Вплив зовнішнього середовища на роботу підприємства торгівлі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

ГОУ ВПО «Нижньовартовськ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Факультет економіки і управління

Кафедра комерції та менеджменту

Контрольна робота

з дисципліни «Торговельна справа»

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Автор:

студентка 2 курсу, гр. К-21

З.М. Магомедова

Спеціальність «Комерція (торгова справа)»

Керівник:

к.філос.н., доцент Т.М. Патрахіна

Нижньовартовськ, 2009

ВСТУП

Актуальність теми обумовлена ​​тим, що сучасна зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму та невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі - основна умова в бізнесі й інших сферах життєдіяльності. Організації повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін у навколишньому середовищі і ефективно на них реагувати. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі організації генерують зміни в зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи нові види сировини, матеріалів, енергії, обладнання, технологій.

Організація є найважливішим поняттям у менеджменті. Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. Кожна дія всіх без винятку організацій можливо тільки в тому випадку якщо, середовище допускає його здійснення. Зовнішнє середовище є джерелом, що організацію ресурсами. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання.

У новому тисячолітті наша країна повинна навчитися жити в умовах ринкової економіки, найважливішою умовою цього є висококваліфіковані управлінці. Уміння виділити і проаналізувати елементи організації та зовнішні чинники є запорукою успіху фірми.

Метою даної контрольної роботи є простежити вплив зовнішнього середовища на роботу підприємства торгівлі. Мета роботи визначає її задачі:

 1. Вивчення підприємства торгівлі

 2. Дати поняття зовнішнього середовища організації

 3. Вивчення впливу зовнішнього середовища на роботу підприємства торгівлі.

1 ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи, який виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає послуги. Підприємство має право займатися будь-якою господарською діяльністю, не забороненої законодавством і відповідає цілям, передбаченим у статуті підприємства. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням.

Торговельні підприємства, з одного боку, завершують виробництва, а з іншого боку, забезпечують задоволення значної частини особистих потреб населення в товарах і послугах. Істотна роль підприємства торгівлі у функціонуванні кредитно-фінансової системи: близько 90% всієї грошової готівки, що надходить в банки, складає виручка від продажу товарів і послуг.

Процес торгівлі, тобто процес купівлі-продажу товарів, є функцією торгового підприємства (як оптового, так і роздрібного), яке здійснює свою діяльність на основі комерційного розрахунку. Торговельне підприємство має самостійний баланс, володіє основними і оборотними засобами і здійснює закінчений торговельний процес, починаючи з закупівлі товарів від постачальників і закінчуючи їх продажем.

Основне завдання торгового підприємства - закупівля і продаж товарів з метою задоволення потреби населення, при мінімальному рівні витрат обігу та отримання досить високого рівня прибутку.

2 ЗОВНІШНЯ СЕРЕДОВИЩЕ І ЇЇ ВПЛИВ НА РОБОТУ ОРГАНІЗАЦІЮ

Розуміння важливості оцінки зовнішнього середовища при управлінні діяльністю підприємства остаточно сформувалося наприкінці 50-х рр.., Так як зовнішнє оточення організації все більше ставало і є до цього дня джерелом багатьох проблем керівників. Організація, як відкрита система залежить від поставок ресурсів, енергії, кадрів, а також споживачів.

Загалом, зовнішнє середовище організації можна охарактеризувати як всю сукупність факторів, що впливають на діяльність організації, а саме: споживачі, конкуренти, урядові установи, постачальники, фінансові організації, джерела трудових ресурсів, а також наука, культура, стан суспільства і природні явища.

Важливою складовою зовнішнього середовища є конкуренти. Кожен керівник повинен усвідомлювати, що якщо він не буде задовольняти своїх споживачів так само ефективно, як і його конкуренти, то довго підприємство в ринкових умовах існувати не зможе. Під конкурентами маються на увазі не тільки ті компанії, які пропонують такі ж товари, але з іншою маркою, але і компанії, що випускають замінники. Таким чином, у будь-якій організації існують два види конкурентів:

прямі конкуренти - виробники аналогічних товарів (наприклад, Coca-Cola і Pepsi-Cola);

непрямі конкуренти - виробники замінників (наприклад, Coca-Cola і пиво Балтика).

