Вина як умова цивільно-правової відповідальності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Поняття вини в російському цивільному праві

1.1 Поняття вини в порушенні договірних зобов'язань у сучасному цивільному праві РФ

1.2 Визначення провини в цивільному праві

Глава 2. Вина в порушенні договірних зобов'язань у цивільному праві Російської Федерації

2.1 Форми і ступеня вини в порушенні договірних зобов'язань у цивільному праві РФ

2.2 Межі вини в порушенні договірних зобов'язань у цивільному праві РФ

Глава 3. Особливості провини в деліктних зобов'язаннях в цивільному праві РФ

3.1 Вина заподіювача шкоди в деліктних зобов'язаннях

3.2 Вплив провини на зниження і звільнення від позадоговірної відповідальності

Висновок

Бібліографічний список

Введення

Актуальність дослідження. Стабільність цивільного обороту забезпечується не тільки правовим регулюванням його нормального розвитку, але й наявністю механізму цивільно-правової відповідальності. Теоретична розробка питань цивільно-правової відповідальності взагалі і договірної особливо є одним з найперших завдань сучасної цивілістики. Успішне вирішення цієї задачі багато в чому сприяє всебічної правової охорони прав учасників майнового обороту. Дослідження у вказаному напрямку, в кінцевому рахунку, сприяє створенню необхідних умов для виконання вимог конституційних положень про державний захист прав та забезпечення їх правосуддям (статті 2, 18, ​​45, 46 Конституції Російської Федерації).

Для застосування заходів цивільно-правової відповідальності необхідно чітке уявлення про умови її настання. Без з'ясування цього питання неможливим є правильне застосування заходів відповідальності, в результаті чого не може йти мови про досягнення її цілей. Одним з найбільш суперечливих умов договірної відповідальності виступає вина порушника договірного зобов'язання.

Феномен провини відомий цивілістичній науці давно. Але до теперішнього часу основні проблеми вини в цивільному праві взагалі і в договірному зокрема не тільки не вирішені, але і гранично загострені. Намітився конфлікт між панівною доктриною провини, що розуміється з точки зору «психологізму», і тільки набирає силу доктриною «об'єктивістської» провини. Таким чином, в цивільно-правовій науці можна констатувати дуалізм у поглядах на провину в порушенні договірних зобов'язань. Невизначеність у теоретичному розумінні провини у порушенні договорів неминуче породжує складності у правозастосовчій практиці. І це при тому, що договірні відносини займають центральне місце в цивільному обороті. Таким чином, від вирішення теоретичних питань вини в порушенні договірних зобов'язань безпосередньо залежить вирішення практичних проблем правозастосування.

У зв'язку з цим перед теорією і практикою стоять завдання, спрямовані на якнайшвидше вирішення на високому якісному рівні проблематики вини в порушенні договірних зобов'язань. Все сказане в сукупності і зумовлює актуальність і необхідність даного дослідження.

Ступінь розробленості теми. Вина в цивільному праві була предметом наукових досліджень таких авторів, як Б. С. Антимонов, В.В. Витрянский, В.П. Грибанов, О. С. Іоффе, Н. С. Малеин, Г. К. Матвєєв, В.В. Меркулов, В.А. Ойгензіхт, Е.Е. Пірвіц, Б.І. Пугііскій, Ф.Л. Рабинович, Е.А. Суханов, В. А. Тархов, Л. М. Успенський та деяких інших. Проте з моменту написання робіт більшістю з цих авторів пройшов чималий часовий період, протягом якого був накопичений певний новий досвід і прийняті нові закони.

Об'єктом даного дослідження виступає вина як умова застосування до порушника цивільно-правових санкцій.

Предметом цієї роботи є вина як умова застосування цивільно-правових санкцій у договірних і позадоговірних зобов'язаннях.

Метою цього дослідження є комплексне правове дослідження теоретичних і практичних проблем вини в порушенні договірних зобов'язань, розробка напрямів і методів їх подальшого вивчення, а також вдосконалення понятійного апарату в рамках зазначеної проблематики.

Вищевказані цілі й зумовили постановку таких взаємопов'язаних завдань:

оцінити сучасні підходи до розуміння вини в порушенні договірних зобов'язань і визначити їхні переваги та недоліки;

 • запропонувати заходи щодо вдосконалення підходів до розуміння вини в порушенні договірних зобов'язань, а також обгрунтувати пропозиції щодо вдосконалення понятійного апарату (поняття вини боржника, провини кредитора, провини юридичної особи, умислу, необережності, простий і грубої необережності, в тому числі критерії їх розмежування);

виявити прогалини законодавства, що регулює питання винності порушника договірного зобов'язання;

 • розробити і представити теоретичне обгрунтування щодо подальшого вдосконалення законодавства, що регулює питання винності порушника договірного зобов'язання.

Методологічною основою цього дослідження є загальнонаукові методи пізнання, а також ряд приватно - наукових методів: історичного і порівняльного правознавства, формально - логічний, комплексного дослідження, системно-структурний та інші - в їх різноманітному поєднанні.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, які об'єднують шість параграфів, висновків і бібліографічного списку.

Глава 1. Поняття вини в російському цивільному праві

1.1 Поняття вини в порушенні договірних зобов'язань у сучасному цивільному праві РФ

На початку 90-х років минулого століття Росія взяла курс на ринкову економіку. Необхідною умовою нормального існування ринкових відносин є їх регулювання новим, адаптованим до нових умов обороту цивільним законодавством.

Особа, яка не виконала зобов'язання або виконала його неналежним чином, несе відповідальність за наявності вини (умислу і необережності), крім випадків, коли законом або договором передбачено інші підстави відповідальності (ч. 1 ст. 401 ГК РФ).

Найбільш помітне термінологічне зміна в цьому формулюванні нового Кодексу полягає в тому, що законодавець (в порівнянні з Основами 1991 р.) відмовився від терміна «боржник», замінивши його терміном «обличчя». Отже, застосування цієї норми можливо як щодо боржника, так і кредитора (наприклад, коли останній зловживав правом і підлягає цивільної відповідальності в порядку ст. 406 ГК РФ).

Як відомо, вперше принцип вини в вітчизняному цивільному праві був сформульований у радянському цивільному законодавстві. Даний принцип розглядався (і цілком обгрунтовано) радянської цивілістикою як основний початок цивільно-правової відповідальності. Хоча і тоді з нього в силу диспозитивності норми-принципу були в цивільному законодавстві невеликі вилучення. Але загальне правило відповідальності за провину стрижнем пронизувало все радянське цивільне право.

Автори, так чи інакше стосуються правових принципів, відзначають, що останні є «основні ідеї, вихідні положення або ведучі початку права, процесу його формування, розвитку і функціонування» 1.

Правові принципи об'єктивно обумовлені та не є довільними за своїм характером 2. Така об'єктивність вихідних почав полягає в тому, що вони відображають закономірності в праві. Закономірності в області правових явищ полягають або у зв'язку юридична норма - суб'єкт, або у відносинах між суб'єктами 3.

Закон у загальнофілософської значенні даного терміну - це істотний, стійкий, регулярний і необхідний тип зв'язку між явищами, узятий у своїй узагальненій формі 4.

Зв'язки між суб'єктами, між правовими нормами та суб'єктами і являють собою закони правових явищ. Проте слово «закон» має у праві твердо усталене застосування, тобто воно використовується для позначення актів вищої юридичної сили. Тому слово «закон» у його загальнофілософської значенні представники науки права зазвичай замінюють іншим словом «принцип». Значить, принцип можна визначити так само, як у філософії визначається закон, а саме - принципом права є суттєва, необхідний зв'язок між явищами юридичного порядку 5.

У цивільному праві основні засади (принципи) сформульовані у ст. 1 ЦК РФ. Серед них принципу відповідальності за вину немає. Можна припустити, що принцип договірної відповідальності за провину випливає із сукупності правових норм. І це буде вірним припущенням. Дослідження провини як принципу договірної відповідальності не повинно обмежуватися ч. 1 п. 1 ст. 401 ГК РФ, Навпаки, з закріпленої там норми випливає, що аналізу повинні піддаватися всі норми, що регулюють договірні відносини. Такий аналіз показує, якщо огрубіть проблему, що «істотна і необхідна зв'язок» між виною і договірною відповідальністю є, лише у випадках, коли участь у договорі не пов'язано зі здійсненням його сторонами підприємницької діяльності (п.1 і п. 3 ст. 401 ГК РФ). Тобто ціла категорія порушень договорів, що тягне настання цивільно-правової відповідальності, не перебуває в «необхідною і істотного зв'язку» з виною порушника. У літературі давалася, зокрема, наступна оцінка цій новелі: «Законодавець відмовився від принципу відповідальності за вину щодо великої частини існуючих зобов'язань ... у вітчизняному цивільному законотворчості намітилася тенденція до забуття гуманістичного загальноправовий принцип відповідальності за вину »6.

Значення договірної провини. Феномен провини використовується в самих різних областях соціального життя. У теорії права традиційно виділяють десять груп суспільних відносин 7. Для виникнення відповідальності за порушення суспільних відносин відповідного виду, за загальним правилом, необхідна вина (або почуття провини) порушника. Коли вирішується питання про притягнення до юридичної відповідальності, наявність вини правопорушника тягне безумовне застосування до нього заходів правової відповідальності. Це загальне правило поширюється і на цивільно-правову відповідальність.

Однак особливо хочемо підкреслити, що розуміння і значення вини у сучасному цивільному праві не повинно зводитися до визнання її виключно умовою цивільної відповідальності. Істинне значення вини в цивільному законодавстві ширше і полягає в тому, що вона є умовою застосування цивільно-правових санкцій.

Вина як умова застосування санкцій за порушення договірних зобов'язань, які не є заходами відповідальності. Цивільне законодавство містить чимало норм, де застосування санкцій, які не є мірами відповідальності, обумовлюється виною порушника 8. Не можна не погодитися з Т.І, Іларіонове, яка зазначала: «Здавалося б, наявність значної групи санкцій подібного характеру, що використовуються для припинення неправомірних дій незалежно від змісту суб'єктивної сторони останніх, тільки підтверджує тезу про обмежувальної ролі вини та її форм у цивільному праві. Тим часом це не так. В якості підстави заходів захисту вина в її конкретних формах дійсно не відіграє суттєвої ролі. Але в ряді випадків вона є одним з факторів, що визначають межі можливого застосування зазначених правових наслідків ». Аналіз чинного законодавства і теоретичних досліджень дозволив нам прийти до висновку, що (на відміну від вини як умови договірної відповідальності) вина, за загальним правилом, не виступає умовою застосування санкцій, які не є заходами відповідальності. Кожен випадок застосування таких санкцій лише за винне порушення договірного зобов'язання визначається законом окремо. Саме в цьому, зокрема, з практичної точки зору полягає необхідність розмежування санкцій (ст. 12 ГК РФ), є заходами відповідальності і не є такими.

Вина як умова договірної відповідальності. У російському цивільному праві вина розглядається як загальне для всіх форм договірної відповідальності умова 9, оскільки такі форми є санкціями за цивільне правопорушення. Проте відразу ж потрібно обмовитися, що ст. 401 ГК РФ іменується «Підстави відповідальності за порушення зобов'язання». Тому потребує вирішення питання; вказівка ​​на провину як на підставу, а не умова є результатом свідомого зміни її призначення чи це випадковість? Судячи з висловлювань розробників проекту нового Цивільного кодексу - це зроблено спеціально, але з іншою метою: підкреслити значення вини як обставини, через якого може настати відповідальність, а зовсім не як засіб визначення її розміру 10.

Ігнорування вини як умови договірної відповідальності у цивільному праві неминуче призводить на практиці до скасування судових актів 11, а в правовій науці до помилкових висновків. Так, в юридичній літературі новітнього часу відзначається, що «з підстав виникнення юридичну відповідальність можна розділити на об'єктивну і суб'єктивну. До об'єктивної відноситься цивільно-правова відповідальність, що виникає за фактом заподіяння шкоди. Тут факт заподіяння шкоди - об'єктивне підставу відповідальності; норма закону, її передбачає, - формальна підстава. Суб'єктивною буде відповідальність, що виникає лише за наявності у суб'єкта правопорушення вини як обов'язкової ознаки правопорушення, З цієї позиції провину можна вважати суб'єктивним підставою відповідальності »12.

Вина за загальним правилом, що знає принципові винятки, виступає умовою договірної відповідальності в усіх випадках. Як виняток з правила законом або договором можуть бути передбачені випадки відповідальності незалежно від вини.

Єдине, що сторони не можуть зробити в договорі ні за яких умов, - вони не можуть виключити свою відповідальність за вину у формі умислу. Укладена заздалегідь угода про звільнення або обмеження відповідальності за умисне порушення зобов'язання мізерно (п. 4 ст. 401 ГК РФ).

Найбільш велике принципове вилучення з норми про вино як необхідну умову договірної відповідальності передбачено у п. 3 ст. 401 ГК РФ. Відповідно до даної норми особа, яка порушила договірне зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, відповідає перед потерпілими особами незалежно від своєї провини, і тільки непереборна сила звільняє боржника-підприємця від відповідальності, якщо інше не передбачено законом або договором.

Як зазначає А.Л. Маковський, в основі цієї норми лежить, як правило, те, що ДК РФ належить до підприємця як до професіонала, як до того, хто, діючи в обороті, знає більше і може більше, і з кого, відповідно, повинен бути і більший попит , ніж зі звичайного громадянина або з некомерційної організації 13.

В.Ф. Яковлєв також підкреслює, що така норма цілком виправдана, оскільки підприємницька діяльність здійснюється з метою отримання прибутку і природно, що ризик негативних наслідків такої діяльності повинен брати на себе сам підприємець 14.

Несхвально проти передчасної, на його думку, норми про безвинної відповідальності осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, виступив Г.К. Матвєєв, який зауважив, що введення в дію зазначеної норми «в період ще нерозвиненого ринкового обігу було досить несподіваним ...» 15.

У тому ж напрямку, але в більш примирливому тоні, висловився В. Плотніков. Він зазначив справедливість можливості безвинної відповідальності суб'єктів підприємництва у їхніх договірних відносинах з не підприємцями. Але у відносинах між суб'єктами підприємництва підкреслив, що «наявність можливості безвинної відповідальності - недолік, здатний спричинити і негативні наслідки» 16.

На наш погляд, розглянута норма про безвинної відповідальності суб'єктів підприємництва потрібна з наступних міркувань. По-перше, як було зазначено, щоб, виходячи їх загальноправовий принцип соціальної справедливості, захистити права та законні інтереси споживачів, по-друге, щоб надати (при взаємодії підприємців між собою) договірних відносин більшу визначеність і стабільність.

Норма про звільнення від відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності лише за наявності непереборної сили також є диспозитивною: вона може бути змінена угодою сторін або законом.

А.Л. Маковський, характеризуючи диспозитивність норми про звільнення суб'єкта підприємницької діяльності від договірної відповідальності за наявності непереборної сили, особливо звертає увагу, що «цей суворий принцип може бути зведений практично до мінімальної відповідальності. Сторони підприємці в договорі можуть обмежити свою відповідальність навіть за провину »17.

Що стосується випадків, коли законом передбачається звільнення підприємця від договірної відповідальності у разі встановлення його невинності в порушенні договору (а не непереборної сили), то вони нерідкі, Наприклад, за договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції, що не виконав зобов'язання або виконав неналежним чином, несе відповідальність при наявності вини (ст. 538 ГК РФ). За договором енергопостачання у разі, якщо в результаті регулювання режиму споживання енергії, здійсненого на підставі закону або інших правових актів, допущений перерву в подачі енергії абоненту, енергопостачальна організація несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за наявності її вини (ст. 547 ЦК РФ). За договором на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт виконавець несе відповідальність за порушення зобов'язань, якщо не доведе, що таке порушення сталося не з вини виконавця (п. 1 ст. 777 ЦК РФ). Відправник і фрахтувальник несуть відповідальність за заподіяні перевізнику збитки, якщо не доведуть, що збитки завдані не з їх вини і не з вини осіб, за дії або бездіяльність яких вони відповідають (ст. 176 Кодексу торговельного мореплавства 18) і ін

Презумпція винності є галузевим принципом, характерним лише для цивільного права. Це початок цивільно-правової відповідальності наочно демонструє те відстань, що відокремлює громадянське право від, скажімо, права кримінального, де прямо протилежний принцип - презумпції невинності - є непорушним. Загалом тут доречні слова М.І. Брагінського: «Абсолютно ясно, що тим самим виражається принципова відмінність у соціальному призначенні тієї й іншої галузі» 19.

1.2 Визначення провини в цивільному праві

Ревізія сучасних визначень провини. Від місця провини в структурі необхідних умов договірної відповідальності перейдемо до розгляду безпосередньо поняття вини як умови договірної відповідальності.

