Сад троянд.

    Під час екскурсії Ви зробите подорож по каналах на довгих човнах до плавучому ринку, де можна придбати сувеніри, фрукти, спеції. В саду троянд Ви побачите фольклорна вистава, шоу зі слонами, огляньте мальовничий парк. Знаходиться в 100 км від Бангкока.

    Світ Сафарі (Safari World). Величезний парк під Бангкоком зі своїми розплідниками гібонів і папуг, дельфінаріумом і морськими котиками - все це відноситься до Парку Марині (Marine Park). Але головне - це власне Парк Сафарі (Safari Park), де зібрані різні тварини (жирафи, зебри, зустрічаються і хижаки). Парк Сафарі - це подорож на відкритому фургоні, навколо якого вільно прогулюються різні тварини, даючи можливість їх годувати, знімати на відео-і фотоплівку. Шоу веселих дельфінів, вчених слонів, забавних морських левів і зустріч з агентом 007 на таємничому острові зроблять відвідини Парка Сафарі незабутні святом для Вас і ваших дітей.

    Ювелірна Фабрика. Тут Вам запропонують широкий асортимент виробів із золота, дорогоцінних каменів, які відрізняються тонкою роботою і прекрасним якістю. Всі вироби виготовляються ювелірами і дизайнерами вручну, за індивідуальними ескізами. Справжність каменів, процентний вміст золота гарантуються державою.

    Круїз по річці Чхао-Пхрайя. Вечірній круїз на борту великий човни, Розкішна обробленою в національному стилі, з прекрасним вечерею, що складається з традиційних блюд тайської кухні. Під час круїзу Ви можете милуватися архітектурними шедеврами барвисто ілюмінованих нічного Бангкока.

    Сад Троянд. Ви відвідаєте найвідоміший у світі Сад Троянд, що знаходиться в 32 км на південь від Бангкока. Сад займає більше 25 гектарів. Це справжнє море тропічних квітів, троянд і орхідей. У прилеглої тайської селі Ви зможете побачити традиційні тайські обряди і сценки з життя: посвячення в ченці, тайську весільну церемонію, слонів за роботою, тайський бокс, народні танці, бій на мечах та ін

    Міні-Сіам. Це третій мініатюрний місто в світі (після Нідерландів і Тайваню) і перший в Таїланді, що представив зменшені, ретельно виконані копії найвідоміших у світі архітектурних комплексів старовини і сучасності: Ейфелева вежа, Кельнський Собор, Храм Василя Блаженного, руїни древніх столиць Таїланду - Сукотая і Айюттайя і багато іншого. Всього тут можна побачити більше 100 експонатів, здолати в масштабі 1:25 і розташованих в мальовничому саду з ретельно підібраними рослинами

    Лекція 15. Америка

    Фактори розвитку туризму в Америці:

    Рекреаційно-географічне положення

     • Відстань Америки від Європи і інших регіонів світу

     • Має вихід до 3 океанах (Тихий, Атлантичний, Північний Льодовитий)

     • Значна витягнутість з півночі на південь

     • Складається з 3 субрегіонів (Північна Америка, Південна Америка, ВестІндія)

    Різноманітні рекреаційні ресурси (природні)

    Багатонаселеного (потенційно мно7го споживачів)

    • США - 280 млн. чоловік

    • Мексика - 103 млн. чоловік

    • Бразилія - 160 млн. чоловік

    Самий плотнонаселенний район: Атлантичне узбережжя США (Босваш) і Великі Американські озера

    Етнічне розмаїття

    Неймовірна строкатість в расовому та етнічному складі (монголоїдної раси + індіанці, ескімоси + європейська коло6нізація, білі + американці)

    Диференційований рівень соціально-економічного розвитку (Канада, США, Мексика - найбільш високий рівень економічного розвитку). Найбільш низький на перешийку.

    Близько 50 суверенних держав і несамоврядних територій.

    В даний час Америка посідає 3 місце за прибуттям (16,8% - турпотоку світу; 120 млн. тур. Прибуттів)

    Темпи зростання туризму в Америці нижче середньо світових (3,3%, а світ 4,3%)

    Характерна перевага внутрірегіональні туристських поїздок (80%). У міжрегіональних поїздках лідирує Європа (Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Англія).

    В даний час активно росте інтерес американських туристів до країн АТР (Китай, Японія, КНР, Сінгапур).

    Як мерідінальние, так і широтні напрямки. У самій Америці туробмер між США «Канада« Мексика «США.

    За доходами від туризму II місце у світі

    По видатках від туризму II місце у світі.

    США - світовий лідер за доходами і видатками від туризму.

    За доходами на міжнародний туризм на 3 з 10 лідерів в Америці (США, Канада, Мексика)

    По видатках до лідерів відносяться: США, Канада, але близькі: Бразилія і Венесуела.

    Види туризму, що розвитку:

    Діловий туризм.

     • США

     • Канада

     • Мексика

     • Бразилія

     • Венессуела

    ЛОТ (виключно внутрірегіональні значення)

      • США (лідер)

      • Флорида

      • Великі Американські озера

      • Арканзас

      • Карибський р-он

    СОТ

    Рафтинг: Аляска і Центральні райони Канади

    Дайвінг: Флорида і Карибський басейн

    Гірський відпочинок: Кордильєри, Анди (МакКінлі - 6194 м на Алясці, Акконкогуа - 6960 м)

    Круїзний туризм (карибський басейн)

    Екологічний туризм (30% району - дикі)

    Для збереження природного різноманіття і організації туризму в країнах Північної Америки створено більше 50 Національних парків.

    У 1978 році в США був прийнятий закон про Національні парки та рекреації. Більше 3% території США займають Національні парки (НП).

