Відшкодування моральної шкоди

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
В даний час у російських судах знаходиться велика кількість справ, пов'язаних з вимогами відшкодування моральної шкоди. Це показує, що даний правовий інститут набуває все більше значень в правовому житті російського суспільства. Адже всього кілька десятиліть тому в нашій країні панувала ідея про те, що особистість людини не можна виміряти будь - якими грошовими або матеріальними коштами. З цього простий громадянин не міг вимагати компенсації своїх фізичних чи моральних страждань. Зараз же відшкодування моральної шкоди є істотною гарантією особистих прав громадян. І так, що ж таке моральна шкода? Якими способами він відшкодовується? Як визначається розмір компенсації? На ці питання я спробую відповісти у своїй роботі.
Не дивлячись на те, що даний правовий інститут набуває все більше значень в правовому житті російського суспільства, він розвинений не так сильно, як хотілося б. У цьому інституті немає чітких розмірів визначення компенсації моральної шкоди, в яких випадках громадянин може зажадати відшкодування заподіяної йому шкоди, тим більше, що не всі громадяни РФ знають свої права, не у всіх є гроші на досвідченого адвоката, та й то, в кінці судового процесу немає гарантій, що людині буде відшкодовано моральну шкоду.
На мій погляд, у нашій країні не приділяється належної уваги інституту моральної шкоди, але ж у Конституції РФ зазначено, що: «людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави ». (Ст.2). Тому, я дуже сподіваюся, що надалі, кожна людина, чиї права були ущемлені, зможе розраховувати на відшкодування моральної шкоди, і що Законодавством РФ буде удосконалено даний інститут.
Хотілося б назвати ще одну причину того, що я вибрала саме цю тему. Як правило, студенти, вивчаючи громадянське право, приділяють менше увагу таким невеликим правових інститутів як моральну шкоду та вибирають як основних об'єктів вивчення інститути юридичних осіб, права власності та інші. За цим в цій роботі я хотіла показати, що моральна шкода, умови його відшкодування є не менш цікавими, ніж, наприклад, підстави набуття права власності або правоздатності юридичних осіб.
Зазвичай в підручниках цивільного права дається тільки визначення моральної шкоди і умови його відшкодування. Я вважаю, що потрібно розширити дані викладу цієї теми. А саме:
· Необхідно розглянути історію виникнення та розвитку інституту відшкодування моральної шкоди у російському праві, тобто визначити, коли виникли (і які) історичні передумови для закріплення поняття моральної шкоди у законодавстві; простежити зміни його змісту в залежності від зміни історичних епох.
· Необхідно дати характеристику цього інституту в сучасному російському законодавстві, тобто визначити, як розуміється моральну шкоду законодавцем у даний час; як його тлумачить судова практика; які норми входять до цього правовий інститут; які існують способи компенсації моральної шкоди; як пропонує визначати розмір компенсації законодавець.
· Має сенс звернути увагу на те, як вирішуються питання компенсації моральної шкоди Європейським Судом з прав людини.
РОЗДІЛ 1
ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У РОСІЙСЬКОМУ ПРАВІ
Минуле Росії не дає підстави думати, ніби приватні особи могли домагатися в судах відшкодування одного лише майнової шкоди. Вбивство, каліцтво, образи з давніх пір давали потерпілому право шукати на свою користь грошові винагороди з правопорушника, яке мало - помалу витісняло звичай особистої розправи з ним з боку потерпілого або родичів. При майнових порушеннях належало крім відшкодування майнової шкоди, особливо грошову винагороду «за образу». Образа розумілася в самому широкому значенні, не тільки як порушення особистих прав, але і як грубе вторгнення в чужу майнову сферу. З плином часу, коли почала посилюватися центральна державна влада, держава прагнула до того, щоб взяти в свої руки захист честі своїх громадян і створювало кримінальні покарання для зневажників. Надаючи приватну компенсацію за майнову шкоду потерпілому, за будь-який інший шкоду держава вимагала задоволення саме спочатку в особі князя, що стягується за образи грошову винагороду на свою користь, а потім в особі державної верховної влади, що накладає на кривдника різні умовні кари. Однак і тут давала себе відчувати живе в народі ідея приватного винагороди. Покладання, як і колишні законодавчі акти, винагороджує потерпілого за рахунок винного по відомим фіксованим критеріям, а коли критерію немає, прямо вказує суму безчестя. При відшкодуванні майнового (немайнової) шкоди законодавець наказує керуватися певними сумами, не даючи судді права конкретизувати розмір збитку. Звід цивільних законів відбив у собі вплив російських історичних почав з цього предмету і принципи західноєвропейського права про відшкодування шкоди. Передбачаючи шкоду від діянь злочинних і не злочинні, він згадує скрізь «про шкоду і збитки», що ніби відкриває простір від розуміння «шкоди» не тільки як економічного, але і як не господарського. Відповідно до ст. 693 п. 1 ЦК: «суд повинен був давати« задоволення і винагороду »потерпілому всякий шкоду і притому не тільки від неправомірних дій, але і від невиконання договорів і зобов'язань». При цьому визнавалося широке суддівський розсуд у призначенні суми винагороди за шкоду і збитки у багатьох випадках.
Вперше можливість відшкодування моральної шкоди у матеріальному вигляді (грошовому виразі) була встановлена ​​Законом СРСР від 12 червня 1990 року "Про пресу та інші засоби масової інформації". У статті 39 було зазначено: "Моральна (немайнова) шкода, заподіяна громадянинові в результаті розповсюдження засобом масової інформації не відповідають дійсності відомостей, що зачіпають честь і гідність громадянина або заподіяли йому іншої немайнової шкоди, відшкодовується за рішенням суду засобом масової інформації, а також винними посадовими особами та громадянами. Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди в грошовому виразі визначається судом ".
