Військовий прокурор

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Військовий прокурор
ВСТУП
Проведені в Росії демократичні реформи корінним чином змінили не тільки політичний і економічний режим держави, а й сформовані суспільні відносини, психологію суспільства в цілому. Паралельно з просуванням держави і суспільства по шляху реформ розвивається і нове Російське законодавство. Однак, часом, обстановка в країні змінюється настільки стрімко, що законодавство не встигає оформити юридично виникли суспільні відносини, розробити детально і впровадити в практику механізм їх регулювання. Тому в нинішньому російському законодавстві можна знайти досить велику кількість прогалин - суспільних відносин, які потребують правової регламентації, питань, які вже стоять на законодавчій платформі, але вимагають додаткової розробки законодавцем. Як приклад можна навести російський кримінальний закон, окремі положення якого, наприклад, суперечать Конституції Росії, недостатня регламентація кримінально - процесуальним законом провадження у кримінальних справах в суді присяжних.
Така обстановка неминуче веде до посилення криміногенної обстановки в країні, підвищення рівня злочинності, укоріненню у свідомості думки про можливість уникнути відповідальності за скоєне правопорушення. І. Кант у своїй роботі "Вчення про державу і право" писав, що в правовій державі (до побудови якого і прагне Росія) "верховенство закону забезпечується достатком мудрих законів"
Різноманіття протиправних проявів, складність процесу їх виявлення і припинення передбачає не тільки повсюдне і безперервне вдосконалення законодавчої бази, але і використання в боротьбі з ними можливостей різних державних органів, спеціальним призначенням яких є здійснення правоохоронної діяльності. Сукупність таких органів утворює правоохоронну систему, кожен з елементів якої, в межах наданої йому законом повноважень, організовує свою діяльність, спрямовану на зміцнення законності і правопорядку, боротьбу зі злочинністю, захист прав і свобод особистості, прав і законних інтересів підприємств, організацій, установ та виконання інших завдань, що визначаються законодавством. Однак, у порівнянні з величезною кількістю форм і способів порушення закону, форми і методи боротьби з його порушеннями не настільки численні й, як уже зазначалося вище, суворо регламентовані законодавством. Тому функціонування одного органу правоохоронної системи в суворо визначених для нього законом межах, часом не дозволяє одноосібно виконувати покладені на органи завдання, а вимагає на ряду з використанням їх власних резервів, виконанням кожним з них своїх функцій, також і здійснення ними спільної, узгодженої діяльності для успішного вирішення єдиних для правоохоронних органів завдань. У зв'язку з цим необхідно особливо відзначити роль прокуратури Російської Федерації, яка, згідно зі ст. 1 Закону Російської Федерації "Про прокуратуру Російської Федерації" є єдиною централізованою системою органів Росії, які здійснюють нагляд за виконанням законів на всій її території, кримінальне переслідування, відповідно до наданих прокуратурі повноваженнями, а також координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.
Сказане повною мірою відноситься і до військової прокуратури - спеціалізованому органу, що діє в Російських Збройних Силах. Будучи невід'ємною частиною системи органів прокуратури Російської Федерації військова прокуратура, виконуючи завдання, покладені на неї законом "Про прокуратуру Російської Федерації", спрямовує свою діяльність на зміцнення законності і правопорядку у Збройних Силах, охорону від будь-яких посягань безпеки Росії, боєздатності і боєготовності її Збройних Сил , прав, свобод і законних інтересів військовослужбовців, військових частин, установ, організацій Збройних Сил, а також військової дисципліни та встановленого порядку несення військової служби. Необхідно також зазначити, що термін "спеціалізований орган" прийнятний у визначенні військової прокуратури лише з причини специфічності сфери її діяльності і ні в якій мірі не благає її значення, а, навпаки, лише підкреслює значимість виконуваних військовою прокуратурою функцій.
У цій роботі автор ставить завдання вирішити проблему взаємодії органів військової прокуратури з іншими правоохоронними органами та командуванням військових частин, для чого, на наш погляд, необхідно, на підставі вивчених матеріалів, розкрити поняття терміну "взаємодія", його значення в роботі військової прокуратури, ступінь правової регламентації, а також основні принципи і форми здійснення з урахуванням особливостей функціонування Збройних Сил. Крім того, для найбільш повного висвітлення даної теми за потрібне також розглянути і дати коротку характеристику суб'єктів взаємодії: військового прокурора, командування військових частин і правоохоронних органів. Так як взаємодія являє собою складний, безперервний процес, необходімимо розглянути його як окреме явище для більш точного відображення сутності останнього, а потім, кажучи про конкретні форми взаємодії, показати динаміку цього процесу.
Г Л А В А 1 "Поняття, значення, правова регламентація та форми взаємодії"
Поняття взаємодії та її сутність.
Термін "взаємодія" відсутня в законі, проте він широко використовується і в теорії і на практиці, оскільки вдало відображає характер колективних зусиль різних правоохоронних органів при вирішенні поставлених перед ними завдань. Тому, розкриваючи це поняття необхідно враховувати його смислове значення. У широкому сенсі "взаємодія" виступає як філософська категорія, що відображає процеси впливу об'єктів один на одного, їх взаємну зумовленість і породження одним об'єктом іншого. При цьому взаємодія виступає як об'єктивна і універсальна форма руху, розвитку, що визначає існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи. Таке визначення взаємодії є всеосяжним і стосується для відображення будь-яких процесів і форм прояву свідомості. Тому для більш ясного розуміння терміну "взаємодія" стосовно до даної теми, звернемося до більш вузького і найбільш часто употребляемому, в смисловому плані, значенням, яке за своєю сутністю співзвучне з поняттям "координація" (від латинського "з-" спільно, "ordinatio "- впорядкування - взаємозв'язок, узгодження), тобто взаємопов'язана, узгоджена діяльність, різних його суб'єктів, у даному випадку - військового прокурора з командуванням або правоохоронними органами. Такий взаємозв'язок або взаємні дії можливі при наявності деяких умов. По - перше, у взаємодії повинні брати участь як мінімум два суб'єкти. Це означає, що кожен з учасників повинен ясно усвідомлювати, що він є суб'єктом взаємодії і виконує покладені функції спільно з іншим суб'єктом. З цього положення випливає наступне умова - спільність цілей і завдань для всіх учасників взаємодії. Роз'єднаність в цілях і завданнях веде втрати сенсу взаємодії, бо в цьому випадку кожен з учасників виконує інші по відношенню до іншого, завдання або досягає інших цілей, робить це самостійно і отже ні про яке взаємодію в даному випадку не може бути й мови. Говорячи про єдність завдань і цілей, необхідно відзначити, що зміцнення законності і правопорядку, боротьба зі злочинністю - є єдиними завданнями для всіх правоохоронних органів. Виконання цих завдань складається з ряду послідовно розв'язуваних етапів, більш конкретизованих за своїм змістом.
Те ж саме можна сказати і про цілі, що досягаються в процесі взаємодії, які ставлять перед собою військові прокурори. Під цілями розуміється стан або результат, яких в даний час ще немає, але які намічено досягти, в тому числі і в процесі взаємодії з іншими правоохоронними органами або командуванням військових частин. Ступінь досягнення поставлених цілей при здійсненні взаємодії називають його ефективністю. Чим більше ступінь досягаються цілей, тим більше ефективність. Однак цілі можуть бути неоднакові і нерівноцінні. У юридичній літературі вони поділяються за ступенем їх важливості на цілі високого і більш низького рівня.
Вищий рівень цілей - це власне завдання військової прокуратури, закріплені у ст.2 Положення про військовій прокуратурі. Їх досягнення означає, що повністю дотримуються права і свободи військовослужбовців, військових будівельників, призваних на збори військовозобов'язаних, членів їх сімей, цивільного персоналу Збройних Сил та інших громадян, права та законні інтереси військових частин, установ, ВНЗ, підприємств та організацій Збройних Сил, що забезпечується охорона від будь-яких посягань безпеки Російської Федерації, боєготовності та боєздатності її Збройних Сил, військової дисципліни та статутного порядку несення військової служби. Таким чином, мета взаємодії вищого рівня можна визначити як зміцнення законності та правопорядку. Кінцевою метою всієї діяльності військових прокурорів є зміцнення законності та правопорядку у Збройних Силах Російської Федерації. Отже, вища мета взаємодії - це мета всього багатогранної діяльності військової прокуратури. Досягнення цієї мети також домагаються і інші правоохоронні органи та органи військового управління.