Оскільки фактори зовнішнього середовища мають різну силу впливу на організацію, їх поділяють на прямі і непрямі фактори, а всю зовнішню середу на середовище прямого і непрямого дії.

2.1 Середовище прямого впливу

Характеристики взаємопов'язаності, складності, рухливості і невизначеності описують фактори як прямого, так і непрямого впливу. Характеристики середовища відмінні, але в той же час пов'язані з її факторами. Ця залежність стане очевидною при розгляді основних чинників серед прямого впливу: постачальників, законів і державних органів, споживачів і конкурентів.

Постачальники. З точки зору системного підходу організація - це механізм перетворення вхідних елементів у виходять. Основні різновиди входів - це матеріали, обладнання, енергія, капітал і робоча сила. Залежність між організацією та мережею постачальників, які забезпечують введення зазначених ресурсів, - приклад впливу середовища на операції та успішність діяльності організації.

У ряді випадків всі організації певного регіону ведуть справи з одним або практично з одним постачальником. Наприклад, забезпечення енергією, коли всі організації отримують енергію за цінами, встановленими державою. При цьому такі зміни, як підвищення цін, подіє на організацію в тій мірі, в якій вона витрачає енергію.

Матеріали. Деякі організації залежать від безперервного припливу матеріалів. При цьому в одних регіонах, наприклад, в Японії, можливе використання методів обмеження запасів, тобто фірми виходять з того, що необхідні для наступного етапу виробничого процесу матеріали повинні доставлятися точно в строк. Така система постачання вимагає надзвичайно тісної взаємодії виробника з постачальниками. У той же час в інших регіонах може знадобитися пошук альтернативних постачальників або підтримка значного обсягу запасів. Однак запаси пов'язують гроші, які доводиться витрачати матеріали і зберігання. Ця залежність між грошима і постачаннями вихідних матеріалів добре ілюструє взаємопов'язаність змінних.

Капітал. Для функціонування і розвитку організації потрібен капітал. В якості потенційних інвесторів можуть виступати: банки, програми федеральних установ з надання позик, акціонери, і приватні особи, акцептующие векселі компанії купуючи її облігації. Чим краще справи в компанії, тим вище її можливості отримати потрібний обсяг коштів.

Трудові ресурси. Для ефективної діяльності організації, для реалізації завдань, пов'язаних з досягненням поставлених цілей, необхідно її забезпечення персоналом потрібних спеціальностей та кваліфікації. Розвиток ряду галузей у даний час стримується браком потрібних фахівців. Прикладом можуть служити багато секторів комп'ютерної промисловості. Багато фірм змушені були шукати дешеву робочу силу в інших країнах.

Основною турботою сучасної організації є відбір і підтримка талановитих менеджерів. У проведених дослідженнях при ранжируванні за ступенем важливості ряду факторів керівники фірм виділили в першу чергу: залучення висококваліфікованих менеджерів вищої ланки управління і навчання здібних керівників всередині фірми. Те, що підвищення кваліфікації менеджерів, виявилося, за значенням вище, ніж прибуток, обслуговування споживачів і виплата прийнятних дивідендів акціонерам, явна ознака важливості припливу цієї категорії трудових ресурсів в організацію.

Закони та державні органи. Трудове законодавство, багато інших законів і державні установи впливають на організацію. У переважно приватної економіці взаємодія між

покупцями і продавцями кожного вводиться ресурсу і кожного результуючого продукту підпадає під дію численних правових обмежень. Кожна організація має певний правовий статус, будучи одноосібним володінням, компанією, корпорацією або некомерційної корпорацією, і саме це визначає, як організація може вести свої справи і які податки повинна платити.