У наступні, роки право вимагати відшкодування моральної шкоди, було передбачено низкою нормативних актів. Тут, в першу чергу слід відзначити Основи цивільного законодавства Союзу РСР та республік (на території Російської Федерації вони діють з 3 серпня 1992 року) та частину першу Цивільного кодексу РФ (введена в дію з 1 січня 1995 року).
Враховуючи різноманіття законодавчих актів, що регулюють відносини, пов'язані із заподіянням моральної шкоди, різні терміни введення їх в дію, Пленум Верховного суду Російської Федерації визнав за необхідне дати низку роз'яснень (Постанова від 20 грудня 1994 року N 10):
1. Під моральною шкодою розуміються моральні чи фізичні страждання, заподіяні діями (бездіяльністю), посягають нематеріальні блага (життя, здоров'я, гідність особи) або порушують його особисті немайнові права (право авторства) або такими, що порушують майнові права громадянина.
Моральна шкода може полягати в моральних переживаннях у зв'язку з втратою родичів, неможливістю продовжувати активне громадське життя, втратою роботи, розкриттям сімейної, лікарської таємниці або позбавленням будь-яких прав, фізичним болем, пов'язаної із заподіяною каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або у зв'язку із захворюванням , перенесеним в результаті моральних страждань, і ін
При цьому необхідно враховувати наступне: ст. 131 Основ цивільного законодавства була встановлена ​​відповідальність за моральну шкоду, заподіяну громадянину неправомірними діями, і тоді, коли в законі немає спеціальної вказівки на можливість його компенсації. Статтею 151 ЦК РФ це правило збережено лише для випадків заподіяння громадянину моральної шкоди діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага. У всіх інших відносинах компенсація моральної шкоди може мати місце, тільки якщо про це зазначено в законі.
2. В Основах цивільного законодавства, у Цивільному кодексі України та інших законодавчих актах одним з обов'язкових підстав відповідальності за заподіяння моральної шкоди є вина кривдника. Це положення застосовується і до відносин, які виникають при заподіянні шкоди особистості або майну громадянина джерелом підвищеної небезпеки, власник якого відшкодовує майнову шкоду, як відомо, без вини, крім випадків, коли шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого (ст. 128 Основ цивільного законодавства ). Оскільки ст. 131 Основ, в якій йдеться про відшкодування моральної шкоди за принципом вини, є по відношенню до ст. 128 Основ спеціальною нормою, остільки при вирішенні питання про відповідальність власника джерела підвищеної небезпеки за заподіяну моральну шкоду потрібно керуватися саме нею.
Тому при розгляді справи про відшкодування шкоди, завданої громадянинові джерелом підвищеної небезпеки (наприклад, в результаті наїзду автомобіля), його вимога про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я і майна, підлягає задоволенню незалежно від того, винен чи ні власник джерела підвищеної небезпеки або особа, здійснює його експлуатацію (наприклад, водій автомобіля), в заподіянні шкоди (крім його заподіяння внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого). Однак вимога про відшкодування моральної шкоди в такій ситуації може бути задоволена лише за наявності їх вини.
Таким чином, при наїзді автомобіля на людину моральна шкода може бути відшкодована, якщо є вина водія або власника джерела підвищеної небезпеки, а шкода майну та здоров'ю пішохода буде відшкодовано незалежно від їхньої вини.
Проте з цього правила є виняток. 24 грудня 1992 Верховною Радою РФ були прийняті і введені в дію з 1 грудня Правила відшкодування роботодавцями шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків.
У статті 8 Правил вказано, що одним з видів відшкодування шкоди є відшкодування моральної шкоди. Це положення розвивається в ст. 25 Правил, згідно з якою роботодавець зобов'язаний відшкодувати потерпілому, який отримав трудове каліцтво, моральну шкоду, у грошовій або іншій матеріальній формі, а також у ст. 30 Правил, відповідно, з якою роботодавець зобов'язаний відшкодувати моральну шкоду сім'ї, що втратила годувальника внаслідок трудового каліцтва.
3. Оскільки питання компенсації моральної шкоди у сфері цивільних правовідносин регулюються низкою законодавчих актів, важливе значення має дата введення такого акту в дію, оскільки на правопорушення, що виникли до введення в дію конкретного акту, його норми поширюватися не можуть.
Норми про відшкодування моральної шкоди - це встановлення нового виду цивільно-правової відповідальності за вчинене заподіювача шкоди діяння, а відповідальність за протиправне діяння, за загальним правилом, визначається законом, що діє на час вчинення цього діяння; закон, що посилює відповідальність, зворотної сили мати не може .
Виходячи з цього, Пленум Верховного суду РФ у п. 35 названого вище Постанови від 28 квітня 1994 року роз'яснив: "Моральна шкода, заподіяна громадянинові, підлягає відшкодуванню, якщо нещасний випадок мав місце після 3 серпня 1992 року, оскільки до введення в дію Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік зазначений вид майнової відповідальності для випадків заподіяння шкоди здоров'ю не був передбачений ".
Цей принцип діє і в інших відношеннях з відшкодування шкоди. Якщо моральна шкода заподіяна до введення в дію законодавчого акта, що передбачає право потерпілого на його компенсацію, вимоги позивача не підлягають задоволенню, в тому числі і тоді, коли позивач після набуття чинності цього акту в законну силу відчуває моральні або фізичні страждання, оскільки на час заподіяння шкоди такий вид відповідальності не був встановлений і за загальним правилом дії закону в часі закон, що посилює відповідальність проти діяли на час вчинення протиправних дій, не може мати зворотної сили (п. 1 ст. 54 Конституції Російської Федерації).
