Використання дидактичних ігор для розвитку пізнавального інтересу на уроках математики в 5 класі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ГОУ СПО «Кунгурской педагогічне училище»
ПЦК викладачів природничо-математичних дисциплін
Допущена до захисту:
Заст. директора з навчальної роботи
Л. А. Патракова
2008р.
Голова ПЦК
природничо-математичних
дисциплін
Т. А. Трясцина
2008р.
Використання дидактичних ігор для розвитку пізнавального інтересу на уроках математики в 5 класі
Випускна кваліфікаційна робота
за методикою математики
Унгер Наталії Володимирівни
спеціальність: 050201
Математика
група: М-51отделеніе: очне
Керівник:
викладач методики математики
Т. А. Трясцина
Зашита відбулася:
Відмітка:
Голова ДАК:
2008

Зміст
Введення
Глава 1. Теоретичні основи розвитку пізнавального інтересу в процесі навчання математики
1.1. Психолого-педагогічне обгрунтування поняття «пізнавальний інтерес»
1.2. Дидактична гра та її роль у розвитку пізнавального інтересу
Глава 2. Практичне застосування дидактичних ігор на уроках при вивченні теми «Додавання і віднімання десяткових дробів» у 5 класі
2.1. Розробка конспектів уроків з використанням дидактичних ігор, їх проведення та аналіз
2.2. Дослідно-експериментальна робота. Аналіз її результатів
Висновок
Література
Додаток

Введення
«Предмет математики настільки серйозний,
що треба не упускати випадку, зробити його
цікавим ».
Б. Паскаль.
Збільшення розумового навантаження на уроках математики змушує замислитися над тим, як підтримати в учнів інтерес до досліджуваного матеріалу, їх активність протягом всього уроку. У зв'язку з цим ведуться пошуки нових ефективних методів навчання і таких методичних прийомів, які активізували б думку школярів, стимулювали б їх до самостійного отримання знань.
Виникнення інтересу до математики у значної кількості учнів залежить більшою мірою від методики її викладання, від того, наскільки вміло буде побудована навчальна робота. Треба подбати про те, щоб на уроках кожен учень працював активно і захоплено, і використовувати це як відправну точку для виникнення і розвитку допитливості, глибокого пізнавального інтересу. Це особливо важливо в підлітковому віці, коли ще формуються, а іноді і тільки визначаються постійні інтереси і схильності до того чи іншого предмету. Саме в цей період потрібно прагнути розкрити привабливі сторони математики.
Важлива роль тут відводиться дидактичним іграм на уроках математики - сучасному і визнаний методу навчання і виховання, володіє освітньої, розвиваючої і виховує функціями, які діють в органічній єдності. Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, справедливо вбачає в них можливості ефективної організації взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, безпосередності, непідробного інтересу.
Гра - творчість, гра - праця. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, мислити самостійно, розвивається увага, прагнення до знань. Захопившись, діти не помічають, що навчаються, пізнають, запам'ятовують нове, орієнтуються в незвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Дидактичні ігри дуже добре уживаються з «серйозним» вченням. Включення в урок дидактичних ігор та ігрових моментів робить процес навчання цікавим і цікавим, створює у дітей бадьорий робочий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких вирішується та чи інша розумова завдання, підтримують і посилюють інтерес дітей до навчального предмета. Гра повинна розглядатися як могутній незамінний важіль розумового розвитку дитини. Дидактична гра - не самоціль на уроці, а засіб навчання і виховання. Гру не потрібно плутати з забавою, не слід розглядати її як діяльність, що приносить задоволення заради задоволення. На дидактичну гру потрібно дивитися як на вид перетворюючої творчої діяльності в тісному зв'язку з іншими видами навчальної роботи.
У терміні «дидактична гра» підкреслюється її педагогічна спрямованість, відображається різноманіття застосування. Актуальність теми у тому, що математика є найважливішою наукою і саме з нею людина зустрічається кожен день у своєму житті. Тому вчителі серйозно ставляться до навчання математики, роблячи уроки насиченими. На те, щоб уроки були цікавими й захопливими, у вчителів не вистачає часу. У зв'язку з цим ведуться пошуки ефективних методів навчання, які активізували б думку школярів. Важлива роль тут відводиться дидактичним іграм, які використовується для розвитку пізнавального інтересу.
Мета: підбір дидактичних ігор, розвиваючих пізнавальний інтерес.
Завдання: - вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну літературу відповідно до теми роботи;
- Розробити конспекти уроків з використанням дидактичних ігор, їх провести і проаналізувати;
- Провести аналіз дослідно-експериментальної роботи.
Об'єктом дослідження є ігрова навчальна діяльність на уроках математики.
Предмет дослідження: процес розвитку пізнавального інтересу учнів 5 класу на уроках математики.
Гіпотеза: використання дидактичних ігор на уроках математики впливає на розвиток пізнавального інтересу в учнів.
Гра - це феномен культури. Вона навчає, виховує, розвиває, розважає, дає відпочинок. Ще А. С. Виготський підкреслював, що «гра не повинна зникнути з життя дитини, маючи своє продовження в подальшому шкільному навчанні і праці». Саме тому педагоги і психологи орієнтують на це вихователів і вчителів, підкреслюючи, що створювані дидактичні ігри мають функції інтенсивного розвитку дітей.
Дидактичні ігри, як уже зазначалося, зокрема пізнавальні, дають можливість багатогранного розвитку особистості, розвитку здібностей, згуртування дітей на основі загальних задумів та інтересів.
У своїй роботі автор показує всю важливість дидактичної гри в педагогічному процесі на прикладі використання ігор на уроках математики в 5 класі. Перш ніж використовувати гру на уроці, необхідно враховувати психологічні особливості дітей цього віку і те, які види ігор найбільш прийнятні для цього віку.

Глава 1. Теоретичні основи розвитку пізнавального інтересу в процесі навчання математики
1.1. Психолого-педагогічне обгрунтування поняття
«Пізнавальний інтерес»
Пізнавальний інтерес - найважливіша область загального інтересу. Його предметом є найбільш значне властивість людини: пізнавати навколишній світ не тільки з метою біологічної та соціальної орієнтування в дійсності, а й у самому істотному відношенні людини до світу - в прагненні проникати в його різноманіття, відображати в свідомості сутнісні сторони, причинно-наслідкові зв'язки, закономірності.
Інтерес - складне поняття, яке можна розглянути з позицій різних груп авторів. У перекладі з латинської мови слово «інтерес» (interest) означає «має значення, важливо».
Філологи дають таке визначення: «Інтерес - це особливу увагу до чого-небудь, бажання вникнути в суть, дізнатися, зрозуміти; цікавість, значущість». [17,249]
З точки зору психологів: «Інтерес - це активна пізнавальна спрямованість людини на той чи інший предмет, явище або діяльність, пов'язана з позитивним емоційним ставленням до неї». [14,268]
Значить, які б не були трактування цього поняття, можна сказати, що значення інтересу велике. Інтерес спонукає до оволодіння знаннями, змушують учнів активно працювати, долаючи труднощі та перешкоди.
Пізнавальний інтерес - більш вузьке поняття, суть якого полягає в цілеспрямованому прагненні учнів до оволодіння знаннями, в активному пошуку нових способів поглиблення пізнання.
Пізнавальний інтерес - найважливіше утворення особистості, яке складається в процесі життєдіяльності людини, формується в соціальних умовах його існування і жодним чином не є властивим людині від народження.
Пізнавальний інтерес - інтегральне утворення особистості. Інтерес має складну структуру, яку складають як окремі психічні процеси: інтелектуальні, емоційні, регулятивні - так і об'єктивні, і суб'єктивні зв'язку людини зі світом, виражені у відносинах. [2,42]
Пізнавальний інтерес - явище багатозначне, тому на процеси навчання і виховання він може впливати різними своїми сторонами. У педагогічній практиці пізнавальний інтерес розглядають часто лише як зовнішній стимул цих процесів, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, ефективний інструмент вчителя, що дозволяє йому зробити навчальний процес привабливим, виділяти в навчанні саме ті аспекти, які можуть привернути до себе мимовільну увагу учнів, змусити активізувати їхнє мислення, хвилюватися і переживати, захоплено працювати над учбовим завданням. «Смертний гріх учителя - бути нудним» (Гербарт). Цей афоризм визначає розуміння вчителем місця пізнавального процесу у навчанні, який розглядається ним як інструмент пожвавлення навчального процесу. [25,46]
Такий підхід до пізнавального процесу як зовнішньому стимулу навчання може мати підстави. Дійсно, якщо з навколишнього світу людина відбирає тільки те, що є для нього більш значущим, то слід замислитися над тим, що особливо важливе і значне в навчанні потрібно представити в цікавій для учнів формі. Пізнавальний інтерес на шляху свого розвитку зазвичай характеризується пізнавальною активністю, ясною виборчої спрямованістю навчальних предметів, цінною мотивацією, в якій головне місце займають пізнавальні мотиви.
Пізнавальний інтерес стає найціннішим мотивом пізнавальної діяльності, якщо школяр виявляє готовність, прагнення вдосконалювати своє вчення. Як мотив навчання пізнавальний інтерес має ряд переваг перед іншими мотивами, які можуть існувати разом і поряд з ним (колективні, професійні, широкі соціальні мотиви).
1. Пізнавальний інтерес раніше інших усвідомлюється школярем. «Цікаво» - «нецікаво» - основні критерії його оцінки. На питання «Що тобі подобається в школі?» Значна частина відповідають: «Цікаво вчитися, цікаво щодня дізнаватися нове».
2. Пізнавальний інтерес у порівнянні з іншими мотивами більш точно виражає мотивацію навчання, ясно розуміється.
3. Пізнавальний інтерес більш доступний для спостереження. Його легше виявити, розпізнати, викликати. А, отже, легше управляти його розвитком.
4. Пізнавальний інтерес є ланкою у процесі мотивації і не відокремлений від інших мотивів, якими керується одночасно школяр. Він взаємопов'язаний з мотивами боргу, відповідальності, мотивами самоствердження. Це необхідно враховувати, розвиваючи пізнавальний інтерес, тому що взаємозв'язок мотивів збагачує особистість, а інтерес до пізнання, володіючи психологічною основою, благотворно впливає на інші мотиви. [24 ,68-69]
Проблема формування пізнавального інтересу до математики являє собою особливу значимість для методики викладання математики. Значний внесок у розробку даної проблеми внесли Г. І. Щукіна, Н. Г. Морозова, А. К. Маркова, О. М. Леонтьєв, В. Н. Мясищев.
За характером прояву пізнавального інтересу в процесі вивчення предмета виділяються рівні розвитку пізнавального інтересу: 1 - низький рівень, 2 - середній і 3 - високий рівень. [Див додаток 1] Так, в учнів з низьким рівнем розвитку пізнавального інтересу активність на уроках ситуативна, часті відволікання, перевага віддається завданням репродуктивного характеру, зі стереотипними діями. Учні із середнім рівнем розвитку пізнавального інтересу віддають перевагу також пошуковий характер діяльності, але не завжди схильні до виконання творчих завдань, їх самостійна діяльність носить епізодичний характер, залежить від зовнішніх стимулів. Учні з високим рівнем розвитку інтересу відрізняються самостійністю, активною участю на уроці, перевагою навчальної діяльності більш важкого характеру.
Визначимо місце пізнавального інтересу в структурі пізнавального процесу.
ПС
ПД
УД
УПД ДД
ПА
ПІ

ПІ - пізнавальний інтерес до математики;
ПА (пізнавальна активність) - особистісне ставлення пізнає суб'єкта до процесу пізнання;
ПС (пізнавальна самостійність) - характеристика особистості учня, пов'язана з ініціативою в процесі навчання, з пошуком різних шляхів нового знання без участі вчителя і допомоги з боку;
УПД (навчально-пізнавальна діяльність) - така діяльність, результатом якої є відкриття учнем нових знань, умінь і навичок;
УД (навчальна діяльність) - діяльність учня, результатом якої є закріплення нових знань, умінь і навичок;
ПД (пізнавальна діяльність) - діяльність, результатом якої є відкриття учнем нового, невідомого для нього наукового знання.
Розглянемо найбільш ефективний шлях розвитку пізнавально інтересу до математики за допомогою завдань. Виділимо умови, які необхідно дотримуватися вчителю при розвитку інтересу:
· Володіння поняттям пізнавальний інтерес (вчителю необхідно знати, що таке «пізнавальний інтерес», розрізняти рівні розвитку даного інтересу в учнів);
· Облік вікових і індивідуальних особливостей;
· Зміст завдання (задачі повинні мати цікавий зміст, тобто формулювання і шлях рішення задачі);
· Труднощі завдання (слід враховувати, що при достатньо високій труднощі інтерес до вирішення завдання знижується);
· Властивість локальної стійкості задачі (інтерес до якої-небудь задачі здатний викликати інтерес до схожих завдань).
Сформульовані умови є необхідними: якщо дотримуватися їх, то можливий ефективний розвиток пізнавального інтересу до математики. Сформульовані умови достатні: розвиток пізнавального інтересу до математики досягається дотриманням уже перерахованих умов. [8,2-4]
Таким чином, розвиток пізнавальних процесів школярів грунтується на створенні інтересу до предмета. Вміле застосування вчителем знань з психології, педагогіки і з предмета в цілому, дають гарантію результативності освітнього процесу.
Для розвитку пізнавального інтересу на уроках математики використовується дидактична гра. Зупинимося на цьому докладніше.