    Найбільш відомі національні парки США:

     • Yellow Stone

     • Йосемегскій

     • Глейшер

     • Секвойя

     • Гранд Каньйон

     • Карлсбадська печери

    З 120 млн. прибуттів в Америку припадає на

    США - 85 млн.

    Карлсбадська басейн - 16 млн.

    Південна Америка - 14 млн. Центральна Америка - 5 млн.

    США

    Початок розвитку туризму в США почалося на початку XX століття. У 1950 р. створюються організації, які повинні сприяти розвитку туризму - Федеральна комісія з вивчення ресурсів туризму і відпочинку і Федеральне бюро туризму та відпочинку. До середини XX століття переважав внутрішній туризм, а з 2-ї половини XX століття - виїзний туризм.

    Щорічно з США виїжджають ~ 60 млн. туристів. Зазвичай виїжджають до Канади, Мексики, Ямайку, Коста-Ріку. За міжрегіональним поїздкам туристів США лідирує Європа (20 млн. туристів): Великобританія, Італія, Нідерланди, Франція, Ірландія і Середземномор'ї.

    У США їдуть з Канади, Мексики, Бразилії, Аргентини. З Європи переважає Англія, Франція, Голландія, Італія, Швеція.

    США - світовий лідер за доходами від туризму (82 млн. $) і по витратах на туризм (61 млн. $).

    Рекреаційно-географічні ресурси

    США омивається 3 океанами;

    Відноситься до одного з основних туррегион;

    Відстань від провідного туррегион - Європи;

    Террітороія США складається з 3 компонентів:

     • 48 штатів в середній частині Північної Америки;

     • Аляска (найбільший штат);

     • Гавайські о-ва.

    За розмірами території США займає 4 місце.

    Природні рекреаційні ресурси

     • Гірські райони. Кордильєри (на заході) і Аппалачі (на сході). Між Кордильєрами і Аппалачі величезні простори Центральної та Великої рівнини. Найвища вершина Північної Америки - МакКінлі (6193 м);

     • Клімат.

      • Субарктичний (Аляска) - тундра, лісотундра, тайгові ліси;

      • Помірний (велика частина США);

      • Субтропічний (Флорида);

      • Тропічний (Гаваї).

     • Річки. Міссісіпі + Міссурі, Колорадо, Колумбія, Юкон. Багато озер - Великі озера (Верхні, Бурон, Ері, Мігічан, Онтаріо), Велике солоне озеро (західна частина США).

    У США велика система природно-охоронних територій. Більше 50 національних парків (їх площа ~ 200 тис. км 2). Найвідомішими національними парками США є:

     • Yellows town - найстаріший у світі, заснований в 1872 році. Пам'ятки - озеро, річка, норящіе джерела, грязьові вулкани, долина гейзерів, гейзер Ексіліон (90 м);

     • Йосеміт - заснований в 1890 р., Каліфорнія. Пам'ятки - гай секвой, Йосемітський водоспад (800 м, найбільший в Америці);

     • Секвойя;

     • Карлсбатскіе печери;

     • Гроандканьон - середня течія річки Колорадо. Глибина ущелини не менше 1,5 км;

    Сьогодні в США 30 історичних парків:

     • Поля битв у війні за Незалежність;

      • Саратога (штат Джорджія);

     • Поля битв в Громадянській війні;

      • Атланта;

     • Старі райони

      • Бостона;

      • Філадельфії;

      • Ситка (Аляска);

     • Місця поселення індіанців

      • Меса-Верде (штат Колорадо)

    На території США виділяють 12 туррегион.

    Бразилія

    Найбільша держава Південної Америки, займає майже половину континенту, площею близько 8,5 млн. кв. км. На півночі межує з Венесуелою, Гайаною, Суринамом і Французькою Гвіаною, на півдні - з Уругваєм, на заході - з Аргентиною, Парагваєм, Болівією і Перу, на північному-заході - з Колумбією. На півночі і сході омивається водами Атлантичного океану.

    Клімат в Бpазіліі

    Від екваторіального до субтропічного, сильно розрізняється в залежності від широти і характеру місцевості. Середня температура влітку (грудень-квітень) від +23 до 29 С, взимку (травень-листопад) від +16 до 24 С. Опадів випадає від 3000 мм.

    У вересні-березні на більшій частині території країни спостерігається сезон дощів, в цей час при достатньо жаркому повітрі спостерігається висока вологість повітря і випадають рясні опади. Щодо сухий сезон триває з серпня до початку грудня.

    Федеративна республіка з президентською формою правління. Глава держави і уряду -

    Адміністративно країна ділиться на 26 штатів і 1 федеральний столичний округ, які в свою чергу діляться на муніципії

    Країна екзотичної природи, майже 8 тис. км. мальовничих пляжів, життєрадісного населення, стародавніх індіанських традицій і колоритної колоніальної архітектури, до того ж і одна з найрозвиненіших країн континенту, Бразилія привертає увагу мільйонів туристів. Тут є практично всі умови для найрізноманітніших видів відпочинку, але найбільшу увагу, звичайно, привертають знаменита сельва Амазонії і оспівані в численних романах пампаси півдня, водопади Ігуасу і гірські райони, а також, безсумнівно, галасливий і вічно танцюючий Ріо з його знаменитим Карнавалом.

    Ріо-де-Жанейро ("січнева річка") - колишня столиця і саме відвідуване місто в Бразилії. Галасливий, космполітічний і вічно вируючий Ріо вражає поєднанням ультрасучасної архітектури і убогістю "фавел", розкішних пляжів і готелів з ​​приголомшливим темпераментом місцевих жителів і флегматичністю правоохоронців, великою кількістю зелені на вулицях і величезною кількістю екзотичних квітів, розсаджених скрізь, де тільки можна.

