Вітчизняна історія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

АНО Заочний педагогічний коледж
ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ
Навчально-методичний комплекс
УФА 2001

Друкується за рішенням

педагогічної ради
Заочного педагогічного
коледжу

УДК 930 (470)
ББК 63.3 (2) Я73
Г 82
Вітчизняна історія: Навчально-методичний комплекс / Укл.
Ф. А. Галімова. - К.: Вид-во БДПУ, 2001. - 24с.
Навчально-методичний комплекс підготовлений з урахуванням вимог державного освітнього стандарту з дисципліни «Вітчизняна історія». Він включає в себе: пояснювальну записку з обгрунтуванням цілей і завдань вивчення курсу та переліком зразкового обсягу вимог до випускників; програму курсу «Вітчизняна історія», складену на основі рекомендованої Міністерством освіти Російської Федерації примірної програми (М., 2000) і побудовану за проблемно- хронологічним принципом з урахуванням специфіки майбутньої діяльності учнів; відносно великий список рекомендованої літератури, що залишає за вивчають курс право вибору; тематику лекцій, розподіл годин за темами та видами робіт, тематику та плани семінарів, теми контрольних робіт; зразкові тести (15), питання до заліку, екзаменаційні питання.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та учнів коледжів неісторичних спеціальностей усіх форм навчання (очного, заочного і т.д.)
Укладач: Ф. А. Галімова, доцент.
Рецензент: М. Х. Янборисов, професор.
© Видавництво БДПУ, 2001
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з федеральних компонентів циклу загальногуманітарних навчальних дисциплін вищої та середньої професійної освіти є курс «Вітчизняна історія». Мета його вивчення - формування історичної свідомості як невід'ємної частини світогляду фахівця, як найважливішої характеристики його освіченості і культури, істотного елемента його духовного багатства.
Історичній освіті завжди відводилося певне місце в середній і вищій школі, проте в даний час його значення зростає. У першу чергу, це обумовлено переходом до інформаційних товариствам, що відбуваються в світі, що вимагає глибокого засвоєння історичного досвіду людства і, особливо, своєї Вітчизни.
Корінні перетворення відбуваються в житті нашої країни. Вони викликали переоцінку цінностей і пов'язаний з цим перегляд гуманітарних, у тому числі історичних, знань. Історична наука піднялася на новий щабель, збагатившись досягненнями російської дореволюційної та сучасної зарубіжної історіографії. Вона звільнилася (або звільняється) від диктату «єдино вірної» марксистської ідеології та методології, абсолютизації формаційного підходу в історичному пізнанні, від кон'юнктурних постулатів і висновків і необгрунтованих домагань на «істину в останній інстанції». Історія Росії постає як частину європейської і світової історії. У суспільстві незмірно зріс інтерес до російської історії.
Поглиблення шкільних уявлень про історію Вітчизни, засвоєння історичних знань на новому науковому рівні, ознайомлення з основними історичними фактами, з науковими проблемами і дискусіями у вітчизняній та зарубіжній історіографії дозволить майбутньому спеціалісту зрозуміти єдність всесвітнього історичного процесу, скласти уявлення про головні етапи розвитку російського суспільства, його культури, науки і техніки, а також про місце Росії у світовому співтоваристві. Для соціального орієнтування особистості важливе розуміння сутності основних цивілізаційних цінностей і внеску Росії в їх формування.
Історія тісно пов'язана з іншими науками і дозволяє вирішувати завдання взаємодії соціально-гуманітарних дисциплін з предметами природничого профілю. Вивчення вітчизняної історії в контексті європейської та світової історії сприяє розширенню кругозору та розвитку рис інтелігентної, громадянськи активної особистості; розвитку творчого мислення та навичок самостійного аналізу явищ минулого і сьогодення, вміння працювати з історичними джерелами, науковою та навчальною літературою; прищеплювання мисленнєвої і мовної культури.
Історія своїми проблемами не тільки йде «в глиб часів», але і найтіснішим чином пов'язана із сьогоднішнім днем. Образи минулого формують ціннісні установки сьогодення. Усвідомлення особливостей російської цивілізації, героїчного і трагічного в історії Вітчизни, розуміння історичних коренів багатьох сучасних проблем розвиває громадянськість, патріотизм, гуманізм, підвищує політичну культуру, формує активну життєву позицію. Вивчення багатовікової історії Вітчизни - моральний і громадянський обов'язок студентської та учнівської молоді.
Курс призначений для студентів вищих навчальних закладів та учнів коледжів неісторичною профілю всіх форм навчання (очного, заочного і т. д.). Його зміст охоплює історію Росії з найдавніших часів до наших днів.
На вивчення курсу відводиться 18 годин аудиторних занять (12 годин лекцій, 6 годин семінарів) та 52 години самостійної роботи. Передбачені контрольна робота, залік і іспит.
Зразкові вимоги до рівня знань, умінь і навичок

