Вікова та педагогічна психологія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

І. М. Козлова

ПСИХОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДО КУРСУ

ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Для студентів факультету педагогіки та методики початкової освіти

Заочне відділення

Вологда

«Русь»

2003


Друкується за рішенням навчально-методичної ради Вологодського державного педагогічного університету від 27.05.03 р.
Укладач: канд. психологічних наук, доцент І.М. Козлова
Рецензент: канд. педагогічних наук, доцент Л. І. Скворцова
Відповідальний за випуск: декан факультету педагогіки та методики початкової освіти, канд. пед. наук, В. А. Праг
© ВДПУ, видавництво
«Русь», 2003 р.

Витяг з державного освітнього стандарту
вищої професійної освіти 2000
Вікова та педагогічна психологія
Вікова та педагогічна психологія: предмет, завдання, методи. Цілі, завдання та шляхи освіти. Особливості та парадигми освітнього процесу.
Проблема віку і вікова періодизація. Психічний розвиток: умови, джерела, передумови, чинники, характеристики, механізми. Основні концепції психічного розвитку.
Дошкільний вік: кризи і провідні типи діяльності. Особливості мотивів поведінки, емоційної сфери, самосвідомості, мислення дошкільника.
Молодший шкільний вік. Криза семи років. Навчальна діяльність як ведуча і як джерело психічного розвитку особистості молодшого школяра.
Підлітковий вік. Почуття дорослості. Проблеми спілкування. Самосвідомість підлітка. Потреба в самоствердженні. Важкий підліток.
Період юності. Рання юність. Формування світогляду. Професійне самовизначення.
Етапи дорослості. Кризи на етапі дорослості. Вік та проблеми сенсу життя.
Літній вік. Старість як соціальна і психологічна проблема.
Навчання: сутність, методи. Вчення як діяльність. Психологічний зміст і структура навчальної діяльності. Формування психологічної системи навчальної діяльності та її компонентів.
Учень як суб'єкт навчальної діяльності. Шкільна відмітка та оцінка. Психологічні причини шкільної неуспішності. Психологічна готовність до навчання.
Психологічна сутність виховання, його критерії. Виховання як шлях до свідомості і глузду. Виховання як процес, спрямований на засвоєння моральних норм. Мораль, моральність, духовність. Розвиток і виховання духовності.
Педагогічна діяльність: психологічні особливості, структура, механізми. Учитель як суб'єкт педагогічної діяльності.
Пояснювальна записка
Програма об'єднаного курсу вікової та педагогічної психології призначена для студентів заочного відділення педагогічного ВНЗ, які отримують професію вчителя початкових класів.
Мета курсу - дати уявлення про самих загальних закономірності психічного розвитку дитини на різних освітніх парадигмах; допомогти бачити прояви загальних законів розвитку в нескінченному розмаїтті індивідуальних особливостей; дати орієнтовну основу для проектування навчально-виховного процесу і представити практичну можливість створення авторського проекту навчального заняття.
Жорсткі рамки 20 лекційних годин не обіймають розділу «Психологія дорослості». Відомості про педагогічну діяльність розчинені в інших рубриках програми, але їх концентрація дозволяє студенту здійснити рефлексію педагогічної позиції і стилю спілкування. Актуальні проблеми виховання виносяться на самостійну роботу.

Виписка з навчального плану
Всього - 202 години.
Самостійна робота - 166 годин.
Аудиторних - 36 годин, в т.ч.
лекцій - 20 годин;
практичних - 16 годин.
Іспит - 4 семестр.
Робочий план курсу «Вікова психологія»

Тема
Лекції
Семінар. і практ. заняття
Само-стоячи-кові робота
1. 1.
Предмет і методи вікової психології
2
4
2. 2.
Джерела і рушійні сили психічного розвитку
2
6
3. 3.
Закономірності і тенденції розвитку психіки
2
6
4. 4.
Основне питання вікової та педагогічної психології. Навчання та розвиток
4
10
5. 5.
Проблема періодизації дитячих вікових груп
2
6. 6.
Розвиток дитини до вступу до школи
2
4
7. 7.
Психологічна характеристика молодшого шкільного віку
4
2
20
8.
Психологія отроцтва
10
9.
Розвиток самосвідомості в юності
10
10.
Психологічна специфіка зрілості
5
11.
Особистість і старіння
5
Разом:
12
8
80
Робочий план курсу «Педагогічна психологія»