Термін «вина» вживається в одному тільки ЦК РФ (частинах 1 і 2) стосовно до договірних відносин понад 20 разів. Проте ГК РФ визначення поняття «вина» не містить. Замість цього Цивільний кодекс РФ закріпив визначення поняття невинності особи в порушенні зобов'язання.

Особа визнається невинуватою, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, воно вжило всіх заходів для належного виконання зобов'язання (п.1 ст. 401 ГК РФ).

У найпершому наближенні хотілося б визначити наше розуміння вини в порушенні договірних зобов'язань:

Вина в порушенні договірного зобов'язання - це виражена у поза така воля учасника договору, яка зумовила порушення ним договірного зобов'язання.

Слід погодитися з В.А. Хохловим, що «вина досить ясно визначається як умисел або необережність (частина 1 п.1 ст. 401 ГК РФ), а це, безумовно, характеристика суб'єктивного стану» 20. Тому до тих пір, поки не буде науково спростують суб'єктивний характер вини, розгляд питання про договірну вині, на наш погляд, необхідно проводити в двох площинах: науки психології та теорії цивільного права. Якщо ми виявимо спільне між ними (образно кажучи, пряму в місці перетину площин), то тоді зможемо говорити про достовірності визначення сутності провини.

Громадянин, виступаючи суб'єктом права, в тому числі цивільного, є носієм не тільки соціального, а й психічного початку. Тому необхідно простежити в якому зв'язку знаходиться динаміка укладення та виконання договорів зі структурою (етапами) складного вольової дії.

Структура складного вольового дії досить добре розроблена сучасної юридичної та загальною психологією 21, в той час як динаміка укладення та виконання договорів є предметом дослідження цивільно-правової науки.

Позначивши вина як психолого-юридичне поняття, ми повинні розібратися в його психолого-юридичною природою. Як було показано вище, у формуванні такого поведінкового акту, як виконання договору, бере участь вся психіка людини. Але лише констатувати, що вина - це «психічне ставлення особи ...», на нашу думку, недостатньо. Як зазначав І.Г. Філановський: «Розкриваючи провину тільки через самий факт психічного відносини, ми як би констатуємо, що мало місце саме таке, а не інше ставлення до скоєного. У той же час роль особистості в обранні певного психічного ставлення до вчиненого затушовується ... складається враження, що особистість нібито не брала участь сама у виробленні такого рішення »22.

Наше завдання полягає в тому, щоб виділити ті частини психіки, які складають основу формування поведінкового акту, активно на нього впливають, видозмінюють. Ми невипадково відбили вище зв'язок складного вольового дії і динаміки укладення та виконання договору. На основі такого зв'язку, де не було виявлено протиріч, ще впевненіше припустимо, що змістом договірної провини є «порочна» воля контрагента-порушника. Ця теза не новий, тому що висувався деякими російськими дореволюційними юристами (М. І. Мейер 23, Г. Ф. Шершеневич 24), але у них він не отримав жодного задовільного обгрунтування. Для перевірки істинності висунутого тези про «порочності волі» як змісту договірної провини проаналізуємо участь волі в поведінковому акті.

Більшість радянських цивілістів схилялася до того, що оскільки на кредиторі лежить саме обов'язок прийняти виконання за зобов'язанням, то і відповідальність кредитора за допущену їм прострочення настає за наявності її вини 25.

З цією точкою зору про вини як умови відповідальності не погодилася А.В. Власова. Вона розділяла погляди дореволюційних юристів, які писали: «Так як іноді і невикористанням свого права можна заподіяти контрагентові збитки, то тому і в кредитора при його бездіяльності може виникнути обов'язок відшкодування цих збитків. При цьому з теоретичної точки зору немає необхідності покладати цю відповідальність на кредитора за умови його провини »26 тобто відповідальність покладається незалежно від наявності вини. Вже з позиції сьогоднішнього дня А.В. Власова продовжила зазначену вище лінію. «Оскільки вина виключається зі складу умов, необхідних для покладання на кредитора обов'язку відшкодувати боржнику викликані простроченням збитки, цей обов'язок виникає вже в силу самого факту приходу кредиторської прострочення. Остання не утворює правопорушення, бо для нього обов'язковий ознака вини. Відповідно обов'язок кредитора з відшкодування завданих простроченням збитків не може фіксуватися як захід цивільно-правової відповідальності, так як її підставою може бути тільки цивільна правопорушення »27.

Таким чином, в результаті розгляду проблеми поняття вини в порушенні договірних зобов'язань у сучасному цивільному праві РФ ми прийшли до ряду нових висновків. Так, досліджуючи принцип вини вдалося з'ясувати, що, всупереч пануючому в цивілістиці думку, цивільно-правова відповідальність будується на двох суб'єктивних засадах; принципі провини і принципі ризику. Поглиблене вивчення сучасних визначень поняття провини, наявних в російській цивілістиці, виявило істотні недоліки цих визначень. Це не дозволило нам беззастережно прийняти ту чи іншу дефініцію поняття провини.

Тому із залученням значної цивільно-правового, юридико - психологічного та історико-правового матеріалу ми зробили спробу обгрунтувати й охарактеризувати власне уявлення про вини боржника і кредитора в порушенні договірного зобов'язання, а також представили загальне визначення вини в порушенні договірних зобов'язань у цивільному праві РФ.

Глава 2. Вина в порушенні договірних зобов'язань у цивільному праві Російської Федерації

2.1 Форми і ступеня вини в порушенні договірних зобов'язань у цивільному праві РФ

Хоча Цивільний кодекс РФ вказує, що вина може бути у формі умислу або необережності (п.1 ст. 401 ГК РФ), але в сучасній цивільно-правовій науці єдиного підходу до класифікації форм вини немає.

В.В. Витрянский в результаті аналізу, як він зазначає, всіх норм ГК РФ про відповідальність виділяє три форми вини: умисел, необережність і грубу необережність 28, Б.Д. Завидів також називає три форми: умисел, легку необережність і грубу необережність 29.

Більшість же авторів називають дві форми вини: умисел і необережність. С. Кисельов вважає, що умисел може бути прямий або непрямий, а необережність поділяється на грубу недбалість і просту необережність 30.

Панівною в сучасній цивілістиці можна назвати точку зору, згідно з якою вина може бути як у формі умислу, так і необережності, причому остання поділяється також за ступенями на грубу й просту (легку) 31.

Ми поділяємо останню точку зору, але щодо позначення ступенів необережності вважаємо, що оскільки в Цивільному кодексі РФ прямо називається тільки груба необережність, то інша ступінь, мабуть, повинна іменуватися негрубі необережність (а не проста, легка і т.п.). Така термінологічна заміна має своєю метою підкреслити, що весь обсяг поняття необережності складають два, і лише два, елементи: груба і негрубі необережність.

Стосовно до договірних відносин умисел прямо називається в Цивільному кодексі РФ більше семи разів (наприклад: ст. 401, 404, 693, 697, 720, 901 ЦК РФ). Але що розуміти під умислом, ГК РФ не вказує.

У сучасній цивілістиці багато прихильників зберігає традиційне визначення умислу, запозичене ще у радянський період у кримінально-правової науки.

Умисно діє той, хто усвідомлював протиправний характер своїх дій, передбачав можливий протиправний результат і бажав його або хоча б свідомо допускав 32.

Але з іншого боку намітилася тенденція до ревізії цього здавалося б непорушного визначення умислу. Деякими вченими в наш час запропоновано визначення, в тій чи іншій мірі відрізняються від традиційного 33.

С. Кисельов пропонує не відмовлятися від позиції М.М. Агаркова, який розрізняв прямий і непрямий умисел. Сам же С. Кисельов звертає увагу, що «в практиці застосування норм кримінального права вирішення питання про форму і вид вини, як правило, не викликає труднощів. Стосовно до цивільних правовідносин це положення могло б виглядати так: «Провина визнається вчиненим з прямим умислом, якщо особа усвідомлювала антигромадського своєї поведінки (дії або бездіяльності) і бажала його настання або передбачала можливість чи неминучість наступу антигромадських наслідків і бажала 'їх настання. Провина визнається вчиненим з непрямим умислом, якщо особа усвідомлювала антигромадського своєї поведінки (дії або бездіяльності), передбачала можливість настання антигромадських наслідків, не бажала, але свідомо допускало ці наслідки, або ставився до них байдуже »34.

В.В. Витрянский вважає, що «навмисна провина полягає в навмисних діях або бездіяльності боржника з метою невиконання або неналежного виконання зобов'язання або створення неможливості його виконання» 35.

Менш конкретна дефініція Н.Д. Єгорова: «вина у формі умислу має місце тоді, коли з поведінки особи видно, що воно свідомо спрямоване на правопорушення» 36.

Викладені підходи, звичайно ж, заслуговують найпильнішої уваги. Але, на наш погляд, вони не позбавлені недоліків. Головним недоліком визначення умислу тих авторів, які запозичили його з науки кримінального права, як нам здається, є ігнорування ними соціального призначення обох галузей права. Вина в цивільному праві є за загальним правилом умовою відповідальності і на розмір відповідальності вона, як правило, не впливає; для настання відповідальності у переважній більшості випадків достатньо наявності будь-якої форми вини правопорушника. З цих же причин в ряді випадків вина взагалі не стає необхідною умовою договірної відповідальності 37. Тому поділ умислу на прямий і непрямий, на наш погляд, недоцільно.

Інші пропоновані дефініції наміру не відрізняються великим ступенем конкретизації, тому їх практична реалізація, ймовірно, могла бути скрутною.

Умисел - всупереч закону заново сформована і реалізована особою поля, що суперечить оголошеної волі цієї ж особи, яка спричинила порушення договірного зобов'язання.

Цивільний кодекс РФ, вживаючи терміни «необережність» і «груба необережність» більше 8 разів (див., наприклад, ст. 401, 404, 693, 697, 901, 963 ЦК України), їх визначення також не містить.

Ряд визначень необережності як форми вини виробила цивільно-правова наука. Традиційною вважається дефініція необережності, сприйнята з кримінально-правової науки.

Необережність спостерігається в тих випадках, коли особа передбачає можливість шкідливого результату, але легковажно розраховує на її відвернення, або не передбачає наслідки своїх дій, хоча було винне і могла їх передбачити 38.

Н.Д. Єгоров, прямо не даючи визначення необережності, пояснює, що «значно частіше цивільне правопорушення супроводжується виною у формі необережності. У цих випадках у людини відсутні елементи намеренности. Воно не спрямоване свідомо на правопорушення, але в, то, же час в поведінці людини відсутня належна уважність і обачність »39.

Грунтуючись на нашому визначенні загального поняття вини, хотілося б запропонувати таку дефініцію необережності як форми вини в порушенні договірного зобов'язання.

Необережність - така реалізована особою воля, яка не відповідає або не повністю відповідає оголошеної волі цієї ж особи внаслідок відсутності з його боку необхідної за характером зобов'язання та умовами обороту ступеня дбайливості й обачності і яка спричинила порушення договірного зобов'язання.

Кількісна сторона характеризується тим, що повинні бути вжиті всі заходи для належного виконання зобов'язання.

Якісна сторона зумовлена ​​тим, що виходячи з вимоги обачності заходи мають бути, прийняті вчасно, вони повинні бути ефективними, повинні носити превентивний характер проти можливих небезпек порушення зобов'язання. Одночасно вимога дбайливості означає, що кожна міра повинна бути зроблена зі старанністю особи, що прагне з її допомогою виконати зобов'язання або здійснити правомочність належним чином.

Потрібно прямо визнати, що недоліком запропонованого визначення необережності, який носить, мабуть, об'єктивний характер, є використання у визначенні оціночних категорій (ступінь дбайливості і обачності) 40. Але тут нам услід за законодавцем довелося вибирати з двох зол менше, адже в разі відсутності таких понять взагалі, простір для розсуду суду був би значно більший.

Необережність як форма вини в цивільному праві має ступені: груба необережність і негрубі (проста, легка) необережність. Цивілістична наука до цього часу не виробила чіткого критерію розмежування ступенів необережності.

В якості критерію виділення грубої необережності пропонують визнавати не прояв боржником тієї мінімальний ступінь дбайливості і обачності, яку можна було б очікувати від будь-якого учасника майнового обороту, виявися він на місці боржника, і невжиття боржником очевидних (хоча б елементарних) заходів з метою належного виконання зобов'язань 41.

Інший підхід до способу розмежування грубою і негрубий необережності полягає у виявленні «ступеня передбачення шкідливих наслідків у поєднанні з різним ступенем обов'язки такого передбачення. Якщо особа не дотримується вимог, які до нього пред'являються як до певної індивідуальності, то воно допускає просту необережність. При недотриманні не тільки цих вимог, але й за мінімальні, зрозумілих кожному, необережність вважається грубою »42.

На погляди деяких сучасних цивілістів надає, як і раніше, певний вплив кримінально-правова наука. Так, С. Кисельов, високо оцінюючи зазначене вплив і помічаючи, що запозичення цивільним правом понять з кримінального права представляється раціональним і корисним, під грубою необережністю розумів «проступок, коли особа передбачала можливість настання антигромадських наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувало на запобігання цих наслідків », а під простий необережністю розумів« проступок, коли особа не передбачала можливості настання антигромадських наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча при необхідного ступеня уважності і передбачливості повинно і могло передбачити ці наслідки » 43.

Груба необережність також іноді визначається авторами, як «вчинення вчинку, неправильність якого очевидна для кожного, що здійснює його» 44.

Н.Д. Єгоров вважає, що «при грубої необережності в поведінці особи відсутня всяка уважність і обережність. Проста ж необережність характеризується тим, що особа проявляє деяку обачність та уважність, проте недостатні для того, щоб уникнути правопорушення »45.

Що стосується нашої думки, то вважаємо, що виходячи з аналізу загального визначення необережності, прийнятним критерієм відмежування грубої необережності від негрубий можна вважати комплексний (об'єктивно-суб'єктивний) підхід.

У найпершому наближенні він помітний в роботі В.А. Тархова, на думку якого «якщо ми маємо справу з особою, яка розбирається в обставинах краще за інших ... ми висунемо до нього більш високі вимоги, ніж до інших »(суб'єктивний критерій)« якщо ж перед нами така людина, яка звикла до всіх справ ... ставитися як-небудь ... то ми ... пред'явимо до нього такі вимоги, які вправі пред'явити до будь-якого члена нашого суспільства в даних умовах »46 (об'єктивний критерій).

Об'єктивно-суб'єктивний критерій ми вважаємо можливим поєднати з кількісно-якісним критерієм відмежування грубої необережності від негрубий.

При грубій необережності:

 1. особою робляться не всі заходи, які воно могло зробити для виконання цього зобов'язання;

 2. ступінь дбайливості і обачності особи у прийнятих в п.1 заходи мінімальна або відсутня зовсім.

Побічно справедливість другого пункту критерію встановлення грубої необережності підтверджує судово-арбітражна практика. Так, Пленум Верховного Суду РФ вказувало, що питання про розмежування грубої недбалості і простої необачності «має бути розв'язана у кожному випадку з урахуванням конкретних обставин. Зокрема, грубою необережністю має бути визнано нетверезий стан потерпілого ... »47.

У літературі зазначається, що «вину у формі грубої необережності практично неможливо відрізнити від умисної вини. В усякому разі, ні кредитор, ні суд не в змозі визначити, чи мав боржник початкове намір не виконати зобов'язання або виконати його неналежним чином або створити неможливість його виконання. Тому законодавець не випадково в жодній з норм ЦК не передбачив в якості умови відповідальності за порушення зобов'язання провину боржника виключно у формі умислу »48, Спільним, що, як правило, об'єднує умисел і грубу необережність, але не названо В.В. Витрянский, на наш погляд, є те, що при їх наявності особа здійснює не всі заходи, які воно могло зробити для виконання конкретного зобов'язання.

У рішенні по конкретному арбітражному справі судом було встановлено груба необережність прийняв вексель позивача (індосата) в тому, що позивач не перевірив правомірність дій особи по здійсненню на переказному векселі передавального напису (індосаменту) 49.

При негрубий необережності:

 1. особою вживаються всі заходи, які воно могло зробити для виконання цього зобов'язання;

 2. ступінь дбайливості і обачності особи у прийнятих в п.1 заходи вище мінімальної, але нижче необхідної за характером зобов'язання і умовам обороту.

У цивілістиці давно ведеться суперечка про можливості закріплення у цивільному законодавстві принципу залежності розміру цивільно-правової відповідальності від форм і ступеня провини. Деякі радянські цивілісти розцінювали відсутність такого принципу як прогалина в законі. Вони вважали, що такий стан свідчить про неузгодженість закону та практики 50.

Інші категорично заперечували, заявляючи, що «соразмеренность відповідальності до ступеня вини суперечило б початку повного відшкодування шкоди», що подібного загального принципу «немає і не може існувати» 51.

Компромісну позицію займали третє цивілісти. Їм здавалося правильним думка, що облік форм і ступеня провини при стягненні збитків «суперечать самій ідеї вибору і покладання компенсаційних санкцій. Але щодо каральних санкцій (залікова, штрафна, виключна, альтернативна неустойка) питання про облік форми вини видається актуальним »52.