Тут слід звернути увагу на п. 6 Постанови Пленуму Верховного суду РФ від 20 грудня 1994 року, де поряд зі сказаним вище зазначено, що у випадках, коли протиправні дії (бездіяльність) відповідача, які заподіюють позивачеві моральні або фізичні страждання, почалися до набрання чинності закону, що встановив відповідальність за заподіяння моральної шкоди, і продовжуються після введення закону в дію, моральний шкода підлягає компенсації. Іншими словами, якщо причина, що викликала моральну шкоду, не усунуто до введення закону в дію, з дня його введення у позивача виникає право на відшкодування шкоди.
4. На практиці виникло питання: чи припустимо відшкодування моральної шкоди, якщо для даних правовідносин це законом прямо не передбачено?
Суди по-різному вирішували дані суперечки, частіше вважаючи, що відшкодування моральної шкоди можливо тільки тоді, коли це прямо передбачено законом. Наприклад, суди відмовляли у відшкодуванні моральної шкоди у справах про поновлення на роботі (при визнання звільнення незаконним), виходячи з того, що КЗпП РФ такого права працівникам не надає. Верховний суд РФ таку позицію не поділяв і роз'яснив, що відсутність у законодавчому акті прямої вказівки на можливість компенсації завданих моральних чи фізичних страждань по конкретних правовідносин не завжди означає, що потерпілий не має права на відшкодування моральної шкоди.
Згідно з п. 3 ст. 1 Основ цивільного законодавства норми цивільного законодавства застосовуються у регулюванні трудових правовідносин, коли ці відносини не врегульовані трудовим законодавством. Оскільки відносини по відшкодуванню моральної шкоди трудовим законодавством не регулюються, при вирішенні питання про його відшкодування слід керуватися відповідними нормами цивільного законодавства.
Зокрема, суд має право зобов'язати роботодавця компенсувати заподіяні працівникові моральні, фізичні страждання у зв'язку з незаконним звільненням, переведенням на іншу роботу, необгрунтованим застосуванням дисциплінарного стягнення, відмовою в перекладі на іншу роботу відповідно до медичних рекомендацій і т.п.
Сказане стосується і до трудових відносин, що виникли після 1 січня 1995 року, так як зазначеними незаконними діями роботодавця порушуються особисті немайнові права працівника та інші нематеріальні блага (ст. 151 ЦК РФ).
5. Велику складність представляє визначення розмірів грошових сум, які підлягають стягненню на відшкодування моральної шкоди. Проблема полягає в тому, що закон будь-яких критеріїв, за якими визначаються ці розміри, не містить, передаючи рішення цього питання цілком на розсуд суду. Немає прямої відповіді і в Постанові Пленуму Верховного суду РФ від 20 грудня 1994 року. Це пов'язано з тим, що дати придатний на всі випадки життя рецепт, в принципі неможливо. Що підлягає стягненню сума залежить від багатьох конкретних обставин, які повинні бути оцінені і враховані судом.
Наприклад, у п. 36 Постанови Пленуму Верховного суду РФ від 28 квітня 1994 дані зразкові роз'яснення про визначення розміру відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я. Він визначається судом виходячи зі ступеня тяжкості травми, іншого ушкодження здоров'я, інших обставин, які свідчать про перенесений потерпілим фізичних і моральних стражданнях, а також з урахуванням майнового стану кривдника шкоди, ступеня вини самого потерпілого та інших конкретних обставин. Оцінюючи страждання потерпілого, треба враховувати не тільки ті, які він вже переніс, але й ті, які він з усією очевидністю буде переносити в майбутньому (наприклад, втрата кінцівок може спричинити ускладнення в особистому житті, позбавлення можливості працювати за своєю професією, можуть виникнути проблеми , що породжують моральні травми).
У справах про відшкодування моральної шкоди, пов'язаної з пошкодженням майна потерпілого, так само як і з ушкодженням здоров'я, може бути враховано майновий стан заподіювача шкоди.
Пленум также разъяснил, что при рассмотрении требований о компенсации причиненного гражданину морального вреда необходимо учитывать, что по правоотношениям, возникшим после 3 августа 1992 года, компенсация определяется судом в денежной или иной материальной форме, а по правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 года, - только в денежной форме, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
6. На требования о компенсации морального вреда исковая давность не распространяется, поскольку они вытекают из нарушения личных неимущественных прав и других нематериальных благ (п. 2 ст. 43 Основ гражданского законодательства - по правоотношениям, возникшим после 3 августа 1992 года, п. 1 ст. 208 ГК РФ (часть первая) - по правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 года) [1] .
ГЛАВА 2
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 
2.1 МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
 
Группу юридических норм, регулирующих в разделах отрасли права отдельный подвид общественных отношений, называют правовым институтом. Моральный вред, как институт гражданского права представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения по поводу возмещения нематериального вреда, причиненного действием (бездействием), посягающими на нематериальные блага, или нарушающими его личные неимущественные права либо нарушающими имущественные права гражданина.
