Використання дидактичної гри у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення
Глава 1. Психолого-педагогічні основи використання дидактичної гри при формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у старших дошкільнят
1.1 Математичне розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема
1.2 Особливості уявлень про геометричні фігури та форми предмета у старших дошкільнят
1.3 Використання дидактичної гри у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у старших дошкільників у педагогічній практиці
Висновки по 1 главі
Глава 2. Методичні основи використання дидактичної гри у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у дітей старшого дошкільного віку
2.1 Виявлення знань старших дошкільників про геометричні фігури та форми предмета
2.2 Формування у старших дошкільників уявлень про геометричні фігури і форму предметів у процесі дидактичних ігор
2.3 Аналіз ефективності використання дидактичних ігор (Контрольний зріз)
Висновки
Список літератури

Введення

Зміни змісту навчання у школі значно підвищило вимоги до рівня математичних уявлень випускників дитячого саду. Для розумового розвитку істотне значення має набуття дошкільнятами математичних уявлень, які активно впливають на формування розумових дій, таких необхідних для пізнання навколишнього світу і рішення різного роду практичних завдань, а також для успішного навчання в школі. [2] Початкове навчання дошкільнят математики здійснюється в основному на заняттях. Відповідно до програми діти повинні отримати елементарні математичні уявлення про геометричні фігури та форми предмета. Однак дошкільнята не завжди розуміють зміст виконуваних ними дій, вони виконують їх механічно. На думку Єрофєєва Т.І. [1] причина такого становища і занижений рівень знань і уявлень дітей даного віку обумовлений аж ніяк не їх психолого-фізіологічними можливостями, а значною мірою пояснюється недосконалістю форм і методів навчання.
О.М. Леушина [3], Т.В. Тарунтаева [4] вважають, що формування у дошкільників математичних уявлень має спиратися на предметно-чуттєву діяльність, у процесі якої легше засвоїти весь обсяг знань і умінь, усвідомлено набути навички і придбати елементарну, міцну основу орієнтування в загальних математичних поняттях.
Перова М.П. [5] вважає що головне місце в житті дитини посідає гра. Це провідна діяльність дитини неодмінний супутник життя, оскільки першоджерелом знань дітей про дійсність є відчуття, чуттєве сприйняття предметів і явищ навколишнього світу. Відчуття дають необхідний матеріал для формування уявлень про форму предметів і про геометричні фігури.
Дитяча гра є центральною проблемою дошкільної педагогіки та дитячої психології. Всі основні напрямки психологічного розвитку особистості інтегруються в ігровій діяльності, що формує неповторний і ще малоізучаемий світ дитини.
Дитяча гра привертає до себе увагу науки як багатопланова проблема і розглядається в різних аспектах. Вивчення концепції дитячої гри свідчить про інтенсивні спроби вчених країн інтегрувати різні підходи до неї, переглянути саме поняття гри, зробити його більш сучасним і інструментальним.
У дослідженні А.К. Бондаренко, дидактична гра представляє собою багатопланове, складне педагогічне явище: вона є і ігровим методом навчання дітей дошкільного віку і засобом всебічного виховання особистості дитини. Дидактична гра дозволяє значно підвищити ефективність виховно-освітнього процесу, в тому числі в психологічному розвитку дітей. [6]
О.М. Леонтьєв [8] зазначав, що дидактичні ігри відносяться до "рубіжним ігор", являючи собою перехідну форму до тієї неігровий діяльності, яку вони готують. Ці ігри сприяють розвитку пізнавальної діяльності, інтелектуальних операцій, що представляють собою основу навчання.
У науці та практиці утвердилася положення про те, що дидактична гра - ефективний засіб навчання, але ефективним це засіб стає в тому випадку, якщо використовується "у потрібному місці, у потрібний час і в необхідних дозах". Крім того, поняття "дидактична гра" деколи практикується спрощено. Багато форм організації окремих фрагментів навчання називаються дидактичної грою навіть тоді, коли вони такої не є.
Мета: Виявити роль дидактичної гри у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у дітей старшого дошкільного віку.
Нами були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з даної проблеми.
2. Виявити знання старших дошкільників про геометричні фігури та форми предмета.
3. Показати можливості використання дидактичних ігор у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у дітей старшого дошкільного віку.
Об'єкт: Освітньо-виховний процес у дошкільному закладі.
Предмет: Дидактична гра як засіб формування уявлень про геометричні фігури і форму предметів.
Гіпотеза: Формування уявлень про геометричні фігури та форми предмета буде відбуватися більш ефективно, якщо використовувати дидактичні ігри з математичним змістом.
Методи дослідження:
- Теоретичний аналіз педагогічної, психологічної, методичної літератури; програмно - методичної документації; педагогічного досвіду
- Педагогічний експеримент
- Педагогічне спостереження.
Практична значимість: розроблена зразкова серія дидактичних ігор з формування уявлень про геометричні фігури і форму предметів. Може бути використана в групах старшого дошкільного віку.
Організація дослідження: Дослідження проводилося в 2004-2006 р. в дитячому садку "Зірочка". В експериментальних дослідженнях брало участь 50 дітей старших груп.
Апробація результатів: матеріали дослідження розглядалися на засіданнях кафедри і на попередній захист ТіМППД Карго ім. Е.А. Букетна, педагогічній раді дитячого садка "Зірочка".
Структура дипломної роботи: складається з вступу, двох розділів включають констатуючий і формуючий експерименти, висновків, списку використаної літератури.

Глава 1. Психолого-педагогічні основи використання дидактичної гри при формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у старших дошкільнят

