Війни Речі Посполитій другої половини XVII-першої чверті XVIII століть

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВІЙНИ Речі Посполитій другої половини XVII - ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XVIII СТОЛІТЬ

1.1 Війни Речі Посполитої з Туреччиною

1.2 Річ Посполита та Північна війна

1.3 Економічний занепад Речі Посполитої в другій половині XVII-першій половині XVIII ст.

1.4 Реформи 60-х років XVIII століття

РОЗДІЛ II. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ XVII - XVIII ст

2.1 Розвал політичного ладу Речі Посполитої в 20-60-х роках XVIII ст.

2.2 Культура Речі Посполитої в другій половині XVII і першій половині XVIII ст.

ГЛАВА III. Поділи Речі Посполитої

3.1 Перший поділ Речі Посполитої

3.2 Торговицька конфедерація. Другий поділ Речі Посполитої

3.3 Третій поділ Речі Посполитої

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

ВСТУП

Друга половина XVII і перша половина XVIII ст. були періодом тривалого економічного занепаду та політичної кризи феодально-кріпосницької Речі Посполитої. Багаторічні важкі війни посилювали і поглиблювали економічний і політичний занепад країни, обумовлений гіпертрофією фільварково-панщинної системи.

Війни, які заповнили з невеликими перервами 70 років, несли величезні лиха, а місцями повне розорення селянам, важко відбивалися на поміщицькому господарстві, зменшували кількість населення, сприяли занепаду міст. Одні області Польщі страждали безпосередньо від військових операцій, інші розорялися проходять ворожими військами, а також реквізиціями з боку польської армії. Війни створили сприятливий грунт для епідемій і епізоотій. Країна знемагала під тягарем військових податків, постоїв та контрибуцій. Ряд. сеймових постанов вказував на недисциплінованість польського війська, на безкарність солдатів, які грабували сільське і міське населення, як на причину руйнування цілих областей. Особливо постраждали українські та білоруські землі.

Економічному та політичному занепаду Польщі відповідала її військова слабкість. У XVTII ст. основу військової могутності держав становили постійні армії з сильною піхотою і артилерією. У польській же феодальному війську, як і раніше переважала шляхетська кіннота. Дисципліна в армії була дуже слабкою. Військова адміністрація не користувалася ніяким авторитетом, її діяльність характеризувалася жахливими зловживаннями. На посполітное крах була тільки частина шляхти. Значна частина війська складалась з іноземців. Військам часто не виплачувалася платня. У таких випадках виникали заколоти, військо розходилося по домівках або грабувало королівські й церковні маєтки, що найважче відбивалося на положенні селян.

Описуваний занепад центральної державної влади, послаблення єдності країни, посилення провінційного сепаратизму і феодальної анархії в політичному житті Речі Посполитої відбувалися в той час, коли в сусідніх державах швидко зміцнювалася сильна центральна влада, коли в них відбувався на основі прогресуючого економічного розвитку енергійний процес політичної централізації. За таких умов було неминучим рішуче зміна у співвідношенні сил між переживала глибокий занепад Річчю Посполитою та її сусідами, зміна, таівшее в собі загрозу самому її державного існування.

У другій половині XVII ст. повною мірою проявилися негативні наслідки розвитку фільварково-панщинної системи. Вони були набагато посилені тим згубним впливом, який справили на народне господарство країни майже безперервні війни (особливо в 50-х рр.. XVII ст.), Що призвели до масового руйнування селянства та міст. Приходило в занепад селянське господарство. Знижувалася продуктивність шляхетсько-магнатських фільварків. До того ж з другої половини XVII ст. скоротився попит на сільськогосподарські продукти в Західній Європі. Феодали посилювали експлуатацію селянства. Основним засобом залишалося збільшення фільварків і значне зростання панщини. Крім звичайної тижневої панщини, селяни несли ряд інших повинностей. Дуже важко позначалися на становищі селянства монополії (Баналітет) феодалів.

Глибока економічна і політичний занепад у другій половині XVII - першій чверті XVIII ст. переживали польські міста. Міське ремесло деградувало, обсяг міського виробництва скорочувався. Місто не витримував конкуренції іноземних товарів. Підтримуване феодалами позацехових і вотчинне ремесло підривало цехове виробництво, хоча в перспективі ці форми ремесла стали основою для майбутнього підйому в ряді галузей.

Жвава господарська життя тривало лише в містах, пов'язаних з міжнародною транзитною торгівлею. Однак імпорт зростав значно швидше за експорт, з другої половини XVII ст. торговельний баланс країни був пасивним.

Засилля магнатів, яким державний лад шляхетської республіки відкривав широкий простір, згубно позначалося на економічному, культурному та політичному розвитку країни. Феодальна анархія, міжусобна боротьба великих магнатських пологів, збройні зіткнення між шляхтою несли розорення селянам і городянам. Насильства та грабунки феодалів на дорогах, в містах і на ярмарках гальмували розвиток торгівлі. Оточені численної озброєної почтом, магнати спрямовували діяльність сеймиків у своїх інтересах, перешкоджали нормальній роботі сейму, ігнорували рішення короля. Країна все більше позбавлялася політичної стійкості.

Погіршилося зовнішньополітичне становище Польської держави. У той час як військова міць Польщі слабшала, зростала могутність централізованих сусідніх держав - Швеції і Росії, в зіткненні з якими вона незмінно зазнавала поразки.

Все викладене і визначило актуальність обраної теми дипломної роботи «Криза шляхтетской Речі Посполитої. Розділ Речі Посполитої ».

Мета роботи - вивчити зміни в економічній і суспільно-політичного життя, що відбулися в Речі Посполитої в другій половині XVII - першій чверті XVIII століття, виділивши при цьому причини, що призвели за собою такі зміни.

Вивчення джерел та спеціальної наукової літератури, присвячених історії Речі Посполитої в другій половині XVII - першій чверті XVIII століття, дозволило виділити наступні недосліджені проблеми:

Які зовнішні та внутрішні передумови історичних процесів у Речі Посполитої в другій половині XVII - першій чверті XVIII століття?

Які процеси відбувалися всередині держави Речі Посполитої в другій половині XVII - першій чверті XVIII століття і наскільки вони важливі для вивчення не тільки історії власне Речі Посполитої в другій половині XVII - першій чверті XVIII століття, але і для формування
уявлень про регіон цього періоду взагалі?

Які політичні та соціально-економічні особливості умов життя поляків розглянутого періоду?

Розуміння важливості об'єктивних і суб'єктивних факторів в історичному процесі призвело до того, що у вітчизняній історичній науці з'явився ряд серйозних публікацій, які займаються дослідженням даної проблематики.

Джерельною базою слугували роботи з досліджуваної проблематики таких авторів як Базилевич К. В. Зовнішня політика Російської централізованої держави. Друга половина XV століття; Баранович О. І. магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст.; Вержбовські Ф. Ставлення Польщі до Тридентському собору і його постановам Герье В. Боротьба за польський престол в 1733 р.; Гібянскій І. Г. Граф Антоній Тізенгаузена і Гродненський королівські мануфактури. Нарис з економічної історії Польщі в епоху Станіслава Августа (1764-1795); Голобуцький В. А. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького (1648-1654); Горн М. В. Класова боротьба селян західноукраїнських земель в 1638 - 1648 рр..; Джервіс М. В. До питання про розділи Польщі. (Критико-історіографічні зауважень.) Історичний збірник; Іваницький С. Польща в половині XVIII ст. і виникнення Барської конфедерації. Вчені записки Ленінградського Держ. пед. інституту. Т. ХХП.; Іванова О.Е. До питання про занепад селянського господарства в Польщі в другій половині XVII - першій половині XVIII ст. Уч. зап. Ін. слав. Т. VI.; Іванова О. Є. Становище селян в Новотарський старостві в XVII ст. і повстання 1630 Уч. зап. Ленінградського Держ. Ун-ту. Т. 127.; Карєєв М. Польські реформи XVIII ст.; Компан О.С. Значення визвольної війни українського народу 1648-1654 рр.. для антифеодальних рухів у Польщі.

На основі фактичного матеріалу, автор у зазначених роботах проводить дослідження соціально-економічного та політичного становища Речі Посполитої в другій половині XVII - першій чверті XVIII століття.

Представлена ​​робота складається з наступних структурних частин: введення - в ​​якому обгрунтовується актуальність обраної теми, вказується мета роботи і виділяються мети дослідження, а також визначається джерельна база з досліджуваної проблематики;

розділ I, присвячений аналізу політичного становища всередині Речі Посполитої в період війни з Туреччиною та Північної війни, взаємини з європейськими державами та Росією. Вказуються причини і наслідки нестійких політичних відносини Речі Посполитої з європейськими державами, Туреччиною, Росією, аналізуються підсумки Північної війни та війни з Туреччиною;

другий розділ висвітлює економічний і культурний становище Речі Посполитої в XVII - XVIII ст.

третій розділ - аналіз причин і наслідків трьох поділів Речі Посполитої в XVII - XVIII ст, її політичного становища;

ув'язнення - аналіз поставлених завдань і висновки;

списку використаної літератури;

додатки.

Робота містить ___ сторінки, 3 додатки.

РОЗДІЛ 1. ВІЙНИ Речі Посполитій другої половини XVII - ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XVIII СТОЛІТЬ

1.1 Війни Речі Посполитої з Туреччиною

Турецька феодальна агресія проти країн Східної та Центральної Європи, що посилилася в другій половині XVII ст., Призвела до тяжких наслідків для Речі Посполитої.

В кінці 1666 і початку 1667 р. кримські татари, діючи за наказом Порти, вторглися на Україні. Це було початком важкої війни, тривалої більш ніж на 30 років. У перші роки війни з Річчю Посполитою Туреччини вдалося досягти значних успіхів. Це пояснювалося відсутністю узгодженості дій держав, які під загрозою татаро-турецької експансії, і внутрішньою слабкістю Речі Посполитої.

Політичне становище всередині Речі Посполитої в цей час було вкрай нестійким. У 1668 р., під сильним натиском з боку магнат-сько-шляхетської опозиції, Ян Казимир зрікся престолу. Королем був обраний бездарний магнат Міхал Корибут Вишневецький, син ката українського народу Єремії Вишневецького. Його обранням була незадоволена сильна профранцузька магнатсько-шляхетська угруповання. У середовищі магнатства і шляхти зав'язалася гостра боротьба. Про оборону проти турецько-татарської навали ніхто не думав. Позиція шляхти, за словами гетьмана Собеського, зводилася до того, щоб «сидіти вдома, податків не платити, солдат не годувати, а господь бог щоб за нас воював». Непідготовлена ​​до війни Річ Посполита була позбавлена ​​союзників. Австрія не прийшла їй на допомогу. Польсько-литовська дипломатія відштовхнула єдиного можливого союзника - Росію, якої, як і Польщі, загрожувала татаро-турецька агресія. На пропозицію Росії перетворити Андрусівське перемир'я в міцний, «вічний» світ уряд Речі Посполитої відповіло відмовою.

Влітку 1671 татари знову з'явилися на Україну. Польським військам вдалося здобути над ними кілька перемог, але ці військові дії, які спустошували українські землі, не мали вирішального значення. Головні бої були попереду. У січні 1672 р. турецький гонець приніс до Варшави оголошення війни. Незважаючи на серйозність становища, що склалося, два сейму, зібрані в 1672 р., не прийняли жодних рішень. Вони були зірвані в результаті гризні між магнатсько-шляхетськими угрупованнями. Справа дійшла до того, що в червні 1672 противники Вишневецького зажадали від нього зречення від престолу і звернулися до Людовика XIV з проханням прислати до Польщі короля французької крові. У країні назрівала громадянська війна. Між тим турецько-татарська армія вже переходила межі Речі Посполитої і незабаром обложила найбільшу фортеця в Нодоліі-Кам'янець. Чисельність турецько-татарських сил перевершувала, за словами сучасників, 100 тис. чоловік. 27 серпня 1672 Кам'янець упав. Після цього турецька армія рушила на північ і обложила Львів. У той же час численні татарські загони стали грабувати внутрішні області Речі Посполитої. Положення країни ставало все більш критичним 1.

Вона не могла протиставити грізному противнику рівноцінної військової сили. Активний опір татарським загонам надавала тільки 4-тисячна армія гетьмана Собеського, якій вдалося зупинити їх подальше просування вглиб польської території. Правлячі кола Речі Посполитої вступили в переговори з турецьким султаном. Переговори ці закінчилися укладенням 17 жовтня 1672 Бучацького договору, за яким під владу Туреччини переходила Подолія і майже все Правобережжя Україні. Річ Посполита повинна була виплатити Туреччини одноразово 80 тис. талерів і надалі платити щорічну данину в розмірі 22 тис. червінців.

Обурення, викликане ганебним Бучацьким договором, який перетворював Річ Посполиту в данніцей султана, було таке велике, що на деякий час протиріччя в середовищі польського пануючого класу відійшли на другий план. Боротьба з Туреччиною, про яку так мало думали ще роком раніше, зайняла уми шляхти. Причиною цього було не тільки прагнення відстояти національну гідність країни, але перш за все захоплення Туреччиною Правобережної України. У квітні 1673 сейм відмовився від ратифікації Бучацького договору, виніс рішення про вербування військ і встановив нові податки для покриття військових витрат.

Збройні сили Туреччини, призначені для операції в Речі Посполитій, налічували в цілому близько 60 тис. чоловік. Однак ці сили були розділені на три частини, одна з них під командою Хуссейн-паші зупинилася в районі Хотина, інша в районі Ясс, і третя у фортеці Кам'янець. Собеський, який мав сорокатисячне об'єднаним польсько-литовським військом, поспішив скористатися цією розпиленням сил противника. 9 листопада 1673 армія під командою Собеського підійшла до Хотина. Подолавши сильні оборонні позиції і зламавши опір турецьких військ, польська армія протягом 10-12 листопада 1673 ліквідувала всю Хотинську угруповання турецьких збройних сил. Польські війська готувалися до використання цього успіху для розвитку наступу на турків. Але в цей час прийшла звістка про смерть короля. Військові дії були припинені, знову починалася передвиборча боротьба. Королем був обраний переможець під Хотином - Ян Собеський. Новообраному королю довелося почати своє правління з важкою зимової кампанії 1674/75 р. на Україну, де польські війська вели боротьбу з татарами. Собеський прагнув до якнайшвидшого закінчення війни. Однак він не бажав співпрацювати з російською армією і входили до її складу українськими козацькими військами, які перейшли з початку 1674 р. у наступ проти турків на Правобережжі 2.

У цей час у Західній Європі йшла війна між Францією, Англією та Швецією, з одного боку, та Австрією, Голландією, Бранденбургом і Данією - з іншого. Французька дипломатія прагнула втягнути в цю війну Річ Посполиту і нанести, таким чином, удар по тилах Австрії і Бранденбурга.

Ян Собеський і його прихильники були готові піти на це. Переговори Собеського із Францією завершилися укладенням у 1675 р. секретного Яворівського угоди, за якою Франція зобов'язалася виплатити Собеському значну суму для ведення війни з Бранденбургом.

Собеський розраховував опанувати Східною Прусією і перетворити її у свій особистий спадкове володіння, що повинно було, за його планами, привести до зміцнення його династії на польському престолі.

Для здійснення цих планів треба було закінчити війну з Туреччиною. Тим часом активність Порти все зростала. Незабаром Собеському довелося відбивати наступ великих турецько-татарських сил під Львовом. Лише восени 1676 під Журавному, після ще однієї військової кампанії, було укладено мир, який ніяк не можна було вважати вигідним для Речі Посполитої. Їй вдалося повернути собі лише частину Правобережжя. Інша частина його і Подолія з Кам'янцем залишалися під владою Туреччини.

Журавінський світ був ратифікований сеймом, але, з огляду на те що обстановка на Заході змінилася (Франція уклала мир з Австрією і Бранденбургом), уряд Собеського у 1679 р. виступило з проектом створення широкої антитурецької коаліції.

Сформована зовнішньополітична обстановка свідчила про те. що в першу чергу союзником у боротьбі проти агресії Туреччини може стати Росія. У 1677-1678 рр.. російські війська витримували на Правобережжі під Чигирином натиск великих татаро-турецьких сил, які прагнули прорватися до Києва. Чигиринська війна завдала значної шкоди силам султанської Туреччини. Створювалася реальна можливість для переходу в контрнаступ за умови спільного виступу Росії і Речі Посполитої. Але правлячі кола Речі Посполитої продовжували відмовлятися від російсько-польської співпраці у боротьбі з татаро-турецькою агресією. Ця недалекоглядність політики пояснювалася тим, що значні кола панівного класу Речі Посполитої не бажали примиритися з втратою частини українських земель і за всяку ціну прагнули відновити становище на Україну, що існувала до 1648 р. Плани відновлення східної експансії унеможливлювали перетворення Андрусівського перемир'я в «вічний мир», на чому наполягало російський уряд під час переговорів про створення російсько-польського союзу. Розрив переговорів змусив Росію укласти в 1681 р. з Туреччиною і Кримом Бахчисарайський світ.

