Виручка від реалізації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Російський Новий Університет
(РосНОУ)
Реферат з курсу «фінанси підприємства» на тему:
Виручка від реалізації
Виконав студент IV курсу
економічного факультету
групи ЕД-142:

Перевірив:
м. Москва 2002 г.
ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
РОЗДІЛ 1: ПОНЯТТЯ ВИРУЧКИ. ВИДИ. МЕТОДИ ВІДБИТТЯ.
ВИКОРИСТАННЯ ВИРУЧКИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
1.1. ПОНЯТТЯ ВИРУЧКИ ВІД Релізація ПРОДУКЦІЇ І ЗАГАЛЬНОЇ ВИРУЧКИ ПІДПРИЄМСТВА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. МЕТОДИ ВІДБИТТЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ВИРУЧКИ ВІД
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4. ВИКОРИСТАННЯ ВИРУЧКИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
РОЗДІЛ 2: ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1. ТЕРМІНИ ПЛАНУВАННЯ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
2.2. РОЗРАХУНОК ПЛАНОВОЇ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ) ..
2.2.1. МЕТОД ПРЯМОГО РАХУНКУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...
2.2.2. РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
РОЗДІЛ 3: Аналіз взаємозв'язку ВИРУЧКИ І ПРИБУТКУ ... ... ....
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ВСТУП
У процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг створюється нова вартість, яка визначається сумою виручки від реалізації.
Виручка від реалізації є основним джерелом відшкодування витрачених на виробництво продукції (робіт, послуг) коштів, формування фондів грошових коштів, її своєчасне надходження забезпечує безперервність кругообігу коштів, безперебійність процесу діяльності підприємства. Несвоєчасне надходження виручки тягне перебої в діяльності, зниження прибутку, порушення договірних зобов'язань, штрафні санкції.
Використання виручки відображає початковий етап розподільних процесів. З отриманої виручки підприємство відшкодовує матеріальні витрати на сировину, матеріали, паливо, електроенергію, інші предмети праці, а також надані підприємству послуги. Подальший розподіл виручки пов'язано з формуванням амортизаційних відрахувань як джерела відтворення основних фондів і нематеріальних активів. Частина, що залишилася виручки - це валовий дохід або новостворена вартість, яка спрямовується на оплату праці та формування прибутку підприємства, а також на відрахування в позабюджетні фонди, податки (крім податку на прибуток), інші обов'язкові платежі.
РОЗДІЛ 1: ПОНЯТТЯ ВИРУЧКИ. ВИДИ. МЕТОДИ ВІДБИТТЯ.
1.1. ПОНЯТТЯ ВИРУЧКИ ВІД Релізація ПРОДУКЦІЇ і загальної виручки підприємства
Виручка являє собою сукупність грошових надходжень за певний період від результатів діяльності підприємства, і є основним джерелом формування його власних фінансових ресурсів. При цьому діяльність підприємства можна характеризувати в кількох напрямках:
1. виручка від основної діяльності, що надходить від реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг);
2. виручка від інвестиційної діяльності, виражена у вигляді фінансового результату від продажу необоротних активів, реалізації цінних паперів;
3. виручка від фінансової діяльності, що включає результат розміщення серед інвесторів облігацій та акцій підприємства.
Як прийнято в країнах з ринковою системою господарювання, загальна виручка складається з виручки за цими трьома напрямками. Проте основне значення в ній віддається виручці від основної діяльності, що визначає весь сенс існування підприємства.
З метою врахування доходи організації в залежності від їх характеру, умови отримання і напрямів діяльності поділяються на: доходи від звичайних видів діяльності; операційні доходи; позареалізаційні доходи.
Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг.
Операційними доходами є: надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації; надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності; надходження від участі в статутному капіталі інших організацій; прибуток отримана організацією від спільної діяльності; надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів; відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку.
Позареалізаційними доходами є: штрафи, пені, неустойки за порушення договірних зобов'язань; активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування; надходження до відшкодування заподіяних організації збитків; прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році; суми кредиторської і депонентської заборгованості, по яких минув строк позовної давності; курсові різниці; сума дооцінки активів (за винятком необоротних активів); інші позареалізаційні доходи.