Тема
Лекції
Семи-нари
Самосто-ності робота
1.
Психологічні основи освіти
2
6
2.
Порівняльна характеристика основних парадигм освіти
2
3.
Психологічна характеристика педагогічної діяльності
14
4.
Психологічне проектування навчального заняття
2
4
15
5.
Психологічний аналіз шкільної неуспішності
2
11
6.
Психологія педагогічної оцінки
2
7.
Педагогічне спілкування
2
10
8.
Психологічні аспекти виховання
30
Разом:
8
8
86
Вимоги до знань і вмінь випускника педагогічного університету з вікової та педагогічної психології
(Кваліфікація - вчитель початкових класів)
· · Володіє основними поняттями вікової та педагогічної психології.
· · Знає базові психолого-педагогічні концепції та основні закономірності розвитку психіки і особистості людини.
· · Володіє елементарними вміннями здійснення навчально-виховного процесу з дітьми молодшого шкільного віку.
· · Володіє прийомами аналізу та оцінки власної педагогічної практики.
Програма курсу
1. 1. Предмет і методи вікової психології. Об'єкти і предмет науки. Онтогенез психіки як предмет вікової психології. Основні стратегії та прийоми дослідження у віковій психології: поздовжнє спостереження, «поперечні зрізи», блізнецовий метод, формуючий експеримент.
2. 2. Джерела і рушійні сили психічного розвитку. Фактори, що впливають на процес психічного розвитку: біологічна складова, соціальне середовище, активність особистості. Основні типи протиріч та напрямки розвитку особистості.
3. 3. Закономірності і тенденції розвитку психіки. Специфіка психологічних закономірностей. Нерівномірність і незворотність процесу психічного розвитку, їх прояви. Стабілізація психологічних характеристик.
4. 4. Проблема періодизації дитячих вікових груп. Підстави виділення періодів та епох дитинства. Різні типи периодизаций. Закономірності, простежуються в послідовності періодів дитинства.
5. 5. Психологічна характеристика молодшого шкільного віку. Підсумки розвитку дитини в дошкільному дитинстві. Психологічний зміст шкільної готовності. Особливості основних психічних процесів і видів діяльності в молодшому шкільному віці. Вікові можливості молодшого школяра.
6. 6. Психологія отроцтва. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її відображення в психологічні особливості віку. Психосексуальний розвиток підлітків. Умови переходу від дитинства до дорослості. Спілкування - провідний тип діяльності. Підліткові групи, їх види і функції. Особливості ідентифікації, новоутворення віку. Проблема девіантної поведінки в епоху подростничество.
7. 7. Розвиток самосвідомості в юності. «Поріг дорослого життя» як соціальна ситуація розвитку в юності. Навчально-професійна діяльність як провідний тип діяльності в юнацькому віці. Професійне самовизначення старшокласників. Формування світогляду в період ранньої юності. Способи самовираження і самоствердження юнаків і дівчат у дорослому житті.
8. 8. Психологічна специфіка зрілості. Молодість як початковий етап зрілості. Психосоциальное розвиток в період середньої дорослості. Криза середини життя, його психологічний сенс. Психологічні теорії та підходи до вивчення особливостей розвитку особистості дорослої людини.
9. 9. Особистість і старіння. Криза пенсійного віку. Психологічні особливості похилого та старечого віку. Психологічні проблеми в період геронтогенеза.
10. 10. Психологічні основи освіти. Поняття: освіта, виховання, навчання, вчення, научіння. Психологічна специфіка навчальної діяльності. Структура вчення. Рівні навчання.
11. 11. Порівняльна характеристика основних освітніх парадигм. Аналіз цілей, принципів, методів, рольових позицій, очікуваних результатів у різних парадигмах освіти.
12. 12. Педагогічна діяльність, її структура. Педагогічні здібності і майстерність. Учитель як суб'єкт педагогічної діяльності.
13. 13. Психологічне проектування та аналіз навчального заняття. Опис психологічних предметів уроку. Виділення параметрів та показників оцінки уроку. Складання схем аналізу педагогічного процесу. Моніторинг навчального процесу.
14. 14. Педагогічне спілкування. Рольові та психологічні позиції педагога і учня. Характеристика стилів спілкування. Ненасильницька комунікація. Ефективний педагог у різних освітніх парадигмах.
15. 15. Поняття виховання. Виховання і самовиховання. Мета і зміст виховання. Процес виховання, його віковий аспект. Психологічні принципи виховання. Закономірності виховання.

