Витрати на отримання товарного знака

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

А. Мусіна, Консалтингова група «РУНА»

Порядок реєстрації товарних знаків встановлено у Законі Російської Федерації від 23.09.92 р. № 3520-1 (в ред. Від 11, 24.12.02 р.) «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів» (далі - Закон № 3520-1).

Товарний знак може бути отриманий шляхом реєстрації нової марки або покупки в іншої компанії.

Реєстрація нового товарного знака

Після того як буде розроблено дизайн товарного знака, можна подавати заяву у Федеральну службу з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам (Роспатент). Роспатент видасть свідоцтво, яке засвідчує пріоритет товарного знаку та виключне право власника на розпорядження ним, а також заборону на його використання іншими особами. Після отримання свідоцтва про реєстрацію можна приймати товарний знак до обліку.

Згідно з п. 4 положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» (ПБУ 14/2000), затвердженого наказом Мінфіну Росії від 16.10.2000 р. № 91н, виключне право власника на товарний знак для цілей бухгалтерського обліку відноситься до нематеріальних активів. Якщо організація отримала відповідно до Закону № 3520-1 свідоцтво про державну реєстрацію товарного знака на своє ім'я, то цей нематеріальний актив вважається створеним самою організацією, навіть якщо розробкою товарного знака займалася стороння організація. Нематеріальні активи приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю (п. 6 ПБУ 14/2000).

При самостійній розробці товарного знаку первісна вартість складається з витрат на його створення і виготовлення (за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків):

вартість використаних матеріалів;

оплата праці працівників організації і єдиний соціальний податок;

послуги сторонніх організацій;

патентні мита, пов'язані з одержанням свідоцтв, патентів.

Вартість нематеріальних активів (у даному випадку товарного знака) погашається шляхом нарахування амортизації відповідно до п. 15 ПБУ 14/2000 і з облікової політикою організації. Найчастіше на практиці амортизація нараховується лінійним способом. При цьому річна сума амортизаційних відрахувань визначається на підставі первісної вартості об'єкта нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Протягом звітного року амортизаційні відрахування по нематеріальних активів нараховуються щомісяця незалежно від застосовуваного способу нарахування в розмірі 1 / 12 річної суми (п. 16 ПБУ 14/2000).

Строк корисного використання товарного знака визначається організацією при прийнятті його до бухгалтерського обліку виходячи з терміну дії свідоцтва на товарний знак. У п. 1 ст. 16 Закону № 3520-1 визначено, що реєстрація товарного знаку діє до спливу десяти років, рахуючи від дати подання заявки в Роспатент. Якщо неможливо визначити термін корисного використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на двадцять років (але не більше терміну діяльності організації).

Амортизаційні відрахування починаються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття товарного знака до бухгалтерського обліку, і нараховуються до повного погашення вартості цього об'єкта або вибуття його з бухгалтерського обліку у зв'язку з уступкою (втратою) організацією виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності (п. 18 ПБУ 14/2000).

Приклад 1. Торговий комплекс ТОВ «Світ знижок» замовив розробку дизайну свого логотипу в рекламному агентстві. Вартість послуг - 33 400 руб., В тому числі ПДВ - 5095 руб. Мито за реєстрацію товарного знаку склали 18 500 руб. Амортизація по нематеріальних активах нараховується лінійним методом. Річна норма амортизаційних відрахувань - 10% (100% / 10 років). У табл. 1 наведено бухгалтерські записи, якими оформляється ця операція.

