Військова психологія та її значення у військовій атмосфері

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Військова психологія та її значення у військовій атмосфері

1.1 Теоретичні основи військової психології

1.2 Стан та перспективи військової психології

Глава 2. Загальна характеристика основних видів негативних психічних станів

2.1 Морально-психологічні стани військовослужбовців

2.2 Позитивні і негативні психічні стани військовослужбовців

Глава 3. Попередження та подолання негативних психічних станів в екстремальних умовах

3.1 Психологічний супровід військовослужбовців

3.2 Управління психічними станами військовослужбовців в бою

3.3 Прийоми психологічної саморегуляції, спрямовані на підтримку позитивних психічних станів воїнів

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Актуальність. Службові завдання, що виконуються військами та органами прикордонної служби РФ як у регіонах зі складною суспільно-політичною обстановкою, так і в звичайних умовах, піддають серйозним випробуванням фізичні і психологічні можливості людини. Прикордоннику доводиться стикатися зі значними труднощами і перешкодами як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Прикордонна служба всюди проходить в складних умовах - на прикордонних заставах і комендатурах, на кораблях і в пунктах пропуску через Державний кордон - скрізь існують свої неминучі фізичні та психологічні складності. Це і значне видалення від населених пунктів, і життя в невеликому замкнутому колективі, і несення служби, як правило, в нічний час, а відпочинок - вдень, і постійні великі фізичні навантаження. Обстановка на кордоні і в пунктах пропуску непередбачувана, тиша і спокій у будь-який момент можуть змінитися на конфліктну ситуацію або бойове зіткнення з порушниками. Спілкування з пасажирами і обслуговуючим персоналом транспортних засобів закордонного руху в пунктах пропуску рясніють стресовими ситуаціями, в яких співробітник органів прикордонного контролю не має можливості якось розрядитися. Втома і психологічне напруження накопичуються день у день. Причому психологічні навантаження превалюють над фізичними. Останнім часом значним негативно впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців органів і військ прикордонної служби фактором є і занижена соціальна самооцінка, у зв'язку з низьким рівнем грошового утримання, недостатнім матеріальним забезпеченням службової діяльності та падінням престижу прикордонної служби.

У цих умовах потрібні сильні мотиви, які б спонукали воїна стійко долати негативний вплив факторів в ході виконання службових завдань. Звідси різко зростає роль психологічного забезпечення службової діяльності.

Психологічне забезпечення службової діяльності є складовою частиною морально-психологічного забезпечення та представляє собою комплекс безперервно здійснюваних заходів щодо формування, зміцнення і розвитку у військовослужбовців психологічних якостей, що забезпечують їх високу психологічну стійкість і готовність виконувати службові завдання в будь-яких умовах обстановки.

Метою психологічного забезпечення є вироблення в особового складу здатності переносити великі нервові навантаження і зберігати боєздатність в обстановці сильних психотравмуючих чинників. Це досягається формуванням психологічної готовності військовослужбовців до успішного виконання службових завдань; прогнозуванням і оцінкою морально-психологічної обстановки у військових колективах; формуванням психологічної стійкості військовослужбовців до впливу психотравмуючих чинників служби; наданням психологічної допомоги військовослужбовцям; оцінкою і прогнозуванням професійної придатності та раціональним розміщенням особового складу за підрозділами і прикордонним нарядам.

Основними напрямками роботи посадових осіб за рішенням цих завдань є:

 • психологічна підготовка військовослужбовців,

 • психологічний супровід службової діяльності,

 • психологічна допомога і реабілітація військовослужбовців.

Психологічна підготовка полягає в багаторазової тренуванні службових дій у напружених ситуаціях, в обстановці небезпеки і невизначеності, в результаті чого у військовослужбовців зникає стан психологічної напруженості, гнітюче діє на психіку. Таким чином, виникає в ході виконання службових завдань напруженість з чинника, пригнічувала психіку, стає нейтральною або навіть стимулюючою.

Мета дослідження - розглянути негативні психічні стани прикордонників в екстремальних умовах.

Завдання дослідження:

 1. Розглянути теоретичні основи військової психології.

 2. Вивчити стан розвитку та перспективи військової психології.

 3. Визначити особливості морально-психологічних станів військовослужбовців.

 4. Виявити позитивні і негативні психічні стани військовослужбовців.

 5. Проаналізувати шляхи і методи попередження і подолання негативних психічних станів в екстремальних умовах.

Об'єкт дослідження - основні характеристики військової психології.

Предмет дослідження - психічні стани прикордонників.

Теоретичною основою даної роботи послужили праці таких авторів, як: Соснін В.А., Шеляг В.В., Барабанщиків А.В., Глоточкін А.Д., Феденко І.Ф. Та інших.

Методи дослідження: аналіз літератури.

Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Глава 1. Військова психологія та її значення у військовій атмосфері

1.1 Теоретичні основи військової психології

Військова психологія - прикладна галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності та механізми функціонування психіки людини, зумовлені його включеністю у військову діяльність (навчально-бойову та бойову), а також психологічні закономірності становлення конкретних видів військової діяльності 1.

Повсякденні завдання, які вирішуються військовими фахівцями (керівниками, педагогами, військовими психологами та ін) вимагають від них розуміння закономірностей прояву та формування психології особистості військовослужбовця і військових колективів в умовах різних видів військової діяльності. Ці закономірності і є предметом військової психології як галузі психологічної науки.

Розуміючи умови виникнення та механізми прояву тих чи інших психічних процесів, станів і властивостей у військовослужбовців, практик може керувати ними. Тобто - враховувати ці закономірності у своїй роботі, цілеспрямовано формувати і розвивати у воїнів необхідні для служби та бою якості, а також коригувати їх у разі потреби.

Найважливішою характеристикою життєдіяльності військовослужбовців є те, що вона відбувається у формі військово-соціальної взаємодії. Це означає, що практично будь-які дії, повсякденне життя і служба, різні види бойової діяльності військовослужбовців здійснюються як процеси їх взаємодії. Соціальна взаємодія військовослужбовців (їх гpупп) збуджується індивідуальними, гpупповой та громадськими потpебность життєдіяльності. Ці потреби удовлетвоpяла в pамках основних форм взаємодії - спілкування і спільної діяльності. Якщо брати людське суспільство в цілому і зокрема, то саме завдяки спілкуванню і спільній діяльності виробляються умови життя і самі індивіди, забезпечується їх взаєморозуміння і узгоджуються окремі дії, формуються спільності - великі і малі соціальні групи. Особливий тип взаємодії - це протидія, боротьба, соціальні конфлікти, в тому числі і військові.

До основних соціально-психологічних проблем, що є значущими для військових психологів та інших керівників можна віднести наступні:

 • Роль морально-психологічного чинника у підвищенні бойової готовності та ефективності бойової діяльності військ і окремих військовослужбовців.

 • Військовий керівник, стиль його діяльності та спілкування, умови ефективності впливу на підлеглих.

 • Соціально-психологічні масовидність явища в бойових умовах (паніка, згуртованість військових колективів).

 • Способи ефективного впливу на моральний дух, психологічний стан противника і населення, методи психологічної війни.

 • Соціально-психологічна характеристика особистості військовослужбовця, обумовлена ​​його соціально-демографічними, національними, віковими, статевими, професійними, соціально-класовими і т.п. особливостями.

 • Соціально-психологічна характеристика військових колективів (підрозділів, екіпажів, варт і т.п.) як малих соціальних груп.

 • Стан взаємин у підрозділі як малій групі, їх оптимізація. Конфлікти у спілкуванні військовослужбовців, способи їх попередження та вирішення.

 • Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, як процес їх пристосування до специфіки нового для них соціального статусу військовослужбовця, входження в конкретний військовий колектив.

