Витрати на виробництво та реалізацію продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Планування собівартості виробництва і реалізації продукції підприємства. Джерела фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції. Фінансово-економічні важелі зниження собівартості продукції.

Введення

Виробництво будь-якого товару потребує затрат, які в силу своєї відносної рідкості мають определ нние ціни. Кількість будь-якого продукту, який фірма прагнути запропонувати на ринку, залежить від цін (витрат) і ефективності використання ресурсів, необхідних для його виробництва, з одного боку, і від ціни, по якій товар буде вироблятися на ринку, з іншого. Собівартість - найважливіший показник ефективного використання виробничих ресурсів.

Витрати грають велику роль в діяльності організації. Мета обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції полягає у своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом продукції, вирахуванні фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів.

Мета курсової роботи полягає у вивченні формування та планування витрат на виробництво і реалізацію продукції на підприємстві.

Для реалізації цієї мети передбачається рішення наступних завдань:

Розглянути основні моменти планування собівартості виробництва і реалізації продукції підприємства;

Дати характеристику джерел фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції;

Охарактеризувати фінансово-економічні важелі зниження собівартості продукції

Ця курсова робота складається з двох частин.

У курсовій роботі розглянуті: сутність, поняття, призначення собівартості виробництва і реалізації продукції та її роль в процесі планування.

1. Теоретичні ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ

1.1. Планування собівартості виробництва і реалізації продукції підприємства

Процес виробництва займає центральне місце в діяльності організації і являє собою сукупність технологічних операцій, пов'язаних зі створенням готової продукції, виконанням робіт, наданням послуг. Виробництво обумовлено взаємодією трьох основних факторів - робочої сили, засобів праці та предметів праці. Участь цих факторів у виробництві вимагає відповідних витрат: по-перше, для забезпечення безперервного виробничого процесу необхідна закупівля матеріальних ресурсів, в результаті чого формуються вхідні витрати, по-друге, господарські кошти витрачаються безпосередньо в процесі переробки матеріально-виробничих запасів для виготовлення продукції та її продажу - на заробітну плату працівників, вартість витрачених на виготовлення продукції предметів праці, амортизацію засобів праці, зайнятих у виробництві, обслуговування виробництва і управління (заробітна плата обслуговуючого та управлінського персоналу, вартість предметів праці, витрачених на загальновиробничі і загальногосподарські потреби (опалення, освітлення, прибирання приміщень і т.п.), амортизація будівель та господарського інвентарю цехів і загальногосподарських споруд та ін.)

Витрати на виробництво і реалізацію продукції являють собою сукупність виражених у грошовій формі витрат підприємств на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). Вони забезпечують безперервність виробництва і створюють умови для реалізації продукції.

За економічним змістом вони висловлюють витрати суспільства, оскільки виробництво ведеться в інтересах суспільства, а продукція виробляється як безпосередньо суспільний продукт. Витрати різні за складом і структурою в залежності від галузевої приналежності підприємств. Також вони класифікуються за способом віднесення на собівартість, зв'язку з обсягом виробництва, ступеня однорідності.

У залежності від способу віднесення на собівартість продукції вони поділяються на:

- Прямі - пов'язані з виробництвом окремих видів продукції, які можуть бути прямо і безпосередньо включені до собівартості (сировина, основні матеріали, заробітна плата виробничих робітників та ін);

- Непрямі - пов'язані з виробництвом різноманітних виробів, які не можна віднести на собівартість певного виду продукції (витрати на утримання та експлуатацію обладнання, ремонт будівель, заробітну плату інженерно-технічних працівників та ін.)

Вони включаються до собівартості за допомогою спеціальних методів, визначених галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості.

У залежності від зв'язку витрат з обсягом виробництва виділяють:

- Умовно-постійні витрати - це витрати величина яких суттєво не змінюється при збільшенні або зменшенні обсягу випуску продукції, у результаті чого змінюється їх відносна величина на одиницю продукції (витрати на опалення, освітлення, заробітну плату управлінського персоналу, амортизаційні відрахування, витрати на адміністративно- господарські потреби тощо);

- Умовно-змінні витрати величина, яких залежить від обсягу виробництва, вони зростають або зменшуються відповідно до зміни обсягу випуску продукції (витрати на сировину, основні матеріали, паливо, основну заробітну плату виробничому персоналу та ін.)

За ступенем однорідності витрати поділяються на:

-Елементарні;

-Комплексні.

Елементи мають єдиний економічний зміст незалежно від їх призначення. Мета угруповання за елементами - виявити витрати на виробництво продукції за їх видами (матеріальні витрати, амортизаційні відрахування і т.д.). Співвідношення між окремими елементами витрат являє собою структуру витрат на виробництво продукції.

Комплексні витрати включають кілька елементів, а отже, різнорідні за складом. Об'єднуються вони за певним економічним призначенням. Такими витратами є загальнозаводські витрати, втрати від браку, витрати по утриманню та експлуатації обладнання та ін

Всі витрати на виробництво і реалізацію продукції становлять повну собівартість.

Склад витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, вус-луг) у цей час визначається постановою уряду.

Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.

За економічним змістом витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за такими елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів; інші витрати.

1.Матеріальние витрати включають в себе:

вартість покупних сировини і матеріалів, палива; основних допоміжних матеріалів; комплектуючі вироби і напівфабрикати; тару; запчастини для ремонту; МШП та інші витрати.

Вартість матеріальних ресурсів складається з цін їх придбання.

2. Витрати на оплату праці включають в себе: виплату заробітної плати; виплату премій; винагороди за підсумками роботи за рік; компенсуючі і стимулюючі виплати; вартість безоплатного харчування; одноразова винагорода за вислугу років; оплату навчальних відпусток; оплату праці позаштатних співробітників та інші виплати, що включаються до фонду оплати праці.

У витрати на оплату праці не включаються: витрати на оплату праці у вигляді премій виплачуються за рахунок спеціальних коштів; цільові надходження; матеріальна допомога; безпроцентні позики на поліпшення житлових умов; оплата додаткових відпусток жінкам виховують дітей; надбавки до пенсій; дивіденди по акціях; підписки та придбання товарів для особистих потреб працівників; оплата проїзду до місця роботи; оплата путівок, екскурсій, подорожей, інші витрати проводяться за рахунок прибутку залишається в розпорядженні підприємства.

3.Отчісленія на соціальні потреби включають відрахування в: фонд обов'язкового соціального страхування; Пенсійний фонд; Державної фонд зайнятості населення (в даний час скасовано); Фонд обов'язкового медичного страхування.

4. Амортизація основних фондів включає амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів, сума яких визначається на основі їх балансової вартості і діючих норм амортизації. Якщо підприємство працює на умовах оренди, то в даному розділі наводяться амортизаційні відрахування на повне відновлення по власним і орендованим основним фондам.

Інші витрати включають: деякі види податків; відрахування до страхових фондів (резерви); винагороди за винаходи та рацпропозиції, видатки на відрядження; оплату послуг зв'язку; плату за оренду; амортизацію по нематеріальних активів, відрахування в ремонтний фонд та ін

Витрати, пов'язані з капітальними вкладеннями, обліковуються окремо від поточних витрат - наприклад, витрати на придбання основних засобів відшкодовуються поступово шляхом включення у витрати на виробництво проданої продукції частині їх вартості у вигляді амортизаційних відрахувань. У витрати на виробництво продукції включаються:

1) передвиробничий, одноразові витрати, здійснювані до початку виробництва основної продукції і пов'язані з його підготовкою та освоєнням (витрати на налагодження обладнання нових цехів, витрати на пробний випуск передбаченої проектом продукції);

2) виробничі витрати:

- Безпосередньо пов'язані з виконанням технологічних операцій (оплата праці основних виробничих робітників з відносяться до неї відрахуваннями на соціальні потреби, витрати матеріальних ресурсів на виробництво продуктів праці тощо);

- На обслуговування та експлуатацію виробничого обладнання і машин (оплата праці робітників, зайнятих обслуговуванням виробничого устаткування, з відносяться до неї відрахуваннями на соціальні потреби і вартість матеріальних ресурсів, витрачених на роботу обладнання та ін);

- Пов'язані з управлінням виробництвом (наприклад, оплата праці начальників цехів з відносяться до неї відрахуваннями на соціальні потреби);

- Управлінські та комерційні витрати (витрати періоду): загальні та адміністративні витрати (оплата праці керівників, фахівців і службовців заводоуправління з відносяться до неї відрахуваннями на соціальні потреби, витрати матеріальних ресурсів, витрачених на загальногосподарські потреби, та ін);

- Витрати на продаж, пов'язані зі збутом продукції (витрати на пакування продукції, оплату вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування продукції, рекламу).

Управлінські та комерційні витрати (витрати періоду) є накладними, тобто не відносяться до витрат, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції. У залежності від розробленої в організації облікової політики ці витрати можуть або вмикатися, або не включатися в собівартість продукції, що відповідає міжнародній обліковій практиці.

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та їх продаж, а також на придбання і продаж товарів відносяться до витрат на звичайні види діяльності. Операційні, позареалізаційні і надзвичайні витрати вважаються іншими витратами, склад яких також регламентується ПБУ 10/99 (п. 11, 12, 13).

Загальні правила формування, класифікації, оцінки та визнання витрат по звичайних видах діяльності встановлені Положенням по бухгалтерському обліку "Витрати організації" (ПБУ 10/99), затвердженим Наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 р. N 33н (в ред. Наказів Мінфіну РФ від 30.12.1999 N 107н, від 30.03.2001 N 27н, від 18.09.2006 N 116н, від 27.11.2006 N 156н).

