Виробничі запаси

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Введення
1. Коротка організаційно-економічна характеристика господарства
2. Облік виробничих запасів і його вдосконалення
2.1. Економічний зміст виробничих запасів, оцінка, завдання обліку
2.2. Первинний облік виробничих запасів і його вдосконалення
2.3. Організація складського господарства та облік запасів на складах
2.4. Бухгалтерський облік добрив
2.5. Бухгалтерський облік засобів захисту рослин, тварин і медикаментів
2.6. Бухгалтерський облік палива
2.7. Контроль за збереженням виробничих запасів
2.8. Особливості обліку виробничих запасів в умовах автоматизації (якщо вона є)
Висновки і пропозиції

ВСТУП
Основним завданням бухгалтерського обліку в організаціях є забезпечення численних користувачів економічною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень. Без суворого обліку та контролю неможливо організувати раціональне і економне використання виробничих та трудових ресурсів, запобігти виникненню непродуктивних витрат і втрат, забезпечити збереження матеріальних цінностей організацій. Тваринництво та рослинництво є основними галузями в господарстві, а для отримання гарних результатів і належної якості продукції змушені робити додаткові витрати на виробничі запаси (добрива, засоби захисту тварин і рослин, палива).
Мета моєї курсової вивчити бухгалтерський облік виробничих запасів, взяти участь у заповненні первинних документів з оприбуткування, використання і списання виробничих запасів, відвідати місця зберігання добрив, засобів захисту рослин і тварин, палива, переглянути, як здійснюється контроль за збереженням цих запасів. У процесі роботи дані для складання документів будуть взяті в УКСП радгосп «Бобруйський».

1. КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА
Унітарна комунальне сільськогосподарське підприємство "радгосп Бобруйський" Бобруйського району Могильовської області розташований в 15км. від районного центру міста Бобруйська. Центром УКСП "радгосп Бобруйський" є село Горбацевічі.
Відповідно до програми вдосконалення АПК Бобруйського району та на підставі Рішення Бобруйського виконавчого комітету № 12-46 від 17 грудня 2003 року була проведена реорганізація УКСП "радгосп Дойнічево" і УКСП "радгосп Петровичі" шляхом приєднання до УКСП "радгосп Бобруйський". На підставі рішення № 3-6 від 11 березня 2004 року була проведена реорганізація УКСП "радгосп Осове" шляхом приєднання до УКСП "радгосп Бобруйський" та відповідно до рішення № 5-3 від 12 травня 2005 року було передано на баланс УКСП "радгосп Бобруйський" майно "колгоспу Горохівський". Загальна земельна площа господарства становить 18508га. з них 17384га. сільськогосподарських угідь і 8111га. ріллі.
До складу УКСП "радгосп Бобруйський" входять 5 виробничих ділянок з рослинництва та 11 тваринницьких ферм, з них 2 комплекси з відгодівлі ВРХ. Основною "виробничий профіль" господарства - це виробництво: молока, вирощування і відгодівлю ВРХ, вирощування зернових і створення кормової бази для утримання ВРХ. Основними споживачами продукції УКСП "радгосп Бобруйський" є підприємства споживкооперації та переробки міста Бобруйська, Кіровського, Осиповічського та інших районів Могильовської області. Середньооблікова чисельність становить 480 чоловік.
Виробничі показники діяльності організації непропорційні, що обумовлюється сезонним характером виробництва продукції, заготівель сировини і в цілому діяльності організації.

2.Учет ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
2.1 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ, ОЦІНКА, ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ
Кожне сільськогосподарське підприємство для здійснення виробничого процесу має в своєму розпорядженні необхідні виробничими запасами. Виробничими запасами є предмети праці, на які спрямована праця людини з метою отримання готової продукції. Вони беруть участь тільки в одному виробничому циклі і свою вартість переносять на виготовлену продукцію.
НАПРИКЛАД:
Корми згодовують тваринам, а з тварин одержують молоко, шерсть, тобто вартість цих кормів списується на витрати тваринництва.
За своїм призначенням та використання в процесі виробництва виробничі запаси поділяються на:
· Сировина та матеріали;
· Покупні напівфабрикати;
· Конструкції і деталі;
· Тара і тарні матеріали;
· Добрива;
· Засоби захисту рослин і тварин;
· Паливо;
· Будівельні матеріали;
· Запасні частини;
· Насіння та посадковий матеріал;
· Корми;
· Спецодяг;
· Інструменти та інші матеріали.
До виробничих запасів також відносяться і тварини на вирощуванні та відгодівлі. У процесі виробництва підприємства отримують готову продукцію: зерно, яйця, молоко, овочі. Частини цієї продукції використовується на внутрішньогосподарські потреби (насіння, корми). У результаті цього готова продукція переходить у групу виробничих запасів, а частина, що залишилася використовується як товарна продукція для реалізації з різних каналах. Виробничі запаси та готова продукція складають поточні матеріальні активи підприємства - оборотні кошти.
За способом придбання матеріальні активи поділяються:
· Покупні;
· Власного виробництва.
До покупним відносяться мінеральні добрива, паливо, запасні частини, отрутохімікати, біопрепарати, медикаменти, комбікорми.
До матеріальних активів власного виробництва відносять насіння, корми, тара і тарні матеріали, органічні добрива і так далі.
Основні завдання обліку матеріальних активів:
1. Правильне, своєчасне і достовірне документальне оформлення всіх операцій по заготівлі, придбання та відпуску матеріалів.
2. Правильне визначення собівартості матеріальних активів.
3. Організація контролю за збереженням матеріальних активів у місцях їхнього зберігання та на всіх етапах їх руху.
4. Встановлення контролю за використанням у виробництві технічно відокремлених норм їх витрачання.
5. Прийняття заходів щодо запобігання утворення нестач, розкрадання, втрат і псування.

2.2 ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Сільськогосподарські організації набувають велика кількість виробничих запасів (засоби захисту рослин, мінеральні добрива, нафтопродукти, кормові добавки та ін) у різних постачальників. Первинним документом, па підставі якого оприбутковують продукцію, що надійшла від постачальників, є рахунок-фактура (Ф. № 868). До неї можуть додаватися типові форми: товарно-транспортних накладних та інших документів.
