Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

НОВОСИБІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Економічний інститут
Кафедра Маркетингу та економіки АПК
Курсова робота
з дисципліни
«Економіка організації»
на тему:
«Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції»
Варіант № 3
Новосибірськ 2008

Зміст
Введення
1. Огляд літератури
2. Теоретична сутність витрат і собівартості продукції
3. Необхідність та шляхи зниження собівартості продукції тваринництва
4. Механізм впливу реконструкції корівника на зниження собівартості продукції тваринництва (розрахункова частина)
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Витрати, витрати, собівартість є найважливішими узагальнюючими показниками виробництва. Їх рівень багато в чому визначає величину прибутку і рентабельності, ефективність виробничої, комерційної та іншої діяльності. Раціональна мінімізація витрат є основним завданням управління витратами в рамках суб'єкта господарювання.
В умовах економічної та юридичної самостійності суб'єктів господарювання виникає необхідність постійного порівняння доходів та витрат з тим, щоб визначити прибуток або збиток за результатами діяльності. Діяльність будь-якого суб'єкта господарювання, зайнятого в тій чи іншій сфері діяльності, пов'язана з певними витратами (витратами) Собівартість відображає, скільки і яких витрат було використано на виробництво товару.
Витрати показують сукупність фактичних витрат на здійснення статутної діяльності протягом розрахункового періоду. Від сумарного обсягу витрат залежить основний результуючий показник - маса прибутку. Загальна величина витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг) називається собівартістю. Собівартість відображає величину поточних витрат, що забезпечують процес простого відтворення. Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісна оцінка використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на виробництво і реалізацію.
Витрати виробництва - це грошове вираження сукупних витрат живої і суспільної праці на виробництво конкретного виду продукції.
Актуальність даної теми полягає в тому, що в даний час кожен підприємець прагне збільшити свою прибутку при мінімумі витрат.
Мета даної курсової роботи розглянути теоретичну сутність витрат і собівартість продукції, можливі шляхи зниження собівартості, також проведемо аналіз впливу реконструкції корівника на зниження собівартості продукції тваринництва.
Мета буде досягнута при дослідженні наступних питань: теоретична сутність витрат і собівартості продукції, шляхи зниження собівартості продукції і вплив реконструкції корівника на зниження собівартості продукції (розрахункова частина).

