Вина як підстава цивільно-правової відповідальності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої

П офессіонального освіти

«Алтайський Державний Університет»

Юридичний факультет

Кафедра цивільного права

Вина як умова цивільно-правової відповідальності

курсова робота

Варіант N 3

Виконав студент з. о.

ЮФ АМУ

2 курсу, 365 групи

Шаталов Ю.Г.

Підпис_____________

Викладач, к.ю.н.,

доцент Богатова В.І.

Підпис_____________

Робота перевірена

«___»___________ 2007р.

Оценка______________

Барнаул 2007р.

У в е д е н і е.

«Без вини немає відповідальності». Навряд чи є інша фраза, яка б так повторювалася в правовій літературі. І в той же час, навряд чи знайдеться в юриспруденції інше таке поняття, юридичний зміст якого так неоднаково трактувався б різними представниками правової науки і практики. Справді наукове тлумачення цього юридичного поняття немислимо у відриві від основ суспільного, державного та правового устрою. Незважаючи на те, що вина є правове поняття, розкрити його зміст неможливо за допомогою одних юридичних прийомів, оскільки общепсихологическими передумовами поняття провини служать вихідні філософські положення про свободу волі і необхідності спрямованої на зміну об'єктивного світу. У сучасній юридичній літературі ми знаходимо добре знайомі з літератури радянського періоду положення про те, що вина являє собою таке психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки, в якому виявляється зневага до інтересів суспільства або окремих осіб. Таке поняття вини в рівній мірі застосовується як до громадян, так і до юридичних осіб, що як суб'єктивне умова цивільно-правової відповідальності вина пов'язана з психічними процесами, що відбуваються у свідомості людини. Правопорушення є винним діянням. Вина - це психічне ставлення особи до власного поводження і до його результатів, в якому висловлено негативне або легковажне ставлення до права, до інтересів суспільства і держави, до прав і свобод інших осіб. Як відомо, право регулює тільки вольове поводження людей; воно розраховане на ситуації, в яких люди можуть вчинити по-різному. Про винному діянні, тобто про правопорушення, можна говорити тільки там, де від волі людини залежало, вступити правомірно чи неправомірно, і обраний другий варіант на шкоду першому. Відповідно не є правопорушеннями діяння, хоча б і суперечать праву, малолітніх, а також осіб, визнаних неосудними, хто під час вчинення діяння не міг віддавати собі звіту у своїх діях або керувати ними внаслідок душевної хвороби або іншого хворобливого стану. Не є правопорушенням і так званий нещасний випадок - подія, яка завдала шкоду в результаті збігу об'єктивних обставин, що виключають чиюсь провину. Вина є суб'єктивним умовою цивільно-правової відповідальності. Заходи цивільно-правової відповідальності не тільки спрямовані на задоволення майнового інтересу потерпілого, але і покликані запобігти цивільні правопорушення. Цивільно-правова відповідальність виконує певну превентивну функцію, яка сприяє тому, що учасники цивільного обороту під загрозою притягнення їх до відповідальності, прагнуть побудувати свою діяльність так, щоб не порушувати чинного законодавства, права та охоронювані законом інтереси інших осіб.

1. Поняття, підстави та умови цивільно-правової відповідальності (коротка характеристика)

Цивільно-правова відповідальність є різновидом юридичної відповідальності 1. Між правопорушником та потерпілим виникає відповідне правовідношення. Юридична відповідальність виступає як правовідношення, в рамках якого реалізується встановлена ​​на випадок правопорушення санкція. Санкція - це передбачене в правовій нормі наслідок правопорушення, яке застосовується до правопорушника державними органами 2. На правопорушника в рамках правовідносини відповідальності покладається певна обов'язок. Тому цілком припустимо визначати юридичну відповідальність як особливий обов'язок правопорушника, яка виражається в претерпеваніі позбавлень особистого і майнового порядку. А остільки ці позбавлення передбачаються санкцією відповідної норми права, юридична відповідальність може визначена як санкція за правопорушення, що викликає для порушника негативні наслідки.

Остільки цивільне право має справу з майновими відносинами, то й цивільно-правова відповідальність настає у вигляді позбавлень майнового характеру. До цивільно-правової відповідальності можуть бути віднесені тільки такі прийняті до правопорушника заходів, у результаті яких він зазнав майнові позбавлення, які не настали б, якщо правопорушник не зробив би правопорушення. Цивільно-правова відповідальність - це завжди відповідальність одного учасника цивільного правопорушення перед іншим учасником тих самих правовідносин, відповідальність правопорушника перед потерпілим. Відповідальність ця носить компенсаційний характер - майнові втрати потерпілого компенсуються за рахунок майна правопорушника.