Нематериальные блага неотделимы от личности конкретного человека, но большинство из них непостоянны во времени: здоровье, окружающая среда, индивидуальный облик и другие. Объем нематериальных благ закреплен в Конституции Российской Федерации и Гражданском кодексе РФ. Конституція РФ в ст. 2 закрепляет обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Защита и реализация конституционных прав граждан более подробно приведена в Гражданском кодексе РФ. О моральном вреде говорится в статьях 12, 151, 152, 1099 - 1101 ГК РФ. В них закреплены положения, регламентирующие моральный вред, его понятие, порядок определения, возмещения и т.д. Согласно п. 1 ст. 150 ГК РФ жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и нематериальные блага, которые принадлежат человеку от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Любое нарушение данных благ (прав и свобод) гражданина может привести к наступлению морального вреда.
Если противоправными действиями, которые нарушают его личные неимущественные права или другие нематериальные блага, гражданину причинен моральный вред, наличие такого вреда подлежит доказыванию, и суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда (ст. 151 ГК РФ).
Особенностью неимущественных благ является их нематериальный характер, не отчуждаемость, непередаваемость (ст. 150 ГК РФ). Учитывая не отчуждаемость и непередаваемость, можно заключить, что законодательство не допускает использования неимущественных благ в качестве объектов купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, найма, займа, кредита.
Вопросы возмещения морального вреда, в частности, регулируются:
1. частью 7 статьи 7 Гражданского кодекса РСФСР (в редакции Закона от 21 марта 1991 г.)
2. статьями 7, 131 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, принятых 31 мая 1991 г., действие которых распространено на территории Российской Федерации с 3 августа 1992 г.
3. статьями 12, 150 – 152 первой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 1995 г.
4. статьями 1099 – 1101 второй части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 мара 1996 г.
5. статьей 62 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации», введенного в действие с 8 февраля 1992 г. (с 1 августа 1990 г. действовала статья 39 Закона СССР от 12 июня 1990 г. «О печати и других средствах массовой информации»)
6. статьей 89 Закона Российской Федерации от 19 декабря 1991 г. «Об охране окружающей природной среды», введенного в действие с 3 марта 1992 г.
7. статьей 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей», введенного в действие с 7 апреля 1992 г. (ст. 16 того же Закона, действующей с 16 января 1996 г.)
8. статьями 25, 30 «Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей», принятых 24 декабря 1992 г. и введенных в действие с 1 декабря 1992 г.
Однако отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации причиненных нравственных или физических страданий по конкретным правонарушениям не всегда означает, что потерпевший не имеет права на возмещение морального вреда [2] .
2.2 ПОНЯТИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
              Статья 151 ГК определяет моральный вред по существу так же, как и Основы гражданского законодательства 1991; а именно как причинение гражданину физических или нравственных страданий. Более развернутое определение понятия «моральный вред» дал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 20 декабря 1994 года №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»:
«Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с Законом об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с потерей родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, задевающих честь, достоинство или деловую репутация гражданина, временным ограничением или лишением каких – либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.». (п. 2)
Определение морального вреда как страдание заслуживает внимание. Ясно, что в страданиях (физических или нравственных) выражается реакция на неправомерные действия, влекущие за собой изменения состояния здоровья. Здоровье определяется в преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения как «состояние полного физического, духовного и социального благополучие, а не только отсутствие болезней и физических дефектов», а Конституцией РФ здоровье признается одним из нематериальных благ, принадлежащих человеку от рождения.
Следовательно, компенсация будет подлежать моральный вред, заключенный как в бесспорном ухудшении состояния здоровья (например, обострение болезни, гипертонический криз), так и в эмоциональном напряжении, переживаниях, связанных с резким изменением обстоятельств, чувством собственной ненужности.
Более сложным является вопрос, кому именно моральный вред может быть причинен: только гражданину или так же юридическому лицу.
Из определения морального вреда может быть сделан вывод, что, моральный вред может быть причинен только физическому лицу. Однак у ст. 152 ГК, предусматривающей защиту чести, достоинства и деловой репутации, сказано, что правило о защите деловой репутации гражданина, собственно применяются и к защите деловой репутации юридического лица. В числе этих правил предусмотрены не только возмещение убытков, но и компенсация морального вреда. Опираясь на эти предложения, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 20 декабря 1994 года №10 разъяснил, что правило регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридических лиц (п. 5 постановления) [3] .
Однако в юридической литературе есть мнение, что моральный вред юридическому лицу, исходя из самой категории морального вреда как причинения физических или нравственных страданий, причинен, быть, не может.
В тех случаях, когда деловой репутации юридического лица нанесен урон распространением каких – либо порочащих сведений, юридическое лицо может требовать возмещения причиненных ему убытков, в том числе и в виде упущенной выгоды. Но размер этих убытков должен быть доказан, что значительно сложнее, поскольку размер причиненного морального вреда не подлежит столь же точной дозировке, как размер убытков [4] .
2.3 ОСНОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
 
Для более полного исследования основания компенсации морального вреда имеет смысл подразделить их на группы (в зависимости от того, учитывается ли судом наличие вины обидчика вреда):
· когда имеет место нарушение личных неимущественных прав гражданина либо посягательство на принадлежащие ему другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом;
· когда имеет место причинение вреда жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; причинение вреда гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; причинение вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
Розглянемо кожну групу окремо.
Возмещение морального вреда по основаниям первой группы осуществляется на основе статьи 151 ГК. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» дан неполный перечень нематериальных благ («жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), принадлежащих гражданину от рождения или в силу закона, и личных неимущественных прав («право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности»), посягательство на которые либо нарушение которых, при наличии предусмотренных законом условий, влечет возмещение морального вреда. В данных случаях вред возмещается независимо от того, предусмотрено ли такое возмещение специальным законом или нет.