Виходячи з державного освітнього стандарту, до вивчив курс «Вітчизняна історія» пред'являються наступні вимоги:
1. Розуміння характеру історії як науки та її місця в системі гуманітарних наук; сформоване історичне мислення і свідомість, що сприяє соціальній орієнтування в сучасному житті.
2. Подання про головні етапи в історії Росії та їх хронології; знання основних історичних фактів, подій, дат, імен і характеристик історичних діячів.
3. Уявлення про місце Росії у світовому співтоваристві, про її взаємозв'язках з Заходом і Сходом, про її внесок у світову цивілізацію, про специфічні особливості її розвитку.
4. Знання основних історичних джерел, вітчизняної та зарубіжної літератури з історії Росії, змісту наукових проблем і дискусій, версій і концепцій.
5. Придбання рис громадянської, інтелектуальної особистості: здатність до аналітичного мислення, вміння зрозуміти і оцінити досягнення культури, знаючи історичний контекст їх створення; шанобливе ставлення до минулого Росії, до інших народів; патріотизм, культивування загальнолюдських цінностей.
Студент повинен придбати вміння й навички:
- Роботи з історичними джерелами і науковою літературою (знаходити їх і витягати необхідні знання);
- Усного та письмового викладу своїх знань з вітчизняної історії, розкриття основних проблем (тем);
- Визначати сутність, типологію історичних подій і явищ, розкривати тенденції, динаміку їх розвитку, співвідносити їх з основними віхами всесвітньої історії;
- Давати економічну, політичну, культурологічну, соціально-психологічну характеристику російського суспільства в різні часові періоди;
- Вільно оперувати історичними знаннями: знаходити причинно-наслідкові зв'язки; проводити порівняння, паралелі; просторово локалізувати події та явища; розглядати їх з урахуванням хронологічного передування і послідовності; виявляти їх актуальність і пов'язувати з сучасними проблемами, сьогоднішнім днем.
Студент повинен володіти:
- Картографічними знаннями і використовувати їх для аналізу геополітичної ситуації в різні часові відрізки історії;
- Досвідом оцінки історичних явищ і персоналій, вміти визначати своє особистісне ставлення до них, обгрунтовувати власні оцінки та судження.

ПРОГРАМА КУРСУ «ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ»