Таким чином, цивільно-правова відповідальність розуміється як застосування до правопорушника таких заходів, в результаті яких у правопорушника вилучається і передається потерпілому майно, яке правопорушник не втратив би, якби не скоїв правопорушення.

Сукупність умов, необхідних для притягнення до цивільно-правової відповідальності, утворює склад цивільного правопорушення. Необхідними умовами для всіх видів цивільно-правової відповідальності є протиправне поведінку і вина боржника. Для залучення боржника до цивільно-правової відповідальності та відшкодування збитків, необхідна наявність самих збитків та причинний зв'язок між протиправними діями боржника і наступними збитками. Таким чином, склад цивільного правопорушення такий: протиправну поведінку і виниклі збитки, вина боржника.

Ця умова відноситься до числа об'єктивних передумов цивільно-правової відповідальності.

Протиправним визнається така поведінка, яка порушує норму права незалежно від того, знав чи не знав правопорушник про неправомірність своєї поведінки. Тобто це факт, об'єктивного невідповідності поведінки учасника цивільного обороту вимогам законодавства.

Згідно ст.1064ГК РФ, протиправним визнається поведінка особи, що заподіює шкоду особистості або майну громадянина або майну юридичної особи. Протиправним є також така поведінка боржника, яке не відповідає вимогам, що подаються до належного виконання зобов'язань. Такі вимоги міститися не тільки в законі, інших правових актах, звичаї ділового обороту, але і в самих підставах виникнення обставин.

Протиправне поведінка може виражатися у вигляді протиправної дії або у вигляді протиправної бездіяльності. Дія боржника набуває протиправний характер, якщо воно або прямо заборонено законом або іншим правовим актом, або суперечить закону чи іншому правовому акту, договору, односторонньої угоді чи іншому підставі обставини. Наприклад, в ст.310ГК РФ є пряма заборона на односторонню відмову від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов, за винятком випадків, передбачених законом.

Бездіяльність лише в тому випадку стає протиправним, якщо на особу покладена юридична обов'язок діяти у відповідній ситуації. Обов'язок діяти може бути позначена в умовах укладеного договору. Обов'язок вчинити певну дію може випливати із закону. У ст.227ГК РФ - знайшов загублену річ, зобов'язаний повернути її особі, що загубила її, або власнику речі.

Згідно п.1ст.393 ГК РФ, відшкодуванню підлягають лише збитки, завдані протиправним дією боржника. Це означає, що між протиправною поведінкою боржника і виникли у кредитора збитками має бути причинний зв'язок.

В окремих випадках рішення питання про причинний зв'язок може викликати значні труднощі. Особливо, коли необхідно відповісти на питання, що саме чиїсь конкретні дії послужили причиною протиправного результату. Найбільш прийнятною видається теорія прямої і непрямої причинного зв'язку. Відповідно до цієї теорії, причинність являє собою об'єктивну зв'язок між явищами і існує незалежно від нашої свідомості. Можливість передбачення настання збитків носить суб'єктивний характер і має значення при вирішенні питання лише про вини правопорушника. Таким чином, причина і наслідок мають значення лише щодо окремо взятого випадку.

Протиправну поведінку особи тільки тоді є причиною збитків, коли воно безпосередньо пов'язане з цими збитками. При наявності опосередкованої, непрямої, зв'язку між протиправною поведінкою особи і збитками означає, що дана поведінка лежить за межами конкретного випадку, тобто за межами юридично значимої причинного зв'язку.

Пряма причинний зв'язок має місце тоді, коли в ланцюзі послідовно та розвитку подій між протиправною поведінкою особи і збитками не існує будь-яких обставин, що мають значення для цивільно-правової відповідальності.

Необхідність розмежування прямих і непрямих причинних зв'язків не тільки випливає з теоретичного положення про те, що поняття причини і наслідки мають сенс і значення лише в рамках окремо взятого випадку, а й представляються міркуваннями практичні.

Цивільно-правова відповідальність може наступати в наступних поширених формах: відшкодування збитків, втрати завдатку, сплати неустойки.

Згідно п.1ст.15ГК РФ, л іцо, право якої порушено, може вимагати повного відшкодування заподіяних йому збитків, якщо законом або договором не передбачено відшкодування збитків у меншому розмірі. При цьому поряд з відшкодуванням збитків, спираючись на п.2ст.15ГК РФ, постраждала сторона має право вимагати неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода). Проте, в цьому випадку треба врахувати зауваження п.4ст.393ГК РФ: при визначенні упущеної вигоди враховуються вжиті кредитором для її отримання заходи і зроблені з цією метою приготування.