Вищий рівень цілей - це досягнення вищого рівня ефективності взаємодії, що означає повне виконання його мети - точного виконання закону всіма особами. Це означає і створення соціальних і моральних умов, що виключають вчинення протиправних діянь і антигромадських проявів. Мається на увазі одночасне досягнення і високого рівня свідомості суб'єктів, для яких точне виконання законів стає життєвою необхідністю. Однак, вища мета діяльності військової прокуратури, в тому числі і організованого взаємодії в даний час розглядається як ідеальна, бажана. Вона виступає етапом до якого прагне військова прокуратура, здійснюючи взаємодія. Тому на практиці військові прокуратури, виходячи з наявних можливостей, ставлять більш реальні цілі: домогтися зниження правопорушень, домогтися припинення зростання правопорушень або навіть припинити їх зростання, маючи на увазі в перспективі через кілька років або навіть більш пізній період часу, досягти вищої мети - точного виконання законів усіма суб'єктами. Але такі цілі, тобто цілі найближчого періоду (зазвичай цілі роки) для військової прокуратури виступають в якості вищих. Теж можна сказати і щодо завдань. Військові прокурори як би поступово, поетапно домагаються досягнення вищих цілей. Тому на кожному етапі взаємодії вища мета визначається з урахуванням конкретних обставин. Точне ж виконання законів усіма суб'єктами в такому випадку може розглядатися як вища перспективна мета. Вона може бути досягнута в перспективі шляхом досягнення цілей кожного конкретного періоду. Назвемо їх поточними цілями.
Цілями взаємодії більш низького рівня можуть виступати:
- Збір відомостей про порушення закону. Мається на увазі збір відомостей не про всі порушення, а тільки про тих, для усунення яких потрібне втручання військового прокурора;
- Виявлення порушень законів, встановлення обставин їм сприяють та осіб, що порушили закони;
- Вжиття заходів щодо фактичного усунення порушень законів, причин порушень та умов, що їм сприяють та притягнення до відповідальності винних осіб. Передбачається своєчасне і повне виявлення і усунення порушень законів і що їм сприяють;
- Охорона прав і свобод військовослужбовців, військових будівельників та інших суб'єктів, прав і законних інтересів військових частин, організацій та установ;
- Попередження порушень законів та підвищення правових знань посадових осіб, військовослужбовців, військових будівельників та інших громадян. Досягненню мети попередження порушень законів та підвищення правових знань посадових осіб в процесі здійснення взаємодії, сприяє вся багатогранна діяльність військових прокурорів.
Третім важливим умовою здійснення взаємодії є узгодженість дій усіх його суб'єктів в часі. Наприклад, якщо інформація про правопорушення надходить від командування військових частин тоді, коли ці порушення вже виявлені іншими засобами (прокурорською перевіркою, надійшов сигнал від інших осіб тощо), то таке "взаємодія" навряд чи буде ефективним. Тому, кожен із суб'єктів повинен чітко розуміти відведену йому у взаємодії роль і своєчасно включатися в діяльність іншого суб'єкта. Зі сказаного вище може скластися враження, що взаємодія - явище періодичне та вдаються до нього в міру необхідності. Однак це не так. Взаємодія - це дуже складний, динамічний і безперервний процес. У місці з тим, щоб краще вивчити будь - яке явище або предмет, всебічно зрозуміти його сутність, зручніше розглянути його в статиці. Для кращого розуміння процесу взаємодії, на наш погляд, доцільніше розглянути його спочатку як явище і, розкривши основні його положення, розглянути динаміку цього процесу. Тому, повертаючись до часових параметрів даного процесу, необхідно відзначити, що узгодженість дій у часі передбачає активність всіх його суб'єктів, а не тільки його організатора. Кожен із суб'єктів, усвідомлюючи свою роль у цьому процесі і, проявляючи розумну ініціативу, своєчасно здійснює необхідні дії.
Процес взаємодії, як вже зазначалося вище, процес складний, багатогранний і безперервний. Він охоплює собою майже всі сфери діяльності військового прокурора, проте не завжди взаємодії приділяється належна увага. Будь-який військовий прокурор так чи інакше взаємодіє і з правоохоронними органами та органами військового управління, але як і будь-який інший працівник військової прокуратури, він може підтримувати особисті стосунки з представниками вищезазначених органів. Такий взаємозв'язок не є предметом розгляду даної теми, однак, необхідно відзначити, що налагодження більш тісних зв'язків між зазначеними суб'єктами може надати значну допомогу в процесі їх взаємодії. Це аж ніяк не означає, що при здійсненні взаємодії можливе внесення в службові відносини духу панібратства, принципу "ти - мені, я - тобі". Однак правильне розуміння духу товариства, усвідомлення виконання спільної справи, взаємовиручка (у правильному розумінні цього слова) можуть значно підвищити ефективність роботи всіх вищевказаних органів, заощадити дорогоцінний час, який можна з користю використовувати на інших напрямках діяльності військового прокурора.
Крім перерахованих вище умов необхідно враховувати ряд важливих вимог, що пред'являються до взаємодії і відображають сутність складаються в зв'язку з цим відносин. Перелічимо їх:
По - перше, взаємодія має будується на основі суворого дотримання вимог законності, тобто здійснюватися відповідно до приписів законів і підзаконних нормативних актів, що регулюють як спільну діяльність, так і порядок функціонування кожного органу окремо.
По - друге, воно не повинно призводити до злиття діяльності органів, тобто повинно здійснюватися в умовах чіткого розмежування компетенції взаємодіючих правоохоронних органів. Необхідність такого розмежування обумовлена ​​виконанням завдання забезпечення об'єктивності та обгрунтованості проведених заходів. Практика показує, що злиття функцій аналізованих органів призводить до серйозних порушень законності. Виходячи з цієї вимоги, працівник прокуратури (прокурор) ні за яких обставин не має права брати участь в оперативно - розшукових заходах, що проводяться органами дізнання, або здійснювати такі заходи самостійно.
По - третє, провідна роль у взаємодії органів належить прокуратурі (працівникові прокуратури). Саме прокуратура є безпосереднім організатором, координаторами керівником спільної діяльності органів. Тільки їй законом надано право приймати рішення про те, чи залучати до участі додаткові сили і засоби, і якщо так, то на якому етапі і для вирішення яких конкретно цілей.

Правова регламентація взаємодії.
Як вже зазначалося, взаємодія має здійснюватися відповідно до приписів законів підзаконних нормативних актів, що регулюють як спільну діяльність, так і порядок функціонування кожного органу окремо. Виходячи з цього положення можна зробити висновок, що правову основу взаємодії становлять: Конституція Російської Федерації, Закон Російської Федерації "Про прокуратуру Російської Федерації", Положення про Військовій прокуратурі, накази Генерального прокурора Російської Федерації та інші нормативно - правові акти, що регулюють дану сферу діяльності. Проте складність цього питання полягає в тому, що регламентація як така в законі відсутня, та й сам термін, як уже зазначалося, в законі не використовується, а там, де йдеться про взаємодію використовується його синонім - термін "координація". Пряме згадка про взаємодію ми знайдемо лише в Законі Російської Федерації "Про прокуратуру Російської Федерації" від 17 листопада 1995 року; стаття четверта Положення про Військовій прокуратурі закріпила взаємодія як один із принципів організації діяльності Військової прокуратури; стаття четверта Інструкції органам дізнання Збройних Сил та інших військових формувань визначає проведення оперативно - розшукових дій у взаємодії з Військовою прокуратурою. Інших, прямих вказівок на порядок організації та проведення взаємодії в законодавстві немає. Не виключенням є і накази Генерального прокурора: в яких він вимагає поліпшення взаємодії прокуратури з іншими правоохоронними органами. Положення про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю, згідно від Закону РФ "Про прокуратуру РФ" затверджене Президентом РФ існує лише в межах згадки про нього в статті 8 Закону та поповнює собою список прогалин Російського Законодавства. Прийнятий 17.11.95. закон Російської Федерації "Про прокуратуру Російської Федерації" у новій редакції звичайно ж поліпшив становище прокуратури, звільнивши її від вирішення питань простою вагонів, недопоставки продуктів та інших не властивих прокуратурі функцій, але в той же час про такому важливому елементі діяльності прокуратури як взаємодія законодавець замовчує: роблячи регулюючу взаємодія норму бланкетной.