А вот если моральный вред причинен посягательством, на какое – либо материальное благо, которое находит свое выражение в имущественном праве, то он подлежит возмещению лишь тогда, когда существует специальный закон, такое возмещение предусматривающий. Таковым законом является в частности, Закон РФ «О защите прав потребителей». В случаях, подпадающих под действие этого закона и, соответственно, входящих в первую группу оснований компенсации морального вреда, вред потерпевшему лицу возмещается независимо от того, причинен ли он посягательством на нематериальное благо или на имущественное право.
По основаниям возмещения морального вреда, составляющим первую группу, вред компенсируется лишь при наличии вины обидчика вреда (в форме умысла при неосторожности). Независимо же от вины обидчика вреда компенсация нематериального вреда осуществляется по основаниям, входящим во вторую группу. Так, владельцы источников повышенной опасности несут ответственность за вред, причиненный третьим лицам в результате взаимодействия этих источников (например, пассажиру автомобиля). Если вред жизни и здоровью гражданам – владельцам источников повышенной опасности причинен в результате взаимодействия этих источников, то моральный вред компенсируется в зависимости от вины каждого из них (т. е. соразмерно).
В связи с этим возникает спорный вопрос: может ли владелец автомобиля, виновный в совершении ДТП, требовать компенсации морального вреда от лица – владельца автомашины, которое является невиновным участником этого дорожно-транспортного происшествия? Я думаю, с точки зрения статьи 1100 ГК это невозможно, если даже вред причинен жизни или здоровью истца.
На основании статьи 1100 ГК осуществляется возмещение морального вреда в случаях, составляющих вторую группу. Данная статья впервые устанавливает, что подлежит возмещению нематериальный вред, причиненный гражданину в связи с деятельностью правоохранительных органов (суда, прокуратуры, милиции). Причем этот вред компенсируется независимо от вины этих органов лишь в тех случаях, если он причинен гражданину в результате незаконного: осуждения; привлечения к уголовной ответственности; применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде; наложение административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. Компенсация морального вреда производится в порядке, определенном п. 1 ст. 1070 ГК [5] .
Пример 1:
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 28 января 2003 года
Дело N 69-Впр01-28
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего Кнышева В.П.,
судей Харланова А.В.,
Кебы Ю.Г.
рассмотрела в судебном заседании от 28 января 2003 г. гражданское дело по иску Пуртова М.Ф. к Волкову Л.Г. о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда по протесту заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на постановление президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа от 7 июня 2002 г.
Заслушав доклад судьи Ю.Г. Кебы, выслушав объяснения Волкова Л.Г., полагавшего постановление президиума подлежащим отмене, заключение прокурора Генеральной прокуратуры РФ Власовой Т.А., поддержавшей доводы протеста, Судебная коллегия
установила:
Пуртов М.Ф. обратился в суд с иском к Волкову Л.Г. о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что 7 февраля 2000 г. Волков Л.Г. представил в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру письменное заявление, в котором поставил вопрос о возбуждении против истца в порядке ст. ст. 108 и 109 УПК РФ уголовного дела за вымогательство у ответчика чужого имущества в особо крупных размерах, обвинил в совершении квалифицированного, особо опасного преступления. В этом же заявлении Волков Л.Г. обвинил истца во многих противоправных делах таких, как шантаж, угрозы и т.д.
Истец полагает, что распространение Волковым Л.Г. сведений нанесло моральный вред в виде физических и нравственных страданий, имело целью подорвать его деловую репутацию. Пуртов М.Ф. просил взыскать с ответчика моральный вред в размере 50000 руб. и возложить на ответчика обязанность отозвать поданные им заявления из президиума коллегии адвокатов округа и межрайонной прокуратуры округа.
Решением Ханты-Мансийского городского суда от 03.08.2000 иск удовлетворен. Судом постановлено обязать Волкова Л.Г. отозвать поданные им заявления в президиум коллегии адвокатов и Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру. Взыскать с Волкова Л.Г. в пользу Пуртова М.Ф. 15000 руб. в счет компенсации морального вреда. В удовлетворении остальных исковых требований отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа от 04.10.2000 решение Ханты-Мансийского городского суда от 03.08.2000 отменено и вынесено новое решение, которым в удовлетворении иска Пуртова М.Ф. к Волкову Л.Г. о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда отказано.
Постановлением президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа от 07.06.2002 по протесту председателя суда Ханты-Мансийского автономного округа определение судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа от 04.12.2000 отменено. Решение Ханты-Мансийского городского суда от 03.08.2000 оставлено в силе.
В протесте заместителя Генерального прокурора РФ ставится вопрос об отмене постановления президиума суда округа с направлением дела на новое рассмотрение в суд надзорной инстанции.
Проверив материалы дела, обсудив доводы протеста, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит его подлежащим удовлетворению.
З огляду на ст. 325 ГПК РСФСР сторонам и другим лицам, участвующим в деле, направляются копии протеста, принесенного по делу. В необходимых случаях стороны и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения дела.
Копии протеста направляются судом. Суд назначает время рассмотрения дела с таким расчетом, чтобы лица, участвующие в деле, имели возможность представить письменные объяснения на протест.
В части 5 ст. 328 ГПК РСФСР указано, что лица, участвующие в деле, и их представители, если они извещались о времени и месте рассмотрения дела и явились в судебное заседание, дают объяснения после доклада дела.
Из содержания указанных норм следует, что лицам, участвующим в деле, предоставляются права, связанные с ознакомлением с протестом, принесенным по их делу, возможностью участия в заседании надзорной инстанции, представлением возражений на протест.
Как усматривается из материалов дела, Волков не был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения протеста, тем самым его конституционное право на судебную защиту ограничено, поскольку он лишен возможности представить какие-либо объяснения по делу.