Тим часом турецький уряд змінив напрямок своєї експансії і відкрито готувалося до вторгнення в австрійські володіння. У цих умовах Австрія охоче відгукнулася на польський проект створення антитурецької коаліції. Підписаний у квітні 1683 австрійсько-польський договір передбачав спільні дії проти Туреччини. Австрія повинна була виставити 60-тисячну армію. Річ Посполита - сорокатисячного за умови виплати їй Австрією субсидії в 1200 тис. злотих.

Відсутність узгодженості між східноєвропейськими країнами знову дало султанської Туреччини можливість зосередити свої сили. У червні 1683 величезна турецька армія (більш 210 тис. чоловік) під командуванням візиря Кара-Мустафи вторглася на територію Австрії. 16 липня 1683 турецькі армії підійшли до стін Відня. Положення Австрії та її столиці ставало критичним. Тільки швидка й енергійна допомога могла врятувати Австрію. Ця допомога була надана Польщею. Собеський з незвичайною енергією приступив до підготовки походу. З різних земель Польщі, з Литви, з меж Україна рухалися до Кракова війська 3.

У першій половині серпня 25-тисячна польська армія почала рух двома колонами через Сілезію і Моравію до місця концентрації польських, австрійських і німецьких військ під Тулльном на Дунаї. На початку вересня під Тулльном було зосереджено 70 тис. союзного війська, командування яким було доручено Яну Собеському. Австрійське командування пропонувало прорватися порівняно невеликими силами до Відня і таким шляхом підсилити її гарнізон. Польський король прийняв інший стратегічний план кампанії, який полягав у тому, щоб виступити усіма силами проти армії противника і в генеральній битві вирішити долю обложеної Відня.

Назустріч військам під командуванням Собеського Кара-Мустафа »не припиняючи облоги Відня, рушив армію чисельністю в 90-100 тис. чоловік з сильною артилерією. До 11 вересня ця армія зайняла позиції на рівнинній місцевості на північний захід від Відня. У союзної армії правий фланг займали польські війська, центр - німецькі, а лівий фланг, що примикав до Дунаю обороняли австрійські частини. Битва під Віднем почалася вранці 12 вересня з зіткнень між турецькими та австрійськими перегородили дорогу значні ворожі сили, що змусили польські війська відступити. На наступний рік, після ратифікації Яном Собеським Московського договору, розгорнулися спільні військові дії Росії і Речі Посполитої проти Туреччини. Вони вилилися в форму кримського походу Голіцина 1687 і походу польських військ до Кам'янця. Обидва ці походи не дали позитивних результатів, але вони сприяли успіхам австрійських військ, які в 1687 р. оволоділи майже всією Угорщиною. Зі сфери турецького впливу вийшло також Семиграддя. У 1688 р. австрійці просунулися по території Хорватії до Сербії і зайняли Белград. 4

Відносини Речі Посполитої та Австрійської імперії протягом усього цього часу залишалися нестійкими. Кожна сторона намагалася примусити іншу до більш активних дій проти Туреччини. Австрія здійснювала тиск на Собеського допомогою Риму. Польський король намагався спертися на Францію, використовуючи франко-австрійську ворожнечу. Австрія змусила Річ Посполиту до військових дій, безрезультатним для Польщі, але надавали велику допомогу австрійської армії, що потрапила в скрутне становище у результаті невдач, понесених у кампанії 1690 Разом з тим австрійська політика успішно руйнувала династичні плани, які будував Собеський відносно Молдавії і Валахії.

У 1691 р. польські війська вступили в Молдавію. На допомогу їм Австрія обіцяла вислати кілька тисяч піхоти. Австрійська армія діяла на Дунаї. У рішучу битві з австрійцями турецькі війська зазнали поразки. Австрійці стали швидко відновлювати свої позиції в Угорщині та Сербії. Обіцяної допомоги в Молдавію вони так і не надіслали. Польські війська в Молдові і на це р раз опинилися в становищі лише мимовільних помічників австрійців, відтягнувши на себе частину турецько-татарських сил. Невдало закінчилася також і спроба Собеського блокувати Кам'янець. Фортеця залишилася в турецьких руках. Невдачі переслідували Собеського і в 1692 р. Йому довелося відмовитися від намічених планів в Молдові і відступити на вихідні рубежі.

У 1693 р. був скликаний сейм, який мав прийняти рішення про податки для війська. Сейм був зірваний. Тим не менш в 1694 р. польсько-литовські війська під командою гетьмана Яблоновського зробили ще один наступ на Кам'янець і Молдавію. Цим знову була надана важлива послуга Австрії. Остання, користуючись дружньої позицією Речі Посполитої, активністю Росії на узбережжі Азовського і Чорного морів і військовими зусиллями Венеції, повернула втрачені в 1690 р. землі і зайняла нові території у Сербії та Угорщини. Австрійські війська впритул підійшли до Валахії та Молдавії.

Боротьба за польський престол, що розгорнулася після смерті Яна Собеського, в червні 1696 набула надзвичайно гострий характер. Вона мала не тільки внутрішньополітичний, але перш за все міжнародне значення. Вирішувалося питання про подальшу зовнішній політиці Речі Посполитої. Боротьба розгорнулася спочатку між французьким кандидатом - принцом Конті і австрійським кандидатом - королевичем Якубом Собєським. Великий вплив на вибори справила позиція Росії. Рішуче вороже французькому кандидату, російське уряд готовий був підтримати такого кандидата на польський престол, який був би зацікавлений у продовженні боротьби з Туреччиною. Таким кандидатом виявився саксонський курфюрст Фрідріх-Август. Значною мірою завдяки підтримці Росії і подолавши шалений опір профранцузькою партії, він домігся престолу. На перших порах Август II виступав продовжувачем Собєського у турецькій війні. Однак війна вже закінчувалася. Австрія рішуче взяла курс на мирні переговори, готуючись до відновлення боротьби на заході проти Франції і зраджуючи інтереси своїх союзників.

Після того як від продовження війни з Портою відмовилася і Росія, яка прагнула відновити боротьбу зі шведськими феодалами за вихід до Балтійського моря, мир з Туреччиною став неминучим. Одночасно стали вимальовуватися контури антишведської коаліції. У 1698 р. з цього приводу відбувалися переговори між Петром I і Августом П. При переговорах мова йшла про мир з Туреччиною і про створення антишведську союзу.

У жовтні 1698 в Карловцях (в Славонії) почалися мирні переговори між представниками Туреччини, з одного боку, і представниками Австрії, Росії, Речі Посполитої та Венеції - з іншого, за посередництва Англії і Голландії. Між союзниками існували серйозні протиріччя. У той час як Австрія висувала в якості основи переговорів принцип «uti possidetis », ВО яким кожна держава отримувала тільки те, що вже фактично володіла, російські та польські представники відкидали цей принцип.

За мирним договором, підписаним в січні 1699 р., Габсбурги отримали майже всю Угорщину, Семиграддя, Славонії. Польсько-турецький договір передав у руки Речі Посполитої Поділля з Кам'янцем, а польські війська повинні були очистити займані ними пункти в Молдавії. Мирний договір з Росією укладений не був. Союзники залишили російські вимоги до Туреччини без підтримки. Росія підписала з Туреччиною лише угода про дворічний перемир'я.

Незважаючи на повернення Поділля, Річ Посполита прийшла до кінця війни з сумними результатами. Війна продемонструвала її прогресувала слабкість як у політичному, так і у військовому відносинах. Магнатсько-шляхетську державу не справлялося з однією з найважливіших своїх функцій: обороною країни від зовнішньої небезпеки. Правобережна Україна протягом усієї війни залишалася незахищеною від татаро-турецьких вторгнень. Деякі райони Правобережжя зовсім обезлюдніли. Слабкість

Речі Посполитої крилася в соціально-економічному та політичному ладі країни. Це була «... дворянська республіка, заснована на експлуатації та гнобленні селян, нездатна за своєю конституцією ні до якого загальнонаціонального дії ...» 5

1.2 Річ Посполита та Північна війна

Агресивна політика шведських феодалів, що захопили східну Прибалтику, в тому числі і споконвічні руські землі, які тримали під своєю владою частина Західнопоморський земель і мріяли про встановлення свого безроздільного панування в басейні Балтійського моря, у всій Східній Європі, були безпосередньо спрямовані проти Росії, Речі Посполитої та інших держав, загрожували їх національної незалежності. Захоплення шведськими феодалами латиських, естонських та споконвічних російських земель в Прибалтиці був частиною великої загарбницької програми, що передбачала встановлення безроздільної шведської гегемонії в усьому басейні Балтійського моря, а тим самим - у всій Північно-Східної.

Військові дії союзників почалися в 1699 р.

Положення в Речі Посполитої в момент початку військових дій було надзвичайно складним. Проти короля діяла сильна магнатсько-шляхетська опозиція. У Литві справу хилилося до відкритої громадянської йне між могутнім магнатським будинком Сапега, що розглядав Велике князівство мало не як свою вотчину, і литовської шляхти, підтриманої окремими представниками інших литовських магнатських пологів. Граючи на протиріччях між литовською шляхтою і Сапіга, королеві вдалося заручитися згодою останніх на війну проти Швеції. Згода примаса Радзієвського було забезпечено шляхом підкупу. : Нако це був тільки тимчасовий успіх королівської політики. У цілому польсько-литовські феодали були проти війни зі Швецією. Річ Посполита як держава в ній не брала участь. Більш того, примас, який виступав на сенатської раді на користь короля, таємно зв'язався зі шведами, попередив їх про майбутню війні і енергійно підтримував опозицію, очолювану гетьманами Яблоновським і Потоцьким і підскарбієм Рафалом Лещиньський. Це угрупування магнатів і шляхти вступила в таємні зносини з Кримом і Туреччиною. У її плани входила організація антиросійської коаліції у складі Речі Посполитої, Туреччини та Криму, турецько-татарської допомогою вона розраховувала відновити владу польських феодалів на Лівобережній Україні і відірвати від Росії Смоленськ.

Складною була до початку Північної війни та міжнародна обстановка. Північна війна спалахнула в той момент, коли на заході Європи назрівав конфлікт між Францією і морськими державами - Англією та Голландією, що вступили в тісний союз з Габсбургами. І Франція і морські держави намагалися залучити на свій бік Швеції. Тому вони домагалися припинення Північної війни. Вони не співчували і перспективам виходу Росії до Балтійського моря. Особливо виразно ворожість до планів російського уряду позначилася в політичному курсі Англії, вирішальною силою антифранцузького блоку.

Негайно після початку військових дій в Прибалтиці обидва угруповання зробили енергійні кроки, щоб припинити Північну війну. Найбільш активно діяв англо-голландська блок. Морські держави спробували чинити тиск на Росію і, прагнучи не допускати її виступу проти Швеції, перешкоджали укладенню нею мирного договору з Туреччиною. Відповідні подання робилися і при дворі короля Августа П. Свій головний удар морські держави направили проти Данії. Англо-голландський флот бомбардував датську столицю. Під його прикриттям шведський король Карл XII висадив десант на датський берег і влітку 1700 зумів швидко примусити данців до капітуляції. Це серйозно змінило співвідношення сил на півночі Європи. Союзники втратили підтримку значного датського флоту.

Майже одночасно з капітуляцією Данії у війну вступила Росія, що зуміла, нарешті, домовитися з Туреччиною про перемир'я. Російська армія рушила під Нарву і обложила його. Зміни у військових планах російського командування (за угодою 1699 р. російські повинні були обмежитися діями в Ижоре і Карелії) відбулися за згодою і навіть на прохання Августа II, потерпілого невдачу під Ригою. Передбачалося, що російський наступ на Нарву буде підтримано активними діями саксонської армії. Цього, однак, не сталося. Саксонська армія не прийшла на допомогу російській армії, проти якої Карл XII кинув усі свої сили. Навпаки, наляканий перспективою шведського вторгнення до Саксонії і, може бути, що побоювався швидкого зростання військової могутності Росії, Август II напередодні Нарвського битви пішов на зраду. Саксонська армія припинила облогу Риги, а Август II за спиною Росії, за посередництва французької дипломатії, вступив у таємні зносини з Карлом XII. Він розраховував при цьому укласти вигідний мирний договір і направити шведів тільки проти Росії.

Битва під Нарвою закінчилося важким поразкою для російської армії. Проте ця поразка прискорило реорганізацію російської армії і проведення внутрішніх реформ, спрямованих на політичне і економічне зміцнення Російської держави. 6

У порівнянні з швидко оговтується від важкої невдачі Росією особливо сумним представлявся перебіг подій у Речі Посполитої. Спроба Августа II увійти в прямі переговори з Карлом XII була невдалою, він був змушений знову йти на зближення з Росією. На початку 1701 р. в біржах було укладено новий російсько-саксонський союзний трактат. Прагнучи утримати польського короля у складі антишведської коаліції, Росія погодилася на надання йому великий матеріальної і військової допомоги. Влітку 1701 почалися переговори про союз між Росією і Річчю Посполитою. Однак вони не дали позитивних результатів.

Шведська армія, окупувавши знаходилася в залежності від Речі Посполитої Курляндію, концентрувалася на кордонах Речі Посполитої, але це мало турбувало польсько-литовських дипломатів, які не бачили дедалі зростаючу загрозу шведської феодальної агресії. Вони не розуміли, що тепер, коли шведська армія готувалася до вторгнення в країну, на карту поставлена ​​незалежність Речі Посполитої. Замість того щоб думати про засоби оборони країни, вони використовували польсько-російські переговори тільки для того, щоб спробувати схилити Росію до деяких територіальним поступок.

Між тим внутрішнє становище в Речі Посполитої ще більше ускладнилося. Конфлікт у Литві переріс у відкриту громадянську війну між литовською шляхтою і Сапіга. Останні, не знайшовши в короля міцного союзника, втекли з країни і увійшли в пряму угоду зі шведами. У Короні проти короля продовжувала діяти сильна магнатсько-шляхетська опозиція. Вона, правда, змушена була відмовитися від плану війни з Росією в союзі з Туреччиною. Зате серед її керівників виник план скинення Августа II і союзу зі Швецією проти Росії. Реставрацію влади польських феодалів на Україну повинна була підготувати зрада гетьмана Мазепи, з яким керівники опозиції встановили тісний контакт.

Августу II довелося прийняти пропозицію опозиції про посередництво Речі Посполитої між ним і Карлом XII. Король вивів саксонські війська з країни. Це означало, що Саксонія фактично виходила з війни зі Швецією. Одночасно польський король з допомогою французького, а потім австрійського посередництва спробував знову увійти в прямі переговори з Карлом XII. Август II пропонував йому сепаратний мир і частковий поділ Речі Посполитої за умови згоди на абсолютистський переворот у Польщі. Таке було положення справ в країні напередодні переходу шведів до відкритої агресії проти Речі Посполитої.

Першою шведському навалі піддалася Литва. Тут шведська армія грубо втрутилася в боротьбу литовської шляхти з Сапєги, надаючи Вторглися углиб польських земель шведські війська (вже в 1702 р. вони досягли Кракова) проводили політику військового терору, конфіскацій та контрибуцій. Найбільше страждали від шведської окупації польське селянство і міста. Але й серед польської шляхти і навіть магнатів зростало обурення проти шведських інтервентів. Слідом за селянством, що почали партизанську війну проти загарбників, слідом за містами, які чинили шведської армії запеклий опір, в боротьбу зі шведами включилися і польські феодали. Основна маса їх групувалася навколо серпня П. На боці Августа II була коронна армія. У 1702-1704 рр.. навколо короля утворилася сильне угрупування, що об'єднала основну масу польсько-литовських феодалів, що склали так звану Сандомирську конфедерацію. Шведи виявилися ізольованими. Співпрацювала з ними магнатсько-шляхетська опозиція стала прямою платній агентурою шведського уряду.

У цих умовах поновилися переговори про укладення польсько-російського союзу і відновлення союзного трактату з Саксонією. У 1703 р. російсько-саксонський союзний трактат був відновлений. Російсько-польські переговори були прискорені новим актом шведської агресії. Карл XII примусив опозицію, об'єдналася в так звану Варшавську конфедерацію, проголосити скинення серпня П. Потім він зажадав від опозиції обрання на престол повністю залежного від шведів людини, позбавленого тоді й тіні якого-небудь самостійного політичного авторитету, - молодого Станіслава Лещиньський, сина давнього прихильника шведів, коронного підскарбія Рафала Лещиньський. Висування Карлом XII кандидатури Лещиньський призвело до різких розбіжностей між ним і варшавськими конфедератами. Лещиньський був проголошений королем під прямим збройним тиском шведів. Слідом за цим Сандомирська конфедерація, на сторону якої перейшли багато колишніх учасники опозиції, оголосила війну Швеції. Восени 1704 під Нарвою був підписаний союзний трактат Речі Посполитої та Росії. Річ Посполита офіційно вступила в Північну війну. 7

Нарвський договір з Річчю Посполитою містив пункт, що зобов'язував Росію вжити заходів до припинення на Правобережній Україні селянсько-козацького повстання під проводом Семена Палія. Повстання це спалахнуло в 1702 р. і в період 1702-1704 рр.. охопило величезну територію - Поділля, Волинь, Брацлавщину. Повсталі оволоділи містами Білою Церквою, Бердичевом, Баром, Меджибожем, Немировом. На вимогу Речі Посполитої російський уряд змушений був дозволити Мазепі заарештувати Палія. У міста, зайняті повстанцями, були введені російські війська.