Тому прокурори намагаються максимально використовувати всі вказівки, які існують в нормативній базі, а також положення, розроблені юридичною наукою, які необхідно перекласти на суворий мова закону і впровадити в практику. Чітке визначення сутності розмежування прав і обов'язків суб'єктів взаємодії, його форм не тільки підвищить якість проведення останнього, але і дозволить виключити зайві суперечки про сутність даного процесу. А.М. Ларін, наприклад, вважає, що взаємодія прокуратури та органів дізнання неможливо, бо "наділення працівника прокуратури такими повноваженнями по відношенню до органу дізнання обумовлює їх нерівність у діяльності з розслідування злочинів" Проте з цим твердженням важко погодитися, оскільки потреба у використанні тих чи інших повноважень органів дізнання та прокуратури носить обопільний характер. Крім того, орган дізнання не знаходиться в адміністративному підпорядкуванні прокуратури, що виключає можливість оперативного управління ним з боку останнього, а отже, і верховенство одного над іншим. Термін "взаємодія" надійно вкорінився в юридичній літературі, працівники правоохоронних органів точно розуміють його сенс, тому навряд чи слід виключати його з правового лексикону.
Говорячи про правову регламентації взаємодії необхідно відзначити і роль планування в його здійсненні. У планах роботи прокуратур формулюються основні завдання на даний період, точно визначаються головні ланки роботи і всі заходи організаційного забезпечення запланованих заходів, у тому числі і взаємодії, починаючи з взаємодії всіх прокурорів і відділів прокуратури, і закінчуючи взаємодією прокуратури з іншими органами. При плануванні взаємодії військовий прокурор враховує ряд важливих факторів, і, перш за все, стан законності в обслуговуваних військових частинах і на всій території адміністративної одиниці, завдання територіальних правоохоронних органів, структуру і динаміку злочинності і т.д. Всю цю інформацію військовий прокурор отримує в ході вже організованої взаємодії на попередній період, а також у ході участі в координаційних нарадах з представниками територіальних правоохоронних органів, командуванням військових частин.
Планування взаємодії на поточний період часу дозволяє підійти до взаємодії з науковою основою, регламентувати цей процес у правовому відношенні, знаходити найбільш ефективні форми його здійснення. Виходячи з цього можна сказати, що план роботи військової прокуратури на даний період також входить у правову основу організації та здійснення взаємодії військового прокурора з командуванням та правоохоронними органами.
І, таким чином, зі сказаного випливає, що взаємодія - це взаємопов'язана, узгоджена по місцю і часу діяльність кількох його суб'єктів, спрямована на виконання спільного завдання зміцнення законності і правопорядку та боротьбу зі злочинністю. У літературі міститься чимало різноманітних визначень поняття взаємодії. Часом вони значною мірою відрізняються один від одного, що обумовлено конкретними цілями та методиками проводилися їх авторами досліджень. Проте наявні відмінності, як правило стосуються лише окремих сторін розглянутого поняття і не зачіпають його сутності. Відрізняючись в деталях, пропоновані різними авторами визначення зводяться до розуміння взаємодії як спільної, узгодженої за цілями (завданням), місцеві і часу діяльності працівників різних органів, можливості комплексного використання цими органами всіх наданих ним коштів в інтересах усіх учасників взаємодії.
Взаємодія являє собою узгоджену діяльність прокуратури, міліції, органів юстиції та судів між собою, а також з іншими державними та громадськими органами та організаціями в боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Взаємодія здійснюється тільки у вирішенні спільних завдань правоохоронних органів. При здійсненні специфічних завдань, зокрема таких, як нагляд за виконанням законів органами дізнання та попереднього слідства, розгляд судом конкретних кримінальних справ, взаємодія виключається, оскільки втручання в компетенцію інших органів неприпустимо.
Взаємодія органів прокуратури, внутрішніх справ, юстиції та судів полягає в узгодженості їх дій, спрямованих на зміцнення законності і правопорядку, попередження та викорінення злочинів, виховання посадових осіб і громадян у дусі сумлінного виконання своїх конституційних обов'язків і поваги законів, що здійснюються в межах компетенції цих органів способами і методами, властивими кожному з них.
Виходячи з вищевикладеного, в ламанні визначення терміна до даної теми, можна сказати, що взаємодія військового прокурора з командуванням та правоохоронними органами - це засноване на законі, узгоджене за місцем, цілям і часу напрямок діяльності військового прокурора, командування військових частин та інших правоохоронних органів з рішенням стоять перед ними завдань у правоохоронній сфері діяльності.
РОЗДІЛ 2. Суб'єкти взаємодії.
Боротьбу з правопорушеннями не можна уявляти собі як мимовільно, стихійно складаний процес, об'єднаний спільною метою, однією волею і відповідальністю багатьох людей за стан справ. Тут кожна посадова особа і кожен орган займають строго певне місце, вирішують строго певні завдання. Плануючи організацію взаємодії на даний період, військовий прокурор обирає його суб'єктів залежно від тих завдань (цілей), вирішення яких він прагне досягти в процесі його здійснення, а також залежно від ролі, що відводиться в цьому процесі опонентові. Важливим чинником у вирішенні цього питання є і компетенція органу - суб'єкта взаємодії. Це означає, що військовий прокурор також повинен враховувати чи здатний даний орган, наділений даними повноваженнями бути суб'єктом взаємодії при відводиться йому в цьому процесі ролі і якщо так, то наскільки ефективно буде його участь. Тому, організовуючи взаємодія з командуванням та правоохоронними органами військовий прокурор повинен чітко уявляти собі можливості цих органів та їх структуру з тим, щоб найбільш ефективно використовувати їх у процесі організованого взаємодії.
Командування як суб'єкт взаємодії
В основі військового управління Збройних Сил Російської Федерації лежать принципи централізації, повного єдиноначальності та військової дисципліни, які характеризують військове управління як специфічну частину державного управління, реалізуються військовим апаратом держави в процесі здійснення ним повсякденному виконавчо-розпорядчої діяльності. Органи військового управління являють собою відносно відокремлену систему органів державного управління, об'єднану Міністерством оборони. Ця система військового управління утворюється з відповідних частин (органів), що діють на різних рівнях і певних межах.
Система військового управління Збройних Сил Російської Федерації складається з центральних органів, органів управління військових округів, груп військ, флотів, округів ППО, органів управління об'єднань, військових з'єднань і частин, військових комісаріатів (місцевих органів військового управління), начальників гарнізонів (старших морських начальників) і військових комендантів.
Як специфічного органу військового управління прийнято виділяти ШТАБИ. Штаб - це основний орган у руках відповідного командира по оперативному управлінню підлеглими військами.
Всі органи військового управління мають певну внутрішню структуру, необхідні галузеві та функціональні підрозділи, відповідні посади, які встановлюються компетентними органами або вищими органами державної влади і управління.
Органи управління військовими об'єднаннями, з'єднаннями і військовими частинами складаються з військових посадових осіб, які здійснюють функції командування: командувачів та командирів об'єднань, з'єднань і частин, їх заступників і підлеглих їм штабів і служб. На відміну від органів військового управління округів, органи управління об'єднань, з'єднань і частин будуються не за територіальною ознакою. Вони здатні до швидкого пересування разом з керованими ними військами і здійснюють переважно як командну діяльність, так і необхідні адміністративно-господарські функції.
Структура управління окремої військової частини та обов'язки її посадових осіб визначені Статутом внутрішньої служби Збройних Сил Російської Федерації.
Командир є єдиноначальником в мирний і воєнний час і несе повну відповідальність за бойову, мобілізаційну готовність підрозділи, бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу та безпека військової служби; за внутрішній порядок; за стан і збереження озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів, за технічний, матеріальне, медичне, фінансове, соціально-правове і побутове забезпечення.
Заступник командира, який є за посадою його першим заступником, відповідає за організацію і стан бойової підготовки, підтримання внутрішнього порядку і дисципліни.
Основним органом командира з управління частиною, підрозділом є штаб полку. Для проведення в життя рішення командира начальнику штабу надано право віддавати наказ від імені командира полку. Про всі найбільш важливих відданих розпорядженнях (накази) начальник штабу доповідає командирові. У військовій частині, де посада заступника командира не передбачена штатом, його обов'язки виконує начальник штабу.