Теми семінарських занять
Семінар 1. Основне питання вікової та педагогічної психології (4 години).
1. 1. Що визначає розвиток психіки (проблема основних джерел та рушійних сил психічного розвитку)?
2. 2. Співвідношення процесів навчання і розвитку.
3. 3. Розвиток як соціалізація.
Література
1. 1. Виготський Л.С. Педагогічна психологія - М.: Педагогіка, 1991. - С. 81 - 93; 374 - 410. - Гол. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15.
2. 2. Обухова Л.Ф. Дитяча (вікова) психологія. - М., 1996.
3. 3. Вікова та педагогічна психологія / За ред. Гамезо М.В. - М.: Просвещение, 1984.
Семінар 2. Розвиток дитини до вступу до школи (2 години).
1. 1. Епоха раннього дитинства. Основні підсумки.
2. 2. Психологія гри. Розвиваючі ігри.
3. 3. Психологічна готовність до шкільного навчання.
Література
1. 1. Минскин Є.М. Від гри до занять. - М.: Просвещение, 1987.
2. 2. Цвинтарний В.В. Граємо пальчиками й розвиваємо мову. - СПб., 1996.
3. 3. Ельконін Д.Б. Психологія гри. - М., 1987. - 304 с.
4. 4. Ейнон Д. Творча гра. - М., 1995. - 192 с.
5. 5. Готовність до школи / За ред. Дубровиной І.В. - М., 1995. - 120 с.
Семінар 3. Психологічне проектування навчального заняття (4 години).
1. 1. Послідовна операціоналізація психологічних цілей навчального заняття (див. алгоритм).
2. 2. Конструювання параметрів навчального заняття (див. лист проектування та оцінки уроку).
3. 3. Проектування навчального заняття по одному з параметрів (див., наприклад, «навчання поняттями»).
Література
1. 1. Козлова І.М. Психологічні аспекти аналізу уроку. / / Хрестоматія з курсу педагогічної психології. Частина 1. - Вологда, 2002.
2. 2. Козлова І.М. Психологічний аналіз та проектування уроку в системі розвиваючого навчання, Вологда, 2002.
3. 3. Скороходова Н.Ю. Психологія ведення уроку. - СПб., 2002.
Семінар 4. Психологічний аналіз шкільної неуспішності (2 години).
1. 1. Типологія невстигаючих.
2. 2. Труднощі навчання і склад розуму.
3. 3. Як допомогти дитині вчитися.
Література
1. 1. Доналдсон М. Мисленнєва діяльність у дітей. - М., 1985. - С. 102 - 115.
2. 2. Калмикова З.І. Проблема подолання неуспішності очима психолога. - М., 1982.
3. 3. Менчинська Н.А. Проблеми навчання і розумового розвитку школяра. - М., 1989. - С. 66 - 92, 182 - 191.
4. 4. Психологічні особливості слабоуспевающих школярів. - М.: Педагогіка, 1984.
5. 5. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозок. Навчання. Здоров'я. - М.: Просвещение, 1989. - Гол. 5, 6.
Семінар 5. Психологія педагогічної оцінки (2 години).
1. 1. Контроль і оцінка. Оцінка і відмітка. Види оцінних дій.
2. 2. Чи не можна обійтися без оцінок? Чим їх замінити?
3. 3. Умови ефективності оціночної діяльності.
Література
1. 1. Амонашвілі Ш.А. Виховна та освітня функція оцінки навчання школярів. - М.: Педагогіка, 1984.
2. 2. Ананьєв Б.В. Вибрані психологічні праці. - М.: Педагогіка, 1980. - Т. 2.
3. 3. Глассер У. Школи без невдах. - М.: Прогрес, 1991.
4. 4. Ксензова Г.Ю. Оціночна діяльність учителя. - М., 2001.
5. 5. Полонський В.М. Оцінка знань школярів. - М.: Знание, 1981.
6. 6. Фрідман Л.М. Педагогічний досвід очима психолога. - М.: Просвещение, 1987. - С. 189 - 222.
7. 7. Цукерман Г.А. Оцінка без позначки. - М., 1999.