Незабаром після вступу Речі Посполитої у війну на її території з'явилися російські війська. Вирушивши проти них в західноукраїнські землі Карл XII змушений був терміново повернутися до Варшави, якій несподівано опанував Август II, який розраховував заарештувати там Лещиньський і варшавських конфедератів. У 1705 р. з великою армією в межі Речі Посполитої вступив Петро I. Російської армії вдалося очистити Литву і Білорусію від шведських загонів і загонів Лещиньський. Успіхи російських спонукали Карла XII знову рушити до Литви, де йому вдалося відтіснити російську армію. Однак домогтися її розгрому він не зумів. Поки Карл XII ганявся за Августом II по Речі Посполитої і намагався розгромити вступила в її межі російську армію, російські війська в Прибалтиці зуміли завдати шведам ряд серйозних поразок. Польське селянство, міста і значна частина шляхти чинили запеклий опір шведської інтервенції. В умовах підіймалася у країні партизанської боротьби, при наявності на польсько-литовської території сильної російської та саксонської армій, Швеція виявилася не в змозі підкорити Річ Посполиту влади свого ставленика.

Не маючи сил придушити опір Речі Посполитої, Карл XII спробував впливати на неї іншим шляхом. У 1706 р. шведська армія вторглася до Саксонії. Карл XII розраховував на те, що, погрожуючи спадковим володінням Августа II в Німецькій імперії, його можна буде змусити відмовитися від польської корони. Цей план мав успіх. Август II дійсно таємно від свого російського союзника вступив в переговори зі шведами, уклав з ними принизливий Альтранштадтский світ і зрікся польської корони на користь Лещиньський.

Зречення Августа II не привело, однак, до скільки-небудь серйозних змін в Речі Посполитої на користь шведських окупантів. Сандомир-ська конфедерація відмовилася визнати Альтранштадтский договір. Зібралася в 1707 р. у Львові «вальна рада» підтвердила вірність Речі Посполитої укладеним союзу з Росією. Користуючись перебуванням Карла XII в Саксонії, «сандоміряне», отримували допомогу з боку російського уряду і військ, зуміли очистити значну частину країни від інтервентів та їх польсько-литовських прихильників.

Російський уряд думало скористатися зреченням Августа II для того, щоб звести на польський престол свого кандидата. Під прямим впливом Петра I зібрався в 1707г. в Любліні сейм оголосив безкоролів'я. У якості кандидатів на польський престол фігурували великий коронний гетьман Сенявський, вождь угорського повстання проти Габсбургів Ракоці Ференц, прославлений австрійський полководець Євген Савойський і син царя Олексій. 8

Тим часом Карл XII повернувся у Річ Посполиту і, завдавши ряд поразок польсько-литовським військам, знову окупував значну територію шляхетської республіки. Слідом за цим почався авантюристичний східний похід шведської армії в напрямку Смоленська і Москви.

Героїчний опір російського і білоруського народів і російської армії зірвало плани шведського командування. Карл змушений був рушити на Україні, де на нього чекав зрадник Мазепа. У підготовці зради останнього брали участь польсько-литовські прихильники Карла XII і французька дипломатія. У плани Карла XII входило опанувати Україну, щоб потім спільно з Мазепою та армією Лещиньський рушити на Москву. Однак і на цей раз плани шведських інтервентів були зірвані. На боротьбу проти шведських загарбників і зрадника Мазепи піднявся весь український народ. Партизанська війна завдавала шведам величезну шкоду. Доля вторглася в межі Росії шведської армії була вирішена 8 липня 1709 на полях Полтави. Зазнавши цілковитої поразки, вона змушена була капітулювати. Карл XII втік до Туреччини.

Починаючи східний похід, Карл XII не зумів повністю забезпечити свій польсько-литовський тил. Перед походом у Росію він зміг лише послабити, але не розгромити «сандомірян». Значною мірою саме завдяки опору армії сандомірян, підтримуваної російськими військами, у вирішальний період війни, напередодні Полтави, Станіславу Лещиньський та окупаційного шведському корпусу, що знаходився в Речі Посполитої, не вдалося надати жодної допомоги гібнувшей шведської армії.

Після Полтави польська територія була очищена від шведів військами Петра I, сандомірян й Августа П. В Торуні відбулося побачення Петра й Августа і був підписаний новий російсько-саксонський союзний договір, У 1710 р. на Варшавському сеймі був підтверджений «вічний мир» 1686 р. з Росією. Але Річ Посполита фактично вже не брала ніякої участі в Північній війні. Її продовжував сам Август II силами Саксонії. Не брала участі Річ Посполита і у війні з Туреччиною, яка виступила проти Росії в 1710 р. під впливом інтриг Карла XII.

Полтавська перемога різко змінила всю міжнародну обстановку в Європі. Значення першої великої держави на півночі та сході Європи було рішуче закріплено за Росією. На тлі швидкого зростання економічного та політичного значення Росії особливо кидався в очі повний політичний, військовий і економічний занепад Речі Посполитої. Занепад цей розпочався давно. Північна війна тільки прискорила розвивалися в організмі Речі Посполитої процеси розкладання. Найбільше від військових дій, викликаних шведської агресією і громадянською війною, постраждало селянство. Сильний удар був нанесений містах, багато з яких протягом усього XVIII ст. не змогли оговтатися від розорення, заподіяної шведської окупацією. Процес аграризації польських міст різко посилився.

За умов, коли країна була позбавлена ​​сильної центральної влади, природно мало настати посилення феодальної анархії. Головними носіями цієї анархії продовжували бути великі магнатські роди. Правда, їх економічні позиції теж були сильно підірвані в ході війни. Проте в їх руках все ж залишався великий фонд державних земель (староства), що дозволяло їм в обстановці загального економічного занепаду не тільки зберегти, але й зміцнити своє провідне політичне та економічне становище. Річ Посполита не могла більше грати великої політичної ролі в Європі. Вона все більше скочувалася на позиції безсилого глядача розвивалися навколо неї подій.

Вирішальний вплив на польські справи надавала в цей час Росія. Її вплив особливо зміцнилося після того, як російської дипломатії вдалося виступити в якості посередниці між Августом II і польськими феодалами, серед яких справа ледь не дійшла до збройної боротьби. Росія виступила проти абсолютистських претензій Августа і підтримала опозиційну польську шляхту. У результаті втручання Росії укладена угода між королем і його супротивниками. Саксонська армія повинна була покинути територію Речі Посполитої. Коронна армія скорочувалася до 18 тис. чоловік, литовська - до 6 тис. Серйозно обмежувалася влада гетьманів. Угода це без будь-яких змін і без суперечок було затверджено сеймом 1717 р., отримав назву «німого».

У 1719 р. Август підписав так званий Віденський трактат, ініціаторами якого були Австрія і особливо Англія, незадоволена ходом Північної війни й прагнула до військової поразки Росії. Тоді Росія пішла на зближення з Пруссією. У 1719 р. був укладений російсько-пруський трактат, який містив пункт про збереження польської шляхетської конституції і був прямо спрямований проти спроб Августа II встановити абсолютизм в Речі Посполитої. 9

Енергійно діяла російська дипломатія і в самій Речі Посполитої, де вона спиралася на сильну магнатсько-шляхетську партію, зривати всі задуми короля. Так, в 1719 р. був зірваний сейм, на якому Август II розраховував провести затвердження Віденського трактату.

Незабаром провалилася і вся затіяна Англією інтрига проти Росії. Август II нічого не виграв від того, що брав участь в ній. Незважаючи на те, що всі російські союзники, в тому числі і Август II, пішли на укладення сепаратних мирних договорів зі Швецією, Росія опинилася в стані одна переможно завершити Північну війну. За Ніштадтським мпру 1721 р., за Росією були закріплені Ліфляндія і Естляндія.

Шведсько-прусський мирний договір 1720 передав під владу Пруссії належала шведам з часу Тридцятилітньої війни частина Західного Помор'я зі Щеціном. Тепер вже все Західне Помор'я і всі нижню течію Одри виявилося під прусським пануванням.

1.3 Економічний занепад Речі Посполитої в другій половині XVII-першій половині XVIII ст.

У літописі Самійла Величка (початок XVIII ст.) Дана яскрава картина запустіння Правобережної України, яка, за його словами, обезлюділа, а раніше квітучі поля заросли «тростини і нікчемної лядіной» 10. Західна Подолія та Київське Полісся постраждали менше, але і там постійно зустрічалися порожні халупи й занедбані наділи. Великі були наслідки військових дій у Червоній Русі. У середньому з 100 господарств, що існували до воєн XVII ст., Залишилося 42 господарства у Львівській, в Холмської - 45, в Саноцкой землі - 46. Скоротилася не тільки число господарств, але і розміри оброблюваної кожним з них землі. У середньому з 100 селянських ланів, оброблюваних до воєн середини XVII ст., У Львівській, Холмської і Саноцкой землях, в селах, розташованих в королівщина, запустілий близько 80 ланів. Про таке ж розорення білоруських земель говорять дані по Гродненській і Кобринської економіях. Шляхетські маєтки постраждали менше королівських і церковних. 11

У другій половині XVII і першій половині XVIII ст. для Польщі характерні в основному ті ж відносини в галузі сільського господарства, промисловості і торгівлі, які склалися в XVI - першій половині XVII ст.

Сільське господарство в Польщі, як і раніше було основою економіки і залишалося головним заняттям більшості населення. Велика земельна власність продовжувала зберігати своє провідне значення в народному господарстві і знаходилася в руках магнатства, шляхти, короля і духовенства.

Частина землі належала дрібної шляхти, яка поралася на невеликих ділянках, володіла незначним числом кріпаків або не мала їх зовсім і своїми силами обробляла ріллю. Такі дрібні володіння існували у всіх областях Польщі, але головним чином вони, як і раніше, були зосереджені в Мазовії і на Підляшші. Типовим розміром маєтків середньої шляхти були одна чи дві села. Великими землевласниками були магнати, власники латифундій у кілька десятків або навіть сотень сіл. Радзивілли г Сапєги, Потоцькі, Браницькі, Сенявських, Чарториських та інші зосередили у своїх руках величезні земельні володіння. У середині XVIII ст. Кароль Радзівілл на прізвисько «пане Коханка», крім спадкових маєтків, володів величезною кількістю королівщин, в яких було розташовано 16 міст і 583 села. Цей магнат містив власну армію чисельністю в 6 тис. чоловік.

Магнатські володіння неухильно росли за рахунок земель дрібної і середньої шляхти. Так, в одному з районів Люблінського воєводства поміщикам, які мали менше 100 селянських ланів, належало в половині XV ст. 44,9%, а в половині XVII ст .- 16,9% і в кінці XVIII ст .- '9, 8% всіх земель. Кількість земель, що перебували у володінні поміщиків-власників від 100 до 500 ланів, залишилося без істотних змін і становило в середині XV ст. 24,3%, у середині XVII ст .- 26,3% і до кінця XVIII в.-33, 2%.

У той же час частка великих володінь (більше 500 ланів) весь час зростала. У XV ст. їм належало 13,3%, в XVII в.-30, 7%, у XVIII в.-41, 9% землі.

Перед панівним класом стояло складне завдання - відновити розорену помісне господарство, джерело благополуччя польських феодалів. У залежності від конкретної обстановки для цього практикувалося два методи: очіншеваніе селян або розширення фільварку. Очіншеваніе застосовувалося частіше там, де загострення класових протиріч, скорочення населення і розорення були особливо великі, де поміщики не справлялися з труднощами відбудови господарства і тому змушені були відмовлятися від самостійного ведення господарства і засновувати його на чинш селян. Особливо поширене було очіншеваніе в землях Литви та Білорусі. Очіншеваніе як короткочасна міра для заселення і зміцнення маєтків практикувалося дуже широко і на Україну, де теж було багато порожніх земель і поміщики, потребуючи в робочій силі, намагалися залучити й утримати селян різними пільгами. Пани в такому випадку зменшували кількість панщинних днів або зовсім ліквідували панщину, переводячи селян на порівняно помірний чинш.

Значне число чиншовики було у Великій Польщі і Помор'я. Тут чиншовики були насамперед колоністи, звані «го-Лендрі», тому що предки їх були вихідцями з Голландії. Згодом до них приєдналася частина німецьких колоністів, а також польських переселенців з інших частин країни. Їх вважали вільними поселенцями, особисто вільними, але їх «вільність» була сильно обмежена. Особливо багато сіл таких чиншовики-колоністів було на Гдань-ських Жулави, в долині Вісли, Варти та Нотець - на низинних і заболочених землях: Було переведено на чинш також більшість сіл, що належали міським магістратам Познані, Каліша. Чиншовики були зацікавлені в поліпшенні свого господарства, а тому працювали більш продуктивно. Їх чиншові внески давали якщо і не завжди великий, то зате надійний дохід феодалу. У Великій Польщі, в областях з відносно розвиненою промисловістю, чинш був засобом збільшення доходів землевласників у селах, де широко практикувалися селянські відходи. 12

Збільшення фільварків практикувалося зазвичай там, де населення хоча і було розорене, але в масі своїй залишалося на місці і де землевласник у своєму розпорядженні кошти для того, щоб забезпечити фільварок живим і мертвим інвентарем. У таких випадках фільварок швидко ріс, вбираючи в себе спорожнілі селянські землі. Розорене крепостпое населення використовувалося для пішої панщини та примусового низько-оплачуваної найму. Зростання фільварків супроводжувався погіршенням становища населення, зокрема обезземеленням селянства, що видно на прикладі Червоної Русі. У 132 селах королівщин Холмської, Саноцкой та Львівської земель число коморником зросла з 0,1 до 2,1%, халупники і загродніков - з 18,9 до 29,2%, селян, які мають менше лану, - з 16 до 32,1 %. Число ж селян, які мали лана, зменшилася з 27 до 20,3%, що мали 7г лану - з 28,9 до 13,9%, що мали лану - з 9,1 до 2,4%. Цей метод відновлення помісного господарства був найбільш поширеним. Особливо типовим він був для Малої Польщі.

На початку XVIII ст. роздроблення селянських господарств внаслідок зростання фільварків досягло такого ступеня, що поряд з загроднікамі і халупниками з'явилися власники половини загроди, половини халупи. Обезземелені і малоземельні селяни змушені були шукати роботи у поміщиків, які, користуючись важким становищем селян і своєю необмеженою владою, змушували їх працювати на себе за низьку плату. Цей вид найму носив суто феодальний характер.

Зв'язок селянського господарства з ринком і всі селянські промисли перебували під контролем поміщицького двору. Обов'язок кріпаків молоти збіжжя тільки на панських млинах і монопольне право пропінації дуже переймались господарське життя селянського двору. Тяжкість цих повинностей тим більше відчувалася кріпаками, що пан не тільки забороняв купувати алкогольні напої в іншому місці, але і примушував селян купувати у нього певну кількість їх. Поміщицьке право пропінації перетворювалося на право примусового споювання селян.

В умовах занепаду хлібного експорту і згортання внутрішнього ринку шляхта переганяла зерно на горілку і, примусово спаюючи селян, домагалася отримання значних доходів. Дохід від перегонки зерна весь час зростав, досягаючи дуже часто 30-40% всього помісного доходу.

Селянин був сильно пов'язаний у своїй господарській діяльності .. Він був обмежений у продажу свого майна і кредитуванні. У багатьох маєтках селянин зобов'язаний був продавати поміщицького двору за встановленими двором цінами такі дорогі продукти, як мед, віск, прядиво, льон, хутра. За встановленими двором цінами він змушений був купувати у поміщика сіль, оселедця, цвяхи, тютюн і т. п., переплачуючи при цьому 50-200% їх вартості.

Друга половина XVII і перша половина XVIII ст .- це час глибокого занепаду торгівлі і промисловості в Польщі. Показником занепаду міст, прискореного спустошливими війнами другої половини XVII - початку XVIII ст. і що панувала в країні феодальною анархією, їх торгівлі та промисловості є скорочення міського населення. Так, наприклад, Варшава у 1654 р. мала 10 тис., а в 1660 р. - всього 4 тис. жителів. Вельськ в 1671 р. налічував лише 100 жителів, в Пільзяе в 1629. було 202 будинки, в другій половині XVII ст. їх залишилося тільки 36. 13

Ремесло, яке розпочало помітно згортатися ще в першій половині XVII ст., У розглянутий період занепало. У ряді міст воно фактично зникло. Так, в Освенцимі кількість ремісників скоротилося з 20 осіб до шести.