    Візитна картка міста - величезна статуя Христа Рятівника (розмах рук - 30 м) на горі Корковадо символ міста - скеля Пау-ді-Асукар ("Цукрова голова", 395 м.)

    Тут же розташована більшість музеїв Ріо - Музей сучасного мистецтва, Музей Кармен Міранди, Музей народної творчості і Музей Другої світової війни у парку Фламенго, Музей історії міста в колишній резиденції маркіза Сан-Вінсенті, Національний музей витончених мистецтв, Музей індійців, Історичний та Художній музеї , Національний музей у колишньому імператорському палаці Кинта-Боа-Віста, Музей Республіки в будівлі старого президентського палацу, Музей каменів, музеї Шакара-ду-СЕУ в мальовничому будівлі з башточками, Національна бібліотека, Ботанічний музей і бібліотека на території Ботанічного саду, культурний центр Банку-ду-Бразил та інші, а також майже всі театри міста. У так званому "Новому місті" цікаві Монетний двір, стара в'язниця

    Привертають увагу численні колоніальні церкви і монастирі міста

    Справжню славу місту принесли його знамениті пляжі - Копакабана, Іпанема і Лебнон, кожен з яких є справжнім осередком курортного і суспільного життя, а також менш відомі Ботафогу, Леме, Арпоадор, Відігал, Пепіно-Сан-Конраду, Барра-ді-Тіжука, рекреа -дус-бандейрантес, Грумарі та ін, більшість з яких нітрохи не поступається прославленою Копакабані (загальна протяжність пляжів більше 90 км.).

    Цікаво відвідати Ботанічний сад (1808 р.) з його знаменитою пальмовою алеєю, в якому зібрано більше 7000 рослин зі всього світла, Зоопарк, один з найбільших стадіонів світу - "Маракана" (1950 р.), знаменитий міст Ріо, сучасний діловий

    В околицях Ріо зосереджена величезна кількість цікавих місць. Варто відвідати літню резиденцію імператора Педру I і Імператорський музей у Петрополисі (65 км. Від Ріо-де-Жанейро), постоялі двори в колоніальному стилі і великий курортний центр в Бузіусе (170 км. Північ від річки Ріо-де-Жанейро), прекрасне океанське узбережжя і близько

    Столиця держави і самостійний федеральний округ - Бразиліа, є одним з самих незвичайних міст континенту. Розташований на висоті 1172 м. над рівнем моря, місто було побудоване практично "з нуля" за 4 роки. Архітектори Лусіо Коста і Оскар Німейер спроектували місто у вигляді птаха, в "тілі" якої розташований район адміністративних і громадських будівель, в "крилах" - житлові райони, а в "носі" - площа Столиця штату Мінас-Жераїс - Белу-Орізонті, є першим містом країни, який був створений "з чистого аркуша", проклавши тим самим дорогу сучасній столиці. Це четвертий за розмірами місто в Бразилії, один з найбільших промислових і торгових центрів країни. Тут цікаві історичний музей Абіль Барет, Палац Свободи, Казино, бразильський релігійний центр Конгоньяс-ду-Кампу в 80 км. від міста зі знаменитою "хрестової дорогою" з 78 статуй, церква Богоматері О і Музей золота в Сабара (25 км. від Белу-Орізонті), місто-музей Сан-Жуан-дел-Рей, село-музей Тірадентіс і т. д.

    Сан-Паулу - найбільший промисловий центр країни, та і всієї Латинської Америки. Третій за розмірами мегаполіс світу. Цікаві Музей сучасного мистецтва (один з найбільших у світі), знаменитий стадіон "Пакаембу", Музей Живопису, Державна картинна галерея, Музей Імпіранья, Музей бразильської історії в парку Незалежності, галерея Жака Ардьеса, церква Носа-Дама-Бразил, парк Ібірапуера площею більше тисячі га, японський квартал і Чайний місток, Зоопарк з унікальною колекцією тропічних птахів, заповідник рептилій і одночасно - унікальний Центр медичних досліджень "Бутанта", "зелені райони" Аламеда-Сантус і Морумбі і т. д. Неподалік від горда розташовані курортні райони Убатуба та Ілля-Бела.

    Столиця штату Амазонія - Манаус, розташований на березі великої річки (ширина її, разом з протоками, досягає тут декількох десятків кілометрів), в середньому її течії в 3400 км. від Бразиліа. Населення міста на 80% складається з індійців, ними ж населені і всі навколишні поселення, що надає місту своєрідний шарм. У Манаусі цікаві Музей індійців, міський театр (1896 р.), колосальний палац Паласіо-Негру, церква Сан-Себастьян, Музей людини, Музей нумізматики, оперний театр Театро-Амазонас (1896 р.), численні плавучі ринки, а також безліч чудових будинків, прикрашених блакитною керамікою-"азулежуш" (здебільшого знаходяться в запустінні). У 12 км. від Манауса спостерігається унікальне природне явище - злиття річок Солімоес і Ріу-Негру, чиї води абсолютно не змішуються між собою, а так і течуть поряд різноколірними стрічками впродовж сотні кілометрів. Але головне, навіщо люди приїжджають в Манаус, - "Велика Амазонія".

    Амазонія - загадковий район, що становить третину території всієї Бразилії. Амазонію називають "легкими планети", оскільки майже 50% всього кисню на нашій планеті виробляється в амазонських тропічних дощових лісах. Тут виростає флора, тільки на 30% вивчена вченими, 25% всіх фармацевтичних речовин миру витягується з рослин амазонського лісу, тут мешкають 1800 різних видів птахів (у 7,5 разів більше, ніж у Європі), 250 різновидів ссавців і 1500 різних порід риб , багато з яких ще не класифікований. У цьому районі проживають близько двохсот індіанських племен, багато хто з яких роками не контактує з "цивілізацією". У річці Амазонка і її притоках міститься близько 20% всієї прісної води земної кулі. Тут можна взяти участь в рибалці на піранью, проїхатися на пароплаві до Ріу-Негру або Парума, пополювати на алігаторів, провести декілька годин (або днів) на островах дельти або в гущавині лісу, пройти навчання техніці виживання в сельві у місцевих жителів, прокотитися на моторизованому каное по численних рукавах річки, відвідати унікальний архіпелаг Анавільянас або познайомитися зі звичаями і побутом місцевих жителів. .