1.2. Дидактична гра та її роль у розвитку пізнавального

інтересу учнів

«Ігрова діяльність - це особлива сфера людської активності, у якій особистість не переслідує ніяких інших цілей, окрім отримання задоволення від прояву фізичних і духовних сил» (О. С. Газман). [6,56]

Виникнення інтересу до математики у значної кількості учнів залежить більшою мірою від методики її викладання, від того, наскільки вміло буде налаштована навчальна робота. Треба дбати про те, щоб на уроках кожен учень працював активно, захоплено, і використовувати це як відправну точку виникнення і розвитку допитливості, глибокого пізнавального інтересу. Це особливо важливо в підлітковому віці, коли ще формуються, а іноді і тільки визначаються постійні інтереси і схильності до того чи іншого предмету. Саме в цей період потрібно прагнути розкрити привабливі сторони математики.

Важлива роль відводиться дидактичним іграм на уроках математики.

Дидактична гра - сучасний і визнаний метод навчання і виховання, що володіє освітньої, розвиваючої і виховує функціями, які діють в органічній єдності.

Дидактичні ігри можна широко використовувати як засіб навчання, виховання і розвитку. Основне навчальне вплив належить дидактичному матеріалу, ігрових дій, які як би автоматично ведуть навчальний процес, спрямовуючи активність дітей у певне русло. Дидактичну гру слід відрізняти від гри взагалі та ігрової форми занять, хоча цей поділ умовний.

Природа створила дитячі ігри для всебічної підготовки до життя. Тому вони мають генетичний зв'язок з усіма видами діяльності людини і виступають як специфічно дитяча форма і пізнання, і праці, і спілкування, і мистецтва, і спорту.

Прийнято розрізняти два основних типи ігор: ігри з фіксованими, відкритими правилами та ігри з прихованими правилами. Прикладом ігор першого типу є більшість дидактичних, пізнавальних і рухливих ігор, сюди відносять також розвиваючі інтелектуальні, музичні, ігри-забави, атракціони.

До другого типу відносять сюжетно-рольові ігри. Правила в них існують неявно. Вони - у нормах поведінки відтворюваних героїв: доктор сам собі не ставить градусник, пасажир не літає в кабіні льотчика. [7,65]

Дидактичні ігри розрізняються по обучающему змістом, пізнавальної діяльності дітей, ігровим діям і правилам, організації і взаємин дітей, за роллю викладача. Перераховані ознаки притаманні всім іграм, але в одних виразніше виступають одні, в інших - інші. У різних збірниках зазначено більше 500 дидактичних ігор, але чітка класифікація ігор за видами відсутня. Часто гри співвідносяться зі змістом навчання і виховання. У цій класифікації можна уявити такі типи ігор:

· Ігри по сенсорному вихованню

· Словесні ігри

· Ігри з ознайомлення з природою

· За формування математичних уявлень та ін

Іноді гри співвідносяться з матеріалом:

· Ігри з дидактичними іграшками,

· Настільно-друковані ігри,

· Словесні ігри,

· Псевдосюжетние гри.

Таке групування ігор підкреслює їх спрямованість на навчання, пізнавальну діяльність дітей, але не приховує у достатній мірі основи дидактичної гри - особливостей ігрової діяльності дітей, ігрових завдань, ігрових дій і правил, організацію життя дітей, керівництво вчителя. [9,23]

Умовно можна виділити кілька типів дидактичних ігор, згрупованих за видом діяльності учнів.

· Ігри-подорожі

· Ігри-доручення

· Ігри-припущення

· Ігри-загадки

· Ігри-бесіди (ігри-діалоги).

Ігри-подорожі мають схожість з казкою, її розвитком, чудесами. Гра-подорож відображає реальні факти або події, але звичайне розкривається через незвичайне, просте - через загадкове, важке - через преодолимое, необхідне - через цікаве. Все це відбувається в грі, в ігрових діях, стає близьким дитині, радує його. Мета гри-подорожі - посилити враження, надати пізнавальному змісту трохи казкову незвичність, звернути увагу дітей на те, що знаходиться поруч, але не помічається ними. Ігри-подорожі загострюють увагу, спостережливість, осмислення ігрових завдань, полегшують подолання труднощів і досягнення успіху. Ігри-подорожі завжди трохи романтичні. Саме це викликає інтерес і активну участь у розвитку сюжету гри, збагачення ігрових дій, прагнення оволодіти правилами гри і отримати результат: вирішити завдання, що щось дізнатися, чогось навчитися. [3,11-19]

Роль педагога в грі складна, вимагає знань, готовності відповісти на питання дітей, граючи з ними, вести процес навчання непомітно.

Гра-подорож - гра дії, думки, почуттів дитини, форма задоволення його потреби в знанні.

У назві гри, у формулюванні ігрової задачі повинні бути «кличуть слова», що викликають інтерес дітей, активну ігрову діяльність. У грі-подорожі використовуються багато способів розкриття пізнавального змісту в поєднанні з ігровою діяльністю: постановка завдань, пояснення способів її рішення, іноді розробка маршрутів подорожі, поетапне вирішення завдань, радість від її рішення, змістовний відпочинок. До складу гри-подорожі іноді входить пісня, загадки, подарунки.

Ігри-подорожі іноді неправильно ототожнюються з екскурсіями. Істотна відмінність їх полягає в тому, що екскурсія - форма навчання і різновид занять. Метою екскурсії найчастіше є ознайомлення з чимось, що вимагає безпосереднього спостереження, порівняння з уже відомим. Іноді гру-подорож ототожнюють і з прогулянкою. Але прогулянка найчастіше має оздоровчі цілі. Пізнавальне зміст може бути і на прогулянці, але воно є не основним, а супутнім.

Ігри-доручення мають ті ж структурні елементи, що і ігри-подорожі, але за змістом вони простіше і за тривалістю коротша. В основі їх лежать дії з предметами, іграшками, словесні доручення. Ігрова завдання та ігрові дії в них засновані на припущенні, що щось зробити: «Допоможи Буратіно розставити знаки в прикладах», «Перевір домашнє завдання у Незнайки».

Ігри-припущення «Що було б ...?» Або «Що б я зробив ...», «Як я вирішив і чому?», Та ін Іноді початком такої гри може послужити картинка, завдання, завдання, проблема і т.п.

Дидактичне зміст гри полягає в тому, що перед дітьми ставиться завдання і створюється ситуація, що вимагає осмислення подальшого дії. Ігрова задача закладена в самій назві «Що було б ...?» Або «Що б я зробив ...?». Ігрові дії визначаються завданням і вимагають від дітей доцільно передбачуваного дії відповідно до поставлених умов або створеними обставинами. Діти висловлюють припущення, що констатують або узагальнено-доказові. Ці ігри вимагають уміння співвіднести знання з обставинами, встановлення причинних зв'язків. У них міститься і елемент змагання: «Хто швидше зрозуміє?».

Ігри-загадки. Виникнення загадок сягає в далеке минуле. Загадки створювалися самим народом, входили в обряди, ритуали, включалися до свята. Вони використовувалися для перевірки знань, винахідливості. У цьому і полягає очевидна педагогічна спрямованість і популярність загадок як розумного розваги.

В даний час загадки, загадування і відгадування розглядаються як вид навчальної гри.

Основною ознакою загадки є мудре опис, який потрібно розшифрувати (відгадати і довести). Опис це лаконічно і нерідко оформляється у вигляді питання або закінчується ім. Головною особливістю загадок є логічна завдання. Способи побудови логічних завдань різні, але всі вони активізують розумову діяльність дитини. Дітям подобаються ігри-загадки. Необхідність порівнювати, пригадувати, думати, здогадуватися - доставляє радість розумової праці. Розгадування загадок розвиває здатність до аналізу, узагальнення, формує уміння міркувати, робити висновки, умовиводи.

Ігри-бесіди (діалоги). В основі гри-бесіди лежить спілкування педагога з дітьми, дітей з педагогом і дітей один з одним. Це спілкування має особливий характер ігрового навчання та ігрової діяльності дітей. У грі-бесіді вчитель часто йде не від себе, а від близького дітям персонажа і тим самим не тільки зберігає ігрове спілкування, але і підсилює радість його, бажання повторити гру. Однак гра-бесіда таїть в собі небезпеку посилення прийомів прямого навчання.

Виховно-навчальне значення укладено у змісті сюжету - теми гри, в порушенні інтересу до тих чи інших аспектів об'єкта вивчення, відображеного в грі. Пізнавальне зміст гри не лежить «на поверхні», його треба знайти, добути - зробити відкриття і в результаті щось дізнатися.

Цінність гри-бесіди полягає в тому, що вона пред'являє вимоги до активізації емоційно-розумових процесів: єдності слова, дії, думки і уяви дітей. Гра-бесіда виховує уміння слухати і чути запитання вчителя, питання і відповіді дітей, уміння зосереджувати увагу на змісті розмови, доповнювати сказане, висловлювати судження. Все це характеризує активний пошук рішення поставленої грою завдання. Чимале значення має вміння брати участь у бесіді, що характеризує рівень вихованості.

Основним засобом гри-бесіди є слово, словесний образ, вступний розповідь про щось. Результатом гри є задоволення, отримане дітьми. [23,120-125]

Перерахованими типами ігор не вичерпується, звичайно, весь спектр можливих ігрових методик. Однак на практиці найбільш часто використовуються зазначені гри, або в «чистому» вигляді, або у поєднанні з іншими видами ігор: рухливими, сюжетно-рольовими та ін

В основі будь-ігровий методики, що проводиться на заняттях, повинні лежати такі принципи:

· Актуальність дидактичного матеріалу (актуальні формулювання математичних завдань, наочні посібники та ін) власне допомагає дітям сприймати завдання як гру, відчувати зацікавленість в отриманні вірного результату, прагнути до кращого з можливих рішень.

· Колективність дозволяє згуртувати дитячий колектив в єдину групу, в єдиний організм, здатний вирішити завдання більш високого рівня, ніж доступні одній дитині, і часто - більш складні.

· Змагальність створює в учня або групи учнів прагнення виконати завдання швидше і якісніше конкурента, що дозволяє скоротити час на виконання завдання з одного боку, і домогтися реально прийнятного результату з іншого. Класичним прикладом зазначених вище принципів можуть служити практично будь-які командні ігри: «Що? Де? Коли? »(Одна половина задає питання - інша відповідає на них).

На основі зазначених принципів можна сформулювати рекомендації до проведених на заняттях дидактичним іграм:

· Кожна гра повинна містити елемент новизни.

· Не можна нав'язувати дітям гру, яка здається корисної, гра - справа добровільна. Хлопці повинні мати можливість відмовитися від гри, якщо вона їм не подобається, і вибрати іншу гру.

· Гра - не урок. Ігровий прийом, що включає дітей у нову тему, елемент змагання, загадка, подорож у казку і багато іншого, ... - це не тільки методичне багатство вчителя, але й загальна, багата враженнями робота дітей на занятті.

· Емоційний стан учителя повинен відповідати тій діяльності, в якій він бере участь. На відміну від всіх інших методичних засобів гра вимагає особливого стану від того, хто її проводить. Необхідно не тільки вміти проводити, але і грати разом з дітьми.

· Гра - засіб діагностики. Дитина розкривається в грі у всіх своїх кращих і не кращі якості.

Ні в якому разі не можна застосовувати дисциплінарні заходи до дітей, які порушили правила гри або ігрову атмосферу. Це може бути лише приводом для доброзичливого розмови, пояснення, а ще краще, коли, зібравшись разом, діти аналізують, розбирають, хто, як проявив себе у грі, і як треба було б уникнути конфлікту. [10, 36-42]

Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання учнів до математичної діяльності. [20,1-3]

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при урочної формі занять відбувається за такими основними напрямками: дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрової задачі; навчальна діяльність учнів підпорядковується правилам гри; навчальний матеріал використовується як засіб гри; в навчальну діяльність вводиться елемент змагання, що переводить дидактичну завдання в ігрову; успішність виконання дидактичного завдання зв'язується з ігровим результатом.