1. Огляд літератури
Аврашко Л.Я., Адамчук В.В., Антонова О.В. [1] вважає, що, витрати виробництва - це грошове вираження сукупних витрат живої і суспільної праці на виробництво конкретного виду продукції. У загальному вигляді побічний ефект виробництва і реалізації (Собівартість продукції, робіт, послуг) являють собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію. У витрати виробництва і реалізації продукції включаються витрати, пов'язані з: безпосереднім виробництвом продукції, обумовлені технологією і організацією виробництва; використанням природної сировини; підготовкою та освоєнням виробництва; удосконаленням технології та організації виробництва, а також поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей (витрати некапітального характеру); винахідництвом і раціоналізацією, проведенням дослідно-експериментальних робіт, виготовленням і випробовуванням моделей і зразків, виплатою авторських винагород тощо; обслуговуванням виробничого процесу: забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом, енергією, інструментом і іншими засобами і предметами праці, підтриманням основних виробничих фондів у робочому стані, виконанням санітарно-гігієнічних вимог; забезпеченням нормальних умов праці та техніки безпеки; управлінням виробництвом: утриманням працівників апарату.
Горфинкель В.Я., Швандер В.А. [2] стверджують, що, витрати показують сукупність фактичних витрат на здійснення статутної діяльності протягом розрахункового періоду. Від сумарного обсягу витрат залежить основний результуючий показник - маса прибутку. Зниження витрат на виробництво одиниці продукції, що випускається в порівнянні з аналогічним показником у конкурентів покращує фінансовий результат, тобто, зберігши ціну на продукцію, підприємець має можливість одержувати з кожної одиниці додатковий прибуток.
2. Теоретична сутність витрат і собівартості продукції
В умовах економічної та юридичної самостійності суб'єктів господарювання виникає необхідність постійного порівняння доходів та витрат з тим, щоб визначити прибуток або збиток за результатами діяльності. Діяльність будь-якого суб'єкта господарювання, зайнятого в тій чи іншій сфері діяльності, пов'язана з певними витратами (витратами) Собівартість відображає, скільки і яких витрат було використано на виробництво товару.
Витрати показують сукупність фактичних витрат на здійснення статутної діяльності протягом розрахункового періоду. Від сумарного обсягу витрат залежить основний результуючий показник - маса прибутку. Зниження витрат на виробництво одиниці продукції, що випускається в порівнянні з аналогічним показником у конкурентів покращує фінансовий результат, тобто, зберігши ціну на продукцію, підприємець має можливість одержувати з кожної одиниці додатковий прибуток. Можна зберегти колишню форму доходу на одиницю, знизити її ціну в порівнянні з ціною конкурентів, що призведе до збільшення додаткової маси прибутку за рахунок збільшення загальних обсягів реалізації. Суб'єкти господарювання, які займаються виробничою діяльністю, визначають витрати виробництва, а здійснюють збутову, постачальницьку, торгово-посередницьку діяльність, - витрати обігу.
Загальна величина витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг) називається собівартістю. Собівартість відображає величину поточних витрат, що забезпечують процес простого відтворення.
У «Положенні про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), затвердженому Постановою Уряду РФ від 5 серпня 1992 р. (із змінами та доповненнями), зазначається:« Собівартість продукції ( робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на виробництво і реалізацію>. Всі витрати приймаються як альтернативні (змінні), то означає, що вартість будь-якого ресурсу, обраного для виробництва, дорівнює його цінності при найкращому варіанті використання. Це один з найважливіших принципів ринкової економіки.
Розрізняють економічні та бухгалтерські витрати. Економічний підхід до визначення величини витрат виробництва дещо відрізняється від бухгалтерського. Величина витрат втрачених можливостей (альтернативних витрат) - це грошова виручка від найбільш вигідного з усіх альтернативних способів використання ресурсів.
Поряд з явними витратами (зовнішніми, грошовими) - витрати на сировину, матеріали, обладнання, робочу силу - існують неявні (внутрішні,) - вартість витратних ресурсів, які є власністю фірми: оплата праці підприємця, відсоток на вкладений капітал.
Явні витрати (бухгалтерські) відповідають витратам наших вітчизняних підприємств і включають: вартість сировини, матеріалів, комплектуючих, палива, енергії, амортизацію, зарплату з відрахуваннями у позабюджетні фонди, адміністративні витрати. Неявні витрати (витрати втрачених можливостей) - це ті доходи, які могли бути отримані з власних ресурсів, якщо б їх представити за плату, встановлену ринком іншим користувачам.
В узагальненому вигляді внутрішні витрати являють собою дохід на власний додатково використовуваний ресурс (капітал, землю, працю, як якщо б грошові кошти були вкладені в банк, земля здана в оренду і приносить ренту і т.д.) і нормальний прибуток (вона включає в себе зарплату і винагороду підприємця, як якщо б він працював за наймом. Підприємці насправді несуть ці витрати, але в неявній, в не грошовій формі, що дозволяє включати їх в економічні витрати.
Економічні витрати = Бухгалтерські витрати + Неявні витрати
Поняття <економічні> є загальноприйнятим; бухгалтерські обчислюються на практиці при підрахунку реальної суми витрат, оподатковуваного прибутку і т.п. Облік втрачених можливостей є важливою рисою ринкової економіки. Конкретний склад витрат, які можуть бути віднесені на витрати виробництва та обігу, регулюються законодавством практично у всіх країнах. Це пов'язано з особливостями податкової системи, виходячи, з чого виділяють витрати (витрати) за способом відшкодування витрат.
З відшкодування витрат вони поділяються на: 1. Витрати, що підлягають включенню до балансової собівартість розрахункового періоду, що відшкодовуються за рахунок ціни на продукцію, що зменшує оподатковуваний прибуток. 2. Витрати, які не підлягають включенню до балансової собівартість розрахункового періоду, що відшкодовуються за рахунок чистого прибутку (у розпорядженні суб'єкта господарювання), що зменшує прибуток у розпорядженні суб'єкта господарювання - до них відносяться всі наднормативні витрати (на рекламу, представницькі, командировочні, амортизацію, відсотки за кредит ). У залежності від того, в якому структурному ланці були здійснені ті чи інші витрати, виділяють витрати на рівні цеху (ділянки) - цехова собівартість, на рівні підприємства (фірми) - виробнича собівартість, а з урахуванням витрат по реалізації продукції повну (збутову) собівартість . Під структурою собівартості продукції (робіт, послуг) розуміється поелементний склад витрат у загальній вартості витрат, ті, питома всі різних елементів витрат на виробництво продукції. Їх структура формується під впливом різних факторів: характеру виробленої продукції і споживаних матеріально-сировинних ресурсів, технічного рівня виробництва, форм організації та розміщення, умов постачання і збуту.
За способом прорахунку собівартість поділяється на планову, нормативну і фактичну.
Планова собівартість визначається за плановими нормами витрат і плановим цінами і тарифами.
Нормативна собівартість визначається за нормами витрат, чинним на початок розрахункового періоду і за діючими на початок періоду цінами.
Фактична собівартість відображає сформовані в розрахунковому періоді витрати на виробництво і збут.
У процесі виробництва продукції (робіт, послуг), господарюючі суб'єкти несуть численні витрати, для того щоб правильно враховувати, планувати і аналізувати витрати, використовуються різні методи класифікації витрат за тими або іншими ознаками.
Класифікація витрат на виробництво і реалізацію - це систематизація і групування витрат за ознаками.
За методами планування, обліку і розподілу витрати класифікуються за економічними елементами - кошторисний розріз витрат, і за місцем здійснення витрат - угруповання за статтями калькуляції.
Класифікація витрат за економічними елементами грунтується на ознаці економічної однорідності витрат виробництва, яка визначається функціональною роллю окремих витрат у процесі виробництва. Групування за економічними елементами відбиває витрати, які розподіляються за видами, що характеризує їхній економічний зміст, їх природне призначення. це угруповання використовується при складанні кошторису витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).
Вона включає в себе наступні економічні елементи: 1. Сировина, основні матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби (за вирахуванням зворотних відходів, які в подальшому можуть бути використані).
2. Допоміжні та інші матеріали;
3. Паливо зі сторони;
4. Енергія зі сторони;
5. Зарплата основна і додаткова;
6. Нарахування на зарплату (пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд медичного страхування, фонд зайнятості населення);
7. Амортизація основних фондів;
8. Інші грошові витрати (оплата послуг транспорту, відряджень, оплата канцтоварів).
В основу класифікації витрат за статтями калькуляції (витрат) покладено ознака економічного призначення витрат, який є специфічним для окремих галузей економіки. Виявлення призначення витрати необхідно, щоб визначити економічну доцільність тих чи інших витрат. Дане угрупування вказує на місце і мету виникнення тих чи інших витрат.
При групуванні витрат за статтями калькуляції витрати об'єднуються за напрямами їх використання, за місцем їх виникнення. Класифікація витрат за статтями калькуляції дозволяє визначити собівартість одиниці продукції, розподілити витрати по асортиментних групах, встановити обсяг витрат по кожному виду робіт, виробничим підрозділам, апарату управління, виявити резерви зниження витрат. Калькуляційний принцип угруповання витрат лежить в основі побудови плану рахунків бухобліку в усіх галузях народного господарства нашої жнив і за кордоном. Звітність складається і аналізується в основному за статтями витрат.
Дане угрупування включає в себе наступні статті витрат:
1. Сировина і основні матеріали;
2. Зворотні відходи (віднімаються);
3. Покупні напівфабрикати та комплектуючі, послуги сторонніх організацій;
4. Паливо і енергія на технологічні цілі;
5. Основна зарплата виробничих робітників;
6. Додаткова зарплата виробничих робітників;
7. Нарахування на зарплату виробничих робітників;
8. Витрати з утримання та експлуатації обладнання;
9. Витрати на освоєння та підготовку нового виробництва;
10. Загальновиробничі витрати (цехові);
11. Загальногосподарські витрати;
12. Втрати від браку (якщо є);
13. Позавиробничі витрати.
Перші сім статей витрат здійснюються безпосередньо на робочому місці і прямо відносяться на собівартість конкретного виду продукції (робіт, послуг). Всі інші є комплексними, які збирають витрати з обслуговування і управління виробництвом. Витрати з утримання та експлуатації устаткування включають витрати на технічне обслуговування машин і механізмів, витрати на поточний і капітальний ремонт обладнання, цехового транспорту та інструментів, амортизацію основних фондів, закріплених за цехами, та ін