Из извещения суда автономного округа от 16.05.2002 видно, что Пуртов М.Ф. и Волков Л.Г. уведомлены о времени и месте рассмотрения надзорного протеста, назначенного в суде округа на 07.06.2002. Одновременно к этому письму в приложении направлены копии протеста. Однако согласно приложенной к жалобе копии почтового письма окружного суда на имя Волкова усматривается, что извещение и копия протеста в его адрес фактически были направлены 12.06.2002, т.е. уже после рассмотрения надзорного протеста в президиуме суда округа.
При таких обстоятельствах постановление президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа как вынесенное с существенным нарушением норм процессуального права в силу ст. 330 ГПК РСФСР подлежит отмене, а дело - направлению в президиум суда Ханты-Мансийского автономного округа на новое рассмотрение в порядке надзора с соблюдением требований ст. 325 ГПК РСФСР.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 329, 330 ГПК РСФСР, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
определила:
постановление президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа от 7 июня 2002 г. отменить и дело направить на новое рассмотрение в порядке надзора.
Из этого примера, я могу сделать вывод, что в Гражданском кодексе нет четких мер по решению данной проблемы. В задаче мы видим, что сначала суд удовлетворил иск Пуртова, и обязал Волкова выплатить 15000 руб., позднее это решение было отменено. Через 2 года последнее решение опять отменили и решили, что все – таки Волков должен выплатить 15000 руб. Позднее данное дело направили в Судебную коллегию по гражданским делам ВС на дополнительное расследование. Я считаю, что такой судебной тяжбы не было бы, если бы каждый участвующий в этом судебном процессе добросовестно выполнял свои обязанности, т.е прежде чем выносить решение по данному делу, надо вникнуть в суть проблемы, чтобы дело на переходило от одного суда к другому и не затягивалось на долгое время.
2.4 СПОСОБ И РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
 
«Потерпевший моральный вред имеет одинаковое право с понесшим ущерб имущественный на удовлетворение деньгами, дающими возможность приобрести и новое имущество и новые духовные блага, а так как при возмещении морального вреда не может быть априорного масштаба, то определить размер вознаграждения должен суд, сообразуясь со степенью и силой вреда, наличностью поводов, искренностью страданий, имущественной сферой тяжущихся, местными условиями и нравами и т. д.» - писал профессор Беляцкин С. А. В 1913 г [6] .
Спустя сто лет принципы определения способа и размера компенсации морального вреда не изменились.
У п. 1 ст. 1101 определен способ компенсации: «Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме» [7] .
В тоже время в п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 года № 10 сказано, что при рассмотрении требований о компенсации причиненного гражданину морального вреда необходимо учитывать, что по правоотношениям, возникшим после 3 августа 1992 г., компенсация определяется судом в денежной или иной материальной форме, а по правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 г., - только в денежной форме.(3) Вместе с тем граждане, самостоятельно осуществляющие принадлежащие им гражданские права, вправе дать согласие на предложение ответчика о компенсации морального вреда в натуральной форме, т. е. определенными товарами или услугами [8] .
Судебная практика показывает, что суды, рассматривая исковые заявления о компенсации морального вреда, устанавливают, прежде всего, сам факт совершения неправомерного действия, после чего в большинстве случаев считают моральный вред причиненным.
Размер компенсации в денежной форме определяется судом на основании конкретных обстоятельств спора с учетом представленных истцом доказательств (любые фактические данные, установленные объяснениями сторон и третьих лиц, показаниями свидетелей, письменными доказательствами, вещественными доказательствами и заключениями экспертов) о характере причиненных физических и нравственных страданий. Судом учитывается также степень вины обидчика вреда, его имущественное положение, обстоятельства, связанные с виновным поведением самого потерпевшего, и иные сведения. При определении размера компенсации морального вреда суд должен принимать во внимание то, что, если моральный вред причинен до введения в действие законодательного акта, предусматривающего право потерпевшего на его компенсацию, требования истца не подлежат удовлетворению, в том числе и в случае, когда истец после вступления этого акта в законную силу испытывает нравственные или физические страдания, поскольку на время причинения вреда такой вид ответственности не был установлен и по общему правилу действия закона во времени закон, усиливающий ответственность по сравнению с действовавшим на время совершения противоправных действий, не может иметь обратной силы.
Однако, если противоправные действия (бездействие) ответчика, причиняющие истцу нравственные или физические страдания, начались до вступления в силу закона, устанавливающего ответственность за причинение морального вреда, и продолжается после введения этого закона в действие, то моральный вред в указанном случае подлежит компенсации.
Для определения судом размера компенсации морального вреда является важнейший принцип разумности и справедливости, названный в п. 2 ст. 1101.
Следует также отметить, что при взыскании денежных сумм в возмещение морального вреда необходимо учитывать реальные возможности обидчика вреда. На это обстоятельство было специально указано Президиумом Калужского областного суда при рассмотрении требований о компенсации морального вреда, причиненного в связи с дорожно-транспортным происшествием.
Необходимо выделить следующее, что, если бы на территории РФ действовал один судебный состав, рассматривающий все иски, связанные с компенсацией морального вреда, требование разумности и справедливости, предъявляемое к определению размера компенсации ст. 1101 ГК, могло быть легко выполнимо. Вынося свое первое решение о компенсации морального вреда, такой судебный состав установил бы для себя определенный неписаный базисный уровень размера компенсации, опираясь на который выполнял бы требования разумности и справедливости при вынесении всех последующих решений. Такая гипотетическая ситуация в действительности недостижима, так как в России действует большое количество судов и еще больше судебных составов [9] .