Основна література за курсом.
1. 1. Алфьоров А.Д. Психологія розвитку школярів. - Ростов Н / Д., 2000.
2. 2. Асмолов А. Особистість - психологічна стратегія виховання / / Нове педагогічне мислення. - М., 1983.
3. 3. Бестужев-Лада І.В. Молодість і зрілість. - М., 1984.
4. 4. Гамезо М.В., Герасимова В.С. та ін Вікова психологія: особистість від молодості до старості. - М., 1999.
5. 5. Гіппенрейтер Ю.Б. Спілкуватися з дитиною. Як? - М., 1997.
6. 6. Дусавицьким А.К. Розвиток особистості в навчальній діяльності. - М., 1996. - 208 с.
7. 7. Зеньковський В.В. Психологія дитинства. - М., 1995.
8. 8. Каптерев П.Ф. Дитячі та педагогічна психологія. - М., Воронеж, 1999.
9. 9. Крайг Г. Психологія розвитку. - СПб., 2002.
10. 10. Крупенина А.Л., Крохіна І.М. Ефективний учитель. - Ростов Н / Д., 1995. - 480 с.
11. 11. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія. - М., 1997. - 176 с.
12. 12. Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.М. Вікова психологія: повний життєвий цикл розвитку людини. - М., 2001. - 464 с.
13. 13. Керол Флейк-Хобсон. Світ який (розвиток дитини та її відносин з оточуючими). - М., 1992.
14. 14. Леонтьєв А.А. Принципи виховання в Освітньої програми «Школа - 2100» / / Початкова школа: плюс-мінус. - 1999. - № 6.
15. 15. Марцинковская Т.Д. Історія дитячої психології. - М., 1998. - 272 с.
16. 16. Мухіна В.С. Вікова психологія. - М., 1998. - 456 с.
17. 17. Немов Р.С. Психологія освіти. - М., 1994. - 196 с.
18. 18. Обухова Л.Ф. Вікова психологія. - М., 2001.
19. 19. Петрушин В.І. Психологічні аспекти діяльності вчителя і класного керівника. - М., 2001. - 160 с.
20. 20. Райс Ф. Психологія підліткового і юнацького віку. - СПб., 2000.
21. 21. Ремшмидт Х. Підлітковий і юнацький вік. Проблеми становлення особистості. - М., 1994.
22. 22. Скок Г.Б. Як проаналізувати власну педагогічну діяльність. - М., 2001.
23. 23. Словник-довідник з вікової та педагогічної психології / За ред. Гамезо М.В. - М., 2001.
24. 24. Тализіна Н.Ф. Педагогічна психологія. -М., 2001. - 288 с.
25. 25. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. / / Пед. твори в 6 томах. Т. 5. - М., 1990.
26. 26. Хрестоматія з курсу педагогічної психології. - Вологда, 2002.
27. 27. Якунін В.А. Педагогічна психологія. - СПб., 1998. - 639 с.

