Вікова періодизація ДБ Ельконіна

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План

Введення

1. Проблема періодизації психічного розвитку

2. Періодизація психічного розвитку Д. Б. Ельконіна

Список літератури

Введення

Вік - в психології - категорія, що означає якісно специфічну щабель розвитку онтогенетичного - часові характеристики індивідуального розвитку. Потрібно розрізняти процеси вікового (онтогенетичного) і функціонального розвитку - в рамках окремих процесів психічних. Для останнього характерні відносно часті, парціальні зміни, накопичення яких і створює передумови для якісних вікових зрушень у дитячій свідомості і особистості. У ряді концепції вік розглядається як сумація різнорідних явищ зростання, загальносоматичної, статевого і нервово-психічного дозрівання, зрілості і старіння, що сходяться з багатьма складними явищами Суспільні-економічного розвитку людини в конкретних умовах.

В історії становлення вікової психології було представлено досить багато підходів до вирішення питання про вікової періодизації.

У вітчизняній віковій психології найбільш поширеною є періодизація Д. Ельконіна.

Мета роботи: дати характеристику кожного вікового періоду за Ельконіну.

Завдання роботи:

розглянути проблема періодизації психічного розвитку;

розглянути періодизацію психічного розвитку Д. Б. Ельконіна

1. Проблема періодизації психічного розвитку

Д.Б. Ельконін писав, що проблема періодизації психічного розвитку в дитячому віці є фундаментальною проблемою дитячої психології. Її розробка має важливе теоретичне значення, бо через визначення періодів психічного розвитку та через виявлення закономірностей переходів від одного періоду до іншого, в кінцевому рахунку, може бути вирішена проблема рушійних сил психічного розвитку. Від правильного вирішення проблеми періодизації багато в чому залежить побудова системи виховання і навчання дітей.

Д.Б. Ельконіна визначені основні підходи до проблеми періодизації:

історичний підхід до темпів розвитку і до питання про виникнення окремих періодів дитинства в ході історичного розвитку людства;

підхід до кожного вікового періоду з точки зору того місця, яке він займає в загальному циклі психічного розвитку дитини;

уявлення про психічний розвиток як про процес діалектично суперечливому, протікає не еволюційним шляхом, а шляхом перерв безперервності, виникнення в ході розвитку якісно нових утворень;

виділення, як обов'язкових і необхідних переломних, критичних точок у психічному розвитку, які є важливими об'єктивними показниками переходів від одного періоду до іншого;

виділення різних за своїм характером переходів і в зв'язку з цим розрізнення в психічному розвитку епох, стадій, фаз. 1

Згідно Д.Б. Ельконіну, при створенні вікової періодизації доцільно оперувати системою "дитина в суспільстві", всередині якої існують системи "дитина - річ" і "дитина - окреме дорослий". З двох самостійних вони перетворюються в єдину, істотно змінюючи свій зміст. У системі "дитина - річ" речі, що володіють певними фізичними і просторовими властивостями, починають відкриватися дитини як громадські предмети, головним чином вироблені способами дій з ними. Система "дитина - річ" насправді є системою "дитина - суспільний предмет" Суспільно вироблені способи дій з предметом не дані безпосередньо як якісь фізичні характеристики речей. На предметі не вказані його суспільне походження, способи дій з ним. Тому оволодіння цим предметом неможливо шляхом простого "врівноваження" з його фізичними властивостями. Внутрішньо необхідним стає особливий процес засвоєння дитиною суспільних способів дій з цим предметом (ложкою він їсть, лопаткою копає і т.п.).

При засвоєнні суспільно вироблених способів дій з предметами відбувається формування дитини як члена суспільства, включаючи його інтелектуальні, пізнавальні та фізичні сили. Для самої дитини це розвиток представлено перш за все як розширення сфери та підвищення рівня оволодіння дій з предметами. Саме за цим параметром діти порівнюють свій рівень, свої можливості з рівнем і можливостями інших дітей і дорослих. У процесі такого порівняння дорослий відкривається дитині не тільки як носій суспільних способів дій з предметами, але і як людина, вирішальний певні суспільні завдання.

У системі "дитина - дорослий" дорослий починає виступати як носій певних видів діяльностей, що вступає при цьому в різноманітні відносини з іншими людьми, що підкоряється певним нормам. При цьому на самій діяльності дорослого зовні не вказані її мотиви й завдання. Зовні вона виступає перед дитиною як виробництво і перетворення предметів і речей. Тому виникає необхідність процесу засвоєння завдань і мотивів людської діяльності і норм людських взаємин. А дорослий як раз і виступає перед дитиною як носій складних способів дій, еталонів і заходів, необхідних у вільній орієнтуванні в світі. Таким чином, на думку Д. Б. Ельконіна, діяльність дитини всередині систем "дитина - суспільний предмет" і "дитина - суспільний дорослий" є єдиним процесом, в якому формується його особистість. У кожний віковий період ця діяльність специфічна. Так, для немовлят, згідно з дослідженнями М.І. Лісіна, такою діяльністю є безпосереднє емоційне спілкування з дорослими. Всередині цієї діяльності формуються орієнтовні та сенсомоторні дії. Яскравою ілюстрацією такого спілкування служить "комплекс пожвавлення" як складне комплексне дію, вирішальне комунікативне завдання і здійснюється особливими засобами. Цими ж дослідженнями доведено, що дефіцит емоційного спілкування надає серйозний негативний вплив на психічний розвиток у цей період 2.