Згідно зі статтею 253 (Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією)

глави 25 НК РФ витрати організації поділяються на:

- Матеріальні витрати;

- Витрати на оплату праці;

- Суми нарахованої амортизації;

- Інші витрати.

Главою 25 НК РФ визначено поняття витрат, що застосовуються для цілей оподаткування. Згідно статті 252 витратами зізнаються обгрунтовані й документально підтверджені витрати (у випадках, передбачених статтею 265 Кодексу, - збитки), здійснені (понесені) платником податків.

Витрати в залежності від їх характеру, а також умов здійснення та напрямків діяльності організації поділяються на витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією (стаття 253), і позареалізаційні витрати (стаття 265).

Під економічним елементом витрат прийнято розуміти економічно однорідний вид ресурсів, що використовуються для виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг).

Дана класифікація витрат застосовується при формуванні собівартості на підприємстві в цілому і включає в себе п'ять основних груп витрат:

матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні потреби;

амортизація основних фондів;

інші витрати.

Це угрупування є єдиною і обов'язковою для всіх галузей господарства. Угрупування витрат за економічними елементами показує, що саме витрачено на виробництво продукції, яке співвідношення окремих елементів витрат у загальній сумі видатків.

Проте класифікація витрат за економічними елементами не дозволяє визначити собівартість окремих видів продукції, а також встановити обсяг витрат конкретних структурних підрозділів підприємства. Наприклад, електроенергію на підприємстві використовують як в технологічному процесі, так і для освітлення офісу підприємства і т.д. Також у технологічному процесі електроенергію витрачають на виготовлення виробів у різних кількостях: на один виріб більше, на інше менше.

Для вирішення цих завдань застосовують класифікацію витрат за статтями витрат.

Класифікація витрат за статтями калькуляції, дозволяє визначити, у що обходиться підприємству одиниця кожного виду продукції, собівартість окремих видів робіт і послуг. У той же час визначення витрат по калькуляції як спосіб їх угруповання щодо конкретної одиниці продукції дозволяє відстежити кожну складову собівартості продукції (робіт, послуг) на будь-якому рівні.

Перелік статей витрат та їх склад визначається галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості. Підприємства можуть вносити зміни в типову номенклатуру витрат відповідно до особливостей своєї діяльності.

Типова номенклатура статей витрат:

Сировина і матеріали;

Зворотні відходи (віднімаються);

Покупні вироби, напівфабрикати, послуги виробничого характеру сторонніх підприємств;

Паливо і енергія на виробничі цілі;

Заробітна плата виробничих робітників;

Відрахування на соціальні потреби;

Витрати на підготовку і освоєння виробництва;

Втрати від браку;

Загальновиробничі витрати;

Інші виробничі витрати;

Загальногосподарські витрати;

Комерційні витрати.

Перші 10 статей витрат утворюють виробничу собівартість. Сума всіх 12 статей становить повну собівартість виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг).

Основною метою планування собівартості є виявлення і використання наявних резервів зниження витрат виробництва і збільшення внутрішньогосподарських нагромаджень [15].

Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції важливо перш за все для визначення оптимальної цінової політики підприємства. Необхідною умовою при цьому є роздільне планування змінних і постійних витрат і визначення найбільш економічного розміру виробничих запасів.

При стабільній економічній ситуації планування змінних витрат не становить особливих труднощів і здійснюється двома взаємодоповнюючими методами:

За емпіричним нормам витрати на одиницю продукції;

За фактичними даними за минулий період про собівартість продукції.

Встановлення норми змінних витрат на одиницю продукції, що випускається дозволяє визначити сумарний об'єк м витрат на об'єк м випуску. При стабільній вартості змінних витрат їх загальна величина може бути визначена за формулою:

З = Н * В,

де С - планована сума змінних витрат у грошовому вираженні;

Н - норма витрат на одиницю продукції в грошовому виразі;

В - плановий об'єк м випуску в натуральному вираженні.

Якщо на момент планування можна спиратися на фактичні дані отч тного періоду, то планована сума змінних витрат може бути розрахована наступним чином:

С = Сф * ВПЛ / ВФ,

де Сф - фактична сума змінних витрат у отч ному періоді;

ВПЛ - плановий об'єк м випуску в натуральному вираженні;

Вф - фактичний об'єк м випуску в отч ному періоді в натуральному вираженні.

Якщо в отч ному періоді дотримувалися норми витрати на одиницю продукції, то планова величина змінних витрат, розрахована за першим методом, буде ідентична планової величиною змінних витрат, розрахованих другим методом. Позитивна різниця між плановою величиною змінних витрат, розрахованих на базі звітних даних, та планової величиною витрат, розрахованих на основі норм витрат, свідчить про перевитрату в отч ному періоді. Негативна різниця говорить про економію і відповідно сигналізує керівництву підприємства про можливість перегляду норм витрати [15].

Якщо при плануванні змінних витрат підприємство повинно мати уявлення про майбутнє випуску продукції, то при фактичному виробництві будь-яка коректування виробничої програми не позначиться при інших рівних умовах на зростанні чи зниженні змінної складової собівартості, оскільки зміни не зачіпають встановлених норм витрат.

Постійні витрати суттєво не змінюються при зменшенні або збільшенні об'єк ма випуску продукції, змінюється лише їх відносна величина на одиницю виробленої продукції.

Отже, при плануванні постійних витрат підприємство повинно вирішувати наступні завдання:

Визначення необхідного об'єк ма випуску і реалізації продукції, при якому досягається окупність постійних і змінних витрат.

Розр т необхідної величини постійних витрат і зіставлення їх з реальними виробничими можливостями.

Для визначення мінімального об'єк ма випуску продукції, нижче якого виробництво продукції стає нерентабельним, використовують показник порога рентабельності, який визначається за наступною формулою:

Постійні витрати

Поріг рентабельності =

Виручка від _ Змінні витрати

реалізації у відносному вираженні

У вітчизняній практиці всі витрати на виробництво і реалізацію продукції за їх економічним змістом плануються за елементами витрат. Угрупування витрат за елементами має величезне значення у фінансовому плануванні, визначенні взаємовідносин з бюджетом. У рамках внутрішньофірмового планування вона необхідна для цілей фінансового управління. З отриманням виручки відновлюються виробничі запаси у формі поточних активів для забезпечення безперервного процесу виробництва. Планування витрат за елементами здійснюється з допомогою кошторису витрат на виробництво.

З плануванням витрат по товарному випуску пов'язане планування витрат на реалізовану продукцію. Планова величина витрат на реалізовану продукцію визначається за формулою:

Зр = ОНП + СТП - ОКП,

де Зр - витрати на реалізовану продукцію по повній планової собівартості;

СТП - планова повна собівартість товарного випуску;

ОНП - залишки готової нереалізованої продукції за фактичною виробничою собівартістю на початок планового періоду;

ОКП - залишки готової нереалізованої продукції за плановою виробничою собівартістю на коней планового періоду.

Плановий період повинен збігатися з отч тним (рік, квартал), що дозволяє підприємству прогнозувати майбутні податкові виплати і відповідно забезпечувати майбутні обов'язкові платежі необхідними грошовими ресурсами. Склад залишків готової продукції залежить від методу уч та виручки від реалізації продукції на підприємстві. Якщо моментом реалізації вважається фактичне відвантаження продукції і виписка плат тажних документів, то залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду збігається з фактичними складськими запасами готової продукції. Оцінка залишків на початок планового періоду здійснюється за фактичною виробничою собівартістю отч тного періоду.

Однак роль фінансової служби не обмежується плануванням і коректуванням собівартості продукції, що випускається. Велике значення має робота з формування виробничих запасів, необхідних для забезпечення виробництва продукції заданого об'єк ма.

Зберігання та перевезення запасів пов'язані з додатковими грошовими витратами. Додатковий шкода виникає при загрозі старіння продукції і втрати прибутку на капітал. Тому важливо визначити об'єк м запасів, при якому отримана економія і вигода перевищує додаткові витрати і збиток від їхнього змісту.

У розвинених ринкових країнах для визначення найбільш економічного розміру замовлення на придбання матеріальних запасів широко використовується формула Уілсона:

,

де З - оптимальний розмір замовлення; Р - витрата запасу; С - вартість виконання замовлення; В - час витрати замовлення.

Якщо необхідні запаси можуть бути замовлені і отримані без затримки, то для підтримки безперебійного виробничого процесу підприємству необов'язково мати запаси на весь планований об'єк м виробництва, достатньо, як у нашому прикладі мати запас на 10 днів.

Однак для розміщення замовлення, як правило, необхідно якийсь час. Якщо, наприклад, час доставки замовлення складає 2 дні, то підприємство повинно розмістити своє замовлення через 8 днів після поставки попереднього.

Уявімо оптимальний розмір замовлення графічно (рис. 1.1).

Витрати


Витрати на виробництво та реалізацію продукції

Витрати на виробництво та реалізацію продукції Витрати зберігання

Х

Розмір замовлення

Рис. 1.1. Найбільш економічний розмір замовлення

Точка Х показує оптимальний розмір замовлення, який мінімізує загальні витрати, пов'язані з запасами. Праворуч від цієї точки зниження витрат на виконання замовлення виявляється менше, ніж додаткові витрати з утримання запасів.

На практиці не можна достовірно визначити точний попит на товарно-матеріальні цінності.