Введення

Історія як наука. Предмет, зміст, методи історичного дослідження. Сутність, форми і функції історичної свідомості. Формаційний і цивілізаційний підходи в історичному пізнанні.
Періодизація історії. Історичні типи цивілізацій. Історія Росії - невід'ємна частина всесвітньої історії. Особливості російської цивілізації.
Завдання курсу, форми і методи його вивчення. Джерела та історіографія.
Тема 1. Становлення і розвиток східнослов'янської державності. Русь у IX-XIII ст.
Велике переселення народів і його наслідки для Європи. Початок складання національних держав в Західній Європі та розвиток феодальних відносин. Слов'янський світ у ранньому середньовіччі, розселення слов'ян. Проблема етногенезу східних слов'ян. Причини появи державної влади та дискусії з цього приводу. Давня Русь і кочівники. Візантійсько-давньоруські зв'язку.
Особливості соціально-політичного та економічного ладу Київської Русі. Дискусія про початок формування державно-феодальної системи. Відмінність цієї системи від західноєвропейського васалітету. Прийняття християнства та його історичне значення. Розвиток давньоруської культури.
Еволюція східнослов'янської державності в XI-XIIвв. Феодальна роздробленість в Західній Європі і на Русі. Формування різних соціокультурних моделей розвитку давньоруського суспільства і держави. Монголо-татарське нашестя на Русь і його наслідки. Русь і Золота Орда: проблема взаємин.
Боротьба зі шведами і німецькими хрестоносцями. Утворення Великого князівства Литовського. Русь і Литва.
Тема 2. Освіта і розвиток Російської централізованої держави (XIV-XVIIвв.)
Середньовічні держави Європи та Азії. Початок нового часу. Формування цілісності європейської цивілізації. Специфіка формування єдиної Російської держави в умовах васальної залежності від Золотої Орди. Піднесення Москви. Розвиток форм феодальної земельної власності та затвердження помісної системи землеволодіння. Виникнення станової системи організації суспільства. Початок закріпачення селян.
Складання самодержавства і його зміцнення в XVIв. Іван IV і його реформи. Особливості станово-представницької монархії в Західній Європі і в Росії. Зовнішня політика Івана IV. Початок перетворення Русі на багатонаціональну Російську державу.
Соціально-економічна і політична криза кінця XVI-початку XVII ст. Альтернативи розвитку країни. Феномен самозванчества. Посилення шляхетсько-католицької експансії на схід. Початок династії Романових.
Соборне укладення 1649 року: юридичне закріплення кріпосного права і станових функцій. Церква і держава. Соціально-політична сутність церковного розколу та його наслідки. Розвиток російської культури в XV-XVII ст.
Тема 3. Складання абсолютизму. Російська імперія в кінці XVII-XVIII ст.
XVIII століття в європейській і світовій історії. Проблема переходу в «царство розуму». Ідеологія Просвітництва - ідейна основа модернізації суспільного життя в Європі в новий час. Особливості російської модернізації. Посилення орієнтації на Захід. Реформи Петра I та їх значення. Розвиток промисловості і зародження капіталістичного укладу.
Палацові перевороти, їх соціально-політична сутність і наслідки. Фаворитизм. Розширення привілеїв дворянства. «Освічений абсолютизм» другої половини XVIII століття. Катерина II. Новий юридичний статус дворянства. Розпад служилої системи. Відчуження суспільства від державної влади. Селянські війни. Початок революційної традиції.
Зовнішня політика в XVIIIв. Оголошення Росії імперією. Затвердження на Балтиці. Приєднання Криму і інших територій на півдні. Ставлення Росії до Французької буржуазної революції. Російська культура XVIII століття.
Тема 4. Російська імперія на шляху до індустріального суспільства (XIX ст.)
Промисловий переворот в Європі і Росії: спільне та особливе. Росія - країна «другого ешелону» розвитку капіталізму. Зростання міст, урбанізація населення. Механізація транспорту.
Селянське питання: етапи рішення. Скасування кріпосного права та її значення. Консервація селянської громади. Реформи 1860-1870 років і «контрреформи».
Політичний устрій Росії та спроби його реформування. Значення перемоги Росії у війні проти Наполеона і визвольного походу в Європу. Російське самодержавство і «Священний союз». Теорія «офіційної народності» та її значення. Ідеологія і особливості російського лібералізму. Західники і слов'янофіли.
Початок визвольного руху. Декабристи. «Російський соціалізм» А. І. Герцена і Н. Г. Чернишевського. Народництво і його перебігу.
Міжнародне робоче і соціалістичний рух. Виникнення марксистського течії в Росії: Г. В. Плеханов, В. І. Ульянов (Ленін) і ін
Тема 5. Росія в кінці XIX-початку XX ст.
Нові тенденції розвитку світової економіки і міжнародних відносин. Завершення територіального поділу світу між найбільшими капіталістичними країнами. Участь Росії в переділі світу.
Об'єктивна потреба індустріальної модернізації Росії. Індустріалізація «зверху» і «знизу». Реформи С. Ю. Вітте. Російське село на початку XX століття. Загострення аграрного питання. Перша російська революція 1905-1907гг. і її значення. Третьеиюньской політичний режим. Столипінська аграрна реформа. Досвід думського «парламентаризму».