Заступник командира з виховної роботи в мирний і воєнний час відповідає за виховну роботу в частині, військову дисципліну, морально-психологічний стан і суспільно-державну підготовку особового складу, за дієвість роботи із соціально-правового захисту військовослужбовців, членів їх сімей і цивільного персоналу; за соціально-правове інформування, психологічне та культурно-дозвільний забезпечення в частині.
Господарською діяльністю та спеціальними службами командир керує через заступника з тилу, а також через начальників спеціальних служб (ракетно-артилерійського озброєння, хімічної, медичної, фінансової, продовольчої і ін)
Зі сказаного можна зробити висновок, що командир виконує покладені на нього обов'язки одноосібно, але через підлеглих йому посадових осіб, відповідальних за різні напрямки діяльності командира. Правова підстава взаємодії військового прокурора з командуванням, а також обов'язки посадових осіб апарату командування закріплені у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил Російської Федерації та інших нормативно-правових актах (директиви, накази, розпорядження), більш детально регламентують діяльність начальників різних служб і підрозділів частини.
Тому, при вживанні терміна "командування" мається на увазі весь апарат органів військового управління (в залежності від його рівня), бо будь-яке з його посадових осіб може виступати як суб'єкт взаємодії, представляючи діяльність командира в даному напрямку і володіючи певною часткою адміністративно-владних повноважень з здійснення функцій управління життєдіяльністю об'єднання, з'єднання, частини.
Однак з точки зору організації взаємодії коло військових посадових осіб значно ширше. У нього можна включити і начальників гарнізонів, їх заступників і помічників, начальників служб гарнізону, військових комендантів, їх заступників і помічників, а також військових комісарів територіальних військових комісаріатів, які, в силу свого службового становища також можуть бути суб'єктами взаємодії. Наприклад, начальник гарнізону по колу питань, віднесених до його відання, видає накази, обов'язкові для всіх військовослужбовців гарнізону. Він, зокрема, розробляє гарнізонні плани різних заходів; розміщує за вказівкою командувача військами округу військові частини, які прибувають до гарнізону; виділяє з дозволу командувача військами військового округу підрозділу (частини) для боротьби з пожежами і зі стихійними лихами; призначає виробництво дізнань і привертає до відповідальності військовослужбовців, які не належать до складу частин даного гарнізону, за вчинені ними проступки.
Військовий комендант гарнізону підпорядковується начальнику гарнізону. Він безпосередньо відповідає за підтримання високої військової дисципліни серед військовослужбовців у громадських місцях і на вулицях, за правильне і пильне несення служби гарнізонними караулами і патрулями, за належне утримання заарештованих на гауптвахті. Військовий комендант гарнізону веде облік всіх військових частин гарнізону, а також військовослужбовців, які прибувають у відрядження або у відпустку, засвідчує час їх прибуття в гарнізон і вибуття з гарнізону, вказує причини затримки військовослужбовців у гарнізоні. На нього також покладено обов'язки конвоювання осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності в місця утримання під вартою, до суду, до місця відбування покарання.
Військові комісаріати - органи військового управління, утворені стосовно адмінстративних - територіальним поділом країни. Військові комісаріати засновуються Міністерством Оборони Російської Федерації і є місцевими органами військового управління, що входять в єдину систему органів військового управління. Загальне керівництво Військовими комісаріатами здійснює Генеральний штаб Збройних Сил Російської Федерації, а у військових округах - командувачі військами військових округів.
Військові комісаріати є організаторами військової роботи на місцях, здійснюють тісний зв'язок Збройних Сил Російської Федерації з джерелами їх формування та поповнення.
У число основних завдань Військових комісаріатів входить проведення заходів з обліку людських і народно - господарських ресурсів в інтересах Збройних Сил Російської Федерації, підготовки та здійснення мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах Російської Федерації, призову громадян на військову службу та навчальні збори.
На Військові комісаріати покладається також підготовка матеріалів для призначення пенсій військовослужбовцям та їх родинам. Військові комісаріати сприяють у забезпеченні жилою площею військовослужбовців, які звільняються зі Збройних Сил; підбирають і направляють кандидатів у військові ВНЗ, на навчальні збори і курси з підготовки офіцерів запасу.
Військові комісаріати розглядають і вирішують скарги і заяви призовників, військовозобов'язаних, військовослужбовців, інвалідів війни, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих воїнів.
Військові комісаріати мають право:
видавати накази в межах повноважень, наданих їм законодавством
застосовувати відповідно до чинного законодавства заходи адміністративного впливу до військовозобов'язаних і призовників за порушення військового обліку.
Роль військових комісарів у взаємодії полягає в тому, що вони передають органам територіальної прокуратури матеріали про притягнення до відповідальності громадян, які ухиляються від чергового призову, а також посадових осіб, що перешкоджають своєчасній явки громадян на призовні дільниці. Вони ж, надають характеризують матеріали на які вчинили злочин військовослужбовців.
Правоохоронні органи.
Під правоохоронними органами прийнято розуміти систему державних органів, що здійснюють правоохоронну діяльність. Дану систему утворюють: прокуратура Російської Федерації (в тому числі і військова), суди, органи дізнання та попереднього слідства, арбітраж, нотаріат і деякі інші органи. Характеризувати кожен з цих органів - значить піти від викладу теми даної роботи, бо правоохоронні органи - величезна і складна система, нарешті, це цілий курс лекцій провідних юридичних ВНЗ країни. Разом з тим необхідно дати коротку характеристику одного з органів, до допомоги якого військова прокуратура вдається найбільш часто. Цими органами є різні структурні підрозділи МВС Російської Федерації, особливо - міліція. І це не випадково, адже міліція, формуючись переважно за територіальним принципом, ближче інших правоохоронних органів стоїть до населення. Тому саме сюди надходить переважна більшість заяв і повідомлень про злочини і правопорушення, і саме працівники міліції першими приймають по них належні заходи реагування. Саме тому міліція по праву вважається основним органом дізнання нашої країни, а Кримінально - процесуальний кодекс, даючи їх перелік ставить міліцію органом дізнання № 1.
Організаційно міліція входить до системи МВС Російської Федерації, куди крім неї включені слідчі апарати, органи державного пожежного нагляду, виправно-трудові установи, слідчі ізолятори, військові частини, з'єднання і установи внутрішніх військ МВС Російської Федерації. Тому було б грубою помилкою ставити знак рівності між поняттями "міліція" та "орган внутрішніх справ", бо міліція є лише одним з апаратів останнього, хоча і найбільш розгалуженим і численним.
Не є міліція і єдиним органом дізнання в системі МВС Російської Федерації. Відповідно до статті 2 інструкції з організації та виробництва дізнання в органах внутрішніх справ органами дізнання в системі МВС Російської Федерації поряд з міліцією є начальники виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, органи державного пожежного нагляду, командири військових частин і з'єднань внутрішніх військ МВС Російської Федерації .
Будучи складовою частиною системи органів внутрішніх справ, міліція покликана забезпечити охорону громадського порядку, прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій від злочинних та інших антигромадських посягань. Свою повсякденну діяльність міліція будує на основі Закону Російської Федерації від 18.04.1991г. "Про міліцію", а також на базі прийнятих у його розвиток відомчих нормативних актів.
Чинним законодавством на міліцію покладено такі обов'язки:
підтримання громадського порядку в населених пунктах і на транспортних магістралях;
попередження і припинення злочинів та правопорушень;
прийняття необхідних заходів до виявлення і розкриття злочинів, виявлення причин, що їх породжують;
порушення кримінальних справ і виконання необхідних слідчих дій для встановлення і закріплення слідів злочинів;
виробництво дізнання у кримінальних справах в межах наданої компетенції.
Таким чином, виробництво дізнання є далеко не єдиною функцією міліції. Більше того, цей вид її діяльності не є і основним, так як виступає у якості похідного від інших не процесуальних функцій міліції, а саме - функцій охорони громадського порядку, виявлення, припинення і попередження правопорушень.
Цим обумовлена ​​і структура міліції. До неї входить підрозділ зовнішньої патрульно-постової служби, кримінальний розшук, паспортної роботи та ДАІ, які створюються, як уже зазначалося, за територіальною ознакою. На залізниці, водному і повітряному транспорті створюються відповідні підрозділи транспортної міліції.