Спостереження показують, що ігрові прийоми, які використовують програмний матеріал, і особливості ігор школярів середніх класів викликають у них активізацію розумової діяльності, сприяють виникненню внутрішніх мотивів навчання.

Ідея гри полягає в тому, що вчитель формує навчальну проблему або створює проблемну ситуацію, а учні намагаються вирішити цю проблему. Вони розуміють, що для вирішення проблеми їм недостатньо наявних знань.

Під час дидактичної гри важливим моментом є дисципліна. На думку багатьох учителів, урок математики вважається ідеальним з точки зору дисципліни, якщо школярі зосереджені, уважні, в міру активні, займаються лише індивідуальної самостійною роботою. Вони можуть висловлювати свою думку або вносити пропозиції тільки при піднятті руки або дозволу вчителя.

Учитель, як правило, припиняє спроби хлопців з ходу виправити помічені помилки, спілкуватися між собою, надавати один одному посильну допомогу. Це й зрозуміло: хаотичне спілкування, підказки, списування приносять величезну шкоду.

Якщо ж спілкування учнів зробити цілеспрямованим, таким, щоб вони відчули користь від такого спілкування в процесі пізнавальної діяльності, то можна отримати позитивні результати, як у навчанні, так і у формуванні особистості, оскільки в цьому випадку по-справжньому реалізується принцип виховання в колективі.

Взаємодопомога та взаємоконтроль одночасно і спрощують, та ускладнюють роботу вчителя. Спрощують тому, що вчитель отримує можливість у ряді випадків перенести деякі свої функції на школярів. Наприклад, він може доручити учневі, проконсультувати відстаючих товаришів. Не секрет, що іноді відсталий школяр відчуває себе з товаришем більш розкуто і займається більш успішно, ніж з вчителем. Що ж стосується ускладнення роботи вчителя, то вона пов'язана з необхідністю гнучкого керівництва пізнавальною діяльністю під час дидактичної гри, вдалого підбору груп (команд) та їх керівників. [23,297-320]

Розглянемо, в чому специфіка дидактичної гри, її суттєва ознака. По-перше, дидактична гра має свою стійку структуру, яка відрізняє її від будь-якої іншої діяльності.

По-друге, основними структурними компонентами дидактичної гри є: ігровий задум, правила, ігрові дії, пізнавальне зміст або дидактичні завдання, обладнання, результати гри. На відміну від ігор взагалі дидактична гра має суттєвою ознакою - наявністю чітко поставленої мети навчання і відповідного їй педагогічного результату, які можуть бути обгрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-пізнавальної спрямованістю.

Зупинимося детальніше на структурних компонентах дидактичної гри. Ігровий задум - перший структурний компонент гри - виражений, як правило, в назві гри. Він закладений в тій дидактичної задачі, яку треба вирішити в навчальному процесі. Ігровий задум часто виступає у вигляді питання, як би проектує хід гри, або у вигляді загадки. У будь-якому випадку він додає грі пізнавальний характер, пред'являє до учасників гри певні вимоги щодо знань. Кожна дидактична гра має правила, які визначають порядок дій і поведінку учнів у процесі гри, сприяють створенню на уроці робочої обстановки. Тому правила дидактичних ігор повинні розроблятися з урахуванням мети уроку та індивідуальних можливостей учнів. Цим створюються умови для прояву самостійності, наполегливості, розумової активності, для можливості прояву у кожного учня почуття задоволеності, успіху.

Крім того, правила гри виховують уміння керувати своєю поведінкою, підпорядковуватися вимогам колективу.

Істотною стороною дидактичної гри є ігрові дії, які регламентуються правилами гри, сприяють пізнавальної активності учнів, дають їм можливість проявити свої здібності, застосувати наявні знання, уміння і навички для досягнення цілей гри. Дуже часто ігрові дії передує усним рішенням завдання.

Вчитель, як керівник гри, спрямовує її в потрібне русло дидактичне, при необхідності активізує її хід різноманітними прийомами, підтримує інтерес до гри, підбадьорює відстаючих учнів.

Основою дидактичної гри, яка пронизує собою її структурні елементи, є пізнавальне зміст. Пізнавальне зміст полягає в засвоєнні тих знань і вмінь, які застосовуються при вирішенні навчальної проблеми, поставленої грою.

Обладнання дидактичної гри значною мірою включає в себе обладнання уроку. Це наявність технічних засобів навчання кодопозітівов, діапозитивів, діафільмів, відеофільмів, використання мультимедіа коштів. Сюди також належать різні засоби наочності: таблиці, моделі, а також дидактичні роздаткові матеріали, грамоти, подяки, подарунки.

Дидактична гра має певний результат, який є фіналом гри, надає грі закінченість. Він виступає, передусім, у формі рішення поставленої навчальної задачі і дає школярам моральне і розумове задоволення. Для вчителя результат гри завжди є показником рівня досягнень учнів, або засвоєння знань, або в їх застосуванні.

Всі структурні елементи дидактичної гри взаємопов'язані між собою, відсутність основних з них руйнують гру. Без ігрового задуму та ігрових дій, без організують гру правил, дидактична гра або неможлива, або втрачає свою специфічну форму, перетворюється на виконання вказівок, вправ. Тому при підготовці до уроку, що містить дидактичну гру, необхідно скласти коротку характеристику ходу гри (сценарій), вказати тимчасові рамки гри, врахувати рівень знань та вікові особливості учнів, реалізувати міжпредметні зв'язки.

Поєднання всіх елементів гри та їх взаємодія підвищують організованість гри, її ефективність, приводять до бажаного результату. Цінність дидактичних ігор полягає в тому, що в процесі гри діти в значній мірі самостійно здобувають нові знання, активно допомагають один одному в цьому.

При використанні дидактичних ігор дуже важливо стежити за збереженням інтересу школярів до гри. При відсутності інтересу чи згасання його ні в якому разі не слід примусово нав'язувати гру дітям, так як гра з обов'язку втрачає своє дидактичне, розвиваюче значення; в цьому випадку з ігрової діяльності випадає найцінніше - її емоційне начало. При втраті інтересу до гри вчителю слід своєчасно прийняти дії, що ведуть до зміни обстановки. Цьому можуть слугувати емоційна мова, привітне ставлення, підтримка відстаючих. При наявності інтересу діти займаються з великою охотою, що благотворно впливає і на засвоєння ними знань. Дуже важливо проводити гру виразно. Якщо вчитель розмовляє з дітьми сухо, байдуже, монотонно, то діти ставляться до занять байдуже, починають відволікатися. Тому буває важко підтримувати їх інтерес, зберігати бажання слухати, дивитися, брати участь у грі. Нерідко це і зовсім не вдається, і тоді діти не отримують від гри ніякої користі, вона викликає у них тільки стомлення. Виникає негативне ставлення до занять.

Учитель сам мусить певною мірою включатися в гру, інакше керівництво і вплив його будуть недостатньо природними. Уміння включатися в гру теж один з показників педагогічної майстерності. Цікава гра, що доставила дітям задоволення, робить позитивний вплив і на проведення наступних ігор. При проведенні дидактичних ігор забавно і навчання треба поєднувати так, щоб вони не заважали, а, навпаки допомагали один одному. Засоби та способи, що підвищують емоційне ставлення дітей до гри, слід розглядати не як самоціль, а як шлях, що веде до виконання дидактичних завдань.

Математична сторона змісту гри завжди повинна чітко висуватися на перший план. Тільки тоді гра буде виконувати свою роль у математичному розвитку дітей і вихованні інтересу їх до математики.

Дидактичні ігри в 5-6 класах часто бувають пов'язані з певними сюжетами. Сюжети ці досить прості, розраховані на дитячу уяву. Іноді сюжети підказуються назвою гри: «Магічні квадрати», «Індивідуальне лото», «Хто швидше», «Числова млин» та ін

У багатьох іграх взятий принцип змагання між групами дітей. Змагання посилюють емоційний характер ігор. При цьому слід мати на увазі, що краще, коли змагання проводиться не на особисту першість, а на першість команди учнів, що сидять в одному ряду, щоб діти не тільки самі прагнули добре виконати завдання, але й спонукали до цього своїх товаришів, допомагали їм. Мотив змагання може бути виражений по-різному, зокрема в назві ігор: «Хто швидше», «Хто вірніше», «Хокей», «Телефон» та інші.

Доцільність використання дидактичних ігор на різних етапах уроку різна. Так, наприклад, при засвоєнні нових знань можливості дидактичних ігор значно поступаються більш традиційним формам навчання, тому ігрові форми занять частіше застосовують при перевірці результатів навчання, вироблення навичок, формуванні вмінь. Визначення місця дидактичної гри у структурі уроку і поєднання елементів гри та навчання багато в чому залежать від правильного розуміння вчителем функцій дидактичних ігор та їх класифікації. У першу чергу колективні ігри в класі слід розділяти за дидактичним завданням уроку. Це, перш за все ігри навчальні, контролюючі, узагальнюючі. Навчальної буде гра, якщо учні, беручи участь в ній, набувають нові знання, вміння та навички або змушені придбати їх у процесі підготовки до гри. Причому результат засвоєння знань буде тим краще, чим чіткіше буде виражений мотив пізнавальної діяльності не тільки в грі, але і в самому змісті математичного матеріалу.

Контролюючої буде гра, дидактична мета якої полягає в повторенні, закріпленні, перевірці раніше отриманих знань. Для участі в ній кожному учневі необхідна певна математична підготовка.

Узагальнюючі ігри вимагають інтеграції знань. Вони сприяють встановленню міжпредметних зв'язків, спрямовані на придбання вміння діяти в різних навчальних ситуаціях.

При організації дидактичних ігор необхідно дотримуватись наступних положень:

1. Правила гри мають бути простими, точно сформульованими, а математичне зміст пропонованого матеріалу - доступно розумінню школярів. В іншому випадку гра не викличе інтересу і буде проводитися формально.

2. Гра повинна давати достатньо їжі для розумової діяльності, в іншому випадку вона не буде сприяти виконанню педагогічних цілей, не буде розвивати математичну пильність і увага.

3. Дидактичний матеріал, що використовується під час гри, повинен бути зручний у використанні.

4. Під час проведення гри, пов'язаної зі змаганнями команд, повинен бути забезпечений контроль за її результатами з боку всього колективу учнів або вибраних осіб. Облік результатів має бути відкритим, ясним і справедливим.

5. Кожен учень повинен бути активним учасником гри.

6. Легкі і більш важкі ігри повинні чергуватися, якщо на уроці проводиться кілька ігор.

7. Ігровий характер при проведенні уроків з математики повинен мати певну міру.

8. У процесі гри учні повинні математично грамотно проводити свої міркування, мова їх має бути правильною, чіткою, короткою

9. Гру потрібно закінчити на цьому уроці, отримати результат. Тільки в цьому випадку вона зіграє позитивну роль

Дидактична гра є засобом розумового розвитку, тому що в процесі гри активізуються різноманітні розумові процеси. Щоб зрозуміти задум, засвоїти ігрові дії і правила, потрібно активно вислухати і осмислити пояснення вчителя. Рішення задач, поставлених іграми, вимагають зосередженої уваги, активної розумової діяльності, виконання порівняння та узагальнення. Виходячи з особливостей предмета математики, слід розрізняти ігри-змагання та ігри-олімпіади. У першому випадку перемога забезпечується в основному за рахунок швидкості виконання обчислень, перетворень, але без шкоди якості виконання завдання, у другому - перемога забезпечується головним чином за рахунок якості рішень задач підвищеної труднощі. Перші корисні для вироблення автоматизму дій, другі - для виховання серйозного ставлення до математики.

Таким чином, в ігрових формах занять реалізуються ідеї спільного співробітництва, змагання, самоврядування, виховання через колектив, залучення дітей до науково-технічної творчості, виховання відповідальності кожного за навчання і дисципліну в класі, а головне - навчання математики. Гра сприяє формуванню міцних обчислювальних навичок і вмінь, також відіграє величезну роль у розвитку пізнавального інтересу як одного з найважливіших мотивів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку логічного мислення, і розвитку особистісних якостей дитини.