У наш час, в буденному цивільно-правовому обороті, стало часто використовуватися таке поняття, як завдаток. У чинному Цивільному кодексі п.1ст.380 чітко визначає, що завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні, на доказ укладення договору і в забезпечення його виконання. Проте, щоб не плутати завдаток з авансом, необхідно діяти за п.2ст.380ГК РФ, а саме: угода про завдаток незалежно від суми завдатку має бути зроблено у письмовій формі. Тільки в цьому випадку можна буде діяти згідно п.2ст.381ГК РФ: якщо за невиконання договору відповідальна сторона, що дала завдаток, він залишається в іншої сторони. Якщо за невиконання договору відповідальна сторона, яка одержала завдаток, вона зобов'язана сплатити іншій стороні подвійну суму завдатку. Це можна проілюструвати на досить поширеному прикладі в наші дні. При купівлі-продажу нерухомості, як правило, розрахунок покупця з продавцем негайно відбувається дуже рідко. Тут і треба можливо продати старе житло, або отримати іпотечний кредит, або просто зібрати необхідну суму (для багатьох з нас, немалу). Після того, як покупець оглянув нерухомість, яку збирається придбати, і його все влаштувало, він може укласти з продавцем, за взаємною згодою, проміжну угоду, до купівлі-продажу. А саме, внести завдаток, як доказ свого наміру вчинити купчу оглянутої нерухомості. Угода про завдаток відбувається в письмовому вигляді, в цьому ж угоді визначається термін, після закінчення якого, сторони повинні вийти на остаточну угоду - коли покупець проводить остаточний розрахунок, а продавець передає права власності на нерухомість покупцеві. Що ж відбувається, якщо раптом продавець передумав продати нерухомість або продав її іншому покупцеві? А згідно п.2ст.381ГК РФ, та письмової угоди, продавець повинен повернути завдаток у подвійному розмірі, тій особі, яка надала завдаток. У протилежному випадку, коли покупець передумав купувати нерухомість, завдаток залишається у продавця. Слід згадати, проте, п.1ст.416ГК РФ, що зобов'язання припиняється неможливістю виконання, якщо вона викликана обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає. Тобто завдаток повертається в номіналі, якщо виникають такі казуси, за які сторони не відповідають.

Однією з форм цивільно-правової відповідальності є неустойка. Згідно п.1ст.330ГК РФ, неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема у разі прострочення виконання. На вимогу про сплату неустойки кредитор не зобов'язаний доводити заподіяння йому збитків. При цьому угода про неустойку повинне бути в письмовому вигляді, інакше ст.331ГК РФ: недотримання письмової форми тягне недійсність угоди про неустойку.

Перехідний період став етапом до побудови правової держави і громадянського суспільства, коли закон відповідає праву, як мірі загальної і юридично рівною для всіх громадян свободи. Свобода громадян виражається в законі через принцип - «дозволено все, що не забороняється законом», тобто за межами заборон, кожен може діяти у відповідності зі своїми особистими інтересами, не побоюючись втручання держави в особисте життя і свободу. Переступити встановлений законом заборона або межі дозволеного - значить вчинити правопорушення, яке тягне юридичну відповідальність. Але заборони повинні не сковувати ініціативу і свободу громадян, а мають служити гарантом і захистом свободи і прав особистості 3.

  1. Поняття вини. Форми і ступінь провини, співвідношення вини і ризику, їх вплив на цивільно-правову відповідальність

Вина являє собою таке психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки, в якому виявляється зневага до інтересів суспільства і чи окремих осіб. На відміну від протиправної поведінки, вина є суб'єктивним умовою цивільно-правової відповідальності. При цьому особа зобов'язана відшкодувати не всякий збиток, а лише той, який є наслідком його вини 4.

У цивільному законодавстві, за загальним правилом, вина є лише умовою, але не мірою відповідальності. Якщо має місце вина, то незалежно від її форми правопорушник зобов'язаний відшкодувати завдані збитки у повному обсязі (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Однак у деяких випадках, прямо передбачених законом або договором, форма вини може вплинути на розмір цивільно-правової відповідальності.

У відповідності зі ст.401 ГК РФ вина може виступати у формі умислу і необережності.

Вина у формі умислу має місце тоді, коли з поведінки особи видно, що воно свідомо спрямоване на правопорушення. На відміну від карного права, розрахованого на аномальні явища, у сфері цивільного обороту, вина у формі умислу зустрічається не так часто. Хоча в окремих випадках суб'єкти цивільного права навмисно порушують права та інтереси, охоронювані законом, інших осіб.