Занепала гірнича справа. У рудниках Олькуш видобуток свинцю скоротилася з 50 тис. до 14 тис. центнерів на рік, а видобуток срібла - з 6 тис. до 300 гривень. У Хенціни в середині XVII ст. рудники були занедбані.

Негативний вплив на розвиток польської торгівлі надавав той факт, що Польща, як і східна Німеччина, після географічних відкриттів, виявилася, за словами Маркса, на «задвірках Європи».

У другій половині XVII ст. польський експорт сильно впав. У 1700 - 1719 рр.. з Польщі щорічно вивозилося ледь 20 тис. Лашти хліба. Вивіз промислових виробів, не досягав великих розмірів і раніше, в кінці XVII і початку XVIII століття майже припинився.

Торговий баланс був пасивним. У той час як за товари, що вивозяться Польща отримувала щорічно в середньому 35 млн. злотих, за ввезені з-за кордону товари вона сплачувала до 45 млн. злотих. З них 15 млн. йшло на вино, близько 18 млн. - на прянощі і предмети розкоші. Ввезення мав виключно споживчий характер. Так результати каторжної праці польського кріпосного селянства марнували феодалами, збагачували іноземних купців. 14

Відплив з країни благородних металів привів до поширення неповноцінною монети, що ще більше підривало внутрішню торгівлю. Великих збитків грошовому обігу принесли мідні ШЕЛЬОНГ, випущені в 1659 р., і злотувкі (тинфи), що чеканилися з 1663 р., в яких замість 8,15 г срібла, як це було раніше, полягала лише 3,36 р. Примусовий курс, встановлений урядом на випущену знецінену монету, спричинив за собою збільшення лажа на колишню повноцінну монету. В кінці XVII ст. він дійшов до 100% і на цьому рівні тримався й у XVIII ст. Таким чином, виникло роздвоєння грошової системи, що згубно позначилося на промисловості та торгівлі.

Ярмарки, що мали перш велике значення як для місцевої торгівлі, так і для торгівлі в масштабах всієї країни, що приваблювали іноземних купців, якими, наприклад, були ярмарки у Познані та Кракові, тепер різко скоротили свої обороти.

Занепад торгівлі і промисловості турбував не тільки разорявшихся міщан, але з фіскальних міркувань і шляхту, любив виходити це питання на сеймах. На важке становище міст вказували багато сеймові конституції XVIII ст. В одній із них говорилося, що «міста з різних причин дійшли до краю занепаду, гноблення і безправ'я, зовсім спустошені і вкрай зубожіли». Але, турбуючись про те, хто буде платити податки, шляхта менш за все була схильна відмовитися від своїх привілеїв і своєї господарської політики, розоряли міста. 15

1.4 Реформи 60-х років XVIII століття

Царська Росія прагнула до повного підкорення всієї Речі Посполитої своїм політичним впливом і тому висловлювалася спочатку проти її розділу, воліючи мати на своїх західних кордонах слабку і залежну Річ Посполиту, а не агресивну Пруссію. Однак міжнародна обстановка 60-х років штовхала Росію на союз з Прусією. Остання використовувала цю обставину для нав'язування Росії своєї політики в польських справах. Росія і Пруссія разом виступили проти реформ державного ладу Речі Посполитої, підтримали тих, хто захищав liberum veto і інші «шляхетські вольності».

Ф. Енгельс так характеризував значення для Польщі політики Пруссії і царської Росії: «... Катерина і Фрідріх уклали в Петербурзі договір, за таємною статті якого обидва взяли на себе зобов'язання охороняти силою зброї польську конституцію, це найкращий засіб для руйнування Польщі, від будь-яких спроб реформи. Цим був вирішений наперед майбутній розділ Польщі »16.

Приводом для втручання Пруссії і Росії в польські справи з'явився так званий дисидентський питання, тобто питання про зрівняння у правах християн-некатоликів з католиками. У руках царського уряду, найменше піклується про національних сподіваннях українського та білоруського народів, що вели боротьбу за возз'єднання України і Білорусії з Росією, дисидентський питання було засобом посилення свого впливу в Речі Посполитій, засобом для постійного втручання в її внутрішні справи.

Фрідріх II враховував, що зрівняння в правах дисидентів з католиками повинно було підсилити позиції Росії, оскільки переважна більшість некатоликів в Речі Посполитій були православні - білоруси та українці. Тому прусський посол у Варшаві Бенуа, хоча і виступав формально разом з російським послом з дисидентського питання, насправді діяв проти дозволу цього у проса на користь дисидентів. Ось що писав йому з цього приводу Фрідріх: «По суті я не буду засмучений, якщо дисидентський справу не вдасться. Ви цього не виявляйте перед росіянами, робіть вигляд, ніби я дуже серджуся, що всі праці, вжиті для успіху цієї справи, були марними. Було б добре і вигідно, якби ви змушували відомих людей працювати проти дисидентського справи, якщо тільки можна це робити потайки, щоб ніхто ніяк не міг би провідати, звідки це йде »17. Лист це чітко показує лукаву політику прусського короля, який розглядав дисидентський питання лише як засіб ліквідувати всі спроби зміцнити державний устрій Речі Посполитої.

Дисидентський питання викликало в Речі Посполитої запеклу боротьбу. Католицьке духовенство і багато магнати рішуче виступили проти планів зрівняння в правах некатоликів з католиками. Вони озброювалися проти реформ взагалі, вимагаючи повернення до широкого застосування з усіх питань liberum veto. Сейм 1766 підтвердив непорушність liberum veto у найважливіших питаннях державного життя. Ніякого рівняння цивільних прав дисидентів і католиків не відбулося. Після закінчення сейму російське керівництво поставило Чарториських перед альтернативою: або союз з Росією і спільні дії по дисидентському питання, або розрив. Чарториських противилися вирішенню дисидентського питання. Відповіддю на це стало виникнення ворожих Чарториських конфедерацій, які користувалися підтримкою російського посла Рєпніна.

У березні 1767 р. у Торуні була утворена конфедерація протестантів. Одночасно оформилася конфедерація православних в Слуцьку. Виникла і конфедерація католицької шляхти. На чолі цієї конфедерації, утвореної в Радомі, був поставлений викликаний для цього з-за кордону давній противник Чарториських, колишній литовський великий гетьман Кароль Радзівілл, відомий під прізвиськом «пане Коханка». Радзивілл уособлював собою всі шляхетські пороки. Його скандальні пригоди, чванство і марнотратство були відомі всій Речі Посполитої.

І, тим не менш, цей самодур користувався значною популярністю у реакційної шляхти, противників реформ і захисників «золотої вільності». Маніфест Радомської конфедерації оголошував про те, що конфедерація «зав'язана» при королі, тобто не протиставляє себе йому, що вона звертається до російської імператриці з проханням про гарантії рішень конфедерації, що конфедерати допускають дисидентів до обговорення дисидентського питання.

Таким чином, війни, що тривали близько 70 років принесли величезні лиха Речі Посполитої. Економічний занепад спричинив за собою політичну і військову слабкість країни,, що з'явилося причиною подальших поділів Речі Посполитої. Війни продемонстрували її прогресувала слабкість як у політичному, так і у військовому відношенні, магнатсько-шляхетську державу не впоралося з обороною від зовнішньої небезпеки.

РОЗДІЛ II. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ XVII-XVIII ст

2.1 Розвал політичного ладу Речі Посполитої в 20-60-х роках XVIII ст.

Північна війна значно посилила економічну розруху у Речі Посполитої. Дуже важким було і політичний стан країни. Політика Августа II, як в ході Північної війни, так і після її закінчення, сприяла зростанню безладу в країні і падіння міжнародного престижу держави.

Протягом 20-60-х років XVIII ст. політичне життя Польщі являла собою картину цілковитої анархії. Нескінченні інтриги магнатства і шляхти, безкоролів'я і боротьба за престол, уряд, не здатне провести на сеймі ніякого рішення, нечисленна, погано організована і озброєна армія, позбавлена ​​твердої дисципліни, - все це призводило Річ Посполиту в стан повного розвалу. Все більш значний вплив на її політичне розвиток стали надавати іноземні держави, що не бажали допустити її посилення або розглядали її як вигідний козир у складній дипломатичній грі.

Прагнучи до зміцнення своєї династії на польському троні, Август II після закінчення Північної війни продовжував вести нескінченні зовні політичні інтриги. Свою політику він намагався пов'язати з прагненням Пруссії розширити територію за рахунок Речі Посполитої. Август не зупинявся при цьому перед пропозицією про розподіл Речі Посполитої. 1918

У ході переговорів, які Август II вів з Пруссією в 1728-1782 рр.., Він запропонував їй в обмін за військову допомогу при абсолютистском перевороті частина території Польщі: Торунь і все Помор'я, крім Гданська. Щоб нейтралізувати Австрію, Август II пропонував віддати їй Спіж. Позиція Росії, що виступала тоді проти поділів Речі Посполитої, які вона вважала невигідними для себе, і проти абсолютистських планів Августа II, перешкодила здійсненню цих проектів.

Після смерті Августа II у 1733 р. у Речі Посполитої знову розгорілася гостра передвиборна боротьба. Одна група магнатства, підтримувана французьким урядом, висувала кандидатуру Станіслава Лещиньський. Обрання Лещиньський, який за роки вигнання встиг стати тестем Людовіка XV, з'явилося б значною політичною перемогою Франції і могло не тільки підірвати російський вплив Речі Посполитої, за і привести до створення на кордонах Росії блоку ворожих їй держав - Туреччини, Речі Посполитої та Швеції, що направляється Францією. У зв'язку з цим російський уряд, діючи в контакті з Австрією, висунуло-кандидатуру сина Августа II - саксонського курфюрста Фрідріха-Августа. У вересні 1733 підтримуваний частиною шляхти, налаштованої на користь французької орієнтації, Станіслав Лещиньський був обраний королем. Однак утвердитися на престолі йому не вдалося. Його супротивники серед польсько-литовської шляхти отримали підтримку в частинах литовської армії і звернулися за допомогою до Росії. Лещиньський опинився у важкому становищі. Під загрозою наступу російських військ він поспішно переїхав з Варшави до добре укріплений Гданськ, розраховуючи дочекатися французької допомоги 19.

У вересні 1733 російські війська підійшли до правобережного передмістю Варшави - ​​Празі. Магнати й шляхтичі, які дотримувалися російсько-австрійської орієнтації, проголосили королем саксонського курфюрста за ім'ям Августа III. Це послужило початком боротьби Росії та Франції за переважний вплив у Речі Посполитої. Результат цієї боротьби мав визначитися силою зброї. Спалахнула так звана війна за польську спадщину.

На початку 1734 російські війська обложили Гданськ. Франція спробувала чинити Лещиньський допомогу і в квітні висадила невеликий десант, який, однак, не зміг з'єднатися з гарнізоном Гданська і відійшов на кораблі. У травні 1734 новий французький десант у кількості 2 тис. осіб атакував російські позиції. Одночасно здійснив вилазку гданський гарнізон. Але російська армія відбила ці атаки. Французи відступили і зайняли зміцнення Віслоуйсце. Тут вони протрималися близько місяця, а потім були змушені здатися російським військам. До цього часу російський флот панував в районі Гданська. Незабаром місто здалося. Лещиньський, переодягнений селянином, втік на територію Пруссії.

За допомогу Росії Август III провів на сеймі рішення про Курляндском лене Речі Посполитої - території, давно вже, з часів Північної війни, контрольованої Росією. Рішення сейму 1736 надало право Августу III дати інвеституру на герцогство на свій розсуд. Це означало, в даних обставинах, що після смерті останнього в роді курляндських герцогів Курляндія перейде до ставленику імператриці Анни Іванівни - Бирону. В 1737 р. Бірон зробився курляндскім герцогом 20.

Необхідність реформи державного ладу усвідомлювалася в цей час вже деякими групами панівного класу Речі Посполитої. У 1730-1740-х роках питання про реформу піднімався польськими публіцистами, серед яких особливо виділявся Станіслав Конарський. Найбільш популярною була програма реформ в галузі військової справи. В умовах швидкого посилення сусідніх феодально-абсолютистських держав і перш за все мілітаристської Пруссії, з жадібністю що дивилася на прикордонні польські землі, така реформа була для Речі Посполитої необхідним актом самооборони. 21

Однак питання про військову реформу, що розглядався на кількох сеймах, дозволений не був. Це не дивно, якщо врахувати, що протягом тридцятирічного царювання Августа III всі сейми були зірвані, за винятком лише сейму 1736 Але справа була не тільки в тому, що центральний законодавчий орган Речі Посполитої був повністю паралізований. Проект створення великої постійної армії не зустрічав співчуття серед більшості польських феодалів. Причини цього були правильно вказані Юльяном Мархлевським. Ось що він писав але цього приводу:

«У той час як в інших державах армії перетворювалися в тому напрямку, що головною силою є піхота, ... Польща залишається при своїй старій військової організації. Це було результатом класового егоїзму шляхти: за класовими міркувань вона не допускала освіти постійної армії. Мотиви були ясні і висловлювалися в літературі і дебатах сеймів з повною виразністю: 1) утримувати піхотні полки - це значить навчати військовому скуштують селян, що небезпечно, бо створює можливість бунтів проти шляхти; 2) створювати постійну армію - значить посилювати центральну королівську владу, а це небезпечно, бо, спираючись на таку армію, король може зазіхати на шляхетські привілеї та вольності, 3) армія такого типу потребують великих коштів, а шляхта податей платити не бажає »22.

Тим часом міжнародна обстановка в Європі серйозно ускладнилася. У 1740 р. прусський король Фрідріх II напав на Австрію і захопив Сілезію. Таким чином, під владою Пруссії знаходилися тепер всі польські землі, не входили до складу Речі Посполитої, - значна частина польської національної території. Захоплення Сілезії означав не тільки посилення національного гніту для її польського населення. Тепер по всій свій західному кордоні землі Речі Посполитої були оточені володіннями прусського короля - найбільш хижого агресора. Зросла за рахунок награбованих польських земель мілітаристська Пруссія з захопленням багатою Сілезії значно зміцнилася і стала ще більш небезпечною для Речі Посполитої. Австро-прусська війна безпосередньо зачіпала й Саксонію - спадкові землі Августа III. Серйозна небезпека, яку створювала агресія Фрідріха II, змусила саксонського курфюрста примкнути до антипрусской коаліцію 23.

Правляча верхівка Речі Посполитої в цей час розкололася на два табори. Короля підтримував впливовий магнатський рід Чарторийських і численні з прихильники. Проти короля діяли Потоцькі.

Чарториських і їх прихильники Жевуські, Радзивілли та інші володіли величезними латифундіями і займали високі, приносили чималий дохід посади. Вони складали сильну групу в сенаті. Користуючись великим впливом при дворі, Черторискіе роздавали свім прихильникам дохідні місця і залучали на свій бік численну клієнтелу. Виступала проти Чарториських магнатська угруповання після смерті Юзефа Потоцького була очолена новим коронним гетьманом Яном Клеменсом Браницьким. Боротьба між цими магнатськими угрупованнями носила абсолютно безпринципний характер і зводилася до відвертого прагнення до наживи, до збільшення своєї частки із розкрадає державного майна. Якщо в 1740-х роках Чарториських виступали противниками Пруссії, а Потоцькі були її агентами, то в 1750-х роках відбулася зміна ролей. Зовнішність магнатських угруповань від цього не змінювався. Вони були в рівній мірі готові служити іноземним державам у прямий збиток національним інтересам Польщі. То одна, то інша угруповання з тактичних міркувань висувала проекти реформ - військової плі фінансової, заздалегідь будучи впевненою, що «партнери-супротивники» не допустять їх здійснення.

Повну деморалізацію панівного класу Речі Посполитої і занепад її державності виявило так зване "Острозьке справа». Воно полягало в наступному. Магнат Януш Сангушко, який керував величезним спадком Острозьких («Острозької ординацією»), вирішив позбутися від постійно притаманних його нестачі коштів шляхом продажу цих не належали йому особисто земель. У операції взяли участь Август Чарториських, зять його Любомирський та інші магнати, викликавши цим надзвичайний обурення всіх інших мисливців до легкої наживи, що залишилися в стороні від розділу ординації. Гетьман Браницький не задумався використовувати коронні війська, які в 1754 р. за його наказом зайняли фортецю і місто на території ординації - Дубно. Справа ледь не дійшла до міжусобної війни між магнатами. Лише після цього сенат заснував для управління ординацією адміністративну комісію. Ні про яке покарання магнатів за безчинства не було й мови. 24

Своє ставлення до граничного занепаду державності Речі Посполитої шляхта висловлювала у приказці: «Польща тримається безладом». Країна стояла перед катастрофою, але ця очевидна для всіх сучасників перспектива не бентежила польських магнатів, вже давно звироднілих в паразитичну кліку, ворожу інтересам народу. Польські магнати і шляхта не тільки не намагалися в описуваний час запобігти загрожує Польщі національну катастрофу - вони самі штовхали до неї країну.