У ранньому дитинстві встановлений перехід дитини до власне предметним діям, безпосереднє емоційне спілкування з дорослими поступається місцем діловому практичній співпраці.

У ранньому дитинстві вчені відзначають своєрідний "предметний фетишизм" - дитина зайнята предметом і дією з ним. На основі активного оволодіння предметно-гарматними операціями розвивається "практичний інтелект".

Для дошкільного дитинства визначає розвиток діяльністю є гра в її найбільш розгорнутій формі - рольова гра. Завдяки особливим ігровим прийомам, до числа яких відносяться: прийняття на себе ролі дорослого, узагальнений характер відтворення предметних дій, використання предметів-замінників, дитина моделює в грі відносини людей і їх життя. Тобто гра "включає" його в життя. Рольова гра є діяльність, що дає дитині-дошкільнику орієнтацію в самих фундаментальних питаннях людського життя. По суті гра - це школа соціалізації.

Для психічного і розумового розвитку дітей шкільного віку найбільш значуще вчення. Навчальна діяльність забезпечує засвоєння нових знань, інтенсивне формування інтелектуальних і пізнавальних можливостей.

Навчальна діяльність опосередковує всю систему відносин дитини з дорослими в цей віковий період.

Для підлітка навчальна діяльність залишається надзвичайно значущою, т.к її результати залишаються головними критеріями оцінки його дорослими.

Проте в дослідженнях Т.В. Драгуновой і Д.Б. Ельконіна була відкрита специфічно підліткові діяльність - інтимно-особистісне спілкування з однолітками.

У цій діяльності відтворюються ті відносини, які характеризують дорослих людей. Причому відбувається поглиблена орієнтація в цих відносинах і їх засвоєння. Всередині цієї діяльності формуються погляди на життя, на своє майбутнє (особисті смисли життя) і самосвідомість як "соціальна свідомість, перенесене всередину". 3

Визначаючи значущість для кожного вікового періоду того чи іншого виду діяльності, можна сказати, що вона веде за собою психічний розвиток.

Тому доцільно говорити про неї як про провідної діяльності. Розгляд провідних видів діяльностей показує, що в дитячому розвитку мають місце періоди, що дають переважне осмислення завдань, мотивів і норм відносин між людьми і на цій основі - розвиток мотиваційно-потребової сфери, а також періоди, де переважно засвоюються способи дій, а значить - відбувається формування інтелектуально-пізнавальних можливостей дітей.

2. Періодизація психічного розвитку Д. Б. Ельконіна

В основі вікової переодізаціі Д.Б. Ельконіна лежать провідні діяльності, що визначають виникнення психологічних новоутворень на конкретному етапі розвитку. Розглядаються відносини продуктивної діяльності та діяльності спілкування.

Ось як уявляють в цілому періодизація психічного розвитку Д. Б. Ельконіна.

Таблиця 1. Періодизація психічного розвитку за Д Б. Ельконін 4

Періодизація психічного розвитку Д. Б. Ельконіна

Вікові періоди

Провідна діяльність

Система відносин

Дитячий Раннє дитинство Дошкільний вік Молодший шкільний вік Підлітковий вік Юнацький вік

Спілкування з дорослим Предметна діяльність Гра Навчальна діяльність Спілкування з однолітками Навчально-професійна діяльність

людина-людина людина-річ людина-людина людина-річ людина-людина людина-річ

Епоха раннього дитинства (до 3 років).

1. Дитинство (до 1 року). Тут провідний вид діяльності - емоційне спілкування. У 2-2,5 місяця у дитини з'являється комплекс пожвавлення на появу дорослого: посмішка, рухова реакція і т.д. До 6 місяців ця діяльність спілкування розвивається, дитина дізнається маму. Дорослі розвивають руку дитини: дають йому іграшку, включають його в спілкування через предмет, що веде до дій з перед метом. До року у дитини починає виникати потреба у вербальному спілкуванні.

На кордоні дитинства і раннього віку відбувається перехід до власне предметним діям, до початку формування гак званого практичного, або сенсомоторного інтелекту.

2. Ранній вік (власне раннє дитинство) (1-3 роки). Тут провідний вид діяльності - предметно-маніпулятивний. Дитина відкриває і закриває двері, пересипає пісок і т.д. Він опановує діями з ложкою, олівцем, відром, носовою хусткою і ін Це операціонально-технічна фаза.

У цей період часу предметні дії служать для дитини способом налагодження міжособистісних контактів. Спілкування, у свою чергу, опосередковується предметними діями дитини і практично не відокремлене від них. Але до 3 років дитина починає порівнювати себе з дорослими і заявляти "Я", "Я сам".

Епоха дитинства (3-11 років).