ГЛАВА 3
КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
 
Ратифицировав Федеральным законом от 30 марта 1998 г. Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Россия стала полноправным членом Совета Европы. С этого момента Европейский Суд по правам человека (далее – Суд) может принять к своему рассмотрению дело, одной из сторон которого является Россия.
Вырабатываемые и формулируемые в решениях по конкретным делам принципы, которыми Суд руководствуется при определении содержания защищаемых Конвенцией благ и толкований ее норм, становятся составной частью прецедентного права Совета Европы как международной организации. Полномочия Суда по толкованию и применению положений Конвенции и Протоколов к ней установлены ст. 32 Конвенции, являющейся международным договором. Хотя решения Суда по конкретному делу в силу самой Конвенции обязательны лишь для государства – ответчика, остальные государства – участники, как правило, добровольно принимают их во внимание при корректировке национального законодательства и правоприменительной практики с тем, чтобы избежать риска оказаться в роли нарушителя Конвенции.
Обязательность применения принципов Суда в национальном праве государства – участника обусловлена наличием в ней соответствующих норм. В российском праве такая норма содержится в п. 4 ст. 15 Конституции РФ:
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила международного договора».
В силу п. 4 ст. 15 Конституции РФ выработанные Судом в пределах его компетенции принципы применения и толкования положений Конвенции оказываются составной частью российской правовой системы.
Итак, должны ли оказывать влияние решение Суда в части подхода к компенсации за страдания на российскую судебную практику применения института компенсации морального вреда?
Статья 41 Конвенции предусматривает возможность выплаты справедливой компенсации потерпевшей стороне, присуждаемой, как оказывает практика Суда, за причиненный стороне имущественный и неимущественный вред. Пол имущественным вредом понимаются боль и страдания, телесное повреждение и психическое расстройство.
Первым обязательным условием для присуждения справедливой компенсации является установление Судом нарушения государством – ответчиком одного из благ и прав, которые защищает Конвенция. Защиту указанных благ и прав в российском праве предусматривают также Конституция РФ и законодательные акты, относящиеся к различным отраслям права (ГК, СК, УК и др.).
Второе обязательное условие – необходимость в компенсации. Оно применяется только в отношении компенсации именно за неимущественный вред (причиненные страдания). Наличие такого условия определяется Судом по своему усмотрению. Суд считает, что необходимость в компенсации отсутствует, если констатация Судом нарушения со стороны государства – ответчика сама по себе является справедливой компенсацией и способна привести к необходимому удовлетворению потерпевшего.
Третье обязательное условие для присуждения компенсации – не обеспечение национальным (внутренним) правом государства – ответчика возможности полного возмещения причиненного вреда. Наличие этого условия определяется Судом исходя из оценки внутреннего права государства – ответчика, поэтому полномочия Суда по присуждению компенсации носят субсидиарный характер, восполняя отсутствующие возможности в праве государства, признанного нарушителем. Это правило в известной мере отражает общий субсидиарный характер защиты прав человека, предоставляемый Конвенцией и выражающийся в установленном в ее ст. 25 принципы исчерпания потерпевшим всех внутренних средств правовой защиты как необходимого условия подведомственности жалобы Суду.
Первое условие присуждения компенсации за страдания Судом лишь частично совпадает с установленным в ст. ст. 151, 1099 ГК аналогичным условием ответственности. С одной стороны, предусмотренный российским законодательством перечень неимущественных благ, защищаемых путем компенсации морального вреда, шире конвенционального, поскольку является не исчерпывающим. Но это различие не имеет значения, поскольку оно предопределено перечнем защищаемых Конвенцией благ, за пределами которого вопрос о взаимодействии Конвенции и внутреннего права государств – участников в принципе не может возникнуть. Различия в условиях ответственности за причинение страданий могут иметь значение лишь в той части, в какой право Совета Европы предоставляет потерпевшему более высокий уровень защиты по сравнению с национальным правом.
Более высокий (с точки зрения перечня прав, нарушение которых может повлечь возникновение права на компенсацию за страдания) уровень защиты Конвенция предоставляет в одном случае – при нарушении права пользования лицом своим имуществом или принципа недопустимости лишения лица принадлежащего ему имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права (ст. 1 Протокола № 1). В Конвенции не предусмотрено каких – либо изъятий в отношении возможности присуждения компенсации за страдания, причиненные такими нарушениями имущественных прав, и Суд компенсацию присуждает. Речь идет лишь о компенсации за страдания физическим лицам, поскольку за юридическими лицами Суд не признает возможности претерпевать неимущественный вред.
Компенсация морального вреда, причиненного нарушением права собственности или иного абсолютного имущественного права, российским законодательством в настоящее время не предусмотрена. В связи с этим возникает вопрос: должны ли российские суды присуждать потерпевшему компенсацию морального вреда при нарушении абсолютных имущественных прав с момента присоединения России к Конвенции, если это соответствует практике Суда, но противоречит ст. ст. 151, 1099 ГК, так как не предусмотрено российским законодательством?
Ответ на поставленный вопрос должен быть отрицательным. Само по себе право на компенсацию причиненного имущественного и неимущественного вреда не относится к числу прав, защищаемых Конвенцией, поэтому отсутствие в законодательстве государства – участника возможности такого возмещения (или его недостаточность) не является нарушением Конвенции. Із змісту ст. 41 Конвенции следует, что наличие разных подходов государств – участников в отношении полноты объема возмещения причиненного потерпевшему вреда является с точки зрения Конвенции допустимым и единственное последствие неполноты объема возмещения – возможность присуждения компенсации Судом.