У силу різних причин де-факто договір може передбачати, що наявність вини кожної зі сторін (або однієї зі сторін!) Не є умовою залучення її до відповідальності. Отже, особа, навмисно або необережно порушила зобов'язання, за змістом тексту такого договору (!), Тим не менш, звільняється від притягнення до відповідальності.

Де-юре така ситуація підпадає під дію п.4 ст. 401 ГК РФ, який містить імперативну норму: укладену заздалегідь угоду про усунення чи обмеження відповідальності за умисне порушення зобов'язання є нікчемною. Отже, порушник зазначеного вище договору буде звільнений від відповідальності не раніше, ніж доведе відсутність своєї вини у формі умислу 53.

Нерозривне згадка наміру і необережності як умови настання договірної відповідальності в частині другій ДК РФ (ст. 693, 697, 901 ЦК РФ) означає, що порушник може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе (при неможливо або затруднительности довести свою невинність), що він проявив негрубую необережність.

Основним випадком, коли форма і ступінь вини впливають на розмір відповідальності, є порушення договорів, в яких є вина боржника і зустрічна вина кредитора (у цьому випадку говорять про «обопільної вини», про «зустрічній вини кредитора», про «змішаної вини» 54 ) або тільки вина кредитора, коли боржник відповідає незалежно від своєї вини.

Згідно зі ст. 404 ГК РФ суд відповідно вини кредитора зменшує розмір відповідальності боржника, якщо;

 1. невиконання або неналежне виконання зобов'язання сталося з вини обох сторін;

 2. кредитор навмисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням;

 3. кредитор не вжив розумних заходів до зменшення збитків.

Це правило відповідно застосовується і у випадках, коли боржник в силу закону або договору несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання незалежно від своєї вини (п.2 ст.404ГКРФ).

Порушення договірного зобов'язання при обопільній вини сторін характеризується наступними моментами 55:

 1. збитки настають у результаті винного поведінки не тільки боржника, а й кредитора;

 2. збитки зосереджуються у майновій сфері тільки однієї сторони зобов'язання - кредитора;

 3. збитки являють собою єдине ціле, коли неможливо визначити, в якій частині вони викликані винними діями боржника, а в якій - винними діями кредитора.

У справі застосування відповідальності за порушення цивільно-правового зобов'язання велика роль відводиться суду. Саме суд може найбільш повно оцінити дії, як боржника, так і кредитора щодо забезпечення виконання зобов'язання. Оцінка судом поведінки сторін, і зокрема, поведінки кредитора, може послужити вирішальним чинником у визначенні розміру відповідальності боржника за допущене їм порушення зобов'язання 56.

Таким чином, можна констатувати, що позиція тих цивілістів, які вважали, що при зустрічній вини кредитора останній несе цивільно-правову відповідальність, не базується на законі і не знаходить відображення в арбітражній практиці. Вина кредитора не є в даному випадку умовою відповідальності, «наявність вини кредитора стає підставою для відповідного зменшення розміру відповідальності боржника» 57.

Однаково невірно говорити в даній ситуації і про «розподіл виникли збитків між кількома особами, винними у їх заподіянні» 58, як це робив О.С. Іоффе. На наш погляд, він має на увазі під збитками економічну категорію і ігнорує власне вдале визначення збитків у необхідному тут юридичному сенсі.

Збитки як категорія цивільно-правової відповідальності є викликаються неправомірним поведінкою негативні наслідки в майновій сфері потерпілого 59.

Відшкодування збитків може вимагати особа, право якої порушено (п.1 ст. 15 ГК РФ). Збитки кредитору зобов'язаний відшкодувати боржник, що не виконав зобов'язання або виконав його неналежним чином (п.1 ст.393 ГК РФ).

Отже, навіть при наявності зустрічної провини кредитора з точки зору цивільного права збитками називається тільки той реальний збиток і упущена вигода, які підлягають відшкодуванню боржником.

Ми не сперечаємося, при обопільній вини розмір економічних (фактичних) збитків кредитора завжди буде більшим, ніж розмір стягуються з боржника цивільно-правових збитків. Але відносити на рахунок кредитора збитки в його майновій сфері, викликаний його винним поведінкою, і іменувати це збитками в сенсі ст. 15 ГК РФ, вважаємо неправомірним.

Тому ніяк не можемо погодитися з О.С. Іоффе, Г.К. Матвєєвим та іншими в тому, що, як максимум, при обопільній вини кредитор залучається до договірної відповідальності у вигляді скорочення обсягу відповідальності боржника. І, як мінімум, частина збитків у їх цивільно-правовому сенсі відноситься на рахунок кредитора.

Потрібно визнати не зовсім вдалою з юридико-технічної сторони редакцію п. 1 ст. 404 ГК РФ, де, очевидно, з метою економії мовних засобів говориться так: якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язання сталося з вини обох сторін, суд відповідно зменшує розмір відповідальності боржника. При відповіді на питання: відповідно чому? - Можливі два розумних відповіді: 1) відповідно до форми і ступеня провини одночасно і боржника, і кредитора; 2) відповідно до форми і ступеня провини тільки кредитора.

Оскільки при обопільній вини неможливо визначити, яка частина збитків викликана поведінкою боржника, а яка поведінкою кредитора, то, на наш погляд, єдиним законним критерієм, яким можна і слід керуватися в таких випадках при розподілі між ними збитків, може служити форма (і ступінь) вини лише кредитора 60 ступінь провини боржника в цьому разі правового значення не має: достатньо встановлення наявності його вини як такої. При цьому чим більше вина кредитора у порушенні зобов'язання, тим менший повинен мати місце розмір цивільно-правової відповідальності. Тому ми не можемо погодитися з дуже поширеним у радянській та сучасної російської цивілістики іншою точкою зору, ніби при обопільній вини «можна і треба говорити про існування правила, що встановлює соразмеренность розміру возмещаемого кредитору збитку до ступеня вини кожної зі сторін» 61.

Таким чином, на наш погляд, юридичний зміст ст.404 ГК РФ полягає виключно у визначенні механізму встановлення розміру відповідальності боржника; про вини кредитора у ст. 404 ГК РФ мова йде лише остільки, оскільки це служить меті встановлення справжнього обсягу вини боржника і, в кінцевому рахунку, розміру відповідальності останнього перед кредитором. З іншого боку, про цивільно-правової відповідальності кредитора, так само як і про що заподіюються собі, кредитором цивільно-правових збитки в названій статті не йдеться.

Аналогічним чином справа йде в тих випадках, коли є провина кредитора, а відповідальність боржника за порушення зобов'язання в силу закону або договору настає незалежно від її вини (п.2 ст. 404 ГК РФ). Відмінність від ситуації обопільної вини, на наш погляд, полягає головним чином у тому, що боржник відповідає як за наявності своєї вини, так і за настало випадкове (безвиновной) порушення зобов'язання. Коли є одночасно вина кредитора і випадкове (безвиновной) порушення боржником зобов'язання, за яке останній відповідає, для цілей визначення розміру відповідальності боржника, мабуть, можна говорити про юридичну фікцію вини боржника. У цьому випадку розмір відповідальності боржника зменшується, як і при обопільній вини, в порядку, описаному нами вище.

При наявності зустрічної провини кредитора, відповідальність боржника, що відповідає незалежно від своєї вини, може бути не тільки зменшена, але не наступити зовсім. Наприклад, професійний зберігач відповідає за втрату, нестачу чи пошкодження речей, якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталися внаслідок непереборної сили, або з-за властивостей речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не повинен був знати, або в результаті умислу або грубої необережності поклажодавця (п. 1 ст. 901 ЦК РФ).

2.2 Межі вини в порушенні договірних зобов'язань у цивільному праві РФ

Безпосередньою кордоном вини в порушенні договірних зобов'язань є суб'єктивний випадок (casus). Це означає, що у всіх випадках, коли відповідальність будується на засадах провини, особа звільняється від відповідальності, якщо буде доведено, що зобов'язання порушено випадково: внаслідок обставини, що не може бути поставлено йому за провину.

У сучасній цивільно-правовій науці панівною залишається доктрина випадку, розроблена радянськими цивілістами.

Традиційно розрізняють простий випадок (casus, суб'єктивний випадок) і кваліфікований випадок (непереборна сила, форс-мажор, об'єктивний випадок). Такий поділ визнається виправданим, оскільки потрібно говорити про об'єктивне випадку і про випадок суб'єктивному, який залежить від суб'єкта 62. Тому невипадково Г.К. Матвєєв відрізняє безвиновной заподіяння (казус) від заподіяння випадкового 63. За справедливим зауваженням О.С. Іоффе, обставини повинні розглядатися як випадкові в залежності від суб'єктивного ставлення до них заподіювача ... бо якщо суб'єкт знав, що не зможе нічого запобігти, але прийняв на себе зобов'язання, він зобов'язаний буде відповідати 64. Цілком визначення в розумінні випадку та П.С. Дагель, який невинне заподіяння називає саме суб'єктивним випадком. Таким чином, оскільки вина безпосередньо межує з суб'єктивним випадком (casus), то останній вимагає більш детального аналізу.

Випадок (казус) цивілісти одностайно називають антиподом провини 65. Випадок і відсутність провини - дві сторони одного і того ж явища; там, де закінчується вина, там починається випадок 66.

Суб'єктивний випадок, на думку В.А. Ойгензіхта, - це один з аспектів психічного процесу, який відбувається в свідомості людини і пов'язаного з його вольовими діями; це особлива форма психічного ставлення особи до своїх дій (бездіяльності) та їх наслідків, викликана неправильним уявленням про них, коли особа за обставинами справи не могло уявляти собі цього інакше. В.А. Ойгензіхт рішуче виступав проти поширеної в науці помилки, коли в поняття суб'єктивного випадку вносилася об'єктивна категорія нездоланність 67.

Сам же суб'єктивний випадок як поняття, противопоставляемое вини, ВА. Ойгензіхт визначав як психічне ставлення суб'єкта до своїх дій (бездіяльності) і їх результатами, що виражається в неусвідомлені і в неможливості усвідомлення протиправності цих дій (бездіяльності), або в непередбачених і в неможливості передбачення їх протиправних наслідків 68.

Е.А. Павлодский повністю поділяв точку зору більшості цивілістів, кваліфікуючих цивільно-правової випадок як поняття, що характеризує суб'єктивну сторону правопорушення. Водночас автор піддав критиці позицію правознавців, змішувальних випадок (казус) з діалектичної випадковістю 69; зокрема, М. Шаргородський під правовим випадком розумів відсутність причинного обумовленості між діянням особи і шкодою 70.

Відповідно до поглядів Є.А. Павлодский, випадок як протилежність провини характеризує таке психічне ставлення суб'єкта до своєї поведінки, при якому він не передбачає, а отже, не усвідомлює протиправність своїх дій, не знає і не повинен знати про можливість настання шкідливих наслідків. Юридичне значення правового випадку (casus) автор слушно вбачав в тому, що він свідчить про відсутність провини - суб'єктивного підстави настання відповідальності 71.

Е.А. Суханов та В.П. Грибанов визначають випадок (казус) як подія, яка могла б бути, але не було попереджено відповідальною за це особою лише тому, що його неможливо було передбачити і запобігти зважаючи раптовості настання 72.

Позиції інших цивілістів також співпадають в тому, що випадок - антипод вини: якщо особа не знала, не могло і не повинно було знати про можливість настання результату, він визнається випадковим. У той же час випадок відрізняється суб'єктивно не передбачуваність: якби особа знала про можливість настання результату, він міг би бути попереджено 73.

Нам особливо хочеться підкреслити, що специфіка випадку (казусу) у договірних відносинах полягає в тому, що для визнання дійсним договору, що укладається закон пред'являє високі вимоги до порядку його укладення. Тому сторони, уклавши угоду, вважаються розуміючими, в чому полягають їхні права та обов'язки, які дії вони мають право зробити, а які зобов'язані. З урахуванням того, що в цивільному праві діє юридична фікція (а не презумпція!) Знання закону 74, то будь-які посилання сторони на те, що при порушенні вона виходила з правомірності порушення (наприклад, помилково вважала про наявність форс-мажорних обставин 75), не можуть бути кваліфіковані як казус (випадок).

Правове значення випадку не обмежується тим, що він є кордоном провини порушника зобов'язання. У сучасному цивільному праві відповідальність за випадок, поряд з відповідальністю за провину, є одним з початків цивільно-правової відповідальності. Вже в 1978 році Є.А. Павлодский констатував, що «в даний час все більше і більше вчених схиляються до того, що порушення деяких цивільно-правових обов'язків викликає справжню юридичну відповідальність за відсутності провини правопорушника» 76.

У сучасній судово-арбітражній практиці, проте, ми не знайдемо вказівок на те, що суб'єкти підприємницької діяльності несуть «цивільно-правову відповідальність за випадок». Справа йде таким чином, що суди, коли відповідальність будується не на засадах провини, покладають «відповідальність за ризик». У мотивувальній частині рішень і постанов арбітражних судів стандартної вже стала наступна фраза: суб'єкт підприємницької діяльності здійснює свою діяльність з певним ступенем ризику, тому він в силу статей 393, 401 ЦК РФ повинен нести відповідальність за ризик 77.

Нам представляється необхідним з'ясувати, яке значення вкладається судовими органами в поняття «ризик», коли йдеться про "відповідальності за ризик».

Ризик визначається В.А. Ойгензіхта як суб'єктивна категорія, яка існує паралельно з виною, але може існувати і спільно з нею, як психічне ставлення суб'єктів до результату власних дій або дій інших осіб, а також до результату об'єктивно-випадкових або випадково-неможливих дій (подій), що виражається в усвідомленому допущенні негативних, у тому числі непоправний майнових наслідків 78.

При всьому своєму новаторстві і певної позитивності таке розуміння ризику викликало дуже обгрунтовані заперечення з боку науковців 79. У зв'язку з цим ми повністю поділяємо наступне критичне зауваження В. Плотнікова: «досліджуючи зміст ризику в рамках суб'єктивної сторони діяння, В.А, Ойгензіхт пропонує підходити до проблеми вини з позицій, відмінних від загальноприйнятих. З традиційного підходу до самовпевненості (передбачав, але легковажно сподівався на запобігання) слід допущення суб'єктом несприятливих наслідків (а інакше що ж запобігати?). В.А. Ойгензіхт, даючи своє визначення самовпевненості, виводить із змісту необережної вини елемент допущення, залишаючи його тільки в непрямому умислі. Звільнилося внаслідок цієї операції місце займає ризик, виражений, як було зазначено, в усвідомленому допущенні негативних наслідків »80.

Таким чином, на наше переконання, поняття «відповідальність за ризик», що вживаються в актах судових органів, і поняття «відповідальність за випадок», що вживається у цивільно-правовій науці, є тотожними поняттями.

До аналогічного висновку раніше прийшов і Н.Д. Єгоров: «цивільно-правова відповідальність при здійсненні підприємницької діяльності будується на засадах ризику. Таким чином, підприємець при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності несе підвищену відповідальність. Він відповідає навіть за випадкове (невинне) невиконання або неналежне виконання зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності »81.

Загалом і в цілому на рівні понять таку ж думку висловив В.М. Танаєв: «саме з випадковими подіями, тобто "Подіями, які можуть при даних умовах як відбутися, так і не відбутися і для яких є певна ймовірність (0 <р <1.0) його настання за даних умов», пов'язане з поняттям ризику »82.

Що стосується доктрини ризику, запропонованої В.А. Ойгензіхта, то вона зберігає свою силу, але тільки в межах науки цивільного права.

Отже, ми згодні з думкою більшості правознавців, що в рамках суб'єктивного ставлення особи суб'єктивний випадок (казус) є кордоном вини в порушенні договірних зобов'язань. З протилежного боку суб'єктивний випадок межує з непереборною силою.

«Вододіл» між суб'єктивним випадком (казусом) і нездоланною силою проходить по умовній лінії, за якою будь-вольове регулювання особою своєї поведінки виявляє повну його неможливість виконати зобов'язання належним чином. Тому вважаємо за необхідне, суб'єктивний випадок - як кордон провини з одного боку - відмежувати також від непереборної сили (об'єктивного випадку): межі суб'єктивного випадку з протилежного боку. Тим більше, що за відсутності суб'єктивного випадку про невинність порушника безпосередньо може свідчити непереборна сила (об'єктивний випадок).