Таблиця 1

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Первинний документ

Відображено фактичні витрати на розробку товарного знака

08-5

60

28 305

Договір на розробку дизайну товарного знаку

Відображено суму ПДВ

19

60

5095

Договір, рахунок-фактура

Оплачені мита за реєстрацію товарного знака

76

51

18 500

Виписка банку по розрахунковому рахунку

Реєстраційні мита відображені у складі вкладень у необоротні активи

08-5

76

18 500

Свідоцтво на товарний знак, бухгалтерська довідка-розрахунок

Здійснено оплату за договором з рекламним агентством

60

51

33 400

Виписка банку по розрахунковому рахунку

Прийнятий до обліку об'єкт нематеріальних активів (виключне право власника на товарний знак) (28 305 + 18 500)

04

08-5

46 805

Свідоцтво на товарний знак, картка обліку нематеріальних активів, бухгалтерська довідка-розрахунок

Прийнята до відрахування сума ПДВ за договором з рекламним агентством

68

19

5095

Рахунок-фактура, виписка банку по розрахунковому рахунку

Нараховано амортизацію за нематеріального активу

(46805 х 10% / 12)

20

05

390,04

Бухгалтерська довідка-розрахунок

Згідно з п. 3 ст. 257 і п. 1 ст. 256 НК РФ з метою оподаткування прибутку виключне право на товарний знак визнається нематеріальним активом, включаються до складу майна, що амортизується. Для визнання об'єкта нематеріальним активом необхідно, щоб цей об'єкт приносив платнику податків економічні вигоди (дохід), а також щоб у нього були належно оформлені документи, що підтверджують існування самого нематеріального активу і (або) виключного права на результати інтелектуальної діяльності. До таких документів, зокрема, відносяться патенти, свідоцтва, інші охоронні документи.

Для цілей оподаткування прибутку первісна вартість товарного знака визначається як сума фактичних витрат на його створення, в тому числі на патентні мита, пов'язані з одержанням патентів, свідоцтв, за винятком сум податків, які враховуються у складі витрат відповідно до НК РФ (п. 3 ст . 257 НК РФ).

Списання витрат на придбання товарного знака залежить від того, чи є товарний знак амортизируемим майном. Згідно з п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 10 000 руб. Суми нарахованої амортизації за амортизується майну враховуються у складі витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією (п. 2 ст. 253 НК РФ). При цьому суми амортизації розраховуються виходячи з терміну корисного використання об'єкта нематеріальних активів, який визначається за нормами, встановленими у п. 2 ст. 258 НК РФ.

Строк корисного використання товарного знака визначається виходячи з терміну дії патенту, свідоцтва і (або) з інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства Російської Федерації. Як вже вказувалося, термін дії свідоцтва на товарний знак найчастіше становить десять років, отже, строк корисного використання цього товарного знака для цілей податкового обліку також буде становити десять років.

При визнанні витрат за методом нарахування амортизації визнається як витрати щомісячно виходячи з суми нарахованої амортизації, що розраховується відповідно до порядку, встановленого в ст. 259 НК РФ (п. 3 ст. 272 ​​НК РФ).

Купівля товарного знака у сторонньої організації

Товарний знак можна купити в іншої організації. Це особливо вигідно, якщо назва цієї фірми загальновідомо. Крім того, не потрібно розробляти логотип і витрачати гроші на рекламну кампанію.

Виключне право на товарний знак може бути передано правовласником іншій юридичній особі або здійснює підприємницьку діяльність фізичній особі за договором про передачу виключного права на товарний знак (договору про поступку товарного знаку) (ст. 25 Закону № 3520-1).

Договір про поступку товарного знаку реєструється у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. Без цієї реєстрації договір вважається недійсним (ст. 27 Закону № 3520-1). За реєстрацію договору про передачу товарного знака стягується мито в розмірі 8000 руб. (П.п. "и" п. 2 Положення про мита за патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків, реєстрацію товарних знаків, знаків обслуговування, найменувань місць походження товарів, надання права користування найменуваннями місць походження товарів, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 12.08.93 р. № 793). Після того, як договір про поступку товарного знаку буде зареєстрований, можна приймати його до обліку.

Як вже зазначалося, товарний знак приймається до бухгалтерського обліку за первісною вартістю (п. 6 ПБУ 14/2000). У даному випадку вона формується за рахунок фактичних витрат на покупку товарного знака у сторонньої організації та суми мит, що стягуються за реєстрацію договору про його поступку.