У «Витрати на підготовку і освоєння нового виробництва) входять витрати некапітального характеру: вдосконалення технології, переналагодження обладнання, виготовлення спеціального устаткування і оснащення і т.д.
До складу цехових витрат включаються витрати на управління цехів основного виробництва: зарплата на амортизацію, поточний ремонт, опалення, освітлення, прибирання будинків та цехових приміщень, знос інвентарю загальноцехового призначення, та ін
Загальногосподарські витрати включають витрати з обслуговування та управління загальногосподарських потреб: апарату управління, зміст будівля, території, транспорту, обчислювального центру та інших, що мають загальногосподарського призначення.
Позавиробничі (комерційні) витрати включають витрати, пов'язані з реалізацією продукції (розфасовка, упаковка, відвантаження, реклама, маркетингові дослідження, комісійні, зберігання, транспортування), а також різного роду відрахування та платежі.
За способом віднесення витрат на собівартість вони діляться на прямі і непрямі.
Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом певного виду продукції (робіт, послуг) і можуть бути враховані у собівартості даного виду продукції (робіт, послуг) (сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, зарплата верстатників та ін.)
Непрямі витрати пов'язані з випуском декількох видів продукції (робіт, послуг) і розподіляються між ними пропорційно будь-якою ознакою (обраною базі), що має бути відображене в обліковій політиці (енергія, паливо, загальногосподарські витрати, загальновиробничі витрати, позавиробничі витрати). За складом витрати діляться на прості і комплексні.
Прості витрати складаються з одного економічного елемента (сировина, матеріали, зарплата, знос і т.п.).
Комплексні витрати складаються з декількох різнорідних економічних елементів (витрати по утриманню та експлуатації обладнання, транспортно-заготівельні витрати, позавиробничі). За роллю в процесі виробництва (за характером зв'язку з процесом виробництва) витрати діляться на основні і накладні.
Основні витрати безпосередньо пов'язані з випуском, формують створюваний продукт, становлять його фізичну основу (сировина, матеріали, напівфабрикати, зарплата).
Накладні витрати пов'язані з обслуговуванням та управлінням виробництва: утримання устаткування, транспорту, цехового загальнозаводського персоналу, і т.п.
Основним завданням визначення собівартості є встановлення оптимального рівня витрат, виявлення резервів економії. Угрупування витрат за економічними елементами відображається у кошторисі витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). У кошторисі збираються витрати по спільності економічного змісту. Наприклад, по елементу «Зарплата основна і додаткова" показується весь фонд оплати праці незалежно від того, якої категорії працівників він призначений.
Кошторис витрат на виробництво і реалізацію виступає зведеним узагальнюючим документом. На підставі кошторису встановлюються загальні витрати на виробництво і реалізацію (для цього всі витрати по виробництву підсумовуються, сума показує загальний підсумок витрат на виробництво і реалізацію. До кошторису витрат включаються витрати всіх підрозділів. Кошторис витрат складається без внутрішньозаводського обороту, тобто в неї не включається вартість продукції власного виробництва.
За кошторисом витрат обчислюється собівартість валової, товарної і реалізованої продукції, зміна залишку незавершеного виробництва, списуються витрати на невиробничі рахунки, встановлюється прибуток (або збиток) реалізованої продукції і витрати на один карбованець товарної продукції. Кошторисний розріз витрат дозволяє визначити загальний обсяг споживаних видів ресурсів, визначає потребу в оборотних коштах.
Для визначення собівартості валової продукції необхідно з суми витрат по кошторису відняти витрати на виконання робіт і послуг, не включаються до валової продукції (витрати, пов'язані з обслуговуванням, побутових потреб; витрати на капітальне будівництво; збитки від стихійних лих) і врахувати зміни витрат майбутніх періодів.
При розрахунку собівартості товарної продукції собівартість валової продукції збільшується на комерційні (позавиробничі) витрати і коригується на зміну незавершеного виробництва.
Собівартість реалізованої продукції визначається шляхом коригування собівартості товарної продукції на зміну готової продукції на складі.
Втрати від шлюбу не плануються, вони включаються у фактичну собівартість.
3. Необхідність і шляхи зниження собівартості продукції тваринництва
Систематичне зниження витрат - основний засіб підвищення прибутковості функціонування підприємства. В умовах вільної конкуренції ціна продукції, виробленої підприємствами (фірмами), вирівнюється автоматично під впливом законів ринкового ціноутворення. У той же час кожен підприємець прагне до одержання максимально можливого прибутку. І тут крім чинників збільшення обсягу виробництва продукції, просування її на незаповнені ринки невблаганно висувається проблема зниження витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції, зниження витрат виробництва.
У традиційному уявленні найважливішими шляхами зниження витрат є економія всіх видів ресурсів, споживаних у виробництві: трудових та матеріальних. Значну частку в структурі витрат виробництва займає оплата праці (у промисловості Росії - 13-14%, розвитих країн - 20-25%). Тому актуальна задача зниження трудомісткості що випускається продукції, росту продуктивності праці, скорочення чисельності адміністративно-обслуговуючого персоналу.
Зниження трудомісткості продукції, росту продуктивності праці можна досягнути різними способами. Найбільш ефективні з них - механізація та автоматизація виробництва, розробка і застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. Проте одні заходи щодо удосконалювання застосовуваної техніки і технології не дадуть належної віддачі без поліпшення організації виробництва і праці. Нерідко підприємства здобувають або беруть під оренду дороге устаткування, не підготувавшись до його використання. У результаті коефіцієнт використання такого устаткування дуже низький, а витрачені на його придбання засобу не приносять очікуваного результату. Важливе значення для підвищення продуктивності праці має належна його організація підготовка робочого місця, повне його завантаження, застосування передових методів і прийомів праці й ін
Матеріальні ресурси займають до 3 / 5 у структурі витрат на виробництво продукції. Звідси зрозуміло значення економії цих ресурсів раціонального їх використання. На перший план тут виступає застосування ресурсозберігаючих технологічних процесів. Важливо й підвищення вимогливості і повсюдне застосування вхідного контролю за якістю надходять від постачальників сировини і матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів.
Скорочення витрат по амортизації основних виробничих фондів можна досягти шляхом кращого використання цих фондів, максимального їхній завантаження.
На закордонних фірмах розглядаються також такі чинники зниження витрат на виробництво продукції, як визначення і дотримання оптимальної величини партії закуповуваних матеріалів, оптимальної величини серії що запускається у виробництво продукції, рішення питання про те, робити самим або закуповувати в інших виробників окремі компоненти або комплектуючі вироби.
Відомо, що чим більше партія що закуповується сировини і матеріалів, тим більше розмір середньорічного запасу і більше розмір витрат, пов'язаних із складуванням цієї сировини, матеріалів (орендна плата за, складські приміщення, утрати при тривалому збереженні, утрати, пов'язані з інфляцією, і ін ).
Разом з тим придбання сировини і матеріалів значними партіями має свої переваги. Знижуються витрати, пов'язані з розміщенням замовлення на що одержуються товари, із прийманням цих товарів, контролем за проходженням рахунків і ін Таким чином, виникає задача визначення оптимального розміру що закуповуються сировини і матеріалів. Розрахунок можна звістки по такій приблизною схемою (Табл. 1).
Таблиця 1
Розрахунок оптимального розміру що закуповуються сировини і матеріалів
Показники
Кількість закуповуються на рік партій
1
2
3
4
5
Величина партії
200000
10000
6667
5000
4000
Середньорічний запас, кг
10000
5000
3333
2500
2000
Вартість середньорічного запасу, тис. руб.
100000
50000
33333
25000
20000
Витрати по складуванню, тис. руб. на рік
20000
10000
6667
5000
4000
Витрати по обслуговуванню закупівель, тис. руб. на рік
1250
2500
3750
5000
6250
Всього
Витрати по складуванню й обслуговуванню закупівель, тис. руб. на рік
212500
12500
10417
10000
10250
Дані таблиці свідчать, що оптимальне річне число закупівель у наведеному прикладі дорівнює чотирьом, оскільки сума витрат по складуванню й обслуговуванню закупівель у такому випадку найменша.
Ті ж правила діють і при визначенні оптимального розміру серії що запускається продукції. При виробництві продукції значним числом дрібних серій витрати по складуванню готової продукції будуть мінімальними, проте зростуть витрати на підготовку виробництва. Розрахуємо оптимальний розмір серії запуску (Табл. 2).
Таблиця 2
Розрахунки оптимальної серії запуску.
Показники
Кількість серій
1
2
3
4
5
Величина серії, шт.
300
4500
3000
2250
1800
Середньорічний запас річний продукції, шт.
3375
1688
1125
844
675
Вартість середньорічного запасу, тис. руб.
47250
23632
15750
11816
9450
Витрати по складуванню готової продукції, тис. руб. на рік
11813
5908
3938
2954
2363
Витрати з підготовки виробництва, тис. руб. на рік
3000
6000
9000
12000
15000
Усього:
Витрати по складуванню готової продукції і підготовки виробництва, тис. руб. на рік
14813
11908
12938
14954
17363
Дані таблиці показують, що найбільше оптимальним розміром серії запуску є серія 2 по 4500 штук, оскільки витрати по складуванню готової продукції і підготуванню виробництва в даному випадку становлять мінімальну величину - 11 908 тис. руб. на рік. Звичайно, подібні розрахунки не можна вважати достатньо об'єктивними і точними, проте у визначеному наближенні їх прийняти можна.
У поєднанні з традиційними шляхами зниження витрат на виробництво продукції знову виниклі чинники дозволять у комплексі довести розмір витрат виробництва до оптимального рівня.
4. Механізм впливу реконструкції корівника на зниження собівартості продукції тваринництва (розрахункова частина).
Таблиця 1. Вихідні дані
Показники
До реконструкції
Після реконструкції
Потужність об'єкта, корів
200
228
Річний вихід продукції
1. Валова
а) в натуральному вираженні, ц
5800
7290
молоко
5600
6840
м'ясо вибракуваних корів в живій масі
200
230
б) у діючих цінах реалізації, тис. р..
3370
4739
2. Товарна в натуральному вираженні, ц
молоко
5600
6840
м'ясо вибракуваних корів в живій масі
200
230
умовне молоко
7200
9024
Собівартість річного виходу продукції, тис. р..
1280
-
Капітальні вкладення, тис. р..
290
400
Чисельність обслуговуючого персоналу, чол.
12
11
Вартість ремонтного молодняку, тис. р..
-
160