Соціально-психологічні чинники ефективності спільної військової діяльності - умови сумісності і спрацьовування військовослужбовців, вимоги до службової комунікації та ін 2

В даний час все більше вчені і практики починають звертатися до тих завдань, які були поставлені перед військовою психологією в 20-30-ті роки ХХ століття Н. М. Головіним, зокрема: вивчення проблем людської підсвідомості, вирішення питання пошуку прийомів зв'язування психології дійових військ і психології вищих штабів, здійснення психологічної експертизи наказів та прийнятих рішень. 3

1. Оцінка вимоги, що пред'являються обстановкою сучасного бою до психологічних якостей воїна з урахуванням змісту та обсягу переносимих навантажень;

2. Розкриття закономірностей, які керують поведінкою і діями воїнів і військових колективів в обстановці бойового навчання і, особливо, бойової діяльності;

3. Розробка рекомендацій з вивчення індивідуальних особливостей воїнів і військових колективів для використання їх у повсякденній роботі офіцерів;

4. Пошук і знаходження шляхів підвищення ефективності процесів керівництва воїнами і військовими колективами, їх навчання, згуртування;

5. Пошук додаткових коштів надійної оцінки можливостей воїнів і військових колективів і їх доцільною розстановки за профілями підготовки і по виконуваних завдань;

6. Розробка шляхів і засобів здійснення психологічної підготовки особового складу в підрозділі, частині, з'єднанні до активних бойових дій в умовах сучасної війни;

7. Визначення засобів попередження конфліктів, викорінення нестатутних взаємин і порушень військової дисципліни у підрозділах і частинах;

8. Психологічне забезпечення мобілізації, активізації особового складу на успішне виконання службових і навчально-бойових завдань;

9. Створення засобів і процедур оцінки морально-психологічного стану особового складу, попередження зниження і відновлення психологічної стійкості в складних умовах, припинення негативних психічних реакцій;

10. Озброєння командирів, офіцерів виховних структур знаннями військової психології і формування психологічного складу мислення, що забезпечує досягнення найбільш продуктивних взаємовідносин з підлеглими;

11. Забезпечення діяльності військових психологів, психологічної служби ЗС РФ.

1.2 Стан та перспективи військової психології

Стан військової психології - це відображення розвитку науки до моменту її аналізу та оцінки. Воно оцінюється за трьома показниками: наявність соціального замовлення на розвиток психології в конкретній галузі; замовлення військової практики на психологічну науку; рівень розвитку психологічної науки.

Таким чином, військово-психологічна наука в сучасних умовах, на основі досягнення нового якісного рівня науково-психологічної думки, спрямовує свої зусилля на забезпечення ефективної реалізації завдань, що вирішуються Збройними силами РФ в різних умовах, а також на надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей .

Шляхи впровадження досягнень військової психології спираються головним чином на активізацію людського фактора за допомогою проведення наукових конференцій, круглих столів у тісній співпраці з військами, науковою громадськістю, розширення рамок учасників наукових форумів із залученням більшої кількості посадових осіб командної ланки; формування мотивації на оволодіння новітніми досягненнями психологічної науки у військовослужбовців, які прибувають для перепідготовки та підвищення кваліфікації; подальша розробка практичних посібників для різних посадових осіб Збройних сил РФ.

Загальні перспективи розвитку військової психології полягають у її подальшій інтеграції в психологічній науці, зміцненні наукових позицій, консолідації зусиль військових психологів для вирішення проблем, пов'язаних з психологічним забезпеченням діяльності Збройних сил РФ, в обгрунтуванні необхідності створення самостійної психологічної служби в інтересах аналізу та використання новітніх досягнень психології для потреб армійської практики 4.

Пріоритетними напрямками досліджень є: аналіз впливу етнопсихологічних проблем на діяльність Збройних сил на сучасному етапі; психологія управлінської діяльності військового керівника в умовах бойової діяльності; психологічне забезпечення в бойовій обстановці; психологічна та інформаційна безпека військовослужбовців у сучасній війні; психологічна реабілітація військовослужбовців - учасників збройних конфліктів 5 .

Загальна перспектива досліджень має виражену прикладну для діяльності Збройних сил спрямованість. До перспективних досліджень з військової психології відносяться, перш за все, розробка інструментарію (методик) з психологічного аналізу бойового завдання, помилкових дій, оцінки психогенних втрат, оцінки психічного здоров'я особового складу та ін Досвід ведення бойових дій висуває на перший план питання техніки спілкування з агресивно налаштованої групою, освоєння техніки бесіди з панікером, з мародером, з дезертиром, воїнами з негативною молоддю. Особливе нагальними є розробка технік надання психологічної допомоги та відновлення боєздатності, зокрема, техніка усунення страху, паніки, ригідності, техніка самонастроювання, саморегуляції, техніка реабілітації військовослужбовців у бойових і інших екстремальних діях.

Однак з великими труднощами йде процес впровадження досягнень військової психології в практику. Головна проблема - відсутність матеріального забезпечення психологічної роботи, внаслідок чого основний упор в її організації та проведенні робиться на особистісний чинник. Багато посадові особи, розуміючи велике значення військової психології для підвищення ефективності бойової діяльності частин і з'єднань, активно сприяють роботі військових психологів. Крім того, важко формується у командирів, та й у виховних структурах розуміння того, що психолог при вирішенні завдань психологічного забезпечення роботи зобов'язаний керуватися етичними нормами. Та й для самого психолога наявність дилеми - виконати завдання командира і «не нашкодити» людині - часом є дуже важкою проблемою.

Глава 2. Загальна характеристика основних видів негативних психічних станів

2.1 Морально-психологічні стани військовослужбовців

У сучасній літературі є чимало визначень морально-психологічного стану.

Найбільш прийнятним (психологічним, доступним для технологізації) є визначення, дане В. П. Каширін: морально-психологічний стан особового складу - це обумовлене впливом соціальних, матеріально-технічних і природних факторів відносно стійке і обмежений за часом стан мобілізованості і налаштованості психіки військовослужбовців та психології військових колективів на вирішення поставлених бойових завдань, ступінь психологічної готовності і здатності виконати ці завдання.

МПС виступає результатом активізації та актуалізації сприйнятих та засвоєних, внутрішньо прийнятих особовим складом сенсу війни, бойових дій, військово-професійних, політичних, моральних, правових, естетичних, загальнокультурних цінностей, інтересів, установок, позицій, поглядів. Все це в сукупності і складає зміст, складові, компоненти МПС 6.

В.П. Каширін відзначає, що як явище духовне, морально-психологічний стан виявляється в конкретних реальних формах індивідуально-і соціально-психологічних явищ.

До числа таких явищ належать:

а) умонастрої військовослужбовців, стан раціональної сфери їхньої психіки в даний момент або за певний проміжок часу, що виникають як результат існуючих в психології військового колективу суджень, думок, раціональних відносин, установок і т.д.;

б) індивідуальні та групові емоційні стани як сукупність співпереживань, які опанували особовим складом у зв'язку з тими або іншими подіями, фактами і т.д.;

в) стан вольової мобілізованості, готовності, налаштованості і рішучості діяти відповідно до політичних і моральними цінностями нашого суспільства, інтересами народу при виконанні військового обов'язку.

Морально-психологічний стан (МПС) має певну структуру, в якій можна виділити три нерозривно пов'язані, взаємодіючі групи елементів:

1. моральні, що відображають уявлення про війну, її характер, цілі та сутності. У розповсюджуваних державними органами ідеях відображаються суспільні потреби народу і армії. Ці потреби виступають конкретними мотивами діяльності збройних сил із захисту Вітчизни;

2. суспільно-психологічні, індивідуально-психологічні елементи (патріотизм і інтернаціоналізм, бойові традиції, соціальні настрої та почуття, рівень розвитку рис характеру, темперамент, воля до перемоги, готовність до самопожертви);

3. елементи професійного плану, що підрозділяються на три підгрупи: військово-професійної підготовки (рівень військово-технічних знань, ступінь оволодіння своєю військовою спеціальністю), дисциплінованості (точність і якість виконання бойових наказів і т.д.), взаємин (з командирами, підлеглими, місцевим населенням та ін.)

Морально-психологічний стан військ визначається: глибоким усвідомленням військовослужбовцями цілей війни; духовно-моральної готовністю до виконання бойових завдань і твердою волею до перемоги; психологічною стійкістю; високим професіоналізмом і фізичною підготовленістю; ефективністю системи управління, вірою у командирів (начальників); постійною і цілеспрямованою роботою з вироблення і нарощуванню морально-бойових якостей; своєчасним і всебічним матеріально-побутовим забезпеченням військ, задоволенням потреб і запитів військовослужбовців; якісної організацією відновлення боєздатності військ, включаючи психологічну реабілітацію та відновлення духовних сил.