Політичні партії Росії на початку століття: генезис, класифікація, програми, тактика. Відображення аграрного і національного питань у програмах політичних партій. Розкол міжнародного і російського соціал-демократичного руху на революційне і реформістський течії. Економізм, більшовизм, меншовизм, центризм в РСДРП.
Тема 6. Росія в умовах першої світової війни і загальнонаціональної кризи (1914-1920рр.)
Наростання міждержавних протиріч і початок першої світової війни. Участь Росії у війні. Ставлення до війни різних політичних сил і партій у світі і в Росії. Криза світового соціалістичного руху. Загострення суперечностей у воюючих державах. Витоки і прояви загальнонаціональної кризи в Росії. Перемога Лютневої революції. Альтернативи розвитку країни після повалення самодержавства. Кризи влади. Корниловское виступ і його наслідки. Перемога Жовтневого збройного повстання. Перші декрети радянської влади.
Громадянська війна: зіткнення різних протиборчих сил. «Білий» і «червоний» терор. Іноземна інтервенція і її масштаби. Причини перемоги радянської влади. Ставлення світової спільноти до подій в Росії. Підсумки першої світової війни. Кризові явища в капіталістичній системі. Нестійкість світової економіки.
Тема 7.Формірованіе і сутність радянського ладу (1921 - 1945рр.)
Політична система диктатури пролетаріату, її мети. Радянська конституція. Рушійні сили соціалістичних перетворень. Міжнародні та внутрішні труднощі. Піднесення І. В. Сталіна. Курс на будівництво соціалізму в одній країні. Міжнародне становище і зовнішня політика СРСР.
Економічні перетворення. Націоналізація власності і землі. План ГОЕЛРО. НЕП і її згортання. П'ятирічні плани розвитку народного господарства СРСР. Форсована індустріалізація. Суцільна колективізація сільського господарства і ліквідація куркульства як класу.
Культурна революція. Ліквідація безграмотності і розвиток початкової, середньої, вищої освіти. Література і мистецтво методу соціалістичного реалізму.
Здійснення більшовицької національної політики в СРСР. Радянська модель національно-державного устрою: здобутки і прорахунки.
Основні підсумки розвитку СРСР у передвоєнні роки. Конституція СРСР 1936р. Вступ країни «в смугу комуністичного будівництва». Культ особи Сталіна.
Світова економічна криза 1929-1933рр. і його наслідки. Фашизм і тоталітаризм в Європі. Зовнішня політика СРСР. Початок другої світової війни і розширення території СРСР.
Велика Вітчизняна війна 1941-1945рр. Вирішальний внесок Радянського Союзу в розгром фашизму. Значення антигітлерівської коаліції. Використання США атомної зброї. Причини і ціна перемоги. Консолідація радянського суспільства в роки війни. «Демократичний імпульс» війни.
Тема 8. Післявоєнний розвиток СРСР. Спроби реформування радянської моделі соціалізму і їх провал (1945 - 1990рр.)
Нова геополітична обстановка. Утворення світової системи соціалізму. Початок розпаду і крах колоніальної системи імперіалізму.
СРСР - друга наддержава світу. Початок і розвиток «холодної війни». Політика мирного співіснування держав з різним соціальним ладом. Спроба відкрити «залізна завіса». Гонка озброєнь. Розрядка напруженості на початку 70-х років і нове загострення міжнародної обстановки. Введення радянських військ в Афганістан.
Причини швидких темпів післявоєнної відбудови та розвитку народного господарства СРСР. Науково-технічна революція у світі та її вплив на хід суспільного розвитку. Початок «космічної ери». Курс на «розгорнуте будівництво комунізму» і його результати. Критика культу особи Сталіна та її наслідки. «Відлига» 60-х років.
Економічна реформа другої половини 60-х років і її результати. Боротьба демократичної та консервативної тенденцій у суспільно-політичному житті. Конституція СРСР 1977 року і концепція «розвиненого соціалізму». Правозахисне та дисидентський рух як вираз опору радянській політичній системі.
Наростання негативних явищ в економічній, соціально-політичній і духовній сферах. Ознаки відставання СРСР у науково-технічній сфері. Початок морального переродження суспільства. Деформація КПРС і Рад, громадських організацій.
Проголошення політики перебудови М. С. Горбачовим. Роль гласності в перетвореннях. Нова структура влади в центрі і на місцях. Відродження багатопартійності. Посилення політичної боротьби в суспільстві. Причини провалу перебудови і розвалу світової системи соціалізму.
Загострення міжнаціональних відносин. Процес суверенізації республік. Серпневі події 1991 року та їх наслідки. Заборона КПРС. Розпад СРСР і виникнення СНД. Взаємини держав в СНД.
Тема 9. Формування нової російської державності. (1990 - 2001рр.)
Зміна державного ладу Росії. Нові економічні перетворення: лібералізація цін, роздержавлення і приватизація власності, криза в економіці. Інфляція. Падіння рівня життя населення. Протистояння законодавчої і виконавчої влади восени 1993р. Силове рішення проблеми і його наслідки.
Прийняття Конституції Російської Федерації. Нові реалії в економічному і політичному житті країни. Вибори до Державної Думи (1993, 1995, 1999рр.), Президента (1996, 2000рр.). Війна в Чечні.
Результати реформ останнього десятиліття. Освіта, наука, культура на сучасному етапі.
Зовнішньополітична діяльність Росії в новій геополітичній обстановці.