Стан законодавства часто характеризується не тільки його складністю, а й рухливістю, а інколи навіть невизначеністю. Практично безперервно розробляються і переглядаються склепіння законів про безпеку та охорону здоров'я на робочому місці, про захист навколишнього середовища, про захист інтересів споживача, про фінансову захисту і т.п. При цьому обсяг роботи, необхідної, щоб відстежувати і відповідати чинному законодавству, постійно зростає.

Державні органи. Організації зобов'язані дотримувати не тільки федеральні і місцеві закони, а й вимоги органів державного регулювання. Ці органи забезпечують примусове виконання законів у відповідних сферах своєї компетенції, а також вводять власні вимоги, найчастіше мають силу закону.

Законотворчість місцевих органів управління. Регулюючі постанови місцевих органів влади також ускладнюють ситуацію. Місцеві органи влади вимагають від підприємств придбання ліцензій, обмежують можливості вибору місця для ведення справи, обкладають підприємства податками, а якщо мова йде, наприклад, про енергетику, системах телефонного зв'язку та страхування, то і встановлюють ціни. Деякі місцеві закони модифікують федеральні норми. Організація, яка веде свої справи на території десятків суб'єктів федерації і десятків іноземних держав, стикається зі складною і різноманітною системою місцевих установлень.

Споживачі. Відомий фахівець з управління Пітер Ф. Друкер стверджує, що єдина справжня ціль бізнесу - створювати споживача. Під цим розуміється, що саме виживання і виправдання існування організації залежить від її здатності знаходити споживача результатів її діяльності і задовольняти його запити. Значення споживачів для бізнесу очевидно. Однак некомерційні і державні організації також мають споживачів в цьому сенсі. Так, уряд держави і його апарат існують тільки для обслуговування потреб громадян. Те, що громадяни є споживачами і заслуговують до себе відповідного ставлення, на жаль, іноді не очевидно у повсякденних соприкосновениях з державною бюрократією, проте в період передвиборних кампаній громадян розглядають як споживачів, яких потрібно "купити".

Споживачі, вирішуючи, які товари і послуги для них бажані і за якою ціною, визначають для організації майже все, що відноситься до результатів її діяльності. Тим самим необхідність задоволення потреб покупців впливає на взаємодії організації з постачальниками матеріалів та трудових ресурсів. Вплив споживачів на внутрішні змінні структури може бути досить значним.

Конкуренти - це найважливіший фактор, вплив якого неможливо заперечувати. Керівництво кожного підприємства добре розуміє, що якщо не задовольняти потреби споживачів так само ефективно, як це роблять конкуренти, то підприємству довго не протриматися. У багатьох випадках не споживачі, а саме конкуренти визначають, якого роду результати діяльності можна продати, і яку ціну можна запросити.

Важливо розуміти, що споживачі - не єдиний об'єкт суперництва організацій. Організації можуть також вести конкурентну боротьбу за трудові ресурси, матеріали, капітал і право використовувати певні технічні нововведення. Від реакції на конкуренцію залежать такі внутрішні фактори, як умови роботи, оплата праці і характер відносин керівників з підлеглими.

  1. Середа непрямого впливу

Фактори середовища непрямого впливу звичайно впливають на операції організацій також помітно, як фактори середовища прямого впливу. Тим не менш, керівництво має їх враховувати. Середа непрямого впливу звичайно складніше, ніж середовище прямого впливу. Керівництво часто вимушене спиратися на припущення про такому середовищі, грунтуючись на неповній інформації, у спробах спрогнозувати можливі наслідки для організації.

До основних факторів середовища непрямого впливу відносяться: технологія, стан економіки, соціокультурні та політичні чинники, а також взаємовідносини з місцевими керуючими організаціями.

Технологія є одночасно внутрішньої змінної та зовнішнім фактором великого значення. Технологічні нововведення впливають на ефективність, з якою продукти можна виготовляти і продавати, на швидкість старіння продукту, на те, як можна збирати, зберігати, і розподіляти інформацію, а також на те, які послуги і нові продукти очікують споживачі від організації.