Надзвичайними доходами вважаються надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.): страхове відшкодування, вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання не придатних до відновлення і подальшого використання активів і т.п .
1.2. МЕТОДИ ВІДБИТТЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Законодавчо закріплені два методи відображення виручки від реалізації продукції:
· З відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) і пред'явленню контрагенту розрахункових документів. Даний метод називається методом нарахування.
· У міру оплати, тобто за фактичним надходженням коштів на грошові рахунки підприємства. Це касовий мето д відображення виручки.
Між цими методами є суттєва різниця.
Моментом реалізації в першому випадку і, отже, освітою виручки вважається дата відвантаження, тобто надходження грошових коштів підприємству за відвантажену продукцію не є чинником визначення виручки. В основі цього методу лежить юридичний принцип переходу прав власності на товар.
Незважаючи на те, що законодавством допускається використання обох методів обліку виручки, в залежності від власного вибору підприємства, використання першого способу в умовах нестабільної економіки може спричинити великі труднощі, тому що при несвоєчасному надходженні грошей від платника, підприємство може мати серйозні фінансові проблеми, пов'язані з неможливістю своєчасної оплати податків, зривом розрахунків з іншими підприємствами, з виникненням ланцюжка власних неплатежів і т.д. Виходом з даної ситуації може стати утворення резервів по сумнівних боргах, що визначається на основі аналізу складу, структури, розміру і динаміки неплатежів за звітний період. Резерв по сумнівних боргах є додатковим джерелом фінансування поточних зобов'язань. Даний метод обліку виручки застосовується у розвинених ринкових країнах, де наявність універсальних фондових і грошових ринків у значній мірі страхує товаровиробників від неплатежів та мінімізує фінансовий ризик.
Виходячи з вищесказаного, в нашій країні доцільніше застосовувати касовий метод, тому що в даному випадку для розрахунку підприємства з бюджетом і позабюджетними фондами є реальна грошова база, отримана в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства від платників.
Касовий метод - визначення виручки за фактичним надходженням коштів на грошові рахунки підприємства - має право використовувати малі підприємства (Типові рекомендації з організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва, затверджені Наказом Міністерства фінансів РФ від 21.12.1998 р. № 68Н). Моментом освіти виручки для цілей оподаткування вважається дата надходження коштів на рахунки підприємства. Такий порядок обліку дозволяє проводити своєчасні розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами, так як під нараховані податки і платежі є реальний грошовий джерело. При авансових розрахунках за відвантажену продукцію загальний розмір грошових коштів не співпадає з фактичною реалізацією, тому що гроші надійшли на основі передоплати, а продукція може бути не тільки не відвантажена, але навіть і не зроблена.
Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції законодавчо проводяться тільки в режимі нарахування.
Таким чином, оскільки витрати і виручка підприємства вважаються за різними методиками, виникає невідповідність витрат і надходження грошових коштів у часі. Наприклад, продукція може бути зроблена, а грошові кошти за неї ще не надійшли, або навпаки у разі авансових розрахунків і надходження грошей у формі передоплати за відвантажену продукцію, сама продукція може бути не тільки не відвантажена, але й навіть не проведена. Це створює певні проблеми при аналізі основних фінансових показників діяльності підприємства.
Реалізацією продукції і надходженням виручки на грошові рахунки підприємства завершується остання стадія кругообігу коштів підприємства, в якій товарна вартість знову перетворюється на грошову.
1.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ.
На величину виручки від реалізації продукції, робіт, послуг впливають наступні чинники, безпосередньо залежні від діяльності підприємства:
- У сфері виробництва: обсяг виробництва, його структура, асортимент продукції, що випускається, її якість і конкурентоспроможність, ритмічність виробництва;
- У сфері обігу: рівень застосовуваних цін, ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення платіжних документів, дотримання договірних умов, що застосовуються форми розрахунків.
До числа факторів, що не залежать від діяльності підприємства, можна віднести порушення договірних умов постачання підприємству матеріально-технічних ресурсів, перебої в роботі транспорту, несвоєчасна оплата продукції внаслідок неплатоспроможності покупця.
У ринковій економіці провідне місце набуває рівень відпускних цін. Якщо в ціну продукції не закладений певний рівень рентабельності, то на кожній наступній стадії кругообігу капіталу підприємство буде мати все меншими коштами, що в кінцевому підсумку позначиться і на обсягах виробництва, і на фінансовому стані підприємства. У той же час в умовах конкуренції іноді припустимо застосовувати збиткові ціни для завоювання нових ринків збуту, витіснення конкуруючих фірм і залучення нових споживачів. Підприємство з метою впровадження на нові ринки іноді свідомо йде на зниження виручки від реалізації продукції, щоб у подальшому компенсувати втрати за рахунок переорієнтації попиту на свою продукцію.
Після проведення в Україні ринкових реформ підприємства в основному застосовують вільні ціни, величина яких визначається попитом і пропозицією. У цих умовах зросло значення маркетингових і рекламних служб підприємства.
Однак для вузького кола товарів, вироблених так званими природними монополіями, використовується державне регулювання цін. Регульовані ціни на продукцію базових галузей (енергоносії, транспорт і т.п.) покликані надавати стримуючий вплив на зростання витрат інших галузей, а також дають можливість управління інфляційними процесами на макрорівні.
Вільні (ринкові) ціни встановлюються в залежності від попиту на продукцію на ринку, визначаються безпосередньо самим підприємством. Вони можуть змінюватися на одну і ту ж продукцію в залежності від обсягу продажів або від умов оплати. Як правило, чим більший об'єм продажів припадає на одного споживача, тим нижче відпускна ціна одиниці продукції. Застосування більш низьких цін дозволяє підприємству зацікавити «вигідної» споживача у своїй продукції та за рахунок більшого обсягу виручки вирішувати свої виробничі та фінансові питання. Істотне значення мають і умови продажів. Чим швидше настає оплата відповідно до укладених договорів, тим швидше підприємство здатне залучити кошти в господарський оборот і отримати додаткові переваги, а також знизити ймовірність неплатежів.
Тому реалізація за зниженими цінами за умови передоплати або оплати за фактом відвантаження для підприємства часто виглядає краще, ніж, наприклад, відвантаження продукції за вищими цінами, але на умовах її оплати в міру реалізації.
Крім того, якщо підприємство не має пільги у вигляді повного звільнення від сплати непрямих податків, то ця група податків закладається в ціну товарів і відповідно надходить на грошові рахунки підприємства разом з виручкою за реалізовану продукцію. Непрямі податки не входять до складу виручки від реалізації продукції і враховуються окремо. При визначенні бази оподаткування по деяких податках (наприклад, з податку на реалізацію ПММ) такий непрямий податок, як акциз, включається до складу виручки або, наприклад, податок на користувачів автодоріг, тобто для податкового обліку допустимо різне тлумачення складу виручки, оскільки це передбачено чинним законодавством і служить практичним цілям для правильного обчислення окремих податків.
1.4. ВИКОРИСТАННЯ ВИРУЧКИ.
Якщо надходження виручки на грошові рахунки підприємства - завершення кругообігу коштів, то її використання являє собою, як початок нового кругообігу, так і стадію розподільних процесів, при якій формується дохідна база бюджетів різних рівнів і забезпечуються тим самим загальнодержавні інтереси, а також утворюються власні фінансові ресурси підприємства.
Виручка, що надійшла на рахунки підприємства, використовується в першу чергу на оплату рахунків постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, запасних частин для ремонту, палива, енергії. З виручки виплачується заробітна плата, відшкодовується знос основних фондів, формується прибуток підприємства.
Напрямки використання виручки показані на схемі.
Схема: Напрямки використання виручки.