Не можна здійснити психологічний аналіз МПС не розглянувши спонукальні і виконавчі механізми бойової діяльності воїна, тобто психологічного механізму регуляції бойової поведінки.

Якщо виконавчі механізми криються в придбаних знаннях, навичках, уміннях, майстерності особового складу, його дисциплінованість, тобто тобто у військово-професійному компоненті, то в основі спонукальних механізмів лежить мотівацонно-потребностная сфера особистості та її базова основа - система цінностей і рівень домагань .

Говорячи про мотиваційно-потребової сфері, перш за все, слід мати на увазі:

 • яке значення маю відбуваються події для їх учасників;

 • в якому відношенні він перебуває до подій (добровільно бере участь чи з примусу);

 • який сенс вкладає військовослужбовець у конкретну бойову ситуацію.

Друге місце в спонукальних механізмах регуляції бойової діяльності посідають мотиви. М.І. Дьяченко виділив такі групи мотивів:

 • широкі соціальні (любов до Батьківщини, ненависть до ворога, почуття військового обов'язку та ін)

 • колективно-групові (почуття бойового товариства, групові традиції, страх втратити повагу товаришів по службі і т.д.);

 • індивідуально-особистісні (бажання відзначитися, отримати нагороду; почуття помсти; прагнення отримати матеріальну винагороду і т.д. В. П. Каширін виділяє в структурі МПС два компоненти - військово-професійний і морально-політичний, пропонує систему показників для кожного з них ( вони представлені в його методиках у вигляді громадсько-політичних, соціально-моральних та професійно-діяльнісних об'єктивних вимог, норм, правил, виражених в Конституції Росії, військової присяги, військових статутах, наказах, і критерії у вигляді оцінюється за спеціальною шкалою ступінь вираженості розуміння, згоди, прийняття цих вимог 7.

  При оцінці МПС, необхідно дотримуватися вироблену і перевірену на практиці оціночну «траєкторію», що включає наступні стадії:

  1. Формулювання цілей оцінки МПС.

  2. Визначення предмета оцінки.

  3. Вибір показників, що характеризують предмет.

  4. Встановлення критеріїв оцінки показників.

  5. Визначення відповідних методів оцінки.

  6. Формування оцінного виводу.

  Таким чином, морально-психологічний стан є відображенням поточного стану цільового психологічного ресурсу військовослужбовців, їх готовність і здатність ефективно вирішувати поставлені перед ними завдання. Вивчення МПС здійснюється за допомогою традиційних методів збору психологічної інформації.

  2.2 Позитивні і негативні психічні стани військовослужбовців

  Психічні стану воїна в бою - це тимчасові цілісні стану його психіки в бойовій обстановці, визначають рівень впливу бойових стрес-факторів на його поведінку, протікання психічних процесів і на саму бойову діяльність.

  До психічних станів відносяться: підйом, бойовий порив, наснагу, бадьорість, упевненість, готовність, рішучість, невпевненість, страх, жах, стомленість, туга, сум та інші. Вони характеризуються силою, тривалістю і динамічністю.

  За домінуючого впливу на бойову діяльність психічні стани воїнів можна розбити на дві групи.

  Позитивні: впевненість, бадьорість, підйом, піднесеність, бойовий порив, готовність до активних дій і т.д.

  Негативні: невпевненість, страх, жах, стомленість, пригніченість, сумнів, страх, відчай, байдужість, напруженість, втома і т.д.

  Психічні стани, як позитивні, так і негативні, впливають на хід і досягнення результатів бойової діяльності, використання знань, навичок, умінь, процес адаптації до стрес-факторів бою.

  Візуально психічний стан бійця проявляється в позі, психомоторике, виразі обличчя, мімічних реакціях, жестах, інтонаціях і тембрі голосу. Наприклад, стан сміливості зазвичай супроводжується випрямленням фігури, прискоренням мови, блиском очей. Військовослужбовець, охоплений невпевненістю, сутулиться, темп його мови уповільнений, її тон знижений. В умовах небезпеки виразні рухи стають ще більш різноманітними в силу того, що деякі з них виникають і виявляються мимовільно, спонтанно. «Зовнішній малюнок» поведінки одного воїна позитивно чи негативно впливає на психіку і дії інших в залежності від того, яку інформацію він несе, як сприймається (пасивно, активно, свідомо чи некритично) 8.

  Психічний стан військовослужбовця в даний час і конкретних бойових обставин обумовлено його минулим досвідом (участю в бойових діях, бойовими успіхами або невдачами), сформованими до цього вольовими, моральними та іншими якостями.

  Узагальнюючи досвід виконання бойових завдань у локальних військових конфліктах, відзначають, що в одних воїнів виникало відчуття страху, в інших, навпаки, - мобілізація духовних і фізичних сил. Позначається залежність форм поведінки від характеру, темпераменту та інших властивостей особистості. Військовослужбовці, що володіють різним досвідом, ведуть себе неоднаково. Новачки виявляють надмірну обережність, точно виконують заходи безпеки. Більш досвідчені ведуть себе розкуто, вільно. В їх діяльності не видно ознак напруженості. «Звикання» людей до дії стрес-факторів бою веде до притуплення почуття небезпеки і, як наслідок, нехтування заходами безпеки. Формування у військовослужбовців правильних уявлень про обстановку - один з найважливіших елементів управління їх психічними станами. Найсильнішим засобом, що стимулює бойову активність, є особистий приклад командира 9.

  Взаємовідносини, морально-психологічна атмосфера у військовому колективі завжди впливають на психічні стани бійців. Стани викликаються значущими для особистості воїна або ж слабкими, але довго діючими впливами. Особливості станів бійця залежать насамперед від психічних властивостей його особистості, мотивації, бойової майстерності, типу нервової системи, а також процесів і результатів діяльності.

  Дослідження показують, що психічні стани воїна-фахівця у період застосування бойової техніки залежать від таких факторів, як її загальна конструкція, зручність і надійність в експлуатації, умови населеності, відповідність психофізіологічних особливостей людини. До цього приєднується вплив досвіду бойової роботи.

  Особливим негативним психічним станом є психічна напруженість. Вона викликається не тільки ситуацією небезпеки, ризику, але і необхідністю обстановки, зростанням відповідальності, необхідністю виконання завдання, що з великими труднощами.

  Ступінь напруженості в умовах бою, її тривалість і вплив на діяльність залежать не тільки від характеру бойового завдання, обстановки, виду зброї, але і від індивідуальних особливостей людини, мотивів його поведінки, досвіду, знань, навичок, основних властивостей нервової системи, емоційної стійкості. Тому в одній і тій же ситуації ступінь напруженості у різних людей буває різна. Напруженість як стан зачіпає всю психіку і впливає як на характер і рівень психічної активності в цілому, так і на окремі психічні функції.

  З цієї точки зору можна виділити кілька форм напруженості:

  • перцептивну, що виникає у разі великих труднощів і помилок у сприйнятті необхідної інформації!

  • інтелектуальну, коли людина не може знайти спосіб вирішення задачі або вихід з критичної ситуації;

  • емоційну, коли виникають емоції, дезорганізують діяльність;

  • вольову, коли людина не може проявити свідоме зусилля і оволодіти собою;

  • мотиваційну, пов'язану з боротьбою мотивів (наприклад, продовжувати активно виконувати борг або ж ухилитися від небезпеки і ризику).

  Ведення бою вимагає напруги розумових, фізичних і моральних сил воїна. На відміну від напруги сил, яке може, якщо не є позамежним, підвищити можливості людини під час дій у складній ситуації, напруженість негативно позначається на функціонуванні психічних процесів та діяльності в цілому. Її негативний вплив виражається в погіршенні уваги, пам'яті, мислення, у скутості дій, невідповідності або навіть хаотичності рухів. Вона ускладнює контролюючі та регулюючі функції свідомості, заважає вчасно враховувати і передбачатимуть зміни в обстановці, чітко і оперативно застосовувати і видозмінювати прийоми і способи дій, зберігати спрямованість до мети. Оптимальним станом бійця є стан напруження всіх сил, доцільна мобилизованность всіх потенційних можливостей і здібностей 10.