Цивілістичної павука відомі два підходи до відмежування суб'єктивного випадки від непереборної сили. Вирішити цю проблему можна, на думку Є.А. Флейшиц, Б.С. Антимонова, Л.А. Лунца та ін, грунтуючись на висунутому в 1949 році Д.М. Генкіна положенні, згідно з яким «вина і казус лежать в ряду необхідної причинності, непереборна ж сила пов'язана з поняттям випадкової причинності». О.С. Іоффе і В.А. Туманов вважали, що відрізнити суб'єктивний випадок від непереборної сили можна не за характером причинного зв'язку, а розглядаючи непереборну силу як обставина, наділена такими рисами, як надзвичайність і не передбачуваність. Другий підхід підтримується більшістю сучасних авторів, які зазначають, що непереборну силу «не тільки неможливо передбачити, але й неможливо запобігти будь-якими доступними для особи засобами навіть тоді, коли особа могла передбачити дію непереборної сили» 83. Точка зору О.С. Іоффе, В.А. Туманова та їх прихильників отримала закріплення спочатку у радянському цивільному законодавстві, а потім у сучасному цивільному законодавстві Росії.

У Основах 1991 р. легальне визначення непереборної сили було сформульовано таким чином. Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини (стихійні явища, військові дії тощо). До таких обставин не ставилися, зокрема, порушення обов'язків з боку контрагентів боржника або відсутність на ринку потрібних для виконання товарів (п.2 ст. 71 Основ 1991 р.).

Без істотних змін визначення непереборної сили також було закріплено у Цивільному кодексі України. Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини. До таких обставин не відносяться, зокрема, порушення обов'язків з боку контрагентів боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів (п. 3 ст. 401ГКРФ).

Хотілося б підкреслити, що обставини непереборної сили виключають цивільно-правову відповідальність лише остільки, оскільки до наслідків настання таких обставин не «домішується» вина боржника. На цей момент звертав увагу Є.А. Павлодский. Він вказував, що «певні труднощі у практиці викликає вирішення спорів, в яких розглядаються випадки, де прояву непереборної сили супроводжують винні дії відповідальної особи, причинно пов'язані з настанням частини збитку». Не можна не погодитися з рішенням цієї проблеми, запропонованої автором; «кожна з цих двох причин зумовлює порушення зобов'язання в якійсь частині, причина невиконання якої може бути тільки одна: або обставина непереборної сили, або вина боржника, а значить, боржник повинен бути звільнений від відповідальності за порушення тієї частини зобов'язання, причиною якої стала нездоланна сила, і нести несприятливі наслідки, передбачені законом або договором, за винне порушення умов договору »84.

Ми дотримуємося думки, що будь-яке явище - випадкове чи необхідне - зі своєю причиною пов'язано необхідно. У тих випадках, коли шкода стала наслідком непереборної сили, має місце наступна причинний зв'язок: непереборна сила - протиправне поведінка - збиток. Прав Є.А. Павлодский в тому, що «відмежування непереборної сили від цивільно-правового випадку лежить поза площиною причинних зв'язків, тому що незалежно від того, чи був збиток наслідком простого випадку або непереборної сили, має місце єдино можлива причинний зв'язок» 85.

Непереборна сила - це завжди надзвичайна і, одночасно, невідворотна обставина.

До непереборної сили не може бути віднесено явище, яке зобов'язане обличчя могло передбачити і уникнути його шкідливого впливу. Але оскільки дане явище було для суб'єкта непередбачених, то воно є для нього випадковим. Отже, непереборна сила завжди виступає на відповідальну особу як випадкова подія 86. На думку Б.С. Антимонова, непереборна сила - це об'єктивний випадок, тобто подія взагалі конкретно непередбачене. А оскільки непереборна сила непередбачені взагалі, то вона буде неможливо передбачити та для конкретного суб'єкта. Звідси Є.А. Павлодский робить висновок, що «чинник непередбачені є кордоном між винним правопорушенням та заподіянням шкоди або невиконанням умов угод, що відбулися внаслідок дії непереборної сили. Але непередбачені служить критерієм відмежування і випадкового протиправної дії від винного. Отже, межі між провиною та випадком, виною і непереборною силою збігаються »87.

Судові органи зазвичай кваліфікують як форс-мажорні обставини: заборона експорту (імпорту); війну; блокаду; валютні обмеження або інші заходи урядів і урядових органів. До короткочасним форс-мажорних обставин судові органи зазвичай відносять; пожежі; повені та інші стихійні лиха; замерзання, закриття морських проток, що лежать на звичайному морському шляху між портами навантаження і вивантаження; відхилення в дорозі, викликані військовими діями та ін

Якщо дане конкретне особа могла запобігти впливу будь-яких обставин, але не зробила цього, то в наявності його вина. У тому випадку, коли, незважаючи на всі вжиті заходи, не вдалося уникнути несприятливих наслідків, останні носять випадковий характер як наслідок випадкових явищ. Відповісти на питання, чи були випадкові обставини настільки надзвичайні й невідворотні, що їх слід віднести до непереборної сили, можна, лише порівнявши можливості даної особи з іншими однотипними за родом і діяльності 88.

Цивілісти єдині в думці про відносність поняття «непереборна сила». Це означає, що при різних умовах, в яких особа виконує зобов'язання, одне і те ж обставина може виступати в одних випадках як непереборна сила, а в інших - як звичайне явище, що перешкоджає виконанню зобов'язання. Уявлення про непереборну силу змінюються в міру розвитку науково-технічного прогресу. Те, що раніше розглядалося як непереборна сила, з удосконаленням науки і техніки може втратити або ознака надзвичайності, або ознака невідворотними і перестати бути непереборною силою 89.

Отже, в юридичній літературі зазначається, що для того щоб конкретне обставина могла бути визнано непереборною силою, необхідно одночасне наявність наступних умов 90:

 1. обставина (подія) повинно бути об'єктивно невідворотна за даних умов;

 2. обставина (подія) повинно бути надзвичайним (несподіваним). Будь-які явища економічного і політичного життя, настання яких легко можна було прогнозувати, не будуть відповідати ознаками надзвичайності;

 3. невиконання або неналежне виконання зобов'язання повинно бути викликано саме впливом непереборної сили;

 4. вплив непереборної сили на конкретне зобов'язання має бути саме таким, що його належне виконання внаслідок непереборної сили стало абсолютно неможливим.

Таким чином, підсумовуючи, потрібно сказати, що вина порушника договірного зобов'язання в рамках суб'єктивного ставлення безпосередньо межує з суб'єктивним випадком. Суб'єктивний випадок - це антипод провини. Наявність суб'єктивного випадку свідчить про те, що порушник договірного зобов'язання невинний. Суб'єктивний випадок тягнеться до меж непереборної сили. Наявність непереборної сили (об'єктивного випадку) також свідчить про відсутність вини особи у порушенні зобов'язання.

Глава 3. Особливості провини в деліктних зобов'язаннях в цивільному праві РФ

3.1 Вина заподіювача шкоди в деліктних зобов'язаннях

У літературі, як відзначають В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, досить міцно утвердилася положення про те, що підставою деліктної відповідальності є склад цивільного правопорушення як сукупність певних ознак. В якості таких ознак розглядаються: 1) шкоду; 2) протиправність заподіювача шкоди; 3) причинний зв'язок між цією поведінкою і наступившим результатом - шкодою (об'єктивні ознаки) і 4) вина заподіювача шкоди (суб'єктивний елемент). Суперечки ж ведуться головним чином про те, чи є склад правопорушення не тільки загальним, але і єдиною підставою деліктної відповідальності, по-перше, і які ознаки цього складу необхідні для виникнення відповідальності, по-друге.

На думку одних авторів, склад цивільного правопорушення є не тільки основним, але і єдиною підставою відповідальності, а в тих випадках, коли немає повного складу правопорушення, не можна говорити і про відповідальність заподіювача шкоди. "За відсутності закінченого складу правопорушення, - пише, зокрема, С. С. Алексєєв, - особа не може бути притягнуто до цивільної відповідальності" 91. Інші автори (а їх більшість) вважають, що склад правопорушення, який породжує цивільно-правову відповідальність при заподіянні шкоди, може бути як повним, так і обмеженим або усіченим. Це стосується такої ознаки правопорушення, як вина заподіювача шкоди.

Результатом зазначеного відмінності в поглядах на підстави цивільно-правової відповідальності є продовжується до цих пір дискусія про те, на яких засадах будується відповідальність за заподіяння шкоди з цивільного права і чи можна взагалі вважати відповідальне покладання обов'язку відшкодувати шкоду, якщо його заподіяння не є результатом винного поведінки правопорушника. Звідси відмінність у поглядах і поява різних теорій про підстави відповідальності за заподіяння шкоди. Панівною серед них є теорія "вини з виключенням", або, інакше, теорія "стимулювання" (М. М. Агарков, В. І. Серебровський, Б. С. Антимонов, Е. О. Флейшиц, А. М. Бєлякова та ін).

При всіх відмінностях в обгрунтуванні відповідальності при невиновном (випадковому) заподіянні шкоди загальним для цих теорій є вихідне положення авторів - відповідальність може наступити 1) не тільки за провину, але і 2) без вини (за випадкове заподіяння шкоди).

Інші автори (Н. С. Малеин, О. Е. Лейст, О. А. Красавчиков, В. А. Ойгензіхт та ін), виходячи з принципу "без вини немає відповідальності", є прихильниками концепції - теорії виключно винного початку, або теорії вини і ризику. Вони виходять з єдності або у всякому випадку тотожності ознак складу цивільного і кримінального правопорушення і тотожності функцій, виконуваних цивільно-правової та кримінально-правовою відповідальністю. Прихильники цієї теорії, як продовжують В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, забувають про 1) відмінностях, які існують між заходами кримінально-та цивільно-правової відповідальності, 2) їх завданнями і 3) функціями, а також 4) методи впливу на правопорушника. А ці відмінності не можуть не відображати особливостей і в підстави їх застосування 92.

Проте в юридичній літературі і судовій практиці поширена думка про те, що відповідальність за ст. 1079 ГК РФ за шкоду, заподіяну ІПО, настає незалежно від вини власника ІПО, тобто як за випадкове, так і за завдані. Слід зазначити, що такої думки дотримується переважна більшість дослідників. До них відносяться, зокрема, Б.С. Антимонов 93, В.Т. Смирнов, А.А. Собчак 94, А.П. Сергєєв 95.

Звернемося до судової практики по конкретних справах в який нас плані. Не випадково, вона, як теперішня (з часу набрання чинності ЦК РФ), так і колишня (у період дії ЦК РРФСР 1964 р.), суперечлива.

Суди, керуючись принципом вини при вирішенні питання про підстави відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, посилаються на різні статті ГК РФ (ГК РРФСР) або їх поєднання.

Наприклад, 10 травня 2003 р. сталося ДТП, в результаті якого майну Х. і К. була заподіяна шкода. Винним визнали водія Б., керуючи автомобілем ЗІЛ-130 (належить УГПС РВ МНС Росії). Виїжджаючи на гасіння пожежі, він не впорався з керуванням, допустив зіткнення з стояли на тротуарі автомобілем "Вольво-760" (належить Х. на праві власності), якому завдано механічні пошкодження. Крім того, в результаті даного ДТП були пошкоджені паркан, хвіртка і ворота будинку, який належить К. Засновуючи своє рішення на принципі провини, Ленінський районний суд м. Ростова-на-Дону рішенням від 10 листопада 2003 р. задовольнив вимоги позивачів у повному обсязі, пославшись на ст. ст. 1064 та 1079 ГК РФ 96.

Інший приклад. 14.07.2004 Ш., керуючи автомобілем, порушив Правила дорожнього руху та скоїв наїзд на Ч., який від отриманих травм помер. Вироком Промислового районного суду м. Самари від 06.03.2005, що вступив в законну силу, його вина у смерті годувальника встановлена. Рішенням від 07.06.2006 того ж суду за позовом Ч. до Ш. стягнув на її користь в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної смертю годувальника, щомісячні платежі на утримання дочки Світлани, проте пославшись при цьому тільки на ст. 1079 ГК РФ 97.

На нашу думку, не можна погодитися з такою відповіддю з міркувань, викладених нижче. Здається, що при відшкодуванні шкоди за принципом вини посилання повинне робитися лише на ст. 1064 ЦК РФ. Оскільки, виходячи з теорії "двох начал" відповідальності в деліктних зобов'язаннях, особливостей прояву (реалізації) специфічної шкодочинності ІПО, сенсу введення в закон ст. 1079 ГК РФ, можна зробити висновок про те, що відповідальність за шкоду, заподіяну дією ІПО, може наступати тільки за випадкове заподіяння шкоди. Якщо шкода заподіюється винне (навмисне або необережно), скажімо, рухається, то відповідальність заподіювача шкоди повинна наступати за ст. 1064 ЦК РФ. Оскільки в цьому випадку автомобіль не є ІПО внаслідок відсутності в нього одного з істотних ознак, властивих кожному ІПО, - непідконтрольності його людині. "Подвійна посилання" взагалі виключається, тому що не може одна стаття визначати суб'єкта відповідальності, а інша - підстави цієї відповідальності. Цей довід спочиває не тільки на правилах законодавчої техніки, а й на елементарній логіці.

Особливого, на наш погляд, паліативного та суперечливого, думки щодо розглянутої проблеми дотримується В.М. Болдиній. Він прийшов до висновку, що "... з суб'єктивної сторони поведінку власника джерела підвищеної небезпеки, що стало причиною виникнення шкоди, може мати характер лише необережності або випадку. Застосування правил ст. 1079 ГК при навмисному заподіянні шкоди виключено, і, навпаки, при застосуванні норм про відповідальність за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки неприпустимо застосування норм, в яких мова йде про усвідомлене заподіянні шкоди (ст. ст. 1066, 1067 ЦК та ін) "98.

Ще раніше в літературі поряд авторів висловлено думку про неприпустимість кваліфікації випадків навмисного заподіяння шкоди шкідливими об'єктами за статтею про відповідальність за заподіяння шкоди ІПО. Так, В.А. Рахмилович вважає, що зміст цієї статті "полягає в покладанні на власника джерела підвищеної небезпеки обов'язку відшкодування супутнього діяльності цього джерела шкоди. Навмисне ж (а ми думаємо, що і необережне) заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки юридично не відрізняється від навмисного (і необережного) заподіяння шкоди будь-яким іншим способом; навмисне (і необережне) заподіяння каліцтва наїздом автомашини нічим з цікавої для нас точки зору не відрізняється від навмисного (і необережного) заподіяння каліцтва сокирою або поліном. У цьому випадку машина не є джерелом підвищеної небезпеки, діє не як такого. .. Саме тому при навмисному (і необережному) заподіянні шкоди машиною, яка зазвичай є джерелом підвищеної небезпеки, відповідати за цю шкоду повинно навмисне (необережно) діяло особа, а не власник джерела підвищеної небезпеки "99.

І навпаки, не представляється можливим погодитися з думкою А.М. Белякова, що критикує цю точку зору В.А. Рахмилович, яка стверджує: "коли законодавець відносить той чи інший предмет до числа джерел підвищеної небезпеки, він враховує шкідливий його характер. Шкідливість ж джерела підвищеної небезпеки при навмисному заподіянні шкоди посилюється. Недоцільно тому предмет, шкодочинність якого зросла в зв'язку зі зловмисним його використанням, виключити з числа джерел підвищеної небезпеки "100.

М.П. Редін навіть пропонує подумати над можливістю обмеження дії ст. 1079 ГК випадками виключно невинного заподіяння шкоди 101. Цю пропозицію нам представляється розумним.

Однак В.М. Болдиній не бачить підстав для такої зміни закону 102. По-перше, тому, що "все-таки при необережному (навіть грубо необережному) делікт поведінка безпосереднього заподіювача шкоди не обумовлено протиправною метою, тобто не спрямоване на шкідливий результат, а отже, не суперечить спільної мети підвищено небезпечної діяльності". По-друге, "крім того, при втіленні в життя даної пропозиції, у разі самовільного використання працівником шкідливого об'єкта (наприклад, автомашини) в особистих цілях і при необережному заподіянні шкоди останнім, роботодавець не буде відповідати ні за ст. 1079, ні за ст . 1068, в результаті чого може постраждати потерпілий, так як йому доведеться стягувати збитки з громадянина, фінансові можливості якого зазвичай не такі високі. В умовах же чинного законодавства роботодавець все одно буде відповідати за таку шкоду як власник джерела підвищеної небезпеки "103.

Вважаємо, що в наведених А.В. Рахмилович прикладах є підстави виключити з числа ІПО названі предмети, а заподіяння ними шкоди за викладених обставин підлягає кваліфікації за ст. 1064 ЦК РФ внаслідок підконтрольності цих предметів людині. Оскільки підконтрольний людині об'єкт є звичайним засобом заподіяння шкоди.

Не випадково К.К. Яєчко свого часу зазначав, що "в Основах передбачаються два аналогічні (ст. ст. 403, 404 ЦК РРФСР 1922 р.) загальних (генеральних) складу цивільного правопорушення, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (ст. ст. 88 і 90). Найменування першої статті неточно, оскільки відповідальність за шкоду, заподіяну в зв'язку з використанням джерела підвищеної небезпеки, як загальне правило настає незалежно від вини особи, що використовував дане джерело. Тому загальні умови відповідальності в останньому випадку передбачені не в ст. 88, а в ст. 90 Основ, що встановила відповідальність особи, що використовував джерело підвищеної небезпеки, незалежно від його вини в заподіянні шкоди "104.