    Карнавал

    Щороку наприкінці лютого по всій території Бразилії проводиться грандіозне шоу на планеті - Карнавал (перші карнавальні ходи в Ріо відбулися в 1840 р.) з грандіозним парадом шкіл самби в РіоКарнавал в Бразилії

    Карнавал в Бразилії - це така подія, на яку мріють потрапити мільйони людей. Щороку в лютому, перед початком Великого посту, вся Бразилія, охоплена безперервним громом барабанів, що відбивають ритм запальної самби, занурюється в найгаласливіший, яскраве і веселе свято, грандіозне шоу на планеті. Традиційно карнавал починається з «офіційної частини» - символічної передачі ключів від міста мером "королю карнавалу». На чотири дні він стає повноправним господарем міста і наділяється правом видавати і скасовувати будь-які закони. Карнавал у Бразилії проходить один раз на рік, у лютому, в самий розпал бразильського літа! Починається це свято завжди в суботу і продовжується 4 дні та 4 ночі! Найважливіше під час Карнавалу - це парад шкіл самби на «самбодромі», де величезна кількість учасників із найзнаменитіших шкіл самби у фантастичних костюмах влаштовують дивовижне шоу, яке хоча б раз в житті потрібно побачити на власні очі.

    Куба

    Загальні відомості.

    Столиця: Гавана - 2176 тис. (1993).

    Площа: 114524 кв. км.

    Населення: Близько 11041 тис. чоловік (1995).

    Адмін. поділ: 14 провінцій.

    Мова: Офіційна мова - іспанська.

    Валюта: Грошова одиниця країни - кубинський песо (= 100 сентаво). Офіційний обмінний курс: 1 USA = 1 песо.

    Час: Відстає від московського на 8 годин.

    Географічне положення: Країна розташована в Карибському морі на островах Куба, Хувентуд (до 1978 р. - Пінос) і безлічі (близько 1500) дрібних острівців. Омивається Флоріди і Юкатанськім протоками на півночі і південному заході відповідно, на сході - Навітряною протокою, на півдні - Карибським морем.Висшая точка країни - пік Туркино на півдні (2005 м).

    Державний устрій: Куба - єдина соціалістична держава в Західній півкулі. Форма правління - соціалістична республіка.Висшім органом держави є Національна Асамблея народної влади, наділена законодавчими правами. Вона обирає з числа депутатів Державної Ради, що представляє Асамблею в перерві між сесіями, і призначає членів Ради Міністрів - вищого виконавчого й адміністративного органа, що є урядом республіки.

    Клімат: Тропічний, пасатний. Середня температура січня 22 З, липня 28 С. Сезон дощів - з травня по жовтень.

    Визначні пам'ятки Куби

    Найзнаменитіші природні пам'ятки Куби - печери недалеко від міста Матансас.

    У Гавані - старовинні фортеці Кастільо-дель-Морро (XVII ст.) І Кастільо-де-ла-Пунта, пам'ятник архітектури старої Гавани - бульвар Прадо, Палац витончених мистецтв, Музей боротьби з неписьменністю, Музей міста Гавани, Національний музей, Колоніальний і Антропологічний музеї, монастир Санта-Клара (1644 р.), фортеці Ла-Кабаняча і Ла-Фуерса (1565 - 1583 рр..). Обов'язково відвідаєте кафедральний собор Непорочного Зачаття (1656 р.) і міську ратушу (1792 р.), будинок-музей Ернеста Хемінгуея, Історичний музей Гуанабокоа і найбільший в Америці зоопарк.

    У "старій Гавані", на Площі Зброї (Пласа-де-Армс), збереглася будівля колишнього палацу губернатора Куби, а недалеко знаходиться Кафедральна площа Пласа-ву-Катедраль. На набережній у Ведадо, новій частині Гавани, і уподовж набережній Малекон (місце прогулянок городян і традиційних лютневих карнавалів), розташовані численні готелі на будь-який смак і з відмінним сервісом, а також прекрасно обладнані пляжі. "Хосе Марті" - на схід від Гавани, в місцевості Тарара, побудовано піонерське місто, що складається з п'яти піонерських таборів, де можуть жити одночасно 21 тис. дітей.

    Це ціле місто з школами, медичними установами, спортивними комплексами, палацом культури. Пляжі цього комплексу тягнуться на 11 км.

    Один з кращих курортів в Західній півкулі - Варадеро, знаходиться на півострові Ікакос, в 130 км на північ від Гавани. Протягом 20 км, один за іншим, тягнуться прекрасні пляжі з білосніжним найтоншим піском і дивовижно блакитною морською водою, тут же десятки комфортабельних готелів. Пляжі Варадеро входять в трійку кращих пляжів світу. Околиці Варадеро вельми живописні, тут є на що подивитися - печера Амбросіо з наскельними малюнками, національний парк Варадеро, і цікаво підібрані екскурсії дозволять Вам зробити це, для любителів активного відпочинку тут також створені всі умови - тут знаходяться 23 дайвінг-центру. На самій околиці Варадеро, на території досить великого озера, знаходитися дельфінарій. У Варадеро знаходиться міжнародний аеропорт, куди перебувають чартерні рейси з Європи.