Глава 2. Практичне застосування дидактичних ігор на уроках математики при вивченні теми «Додавання і віднімання десяткових дробів»

2.1. Розробка конспектів уроків з використанням

дидактичних ігор, їх проведення та аналіз

Вивчивши теорію даного питання, у автора виникло бажання й інтерес реалізації цього на практиці. Для того щоб довести або спростувати, що використання дидактичних ігор на уроках математики розвиває інтерес в учнів, автором були розроблені і проведені 12 уроків з використанням дидактичних ігор. Уроки з використанням дидактичних ігор проводилися тільки в експериментальному 5а класі. У контрольному 5б класі проводилися традиційні уроки.

За тематичним планування дана тема включає наступні питання:

· Десяткова запис дробових чисел (2ч)

· Порівняння десяткових дробів (2год)

· Складання і віднімання десяткових дробів (5ч)

· Наближені значення чисел. Округлення чисел (3ч).

Конспект уроку на тему «Десятковий запис дробових чисел»

Мета уроку: - знайомство учнів з десяткової записом дробових чисел, з правилами їх запису і читання;

- Розвиток обчислювальних навичок та математичної мови учнів;

- Виховання інтересу до математики.

Обладнання: картки до «Математичної естафеті», наочність.

Хід уроку

1. Повідомлення теми і цілей уроку

2. Аналіз контрольної роботи за темою «Звичайні дроби»

3. Усні вправи

Гра «Математична естафета»

Кожному учневі лунає картка з однією ланкою ланцюжка. Необхідно вирішити цей ланцюжок. Виграє той, хто зробить це швидко і правильно. Після того, як всі учні вирішать, три учнів, які вирішили правильно і швидко, нагороджуються грамотою переможців у «Математичної естафеті».

162
Овал: 162
162
Овал: 162
Овал:
162
162 1 162
Овал: 162 1621 162 - 45 +48: 15 - 3


162
Овал: 162
162
Овал: 162
162
Овал: 162
162
Овал: 162 - 3 * 13 + 25 - 125 * 12
162
Овал: 162


162
Овал: 162
162
Овал: 162 * 12 +77: 25
4. Вивчення нового матеріалу
5. Закріплення вивченого матеріалу
5.1. № 1118 (усно)
5.2. № 1117 (по ланцюжку біля дошки)
5.3. № 1120 (а, б-вчителем біля дошки; в, г-самостійно)
6. Домашнє завдання: п.30 № 1139 (а), № 1140, № 1141
7. Підсумок уроку (питання після параграфа).
Самоаналіз
На уроці були використані метод пояснення матеріалу вчителем. Повідомлені тема і мети уроку. Час на уроці розподілено. Усні вправи проведені у формі гри «Математична естафета». В даній грі важливим стимулом є елемент змагання. Це завдання зацікавило всіх дітей без винятку. Під час гри діти активно вирішували приклади, щоб бути першими. Більшість учнів прийшли до правильної відповіді, але троє з них були найшвидшими і все правильно вирішили. Вони були нагороджені грамотами переможців. Для решти хлопців це послужило стимулом до того, щоб наступного разу бути першими. Дана гра налаштувала дітей на роботу. Учні працювали активно, тому поставлені цілі реалізовані. План був виконаний. Підсумок уроку підведений.
Конспект уроку на тему «Десятковий запис дробових чисел»
Мета уроку: - закріплення вмінь учнів читати і записувати десяткові дробу, переводити звичайні дроби зі знаменником 10,100,1000 в десяткову і навпаки;
- Розвиток обчислювальних навичок, математичної мови;

- Виховання інтересу в учнів до предмету, акуратності.

Обладнання: картки для усного рахунку

Хід уроку

1. Повідомлення теми і цілей уроку

2. Усні вправи (Гра «Хто швидше досягне зірочки»)

На дошку виноситься набір прикладів на чотири дії з десятковими дробами і з таблицею відповідей (рис). У таблиці один або дві відповіді неправильні. З кожної команди викликаються до дошки по одному учневі, які ведуть усний рахунок з нижньої сходинки. Який вирішив один приклад відзначає відповідь у таблиці. Далі його змінює інший член команди. Відбувається рух вгору - до заповітної зірочці. Змагаються дві команди. Учні на місцях усно перевіряють результати своїх гравців. При неправильному відповіді до дошки виходить інший член команди, щоб продовжувати рішення завдань. Викликають для роботи біля дошки учнів капітани команд. Виграє команда, яка при найменшій кількості учнів першою досягне зірочки.

17 - 6
6 + 7
3 + 6
7 + 7
7 + 4
13 - 1
14 - 1
12 -
11 -


11 11 10 11 13 11 12 16 листопада


3. Робота за темою уроку

3.1. № 1119 (а-у дошки, б-самостійно)

3.2. № 1121 (на оцінку біля дошки)

3.3. № 1122 (біля дошки по ланцюжку)

4. Самостійна робота

5. Домашнє завдання: № 1139 (б), № 1144, № 1143

6. Підсумок уроку (рефлексія)

Самоаналіз

Повідомлені тема і мети уроку. Час на уроці розподілено. Усні вправи проведені у формі гри «Хто швидше досягне зірочки». В даній грі важливим стимулом є елемент змагання. Це завдання зацікавило всіх дітей без винятку. Під час гри діти були розділені на групи. Був обраний капітан команди, який стежив за правильністю рішення прикладів біля дошки. Діти прагнули до того, щоб бути першими. На уроці були використані різні види перевірки, форми організації роботи учнів. План уроку виконаний, цілі реалізовані. Самостійна робота дала такі результати: «5» -6, «4» -9, «3» -6,

«2» - 3.

Конспект уроку на тему «Порівняння десяткових дробів»

Мета уроку: - знайомство з порівнянням десяткових дробів;

- Розвиток обчислювальних навичок, математичної мови, навичок роботи в парі;

- Виховання інтересу учнів до математики.

Обладнання: картки для усного рахунку

Хід уроку

1. Повідомлення теми і мети

2. Усні вправи

Обчислити значення:

2 Січень

1. 6 - = A; 1. 8 - = A;

2. 12 - 5 = b; 2. 9 - 5 = b;

3. 4 + = C; 3. 6 + = C;
4. 10 - 3 + 4 = G. 4. 10 - 3 + 4 = G.

Відповідь: 1 4 5 6Ответ: 3 8 7 лютого

Кодовані відповіді: 1) 6 ; 2) 7; 3) 8 ; 4) 7 ; 5) 5, 6) 11 ; 7) 11 , 8) 4 .

Виконавши першу вправу, учень шукає отримане число серед відповідей. Якщо його там немає, допущена помилка. Виконавши всі вправи свого варіанту, учень подає вчителеві роботу з кодованим відповіддю. Наприклад, 6281. При проведенні цієї гри учнів зацікавив сам вигляд гри. Ця гра може забезпечити роботою всіх учнів, виключити списування.

3. Актуалізація знань (№ 1160-усно, № 1161 - біля дошки)

4. Пояснення нового матеріалу

4.1. Пояснення вчителем

4.2. Робота в парах з правилами

5. Закріплення вивченого матеріалу

5.1. № 1145 (по ланцюжку біля дошки)

5.2. № 1147 (самостійно)

5.3. № 1148 (з коментуванням на місці)

5.4. № 1150 (біля дошки)

6. Домашнє завдання: п.31 № 1173 № 1179

7. Підсумок уроку (питання після параграфа)

Самоаналіз

Урок пройшов методично правильно. Чітко сформульовані тема, мети уроку. Усні вправи проведені у формі гри «Кодовані вправи». При проведенні цієї гри учнів зацікавив сам вигляд гри. Ця гра може забезпечити роботою всіх учнів, виключити списування. Діти прагнули до того, щоб бути першими. На уроці були використані різні види перевірки, форми організації роботи учнів. Етапи уроку розподілені за часом. На уроці запитувала різних учнів, допомагала їм під час відповіді, робила мікрообобщенія після кожного пункту плану. Підсумок уроку підведений, цілі реалізовані.

Конспект уроку на тему «Порівняння десяткових дробів»

Мета уроку: - перевірка знань учнів фактичного матеріалу, умінь учнів самостійно застосовувати знання в стандартних умовах;

- Розвиток математичної мови;

- Виховання інтересу до математики.

Обладнання: картки для гри, математичного диктанту.

Хід уроку

1. Повідомлення теми і цілей уроку

2. Усні вправи (Гра «Живе рівняння»)

Клас ділиться на дві команди. Командам роздається картка з рівнянням. Це рівняння потрібно продемонструвати за допомогою пантомім. Інша команда повинна вгадати, яке рівняння їм показують, та вирішити його.
Рівняння для I команди: 8 + 2х = 12
Рівняння для II команди: 8х +10 = 58
3. Математичний диктант на тему «Десятковий запис дробових чисел» і «Порівняння дробів».
4. Закріплення вивченого матеріалу
4.1. № 1149 (з коментуванням).
4.2. № 1153 (самостійно, двоє вирішують біля дошки)
4.3. № 1157 (а, б, в, г - 1 варіант, 2 варіант - д, е, ж, з)
5. Домашнє завдання № 1183 (б), № 1174, № 1176
6. Підсумок уроку (рефлексія)
Самоаналіз

Повідомлені тема і мети уроку. Усні вправи проведені у формі гри «Живе рівняння». Під час гри діти були розділені на групи. Діти прагнули до того, щоб якомога цікавіше показати дане рівняння. Під час гри одразу ж визначилися діти-лідери, творчі діти. Всі хлопці організовано виконували завдання. Дана гра допомогла активізувати, зацікавити дітей. На уроці використала різні форми і методи контролю. Використовувала наочність. Мікрообобщенія проводилися після кожного етапу уроку. Були виставлені наступні позначки: «5» -10, «4» -7, «3» -7.

Конспект уроку на тему «Складання і віднімання десяткових дробів»

Мета уроку: - знайомство учнів зі складанням і відніманням десяткових дробів;

- Розвиток обчислювальних навичок, математичної мови;

- Виховання інтересу до предмета, акуратності.

Обладнання: картки для гри, зображення слона

Хід уроку

1. Повідомлення теми і цілей уроку

2. Усні вправи (Гра «У світі тварин»)

Найбільше наземна тварина - африканський слон. За допомогою малюнка дізнайтеся:

Висловіть висоту і довжину тіла слона в метрах.
Висота тіла: 350см = 3,5 м. Довжина тіла: 450см = 4,5 м. Маса тіла: 6000кг = 6т.
3. Вивчення нового матеріалу
3.1. Пояснення вчителем
3.2. Робота в групах
4. Закріплення вивченого матеріалу
4.1. № 1184 (біля дошки з повним поясненням)
4.2. № 1186 (по ланцюжку біля дошки)
4.3. № 1187 (4 людини біля дошки, інші в зошитах)
4.4. № 1188 (самостійно)
5. Домашнє завдання: № 1228 (а, б, в) № 1229 (а, б, в) № 1230
6. Підсумок уроку: запитання після параграфа
Самоаналіз
На уроці були використані метод пояснення нового матеріалу вчителем, групова форма роботи. Повідомлені тема і мети уроку. Час на уроці розподілено. Усні вправи проведені у формі гри «У світі тварин». Це завдання зацікавило всіх дітей без винятку. Під час гри діти активно вирішували приклади, щоб дізнатися яку висоту, довжину і масу тіла має африканський слон. Більшість учнів прийшли до правильної відповіді, але деякі не могли перевести сантиметри в метри. Гра носить пізнавальний характер, тому що під час гри діти отримують додаткові знання. Дана гра налаштувала дітей на роботу. На уроці були використані різні види перевірки, форми організації роботи учнів. Учні працювали активно, тому поставлені цілі реалізовані. План був виконаний. Підсумок уроку підведений.
Конспект уроку на тему «Складання і віднімання десяткових дробів»
Мета уроку: - закріплення вмінь складати і віднімати десяткові дроби;
- Знайомство з розкладанням десяткових дробів на розряди;
- Розвиток обчислювальних навичок, математичної мови.
- Виховання інтересу до предмета.
Обладнання: картки для гри
Хід уроку
1. Повідомлення теми і цілей уроку
2. Усні вправи. Гра «Індивідуальне лото»

У спеціальному конверті учням пропонується набір карток. Зазвичай їх більше, ніж відповідей на великій карті, яка теж вкладена в конверт. Наприклад, на великій карті намальовано 6 прямокутників, а в учня 7-8 карток таких же розмірів із записаними на них вправами. Учень дістає з конверта картку, вирішує приклад і накриває нею відповідну відповідь. Картки накладаються лицьовою стороною вниз. Якщо все правильно, то зворотні сторони накладених карток становлять якийсь умовний шифр: малюнок, креслення, літеру. Ця гра сприяє розвитку інтересу в учнів. Хлопців зацікавлює, що вийде при вирішенні прикладів.