Коли в 1756 р. почалася Семирічна війна, під час якої сильна коаліція в складі Франції, Австрії і Росії завдала Пруссії нищівні удари, Річ Посполита внаслідок своєї внутрішньої слабкості та політичної розрухи вже не була в змозі виступити проти свого старого ворога - Пруссії. Росія домоглася того, щоб у Речі Посполитої, через яку проходили російські війська, були організовані бази постачання - провіантські і інші склади. Урядова рада при імператриці Єлизаветі Петрівні виніс рішення: «Польщу поволі готувати, щоб вона проходу тутешніх військ для атакованія Пруссії не тільки не перешкоджала, але паче на те охоче дивилася» 25. Російське уряд виходив при цьому з того положення, що війна проти зростаючої Пруссії відповідає інтересам Речі Посполитої.

Чарториських і їх прихильники, раніше підтримували зовнішню політику короля, тепер змінили свою орієнтацію і стали знаряддям Англії і Пруссії. Чарториських встановили контакт з так званим «молодим двором» в Росії, тобто з племінником Єлизавети Петром Голштинским (майбутнім Петром III) і його дружиною. Тісно пов'язані з англійським послом у Варшаві Вільямсом, Чарториських інтригували на користь ворога Польщі - прусського короля і його англійського союзника. В якості секретаря Вільямса, переведеного з Варшави до Петербурга, в російську столицю поїхав Станіслав Август Понятовський, племінник голови Чарториських Міхала. Понятовський був незабаром призначений польсько-саксонським послом в Росії. У Петербурзі він діяв як агент Фрідріха II, поки російський уряд не вислала його за межі країни.

Російська армія в 1756г. вступила на територію Курляндії та Литви і атакувала пруссаків у Східній Пруссії. Населення Речі Посполитої зустрічало її як армію дружньої держави. У російській армії служило чимало поляків, причому деякі з них займали високі посади (генерал-майор Древскій і генерал-лейтенант Каспер Любомирський). Поляки (Серпень Сулковський) формували для боротьби проти пруссаків військові загони, допомагали російському командуванню в організації постачання. Командування російських військ акуратно розплачувалося за провіант і фураж, що доставляється па російські склади. Для ліквідації можливих непорозумінь та впорядкування постачання були створені змішані російсько-польські комісії в Гродно і Торуні. Однак Річ Посполита як держава у війні участі так і не прийняла 26.

Фрідріх II з першого року війни неодноразово порушував польські кордони, захоплював і насильно зараховував у свою армію польських селян, спустошував польсько-прусське прикордонні. За наказом Фрідріха II, котрий вважав, що в боротьбі всі засоби хороші, в захопленому пруссаками Дрездені карбувалася фальшива польська монета і у великій кількості відправлялася в Річ Посполиту. Прусський король широко використовував послуги групи Чарториських. Восени 1750 р., після важкої поразки Фрідріха під Кунерсдорфа. Чарториських запропонували англійському послу організувати антиросійську конфедерацію з центом на Поділлі, ближче до турецького кордону, очевидно, розраховуючи на допомогу давнього ворога Росії - Туреччини.

Перемоги російської зброї в Семирічній війні поставили Фрідріха II на край катастрофи, зміцнили международное6 становище Росії. Однак у самій Росії спадкоємець престолу і його дружина дотримувалися англопрусской орієнтації. Після смерті в 1761 р. Єлизавети уряд нового російського імператора Петра III не тільки припинило військові дії проти Пруссії, але й уклало з нею союзній договір. У російсько-прусському союзному договорі була секретна стаття, згідно з якою союзники зобов'язувалися охороняти в Речі Посполитої реакційну шляхетську конституцію, «вільну елекцію» в Liberum veto, виключала всяку можливість зміцнення державного ладу. 27

Антинаціональна політика Петра III викликала сильний опір з боку російських дворянських кіл. Пішли палацовий переворот, повалення Петра III і зведення на престол Катерини II.

Уряд Катерини не повернулося, проте, до війни проти Прусії. Це сприяло зміцненню прусського агресора і його позиції в Речі Посполитої. У складній міжнародній обстановці 60-х років, в умовах серйозних російсько-австрійських і російсько-турецьких протиріч царизм встав навіть на шлях узгоджених дій з Пруссією в Речі. Посполитої. У зв'язку з цим відбулося перетворення угруповання Чарториських в партію російсько-прусської орієнтації. В умовах загострення конфлікту з Чарториських король намагався спертися на сейм і сенат, але сейм 1762 р. було зірвано, а сенат не в силах був допомогти Августу III подолати опозицію опозицію могутніх магнатів, які будували плани скинення короля і намагалися створити для цього конфедерацію. У розпал підготовки збройного перевороту в Речі Посполитої 5 жовтня 1763 Август III помер. Розпочалося чергове безкоролів'я.

2.2 Культура Речі Посполитої в другій половині XVII і першій половині XVIII ст.

Свою негативну роль відіграли й законодавчі постанови, що обмежували доступ людей «низьких» станів у науку. Різко посилився релігійний фанатизм шляхти, виявлявся, зокрема, у численних «ведовскіх процесах», тортурах і спаленні «відьом». Латинська знову зайняв командні позиції, і цілий потік латинізмів впроваджувався в польську літературу. У середовищі панівного класу набув поширення особливий ораторський стиль - зловживання макаронізмамі, який був дуже далекий від загальнонародної мови, був далеким від дрібної шляхти і міщанства, не кажучи вже про селян.

Якщо в середовищі міщанства продовжувала існувати література сатиричного характеру, яку краківський зараховував до заборонених книг, то у вищих шарах польської шляхти улюбленими стали такі жанри, як урочиста ода, панегірик та особливо героїчна епопея. Прославлення католицизму і шляхетської войовничості - такий основний зміст шляхетської літератури цього часу, всі більш відривається від народної культури. На вигляд цієї літератури впливали нестримне станове чванство і націоналізм шляхти, яка тільки себе вважала і називала «народом польським», приписувала собі стародавні лицарські «сарматські» чесноти і вихваляла весь уклад свого життя, так званий «сарматизм», з його брутальністю, невіглаством , п'яним розгулом.

У творах польських шляхетських письменників того часу знайшла відображення і визвольна боротьба українського народу. Малюючи в найзловісніших і похмурих тонах картину повстання українських селян, ці письменники прагнули розпалити національну ненависть. У поемі «Громадянська війна з козаками і татарами, з Москвою, а потім зі Швецією та Угорщиною» (1660) про ці події говорить Самуель Твардовський (1600-1660), письменник промагнатской орієнтації, автор панегріков, сатир, історичних поем, розважальних віршів. Поразки у війні з українським народом Твардовський розглядає як «божу кару» за гріхи шляхти і, намагаючись з'ясувати причини повстання, навіть ставить питання: чи не надмірно чи шляхта утискала українських селян і розправлялася з ними? Але, залишаючись на реакційних позиціях, письменник не робив висновків про необхідність змін у суспільному ладі.

У Анджея Максимільяна Фредра (близько 1620-1679), автора історичних і військових творів, а також популярних у сучасного читача польських і латинських афоризмів, просочених скептичним ставленням до людської природи, політична концепція зводиться до прославляння шляхетської анархії, всевладдя поміщика, всього найгіршого, що було в суспільному ладі Речі Посполитої.

Представником любовної лірики в смаку італійського та французького «бароко» був магнат Ян Анджей Морштин. Його твори відрізняються надзвичайною штучністю, химерністю побудови і в більшості випадків грунтуються на еротичних мотивах.

В історіографії другої половини XVII ст. чільне місце займає чотиритомна історія Полиші Веспасьяна Коховського (1633-1700), складена на основі урядових актів і приватного листування. Кохов ський розділив свою працю на семирічні цикли - «клімактерій» (він був переконаний, що кожне семиріччя фатально завершується великими змінами в долі держави). Хроніка Коховського відображала шовіністичний і войовничо-католицький дух польської шляхти, її релігійні забобони і марновірства. Коховський був також автором ліричних і епічних творів переважно релігійного чи історичного змісту, пройнятих католицько-шляхетської ідеологією. 28

Осібно в літературі кінця XVII ст. стоять твори Вацлава Потоцького (1625-1696), чи не єдиного письменника того часу, творчість якого має національне значення, який продовжував прогресивні поетичні традиції, відчував глибоку тривогу за долю батьківщини і виступав з критикою панівного класу. Потоцький вийшов з аріанської сім'ї, в молодості був пов'язаний з видатними діячами аріанства і, прийнявши католицизм лише під загрозою репресій, зберіг свої переконання. Глибоко негативно ставлячись до контрреформації, Потоцький висміює і викриває церковників, реакційно-католицьке магнатство. Сатири та епіграми Потоцького (збірки «Сад фрашек» і «мораль») містять багату картину польського життя, носять викривальний характер, оголюють невігластво, пияцтво, лінь, себелюбство шляхти і духовенства. Правда, Потоцький частіше виступає як мораліст і не ставить питання про ліквідацію суспільної нерівності, але він все ж таки говорить про частку «нещасного мужика», який і «працює і платить за пана», про те, що «природа для всіх однакова», що всі люди «як брати» стануть «перед божим судом». Найбільшим твором Потоцького є епічна поема «Хотинська війна», чудова жвавістю батальних сцен. Звертаючись до теми боротьби з турецькою агресією, автор поеми протиставляє мужність учасників боїв 1621 сучасної йому егоїстичної й боязкою, позбавленої патріотичного духу шляхті. Творчість Потоцького - найбільше досягнення польської поезії XVII ст. Але кращі твори письменника, що не відповідали смакам шляхетського читача тих часів, не могли бути опубліковані за його життя, за умов жорстокої реакції, і тому не вплинули на літературу. Їх видали лише в XIX-XX ст.

На тлі занепаду художньої літератури та історичних хронік яскраво виділяється рясна в XVII ст. мемуарна література, кращим зразком якої можуть служити «Спогади» Яна Хризостома Паска (близько 1635-1701 р.р) - неоціненне джерело для вивчення традицій і побуту того часу.

Більшість публіцистів XVII ст. особливо першої чверті XVIII ст. виражало реакційні настрої основної маси магнатства і шляхти
і захищало теорію «золотої вільності». Ця публіцистика була засобом політичної боротьби між різними магнатсько-шляхетськими
угрупованнями, які боролися за вплив у країні і що були знаряддям
іноземних держав. 29

У середині XVII ст. висунулися два шляхетських письменника: Шимон
Старовольський (близько 1610-1656), у творах яких міститься чимало викривального матеріалу про моральному розкладанні шляхти і духовенства, про крайніх проявах свавілля щодо селян і міщан і т. п.

У шляхетської публіцистиці першої половини XVIII ст. прозвучали і голоси нечисленних прогресивно налаштованих представників. панівного класу. Вони висували вимоги політичних реформ, збільшення складу постійної армії, ставили питання про зміцнення торгівлі та створенні дрібних промислових підприємств, про поліпшення правового становища некатоликів і про пом'якшення гніту, що тяжів над міщанством і селянством. Серед авторів цих творів були Станіслав Лещиньський, Стефан Гарчіньскій, Станіслав Понятовський (батько), Антоній Потоцький та ін

Найвидатнішим публіцистом цього періоду був Станіслав Конарський (1700-1773). У 1733 р. він вперше виступив проти liberum veto у своїй брошурі «Розмова якогось поміщика зі своїм сусідом про сучасних обставинах». У 1701-1763 рр.. він написав з цього ж питання чотиритомне твір «Про успішне спосіб проведення нарад». Свої практичні висновки, спрямовані на поліпшення державного устрою країни, автор, мабуть, вперше в історії польської публіцистики підкріплював аналізом значного історичного матеріалу. У «Мови про те, як зробити свою батьківщину щасливою», Конарський ставив питання про різноманітних громадських реформах. У 1732 р. ним же було видано перший том зводу польських законодавчих актів «Volumina legum».

Нарешті, йому ж належить розробка в практичне здійснення «шкільної реформи». Її програма зводилася в основному до трьох пунктів: 1) введення в навчання методу, заснованого на умовиводах з матеріалів текстів, безглуздо заучує на пам'ять в єзуїтських школах; 2) збільшення числа предметів, що вивчаються (до реформи вивчався головним чином латинська мова); 3) вміле поєднання навчання з відпочинком, фізичними вправами і розвагами. «Шкільна реформа» Конарського і його твір «Про мистецтво правильного міркування», розбирало питання логіки в антісхоластіческом дусі, викликали запеклі нападки єзуїтів, які мали до початку XVIII ст. у Польщі більш ніж 50 колегіями і побачили в реформі Конарського підрив своєї монополії на керівництво шляхетським освітою. 30

Пропаганда зміцнення державної влади і «шкільна реформа», яку проводив Конарський, були, безсумнівно, прогресивним явищем. Вони були спрямовані проти панувала в країні феодальної анархії, хоча і не припускали ломки кріпосницького ладу.

Станіслав Конарський увійшов в історію польської філософії як один з перших борців проти схоластики у XVIII ст. і попередник польського матеріалізму кінця століття. Проте сам він не порвав ще з релігією, не перейшов на позиції матеріалізму і виступав проти атеїзму. У праці «Про чесного життя і хорошому громадянина» та інших творах він створив своєрідну систему моралі, синкретичних об'єднуючу античні і християнські тенденції в етиці.

Польська наука середини XVIII р. отримала два нових вогнища свого розвитку: засновану Конарського в 1740 р. у Варшаві середню школу - Collegium Nobilium, де Антоній Вишневський організував перший у Польщі фізичний кабінет і відкриту в 1747 р. бібліотеку Залускіх. налічувала в своїх фондах близько 300 тис. книг, 10 тис. рукописів і велика кількість географічних карт.

Бібліотека була передана для публічного користування. Юзефом Анджеєм Залускім і Яном Яноцкім в бібліотеці велася велика бібліографічна робота, було здійснено ряд публікацій з епохи польського Відродження.

У середині XVIII ст. з'явився ряд компілятивних робіт, які, однак, знайомили читача з досягненнями науки, і засуджували, хоча ще досить несміливо, схоластичне марнослів'я. Така книга Войцеха Бистшоновского «Математична інформація допитливого поляка, що пояснює в теорії і на практиці весь світ, небо, землю і те, що на ній є» (1743).

У період контрреформації інтенсивно розвивалася церковна архітектура, а також палацове будівництво. У той же час міське будівництво завмирає, що пов'язано з наступаючим глибоким занепадом міст. Провідним стилем в церковної та світської архітектурі цього часу було барокко, у поширенні якого велику роль зіграв орден єзуїтів, який будував костьоли по всій Польщі. Особливо посилюється будівництво, після шведських війн.

Для архітектури кінця XVII - середини XVIII ст. (Особливо церковної) характерно зникнення гармонійності і суворої пропорційності архітектурних форм. Останні, набувають велику напруженість і динамічність. Важливе місце займає момент просторового рішення, тісний зв'язок архітектури з навколишнім середовищем, що позначається дуже яскраво в архітектурі заміських палаців. До найбільш цікавим і цінним зразкам церковної барокової архітектури належать такі пам'ятники кінця XVII-середини XVIII ст., Як костел візиток у Варшаві (архітектор Якуб Фонтана), костел св. Ліни у Кракові (архітектор Тильман ван Гамерен). Костел св. Петра і Павла в Кракові (архітектор Джованні Тревано). Невід'ємною частиною церковного інтер'єру були багаті марочні вівтарі, покликані активно впливати на людину, викликаючи в нього містичні настрої. Цій меті служила і пишна, напружена скульптура, в достатку наповнювала церковні інтер'єри, і вівтарний живопис, яка ставала абстрактній, все більш далекою від життя і алегоричній. 31

В період розгулу магнатського самовладдя кожен з магнатів намагався блиском свого палацу підкреслити свою велич і силу. Великі ансамблі палаців, оточені садами і парками, прикрашені багатою декоративною скульптурою будуються на всьому протязі кінця XVII - першої половини XVIII ст. Кращими зразками палацової архітектури того часу можна вважати палац примаса Радзієвського у Неборові (1680-1682), палац Красиньського (1690-1694), побудовані Тильманом ван Гамерен, палац Яна III в Вілянові (1677 -1694) роботи Лоцці.

У цей час у Польщі працює багато приїжджих архітекторів і скульпторів. Найбільші з них - Андреас Шлютер, який брав участь у будівництві Вілянові і палацу Красиньського, Джузеппе Велотто, Августин Лоцці, сім'ї Фонтану і ін В архітектурі першої половини XVIII ст. позначаються нові риси, як і у всьому європейському мистецтві. Полегшення монументальних архітектурних форм, велика м'якість і витонченість, що виявляються насамперед у світській архітектурі, особливо в оздобленні інтер'єрів, говорять про настання нового стилю - рококо. Одним з кращих прикладів будівель цього роду є палац міністра Брюля у Варшаві, садибний палац Мнишков в Дуклі, Враніцкі в Білостоку та ін

В області скульптури в кінці XVII ст. спостерігається подальший розвиток монументальних надгробних пам'ятників, які за структурою зближуються з бароковими вівтарями того часу. У надгробних пам'ятниках застосовується тепер не тільки скульптура, а й живопис. Прикладом може служити надгробок Браницьких в костелі св. Петра в Кракові.