Додаткова література.
1. 1. Альперович В. Соціальна геронтологія. - Ростов Н / Д., 1997.
2. 2. Ананьєв Б.Г. Людина як предмет пізнання. - Л., 1968.
3. 3. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. - М., 1991.
4. 4. Давидов В.В. Психологічна теорія навчальної діяльності і методів початкового навчання, заснованих на змістовному узагальненні. - Томськ, 1992.
5. 5. Дитяча практична психологія / За ред. Т.Д. Марцинковський. - М., 2001.
6. 6. Єремєєва В.Д., Хрізман Т.П. Хлопчики і дівчатка - два різні світи. - М., 1998.
7. 7. Загвязінскій В.І., Атаханов Р. Методологія і методи психолого-педагогічного дослідження. - М.: Академія, 2001. - 208 с.
8. 8. Зеньковський В.В. Проблеми виховання в світлі християнської антропології. - М., 1993.
9. 9. Кирилова Г.Д. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. - М.: Просвещение, 1980.
10. 10. Кон І.С. Психологія ранньої юності. - М., 1989.
11. 11. Лусканова Н.Г. Методи дослідження дітей із труднощами в навчанні. - М., 1993.
12. 12. Люблінська А.А. Дитяча психологія. - М., 1971. - 415 с.
13. 13. Люблінська А.А. Вчителю про психологію молодшого школяра. - М., 1977.
14. 14. Менчинська Н.А. Проблеми навчання і розумового розвитку школяра. - М Абрамова Г.С. Вікова психологія. - М., 1997.
15. 15. Міллер С. Психологія розвитку: методи дослідження. - СПб.: Пітер, 2002. - 464 с.
16. 16. Молодший школяр / Под ред. Хрипковой А.Г. - М., 1981.
17. 17. Мудрість виховання / Укл. Б.М. Бім-Бад, Е.Д. Дніпров, Г.Б. Корнетів. - М., 1987.
18. 18. Обозов М.М. Психологія дорослої людини. - СПб., 1995.
19. 19. Підліток / Под ред. Хрипковой А.Г. - М., 1989.
20. 20. Поливанова К.Н. Психологія вікових криз. - М., 2000.
21. 21. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозок. Навчання. Здоров'я. - М.: Просвещение, 1989.
22. 22. Скороходова Н.Ю. Психологія ведення уроку. - СПб., 2002.
23. 23. Стоунс Е. психопедагогіка. - М., 1984.
24. 24. Фрідман Л.М. Педагогічний досвід очима психолога. - М.: Просвещение, 1987.
25. 25. Фромм А. Абетка для батьків, або Як допомогти дитині у важкій ситуації. - Єкатеринбург, 1996.
26. 26. Хозіев В.Б. Практикум з психології формування продуктивної діяльності дошкільнят і молодших школярів. - М.: Академія, 2002. - 272 с.
27. 27. Хрестоматія з курсу педагогічної психології в 3-х частинах. - Вологда: Русь, 2002.
28. 28. Ельконін Б.Д. Введення в психологію розвитку. - М., 1994.
29. 29. Ельконін Д.Б. Психологія гри. - М., 1978 - 304 с.
30. 30. Якиманська І.С. Розвивальне навчання. - М.: Педагогіка, 1979.
Питання до іспиту з вікової та педагогічної психології
1. 1. Предмет вікової та педагогічної психології. Організація дослідження.
2. 2. Джерела і рушійні сили психічного розвитку.
3. 3. Закономірності і тенденції розвитку психіки.
4. 4. Навчання та розвиток.
5. 5. Проблема періодизації дитячих вікових груп.
6. 6. Раннє дитинство.
7. 7. Розвиток дитини в дошкільному віці.
8. 8. Психологічна характеристика молодшого школяра.
9. 9. Епоха подростничество.
10. 10. Дорослість (рання, середня, пізня).
11. 11. Психологічні основи освітнього процесу.
12. 12. Психологічна специфіка і структура навчання.
13. 13. Психологічний предмет уроку. Точки росту сучасного уроку.
14. 14. Мотивація навчальної діяльності.
15. 15. Розумовий розвиток школярів. Здатність до навчання.
16. 16. Психологічний аналіз шкільної неуспішності.
17. 17. Педагогічне спілкування.
18. 18. Психологія оціночної діяльності.
19. 19. Сутність процесу навчання. Научение, його рівні.
20. 20. Сутність процесу виховання.
21. 21. Педагогічна діяльність і майстерність.