Показником порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень у реконструкцію корівника є мінімум приведених витрат.
Наведені витрати - це сума річних поточних витрат і капітальних вкладень у розрахунку на рік, обчислених шляхом множення їх на нормативний коефіцієнт економічної ефективності.
Розраховують їх за формулою
Пз = С + Ен * К,
Пз = 1280 +0,12 * 290 = 1314,8 - до реконструкції,
Пз = 2510 +0,12 * 400 = 2558 - після реконструкції.
Де Пз - приведені витрати, тис. р..
С - собівартість виробленого молока, тис. р..
Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності, Ен = 0,12
К - капітальні вкладення в реконструкцію корівника, тис. р..
Щоб розрахувати суму приведених витрат, необхідно визначити собівартість виробленої продукції, а потім зробити поелементний розрахунок витрат, що становлять собівартість продукції.
Собівартість визначають шляхом обчислення грошових витрат за елементами, пов'язаним з виробництвом і реалізацією даного виду продукції, з наступним розподілом суми витрат на валовий вихід продукції.
Для виконання завдання становлять зведений кошторис і визначають структуру виробничих витрат (табл. 2). Зведений кошторис формується поелементно з використанням даних табл. 3 і 6 методичними рекомендаціями.

Таблиця 2
Зведений кошторис та структура витрат
Статті витрат
Сума, тис. р..
Структура,%
1
2
3
Вартість кормів і підстилки
589,713
20,342
Заробітна плата з нарахуваннями
364,491
12,572
Вартість енергоресурсів
210,388
7,257
Спецодяг та малоцінний інвентар
10,836
0,374
Амортизаційні відрахування
117,15
4,041
Поточний ремонт
11,862
0,409
Транспортні витрати
897,573
30,961
Медикаменти та деззасоби
3,834
0,132
Вартість ремонтного молодняку
-
-
Інші основні витрати
220,585
7,609
Разом основних витрат
2205,847
76,089
Загальновиробничі і загальногосподарські витрати
83,896
2,894
Всього основних і накладних витрат
2899,028
100
Вартість побічної продукції (гною)
388,700
13,408
Всього витрат без вартості побічної продукції
2510,328
86,592
Таблиця 3
Вартість кормів і підстилки
Корми
Вартість одиниці корму, р.
Витрата кормів, ц
Вартість кормів та підстилки, р.
Сіно
30,5
2325,6
70930,8
Силос
18,2
11046,6
201048,12
Коренеплоди
50,8
1162,8
59070,24
Зелений корм
12,6
10032
126403,2
Сінаж
15,4
2325,6
35814,24
Солома
8,4
1162,8
9767,52
Комбікорм
55,4
1564,6
86678,84
Разом
191,3
29620
589712,96