1 Дошкільне дитинство (3-7 років). Прагнення до самостійності виводить дитину паролевую гру, що імітує відносини людей у ​​процесі праці. Завдяки ігровим прийомам дитина приймає на себе роль дорослого і моделює в грі їх міжособистісні відносини.

Таким чином, рольова гра, об'єднуючи спілкування і предметну діяльність, забезпечує їхній спільний вплив на розвиток дитини. У нього виникає потреба зайняти нову соціальну позицію, і до кінця цього періоду у дитини з'являється прагнення чомусь навчитися, він хоче отримати результат своєї діяльності в якості оцінки, тягнеться до навчання.

2. Молодше шкільне дитинство (7-11 років). Це фаза операційно-технічної діяльності, в основному діяльності навчальної. Дитина вчиться читати, писати. У процесі навчання формуються інтелектуальні та пізнавальні здібності, розвивається система відносин дитини з оточуючими - його власна практика взаємин з іншими людьми. Але приходить час, і він хоче наслідувати поведінки дорослих; хоче рівноправного ставлення до себе. Настає наступна епоха

Епоха подростничество (11-17 років).

1. Молодше подростничество (11-14 років). З'являється нова діяльність - діяльність інтимно-особистісного, емоційного спілкування з однолітками, виникає об'єднання з рівними собі за віком дітьми, з'являються лідери. Виникає "почуття дорослості" - особлива форма новоутворення свідомості, через яке під паросток порівнює себе з іншими, знаходить зразки для наслідування, перебудовує свою діяльність і відносини.

Тут важливо, щоб кола спілкування дитини не виходили з-під контролю дорослих - "важкий вік", "переломний вік".

2. Юність - старше подростничество (14-17 років). У дитини знову з'являється потреба до самопізнання, формується сама свідомість, ставляться завдання саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації. Здійснюється професійне і особистісне самовизначення, йому важливо знати, ким він буде. Провідна діяльність - навчально-професійна (знову операціонально-технічна фаза), в процесі якої формуються світогляд, професійні інтереси, ідеали 5.

Періодизація Д.Б. Ельконіна є найбільш поширеною у вітчизняній психології.

Змістовне розкриття особливостей віку передбачає: виділення вікових особливостей у натуральному ряду розвитку, осмислення особливостей соціального становища, розуміння їх заломлення в психіці та поведінці дитини.

Висновок

У своїй теорії Д.Б. Ельконін грунтувався на соціально-історичних умовах розвитку дитини. Кожен період історії, кожна культура формує свої власні закони розвитку дитячої психіки в залежності від вимог, що пред'являються суспільством.

В основі вікової періодизації Д.Б. Ельконіна лежать провідні діяльності, що визначають виникнення психологічних новоутворень на конкретному етапі розвитку. Розглядаються відносини продуктивної діяльності та діяльності спілкування.

Підхід до вікової періодизації Д.Б. Ельконіна цікавий тим, що представляє процес розвитку як що йде по висхідній спіралі, а не як лінійний; дозволяє показати суперечливу єдність мотиваційно-потребової та інтелектуально-пізнавальної сторін розвитку особистості; встановити значення кожного окремого періоду для подальшого; вибудувати періодизацію по епох і стадій на основі внутрішніх законів розвитку.

Список літератури

1. Вікова психологія. Навчальний посібник для вузов.2-е вид. - М.: Академічний Проект: Альма Матер, 2005. - 256 с.

2. Виготський Л.С. Проблема віку / / Собр. соч.: в 6 т. - М., 1984. Т.4

3. Психологія: Підручник для студентів вищ. пед. навч. закладів: У 3 кн. Кн.1. загальні основи психології. - 3-е видання. - М.: Гуманітарний вид. центр ВЛАДОС, 1997.

4. Сорокоумова Є.А. Вікова психологія. - СПб.: Пітер, 2006. - 208 с.

5. Ельконін Д.Б. До проблеми періодизації психологічного розвитку в дитячому віці / / Зап. психол. 1971. № 4. С.6-20.

1 Вікова психологія. Навчальний посібник для вузів. 2-е вид. - М.: Академічний Проект: Альма Матер, 2005. - С. 50

2 Психологія: Підручник для студентів вищ. пед. навч. закладів: У 3 кн. Кн.1. загальні основи психології. - 3-е видання. - М.: Гуманітарний вид. центр ВЛАДОС, 1997. - С. 124

3 Виготський Л.С. Проблема віку / / Собр.соч.: В 6 т. М., 1984. Т.4 - с.244-268.

4 Ельконін Д. Б. До проблеми періодизації психологічного розвитку в дитячому віці / / Зап. психол. 1971. № 4. С. 6-20.

5 Сорокоумова Є.А. Вікова психологія. - СПб.: Пітер, 2006. - С. 26-27

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Контрольна робота
34.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Вікова періодизація Д Б Ельконіна
Вікова періодизація
Аналіз гіпотези ДБ Ельконіна про періодизації психічного розвитку
Комп`ютеризація реалізації освітньої технології система розвивального навчання ДБ Ельконіна
Вікова психологія 3
Вікова психологія 2
Вікова фізіологія і психофізіологія
Вікова і диференціальна психологія
Вікова та педагогічна психологія
© Усі права захищені
написати до нас