1.1 Математичне розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

Розвиток науки і техніки, загальна комп'ютеризація визначають зростаючу роль математичної підготовки підростаючого покоління. Входження дітей у світ математики починається вже в дошкільному віці. Вони порівнюють предмети за величиною, засвоюють геометричні еталони, опановують моделюючої діяльністю. Математика дає величезні можливості для розвитку мислення. На наш погляд математика повинна займати особливе місце в інтелектуальному розвитку дітей, належний рівень якого визначається якісними особливостями засвоєння дітьми таких вихідних математичних уявлень і понять як геометричні фігури і форми предмета. Звідси очевидно, що зміст навчання має бути спрямоване на формування у дітей цих основних математичних уявлень і понять та озброєння їх прийомами математичного мислення - порівнянням, аналізом, міркуванням, узагальненням, умовиводом.
Існує ряд альтернативних програм ("Розвиток". "Веселка", "Дитинство", "Витоки" та ін), заснованих на різних теоретичних підходах. Відповідно, зміст навчання математики в цих програмах займає центральне місце і має свої особливості.
Формування елементарних математичних уявлень передбачає знайомство дітей з геометричними фігурами і їх різновидами. Проблему знайомства дітей з геометричними фігурами та формою предмета такі педагоги як А.А. Столяр [9], А.М. Леушина [3], Л.А. Парамонова [2], розглядали в плані сенсорного сприйняття.
Значення сенсорного розвитку дитини для її майбутнього життя висуває перед теорією і практикою дошкільного виховання завдання розробки й використання найбільш ефективних засобів і методів сенсорного виховання. Велике значення в сенсорному вихованні має дидактична гра.
"Для того, щоб знати, чому і як навчати дітей на різних етапах їх розвитку, треба, перш за все, проаналізувати особливості сенсорного сприйняття дітьми форми предмета, в тому числі і фігури" - стверджує Л.А. Венгер [6], А.Л. Смоленцева [10] пропонує вже в цьому віці знайомити дітей з колом, квадратом, овалом, прямокутником, трикутником. Вони пропонують організувати такі дії з предметами, при яких для отримання потрібного результату потрібно зіставити їх за формою. Спочатку діти не можуть виконати зіставлення візуально, тому використовується прийом накладення. Від зовнішніх прийомів зіставлення діти поступово і переходять до зіставлення на-віч. Це дає їм можливість встановлювати тотожність і відмінність між такими предметами, які не можна накласти один на одного.
Л. А. Венгер [6] і А.Л. Смоленцева [10] вважають за доцільне знайомити дітей з геометричними фігурами, пропонуючи їм овали з різним співвідношенням осей і прямокутники, що розрізняються за співвідношенням сторін, а також прямокутні, гострокутні, тупоугольние трикутники.
Н.П. Сакуліна [11] стверджувала, що важливе значення має питання про доцільність використання площинних і об'ємних геометричних фігур. Площинні фігури відображають найбільш суттєву для сприйняття бік форми предмета - його контур, і можуть бути використані в якості зразків при сприйнятті форми і об'ємних і площинних предметів. Введення ж об'ємних фігур може викликати лише додаткові труднощі.
Про важливу роль предметного дії у розвитку сприйняття геометричних фігур і форми предметів свідчать дослідження А.А. Прессман [12]. Заповнення вкладишів дітьми старшого віку показало, що у них процес зорового сприйняття ще не відокремлений від предметного дії. І лише в дошкільному віці виявляються спеціальні зорові реакції простежування контурів, співвіднесення форми фігур, що передують виконання практичної дії.
С.Г. Якобсон [13], яка вивчала впізнавання геометричних фігур і форми предметів у дітей старшого дошкільного віку, показала, що діти набагато краще впізнавали геометричні фігури, якщо їм на початку дозволялося обмацати фігуру, а потім знайти її серед інших фігур.
Досліди Т.О. Гіневской [14], в яких дітям пропонували ознайомитися з постатями шляхом дотику, з зав'язаними очима. У дітей старшого дошкільного віку дії руки, носять ще по перевазі встановлений, що фіксує характер. Намагаючись з'ясувати, що це за предмет, дитина міцно затискає його пензлем руки, не проводячи з ним будь-яких пошукових обмацують рухів.
А.А. Столяр [9] вважає, що вельми важливу, а вірніше, основну роль у сприйнятті геометричних фігур і форми предмета, має обстеження.
А.А. Столяр [9], відзначає, що у дітей старшого дошкільного віку спостерігається досить низький рівень обстеження геометричних фігур і форми предмета, не розрізняють повністю фігури овал і коло, прямокутник і квадрат.
О.М. Леушина [3] вважає, що в пізнанні форми навколишніх предметів особливу роль грають геометричні фігури, з якими зіставляються предмети навколишнього світу. Тому вона вважає важливим як можна раніше познайомити дітей з основними геометричними фігурами, навчити розрізняти, називати їх. Знання геометричних фігур і форм предметів є у відомому сенсі вищий рівень знань, оскільки в них сконцентровані в відверненому вигляді найбільш загальні властивості форми реальних предметів.
Поряд з цим важливо дати дітям знання основних геометричних фігур і форм предметів, і надати їх можливість користуватися класифікацією ці форм (конічні, циліндричні, прямокутні).
Зазвичай дітей знайомлять з геометричними фігурами, що різко відрізняються один від одного по своїй конфігурації, - з колом, квадратом, трикутником. М. П. Сакуліна [11] пропонує для успішного освоєння дітьми геометричних фігур, навчити їх більш тонко диференціювати геометричні форми, що входять до групи округлих і в групу прямолінійних.
О.М. Леушина [3] зазначає, що у старшому дошкільному віці діти не дізнаються квадрата, якщо він повернуть на 45 °. Щоб пізнати квадрат, треба подумки перевернути його, що дошкільник зробити не може. тому О. М. Леушина [3] робить висновок, що дитина ще не бачить тотожності фігур і форм предметів.
М. М. Подд 'яков [16] виявив, що наявність у дітей уявлень про коло та кола аж ніяк не забезпечує вирішення більш складної задачі, яка виникає часто у продуктивних видах діяльності.
Спираючись на дослідження, проведені під керівництвом В. В. Давидова [21], в області формування геометричних уявлень ми запропонували вести дітей від загального до конкретного. Так дошкільнятами спочатку дають уявлення про багатокутнику, а потім знайомлять з тим, як називаються деякі його форми - квадрат, прямокутник, трапеція. У цьому випадку діти старшого віку самі можуть виділити загальні ознаки різних класів геометричних фігур, а на цій будувати їх визначення. Не домагаючись обов'язкового і однакового для всіх запам'ятовування назв, можливо, значно розширити геометричний кругозір дітей.
Таким чином, в психолого-педагогічній літературі зазначено, що формування уявлень про геометричні фігури та форми предмета є важливою частиною математичного розвитку старших дошкільників. Досліджено психологічні механізми освоєння математичних знань, простежено зв'язок математичного розвитку з сенсорним вихованням.

1.2 Особливості уявлень про геометричні фігури та форми предмета у старших дошкільнят