Очевидно, що організації, що мають справу безпосередньо з технологією високого рівня, наукомісткі підприємства, повинні бути в змозі швидко реагувати на нові розробки і самі пропонувати нововведення. У той же час вже сьогодні всі організації, щоб зберегти конкурентоспроможність, повинні йти в ногу з тими розробками, від яких залежить ефективність їх діяльності.

Стан економіки

Керівництво також повинно вміти оцінювати, як позначаться на операціях організації загальні зміни стану економіки. Стан світової економіки впливає на вартість всіх впроваджуються ресурсів і здатність споживачів купувати певні товари та послуги. Наприклад, якщо прогнозується інфляція, керівництво може піти на збільшення запасів ресурсів і провести з робочими переговори про фіксовану оплату праці, щоб стримати зростання витрат.

Стан економіки може сильно вплинути на можливості отримання організацією капіталу, тому що при погіршенні економічної обстановки банки посилюють умови отримання кредиту і підвищують ставки відсотка. Так само, при зниженні податків відбувається збільшення маси грошей, які люди можуть витратити на цілі не першої необхідності і, тим самим, сприяти розвитку бізнесу.

Те чи інше конкретне зміна стану економіки може справити позитивний вплив на одні і негативний вплив на інші організації.

Соціокультурні фактори

Будь-яка організація функціонує, щонайменше в одній культурному середовищі. Тому соціокультурні фактори, і перш за все, життєві цінності, традиції, установки, впливають на організацію.

На підставі спеціальних досліджень було показано, що змінюються і ціннісні установки робітників. У цілому, порівняно молоді робітники хочуть мати більше незалежності і соціальної взаємодії на роботі. Багато робітників і службовці прагнуть до роботи, яка вимагає більшої гнучкості, має більшу змістовністю, не обмежує свободу і пробуджує в людині самоповагу. Багато сучасних працівники не вважають, що все своє трудове життя проведуть в одній організації. Ці установки стають особливо важливими для менеджерів щодо їх основної функції - мотивації людей з урахуванням цілей організації. Ці чинники зумовили і появу посади з суспільних проблем корпорації.

Соціокультурні фактори впливають також на продукцію або послуги, що є результатом діяльності компанії.

Від соціокультурних факторів залежать і способи ведення своїх справ організаціями. Наприклад, громадська думка може чинити тиск на фірму, що має зв'язку з критикувати в суспільстві організаціями, угрупованнями, можливо, і країнами. Від уявлень споживачів про якісне обслуговування залежить повсякденна практика магазинів роздрібної торгівлі та ресторанів. Результатом соціокультурного впливу на організації стало зростаюча увага до соціальної відповідальності.

Як зауважив Р. Джоунса, колишнього голови правління фірми "Дженерал Електрик", організації повинні бути в змозі передбачати зміна очікувань суспільства і обслуговувати їх більш ефективно, ніж конкуренти. А це означає, що сама корпорація повинна змінюватися, свідомо трансформуючись в організацію, пристосовану до нового середовища.

Політичні фактори

Деякі аспекти політичної обстановки представляють для керівників особливе значення. Один з них - позиція адміністрації, законодавчих органів та судів стосовно бізнесу. Ця позиція впливає на такі дії уряду, як оподаткування доходів, встановлення податкових пільг або пільгових торговельних мит, вимоги щодо практики найму робочої сили, законодавство із захисту споживачів, стандарти на безпеку, на чистоту навколишнього середовища, контроль цін і заробітної плати і т. п.

Інший елемент політичної обстановки - це групи особливих інтересів і лобісти. Всі установи держрегулювання є об'єктами уваги лобістських груп, що представляють організації, на яких позначаються вирішення цих установ.

Велике значення для компаній, провідних операції або мають ринки збуту в інших країнах, має фактор політичної стабільності. Для іноземного інвестора або для експорту продукції політичні зміни можуть призвести до обмеження прав власності для іноземців (або навіть до націоналізації) або встановлення спеціальних мит на імпорт. Баланс платежів або проблеми з обслуговуванням зовнішнього боргу можуть ускладнити отримання грошей, вивезених в якості прибутку. З іншого боку, політика може змінитися у бік, сприятливу для інвесторів, коли виникає потреба в припливі капіталу з-за кордону. Встановлення дипломатичних відносин може відкрити шлях на нові ринки.