Однак вважаємо, що думка і висновок К.К. Яічковой підлягають уточненню. Відповідальність за ст. 90 Основ (ст. 1079 ЦК РФ) настає без вини. Загальні підстави (а не умови) відповідальності були передбачені не в ст. 90 (нині передбачені у ст. 1079 ГК РФ), а в ст. 88 Основ (нині передбачені у ст. 1064 ЦК РФ). Обидва початку відповідальності (вина і заподіяння), на наш погляд, відображені в законі - у ст. 1064 "Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди" ГК РФ, а відповідальність без вини - зокрема, у ст. 1079 ГК РФ.

Отже, визначаючи відповідальність власника ІПО без вини за ст. 1079 ГК РФ, законодавець тим самим передбачив один з конкретних складів другого спільного підстави відповідальності за заподіяння шкоди - складу цивільного правопорушення без вини. Але не скасував загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди (два загальних (генеральних) складу цивільного правопорушення, тобто склад цивільного правопорушення з виною заподіювача шкоди, склад цивільного правопорушення без вини заподіювача шкоди), встановлені ст. 1064 ЦК РФ. З викладених вище доказів, законодавчих установлень, що містяться у ст. 1064 ЦК РФ, і сенсу ст. 1079 ДК РФ слід, що якщо шкода заподіюється дією ІПО, то відповідальність його власника настає без вини (тобто тільки за ст. 1079 ГК РФ).

Таким чином, заподіяння шкоди особистим дією і посереднє заподіяння шкоди нечинність ІПО, вчинені винне, підпадають під дію ст. 1064 ЦК РФ, а заподіяння шкоди дією ІПО (він може бути заподіяна тільки випадково) підпадає під дію ст. 1079 ГК РФ.

Наукове обгрунтування провини як необхідної умови деліктної відповідальності визначається вченням про детермінованість людської поведінки і свободу волі. Детермінованість визнається як зумовленість людської поведінки об'єктивними закономірностями розвитку суспільства, а також сукупністю конкретних соціальних умов і суб'єктивних факторів.

Разом з тим об'єктивна та суб'єктивна зумовленість людської поведінки не виключає можливості вибору в конкретній ситуації різних варіантів поведінки. Вина має місце там, де у людини була можливість вибирати, тобто різна надходити в одній і тій же ситуації, коли "об'єктивно існує більш ніж один варіант можливої ​​поведінки" 105 або, за образним висловом В.М. Кудрявцева, коли суб'єкт мав "віяло можливостей" 106 і, незважаючи на можливість вибору серед правомірних і протиправних варіантів, він свідомо обрав варіант протиправної поведінки, в силу чого його поведінка упречності.

В даний час в російській цивільно - правовій літературі, як і раніше існує досить суперечлива ситуація, коли принцип відповідальності за вину декларується всіма, але як тільки заходить мова про його послідовному проведенні в законотворчій діяльності, то відповідних змін не відбувається, вони "зависають у повітрі" . Так було до прийняття ЦК РФ (частина 1, частина 2), не змінилося положення і після введення його в дію. Концепція "без вини немає відповідальності" широко підтримується в цивілістичній науці 107. Однак проблема вини як умови цивільно - правової відповідальності є як і раніше дискусійною. Цивілістичній науці відомі теорії, що відстоюють можливість відповідальності і без вини, на відміну від іншої юридичної відповідальності, такі, як теорія "вини з виключенням", або інакше - теорія "стимулювання", теорія "двох начал", теорія "вини і закону" і теорія "вини і ризику", або теорія "виключно винного початку".

Панівною теорією про умови відповідальності за заподіяння шкоди є теорія "вини з виключенням", або інакше теорія "стимулювання", згідно з якою відповідальність за заподіяння шкоди настає, за загальним правилом, за провину, а у випадках, передбачених законом, незалежно від вини, то Тобто знову ж таки на відміну від будь-якої іншої юридичної відповідальності. Ця теорія знайшла своє відображення в роботах О.С. Іоффе, Г.К. Матвєєва, В.Т. Смирнова та багатьох інших вітчизняних цивілістів. У цих роботах показано, що відповідальність встановлена ​​з метою стимулювання "підвищеної пильності", "особливої ​​обережності", "належного потрібного державі і суспільству поведінки" 108 і т.п. Заперечення, які зазвичай робляться цим авторам, зводяться до того, що при відсутності провини не можна говорити про виховну роль права і стимулювання певної поведінки особи. І, як вірно підмітили В.Т. Смирнов і А.А. Собчак, "на це прихильники даної точки зору цілком обгрунтовано відповідають:" ... стимулювати, спонукати до діяльності можна, і не звинувачуючи "109.

Так звана теорія "двох начал" цивільно-правової відповідальності близько примикає до теорії, викладеної вище. Суть її полягає у визнанні того, що цивільне право будує відповідальність за заподіяння шкоди перш за все джерелом підвищеної небезпеки, стосовно якої і встановлено відповідальність незалежно від провини (і навіть без вини) та відповідальність за провину. Найбільш послідовно відстоює ідею двох почав К.К. Яєчко, який вказував, що відповідальність можлива як за провину, так і без вини. Обидва ці початку відповідальності відображені в законі. Тому немає ніяких підстав стверджувати, що вина як одне з цих начал - головне, що визначає, вихідне в порівнянні з іншим - заподіянням (звідси назва теорії). І далі автор вказує, що провина відповідальної особи є лише додатковою умовою відповідальності в тих випадках, коли за законом встановлена ​​відповідальність за завдані шкоди 110.

Інші автори для обгрунтування покладання на правопорушника обов'язку відшкодувати невинно завдану шкоду у випадках, зазначених у законі, використовують початок ризику. Звідси назва цієї концепції - теорія "виключно винного початку", або "теорія провини і ризику". Цю теорію, обмежуючи лише сферу застосування початку ризику відносинами між громадянами, поділяють і Н.С. Малеин 111, В.А. Ойгензіхт 112.

У принципі, поділяючи положення, що "без вини немає відповідальності", Г.К. Матвєєв висуває свою концепцію, яку назвали теорією "провини і спеціальних юридичних фактів", або теорією "провини і закону". Як і прихильники "теорії вини і ризику", Г.К. Матвєєв вважає, що відповідальність виникає завжди як результат правопорушення - протиправного винного заподіяння шкоди. Що ж стосується інших зазначених у законі відносин з відшкодування шкоди та іменованих законодавцем відповідальністю, то в цих випадках правильніше було б говорити не про відповідальність, а про обов'язок відшкодувати шкоду або сплатити штраф 113.

Таким чином, аналізуючи різні теорії, точки зору на розглянуту нами проблему, слід зазначити, що прихильники визнання відповідальності у цивільному праві "тільки за провину" виходять переважно з єдності елементів складу цивільного правопорушення і власне правопорушення, функцій, виконуваних цивільно - правовою відповідальністю і юридичною відповідальністю в цілому незалежно від галузевих ознак згаданих нами категорій.

У цивільному законодавстві розрізняються дві форми вини - умисна і необережна. Вина у формі умислу характеризується тим, що спричинила шкоду усвідомлює протиправність своєї поведінки, передбачає його шкідливі наслідки, бажає чи байдуже ставиться до їх настання. Необережна вина характеризується тим, що особа не усвідомлює протиправність своєї поведінки, не передбачає і не бажає настання шкідливих наслідків, але має усвідомлювати характер своєї поведінки та передбачити можливість заподіяння шкоди.

Необережність виражається у такому ставленні особи до своїх вчинків, яке характеризується порушенням належної пильності, дбайливості, передбачливості, обумовленою характером відповідного виду діяльності та особливостями здійснює її суб'єкта. Зовні необережність проявляється як порушення боржником певних вимог, дотримання яких було необхідно в даній ситуації, наприклад, порушення Правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо - транспортна пригода. Разом з тим не можна необережну вину перетворювати тільки у фактичну помилку, якою вона постає, якщо відволіктися від внутрішнього (психічного) ставлення особи до здійснюваних їм дій і їх наслідків. Суб'єктивна характеристика необережної вини виражається в недостатній інтелектуальної та вольової активності суб'єкта, що призвели до нещасного випадку, хоча він міг і повинен був проявити необхідних зусиль для його запобігання, для недопущення факту заподіяння шкоди іншій 114.

Цивільне законодавство закріплює правило про презумпцію вини заподіювача шкоди, тобто спричинила шкоду завжди передбачається винним, поки не доведе протилежного. Зазначена презумпція встановлена ​​перш за все в інтересах найменш захищеної (і добросовісної) сторони, якою є найчастіше потерпілий, оскільки позбавляє його від обов'язку доводити провину заподіювача шкоди. Потерпілому достатньо довести лише факти заподіяння шкоди і розмір понесених ним збитків. Причинитель ж шкоди має можливість довести, що він не є винною стороною.

Кожен суб'єкт цивільного права, будь то громадянин або держава, зобов'язаний діяти з певним ступенем дбайливості і обачності, що від нього вимагається за характером зобов'язання і умовам цивільного обороту. Наприклад, власник джерела підвищеної небезпеки, або його власник, або вони обидва повинні так експлуатувати це джерело, щоб не завдати шкоди іншим особам. Невиконання або неналежне виконання цього обов'язку тягне цивільне правопорушення, елементом якої є суб'єктивна його складова - вина.

Винна заподіяння шкоди може мати місце також і в діяльності юридичних осіб. І як відзначають В.Т. Смирнов і А.А. Собчак, вина юридичної особи виражається у вині його працівників при виконанні ними своїх трудових (службових) обов'язків 115. Автори пояснюють це тим, що діяльність організації завжди проявляється у формі індивідуальних чи колективних дій її працівників (членів). Виконуючи свої конкретні службові обов'язки, працівники тим самим виконують функції даної юридичної особи. Отже, перед третіми особами діяльність такої організації виступає як знеособлена діяльність її працівників. І навпаки, службова діяльність конкретних працівників виступає як діяльність самої організації, робітниками, службовцями або членами якої вони є. Тому відповідальність за службові дії працівників завжди приймає форму відповідальності самої організації. У тих же випадках, коли дії працівника не носять службового характеру і, отже, не можуть розглядатися як дії самої організації, він безпосередньо і відповідає перед потерпілим на загальних підставах.

Дане питання про зміст провини юридичної особи як необхідної умови відповідальності за шкоду, заподіяну службовими діями його працівників, в юридичній літературі викликає обгрунтовані суперечки. Адже в класичному розумінні провини немає місця вини складного людського субстрату, яким і є юридична особа чи іншого публічно - правовий суб'єкт.

Більшість авторів, що торкалися цієї проблеми, виходять з того, що дії будь-якого працівника, пов'язані із здійсненням службових прав і обов'язків, - це дії самої організації, а вина конкретного працівника є провина самої організації, і, отже, відповідальність організації в цьому випадку є відповідальністю за свої дії і за свою провину.

Зовсім по-іншому на цю проблему звертав увагу Г.К. Матвєєв, який вважав, що вина підприємств, установ, організацій якісно відмінна від індивідуальних провин працівників (членів), що утворюють дана юридична особа. Це особлива вина колективу, психологічним змістом якої служить порочна воля (і свідомість) учасників цього колективу або навіть всього колективу 116. І пізніше автор обгрунтовував це положення, вказуючи на відмінності, які існують між індивідуальною і колективною волею. "Подібно до того, як колективна воля і діяльність колективу не зводяться до сукупності індивідуальних зусиль, а являють собою нову якість, так і вина юридичної особи відмінна від своїх доданків. Провини окремих працівників трансформуються тут в новому вигляді - у вині колективу як такого", 117 - такий основний теза, на який вказує автор при обгрунтуванні якісної відмінності провини організації від вини конкретних її працівників.

Слід мати на увазі, що існують явища, поняття, про які можна говорити тільки стосовно до людини, до людей. Таким поняттям і є вина як психічне ставлення правопорушника до здійснюваного їм протиправному вчинку і можливого його результату. На думку Г.К. Матвєєва, така постановка питання "знімає" проблему провини юридичної особи і зводить останню до простої суми індивідуальних провин його працівників. Автор вважає також, що визнання провини конкретного працівника провиною самої організації веде до механічного протиставлення правомірної діяльності юридичної особи неправомірною, до відриву деліктної відповідальності юридичної особи від договірної, хоча обидві вони базуються на протиправних і винних діях (бездіяльності) його органів і працівників 118. Цілком справедливо з такими судженнями не погоджуються окремі автори, відзначаючи, що необхідність враховувати відмінності, які існують у психологічних основах правомірною і протиправною діяльності юридичної особи, про яких говорилося вище, не означає їх протиставлення 119. Адже якщо вважати, що тільки правомірні дії працівників - суть дії самої організації, а неправомірні дії - це не дії організації, то відповідні норми закону були б позбавлені всякого сенсу. Службові дії працівника, які він може зробити саме в якості працівника даної організації, повинні розглядатися як дії самої організації. Саме тому, що правопорушення і заподіяну ними шкоду є результатом неналежного здійснення своєї діяльності юридичною особою (втіленої в службових діях його працівників), останнє за них і відповідає.

В.Т. Смирнов і А.А. Собчак стверджують, що порушення зобов'язання, покладеного на юридичну особу, виконання якого забезпечується якщо не всім колективом працівників даної організації, а якийсь значної її частиною, може "розчинитися" у тому чи іншому колективі так, що взагалі важко буде встановити, хто яку провину допустив 120.

Однак ми не можемо погодитися з цим твердженням. По-перше, невиконання або неналежне виконання зобов'язання, що покладаються на юридичну особу, породжує правопорушення самостійного суб'єкта цивільного права, яким і є юридична особа. Саме правопорушення не може існувати без її найважливішого елементу - вини. Саме тому мова слід вести про винність суб'єкта зобов'язання. По-друге, відповідальність юридичної особи та її винність не може бути ув'язана з тим фактом, скільки його працівників бере участь у виконанні зобов'язання, а саме - весь колектив або його значна частина, оскільки порушення може бути допущено і з вини одного працівника. Ми також вважаємо, що не можна знеособлювати і "розчиняти" допускаемую конкретними працівниками - виконавцями провину в усьому юридичну особу. Тим більше це не може бути допущено в деліктних зобов'язаннях, про що в подальшому приходять до висновку і автори викладеного вище твердження.

У деліктних зобов'язаннях порушується не лежить на колективі особливе зобов'язання, а абсолютне право (благо) третіх осіб, природа якого така, що його може порушити будь-який індивід. А так як це порушення виробляється діями хоча і окремого індивіда, але в них виражається функція (в межах правоздатності) певного колективу, то відповідальність за ці дії, як за свої, несе колектив, а вина конкретного члена цього колективу, яка допустила порушення, розглядається як провина самого колективу.

Саме тому в області деліктної відповідальності вина юридичної особи - це завжди вина одного або декількох конкретних його працівників, що здійснюють діяльність з реалізації правоздатності юридичної особи.

Цивільно - правовий позадоговірної (деліктної) відповідальності відомі відступу від принципу вини, коли відповідальність покладається і за випадкове заподіяння шкоди, тобто незалежно від вини заподіювача. Випадок рівнозначний невинності. Випадок відрізняється від необережності, оскільки при ньому, випадково заподіюючи шкоду, особа не знала, не могло і не повинно було передбачити можливості настання шкідливого результату. Нести відповідальність за випадок - означає відповідати незалежно від вини. Саме такі вилучення з принципу відповідальності за вину (як і у всіх інших галузях права), що виражаються у встановленні відповідальності за випадкове (невинне) порушення зобов'язань, можуть бути запроваджені законом або договором, а в області деліктної відповідальності - тільки законом. З таким станом важко погодитися з вищевикладених причин. До того ж не слід вважати покладання на заподіювача обов'язку відшкодувати суб'єктивно - випадковий шкоду відповідальністю.

Об'єктивна передумова (і лише!) Покладання санкцій тут та сама, що і за винному заподіянні шкоди, а саме: протиправна поведінка, збитки, причинний зв'язок. Застосовується схожий механізм впливу, що виражається в наступі для порушника негативних майнових наслідків і відновлення майнової сфери потерпілого. Але, як ми і підкреслювали вище, різниця полягає насамперед у суб'єктивних умовах покладання відповідальності.

У юридичній літературі нерідко дається негативна відповідь на поставлене питання з вказівкою на те, що неодмінною ознакою правової відповідальності є державне засудження винного правопорушника і стимулювання його та інших осіб до правомірної поведінки. При випадковому ж заподіянні шкоди для такого засудження поведінки порушника немає підстав, тому тут мова повинна йти не про відповідальність, а про особливі правових формах розподілу випадкових збитків 121, тобто про заходи захисту суб'єктивних прав потерпілого.