Виручка від реалізації

Непрямі податки

Матеріальні витрати
Валовий дохід

ПДВ

Акцизи

Інші податки
Заробітна плата і відрахування

Прибуток

Податки, зараховують на фінансовий результат

Чистий прибуток

Податки, які сплачуються за рахунок чистого прибутку

Дивіденди

Залишок чистого прибутку, що підлягає розподілу відповідно до соціально-виробничою політикою підприємства
Грошові кошти, що надходять за реалізаційну продукцію


РОЗДІЛ 2: ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ.
2.1. ТЕРМІНИ ПЛАНУВАННЯ
У процесі фінансово-господарської діяльності фінансові служби підприємства можуть здійснювати планування виручки на майбутній рік, квартал і оперативно.
Річне планування виручки ефективно при стабільній економічній ситуації. В умовах нестабільності, коли співвідношення попиту і пропозиції підтверджено важко прогнозованим змінам і законодавчо встановлені правила поведінки юридичних осіб постійно змінюються, річне планування утруднене і не є об'єктивним орієнтиром для підприємства. У такій ситуації більш доцільно поквартальне планування.
Оперативне планування виручки використовується для контролю за своєчасністю надходження грошей за відвантажену продукцію на грошові рахунки підприємства.
2.2. Розрахунок Плановою виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства.
Для визначення виручки від реалізації продукції необхідно знати обсяг реалізації продукції в діючих цінах без ПДВ, акцизів, торгових і збутових знижок та експортних тарифів для експортованої продукції.
Виручка від виконаних робіт і наданих послуг визначається виходячи з обсягу продукції і відповідних цін і тарифів.
2.2.1. МЕТОД ПРЯМОГО РАХУНКУ.
Метод прямого рахунку заснований на гарантованому попиті. Передбачається, що весь обсяг виробленої продукції припадає на попередньо оформлений пакет замовлень. Це найбільш вірогідний спосіб планування виручки, коли план випуску і об'єм реалізації продукції заздалегідь ув'язані із споживчим попитом, відомі необхідний асортимент і структура випуску продукції, встановлені відповідні ціни, тоді виручку від реалізації можна визначити за формулою:
В = Р * Ц,
де В - виручка від реалізації продукції,
Р - обсяг порівнянної реалізованої продукції,
Ц - ціна одиниці реалізованої продукції.
Як правило, в умовах ринкових відносин більшість підприємств не має гарантованого попиту на весь обсяг виробленої продукції. Для оптимізації витрат і зростання фінансових результатів підприємство має докладати зусиль для збільшення випуску продукції, розширення його асортименту, виробництва принципово нових за споживчим якостям товарів. Крім того, у свою чергу кількість проданих товарів буде залежати і від рівня ціни, причому ця залежність на практиці може бути еластичною, нееластичною і одиничною з відповідними коефіцієнтами еластичності (К е): у першому випадку він більше одиниці, в другому менше, у третьому дорівнює одиниці.
Фізичний сенс цих коефіцієнтів полягає в тому, що при К е> 1 зміна ціни на 1% призводить до зміни попиту більш ніж на 1%; при К е = 1 зміна ціни на 1% приносить 1% зміни величини попиту; при К е < 1 зміна ціни на 1% призводить до зміни попиту менш ніж на 1%.
Ступінь еластичності по-різному впливає на шукану величину. Наприклад, при еластичному попиті (До е.> 1) В при зниженні ціни росте, а при нееластичному (До е. <1) падає, тому що втрати від зниження ціни не компенсуються приростом величини попиту. При одиничній еластичності У не змінюється, оскільки зниження ціни повністю компенсується відповідним зростанням величини попиту.
Характер зміни виручки в залежності від зміни ціни і попиту можна показати у вигляді графіка.
Ц

Ц 1 A (Ц 1, Р 1)
Ц 2 B (Ц 2, Р 2)
Ц 3 C (Ц 3, Р 3)