    "Сороа" - туристичний центр, розташований в 95 км на захід від Гавани, в живописній горбистій місцевості. На його території розміщена експериментальна квітникарська станція по розведенню орхідей, що налічує до 4 тис. видів цих екзотичних тропічних рослин. Це друга за величиною оранжерея орхідей, поступлива лише оранжереї в Бостоні (США).

    Кайо Коко і Кайо Гильермо - 2 острови, що знаходяться на відстані 1 години польоту від Варадеро і в 2 ч. польоту - від Гавани, сполучених між собою дорогою і насипною греблею з Кубою. Острови стали забудовуватися готелями не так давно. Прекрасні білі пляжі, смарагдового кольору вода, практично завжди безхмарне небо і якісний сервіс в готелях - доданки відпочинку тут.

    Ольгін або Смарагдовий берег (Плайя Есмеральда) знаходиться в 1,5 годинах польоту з Гавани. Місцеві готелі потопають у тропічній зелені, а піщані пляжі відповідають кращим світовим стандартам. Тут знаходиться більше ста пляжів, безліч печер, річок, водоспадів, природних джерел і грязьових ванн.

    Туристичний центр Гуама розташований в районі Хагуей-Гранде, де знаходиться найбільше озеро Куби - Лагуна-дель-тесоро. У водах цього озера водиться крупна форель - відомий об'єкт спортивної риболовлі. Окрім форелі, в озері водяться крокодили, черепахи, риба-манхуарі. Бажаючі можуть також відвідати розташований неподалік крокодилячий розплідник. На островах, сполучених підвісними містками, розмістилися затишні "кабаньяс" - будиночки на палях, побудовані в стилі жител стародавнього індіанського племені таїно.

    У місті Сантьяго-де-Куба знаходиться фортеця Кастільо-дель-моро - єдиний у світі музей історії піратства. Так само в місті розташовано два театри, сім музеїв, консерваторію, університет, багато кінотеатрів, а головне, що Сантьяго-де-Куба славиться на всю країну своїми карнавалами. Зазвичай вони проходять в другу половину липня і відрізняються особливою барвистістю і музичністю.

    Гран-Пьедра - туристичний центр, розташований на висоті 1128 м над рівнем моря, в 34 км від Сантьяго-де-Куба. Завдяки живописній природі і сприятливому мікроклімату Гран Пьедра стала популярним курортом. Поблизу знаходяться обсерваторія Інституту метеорології Куби і квітникарське господарство.

    Одне з красивих місць Куби - острів Хувентуд. У водах, що омивають Хувентуд, водиться безліч риб, що представляють інтерес для спортивної і любительської риболовлі. На острові багато прекрасних пляжів, бухт, на березі яких побудовані першокласні готелі і туристичні городки. На північному побережжі знаходиться знаменитий пляж з піском чорного кольору. Заповідники Ель-Кабо, Купелль та ін

    Ще одна важлива визначна пам'ятка - це кубинські сигари. Високо цінуються гаванські сигари "Partagas", "Montecristo", "H. Upman", "Romeo y Julieta", "Trinidad".

    Лекція 16. Африка і Австралія

    Африканський регіон стабільно розвивається із зростанням в 5%. Таким чином, зростання числа міжнародних туристських прибуттів в 2003 році збільшився майже в два рази в порівнянні з попереднім роком і склав 9 мільйонів чоловік. Доходи від міжнародного туризму склали 12 мільярдів доларів або в середньому 405 доларів за туристичну прибуття. Провідною ланкою залишається Південна Африка зі зростанням міжнародних туристських прибуттів в 11%.

    Туристські потоки між африканськими країнами все ще залишаються дуже слабкими і суттєво стримують розвиток туризму в регіоні. Головний турістообразующій регіон - Європа. Основними турістообразующімі країнами для регіону є: Франція, Німеччина, Великобританія, з яких прибувають до Африки майже 20% числа всіх іноземних туристів. Такий стан можна пояснити тим, що до недавнього часу ці країни були метрополіями для багатьох африканських колоній.

    Більше половини загальної кількості гостей в регіон приймають країни Північної Африки, такі, як Марокко і Туніс. Частка прибуттів в ці країни досягає 35% прибуттів в Африку. У Східній Африці лідирують Кенія, Мавританія, Танзанія, Сейшельські острови і Зімбабве, які успішно використовують свої природні ресурси. Деякі з них, наприклад Мавританія, Сейшельські острови, спеціалізуються на чудовому пляжному туризмі й розвивають висококласну готельну індустрію.

    Єгипет

    Столиця країни - Каїр.

    Єгипет - республіка з президентською формою правління. Главою держави є президент. Вищий законодавчий орган країни - Народні збори. Єгипет розділений на 25 адміністративних одиниць (мухафаз).

    У Єгипті проживає 59 млн. чоловік. 98% населення - єгиптяни (араби). Частка міського населення складає близько 50%. За річним доходом на душу населення Єгипет відносять до найнижчого рівня серед середньорозвинених країн.

    Офіційна мова країни - арабська, але багато хто, зайняті у сфері обслуговування, розмовляють англійською і французькою. Більше 90% населення сповідують іслам, близько 10% - православні християни (копти).

    У Єгипті багато загальнонаціональних та релігійних свят. Загальнонаціональними святами проголошені: 23 липня - День революції 1952 року; 6 жовтня - Національний день (початок війни з Ізраїлем) 23 грудня - День перемоги (висновок англо-французьких військ із зони Суецького каналу). Головними ісламськими святами є: День народження Мухаммеда пророка; Рамадан (святкується весь дев'ятий місяць мусульманського календаря), Малий Байрам (після закінчення Рамадану) та Великій Байрам. Християни святкують Різдво і Великдень.