Значно частіше цивільні правопорушення супроводжуються виною у формі необережності. Поведінка людини, у цих випадках, не спрямоване свідомо на правопорушення, однак, в той же час, відсутня належна уважність і обережність. П.23 постанови N 3 Пленуму Верховного суду РФ від 28.04.94г «Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я» відзначає існування грубої і простий необережності, тобто, чи є необережність потерпілого грубою недбалістю чи простий необачністю 5. Такі випадки повинні вирішуватися в кожному випадку з урахуванням конкретних обставин. Дуже часто такі випадки розглядаються в суді при зверненні громадян про відшкодування шкоди при дорожньо-транспорного пригодах. Коли неможливо розрізнити грубу недбалість від простої необачності, в судовому порядку призначається судово-психологічна експертиза. При грубій необережності в поведінці особи відсутня всяка уважність і обережність. Проста необережність характеризується тим, що особа проявляє деяку обачність та уважність, проте недостатні для того, щоб уникнути правопорушення.

У цивільному законодавстві вина є лише умовою, але не мірою відповідальності. Якщо має місце вина, то незалежно від її форми правопорушник зобов'язаний відшкодувати завдані збитки у повному обсязі згідно п.1ст.15ГК РФ. Однак, заподіювач зобов'язаний відшкодувати не всякий збиток, а лише той, який є наслідком його вини 6.

У законодавстві досить часто вживається категорії «вина» і «ризик». Хоча ризик на відміну від вини, не був об'єктом уважного вивчення. Часто ризик розглядається як певна небезпека настання несприятливих майнових наслідків, незалежних від волі суб'єкта, як випадок. В.А. Ойгензіхт розглядає ризик як суб'єктивної категорії випадку, казусу. Поняття це протиставляється вини, і трактується як психічне ставлення суб'єкта до своїх дій та їх результатами, що виражається в неусвідомлені і в неможливості усвідомлення протиправності цих дій. Хоча правильніше говорити про таку форму необережності, як недбалість, яка характеризується суб'єктивним непередбачених, за об'єктивної можливості подібного передбачення. Ризик поряд з виною служить суб'єктивним підставою відповідальності. Мова йде про ті випадки, коли має місце так звана «відповідальність без вини». Особливо це стосується при відшкодуванні шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Згідно, П.1ст.1079ГК РФ, обов'язок відшкодування шкоди покладається на юридичну особу або громадянина, які володіють джерелом підвищеної небезпеки на праві власності. Таким чином, якщо джерело підвищеної небезпеки - транспортний засіб належить автопідприємству, юридичній особі. То відшкодування шкоди покладається на юридичну особу, а потім підприємство може утримати це відшкодування з водія, який керував джерелом підвищеної небезпеки. Громадянин, власник джерела підвищеної небезпеки, так само притягується до відповіді, третьою особою. Виняток вказані в п.2ст.1079ГК РФ, коли власник джерела підвищеної небезпеки не відповідає за шкоду, заподіяну цим джерелом, якщо доведе, що джерело вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб. Таким чином, ризик - це підстава покладення обов'язку відшкодувати невинно завдану шкоду або збитки 7.

  1. Змішана вина і її відмінність від спільного заподіяння шкоди

У цивільному законодавстві вина є лише умовою, але не мірою відповідальності. Якщо має місце вина, то незалежно від її форми правопорушник зобов'язаний відшкодувати завдані збитки у повному обсязі, згідно п.1ст.15ГК РФ. У деяких випадках, передбачених законом або договором, форма вини може вплинути на розмір цивільно-правової відповідальності.

Один з таких випадків називається змішаною виною, згідно п.1ст.404 ГК РФ, і характеризується таким:

- Збитки настають у результаті винного поведінки не тільки боржника, а й кредитора. Суд має право зменшити розмір відповідальності боржника, якщо кредитор навмисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків.

- Збитки зосереджуються у майновій сфері тільки однієї сторони зобов'язання - кредитора.

- Збитки являють собою єдине ціле, коли неможливо визначити, в якій частині вони викликані винними діями боржника, а в якій частині - винними діями кредитора. У цих випадках можна розподілити збитки між боржником і кредитором, згідно ступеню їх вини. При цьому, чим вище ступінь провини сторони в зобов'язанні, тим більша частина збитків відноситься на її рахунок.

Таким чином, якщо кредитор навмисно сприяв збільшенню розміру збитків, то обсяг несприятливого майнового тягаря боржника належить скоротити в обов'язковому порядку 8.

У таких випадках, справедливо застосувати «часткову» відповідальність боржника і кредитора. Мова йде про часткове звільнення заподіювача від відповідальності за шкоду і перекладенні частини збитку на потерпілого, оскільки останній разом з завдавачем так само в якійсь мірі винен у шкоді 9.

Змішану провину необхідно відрізняти від спільного заподіяння шкоди, який характеризується наступними ознаками:

- Збитки наступають у майновій сфері тільки однієї сторони зобов'язання - кредитора.

- Збитки викликані протиправними діями двох або більше осіб.

- Збитки являють собою єдине ціле, і неможливо встановити, яка їх частина заподіяна кожним з цих двох або більше осіб.

- Спільні заподіювача несуть солідарну відповідальність перед кредитором.