Детальний аналіз витрат за видами, структурі і типам необхідний для внутріфірмового планування, яка має бути направлена ​​на досягнення максимальних фінансових результатів. [15]

1.2. Джерела фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції

Загальні принципи визнання витрат для цілей оподаткування прибутку викладені у ст. 252 (Расходи. Угруповання витрат) НК РФ. При цьому під витратами розуміються обгрунтовані і документально підтверджені витрати, а в ряді випадків і збитки платника податків. Таким чином, в гол. 25 НК РФ поняття "витрати" визначається інакше, ніж у ПБО 10/99 "Витрати організації". У результаті при зіставленні бухгалтерського та податкового обліку мова йде не про те, що якісь витрати, зареєстровані в бухгалтерських регістрах, визнаються для цілей оподаткування, а інші - ні, як це було до прийняття гол. 25 НК РФ. В даний час в двох цих інформаційних системах використовуються різні визначення такого базового облікового об'єкта, як витрати [2].

У податковому обліку прийняті наступні критерії визнання витрат (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1

Критерії визнання витрат для цілей оподаткування прибутку

Критерій Формулювання
Економічна виправданість Під обгрунтованими витратами розуміються економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій формі
Грошова оцінка


Належне документальне оформлення Під документально підтвердженими видатками розуміються витрати, засвідчені документами, оформленими відповідно до законодавства РФ
Належність до комерційної діяльності Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на отримання доходу

Критерій економічної виправданості в даний час не має вичерпного визначення. Кожна організація самостійно оцінює економічну доцільність тих чи інших бізнес-ініціатив, фінансово-господарських операцій.

Однак зроблені витрати можна врахувати з метою оподаткування прибутку, якщо вони:

- Обгрунтовані (тобто економічно виправдані);

- Підтверджені документами, оформленими відповідно до законодавства РФ;

- Зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на отримання доходу;

- Не згадані явно в ст. 270 НК РФ, що містить перелік витрат, що не враховуються при оподаткуванні.

Ці вимоги до витрат закріплені в ст. 252 НК РФ. І саме вони є основним джерелом суперечок між платниками податків та податковими органами.

Найбільше суперечок виникає у зв'язку з економічним обгрунтуванням тих чи інших витрат. Одні й ті ж витрати для однієї організації можуть бути економічно обгрунтованими, а для іншої - ні. Наприклад, витрати на доставку працівників до місця роботи. Якщо організація знаходиться в центрі міста поряд із станцією метро, ​​то такі витрати важко визнати економічно обгрунтованими. Якщо ж організація знаходиться в такому районі, куди громадський транспорт не ходить, то картина повністю змінюється, і витрати на доставку працівників стають економічно обгрунтованими.

Податковий кодекс РФ не тільки висуває умови визнання витрат, а й вимагає відображення їх у податковому обліку в певної угрупованню. Причому для різних груп витрат встановлюється різний порядок визнання.

Підстави для угруповання викладені у п. 2 ст. 252 НК РФ: витрати в залежності від їх характеру, а також умов здійснення та напрямків діяльності платника податків повинні підрозділятися на витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, і позареалізаційні витрати.

Усі витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією, поділяються на чотири елементи:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці;

3) суми нарахованої амортизації;

4) інші витрати.

На підставі ст. 265 НК РФ до складу позареалізаційних витрат, не пов'язаних з виробництвом та реалізацією включаються обгрунтовані витрати на здійснення діяльності безпосередньо не пов'язаної з виробництвом і (або) реалізацією. Це витрати на утримання орендованого майна, на виплату відсотків за позиковими коштами (в межах норм), на випуск і обслуговування цінних паперів, негативні курсові і сумові різниці, відрахування в резерви по сумнівних боргах, витрати на ліквідацію та консервацію об'єктів, та інші обгрунтовані витрати .

Крім того, на підставі п. 2 ст. 265 НК РФ до позареалізаційних витрат прирівнюються збитки, отримані платником податку в звітному (податковому) періоді.

Таким чином, можна зробити наступні висновки.

По-перше, обчислення податкової бази слід починати з визначення виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, яка, будучи зменшена на величину обов'язки за непрямими податками, є доходами, які в свою чергу, будучи зменшені на величину витрат, трансформуються в прибуток.

По-друге, необхідно враховувати наявність Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток (ПБО 18 / 2002)" суть якого зводиться до визначення бази з податку на прибуток за допомогою бухгалтерського обліку.

Основним документом, яким необхідно керуватися при формуванні собівартості продукції на підприємстві, є Положення з бухгалтерського обліку 10/99 «Витрати організації».

Дане положення розглядає собівартість продукції, і порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку [7].

У собівартість продукції включаються вартість споживаних у процесі виробництва засобів і предметів праці (амортизація, вартість сировини, матеріалів, палива, енергії і т. п.), частина вартості живої праці (оплата праці), вартість покупних виробів і напівфабрикатів, витрати на виробничі послуги сторонніх організацій. Витрати на обладнання робочих місць спеціальними пристроями, щодо забезпечення спеціальним одягом, взуттям, створення шафок для спец одягу, сушарок, кімнати відпочинку та інших умов, передбачених спеціальними вимогами, відносяться на собівартість. Багато хто з цих витрат можна планувати і враховувати в натуральній формі, тобто в кілограмах, метрах, штуках і т.д. Однак, щоб підрахувати суму всіх витрат підприємства, їх потрібно привести до єдиного вимірника, тобто представити в грошовому вираженні [16].

Додатково в собівартість промислової продукції включаються: відрахування на соціальне страхування (пропорційно заробітній платі), відсотки за банківський кредит, витрати з підтримання основного капіталу в працездатному состоянін, преміальні виплати, передбачені положеннями про преміювання на підприємствах та інші витрати [18].

Для цілей оподаткування вироблені організацією витрати коригуються з урахуванням затверджених у встановленому порядку лімітів, норм і нормативів. У такому порядку фінансуються, наприклад, витрати на рекламу, представницькі витрати, підготовку і перепідготовку кадрів на договірній основі з навчальними закладами, витрати на відрядження, пов'язані з виробничою діяльністю, витрати на компенсацію за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів, платежі за викиди ( скиди) забруднюючих речовин у природне середовище тощо

У собівартість продукції, що випускається включаються не всі витрати підприємства. Так, наприклад, не включаються витрати непромислових господарств (дитячі сади, поліклініки, гуртожитки, школи, клуби тощо, що знаходяться на балансі підприємства), витрати на заходи з охорони здоров'я та організації відпочинку, витрати непосрведственно не пов'язані з участю працівників в виробничому процесі, одноразові матеріальні заохочення працівників не включаються до собівартості продукції і здійснюються за рахунок коштів, що виділяються на соціальні потреби з прибутку [13].

На практиці в цілях аналізу, обліку і планування всього різноманіття витрат, які входять в собівартість продукції, застосовуються дві взаємодоповнюючі класифікації: поелементна і калькуляційна.

1.3. Фінансово-економічні важелі зниження собівартості продукції

Собівартість продукції (робіт, послуг) є найважливішим якісним показником, що відбиває результати господарської діяльності підприємства, а також інструментом оцінки техніко-економічного рівня виробництва і праці, якості управління. Вона виступає як вихідна база для формування цін, а також безпосередньо впливає на прибуток, рівень рентабельності і формування загальнодержавного грошового фонду - бюджету.

У «Положенні про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)» вказується: «Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг ) природних ресурсів, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на е виробництво і реалізацію ». Привед нное визначення собівартості відноситься до виробничих витрат й у прийнятій класифікації становить виробничу собівартість, а з уч тому витрат по реалізації продукції - повну собівартість промислової продукції.

У цих умовах зниження собівартості у виробничій стадії є оптимізаційної завданням, яка в загальному вигляді може бути описана системою наступних рівнянь

åСiNi ® min

åКiNi <= Kл

å tiNi <= Рл

ågmiNi <= Gм.л.

åNi = Nпр.i

де i - варіант технології та організації виробництва (i = 1,2 ,..., n);

Сi-собівартість одиниці продукції;

Ni-кількість виробів даного варіанту;

Кi-питомі показники капіталовкладень (фондомісткості);

ti-трудомісткість одиниці продукції;

gmi-питома витрата матеріалу;

Кл, Рл, Gм.л. - ліміт капітальних вкладень, чисельності працюючих, матеріалів;

Nпр.i-заданий обсяг виробництва i-виробів.

У рівні і динаміки собівартості відбиваються всі сторони діяльності підприємства, виробничих і промислових об'єднань, наукових і проектних організацій. Така комплексна проблема потребує системного підходу і єдиного управління зниженням собівартості.

Вирішальною умовою зниження собівартості служить безперервний технічний прогрес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції.

Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації і кооперування. На спеціалізованих підприємствах з масово-потоковим виробництвом собівартість продукції значно нижче, ніж на підприємствах, що виробляють цю ж продукцію в невеликих кількостях. Розвиток спеціалізації вимагає встановлення й найбільш раціональних кооперованих зв'язків між підприємствами.

Зниження собівартості продукції забезпечується насамперед за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості.

Успіх боротьби за зниження собівартості вирішує перш за все зростання продуктивності праці робітників, що забезпечує в певних умовах економію на заробітній платі. Розглянемо, в яких умовах при зростанні продуктивності праці на підприємствах знижуються витрати на заробітну плату робітників. Збільшення вироблення продукції на одного робітника може бути досягнуте за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів, завдяки чому змінюються, як правило, норми виробітку і відповідно їм розцінки за виконувані роботи. Збільшення вироблення може відбутися і за рахунок перевиконання встановлених норм виробітку без проведення організаційно-технічних заходів. Норми виробітку і розцінки в цих умовах, як правило, не змінюються [14].

У першому випадку, коли змінюються норми виробітку і розцінки, підприємство отримує економію на заробітній платі робітників. Пояснюється це тим, що у зв'язку зі зниженням розцінок частка заробітної плати в собівартості одиниці продукції зменшується. Однак це не призводить до зниження середньої заробітної плати робітників, так як наведені організаційно-технічні заходи дають можливість робітникам з тими ж витратами праці виробити більше продукції. Таким чином, проведення організаційно-технічних заходів з відповідним переглядом норм виробітку дозволяє знижувати собівартість продукції за рахунок зменшення частки заробітної плати в одиниці продукції одночасно зі зростанням середньої заробітної плати робітників.