Оскільки деякі підрозділи міліції, співробітники яких наділені правом провадження дізнання, здійснюють і оперативно-розшукову діяльність, як засіб реалізації покладених на них обов'язків щодо виявлення, припинення і попередження злочинів, ми можемо говорити про міліцію, як про специфічний органі. Специфікою міліції як органу дізнання як раз і є та обставина, що її підрозділи у своїй діяльності поєднують як процесуальні функції - виробництва дізнання, так і не процесуальні - здійснення оперативно-розшукових дій та діяльності з охорони громадського порядку. Це специфічна властивість міліції особливо цінно для військового прокурора при організації взаємодії. Часом, не процесуальний шлях роботи міліції дуже ефективний в роботі військової прокуратури, бо оперативна інформація, доповнюючи собою процесуально отримані докази, ясніше змальовує ту чи іншу подію, що цікавить військового прокурора або слідчого військової прокуратури. Приміром, у військову прокуратуру Наро-Фомінського гарнізону надійшла заява від командира військової частини 63622 з проханням захистити його від наклепу, що міститься в листах, що надходять у різні інстанції, включаючи Уряд Російської Федерації, Міністерства Оборони Російської Федерації, Головну військову прокуратуру. У них містилася інформація про те, що начальник госпіталю (військова частина № 63622) незаконно набуває житло в місті Наро-Фомінську та м. Москва для себе і своїх родичів, причому кошти на придбання житла він отримує шляхом зловживання службовим становищем. При проведенні перевірки отриманої заяви, факти, що містяться в листах не підтвердилися, а особи їх підписували залишилися анонімними, бо автори підписувалися вигаданими іменами. Встановити факт анонімності в даному випадку допоміг Наро-Фоминский паспортний стіл, а взаємодія зі співробітниками Особливого відділу військової частини № 19612 допомогло звузити коло можливих анонімників до кількох осіб з більш ніж півтисячний колективу госпіталю.
Військовий прокурор
З положень Закону Російської Федерації "Про прокуратуру Російської Федерації" від 17.11.95г. випливає, що повноваження, якими законодавець наділив прокурора можна розділити на дві великі групи. У першу входять його повноваження щодо здійснення наглядової діяльності. Другу групу складають повноваження прокурора з кримінального переслідування осіб, які вчинили злочини та інші правопорушення, координація діяльності правоохоронних органів; участі прокурора у розгляді справ судами; правотворча діяльність прокурора. Наділяючи прокурора таким широким спектром повноважень, законодавець також закріпив у статті 4 Закону положення згідно з якими прокурор здійснює свою діяльність незалежно від органів влади та державного управління, і підзвітний лише вищестоящому прокурору, аж до Генерального прокурора Російської Федерації. Це положення є гарантією незалежності, об'єктивності та неупередженості діяльності прокуратури. Крім того, прокурор, як посадова особа, наділений адміністративно-владними повноваженнями і особливістю статусу прокурора є те. що його законні вимоги обов'язкові для виконання усіма громадянами, установами підприємствами і організаціями.
Повноваження прокурора, перелічені в статтях 22, 27, 30, 33 Закону Російської Федерації "Про прокуратуру Російської Федерації" в узагальненому вигляді зводяться до того, що прокурор в праві:
входити на територію різних установ, підприємств і організацій;
вимагати надання необхідних документів, матеріалів, статистичних та інших відомостей та їх копій для з'ясування питань, що виникли;
викликати громадян та посадових осіб і вимагати надання пояснень по будь-яких питань;
розглядати скарги, заяви і пропозиції і приймати по них рішення;
призначати проведення перевірок і ревізій і вимагати звіт про їх проведення;
давати письмові та усні вказівки органам дізнання попереднього слідства і вимагати їх виконання;
залучати осіб до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності;
вимагати усунення правопорушень;
скасовувати суперечать закону вимоги посадових осіб, а також видані ними накази, інструкції та інші акти;
вносити протести та подання, виносити постанови;
порушувати кримінальні справи щодо осіб, які вчинили злочини і проводити з будь-яких справах слідчі дії;
захищати інтереси особистості, підприємств, установ і організацій у суді;
вносити до відповідних органів пропозиції про прийняття нормативно-правових актів, їх доповнення чи перегляд.
Крім того, згідно зі ст. 47 Закону військові прокурори, маючи в межах своєї компетенції повноваженнями, зазначеними в Законі також має право:
брати участь у засіданнях колегій, військових рад, службових нарадах органів військового управління;
призначати позавідомчі перевірки і ревізії, витрати на проведення яких відшкодовуються за постановою прокурора органу військового управління, де перебувають на постачанні перевіряються установи і частини;
вимагати забезпечення охорони, утримання і конвоювання осіб, які перебувають на військових і гарнізонних гауптвахтах, в інших місцях тримання затриманих і взятих під варту, відповідно військовими частинами, військовими комендантами, караулами з конвоювання внутрішніх військ, органами та установами внутрішніх справ;
негайно звільняти з гауптвахт, інших місць утримання заарештованих і ув'язнених під варту осіб, які незаконно там перебувають.
З аналізу структури і повноважень суб'єктів взаємодії, а також статей 4 і 9 Положення про Військовій прокуратурі, в яких закріплені важливі форми взаємодії, можна зробити висновок, що обов'язок організовувати, безпосередньо здійснювати і контролювати виконання вимог щодо зміцнення законності і правопорядку, попередження правопорушень у Збройних Силах Російської Федерації покладено на військове командування за активного сприяння правоохоронних органів (у даному разі військового прокурора і деяких ін.) З цього положення як би сам собою напрошується висновок, що й ініціатором взаємодії, його активним організатором повинен виступати орган військового управління, однак, такий висновок буде абсолютно невірний, тому що, як і правоохоронні органи, командування військових частин здійснює правоохоронну діяльність у межах своєї компетенції , тобто вони виконують єдину задачу, іншими словами, роблять одне, вигідне кожної із сторін справа. Тому, говорячи про ініціативу в організації взаємодії, необхідно відзначити, що вона повинна виходити від кожного із суб'єктів взаємодії, незалежно від його ролі, компетенції і форми здійснення взаємодії.

РОЗДІЛ 3 "Організація, форми і методи взаємодії військового прокурора з командуванням та правоохоронними органами"
Організація взаємодії військового прокурора з командуванням та правоохоронними органами.

Як і будь-яка інша діяльність військового прокурора, організація взаємодії починається з його планування. План роботи військової прокуратури, в тому числі і план організації та здійснення взаємодії, як вже зазначалося вище - є частина правової основи діяльності військового прокурора. При плануванні організації взаємодії військовий прокурор, на наш погляд, повинен спланувати його, розбивши на три етапи:
організація
безпосередньо здійснення
закінчення
На першому етапі військовий прокурор повинен, виходячи з аналізу стану законності в обслуговуваних військових прокуратурах, територіальної одиниці в цілому, вказівок вищестоящих прокурорів вибрати (установити) конкретних суб'єктів взаємодії, напрямок своєї діяльності, за яким взаємодія буде здійснюватися, вивчити матеріали взаємодії з цими суб'єктами або по цьому напрямку за минулий період, визначити можливі ролі суб'єктів, момент початку взаємодії, його форму і закінчення. Крім того, з аналізу вищевикладених документів, військовий прокурор повинен зробити висновки про позитивні і негативні моменти здійснюваного взаємодії і вжити заходів, відповідно, до закріплення та викорінення досвіду попереднього взаємодії. Склавши план взаємодії, військовий прокурор зв'язується з передбачуваними суб'єктами, наприклад з командиром військової частини, та узгоджує з ним складений план. Командир або інший суб'єкт, у свою чергу дає йому оцінку, вносить зауваження та пропозиції, тобто коректує спільну діяльність, або представляє свій план здійснення взаємодії. Якщо суб'єктів взаємодії кілька, то для узгодження своїх дій вони організують координаційна нарада, в ході якого відпрацьовуються всі етапи майбутнього взаємодії.
Другий етап являє собою безпосередньо взаємодія, тобто реалізацію наміченої суб'єктами програми.
Третій етап припускає під собою аналіз, розбір виконаної роботи, підведення підсумків та узагальнення отриманих даних, а також вироблення плану подальших спільних дій.