Досліджуючи особливості сприйняття геометричних фігур дітьми А.А. Столяр [9] приходить до висновку, що геометричне мислення "цілком можливо розвинути ще в дошкільному віці. У розвитку" геометричних знань "у дітей простежується кілька різних рівнів.
Перший рівень характеризується тим, що фігура сприймається дітьми як ціле, дитина ще не вміє виділятися в ній окремі елементи, не помічає подібності і, розрізняючи між фігурами, кожну з них сприймає відокремлено [3].
На другому рівні дитина вже виділяє елементи у фігурі і встановлює відносини, як між ними, так і між окремими фігурами, проте ще не усвідомлює спільності між фігурами. [3]
На третьому рівні дитина в стані встановлювати зв'язки між властивостями і структурою фігур, зв'язки між самими властивостями. [3]
Тому навчання слід організувати так, щоб у зв'язку із засвоєнням знань про геометричні фігури у дітей розвивалося і елементарне геометричне мислення.
С.Л. Рубінштейн [16] вважав, що аналітичне сприйняття геометричної фігури, вміння виділити в ній виражені і явно відчутні елементи і властивості створюють умови для подальшого більш поглибленого пізнання структурних її елементів. [3]
Одним із властивостей навколишніх предметів є їх форма. Форма предметів отримала узагальнене відображення в геометричних фігурах. Геометричні фігури є еталонами, користуючись якими діти визначають форму предметів і їх частин. [3]
Проблему знайомства дітей з геометричними фігурами та їх властивостями потрібно розглядати в 2-х аспектах: у плані сенсорного сприйняття форм геометричних фігур і використання їх як еталонів в пізнанні форм навколишніх предметів, а також у сенсі пізнання особливостей їх структури властивостей, основних зв'язків і закономірностей у їх побудові, тобто власне геометричного матеріалу. [3]
Щоб знати, чому і як навчати дітей на різних етапах їх розвитку, треба перш за все проаналізувати особливості сенсорного сприйняття та дітьми форми будь-якого предмета, в тому числі і фігури, а потім шляхи подальшого розвитку геометричних уявлень і елементарного геометричного мислення, і далі як відбувається перехід від чуттєвого сприйняття форми до її логічного усвідомлення. [3]
Сенсорного сприйняття форми предмета повинно бути спрямоване не тільки на те, щоб бачити, пізнавати форми поряд з іншими його ознаками, але вміти абстрагувати форму від речі її і в інших речах. Такому сприйняттю форми предметів і її узагальнення і сприяє знання дітьми еталонів - геометричних фігур. [3].
Пізнання структури предмета, його форми і розміру здійснюється не тільки в процесі сприйняття тієї чи іншої форми зором, але і шляхом активного дотику, обмацування її під контролем зору і позначення словами. Спільна робота всіх аналізаторів сприяє більш точному сприйняттю форми предметів. [3]
Пізнання геометричних фігур, їх властивостей і відносин розширює кругозір дітей, дозволяє їм більш точно і різносторонньо сприймати форму навколишніх предметів, що позитивно позначається на їх продуктивної діяльності.
Геометричний матеріал не виділений в програмі у вигляді окремої теми. Він вивчається невеликими порціями. Також геометричний матеріал використовується часто в якості засобів наочності при розгляді деяких питань, а також як засіб застосування знань. При знайомстві з геометричними фігурами всі їхні властивості виявляються експериментальним шляхом. Звідси особливості організації діяльності дітей, підбір методів: велике місце повинні займати практичні методи і наочні (вправи і практичні роботи), також необхідно організувати моделювання дітьми досліджуваних фігур.
Формування уявлення про геометричні фігури відбувається поступово і проходить ряд етапів:
- Інструктивний рівень формування уявлень;
- Формування уявлень про геометричні фігури з виділенням істотних ознак (ознак відображають суть даної фігури);
- Завдання, в яких геометричні фігури та їх елементи є об'єктами для перераховування (також ведеться робота і по засвоєнню необхідної термінології, формуються вміння впізнавати і розрізняти геометричні фігури);
- Завдання на класифікацію фігур;
- На поділ фігур на частини і на складання одних геометричних фігур з інших;
- На виявлення геометричної форми реальних об'єктів або їх частин;
- Завдання, пов'язані з формуванням елементарних навичок і вмінь.
Формування уявлення про геометричні фігури сприяє організація роботи з моделями геометричних фігур. Моделювання фігур з паперу, паличок, пластиліну. Також виконання найпростіших завдань на побудову геометричних фігур, виконуються за зразком.
Розглянувши конкретну геометричну фігуру, виділивши її ознаки, дітям даються завдання накреслити таку фігуру, на листку, причому даються відповідні орієнтири. У геометричних задачах на побудову фігур різних розмірів.
Діти знайомляться з геометричними фігурами: квадратом, прямокутником, колом, трикутником; об'ємними тілами: кулею, кубом, циліндром. Ці знання надалі закріплюються і поглиблюються. [1]
Дітей знайомлять з новою для них фігурою - овалом. Вони вже самостійно відрізняють овал від кола. Знайомство з овалом має відбуватися на основі обстеження фігури, знаходження відмінності між овалом і кругом. Накладаючи коло на фігуру овальної форми, вихователь показує дітям, що ці фігури неоднакові, підкреслює їх відмінність. Повідомляє назву фігури - овал. Самостійно обстежуючи моделі фігур, розглядаючи їх, накладаючи одну на іншу, дошкільнята повинні спробувати сформулювати висновок про їх подібності і відмінностях. Надалі у дітей починають формувати уявлення про чотирикутнику. Чотирикутник - це узагальнене поняття фігури, яка має певними ознаками: чотири кінці чотири сторони. Найбільш цінним для розумового розвитку дитини є формування цього узагальнення на основі обстеження моделей фігури, зіставлення з іншими фігурами, виділення істотних ознак даної фігури. Підводячи дітей до нового для них поняття, слід виходити зі сформованих уявлень. [1]
Діти вже знайомляться з основними геометричними фігурами. Тепер вони знайомляться з різновидами кожної з цих фігур, вчаться називати їх із зазначенням ознаки. У процесі зорового і дотикального обстеження різноманітних предметів, які мають складну форму, діти вчаться давати докладний словесний опис форми, впізнавати предмети за описом. [2]
На заняттях з математики дітей вчать розрізняти моделі близьких за формою фігур, виробляти елементарний аналіз сприймаються фігур, виділяти і описувати їх деякі властивості. Дітей знайомлять з різними видами трикутників, фігур овальної форми, вчать бачити зміни за формою, знаходити тотожні фігури, навчають послідовно обстежувати і описувати форму предметів, знаходити її схожість з геометричним створюючи і відміну від нього. У старшій групі кожна фігура представляється дітям моделями різного забарвлення, різного розміру і з різним співвідношенням сторін, зробленими з різних матеріалів. Використовують таблиці і картки для індивідуальної роботи, на яких малюнки фігур одного виду або різних видів розташовані в різному просторовому положенні.
Всю роботу будують на основі зіставлення і протиставлення моделей геометричних фігур. Для виявлення ознак подібності й відмінності фігур, їх моделі спочатку зіставляють попарно, потім зіставляють відразу від 3 до 5 дулю кожного виду. [4]
Характерні властивості кожної з геометричних фігур, виявляються шляхом зіставлення 4-5 її моделей, що відрізняються модельної забарвленням, розміром, матеріалом. [4]
Істотне значення як і раніше має використання прийому осязательно-рухового обстеження моделей. Для виявлення ознак відмінності фігур один від одного продовжують використовувати прийоми накладення і додатку. [4]
Важливо навчити дітей порівнянні форми предметів з геометричними фігурами, як еталонами предметної форми. У дитини необхідно розвивати вміння бачити, який геометричній фігурі, або якому їх поєднанню відповідає форма того чи іншого предмета. Це сприяє більш повного, цілеспрямованому розпізнаванню предметів навколишнього світу і відтворення їх в малюнку, ліпленні, аплікації.
Добре засвоївши геометричні фігури, дитина завжди успішно справляється з обстеженням предметів, виділяючи в кожному з них загальну, основну форму і форму деталей.
Робота по самопоставленію форми предметів з геометричними еталонами відбувається в два етапи. На першому етапі потрібно навчити дітей на основі безпосереднього зіставлення предметів з геометричною фігурою, давати словесне визначення форму предметів. (4)
Таким чином, вдається відділити моделі геометричних фігур від реальних предметів і надати їм значення зразків. Далі вибирають предмети зазначеної форми, групують їх і узагальнюють за єдиним ознакою форми.
На другому етапі дітей вчать визначати не тільки основну форму предметів, але і форму деталей.
На різних постатях діти показують її внутрішню область і її кордон - сторони, вершини і кути як частина внутрішньої області фігури. [4]
Можна запропонувати дітям заштрихувати червоним олівцем внутрішню область фігури, а синім олівцем - обвести її кордон сторони. Діти не тільки показують окремі елементи фігури, а й вважають вершини, сторони, кути у різних фігур. [3]
Надалі діти привчаються розрізняти внутрішню область постаті та її кордон, вважати число сторін, вершин, кутів.
Щоб переконати дітей, що виділені ними ознаки є характерними властивостями проаналізованих фігур, вихователь пропонує ті ж фігури, але великих розмірів. Обстежуючи їх, діти підраховують вершини, кути, сторони, і приходять до спільного введенню. [3]
Це ставить самих дітей перед необхідністю самостійного пошуку відповіді, а не обмежує використанням готових знань. Таким чином, необхідно привчити дітей робити свої висновки, уточнювати й узагальнювати свої відповіді. Не слід давати дітям готові знання потрібно порушити інтерес до них, забезпечити можливість дії. Формування уявлень про геометричні фігури відбувається поступово і проходить ряд етапів.