О Р 1 Р 2 Р 3 Р
В - виручка від реалізації продукції,
Р - обсяг порівнянної реалізованої продукції,
Ц - ціна одиниці реалізованої продукції
Графік показує, що виручка за ціною Ц 1 являє собою площу прямокутника ОЦ 1 АР 1 і характеризує еластичний попит, тобто при зниженні ціни виторг зростає. Прямокутник ОЦ 2 ВР 2 відповідає нейтральній еластичності попиту, в залежності від зміни ціни, виручка в даній області зміни ціни не змінюється. Прямокутник ОЦ 3 СР 3 відображає умови нееластичність попиту. У цьому випадку зниження ціни призведе до зменшення виручки.
Оскільки на зміну величини У по-різному впливає характер попиту, у зв'язку з цим практичний інтерес представляє графічну побудову залежності виручки від зміни ціни при певній функції попиту. Припустимо, попит знижується в залежності від ціни. Отримаємо наступний графік:
У
У к
Ц до Ц
Графік показує, що виручка від реалізації продукції до певного збільшення обсягу його реалізації зростає при зниженні ціни (еластичний попит), але після досягнення критичного обсягу (В к) починає знижуватися. На першій стадії зниження ціни може дати ефект в зростанні виручки, але після досягнення критичної точки підприємство почне втрачати в виручці за реалізовану продукцію. У політиці цін це необхідно враховувати, щоб не втратити можливі доходи.
1.2.1.РАСЧЕТНИЙ МЕТОД
В умовах нестабільного попиту на продукцію, що випускається підприємством продукцію для планування виручки також застосовується розрахунковий метод, основою якого є обсяг реалізованої продукції, коректований на вхідні і вихідні залишки. Планування виручки від реалізації продукції, здійснюється за аналогією з плануванням собівартості:
В = Он.г.п.1 + Т Р - Он.г.п.2,
де В - виручка від реалізації продукції,
Он.г.п.1 - нереалізовані залишки готової продукції на початок планованого періоду,
Т Р-товарна продукція, призначена для випуску в планованому періоді,
Он.г.п.2 - нереалізовані залишки готової продукції на кінець планованого періоду.
При плануванні залишків готової продукції на початок планованого періоду підприємство не має вичерпних даних про фактичну величиною залишків, тому в розрахунок приймаються очікувані залишки нереалізованої продукції. Їх вартість в цінах реалізації визначається за допомогою коефіцієнта перерахунку, який дорівнює частці від ділення обсягу продукції в цінах звітного періоду на виробничу собівартість продукції цього періоду. Якщо розглядати касовий метод планування виручки, то очікувані залишки на початок планованого періоду будуть складатися:
· З готової продукції на складі;
· З товарів відвантажених, документи по яких не передані в банк;
· З товарів, термін оплати яких не настав;
· З товарів відвантажених, але неоплачених у строк;
· З товарів, що знаходяться на відповідальному зберіганні у покупців на увазі відмови від акцепту.
Таким чином, сума виручки може значно відрізнятися від вартості відвантаженої продукції.
Можна розглянути докладніше на планування цих факторів, що впливають на своєчасне надходження виручки за вироблену продукцію.
При плануванні залишків нереалізованої продукції на складі виходять, насамперед, з їх фактичної наявності, а в разі відсутності поточних даних - із даних на останню звітну дату, і очікуваного випуску товарної продукції з урахуванням її реалізації відповідно до наявних замовленнями на початок планованого періоду.
Планування залишків товарів, термін оплати яких не настав, проводиться на основі аналізу структури, графіків, способів платежу за укладеними договорами, а також сформованих термінів документообігу для внутрішньоміських і іногородніх розрахунків, а також розрахунків у валюті при веденні зовнішньоекономічної діяльності.
Планування залишків товарів відвантажених, але неоплачених у строк, товарів на відповідальному зберіганні у покупців, товарів відвантажених, документи по яких не передані в банк, спирається на оперативні дані про причини неплатежів і прийняті заходи по їх зменшенню.
Залишки готової продукції на складі на кінець планованого періоду визначаються виходячи з необхідності накопичення для виконання договірних зобов'язань, термін дії яких знаходиться за межами планованого періоду, умов реалізації і інших причин.
При плануванні виторгу з відвантаження нереалізованої продукції вважається тільки готова продукція на складі на початок і кінець планованого періоду.
РОЗДІЛ 3: Аналіз взаємозв'язку ВИРУЧКИ І ПРИБУТКУ.
Поняття виручки і прибутку різні, як за економічним змістом, так і з практичного відображенню. Прибуток в принципі відображає величину виручки за вирахуванням усіх видів витрат. Але не можна сказати, що прибуток від виручки залежить прямо пропорційно, так як існує, так званий ефект операційного важеля.
Ефект операційного важеля полягає в тому, що при зростанні виручки від реалізації, прибуток зростає швидшими темпами, ніж виручка. Цей ефект пояснюється тим, що в структурі витрат присутні постійні витрати.
Ефект розраховується як відношення валової маржі до прибутку.
Е О.Р. = М / П,
де Е О.Р. - ефект операційного важеля; М - валова маржа;
П - прибуток.
Валова маржа являє собою різницю між виручкою і умовно-змінними витратами.
Ефект операційного важеля розраховується в разах або у відсотках і його значення показує на яку величину збільшиться прибуток, якщо виручка збільшиться на 1%.
При збільшенні обсягів виробництва і продажів загальні витрати збільшаться лише за рахунок змінних витрат.
Теоретично, якщо обсяг виробництва і продажів прагне до нескінченності, то відповідно частка постійних витрат у сумі загальних витрат також як і ефект операційного важеля прагнуть до нуля, якого він ніколи не досягне. На практиці обсяг виробництва і продажів обмежений багатьма факторами, такими як максимальний попит, виробничі потужності, трудові ресурси і т.п. Природно, що підприємство, враховуючи всі зазначені фактори, прагне максимізувати прибуток, співвідносячи свої можливості з ідеальною ситуацією.
Практичне застосування ефекту операційного важеля полягає в тому, що навіть знижуючи ціну для збільшення обсягу продажів (за досить вагомою часткою постійних витрат), збільшуючи обсяг виробництва, підприємство отримає вагомий приріст прибутку.
Існує нижня межа виручки від реалізації, відповідний такий виручці, при якій прибуток дорівнює нулю (поріг рентабельності).
Поріг рентабельності = Z пост. / К ВМ,
де Z пост. - постійні витрати; До ВМ = М / В р - коефіцієнт валової маржі; В р - виручка від реалізації.
Звідси можна визначити запас фінансової міцності підприємства:
Запас Ф.П. = В р - Поріг рентабельності