У другому випадку, коли встановлені норми виробітку і розцінки не змінюються, величина витрат на заробітну плату робітників у собівартості одиниці продукції не зменшується. Але із зростанням продуктивності праці збільшується обсяг виробництва, що призводить до економії по інших статтях видатків, зокрема скорочуються витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню. Відбувається це тому, що в цехових витратах значна частина витрат (а в загальнозаводських майже повністю) - умовно-постійні витрати (амортизація обладнання, утримання будівель, зміст цехового і загальнозаводського апарату та інші витрати), які не залежать від ступеня виконання плану виробництва. Це означає, що їх загальна сума не змінюється або майже не змінюється в залежності від виконання плану виробництва. Звідси випливає, що, чим більше випуск продукції, тим менше частка цехових і загальнозаводських витрат у її собівартості.

Зі збільшенням обсягу випуску продукції прибуток підприємства збільшується не тільки за рахунок зниження собівартості, але і внаслідок збільшення кількості продукції, що випускається. Таким чином, чим більший обсяг виробництва, тим за інших рівних умов більше сума одержуваної підприємством прибутку.

Найважливіше значення в боротьбі за зниження собівартості продукції має дотримання найсуворішого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємства. Послідовне здійснення на підприємствах режиму економії виявляється насамперед у зменшенні витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції, скорочення витрат на обслуговування виробництва та управління, у ліквідації втрат від браку й інших непродуктивних витрат.

Матеріальні витрати, як відомо, в більшості галузей промисловості займають велику питому вагу в структурі собівартості продукції, тому навіть незначне заощадження сировини, матеріалів, палива і енергії при виробництві кожної одиниці продукції в цілому по підприємству дає великий ефект.

Підприємство має можливість впливати на величину витрат матеріальних ресурсів, починаючи з їх заготівлі. Сировина і матеріали входять у собівартість за ціною їх придбання з урахуванням витрат на перевезення, тому правильний вибір постачальників матеріалів впливає на собівартість продукції. [10].

Скороченню цехових і загальнозаводських витрат сприяє також економне витрачання допоміжних матеріалів, використовуваних при експлуатації устаткування і на інші господарські потреби.

Значні резерви зниження собівартості укладені в скороченні втрат від браку й інших непродуктивних витрат. Вивчення причин браку, виявлення його винуватця дають можливість здійснити заходи щодо ліквідації втрат від браку, скороченню і найбільш раціональному використанню відходів виробництва.

Масштаби виявлення і використання резервів зниження собівартості продукції багато в чому залежать від того, як поставлена ​​робота з вивчення та впровадження досвіду, наявного на інших підприємствах.

Доцільно розрізняти резерви планові і не використовувані в плані. Планові резерви полягають у створенні оптимального рівня резервів, що забезпечують надійне функціонування виробничої системи в умовах можливих збоїв, нових виникаючих завдань (наприклад, повне використання у плані виробничої потужності, створення запасів). Слід передбачити планові резерви різної «глибини» використання - першочергові і, якщо потрібно, додатково залучаються. Так, слід мати запасні частини для аварійного ремонту обладнання, а якщо ремонт затримується, то може використовуватися планова обхідна технологія. Резерви повинні враховувати гнучкість виробництва.

У залежності від терміну та умов виявлення і приведення в дію не використаних в плані резервів вони поділяються на перспективні і поточні. Перспективні основні резерви лежать в результатах фундаментальної і прикладної науки, у відкриттях і винаходах, що вносять принципові зміни у виробництво. Тому необхідно добре організована і патентна інформація. Для використання перспективних резервів потрібен час, взаємопов'язані заходи різних підрозділів, капітальні вкладення. Хорошим засобом реалізації перспективних резервів є комплексні цільові програми. Поточні резерви виявляються на основі зіставлення результатів діяльності до плану, попередньому періодом і на основі порівняльного аналізу роботи підприємств. До поточних резервів належить ліквідація вузьких місць, скорочення втрат робочого часу, простоїв обладнання, шлюбу. Використання поточних резервів не вимагає великих коштів і повинно безперервно здійснюватися в процесі управління виробництвом. Додаткові можливості для використання поточних резервів відкриваються на основі застосування в управління економіко-математичних методів і ЕОМ, особливо при постановці та вирішенні оптимізаційних задач.

За місцем виявлення та використання можна розрізняти резерви на стадії конструювання (проектування), внутрішньовиробничі галузеві.

Рівень собівартості в основному визначається під час конструювання. Вибір конструктивних рішень може здійснюватися тільки за економічним критерієм - приведеними витратами і на основі розвиненого економічного мислення. Важлива організація технологічного контролю конструкції, з тим щоб забезпечити можливість застосування прогресивних методів обробки. Технологічний контроль повинен вестися не знеособлено, а з урахуванням конкретних особливостей майбутнього заводу - виробника. Виправдався метод функціонально-вартісного аналізу (ФВА), що виявляє резерви зниження собівартості на стадії проектування.

Фактори зниження собівартості - це причини, рушійні сили, що приводять до зменшення витрат, і умови, в яких вони діють. Одна і та ж причина, наприклад, захід щодо зниження ресурсів, може призводити до різного економічному ефекту в залежності від того, в яких умовах і з якою поширеністю вона діє. Умови впливають на дію і в цьому випадку стають фактором зниження собівартості продукції. Про дію окремих причин можна судити остільки, оскільки воно відображене в зміні окремих показників. Такі показники називаються факторіальним на відміну від показників зведених, що відображають підсумкова зміна результату під впливом факторів, що діють в даних умовах.

В умовах універсальної взаємозв'язку і взаємозумовленості економічних явищ не можна, як правило, додати кожній причинно наслідкового зв'язку свій показник, що враховує тільки її дію. За факторіальними показником не завжди можна судити про те, внаслідок зміни яких причин сталася зміна результату. Одна і та ж причина може змінювати різні факторіальних показники, і разом з тим окремі показники можуть відображати сукупний ефект групи причин та їх взаємодія. Межі деталізації факторіальних показників повинні вибиратися так, щоб відповідати по можливості групі певних причин або залежати від групи певних виконавців. Можна домогтися в планових розрахунках безостаточно розкладання зведеного показника по факторіальним показниками в межах встановленої між ними зв'язки. Проте не завжди можна вести безостаточно розкладання результату з повним урахуванням дії різних причин, розподілом їх сукупної дії і усуненням повторного рахунку. Задачу доводиться обмежувати виявленням і оцінкою найбільш важливих напрямів дії факторів, з тим, щоб по можливості отримати достатню для практичних цілей картину досліджуваного явища.

Може застосовуватися наступна групування чинників зниження собівартості продукції:

Підвищення технічного рівня виробництва: впровадження нової прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів; вдосконалення застосовуваної техніки і технології виробництва, поліпшення використання та застосування нових видів сировини і матеріалів; інші чинники, що підвищують технічний рівень виробництва.

Удосконалення організації виробництва і праці: розвиток спеціалізації виробництва, поліпшення його організації і обслуговування; поліпшення організації праці; вдосконалення управлінням виробництвом і скорочення витрат на виробництво; поліпшення використання основних фондів; поліпшення матеріально-технічного постачання і використання матеріальних ресурсів, скорочення транспортних витрат; ліквідація зайвих витрат і втрат; інші чинники, що підвищують рівень організації виробництва.

Зміна обсягу і структури продукції: відносне зменшення умовно-постійних витрат та амортизаційних відрахувань; зміна структури продукції, підвищення якості продукції.

Об'єкти зниження собівартості - це ті види витрат, за якими досягається економія. Для ув'язки заходів щодо зниження собівартості з планом та обліком доцільно визначати об'єкти витрат за прийнятою класифікацією елементів витрат і статтям калькуляції.

Зниження собівартості планується по двох показниках: по порівнянній товарній продукції; за витратами на 1 руб. товарної продукції, якщо в загальному обсязі випуску питома вага порівнянної з попереднім роком продукції невеликий. До порівнянної товарної продукції відносять усі її види, вироблені на даному підприємстві в попередньому періоді в масовому або серійному порядку [8].

Планований розмір зниження собівартості визначається на основі наступних розрахунків (таблиця 1.2).

За показником можна товарної продукції. Спочатку визначається абсолютний розмір економії по формулі:

Еабс.ср.т.п = NniCbi - NniCni.