Таблиця 4
Чисельність працівників і річний фонд заробітної плати по фермі
Категорія працівників
Тарифний розряд
Місячна заробітна плата працівника, р.
Річний фонд зарплати 1 працівника, р.
Кількість обслуговуючого персоналу, чол.
Загальний річний фонд зарплати, р.
Тарифна ставка або посадовий оклад
Тарифна ставка або посадовий оклад з урахуванням 20% надбавки за продукцію і 25% районного коефіцієнта
1
2
3
4
5
6
Оператор машинного доїння
4-й
1676,164
29165,256
2
58330,512
Оператор по догляду за тваринами
4-й
1517,186
26399,04
2
52798,08
Механізатор з роздачі кормів і прибирання гною
4-й
1517,186
26399,04
1
26399,04
Оператор зі штучного осіменіння
4-й
1676,164
29165,256
1
29165,256
Слюсар
-
1467,016
22005,24
1
22005,24
Оператор по ветобслуговуванню тварин
-
1467,016
25526,076
1
25526,076
Лаборант
-
1522
22830
1
22830
Обліковець
-
1522
22830
1
22830
Підмінних
4-й
1676,164
29165,256
1
29165,256
Разом
Х
Х
Х
Х
289049,46
Всього з відрахуваннями 26,1%
-
-
-
-
364491,36
Примітка. 20% надбавки за продукцію до окладу нараховують тільки операторам, механізаторові та підмінних.