4,55 +6 +0,7 (Р)
28,53 +1,47 (Р)
53,5 - 5 (З)
4 + 1,25 (А)
61,3 - х, якщо х = 8 (К)
4,4 +3,5 (О)
0,5 +8-4,6 (Д)
(3,2 - 0,2) +6 (Я)


11,25 (Р)
5,25 (А)
48,5 (З)

Велика карта

30 (Р)
9 (Я)
3,9 (Д)


3. Вивчення нового матеріалу
4. Закріплення вивченого матеріалу
4.1. № 1204 (усно)
4.2. № 1205 (самостійно з перевіркою біля дошки)
4.3. № 1192 (на 2 варіанти)
4.4. № 1188 (біля дошки, на оцінку з повним поясненням)
5. Домашнє завдання: № 1228 (р-е) № 1229 (р-е) № 1231
6. Підсумок уроку (рефлексія)
Самоаналіз

На уроці було пояснення нового матеріалу вчителем, повторення раніше вивченого матеріалу. Повідомлені тема і мети уроку. Усні вправи проведені у формі гри «Індивідуальне лото». Ця гра сприяє розвитку інтересу в учнів. Хлопців зацікавлює, що вийде при вирішенні прикладів. Більшість учнів прийшли до правильної відповіді, але деякі не могли вирішити рівняння. Дана гра налаштувала дітей на роботу. На уроці були використані різні види перевірки, форми організації роботи учнів. Учні працювали активно, тому поставлені цілі реалізовані. Підсумок уроку подведен.Домашнее завдання задано вчасно.

Конспект уроку на тему «Складання і віднімання десяткових дробів»

Мета уроку: - повторення виконання вирахування суми з числа і числа з суми;

- Закріплення вивченого матеріалу;

- Розвиток обчислювальних навичок, математичної мови;

- Виховання інтересу до предмета.

Обладнання: картки для гри, сигнальні картки, картки для самостійної роботи.

Хід уроку

1. Повідомлення теми і цілей уроку

2. Усні вправи. Гра «Мовчанка»

Домовимося, що синя картка відповідає твердженням «так», «істинно», червона «ні», «хибно». Заняття буде проходити у формі гри. Учитель ставить запитання. Якщо хлопці згодні з твердження, то піднімають синю картку, не згодні - червону. За такої гри кожен учень може висловити свою думку.

1. Чи вірно, що 2,87 <4,7

2. При якому значенні а вірно рівність:

a. (8,2-а) + 6,4 = 5,6 + 8,8

b. 0,1 + а = 0,99 - 0,26

3. Яке з чисел 4,2; 5,6; 7; 4,3 є коренем рівняння:

Z + 3,8 = 8

4. Чи вірно, що число 5,1 знаходиться між 5 і 5,2.

3. Робота за темою уроку

3.1 Робота в групах

3.2. № 1201 (на 6 варіантів)

3.3. № 1189 (самостійно, перші 3 людини отримують оцінку)

3.4. 1200 (усно)

4. Домашнє завдання: № 1237 № 1238

5.Ітог уроку (виставлення оцінок за урок)

Самоаналіз

На уроці було використано повторення раніше вивченого матеріалу. Чітко сформульовані тема і мети уроку. Усні вправи проведені у формі гри «Мовчанка». За такої гри кожен учень може висловити свою думку. Під час гри діти активно піднімали картки. Сигнальні картки (червона, синя) дуже допомогли вчителю дисциплінувати учнів і одночасно отримувати інформацію про засвоєння матеріалу. Дана гра дисциплінувала, налаштувала дітей на роботу. Використовувалися різні форми і методи контролю. Етапи уроку розподілені за часом. Проводилися мікрообобщенія після кожного етапу уроку. Підсумок уроку підведений.

Конспект уроку на тему «Складання і віднімання десяткових дробів»

Мета уроку: - закріплення знань по складанню і відніманню десяткових дробів, розкладанню десяткових дробів за розрядами, порівнянню десяткових дробів;

- Розвиток обчислювальних навичок, математичної мови учнів;

- Виховання інтересу до предмета.

Обладнання: картки для усного рахунку, самостійної роботи.

Хід уроку

1. Повідомлення теми і цілей уроку

2. Усні вправи Гра «Розумна драбинка»

На кожній сходинці записано завдання в одну дію. Клас ділиться на команди по 6 чоловік. Кожен учень вирішує по черзі свій приклад, і записує відповідь на своїй «сходинці». Шостий учень відповіді складає. Результат записує в трикутник.


0,7 +8 =?
11,2 +4 =
7,3 +6,7 = +
+
0,3 +5 =
+
1,5 +2,3 = +


3. Робота за темою уроку
3.1. № 1203 (усно)
3.2. № 1207 (біля дошки)
3.3. № 1211 (2 особи у дошки, інші в зошитах)
3.4. Завдання на картці
4. Домашнє завдання № 1236 (в, г) № 1240
5. Підсумок уроку. Самостійна робота
Самоаналіз
На уроці була використана групова форма роботи. Повідомлені тема і мети уроку. Час на уроці розподілено. Усні вправи проведені у формі гри «Розумна драбинка». Це завдання зацікавило всіх дітей без винятку. Під час гри діти активно вирішували приклади, щоб якомога швидше вирішити приклад і передати естафету іншому учневі. Групова форма допомогла організувати дітей. Під час гри розвивала вміння працювати в групі. Дана гра налаштувала дітей на роботу. На уроці були використані різні види перевірки, форми організації роботи учнів. Учні працювали активно, тому поставлені цілі реалізовані. План був виконаний. Підсумок уроку підведений. Самостійна робота дала такі результати: «5» - 12, «4» - 8, «3» - 4, «2»-немає.
Конспект уроку на тему «Складання і віднімання десяткових дробів»
Мета уроку: - закріплення навичок додавання і віднімання десяткових дробів при вирішенні завдань «на рух по річці»;
- Розвиток обчислювальних навичок, математичної мови;
- Виховання інтересу до предмета.
Обладнання: картки для гри, для роботи за темою уроку, індивідуальні картки.
Хід уроку
1. Повідомлення теми і цілей уроку
2. Усні вправи. Гра «Сигнальний пристрій»
Перед вами сигнальний пристрій, яке пропускає тільки картки з вірними равенствами. Запишіть послідовно букви з «вірних карток», тобто з тих, які пройдуть через пристрій. Читати отримане слово і що воно означає.

Отримане слово є назвою найменшій у світі мавпочки. Висловіть її довжину в сантиметрах, а масу в грамах:
довжина: 0,23 м = 23см
маса: 0,05 кг = 1950
Відповідь: ігрунка
3. Вивчення нового матеріалу
3.1. Пояснення вчителем
3.2. № 1193 (біля дошки)
3.2. Робота з картками
4. Домашнє завдання № 1235 № 1239 № 1241
5. Підсумок уроку (індивідуальні картки з завданнями).
Самоаналіз
На уроці були використані метод пояснення нового матеріалу вчителем. Повідомлені тема і мети уроку. Час на уроці розподілено. Усні вправи проведені у формі гри «Сигнальний пристрій». Гра зацікавила всіх дітей без винятку. Під час гри діти активно вирішували приклади, щоб дізнатися яку довжину і масу тіла має найменший у світі мавпа. Більшість учнів прийшли до правильної відповіді, але деякі не могли перевести сантиметри в метри. Гра носить пізнавальний характер, тому що під час гри діти отримують додаткові знання. Дана гра налаштувала дітей на роботу. На уроці були використані різні види перевірки, форми організації роботи учнів. Учні працювали активно, тому поставлені цілі реалізовані. План був виконаний. Підсумок уроку підведений.
Конспект уроку на тему «Наближені значення чисел. Округлення чисел »
Мета уроку: - знайомство з округленням чисел, записом наближених значень числа з нестачею та з надлишком;
- Розвиток обчислювальних навичок, математичної мови;
- Виховання акуратності, інтересу до предмета.
Обладнання: картки для гри
Хід уроку
1. Повідомлення теми і цілей уроку
2. Усні вправи Гра «У світі тварин»
У нашій країні водиться багато бобрів. Бобер - великий гризун, веде напівводний спосіб життя, мешкає по лісових річках, споруджує із гілок та мулу будиночки, поперек річки робить греблі довжиною 5-6 метрів. Дізнатися довжину тіла бобра (в дециметрах) допоможе вам дивовижний квадрат:
5,9
6,3
3,6
2,3
2,7
0
3,7
4,1
1,4
1. З першого рядка виберіть найменше число [3,6].
2. З другого рядка виберіть найбільше число [2,7].
3. З третього рядка виберіть не найменше та не найбільшу кількість [3,7].
4. Знайдіть суму вибраних чисел - і ви отримаєте відповідь на питання [10ДМ = 1м].
3. Математичний диктант
4. Вивчення нового матеріалу
5. Закріплення вивченого матеріалу
5.1. № 1243 (усно)
5.2. № 1245 (по ланцюжку біля дошки)
5.3. № 1247 (а - хлопчики, б - дівчатка)
6. Домашнє завдання: № 1271 № 1273 (а, б) № 1274
7. Підсумок уроку (питання після параграфа)
Самоаналіз
На уроці були використані метод пояснення нового матеріалу вчителем. Повідомлені тема і мети уроку. Усні вправи проведені у формі гри «У світі тварин». Під час гри діти активно вирішували приклади, щоб дізнатися яку довжину тіла має бобер. Більшість учнів прийшли до правильної відповіді, але деякі не могли перевести дециметри в метри. Гра носить пізнавальний характер, тому що під час гри діти отримують додаткові знання. Дана гра налаштувала дітей на роботу. На уроці були використані різні види перевірки, форми організації роботи учнів. Учні працювали активно, тому поставлені цілі реалізовані. Етапи уроку розподілені за часом. Проводилися мікрообобщенія після кожного пункту плану. Підсумок уроку підведений.
Конспект уроку на тему «Наближені значення чисел. Округлення чисел »
Мета уроку: - закріплення вміння округляти числа, записувати наближені значення чисел з нестачею та з надлишком;
- Розвиток обчислювальних навичок, математичної мови;
- Виховання інтересу до предмета, акуратності.
Обладнання: картки для гри, для самостійної роботи.
Хід уроку
1. Повідомлення теми і цілей уроку
2. Усні вправи. Гра «Дивись, не зівай, швидко вважай»
Учні діляться на дві команди. Учасники команд приколюють на груди номери від 0 до 9. У першої команди номери синього кольору (з розряду одиниць). У другої команди номери цифр зеленого кольору (з розряду десятих). У дошки стоять два стільці. Кожен з гравців вважає і думає, чи входить його число у відповідь чи ні. «Одиниці» сідають на свій стілець, «десяті» - на свій.
Якщо відповідь правильна і члени команд сіли одночасно, то їм присуджується по 1 балу. Якщо одна з команд виконала завдання пізніше, то вона не отримує балів. Запам'ятати на слух важко, тому приклади автор писала на табличках і показувала дітям.
Приклади: 1) 4,7 +2,9; 2) 6,3 +3,5; 3) 8,5 + 0,8; 4) 2,3 + 0,9; 5) 7,4 +2, 3; 6) 4,2 + 3,4;
7) 1,3 + 0,4; 8) 1,8 + 3,5; 9) 3,4 + 1,7; 10) 5,6 + 3,9.
3. Робота за темою уроку
3.1. № 1246 (біля дошки)
3.2. № 1248 (самостійно)
3.3. № 1249 (на оцінку біля дошки)
3.4. № 1267 (на 4 варіанти)
4. Самостійна робота
5. Домашнє завдання: № 1270 № 1273 (в, г) № 1272 (а, б).
6. Підсумок уроку (рефлексія)
Самоаналіз
Повідомлені тема і мети уроку. Час на уроці розподілено. Усні вправи проведені у формі гри «Дивись, не зівай, швидко вважай». Це завдання зацікавило всіх дітей без винятку. Під час гри діти активно вирішували приклади, щоб якомога швидше прибігти на свій стілець. Більшість учнів прийшли до правильної відповіді, але деякі не могли довго порахувати. Гра носить пізнавальний характер, тому що під час гри діти прагнули бути першими, їм було цікаво. Дана гра налаштувала дітей на роботу. На уроці були використані різні види перевірки, форми організації роботи учнів. Учні працювали активно, тому поставлені цілі реалізовані. План був виконаний. Підсумок уроку підведений.
Конспект уроку на тему «Наближені значення чисел. Округлення чисел »
Мета уроку: - розвиток пізнавального інтересу учнів
шляхом використання дидактичних ігор на уроці;
- Формування вміння виконувати арифметичні дії
з десятковими дробами;
- Формування вміння працювати в парах і мікрогрупах;
- Виховання інтересу до предмета.
Обладнання: картки
Хід уроку
1.Устная робота.
Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож. Шлях наш лежить у середньовічний місто на лицарський турнір.
Перед далекою дорогою необхідно підкріпитися. А так як ми відправимося в математичний місто на математичний лицарський турнір, то нам необхідно підкріпитися знаннями.
Повторення теорії по пунктах 30-32 підручника.
Питання: 1). Які звичайні дроби можна записати у вигляді десяткових дробів?
2). Як визначити кількість цифр після коми в десятковому записі
дроби?
3). Назвіть перші 4 розряду після коми в десяткових дробах.
4). Сформулюйте правило додавання (віднімання) десяткових дробів.
5). Сформулюйте правило порівняння десяткових дробів.
Добре, молодці! Ну, а тепер можна і в дорогу!
2.Игра: «Лицарський турнір».
1). Потрапити в середньовічне місто непросто. Щоб подолати часовий простір, необхідно пройти через математичний лабіринт.
Час на проходження лабіринту у вас обмежений; перші три людини, які пройшли лабіринт будуть трьома лицарями-учасниками лицарського турніру, всі інші - це їхня команда.
Учням пропонується завдання «Математичний лабіринт»
Математичний лабіринт.
Вхід в лабіринт: завдання № 1
Вихід з лабіринту: відповідь збігається з номером завдання.
№ 1. Виконайте дії: 8,65 - 5,7 + 1,05
№ 2. Розв'яжіть рівняння: (x + 1,7) - 3,3 = 0,4
№ 3. Завдання:
Відстань між містами 120 км. З міст назустріч один одному одночасно виїхали два велосипедисти зі швидкістю 13,6 км / год та 10,4 км / год відповідно. Через скільки годин вони зустрінуться?
№ 4. Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо АВ = 0,4 м, ПС більш АВ на 0,65 м, але менше АС на 0,5 м.
№ 5. Обчисліть: (24,67 + 15,33): (88,9 - 68,9)
(Примітка: Ключ до лабіринту: № 1 № 4 № 3 № 5 № 2).
2). Лицарський турнір: «Хто швидше?». Математична естафета.
Бланк із завданням отримують учні, що сидять за першою партою. Кожен вирішує одне завдання і передає назад. Учні, що сидять за останньою партою, називають остаточну відповідь.
1 варіант.
2,7
+ 2,8 + 4,9 + 2,4: 2
2 варіант.
3,8
+ 1,8 12 + 1,3 - 5,3
3) .2. Лицарський турнір: «Хто далі?».
Лицарі - учасники змагання зі стрільби з лука. Спочатку за допомогою жеребкування визначаємо номер лука. Далі треба знайти значення виразу, відповідного даним номером. Отримана відповідь буде визначати дальність польоту стріли кожного учасника. Відзначивши положення стріли на числовому промені, визначте, хто переміг!
Кожна парта отримує бланк з відповідним завданням. На дошці (або за допомогою кодоскопа) зображений числової промінь, на якому кольоровими магнітами перший виконали завдання відзначають отримані числа.
Бланк із завданням:
II лицарський турнір: «Хто далі? ».
1). Методом жеребкування визначте номер свого лука із стрілою.
2). Знайдіть значення виразу відповідного вказаним номером.
3). Отримана відповідь визначає дальність польоту стріли кожного
учасника.
4). Відзначивши положення стріли на координатному промені, визначте, хто переміг.
№ 1. (6.42 + 4,9) + (17,26 - 16,08)
№ 2. 2 + (2,82 + 4,36) - (0,67 + 3,41)
№ 3. (25,9 - 6,2) - (19,374 + 4,626): 3
№ 4. (42,75 - 37,26) + (17,32 - 12,31) +
№ 5. 3 - (6,03 + 4,27) - (3,7 + 1,2) -
4). 3. лицарський турнір: «Найбільш гостре».
Розшифруй слово. Що воно означає?
Учні отримують бланк із завданням, на якому зашифровано два слова (1 і 2 варіанти).
Відповіді: Міцар і Алькор - зірки в сузір'ї Великої Ведмедиці.
За допомогою кодоскопа розглянути зображення Великої ведмедиці і розташування зазначених зірок.
Бланк із завданням:
III лицарський турнір: «Найбільш гостре!».
1 варіант.
Розшифруйте слово! Що воно означає?