Таким чином, відповідальність за випадок застосовна далеко не завжди, а лише за наявності підстави й умов її застосування, в тому числі і суб'єктивної умови, яким є вина правопорушника, коли вона може стимулювати його та інших осіб до прийняття певних заходів щодо запобігання такої шкоди в аналогічних випадках на майбутній час. Цивільне законодавство на сучасному етапі розвитку нашого суспільства не може обійтися без встановлення у відомих межах заходів захисту без вини (за випадок) до тих пір, доки суспільство не візьме на себе обов'язок повного відшкодування подібних випадкових збитків, які можуть виникнути у майновій сфері кожного з його членів . Крім цього, встановлення деліктної відповідальності та заходів захисту за випадок (незалежно від вини), як правило, має супроводжуватися запровадженням обов'язкового страхування дій власника джерела підвищеної небезпеки, в тому числі автомототранспортних засобів (що ми зараз і спостерігаємо), щоб розкласти випадковий шкоду між як якомога більшою кількістю осіб, включаючи насамперед страховиків, що піддаються ймовірності бути зобов'язаними до його відшкодування. За аналогією з юридичними особами слід, на наш погляд, розглядати вину і публічно - правових утворень, таких, як РФ, суб'єкти РФ, численні муніципальні освіти, що є також самостійними суб'єктами цивільних правовідносин.

Таким чином, розглядаючи питання про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, слід виходити з тієї обставини, розглянутого нами вище, що відшкодування шкоди в порядку ст. 1079 ГК РФ в переважній більшості випадків є мірою відповідальності за завдані шкоди, тобто за правилом "відповідальний той, хто винен", а в інших випадках, коли немає вини при заподіянні шкоди, слід вести мову про застосування заходів захисту.

3.2 Вплив провини на зниження і звільнення від позадоговірної відповідальності

У ст. 1079 ГК РФ встановлюється, що власник джерела підвищеної небезпеки звільняється від обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду, якщо доведе, що шкода виникла внаслідок дії непереборної сили, умислу потерпілого або протиправних дій третіх осіб. У ст. 1083 ГК РФ, крім того, передбачається можливість зниження розміру відшкодування з урахуванням вини потерпілого і майнового стану заподіювача шкоди.

Непереборна сила названа одним з перших підстав звільнення від відповідальності перед потерпілим власника джерела підвищеної небезпеки.

Категорія непереборної сили є одним з найбільш загальних правових понять. Цим поняттям оперують не тільки фахівці цивільного права, але і кримінального, адміністративного і т. д.

Великий інтерес до проблеми знайшов своє позитивне відображення у великій кількості робіт представників загальної теорії права, 122 на сторінках яких автори висловлюють свої думки з даної проблеми, а часом і різні, взаємовиключні точки зору і представлення.

Багато авторів вважають, що для пояснення поняття непереборної сили необхідно враховувати два моменти: зовнішній - для діяльності підприємства (надзвичайні обставини - повінь, удар блискавки, військові дії та інше) і внутрішній - шкода заподіюється не дією цієї надзвичайної зовнішнього події безпосередньо, а діяльністю заподіювача (причинний зв'язок необхідна) потрапив під вплив цієї надзвичайної події, а тому завдала шкоди. Наприклад, в кабіну автомашини вдарила блискавка. Водій убитий. Машина, що втратила керування, заподіяла шкоду перехожому. У даному випадку шкода знаходиться в необхідній причинного зв'язку з діяльністю джерела підвищеної небезпеки, що вийшов з-під контролю людини. Але контроль був припинений у результаті впливу на джерело підвищеної небезпеки надзвичайної події. Об'єктивно випадково тільки цей вплив: вплив непереборної сили на джерело небезпеки.

О.С Іоффе 123 передбачає, що непереборна сила - надзвичайна подія, об'єктивно невідворотна за даних умов (при досягнутому рівні науки і техніки). У ч. 3 ст.401 ГК РФ непереборна сила теж розглядається як "надзвичайна і невідворотна подія" Погодившись з тим, що зовнішній характер явища завжди притаманний непереборну силу, не можна до непереборним відносити виробничі дефекти.

Власник джерела підвищеної небезпеки має права посилатися на дію непереборної сили і вимагати звільнення його від відповідальності, якщо доведе, що шкода, завдана джерелом, знаходиться в прямій причинно-наслідкового зв'язку з дією непереборної сили. Наприклад, лабораторія, в якій проводилися досліди з небезпечним для людей хімічною речовиною, була зруйнована землетрусом, і здоров'ю кількох громадян було завдано шкоду. Лабораторія буде звільнена від відповідальності за відшкодування шкоди, якщо доведе, що її будівля була побудована з дотриманням всіх необхідних технічних вимог, хімічна речовина зберігалася з дотриманням умов, що забезпечують безпеку оточуючих, і що під час землетрусу не було ніякої можливості запобігти витоку хімічної речовини 124.

Таким чином, непереборна сила звільняє від відповідальності. Тільки якщо повністю виключається вина заподіювача шкоди. Якщо ж заподіяння шкоди в результаті впливу на джерело небезпеки обтяжене і винним поведінкою заподіювача, він повинен відповідати. Ця думка підтверджується таким прикладом з практики. Під час грози бурильник Т., сидів біля телефону в будці контори буріння. Грозовий розряд влучив у телефонну лінію, і вона опинилася під високою напругою. У результаті перегоріла ізоляція проводів, сталося замикання і від дії утворилася вольтової дуги розлетілася телефонна карболітовая коробка. Вольтовою дугою і уламком коробки Т., були заподіяні тілесні ушкодження, у зв'язку з чим він був визнаний інвалідом 3 групи. Здавалося б, що в даному випадку шкода заподіяна в результаті дії непереборної сили і тому не повинен відшкодовуватися. Однак у процесі технічної експертизи та перевірки обставин справи встановлено, що районна контора зв'язку, якій належить телефонна лінія, грубо порушила технічні правила проведення телефону: на стовпі біля будки не був влаштований кінцевий заземлювач протівогрозовой захисту телефонної лінії. За таких засобах протівогрозовой захисту, на думку експерта, виключалася б можливість шкідливих наслідків від грозового розряду для осіб, що знаходяться поряд з телефоном у будці. Виходячи з цього, народний суд задовольнив позов Т. про стягнення на його користь збитку в заробітку з контори зв'язку, не виконала обов'язки по влаштуванню протівогрозовой захисту телефонної лінії і тим з самим запобігання шкоди 125.

Здається, що характеристика непереборної сили в новітньому законодавстві не зазнала істотних змін, крім одного; "... якщо раніше непереборна сила розглядалася як подія, тобто обставина, що не залежить від волі людей, то нині вона кваліфікується як обставина, що дозволяє підводити під поняття непереборної сили не тільки природні, але й соціальні явища (військові дії, міжнаціональні конфлікти і т. д.) 126.

У житті непереборна сила враховується лише тоді, коли перебуває в причинно-необхідного зв'язку з виникненням шкоди.

Г.К. Матвєєв до непереборним явищам суспільного характеру, крім усього іншого відносить спалаху епідемій, епізоотолій, розриви гребель і дамб, що сталися в результаті недостатньо обгрунтованих розрахунків напору води і міцності будівельних конструкцій. 127

Не викликає ніяких сумнівів відносність дії непереборної сили. Те, що непереборно при одному рівні розвитку науки і техніки, цілком можна перебороти в інших умовах. Розвиток науки і техніки дозволяє раніше невідворотні події перевести в ряд доступних контролю людини. Снігові замети на залізницях з появою снігоочисних машин перестали бути непереборною силою. Розвиток атомної техніки, дослідження в галузі космосу створюють нові способи боротьби зі стихією. Так, за допомогою космічної техніки, виявилося можливим отримати дані про насуваються штормах, визначати курс суден у морі та ін

Межі можливостей науки і техніки у боротьбі зі стихійними явищами весь час розсуваються. В даний час аварії поїзда внаслідок землетрусу має бути віднесено до непереборної силі, але якщо наука зможе точно передбачити момент землетрусу, аварія потягу не буде непереборною силою і може бути поставлено в провину залізниці. Справа, однак, не стільки у передбачення. Можливо, передбачити сейсмічні коливання, для цього створена спеціальна апаратура. Однак запобігання шкідливих наслідків землетрусу поки ще людині недоступно.

Для цивільно-правової відповідальності достатня будь-яка форма вини. Незалежно від того, навмисно або необережно діяла особа, яка завдала шкоди, воно зобов'язане відшкодувати його потерпілому. Це пояснюється тим, що однією з цілей цивільно-правової відповідальності є відновлення майнового становища потерпілого, якому має бути відшкодовано все, що ним втрачено з вини іншої особи.

І, нарешті, при вирішенні питання про деліктної відповідальності законодавець у деяких випадках надає певне значення й винному поведінці потерпілого. Це так звана змішана вина (п. 1 ст. 404 ГК РФ), характерна в основному для цивільного права.

Форма і ступінь провини враховуються лише в тих випадках, коли шкода настала не тільки внаслідок вини заподіювача шкоди, а й з вини самого потерпілого (у випадках, коли потерпілий сприяв виникненню шкоди): наявність у поведінці потерпілого наміру є умовою звільнення заподіювача шкоди від відповідальності, а грубої необережності - зниження розміру або відмови у відшкодуванні шкоди. Нормою ст.117 Повітряного кодексу РФ 128 встановлено, що у випадках ушкодження здоров'я або смерті пасажира при старті, польоті, посадки повітряного судна перевізник зобов'язаний відшкодувати шкоду, якщо не доведе, що він виник внаслідок наміру самого потерпілого і за наявності непереборної сили.

Обставиною, що виключає відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, є вина потерпілого.

Як зазначалося вище, груба необережність потерпілого, що сприяла виникненню або збільшенню шкоди, може бути підставою, як для зниження відшкодування, так і для повної відмови в задоволенні його вимог. Все залежить ще від того супутнього грубої необережності обставини - вини заподіювача шкоди. Якщо груба необережність потерпілого поєднується з виною заподіювача шкоди (так звана змішана вина), розмір відшкодування може бути зменшений. Якщо груба необережність потерпілого не супроводжується винним поведінкою власника джерела підвищеної небезпеки, розмір може бути зменшений або у відшкодуванні шкоди може бути відмовлено. У кожному конкретному випадку рішення цих питань залишається за судом. Проте при заподіянні шкоди життю або здоров'ю громадянина повна відмова у відшкодуванні шкоди не допустимо. Не можна відмовляти у відшкодуванні шкоди в частині стягнення додаткових витрат, витрат на поховання, якщо потерпілий, який допустив грубу необережність, загинув (п.2 ст. 1083 ГК РФ).

Не може бути критеріїв, які дозволили б точно визначити розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню з урахуванням ступеня вини. Тому шкода, що підлягає відшкодуванню, завжди залежав би виключно від суддівського розсуду, що навряд чи відповідало б інтересам потерпілого. Можна заперечити, пославшись на те, що юрисдикційні органи непогано справляються із завданням врахування ступеня вини при визначенні розміру возмещаемого шкоди при змішаної вини і при розрахунках у порядку регресу, коли потерпілому було відшкодовано шкоду за принципом солідарної відповідальності, але в обох випадках інтереси потерпілого майже уразливі . У першому випадку він сам винен і несе наслідки своєї провини. У другому - потерпілий отримує відшкодування повністю. Обліку підлягає ступінь вини заподіювача шкоди при розкладанні її між ними.

Наявність грубої необережності і просто необережності встановлюється в залежності від обставин справи. Матеріали з судової практики дають підставу для висновку про те, що рішення цього питання особливих труднощів на практики не викликає. У ряді судових рішень і ухвал грубо необережними визнаються дії громадян, які намагаються на ходу сісти в потяг, трамвай, автобус, тролейбус. Вина потерпілого звільняє заподіювача від відповідальності або повністю, або зменшує розмір виплати.

Однак Б.С. Антимонов справедливо зазначив: «Коли винні і потерпілий, і агенти власника джерела підвищеної небезпеки, то відбувається залік провини обох сторін. Якщо шофер допустив грубі порушення правил вуличного руху, то навіть груба вина особи, яка потерпіла шкоду, не позбавляє власника автомобіля від обов'язку відшкодувати шкоду, що виник у потерпілого »129.

Облік майнового стану громадянина - заподіювача шкоди передбачений п.3 ст. 1083 ГК РФ. Наприклад, що спричинила шкоду - інвалід, отримує невелику пенсію; у заподіювача шкоди заробіток або майно, достатнє для відшкодування шкоди, і т. п.

Крайня необхідність як стан, при якому заподіяння шкоди потерпілому не вважається протиправним і за наявності якого суд з урахуванням обставин справи може звільнити заподіювача шкоди від обязаннності відшкодувати шкоду повністю або частково, в повній мірі поширюється і на заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки 130.

Наприклад, дуже часто, щоб уникнути наїзду на пішоходів або зіткнення з іншими автомашинами водії свідомо йдуть на заподіяння шкоди іншим особам. В одних випадках суди розцінюють їх дії, як вчинені в стані крайньої необхідності, а в інших - як заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки, що тягне різні правові наслідки. Якщо всі умови для визнання стану крайньої необхідності на особу, в тому числі намеренность дій особи, яка заподіяла шкоду, то не має значення, чим конкретно заподіяна шкода - джерелом небезпеки чи ні. Навіть якщо шкода заподіяна потерпілому особливими шкідливими властивостями джерела підвищеної небезпеки, але в стані крайньої необхідності, повинні застосовуватися правила ст. 1067, а не ст. 1079 ГК РФ 131.

Таким чином, підводячи підсумок, можна сказати, що в даний час судова практика підходить до вирішення справ про відшкодування шкоди як взагалі, так і заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, з правильних на мій погляд позицій. Хочеться також послатися на думку В. Ємельянова в цьому питанні, який пише: "Розглядаючи справу, суд перш за все встановлює, чи був завдано шкоди, потім причинний зв'язок між діями відповідача і наступив шкодою. Якщо при цьому дії були винними і відповідач є деліктоздатної, то виноситься рішення про відшкодування шкоди. Якщо ж заподіяв шкоду представляє доказ того, що він діяв правомірно, суд перевіряє, чи містять його дії необхідні ознаки діяння, виведеного з-під ст. 1064 ЦК РФ 132.

Інакше кажучи, чи були вони здійснені в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності. За наявності таких ознак дії заподіювача шкоди визнаються правомірними, а позовні вимоги без задоволення.

Висновок

За результатами проведеного нами дослідження можна узагальнено зазначити наступне.

Вина боржника в порушенні договірного зобов'язання - це виражена у поза навмисно або необережно така воля боржника, яка відмінна від його волі, закріпленої в договорі, і яка зумовила неприйняття ним усіх можливих при необхідній дбайливості і обачності заходів, ніж спричинила порушення договірного зобов'язання.

Вина кредитора в порушенні договірного зобов'язання - це виражена у поза навмисно або необережно така воля кредитора, яка зумовила неприйняття ним усіх можливих при необхідній дбайливості і обачності заходів для належного здійснення свого права, внаслідок чого права і законні інтереси боржника були порушені.

Хоча Цивільний кодекс РФ вказує, що вина може бути у формі умислу або необережності (п.1 ст. 401 ГК РФ), але в сучасній цивільно-правовій науці єдиного підходу, ні до класифікації форм вини, ні до розуміння умислу і необережності немає:

1. Теоретичний аналіз зустрічній вини кредитора та чинного законодавства (ст.404 ЦК України) дозволив встановити неясність норми статті 404 ЦК РФ у частині того, відповідно до чого суд зменшує розмір відповідальності боржника. Тож бачимо необхідність викласти норму п. 1 ст. 404 ГК РФ в такій редакції:

«1.Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язання сталося з вини обох сторін, суд відповідно вини кредитора зменшує розмір відповідальності боржника. Суд також має право зменшити розмір відповідальності боржника, якщо кредитор навмисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання, або не вжив розумних заходів до їх зменшення ».

2. Цивільний кодекс не містить поняття невинного діяння, слід викласти абзац 2 ч.1 ст.401 ГК у такій редакції: "Діяння (дія, бездіяльність) особи визнається невинним, якщо особа, яка вчинила проступок, не могла усвідомлювати антигромадську небезпеку своєї дії (бездіяльності) , не передбачала можливості настання антигромадських наслідків і за обставинами справи не повинна або не могла їх передбачити ".

Запозичення цивільним правом понять з кримінального права представляється раціональним і корисним з таких міркувань, вина як суб'єктивну сторону діяння (будь то в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших правовідносинах) завжди характеризує інтелектуальний і вольовий моменти, з поєднання яких визначається її форма та вигляд. І якщо б законодавець розкрив зміст форм і видів вини в Цивільному кодексі, то стало б легше вирішувати питання, пов'язані з визначенням відповідальності за скоєні цивільні правопорушення.