Таблиця 1.2

Розрахунок впливу ТЕФ на зниження собівартості продукції

Фактори Способи обчислення Умовні позначення
1. Повишеніетехніческого рівня
Зниження собівартості продукції за рахунок економії сировини, матеріалів та інших предметів праці

1. Методом прямого розрахунку


Ем - сума економії від зниження собівартості за цим фактором;

Н0 і Нп - норми витрат предметів праці на одиницю продукції до і після впровадження відповідного заходу (за звітом і плану);

Ц0 і Цп - ціна за звітом і за планом;

N - кількість одиниць продукції, що випускаються з моменту проведення заходів до кінця планованого періоду


2. Методом використання показників матеріаломісткості товарної продукції

d0 і dп - відношення вартості основних і допоміжних матеріалів до випуску товарної продукції до і після впровадження заходів;

ТП - обсяг товарної продукції планового періоду;


3. Індексним методом

Емi - економія від зниження собівартості на елементі матеріальних витрат;

Iмi - індекс зміни норм витрати на даний вид матеріальних витрат;; Iцi - індекс зміни оптових цін на даний вид сировини, матеріалів т палива;

IN - індекс зростання випуску товарної продукції;

d0 - питомий вид витрат даного виду предметів праці у звітному році у вартості товарної продукції

Зниження собівартості продукції за рахунок зростання продуктивності праці в результаті впровадження нової техніки і прогресивної технології

1. Індексним методом


Ем - сума економії від зниження собівартості по даному факторі;

Iз - індекс росту середньої заробітної плати виробничих робітників у планованому періоді;

Iпр.т - індекс росту продуктивності праці виробничих робітників у планованому періоді;

IN - індекс росту обсягу товарної продукції;

Dз - питома вага заробітної плати з нарахуваннями виробничих робітників у собівартості товарної продукції у звітному році


2. Методи визначення зниження трудомісткості одиниці продукції

toi, tni - трудомісткість одиниці продукції в нормочасах до і після впровадження заходів;

чoi, чni - середньогодинна тарифна ставка робітника до і після впровадження заходів;

Нд - середній відсоток додаткової заробітної плати для даної категорії робітників;

Г - установлений відсоток відрахувань на соціальне страхування

Nп - кількість виробів, що виготовляються в плановому періоді;

Ез - сума економії від зниження собівартості за цим фактором


3. Методом обчислення вивільнення працівників, що знаходяться на погодинній оплаті праці

Р - число вивільнених робітників;

Зср - середньомісячна заробітна плата даної категорії робітників;

Г - установлений відсоток відрахувань на соціальне страхування;

m - число місяців з моменту впровадження заходів до кінця року

2. Зміна обсягу випуску продукції
Зміна обсягу випуску продукції 1. Методом обчислення відносної економії на умовно-постійних витратах

Еусп - економія на умовно-постійні-них витратах;

Пусп - сума умовно-постійних витрат;

Тв - відсоток збільшення обсягу виробництва в планованому році в порівнянні зі звітним роком


Визначивши розмір абсолютної економії в планованому періоді, розраховують шуканий відсоток зниження собівартості в плановому періоді (Sср.т.п):

Sср.т.п = Еабс.ср.т.п. 100,

NniCbi

де Еабс.ср.т.п - абсолютна економія від зниження собівартості порівнянної товарної продукції, тис. крб.; NniCbi - плановий випуск порівнянної товарної продукції по собівартості звітного періоду; NniCni - те ж, за собівартістю планового періоду; n - число видів порівнянної товарної продукції.

За показником витрат на 1 грн. товарної продукції. Абсолютна економія від зниження собівартості товарної продукції в планованому періоді розраховується за формулою:

Еабс.т.п = Зтнб - ЗтппТП.

100

Виходячи з тих же даних визначають відсоток зниження витрат на 1 грн. товарної продукції в планованому періоді в порівнянні зі звітним періодом (S'т. п):

S'т. П = Зтпб - ЗТПП. 100,

Зтпб

де Зтпб - витрати на 1 крб. товарної продукції в звітному періоді, коп.; ЗТПП - те ж, у плановому періоді; ТП - вартість товарної продукції в плановому періоді, тис. руб.

Слід мати на увазі, що на рівень витрат впливає цілий ряд факторів, у тому числі зміна норм витрат і цін на матеріали, зростання продуктивності праці, зміна обсягу виробництва та ін У зв'язку з цим при розрахунку необхідно визначити вплив кожного з них у загальному ефекті.

РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВІ ТАБЛИЦІ

2.1 Розрахунки для складання балансу доходів і витрат промислового підприємства

Першим етапом у процесі складання балансу доходів і витрат фінансового плану) промислового підприємства є розрахунок витрат на виробництво і продаж продукції. Для цього необхідно заповнити табл.1 «Кошторис витрат на виробництво продукції».

Таблиця 1

Кошторис витрат на виробництво продукції

товариства з обмеженою відповідальністю

Ж

стор

Статті витрат Всього на рік

в т.ч. на

4 квартал

1 2 3 4

Матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів) 9650 2413

Витрати на оплату праці 16800 4200

Амортизація основних фондів * 3673 918

Інші витрати - всього, 7132 1773

в тому числі:


а) сплата відсотків за короткостроковий кредит 87 22

б) податки, що включаються до собівартості, * 6741 1675

в тому числі:


соціальний податок (35,6%) * 5981 1495

інші податки 760 180

в) орендні платежі та інші витрати 304 76

Разом витрат на виробництво * 37255 9304

Списано на невиробничі рахунки 425 106

Витрати на валову продукцію * 36830 9198

Зміна залишків незавершеного виробництва -155 -39

Зміна залишків за витратами майбутніх періодів -27 -7

Виробнича собівартість товарної продукції * 37012 9244

Витрати на продаж 1215 308

Повна собівартість товарної продукції * 38227 9552

Товарна продукція у відпускних цінах (без ПДВ і акцизів) 81250 20310

Вартість основних фондів, на які нараховується амортизація на початок року 22420. Плановий введення в дію основних фондів становить

в II кварталі - 5200, в III кварталі -10450

Планове вибуття основних фондів складає в IV кварталі -9890

Середньорічна вартість повністю амортизованого обладнання (у діючих цінах) - 2780.

Середньозважена норма амортизаційних відрахувань -14,5%

Пояснення до розрахунків таблиці 1:

1. Величина амортизуються відрахувань (п.3) визначається за даними таблиці 2 (3673 і 918).

2. Разом витрат на виробництво визначається підсумовуванням всіх економічних елементів витрат.

Спочатку визначимо соціальний податок (35,6%) від витрат на оплату праці (п. 2)

16800 * 35,6% = 5981 (всього)

4200 * 35,6% = 1495 (на 4й кв.)

Отримуємо податки, що включаються до собівартості:

всього: 5981 + 760 = 6741

на 4й кв.: 1495 + 180 = 1675

Інші витрати всього:

на рік: 87 + 6741 + 304 = 7132

на 4й кв.: 22 +1675 + 76 = 1773

Разом витрат:

на рік: 9650 +16800 + 3673 + 7132 = 37255

на 4й кв.: 2413 + 4200 + 918 + 1773 = 9304

3.Затрати на валову продукцію визначається як різниця підсумкової суми витрат на виробництво та суми витрат, списаних на невиробничі рахунки.

На рік: 37255 - 425 = 36830

на 4й кв.: 9304 - 106 = 9198

4. Для визначення виробничої собівартості товарної продукції витрати на товарну продукція коригуються на величину зміни залишків незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів.

Збільшення цих залишків (+) - зменшує виробничу собівартість товарної продукції, а зменшення (-) - збільшує.

На рік: 36830 +155 + 27 = 37012

на 4й кв.: 9198 + 39 + 7 = 9244

5. Повна собівартість товарної продукції являє собою суму виробничої собівартості і позавиробничих (комерційних) витрат.

На рік: 37012 + 1215 = 38227

на 4й кв.: 9244 + 308 = 9552

Дані до розрахунку амортизаційних відрахувань на основні виробничі фонди до кошторису 2

Вартість основних фондів, на які нараховується амортизація на початок року - 22 420 тис. руб.


Лютий Травень Серпень Листопад
Плановий введення в дію основних фондів, тис. руб.
5200 10450
Планове вибуття основних фондів, тис. руб.


9890

Середньорічна вартість повністю амортизованого обладнання (у діючих цінах) - 2780 тис. руб. Середньозважена норма амортизаційних відрахувань

Для варіанту 2.2 = 14,5

Таблиця 2

Розрахунок планової суми амортизаційних відрахувань і її розподіл

Ж стор Показник Сума, тис. руб.
1 2 3
1. Вартість амортизованих основних виробничих фондів на початок року 22420
2. Середньорічна вартість вводяться основних фондів 6517
3. Середньорічна вартість вибувають основних виробничих фондів 824
4. Середньорічна вартість повністю амортизованого обладнання (у діючих цінах) 2780
5. Середньорічна вартість амортизованих основних фондів (у діючих цінах) - всього 25333
6. Середня норма амортизації 14,50%
7. Сума амортизаційних відрахувань - всього 3673
8. Використання амортизаційних відрахувань на вкладення у необоротні активи 918

Пояснення до розрахунків таблиці 2:

1.Расчет середньорічної вартості вводяться основних фондів (п.2) визначається за формулою:

, Де ОФ ст. - Вартість вводяться в експлуатацію основних фондів у плановому періоді;

К1 - кількість повних місяців до кінця року, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт вводиться в експлуатацію.

При поквартальному плануванні виходять з того, що об'єкт вводиться або вибуває у середньому місяці кварталу.

2. Розрахунок середньорічної вартості вибувають з експлуатації основних фондів у плановому періоді визначається за формулою:

, Де ОФ виб. - Вартість вибувають з експлуатації в плановому періоді основних фондів;

К2 - кількість повних місяців з початку року до місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт вибуває з експлуатації.

3. Середньорічна вартість амортизованих основних фондів (п. 5) визначається за формулою:

ОФ = ОФ н. + ОФ ст. - ОФ виб. - ОФ п. ам.,

де ОФ н - вартість основних фондів підприємства на початок планового періоду;

ОФ ст. - Середньорічна вартість вводяться в експлуатацію основних фондів у плановому періоді;

ОФ виб. - Середньорічна вартість вибувають з експлуатації в плановому періоді основних фондів.

ОФ п. ам. - Середньорічна вартість повністю амортизованих основних фондів (п. 4).

4. Сума амортизаційних відрахувань (п.7) визначається множенням середньорічної вартості амортизованих основних фондів (п. 5) на середню норму амортизації (п.6).

5. Амортизаційні відрахування є цільовим джерелом фінансування капітальних вкладень, тому в повному обсязі спрямовуються на ці цілі (п. 8).