Церковна живопис, що стоїть на службі у контрреформації, стає космополітичною. Зовнішній: пафос, складний і заплутаний алегоризм багатьох композицій нерідко поєднуються з майже натуралістичним зображенням, муку різних знятих, що було розраховано на порушення фанатизму та релігійної нетерпимості до іновірців - некатоликами.

Майстром урочистих барокових композицій був на початку XVIII ст. Шимон Чехович.

Але, незважаючи на загальний занепад культури і засилля контрреформації, в живописі не зникала струмінь світського мистецтва, що прагне до реалізму. Особливо це позначається у розвитку портрета та історичної картини.

Підйом цих видів живопису спостерігається в правління Яна Собеського, який прагнув використати мистецтво, в першу чергу портрет і історичну картину, для зміцнення свого авторитету в Європі. У цей час виникають численні варіанти батальних картин, які прославляють королівські перемоги, особливо Хотинську битву і битву під Віднем. Прикладом служить «Битва під Віднем», написана Альтомонте, придворним художником Яна III. 32

Багато художників працювало над прикрасою королівських палаців у Варшаві, Жовкві, Вілянові, де в 1677 р. була заснована так звана «віляновская школа живопису». Її найбільшою фігурою був Ежій Шимонович, придворний живописець Собеського, залишив багато портретів короля, а також писав історичні коміпозіціі. Разом з французьким художником К. Калло Шимонович був автором віляновскіх плафонів, що зображують пори року, які були одним з кращих зразків декоративного живопису в Польщі тих років.

Серед художників-портретистів того часу виділявся Ян Тріцьюш, у творчості якого сильні національні традиції.

Бартоломей Штробль з Сілезії писав урочисті парадні портрети, в яких, однак, не зникає жива і індивідуальна характеристика (портрет Владислава IV). Портретистом був гданьчанін Даніель Шульц.

Необхідно згадати також про так званому надгробному портреті, який на початку XVIII ст почав замінювати скульптурні надгробки. Зазвичай він відрізнявся уважною і точною передачею людського обличчя, відсутністю парадності і своєрідною національною формою. 33

У XVII ст. у Польщі складається ряд місцевих шкіл зі своїми характерними особливостями; особливо цікаві Познанська, львівська та Гданська школи, в кожній з них був свій цех живописців і свої великі художники.

Деякі польські художники працювали за кордоном, як аріани брати Любенецкіе, у творчості яких є серйозні реалістичні гідності, або Тадеуш Кунце ковича, який разом з релігійними композиціями залишив ряд малюнків, що зображують народні композиції сцени з римського життя.

З жорстокістю переслідувала католицька церква і музичне світське мистецтво. У результаті цього у польській музиці другої половини XVII ст. і першої половини XVIII ст. переважали церковні твори, причому духовна цензура ревно стежила за тим, щоб вони відповідали канонічним нормам григоріанського співу. Втім, ідеологічна боротьба не припинялася і в цій області, причому найбільш прогресивні явища в польській музичній культурі були незмінно пов'язані з обігом польських музикантів до народно-побутовим витоків вітчизняного мистецтва.

Отже, друга половина XVII і перша половина XVIII ст. були часом занепаду польської шляхетської культури. Це був результат загнивання феодально-кріпосницького ладу. На стані польської культури самим негативним чином позначився вплив католицького обскурантизму, провідниками якого були в цей час єзуїти.

ГЛАВА III. Поділи Речі Посполитої

3.1 Перв и і поділ Речі Посполитої

Восени 1768 р. Туреччина оголосила війну Росії. Настав момент, якого давно чекали панські конфедерати. Руки царизму тепер було пов'язані, і він не міг послати у Річ Посполиту значні сили.

У конфедератів з'явилася надія на отримання іноземної допомоги - від Туреччини, Франції, Австрії.

Станіслав Август, що послав великі війська на придушення конфедератів, припинив проти них військові дії. Його політика щодо Росії мінялася залежно від звісток з театру військових дій. Ворожі Росії держави всіляко спонукали конфедератів до активних дій. Франція надавала їм грошову допомогу і посилала офіцерів, Австрія надала притулок керівникам конфедерації.

Конфедератская війна являла собою ланцюг дрібних сутичок між загонами царських військ і неміцними, швидко виникали і так само швидко розпадаються загонами конфедератів. Незважаючи на те, що царські війська були нечисленні, конфедератам не вдалося домогтися скільки-небудь значних успіхів. Вони не змогли організувати і значних військових сил. Недисципліновані шляхетські про тряди конфедератів безчинствували не менше, ніж господарювали в Польщі царські війська. Конфедерати вели себе так, немов вони воювали не в Польщі, а в чужому, ворожому краї. Вони спустошували країну, грабували селян, тероризували населення. Це відштовхувало його від конфедератів. Кочуючи по австрійській території з Вельськ до Пряшева, з Пряшова в Цешин, керівники конфедерації розраховували на розгром російських військ в ході російсько-турецької війни, на вступ Австрії у війну проти Росії і т. п. Всі ці надії виявилися марними. У 1770 р. перемоги російської зброї під Ларга, Кагул і Чесмой ясно показали, що розраховувати на успіх турків не доводиться.

У цей час, використавши зв'язаність Росії і всіляко афішуючи намітилося зближення Пруссії з Австрією, «союзник» Катерини II Фрідріх II підняв питання про розподіл Речі Посполитої. Царський уряд, що не хотіли розлучатися з планами політичного підпорядкування своєму впливу всієї Речі Посполитої, спочатку відхилив цей проект. Але Пруссія продовжувала наполягати на своїй пропозиції, надаючи Еместе з Австрією сильний натиск на Росію шляхом висунення всякого роду перешкод мирного врегулювання російсько-турецьких відносин, опа сность вступу Австрії у війну на боці Туреччини, крайня ненадійність прусського «союзника» і почасти протиріччя, що розкрилися в роки російсько-турецької війни між так званої «російської» партією в польському уряді і царизмом, - все це спонукало царський уряд поступитися Пруссії.

Питання про розподіл Речі Посполитої був перенесений в площину практичних переговорів. Втім, Пруссія і Австрія вже приступили в цей час до розділу. У 1770 р. прусські війська вступили у Велику Польщу і Помор'я для того, щоб, як хто офіційно заявлено, запобігти проникненню з Польщі епідемії. Роком раніше «опікувалася» конфедератів Австрія зайняла закарпатське володіння Польщі - Спіж, а потім встановила «санітарний кордон» на північному схилі Карпат, зайнявши майже весь Сандецкій повіт Толипі. У 1770 р. цей район австрійці вже іменували «повернутим краєм». Так починався поділ Польщі. 34

Якщо Австрія першими приступила до розділу, то Пруссія була його головним натхненником і організатором. У обох німецьких держав виявився, за висловом Фрідріха II, хороший апетит.

Пруссія претендувала на все польське Помор'я і частину Великої Польщі. Австрія зажадала собі южну ю ч а с т ь Краківського і Сандомирського воєводств (до Вісли), Люблінське воєводство, Руське і Белзьке воєводства і частину Волині. Прагнучи підкріпити свої претензії військовою силою, австрійці ввели в Польщу війська, окупували соляні копальні Велички, просувалися до Львова. У Величці та інших пунктах відбулися сутички між австрійськими та російськими військами. Австрії ське уряд наполегливо домагалося Львова, але зустрічало опору-гівленіе з боку Росії. Переговори між державами-учасницями розділу призвели до того, що Росія наполягла на відмову Пруссії від домагань на Гданськ і Торунь, Австрії довелося відмовитися від Люблінського воєводства та Волині. Проте Львів дістався австрійцям.

5 серпня 1772 в Петербурзі була підписана конвенція про поділ. Конвенція складалася з трьох частин, або актів: між Австрією та Росією, Росією і Прусією, Пруссією і Австрією. Розділ офіційно пояснювався необхідністю відновлення «спокою і порядку у внутрішніх справах республіки» для того, щоб сусіди Речі Посполитої могли задовольнити свої вимоги, «настільки ж давні, як і законні».

Звичайно, Австрія і Пруссія, ініціатори і головні дійові особи розділу, ніяких прав на польські і західноукраїнські землі не мали. Прусським і австрійським дипломатам довелося в терміновому порядку вигадувати «права» для того, щоб включити цю «аргументацію» у відповідні маніфести. Фрідріх вимагав, щоб маніфест відрізнявся лаконічністю, яка «тим потрібніше, ніж важче показати справедливі причини захоплення». Прусський маніфест аргументував захоплення претензіями поморських князів на польські землі в XIII ст., Австрія - тем. що Галицьке князівство було окуповане в XIII столітті протягом декількох років угорськими феодалами.

По першому розділу Австрія отримала князівства Освенцимське і Заторське, південну частину Краківського і Сандомирського воєводств (по правому березі Вісли), Руське воєводство (без Холмської землі) і Белзьке воєводство. Велику частину захопленої території складали західноукраїнські землі. Окупована територія становила 83 тис. км 2 з населенням 2650 тис. чоловік. Пруссія захопила Вармию, Поморське воєводство (без Гданська), Мальборкское і Хелмінську воєводства (без Торуня), а також частина Куявії і Великої Польщі по правому березі р.. Нотець - польські землі, що складали 36 тис. км 2 з населенням в 580 тис. чоловік. До Росії відійшли Латгалія і частина Східної Білорусії по лінії річок Західна Двіна - Друть - Дніпро, 93 тис. км 2 з населенням 1300 тис. чоловік. 35

Пруссія отримала, здавалося б, найменшу частку видобутку. Але з захопленням Помор'я розділені до цього прусські землі перетворювалися в єдину територію, що охоплювала все південне узбережжя Балтійського моря. Якщо раніше Східна Пруссія була відірваною частиною території прусської монархії, якщо десятьма роками раніше, під час Семирічної війни, сам Фрідріх II вважав її втраченої провінцією, то тепер вона перетворювалася на потужний, висунутий вперед бастіон прусської феодальної агресії на схід. З захопленням польського Помор'я та нижньої течії Вісли Пруссія підкоряла собі (незважаючи на те, що Гданськ залишався частиною Речі Посполитої) всю зовнішню торгівлю Польщі. Про це писав Фрідріх II своєму братові: «Найбільше ми виграємо в торговому відношенні; ми стаємо панами над всією сільськогосподарською продукцією і над усім імпортом Польщі». Це своє панівне становище Пруссія не забарилася використовувати самим тяжким для Польщі чином.

Землі, захоплені Пруссією, були корінними польськими землями. Землі, захоплені Австрією, були польськими та українськими землями. Ні Австрія, ні Пруссія не мали на них жодних прав. Встановлення їхньої влади було для населення цих земель встановленням важкого національного гніту.

Розділ Речі Посполитої, як вже було сказано вище, не відповідав давно виношуваних щодо Речі Посполитої планам царського уряду. У тому вигляді, в якому польська питання було вирішене в 1772 р., це була вимушена поступка Пруссії та Австрії, обумовлена ​​важкою міжнародною обстановкою, відмова від послідовно проводилася царським урядом політики, спрямованої на те, щоб прикривати свою західну межу слабкою і знаходилася під виключним російським політичним впливом Річчю Посполитою.

Росія не отримала по першому розділу корінних польських земель. Для приєднаних нею латвійських і білоруських земель перехід під владу Росії повинен оцінюватися сам по собі зовсім інакше, ніж перехід під владу Пруссії та Австрії польських і українських земель. Він мав прогресивне значення, він відповідав національним сподіванням білоруського та латвійського народів, хоча, зрозуміло, не інтересами народних мас керувався у своїй політиці царизм.

Потрібно, однак, пам'ятати, що лише участь царизму в розділі Речі Посполитої зробило можливим для Пруссії та Австрії захоплення польських і українських земель. Безсила Річ Посполита і раніше не могла б надати відсічі загарбникам. Але ні ініціатор розділу - Пруссія, ні Австрія не наважувалися захоплювати території, що були у складі Речі Посполитої, до тих пір, поки не отримали на це санкції царського уряду. Царизм несе, таким чином, повну відповідальність за розпочатий у 1772 р. розділ Польської держави, за встановлення для польського і частини українського народу режиму тяжкого національного гноблення.

Захвати, вироблені згідно з конвенцією 1772 р., не задовольнили апетитів Пруссії та Австрії. Вони подбали про те, щоб позначити в трактаті свої нові кордони самим нечітким чином, що дало їм можливість в ході здійснення окупації захоплювати нові землі Пруссія «прихопила», понад установлений трактатом, ще сім міст, 12 староств і 304 села на Куявії. 36

Австрія, позначивши в трактат: як східного кордону неіснуючу річку Підгірці, захопив частину Поділля до річки Збруч. Подальше просування пруссаків і австрійців було зупинено в результаті протесту з боку Росії.

Річ Посполита була цілком беззахисною перед учасниками розділу. Станіслав Август протестував і звертався до європейським державам без всякої надії на успіх. Пруссії, Австрії, Росії залишалося тільки домогтися «визнання» розділу самої Річчю Посполитою. Для цього посли держав - учасниць розділу - звернулися до випробуваному) засобу: організації конфедерації. До моменту початку сейму до Варшави були введені війська всіх трьох держав - учасниць розділу. Тільки деякі з депутатів-шляхтичів (Рейтан і деякі інші) знайшли в собі мужність протестувати проти розділу. 18 вересня 1773 повноважна сеймова делегація прийняла умови розділу, 30 вересня 1773 вони були ратифіковані покірним сеймом. 37

Щоб поставити під охорону держави договори, в які могли вступати кріпосники зі своїми селянами. Після укладення договору поміщик позбавлявся права змінювати його умови, але позбавлялися права вимагати їх зміни і кріпаки.

Серйозні реформи проводилися в державному ладі. Сейм залишався вищим законодавчим органом країни. Сейми могли бути ординарні, що скликаються через кожні два роки, і екстраординарні, що скликаються раз на 25 років для перегляду конституції. У разі необхідності термінового скликання сейму збирався «готовий» сейм. У ньому брали участь депутати останнього ординарного сейму. Liberum veto і конфедераціонние сейми були ліквідовані. Всі рішення на сеймах повинні були прийматися простою більшістю голосів. Верхня палата сейму - сенат - могла призупинити введення прийнятого посольської хатою закону тільки на два роки. Закон, вдруге отримав схвалення посольської хати, входив у силу.

Виконавча влада належала королю і перебував при ньому раді-«Сторожі законів», який складався з примаса і міністрів поліції, військового, фінансів, закордонних справ і міністра - хоронителя печатки. Виборність королів скасовувалася, зберігалася лише виборність династій. Спадкоємцем короля Станіслава Августа був оголошений саксонський курфюрст Фрідріх Август.

Судова організація зберігала становий характер. Особливі суди зберігалися для шляхти, міщанства, селян.

Такий зміст Конституції 3 травня 1791 р., прийнятої сеймом на четвертому році його роботи. Усунувши деякі вади державного ладу Речі Посполитої і ослабивши політичні позиції магнатства, конституція зберегла непорушним феодальний спосіб виробництва. Конституція створювала значно сприятливіші, ніж до цих пір. умови для розвитку капіталістичних відносин у країні, ліквідувала панувала в ній феодальну анархію, але основна маса польського трудящого люду - кріпосне селянство від нової конституції фактично нічого не отримало. 38

Керівники Чотирирічного сейму - шляхетські реформатори - аж ніяк не були ворожі кріпосницького ладу. Прагнення вивести країну з політичної безвиході і кілька пристосувати її суспільний і державний лад до нових капіталістичних відносин, з одного боку, і страх перед наростаючим рухом міських і селянських мас, - з іншого, штовхнули їх на шлях обмежених реформ. Вони керувалися прагненням не допустити злиття в одне потужне рух розрізнених виступів кріпосного селянства і руху, що почався в містах. Ту ж тактику застосовували вони і по відношенню до третього стану. Королівські міста були протиставлені приватновласницьких. Верхівка буржуазії залучалася до союзу з шляхтою і протиставлялася іншим верствам міського населення. 39

Проте для Польщі кінця XVIII ст. прийняття Конституції 3 травня 1791 р. було видатним прогресивним актом боротьби за національну незалежність польського народу. Не випадково ворогами її виявилися такі стовпи реакції, як магнатство і католицька церква, а за межами країни - феодально-абсолютистські режими Росії, Прусії та Австрії ті папська курія.