  Є підстави поряд з індивідуальною виділяти групову напруженість, яка порушує загальну діяльність, знижує рівень колективної взаємодії. Сучасна бойова техніка і зброя вимагають спільних та узгоджених дій воїнів. Бойовий результат обумовлений діяльністю багатьох людей. Якщо виникає групова напруженість (тертя, конфлікти і т.п.), порушується взаєморозуміння, зникає злагодженість і узгодженість в їх бойової роботи.

  Стійкість до психічної напруженості, збереження ефективності бойової діяльності визначаються перш за все високим рівнем спрямованості особистості, мотивами поведінки воїнів, їх майстерністю, готовністю до активних і самовідданою бойових дій. Саме тому психологічна підготовка до виконання завдань, вміле керівництво особовим складом можуть попередити появу крайніх форм напруженості, допомогти воїнам подолати виниклу напруженість. Психічна напруженість в бойовій обстановці попереджається, як показали Велика Вітчизняна війна і участь в різних військових конфліктах, активізацією і формуванням високих мотивів поведінки воїнів: любові до Батьківщини, ненависті до її ворогів, почуття обов'язку, вірності бойовим традиціям. Ці мотиви надають діям воїна в складній обстановці сенс внеску в загальний успіх, в перемогу своєї справи, що приносить йому велике моральне задоволення, тим самим підвищуючи стійкість його психіки та поведінки. Важливу роль відіграє управлінська майстерність, особиста турбота командирів про фізичному і психічному здоров'ї подчіненних.Такім чином, знання про суть психічних станів допоможуть військовослужбовцям мінімізувати вплив негативних станів на психіку, що зумовить успішне вирішення бойових завдань, що стоять перед воїном.

  Знання про психічних станах підлеглих допоможуть і командирам ефективніше керувати діяльністю воїнів в умовах бою.

  Історія ведення бойових дій свідчить про те, що результат будь-якого бою багато в чому залежить від психологічних можливостей б'ються. Аналізуючи сутність, зміст і динаміку перебігу деяких психічних станів військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях, можна поспостерігати тенденції у їх поведінці.

  Сучасний загальновійськовий бій із застосуванням бойової техніки і зброї пред'являє до психіки військовослужбовців і їх здоров'ю дуже високі вимоги. Бойова обстановка вимагає від кожного військовослужбовця прояви особливих зусиль, і в першу чергу психологічних.

  Наслідками різних видів бойових дій є різні психічні стани воїнів. При цьому їх внутрішня активність, напруженість знаходить вихід, збігається з зовнішньою активністю самих бойових дій.

  Складність виконання самих різних завдань в бойовій обстановці вимагає від військовослужбовців підвищеної витрати фізичних сил. У результаті чого різко підвищується їх стомлюваність, що в кінцевому рахунку призводить до зниження рівня бойової активності та боєздатності підрозділів і частин. Часом помітно зростає число негативних психічних станів, таких, як неспокій, боязнь, невпевненість, страх.

  Бойова обстановка вимагає від воїна бути обережним у своїх діях, що дуже часто викликає закрепощенность процесу його мислення, притуплення сприйняття реальної небезпеки. Так, певна частина воїнів, що відчуває негативні психічні стани в бойовій обстановці, намагається бути ближче до своїх товаришів, колективу. У бою такі військовослужбовці не проявляють ініціативи, хоча і старанні, працьовиті. Але продуктивність (результативність) їх не висока, тому що їх думки постійно зосереджені на тому, як уникнути загибелі.

  У ході виконання необхідних робіт з підготовки до оборонного бою далеко не всі військовослужбовці ведуть себе однаково. Одні - зібрані, відрізняються точністю дій. Інші - метушливі, емоційні, швидко втомлюються і т.д. Певний відсоток військовослужбовців відчуває стан приреченості через довгого часу знаходження в умовах постійної небезпеки, очікування можливого застосування противником невідомої зброї, наприклад, хв, різних «військових сюрпризів», використання електронно-комп'ютерних технологій. Це накладає додатковий психологічний відбиток на психічний стан 11.

  До числа військовослужбовців, які відчувають негативні психічні стани, в більшій мірі відносяться воїни, що входять до групи ризику, - часто звертаються зі скаргами невротичного характеру, емоційно збудливі, схильні до вживання алкогольних і наркотичних речовин.

  Негативними психічними станами можуть бути смуток, неспокій, страх, відчуття занепаду. При цьому військовослужбовець дуже швидко втомлюється фізично, у нього настає нервово-фізіологічний виснаження, спостерігається підвищена нервозність, слабшають психічні процеси, особливо увагу і пам'ять 12.

  Велику схильність до негативних психічних станів мають військовослужбовці з підвищеною сугестивністю. Вони більш схильні до впливу негативних реакцій у небезпечній ситуації. Причому сугестивність знаходиться в прямій залежності від психічного стану і навпаки.

  Крім того, особливу небезпеку в бойовій обстановці можуть викликати так звані психогенні отруйні речовини, які здатні вивести військовослужбовця з ладу на тривалий час. Цей тип отруйних речовин вражає центральну нервову систему і викликає психічні розлади, що нагадують різного роду галюцинації. Зовні військовослужбовці, які зазнали їх впливу, виявляють активність у поведінці, перебувають у стані піднесення, а насправді практично втрачають орієнтацію у часі і в обстановці 13.

  У ході аналізу документів та процесу бойової підготовки було виявлено, що на заняттях зі спеціальної підготовки військовослужбовці, наприклад, мотострілкових підрозділів відчувають різні рівні психічних станів за їх видами, змістом та спрямованістю. При цьому переважаючими станами виступають стану підйому, занепаду, агресивності, готовності, невпевненості, пасивності, страху, ригідності, фрустрації, страху.

  У ході проведених експериментів було виявлено, що в результаті випробовується негативного психічного стану типу «стану занепаду» результативність роботи воїна знижувалася в середньому до 20%, а іноді і більше. І навпаки, у того, хто знаходився в стані активності або підйому, працездатність підвищувалася до 32%.

  Якщо, приміром, в умовах повсякденної діяльності подібні стану випробовують у середньому 7-9% особового складу мотострілкових підрозділів, то тільки через негативний психічного стану самого керівника заняття динаміка негативних психічних станів у підлеглих зростає до 36%. Такі військовослужбовці роблять і на своїх товаришів по службі негативний вплив (див. таблицю 1).

  Таблиця 1

  Негативні стану військовослужбовців

  п.п.

  Перелік психічних станів, які спостерігаються у воїнів в ході бойового навчання

  Відсоток виражених психічних станів, що проявляються у воїнів:  до виконання поставлених завдань

  після виконання поставлених завдань

  1.

  Дратівливість

  7,1

  5,3

  2.

  Байдужість

  4,1

  8,5

  3.

  Тривога

  3,2

  1,3

  4.

  Боязнь

  1,6

  0,7

  1

  Втома

  1,4

  7,5

  6.

  Страх

  6,9

  -

  7.

  Неуважність

  8,4

  5,2

  8.

  Розбитість

  6,6

  9,4

  9.

  Сонливість

  4,2

  8,1

  10.

  Важкість в голові

  3,0

  6,1

  11.

  Невпевненість у власних силах

  12,6

  2,3

  12.

  Напруженість

  41,5

  12,8

  13.

  Зібраність

  34,6

  23,7

  14.

  підйом

  41,3

  18,9

  15.

  Бойова активність

  57,8

  31,3

  16.

  Ригідність

  9,0

  9,0

  Таким чином, психічні стани військовослужбовців в умовах бойової обстановки або обстановки, наближеній до бойової, певною мірою прогнозовані на основі знання сутності психічних станів військовослужбовців, їх індивідуально-психологічних особливостей, типології характерів, реакцій, пов'язаних із структурно-змістовним аналізом особистостей та колективів підрозділів .

  Глава 3. Попередження та подолання негативних психічних станів в екстремальних умовах

  3.1 Психологічний супровід військовослужбовців

  Психологічний супровід - це комплекс безперервних заходів з підтримання високої службової активності військовослужбовців, їх стійкості до стресів і психологічному впливу, запобігання негативних психологічних станів.