Таблиця 3

Дані до розрахунку обсягу реалізації і прибутку

Ж стор Показник Сума, тис. руб.
1 2 3
1. Фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року:
2. а) в цінах базисного року без ПДВ і акцизів 2430
3. б) за виробничою собівартістю 1460
4. Плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року:
5. а) в днях запасу 9
6. б) у діючих цінах (без ПДВ і акцизів) 2031
7. в) за виробничою собівартістю 924

Інші доходи і витрати

Операційні доходи
8. Виручка від продажу вибулого майна 8200
9. Доходи, отримані з цінних паперів (облігацій) 2860
10. Прибуток від дольової участі в діяльності інших підприємств 3001

Операційні витрати
11. Витрати з продажу вибулого майна 4900
12. Витрати на оплату послуг банків 120

Позареалізаційні доходи
13. Доходи від інших операцій 18321

Позареалізаційні витрати
14. Витрати за іншими операціями 12460
15. Податки, які відносять на фінансові результати 2279
16. Утримання об'єктів соціальної сфери - всього, 1820

в тому числі:
17. а) закладу охорони здоров'я 800
18. б) дитячі дошкільні установи 730
19. в) зміст пансіонату 290
20. Витрати на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 1000

Пояснення до розрахунків таблиці 3

Для визначення планованих залишків нереалізованої продукції на кінець року використовується методика розрахунку нормативу оборотних коштів по готовій продукції:

Ок.г. = ОВ * N,

де ОВ - одноденний випуск товарної продукції;

N - норма запасу в днях.

Для розрахунку одноденного випуску продукції в діючих цінах береться випуск товарної продукції за 4й кв. (Т.1 п.18) і ділиться на кількість днів у кварталі (90):

Одноденний випуск продукції по виробничій собівартості визначається діленням виробничої собівартості товарної продукції (З) за 4й квартал (т.1 п.15) на кількість днів у кварталі (90):

Таблиця 4

Розрахунок обсягу реалізованої продукції і прибутку

Ж

стор

Показники Сума, тис. руб.
1. Фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року:
2. а) в цінах базисного року без ПДВ і акцизів 2430
3. б) за виробничою собівартістю 1460
4. в) прибуток 970
5. Випуск товарної продукції (виконання робіт, надання послуг):
6. а) у діючих цінах без ПДВ і акцизів 81250
7. б) по повній собівартості 38227
8. в) прибуток 43023
9. Плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року:
10. а) в днях запасу 9
11. б) у діючих цінах без ПДВ і акцизів 2031
12. в) за виробничою собівартістю 924
13. г) прибуток 1107
14. Обсяг продажів продукції в планованому році:
15. а) у діючих цінах без ПДВ і акцизів 81649
16. б) по повній собівартості 38763
17. в) прибуток від продажу товарної продукції (робіт, послуг) 42886

Пояснення до розрахунків таблиці 4

1. Пункт 2 і пункт 3 перенесемо з таблиці 3.

Прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок року визначається як різниця між ціною цих залишків та їх виробничої собівартістю: 2430 - 1460 = 970

2. Обсяг випуску товарної продукції в діючих цінах і за повною собівартості визначається за даними за рік таблиця 1. Прибуток по товарному випуску дорівнює різниці між його ціною і повною собівартістю:

81250 - 38227 = 43023

3. Плановані залишки нереалізованої на кінець року з таблиці 3., А прибуток у залишках визначається як різниця їх ціни і собівартості:

2031 - 924 = 1107

4. Обсяг реалізованої продукції в планованому році (РП) визначається за формулою:

РП = Он.г. + ТП - Ок.г.,

де Он.г. - Залишки на початок року;

ТП - випуск товарної продукції в планованому році;

Ок.г. - Залишки на кінець року

а) РП = 2430 + 81250 - 2031 = 81649,

б) РП = 1460 + 38227 - 924 = 38 763,

в) РП = 970 + 43 023 - 1107 = 42886.

Таблиця 5

Показники по капітальному будівництву, тис. руб.

Ж

п / п

Показники

Сума

тис. руб.

1. Капітальні витрати виробничого призначення 16755
2. в тому числі: обсяг будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом 8100
3. Капітальні витрати невиробничого призначення 6000
4. Норма планових накопичень за кошторисом на БМР, виконаних господарським способом,% 8,2
5. Кошти, що надходять у порядку пайової участі в житловому будівництві 1000
6. Ставка відсотка за довгостроковий кредит, що направляється на капітальні вкладення,% 25


Таблиця 6

Дані до розрахунку потреби в оборотних коштах


Ж стор Показники

Сума,

тис. руб.

1. Зміна витрат майбутніх періодів -27
2. Приріст стійких пасивів 280
3. Норматив на початок року:
3.1. виробничі запаси 1416
3.2. незавершене виробництво 539
3.3. витрати майбутніх періодів 70
3.4. готова продукція 1567
4. Норми запасу в днях:
4.1. виробничі запаси 53
4.2. незавершене виробництво 8

Таблиця 7

Розрахунок джерел фінансування вкладень у необоротні активи, тис. руб.

Ж

стор

Джерела Капітальні вкладення виробничого призначення Капітальні вкладення невиробничого призначення
1 2 3 4
1. Асигнування з бюджету - -
2. Прибуток, що спрямовується на вкладення у необоротні активи 8900 4000
3. Амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди 3673 -
4. Планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом 664 -
5. Надходження коштів на житлове будівництво в порядку пайової участі - 1000
6. Інші джерела - -
7. Довгостроковий кредит банку 3488 1000
8. Разом вкладень у необоротні активи 16725 6000
9. Відсотки по кредиту до сплати (ставка 25% річних) 872 250

Пояснення до розрахунків таблиці 7:

1. Розрахунок джерел фінансування капітальних фінансових вкладень здійснюється на базі вихідних даних, наведених у таблиці 5.

2. У планованому році передбачено підставу капітальних вкладень виробничого призначення в обсяг 16725 тис. руб. та невиробничого призначення в обсязі 6000 тис. руб.

Саме стільки джерел фінансування необхідно залучити для повного освоєння планованих капітальних вкладень, тому фіксуємо ці суми в підсумковому рядку таблиці 9.

3. Величина прибутку, передбаченої на фінансування капітальних вкладень виробничого (8900) і невиробничого (4000) призначення, вказані в таблиці 8 «Дані до розподілу прибутку».

4. Сума амортизаційних відрахувань, спрямованих на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення визначена в табл.2.

5. Сума планових накопичень за кошторисом на будівельно-монтажні роботи, виконані господарським способом, визначається множенням обсягу будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом на норму планових накопичень:

8100 * 8,2% = 664

6. Сума коштів, що плануються до вступу в порядку пайової участі в житловому будівництві, вказані в таблиці 5 (1000 тис. руб.).

7. Інші джерела фінансування за умовами задачі відсутні.

8. Величина планованого довгострокового кредиту визначається як різниця загальної потреби в джерелах фінансування капітальних вкладень і суми вже визначеної в таблиці 7 власних та залучених джерел:

16725 - 8900 - 3673 - 664 = 3488

6000 - 4000 - 1000 = 1000

9. Сума відсотків за кредит визначається множенням планованої величини довгострокового кредиту на встановлену процентну ставку.

3488 * 25% = 872

1000 * 25% = 250

Таблиця 8

Дані до розподілу прибутку, тис. руб.

Ж

п / п

Показники Сума, тис. грн.
1. Відрахування до резервного фонду 7000
2. Реконструкція цеху 8900
3. Будівництво житлового будинку 4000
4. Відрахування до фонду споживання - всього 7980

в тому числі:
5. а) на виплату матеріальної допомоги працівникам підприємств 4980
6. б) здешевлення харчування в їдальні 1500
7. в) на виплату додаткової винагороди 1500
8. Податки, сплачувані з прибутку 1200
9. Податок на прибуток 9392
10 Податок на інші доходи 6% 352
11 Виплата дивідендів 5000

Таблиця 9

Розрахунок потреби підприємства в оборотних коштах

Ж


Статті витрат Норматив на початок року, тис. руб. Витрати IY кв., Тис. руб. - Всього Витрати IY кв., Тис. руб. / день Норми запасів у днях Норматив на кінець року, тис. руб. Приріст (+), зниження (-)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Виробничі запаси 1416 2413 27 53 1431 15
2. Незавершене виробництво 539 9198 102 8 816 277
3. Витрати майбутніх періодів 70 - - - 43 -27
4. Г Готові вироби 1567 9244 103 16 1648 81
5. Разом 3592 - - - 3938 346

Джерела приросту
6. Стійкі пасивів 280
7. Прибуток 66

Пояснення до розрахунків таблиці 9:

1. Дані для розрахунку показників таблиці 9 представлені в таблиці 6.

2. Нормативи оборотних коштів по всіх нормованих категоріям наведені в таблиці 6 п.3

3. Базою для розрахунку нормативів оборотних коштів є витрати певного періоду (частіше всього 4-го кварталу), враховані в кошторисі витрат:

- По виробничим запасам - матеріальні витрати (2413);

- По незавершеному виробництву - витрати на валову продукцію (9198);

- По готових виробах - виробнича собівартість товарної продукції (9244).

4. Витрати в день визначаються діленням загальної суми витрат 4-го кварталу на кількість днів у кварталі - 90:

ОЗ = З Yкв/90,

де ОЗ - одноденні витрати

2413/90 = 27; 9198/90 = 102; 9244/90 = 103.

5. Норми запасу в днях для всіх категорій вказані в таблиці 6 (п.4)

6. Нормативи на кінець року по всіх категоріях оборотних коштів визначаються за формулою:

Н = ОЗ * N,

де Н - норматив на кінець року,

N - норма запасу в днях

Нп.з. = 27 * 53 = 1431,

Ннзп = 102 * 8 = 816,

Нг.із. = 103 * 16 = 1648.