Таблиця 5
Дані для розрахунку енергоресурсів
Енергоресурси
Кількість (з розрахунку на все поголів'я)
Вартість одиниці, р.
Вартість енергоресурсів, р.
Вода, м ^ 3
10585
3,5
37047,5
Стоки, м ^ 3
1496,5
3,1
4639,15
Електроенергія, кВт * год
140202
0,88
123377,76
Мазут, т
50,36
900
45324
Разом
152333,86
907,48
210388,41
Поелементний розрахунок витрат, що становлять собівартість і перерахованих в табл. 2, здійснюється в наступному порядку. Розрахунок заробітної плати наводиться в табл. 4.
При розрахунку витрат на виробничий інвентар виходять з того, що в будівлі передбачено 11 чоловік, вартість одного комплекту спецодягу становить 500 р., А вартість малоцінного інвентарю - 5336 р. Отже: 11 * 500 +5336 = 10836 р.
Таблиця 6
Дані для розрахунку транспортних витрат
Вид вантажу
Відстань. Км
Вартість 1 т / км вантажу, р.
Витрата кормів, ц
Транспортні витрати, р.
Сінаж
2
5,1
2325,6
23721,12
Сіно
15
4,8
2325,6
167443,2
Солома
12
4,8
1162,8
66977,28
Силос
2
6
11046,6
132559,2
Коренеплоди
3
5,8
1162,8
20232,72
Комбікорм
30
6,2
1564,6
291015,6
Зелені корми
3
6,5
10032
195624
Разом
67
39,2
29620
897573,12
Розрахунок амортизаційних відрахувань (табл. 7). Витрат на поточний ремонт беруть у розмірі 10% від вартості основних фондів. Отже, якщо вартість основних фондів дорівнює 1186,16 тис. р.., То витрати на поточний ремонт: 1186160 * 0,1 = 118616 р.
На основі даних про витрати кормів на все поголів'я (див. табл. 3) і даних про відстань підвезення кормів і вартості 1 ткм їх транспортування (див. табл. 6) визначається обсяг усіх транспортних витрат.
Вартість медикаментів та деззасобів обчислюють виходячи з того, що вартість медикаментів, перев'язувальних засобів і засобів дезінфекції складає в розрахунку на 1 голову 16,82 р. Отже, якщо поголів'я становить 228 голів, то вартість медикаментів та деззасобів: 228 * 16,82 = 3835 р. Інші основні витрати беруться в розмірі 10% від суми всіх названих у табл. 2 основних витрат.
Отже, якщо основні витрати складають 2205846 р., То інші витрати: 2205846 * 0,1 = 220584,6 р.
Загальновиробничі і загальногосподарські витрати визначаються у розмірі 17% від суми основних витрат на амортизацію, поточний ремонт і заробітну плату.
Звідси загальновиробничі і загальногосподарські витрати: 493,503 * 0,17 = 83,896 тис. р.., Тому що сума основних витрат на амортизацію, поточний ремонт і заробітну плату становлять 493503 р.
Розрахунок вартості побічної продукції проводяться виходячи з того, що вихід гною в розрахунку на все поголів'я склав 3887 т, а вартість 1 т гною дорівнює 100 р.
Тоді вартість побічної продукції: 3887 * 100 = 388700 р.
У результаті розрахунків складається калькуляція собівартості молока і м'яса в живій масі за табл. 8.
Наступним етапом розрахунків є визначення техніко-економічних показників реконструкції корівника, що характеризують ефективність капітальних вкладень (табл. 9).