Алгоритм операціоналізації психологічних цілей навчального заняття.
Вам пропонується пройти шлях з 7 кроків від формулювання найвіддаленішій (кінцевої) мети вашого заняття до складання переліку умов, які потрібно реалізувати під час уроку.
1. Дайте назву соціальної або професійної ролі, успішне виконання якої ви вважаєте значною для ваших вихованців і до якої ви їх готуєте.
Питання: Як ви називаєте таких людей?
Наприклад: громадянин, інтелігент, творча особистість, сам собі психолог, сім'янин, лідер ...
2. Перерахуйте ті дії, вчинення яких людиною і буде означати успішне виконання даної соціальної ролі.
Питання: Що робить (робить) той, хто успішно справляється з цією соціальною роллю?
Наприклад: бере участь у громадських рухах, читає книги, все вирішує самостійно.
3. Назвіть ті якості, якими повинен, по-вашому, відрізнятися людина, здатна виконувати названі дії.
Питання: Які особливості дозволяють людині добре виконувати названі дії?
Наприклад: знає свої права, допитливий, розвинене креативне мислення.
4. Опишіть кілька різних ситуацій - яких реальних, яких експериментальних (тести), в яких також можуть виявлятися дані особливості.
Питання: За якими ще проявам можна судити про вираженість даних, особливостей у людини?
Наприклад: готовий подати на кривдника до суду, легко вирішує кросворди, успішний в тестах Торренса ...
5. Вкажіть на ті кошти, які, як ви вважаєте, можна використовувати для розвитку даних особливостей у учнів.
Питання: Якими засобами ви маєте намір домогтися того, щоб названі особливості виявилися вираженими у випускників вашого освітнього закладу?
Наприклад: викладання права, запрошення захоплених педагогів, проблемна подача матеріалу ...
6. Припустіть перелік умов, які необхідно дотримуватися в ході навчального заняття для того, щоб наблизитися до названої мети, а не віддалитися від неї.
Питання: Що повинен зробити педагог у ході уроку, рухаючись в напрямку
названої мети?
Наприклад: давати інформацію про першоджерелах, щиро говорити про те, що не готовий відповісти на поставлене питання.
7. Поверніться до пункту 1. Може бути, слід уточнити мету або відкоригувати список умов її реалізації.
Питання: Чи всі умови, зазначені в списку, відносяться до компетенції педагога?
Наприклад: формулювання «учні виконують творчі завдання» слід замінити на «вчитель пропонує творчі завдання на вибір».

ЛИСТ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОЦІНКИ УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
УЧИТЕЛЬ______________________________ЭКСПЕРТ__________________КЛАСС_____ДАТА____________
ТЕМА :_________________________________________________________________________

ПАРАМЕТРИ і показники
Бал
Оцінка
З / о
1
Целеобразованіе
- Групове інтерв'ю з теми уроку;
- Бесіда про значення теми уроку для вирішення життєвих завдань дитини;
- Визначення вчителем значення теми та мети уроку для засвоєння знань;
- Визначення вчителем теми та мети уроку для вивчення предмета;
- Позначення вчителем теми та мети уроку;
- Пред'явлення завдання безвідносно до теми та мети уроку
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0-3
2

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ

- Вибір навчальних завдань, формулювання теми школярами;
- Вибір кількості та рівня труднощі завдань (в т.ч. домашніх);
- Вибір способу виконання і форми організації роботи;
- Розгляд різних варіантів відповідей;
- Оцінка дітьми своєї роботи, аналіз відповідей інших учнів;
- Обговорення і вибір школярами критеріїв оцінки результатів навчальної діяльності
0,5
0., 5
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3
3

Здоров'язберігаючих РЕСУРС УРОКУ

- Організація середовища навчання;
- Облік кривої працездатності;
- Зміна тактики проведення уроку при наявності ознак втоми;
- Турбота про правильну поставу учнів, інформування про ЗСЖ;
- Використання різних каналів сприйняття для введення інформації
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3
4

РІВЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

- Педагог пропонує творчі завдання на вибір для виконання на уроці чи в якості домашнього завдання;
- Провідними на уроці є продуктивні види діяльності, пов'язані з уявної переробкою вихідної інформації;
- На уроці переважають завдання репродуктивного характеру, пов'язані з відтворенням відомостей
3
2
1
0-3
5

РОБОТА З ПОМИЛКАМИ УЧНІВ

- Використання помилки для поглиблення знань, провокація помилок;
- Надання можливості учневі самому знайти і виправити помилку;
- Систематизація помилок з наступним поясненням;
- Виправлення помилки іншими учнями;
- Попередження помилки вчителем;
- Виправлення помилки вчителем;
- Пропуск помилок
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0-3
6