7. Приріст або зниження нормативу визначається як різниця нормативу на кінець року і нормативу на початок року:

1431 - 1416 = 15,

816 - 539 = 277,

1648 - 1567 = 81.

8. Розрахунок нормативу оборотних коштів за витратами майбутніх періодів визначається шляхом коригування нормативу на початок року на величину планованого зменшення цього нормативу - зниження (-), збільшення (+)

З таблиці 6 (п.1) - 27

9. За розрахунками даної таблиці виходить, що 3592 тис. руб. знаходиться в обороті, а щоб забезпечити виробничу програму необхідно запустити в оборотний фонд 346 тис. руб. використовуючи джерела фінансування: приріст стійких пасивів і прибуток. Величина приросту стійких пасивів визначена умовами завдання (таблиця 6 п.2). Величина прибутку, передбаченої на фінансування приросту оборотних коштів, визначається як різниця загального приросту і суми приросту стійких пасивів, вже врахованого в якості джерела фінансування:

346 - 280 = 66.

Таблиця 10

Проект звіту про прибуток і збитки

Ж

стор

Показник Сума, тис. руб.
1 2 3
I. Доходи за звичайними видами діяльності
1. Виручка (нетто) від продажу продукції в планованому році: 81649
2. Собівартість реалізованої продукції в планованому році 38763
3. Прибуток (збиток) від продажу 42886
II. Операційні доходи і витрати
4. Відсотки до отримання 2860
5. Відсотки до сплати 1122
6. Доходи від участі в інших організаціях 3001
7. Інші організаційні доходи 8200
8. Інші операційні витрати 5020
III. позареалізаційні доходи і витрати
9. Позареалізаційні доходи 18321
10. Позареалізаційні витрати - всього, 17559

в тому числі: 12460
11. а) утримання установ охорони здоров'я 800
12. б) утримання дитячих дошкільних установах 730
13. в) зміст пансіонату 290
14. г) витрати на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 1000
15. д) податки, зараховують на фінансові результати 2279
16 Прибуток (збиток) планованого року 51567

Пояснення до розрахунків таблиці 10:

1. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності з таблиці 5 п. 15,16,17.

2. Операційні доходи і витрати з таблиці 3.

3. Прибуток (збиток) планованого року одержуємо:

п.1 - п.2 + п.4 - п.5 + п.6 + п.7 - п.8 + п.9 - п.10 = 81649 - 38763 + 2860 - 1122 + 3001 + 8200 - 5020 + 18321 - 17559 = п'ятьдесят одна тисяча п'ятсот шістьдесят-сім.

Таблиця 11

Розподіл прибутку планованого року

Ж п / п Показник Сума, тис. грн.
1 2 3
1 Сума прибутку до розподілу 51567
2 Відрахування до резервного фонду 7000
3 Реконструкція цеху 8900
4 Будівництво житлового будинку 4000
5 Відрахування до фонду споживання-всього, 7980

У тому числі:
6 а) на виплату матеріальної допомоги працівникам підприємства 4980
7 б) здешевлення харчування в їдальні 1500
8 в) на виплату винагороди за підсумками року 1500
9 Податки, сплачувані з прибутку 1200
10 Податок на прибуток 9392
11 Податок на інші доходи 6% 352
12 Погашення довгострокового кредиту 4488
13 Виплата дивідендів 5000
14 На фінансування приросту оборотних коштів 66
15 Нерозподілений прибуток 3189

Пояснення до розрахунків таблиці 11:

Прибуток до розподілу - це прибуток планованого року (таблиця 10 п.16) п'ятьдесят одна тисяча п'ятсот шістьдесят-сім.

Дані до розподілу прибутку відображені в таблиці 8.

Погашення довгострокового кредиту з таблиці 7, фінансування приросту оборотних коштів з таблиці 9.

Залишок нерозподіленого прибутку визначається методом вирахування з прибутку до розподілу суми всіх врахованих елементів розподілу.

Таблиця 12

Дані до розрахунку джерел фінансування соціальної сфери та НДДКР

Ж п / п Показник Варіант кошторису, тис. руб.


2
1 2 3
1. Кошти батьків на утримання дітей у дошкільних установах 60
2. Кошти цільового фінансування 210
3. Власні кошти, що направляються на утримання дитячих дошкільних установ 730
4. Кошти замовників за договорами на НДДКР 200
5. Власні кошти, що направляються на НДДКР 1000

Таблиця 14

Баланс доходів і витрат (фінансовий план)

Шифр рядка

Розділи і статті балансу

Сума,

тис. руб.

1 2 3
001 I. Надходження (приплив грошових коштів)
002 А. Від поточної діяльності
003 Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і митних зборів) 81649
004 Інші надходження:
005 кошти цільового фінансування
006 надходження від батьків за утримання дітей у дошкільних установах
007 Приріст стійких пасивів 280
008 Разом у розділі А 81929
009 Б. Від інвестиційної діяльності
010 Виручка від іншої реалізації (без ПДВ) 8200

Інші операційні доходи
011 Доходи від позареалізаційних операцій 18321
012 Накопичення з СМР, виконуваних господарським способом 664
013 Кошти, що надходять від замовників за договорами на НДДКР
014 Кошти, що надходять у порядку пайової участі в житловому будівництві 1000
015 Вивільнення коштів з обороту (мобілізація)
016 Разом у розділі Б 28185
017 В. Від фінансової діяльності
018 Збільшення статутного капіталу
019 Доходи від фінансових вкладень 5861
020 Збільшення заборгованості, в тому числі:
021 отримання нових позик, кредитів 4488
022 випуск облігацій
023 Разом у розділі У 10349
024 Разом доходів 120463
025 II. Витрати (відтік грошових коштів)
026 А. За поточною діяльністю
027 Витрати на виробництво реалізованої продукції (без амортизаційних відрахувань і податків, що відносяться на собівартість) 28349
028 Платежі до бюджету - всього 19964

в тому числі:

податки, що включаються до собівартості продукції 6741
029 податок на прибуток 9744
030 податки, які сплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства 1200
031 податки, зараховують на фінансові результати 2279
032 виплати з фонду споживання (матеріальна допомога та ін) 7980
033 Приріст власних оборотних коштів 346
034 Разом у розділі А 56639
035 Б. За інвестиційної діяльності
036 Інвестиції в основні фонди і нематеріальні активи - всього, з них:
037 вкладення у необоротні активи виробничого призначення 16725
038 вкладення у необоротні активи невиробничого призначення 6000
039 витрати на проведення НДДКР 1000
040 платежі за лізинговими операціями
041 довгострокові фінансові вкладення
042 витрати по іншої реалізації 4900
043 Витрати по позареалізаційних операціях 12460
044 утримання об'єктів соціальної сфери 1820
045 інші витрати
046 Разом у розділі Б 42905
047 В. Від фінансової діяльності
048 Погашення довгострокових кредитів 4488
049 Сплата відсотків за довгостроковими кредитами 1122
050 Короткострокові фінансові вкладення
051 Виплата дивідендів 5000
052 Відрахування до резервного фонду 7000
053 Інші витрати
054 Разом у розділі У 17730
055 Разом витрат 117274
056 Перевищення доходів над видатками (+) 3189
057 Перевищення витрат над доходами (-)
058 Сальдо за поточної діяльності 25290
059 Сальдо з інвестиційної діяльності -14720
060 Сальдо за фінансової діяльності -7381

Пояснення до фінансового плану (балансу доходів і витрат):

Баланс доходів і витрат - це зведений плановий документ, який складається на матеріалах проведених раніше розрахунків. Він складається з двох частин - доходної і витратної. Кожна частина розділена на три розділи, що характеризують результати поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Після відображення всіх планованих доходів і витрат, підраховуються підсумки розділів дохідної та видаткової частин, сальдо результатів поточної, інвестиційної та фінансової діяльності (доходи - витрати).

Перевищення доходів над витратами свідчить про наявність нерозподіленого прибутку і відповідає її значенню в таблиці 11 п.15.

Висновок: перевищення доходів над витратами свідчить про наявність нерозподіленого прибутку у розмірі 3189 тис. рублів, тобто про профіцит бюджету доходів і витрат. Даний факт свідчить про позитивну діяльності підприємства.

2.2. Пояснювальна записка

Аналіз результатів планових розрахунків

Структуру планованих доходів і витрат визначимо в таблиці 15. Для цього з таблиці 14 виберемо проміжні підсумки від фінансової діяльності підприємства.

Таблиця 15

Структура планованих доходів і витрат

Ж п / п Показники Сума, тис. рублів Уд. Вага,%
1 I. Надходження (приплив грошових коштів) 120463 100,0%
2 А. Від поточної діяльності 81929 68,0%
3 Б. Від інвестиційної діяльності 28185 23,4%
4 В. Від фінансової діяльності 10349 8,6%
5 II. Витрати (відтік грошових коштів) 117243 100,0%
6 А. За поточною діяльністю 56639 48,3%
7 Б. За інвестиційної діяльності 42905 36,7%
8 В. За фінансової діяльності 17730 15,0%
9 Перевищення доходів над видатками (+) 3189 х
10 Перевищення витрат над доходами (-) 0 х
11 Сальдо за поточної діяльності 25290 х
12 Сальдо з інвестиційної діяльності -14720 х
13 Сальдо за фінансової діяльності -7381 х

Найбільшу питому вагу мають надходження від поточної діяльності 68,0%, надходження від інвестиційної діяльності 23,4%, від фінансової діяльності - в основному участі в діяльності іншого підприємства надходження склали 8,6% від загального надходження грошових коштів.