1.3 Використання дидактичної гри у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у старших дошкільників у педагогічній практиці
З середини минулого століття дидактична гра почав успішного використовуватися в навчанні дітей до школи. У дослідженнях вітчизняних педагогів та психологів підкреслювалася багатопланова взаємозв'язок і взаємовплив гри і навчання. У дидактичних іграх актуалізується інтелектуальний досвід, конкретизуються уявлення про сенсорні еталони, вдосконалюються розумові дії, накопичуються позитивні емоції, які підвищують пізнавальні інтереси дошкільнят. Ряд досліджень присвячено вивченню дидактичної гри (її структурою, змістом, класифікації), це визначило її роль у навчанні дошкільнят. Дидактична гра зайняла міцне місце в освітній роботі дитячого садка.
У практиці роботи дошкільних установ є досвід використання дидактичних ігор при навчанні дітей математики. Дидактичні ігри використовуються як для формування знань, так і для закріплення і для повідомлення нових знань.
В останні роки проведено дослідження ігор з математичним змістом: дидактичні ігри математичного змісту (А. А. Смоленцева); дидактичні ігри з елементами інформатики та моделювання (А.А. столяр); ігри спрямовані на інтелектуальний розвиток дітей (А. А. Зак, З. А. Михайлова).
Дидактична гра також привернула увагу багатьох психологів: Є.І. Тихеева, Ф.Н. Блехер, А.П. Усову, Н.А. Ветлугін, Б.М. Хачапурідзе. Б.М. Хачапурідзе створив систему дидактичних ігор, які повинні вирішити завдання розумового виховання дошкільника. Він вважав, що дидактична гра аж ніяк не є єдиним засобом розумового виховання, але тільки за необхідне його ланкою. Вихідним моментом при визначенні завдань розумового виховання є по Хачапурідзе, оволодіння предметом та предметними відносинами. Для розкриття змісту завдань розумового виховання дошкільника, Хачапурідзе вказував, які здібності повинні бути розвинуті для їх реалізації. До їх числа відноситься готовність сенсорного апарату і здатність активного управління ним, вільне словесне оволодіння сенсорним матеріалом і предметами, сприйняття різноманітних властивостей предмета, розвиток спостережливості, застосування інтелектуальних операцій над чуттєвими властивостями предметів, розвиток волі. Відмінною рисою багатьох ігор, розроблених Хачапурідзе, є використання ігрових моментів, що підвищують інтерес дитини до вправ, але пов'язаних з дидактичним змістом гри побічно, через правило. [7]
Наукові інтереси педагоги Д.В. Менджеріцкой [18] протягом багатьох років були зосереджені на дослідженні значення ігор для інтелектуального розвитку дітей, їх навчально-пізнавальної діяльності. Вона заперечувала проти вузького розуміння дидактичної гри, вважала її однією із специфічних форм навчання дошкільнят, важливим засобом освітньо-виховної роботи. [7]
Дослідження педагогів Т.М. Бабунова [10] і А.К. Бондаренко [20] дозволили визначити дидактичну гру як ефективний метод виховання розумової активності і самостійності. Т. М. Бабунова вважала, що найбільш ефективним умовою для розвитку в молодших дошкільнят розумової активності є: формування в них емоційно-позитивного ставлення до майбутньої розумової діяльності шляхом поетапного введення дидактичних завдань, наділених в ігрову форму, створення ігрових мотивів; певних відносин до розумової діяльності; введення таких прийомів як жарт, ігрові лічилки, ігровий персонаж, послідовне розширення діапазону ігрових дій; рух "ховання-пошуки", "запізнювання - відгадування", розігрування сюжету. Нею була розроблена система дидактичних ігор для дітей 4-х років: ігри - інсценівки, ігри з іграшками і предметами, словесні ігри. [2]
А.К. Бондаренко [20] вивчає можливості дидактичної гри як засобу всебічного виховання дітей дошкільного віку. Вона продовжує дослідження проблеми дидактичної гри, сама створює ігри для дітей. Підсумком роботи була книга "Дидактичні ігри в дитячому садку". (1985 р.) [1]
А.П. Усова підкреслювала, що в грі дитина не вчиться жити, а живе своїм власним життям на своєму досвіді осягає "що таке добре, що таке погано".
Головною любов'ю і головною метою педагога Богуславської була дитяча гра. Вона як педагог, розумів, що ніякі заняття і ніякі технічні засоби не замінює дитині гри; що найбільш повноцінно пізнавальне та емоційний розвиток дошкільника може відбуватися в дидактичній грі.
Все її життя і вся її діяльність була направлена ​​на те, щоб зберегти гру для дітей, збагатити її, розширити її можливості. Вона розробляла велике число дидактичних ігор та іграшок, розвивають різні сторони особистості дитини. У дошкільному віці гра має найважливіше значення в житті маленької дитини і є провідною діяльністю. Вона забезпечує всебічний розвиток, тому в педагогічному процесі дошкільного закладу ігри повинні займати значне місце. [16]
Дидактична гра займає значне місце в житті дітей. Вона є природним станом, потребою дитячого організму, засобом спілкування і спільної діяльності дітей. Гра створює позитивний, емоційний фон, на якому всі психологічні процеси протікають найбільш активно. Вона виявляє індивідуальні здібності дитини, дозволяє визначити рівень його знань і уявлень. Гра не тільки виявляє індивідуальні здібності, особистісні якості дитини, але й формує певні властивості особистості. [7]
Дидактична гра з її навчальною завданням, одягнений у ігрову, цікаву форму, привернула до себе увагу відомих зарубіжних і російських педагогів ще на зорі зародження теорії та практики навчання і виховання дітей дошкільного віку.
Едуард Сеген, Декролі, Марія Монтенсорі, Блехер Ф.Н., Сорокіна А.К. і багато інших широко використовували дидактичні ігри і підкреслювали їх величезну роль у вихованні та навчанні дітей, особливо таких, які відчувають труднощі у навчанні. [8]
Вони дивилися на дидактичну гру не як на розвагу або забаву, а бачили в ній велика праця дітей, що вимагає напруження всіх духовних і фізичних сил. Гру вони вважали найбільш точним показником прояви дитячих здібностей і можливостей. Також вважали, що дидактична гра надає благотворний вплив на розвиток дітей.
У грі отримують розвиток такі інтелектуальні процеси, як пам'ять, мислення, уява. Гра розглядалася як спосіб збагачення знань дітей, розширення їх кругозору, уточнення понять.
У дидактичній грі вдається привернути увагу дітей до таких предметів, які в звичайних умовах неігрових їх не цікавлять і на яких зосередити увагу не вдається. Дидактичні ігри дозволяють встановити спадкоємність між вихованням дитини в дошкільному віці в дитячому саду або в сім'ї, де переважне місце в його діяльності займає гра. [2]
Розвиток нового змісту дошкільного навчання стимулюють і визначають створення нових навчальних ігор, за допомогою яких це навчання реалізується. Гра дозволяє втілити сильне зміст навчання в такі форми репрезентації, які роблять процесі навчання ефективним і доступним. Для успішного навчання і виховання дітей необхідно під час проведення дидактичних ігор пробудити їх інтерес, захопити, мобілізувати увагу, активізувати їх діяльність. Цінність дидактичних ігор у процесі навчання полягає в тому, що вони створюються в навчальних цілях, служать вихованню та розвитку дітей. Увага дітей прикута до гри, до виконання ігрових завдань, вони долають труднощі, переносять наявні знання в нову для них обстановку, вчаться оперувати наявними знаннями в зміненій обстановці, де важко тривалий час активізувати увагу дітей, викликати їх активну діяльність, вольове зусилля, наполегливість у досягненні мети. Великий вплив на розвиток ігор надають знання. Загальні знання дозволяють дитині самостійно знаходити найбільш ефективні способи і засоби вирішення ігрової задачі. Дидактична гра будить дитячу уяву, створює піднесений настрій, тому що вона доступна і зрозуміла дитині.
Позитивні емоції, що виникають під час гри, активізують його діяльність, забезпечують вирішення завдань, які пов'язані з розвитком довільної уваги, пам'яті, асоціативної діяльності і формуванням здатності порівнювати, зіставляти, робити висновки і узагальнення. Це свідчить про коригуючої ролі дидактичних ігор. Дидактичні ігри дозволяють давати завдання, посильну кожної дитини з урахуванням його розумових і психолого-фізичних можливостей і максимальної розвивати здібності кожної дитини. У дидактичних іграх, формуються і якості особистості дітей. Вони вчаться враховувати інтереси своїх товаришів, стримувати свої бажання, у них розвивається почуття відповідальності, виховуються воля і характер.
Дидактична гра розглядалася як спосіб збагачення знань дітей, розширення їх кругозору, уточнення понять, тобто розширюючи сферу гри, дитина розширює і відкриває нові властивості речей і явищ і отримує про них більш точні і глибокі поняття. [6]
Структура дидактичної гри, її завдання, правила та ігрові дії об'єктивно містять в собі можливість розвитку правильно ставлення до навколишнього світу. Зміст дидактичних ігор формує у дітей правильне ставлення до явищ суспільного життя, природи, предметами навколишнього світу, систематизує і поглиблює знання про людей, професіях. За допомогою дидактичних ігор привчаємо дітей самостійно мислити, використовувати отримані знання в різні умовах відповідно з поставленим завданням. [1]
Дидактичні ігри ставлять перед дітьми завдання раціонально використовувати наявні знання в розумових операціях: знаходити характерні ознаки в предметах чи явищах навколишнього світу; порівнювати; групувати; класифікувати предмети за певними ознаками; робити правильні висновки, узагальнення. [1] Дидактична гра створює інтерес до вирішення розумових завдань, сприяє розвитку довільної уваги, дуже важливого чинника успішного навчання.
В ігровій діяльності з дидактичною завданням формується певний рівень довільності поведінки, який в подальшому слугує основою для становлення навчальної діяльності. Здатність регулювати поведінку відповідно до зазначених вимог може бути сформована на основі довільних процесів при виконанні правил у дидактичних іграх. [1]
У процесі дидактичної гри у дітей відбувається мовленнєвий розвиток, зміст яких визначається дитячим досвідом, а збагачення його відбувається в результаті спеціально-організованого навчання. [1]
Таким чином дидактична гра є способом збагачення знань дітей, розширення їх кругозору, уточнення понять, а також створює інтерес до вирішення розумових завдань.