Ц 12,1 - (х + 5.8) = 1,7

Р (у - 3,7) - 1,8 = 4,7
М (2,9 + х) - 3,5 = 4,5
И14, 08 - (52,3 - х) = 1,003
А 6,793 х + 0,007 х + х = 7042
5,1
39,223
4,6
1006
10,2
2 варіант.
Розшифруй слово! Що воно означає?

Р (у - 3,7) - 1,8 = 4,7

Ь 13,2 - (5,7 + х) = 3,9
Про (39,4 - х) + 2,004 = 27,03
А 6,793 х + 0,007 х + х = 7042
До 3,97 х + 20, 4 х + 0,63 х = 5050
Л (52,3 - х) - 4,08 = 17,3
1006
30,92
3,6
202
14,374
10,2
4 .. Підсумок уроку.
Ну, ось і закінчився лицарський турнір. Переможець -
У ході нашої гри ми повторили додавання і віднімання десяткових дробів, рішення рівнянь, побудова точки на числовому промені.
Час повертатися додому із середньовіччя. Але щоб повернутися, потрібно розгадати анаграми:
ТАМЕЛЬНАЗЕН (знаменник)
ІЛЕТСІЧЛЬ (чисельник)
ІНОЖЕЛЕС (додавання)
ІВЕТИЧАНІ (віднімання)
ОДАНОТІКАР (координата)
БОРЬД (дріб)
Молодці!
5. Домашнє завдання (підготуватися до контрольної роботи).

Самоаналіз
Урок-гра «Лицарський турнір» починається з усною роботи, де йде пояснення правил гри. Чітко були сформовані тема, цілі і тип уроку. Усі учні були добре підготовлені до уроку, легко включалися в роботу. На уроці використовувалася наочність, кодоскоп. Час було розподілено раціонально. Усі учні були залучені до роботи. За допомогою ігор у дітей автор розвивала увагу, пам'ять, інтерес до математики через використання різних видів завдань. Чергувалися письмові види діяльності з усними. За рахунок зміни видів діяльності забезпечувалася висока працездатність учнів на уроці. Урок був емоційний і спокійно завершений.
Таким чином, застосування дидактичних ігор на уроках допомагає домогтися того, щоб кожен учень працював активно і захоплено, використовуючи гру як відправну точку для виникнення і розвитку допитливості, глибокого пізнавального інтересу. Підібрані ігри сприяють розвитку в учнів пам'яті, уваги, спостережливості, інтересу. У цих іграх важливим стимулом є елемент змагання, так як у змаганнях виявляються активність учня і воля до перемоги. Дидактичні ігри добре поєднувалися з серйозним навчанням.
2.2. Дослідно-експериментальна робота. Аналіз її результатів
Для підтвердження гіпотези і виконання поставлених завдань була проведена експериментальна робота, яка проходила в три етапи:
1) Констатуючий експеримент.
2) Формуючий експеримент
3) Контрольний експеримент.
Мета дослідження: переконатися в ефективності використання різних видів дидактичних ігор для розвитку пізнавального інтересу на уроках математики.
Дослідження проходило на базі Опачевской школи Ордінського району. Були взяті два класи: 5а - експериментальний і 5б - контрольний.
У 5а класі навчаються 24 людини: 11 хлопчиків і 13 дівчаток. Клас займається за підручником Виленкина Н. Я. Математика 5 клас.
У 5б класі вчаться 18 осіб: 10 хлопчиків і 8 дівчаток. Клас також займається за підручником Виленкина Н.Я. Математика 5 клас.
1. Констатуючий експеримент.
Мета: виявити, на скільки діти активні і зацікавлені на уроках математики на вихідному етапі експерименту.
1.1. Анкетування експериментального класу
Учням було запропоновано наступна анкета:
Прізвище, ім'я
1) який предмет у школі тобі найбільше подобається?
2) Ти швидше вирішуєш усно або письмово?
3) Чи подобається тобі, коли на уроці математики проводять ігри?
4) Тобі більше подобається виконувати завдання з російської мови, літератури або з математики?
5) На який би урок ти запізнився? (Російська, математика, література)
Основна увага при аналізі анкет учнів приділялася 1 і 5 питань, 3 та 4, 2 питання доповнювали відповідь. Проаналізувавши протокол, були виявлені наступні результати. [См.Приложение 2]

При відповіді на перше питання не всім учням подобаються уроки математики. 58% учнів найбільше подобається математика, 9% - З, ще 9% подобається технологія, 12% подобається історія і також 12% подобається російська мова. Таким чином, не всім учням легко займатися математикою.

Результати другого питання були наступними: 71% учнів швидше вирішують усно, ніж письмово; 29% учнів швидше вирішують письмово, ніж усно.

Відповіді на третє питання були такими: 90% учнів подобається, коли з ними проводять ігри, 10% - не подобається, коли з ними проводять ігри.

Результати четвертого питання були такими: 50% учнів більше всього подобається виконувати завдання з математики, 29%-подобається виконувати завдання з російської мови, 21% - подобається виконувати завдання з літератури. Можна сказати, що половина учнів цього класу не зацікавлена ​​в математиці.

Відповіді п'ятого питання: 33% із них - прогуляли б математику, 46% - російську мову, 21% - прогуляли б літературу.

Таким чином, у 33% учнів експериментального класу висока зацікавленість в математиці. Учням подобаються уроки математики, вони активні на уроці, їм подобається виконувати різні завдання з математики, ніколи б не пропустили урок математики.

25% учнів експериментального класу має середній рівень зацікавленості в математиці. На уроках учні активні, але вимагають систематичних спонукань вчителя. При розборі складних питань вдаються до допомоги вчителя. Самостійне виконання залежить від ситуації, наявності спонукання вчителем або товаришем. Труднощі долають за допомогою інших.

У 42% учнів експериментального класу низький рівень зацікавленості в математиці. Учням не подобаються уроки математики, спостерігається познавательн6я інертність. Не прагнуть розібратися у важких питаннях. Уявна самостійність дій (списування з дошки, у сусіда по парті), часті відволікання. Повна бездіяльність при труднощі, відсутність інтересу до математики.

1.2. Анкетування контрольного класу.

Учням було запропоновано аналогічна анкета. Проаналізувавши протокол, були виявлені наступні результати. [Див додаток 3]

При відповіді на перше питання не всім учням подобаються уроки математики. 59% учнів більше всього подобається математика, 10% - З, ще 12% подобається технологія, 9% подобається історія і 10% подобається російська мова. Таким чином, не всім учням легко займатися математикою.

Результати другого питання були наступними: 70% учнів швидше вирішують усно, ніж письмово; 30% учнів швидше вирішують письмово, ніж усно.

Відповіді на третє питання були такими: 92% учнів подобається, коли з ними проводять ігри, 8% - не подобається, коли з ними проводять ігри.

Результати четвертого питання були такими: 48% учнів більше всього подобається виконувати завдання з математики, 31% - подобається виконувати завдання з російської мови, 21% - подобається виконувати завдання з літератури. Можна сказати, що половина учнів цього класу не зацікавлена ​​в математиці.

Відповіді п'ятого питання: 35% із них - прогуляли б математику, 45% - російську мову, 20% - прогуляли б літературу.

Таким чином, у 34% учнів контрольного класу висока зацікавленість до математики. Учням подобаються уроки математики, вони активні на уроці, їм подобається виконувати різні завдання з математики, вони ніколи б не пропустили урок математики.

28% учнів контрольного класу має середній рівень зацікавленості в математиці. На уроках учні активні, але вимагають систематичних спонукань вчителя. При розборі складних питань вдаються до допомоги вчителя. Самостійне виконання залежить від ситуації, наявності спонукання вчителем або товаришем. Труднощі долають за допомогою інших.

У 38% учнів контрольного класу низький рівень зацікавленості до математики. Учням не подобаються уроки математики, спостерігається познавательн6я інертність. Не прагнуть розібратися у важких питаннях. Уявна самостійність дій (списування з дошки, у сусіда по парті), часті відволікання. Повна бездіяльність при труднощі, відсутність інтересу до математики.

Таким чином, на розвиток пізнавального інтересу впливає віковий аспект, оскільки придбані знання сприяють перекладу інтересу на більш високий рівень. Слід особливо підкреслити і те, що індивідуальне своєрідність пізнавального інтересу надзвичайно велике. Учні одного і того ж класу можуть перебувати на самих різних, навіть протилежних рівнях зацікавленості уроками математики, що видно з діаграми.