Таблиця 7
Розрахунок амортизаційних відрахувань
Виробничий об'єкт
Вартість основних фондів
Амортизаційні відрахування
всього
в тому числі
норма відрахувань,%
сума відрахувань, тис. р..
будівельно-монтажні роботи
обладнання
будівельно-монтажні роботи
обладнання
будівельно-монтажні роботи
обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
Реконструкція корівника на 228 голів
667
588,932
78,068
8,3
20
48,881
15,614
Жіжесборнік СМЯ 10м; 2шт
136,88
136,88
-
8,5
-
11,635
-
Всього
803,88
725,81
78,068
-
-
60,516
15,614
Залишкова балансова вартість
382,278
302,876
79,402
8,3
20
31,729
15,881
Разом
1186,15
1028,6
157,47
25,1
40
92,245
31,495
До числа найважливіших показників економічної ефективності відноситься зіставлення збільшення виходу валової продукції, прибутку, чистого доходу, економії поточних витрат з величиною капітальних вкладень, що викликали їх. Витрати праці доцільно розподіляти: 75% на молоко і 25% на м'ясо в живій масі. Норма річного робочого часу = 1995 годин (285 днів 7 годин). Сума річної економії від зниження собівартості на 1 тис. н. Капіталовкладень, тис. р.., Розраховується за формулою


Де С1 - собівартість одиниці продукції до реконструкції, тис. р..;
С2 - собівартість одиниці продукції після реконструкції, тис. р..;
К1 - капітальні вкладення до реконструкції, тис. р..;
К2 - капітальні вкладення після реконструкції.
Е = (1280-2510) / (290-400) * 6840 = 76483,635
Таблиця 8
Калькуляція собівартості молока, м'яса в живій масі
Стаття витрат
Молоко
М'ясо в живій масі
за все, р.
на 1 ц, р.
структура,%
за все, р.
на 1 ц, р.
структура,%
Заробітна плата з нарахуваннями
91122
13,32
20,342
273368
1188,56
12,578
Корми і підстилка
147428
21,55
12,573
442285
1922,98
20,341
Енергоресурси
52597
7,69
7,257
157791
686,05
7,257
Амортизаційні відрахування
2928
0,41
0,374
87862
382,00
4,041
Відрахування на поточний ремонт
2965
0,43
0,404
8897
38,68
0,409
Медикаменти та деззасоби
958
0,14
0,409
2876
12,50
0,132
Транспортні витрати
224393
32,81
30,961
628301
2731,74
28,897
Виробничий інвентар
2709
0,40
0,132
8127
35,33
0,374
Вартість ремонтного молодняку
х
х
х
40000
173,91
1,84
Інші основні витрати
55146
8,06
7,609
165439
719,3
7,609
Разом основних витрат
551461
70,62
76,0891
1654385
7192,98
76,089
Загальновиробничі і загальногосподарські витрати
20974
3,07
2,894
62922
273,57
2,894
Всього витрат
724757
10,60
100
2174269
9453,34
100
Вартість побічної продукції
97175
14,21
13,408
291525
1267,5
13,408
Всього витрат без вартості побічної продукції
627582
91,75
86,592
1882746
8185,85
86,592

Таблиця 9
Ефективність капітальних вкладень в реконструкцію корівника
Показники
До реконструкції
Після реконструкції
Результат, (+,-)
1
2
3
4
Потужність об'єктів, корів
200
228
+28
Річний вихід валової продукції, ц
5800
7290
+1490
молоко
5800
6840
+1240
м'ясо в живій масі від вибракованих корів
200
230
+30
Річний вихід валової продукції в цінах реалізації, ти. Р.
3370
4739
+1369
Надій на фуражну корову, кг
28
30
+2
Собівартість річного виходу продукції, тис. р..
1280
2510
+1230
Чистий дохід (+), збиток (-), тис. р..
2090
2229
+139
Капітальні вкладення, тис. р..
290
400
+110
У т. ч. Додаткові
-
-
-
Чисельність персоналу, чол.
12
11
-1
Рівень рентабельності,%
1,63
00,89
-0,74
Термін окупності капітальних вкладень, років

а) загальних
4,41
6,28
+1,87
б) додаткових
-
-
-
Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

а) загальних
0,23
0,16
-0,07
б) додаткових
-
-
-
Питомі капітальні вкладення на 1 голову, р.