3. Нерідко сторони в договорі передбачають умови про звільнення від відповідальності в результаті необережності, в силу того, що закон цього робити не забороняє. З метою захисту інтересів сторін необхідно розширити заборону п. 4 ст. 401 ГК РФ до меж грубої необережності і викласти його в наступній редакції:

«Укладена заздалегідь угода про звільнення або обмеження відповідальності за порушення зобов'язання в результаті умислу або грубої необережності мізерно».

4. Положення ст. 404 ГК РФ не досить чітко визначають наслідки провини кредитора. П. 2 ст. 404 ГК РФ необхідно викласти у пропонованій редакції: «Якщо інше не встановлено законом або договором, боржник, який відповідає за невиконання або неналежне виконання зобов'язання незалежно від своєї вини (особа, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності), звільняється від відповідальності , якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язання відбулося виключно внаслідок умислу чи грубої необережності кредитора ».

5. При грубій необережності потерпілого і відсутності вини заподіювача шкоди у випадках, коли його відповідальність настає незалежно від вини, розмір відшкодування має бути зменшений або у відшкодуванні шкоди може бути відмовлено, якщо законом не передбачено інше. При заподіянні шкоди життю або здоров'ю громадянина відмову у відшкодуванні шкоди не допускається. Разом з тим закон не містить поняття, що є грубою необережність потерпілого. Можливо доповнити ст. 1083 год 3.1. Такого змісту: «Груба необережність потерпілого має місце, якщо особа передбачала можливість настання шкідливих наслідків своїх дій (бездіяльності), але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувало на запобігання цих наслідків. Проста необережність має місце, якщо особа не передбачала можливості настання шкідливих наслідків своїх дій (бездіяльності), хоча за необхідної пильності і передбачливості мало й могло передбачити ці наслідки ».

Бібліографічний список

Нормативно-правові акти

 1. Конституція Російської Федерації [Текст]: офіц. текст. від 12.12.1993 р. / / Російська газета. - 1993. - № 237.

 2. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) [Текст]: [Федеральний закон № 51-ФЗ, прийнятий 30.11.1994 р., станом на 24.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

 3. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) [Текст]: [Федеральний закон № 14-ФЗ, прийнятий 26.01.1996 р., станом на 14.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

 • Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя) [Текст]: [Федеральний закон № 146-ФЗ, прийнятий 26.11.2001 р., станом на 30.06.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.

 • Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 138-ФЗ, прийнятий 14.11.2002 р., станом на 22.11.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.

 • Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 95-ФЗ, прийнятий 24.07.2002 р., станом на 03.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012.

 • Повітряний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 60-ФЗ, прийнятий 19.03.1997 р., станом на 14.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1997. - № 12. - Ст. 1383.

 • Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 81-ФЗ, прийнятий 30.04.1999 р., станом на 03.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2207.

  Наукова та навчальна література

  1. Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. [Текст] - М., Госюріздат. 1975. - 486 с.

  2. Алексєєв С.С. Про склад цивільного правопорушення [Текст] / / Правознавство. - 1958. - № 1. - С. 48.

  3. Антимонов Б.С. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. [Текст] - М., Статут. 2002. - 296 с.

  4. Антимонов Б.С. Значення вини потерпілого при цивільному правопорушення. [Текст] - М., Статут. 2004. - 436 с.

  5. Антимонов Б.С. Підстави договірної відповідальності соціалістичних організацій. [Текст] - М., Юридична література. 1962. - 328 с.

  6. Аристов С.В. Законна і договірна відповідальність; умови про зменшення і звільнення від відповідальності [Текст] / / Юрист. - 2008. - № 11. - С. 26.

  7. Белякова А.М. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. [Текст] - М., Юрлітіздат. 1967. - 386 с.

  8. Богданов Д.Є. Вина як умова цивільно-правової відповідальності (аналіз теорії і судової практики) [Текст] / / Російський суддя. - 2008. - № 4. - С. 27.

  9. Богданов О.В. Критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди [Текст] / / Юрист. - 2008. - № 4. - С. 24.

  10. Болдиній В.М. Відповідальність за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки. [Текст] - СПб., Пітер. 2008. - 412 с.

  11. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. [Текст] - М., Статут. 2003. - 704 с.

  12. Васильєв AM Правові категорії. Методологічні аспекти розробки системи категорій теорії права. [Текст] - М., Юрлітіздат. 1976. - 512 с.

  13. Витрянский В.В. Особливості відповідальності за порушення підприємницького договору [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 1. - С. 26.

  14. Власова А.В. Правова природа прийняття виконання за зобов'язанням. [Текст] / / Держава і право. - 2002. - № 5. - С. 60-61.

  15. Волков А.В. Відшкодування збитків по цивільному праву Росії: Автореф. дисс ... канд. юрид. наук. [Текст] - Волгоград., 2000. - 42 с.

  16. Волков А.В. Співвідношення поняття "зловживання цивільним правом" з недійсними угодами [Текст] / / Бюлетень нотаріальної практики. - 2008. - № 2. - С. 25.

  17. Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. - 736 с.

  18. Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 2. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. - 842 с.

  19. Цивільне право. Підручник. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Калпин А.Г., Масляєва А.І. - М., Юристь. 2007. - 658 с.

  20. Цивільне право Росії: Підручник [Текст] / Под ред. Цибуленко З.І. - М., Юристь. 1998. - 672 с.

  21. Цивільне право Росії: Курс лекцій. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Садикова О.Н. - М., Норма. 2006. - 536 с.

  22. Цивільне право: Підручник. У 2 т. Том. I. [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - 824 с.

  23. Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав. [Текст] - М., Статут. 2007. - 538 с.

  24. Грибанов В.П. Принципи здійснення цивільних прав [Текст] / / Вісник МГУ. Серія XII. Право. - 1966. - № 3. - С. 15.

  25. Груздєв В. Склад і істота договірних зобов'язань сторін [Текст] / / Законність. - 2008. - № 7. - С. 21.

  26. Дагель П.С. Проблеми вини в радянському кримінальному праві [Текст] - Владивосток., 1968. - 438 с.

  27. Дзюба І.О. Межі можливостей сторін щодо встановлення в договорі умов про обмеження і звільнення від відповідальності [Текст] / / Право і економіка. - 2003. - № 8. - С. 17.

  28. Духно Н.А., Івакін В.І. Поняття та види юридичної відповідальності [Текст] / / Держава і право. - 2000. - № 6. - С. 15.

  29. Ємельянов В. Чи завжди виникає обов'язок відшкодування заподіяної шкоди? [Текст] / / Відомості Верховної Ради. - 2007. - № 1. - С. 24-25.

  30. Еникеев М.І. Основи загальної та юридичної психології. Підручник для вузів. [Текст] - М., МАУП. 2006. - 742 с.

  31. Єрмолова О.М. Відповідальність у цивільному праві [Текст] / / Цивільне право. - 2008. - № 3. - С. 32.

  32. Завидів Б.Д. Договірне право Росії. [Текст] - М., Городець. 2008. - 476с.

  33. Ілларіонова Т.І. Значення форм вини в диференціації цивільно-правових санкцій [Текст] / / Рад. держава і право. - 1978. - № 8. - С.127.

  34. Іоффе О.С., Мусін В.А. Основи римського цивільного права. [Текст] - Л., ЛДУ. 1974. - 762 с.

  35. Іоффе О.С. Зобов'язальне право. [Текст] - М., Статут. 2005. - 398 с.

  36. Іоффе О.С. Про деякі теоретичних питаннях науки цивільного права [Текст] / / Вісник ЛДУ. - 1948. - № 3. - С. 92.

  37. Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. [Текст] - Л., ЛДУ. 1955. - 486 с.

  38. Кисельов С. Форми і види вини у цивільних правовідносинах [Текст] / / Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 4. - С. 18.

  39. Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) [Текст] / Под ред. Абова Т.Є., Кабалкіна А.Ю. - М., Юрайт-Издат. 2008. - 836 с.

  40. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації (частина перша) [Текст] / Под ред. Садикова О.Н. - М., Інфра-М. 2008. - 864 с.

  41. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) [Текст] / Под ред. Гришаєва С.П., Ерделевского А.М. - М., Омега-Л. 2008. - 832 с.

  42. Коняєв Н.І. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої каліцтвом [Текст] / / Соціалістична законність. - 1963. - № 6. - С. 24-25.

  43. Коршунова Н.П. Непереборна сила: новий погляд на стару проблему [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 3. - С. 13.

  44. Красавчиков О.А. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. [Текст] - М., Юридична література. 1966. - 432с.

  45. Кудрявцев В.Н. Право і поведінку. [Текст] - М., Юридична література. 1978. - 476 с.

  46. Лапаєва О. Форс-мажор у теорії і на практиці [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2007. - № 9. - С. 6.

  47. Маковський А. Загальні правила про зобов'язання в цивільному кодексі [Текст] / / Вісник ВАС РФ. - 2005. - № 9. - С. 29.

  48. Маковський О. Про концепцію першої частини Цивільного кодексу [Текст] / / Вісник ВАС РФ. - 1995. - № 4. - С. 23.

  49. Малеин Н.С. Вина - необхідна умова майнової відповідальності [Текст] / / Радянська держава і право. - 1971. - № 2. - С. 25.

  50. Мамай В.І. Питання відшкодування шкоди при дорожньо-транспортних пригодах [Текст] / / Транспортне право. - 2007. - № 3. - С. 17.

  51. Матвєєв Г.К. Вина в радянському цивільному праві. [Текст] - Київ., 1955. - 432 с.

  52. Матвєєв Г.К. Про поняття непереборної сили в радянському цивільному праві [Текст] / / Радянська держава і право. - 1963. - № 8. - С. 101.

  53. Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової відповідальності. [Текст] - М., Юридична література. 1970. - 376 с.

  54. Матвєєв Г.К. Підстави майнової відповідальності підприємців [Текст] / / Держава і право. - 1993. - № 9. - С. 98.

   1. Мейєр Д.І. Російське громадянське право (в 2-х ч. Частина 1). [Текст] - М., Статут. 2003. - 642 с.

   2. Мілохова А.В. Об'єктивність провини в цивільному праві [Текст] / / Адвокатська практика. - 2007. - Спеціальний випуск. Вересень. - С. 14.

   3. Мироненко Ю. Розставання зі збитками [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2008. - № 35. - С. 9.

   4. Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. [Текст] - М., Статут. 2006. - 764 с.

   5. Загальна теорія держави і права. Академічний курс у 2-х томах. Том 2. Теорія права. [Текст] / Под ред. Марченко М.М. - М., Зерцало. 2008. - 824 с.

   6. Ожегов С.І. Тлумачний словник російської мови. [Текст] - М., АЗ'. 2004. - 1024 с.

   7. Ойгензіхт В.А. Проблема ризику в цивільному праві. [Текст] - М., Статут. 2002. - 376 с.

   8. Павлова Є. В. Механізм правого регулювання захисту цивільних прав потерпілих в ДТП [Текст] / / Юрист. - 2004. - № 9. - С. 19.

   9. Павлодский Є.А. Випадок і непереборна сила в цивільному праві. [Текст] - М., Статут. 2000. - 476 с.

   10. Плотніков В. Підприємницька діяльність і принцип відповідальності за вину [Текст] / / Радянська юстиція. - 1993. - № 19. - С.28.

   11. Плотніков В.О. Співвідношення категорій «вина» і «ризик» у цивільному праві [Текст] / / Вісник МГУ. Серія 11. Право. - 1993. - № 6. - С. 70.

   12. Поляков І.М. Відповідальність за зобов'язаннями внаслідок заподіяння шкоди. [Текст] - М., Городець. 2008. - 428 с.

   13. Психологія: Підручник. [Текст] / Под ред. Крилова А.А. - М., Проспект. 2008. - 698 с.

   14. Рабинович Ф.Л. Вина як підстава договірної відповідальності підприємства. [Текст] - М., Юридична література. 1975. - 386 с.

   15. Ражков Р.А. Поняття і зміст валютного обороту [Текст] / / Юрист. - 2006. - № 7. - С. 24.

   16. Рахмилович В.А Про протиправність як підставу цивільної відповідальності [Текст] / / Рад. держава і право. - 1964. - № 3. - С. 61.

   17. Редін М.П. Про загальні засади відповідальності за заподіяння шкоди і про співвідношення статей 1064, 1079 ДК РФ [Текст] / / Відомості Верховної Ради. - 2008. - № 8. - С. 28.

   18. Рогов Є.І. Загальна психологія: Курс лекцій. [Текст] - М., Владос. 2005. - 706 с.

   19. Серебровський В.І. Зобов'язання, що виникають із заподіяння шкоди. [Текст] / Вибрані праці. - М., Статут. 2005. - 764 с.

   20. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Загальне вчення про деліктних зобов'язаннях в радянському цивільному праві: Навчальний посібник. [Текст] - Л., ЛДУ. 1983. - 486 с.

   21. Спиркин А.Г. Основи філософії. [Текст] - М., Политиздат. 1988. - 812 с.

   22. Танаєв В.М. Поняття «ризик» у Цивільному кодексі РФ [Текст] - М., Статут. 2000. - 216 с.

   23. Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. [Текст] - Саратов., СЮЇ. 1973. - 412 с.

   24. Тебряев А.А. Вина заподіювача шкоди в деліктних зобов'язаннях [Текст] / / Юрист. - 2007. - № 3. - С. 26.

   25. Теорія держави і права. Курс лекцій [Текст] / Под ред. Матузова Н.І., Малько А.В. - М., МАУП. 2007. - 832 с.

   26. Толстой BC Виконання зобов'язань. [Текст] - М., Юридична література. 1973. - 216 с.

   27. Трепіцин І.М. Цивільне право російське і губерній царства Польського у зв'язку з проектом Цивільного уложення. [Текст] - М., Статут. 2007. - 476 с.

   28. Трубін Є.М. Умисел або груба необережність. Проблеми застосування пункту 1 статті 963 ГК РФ [Текст] / / Юридичний світ. - 2008. - № 9. - С.26.

   29. Філановкій І.Г. Соціально-психологічне ставлення суб'єкта до злочину. [Текст] - Л., ЛДУ. - 376 с.

   30. Флейшиц Є.А. Зобов'язання із заподіяння шкоди і з безпідставного збагачення. [Текст] - М., Статут. 2001. - 432 с.

   31. Хохлов В.А Цивільно-правова відповідальність за порушення договору: Автореф. ... Дис. д-ра юрид. наук. [Текст] - Саратов., 1998. - 38 с.

   32. Хохлов В.А. Відповідальність за порушення договору з цивільного права. [Текст] - Тольятті., 2006. - 326 с.

   33. Хохлов В. Відповідальність за користування чужими грошовими коштами [Текст] / / Господарство право. - 1996. - № 8. - С. 47.

   34. Шаргородський М.Д. Детермінізм і відповідальність [Текст] / / Правознавство. - 1968. - № 1. - С. 42-43.

   35. Шаргородський М.І. Причинний зв'язок в кримінальному праві. [Текст] - М., Статут. 2004. - 432 с.

   36. Шепель Т.В. Про легальному визначенні поняття вини в цивільному праві [Текст] / / Сучасне право. - 2006. - № 7. - С. 28.

   37. Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. [Текст] - М., Статут. 2002. - 804 с.

   38. Ебзеев Б.Б. Цивільний оборот: поняття та юридична природа [Текст] / / Держава і право. - 1999. - № 2. - С. 35.

   39. Яєчко К.К. Система зобов'язань з заподіяння шкоди в радянському цивільному праві [Текст] / / Питання цивільного права. - М., Юридична література. 1957. - 436 с.

   Матеріали юридичної практики

   1. Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ № 3, від 28.04.1994 р.] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1994. - № 7. - С. 17.

   2. Постанова Президії ВАС РФ № 15320/08 від 03.06.2008 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 12. - С. 36.

   3. Постанова Президії ВАС РФ № 16544/08 від 27.05.2008 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 11. - С. 48.

   4. Постанова Президії ВАС РФ № 13586/08 від 13.04.2008 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 10. - С. 49.

   5. Постанова Президії ВАС РФ № 17435/07 від 31.03.2008 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 9. - С. 47.

   6. Постанова Президії ВАС РФ № 31671/06 від 11.02.2007 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2007. - № 8. - С. 91.

   7. Ухвала Верховного Суду РФ № 41-В04-32 від 24.12.2004 р. / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2005. - № 11. - С. 5-6.

   8. Архів Промислового районного суду м. Самари 2006 р., справа № 2-1188.

   1 Загальна теорія держави і права. Академічний курс у 2-х томах. Том 2. Теорія права. [Текст] / Под ред. Марченко М.М. - М., Зерцало. 2008. - С. 22.

   2 Васильєв A. M. Правові категорії. Методологічні аспекти розробки системи категорій теорії права. [Текст] - М., Юрлітіздат. 1976. - С. 216-225.

   3 Спиркин А.Г. Основи філософії. [Текст] - М., Политиздат. 1988. - С. 185.

   4 Толстой B. C. Виконання зобов'язань. [Текст] - М., Юридична література. 1973. - С. 44.