Довіреність (ф.VМ-2) (Додаток 1) має обов'язковий заповнюється корінець. Застосування даної форми звільняє організацію від необхідності вести журнал обліку виданих довіреностей.
Довіреність (ф. № М-2а) використовується при масовому характері отримання цінностей.
Для отримання продукції та матеріалів зі складу постачальника уповноваженій особі (експедитору) видаються довіреності (ф. М-2АІ М-2).
У них повинні бути зазначені, від кого і за якими документами (рахунку, поряд і т. п.) слід отримати цінності, термін дії довіреності. Довіреність підписується керівником та головним бухгалтером сільськогосподарської організації. Експедитор (йди інша особа) зобов'язаний не пізніше наступного дня після отримання цінностей подати до бухгалтерії сільськогосподарської організації товарно-транспортні накладні та інші супровідні документи про здачу отриманих товарно-матеріальних цінностей на склад. Невикористані довіреності повертаються до бухгалтерії не пізніше наступного дня після закінчення їх терміну. У бухгалтерії ведеться їх суворий облік. Вони реєструються в журналі обліку виданих довіреностей (типова міжвідомча форма № МОЗ, або в корінці блокнота доручень).
Термін дії довіреності встановлюється в залежності від можливості одержання та вивозу цінностей, але, як правило, не більше ніж на 15 днів. Доручення на отримання матеріальних цінностей, розрахунки за які здійснюються у порядку планових платежів, допускається видавати на календарний місяць.
При доставці організаціям АПК паливно-мастильних матеріалів в автоцистернах їх маса визначається зважуванням на автомобільних вагах або об'єм-масовим методом. Якщо нафтопродукти розфасовані в тару, то їх масу встановлюють або за трафаретами тари, або зважуванням.
Відповідно до положення про порядок обліку надходження, зберігання та витрачання паливно-мастильних матеріалів, затвердженого постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 15.05.2002 р., № 74 та постановою Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь від 23.08.2002 р., № 24, при вступі в організацію паливно-мастильних матеріалів матеріально відповідальні особи зобов'язані: перевірити перелік надійшли паливно-мастильних матеріалів за кількістю, сортами і марками, зазначеним у супровідних документах постачальника-відправника; а по його закінченні оглянути транспортні реквізити (цистерни) для перевірки повноти даних; своєчасно оприбуткувати надійшли пально-мастильні матеріали.
Пально-мастильні матеріали оприбутковуються на підставі супровідних документів постачальника. Ними можуть бути накладні товарно-транспортні типової форми Т'ГН-1 або спеціалізованої форми Т'П. 1-1 нафту. Якщо при прийманні паливно-мастильних матеріалів виявлено їх недостача, то матеріально відповідальна особа за участю інших членів комісії складає акт про приймання матеріалів, який є підставою для пред'явлення претензії вантажовідправнику.
Пально-мастильні матеріали, отримані в натурі, прибуткують в одиницях маси (кг) Відпустка їх у баки транспортних засобів, тракторів і комбайнів, а також у бочки й іншу тару здійснюється тільки через паливо або маслораздаточниеагрегати. Кількість паливно-мастильних матеріалів, які видаються водіям, механізаторам, вимірюють в одиницях об'єму (л), мастил - в одиницях маси (кг).
Кількість виданих паливно-мастильних матеріалів організації АПК фіксують у лімітно-забірної карті па отримання пального, мастильних матеріалів та продуктів зі складу.
Переміщення продукції і матеріалів з одного складу чи комори на інший склад йди в іншу комору даної організації при систематичному поповненні запасів комор підрозділів і ферм (центральних складів оформляється вимогою-накладною або лімітно-забірної картою на отримання пального, мастильних матеріалів та продуктів зі складу, що виписуються на підставі розпорядження керівника сільськогосподарської організації).
Насіння, добрива, отрутохімікати, доставлені шофером (візником) на нулі, передаються особі, відповідальній за посівні роботи або внесення добрив (агроному бригади, бригадира). Для списання насіння, добрив і отрутохімікатів складаються відповідно акти; на списання насіння і садивного матеріалу, про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та гербіцидів, про використання отрутохімікатів. Акти складаються бригадиром або агрономом після завершення роботи, але не пізніше закінчення місяця і затверджуються керівником організації або за його дорученням головним агрономом.
Відпуск насіння, мінеральних добрив, отрутохімікатів оформляється також лімітно-забірної картою, виписується в бухгалтерії у відповідності з планом висіву, внесення добрив і отрутохімікатів. У них вказується площа посіву (внесення добрив) та норма висіву насіння (внесення добрив) на одиницю площі.
Відпуск кормів (зернових відходів, комбікормів, сіна, силосу, сінажу та ін) зі складів плі інших місць храпения для згодовування тваринам проводиться у відомості витрати кормів.
Відпустка запасних частин і ремонтних матеріалів оформляється лімітно-забірної картки на отримання запасних частин і ремонтного матеріалу чи декларації дефектів на ремонт машини. Зазначені документи складаються у двох примірниках для завідуючого складом (комірника) і одержувача. Відпустка провадиться лише в межах встановленого ліміту. На їх підставі ведуться записи в картках складського обліку, а в кінці місяця завідуючим складом складається звіт про рух продуктів і матеріалів. Він може складатися тільки в сумовому вираженні.
При списанні що стало непридатним інвентарю складають акт на списання інвентарю, спецодягу і спецвзуття. На зворотному боці акта вказують вартість ліквідних матеріалів.
2.3 ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОБЛІК ЗАПАСІВ на складах
Кожне підприємство має центральний склад і комори у виробничих підрозділах - на фермах, в бригадах. Для збереження що знаходяться в організації матеріальних цінностей повинен бути організований їх належний облік в місцях зберігання і забезпечена звірка їх даних з фактичною наявністю виробничих запасів. Усі склади повинні бути обладнані протипожежними засобами захисту, справними вимірювальними приладами, транспортерами та іншими машинами. Для ведення складського господарства наказом керівника підприємства призначаються завідувачі складами, які є матеріально відповідальними особами, з якими укладаються договори про повну матеріальну відповідальність за збереження переданих їм цінностей.