  Метою психологічного супроводу є збереження досягнутого в процесі психологічної підготовки рівня боєздатності особового складу. З цією метою проводиться безперервний аналіз динаміки морально-психологічної обстановки в ході виконання службових завдань, виробляються рекомендації органам управління для прийняття доцільних рішень; підтримуються і розвиваються бойовий настрій і настанова на безумовне виконання службових завдань; контролюється ступінь, втоми особового складу; створюються по можливості комфортні умови в місцях несення служби та відпочинку особового складу 14.

  Психологічна допомога полягає у проведенні заходів, спрямованих на подолання психотравмуючих наслідків впливу бойової обстановки на психіку військовослужбовців і відновлення їх боєздатності.

  Цілями психологічної допомоги є відновлення психічного здоров'я людей, з службової активності, подолання дезорганизационное проявів у військових колективах.

  Завдання психологічної допомоги:

  • зняття у військовослужбовців психологічної напруженості і втоми,

  • швидке повернення в стрій військовослужбовців, які не потребують госпіталізації,

  • евакуація осіб, які отримали бойові психофізіологічні травми, для надання їм медичної допомоги та проведення реабілітації,

  • відновлення боєздатності деморалізованих військових підрозділів.

  Способи надання психологічної допомоги:

  • індивідуальні бесіди та консультування,

  • групові форми психологічної роботи-бесіди, виступи, активний відпочинок, культурно-дозвільні заходи і т.д.

  Психологічна допомога військовослужбовцям організується і проводиться командирами та їх заступниками. Особлива роль у проведенні цієї роботи відводиться військовим психологам, які реалізують безпосередньо психологічний вплив на військовослужбовців, які потребують допомоги 15.

  На жаль, психологів у військах і органах в даний час практично немає.

  Психологічна реабілітація здійснюється з метою відновлення особистісного і соціального статусу військовослужбовців для збереження їхнього психологічного здоров'я та активізації рівня їхньої життєдіяльності при виконанні службових завдань. Вона включає в себе:

  • відновлення втрачених (порушених) функцій соціального і особистісного статусу військовослужбовців,

  • психологічна і психофізіологічна експертиза військовослужбовців,

  • раціональний розподіл військовослужбовців за підрозділами, прикордонним нарядам і видів діяльності відповідно до їх психологічним станом 16.

  Для цілеспрямованої психологічної допомоги, як показує військової досвід, необхідно створювати пункти психологічної реабілітації в регіональних управліннях, а у кожного начальника окремо розташованого підрозділу має бути заступник-психолог.

  Психологічне забезпечення організується у всіх видах службової діяльності. При цьому найбільший ефект досягається тоді, коли воно організується і проводиться безперервно, комплексно і цілеспрямовано, коли в його інтересах використовуються всі види і форми, методи і засоби виховання та навчання, коли на рішення завдань психологічного забезпечення направляється весь уклад повсякденного життя, система бойової, спеціальної та суспільно-державної підготовки особового складу органів та військ прикордонної служби 17.

  3.2 Управління психічними станами військовослужбовців в бою

  Управління психічними станами військовослужбовців в бою є складним завданням, що включає в себе цілий комплекс таких питань, як попередження виникнення і припинення в бою негативних психічних станів, ліквідація їх наслідків у підрозділах і т.д.

  Постійне ускладнення ведення сучасного бою, зростаючі вимоги до якості виконуваних завдань призводять до підвищення значущості управління психічними станами військовослужбовців у бойовій обстановці.

  Управління є особливим видом бойової діяльності, призначеної для організації та координації психологічних зусиль усіх командирів підрозділів і воїнів з досягнення кінцевого або очікуваного результату при виконанні бойового завдання. Організація сучасного бою представляє собою складну систему, яка, у свою чергу, утворює підсистеми різного рівня і складності. Управління психічними станами у процесі цілеспрямованого впливу має конкретні цілі і припускає кінцевий результат.

  Управління психічними станами військовослужбовців здійснюється командирами різних рівнів з урахуванням інформації про поведінку їхніх підлеглих у бою, їх ставлення до бойової задачі, аналізу реакції особового складу на розмови про бойовій обстановці, на основі переробки та осмислення цієї інформації і прийняття конкретних рішень.

  Управління психічними станами військовослужбовців - процес глибинного порядку, дуже складний за своєю динамікою. Це - регулювання взаємодії різнорівневих елементів системи управління, до яких відносяться: організаційний; військово-технічний; ідейно-політичний; психологічний 18.

  Організаційний - включає в себе психологічні проблеми формованих контактів між командирами всіх ступенів.

  Військово-технічний - включає в себе соціально-психологічні проблеми бойового забезпечення підрозділів і частин.

  Ідейно-політичний - включає в себе наявний рівень сформованості у військовослужбовців політичних переконань.

  Психологічний - основний елемент системи управління. Підрозділ - об'єкт управління психічними станами, що має свою специфіку, суть якої полягає в строгій детермінованості і взаємозв'язку. Тому всі елементи системи управління психічними станами необхідно розглядати в єдності, тому що вони являють собою складний соціально-психологічний механізм.

  Тому командиру треба знати індивідуально-психологічні особливості своїх підлеглих і їх рівень морально-психологічних і бойових якостей, індивідуально-психологічні особливості, їх мотиви, потреби, цілі, установки в складних умовах бойової обстановки.

  Використання бойової техніки і зброї в бою, ставлення особового складу до конкретної бойової задачі, характер взаємин між військовослужбовцями різних ступенів і ряд інших аспектів перебувають у прямій залежності від змісту тих чи інших переважаючих в конкретний відрізок часу психічних станів.

  Звідси випливає, що управління психічними станами військовослужбовців визнано забезпечити функціонування і розвиток усередині колективних відносин для того, щоб всі психологічні процеси та явища, що відбуваються у військовому колективі, а також рівень необхідних особистісно-професійних якостей воїнів сприяли виконання бойового завдання.

  Недолік чіткої організації, статутних, здорових взаємовідносин у підрозділах чинить негативний вплив на зміст і характер психічних станів військовослужбовців.

  Виходячи з цього, активність воїна залежить не стільки від його потенційних особистісних можливостей і його бойового чи соціального досвіду, скільки від рівня управління членами підрозділу, його потенційних можливостей, бойового настрою людей, їхніх психічних станів перед майбутньою атакою або оборонний боєм.

  Аналіз досвіду ведення бойових дій під час Великої Вітчизняної війни, в Республіці Афганістан і Чеченській Республіці свідчить про те, що успіх у більшості випадків залежав не стільки від виконавців - солдатів або сержантів, скільки від керівної ланки, задіяного в загальній системі управління бойовими діями, їх вміння передбачити, продумати, організувати бойові дії, забезпечити всім необхідним своїх підлеглих, спрогнозувати поведінкові реакції в реальній бойовій ситуації 19.

  При розгляді питань, пов'язаних з управлінням психічними станами військовослужбовців у сучасному бою, можна розглянути проблеми: організаційно-технічного порядку, психологічні, психологічні проблеми внутрішньоколективних відносин.

  Проблеми організаційно-технічного порядку полягають насамперед у здатності військовослужбовця освоїти сучасну бойову техніку і зброю, а також в умінні професійного психологічного відбору за призначенням та доцільності використання воїнів в конкретних бойових діях. Тут дуже важливі їх психологічна сумісність в період підготовки і виконання бойового завдання і психологічні проблеми надійності підрозділів і частини в цілому в бою 20.

  Психологічні проблеми управління психічними станами військовослужбовців у сучасному бою пов'язані насамперед із комплектуванням і доукомплектуванням підрозділів і частин особовим складом в бою. Тому що в умовах воєнного часу, в період проведення отмобилизования різних віків чоловічого населення комплектуючими військовими комісаріатами буде присутній досить високий відсоток (30% і більше) осіб, які прибувають до підрозділів і частина в цілому не за призначенням. Тому в такій ситуації командирам необхідно знати політичні погляди і рівень колективістських якостей, які прибувають для поповнення військовослужбовців в умовах бойової обстановки 21.

  В управлінській діяльності командирів і офіцерів виховних структур психічні стани підлеглих повинні стояти в центрі уваги, так як саме від змісту і спрямованості останніх у кінцевому рахунку залежить успіх будь-якого виду діяльності в бойовій обстановці.

  Психологічні проблеми внутрішньоколективних відносин полягають у психологічній сумісності та самоствердженні військовослужбовців, а також колективної активності воїнів в бою. Тут же гостро може стояти проблема виникнення, розповсюдження та боротьби з занепадницькі настрої і чутками в бойовій обстановці.