ВИСНОВОК
Виручка від реалізації являє собою цікавий об'єкт для досліджень. У даній роботі була зроблена спроба розкрити економічний зміст, деякі аспекти практичного застосування, планування і розрахунків, пов'язаних з досліджуваним об'єктом. Виручка від реалізації досліджувалася і як джерело формування фондів грошових коштів для різних потреб підприємства і як кінцевий результат діяльності підприємства, тобто досліджувалися етапи кругообігу коштів підприємства.
Як видно, виручка залежить від дуже багатьох факторів, як залежать від підприємства (ступінь можливості впливу теж у свою чергу залежить від багатьох факторів), так і незалежних.
Підкреслена важливість виручки говорить про те, що її несвоєчасне формування та надходження може призвести до несприятливих наслідків для підприємства, аж до фінансової кризи локального рівня.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Фінанси підприємств (підручник), А. Н. Романов; М.; ЮНИТИ-ДАНА; 2002
2. Фінанси фірми; А. М. Ковальова, М. Г. Лапуста; М.; ИНФРА-М; 2002
3. Фінанси фірми. Як розпорядитися ними для її процвітання.; В. М. Глазунов; М.; Економіка; 2002
4. Теорія фінансів підприємства; Д. С. Моляков, Є. І. Шохін; М.; Фінанси і статистика; 2001
5. Фінанси підприємств (Посібник для підготовки до іспиту); Р. Т. Попова, І. М. Самонова; С-П.; ПИТЕР; 2000
6. Лекції з курсу «Фінанси підприємства»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
57.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Виручка від реалізації 2
Виручка від реалізації продукції та порядок її розрахунку
Виручка від реалізації продукції робіт і послуг як основне джерело грошових коштів підприємств
Організація обліку та контролю реалізації готової продукції і аналіз фінансових результатів від реалізації
Доходи від реалізації продукції
Планування прибутку від реалізації продукції
Облік доходів і витрат від реалізації
Менеджер-інноватор від ідеї до її реалізації
Облік фінансового результату від реалізації по оплаті
© Усі права захищені
написати до нас