3.2 Торговицька конфедерація. Другий поділ Речі Посполитої

У початку 1792 р. міжнародне становище Речі Посполитої різко погіршився. Ще під час прийняття Конституції 3 травня стало відомо про намічалися зміни у політичному курсі Пруссії, про спроби берлінського кабінету намацати угоду з урядом Катерини II. Прусська дипломатія робила своє підступне справу. Спочатку, як ми бачили, їй вдалося домогтися того, що Річ Посполита зайняла явно ворожу позицію по відношенню до Росії, а тепер, обдуривши свого союзника, Пруссія йшла на угоду з царським урядом проти Речі Посполитої. Все це цілком визначився на початку 1792 р., коли Росія уклала мир з переможеною Туреччиною. 40

Зрозуміло, угода між Росією і Пруссією було можливе тільки на основі нового поділу Речі Посполитої. Для царизму це означало відмову від його старої програми перетворення Речі Посполитої в слабку і залежну від неї країну. Ця відмова ознаменував провал політики царизму в польському питанні. Підйом революційної та визвольної боротьби польського народу зірвав спроби царизму перетворити Річ Посполиту на свого слухняного сателіта. Не зумівши підкорити своїй волі польський народ, царизм звернувся до планів поділу Речі Посполитої. Питання про розділ її обговорювалося в петербурзьких урядових колах уже в 1789-1790 рр.. На остаточне рішення царського уряду знову вступити на шлях поділу Речі Посполитої вплинула і складна міжнародна обстановка. Ворожість Пруссії та Англії (в 1790-1791 рр.. Становище було таке, що можна було очікувати відкритого англо-російського конфлікту), на боці яких виступала і дипломатія патріотів, вкрай непокоїла царський уряд. Катерина II воліла угоду з Пруссією за рахунок Речі Посполитої відкритої боротьби з Пруссією і підтримувала її Англією.

Зближенню царської Росії і юнкерської Пруссії сприяли їх загальні реакційні інтереси. Царизм і берлінський двір з ненавистю зустрічали підйом визвольної та революційної боротьби польського народу і були в рівній мірі налякані революційними подіями у Франції. У липні 1792 р. уряд Катерини II перервало дипломатичні відносини з Францією. Загальний страх і ненависть до революції прискорили угоду царської Росії з мілітаристською Пруссією. Новий розділ Речі Посполитої мав сплатити участь Пруссії в придушенні французької революції. Англія, яка своїми інтригами штовхала Річ Посполиту до конфлікту з Росією, в цей вирішальний момент вважала за краще залишитися в стороні.

Було абсолютно очевидно, що Річ Посполита буде не в змозі чинити серйозний опір військам Катерини II і Фрідріха-Вільгельма II. Економічний і політичний підйом останньої третини XVITI ст., Що спостерігався в Речі Посполитої, не був настільки значним, щоб змінити співвідношення сил між Річчю Посполитою та її сусідами. Тільки спираючись на революційний підйом народних мас, тільки закликавши до зброї кріпосне селянство і міські маси, можна було врятувати в цей момент країну від іноземного поневолення. Боротьба за національну незалежність при цьому неминуче повинна була перерости в аграрну революцію, в селянську війну. У Речі Посполитої не виявилося такої політичної сили, яка змогла б очолити революційний виступ народних мас. Панівний клас Речі Посполитої на це піти не міг. Він боявся свого народу більше, ніж іноземних військ. 41

Перспектива революції лякала не тільки російський царизм і прусських поміщиків, не тільки відкрито реакційні сили в самій Речі Посполитої, але й керівництво патріотів. Ущемлені ж реформами Чотирирічного сейму реакційні польські магнати, об'єднані в старо-шляхетську партію, готували загибель Речі Посполитої. Зрада готувалася ними задовго до того, як зі зброєю в руках змогли виступити царська Росія і юнкерська Пруссія. Військова комісія сейму, на чолі якої стояв гетьман Браницький, свідомо саботувала справу створення стотисячній армії, навмисно знімала з кордонів війська і відводила вглиб країни, щоб відкрити фронт іноземним силам. Проти магнатського саботажу і зради уряд не приймав ніяких заходів.

Незабаром вожді старо-шляхетської партії змогли перейти до прямого бунту проти Речі Посполитої. Вже в середині 1791 р. в Росію виїхали Щенсний Потоцький і Жевуський. Згодом до них приєднався Браницький. У Петербурзі за безпосередньої участі Катерини II був вироблений план рокош. У його підготовці активну участь брала римська курія, яка діяла через свого нунція у Варшаві та агентів «конгрегації пропаганди віри», що увійшли у зносини з керівниками старо-шляхетської партії. Конгрегація брала участь вже у складанні початкового плану рокош в травні 1790 р., потім представник конгрегації спільно з Потоцьким і Жевуським вів переговори в Петербурзі. У самій країні папська нунціатура розгорнула бурхливу діяльність, згуртовуючи табір противників реформ.

Слідом за перейшли кордон царськими військами на територію Речі Посполитої вступили петербурзькі змовники і 14 травня 1792 р. в містечку Тарговіце проголосили заздалегідь складений акт конфедерації, в якому говорилося, що конфедерація складається проти Конституції 3 травня, в ім'я захисту католицької релігії, на захист рівності всій шляхти і збереження цілісності кордонів Речі Посполитої і республіканського способу правління. 25 червня 1792, після того як царські війська вступили у Вільнюс, Шимоном Коссаковські була організована V аналогічна Тарговицької конфедерація в Литві. 42

Царським військам, незважаючи на виявлену польськими солдатами мужність і героїзм, порівняно швидко вдалося зломити опір слабкою ще польської армії, тим більше що магнати і шляхта, прихильники тарговічан, самі переходили на їхній бік, всіма засобами зривали оборону країни. У той час як всюди гніздилася зрада, уряд не зробив нічого для того, щоб припинити зрадницькі дії прихильників Тарговіци. Тільки з боку міських низів Варшави зустріли вони суворий відсіч.

Під тиском варшавських мас, які демонстрували під вікнами високопоставлених зрадників, король пішов на заснування спеціального суду для розбору справи про зраду. Суд цей, однак, фактично не діяв. Тільки простий народ виявляв дійсне прагнення боротися за незалежність батьківщини. Розуміли це й тарговичанами, які, судячи з їх маніфесту, найбільше боялися виступи селянства.

Картину загального зради магнатів і шляхти доповнило зраду короля Станіслава Августа, який приєднався до Тарговицької конфедерації і віддав наказ армії припинити опір. З цього моменту війна фактично закінчилася. Рятуючись від переслідування, керівники патріотичної партії емігрували. Варшава була зайнята царськими військами. Торговицька конфедерація тріумфувала перемогу. Конституція 3 травня була скасована. Разом з нею міщанство втратило усі права, які йому вдалося отримати за період Чотирирічного сейму.

Але торжество тарговічан було короткочасним. Підготувавши військовий розгром Речі Посполитої, вони підготували і другий її розділ. 13 січня 1293-т. Росією і Пруссією був підписаний акт другого розділу Речі Посполитої. Негайно слідом за тим прусський посланець вручив канцлеру Малаховської ноту з повідомленням про вступ прусських військ у межі Речі Посполитої. Зрадництво напад Пруссії викликало лише безсилий протест тарговічан.

17 червня 1793 в Гродно відкрилися засідання останнього сейму Речі Посполитої. Щоб придушити опір опозиції і примусити сейм погодитися з розділом, російським посланцем Сиверсом були застосовані військовий тиск і репресії проти депутатів. 17 серпня сейм ратифікував договір з Росією про поділ. 23 вересня 1793, при загальному мовчанні (ніхто з депутатів не взяв слова), було заявлено про ратифікацію договору з Пруссією. По другому розділу до Росії відійшли Білорусь і Правобережна Україна. Пруссія захопила споконвічні польські землі - Гданськ, Торунь і значну частину Великої Польщі.

Видатний діяч польського національно-визвольного руху, Тадеуш Костюшко народився 4 лютого 1746 р. в Західній Білорусії в среднепоместного шляхетської сім'ї. Освіта Костюшко отримав в кадетському корпусі і як один з кращих його випускників був направлений в 1770 р. до Франції. Чотири роки, проведені у Франції, зіграй значну роль у формуванні світогляду молодого польського офіцера: він широко ознайомився з прогресивними теоріями французьких матеріалістів.

Повернувшись на батьківщину, Костюшко не приховував своїх волелюбних поглядів, свого обурення антинаціональної політикою продажних магнатів, що призвела до розділу Речі Посполитої Пруссією, Австрією ж царською Росією. У результаті один з найбільш освічених і здатних офіцерів у Польщі був примушений шукати заробітку як домашній вчитель. У 1776 р. Костюшко вирушив за океан, де брав участь у визвольній боротьбі американських колоній проти Англії.

Сім років боровся Костюшко в рядах американської армії. Його військовому таланту були зобов'язані недосвідчені американські повстанські загони одній зі своїх перших і найважливіших перемог - у битві при Саратога в 1777 р. Війну за незалежність США Костюшка закінчив як генерал і завоював широку популярність полководець. Переконаний республіканець, прихильник демократичного ладу, Костюшко активно допомагав народженню молодий буржуазної республіки. Демократ і гуманіст, Костюшко віддав все своє майно в США - нагороду за багаторічні військові праці - на справу звільнення негрів-невільників.

У 1784 р. Костюшко повернувся на батьківщину. Реакційні правителі Речі Посполитої боялися його демократичних переконань. 43

Засудивши політику держав-загарбників і затаврувавши ім'ям зрадників учасників Тарговицької конфедерації, «Акт повстання» оголошував про те, що жителі Краківського воєводства об'єднали свої сили для того, щоб вигнати з меж Речі Посполитої іноземні війська, відновити її колишні межі, ліквідувати тиранію іноземців і зрадників . Головним начальником повстання був оголошений Костюшка. При ньому створювався Вищий національна рада.

Члени Ради призначалися начальником повстання. У функції Ради входило завідувати фінансами, організовувати набір рекрут, проводити закупівлю зброї, вести іноземні зносини. Для проведення в життя вказівок начальника повстання та Вищого національної ради була створена Виконавча комісія Краківського воєводства. Розбором справ про зраду повинен був займатися спеціальний кримінальний суд, члени якого призначалися Вищим національною радою. У той же день, 24 березня, Костюшко видав маніфести, звернені до війська, населенню, духовенству і окремо до жінок.

Костюшка спробував дипломатичним шляхом забезпечити нейтралітет Австрії. У цих цілях, ще перебуваючи в Кракові, він вступив в стосунки з Вебером, «комендантом прикордонних областей його імператорської величності», і обіцяв йому, що повстанці не будуть порушувати австрійські кордону.

Як це випливає з «Акту повстання», керівництво повстанням прагнуло повернути Речі Посполитої українські та білоруські землі, возз'єдналися з Росією. У цьому відношенні політика шляхетсько-буржуазного блоку продовжувала політику магнатів і шляхти Речі Посполитої до розділів і шкодила інтересам визвольної боротьби польського народу.

3.3 Третій поділ Речі Посполитої

Придушення повстання 1794 р. привело до повної ліквідації Речі Посполитої.

Серйозні протиріччя поділяли табір окупували територію Речі Посполитої держав. Росія і Австрія не хотіли допустити посилення Пруссії, яка прагнула захопити майже всі польські землі. Безпосередньо предметом суперечки став Краків. Австрійські претензії на Краків були підтримані Росією. Договір між Австрією та Росією про розподіл Речі Посполитої був підписаний 3 січня 1795 Перед лицем об'єдналися Росії та Австрії Прусія змушена була відступити. Після тривалого торгу вона, нарешті, 24 жовтня 1795 р. підписала договір про розділ.

І по третьому розділу Росія не захопила нічого з етнографічно польських земель. До пий відійшли Литва, Курляндія, західні райони Білорусії і західна частина Волині. Австрія захопила малопольські землі з Любліном і Краковом. Основна частина польських земель була захоплена Пруссією. Варшава теж залишилася за нею. 25 листопада 1795 Станіслав Август підписав акт про зречення від польського престолу 44.

Прагнучи остаточно закріпити ліквідацію Польської держави і відчуваючи недовіру один до одного, монархи Росії, Австрії і Пруссії уклали в 1797 р. додаткову конвенцію, зобов'язавшись не включати в свої титули назви або позначення Польського королівства. Конвенція 1797 остаточно ліквідувала польське громадянство і забороняла володіння нерухомим майном у різних частинах поділеної Речі Посполитої.

Возз'єднання більшості українських земель і возз'єднання всіх білоруських земель в рамках Російської імперії об'єктивно відповідало інтересам українського та білоруського народів. Об'єктивно прогресивним явищем і для литовського і для латвійського народів було приєднання їх до економічно більш розвиненою, ніж Річ Посполита, Росії.

Однак не інтересами народів керувався уряд Катерини II. Політика російського царизму була загарбницькою і переслідувала контрреволюційні мети. Поділи Речі Посполитої та інтервенція проти французької революції реакційних режимів Пруссії, Австрії і Росії - це були ланки одного ланцюга. Розділи були реакційним актом. Царизм несе повну історичну відповідальність за захоплення Пруссією і Австрією корінних польських земель, за режим жорстокого національного гноблення, встановлений в останній третині XVIII ст. над польським народом і частиною західноукраїнського населення в австрійській і прусської монархіях. Без царизму розділи Речі Посполитої і ліквідація незалежності польської державності були б неможливі. Тільки за допомогою царизму Прусія та Австрія змогли розділити між собою польські землі. Разом з тим розділи Речі Посполитої були результатом провалу загарбницької політики царизму в Польщі, що б метою перетворення її в залежну, слабку і відсталу країну - буфер на західних кордонах царської імперії. Польський народ знайшов у собі сили зірвати ці плани царату. Тільки об'єднані зусилля трьох феодально-абсолютистських режимів опинилися в стані здобути в цей момент перемогу над визвольним і революційним рухом польського народу. Ця перемога феодально-абсолютистських режимів була реакційним явищем ще й тому, що вона політично зміцнила вже розкладатися в Польщі феодальний суспільний лад. 45

Незліченні страждання принесли розділи польському народу. Важкі політичні наслідки мали вони і для загальноєвропейського розвитку першої половини XIX ст. «На чому грунтується перш за все сила реакції в Європі з 1815 р., почасти навіть з часу першої французької революції?» - Запитував Енгельс і відповідав: «На російсько-пруссько-австрійському Священному союзі. А що об'єднує його? Розділ Польщі, з якого всі три союзника отримують користь.

Тріщина, яку всі три держави провели через Польщу, є ланцюгом, що приковує їх один до одного; спільний грабіж зв'язав їх узами солідарності »46.

Ліквідація Польської держави відбувалася в період, коли процес консолідації польської нації вже далеко просунувся, і в силу цього зустріла сильний опір, викликала до життя польський національний рух.

Ліквідація Польської держави була для польського народу не тільки важкою національним приниженням, не тільки поранила національну гідність, вона ставила польський народ в умови тяжкого національного гніту, при якому соромилися й придушувалося розвиток польської національної культури, здійснювалася насильницька германізація (а після переходу в 1815 р. частини польських земель під владу царської Росії - і русифікація), денаціоналізація польського народу. На прикладі відторгнутих в середні століття польських західних земель польський народ добре знав, що обіцяє йому перебування під владою німецьких держав, перш за все Пруссії. Це була найсерйозніша загроза самому національному існуванню польського народу, загроза, на яку формувалася польська нація відповіла боротьбою, національним рухом. Сила цього руху була така велика, що, незважаючи на всю жорстокість, з якою іноземні асимілятори більше ста років терзали польську націю, їм не тільки не вдалося денаціоналізувати захоплені ними в кінці XVIII ст. польські землі, але і не вдалося перешкодити поширенню польського національного руху на відірвані багато століть раніше польські західні та північні землі.

Напруженість польського національного руху визначалася також тим, що польський народ у результаті поділів Речі Посполитої не тільки опинився пригніченим, а й був розчленований. Національне визволення і возз'єднання в незалежній державі всіх частин польської національної території стало одним з життєво важливих умов для розвитку польської нації.

Падіння Польської держави не було раптовим, одноразовим актом - воно склало цілий період в історії Польщі, протягом якого ясно вимальовується перспектива втрати національної незалежності, зведення на становище пригнобленого і розчленованого народу викликала почуття гарячого протесту, будила волю до опору, прискорювала процес зміцнення національної самосвідомості польського народу.

У силу тих же самих історичних умов, які викликали до життя польський національний рух ще до повного завершення процесу сформування польської нації, воно виникло як рух, кероване шляхетськими революціонерами.

У період виникнення національного руху польське суспільство ще не стало капіталістичним. На чолі цього руху в останні десятиліття XVIII ст. виявилася обуржуазивалась частина панівного класу феодалів. Народжувалася польська буржуазія хоча і взяла участь у національно-визвольному повстанні 1794 по була ще занадто слабкою для того, щоб очолити цей рух. По суті вона й не намагалася добитися цього. Як це було з молодою буржуазією і інших країн на її перші кроки, польська буржуазія в основній своїй масі ще не виступала проти дворян. Вона визнавала дворянство керівною силою суспільства і йшла за ним у виникає національному русі. Незважаючи на те, що на чолі польського національного руху виявилися шляхетські реформатори, які йшли на встановлення блоку з міською буржуазією, рух це об'єктивно вирішувало прогресивні завдання буржуазної національно-визвольної боротьби. Незалежність Польщі була важливою умовою швидкого розвитку в країні капіталістичних відносин, швидкого завершення процесу утворення буржуазної нації.