Проте, взаємодія, як уже зазначалося вище, це безперервний процес і тому розгляд його як окремо взятого явища суперечило б його філософської концепції. Тому виділені етапи організації взаємодії можна вважати відносно умовними. Це також підтверджується тим, що описані вище етапи організації взаємодії можуть виступати як самостійні форми його здійснення і тому визначати конкретний момент початку взаємодії, а вже тим більше його кінця неприпустимо, бо в цьому випадку загубиться його зміст. Основним показником безперервності здійснення взаємодії є обмін інформацією між різними органами - суб'єктами. Будучи одночасно і формою взаємодії і, проходячи червоною ниткою через весь процес його здійснення, він показує безперервність цього процесу і є однією з його характеристик.
Форми взаємодії
При визначенні поняття форм взаємодії слід виходити з основоположного, філософського розуміння форми, як зв'язку і способу взаємодії частин та елементів предмета і явища. Такий підхід дозволяє розглянути форми взаємодії як спосіб організації та здійснення взаємодіючими органами спільної діяльності з вирішення поставлених перед ними завдань.
Як випливає з даного визначення, форми взаємодії можна підрозділити на 2 види: по-перше - це форми організації взаємодії, а по-друге - форми його здійснення.
Форми організації взаємодії показують, яким чином одна сторона спонукає іншу сторону до виконання тих дій, які необхідні для неї на даному етапі. З урахуванням розглянутих вище правових засад взаємодії та особливостей такої взаємодії, до форм даного виду слід віднести, наприклад, напрям військовим прокурором органу дізнання окремого доручення або вказівки з виробництва слідчих та розшукових дій, залучення інших осіб до спільного розгляду виявлених порушень та ін
Форми здійснення взаємодії показують, яким чином його учасники вирішують поставлені перед ними завдання. Такими формами в розглянутому взаємодії є, наприклад, надання органом дізнання сприяння військовій прокуратурі при провадженні окремих слідчих дій, прийняття негайних заходів до усунення виявлених у ході перевірки порушень та ін
Крім того, слід враховувати, що діяльність військового прокурора можна розділити на дві групи:
процесуальну, тобто регламентовану кримінально - процесуальним кодексом та наглядову, регламентовану законом Російської Федерації "Про прокуратуру Російської Федерації" Тому діяльність суб'єктів при взаємодії може бути або процесуальної, або непроцессуальной (організаційної).
Необхідні контакти з командирами та зазначеними вище органами в межах своєї компетенції встановлюють і підтримують всі оперативні працівники військової прокуратури гарнізону. Організовує і спрямовує всю цю роботу військовий прокурор, який безпосередньо вирішує основні, найбільш важливі її питання. Він же згідно зі статтею 9 Положення про Військовій прокуратурі бере участь у службових нарадах, організованих відповідним командуванням, при обговоренні питань виконання законів і військових статутів, зміцнення законності та військової дисципліни, попередження правопорушень, правового виховання військовослужбовців. Важливою обов'язком військового прокурора є участь у розробці командуванням заходів щодо вирішення цих завдань.
Взаємодія і контакти військової прокуратури гарнізону з іншими органами можуть здійснюватися:
при участі в проведенні перевірок стану військової дисципліни і правопорядку безпосередньо у військових частинах;
при виявленні злочинних або інших порушень законності, скоєних військовослужбовцями;
при проведенні загальнонаглядової заходів (перевірки порушень законності за сигналами і т.д.);
при розслідуванні конкретних кримінальних справ;
при проведенні попереджувальних заходів, виявленні та усуненні причин і умов виникнення правопорушення;
при проведенні правової пропаганди;
при організації відкритих судових процесів у присутності особового складу;
Ділові зв'язки та взаємодію припускають взаємний обмін інформацією про стан законності і дисципліни в частинах і з'єднаннях, узгодження окремих заходів по зміцненню законності і правопорядку, спільне планування і реалізація намічених заходів.
При визначенні та здійсненні спільних заходів військові прокурори і слідчі діють, виходячи із завдань і функцій військової прокуратури, в межах своїх повноважень і властивими їм формами та методами, не втручаючись у компетенцію інших органів та не підміняючи їх. Разом з тим військові прокурори, наглядайте за точним виконанням законів повинні проявляти ініціативу та активність в організації боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями, завжди пам'ятати, що зміцнення законності і правопорядку - спільна справа командування та органів військової юстиції, що успіх цієї роботи, ефективність заходів самої прокуратури багато в чому залежать від організованої і цілеспрямованої діяльності всіх взаємодіючих органів.
У статтях 4 і 9 Положення про військову прокуратуру закріплені важливі форми взаємодії військових прокурорів та органів військового управління.
Одна з найважливіших форм взаємодії - взаємний обмін інформацією про злочини і події, про стан законності, правопорядку і військової дисципліни в обслуговуваних військових частинах, а також про стан справ у територіальних правоохоронних органах.
Інформація необхідна військовому прокуророві для оперативного та належного реагування на порушення законності. Тому військовий прокурор повинен постійно мати своєчасної та об'єктивною інформацією. Постійне надходження такої інформації є однією з головних завдань військового прокурора по правильній організації своєї роботи.
Військовими статутами, іншими законодавчими та відомчими актами встановлено обов'язок певних посадових осіб військових частин та установ повідомляти органи військової прокуратури про вчинені злочини і події.
Крім повідомлень командування про злочини і події військово - прокурорські і слідчі працівники отримують інформацію про стан військової дисципліни і правопорядку в обслуговуваних військових частинах при особистому контакті з командирами та іншими посадовими особами, на нарадах, зборах, з донесень про стан військової дисципліни та дисциплінарної практики, з листів, скарг, заяв, публікацій в пресі і т.д. Значна частина сигналів про порушення законності надходить до прокуратури при розслідуванні кримінальних справ та виробництві перевірок. Велика інформація з питань законності міститься в офіційній облікової та звітної документації, встановленої для військових частин, установ, підприємств та організацій відповідними наказами Міністерства оборони Російської Федерації, директивами Генерального штабу та іншими нормативними актами. Дані про порушення законності можуть містити такі облікові та звітні документи:
доповіді командирів військових частин про стан військової дисципліни з зазначенням грубих проступків і злочинів, розміру матеріального збитку, заподіяного незаконними діями, кількості втраченого зброї, боєприпасів і т.д. ;
донесення начальників медичних служб військових частин та лікувальних установ про травматизм і його причини, в тому числі про травми, отримані в результаті нестатутних взаємин, а також про загиблих, які отруїлися, хворих венеричними хворобами;
звіти підприємств, військово-будівельних та інших організацій про потерпілих при нещасних випадках на виробництві;
фінансові та бухгалтерські звіти і баланси військових частин виробничих підприємств, установ, військторгу та інших, що містять відомості про результати контрольно-ревізійної роботи, фінансових порушеннях, нестачі, втрати, розтрати, псування, розкрадання грошових і матеріальних коштів, про приписки, завищення обсягів виконаних робіт та про вжиті командуванням рішеннях про відшкодування заподіяної державі збитку і т.д.;
звіти військових представництв в замовляють управління про рекламації поставленої у війська недоброякісної продукції, донесення командирів військових частин про вихід з ладу бронетехніки і озброєння, відомості про рекламаційної роботі;
доповіді командирів військових частин про стан режиму секретності і про втрачені документи;
звіти військових комісарів про призов громадян на військову службу вказівку даних про осіб, які ухиляються від призову;
звіти комендантів про стан справ у гарнізоні із зазначенням кількості і характеру порушень.
Для отримання відомостей про інші правопорушення необхідно використовувати всі форми прокурорської діяльності.
У свою чергу військові прокурори інформують командування про виявлені злочини та інших порушеннях законності та їх причини в своїх уявленнях, протестах, довідках, оглядах, у виступах на нарадах, в особистих бесідах з командирами, а також при проведенні правової пропаганди.
Важливе значення має і взаємна інформація про завдання, які по своїй лінії вирішують війська та органи прокуратури. Військовому прокурору слід добре знати вимоги наказів та директив Міністра оборони Російської Федерації та інших органів військового управління, що визначають основні завдання обслуговуваних ними військ, для того, щоб враховувати їх у своїй роботі. При необхідності він повинен ставити до відома командування про найважливіші наказах Генерального прокурора Російської Федерації, Головного військового прокурора, що стосуються нагляду за виконанням законів у військах і боротьби зі злочинністю, що полегшує вироблення узгодженої лінії в даному питанні.