    Єгипет - мусульманська країна, і в ній існують певні обмеження щодо продажу спиртних напоїв. За Єгипетським законами, в країну можна ввозити один літр міцних спиртних напоїв (як правило, митники не протестують, якщо спиртного трохи більше). Крім того, в «безмитних» магазинах турист може купити ще три літри спиртних напоїв.

    У Єгипті діють декілька міжнародних аеропортів: у Каїрі, Олександрії, Хургаді (узбережжя Червоного моря), Шарм-ель-Шейху (Синайський півострів) і Луксорі (південь Єгипту).

    Єгипет знаходиться на північному сході Африки і на Синайському півострові. На північному сході Єгипту проходить Суецький канал, який відкрив пряму дорогу з Атлантичного в Індійський океан. Площа країни - 1001 тис. км2.

    Велику частину території Єгипту займає майже безлюдне пустельне плато, менш 10% - дельта і долина річки Ніл. На захід від Нілу розташовані безкрайні рівнини кам'янистій Лівійської пустелі. Значні площі в Лівійській пустелі зайняті пісками. На схід від долини Нілу розкинулися простори Аравійської пустелі, яка представляє собою плато, розчленоване численними глибокими ущелинами - вади. Більшу частину Синайського півострова займає пустинне плато Ет-Тіх. На півдні півострова розташовані гори. У цій частині країни знаходиться найвища в Єгипті гора Гебель-Катрін (2637 м).

    Велика частина населення Єгипту проживає уздовж Нілу, а також уздовж Суецького каналу. Долина і дельта Нілу - особлива частина країни. По суті, це величезний, довжиною 1500 км оазис, оточений пустелями. Середня ширина долини - 10 км, але на окремих ділянках вона сильно коливається. На півдні країни річка прокладає собі русло в твердому нубійському піщанику і долина її звужується. У Ідіфу ширина долини становить 5 км, між Луксором і Асьют - приблизно 14 км, у Бені-Суейф - близько 25 км. Нижче Каїра долина переходить у широку дельту, протяжністю з півночі на південь близько 174 км, а з заходу на схід 220 км. За площею дельта Нілу майже вдвічі перевищує дельту Волги.

    Визначні пам'ятки Єгипту: Більша частина Єгипту - це пустеля з рідкими оазисами, причому значна її частина не піщана, а гориста. Решту території займають долина і дельта Нілу. Де до цих пір живе значна частина населення країни. 'Візитна картка' Єгипту - піраміди. Їх тут близько сотні - великих і малих, ступінчастих і з гладкими боками. Найвідоміші піраміди Гізи знаходяться на околиці Каїра. Піраміда Хеопса - найбільша з трьох пірамід. Її висота при будівництві склала 147 метрів, але зараз піраміда на 9 метрів нижче. Сфінкс - це всесвітньо відомий пам'ятник, який був вирубаний з єдиної скелі. Він передає риси обличчя фараона Хефрена, брата і спадкоємця Хеопса.

    Узбережжя Червоного моря простягнулося більш ніж на тисячу кілометрів з півночі на південь. Це один з найбільш привабливих для туристів районів країни. На відміну від долини Нілу, головне тут - не історичні пам'ятники, а унікальна природа. У Червоне море не впадає жодна річка. І тому вода там кристально чиста і дуже тепла (навіть взимку не опускається нижче +180 С, а влітку досягає +270 С). Тут ідеальні умови для розвитку підводної флори і фауни (близько тисячі видів риб, 150 видів коралів).

    Каїр. Столиця Єгипту, найбільше місто в Африці з населенням в 18млн. людина, Каїр - типово мусульманський місто, що виникло багато в чому завдяки ісламу.

    Місто мертвих, Єгипетський музей (гробниці Тутанхамона), Музей мумій, Музей ісламського мистецтва, Алебастрова та ін мечеті, мавзолеї, мінарети, зоопарк.

    Гіза - сама гігантська піраміда Хеопса (147 м), усередині якої прихована похоронна камера із саркофагом фараона, знаходиться в Гізі на західному березі Нілу. В архітектурний ансамбль входять піраміди Хефрена і Мікеріна, а також Великий сфінкс заввишки 27 м. Поруч з пірамідами - Музей Сонячної тури, куди помістили знайдені в пірамідах скарби.

    Луксор і Карнака - тут ви побачите руїни стародавньої столиці Фіви, тут підносяться Колоси Мемнона (близько 1400 р. до н.е.) - величезні статуї Аменхотепа III, незрозумілим чином видають сумні мелодійні звуки, храм цариці Хатшепсут, єдиної жінки-фараона. Долина Царів - усипальниця фіванських правителів і Долина Цариць, де ховали їх же Біля підніжжя Лівійського плато, на приголомшливому тлі побудований храм цариці Хатшепсут. Вражає продуманість композиції, використання природного ландшафту. Тут же - Місто живих і Місто мертвих, храми, гробниці. Найбільшим архітектурним спорудженням є храмовий ансамбль у Карнаці: зали, колони, скульптури, обеліски, пілони і приголомшлива алея сфінксів перед храмом. Недалеко від Карнака - вишикувалися вздовж берега Нілу чудові палаци Луксора, оточені золотистими колонами у вигляді папірусу.

    Абу-Сімбел - храми фараона Рамзеса II і його дружини цариці Нефертіті.

    Аль-Файюм - руїни міста Арсиної. У Фаюмському оазисі знаходиться перший у світі лабіринт (площею 72 тис. кв. Км).

    Асуан - гребля, мавзолей Аги-хана, каменоломні, ботанічний сад.

    Духовні святині - православний монастир св. Катерини на Синаї.

    Туніс

    Столиця: Туніс - 674 тис. (1994).

    Площа: 164 000 кв. км. Протяжність побережжя - 1298 км, не включаючи островів.

    Населення: Близько 8896 тис. чоловік (1995).