Для зберігання запчастин повинні бути обладнані стелажі, для зберігання зерна - засіки, для зберігання нафтопродуктів - цистерни, які повинні бути пофарбовані у світлий колір для визначення залишку в ємностях використовують спеціальні лінійки - метрошторкі, на яких нанесені поділки через 1см. Визначають висоту палива в ємності в сантиметрах використовують спеціальну калібрувальну таблицю, за якою визначають обсяг пального в літрах. Сіно, солому укладають у скирти і стоги. Силос, коренеплоди зберігають у буртах, траншеях, ямах. Спирт повинен зберігатися в емальованих цистернах або резервуарах з нержавіючої сталі. Склади не повинні мати вікон, а якщо вони є, то повинні бути загратовані. Двері закривається звичайним і контрольним замком. Ключі повинні бути тільки у комірника.
Для ведення складського обліку застосовується книга складського обліку, відкривають на початку року. Усі сторінки в ній повинні бути пронумеровані і на останній робиться запис «в книзі пронумеровано ... сторінка», підпис головного бухгалтера і печатка.
Для кожного виду виробничих запасів в книзі відводиться кілька сторінок. Залишок цінностей на 1.01 записуються на підставі даних книги складського обліку минулого року. Записи виконують щодня суворо за кожним документом на вступ та відпуск цінностей. Після кожного запису про надходження і витрачання матеріалів у книзі виводять залишок. Завідувач складом повинен мати в себе зразки підписів осіб, які розпоряджаються відпуском матеріальних цінностей. Бухгалтер, який веде облік матеріальних цінностей у бухгалтерії підприємства зобов'язаний періодично відвідувати склади, і присутності комірників перевіряти правильність записів, зроблених у книзі складського обліку і виведених залишків.
Замість книги складського обліку на складах можуть застосуються картки складського обліку, які видають комірнику під розписку. Вони зберігаються в спеціальних картотеках за видами матеріальних цінностей. На кожний вид матеріальних цінностей прикріплюють ярлик, на якому вказують найменування цінностей, номенклатурний номер, одиниці виміру, ціну та інші дані. У кінці місяця всі матеріально відповідальні особи на підставі книги чи карток складського обліку складають звіт про рух продуктів і матеріалів. У ньому записують найменування тільки тих матеріальних цінностей, за якими протягом місяця був рух у натуральному вимірі. У звіті записують залишок по кожному виду цінностей, ціну, надходження цінностей по каналах, їх використання та виводиться залишок на кінець місяця. У встановлений термін в кінці місяця завідувач складом надає звіт про рух продуктів і матеріалів разом з усіма первинними документами в бухгалтерію підприємства, де бухгалтер перевіряє правильність виведення залишків і таксує звіт (проставляє ціну, розраховує суми, проставляє кореспонденції). У зв'язку з великою кількістю найменування запчастин і ремонтних матеріалів до комбайнів та іншої техніки звіт про рух продуктів і матеріалів складають тільки у вартісному вимірі без перерахування всіх найменувань запчастин.
Якщо в господарстві використовують відомості залишків, то бухгалтер вносить до них сальдо по кожному найменуванню цінностей зі звіту про рух продуктів і матеріалів. Звіт про рух продуктів і матеріалів та відомості залишків є регістрами аналітичного обліку матеріальних цінностей. Ліки, до складу яких входять отруйні речовини і які зберігаються на сільськогосподарських підприємствах, підлягають обліку в спеціальних книгах, пронумерованих, прошнурованих, скріпленої сургучною печаткою і підписаних головним ветеринарним лікарем і головним бухгалтером. Цю книгу зберігають у сейфі разом з ліками. Щомісяця ветеринарний лікар на підставі накладних і рахунків, рецептів складає звіт про рух біопрепаратів і медикаментів в кількісному і грошовому вираженні і надає в бухгалтерію.
2.4 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОБРИВ
Підставою для оприбуткування мінеральних добрив є товарно-транспортна накладна (форма ТТН-1), виписана постачальником на адресу організації, а для органічних добрив - вимога-накладна (форма 203-АПК) (Додаток 2).
Надійшли мінеральні добрива від постачальників завідувач складом повинен зважити і розписатися за кількість і найменування прийнятих добрив у товарно-транспортної накладної. Перші екземпляри товарно-транспортних накладних разом з копією сертифікати на завезену партію добрив та іншими документами щодо руху добрив він здає в бухгалтерію організації, а також складають рахунок-фактура (Додаток 3).
Мінеральні добрива повинні зберігатися на складах відповідно до порядку, передбаченого типової технологією механізованих робіт по застосуванню мінеральних добрив в колгоспах і радгоспах, затвердженої Міністерством сільського господарства.
На складах кожен вид добрив розміщують в окремих відсіках, утворених пересувними або збірно-розбірними перегородками. Кожен відсік повинен мати постійний номер і етикетку з назвою добрив і процентним вмістом поживних речовин. При зберіганні мінеральних добрив на складах і пристосованих приміщеннях необхідно дотримуватися спеціальні правила. Зберігання, підготовку і транспортування аміачної селітри, яка має вибуховими властивостями, слід здійснювати в порядку, передбаченому правилами з безпечного складування, зберігання, перевезення, підготовки і внесення аміачної селітри, затвердженим Міністерством сільського господарства.
Органічні добрива - це не тільки джерело поживних речовин для рослин, але і при їх систематичному застосуванні - важливий засіб окультурення грунту. Органічні добрива сільськогосподарські організації видобувають і вносять у землю у вигляді торфу, а також отримують як побічну продукцію тваринництва (гній) від великої рогатої худоби, свиней, овець, курей, звірів та інших тварин. Побічну продукцію оприбутковують за нормативною вартістю або в розмірі фактичних витрат на її збирання, транспортування, включаючи вартість підстилки.
Річне накопичення гною залежить від способу утримання тварин, кількості і якості підстилки, корми, згодовують тваринам. Кількість органічних добрив визначається за результатами фактичного зважування, якщо є така можливість, або розрахунковим шляхом, виходячи з кількості поголів'я містяться тварин і норм одержання гною.