Висновки по 1 главі

Вивчення психолого-педагогічної літератури, практики роботи дошкільних установ переконують в необхідності подальшого дослідження питання організації процесу навчання математики дітей дошкільного віку, розробки та впровадження нових методів математичного розвитку дошкільників.
Разом з тим вивчення досвіду роботи дитячого саду показав, що дидактичні ігри у математичному розвитку старших дошкільників використовуються від випадку до випадку, що негативно відбивається на процесі засвоєння дітьми математичних знань. В експериментальній частині роботи ми робимо спробу показати можливості дидактичної гри у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у старших дошкільників.

Глава 2. Методичні основи використання дидактичної гри у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у дітей старшого дошкільного віку

2.1 Виявлення знань старших дошкільників про геометричні фігури та форми предмета

У дослідженнях брало участь 2 групи (50 дітей) старшого дошкільного віку. Дослідження проводилося на базі КГКП ясла-садок № 16 "Зірочка" м. Караганди і включало в себе:
1. Констатуючий експеримент.
2. Формуючий експеримент.
3. Контрольний експеримент (контрольний зріз).
Діти були умовно розділені їх контрольну та експериментальну групи.
У констатирующем експерименті ставились такі завдання:
1. Виявити знання старших дошкільників про геометричні фігури та форми предмета.
2. Вивчити постановку роботи в дитячому садку "Зірочка" по формуванню уявлень про геометричні фігури та форми предмета у дітей старшого дошкільного віку.
У констатирующем експерименті, робота проводилася індивідуально з кожною дитиною.
Дітям пропонувалися такі завдання:
1. Дізнатися і назвати геометричні фігури (площинні та об'ємні)
2. Пояснити значення слова "еталон".
3. Назвати дидактичні ігри з геометричними фігурами.
Завдання 1. Дізнатися і назвати геометричні фігури (площинні та об'ємні).
Дітям послідовно показувалися геометричні фігури і просили їх назвати.
Спочатку показувалися площинні геометричні фігури:
- Коло
-Квадрат
-Прямокутник
-Трикутник
Діти називали ті фігури, які вони дізнавалися і знали в процесі показу. Відповіді дітей фіксувалися і відображені в таблиці 1.
Потім показувалися об'ємні геометричні фігури:
- Куля
- Куб
- Циліндр
- Багатокутник
- Овал
- Призма
Діти також називали знайомі їм об'ємні геометричні фігури. Ці відповіді також фіксувалися і відображені в таблиці 1.
Завдання 2. Пояснити значення слова "еталон".
Перед дітьми були виставлені предмети різної форми:
- Кубик
- Цеглинка
- Рамка
- Тарілка
- Яйце
- Дзеркальце
- Склянка
Поруч були розкладені площинні та об'ємні геометричні фігури. Дітям дали завдання підібрати до кожного предмету свій еталон. Дії та відповіді дітей фіксувалися і відображені в таблиці 1.
Завдання 3. Назвати дидактичні ігри з геометричними фігурами.
Дитині пропонувалося згадати дидактичні ігри з геометричними фігурами, які використовувалися на заняттях з математики. Відповіді дітей фіксувалися і відображені в таблиці 1.
Отримані в констатирующем експерименті дані відображені в таблиці 1.
Таблиця 1 Знання дошкільнят про геометричні фігури і форму предметів (у%)
група
Впізнавання і називання геометричних фігур
Розуміння значення слова еталон
Знання дід.ігр з гео.фіг ..
площинні
об'ємні

куля

куб
цил.
овал
призма
Контр.
40
42
40
42
36
35
33
35
33
28
40
Експер.
38
39
38
39
34
33
30
32
30
28
38
Констатуючий експеримент показав, що до початку навчання рівень розвитку дітей обох груп був приблизно однаковим. 41% дітей контрольної групи знають і називають такі площинні фігури, як коло, квадрат, трикутник, а в експериментальній групі 39% дітей ці фігури дізнаються, але не називають правильно. 40% дітей контрольної групи знають і називають прямокутник. А в експериментальній групі 38% дітей цю ​​фігуру дізнаються, але не називають правильно. 34% дітей контрольної групи дізнаються, але не називають правильно об'ємні фігури як куля, куб, циліндр, овал, призма. А в експериментальній групі 32% слабо володіють знаннями про кубі, кулі, циліндрі, призмі.
Багато дітей і контрольної та експериментальної груп не знають значення слова "Еталон". Вони важко при підборі відповідного еталона до певного предмета. Не могли пояснити, чому дана геометрична фігура є еталоном для цього предмету. З цим завданням впоралися лише 28% дітей обох груп.
40% дітей контрольної групи знають і називають дидактичні ігри з геометричними фігурами. Вони назвали такі ігри, як: "Схожий - не схожий", "Геометричне лото", "Які бувають фігури".
38% дітей експериментальної групи знають наступні дидактичні ігри з геометричними фігурами, це: "Знайди фігуру", "Геометричне лото", "Чудовий мішечок".
Все вищевикладене визначило нашу подальшу пошукову роботу, яку ми висловлюємо в формуючому експерименті.