Отже, чим схожі й чим відрізняються змішана вина і спільно заподіяну шкоду. Подібність лише в тому, що збитки, являють собою єдине ціле, в обох випадках зосереджуються тільки з одного боку - кредитора.

Відмінності, з наведених вище ознак, досить істотні:

- Змішана вина відрізняється, перш за все в тому, що кредитор зазнав збитків, внаслідок свого винного поведінки. А значить, як наслідок цього, повної компенсації збитку за рахунок боржника, йому не належить.

- При спільно заподіяну шкоду, з належною боку, виступає кілька осіб, які несуть солідарну відповідальність перед кредитором, і вони зобов'язані компенсувати збиток кредитору повністю.

4. Відповідальність без вини: поняття і випадки безвинної відповідальності. Відмінність випадки від непереборної сили

Особливість цивільно-правової відповідальності, що відрізняє її від кримінальної, полягає в тому, що цивільне право передбачає окремі випадки безвинної відповідальності, коли особа, що спричинила відповідає за випадкове заподіяння шкоди. Типовий приклад такої підвищеної майнової відповідальності, передбачений ст.1079ГК РФ, було розглянуто вище (відповідальність власника джерела підвищеної небезпеки). Але ця безвинної відповідальності не безмежна - заподіювач шкоди відповідає лише за «простий випадок», що складається в юридично значимої причинному зв'язку з порушенням закону, але не відповідає за так званий «кваліфікований випадок», який не перебуває в необхідній причинному зв'язку з порушенням закону. Іншими словами, особа, що спричинила відповідає лише до меж так званої непереборної сили, що виражається у вигляді форсмажорних обставин 10.

У зв'язку з цим необхідно розрізняти випадок і нездоланну силу.

Випадок - це те, що заздалегідь ніхто передбачити не може. Якщо мав місце випадок, то не може бути і провини. Оскільки випадок заздалегідь передбачити неможливо, то він характеризується суб'єктивної невідворотна. Але якщо б особа знала про майбутній випадку, то воно могло б його запобігти.

Навіть у римському приватному праві, боржник за загальним правилом не відповідав за невиконання зобов'язання, що послідувало від випадку (casus), за особливий вид якого вважалася також непереборна сила (vis major), як надзвичайний, незвичайний випадок, наприклад пожежа, повінь, землетрус, аварія корабля , вторгнення ворога, напад розбійників і т.п.

Якщо випадок характеризується суб'єктивною невідворотна, то для непереборної сили характерна об'єктивна невідворотна. Її не тільки неможливо передбачити, але й неможливо запобігти будь-якими доступними для особи засобами навіть тоді, коли особа могла передбачити дію непереборної сили. Тому непереборна сила іменується як кваліфікований випадок. До обставин непереборної сили відносяться як природні, так і суспільні явища. Але для того щоб обставина розглядалася в якості непереборної сили, воно повинно мати ознаки надзвичайними і невідворотними, відсутність будь-якого з них тягне до невизнання обставини, як непереборної сили. П.3ст.401 ГК РФ зараховує до обставин непереборної сили лише ті, які є надзвичайними і невідворотними при даних умовах. Це означає, що при різних умовах, в яких особа виконує зобов'язання, одне і те ж обставина може виступати в одних випадках як непереборна сила, а інших - як звичайне явище, що перешкоджає виконанню зобов'язання.

З урахуванням викладеного учасникам майнового обігу щоразу при укладанні договорів, що покладає на них зобов'язання, пов'язані з підприємницькою діяльністю, доцільно передбачати в них умови, детально регламентують відповідальність контрагентів за невиконання договірних зобов'язань, включаючи умови про підстави звільнення від відповідальності. В іншому випадку вони можуть зіткнутися із ситуацією, коли доведеться нести дуже жорстку відповідальність, незважаючи на очевидність факту відсутності вини у невиконанні чи неналежному виконанні умов договору.

5. Презумпція вини в цивільному праві: поняття, зміст, розподіл тягаря доведення

В Основах Цивільного законодавства 1991 р. поняття провини розкривалося через положення про те, що боржник визнається невинним, якщо доведе, що він вжив усіх залежних від нього заходів для належного виконання зобов'язання (п. 1 ст. 71 Основ 1991 р.). Такий підхід в принципі збережений і в ГК РФ з одним істотним уточненням: заходи, які доручили взяти особі для належного виконання зобов'язання, тепер співвідносяться з тим ступенем дбайливості і обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання і умовам обороту.