  Спрацьованість екіпажів, розрахунків, відділень найбільш чітко виявляється при виконанні бойових завдань в обстановці численних подразників і дефіциту часу. Бойова обстановка «виявляє» дуже швидко недостатність правильного розуміння завдання кожним воїном, прояву рівнів усвідомленості та активності кожним членом екіпажу (розрахунку).

  Психологічна несумісність, як правило, виявляється при виконанні складних навчально-бойових завдань. У такій обстановці конфлікти, наприклад, протікають найбільш гостро, часом носять прихований характер.

  Військовий колектив являє собою складний психологічний механізм, в якому проявляються самі різні соціально-психологічні явища. Тому самоствердження воїна в бою - це свого роду черговий етап його громадянського становлення, спроба отримати визнання в очах оточуючих його військовослужбовців, особистісних бойових можливостей в конкретній ситуації.

  Успішність чи неуспішність самоствердження особистості в підрозділі безпосередньо залежить від змісту тих психічних станів, які відчуває військовослужбовець у даний момент.

  Найважливішою умовою підвищення боєздатності воїнів і підрозділів у бою є робота командирів і офіцерів виховних структур щодо припинення негативних психічних станів серед підлеглих.

  Завдання ліквідації наслідків негативних психічних станів можна обмежувати лише пасивними заходами щодо усунення вже заподіяної психічної шкоди, треба вести і активну боротьбу з цим явищем: прогнозування їх виникнення, попередження, профілактику та ліквідацію.

  Розглянуті проблеми психічних станів особового складу в умовах сучасного бою дають підстави для можливого аналізу, прогнозування з метою успішного управління військовослужбовцями в складних умовах бойової обстановки.

  3.3 Прийоми психологічної саморегуляції, спрямовані на підтримку позитивних психічних станів воїнів

  Існує багато прийомів, які допомагають військовослужбовцям адекватно реагувати на бойову обстановку і успішно виконувати поставлені перед ними завдання. До них відносять різні прийоми психічної саморегуляції, такі як ідеомоторна тренування, а також створені на її основі ситуативно-образна психорегулюючий тренування, індивідуальний психофізичний тренінг, гетеротренінга, а також аутогенне тренування, настрої. У цю ж групу слід віднести і такі добре відомі форми емоційного зараження і енергетичної мобілізації військовослужбовців, як мітинги-клятви, ритуали прощання із загиблими бойовими товаришами, зустрічі з очевидцями звірств противника на окупованій території та ін

  Психічна саморегуляція - це регуляція різних станів, здійснювана самою людиною за допомогою своєї психічної активності.

  Психічної саморегуляцією (ПСР) називається вплив людини на самого себе за допомогою слів і відповідних уявних образів. Інакше кажучи - це самовплив для цілеспрямованої регуляції психічної діяльності, процесів, реакцій та станів.

  Головною особливістю цих визначень є виділення стану людини як об'єкт впливу і спрямованість на використання внутрішніх засобів регуляції.

  На сьогоднішній день найбільш відомими, доступними і вельми ефективними засобами регуляції психічної діяльності є аутогенні способи саморегуляції, спрямовані на поліпшення психічного стану військовослужбовців в бою 22.

  До їх числа відносять як найпростіші прийоми саморегуляції:

  • дихальні (заспокійливий і мобілізуюче дихання);

  • управління тонусом скелетної мускулатури (розслаблення м'язів за контрастом, релаксація);

  • вплив на біологічно активні точки;

  • самопереконання;

  • самонавіювання;

  • самонаказ;

  • самоподкрепление;

  Так і складні псіхорегуляціонние комплекси:

  • індивідуальний психофізичний тренінг;

  • ситуативно-образний психологічний тренінг та ін

  Вибір того чи іншого методу залежить від етапу психологічної підготовки військовослужбовців, від ступеня підготовленості й оволодіння даними методами, а також від самих бойових дій. Найпростіші прийоми відрізняються простотою в оволодінні та виконанні, не потребують багато часу на виконання процедур (1-3 хв.), Ефективні (результат виявляється вже в процесі виконання прийомів), не тягнуть негативних побічних явищ (наприклад, сонливості) та ін

  Дихальні прийоми. Відомо, що нервові імпульси з дихальних центрів мозку поширюються на його кору і змінюють її тонус. При цьому тип дихання з коротким і енергійним вдихом і повільним видихом викликає зниження тонусу центральної нервової системи, обумовлює зняття емоційної напруги. Повільний вдих і різкий видих тонізує нервову систему »підвищують активність її функціонування. Таким чином, для того, щоб у стрессогенной ситуації знайти спокій, зняти надмірну або неактуальну психічну напруженість, необхідно виконати 8-10 коротких вдихів (використовуючи рухи нижньої частини живота) і повільних тривалих видихів. І, навпаки, для того, щоб максимально мобілізуватися, подолати сумніви у своїх силах, подолати «мандраж», необхідно виконати 8-10 дихальних процедур з повільним, тривалим вдихом і різким, енергійним видихом. Відомі прийоми «Заспокійлива дихання», «мобілізується дихання» і ін

  Прийоми управління тонусом скелетної мускулатури. Вони грунтуються на тому факті, що довільне розслаблення скелетної мускулатури діє на людину розслабляючи, заспокійливо, а напруга, навпаки, актівізірующе, мобілізуюче. Відомі прийоми "Розслаблення за контрастом),« Релаксація »та ін Розрядка негативних емоційних станів і підтримання бадьорого настрою допоможе вправа« Розслаблення за контрастом ». Тут релаксація досягається через напругу. Потрібно напружити, наприклад, кисті рук, а потім максимально їх розслабити і т.п. Разом з розслабленням має прийти і відчуття звільнення від напруги, яке потрібно всіляко посилювати.

  Прийом «Видихання болю». Перебуваючи в будь-якому положенні, розслабитися, встановити рівне дихання. Потім, роблячи вдих, уявити, що в грудях формується хмара цілющих життєвих сил, наприклад, сіро-блакитного кольору. Далі уявити больовий ділянку, «побачити» хворий орган, який має коричнево-чорний колір. Після чого, роблячи повільний видих, направити цілющу хмара на хворий орган, спостерігаючи, як воно обволікає больовий ділянку, вириває шматки болю і викидає з тіла. Вправа повторювати до тих пір, поки воно не «вичистить» болящий орган і останній не набуде природного кольору.

  Прийом «Образ болю» передбачає роботу з субмодальностями - якостями образу болю - послідовна зміна таких якостей образу болю, як температура, колір, матеріал від неприємних до приємних. На останньому етапі доцільно представити біль. Наприклад, у вигляді повітряної кулі, який відлітає від болючого місця.

  Прийом «Перевантаження» передбачає під час переживання болю детально описувати всі знаходяться в полі зору предмети, послідовно переходячи з кута в кут.

  Прийом «Контекст» передбачає подання такого контексту переживання болю, в якій людина перестає про неї думати, наприклад, при переживанні больового відчуття слід представити ситуацію надзвичайної небезпеки (поява перед військовослужбовцям супротивника). Важливо рефлекторно закріпити («заякорити») болюче відчуття з ситуацією небезпеки.

  Самонавіювання. Широке поширення серед прийомів самонавіювання отримала методика французького аптекаря Куе, названа ним «школою самовладання шляхом свідомого самонавіювання». Метод Куе - метод самонавіювання, заснований на багаторазовому повторенні формули, яка містить твердження про хороше здоров'я того чи іншого органу, гарне самопочуття, настрій, впевненості в собі і т.д. Він дозволяє придушити хворобливі, шкідливі за своїми наслідками подання і замінити їх корисними і благотворними. Згідно Куе, формула самонавіювання повинна бути простою і не носити переважної характеру. Наприклад: «З кожним днем у всіх відносинах мені стає все краще і краще». Довільне самонавіювання повинно здійснюватися без будь-яких вольових зусиль.

  Індивідуальний психофізичний тренінг (метод підготовки фахівців ВДВ А. Ю. Федотова).