Списання добрив проводиться на підставі акту про використання мінеральних, органічних і бактеріологічних добрив і гербіцидів (форма 206-АПК) (Додаток 4), складеного агрономом або бригадиром після завершення робіт, але не пізніше закінчення місяця. Акт затверджується керівником організації або за його дорученням головним агрономом.
Аналітичні рахунки відкриваються за видами та найменуваннями добрив. Враховують добрива у фізичній масі з зазначенням вмісту діючої речовини в місцях зберігання, у книзі складського обліку (картках складського обліку), а в бухгалтерії - у відомості залишків сировини, матеріалів, палива, в якій відображаються не тільки кількісні, але і вартісні показники. Синтетичний облік мінеральних і органічних добрив ведеться на субрахунку 10-13 «Добрива». Основні бухгалтерські записи:
1. Надійшли від постачальників добрива, придбані за рахунок власних позикових коштів Дебет 10-13 Кредит 60
2. Оприбутковано органічні добрива, що надійшли від продуктивних тварин Дебет 10-13 Кредит 20-2
3. Оприбутковано органічні добрива, вивезені з поля Дебет 20-1 Кредит 20-2
2.5 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН, ТВАРИН І МЕДИКАМЕНТІВ
Для отримання високих і стійких урожаїв і боротьби з хворобами рослин і тварин сільськогосподарським організаціям необхідні мінеральні та органічні добрива, а також засоби захисту від різних захворювань рослин і тварин. Мінеральні добрива та засоби захисту від захворювань тварин сільськогосподарські організації набувають у постачальників, а органічні добрива є побічною продукцією галузі тваринництва.
Для лікування тварин і догляду за ними використовуються ветеринарні препарати: ліки, біологічні та імунологічні речовини, дезінфікуючі засоби. Сільськогосподарські організації мають право використовувати тільки ті ветеринарні препарати, які зареєстровані Головним управлінням ветеринарії з Державною ветеринарною інспекцією Мінсільгосппроду Республіки Білорусь. Реєстрації підлягають всі ветеринарні препарати, що застосовуються в Республіці Білорусь, що визначено інструкцією про порядок реєстрації ветеринарних препаратів в Республіки Білорусь, затвердженої постановою Мінсільгосппроду Республіки Білорусь від 13.10.2005 № 61.
Засоби для захисту рослин і тварин можуть придбаватися як за рахунок власних коштів, так і за рахунок залучених, а також за рахунок дотацій та бюджету, що виділяються у вигляді надбавок до закупівельних цін. Це встановлено Інструкцією про порядок перерахування та відображення в бухгалтерському обліку коштів, що виділяються з республіканського фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції.
Облік засобів захисту рослин
На даний час для бoрьби з хворобами рослин і бур'янами використовується велика кількість пестицидів. При цьому в організаціях можуть використовуватися не придатні пестициди, зберігання і використання яких веде до забруднення навколишнього середовища.
Відповідно до цих правил первинного обліку підлягають не перепакованих в порядку, передбаченому цими правилами, не придатні пестициди. Первинний облік не придатних пестицидів ведеться у книзі первинного обліку не перепакованих не придатних пестицидів за передбаченою зазначеними правилами формі. Дані в книгу обліку не придатних пестицидів заносяться за результатами первинної інвентаризації не придатних пестицидів.
Кількість збережених не придатних пестицидів, що відображаються у книзі первинного обліку. Визначається шляхом зважування або іншим способом, що забезпечує достовірність результатів.
На підставі даних книги первинного обліку не придатних пестицидів оформляється акт передачі не придатних пестицидів для перепакування, Акт передачі не придатних пестицидів складається відповідальним за облік посадовою особою організації, на матеріальному балансі якої знаходяться не перепакованих не придатні пестициди, і підписується керівником організації.
Поле здачі не придатних пестицидів акт передачі підписує відповідальна особа організації, відповідальний за переупаковку не придатних пестицидів. При цьому оригінал акта передачі не придатних пестицидів, а копія передається організації здав не придатні пестициди на упаковку.
У бухгалтерському обліку на суму переданих на переупаковку не придатних пестицидів буде зроблена бухгалтерська запис по Дебету субрахунку 10-9 «Сировина, продукція та матеріали, передані в переробку на сторону» і Кредиту субрахунка 10-14 «Засоби захисту рослин, тварин і медикаментів».
Облік медикаментів.
Облік медикаментів має свої особливості. Їх зберігання повинно бути організовано осібно. Відповідальним за облік та зберігання медикаментів керівник організації призначає наказом. Таким відповідальною особою частіше за все є головний ветлікар. Особливу увагу слід звернути на зберігання ліків, що містять отруйні та сильнодіючі речовини. Зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин повинно здійснюватися в приміщеннях, які відповідають вимогам щодо технічного укріплення та оснащенню засобами охоронно-пожежної сигналізації. Зазначені кошти виписуються зі складу ветеринарного фахівця для використання в роботі на період не більше одного робочого дня за рецептом і видаються цього фахівця під розпис, вироблену в журналі. Не використані ветеринарним фахівцем протягом робочого дня наркотичні засоби і психотропні речовини повертаються їм на склад і приймаються матеріально відповідальною особою під розпис. Про час видачі ветеринарного фахівця наркотичних засобів і психотропних речовин і часу повернення їх цим фахівцем на склад робиться відповідний запис у журналі.
Наркотичні засоби і психотропні речовини, використовувані юридичними особами у ветеринарії, підлягають предметного обліку в прошнурованих, пронумерованих і скріплених печаткою журналах.
Зберігання отруйних лікарських засобів, а також виготовлення з них ліків для ветеринарних цілей на фермах сільськогосподарських організацій забороняється. Такі ліки зберігають лише у спеціальній фабричної або аптечної упаковці. Розфасовка, рассипка, розвішування, переливання ліків в іншу тару або упаковку, також заміна етикеток забороняється. Ліки, що містять сильнодіючі лікарські засоби, зберігають в окремих шафах або ящиках під замком у приміщенні, призначеному для зберігання інших медикаментів. Особи, відповідальні за зберігання отруйних і сильнодіючих засобів і речовин, призначаються наказом керівника організації.