2.2 Формування у старших дошкільників уявлень про геометричні фігури і форму предметів у процесі дидактичних ігор

У контрольній групі тривало навчання за програмою. В експериментальній групі проводиться формуючий експеримент.
У формуючому експерименті дослідна робота проводилася індивідуально з кожною дитиною. Перш ніж почати дослідницьку роботу з формування у старших дошкільників уявлень про геометричні фігури та форми предмета з дітьми проводилася попередня робота.
У попередню роботу ви включили вправи, розділені на наступні групи:
1. Вправи, спрямовані на розвиток вміння виділяти геометричні фігури на малюнку-кресленні, в навколишньому оточенні;
2. Вправи, спрямовані на розвиток навичок конструювання;
3. Вправи, спрямовані на розвиток вміння виділяти елементи і властивість геометричних фігур;
4. Вправи, спрямовані на розвиток вміння виявляти особливості взаємного розташування геометричних фігур.
Розглянемо детальніше кожну групу проводяться вправ, на основі яких проводилася попередня робота.
За формування уявлень про геометричні фігури та форми предмета з дітьми експериментальної групи.
1. Вправи, спрямовані на розвиток вміння виділяти геометричні фігури на малюнку, кресленні, в навколишньому оточенні - в цих вправах вдосконалюється вміння впізнавати геометричну фігуру, виділяти її з малюнка. Спочатку пропонували малюнки, складені з окремих фігур (жодна фігура не накладається на іншу - не вимагає особливо глибокого аналізу зображення). Потім пропонуємо малюнки більш складні, де одна фігура може складатися з кількох фігур, включати в себе інші фігури. Виділення фігур в навколишньому оточенні пов'язано з визначенням форми предметів посредствам порівняння їх з геометричними фігурами як сенсорними еталонами форми.
1. Які геометричні фігури використані в малюнку? (Рис. 1) З яких геометричних фігур складається малюнок? Знайди і назви всі геометричні фігури на малюнку.

2. Скільки на малюнку (мал. 2) трикутників (квадратів, кіл, чотирикутників, овалів, багатокутників)? Закрась кола жовтим олівцем, квадрати зеленим, а трикутники синім.


3. Порівняй малюнки (рис. 3, 4, 5, 6). Чим вони схожі? Чим відрізняються? З яких геометричних фігур складаються?4. Скільки трикутників на малюнку? (Рис. 7)

5. Скільки квадратів, прямокутників, чотирикутників на малюнку? (Рис. 8)

6. Скільки на малюнку (рис. 9) трикутників, чотирикутників? Які ще геометричні фігури ти бачиш?

7. Знайди на малюнку (мал. 10) вказану кількість фігур (наприклад, 5 трикутників, 4 прямокутника, 2 квадрата і т.д.).


8. З яких фігур складаються прапорці? (Рис. 11)

9. Гра "Чарівні окуляри". Для гри потрібно виготовити спеціальні окуляри зі "стеклами" різної форми (рис. 12). Одягнувши такі чарівні окуляри, можна бачити предмети тієї форми, яка відповідає формі "скла".

Гра "Допоможи художнику". Допоможи художнику перетворити ці геометричні фігури (рис. 13) в які-небудь предмети, тварин і т.п.

2. Вправи, спрямовані на розвиток навичок конструювання - вправи спрямовані на розвиток умінь працювати за образом: аналізувати зразок, виділяючи його складові частини (тобто геометричні фігури); синтезувати частини в цілісний образ, тотожний зразку. Вправи цієї групи можна розбити на три підгрупи:
1. Вправи на розбиття геометричних фігур на частини, що є такі геометричними фігурами. Спочатку показую дітям різні способи розбиття фігур: розрізання ножицями, тобто реальний поділ; перегинання, проведення необхідних ліній (відрізків).
1. Розріж квадрат на частини так, щоб вийшло: 2 прямокутника; 2 трикутника; 4 квадрати; 4 трикутника, 4 прямокутника; 1 квадрат і 4 трикутника.
2. Розділи трикутник (рис. 14а) так, щоб вийшло: 2 трикутника, 6 трикутників.
3. Розділи чотирикутник (рис. 14б) на дві частини так, щоб вийшли: 2 трикутника, 2 чотирикутника; трикутник і чотирикутник; трикутник і п'ятикутник.
4. У чотирикутнику (трапеції) (рис. 14в) проведи два відрізки так, щоб вийшов прямокутник і два трикутники.
5. У даній фігурі (рис. 14г) проведи відрізок так, щоб він розділив фігуру на 3 трикутника; 2 трикутника; трикутник і чотирикутник; 2 трикутника і шестикутник; п'ятикутник і трикутник.

6. Проведи в кожній фігурі (рис. 15) відрізок так, щоб однієї з частин виявився квадрат.


7. Як з трикутника (рис. 16) зробити шестикутник? Проведи відрізки.

2. Вправа на складання геометричних фігур з частин - вправами даного типу є відомі головоломки "Танграм", "Чарівний круг", "Головоломка Піфагора", "Колумбово яйце", "Листик", "Пентаніно". Б.П. Нікітіна.
1. Склади трикутник (рис. 17) з двох рівних трикутників, з шести рівних трикутників.

2. Склади прямокутник (рис. 18) з двох рівних трикутників; з двох рівних прямокутників; з двох рівних квадратів; з чотирьох рівних трикутників; з чотирьох прямокутників; з квадрата і двох прямокутників.


3. Склади квадрат (рис. 19) з двох прямокутників; з двох трикутників; з чотирьох квадратів; з чотирьох трикутників; з чотирьох прямокутників; з квадрата і чотирьох трикутників.

4. Серед частин (мал. 20) відзнач три таких, з яких можна скласти коло.

5. Скільки кіл (рис. 21) можна скласти з цих частин?

6. Кожен з п'яти прямокутників (рис. 22) розрізали на дві частини. З'єднай їх знову.


3. Вправи на перетворення фігур по заданій умові - це вправи з паличками, пов'язані з перекладанням частин і отриманням нових фігур.
1. Забрати в даній фігурі (рис. 23а) дві палички так, щоб вийшло два квадрати.
2. Прибрати 5 сірників так, щоб залишилося три маленьких квадрата (рис. 23б).
3. Перекласти два сірники так, щоб вийшло п'ять рівних квадратів (мал. 23в).
4. Квадрат розрізаний на чотири частини (мал. 23г). Переклади ці частини так, щоб вийшло: 2 однакових квадрата; 2 квадрата - один всередині іншого, 1 трикутник.

3. Вправи, спрямовані на розвиток вміння виділяти елементи і властивості геометричних фігур - ці вправи сприяють усвідомленому виділенню елементів фігур (сторін, вершин, кутів), виявлення деяких істотних властивостей фігур.
1. Вибери серед даних фігур (рис. 24) трикутники. Обгрунтуй свій вибір.


2. Вибери серед даних фігур (рис. 25) чотирикутники. Обгрунтуй свій вибір.

3. Дай ім'я кожній фігурі (рис. 26).

4. Вправи, спрямовані на розвиток вміння виявляти особливості взаємного розташування геометричних фігур - вправи спрямовані на розвиток вміння виявляти просторові відносини між геометричними фігурами на площині.
1. Скільки трикутників лежить всередині кола (рис. 28), скільки перетинається з колом, скільки лежить поза колом?


2. Закрась всі кола (рис. 29), які лежать усередині квадрата червоним, а поза квадрата - синім.

3. Яка постать знаходиться всередині іншої фігури (рис. 30), яка - за кордоном?

4. Знайди, назви і покажи всі фігури (рис. 31) в які входить точка А.

5. Продовж орнамент (рис. 32)


Рис. 32
6. Знайди помилку в продовженні орнаменту (рис. 33)

Рис.33
7. Склади візерунок з даних фігур (рис. 34). Розкажи куди покладеш кожну фігуру.