  ІПФТ - це комплекс методик підготовки воїнів до діяльності у важких ситуаціях за допомогою цілеспрямованого розвитку заданої структури психологічних якостей, заснованої на взаємозв'язку біодинамічної і чуттєвої тканини, шляхом засвоєння рухових інваріантів і формуванням відповідних їм чуттєвих образів професійного дії, що закріплюється на рефлексивному шарі свідомості у вигляді професійно орієнтованих інтегральних образів і понять.

  Цілеспрямоване формування чуттєвих образів професійних дій, значущих сенсорних ознак засобів і предметів професійної діяльності дає вихідний матеріал, комплексування якого в тривимірній системі координат важкій ситуації дозволяє отримати цілісний образ ситуації, що полегшує прогнозування її розвитку та дозвіл за рахунок безперервного і адекватного оцінювання ефективності дій при їх коригування відповідно до кожного з можливих варіантів розвитку подій.

  Програма ІПФТ розробляється в залежності від специфіки бойової діяльності, відповідно до особливостей завдань, умов, засобів і способів їх бойового застосування. Використання її в загальному контексті професійної підготовки дозволяє підвищити ефективність їх діяльності у важких ситуаціях.

  Ситуативно-подібний психологічний тренінг (за методикою С. Дудіна).

  СОПТ - метод психологічної підготовки військовослужбовців до бою, що грунтується на уявному відтворенні бойової ситуації, варіантів її розвитку, здійснюваних дій і емоційного фону діяльності. При цьому військовослужбовець як би сприймає реальну бойову ситуацію «очима» її учасника (суб'єкта бойової ситуації) 23.

  Тренінг ділиться на три етапи. У ході першого етапу військовослужбовці докладно описують бойову ситуацію.

  Після цього, на другому етапі, вони подумки повторюють фрази, що характеризують бойову ситуацію, і намагаються якомога яскравіше уявити собі ті образи, про які йде мова. Важливо, щоб військовослужбовці намагалися відтворити не тільки візуальні образи ситуацій, а й слухові, тактильні, смакові, що дають повну картину умов виконання бойового завдання. Далі воїни формують образ своєї поведінки. Це сприяє розвитку почуття впевненості в собі, своїх силах, необхідних для бою якостей характеру. У цих цілях військовослужбовці можуть ідентифікувати себе з конкретними або вигаданими особистостями, які є для них еталоном сміливості, мужності та впевненості в собі. Закінчується цей етап - цілеспрямованим, жорстким самонавіюванням впевненості, самовладання в самих складних ситуаціях бойової діяльності.

  На третьому етапі СОПТ бойова ситуація піддається раціональному розбору. Він полягає в аналізі помилок, допущених її учасниками, можливих варіантів розвитку подій, відчуттів і переживань, що виникли в ході бою. Розбір здійснюється у вигляді дискусії або бесіди з особовим складом.

  Доцільно, щоб на етапі підготовки до виконання бойового завдання проводилося 6-8 СОПТ. Таке число сприяє розвитку первинних навичок самогіпнозу, що скорочує час на проведення тренувань і підвищує їх ефективність.

  Ефективність СОПТ набагато підвищується, якщо вона проводиться в аутогіпнотіческом стані або стані аутогенного занурення.

  Отже, розглянуті прийоми саморегуляції, спрямовані на формування адекватних внутрішніх засобів, що дозволяють воїну здійснити спеціальну діяльність по зміні свого стану і подолання бойових стрес-факторів, підтримують позитивні психічні стани військовослужбовців в бою, підвищують ефективність бойової діяльності і допомагають зберегти психічне здоров'я.

  За своїм змістом і спрямованістю прийоми саморегуляції є формами активного самовпливу.

  Перед початком заняття доцільно провести короткий опитування військовослужбовців про знання ними Загальновоїнська статутів Збройних Сил РФ. Потім обгрунтувати актуальність теми, підкресливши особливу значущість впливу саморегуляції на психічні стани воїнів в бою.

  Необхідно роз'яснити військовослужбовцям суть понять «психічні стани», «психічна саморегуляція».

  Доцільно підкреслити, що застосування різних прийомів саморегуляції сприяє формуванню позитивних психічних станів військовослужбовців, що підвищує ефективність бойової діяльності.

  Висновок

  Реформування Збройних Сил пред'являє серйозні вимоги до свого психологічного забезпечення. Життєдіяльність військовослужбовця здійснюється в екстремальних умовах військової служби, тим самим ставлячи його постійно в ситуації вибору, випробування на міцність духовних і фізичних сил. Конструктивне вирішення вибору в інтересах розвитку особистості військового професіонала покликана забезпечити військова психологія.

  З іншого боку, психологічний аналіз війни, бою дозволяє правильно обгрунтувати шляхи вдосконалення бойової, суспільно-державної, психологічної підготовки, несення бойового чергування, вахтової і вартова служби і т.д. так як необхідною учасником, суб'єктом будь-яких подій тут є людина. Військова наука приречена на співпрацю з військової психологією. Таким чином, замовлення на військову психологію продиктований:

  1. необхідністю вдосконалення військово-професійного розвитку військовослужбовців і обгрунтування ефективних шляхів військової реформи. Військова психологія спирається на образ людини-діяча, суб'єкта військової діяльності в мирний і воєнний час;

  2. потребою людини в армії постійно вирішувати особисті проблеми, здійснювати себе, шукати і знаходити сенс свого буття, будувати свою сім'ю, виховувати дітей. У вирішенні цих проблем військова психологія спирається на образ «людини-потребує».

  Стратегічний шлях розвитку сьогодні військової психології в забезпеченні конструктивного вирішення об'єктивного протиріччя між «людиною-діячем» і «людиною-хто потребує", «людиною-цінністю» і «людиною-засобом» в інтересах Людської Особистості - захисника своєї Батьківщини.

  Для того, щоб відповідати рівню поставлених завдань військова психологія сама «повинна змінитися", переглянути свою методологію, світоглядні позиції, теоретичну концепцію, використовувані методи і технології.

  Дослідження вітчизняних і зарубіжних психологів показують, що коли військовослужбовець отримує завдання, нерідко він відчуває занепокоєння, переляк, тривогу, страх і страх. Все це представляє загрози біологічному або соціальному існуванню людини, заважає продуманим бойових дій під час бою.

  Тривале перебування людини в обстановці дії бойових стрес-факторів може призвести до психогенним психічних розладів різної глибини. Найбільш частими з них у бойових умовах є неврози (неврастенія, істерія, невроз нав'язливих станів) і гострі реактивні психози (ступор, сутінкові стани свідомості, реакції тікання). У разі виникнення подібних психічних розладів воїн на певний час повністю або частково втрачає здатність до активних довільних дій. Це відбувається тому, що названі розлади часто супроводжуються руховими порушеннями, втратою слуху, зору, істеричним відтворенням ознак променевої хвороби, ураження ОР, ступорозні реакціями, втратою орієнтування у просторі, часі, бойової ситуації, власної особистості.

  Стійкість до дії психотравмуючих чинників бою, збереження бойової активності, як показує вивчення, багато в чому визначаються перш за все високим рівнем спрямованості особистості, мотивами бойової поведінки воїнів, готовністю до активних і самовідданим діям, їх бойовим досвідом. Наприклад, встановлено, що вже в 4-5 бою сила впливу на поведінку воїнів таких бойових факторів, як небезпека, раптовість, несподіваність, новизна бойових подій і ін знижується в 1,5-2,5 рази.

  Таким чином, аналіз впливу факторів сучасного бою на психіку і поведінку людей змогу зробити такі висновки. Небезпечна обстановка неминуче викликає у воїнів психічне напруження (стресовий стан). Цей стан має суттєвий вплив на протікання психічних процесів (сприйняття, увага, пам'ять, мислення, волю, емоції) і ефективність бойової діяльності. Стрес може впливати на психіку як мобілізуюче (бойове збудження), так і гнітюче (дистрес). Характер цього впливу залежить від мотивації, індивідуально психологічної стійкості, бойового досвіду воїнів. Отже, є реальні підстави для зміни сприйнятливості воїнів до дії бойових стрес-факторів у процесі психологічної підготовки і забезпечення їх високої активності в бою.

  Аналіз діяльності військових психологів показує, що психічна саморегуляція може стати важливим засобом формування психологічної здатності військовослужбовців до бойових дій, так як вона відрізняється порівняльною простотою прийомів і високою ефективністю впливу. Вона також дозволяє реалізувати ідею активної участі військовослужбовця в процесі психологічної підготовки.