    Адмін. поділ: 23 гувернората.

    Мова: Офіційна мова - арабська. Також вживаються французька, англійська.

    Валюта: Грошова одиниця - туніський динар. 1 USD = 1.2 TND.

    Час: Туніське час взимку відстає від московського на 2 години, а влітку - на 3.

    Географічне положення: Туніс знаходиться в центральній частині Північної Африки, оточений Середземним морем, горами Атлас і пустелею Сахара. Протока шириною 120 км відокремлює Туніс на півночі від Сицилії (Італія). На заході і південному заході Туніс межує з Алжиром, на південному сході - з Лівією.

    Державний устрій: Республіка. Глава держави - ​​президент.

    Клімат: У Тунісі типовий середземноморський, помірний клімат. Цілий рік стоїть рівна, тепла погода.Средняя температура грудня - 16 градусів С, липня - 26. Зима - м'яка, осінь чудова в пишноті зелені і багата фруктамі.Лето - сухе і жарке, але в червні, наприклад, може піти дощ. А в серпні краще на півдні Тунісу не опинятися: температура 45 - 50 градусів С.

    Визначні пам'ятки Тунісу

    Основною визначною пам'яткою Тунісу, поза сумнівом, є пустеля. Безліч туристів щороку прямують в цю дивовижну частину країни за пригодами. Екскурсії в оазиси і до Сахари запам'ятовуються на все життя.

    Любителі живописних пейзажів, дикої природи можуть зробити поїздку з півночі на південь країни. Маршрут довжиною близько 600 км починається від узбережжя Середземного моря і йде через дуже красиві гірські ланцюги Тель-Атласу, покриті лісами з пробкового дуба, де несе свої води Меджерда. Ця найбільша річка країни (460 км) довше за всіх туніських ваді. У її долині зустрічаються живописні каньйони.

    Серед численних визначних пам'яток Тунісу найбільш відомі кілька історико-археологічних комплексів, що привертають увагу туристів. Перш за все це Утіка, одна з перших фінікійських колоній, яка заснована в 1101 році до нашої ери. Її руїни знаходяться на півдорозі між Бізерта і Тунісом: залишки римських житлових будинків, амфітеатру, терм, цистерн, акведука.

    Карфаген - одне з малих чудес світу, столиця Карфагенський держави, був заснований в 814 році до нашої ери. Збереглися в основному залишки римських будівель - капитолия, амфітеатру, грандіозних терм Актоніна, а так само візантійських церков. Знахідки з розвалин Карфагена зберігаються тут же, в музеї "Лавіжері".

    У 120 км від столиці країни можна побачити, мабуть, самий цікавий античний центр Тунісу - стародавнє місто Дугга. Дугга - фінікійський (IV століття до нашої ери), потім нумидийский (II століття до нашої ери) і, нарешті, римський (з 46 року до нашої ери) місто. Тут збереглися пунічний мавзолей, монумент, споруджений на честь трьох богів - Юпітера, Юнони і Міневри; храм богині Юнони Целести; римська купальня; тріумфальна арка і інші античні споруди.

    Сафетула - руїни римського і візантійського міста поблизу нинішньої Сбейтла. У Сафетуле можна побачити залишки римського форуму і капитолия з храмами Юпітера, Юнони і Мінерви, візантійських церков.

    Місто Фісдрус, нині Ель-Джем, знаходиться на півдорозі між Суссом і Сфаксом. У ньому чудово збереглася будівля колізею, овальна в плані (148x122 м), обнесене триярусними аркадами (висота - 36 м).

    Найбільш цікаві пам'ятники мусульманського середньовіччя зосереджені в Тунісі, Кайруані, Суссе, Монастирі, Махдії, Сфаксе. Туніс, столиця і головний порт країни, заснований фінікійцями в Х столітті до нашої ери. Найбільш цікава середньовічна частина Тунісу - Медіна. Центр Медіни займає обширний критий базар, до нього примикає Велика мечеть (мечеть Олів). Другий ранній пам'ятник Тунісу - кубічний купольний мавзолей Харасанідов. У місті безліч невеликих мечетей (побудовані в ХII столітті пізніше), є медресе і завії. Палаци Дар-аль-Бей (ХVIII століття) і Дарбу-Абдаллах (XVIII-XIX століття) всередині оброблені багатоколірним мармуром, різьбленим стуком, розписом. У заміському палаці Бардо (XVIII-XIX століття) знаходиться національний музей "Алауї". Володіє найбільшою в світі колекцією римських мозаїк Музей ісламського мистецтва в палаці Дар-Хусейн.

    У межах міста Кайруана, (заснований в 670 році), першій столиці мусульманських правителів Тунісу привертають увагу побудована з каменю невелика склепінчаста "Мечеть трьох дверей" (побудована в 866 році) і завія Сіді-аль-Гаріані (XIV століття); поза стінами міста - завія Сіді-Сахбі і п'ятибанна завія Сіді-Амар-Аббаса (XIX століття). У місті діє Музей ісламського мистецтва.

    У Суссі, розташованому на місці заснованого в XI столітті до нашої ери фінікійського міста, чудово збереглися кріпосні стіни (IX століття) з 30-метровою баштою Аль-Халіф. Цікаві квадратний рібат, Велика мечеть (побудована в 850 році), мечеть Бу-Фатат (IX століття); є Музей археології і ісламського мистецтва. В околицях Сусса розташовані залишки фінікійських гробниць, римських будинків, християнських катакомб.

    Монастір виріс у VIII-IX століттях на місці фінікійського, потім римського міста Руспіни. Його фортечні стіни, рібат (побудований в 796 році), мечеть Саїда привертають увагу великої кількості туристів.