Рис.34
Після проведення попередньої роботи з формування у старших дошкільників уявлень про геометричні фігури та форми предмета з ними були проведені наступні дидактичні ігри:
У формуючому експерименті дослідна робота проводилася індивідуально з кожною дитиною. Для формуванні у старших дошкільників уявлень про геометричні фігури та форми предмета з ними були проведені наступні дидактичні ігри:
1. Дидактична гра "Поглянь навколо" - Мета: закріпити уявлення про геометричні фігури; вчити знаходити предмети певної форми.
Дітям спочатку пропонується назвати геометричні фігури, прямокутник, трикутник, коло, квадрат, овал, куля.
Після закріплення знань про геометричні фігури, дітям даються такі завдання:
1. Знайти предмет прямокутної форми.
2. Знайти предмет трикутної форми.
3. Знайти предмет круглої форми.
4. Знайти предмет квадратної форми.
6. Знайти предмет кулястої форми.
Дитина шукає ці предмети у груповій кімнаті.
У процесі цієї дидактичної гри ми формуємо у дітей старшого дошкільного віку уявлення про геометричні фігури та форми предмета вчимо зіставляти геометричні фігури з формою. При цьому кілька разів вимовляємо слово "еталон" віднісши його з формою. Поступово діти починають розуміти значення слова "еталону".
Дана гра дозволила закріпити уявлення про геометричні фігури, навчити дітей знаходити предмети певної форми в окруженіі.Смотреть таблицю 2
2. Дидактична гра "Полагодь ковдру" -
Мета гри - знайомство з геометричними фігурами і складання фігур з даних геометричних фігур.
Дітям лунають набори геометричні фігур і листи кольорового паперу ("ковдру") з позначеними на ньому "дірками".
Гра проводиться у вигляді розповіді: "Жив-був Буратіно, у якого на ліжку лежало красиве ковдру. Одного разу Буратіно пішов у театр Карабаса-Барабаса, а пацюк Шумар в цей час прогризла в ковдрі діри.
Дітям даються завдання:
1. Порахувати скільки дірок в ковдрі.
2. Взяти свої фігури і полагодити ковдру ".
Діти розкладають наявні у них геометричні фігури куба, квадрата, трикутника і прямокутника, а також кулі і овалу на кольорові аркуші паперу ("ковдри") з позначеними "дірками".
Діти активно працювали і з інтересом брали участь у процесі гри "Почин ковдру". Трикутну форму діти називали самостійно, без приведення прикладу. При цьому діти приводили свої приклади а не повторювали приклади своїх товаришів.
Таким чином, дидактична гра "Полагодь ковдру", глибше познайомила дітей з геометричними фігурами і формою, завдяки цікавій і цікавій формі проведенія.Смотреть таблицю 2
3. Дидактична гра "Складові картинки"
Мета гри - закріпити уявлення дітей про різновиди геометричних фігур, а також навчати дітей аналізувати зображення предмета складної форми.
Спочатку для тренування, з дітьми проводилася цікава гра "Чарівний круг". Дітям лунали 10 частин, отриманих шляхом розрізання кола. Потім показувалися зразки силуетів предметів складених з цих частин. Після цього діти самостійно складали силуети предметів і тварин.
Потім дітям роздаються зразки малюнків, складені з геометричних фігур, а також набори геометричних фігур. Задаються питання:
1. Що намальовано на цих картинках?
2. З яких фігур складаються будиночок, ялинка і т.д.?
Потім діти викладають зі своїх геометричних фігур зображення предметів за зразком.
У процесі гри діти навчаються розрізняти геометричні фігури, складати з них яке-небудь зображення, картинку, геометричну форму за зразком.
На початку гри у дітей були невеликі помилки, вони плутали або забували назва геометричних фігур. Але після роз'яснення, краще виконували роботу. Діти з цікавістю виконували роботу, і майже всі впоралися з роботою. Після проведення гри, діти оволоділи достатніми знаннями про геометричні фігури і форму предметів. Але потрібно закріплювати отримані знання в подальшому. У процесі гри діти навчилися зіставляти, групувати геометричні фігури. Дивитися таблицю 2
Таблиця 2 Визначення геометричних фігур і форм предметів (у розрізі)
Група
Розрізнення геометри-чеських фігур
Називання геометри-чеських фігур
Знаходження предметів різної форми в навколишній обстановці
Уміння використовувати потрібну форму
Складання заданої фігури з геометри-чеських фігур
На поч.
В кін.
На поч.
В кін.
На поч.
В кін.
На поч.
В кін.
На поч.
В кін.
навчання
навчання
навчання
навчання
навчання
Експери-ментальна
39
90
39
90
41
91
32
90
40
92
Як видно з таблиці 2, в процесі проведення серій дидактичних ігор у дітей формувалися певні знання: на початку всього 39% дітей експериментальної групи розрізняли і називали геометричні фігури, а в кінці після проведення дидактичних ігор "Складові картинки", "Почин ковдру", " Поглянь навколо "вже 90% дітей. Якщо на початку навчання лише 41% дітей експериментальної групи знаходили певну форму предметів у навколишньому оточенні, то в кінці після проведення дидактичної гри "Поглянь навколо" вже 91% дітей.
На початку навчання всього 32% дітей експериментальної групи вміли використовувати потрібну форму, а в кінці після проведення дидактичної гри "Почин ковдру", вже 90% дітей. Всього 40% дітей експериментальної групи на початку навчання вміли складати задані фігури з геометричних фігур, а в кінці навчання вже 92% дітей.
Таким чином, в процесі систематичної роботи в формуючому експерименті, у дітей формуються міцні та глибокі знання про геометричні фігури та форми предмета, забезпечується точність пізнавання фігур, правильність відтворення фігури. Формуючий експеримент показав, що при використанні дидактичних ігор у процесі навчання, у дітей краще формуються необхідні знання та уявлення про геометричні фігури та форми предмета.

2.3 Аналіз ефективності використання дидактичних ігор (Контрольний зріз)

На заключному етапі дослідження для перевірки ефективності використання дидактичних ігор і був зроблений контрольний зріз. Для контрольного зрізу з дітьми були проведені цікаві ігри "Танграм", "Піфагор", "Чарівний круг".
Таблиця 3 Дані контрольного зрізу відображено в таблиці 3 (у%).
Група
Впізнавання і називання геометричних фігур
Знаходження предметів різної форми в навколишній обстановці
Уміння складати задані фігури з геометричних фігур
Розуміння значення слова "еталон"
Уміння аналізувати зображення предметів складної форми, складеної з геометричних фігур
Знання дидактичних ігор з геометричними фігурами
до
після
до
після
до
після
до
після
до
після
до
після
Контрольна
40
60
42
61
42
62
28
60
41
63
40
61
Експериментальна
39
90
41
91
40
92
28
90
44
94
38
92

Як показують дані таблиці, 90% дітей експериментальної групи дізнаються і називають геометричні фігури, а в контрольній групі знання про геометричні фігури підвищилися, але не в значній мірі (60%). Вміли знаходити предмети різної форми в навколишньому оточенні 91% дітей експериментальної групи, в контрольній групі ці уміння складають 61%. 92% дітей експериментальної групи вміють складати задані фігури з геометричних фігур. У контрольній групі вміння складати задані фігури з геометричних фігур, становить 62:. 90% дітей експериментальної групи після проведення навчання розуміли значення слова "еталон", а в контрольній групі розуміння слова "еталон" збільшилася, але не в достатній мірі. Також після проведення навчання 94% дітей експериментальної групи вміли аналізувати зображення предметів складно форми, що складаються з геометричних фігур, а в контрольній групі ці уміння складають 63%.
Після проведення навчання 92% дітей експериментальної групи знали і називали дидактичні ігри з геометричними фігурами, а в контрольній групі знання дидактичних ігор з геометричним фігурами недостатні (61%).
Таким чином, результати контрольного зрізу показали ефективність використання дидактичних ігор при формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета.

