Використання робочого часу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Вихідні дані

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Висновок


Вихідні дані


Найменування показника /
Одиниця виміру
минулий рік
поточний рік
1
Обсяг продукції (виручка від реалізації) у фактичних цінах, тис. крб.
3350
3170
2
Собівартість продукції, тис. руб.
2900
2680
3
Матеріальні витрати, тис. зруб.
1350
1200
4
Фонд оплати праці, тис. руб.
935
900
5
Амортизація, тис. руб.
385
365
6
Інші витрати, тис. руб.
230
215
7
Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб.
3850
3650
8
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
115
120
9
Загальне число відпрацьованих людино-днів працівниками
30820
31200
10
Загальне число відпрацьованих людино-годин працівниками
232691
234000

Задача 1

Визначити впливу середньооблікової чисельності працівників, середньої кількості днів, відпрацьованих одним працівником і середньої тривалості робочого дня на зміну у загальній кількості відпрацьованих людино-годин.
у = х 1 * х 2 * х 3 - модель мультиплікативна.
у - загальна кількість відпрацьованих людино-годин, х 1 - середньооблікова чисельність працівників, х 2 - середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником, х 3 - середня тривалість робочого дня.
Знайдемо середню кількість днів, відпрацьованих одним працівником. Для цього необхідне загальне число відпрацьованих людино-днів розділити на середньоспискову чисельність працівників.
Знайдемо середню тривалість робочого дня: розділимо загальне число відпрацьованих людино-годин працівниками на загальну кількість відпрацьованих людино-днів працівниками.
х 10 = 115
х 11 = 120
х 20 = 30820/115 = 268
х 21 = 31200/120 = 260
х 30 = 232691/30820 = 7.55
х 31 = 234000/31200 = 7.5
Dу = у 1-у 0 = 234000-232691 = 1309
використовуємо метод абсолютних різниць:
х1 = (х 11-х 10) * х 20 * х 30 = (120-115) * 268 * 7.55 = 10117
х2 = х 11 * (х 21-х 20) * х 30 = 120 * (260-268) * 7.55 = -7248
х3 = х 11 * х 21 * (х 31-х 3) = 120 * 260 * (7.5-7.55) = -1560
Висновок: проведений аналіз показав, що за минулий період загальна кількість відпрацьованих людино-годин збільшилася на 1309. Позитивний вплив мало збільшення середньооблікової чисельності працівників на 5 чол., Що призвело до збільшення загальної кількості відпрацьованих людино-годин на 10117 (772.88%). Фактори, що зробили негативний вплив на зміну кількості відпрацьованих людино-годин: середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником, середня тривалість робочого дня. Внаслідок зменшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним працівником на 8 дн, загальна кількість відпрацьованих людино-годин зменшилася на 7248 (553.71%). Внаслідок зменшення середньої тривалості робочого дня на 0.05 год загальна кількість відпрацьованих людино-годин зменшилася на 1560 (119.17%).
Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником і середня тривалість робочого дня зменшилися, але більшою мірою збільшилася середньооблікова чисельність працівників, що в підсумку призвело до збільшення кількості відпрацьованих людино-годин. Щоб ще більше збільшити кількість відпрацьованих людино-годин, необхідно збільшити середню кількість днів і тривалість робочого дня.

Задача 2

Проаналізувати динаміку вартості основних фондів та ефективності їх використання в порівнянні з попереднім роком. Встановити вплив зміни середньорічної вартості основних фондів і фондовіддачі на обсяг продукції.
у = х 1 * х 2 - мультиплікативна модель, у - обсяг продукції, х 1 - середньорічна вартість основних фондів, х 2 - фондовіддача.
Фондовіддача (ФО) визначається відношенням обсягу річної виручки від реалізації продукції до середньої річної вартості основних фондів:
ФО = Q / ОФ,
де Q - обсяг виробництва у відповідних цінах;
ОФ-середньорічна вартість основних виробничих фондів.
У попередньому році фондовіддача дорівнює 3350/3850 = 0.8701, в поточному році фондовіддача дорівнює 3170/3650 = 0.8685.
Використовуємо метод ланцюгових підстановок:
у 0 = х 10 * х 20 = 3850 * 0. 8701 = 3350
у 1 = х 11 * х 12 = 3650 * 0. 8685 = 3170
Dу = у 1-у 0 = 3170-3350 =- 180
показники
умовне позначення
попередній рік
поточний рік
вплив
абсолютне
питома вага,%
обсяг продукції, тис.руб
у
3350.00
3170.00
-180.00
100
середньорічна вартість основних фондів, тис. грн
х 1
3850.00
3650.00
-174.03
96.68
фондовіддача
х 2
0. 8701
0. 8685
-5.97
3.32
у 1 `= х 11 * х 20 = 3650 * 0. 8701 = 3175.97
х1 = 3175.97-3350 = -174.03
у 2 `= х 11 * х 21 = 3650 * 0. 8685 = 3170
х2 = 3170 - 3175.97 = -5.97
Висновок: проведений аналіз показав, що за минулий період обсяг продукції зменшився на 180 тис.руб. Це було обумовлено впливом наступних факторів: внаслідок зменшення середньорічної вартості основних фондів на 200 тис.руб. обсяг продукції зменшився на 174.03 (96.68%). Зміна даного чинника більшою мірою вплинуло на зменшення обсягу продукції. Внаслідок зменшення фондовіддачі на 0.0016 обсяг продукції зменшився на 5.97 тис.руб. (3.32%).