Порядок визначення строку корисного використання та нарахування амортизації такий же, як і при створенні товарного знака самостійно.

Приклад 2. ТОВ «Альфа» викупило товарний знак за 10 000 руб. в збанкрутілої організації ТОВ «Захист». При цьому було укладено договір з патентним бюро на його реєстрацію, оплачена державне мито за неї в розмірі 8000 руб. Товарний знак отриманий, підписаний акт на суму 10 000 руб. Амортизація по нематеріальних активах нараховується лінійним методом. Річна норма амортизаційних відрахувань - 10% (100% / 10 років) (табл. 2).

Таблиця 2

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Первинний документ

Відображено фактичні витрати на придбання товарного знака

08-5

60

8475

Договір поступки товарного знаку

Відображено суму ПДВ

19

60

1525

Договір, рахунок-фактура

Сплачено мито за реєстрацію договору про передачу товарного знака

76

51

8000

Виписка банку по розрахунковому рахунку

Реєстраційна мито відображена у складі

вкладень у необоротні активи

08-5

76

8000

Свідоцтво на товарний знак, бухгалтерська довідка-розрахунок

Прийнятий до обліку об'єкт нематеріальних активів (виключне право власника на товарний знак) (8475 + 8000)

04

08-5

16 475

Свідоцтво на товарний знак, картка обліку нематеріальних активів, бухгалтерська довідка-розрахунок

Здійснено оплату за договором поступки товарного знаку

60

51

10 000

Виписка банку по розрахунковому рахунку

Прийнята до відрахування сума ПДВ за договором про поступку товарного знаку

68

19

1525

Рахунок-фактура, виписка банку по розрахунковому рахунку

Нараховано амортизацію за нематеріального активу

(16475 х 10% / 12)

20

05

137,29

Бухгалтерська довідка-розрахунок

У цілому оподаткування цієї операції збігається з оподаткуванням операції по самостійній розробці товарного знаку. Первісна вартість нематеріальних активів визначається як сума фактичних витрат на їх придбання, у тому числі на патентні мита, пов'язані з одержанням патентів, свідоцтв, за винятком сум податків, які враховуються у складі витрат відповідно до НК РФ (п. 3 ст. 257 НК РФ ).

Списання витрат на придбання товарного знаку також залежить від того, чи є товарний знак амортизируемим майном. При визнанні витрат за методом нарахування амортизації також визнається як витрати щомісячно виходячи з суми нарахованої амортизації, що розраховується відповідно до порядку, встановленого ст. 259 НК РФ (п. 3 ст. 272 ​​НК РФ).

Що стосується організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, то в обліку товарного знака є особливості. Згідно зі ст. 346.16 НК РФ витрати на придбання нематеріальних активів зменшують отримані доходи при визначенні об'єкта оподаткування. При цьому суми ПДВ, сплачені при придбанні товарного знака платником податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, включаються у вартість товарного знака та до витрат як в бухгалтерському, так і в податковому обліку. Однак особливий порядок податкового обліку стосовно нематеріальних активів при застосуванні спрощеної системи оподаткування не передбачено. Отже, всі понесені витрати при придбанні товарного знака необхідно враховувати в загальному порядку - одноразово, тобто в міру їх здійснення та оплати. У бухгалтерському обліку товарний знак враховується, як і при звичайній системі оподаткування, - амортизується (згідно ПБУ 14/2000).

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://klerk.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
29.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Правове регулювання товарного знака
Незаконне використання товарного знака
Брендинг - розробка словесного товарного знака
Міжнародно правові норми в області охорони товарного знака та їх їм
Міжнародно-правові норми в області охорони товарного знака та їх імплементація у законодавство
Поняття про витрати поточні витрати на витрати наступних періодів
Витрати доходи і витрати як об`єкти бухгалтерського управлінського обліку
Витрати доходи і витрати як об`єкти бухгалтерського управленческог
Модель вивчення грошового знака при розслідуванні фальшівомонетніч
© Усі права захищені
написати до нас