Висновок

Уроки історичного шляху Росії. Проблеми і завдання, що стоять перед суспільством і державою. Значення історичного досвіду для їх вирішення. Місце Росії в процесах глобалізації світу.

ЛІТЕРАТУРА
 
 
 
1. Аверх А.Я. Царизм напередодні повалення. - М., 1989.
2. Алексєєв Ю.Г. Під прапором Москви. Боротьба за єдність Русі. - М., 1992.
3. Анісімов Є.В. Державні перетворення і самодержавство Петра Великого в першій чверті XVIII століття. - СПб., 1997.
4. Друга світова війна. Підсумки та уроки. - М., 1985.
5. Верт Н. Історія Радянської держави. - М., 1995.
6. Гордієнко М.С. Хрещення Русі: факти проти легенд і міфів. - М., 1986.
7. Історія політичних партій Росії. - М., 1994.
8. Історія Росії / Під ред. М. Н. Зуєва та О. А. Чернобаєва. - М., 2001.
9. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації) / Под ред. А. А. Радугіна. - М., 2001.
10. Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії. - ПСС. - Т.3.
11. Ленін В.І. Лист до з'їзду. - ПСС. - Т.45.
12. Леонтович В.В. Історія лібералізму в Росії. 1762-1917. - М., 1995.
13. Литвак Б.Г. Переворот 1861 року в Росії: чому не реалізувалася реформаторська альтернатива. - М., 1991.
14. Морозова Л.Б. Смутний час в Росії. - М., 1990.
15. На порозі кризи: наростання застійних явищ в партії та суспільстві. - М., 1990.
16. Платонов С.Ф. Повний курс лекцій з російської історії. - СПб., 2000.
17. Реабілітація. Політичні процеси 30-50-х років. / За редакцією А. Н. Яковлєва. - М., 1991.
18. Рабинович А. Більшовики приходять до влади. Революція 1917р. у Петрограді. - М., 1989.
19. Росія на рубежі століть: історичні портрети. - М., 1991.
20. Росія в XV столітті: історики світу сперечаються: Зб. статей. - М., 1994.
21. Рибаков Б.А. Київська Русь і руські князівства. XII-XIIIвв. - М., 1993.
22. Російське православ'я: віхи історії. - М., 1989.
23. Самарська Є.А. Соціал-демократія на початку століття. - М., 1994.
24. Семенникова Л.І. Росія у світовому співтоваристві цивілізацій. - Брянськ, 1995.
25. Скринніков Р.Г. Історія Російська ". IX-XVII ст. - М., 1997.
26. Соколов А.К. Курс радянської історії. 1917-1940. - М., 1997.
27. Соколов А.К., Тяжельнікова В.С. Курс радянської історії. 1941-1991. - М., 1999.
28. Степанов С.А. Чорна сотня Росії. 1905-1917рр. - М., 1993.
29. Суханов М.М. Записки про революцію. - М., 1991.
30. Такер Р. Сталін. Шлях до влади. 1879-1929. - М., 1990.
31. Троцький Л.Д. До історії російської революції. - М., 1990.
32. Федоров В.А. Декабристи та його час. - М., 1992.
33. Фроянов І.Я. Давня Русь. - М.-СПб., 1995.
34. Хрестоматія з історії Росії. - М., 1994. - 4т.
35. Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів: Уч. посібник. - М., 2000.
36. Шелохаев В.В. Лібералізм в Росії. - М., 1995.
37. Шмідт С.О. Біля витоків російського абсолютизму. - М., 1996.
38. В. В. Шульгін. Дні. - М., 1990.
Література з тем (нумерація за списком)
До I темі: 6, 8, 9, 16, 21, 22, 25, 33, 34, 35.
До II темі: 2, 8, 9, 14,16, 20, 22, 25, 34, 35.
До III темі: 3, 8, 9, 12, 16, 22, 34, 35, 37.
До IV темі: 8, 9, 10, 12, 13, 32, 34, 35, 36.
До V темі: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 23, 28, 34, 35.
До VI темі: 1, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 23, 26, 28, 29, 31, 34, 35.
До VII темі: 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 38.
До VIII темі: 8, 9, 15, 17, 24, 27, 34, 35.
До IX темі: 5, 8, 9, 27, 34, 35.