Задача 3
Визначити вплив на зміну обсягу продукції матеріаломісткості і матеріальних витрат.
Матеріаломісткість визначається як відношення матеріальних витрат до обсягу продукції. Ме = МОЗ / Q => Q = МОЗ / Ме. Необхідно використовувати кратну модель y = x1/x2, де у - обсяг продукції, х 1 - матеріальні витрати, х 2 - матеріаломісткість.
х 2 0 = 1350/3350 = 0.40
х 2 1 = 1200/3170 = 0.38
показники
умовне позначення
попередній рік
поточний рік
вплив
абсолютне
питома вага,%
обсяг продукції, тис.руб
у
3350.00
3170.00
-180.00
100
матеріальні витрати
х 1
1350.00
1200.00
-372.22
206.79
матеріаломісткість
х 2
0.40
0.38
192.22
-106.79
у 0 = x 10 / х 20 = 1350.00/0.40 = 3350.00
у 1 = х 11 / х 12 = 1200.00/0.38 = 3170.00
Dу = у 1-у 0 = 3170.00-3350.00 =- 180.00
у 1 `= х 11 / х 20 = 1200.00/0.40 = 2977.78
х1 = 2977.78-3350.00 = -372.22
у 2 `= х 11 / х 21 = 1200.00/0.38 = 3170.00
х2 = 3170.00-2977.78 = 192.22
Висновок: проведений аналіз показав, що за минулий період обсяг продукції зменшився на 180 тис.руб. Зміна матеріальних витрат у більшою мірою вплинуло на зменшення обсягу продукції: внаслідок зменшення на 150 тис.руб. обсяг продукції зменшився на 372.22 тис.руб. (206.79%). Внаслідок зменшення матеріалоємності на 0.02 обсяг продукції збільшився на 192.22 тис.руб (106.79%).

Задача 4

Визначити вплив використання робочого часу і середньої годинниковий оплати праці на середньорічну заробітну плату працівника.
Для того щоб знайти середньорічну заробітну плату працівника помножимо середню годинну заробітну плату на кількість відпрацьованих людино-годин працівником.
Кількість відпрацьованих людино-годин працівником знайдемо, розділивши загальне число відпрацьованих людино-годин працівниками на середньоспискову чисельність працівників.
Кількість відпрацьованих людино-годин (використання робочого часу) у попередньому році одно 232691/115 = 2023.4, а використання робочого часу в поточному році одно 234000/120 = 1950.
Середня годинна заробітна плата працівника визначається ставленням фонду оплати праці до загальної кількості відпрацьованих людино-годин працівниками.
Середня годинна заробітна плата працівника в попередньому році дорівнює 935/232691 = 0.0040, середня годинна заробітна плата працівника в поточному році дорівнює 900/234000 = 0.0038.
у - середньорічна заробітна плата працівника, х 1 - використання робочого часу, х 2 - середня годинна оплата праці. у = х 1 * х 2 - факторна модель мультиплікативна. Використовуємо метод ланцюгових підстановок.
Використовуємо метод абсолютних різниць
Dу = у 1-у 0 = 7.50-8.13 =- 0.63
х1 = (х 11-х 10) * х 20 = (1950-2023) * 0.0040 =- 0.29
х2 = х 11 * (х 21-х 20) * х 30 = 1950 * (0.0038-0.0040) = -0.34
показники
умовне позначення
попередній рік
поточний рік
вплив
абсолютне
питома вага,%
середньорічна заробітна плата працівника, тис. грн
у
8.13
7.50
-0.63
100
використання робочого часу, год
х 1
2023
1950
-0.29
46.78
середня годинна оплата праці, тис.руб
х 2
0.0040
0.0038
-0.34
53.22
Висновок: проведений аналіз показав, що за минулий період середньорічна заробітна плата працівника зменшилася на 0.63 тис.руб. Це було обумовлено впливом наступних факторів: внаслідок зменшення використання робочого часу на 73 год середньорічна заробітна плата працівника зменшилася на 0.29 тис.руб (46.78%). Внаслідок зменшення середньогодинної оплати праці на 0.0002 середньорічна заробітна плата працівника зменшилася на 0.34 тис.руб (53.22%).

Висновок

Обсяг продукції зменшився внаслідок зменшення вартості ОПФ і фондовіддачі, тобто ОПФ стало менше і вони стали використовуватися менш ефективно.
Загальна кількість відпрацьованих людино-годин збільшилася, але це відбулося за рахунок збільшення середньооблікової чисельності працівників, у той час як середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником і середня тривалість робочого дня зменшилися. Зменшилася і середня годинна оплата праці.
Роботу підприємства не можна назвати успішною, існує багато проблем, які потребують більш глибокого аналізу і вирішення: збільшення вартості ОПФ і більш ефективне їх використання, збільшення обсягу виробництва, більш ефективне використання робочої сили та її винагороду за працю.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Контрольна робота
54кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз використання робочого часу
Аналіз використання фонду робочого часу
Аналіз використання робочого часу менеджера
Аналіз використання фонду робочого часу 2
Поняття і види робочого часу Режими робочого часу
Аналіз використання робочого часу та нарахування заробітної плати
Ефективність використання робочого часу на підприємстві робочими На прикладі ВАТ БРТ
Склад і рух робочої сили та ефективності використання робочого часу Техніко-економічний
Розрахунок сезонності обсягу продукції Показники використання робочого часу перспективна чисельність
© Усі права захищені
написати до нас