Медикаменти (за винятком спирту і містять отруйні та наркотичні речовини), включаючи готові ліки, а також перев'язувальні матеріали, біологічні препарати, дезінфікуючі засоби списуються ветлікарем за актами довільної форми, складеним на підставі записів амбулаторного журналу і затвердженим керівником організації, загальною сумою.
Спирт-ретіфікат, морфій, кофеїн та інші, отруйні та сильнодіючі засоби списують в кількісному і сумовому вираженні за кожним рецептом окремо, складеним ветлікарем.
Прихід і витрата медикаментів та інших лікувально-профілактичних засобів і матеріалів матеріально відповідальні особи враховують у кількісному і сумовому виразі в картках (книзі) складського обліку (Додаток 5).
Ліки, до складу яких входять отруйні засоби, що зберігаються в сільськогосподарських організаціях, підлягають обліку в спеціальних книгах. Ці книги мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою і підписані головним ветеринарним лікарем і головним бухгалтером сільськогосподарської організації.
Книгу обліку і прибутково-видаткові документи на ліки, що містять отруйні засоби, зберігають у шафі, сейфі або ящику, в якому знаходяться ліки, що містять отруйні засоби.
Всі документи з обліку надходження, зберігання, відпуску і витрачання ліків, що містять отруйні засоби, групують окремо від документів на інші медикаменти та товари і зберігають в умовах, що гарантують їх схоронність, протягом встановлених строків.
Щомісяця ветлікар на підставі первинних документів (товарно-транспортних накладних, актів, рецептів) складає звіт про рух продуктів і матеріалів (Додаток 6), який представляє в бухгалтерію. У звіті окремо виділяють (у кількісному і грошовому вираженні) спирт, морфій, кофеїн та інші, отруйні та сильнодіючі засоби, а інші медикаменти (в сумовому вираженні) об'єднуються в такі групи: біологічні препарати, дезінфікуючі засоби, інші матеріали.
Дані про витрату медикаментів та засобів захисту тварин у грошовому виразі на підставі звіту про рух продуктів і матеріалів групуються в розрізі об'єктів аналітичного обліку витрат на виробництво продукції тваринництва у виробничому звіті з тваринництва.
Бухгалтерський облік медикаментів ведеться на рахунку 10 «Матеріали», субрахунок 14 «Засоби захисту рослин, тварин і медикаменти».
Облік ацидофіліну, риб'ячого жиру та інших ветеринарно-профілактичних добавок здійснюється на субрахунку 10-6 «Корми».
На субрахунку 10-14 «Засоби захисту рослин, тварин і медикаментів" відображається рух засобів захисту рослин і тварин. Основні бухгалтерські записи по даному субрахунку наступні:
1. Надійшли від постачальників засоби захисту рослин і тварин та медикаменти, придбані за рахунок власних і позикових коштів. Дебет 10-14 Кредит 60
2. Вступив позику засобами захисту рослин і тварин та медикаментами. Дебет 10-14 Кредит 66
3. Списані засоби захисту рослин і тварин та медикаменти:
· На обробку посівів Дебет 20-1 Кредит 10-14
· На лікування продуктивної худоби Дебет 20-2 Кредит 10-14
4. Повернення позик, отриманих у вигляді засобів захисту рослин і тварин і медикаментами Дебет 66 Кредит 10-14
2.6 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПАЛИВА
По групі 1 враховуються нафтопродукти по кредитних картах (картках) на бензин, дизельне паливо і мастильні матеріали. Завідувач нафтоскладів або інші матеріально-відповідальні особи кількісний облік нафтопродуктів, відбитий в єдиних талонах (картках), ведуть у спеціальній книзі обліку руху талонів (карток) та у встановлені строки складають звіт про рух талонів (карток).
По групі 2 ведеться облік бензину, дизельного палива, отриманих водіями і трактористами-машиністами на пунктах заправки в натурі або у вигляді талонів (карток).
За групі 3 відображаються відпрацьовані мастила та інші нафтопродукти, злиті з двигунів, трансмісії тракторів, автомобілів, а також використані в ремонтної майстерні на промивку запасних частин, вузлів і агрегатів. Їх прибуткують з кредиту рахунків 20, 23, 25, 26, 08 і т. д. за цінами можливого використання (реалізації).
За групі 5 враховуються вугілля, торф і інше тверде паливо (відходи виробництв - деревна тирса, стружка, обрізки, утиля сировину, а також матеріали, отримані від списаних будівель, споруд, багаторічних насаджень, використовувані як тверде паливо).
По групі 5 ведеться облік всіх видів газоподібного палива (за видами) у балонах і резервуарах, використовуваного на виробничі та побутові потреби, що знаходиться на складах і в окремих місцях його споживання (крім житлових будинків), а також газу за талонами.
Надходження нафтопродуктів на склади відображається в обліку на підставі товарно-транспортних накладних, дані яких вносять до картки складського обліку.
Пальне і мастильні матеріали (ПММ) відпускають на заправлення тракторів, комбайнів, автомобілів по лімітно-забірними картками на отримання пального, мастильних матеріалів та продуктів зі складу, які відкриваються на кожну марку ПММ. В лімітно-забірної карті відображаються номер автомобіля, номер подорожнього листа, прізвище, ім'я, по батькові водія, його табельний номер, кількість виданого пального цифр і прописом, розпис водія в отриманні. Відпуск нафтопродуктів водіям, трактористам, комбайнерам та іншим одержувачам проводиться в одиницях об'єму (літрах), а мастильних - в одиницях маси (кілограмах).
Кількість ПММ, відпущених зі складу, перераховується з об'ємних одиниць в одиниці маси виходячи із середньої щільності відповідного виду ПММ за звітний місяць по складу.
Приклад. Наявність бензину А-76 на 1 червня 800 кг , Щільність його 0,730 кг / л,
10 червня надійшло 2000 кг щільністю 0,720 кг / л, 20 липня надійшло 2500 кг щільністю 0,740 кг / л.
Розрахунок проводимо в наступному порядку. Визначаємо масу бензину, що є в наявності на нафтосклад за станом на 20 липня: 800 +2000 +2500 = 5300 кг .