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ
N n / n
Найменування тим
Кількість годин

Введення
1
1.
Етапи становлення і розвитку російської державності. Особливості політичного та соціально-економічного ладу Росії. IX-XVIII ст.


2
2.
Російська імперія на шляху до індустріального суспільства. Реформи і революції. XIX - початок Ххвв.

4
3.
Формування і сутність радянського ладу. Велика Вітчизняна війна. 1917-1945рр.

2
4.
Спроби реформування радянської моделі соціалізму і їх провал. Формування нової російської державності.


2

Висновок
1

Разом годин

12

Розподіл годин за темами та видами робіт


№ n / n

Найменування тим

Семінари
Самост.
робота

Введення


4
1.
Становлення і розвиток східнослов'янської державності. Русь IX-XIIIвв.


2
2.
Освіта і розвиток російської централізованої держави. Русь - Росія в XIV-XVII ст.6
3.
Складання абсолютизму. Російська імперія в кінці XVII-XVIII ст.


6
4.
Російська імперія на шляху до індустріального суспільства (XIXв.)
2

2
5.
Росія в кінці XIX-початку Ххвв.

6
6.
Росія в умовах першої світової війни і загальнонаціональної кризи (1914-1920рр.)6
7.
Формування і сутність радянського ладу. Велика Вітчизняна війна (1917-1945рр.)

2

6
8.
Післявоєнний розвиток СРСР. Спроби реформування радянської моделі соціалізму і їх провал (1945-1990рр.)6
9.
Формування нової російської державності (1990-2001рр.)

2

4

Висновок

4

Разом годин
6
52

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 
 
 
Семінар 1. Російська імперія на шляху до індустріального суспільства (XIX ст.)
1 Промисловий переворот в Європі і в Росії: спільне та особливе. Індустріалізація «зверху» і «знизу».
2. Селянське питання і результати його рішення «згори» у XIX ст. Значення реформ 60-80-х років XIX ст.
3. Взаємовідносини влади та суспільства. Охоронна, ліберальна і революційна ідеологія. Загострення протиріч у країні до кінця XIX-початку XXвв.
Література (нумерація по рекомендованому переліку): 8, 9, 10, 12, 13, 19, 23, 32, 34, 35, 36.
Семінар 2. Формування і сутність радянського ладу. Перетворення нової влади (1917-1941рр.)
1. Причини перемоги більшовиків у 1917р. Декларовані цілі та завдання радянської влади та шляхи їх вирішення. Ставка на світову революцію і творчість мас.
2. Формування політичної системи диктатури пролетаріату: основні завдання, елементи, роль комуністичної партії.
3. Соціально-економічні перетворення нової влади та їх значення.
4. Основні підсумки розвитку країни в передвоєнні роки. Конституція СРСР 1936р. і культ особи Сталіна.
Література: 1, 5, 8, 9, 11, 14, 18, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38.
 