1.3. Анкетування Глушкової Тетяни Анатоліївни і Муртазін Ельзіри Генріхівна - вчителів математики 5а та 5б класів.
Мета: виявити, як ведеться вчителями робота щодо застосування дидактичних ігор на уроках математики.
Вчителям була запропонована наступна анкета:
1) Чи проводите ви гри на уроках?
2) Якщо так, то, як часто (відповідь підкреслити)
а - на кожному уроці
б - 3-4 рази на місяць
в - якщо залишається зайвий час
3) На якому етапі уроку проводяться вами дидактичні ігри? (Відповідь підкреслити)
а - при усному рахунку
б - при підготовці до вивчення нового матеріалу
в - при ознайомленні з новим матеріалом і при закріпленні
г - при контролі знань, умінь і навичок
4) Що таке, на вашу думку, пізнавальний інтерес до предмету?
5) У чому полягає завдання вчителя у підвищенні інтересу в учнів до уроків математики?

Глушкова Тетяна Анатоліївна
Муртазіна Ельзіра Генріхівна
1 питання
Так
Так
2 питання
Якщо залишається час на уроці
Якщо залишається час
3 питання
При усному рахунку, при перевірці знань, умінь і навичок
При усному рахунку
4 питання
Пізнавальний інтерес спонукає до оволодіння знаннями, змушує учнів працювати, долаючи труднощі та перешкоди
Пізнавальний інтерес - це поняття, суть якого полягає у прагненні учнів до оволодіння знаннями
5 питання
Завдання вчителя полягає в ефективному використанні на уроках різних цікавих моментів, у спонуканні дітей до вивчення математики.
Використовувати на уроках, ігрові моменти, цікаві завдання з метою підвищення інтересу.
Аналіз анкет показав, що вчителі використовують на уроках математики гри, проте ігри проводяться не систематично через брак часу. В основному вчителі використовують гри при усному рахунку і при перевірці й оцінці знань, умінь і навичок. На думку вчителів, пізнавальний інтерес - це поняття, суть якого полягає у спонуканні до оволодіння знаннями, у прагненні учнів працювати, долаючи труднощі та перешкоди. Завдання вчителя полягає в ефективному використанні на уроках математики ігор, ігрових моментів, в підборі до уроку цікавих завдань з метою підвищення інтересу до уроку.
1.4 Спостереження за роботою учнів на уроці математики
Мета: провести спостереження і з'ясувати, на скільки діти експериментального і контрольного класів активні на уроках математики.
Критеріями було: активна робота, частота правильних відповідей, швидкість реакції, прагнення досягти позитивних результатів.
У графу «активний» заносилися ті учні, які активно працювали протягом всього уроку, давали швидкі і правильні відповіді,
У графу «середньо активні» заносилися ті учні, які працювали тільки над тими завданнями, які для них були легше і цікавіше, піднімали рідше руку, щоб відповісти, давали невірні відповіді.
У графу «пасивний» заносилися ті учні, які постійно відволікалися, не піднімали руку, щоб відповісти, невірно відповідали на запитання.
Дані спостереження занесені до протоколу, в результаті якого отримано таке. [Див додаток 4]

Таким чином, в дослідженні брало участь 24 людини, в результаті якого з'ясувалося, що більша частина класу, а саме 49% не виявляють інтересу до уроків математики, 30% виявляють частковий інтерес у різних видах діяльності і лише 21% активно беруть участь в роботі на уроках математики
Подібне спостереження проводилося і в контрольному класі. Дані спостереження занесені до протоколу, в результаті якого отримано таке. [Див додаток 4]

У дослідженні брали участь 18 чоловік. Результати спостереження за даними контрольного класу: 44% не виявляють активність на уроці математики, 33% частково активні на уроці і лише 23% активно працюють на уроці математики.
Проаналізувавши дані результати обох класів, занесли їх до порівняльної таблиці.
Активні
Може бути активні
Пасивні
Експериментальний
21%
30%
49%
Кількість осіб
5
7
12
Контрольний
23%
33%
44%
Кількість осіб
4
6
8
Порівняльна таблиця 5а та 5б класів за даними спостереження

На підставі анкетування і спостереження учнів, можна зробити висновок, що інтерес у дітей експериментального і контрольного класів на уроках математики не високий.
1.5. Перевірочна робота з теми «Звичайні дроби».
Мета: визначити рівень обчислювальних умінь і навичок після вивчення теми «Звичайні дроби».
Учням 5а та 5б була запропонована наступна контрольна робота, розроблена експериментатором:
1.Найдіте значення виразу
а) + - ; Б) 8 - (3 + 2 ); В) (8 - 7 ) + 3
2. У гаражі 45 автомобілів. З них - Легкові. Скільки легкових автомобілів в гаражі?
3. Виконайте дії:
а) 5 - 1 ; Б) 3 + 1 ; В) 5 + 5 .
4. Розв'яжіть рівняння: а) 3 - Х = 1 ; Б) (у - 8 ) + 1 .
5. Яке число треба поділити на 8, щоб приватне дорівнювало 5 ?
Критерії оцінки перевірки робіт: За кожну правильну вирішена завдання дається 1 бал:
5 балів - «5» відмінно
4 бали - «4» добре
3 бали - «3» задовільно
2 бали - «2» незадовільно.
Проаналізувавши протоколи перевірочної роботи експериментального і контрольного класів, отримані наступні результати. [Див додаток 6,7]
Порівняльна таблиця аналізу перевірочної роботи в експериментальному і контрольному класах.
Оцінки
5
4
3
2
Експериментальний
3человека
10человек
9 людей
3 людини
13%
41%
38%
8%
Контрольний
5 людей
8 людей
4 людини
1 людина
28%
44%
22%
6%

Таким чином, в результаті порівняння отриманих даних перевірочної роботи, виявлено, що контрольний клас перебуває на більш високому рівні сформованості обчислювальних умінь і навичок, ніж експериментальний клас.
Висновок: Констатуючий експеримент показав, що:
-5а і 5б працюють за однаковою традиційною програмою;
-Класи приблизно рівні за віковими показниками;
-Інтерес у класів на уроках математики не високий;
-Рівні сформованості обчислювальних умінь і навичок різні (експериментальний клас відстає від контрольного класу).
На цій основі зроблено наступний висновок: що необхідна корекційна робота, спрямована на розвиток рівня пізнавального інтересу до математики, а також рівня засвоєння знань, умінь і навичок обчислень за допомогою проведення роботи з дидактичними іграми в різних їх видах і на різних етапах уроку.
5а - експериментальний клас, де будемо проводити формуючий експеримент, 5б - контрольний клас.
2. формуючий експеримент.
Мета: підвищення рівня пізнавального інтересу до уроків математики.
Завдання: - підібрати різні види дидактичних ігор;
- Сприяти підвищенню пізнавального інтересу до уроку математики;
- Провести дані види дидактичних ігор в експериментальному класі.
На основі раніше перерахованих особливостей даного класу, з урахуванням змісту курсу математики і вікових особливостей учнів, були взяті різні види дидактичних ігор на різних етапах уроку.
Мета дидактичних ігор: активізувати увагу дітей на уроках математики, зробити процес навчання більш цікавим, розвивати з допомогою них пізнавальний інтерес до уроку математики. Завдання в цікавій формі більш доступні і привабливі для дітей. Учні непомітно для себе виконують більше число арифметичних дій, вправляються в усних обчисленнях.
Дидактичні ігри проводилися частіше всього на початку уроку, щоб привернути увагу дітей і підготувати їх до засвоєння наступного матеріалу, або в кінці уроку, підбиваючи підсумок нового матеріалу, а також грі був присвячений цілий урок. Використовувалася безоціночне система знань, заохочувалися швидкість і правільность.Проведенние ігри представлені в 2.1. Розробка конспектів уроків з використанням дидактичних ігор, їх проведення та аналіз.
Висновок: Проведені види дидактичних ігор викликали інтерес у дітей - вони більш активно працювали на уроках, з готовністю виконували завдання вчителя, прагнули прийти до правильного результату. У процесі гри в дітей вироблялася звичка зосереджуватися, мислити самостійно, розвивалося увагу дітей, прагнення до знань. Захопившись, діти не помічали, що навчаються, пізнають, запам'ятовують нове, орієнтуються в незвичайних ситуаціях, розвивають фантазію. Дидактичні ігри дуже добре уживаються з «серйозним» вченням. Включення в урок дидактичних ігор та ігрових моментів робило процес навчання цікавим і цікавим, створювало у дітей бадьорий робочий настрій, полегшувало подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Проводячи дидактичні ігри, особливий інтерес викликали у дітей вправи у цікавій формі.
3. Контрольний експеримент.
В якості контрольного експерименту автор використовувала спостереження і контрольну роботу за темою «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів ».
Мета контрольного експерименту полягала у виявленні наявності або відсутності розвитку пізнавального інтересу до уроків математики, а так само виявлення того, як це відбилося на рівні засвоєння знань, умінь і навичок.
3.1. Спостереження за роботою учнів на уроці математики
Мета: провести спостереження і з'ясувати, на скільки діти експериментального класу активні на уроках математики, ніж діти контрольного класу.
Критеріями було: активна робота, частота правильних відповідей, швидкість реакції, прагнення досягти позитивних результатів.
У графу «активний» заносилися ті учні, які активно працювали протягом всього уроку, давали швидкі і правильні відповіді,
У графу «середньо активні» заносилися ті учні, які працювали тільки над тими завданнями, які для них були легше і цікавіше, піднімали рідше руку, щоб відповісти, давали невірні відповіді.
У графу «пасивний» заносилися ті учні, які постійно відволікалися, не піднімали руку, щоб відповісти, невірно відповідали на запитання.
Дані про результати спостереження занесені в таблицю. [Див додаток 8]

Таким чином, в дослідженні брало участь 24 людини, в результаті якого з'ясувалося, що 30% учнів активні на уроках математики, 47% середньо активні і лише 23% пасивні на уроках математики.
Подібне спостереження проводилося і в контрольному класі. Дані про результати спостереження занесені в таблицю. [Див додаток 9]

У дослідженні брали участь 18 чоловік. Результати спостереження за даними контрольного класу: 40% не виявляють активність на уроці математики, 38% частково активні на уроці і лише 22% активно працюють на уроці математики.
Проаналізувавши дані результати обох класів, занесли їх до порівняльної таблиці.
Активні
Може бути активні
Пасивні
Експериментальний
30%
47%
23%
Кількість осіб
8
11
5
Контрольний
22%
38%
40%
Кількість осіб
4
6
8

Як видно на діаграмі, учні 5а класу після проведеного експерименту стали більш цікавитися уроками математики, це обумовлено тим, що проводилася робота на розвиток пізнавального інтересу за допомогою дидактичних ігор.
3.2. Контрольна робота по темі «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів »
Мета: визначити рівень сформованості обчислювальних умінь і навичок після вивчення теми «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів »з використанням на уроках дидактичних ігор.
Учням 5а та 5б була запропонована наступна контрольна робота, розроблена експериментатором:
1. Порівняйте числа: а) 7,189 і 7,2; б) 0,34 і 0,3377; в) 4,2 і 4,196.
2. Виконайте дії: а) 61,35 - 49,561 - (2,69 + 4,01)
б) 1000 - (0,72 + 81 - 3,968).
3. Швидкість теплохода за течією річки 42,8 км / ч. Швидкість течії 2,8 км / ч. Знайдіть власну швидкість теплохода і його швидкість проти течії.
4. Округліть числа: а) до сотих: 3,062; 4,137; 6,455;
б) до десятих: 5,86; 14,25; 30,22
в) до одиниць: 247,57 і 376, 37.
Критерії оцінки перевірки робіт: За кожну правильну вирішена завдання дається 1 бал:
4 бали - «5» відмінно
3 бали - «4» добре
2 бали - «3» задовільно
1 бал - «2» незадовільно.
Дані за підсумками контрольної роботи зафіксовані в таблицю. [Див додаток 10,11]
Порівняльна таблиця аналізу контрольної роботи в експериментальному і контрольному класах.
Оцінки
5
4
3
2
Експериментальний
7 осіб
10 людей
5 людей
2 людини
30%
42%
21%
7%
Контрольний
5 людей
9 людей
3 людини
1 людина
28%
45%
21%
6%

Таким чином, було виявлено, що обчислювальні навички сформовані краще у дітей експериментального класу. Помітно розвиток пізнавального інтересу до уроку математики, в порівнянні з іншим класом. У цьому допомогли дидактичні ігри.
Отже, дидактичні ігри допомогли в розвитку пізнавального інтересу, довели свою ефективність - діти стали активніше і зацікавленими займатися на уроках математики. Діти, які були пасивні на уроках, тепер із задоволенням долучилися до роботи, активніше йшли на контакт з учителем. Учні змагалися один з одним у кмітливості і швидкості ума. Використовуючи дидактичні ігри, вчителю легше працювати з відстаючими дітьми (здійснюється індивідуальний підхід) - в ігровій обстановці дитина не боїться відповідати, навіть якщо не знає правильної відповіді.
Гра стимулює розумову діяльність учнів, розвиває увагу і пізнавальний інтерес до предмета. Гра - один із прийомів подолання пасивності учнів. Гра виховує у школярів дисциплінованість, відповідальність і колективізм.