Обмін такою інформацією допомагає і командуванню і військовому прокурору більш глибоко розібратися в справжній стан справ, цілеспрямовано проводити профілактичні заходи щодо зміцнення правопорядку і дисципліни у військах. На основі інформації про стан військової дисципліни і правопорядку у військах, отриманої за всіма зазначеними каналами, командування обслуговуються частин визначає профілактичні заходи, спрямовані на попередження правопорушень та зміцнення військової дисципліни і законності. Військовий прокурор повинен домагатися включення до планів командування своїх заходів щодо найбільш актуальних питань, що випливають з фактичного стану справ зі злочинністю в обслуговуваних військах. Вміщені в таких планах заходи, які відносяться до діяльності військової прокуратури, повинні узагальнюватися і враховуватися при розробці перспективних і поточних планів її роботи і включатися в число заходів, що підлягають виконанню.
Важливою формою взаємодії є безпосередня участь військових прокурорів і слідчих у розгляді командуванням внесених на його адресу пропозицій, надання йому всілякої допомоги у виробленні конкретних заходів щодо усунення причин та умов сприяли правопорушенню, з наступним активною участю в їх реалізації.
Взаємодія з командуванням необхідно і при проведенні попереджувально-виховних заходів у зв'язку з розслідуванням кримінальних справ. У цих випадках вся профілактична робота узгоджується з командиром частини та його заступником (начальником штабу). У ній беруть участь військові юристи, дізнавачі, командири - кожен по своїй лінії, але сумісний план додає їх зусиллям загальну цілеспрямованість і узгодженість. Цим досягається основна мета: недопущення повторення подібного негативного явища як в даній частині, так і в інших частинах.
Командуванням і військовою прокуратурою практикуються заздалегідь заплановані спільні виїзди у відстаючі по стану військової дисципліни частини. У цьому випадку кожна з взаємодіючих сторін виконує комплекс заходів, що належать до її компетенції, чим досягається всебічний вплив на причини та умови, які породжують правопорушення, на свідомість військовослужбовців, схильних до порушеннями військової дисципліни. Працівники військової прокуратури при цьому проводять прокурорські перевірки, ознайомлення з станом збереження, обліку та витрачання майна, додержанням у підрозділах вимог військових статутів, розпорядку дня, постачання покладеним постачанням, умовами побуту і відпочинку військовослужбовців, їх медичними обслуговуванням; приділяють увагу здійсненню боротьби з недоброякісними поставками продовольства, матеріалів, медикаментів у війська і здійснюють іншу профілактичну роботу.
У ході цієї роботи військові прокурори знайомляться зі станом дисциплінарної практики військових комендатур та інших військових частин, перевіряють законність тримання арештованих на гауптвахтах, проводять при необхідності інші заходи. На виявлені порушення законності військовий прокурор реагує властивими йому правовими засобами та при можливості через представників командування, що входять до складу комісії, здійснює заходи щодо усунення причин і умов, що сприяють правопорушенням.
Робота військових прокурорів по зміцненню законності і правопорядку та боротьбі із злочинністю здійснюється у тісній взаємодії з відповідними військовими судами.
Найбільш поширені форми цієї взаємодії:
- Спільна участь у профілактичній роботі у зв'язку з конкретною справою (організація відкритого судового процесу в розташуванні військової частини в присутності особового складу, усунення причин і умов, що сприяли злочину, роз'яснення вироку, правова пропаганда і ін);
- Спільне вивчення прокурорської та судової практики, дозвіл справ та призначення покарань;
- Участь спільно з командуванням у виїздах в частині, що відстають за станом дисципліни;
- Спільна або узгоджена підготовка матеріалів з правової пропаганди, участь у її проведенні.
Військовий прокурор повинен підтримувати ділові зв'язки і з іншими правоохоронними органами. Важливе значення мають, наприклад, взаємний обмін інформацією з відповідними органами прокуратури та міліції з питань боротьби зі злочинністю, узгодження заходів для розкриття злочинів і розшуку злочинців. Прикладом такої взаємодії може слугувати діяльність військової прокуратури Прикордонних військ Російської Федерації. Усього в 1995 році на основі інформації, представленої органами ФСБ, порушено 118 кримінальних справ на 137 військовослужбовців і цивільних осіб, у групі прикордонних військ в Республіці Таджикистан, в результаті тісної взаємодії з органами військової контррозвідки притягнуто до кримінальної відповідальності та засуджено 34 військовослужбовців; у 17 випадках співробітники відділів ФСБ брали участь у заходах за порушеними кримінальними справами і виконували доручення військових прокурорів про проведення оперативно - розшукових заходів відносно осіб, що проходили за матеріалами справ.
Правильна координація зусиль вищевказаних органів та військової прокуратури дозволяє не тільки розкривати вже скоєні злочини, але й запобігати злочинам і тяжкі наслідки шляхом спільного проведення перевірок і виявлення грубих порушень закону При цьому робота військової прокуратури та відділів ФСБ не дублюється і не підміняє один одного. Використовуючи свої специфічні форми і методи роботи, співробітники органів ФСБ оперативним шляхом отримують відомості про порушення закону, інформуючи про них працівників прокуратури, допомагають об'єктивно закріплювати їх.
Зокрема, за інформацією 8 відділу Управління військової контррозвідки ФСБ Росії військовою прокуратурою Федеральної прикордонної служби спільно з оперативними співробітниками ФСБ у грудні 1994 - січні 1995 р. проведені перевірки виконання посадовими особами Тихоокеанського прикордонного округу, Далекосхідного прикордонного округу і центрального апарату Федеральної прикордонної служби Росії статутних обов'язків щодо забезпечення бойової готовності техніки та озброєння, навчання особового складу. Виявлено численні порушення, що спричинили напрямок з цих прикордонних округів у складі мотоманевренних груп у район бойових дій у Чечні несправної бойової техніки і ненавченого особового складу. Тільки у зв'язку з прийнятими Директором Федеральної прикордонної служби Росії по інформації 8 відділу Управління Військової контррозвідки ФСБ Росії та поданням військового прокурора Федеральної прикордонної служби заходами щодо заміни і ремонту бойової техніки, доучивания особового складу вдалося уникнути тяжких наслідків у військах.
Військовою прокуратурою Тихоокеанського прикордонного округу та відділом ФСБ по цьому округу у зв'язку з мають сигналами у вересні-жовтні 1995 р. проведено перевірку виконання законодавства про збереження зброї і боєприпасів. Виявлено численні порушення, які могли призвести до їх розкраданню: кімнати для зберігання зброї і склади РАВ були обладнані з серйозними порушеннями, періодичні перевірки наявності зброї начальниками прикордонних застав, начальниками служби РАВ загонів і начальниками загонів не проводилися, облік зброї і боєприпасів у ряді частин не відповідав дійсності, допускалися факти безоблікового видачі зброї, передачі його цивільним особам для полювання та ін За поданням військового прокурора та інформації начальника відділу ФСБ командувачем військами Тихоокеанського прикордонного округу вжито заходів до усунення цих порушень.
Разом з тим є й приклади невдач, причина яких полягала в роз'єднаності і неузгодженості дій військової прокуратури та оперативних працівників вищевказаних органів.
Часом інформація з відділів ФСБ про вчинені або підготовлювані правопорушення надходить у військову прокуратуру із запізненням, що не дозволяє оперативно закріплювати докази у встановленому кримінально-процесуальному порядку і веде до їх втрати, створює передумови до затягування строків проведення слідства. Іноді матеріали, що подаються до військової прокуратури містять поверхневі і не конкретні пояснення, а явки з повинною отримані з порушенням вимог закону та не оформляються протоколами, вилучення речових доказів проводиться неналежним чином і т.п.