а) загальні
1,45
1,75
+0,3
б) додаткові
-
-
-
Виробництво валової продукції на 1 працівника, р.
48333
60750
+12417
Витрати праці основних робітників на 1 ц валової продукції, чел.-ч.

а) молоко
4,27
3,21
-1,06
б) м'ясо в живій масі
119,7
95,41
-24,29
Собівартість 1 ц продукції, р.


а) молокоб) м'ясо в живій масіНаведені витрати, тис. р..

а) загальніб) на одиницю продукціїСума річної економії від зниження собівартості на 1 тис. н. Капіталовкладень, тис. р..Річний економічний ефект, тис. р..Річний економічний ефект розрахувати за формулою

Еф = (1280-2510) / (290-400) * 6840 +139 = 76622,635
де, Vyyc.м. - Обсяг виробленої продукції, виражений в умовному молоці, після реконструкції;
ΔП - приріст прибутку в результаті приросту капітальних вкладень, тис. р..

Висновок
Витрати виробництва - це грошове вираження сукупних витрат живої і суспільної праці на виробництво конкретного виду продукції.
1. Витрати виробництва і реалізації продукції можуть змінюватися залежно від зростання або зниження обсягу виробництва, рівня використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
2. для цілей планування, обліку і калькулювання витрати на виробництво продукції класифікуються по виду виробництва, виду продукції, виду витрат, місцем виникнення витрат.
З. Витрати, що утворюють собівартість продукції, групуються за такими економічними елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів, інші витрати.
4. Найважливіший шлях зниження витрат на виробництво продукції - економія всіх видів ресурсів, споживаних у виробництві - трудових і матеріальних.
Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісна оцінка використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на виробництво і реалізацію.

Список використаної літератури
1. Аврашко Л.Я., Адамчук В.В., Антонова О.В., та ін Економіка підприємства: підручник для вузів; під редакцією проф. Горфінкеля В.Я., проф. Швандара В.А. - 2-е вид., Перероблене і доповнене., М. Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998 - 742с., (565-567);
2. Борисов Є.Ф. Петров А.А. Економіка, довідник 2-е видання, М.: «Фінанси та статистика», 1998.;
3. Горфинкель В.Я., Швандер В.А. Економіка організацій (підприємства): підручник для вузів, М. ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 608с., (369-386);
4. Горфинкель В. Я. Купряков Є.М. Економіка підприємства: підручник для вузів, М.: «Банки і біржі»; БНТІ, 1996.;
5. ГК РФ, 1 та 2 частини;
6. Львів Д.С. Розвиток економіки Росії і завдання економічної науки. М.: Економіка, 1999.;
7. НК РФ, 1 та 2 частини;
8. Сергєєв І.В., Верітешнікова І.І. Економіка організацій (підприємств), підручник 3-є видання, перероблене і доповнене, М:. видавництво «Проспект» 2005, - 560с.;
9. Сергєєв І.В. Економіка організацій (підприємств) Навчальний посібник - 3-е видання, перероблене і доповнене, М:. «Фінанси та статистика» 2006 - 576с.;
10. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: навчальний посібник 2-ге видання, перероблене і доповнене, М:. «Фінанси та статистика», 2002.;
11. Сергєєв І.В., Верітешнікова І.І. Економіка підприємства: навчальний посібник 2-ге видання перероблене і доповнене, М.: «Фінанси та статистика», 2002.;
12. Раицкий К.А. Сталий розвиток економіки. Журнал «Бізнес Академія», 2002.;
13. Раицкий К.А. Економіка організації (підприємства): підручник - 4-е видання перероблене і доповнене. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2003 - 1012с., (603-665);
14. Філатов О.К., Рябова Є.В., М.: «Фінанси та статистика» - 2005-512с.
15. Чуєв І.М., Чечевицина Л.М. Економіка підприємства: підручник - К.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2003 - 416с., (208-221).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
294.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Витрати виробництва і собівартість продукції тваринництва сільськогосподарської організації
Витрати виробництва і собівартість продукції
Витрати виробництва і собівартість продукції 2
Собівартість сільськогосподарської продукції
Витрати і собівартість продукції
Собівартість і витрати виробництва
Витрати і собівартість продукції підприємства ВАТ Корпорація РОСК р Санкт Петербург
Ціна у сфері виробництва сільськогосподарської продукції
Втрати виробництва і собівартість продукції
© Усі права захищені
написати до нас