Організації педагогом ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ

- Відзначає просування, переформулює недоліки в позитивні цілі;
- Відзначає досягнення певних результатів, порівнюючи їх з нормами;
- Підсумовує досягнення учнів;
- Коментує роботу узагальнено;
- Оголошує результат без коментарів;
- Порівнює досягнення учнів з успіхами інших;
- Не дає зворотного зв'язку або дає невизначений коментар
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0-3
7
ПАРАМЕТР ПО ВИБОРУ (див. на звороті)
7а - навчання поняттям;
7б - формування дивергентного мислення;
7в - моделювання на уроці;
7г - розвиток образного мислення;
7д - навчання вмінням;
7е - формування пошукової активності;
7ж - формування навчальної рефлексії;
7з - педагогічна підтримка на уроці
0-3

Навчання поняття

- Співвіднесення вводяться понять з досвідом учнів;
- Пояснення термінів, незрозумілих слів і виразів;
- Введення завдань, що містять суттєві і несуттєві ознаки та об'єкти, не пов'язані з засвоюваним поняттям;
- Виділення істотних, необхідних і достатніх ознак поняття;
- З'ясування місця нового поняття в системі інших понять;
- Заохочення учнів до пояснення понять своїми словами
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3

ФОРМУВАННЯ Дивергентний МИСЛЕННЯ
- Педагог демонструє свої або чиїсь творчі можливості;
- Учням пропонуються проблеми, що мають безліч рішень;
- Стимулюється висловлювання ідей, приймаються ідеї будь-якого змісту;
- Надаються можливості вираження пропозицій кожної дитини;
- Оцінка та доопрацювання ідей здійснюється на наступному етапі роботи або не проводиться зовсім;
- Цінується кількість і оригінальність пропозицій, що надійшли
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3

МОДЕЛЮВАННЯ НА УРОЦІ

- Виділення основних взаємозв'язків між компонентами досліджуваного явища або об'єкта;
- Знакова вираз виділених при аналізі положень і взаємозв'язків;
- Застосування наукового апарату до моделі (а не до об'єкта);
- Прогнозування поведінки моделі у мінливих умовах;
- Встановлення відповідності отриманих результатів ситуації, що розглядається або перевірка рішення іншим способом;
- Переклад результату рішення на мову вихідної задачі
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3

Розвиток образного мислення
- Завдання, що вимагають словесного або пластичного опису образу;
- Створення учнями образу за описом;
- Підбір асоціативного ряду;
- Трансформація образу;
- Розгляд взаємозв'язків образів;
- Розгляд варіантів символічної функції образів
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3

НАВЧАННЯ ВМІНЬ

- Детальний розгляд зразка;
- Обговорення послідовності дій, необхідних для вирішення завдань;
- Реалізація вибраних дій;
- Варіювання умов вирішення завдань;
- Контроль адекватності алгоритму рішення;
- Орієнтування в галузі застосування знайденого способу дії
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3

ФОРМУВАННЯ ПОШУКОВОЇ АКТИВНОСТІ

- Виділення учнями проблем, постановка завдань;
- Побудова гіпотез і планів їх перевірки;
- Наявність завдань з надлишковими і відсутніми даними;
- Пошук матеріалу, що дає представлення про походження явища;
- Пошук способу розв'язання (він не може бути заданий);
- Захист творчих проектів
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3

ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

- Завдання, в яких не спрацьовує відомий спосіб вирішення;
- Завдання «як навчити іншого вирішувати такі завдання»;
- Визначення свого місця в процесі вивчення навчального матеріалу;
- Прогностична оцінка учнями своїх можливостей;
- Пошук учнями можливих помилок, класифікація помилок;
- Виявлення учнями причин помилок, допущених у роботі
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3

ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА

- Вибудовування індивідуальної траєкторії для окремих учнів;
- Організація навчання один від одного і взаємодопомоги школярів;
- Використання різних видів опор (смислових, емоційних);
- Допомога у проясненні, конкретизації думок учнів;
- Вираз свого ставлення до ситуації взаємодії на уроці;
- Шанобливе вислуховування доповнень, пропозицій, ідей дітей
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0-3
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Книга
120.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Психологія розвитку та вікова психологія Конспект лекцій
Вікова психологія 3
Вікова психологія 2
Вікова і диференціальна психологія
Вікова психологія Завдання методи
Вікова психологія дослідження дітей від 6 до 8 років
Вікова психологія - дослідження дітей від 6 до 8 років
Педагогічна психологія
Педагогічна психологія 2
© Усі права захищені
написати до нас