Визначаємо обсяг бензину, який зберігається в цистернах нафтоскладу за станом на 20 липня: 800 / 0,73 + 2000 / 0,72 +2500 / 0,74 = 7250 л .
1. Середньозважена щільність бензину становить: 5300 кг/7250л = 0,731 кг / л.
У встановлені планом документообігу терміни завідувачі нафтоскладах (обліковці-заправники) складають звіт про рух паливно-мастильних матеріалів (Пріложеніе7), де відображаються наявність ПММ за видами на початок звітного періоду, надходження, видаток, залишок на кінець звітного періоду. Звіт подають до бухгалтерії з документами, що підтверджують надходження і витрату палива. Отримують водії паливо на підставі відомості на отримання пального, мастильних матеріалів та продуктів зі складу (Додаток 8).
Бухгалтерія, приймаючи звіти, перераховує рух нафтопродуктів за звітний період в одиниці маси (кілограми) за середньою щільністю відповідних видів нафтопродуктів. Інформація про витрату палива водіями узагальнюється в картці обліку витрати палива автомобілем. У картці відбиваються по числах місяця номер подорожнього листа, прізвище водія, його табельний номер, пробіг (км), виконано т / км, залишок палива при виїзді (л), отримано, залишок при поверненні, витрата за нормою і фактично, результат роботи ( економія, перевитрата).
Використання палива на роботу автотранспорту, тракторного парку, комбайнів відображається в дорожніх листах, облікових листах тракториста-машиніста, дані яких узагальнюються в накопичувальній відомості обліку роботи вантажного транспорту (Додаток 9), накопичувальної відомості обліку використання машинно - тракторного парку.
Узагальнення даних про рух палива у відомості № 46-АПК (Додаток 10) б виробляється за видами палива та матеріально-відповідальних осіб (нафтопродукти, тверде паливо, газ). Інформацію про наявність палива на кінець місяця переносять зі звітів матеріально-відповідальних осіб і вносять у сальдову відомість сировини, матеріалів, палива, запасних частин та інших матеріальних цінностей.
За даними документів на надходження і витрачання палива виробляються такі записи на рахунках.
Надходження палива від постачальників відображається за дебетом субрахунка 10-31 «Паливо на складах» і кредитом рахунку 60 на вартість надійшов палива за відпускними цінами плюс податок з продажів, що сплачується сільськогосподарськими організаціями. На суму податку з продажів, що підлягає поверненню з республіканського дорожнього фонду, проводиться запис за дебетом рахунка 76 і кредитом рахунка 60. Податок на додану вартість за надійшов паливу відображається за дебетом субрахунка 18-13 і кредитом рахунку 60.
Відпуск палива зі складу на роботу машин відбивається бухгалтерської записом: дебет субрахунка 10-33 «Паливо в баках транспортних засобів», кредит субрахунка 10-31 «Паливо на складах».
Дизельне паливо і бензин, отримані сільськогосподарськими організаціями у вигляді позики, відображаються в обліку бухгалтерськими записами:
дебет рахунків: 10-31 - на вартість надійшов палива за відпускними цінами плюс податок з продажів, який сплачується сільгосп організаціями;
18-1 - на суму ПДВ, що належить сплаті постачальникам;
76 - на суму податку з продажів, що підлягає поверненню з республіканського дорожнього фонду;
кредит рахунків: 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках";
67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками».
Погашення заборгованості за позиками відбивається бухгалтерськими записами: дебет рахунків 66, 67, кредит рахунків 51 (76, 62 при погашенні заборгованості за рахунок отриманих авансів), 90 «Реалізація» (при поверненні позики продукцією).
На різницю між ціною нафтопродуктів на момент повернення позики та момент його отримання провадяться записи за дебетом рахунків, що враховують витрати на виробництво, 20, 23, 25, 26, 29, 44 (з урахуванням податку з продажів, относимого на збільшення вартості придбаного палива), дебетом субрахунка 18-23 «Сплачений ПДВ», дебетом рахунка 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (у розмірі підлягає поверненню з республіканського дорожнього (фонду податку з продажів) і кредиту рахунків 66, 67.
Дизельне паливо і бензин, отримані безоплатно, відображаються за дебетом рахунків: 10-31 «Паливо на складах», 18-1 «належних до сплати ПДВ», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та кредитом субрахунка 98-2 «Безоплатні надходження ».
За авансовими звітами водіїв про заправку за готівковий розрахунок проводиться запис за дебетом рахунків: 10-33 «Паливо в баках транспортних засобів», 18-23 «Сплачений ПДВ», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (підлягає поверненню податок з продажу) і кредиту рахунку 71.
Списання витраченого палива в межах норм на роботу машин відображається за дебетом рахунків 20, 23, 25, 26, 29, 44, 08 і кредитом субрахунка 10-32 «Паливо в баках транспортних засобів».
Повернення сплаченого податку з продажів з республіканського дорожнього фонду відбивається бухгалтерським записом за дебетом рахунків: 51, 68 (залік в рахунок погашення заборгованості за іншими платежами до бюджету) і кредиту рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
На субрахунку 10-4 «Тара і тарні матеріали" відображають наявність і рух усіх видів тари (картонна, дерев'яна, синтетична, мішечна та ін), крім використовується як господарський інвентар (цистерни, бочки, фляги та ін) і обліковується на рахунках 01, 10-10. На цьому ж субрахунку враховують також матеріали для виготовлення тари та її ремонту (деталі для складання ящиків, бочкова клепка, залізо обручное, пробка коркова і поліетиленова фольга).