Максимальні витрати будуть проведені підприємством на забезпечення поточної діяльності і склали за даними розрахунків 48,3%, витрати на інвестиції 36,7%, а витрати по фінансовій діяльності 15,0%.

Витрати по інвестиційній (-14 480 тис. рублів) і фінансової (-7261 тис. рублів) діяльності не перекриваються надходженнями від даних видів діяльності, тому вони будуть перекриватися за рахунок доходів від поточної діяльності. Прибуток після погашення цих витрат склала 3220 т. р.

Таблиця 16

Порядок направлення розподілу прибутку

Ж п / п

Показник


Сума

тис. руб.

Уд. Вага,%


1 2 3 4

Прибуток до розподілу 51567 100,0%
1 Відрахування до резервного фонду 7000 13,6%
2 Реконструкція цеху 8900 17,2%
3 Будівництво житлового будинку 4000 7,8%
4 Відрахування до фонду споживання-всього, в тому числі 7980 15,5%
5 а) на виплату матеріальної допомоги працівниками підприємства 4980 9,7%
6 б) здешевлення харчування в їдальні 1500 2,9%
7 в) на виплату винагороди за підсумками року 1500 2,9%
8 Податки, сплачувані з прибутку 1200 2,3%
9 Податки на прибуток 9392 18,2%
10 Податки на інші доходи 352 0,7%
11 Погашення довгострокового кредиту 4488 8,7%
12 Виплата дивідендів 5000 9,7%
13 Приріст оборотних коштів 66 0,1%
14 Нерозподілений прибуток 3189 6,2%

Підприємство здійснює відрахування в резервний фонд від прибутку в розмірі 13,6%. Також підприємство планує витратити на реконструкцію цеху 17,2%, на будівництво житлового будинку витратити - 7,8%, відрахувати до фонду споживання - 15,5% від отриманого прибутку. Витрати на податкові платежі сплачуються з прибутку складуть 2,3%, податки на інші доходи 0,7% від розміру прибутку і 18,2% податок на прибуток.

На погашення довгострокового кредиту планується витратити 8,7% від отриманої за підсумками року прибутку, а на виплату дивідендів акціонерам 9,7%. Нормований приріст оборотних коштів збільшився в плановому періоді на 66 тис. рублів, що складе 0,1% від суми отриманого прибутку.

Сума нерозподіленого прибутку складе 3220 тис. рублів (6,2%).

Рентабельність продукції характеризує вихід прибутку на одиницю витрат в основній діяльності підприємства. Рентабельність може бути розрахована по товарній і з реалізованої продукції:

Висновок: підприємство має дуже високу норму рентабельності продукції, яка становить 135,0%, тобто продукція підприємства приносить високі доходи.

Рентабельність продажів - це відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від її реалізації, показує частку прибутку у виручці:

Висновок: частка прибутку у виручці становить 63,0%, що позитивно характеризує діяльність підприємства.

Коефіцієнт оборотності (Ко) характеризує число оборотів, які здійснюють оборотні кошти за певний період і обчислюється за формулою:

тис. рублів

Висновок: можна сказати, що підприємство здатне своєчасно оплачувати поточні витрати, показник оборотності оборотних коштів ще можна збільшити, коли скоротиться розмір кредиту.

Коефіцієнт завантаження (Кз) - зворотний коефіцієнту оборотності, характеризує величину оборотних коштів, що припадають на грошову одиницю реалізованої продукції і визначається за формулою:

Висновок: одна грошова одиниця включає 0,046 частки оборотних коштів.

Тривалість одного обороту оборотних коштів у днях розрахуємо за формулою:

Висновок: підприємство має тривалість обороту в межах норми 16,5 днів. Це означає, що в середньому повернення грошових коштів відбувається через 16,5 днів.

Таблиця 17

Структура капітальних вкладень

Ж п / п Джерела Сума, тис. рублів Уд. Вага,%
1 2 5 5
1 Прибуток, що спрямовується на капвкладення 12900 56,8%
2 Амортизаційні відрахування по основних засобів виробничого призначення 3673 16,2%
3 Планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом 664 2,9%
4 Надходження коштів на житлове будівництво в порядку пайової участі 1000 4,4%
5 Інші джерела 0 0,0%
6 Довгостроковий кредит 4488 19,7%
7 Разом 22725 100,0%
8 Сума відсотків за довгостроковий кредит (ставка 25% річних) 1122 х

Максимальну частка в обсязі капітальних вкладень займають капітальні вкладення 56,8%, 16,2% - величина амортизаційних відрахувань, в обсязі прибутку спрямовується на капітальні вкладення становить величина кредиту - 16,2%, мінімальний обсяг в сумі капітальних вкладень - 2,9% займає планові накопичення за кошторисом на БМР. Надходження коштів на житлове будівництво займають 4,4% в обсязі капвкладень.

У розрахунковій частині в процесі розробки проекту фінансового плану використовувалися прийоми і методи: економічного аналізу та синтезу; нормативний; балансовий.

Висновок

Витрати у діяльності підприємства відіграють дуже велику роль. Господарсько - виробнича діяльність будь-якому підприємстві пов'язана з споживанням сировини, допоміжних матеріалів, технологічної енергії, води, нарахуванням заробітної плати, відрахуванням до соціальних фондів та низкою інших необхідних витрат і відрахувань. Для підрахунку суми всіх витрат підприємства приводять їх до грошового показником у вигляді собівартості. На основі витрат здійснюється калькулювання продукції (робіт, послуг) і визначається собівартість виробу.

Від рівня собівартості залежать фінансові результати діяльності підприємств, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан господарюючих суб'єктів.

З даної роботи видно, що способи розподілу непрямих витрат на виробництво відіграють значну роль при калькулюванні собівартості продукції.

У висновку необхідно сказати, що способи віднесення непрямих витрат на собівартість продукції вибираються безпосередньо керівництвом того чи іншого підприємства, і закріплюються в Наказі по обліковій політиці на весь фінансовий рік. Зміна цих способів протягом фінансового року не допускається. Таким чином, керівництву підприємства необхідно своєчасно обрати метод обліку витрат на виробництво, найбільш підходящий для даного виду підприємства, і максимально відповідний способу виробництва продукції, і надалі неухильно дотримуватися цього методу.

Таким чином, керівництву підприємства необхідно приділяти вчасного і належного увазі процесу аналізу та планування витрат на виробництво. Це допоможе не тільки оптимізувати витрати на виробництво, але і поліпшити виробничий контроль і, як наслідок, підвищити економічну ефективність господарювання

Список літератури

Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 1. Федеральний закон від 31.07.1998г. Ж 146-ФЗ (в ред. Від 30.12.2004). Частина 2. Федеральний закон від 05.08.2000 р. Ж 117-ФЗ (в ред. Від 30.12.2004), ВО «Консультант +»;

Федеральний закон Російської Федерації «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996. Ж 129-ФЗ (в редакції ФЗ РФ від 30 червня 2003 Ж 86-ФЗ), ВО «Консультант +»;

Наказ МНС РФ від 26.02.2002 Ж БГ-3-02/98 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування 25 Глави« Податок на прибуток організацій »2-ї частини НК РФ, ВО« Консультант + »;

Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99). Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 6 травня 199.9 Ж ЗЗн (в ред. Наказу Мінфіну Росії від 30 грудня 1999 г.Ж 107н), ВО «Консультант +»;

Про застосування пункту 18 Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації« ПБУ 10/99 ». Лист МНС РФ від 9 червня 2000 Ж ВГ-6-02/442, ВО« Консультант + »;

Адамов В.Є. Факторний індексний аналіз (методологія і проблеми). М.: Статистика, 2004 р. - c.197;

Склад і облік витрат, що включаються до собівартості. - М.: «Видавництво ПРІОР», 2006 р. - c.280;

Безруких П.С. Склад та облік витрат виробництва та обігу-М: АТЗТ, ФТК, 2008р. - С.208;

Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. М.: ИНФРА-М, 2007р .- c. 387;

Васін Ф.Л. До питання про класифікацію витрат на виробництво / / Бухгатерскій облік - 2008р. - С.53;

Волков О.І. Економіка підприємства (фірми): Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2007р. - C. 601;

Горфинкель В.Я., Купряков Є.М., Швандар В.А. Економіка підприємства. Підручник для вузів. 3-тє вид., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 .- c. 542;

Ісаєва І.Є. Переваги нормативного методу обліку витрат і формування прогресивних техніко-економічних норм. / / Бухгалтерський облік. - Ж 5. - 2005р. - C. 21;

Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2005р .- c.203;

Колчина Н.В., Поляк Г.В., Павлова Л.П. та ін Фінанси підприємств. Підручник для вузів. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 .- c. 447;

Конштанаева Л. Організація обліку виробничих витрат / / Аудитор-2006р. -Ж9 c.30;

Миколаєва С.А. Формування собівартості в сучасних умовах / / Бухгалтерський уч т - 2004 р. - Ж 11 - с. 68;

Розов В. Є., Баликів Я. Д., Корнєєв І. В., Економіка підприємства: Підручник. - М.: МАУП, 2005р. - C. 608;

Шашурін Ю.С., Черезов А.В. Собівартість в оперативному управлінні підприємством. - М.: ДЕКА, 2005р. - C. 190;

Шуляк П.М. Фінанси підприємства. Підручник. - М.: Видавничий Дім «Дашков і Ко», 2007р .- c.752

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
180.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції
Управління витратами на виробництво і реалізацію продукції
Оцінка факторів впливають на виробництво і реалізацію продукції
Методика обліку витрат на виробництво продукції та її реалізацію
Оцінка витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства
Витрати на реалізацію товарів
Розрахунок витрат підприємства на виробництво і реалізацію товарів
Виробництво і витрати
© Усі права захищені
написати до нас