Відповідно до п.2ст.401ГК РФ відсутність вини доводиться особою, яка порушила зобов'язання. Таким чином, у цивільному праві, на відміну від кримінального, діє презумпція винності правопорушника. Правопорушник вважається винним до тих пір, поки він не доведе свою невинність. Особа визнається невинуватою, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, воно вжило всіх заходів для належного виконання зобов'язання, згідно п.1ст401ГК РФ. Об'єктивні елементи складу правопорушення доводяться потерпілим від правопорушення, а відсутність вини правопорушника має бути доведено ним самим 11. Тягар доведення відсутності своєї провини у випадках, коли наявність вини є необхідною підставою відповідальності, покладається на особу, яка допустила порушення зобов'язання. Дане положення розкриває суть принципу презумпції вини боржника у цивільно-правовому зобов'язанні. Однак це не звільняє кредитора, що пред'явив вимогу до боржника, якщо їх спір розглядається в суді, від необхідності довести факт порушення боржником зобов'язання та у відповідних випадках наявність збитків.

Якщо один з учасників цивільного обороту своєю протиправною поведінкою порушує нормальний перебіг цивільного обороту і завдає збитків іншому його учаснику, то про те, що такі збитки виникли і що вони викликані протиправною поведінкою правопорушника, знає в першу чергу потерпілий. Однак потерпілий не знає про те, який ступінь дбайливості і обачності проявив правопорушник, які заходи він прийняв для належного виконання зобов'язання і які психічні процеси при цьому відбувалися в його свідомості. У той же час правопорушникові, на відміну від потерпілого, всі ці дані добре відомі. Йому легше довести свою невинність, ніж потерпілому, не має в своєму розпорядженні цими даними, доводити його вину. Тим не менш, презумпція винності правопорушника не виключає можливості для потерпілого надавати суду докази вини правопорушника.

Завдання: У перукарні з гардеробу викрадена ондатрових шапка Григор'єва. Замість неї залишена стара шапка з штучного хутра. Григор'єв пред'явив до товариства з обмеженою відповідальністю, яке обслуговувало гардероб, позов про відшкодування вартості шапки і компенсації моральної шкоди. Суспільство, заперечуючи проти позову, посилаючись на те, що в день зникнення шапки гардеробниця захворіла, і замінити її було ніким. Григор'єв не повинен був залишати дорогу шапку в гардеробі. У те, що трапилося він винен сам, і тому в позові йому слід відмовити, а вигляді компенсації він може взяти собі залишену в гардеробі стару шапку. Як повинна бути вирішена справа?

Почнемо здалеку ...

Категорія моральної шкоди з'явилася в нашому законодавстві порівняно недавно. Протягом тривалого часу в соціалістичному суспільстві вважалося, що особистість радянської людини перебуває на настільки недосяжній висоті, що її ніяк не можна оцінювати на гроші. Нарешті з 1992р. стала діяти ст.131 Основ цивільного законодавства, в якій моральну шкоду визначався як заподіяння громадянину фізичних чи моральних страждань. Оскільки моральні страждання може відчувати тільки психофізична особина, моральна шкода може бути заподіяна тільки саме фізичній особі, а не юридичній або іншої якої-небудь соціальної спільності. Умовою відшкодування моральної шкоди була наявність протиправних дій, які заподіяли шкоду, і вина заподіювача шкоди. Моральна шкода відшкодовується в грошовій або іншій матеріальній формі в розмірі, що визначається судом, незалежно від підлягає відшкодуванню майнових збитків.

З 1 січня 1995р щодо моральної шкоди стала діяти ст.151 ГК РФ, у якій законодавець спробував знайти орієнтири, виходячи з яких, суд міг би виходити при визначенні розмірів компенсації моральної шкоди. При цьому слід визначити ступінь вини порушника, інші що заслуговували уваги обставини, а так само враховується ступінь фізичних і моральних страждань, пов'язаних з індивідуальними особливостями особи, якій завдано шкоду. Адже одна людина досить спокійно реагує на дії, які завдають йому який-небудь шкоду, а інший легко ранимий і гостро переживає неправомірне вторгнення в сферу його нематеріальних та майнових прав.

Моральна шкода, завдана посяганням на якесь матеріальне благо, знаходить своє закріплення в майнове право, підлягає відшкодуванню лише тоді, коли існує спеціальний закон, що визначає можливість морального відшкодування. Незалежно від посягання, на майнове або нематеріальне благо, моральна шкода відшкодовується потерпілій особі в нашому випадку, що розглядається, якщо це передбачає закон «Про захист прав споживачів».

Згідно ст.15 закону «Про захист прав споживачів», моральну шкоду, заподіяну споживачеві внаслідок порушення виробником (виконавцем, продавцем, уповноваженою організацією або уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером) прав споживача, передбачених законами та правовими актами Російської Федерації, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів, підлягає компенсації заподіювача шкоди за наявності його вини. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом і не залежить від розміру відшкодування майнової шкоди. Компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від відшкодування майнової шкоди та понесених споживачем збитків. П.25 Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7 «Про практику розгляду судами справ про захист прав споживачів» говорить: п оскольку моральна шкода відшкодовується в грошовій або іншій матеріальній формі і в розмірі, визначених судом, незалежно від підлягає відшкодування майнової шкоди, розмір позову, задовольнялися судом, не може бути поставлений в залежність від вартості товару (роботи, послуги) або суми підлягає стягненню неустойки, а має грунтуватися на характері й обсязі завданих споживачеві моральних і фізичних страждань у кожному конкретному випадку.