При виїзді у військову прокуратуру Групи прикордонних військ Російської Федерації в Республіці Таджикистан розкриті факти коли співробітники ФСБ ухилялися від оперативних заходів за дорученнями слідчих. Зокрема, 20 грудня 1994 р. з військової прокуратури Північно - Західного прикордонного округу на адресу начальника відділу військової контррозвідки 48-го прикордонного загону підполковника Потьомкіна А.П. надійшло окреме доручення з проханням провести оперативно-розшукові заходи з метою встановити зв'язки обвинуваченого Кормагіна з місцевим населенням і можливим отриманням ним від них винагород за відключення ділянок сигналізаційної системи. Незважаючи не неодноразові нагадування з боку помічника військового прокурора Групи прикордонних військ у Республіці Таджикистан капітана юстиції Усарова Б.Ш. дане окреме доручення виконано не було і лише в квітні 1995 р. надійшло до прокуратури повідомлення про неможливість проведення оперативно-розшукових заходів, без роз'яснення будь-яких причин.
Допускалися випадки коли військові прокурори неохоче брали до виробництва матеріали про зловживання посадових осіб у сфері господарсько-фінансової діяльності. Зокрема, з направлених у 1995 р. військовому прокурору Далекосхідного прикордонного округу 4-х інформацій про факти зловживання з ознаками розкрадання матеріальних цінностей з боку посадових осіб 75-го і 78-го прикордонних загонів, прокурорські перевірки до цього часу не закінчені і законного рішення не прийнято.
Контакти з місцевими територіальними прокурорами і міліцією здійснюються при вирішенні таких питань, як взаємини військовослужбовців з місцевим населенням, підтримання порядку в громадських місцях, відвідуваних військовослужбовцями, безпеку дорожнього руху і т.д.
Ефективність прокурорських перевірок значно підвищується, якщо вони здійснюються одночасно військовим та територіальним прокурорами. Така взаємодія дає гарні результати при здійсненні нагляду за виконанням законів щодо відповідальності за випуск і поставку у війська недоброякісної продукції (військові прокурори за заздалегідь узгодженим планом проводять перевірку у військовому представництві, а територіальні - на підприємствах); при нагляді за виконанням Закону Російської Федерації "Про військовий обов'язок і військову службу "(військові прокурори займаються перевіркою у військкоматах, територіальні - у піднаглядних їм установах, навчальних закладах, підприємствах).
Велике значення в організації взаємодії органів, які здійснюють боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями, мають територіальні (районні, міські) міжвідомчі координаційні наради, що складаються з керівників правоохоронних органів і очолювані відповідними прокурорами. Будучи одночасно і формою взаємодії, координаційна нарада - міжвідомчий, постійно діючий орган, всі члени якого мають рівні права і обов'язки.
Координаційна нарада в межах своєї компетенції вирішує завдання в усіх напрямках відомчо - галузевого взаємодії. На цих нарадах обговорюються актуальні проблеми боротьби зі злочинністю та іншими правопорушеннями, розробляються спільні плани проведення узгоджених заходів, спрямованих на зміцнення законності. Проведення таких заходів для беруть участь органів намічається з урахуванням їх можливостей та компетенції. Контроль за проведенням профілактичних заходів, намічених координаційними нарадами, здійснюється керівниками тих органів, які безпосередньо входять в той чи інший захід. Результати спільних дій обговорюються на координаційних нарадах з тим, щоб оцінити їх ефективність і на цій основі намітити шляхи вдосконалення спільної профілактичної роботи.

ВИСНОВОК
У сучасних умовах, із зростанням ролі законності, як чинника, що виявляє вплив на стан боєготовності військ, зростає і значення військової прокуратури, покликаної забезпечити законність у Збройних Силах Російської Федерації. І чим активніше і наступальний здійснюють свою діяльність військові прокурори, тим вища ефективність їх діяльності, тим більше позитивний вплив вона робить на законність, і, отже, на боєздатність частин і з'єднань.
Проте, до цих пір немає єдності думок з низки важливих теоретичних і практичних питань взаємодії, не зжиті повністю відтінки відомчих відмінностей у розумінні завдань, прав і обов'язків взаємодіючих суб'єктів. Разом з тим, прокурорські і слідчі працівники військової прокуратури активно взаємодіють з командуванням, військовими судами і різними територіальними правоохоронними органами, особливо з міліцією, яка в нашій державі є основним органом дізнання загальної компетенції.
Вивчення практики розслідування злочинів у військах показує, що, якщо організація взаємодії з військовими органами дізнання не викликає у прокурорсько - слідчого складу військової прокуратури серйозних труднощів, то при здійсненні спільної правоохоронної діяльності з міліцією та іншими територіальними правоохоронними органами є ще чимало негативних моментів. Наприклад, якщо до органу внутрішніх справ на огляд місця події виїжджає, крім слідчого, ще й оперативна група, то у військовій прокуратурі всю технічну роботу по огляду місця події робить сам слідчий. Втрата "мозкового центру" в особі слідчого гальмує початковий етап розслідування. Особливо яскраво все це виражається в оглядах місця події у справах про дорожньо - транспортних пригодах, коли присутність співробітника Державної автомобільної інспекції, часом, просто необхідно. Те ж саме можна сказати і про отримання оперативної інформації працівниками військової прокуратури.
Певною мірою ці моменти пояснюються тим, що законодавство відносини взаємодії зазначених суб'єктів регулює в загальному вигляді, що не може не відбитися на практичній стороні цих відносин. У новій редакції Закону Російської Федерації "Про прокуратуру Російської Федерації" від 17 листопада 1995 року відсутня така форма взаємодії, як правова пропаганда (вказаний закон містив у старій редакції подібну форму в статті 3). Покладаючи на прокуратуру обов'язок здійснення координації діяльності правоохоронних органів, вищезгаданий закон встановив, що вона повинна здійснюватися федерального закону, тобто його самого, і затверджується Президентом Російської Федерації Положення про координацію діяльності по боротьбі зі злочинністю. Однак, на жаль, дане Положення знаходиться лише на папері, тоді як необхідність законодавчого регулювання цього процесу просто необхідна, адже стаття 4 Положення про військову прокуратуру закріплює взаємодія з вищевказаними органами як принципу організації діяльності військової прокуратури. На ділі ж даний принцип залишається лише декларованим твердженням і ні підкріплений, ні гарантований законодавцем.
З іншого боку, така ситуація пояснюється недоліками в спеціальній підготовці військових юристів, незнанням структури, правових основ, форм і особливостей взаємодії.
Удосконалення взаємодії військового прокурора з командуванням та правоохоронними органами є однією з передумов підвищення ефективності роботи військової прокуратури. Удосконалення взаємодії військової прокуратури з названими органами при здійсненні нею своєї діяльності в Збройних Силах Російської Федерації в першу чергу має йти за такими напрямками:
більш тісного узгодження дій (заходів), спрямованих на боротьбу зі злочинами та іншими правопорушеннями, особливо у військових частинах, неблагополучних по стану військової дисципліни і законності;
поліпшення особистих контактів військових прокурорів з вищевказаними органами;
вдосконалення взаємного обміну інформацією про злочини та інші порушення закону, що проводяться заходи щодо зміцнення законності, і завдання, що стоять в цій галузі;
частішого проведення спільних перевірок виконання законів, інших спільних заходів (нарад, конференцій, інструктажів, спільних розборів правопорушень і т.д.);
більш активного застосування наданого військовим прокурорам права вимагати проведення перевірок, а також ревізій від ОВУ у підпорядкованих їм військових частинах, організаціях, установах;
участі військових прокурорів в координаційних нарадах, які проводяться територіальними прокурорами;
спільного обговорення протестів, подань, інших актів прокурорського реагування з особами, яким вони адресовані;
узгодження питань залучення до спільної роботи фахівців;
посилення правової допомоги ОВУ, контролюючим органам та органам громадськості, інструктування їх;
проведення спільних занять з вивчення законодавства, методів виявлення порушень законів, і обставин, що їм сприяють.
Об'єднання зусиль військової прокуратури та інших органів дозволяє уникнути паралелізму в їх діяльності щодо зміцнення законності, створити єдиний фронт боротьби з порушеннями законів, домагатися в цій справі найкращих результатів, забезпечити комплексний підхід до проблеми зміцнення законності.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
139.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Прокурор у кримінальному процесі 2
Прокурор у цивільному процесі 3
Юридична спеціальність Прокурор
Прокурор у кримінальному процесі 3
Генерал-прокурор АА Вяземський
Прокурор у кримінальному процесі
Прокурор у кримінальному процесі Здійснення прокуратурою
Прокурор у кримінальному процесі Прокурорська діяльність
Прокурор у господарському арбітражному процесі досвід Білорусі та інших
© Усі права захищені
написати до нас