2.7 КОНТРОЛЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Один із прийомів контролю за збереженням виробничих запасів - це правильність ведення складського і бухгалтерського обліку є інвентаризація. Основне її завдання полягає в тому, щоб забезпечити відповідність даних бухгалтерського обліку фактичній наявності виробничих запасів. Відповідно до статті 10 "Закону про бухгалтерський облік та звітності" порядок і строки проведення інвентаризації визначаються керівником суб'єкта бухгалтерського обліку, за винятком випадку, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. Проведення інвентаризації є обов'язковим:
• при зміні власника майна та чи інша реорганізації суб'єкта бухгалтерського обліку;
• при ліквідації суб'єкта бухгалтерського обліку;
• при зміні керівника суб'єкта бухгалтерського обліку та матеріально відповідальних осіб;
• на вимогу слідчих та контролюючих органів;
• при встановленні фактів недостачі, крадіжок, пограбувань, крадіжок, зловживань і псування цінностей;
• у разі пожежі чи інших стихійних лих;
• при переоцінці цінностей;
• перед складанням річної звітності;
• в інших випадках, встановлених законодавством Республіки Білорусь.
Інвентаризація, документальне оформлення зняття залишків фактичної наявності, звірення їх з даними бухгалтерського обліку здійснюються відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених Міністерством фінансів Республіки Білорусь 05,12.95 р. № 54.
Для проведення інвентаризації на підприємстві створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія. При великому обсязі робіт для одночасного проведення інвентаризації створюються робочі інвентаризаційні комісії. При малому обсязі робіт і наявності на підприємстві ревізійної комісії проведення інвентаризації допускається покладати на неї.
Персональний склад постійно діючої та робочої інвентаризаційних комісій має право формувати і представляти керівнику підприємства для затвердження головний бухгалтер.
До складу інвентаризаційної комісії включаються представники адміністрації підприємства, працівники бухгалтерської служби, інші фахівці (економісти, інженери, техніки та ін.) До складу інвентаризаційної комісії можна включати представників служби внутрішнього аудиту підприємства, незалежних аудиторських організацій.
До початку проведення інвентаризації інвентаризаційна комісія повинна отримати останні на момент проведення інвентаризації прибуткові і витратні документи або звіти руху матеріальних цінностей. Голова інвентаризаційної комісії візує всі прибуткові і витратні документ, прикладені до звітів, із зазначенням "до інвентаризації на" (дата) ", що служить бухгалтерії підставою для визначення залишків майна до початку інвентаризації за обліковими даними.
Матеріально відповідальні особи дають розписку про те, що до початку інвентаризації прибуткові і витратні документи здані до бухгалтерії і всі цінності, що надійшли на їх відповідальність, оприбутковані, а вибулі - списані за видатками. Аналогічні розписки дають і особи, які мають підзвітні суми на придбання або довіреності на отримання майна. Відомості про фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей записують до інвентаризаційних описів чи акти інвентаризації не менш ніж у двох примірниках. Фактичну наявність матеріальних ресурсів, готової продукції при інвентаризації визначають шляхом обов'язкового підрахунку, обміру, зважування.
За матеріалами, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, кількість цих цінностей може визначатися на підставі документів при обов'язковій перевірці в натурі (на вибірку) частини цих цінностей. Визначення ваги (або об'єму) навалочних матеріалів допускається проводити на підставі обмірів і технічних розрахунків.
Перевірка фактичної наявності майна проводиться за обов'язкової участі матеріально відповідальної особи.
Інвентаризаційні описи заповнюються чорнилом або кульковою ручкою чітко і ясно, без помарок або підчисток. На кожній сторінці опису вказують прописом число порядкових номерів матеріальних цінностей і загальний підсумок кількості в натуральних показниках, записаних на даній сторінці, незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах і т.д.) ці цінності показані. У описах не допускається залишати незаповнені рядки, на останніх сторінках незаповнені рядки прокреслюються. Виправлення помилок, допущених в інвентаризаційних описах, здійснюється в усіх примірниках шляхом закреслення неправильних записів і проставлення над закресленим правильних записів. Виправлення повинні бути обумовлені та підписані всіма членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальними особами. На останній сторінці опису повинна бути зроблена відмітка про перевірку цін, таксування і підрахунку підсумків за підписами осіб, які проводили цю перевірку.
Описи підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальними особами. У кінці опису матеріально відповідальні особи дають розписку, підтверджує перевірку комісією товарно-матеріальних цінностей в їх присутності, а також відсутність до членів комісії будь-яких претензій і прийняття перерахованого до опису майна на відповідальне зберігання.
Якщо інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводиться протягом кількох днів, то приміщення, де зберігаються матеріальні цінності, при догляді інвентаризаційної комісії Повинно бути опечатано. Під час перерв у роботі інвентаризаційної комісії (в обідню перерву, в нічний час, з інших причин) опису повинні зберігатися в сейфі або шафі в закритому приміщенні, де проводиться інвентаризація.
Для визначення результатів інвентаризації складаються порівняльні відомості. У них відображають тільки ті цінності, за якими встановлені розбіжності. Порівняльні відомості можуть бути складені як з використанням засобів обчислювальної та іншої оргтехніки, так і вручну.
2.8 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Автоматизація обліку товарно-матеріальних цінностей може будуватися на основі АРМ тільки працівників бухгалтерії або системи взаємопов'язаних АРМ облікових працівників кількох структурних підрозділів, в тому числі і АРМ комірника, АРМ диспетчера, АРМ бригадира, АРМ бухгалтера по виписці ТТН і т.д.
Розподілена структура АРМ грунтується на використанні єдиної мережевої інформаційної бази даних. Її створення і функціонування відповідає поточним завданням бухгалтерських служб, потреби в ефективній обробці даних обліку і оперативному контролі за станом і використанням матеріальних цінностей. Створення корпоративної обчислювальної мережі для сільськогосподарських організацій Республіки Білорусь особливо актуально.
У залежності від специфіки господарської діяльності організації і експлуатованого програмно-технічного комплексу завдання автоматизації обліку матеріальних цінностей і готової продукції можуть вирішуватися на одному або на кількох АРМ, в одному чи в декількох програмних модулях. У конфігурації «Головний бухгалтер» забезпечується єдина технологія автоматизації обліку виробничих запасів, товарів і готової продукції на основі одного програмного модуля в єдиній базі даних. Бажана організація експлуатації програми на робочих місцях, об'єднаних обчислювальної мережею, що передбачає розмежування прав доступу до різних функцій програми.