Відносини з місцевим населенням

Для будь-якої організації, як фактор середовища непрямого впливу, першорядне значення має відношення до неї місцевого населення, тієї суспільного середовища, в якій організація функціонує. Організації повинні докладати цілеспрямовані зусилля для підтримки хороших відносин з місцевим співтовариством. Ці зусилля можуть виражатися у формі фінансування шкіл та громадських організацій, благодійної діяльності, у підтримці молодих обдарувань і т.п.

Міжнародні чинники

Зовнішнє середовище організацій, діючих на міжнародному рівні, відрізняється підвищеною складністю. Це обумовлено унікальною сукупністю факторів, що характеризують кожну країну. Економіка, культура, кількість і якість трудових і матеріальних ресурсів, закони, державні установи, політична стабільність, рівень технологічного розвитку відрізняються в різних країнах. При здійсненні функцій планування, організації, стимулювання і контролю ці відмінності повинні прийматися до уваги.

Так само слід враховувати і міжнародні чинники: Зміна валютних курсів; політичні рішення країн-інвесторів; прийняті рішення міжнародних картелів

ВИСНОВОК

До 50-х років об'єктом вивчення різних шкіл управління були внутрішні змінні організації. Внесок кожної школи оцінювався з позицій підвищення ефективності досягнення цілей організації за рахунок спрямованого зміни її внутрішніх змінних. Факторам поза організації практично не приділялося уваги. Однак сучасним організаціям в більшій мірі доводиться пристосовуватися до змін саме в зовнішньому оточенні і відповідним чином здійснювати зміни внутрішніх змінних.

Уявлення про необхідність враховувати зовнішні по відношенню до організації фактори з'явилося наприкінці 50-х років CC століття у зв'язку з розвитком системного підходу до організації, яку стали розглядати як відкриту систему, що діє в зовнішньому середовищі. Ситуаційний підхід до менеджменту дозволив розширити теорію організаційних систем за рахунок розробки концепції, згідно з якою найбільш підходящий у даній ситуації варіант поведінки організації з зовнішнім світом визначається конкретними внутрішніми і зовнішніми чинниками, відповідним чином впливають на нього. Системний і ситуаційні підходи стали свого роду реакцією на зміну зовнішніх факторів, які в зростаючій мірі впливають на успішність діяльності організації. Навколишнє організацію середовище має безліч факторів, врахувати які в повному обсязі практично неможливо. Крім того, не всі фактори зовнішнього середовища в рівній мірі впливають на результати діяльності організації, тому необхідно обмежити поняття зовнішнього середовища для організації тільки тими чинниками, які суттєво впливають на її успіх. Таким чином, зовнішнє середовище організації визначається як сукупність факторів її зовнішнього оточення, що впливають на організацію та що впливають на ефективність її функціонування.

Зовнішнє середовище є джерелом, що організацію ресурсами, які необхідні для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Абакумов В. В., Кузнєцов Ю. В. Основи менеджменту. М., 2007

 2. Плахова Л. В, Ануріна Т.М. Основи менеджменту. М.: КНОРУС, 2009

 3. Коргова М.А. Менеджмент. Ростов н / Д: Фенікс, 2008

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

http://inform.od.ua/articles/examen/vn_sreda.htm

http://www.inventech.ru/lib/management/management-0011

Посилання (links):
 • http://inform.od.ua/articles/examen/vn_sreda.htm
 • http://www.inventech.ru/lib/management/management-0011/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
  64кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми
  Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми
  Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на діяльність організації
  Аналіз зовнішнього середовища підприємства
  Аналіз зовнішнього середовища підприємства
  Біологічні основи розвитку дитини й вплив на нього факторів зовнішнього середовища
  Взаємодія зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства
  Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства
  Вплив зовнішнього середовища на діяльність організації на прикладі адміністрації Кіровського району м Астрахані
  © Усі права захищені
  написати до нас