Також Григор'єв повинен довести в судовому порядку, що така шкода для нього дійсно відбувся. Може, він так переживав з приводу втрати втрати коханої ондатрових шапки, що звертався за медичною допомогою після цього, зі скаргами на болі в грудях, в області серця. Думаю, що при наявності відповідних доказів - мед.випіскі, та ін, суд може зобов'язати керівництво ТОВ, виплатити і моральний збиток тов.Грігорьеву. Хоча треба ще розібратися - вина, з нагоди події, Григор'єва чи все-таки ТОВ ...

Згідно п.1ст.14 закону «Про захист прав споживачів», шкода, завдана майну споживача, внаслідок виробничих чи інших недоліків послуги, підлягає відшкодуванню в повному обсязі. Причому п.2 цієї ж статті говорить, право вимагати відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків послуги, визнається за кожним потерпілим незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з виконавцем чи ні. Однак у нашому випадку, як вказує Наказ N 160 від 20.05.1998 Міністерства РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням Закону РФ" Про захист прав споживачів », треба спиратися повністю на Цивільний кодекс, оскільки законодавством про захист прав споживачів регулюються відносини, що виникають з відплатних договорів, а зберігання в гардеробах має безоплатний характер.

П.3ст.401ГК РФ містить наступне визначення: особа, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. Думаю, що відсутність, з нагоди хвороби, гардеробниці, не є обставиною непереборної силою. Таким чином, підприємці є суб'єктами цивільного обороту, здійснюють свою діяльність на свій ризик, і повинні бути професіоналами у сфері товарно-грошових відносин. Підприємець при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності несе підвищену відповідальність. Хоча на практиці ми часто бачимо інше - хамство, безграмотність і не бажання відповідати за свої промахи і помилки.

За п.1ст.401ГК РФ - особа визнається невинною, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, воно вжило всіх заходів для належного виконання зобов'язання. Модель поведінки ТОВ, у нашому випадку, означає відсутність тій мірі розсудливості, яку проявив би хороший, турботливий підприємець 12. Адміністрація ТОВ повинна була в обов'язковому порядку інформувати відвідувачів про цей факт, або закрити гардероб, так само помістивши оголошення, з вибаченнями про тимчасових незручності, про те, що гардероб не функціонує, у зв'язку з хворобою гардеробниці, тим самим, убезпечивши себе від можливих неприємностей . Таким чином, при здійсненні підприємницької діяльності, особа несе підвищену відповідальність навіть за випадкове (невинне) невиконання або неналежне виконання зобов'язань. Остаточно провину ТОВ можна довести спираючись на ст.924 ЦК РФ, витяги з п.2 якої, свідчать - х ранітель речі, зданої до гардеробу, незалежно від того, здійснюється зберігання за плату чи безоплатно, зобов'язаний вжити для забезпечення схоронності речі усіх заходів. Заходи ці визначені в п.2ст.891ГК РФ - хранитель в усякому випадку повинен прийняти для збереження переданої йому речі заходи, обов'язковість яких передбачена законом, іншими правовими актами чи встановленому ними порядку (протипожежні, санітарні, охоронні і т.п.). А згідно п.2ст.924ГК РФ це відноситься також до зберігання верхнього одягу, головних уборів та інших подібних речей, що залишаються без здавання їх на зберігання громадянами у місцях, відведених для цих цілей в організаціях та засобах транспорту. Мало того по п.3ст.891 ГК РФ визначається, що навіть, якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов'язаний піклуватися про прийняту на зберігання речі, не менш, ніж про свої речі. За п.1ст.893 ГК РФ, у разі зміни умов зберігання (відсутність гардеробниці у наведеному випадку), охоронець вправі змінити спосіб, місце та інші умови зберігання, для усунення небезпеки втрати, нестачі або пошкодження речі. Багато організацій вводять свої внутрішні Правила для клієнтів та відвідувачів, які містять викладки наступного змісту - «... організація не несе відповідальності за ...», проте, внаслідок того, що Цивільний кодекс має більшу юридичну силу, то треба керуватися саме ГК. Якщо у Цивільному кодексі вказується інакше, ніж в встановлюваних організаціями Правилах, то Правила ці не мають юридичної обгрунтованості.