Автоматизація обліку матеріалів. Особливість налаштування системи «Головний бухгалтер» на рішення завдань обліку матеріальних цінностей полягає в організації кількісно-вартісного обліку за синтетичними рахунками, а також у виборі параметра, що визначає метод списання матеріалів. Ознака ведення кількісного обліку в програмах системи «1С» задається в довіднику «Рахунки» на етапі конфігурування.
У системі «Головний бухгалтер» за рахунком 10 передбачено використання трьох видів аналітичного обліку, організованого за допомогою довідників «Матеріали», «Места хранения», «МОЛ». Відхилення у вартості матеріальних цінностей обліковується на спеціальному балансовому рахунку 16, ведення аналітичного обліку по рахунку не передбачено.
Довідник «Матеріали» містить перелік всіх врахованих матеріалів, упорядкованих за унікальним номенклатурними номерами. У ньому вказуються вид матеріалу (власного виготовлення, не власного виготовлення), облікова ціна, націнка постачальника, ставка ПДВ. Крім того, існує можливість підключення підлеглого довідника «Дорогоцінні метали».
Автоматизація комплексу задач обліку матеріальних цінностей передбачає, також використання довідників валют і класифікатора одини вимірювання, а також пов'язаних з кореспондуючими рахунками. Більшість довідників можна поповнювати в екранних формах введення і редагування оперативної інформації.
Залишки по матеріальних цінностей на дату впровадження оформлюються з використанням спеціальних документів «Введення залишків матеріалів» та «Введення залишків спецодягу». Дані про поточні залишки матеріалів можна переглянути в довіднику «Матеріали» в будь-який момент часу, натиснувши кнопку (Залишки) у вікні довідника.
Оперативна інформація щодо руху матеріальних цінностей вводиться і відбивається в екранних формах документів, які реєструються, коректуються і обробляються в декількох журналах.
У журналі «Облік матеріалів» проводиться робота з документами, що фіксують операції надходження матеріалів від постачальників, з переробки, з виробництва на склад, на відповідальне зберігання, операції по внутрішньому переміщенню та списання матеріалів на виробництво, на загальногосподарські потреби, а також списання нестач і псування . Це наступні документи: «Надходження матеріалів», «Оприбуткування сировини і матеріалів з власного виробництва», «Акт на прихід матеріалу з переробки», «Внутрішнє переміщення матеріалів», «Акт на списання матеріалів», «Матеріальний звіт», «Списання за нормами ».
Документ «Надходження матеріалів» призначений для оформлення господарських операцій надходження матеріальних цінностей на склад, або на переробку. Екранна форма документа визначається реквізитом «Вид». ТМЦ різних видів і типів вводяться різними документами. При вказуванні ціни і кількості матеріалів автоматично прораховуються суми матеріалів, ПДВ і сума операції. У процесі введення здійснюється контроль за правильністю введення дати, унікальністю номера документа, відповідності кодів довідника, проставленням обов'язкових реквізитів документів. Всі документи після збереження формують бухгалтерські записи за рахунками, які можна переглянути в журналах операцій або проводок.
Операції з надходження матеріальних цінностей від підзвітних осіб реєструються в журналі «Авансові звіти» розділу «Облік розрахунків з підзвітними особами». Підзвітна особа вводиться як елемент довідника «Співробітники».
Господарські операції з обліку наявності і руху матеріальних цінностей в експлуатації оформлюються з використанням ряду спеціальних документів, згрупованих у розділі «Облік спецодягу, спецоснащення в експлуатації». Це документи: «Введення в експлуатацію спецодягу та спецоснащення», «Внутрішнє переміщення спецодягу та спецоснащення», «Вибуття спецодягу та спецоснащення», «Розрахунок зносу».
Після відображення господарських операцій в бухгалтерії формуються і друкуються вихідні форми про наявність та рух матеріальних цінностей в різних розрізах, зокрема:
· Головна книга;
· Відомість і (або) журнал-ордер по рахунку 10;
· Оборотно-сальдова відомість за матеріалами;
· Аналіз субконто «Матеріали»;
· Інвентаризаційна відомість та інші.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
У результаті проведеної роботи і при вивченні первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку була вивчена правильність складання, своєчасність оформлення, правильність проставлення реквізитів у заповненні всіх документів, які стосуються теми облік виробничих запасів (добрив, засобів захисту тварин і рослин, палива), також сама брала участь у складанні всіх видів документів. Були мною проаналізовано умови, на підставі яких проводиться списання виробничих запасів, таких як мінеральні та органічні добрива, норми їх внесення, так як надмірне внесення може негативно вплинути на кінцевий результат виробництва продукції, а також у рослинництві використовують засоби захисту рослин від шкідливих комах і різних бур'янів, що підвищує врожайність всіх культур в господарстві. У тваринництві для лікування тварин і догляду за ними використовуються ветеринарні препарати:
ліки, біологічні та імунологічні речовини, дезінфікуючі засоби, щоб застерегти тварин від численних захворювань, що також впливає на вихід продукції тваринництва. Вивчила норми витрати палива, порядок списання його на господарські потреби. Переглянула умови зберігання всіх вище перерахованих запасів у місцях їх зберігання. Вивчила, як здійснюється контроль за збереженням за всіма виробничими запасами, як здійснюється ревізія і чи дотримуються всі правила щодо її проведення.
Для найбільш зручного і точного обліку виробничих запасів можна встановити комп'ютерну програму, яка помітно полегшить працю працівника, своєчасно вести облік новоприбулих і своєчасно оформляти вибуття виробничих запасів, а також своєчасно надавати документи до бухгалтерії господарства. Щоб не було втрат і псування виробничих запасів потрібно добре організувати місця їх зберігання (підтримка стабільної температури, обладнані окремі місця для зберігання різні видів запасів, склад повинен бути обладнаним гратами на вікнах, сигналізацією, міцними замками).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
104.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Виробничі запаси 2
Матеріально виробничі запаси 2
Матеріально-виробничі запаси
Матеріально виробничі запаси
Виробничі запаси облік та аналіз
Виробничі запаси прибутковість підприємства
Виробничі запаси прибутковість підприємства
Матеріально-виробничі запаси Реєстрація господарських
Облік виробничих запасів 2 Виробничі запаси
© Усі права захищені
написати до нас