    У заснованій в 916 році Махдії збереглися Велика мечеть, руїни палацу і арсеналу, замок Бордж-аль-Кебір (XVI століття) з трьома кутовими бастіонами.

    На півдні Тунісу найцікавіший об'єкт - Матмата. У її околицях можна побачити численні підземні житла, побудовані берберами. У більшості цих печер, виритих на глибину до 10 м, до цих пір живуть люди.

    Австралія

    Частка в міжнародному туризмі від доходів 12 млрд. $ (2%) - 8 місце.

    У рік його відвідують приблизно 18 млн. чоловік, але цей показник зменшується, це пов'язано з конкуренціей.В 1985 році за прибуттям 5 місце

    За доходами 6 місце

    Столиця: Канберра

    Географічне розташування: Займає материк Австралія, острів Тасманія і безліч дрібних островів. Площа Австралії 7,7. км. 2

    Клімат сухий і спекотний. Самий жаркий період листопад-січень, холодний червень-серпень. Температура влітку + 22-25, взимку + 16 +20

    мова: Англійська мова вважається державною мовою Австралії

    Населення: Корінне населення Австралії - аборигени. Вважається, що вони з'явилися на континенті близько 100 тисяч років тому. Перші європейці почали заселяти Австралію лише 200 років тому. В даний час населення Австралії складає 17,6 мільйонів чоловік, середня щільність - 2 особи на 1 квадратний кілометр.

    валюта: Грошова одиниця - Австралійський Долар (Au $).

    Сідней - головне місто країни. Центр життя, що поєднує в собі контраст хмарочосів ситі і одноповерхових котеджів спальних районів; бурхливе нічне життя району Кингс-Кросс і спокій садів і скверів. Про Сіднейському затоці моряки кажуть, як про найкрасивішому у світі.

    Гучні весельле головного австралійського курорту - Голд Коста - контрастує з тихим розслабленням на пляжах в околицях Кернса, який прийнято називати "столицею" Великого Бар'єрного Рифа. Це природне чудо світу є меккою любителів підводного плавання, первозданної природи, спокійного відпочинку.

    Якщо Вам потрібно забути про існування світу, офісу, роботи - обов'язково відправляйтеся на острів Хайман або який - небудь інший острів Великого Бар'єрного Рифа. Якщо Вам потрібні пригоди в стилі Данді Крокодила, аборигени, гребенястих крокодили, джунглі, водоспади - ваш шлях дежіт в Дарвін і в парк Какаду. Якщо Вас вабить в пустелю-це Аліс-Спрінгс і Айерс-Рок. Унікальною і неповторною вважається природа острова Тасманія, але їхати туди краще нашої взимку.

    Якщо Ви звикли все робити самостійно, в тому числі відпочивати, - беріть в оренду машину або яхту, і щасливої ​​дороги! Сідней, Брісбен, Мельбурн, Аделаїда, Перт - найбільші ділові центри світового значення. Ми пропонуємо також унікальні авіакруізи по самим важкодоступним і цікавих місцях Австралії.

    Сафарі на джипах, наприклад, від Сіднея до Кернса. Спеціальні круїзи для дайверов. Навчання підводному плаванню. Рибалку, полювання, програми для молодят.

    Список використаної літератури

    1. Азар В.І. Економіка і організація туризму. -М: Профиздат, 1993

    2. Александрова А. Ю. Міжнародний туризм: Учеб / посібник для вузів. М.: Аспект Пресс, 2001.

    3. Александрова А. Ю. Структура туристського ринку: Учеб / посібник для вузів. М.: Соло-Прес, 2002.

    4. Ананьєв М.А. Міжнародний туризм. - М.: Міжнародні відносини, 1968

    5. Балабанов І. Т. Економіка туризму. - М.: "Фінанси і впливу на поточну статистику", 2001.

    6. Биржаков М. Б. Введення у туризм СПб: "Вид. Дім" Герда ", 2001

    7. Зорін І.В., Зорін А.І., Ірисова Т.А. Туризм і галузеві системи. Підручник для вузів туристичного профілю М. 2001

    8. Исмаев Д.К. Основи стратегії планування і маркетингу в іноземному туризмі. - М.: ТОВ «Промінь», 1993.

    9. Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму. - Мн.: БГЕУ, 1999.

    10. Квартальнов В.А., Романов А.А. Міжнародний туризм: політика розвитку. - М.: 2000

    11. Квартальнов В. А., Зорін І. В. Економіка туризму. М.: Фінанси і статистика, 2001.

    12. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризмі. - СПб.: Вид-во СПбГУ, 1996.

    13. Квартальнов В.А. Туризм: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2000

    14. Котлер Ф., Боуен Д., Маркетинг. Гостинність і туризм: Підручник для вузів; пер. з англ, під ред. Р.Б. Ноздревой. - М.: Юніті, 1998.

    16. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: Маркетинг в туризмі .- М.: Фінанси і статистика, 2000.

    17. Романов А.А. Географія туризму: Навчальний посібник.-М.: Радянський спорт, 2002.

    18. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: Економіка туризму. - М.: Фінанси і статистика, 2000.

    19. Пиріжник І. І. Міжнародний туризм в світовому господарстві: Учеб. посібник. Мн.: Білдержуніверситету, 1996.

    20. Пузакова Є.П., Честнікова В.А. Міжнародний туристичний бізнес .- М., 1997

    21. Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: «Ось-89», 1997.

    22. Сенін BC Введення в туризм. - М., 1993.

    23. Сенін В. С. Організація міжнародного туризму - М: Фінанси і статистика, 2003.


 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Спорт і туризм | Лекція
  631.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Географія туризму Таїланд Паттайя
  Фізична географія
  Географія нафти
  Географія населення
  Рекреаційна географія
  Військова географія
  Географія Ізраїлю
  Економічна географія
  © Усі права захищені
  написати до нас