  Крім цього освоєння методів саморегуляції надає військовослужбовцю незаперечна перевага перед непідготовленим супротивником і в значній мірі знижує ймовірність психічних розладів. Вона підвищує психічну здатність, а отже, і моральну готовність військовослужбовців до бойових дій, і може служити як самостійним засобом роботи, так і засобом, що дозволяє значно посилити терапевтичний ефект інших методик.

  Список використаної літератури

  1. Барабанщиків А.В., Глоточкін А.Д., Феденко І.Ф., та ін Психологія військового колективу. - М.: Воениздат, 1967.

  1. Броневицький Г.А., Зуєв Ю.П., Столяренко А.М. Основи військово-морської психології. - М.: Воениздат, 1977.

  2. Військова педагогіка та психологія / О. В. Барабанщиков, В. П. Давидов, Е. П. Утлік, Н. Ф. Феденко; Під ред. А. В. Барабанщикова .- М.: Воениздат, 1986.

  3. Військова психологія: Підручник для висш.военно-політичних училищ / Під ред.В.В.Шеляга .- М.: Воениздат, 1972.

  4. Військова психологія і педагогіка: Учеб. посібник / Авт. кол. А. Я. Анцупов, В. М. Бондаренко, В. І. Буянов та ін; За заг. ред. В. Ф. Кулакова; М-во оборони РФ, Гол. упр. воспитат. роботи озброєння. Сил РФ .- М.: Досконалість, 1998.

  5. Еникеев М.І. Загальна та соціальна психологія. - М.: ТК Велбі, Проспект, 2007.

  6. Караяном А. Г. Прикладна військова психологія: навчально-методичний посібник: [навчальний посібник для курсантів і слухаючи. вищ. воєн.-навч. закладів] / А. Г. Караяном, І. В. Сиромятніков .- СПб. [И др.]: Пітер, 2006.

  7. Коупленд Н. Психологія і солдатів. - М.: Воениздат, 1960.

  8. Маклаков А.Г. Загальна психологія. - СПб.: Пітер, 2007.

  9. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. Серія: Освітня бібліотека. - М.: Академія, 2001.

  10. Загальна психологія. Курс лекцій. - М.: Владос, 2007.

  11. Психологія і педагогіка. Військова психологія / За редакцією А. Г. Маклакова. - СПб.: Пітер, 2004.

  12. Психологія і педагогіка. Військова психологія: підручник для курсантів вищ. воєн.-навч. закладів М-ва оборони Рос. Федерації / за ред. А. Г. Маклакова .- М. [и др.]: Пітер, 2007.

  13. Рудська І. І., Манько В. М. Загальна і військова психологія: підручник в 2-х частинах. - М.: Кордон, 2004.

  14. Сидоров П.І. Психологія катастроф .- М.: Аспект Пресс, 2008.

  15. Сінілі Г.К. Введення в оперативно-розшукову психологію: навчальний посібник / Г.К. Сінілі; Моск. ун-т МВС України .- М.: НОРМА, 2009.

  16. Сучасна військова психологія: Хрестоматія / А. Є. Тарас .- Мінськ: Хаpвест, 2003.

  17. Солдат і війна: Проблеми морально-політичної та психологічної підготовки радянських воїнів .- М.: Воениздат, 1971.

  18. Соснін В.А. Психологія сучасного тероризму / В.А. Соснін .- М.: Форум, 2010.

  19. Феденко Н.Ф., Сергеюк П.І. Психологія особистості воїна-прикордонника в умовах військової діяльності з охорони державного кордону СРСР. - М.: тип. журналу «Прикордонник», 1980.

  1 Військова психологія і педагогіка: Учеб. посібник / Авт. кол. А. Я. Анцупов, В. М. Бондаренко, В. І. Буянов та ін; За заг. ред. В. Ф. Кулакова; М-во оборони РФ, Гол. упр. воспитат. роботи озброєння. Сил РФ .- М.: Досконалість, 1998. - С. 26.

  2 Броневицький Г.А., Зуєв Ю.П., Столяренко А.М. Основи військово-морської психології. - М.: Воениздат, 1977. - С. 47.

  3 Караяном А. Г. Прикладна військова психологія: навчально-методичний посібник: [навчальний посібник для курсантів і слухаючи. вищ. воєн.-навч. закладів] / А. Г. Караяном, І. В. Сиромятніков .- СПб. [И др.]: Пітер, 2006. - С. 85.

  4 Рудська І. І., Манько В. М. Загальна і військова психологія: підручник в 2-х частинах. - М.: Кордон, 2004. - С. 26.

  5 Військова психологія і педагогіка: Учеб. посібник / Авт. кол. А. Я. Анцупов, В. М. Бондаренко, В. І. Буянов та ін; За заг. ред. В. Ф. Кулакова; М-во оборони РФ, Гол. упр. воспитат. роботи озброєння. Сил РФ .- М.: Досконалість, 1998. - С. 47.

  6 Рудська І. І., Манько В. М. Загальна і військова психологія: підручник в 2-х частинах. - М.: Кордон, 2004. - С. 97.

  7 Караяном А. Г. Прикладна військова психологія: навчально-методичний посібник: [навчальний посібник для курсантів і слухаючи. вищ. воєн.-навч. закладів] / А. Г. Караяном, І. В. Сиромятніков .- СПб. [И др.]: Пітер, 2006. - С. 108.

  8 Військова психологія: Підручник для висш.военно-політичних училищ / Під ред.В.В.Шеляга .- М.: Воениздат, 1972. - С. 46.

  9 Рудська І. І., Манько В. М. Загальна і військова психологія: підручник в 2-х частинах. - М.: Кордон, 2004. - С. 102.

  10 Військова педагогіка та психологія / О. В. Барабанщиков, В. П. Давидов, Е. П. Утлік, Н. Ф. Феденко; Під ред. А. В. Барабанщикова .- М.: Воениздат, 1986. - С. 53.

  11 Рудська І. І., Манько В. М. Загальна і військова психологія: підручник в 2-х частинах. - М.: Кордон, 2004. - С. 113.

  12 Барабанщиків А.В., Глоточкін А.Д., Феденко І.Ф., та ін Психологія військового колективу. - М.: Воениздат, 1967. - С. 52.

  13 Сінілі Г.К. Введення в оперативно-розшукову психологію: навчальний посібник / Г.К. Сінілі; Моск. ун-т МВС України .- М.: НОРМА, 2009. - С. 74.

  14 Еникеев М.І. Загальна та соціальна психологія. - М.: ТК Велбі, Проспект, 2007. - С. 142.

  15 Коупленд Н. Психология и солдат. – М.: Воениздат, 1960. - С. 54.

  16 Современная военная психология: Хрестоматия / А. Е. Тарас.— Минск : Хаpвест, 2003. - С. 87.

  17 Солдат и война: Проблемы морально-политической и психологической подготовки советских воинов.— М. : Воениздат, 1971. - С. 74.

  18 Максименко С.Д. Общая психология: Учебное пособие. Серия: Образовательная библиотека. – М.: Академия, 2001. - С. 142.

  19 Соснин В.А. Психология современного терроризма / В.А. Соснин .— М. : Форум, 2010. - С. 73.

  20 Психология и педагогика. Военная психология / Под редакцией А. Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2004. - С. 114.

  21 Современная военная психология: Хрестоматия / А. Е. Тарас.— Минск : Хаpвест, 2003. - С. 98.

  22 Сидоров П.И. Психология катастроф.— М. : Аспект Пресс, 2008. - С. 65.

  23 Сидоров П.И. Психология катастроф.— М. : Аспект Пресс, 2008. - С. 87.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Психологія | Курсова
  170кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Військова дисципліна СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ Військова дисципліна це суворе й
  Військова присяга та військова символіка України Ритуал прийняття військової присяги як клятви
  Військова присяга та військова символіка України 2
  Спеціальна психологія Корекційно-компенсаторне значення
  Реактивний рух у військовій техніці
  Організація бухгалтерського уч та у військовій частині
  Роль козацтва у військовій історії Росії
  Організація бухгалтерського обліку у військовій частині
  Трансформаційні процеси у військовій організації та національна ментальність
  © Усі права захищені
  написати до нас