Семінар 3. Формування нової російської державності (1990-2001рр.)
1. Розпад СРСР і початок ліберальних реформ в Росії, їх економічні та політичні наслідки.
2. Прийняття нової Конституції Російської Федерації. Декларовані цілі.
3. Нові реалії політичного життя: вибори в Державну Думу (1993, 1995, 1999рр.), Президентські вибори (1996, 2000рр.), Вибудовування вертикалі влади.
4. Зовнішня політика Росії в новій геополітичній обстановці.
Література: 5, 8, 9, 24, 27, 34, 35.
Конституція Російської Федерації. Прийнята 12 грудня 1993р. - М., 1994.
Єльцин Б.М. Сповідь на задану тему. - М., 1990.
Єльцин Б.М. Записки президента. - М., 1994.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


1. Прийняття християнства і його значення в історії Русі.
2. Особливості соціально-політичного та економічного ладу Київської Русі.
3. Еволюція східнослов'янської державності в XI-XIIвв.
4. Русь і Золота Орда: проблема взаємин.
5. Об'єднання російських земель навколо Москви й утворення централізованої держави.
6. Зміцнення самодержавства в XVI столітті. Станово-представницька монархія.
7. «Смутний час»: причини і наслідки.
8. Закріпачення селян. Оформлення кріпосного права.
9. Реформи Петра I та їх значення для історії Росії.
10. «Освічений абсолютизм» другої половини XVIII століття.
ЕкатерінаII.
11. Декабристи і їх роль в історії Росії.
12. Ідеологія самодержавства. Суть і значення «теорії офіційної народності».
13. Формування російського лібералізму. Слов'янофіли і західники.
14. Революційні демократи 30-60-х років XIX століття. Теорія «російського общинного» соціалізму.
15. Скасування кріпосного права в Росії. Реформи і контрреформи другої половини XIX століття.
16. Робітничий рух в Росії в 70-90-х роках XIX століття. Перші робітничі спілки.
17. Поширення марксизму в Росії і виникнення соціал-демократії.
18. Росія у світовій системі господарства (кінець XIX-початок XXвв.).
19. Революція 1905-1907гг. в Росії: розстановка політичних сил.
20. Причини поразки, підсумки та уроки першої російської революції 1905-1907гг.
21. Національне питання в Росії і його відображення в програмах політичних партій на початку XX століття.
22. Аграрне питання в програмах політичних партій Росії на початку XX століття.
23. Початок парламентаризму в Росії. Уроки діяльності I-IV Державних Дум.
24. Столипінська аграрна реформа та її результати.
25. Участь Росії в першій світовій війні. Ставлення до війни різних класів і політичних партій.
26. Лютнева буржуазно-демократична революція в Росії та її значення.
27. Альтернативи розвитку Росії після лютого 1917р. Боротьба різних політичних партій за маси.
28. Внутрішня і зовнішня політика Тимчасового уряду. Наростання соціальної напруженості в країні.
29. Жовтень 1917р. в Росії: проблеми і оцінки.
30. Скликання і розгін Установчих зборів.
31. Формування радянської політичної системи. Прийняття першої Конституції РРФСР.
32. Громадянська війна: причини, цілі та засоби.
33. Причини поразки інтервентів та білогвардійських армій. Підсумки та уроки громадянської війни.
34. Основні підсумки розвитку СРСР у передвоєнні роки. Конституція СРСР 1936р.
35. Радянсько-німецькі угоди 1939 року та їх сучасна оцінка.
36. Зовнішня політика СРСР в умовах розпочатої другої світової війни (1939-1941рр.).
37. Початок Великої Вітчизняної війни радянського народу. Причини невдач Червоної армії в перший період війни.
38. Створення антигітлерівської коаліції та її значення в розгромі німецького фашизму та японського мілітаризму.
39. Вирішальний внесок СРСР у забезпечення перемоги у другій світовій війні.
40. Освіта ООН та її роль у повоєнному світі.
41. Посилення протистояння двох світових систем після другої світової війни і «холодна війна».
42. Розпад колоніальної системи в світі.
43. Засудження культу особи Сталіна і спроби демократизації радянського суспільства. «Хрущовська відлига».
44. Соціально-економічний і політичний розвиток СРСР у 70-ті - першій половині 80-х років XX століття. Наростання кризових явищ.
45. Правозахисне та дисидентський рух в СРСР у другій половині 60-початку 80-х років XX століття.
46. Роль гласності та засобів масової інформації в політизації суспільства в другій половині 80-початку 90-х років XX століття.
47. Загострення міжнаціональних відносин. Розпад СРСР.
48. Нова конституція Російської Федерації. Зміна політичного й економічного устрою країни.
49. Уроки парламентської діяльності в новій Росії. Політичні суперечності в суспільстві.
50. Росія у світовому співтоваристві на сучасному етапі: труднощі, проблеми.
ПРИБЛИЗНІ ТЕСТИ
1. Державний лад Київської Русі - це монархія
а) абсолютна;
б) станово-представницька;
в) ранньофеодальна.
2. Дата хрещення Русі князем Володимиром
а) 988 рік;
б) 1054;
в) 882 рік.
3. Феодальна роздробленість - це
а) закономірний етап у розвитку феодального суспільства;
б) явище, характерне для Західної Європи;
в) особливість розвитку Русі.
4. Російська централізована держава з центром у Москві склалося
а) в XIV столітті;
б) на рубежі XV-XVI століть;
в) у XVII столітті.
5. Кріпацтво в Росії остаточно встановилося юридично
а) за Судебник 1497 року;
б) за Судебник 1550;
в) за Соборне Укладення 1649 року.
6. Титул Петра I:
а) великий князь;
б) цар;
в) імператор.
7. Головна причина розкладання феодально-кріпосницьких відносин:
а) невдоволення селян;
б) бажання дворян;
в) розвиток товарних відносин.
8. Головна причина участі селян у війні 1773-1775 років під проводом О. Пугачова:
а) вплив пугачовських агітаторів;
б) посилення феодально-кріпосницького гніту;
в) страх перед пугачевской армією.
9. Промисловий переворот - це
а) перехід від мануфактури до капіталістичної фабриці;
б) використання найманої робочої сили;
в) використання механізмів у праці.
10. Перша російська революція 1905-1907гг. за своїм характером була:
а) буржуазно-демократичної;
б) національно-визвольної;
в) соціалістичної.
11. Ліве крило буржуазного табору представляла партія:
а) октябристів;
б) кадетів;
в) есерів.
12. Жовтневе збройне повстання:
а) скинуло самодержавство;
б) покінчило з двовладдям;
в) скинуло Тимчасовий уряд.
13. Економічною основою ліквідації експлуатації людини людиною в СРСР стало:
а) встановлення суспільної власності на засоби виробництва;
б) вирішення завдань індустріалізації країни;
в) завершення культурної революції.
14. Головна причина перемоги Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні:
а) патріотизм радянських людей;
б) адміністративний диктат владних органів;
в) репресії по відношенню до інакомислячих.
15. Мета перебудови в СРСР:
а) ліквідація соціальної нерівності;
б) вдосконалення соціалізму;
в) вирішення національного питання.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