Думаю, що в нашому прикладі на Григор'єва не вдасться з боку ТОВ перекласти навіть частину провини - яка може розглядатися у випадку, передбаченому п.1ст.404ГК РФ (змішана вина).

Керівництво перукарні повинно було передбачити наслідки, які настали з причини відсутності гардеробниці на робочому місці. Навіть за п.1ст.44 ФЗ N 14 від 08.02.1998г «Про товариства з обмеженою відповідальністю" зазначено, що керуючий при здійсненні ними прав і виконанні обов'язків повинен діяти в інтересах суспільства сумлінно і розумно.

Підіб'ємо підсумок: керівництво ТОВ зобов'язане компенсувати майнову шкоду Григор'єву, а саме, виплатити грошову суму для купівлі нової шапки. А шапку з «штучної чебурашки», керівництво ТОВ може залишити собі, як нагадування для того, щоб не було нових подібних інцидентів. Після того, як вина ТОВ стала очевидною, можна пред'являти і з вищезазначених доводів, моральну шкоду.

Література і джерела, використовувані при виконанні роботи:

1. Конституція Російської Федерації. -М.: Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 32с.

2. Федеральний закон N 14 від 08.02.1998г «Про товариства з обмеженою відповідальністю»

3. Закон РФ «Про захист прав споживачів» в ред. від 25.11.2006 N 193-ФЗ

4. Бюлетень Верховного Суду РФ. 1994. N 7.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7 «Про практику розгляду судами справ про захист прав споживачів»

6. «Основи Цивільного законодавства Союзу РСР і республік» від 31.05.1991г. N 2211-1

7. Наказ N 160 від 20.05.1998г Міністерства РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва: «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням Закону РФ" Про захист прав споживачів »

8. Цивільний кодекс Російської Федерації (частини перша, друга та третя). Цивільний кодекс РРФСР (діюча частина): Станом на 15 вересня 2004р. - К.: Сиб. унів. вид-во, 2004. -495с.

9. Електронні дані-Консультант Плюс, 2004-2006 -1 електрон. опт. диск (CD - ROM).

10. Цивільне право: навч.: У 3т. Т.1. - 6-е вид., Перераб. і доп. / Н.Д. Єгоров, І. В. Єлісєєв та ін; отв.ред.А.П.Сергеев, Ю. К. Толстой. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005 .- 776с.

11. Римське приватне право: Підручник / За ред. проф. І.Б. Новицького і проф. І.С. Перетерского. М., 1996.

12. Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність (нарис теорії). - М.: Городец-издат, 2001. -208с.

13. Малеин Н.С. Сучасні проблеми відповідальності. / / Держава і право. 1994. N 6.

14. Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової ответственності.М.1970. -312с.

15. Плотніков В.О. Співвідношення категорії «вина» і «ризик» у цивільному праві. / / Вісник МГУ. 1993. N 6.

16. Попов А.А. Обставини, що впливають на обмеження та зменшення розміру майнової відповідальності підприємця. / / ПіЕ.2001. N 2.

17. Матвєєв Г.К. Підстави майнової відповідальності приватних підприємців. / / ГіП.1993. N 9.

1 Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність (нарис теорії). - М.: Городец-издат, 2001. - С.12.

2 Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність (нарис теорії). - М.: Городец-издат, 2001. - С.16.

3 Малеин Н.С. Сучасні проблеми відповідальності. / / Держава і право. 1994. N 6.

4 Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової ответственності.М.1970, с.76.

5 Бюлетень Верховного Суду РФ. 1994. N 7 С.7

6 Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової ответственності.М.1970, с.82.

7 Плотніков В.О. Співвідношення категорії «вина» і «ризик» у цивільному праві. / / Вісник МГУ. 1993. N 6, С.72.

8 Попов А.А. Обставини, що впливають на обмеження та зменшення розміру майнової відповідальності підприємця. / / ПіЕ.2001. N 2, С.13.

9 Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової ответственності.М.1970, с.244.

10 Матвєєв Г.К. Підстави майнової відповідальності приватних підприємців. / / ГіП.1993. N 9, С.97.

11 Матвєєв Г.К. Підстави майнової відповідальності приватних підприємців. / / ГіП.1993. N 9, С.97.

12 Попов А.А. Обставини, що впливають на обмеження та зменшення розміру майнової відповідальності підприємця. / / ПіЕ.2001. N 2, С.19.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
98кб. | скачати


Схожі роботи:
Вина як підстава цивільно правової відповідальності
Вина як умова цивільно-правової відповідальності
Умови цивільно-правової відповідальності
Поняття цивільно-правової відповідальності
Страхування цивільно-правової відповідальності
Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності
Звільнення від цивільно-правової відповідальності
Форми і види цивільно-правової відповідальності
Поняття цивільно-правової відповідальності та її підстави
© Усі права захищені
написати до нас