Висновки

У нашій роботі вивчалися питання формування уявлень про геометричні фігури та форми предмета у дітей старшого дошкільного віку.
1. Аналіз психолого-педагогічної літератури виявив, що формування уявлень про геометричні фігури та форми предмета є важливою частиною математичного розвитку старших дошкільників. При цьому підкреслюється, що повноцінне формування уявлень про геометричні фігури та форми предмета можливо при використанні дидактичних ігор з математичним змістом.
2. Вивчення досвіду роботи в методичній літературі, наші спостереження в дитячому садку показали, що дидактичні ігри дошкільнят використовуються від випадку до випадку, що негативно відбивається на процесі засвоєння дітьми математичних знань.
3. Констатуючий експеримент показав, що у дітей на низькому рівні сформовані знання про геометричні фігури і форму предметів. Діти майже не знають дидактичних ігор з математичним змістом. Усього кілька дітей могли назвати гри "Чудесний мішечок", "Склади квітка".
4. Формуючий експеримент показав: дошкільники оволодівають усіма знаннями про геометричні фігури і форму предметів, але в процесі поетапно організованої роботи.
5. Запропонована нами серія дидактичних ігор дозволяє зробити процес навчання більш цікавим, керованим. В умовах цілеспрямованого поетапного формування у дітей глибше, стійкіше складаються уявлення про геометричні фігури та форми предмета. Використання дидактичних ігор призводить до позитивних результатів.
6. За результатами нашого дослідження дидактична гра є ефективним засобом формування уявлень про геометричні фігури і форму предметів.
7. педагоги можна рекомендувати включати дидактичні ігри в процес заняття. Організовувати і проводити разом з дітьми дидактичні ігри в процесі самостійної діяльності дітей. Включати у процес навчання дидактичні ігри, спрямовані на:
- Впізнавання і називання геометричних фігур. Типу "Яка фігура"
- Знаходження предметів різної форми. Типу "Схожий не схожий", "Підбери за формою".
- Розуміння значення слова "еталон". Типу "Підбери фігуру".
- Складання фігур з геометричних фігур. Типу "Танграм", "Піфагор", "Колумбово яйце", "В'єтнамська гра".

Список літератури

1. Єрофєєва Т.І., Павлова Л.М., Новікова В.П. Математика для дошкільнят. - М-П. - 1992.
2. Парамонова А.О. Підготовка дітей до школи.
3. Леушина О.М. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - М-П. - 1974.
4.Тарунтаева Т.В. Розвиток елементарних математичних уявлень дошкільників. - М-П .- 1980.
5. Перова М.П. Дидактичні ігри та вправи з математики для дітей дошкільного віку. - М-П. - 1996.
6. Дидактичні ігри та вправи по сенсорному вихованню дошкільників. Під. ред. Л.А. Венгера. - М-П. - 1978.
7. Богуславська З.М. Психологічні особливості пізнавальної діяльності дітей дошкільників в умовах дидактичної гри. - М-П. - 1966.
8. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкільна педагогіка. - М. - 2002.
9. Столяр А.А. Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. - М-П.-1988.
10. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактичні ігри з математичним змістом. - М-П-1987.
11. Сакуліна Н.П. Значення малювання в сенсорному вихованні дитини. - М. - 1968.
12. Прессман А.А. Про роль предметного дії у формуванні зорового образу в дитини. - Ленінград - 1968.
13. Якобсон С.Г. До питання про розвиток сприйняття форми. - М.-1974.
14. Гілевський Т.О. Розвиток рухів руки при осязании у дітей дошкільного віку. - М. - Ленінград. - 1965.
15. Подд 'яков М.М. Формування у дошкільників здібності наочно-предметного переміщення предметів у просторі. - М. - 1963.
16. Подд 'яков М.М., Ф.А. Сокіна Розумове виховання дітей дошкільного віку. - М. - 1988.
17. Метліна Л.С. Математика в дитячому садку. - М-П. -1984.
18. Виховання дітей у грі під. ред. Д.В. Менджеріцкой. - М-П.-1979.
19. Бабунова Т.М. До питання про виховання розумової активності дітей дошкільного віку в дидактичних іграх. У книзі Питання дошкільної педагогіки. - М. - 1975.
20. Бондаренко А.К. Дидактичні ігри в дитячому садку. - М-П. - 1985.
21. Журнал Дошкільне виховання № 12 1998. стор 9-10. Стаття Соловйова Є.
22. Математична підготовка дітей у дошкільних установах упорядник Данилова В.В. - М-П - 1987.
23. Михайлова З.А. Ігрові цікаві завдання для дошкільнят. - М-П - 1985.
24. Журнал Дошкільне виховання № 10 1989.Суліна І., Сєрова З., Михайлова З. Формування елементарних математичних уявлень з використанням ігрових прийомів. С. 20.
25. Журнал Дошкільне виховання № 12 1996. Дошкільний вік: розвиток елементарних математичних уявлень. О.М. Давидчук.
26. Журнал Дошкільне виховання № 2 1996. Використання ігрових проблемно-практичних ситуацій у навчанні дошкільнят елементарної математики Єрофєєва Т. С.17
27. Журнал Дошкільне виховання № 9 1998. "Сучасні підходи до навчання дошкільників математики Г. Корнєєва. С.46-49.
28. Журнал Дошкільне виховання № 3 2000. Знайомство дітей з геометричними фігурами.
29. Альтхауз Д., Дум Е. Колір, форма, кількість. - М-П - 1984.
30. Волокітіна М.М. Особливості сприйняття та зображення площинних фігур у дошкільному віці. - М-П -1970.
31. Нікітін Б.П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри. - М-П - 1990.
32. Усова О.П. Сенсорне виховання в дидактиці дитячого саду. - М-П - 1970.
33. Гра дошкільника. Під ред. С.Л. Новосьолової.
34. Журнал Дошкільне виховання № 2 1988. Методи формування елементарних математичних уявлень. - С. 26-30.
35. Ядешко В.І. Дошкільна педагогіка. - Л-П - 1986.
36. Сорокін Н.А. Дидактика. - М-П-1974.
37. Сорокіна А.І. Дидактичні ігри в дитячому садку. - М-П - 1982.
38. Журнал Дошкільне виховання № 6, № липні 1986 Дидактичні ігри з математичним змістом.
39. Аванесова В.М. Дидактична гра як форми організації навчання в дитячому саду в книзі Розумове виховання дошкільника під ред. Подд'якова М.М. - М-П-1972.
40. Удальцова Дидактичні ігри у вихованні та навчанні дошкільнят. - М-П 1973.
41. Моро М.І., Бонтова М.А. Беньтюкова Г.В. Математика. - М-П-1971.
42. В.С. Мухіна Психологія дошкільника. - П-1975.
43. Жуковська Р.Н. Гра та її педагогічне значення. - М-1975.
44. Максаков О.І., Тушакова Г.А. Вивчайте, граючи. - М. 1981.
45. Менджеріцкая Д.В. Вихователь про дитячу гру. - М. - 1982.
46. Виховання дітей у грі склали А.К. Бондаренко І.А. Матусік. - М. 1963.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
155.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль дидактичних ігор і вправ у розвитку уявлень про геометричні фігури
Геометричні фігури на площині та їх площі
Використання ігрових прийомів при формуванні елементарних математичних уявлень у дошкільників
Використання моделювання у формуванні природно-наукових уявлень у дітей старшого дошкільного
Технологія дидактичної гри
Роль дидактичної гри в розвитку зв язного мовлення
Роль дидактичної гри в розвитку звязного мовлення
Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі
Формування навчальних умінь і навичок засобами дидактичної гри
© Усі права захищені
написати до нас