1. Виникнення Давньоруської держави. Соціально-економічний і політичний лад Київської Русі.
2. Прийняття християнства і його значення в історії Русі.
3. Еволюція східнослов'янської державності в XI-XIIвв. Різні моделі розвитку давньоруського суспільства і держави.
4. Монголо-татарське нашестя і його наслідки. Русь і Золота Орда.
5. Експансія в західну і північно-західну Русь. Русь і Литва.
6. Особливості становлення і розвитку єдиної Російської держави з центром у Москві.
7. Станово-представницька монархія в Західній Європі і в Росії.
8. «Європеїзація» країни в епоху Петра Великого.
9. Промисловий переворот в Європі і Росії: спільне та особливе. Індустріалізація «зверху» і «знизу» в кінці XIX століття.
10. Селянське питання і результати його рішення «зверху». Значення реформ і контрреформ 60-80 років XIX століття.
11. Охоронна ідеологія самодержавства. Теорія «офіційної народності».
12. Зародження і розвиток лібералізму в Росії. Слов'янофіли і західники.
13. Революційні демократи. «Російський соціалізм» А. І. Герцена і Н. Г. Чернишевського.
14. Революція 1905-1907гг. в Росії та її наслідки.
15. Перша світова війна і участь у ній Росії.
16. Лютнева революція 1917 року і її значення.
17. Альтернативи розвитку країни в період від лютого до жовтня 1917 року.
18. Формування політичної системи диктатури пролетаріату: основні ланки, роль комуністичної партії.
19. Цілі і завдання радянської влади. Ставка на світову революцію, свідомість і творчість мас.
20. Основні підсумки розвитку країни в передвоєнні роки. Конституція СРСР 1936 року. Культ особи Сталіна.
21. Спроби реформування радянської моделі соціалізму і їх провал.
22. Розпад СРСР і початок формування нової російської державності.
23. Ліберальні реформи 90-х років XX століття та їх наслідки.
24. Прийняття нової Конституції Російської Федерації і його зміст.
25. Зовнішня політика Росії в новій геополітичній обстановці.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Історія як наука. Сутність, форми, функції історичного знання. Формаційний і цивілізаційний підходи в історичному пізнанні. Джерела та література.
2. Виникнення Давньоруської держави. Дискусії в науці з цього питання.
3. Соціально-економічний і політичний лад Київської Русі.
4. Прийняття християнства і його значення в історії Русі.
5. Феодальна роздробленість на Русі і її наслідки.
6. Монголо-татарське нашестя на Русь і його наслідки.
7. Русь і Золота Орда: проблема взаємин.
8. Експансія в західну і північно-західну Русь. Велике князівство Литовське і Русь.
9. Об'єднання російських земель навколо Москви. Діяльність Івана Калити, Дмитра Донського, ІванаIII.
10. Становлення інститутів влади Російської централізованої держави. Самодержавство і його риси.
11. Станово-представницька монархія. Реформи Івана Грозного.
12. «Смутний час»: причини і наслідки.
13. Кріпацтво в Росії і його юридичне оформлення.
14. Церковна реформа XVII століття. Розкол і його наслідки.
15. Абсолютна монархія в Росії та її особливості.
16. Реформи ПетраI. Специфіка модернізації Росії.
17. Зовнішня політика Росії в XVIII столітті.
18. ЕкатерінаII і «освічений абсолютизм».
19. Селянська війна під проводом О. Пугачова і її значення.
20. Промисловий переворот в Європі і Росії: спільне та особливе.
21. Криза феодально-кріпосницької системи. Скасування кріпосного права та її значення.
22. Реформи 60-70-х років XIX століття і їх значення. Контрреформи 80-х років.
23. Охоронна ідеологія. Теорія «офіційної народності» та її значення.
24. Зародження і розвиток лібералізму в Росії. Слов'янофіли і західники.
25. Початок визвольного руху в Росії. Декабризм і його роль в історії Росії.
26. Революційно-демократична ідеологія. «Російський соціалізм» А. І. Герцена і Н. Г. Чернишевського.
27. Народництво в Росії. Політичні доктрини і діяльність народницьких організацій в 70-80-х роках XIX століття.
28. Початок поширення марксизму в Росії. Г. В. Плеханов, В. І. Ульянов (Ленін).
29. Соціально-економічне становище Росії в кінці XIX-початку XX століть. Індустріалізація «зверху» і «знизу».
30. Перша російська революція 1905-1907 років: причини, хід, підсумки.
31. Виникнення політичних партій в Росії на початку XX століття. Їхні програми і тактика.
32. Два напрями в міжнародній та російської соціал-демократії. Більшовизм і меншовизм.
33. Аграрна реформа П. А. Столипіна та її значення.
34. Третьеиюньской політичний режим. Досвід думського «парламентаризму» в Росії.
35. Перша світова війна і участь у ній Росії. Наслідки війни.
36. Перемога Лютневої революції 1917 року і її значення.
37. Політична обстановка в Росії після повалення самодержавства. Політика Тимчасового уряду.
38. Жовтнева революція 1917 року. Причини перемоги більшовиків.
39. Формування політичної системи диктатури пролетаріату, роль в ній комуністичної партії.
40. Цілі і завдання радянської влади та шляхи їх вирішення. Ставка на світову революцію і свідомість і творчість мас.
41. Перші соціально-економічні перетворення радянської влади та їх значення.
42. Громадянська війна та іноземна військова інтервенція: причини, наслідки, підсумки.
43. Сутність, характер, підсумки НЕП.
44. Форсована індустріалізація та її підсумки.
45. Суцільна колективізація сільського господарства та її результати.
46. Культурна революція та її підсумки. Більшовики і інтелігенція.
47. Основні підсумки розвитку країни в передвоєнні роки. Конституція СРСР 1936р. Культ особи Сталіна.
48. Зовнішня політика СРСР у 30-і роки. Підписання пакту про ненапад з Німеччиною.
49. Початок другої світової війни. Політика СРСР в умовах війни.
50. Початок Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Причини невдач в перший період війни.
51. Вирішальний внесок Радянського Союзу в розгром німецького фашизму і японського мілітаризму.
52. Причини перемоги Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні. Ціна перемоги. «Демократичний імпульс» війни.
53. Нова геополітична обстановка після другої світової війни і місце в ній СРСР.
54. «Холодна війна» та її прояви у міжнародних відносинах.
55. Післявоєнне відновлення та розвиток народного господарства СРСР: труднощі, досягнення, суперечності.
56. Засудження культу особи Сталіна. «Відлига» в духовній сфері.
57. Зміна лідерів і політичного курсу в 1964 році. Господарська реформа 1965 року і її результати.
58. Зовнішня політика СРСР у 70-і роки. Розрядка міжнародної напруженості і нова криза на рубежі 70-80-х років.
59. Суперечності економічного і політичного розвитку СРСР у 70-ті - першій половині 80-х років.
60. Початок політики перебудови, її сутність, основні етапи та наслідки.
61. Посилення націоналізму і відцентрових тенденцій. Розпад СРСР і утворення СНД.
62. Соціально-економічна обстановка в Росії в 90-х роках XX століття. Початок ліберальних реформ.
63. Протистояння законодавчої і виконавчої влади восени 1993 року. Прийняття Конституції Російської Федерації.
64. Міжнародне становище і зовнішня політика Росії на сучасному етапі.

ЗМІСТ
 
 
 
1. Пояснювальна записка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
2. Програма курсу «Вітчизняна історія» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
3. Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 11
4. Тематика лекцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
5. Тематика та плани семінарських занять ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
6. Теми контрольних робіт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
7. Зразкові тести ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 17
8. Питання до заліку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
9. Екзаменаційні питання. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Методичка
113кб. | скачати


Схожі роботи:
Вітчизняна історія 6
Вітчизняна історія 8
Вітчизняна історія 2
Вітчизняна історія 7
Вітчизняна історія 3
Вітчизняна історія 9
Вітчизняна історія 5
Вітчизняна історія Контрольна
Вітчизняна історія 2 Роль і
© Усі права захищені
написати до нас