Поскольку из Конвенции не вытекает обязательство государств – участников обеспечивать потерпевшему в полном объеме, то Конвенцию, в совокупности с прецедентным правом Совета Европы, нельзя рассматривать в этом аспекте как международный договор, имеющий приоритет перед нормами российского права и являющийся его составной частью.
Должны ли российские суды при определении размера компенсации морального вреда руководствоваться размерами присуждаемой Судом справедливой компенсации за страдания?
Для ответа на этот вопрос остановимся на подходе Суда к определению справедливой компенсации за страдания. Каких – либо общих принципов подхода к этому вопросу Судом до настоящего времени не выработано. Суд не делает в решениях, каких – либо пояснений в отношении расчета размера компенсации за страдания, кроме указания на виды страданий (беспокойство, переживания в связи с неисправностью) или ссылки на размер компенсации, присужденный в аналогичном деле.
Иногда Суд присуждает единую сумму компенсации за имущественный и неимущественный вред, не разграничивая ее по отдельным видам вреда. Как показывает анализ решений Суда, обычай придерживаться размеров, присужденных по аналогичным делам, позволяет избежать чрезмерно сильный разброс сумм компенсации.
Суд является в пределах своей юрисдикции единственным судом, рассматривающим требования о компенсации, и поэтому не нуждается в какой – либо общей методике для определения ее размера и его детальном обосновании. Базисные уровни компенсации устанавливаются Судом в первых решениях, которые в дальнейшем служат для Суда ориентиром при вынесении последующих решений.
Возможность присуждения компенсации в порядке ст. 41 Конвенции возникает лишь в том случае, если право государства – участника предусматривает возможность лишь частичного возмещения. Выше мы рассмотрели подобную ситуацию, когда российское право не предусматривает в качестве общего правила возможность компенсации морального вреда при нарушении имущественных прав. В отношении размера компенсации за страдания российское законодательство (п. 2 ст. 1101 ГК) содержит такой же критерий, какой установлен в ст. 41 Конвенции, - принцип справедливости. Таким образом, нет оснований полагать, что право России предоставляет возможность лишь частичной компенсации с точки зрения ее размера. Отсюда следует, что решения Суда и в части размера компенсации не имеют для российских судов обязательного характера.
Сказанное не означает, что решения Европейского Суда в части размеров компенсации за страдания не представляют никакой ценности для российской правоприменительной, практики они заслуживают серьезного внимания в аспекте соотношения между размерами компенсации, присуждаемыми Судом при нарушении отдельных видов прав и благ [10] .

ВИСНОВОК


В конце своей работы мне бы хотелось сделать некоторые выводы.
Во – первых, как ранее выделялось – идея возмещения морального вреда имеет глубокие исторические корни в сознании российского народа, поэтому попытки отрицания ее в советскую эпоху не привели к положительному результату и положили начало долгому и упорному труду по восстановлению института морального вреда в современном российском законодательстве.
Во – вторых, несмотря на то, что этот правовой институт содержит сейчас достаточно юридических норм, остаются неурегулированными еще многие проблемы. Например, остается открытым вопрос о том, может ли быть причинен моральный вред юридическому лицу и, если может, подлежит ли он компенсации.
И в – третьих, необходимо еще раз подчеркнуть, что решения Европейского Суда по правам человека для российских судов не имеют обязательного характера.
 
 
 
 
 
 
Список використаних джерел:
Основные нормативные акты:
1. Конституция РФ Санкт – Петербург: ИД «ВЕСЬ»., 2003
2. Гражданский кодекс РФ Санкт – Петербург: ИД «ВЕСЬ»., 2003
3. Закон РФ от 27.02.92 «О средствах массовой информации»
4. Закон РФ от 7.12.92 «Защита прав потребителей»
5. Постановление Пленума ВС РФ ОТ 20.12.94 г №10

Основна література

1. Беляцкин С. А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. М.: Городец. 1997.
2. Цивільне право. Підручник. Частина I. Издание второе, переработанное и дополненное./ Под ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. М.: «ТЕИС», 2002.
3. Коментар до Цивільного кодексу РФ, частині другій (постатейний). М.: Инфра. М. 1998.
4. Коментар до цивільного кодексу РФ. Автор статьи Ю. М Коршунов
5. Коментар до цивільного кодексу РФ. Автор статьи А. Н Эрделевский
6. Коментар до цивільного кодексу РФ. Автор статьи Э. Г. Гаврилов
 


[1] Комментарий К Гражданскому кодексу РФ Э.Г. Гаврилов
[2] Беляцкин С.А «Возмещение морального вреда» М.: Городец., 1997г
[3] Беляцкин С.А «Возмещение морального вреда» М.: Городец., 1997г
[4] Гражданское право. Підручник. Часть 1, издание 2. А.П Сергеев, Ю.К Толстой М.: «Теис» 2002г
[5] А.П. Сергеев, Ю. К. Толстой «Гражданское право» М.: Теис, 2002г
[6] Беляцкин С.А «Возмещение морального вреда» М.: Городец 1997
[7] А.П Сергеев, Ю.К. Толстой «Гражданское право» М.: «Теис» 2002
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
99.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Відшкодування моральної немайнової шкоди
Компенсація моральної шкоди
Компенсація моральної шкоди 2
Компенсація моральної шкоди
Компенсація моральної шкоди 3
Компенсація моральної шкоди 2 Правове регулювання
Компенсація при нанесенні моральної шкоди
Правове регулювання компенсації моральної шкоди
Компенсація моральної шкоди у трудових відносинах
© Усі права захищені
написати до нас