Але керівний шляхетський табір повстання сковував розвиток та розширення національного руху, придушував зародився його ліве, демократичне, плебейсько-селянське крило і тим самим підривав внутрішні сили національного руху. 47

Проведена шляхтою програма боротьби за відновлення феодальної Речі Посполитої не могла залучити на бік шляхетського руху широкі маси польського селянства. Для українського ж, білоруського та литовського селянства здійснення цієї програми означало б повну реставрацію національного гніту. Широкого селянського руху боялися і самі шляхетські повстанці. Вони не хотіли союзу з селянством і міськими низами. Усередині країни вони не йшли далі союзу великої міською буржуазією, а свої плани відновлення Речі Посполитої будували головним чином так використанні міжнародних протиріч, в тому числі протиріч між державами - учасницями розділів. Відірваність шляхетських революціонерів від трудового народу визначила невдачу польського національно-визвольного руху в кінці XVIII - першої третини XIX ст.

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що внутрішньополітичний і економічне ослаблення Речі Посполитої в XVII - XVIII ст призвело до територіального переділу країни. Наслідками трьох поділів Речі Посполитої стало втрата цілісності і незалежності і припинення існування Речі Посполитої як держави.

ВИСНОВОК

У безпосередньому зв'язку з розвитком капіталістичних відносин відбувався складний процес утворення польської буржуазної нації. Культурний і політичний підйом кінця XVIII ст., Піднесення національно-визвольного руху, який призвів до повстання 1794 р. під керівництвом Т. Костюшки, відбивав цей процес. У Польщі, як і в інших країнах Східної Європи, процес складання людей у нації протікав в рамках змішаного багатонаціональної держави, в той час як на заході Європи освіта націй йшло паралельно з утворенням самостійних національних держав.

Процес утворення польської буржуазної нації почався в умовах існування Речі Посполитої. де поляки були панівною народністю. Становище різко змінилося після 1794 р., коли Польська держава було знищено і поляки стали пригнобленої, відтісненою народністю.

Іншою важливою особливістю процесу утворення польської буржуазної нації було те, що він з самого початку і до кінця відбувався на землях, що не входили до складу однієї держави. Значна частина польських земель ще до розділів була захоплена Пруссією. В кінці XVIII ст. польські землі, що входили до складу Речі Посполитої, були поділені між Пруссією і Австрією. У XIX ст. польські землі ще раз були переділ і опинилися під владою трьох держав - Росії, Прусії та Австрії. Зрозуміло, все це не могло не мати істотного впливу на хід процесу утворення польської нації.

Такі елементи нації, як єдина мова, територія, культурна спільність і т. д., утворювалися поступово протягом епохи феодалізму. Польська мова пройшов спільний для всіх національних мов шлях розвитку від мов народностей до мов національним. Історія польської мови є невід'ємною частиною історії польського народу, творця польської мови.

Під спільністю території марксистсько-ленінське вчення розуміє не державну спільність, а наявність суцільний території, компактно заселеною однієї народністю або однією нацією. Відсутність державної спільності, тобто розділ загальної національної території даної нації між різними державами, не виключає можливості формування нації. Це має надзвичайно важливе значення в історії формування польської нації.

Спільність польській території визначалася тим, що польський народ єдиною масою, яка не розділена якими-небудь природними перешкодами або інонаціональними областями, заселяв територію між Балтійським морем і Карпатами, між Одрою і Бугом. Територія, яку займає польським народом, в ході історії не залишалася незмінною. Так, до її складу увійшли деякі області, раніше населені литовцями або східними слов'янами (Мазурське Поозір'я, Підляшшя, Холмщина, райони Санока і Перемишля), зі складу польської території на кілька століть були вирвані деякі насильно германізованние області (Нижня Сілезія, Західне Помор'я), проте ці зміни на пограниччі, польській території ніколи не руйнували її єдності.

У той же час до складу польської національної території ніколи не входили великі області, захоплені польськими феодалами на сході, області, населені українцями, білорусами і литовцями. Національний вигляд території визначає не пануючий клас, а трудящі класи. І так само як під владою німецьких поміщиків і німецьких капіталістів Верхня Сілезія, Вармія і Мазури, населені польськими селянами та польськими робітниками, не переставали бути частиною польської національної території, так і Литва, Білорусь, Україну, перебуваючи під владою польських поміщиків, не переставали бути національними територіями литовського, білоруського та українського народів.

Таким чином, і спільність території польського народу була в наявності задовго до другої половини XVIII - початку XIX ст.

Серед характерних особливостей нації спільність економічного життя, економічна зв'язаність формується, як правило, в останню чергу. Саме вона своєю появою завершує йшов поволі процес формування елементів нації, стягує роз'єднані до цього частини народу в одне національне ціле.

У Польщі саме в другій половині XVIII ст. стали розвиватися буржуазні зв'язку, розгорнувся процес концентрації місцевих ринків. Формується національний ринок складався при цьому не тільки на польських землях, що перебували у складі Речі Посполитої, а й на політично роз'єднаних з нею західних землях, як відірваних в кінці XVIII ст. (Наприклад, Східне Помор'я), так і на захоплених значно раніше (Сілезія).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Базилевич К.В. Зовнішня політика Російської централізованої держави. Друга половина XV століття. - М., 1952. - 543 с.

 2. Баранович А.І. Магнатське господарство на півдні Волині у XVIII ст. - М. 1955. - 184 с.

 3. Вержбовські Ф. Ставлення Польщі до Тридентському собору і його постановам. ЖМНП. 1893. - № 5, - 67 с.

 4. Воблик К.Г. Нариси з історії польської фабричної промисловості. ч. I (1764-1830). - К., 1909. - 417 с.

 5. Возз'єднання України з Росією. 1654 - 1954. Збірник статей. - М. 1954. - 439 с. (АН СРСР. АН УРСР.)

 6. Герье В. Боротьба за польський престол в 1733 р. - М. 1862. - 167 с.

 7. Гібянскій І. Г. Граф Антоній Тізенгаузена і Гродненський королівські мануфактури. Нарис з економічної історії Польщі в епоху Станіслава Августа (1764-1795). П. 1916. XII, - 64 с.

 8. Голобуцький В. А. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького (1648-1654). - М. 1954. - 158 с.

 9. Горн М. В. Класова боротьба селян західноукраїнських земель в 1638 - 1648 рр.. ВІ. - № 2, 1954, - 70 с.

 1. Греков П., Королюк В., Міллер І. Возз'єднання України з Росією в 1654 р. - М., 1954. - 112 с. (АН СРСР. Інститут слов'янознавства.)

 2. Дербі Л. А. До питання про кандидатуру Івана IV на польський престол (1572 - 1576). Уч. зап. Саратовського Держ. Унта. Т. XXXIX. 1954, - 176 с.

 3. Джервіс М.В. До питання про розділи Польщі. (Критико-історіографічні зауважень.) Історичний збірник. - № 1. 1934, - 252 с.

 4. Дракохруст Є. Галицьке Прикарпаття XVI ст. і рух опришків. ВІ. 1948. - № 1, - 58 с.

 5. Іваницький С. Польща в половині XVIII ст. і виникнення Барської конфедерації. Уч. зап. Ленінградського Держ. пед. інституту. Т. XXII. 1939, - 187с.

 6. Іваніцкпй С.Ф. Перший період Барської конфедерації. Уч. зап. Ленінградського Держ. пед. інституту. Т. XIV. 1931, - 259 с.

 7. Іванова О. Є. До питання про занепад селянського господарства в Польщі в другій половині XVII - першій половині XVIII ст. Уч. зап. Ін. слав. Т. VI. 1952, - 301 с.

 8. Іванова О. Є. Становище селян в Новотарський старостві в XVII ст. і повстання 1630 Уч. зап. Ленінградського Держ. Ун-ту. Т. 127. 1950, - 273С.

 9. Івашкевич В. І. Народний рух в Польщі напередодні повстання 1794 Уч. зап. Ленінградського Держ. Ун-ту. Т. 194 20.1955, -318 с.

 10. Іловайський Д. Гродненський сейм 1793 Останній сейм Речі Посполитої. - М., 1870. - 274 с.

 11. Карєєв Н. Боротьба шляхти з духовенством 23.В Польщі на сеймах середини XVI століття. - СПб, 1885, - 320 с.

 12. Карєєв Н. І. Питання про релігійну реформації XVI століття в Речі Посполитої у польській історіографії. - СПб., 1885. - 513 с.

 13. Карєєв Н. І. Історичний нарис польського сейму. - М. 1888. - 162 с.

 14. Карєєв Н. Нарис історії реформаційного руху і католицької реакції в Польщі. - СПб. 1886. VIII, - 192 с.

 15. Карєєв М. Польські реформи XVIII ст. - СПб. 1890. - 183 с.

 16. Компан О. С. Значення визвольної війни українського народу 1648 - 1654 рр.. для антифеодальних рухів у Польщі. КС Ін. Слав. - № 13. 1954, - 126 с.

 17. Королюк В.Д. Лівонська війна. - М., 1954. - 109 с. (АН СРСР.)

 18. Костомаров М. І. Останні роки Речі Посполитої. - СПб., 1905. - 213 с. (Повне соч. Кн. 7. Т. 17-18).

 19. Любович Н. Історія реформації в Польщі. Кальвіністи і антитринітарії. - В., 1883. - 347с.

 20. Любович Н. Люблінські вільнодумці в XVI ст. (Антитринітарії і анабаптисти). - В., 1902. - 222 с.

 21. Любович М. М. Папський нунцій Комен-Доні в Польщі (З епохи початку католицької реакції). ЖМНП. 1887. - № 1, 68 с.

 22. Любович Н. Початок католицької реакції та занепад реформації в Польщі. - В., 1890. - 498 с.

 23. Макушев В.В. Громадські та державні питання в польській літературі XVI століття. У кн.: Слов'янський збірник. Т. 3. - СПб., 1876, - 121 с.

 24. Юридичний вісник. 1881. - № 9, 64 с; № 10, 215 с.

1 Королюк В. Д. Лівонська війна. - М. 1954. - С. 109 (АН СРСР.)

2 Карєєв Н. І. Питання про релігійну реформації XVI століття в Речі Посполитої у польській історіографії .- СПб. 1885. - С. 27.

 1. 3 Королюк В. Д. Лівонська війна. - М., 1954. - С. 109 (АН СРСР.)

4 Королюк В. Д. Лівонська війна. - М., 1954. - С. 99 (АН СРСР.)

 1. 5 Костомаров М. І. Останні роки Речі Посполитої. - СПб., 1905. - С. 16.

 1. 6 Базилевич К.В. Зовнішня політика Російської централізованої держави. Друга половина XV століття. - М., 1952. - С. 500.

7 Івашкевич В. І. Народний рух в Польщі напередодні повстання 1794 Уч. зап. Ленінградського Держ. Ун-ту. Т. 194 20.1955, - С. 18.

 1. 8 Карєєв Н. Нарис історії реформаційного руху і католицької реакції в Польщі. - СПб. 1886. VIII, - С. 122.

 1. 9 Базилевич К.В. Зовнішня політика Російської централізованої держави. Друга половина XV століття. - М., 1952. -С. 53.

10 Любович Н. Початок католицької реакції та занепад реформації в Польщі. - В. 1890. - С. 18.

11 Воблик К.Г. Нариси з історії польської фабричної промисловості. ч. I (1764-1830). - К., 1909. - З 417.

 1. 12 Гібянскій І. Г. Граф Антоній Тізенгаузена і Гродненський королівські мануфактури. Нарис з економічної історії Польщі в епоху Станіслава Августа (1764-1795). П. 1916. XII, - С. 5 4.

 1. 13 Гібянскій І. Г. Граф Антоній Тізенгаузена і Гродненський королівські мануфактури. Нарис з економічної історії Польщі в епоху Станіслава Августа (1764-1795). П. 1916. XII, - С. 45.

14 Воблик К.Г. Нариси з історії польської фабричної промисловості. ч. I (1764-1830). - К., 1909. -С. 417, с.

15 Баранович А.І. Магнатське господарство на півдні Волині у XVIII ст. - М. 1955. - С. 184.

16 К. Маркс і Ф. Енгельс, Соч., Т. XVI, ч.II,-С. 14.

17 Баранович А.І. Магнатське господарство на півдні Волині у XVIII ст. - М., 1955. - С. 165.

18 Карєєв Н. І. Питання про релігійну реформації XVI століття в Речі Посполитої у польській історіографії. СПб. 1885. -С. 23.

19 Карєєв Н. І. Питання про релігійну реформації XVI століття в Речі Посполитої у польській історіографії. СПб. 1885. - С. 28.

20 Карєєв Н. І. Питання про релігійну реформації XVI століття в Речі Посполитої у польській історіографії. СПб. 1885. - С. 12.

21 Карєєв М. Польські реформи XVIII ст. СПб. 1890. II,-С. 183.

22 Мархлевський Ю. Соч., Т. VI, - М.-Л., 1931, - С. 276.

23 Любович Н. Історія реформації в Польщі. Кальвіністи і антитринітарії. В. 1883. -С. 189.

24 Любович Н. Історія реформації в Польщі. Кальвіністи і антитринітарії. В. 1883. - С. 146.

25 Любович Н. Початок католицької реакції та занепад реформації в Польщі. В. 1890. - С. 190.

26 Карєєв Н. Нарис історії реформаційного руху і католицької реакції в Польщі. СПб. 1886. VIII, - С. 154.

27 Карєєв М. Польські реформи XVIII ст. - СПб. 1890. II, - С. 24.

28 Історія Польщі. т. 1. - М., 1968. - С. 363.

29 Любович Н. Початок католицької реакції та занепад реформації в Польщі. - В. 1890. - С. 89.

30 Любович Н. Історія реформації в Польщі. Кальвіністи і антитринітарії. В. 1883. - С. 400.

31 Любович Н. Початок католицької реакції та занепад реформації в Польщі. - В., 1890. - С. 45.

32 Костомаров М. І. Останні роки Речі Посполитої. СПб. 1905 (Собр. соч. Кн. 7. Т. 17-18). - С. 189.

33 Іваницький С. Польща в половині XVIII ст. і виникнення Барської конфедерації. Уч. зап. Ленінградського Держ. пед. інституту. Т. XXII. 1939, - С. 117.

34 Джервіс М. В. До питання про розділи Польщі. (Критико-історіографічні зауважень.) Історичний збірник. - № 1. 1934, - С. 229.

 1. 35 Іваніцкпй С. Ф. Перший період Барської конфедерації. Уч. зап. Ленінградського Держ. пед. інституту. Т. XLV. 1931,-С.259.

 1. 36 Джервіс М. В. До питання про розділи Польщі. (Критико-історіографічні зауважень.) Історичний збірник .- № 1. 1934, - С. 162.

 1. 37 Костомаров М. І. Останні роки Речі Посполитої. СПб. 1905 (Собр. соч. Кн. 7. Т. 17). - С. 17.

38 Карєєв М. Польські реформи XVIII ст. - СПб. 1890. II, - С. 183.

39 Любович Н. Історія реформації в Польщі. Кальвіністи і антитринітарії. - В. 1883. - С. 98.

 1. 40 Карєєв Н. І. Історичний нарис польського сейму. -М., 1888. IV, - С. 162.

 1. 41 Любович Н. Початок католицької реакції та занепад реформації в Польщі. - В., 1890. - С. 124.

42 Компан О.С. Значення визвольної війни українського народу 1648 - 1654 рр.. для антифеодальних рухів у Польщі. КС Ін. Слав. № 13. 1954, - С. 27.

 1. 43 Івашкевич В. І. Народний рух в Польщі напередодні повстання 1794 Уч. зап. Ленінградського Держ. Ун-ту. Т. 194 20.1955, - С. 18.

44 К. Маркою Ф. Енгельс. Соч., Т. 4, 2-е вид., - С. 490.

 1. 45 Карєєв М. Польські реформи XVIII ст. - СПб. 1890. II, - С. 183.

46 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. VI, - С. 382.

 1. 47 Івашкевич В. І. Народний рух в Польщі напередодні повстання 1794 Уч. зап. Ленінградського Держ. Ун-ту. Т. 194 20.1955, - С. 15.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Диплом
356.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Війни Речі Посполитій другої половини XVII першій чверті XVIII століть
Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст
Право України другої половини XVII-XVIII ст
Право України другої половини XVII XVIII ст
Право України другої половини XVII XVIII ст
Українська педагогіка другої половини XVII кінця XVIII ст
Російські війни другої половини XVIII ст
Літературнотеоретичне мислення в київських поетиках XVII першої половини XVIII століття
Методика вивчення теми Соціально-економічне становище Інгушетії XVII - першої половини XVIII ст
© Усі права захищені
написати до нас