   5 Грибанов В.П. Принципи здійснення цивільних прав [Текст] / / Вісник МГУ. Серія XII. Право. - 1966. - № 3. - С. 15.

   6 Плотніков В. Підприємницька діяльність і принцип відповідальності за вину [Текст] / / Радянська юстиція. - 1993. - № 19. - С. 28.

   7 Теорія держави і права. Курс лекцій [Текст] / Под ред. Матузова Н.І., Малько А.В. - М., МАУП. 2007. - С.291.

   8 Ілларіонова Т.І. Значення форм вини в диференціації цивільно-правових санкцій [Текст] / / Рад. держава і право. - 1978. - № 8. - С. 127.

   9 Хохлов В. Відповідальність за користування чужими грошовими коштами [Текст] / / Господарство право. - 1996. - № 8. - С. 47.

   10 Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) [Текст] / Под ред. Абова Т.Є., Кабалкіна А.Ю. - М., Юрайт-Издат. 2008. - С. 375-176; Хохлов В.А. Відповідальність за порушення договору з цивільного права. [Текст] - Тольятті., 2006. - С. 139.

   11 Постанова Президії ВАС РФ № 15320/08 від 03.06.2008 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 12. - С. 36; Постанова Президії ВАС РФ № 16544/08 від 27.05.2008 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 11. - С. 48.

   12 Духно Н.А., Івакін В.І. Поняття та види юридичної відповідальності [Текст] / / Держава і право. - 2000. - № 6. - С. 15.

   13 Маковський О. Про концепцію першої частини Цивільного кодексу [Текст] / / Вісник ВАС РФ. - 1995. - № 4. - С. 23.

   14 Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації (частина перша) [Текст] / Под ред. Садикова О.Н. - М., Інфра-М. 2008. - С. 653.

 • 15 Матвєєв Г.К. Підстави майнової відповідальності підприємців [Текст] / / Держава і право. - 1993. - № 9. - С. 98.

  16 Плотніков В. Підприємницька діяльність і принцип відповідальності за вину [Текст] / / Радянська юстиція. - 1993. - № 19. - С. 28.

  17 Маковський А. Загальні правила про зобов'язання в цивільному кодексі [Текст] / / Вісник ВАС РФ. - 2005. - № 9. - С. 29.

  18 Кодексу торгового мореплавання Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 81-ФЗ, прийнятий 30.04.1999 р., станом на 03.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2207.

  19 Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. [Текст] - М., Статут. 2003. - С.211.

  20 Хохлов В.А Цивільно-правова відповідальність за порушення договору: Автореф. ... Дис. д-ра юрид. наук. [Текст] - Саратов., 1998. - С. 14.

  21 Еникеев М.І. Основи загальної та юридичної психології. Підручник для вузів. [Текст] - М., МАУП. 2006. - С.150; Рогов Є.І. Загальна психологія: Курс лекцій. [Текст] - М., Владос. 2005. - С. 342; Психологія: Підручник. [Текст] / Под ред. Крилова А.А. - М., Проспект. 2008. - С. 48-49.

  22 Філановкій І.Г. Соціально-психологічне ставлення суб'єкта до злочину. [Текст] - Л., ЛДУ. - С.123.

  23 Мейєр Д.І. Російське громадянське право (в 2-х ч. Частина 1). [Текст] - М., Статут. 2003. - С. 214.

  24 Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. [Текст] - М., Статут. 2002. - С. 638.

  25 Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. [Текст] - М., Госюріздат. 1975. - С. 66; Іоффе О.С. Зобов'язальне право. [Текст] - М., Статут. 2005. - С. 86.

  26 Трепіцин І.М. Цивільне право російське і губерній царства Польського у зв'язку з проектом Цивільного уложення. [Текст] - М., Статут. 2007. - С. 277.

  27 Власова А.В. Правова природа прийняття виконання за зобов'язанням. [Текст] / / Держава і право. - 2002. - № 5. - С. 60-61.

  28 Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. [Текст] - М., Статут. 2003. - С.211.

  29 Завидів Б.Д. Договірне право Росії. [Текст] - М., Городець. 2008. - С. 137.

  30 Кисельов С. Форми і види вини у цивільних правовідносинах [Текст] / / Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 4. - С. 18.

  31 Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO. K. - М., Проспект. 2008. - С. 576, 577; Цивільне право. Підручник. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Калпин А.Г., Масляєва А.І. - М., Юристь. 2007. - С. 448,449; Цивільне право Росії: Підручник [Текст] / Под ред. Цибуленко З.І. - М., Юристь. 1998. - С. 430.

  32 Цивільне право Росії: Курс лекцій. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Садикова О.Н. - М., Норма. 2006. - С. 102.

  33 Цивільне право Підручник. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Калпин А.Г., Масляєва А.І. - М., Юристь. 2007. - С.448.

  34 Кисельов С. Форми і види вини у цивільних правовідносинах [Текст] / / Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 4. - С. 18.

  35 Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. [Текст] - М., Статут. 2003. - С. 261.

  36 Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. - С.576.

  37 Цивільне право: Підручник. У 2 т. Том. I. [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - С.447-448.

  38 Богданов О.В. Критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди [Текст] / / Юрист. - 2008. - № 4. - С. 24; Трубін Є.М. Умисел або груба необережність. Проблеми застосування пункту 1 статті 963 ГК РФ [Текст] / / Юридичний світ. - 2008. - № 9. - С. 26.

  39 Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. - С.576.

  40 Волков А.В. Співвідношення поняття "зловживання цивільним правом" з недійсними угодами [Текст] / / Бюлетень нотаріальної практики. - 2008. - № 2. - С. 25; Тебряев А.А. Вина заподіювача шкоди в деліктних зобов'язаннях [Текст] / / Юрист. - 2007. - № 3. - С. 26.

  41 Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. [Текст] - М., Статут. 2003. - С.613.

  42 Цивільне право. Підручник. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Калпин А.Г., Масляєва А.І. - М., Юристь. 2007. - С.346.

  43 Кисельов С. Форми і види вини у цивільних правовідносинах [Текст] / / Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 4. - С. 18.

  44 Цивільне право Росії: Підручник [Текст] / Под ред. Цибуленко З.І. - М., Юристь. 1998. - С. 431.

  45 Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. - С.577.

  46 Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. [Текст] - Саратов., СЮЇ. 1973. - С. 73.

  47 Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ № 3, від 28.04.1994 р.] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1994. - № 7. - С. 17.

  48 Дзюба І.О. Межі можливостей сторін щодо встановлення в договорі умов про обмеження і звільнення від відповідальності [Текст] / / Право і економіка. - 2003. - № 8. - С. 17.

  49 Постанова Президії ВАС РФ № 13586/08 від 13.04.2008 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 10. - С. 49.

  50 Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової відповідальності. [Текст] - М., Юридична література. 1970. - С.245-249; Рабінович Ф.Л. Вина як підстава договірної відповідальності підприємства. [Текст] - М., Юридична література. 1975. - С. 67-73.

  51 Новицький І.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. - С. 376; Антимонов Б.С. Підстави договірної відповідальності соціалістичних організацій. [Текст] - М., Юридична література. 1962. - С. 124.

  52 Ілларіонова Т.І. Значення форм вини в диференціації цивільно-правових санкцій [Текст] / / Рад. держава і право. - 1978. - № 8. - С. 127.

  53 Аристов С.В. Законна і договірна відповідальність; умови про зменшення і звільнення від відповідальності [Текст] / / Юрист. - 2008. - № 11. - С. 26.

  54 Флейшиц Є.А. Зобов'язання із заподіяння шкоди і з безпідставного збагачення. [Текст] - М., Статут. 2001. - С. 165; Антимонов Б.С. Значення вини потерпілого при цивільному правопорушення. [Текст] - М., Статут. 2004. - С. 264.

  55 Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. [Текст] - Л., ЛДУ. 1955. - С. 157-158.

  56 Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) [Текст] / Под ред. Гришаєва С.П., Ерделевского А.М. - М., Омега-Л. 2008. - С. 378.

  57 Цивільне право: Підручник. У 2 т. Том. I. [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - С.459.

  58 Іоффе О.С. Зобов'язальне право. [Текст] - М., Статут. 2005. - С. 139.

  59 Іоффе О.С. Там же. - С. 103.

  60 Цивільне право: Підручник. У 2 т. Том. I. [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - С.459.

  61 Мироненко Ю. Розставання зі збитками [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2008. - № 35. - С. 9; Витрянский В.В. Особливості відповідальності за порушення підприємницького договору [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 1. - С. 26.

  62 Ойгензіхт В.А. Проблема ризику в цивільному праві. [Текст] - М., Статут. 2002. - С. 64.

  63 Іоффе О.С. Про деякі теоретичних питаннях науки цивільного права [Текст] / / Вісник ЛДУ. - 1948. - № 3. - С. 92.

  64 Дагель П.С. Проблеми вини в радянському кримінальному праві [Текст] - Владивосток., 1968. - С.82.

  65 Богданов Д.Є. Вина як умова цивільно-правової відповідальності (аналіз теорії і судової практики) [Текст] / / Російський суддя. - 2008. - № 4. - С. 27.

  66 Новицький І.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. - С.356.

  67 Ойгензіхт В.А. Указ. соч. - С. 65, 67.

  68 Ойгензіхт В. А. Указ. соч. - С.67.

  69 Павлодский Є.А. Випадок і непереборна сила в цивільному праві. [Текст] - М., Статут. 2000. - С. 109.

  70 Шаргородський М.І. Причинний зв'язок в кримінальному праві. [Текст] - М., Статут. 2004. - С.190.

  71 Павлодский Є.А. Указ. соч. - С. 33, 30.

  72 Цивільне право: Підручник. У 2 т. Том. I. [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - С.451; Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав. [Текст] - М., Статут. 2007. - С. 342-343.

  73 Новицький І.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. - С.356.

  74 Груздєв В. Склад і істота договірних зобов'язань сторін [Текст] / / Законність. - 2008. - № 7. - С. 21.

  75 Коршунова Н.П. Непереборна сила: новий погляд на стару проблему [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 3. - С. 13.

  76 Павлодский Є.А. Указ. соч. - С. 35, 36.

  77 Постанова Президії ВАС РФ № 31671/06 від 11.02.2007 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2007. - № 8. - С. 91; Постанова Президії ВАС РФ № 17435/07 від 31.03.2008 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 9. - С.47.

  78 Ойгензіхт В.А. Указ. соч. - С. 77.

  79 Павлодский Є.А. Указ. соч. - С.39.

  80 Плотніков В.О. Співвідношення категорій «вина» і «ризик» у цивільному праві [Текст] / / Вісник МГУ. Серія 11. Право. - 1993. - № 6. - С. 70.

  81 Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. - С.579-580.

  82 Танаєв В.М. Поняття «ризик» у Цивільному кодексі РФ [Текст] - М., Статут. 2000. - С. 15.

  83 Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. - С.582.

  84 Павлодский Є.А. Указ. соч. - С. 64.

  85 Павлодский Є.А. Указ. соч. - С. 67.

  86 Антимонов Б.С. Значення вини потерпілого при цивільному правопорушення. [Текст] - М., Статут. 2004. - С. 189.

  87 Павлодский Є.А. Указ. соч. - С.68-69.

  88 Павлодский Є.А. Указ. соч. - С.86.

  89 Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. - С.582-583; Павлодский Є.А. Указ. соч. - С.86-87.

  90 Лапаєва О. Форс-мажор у теорії і на практиці [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2007. - № 9. - С. 6.

  91 Алексєєв С.С. Про склад цивільного правопорушення [Текст] / / Правознавство. - 1958. - № 1. - С. 48.

  92 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Загальне вчення про деліктних зобов'язаннях в радянському цивільному праві: Навчальний посібник. [Текст] - Л., ЛДУ. 1983. - С. 50-53.

  93 Антимонов Б.С. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. [Текст] - М., Статут. 2002. - С. 32, 52-53.

  94 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. - С. 34, 87.

  95 Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 2. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. - С. 736.

  96 Ухвала Верховного Суду РФ № 41-В04-32 від 24.12.2004 р. / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2005. - № 11. - С. 5-6.

  97 Архів Промислового районного суду м. Самари 2006 р., справа № 2-1188.

  98 Болдиній В.М. Відповідальність за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки. [Текст] - СПб., Пітер. 2008. - С. 105.

  99 Рахмилович В.А Про протиправність як підставу цивільної відповідальності [Текст] / / Рад. держава і право. - 1964. - № 3. - С. 61.

  100 Белякова А.М. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. [Текст] - М., Юрлітіздат. 1967. - С. 11-12.

  101 Рєдін М.П. Про загальні засади відповідальності за заподіяння шкоди і про співвідношення статей 1064, 1079 ДК РФ [Текст] / / Відомості Верховної Ради. - 2008. - № 8. - С. 28.

  102 Болдиній В.М. Указ. соч. - С. 105.

  103 Там само.

  104 Яєчко К.К. Система зобов'язань з заподіяння шкоди в радянському цивільному праві [Текст] / / Питання цивільного права. - М., Юридична література. 1957. - С. 66.

  105 Шаргородський М.Д. Детермінізм і відповідальність [Текст] / / Правознавство. - 1968. - № 1. - С. 42-43.

  106 Кудрявцев В.Н. Право і поведінку. [Текст] - М., Юридична література. 1978. - С. 103.

  107 Мілохова А.В. Об'єктивність провини в цивільному праві [Текст] / / Адвокатська практика. - 2007. - Спеціальний випуск. Вересень. - С. 14.

  108 Серебровський В.І. Зобов'язання, що виникають із заподіяння шкоди. [Текст] / Вибрані праці. - М., Статут. 2005. - С. 521.

  109 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. - С. 51.

  110 Яєчко К.К. Система зобов'язань з заподіяння шкоди в радянському цивільному праві [Текст] / / Питання цивільного права. - М., Юридична література. 1957. - С. 170.

  111 Малеин Н.С. Вина - необхідна умова майнової відповідальності [Текст] / / Радянська держава і право. - 1971. - № 2. - С. 25.

  112 Ойгензіхт В.А. Указ. соч. - С. 77.

  113 Матвєєв Г.К. Указ. соч. - С. 7.

  114 Шепель Т.В. Про легальному визначенні поняття вини в цивільному праві [Текст] / / Сучасне право. - 2006. - № 7. - С. 28.

  115 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. - С. 82.

  116 Матвєєв Г.К. Вина в радянському цивільному праві. [Текст] - Київ., 1955. - С. 216 - 217.

  117 Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової відповідальності. [Текст] - М., Юридична література. 1970. - С. 236.

  118 Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової відповідальності. [Текст] - М., Юридична література. 1970. - С. 240.

  119 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. - С. 84.

  120 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. - С. 85.

  121 Красавчиков О.А. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. [Текст] - М., Юридична література. 1966. - С. 103

  122 Антимонов Б.С. Указ. соч. - С. 156-180, 186-187; Флейшиц Є.А. Указ. соч. - С. 143.

  123 Іоффе О.С. Зобов'язальне право. [Текст] - М., Статут. 2005. -С. 25

  124 Поляков І.М. Відповідальність за зобов'язаннями внаслідок заподіяння шкоди. [Текст] - М., Городець. 2008. - С. 92.

  125 Коняєв Н.І. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої каліцтвом [Текст] / / Соціалістична законність. - 1963. - № 6. - С. 24-25.

  126 Цивільне право. Підручник. У 3-х частинах. Ч. 2. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого IO.K. - М., Проспект. 2008. -С. 711.

  127 Матвєєв Г.К. Про поняття непереборної сили в радянському цивільному праві [Текст] / / Радянська держава і право. - 1963. - № 8. - С. 101.

  128 Повітряний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 60-ФЗ, прийнятий 19.03.1997 р., станом на 14.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1997. - № 12. - Ст. 1383.

  129 Антимонов Б.С. Указ. соч. - С.15.

  130 Єрмолова О.М. Відповідальність у цивільному праві [Текст] / / Цивільне право. - 2008. - № 3. - С. 32.

  131 Павлова Є. В. Механізм правого регулювання захисту цивільних прав потерпілих в ДТП [Текст] / / Юрист. - 2004. - № 9. - С. 19; Мамай В.І. Питання відшкодування шкоди при дорожньо-транспортних пригодах [Текст] / / Транспортне право. - 2007. - № 3. - С. 17.

  132 Ємельянов В. Чи завжди виникає обов'язок відшкодування заподіяної шкоди? [Текст] / / Відомості Верховної Ради. - 2007. - № 1. - С. 24-25.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Диплом
  398кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Вина як підстава цивільно правової відповідальності
  Вина як підстава цивільно-правової відповідальності
  Поняття цивільно-правової відповідальності
  Умови цивільно-правової відповідальності
  Страхування цивільно-правової відповідальності
  Поняття цивільно-правової відповідальності та її підстави
  Звільнення від цивільно-правової відповідальності
  Форми і види цивільно-правової відповідальності
  Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності
  © Усі права захищені
  написати до нас