Висновок

У даній роботі розглянуто особливий вид ігор - дидактичні ігри, особлива форма занять - ігрова форма. З викладеного вище можна зробити висновок, що дидактична гра відрізняється від звичайної гри тим, що участь в ній обов'язково для всіх учнів. Її правила, зміст, методика проведення розроблені так, що для деяких учнів, котрі не відчувають інтересу до математики, дидактичні ігри можуть послужити відправною точкою у виникненні пізнавального інтересу. Основним у дидактичній грі на уроках математики є навчання математики. Ігрові ситуації лише активізують діяльність учнів, роблять сприйняття більш активним, емоційним, творчим. Тому використання дидактичних ігор дає найбільший ефект у класах, де переважають учні зі зниженим інтересом до предмету, для яких математика здається нудною і сухий наукою. Створення ігрових ситуацій на уроках математики підвищує інтерес до математики, вносить різноманітність і емоційне забарвлення у навчальну роботу, знімає втому, розвиває увагу, кмітливість, почуття змагання, взаємодопомога. Автором вивчено 25 джерел навчально-методичної літератури, підібрано 12 ігор за темою «Складання і віднімання десяткових дробів» у 5 класі і проаналізовано 12 конспектів по даній темі. Вивчивши більш докладно і глибоко питання, пов'язані з використанням дидактичних ігор на уроках, поставлені цілі і задачі вирішені. Гіпотеза дала позитивний результат.
Використання дидактичних ігор на різних етапах вивчення математичного матеріалу є ефективним засобом активізації навчальної діяльності школярів, позитивно впливає на підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, розвиток розумової діяльності. Дана робота може стати методичним посібником для студентів КПУ, як при підготовці доповідей, повідомлень на цю тему, так і при проведенні пробних уроків математик

Література
1.Автайнікова, А.К. Деякі форми організації усного рахунку / / Математика в школі. - 2001 .- № 3 .- 123с.
2.Ананьев, Б.Г. Пізнавальні потреби та інтереси. - Л., 2002.-243с.
3.Бабкіна, Н.В. Використання ігор і вправ у навчальному процесі / / Початкова школа. - 1988 .- № 4.-56с.
4.Бондаренко, А.К., Матусін А.І. Виховання в грі. - М.: Просвещение, 1983 .- 192с.
5.Бряшіна, Н. Математичний брейн-ринг / / Математіка.-2003 .- № 27.-31с.
6.Газман, О.С., Харитонова Н.Є. До школи з грою. - М.: Просвещение, 1991 .- 96с.
7.Данілов, І.К. Про ігрових моментах на уроках математики / / Математика в школі. - 2005 .- № 1 .- 98с.
8. Демченкове, Н., Моїсеєва Є. Формування пізнавального інтересу в учнів / / Математика. -2004 .- № 19. - 30с.
9. Зимовий, О.В. Елементи гри на уроках / / Математика в школі. - 2004 .- № 6 .- 87с.
10. Коваленко, В.Г. Дидактичні ігри на уроках математики. - М.: Просвещение, 1990. - 95С.
11. Коконів, А.Я. Усні заняття з математики 5-9 класи: Посібник для вчителів. - М.: Видавничий дім «Генжер», 1998 .- 80с.
12. Кордемский, Б.А. Математична кмітливість. - М.: Просвещение, 1981 .- 575с.
13. Кордемский, Б.А. Захопити школярів математикою .- М., 1981 .- 371с.
14. Крутецкий, В.А. Психологія: Підручник для учнів педагогічних училищ .- М.: Просвещение, 2000 .- 345с.
15. Мінаєва, С.С. Обчислення на уроках і позакласних заняттях з математики: Посібник для вчителя .- М.: Просвещение, 1983 .- 128с.
16. Минскин, Є.М. Від гри до занять. - М.: Просвещение, 1982 .- 192с.
17. Ожегов, С.І., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови. - 4-е вид., Доповнене. М., 1997. - 876с.
18. Ситников, Т.В. Прийоми активізації учнів у 5-6 класах / / Математика в школі. - 2003. - № 2 .- 32с.
19. Співановская, А.С. Гра - це серйозно. - М.: Педагогіка, 1981 .- 123с.
20. Стеблина, Б. Ігрові форми занять 5-6 класи / / Математика. - 2001 .- № 23 .- 32с.
21. Фінько, З. Ігрові уроки 5-6 класи / / Математика. - 2001. - № 23. - 34с.
22. Шмаков, С.А. Ігри учнів - феномен культури. - М.: Нова школа, 1994. - 240с.
23. Шмаков, С.А. Культура - дозвілля - дитина. - М.: Просвещение, 1994. - 381с.
24. Щукіна, Г.І. Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. - М.: Просвещение, 1980. - 156с.
25. Шукіна, Г.І. Актуальні питання формування інтересу в навчанні: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. - М.: Просвещение, 1980. - 245с.

Додаток 1

Рівні розвитку пізнавального інтересу

Високий

Середній

Низький

Висока пізнавальна мимовільна активність
Пізнавальна активність, що вимагає систематичних спонукань вчителя
Пізнавальна інертність
Інтерес до сутності явищ і процесів, до їх взаємозв'язкам і закономірностям. Прагнення розібратися у важких питаннях.
Інтерес до накопичення інформації, в основі якої лежать факти, опис. Розуміння сутності пізнання тільки за допомогою вчителя
Епізодичний інтерес до ефектним цікавим сторонам явищ при відсутності інтересу до їх сутності.
Інтенсивно, з захопленням протікає процес самостійної діяльності.
Залежність процесу самостійної діяльності від ситуації, наявності спонукань.
Уявна самостійність дій (списування з дошки, у сусіда по парті), часті відволікання.
Прагнення до подолання труднощів.
Подолання труднощів з допомогою інших, очікування допомоги.
Повна бездіяльність при ускладненнях.
Посвячення вільного часу предмету інтересу.
Епізодичні заняття предметом інтересу.
Відсутність схильності до якого-небудь виду діяльності

Додаток 2
Протокол анкетування експериментального класу
Прізвище, Ім'я
1 питання
2 питання
3 питання
4 питання
5 питання
Батракова Оля
Математика
Усно
Так
Математики
Література
Батуева Олеся
Ізо
Усно
Так
Літературі
Математика
Ворошніна Ганна
Історія
Усно
Так
Літературі
Математика
Горбунов Володимир
Російський
Усно
Ні
Російському
літературу
Гришин Ярослав
Математика
Письмово
Так
Математики
Російський
Єловських Надія
Історія
Усно
Так
Математики
Російський
Зотов Дмитро
Математика
Письмово
Так
Російському
Російський
Зикова Ксенія
Математика
Усно
Так
Літературі
російська
Ігошева Наташа
Математика
Усно
Так
Російському
Математика
Кольб Христина
Математика
Усно
Так
Математики
Російський
Кузовлева Ксенія
Технологія
Письмово
Ні
Математики
Література
Кутергін Владислав
Математика
Усно
Так
Математики
Російський
Летовальцев Олексій
Математика
Письмово
Так
Математики
Російський
Піскунов Дмитро
Математика
Усно
Так
Літературі
Математика
Пічугіна Люба
Російський
Усно
Ні
Російському
Література
Пономарьова Ірина
Ізо
Письмово
Ні
Літературі
Російський
Путілов Олександр
Математика
Усно
Так
Математики
Математика
Путілов Валера
Математика
Усно
Так
Математики
Російський
Путилова Наташа
Російський
Письмово
Ні
Російському
математика
Пятуніна Віка
Математика
Усно
Так
Математики
Російський
Сичова Надя
Математика
Письмово
Так
Російському
Математика
Феденьов Слава
Технологія
Усно
Так
Російському
Російський
Шолом Володимир
Історія
Усно
Так
Математики
Математика
Якушев Дмитро
Математика
Усно
Так
Математики
Література

Додаток 3
Протокол анкетування контрольного класу
Прізвище Ім'я
1 питання
2 питання
3вопрос
4 питання
5 питання
Бєлєв Іван
Математика
Усно
Так
Математики
Російський
Бєлєв Петро
Ізо
Усно
Так
Російському
Математика
Дьяконова Ольга
Технологія
Усно
Так
Літературі
Математика
Зотов Кирило
Математика
Письмово
Так
Математики
Російський
Игошев Артем
Історія
Усно
Ні
Російському
Математика
Котомцева Лена
Ізо
Усно
Так
Літературі
Російський
Мазуренко Жанна
Російський
Усно
Так
Російському
Література
Миргород Поліна
Математика
Письмово
Так
Математики
Література
МорозовАлександр
Російський
Письмово
Так
Російському
Математика
Некрасова Олена
Математика
Усно
Так
Математики
Російський
Пічугін Денис
Математика
Усно
Так
Математики
Російський
Подшівалов Кирило
Математика
Усно
Так
Математики
Література
Путилова Даша
Технологія
Письмово
Так
Російському
Математика
Путілов Микола
Математика
Усно
Так
Математики
Література
Самойлова Олена
Математика
Усно
Так
Літературі
Російський
Сарапульцев Антон
Математика
Усно
Так
Математики
Російський
Царегородцев Іван
Технологія
Усно
Так
Літературі
Математика
Чуракова Інна
Математика
Письмово
Так
Математики
Російський

Додаток 4
Протокол спостереження експериментального класу
Прізвище
Устнийсчет
Вивчення нового матеріалу
Закріплення вивченого матеріалу
Батракова
+
+
-
Може бути активна
Батуева
+
+
+
Активна
Ворошніна
+
+
+
Активна
Горбунов
-
-
-
Пасивний
Гришин
-
-
-
Пасивний
Єловських
+
+
-
Може бути активна
Зотов
-
-
-
Пасивний
Зикова
-
-
-
Пасивна
Ігошева
+
+
+
Активна
Кольб
+
-
-
Пасивна
Кузовлева
-
+
-
Пасивна
Кутергін
-
-
-
Пасивний
Летовальцев
+
+
+
Активніше
Піскунов
-
-
-
Пасивний
Пічугіна
+
-
-
Пасивна
Пономарьова
+
-
+
Може бути активна
Путілов А.
+
+
-
Може бути активний
Путілов В.
-
-
-
Пасивний
Путилова Н.
+
-
-
Пасивний
Пятуніна
-
+
+
Може бути активна
Сичова
+
-
+
Може бути активна
Феденьов
-
-
-
Пасивний
Шолом
+
-
+
Може бути активний
Якушев
+
+
+
Активний

Додаток 5
Протокол спостереження контрольного класу
Прізвище
Усний рахунок
Вивчення нового матеріалу
Закріплення вивченого матеріалу
Бєлєв І.
+
-
+
Може бути активний
Бєлєв П.
+
+
+
Активний
Дьяконова
+
+
+
Активна
Зотов К.
+
+
+
Активний
Игошев
-
-
-
Пасивний
Котомцева
+
+
-
Може бути активна
Мазуренко
+
-
+
Може бути активна
Миргород
-
+
-
Пасивна
Морозов
-
-
-
Пасивний
Некрасова
+
+
+
Активна
Пічугін
+
-
-
Пасивний
Подшівалов
+
-
+
Може бути активний
Путилова Д.
-
+
+
Може бути активна
Путілов Н.
+
-
-
Пасивний
Самойлова
-
-
-
Пасивний
Сарапульцев
-
-
-
Пасивний
Царегородцев
-
+
+
Може бути активний
Чуракова
-
-
-
Пасивна

Додаток 6
Протокол перевірочної роботи експериментального класу
Прізвище
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
Відмітка
Батракова
+
+
+
+
-
4
Батуева
+
+
+
+
+
5
Ворошніна
+
-
+
+
+
4
Горбунов
+
-
-
-
+
2
Гришин
+
-
-
-
-
2
Єловських
+
+
-
-
+
3
Зотов
-
+
-
-
-
2
Зикова
+
+
+
-
-
3
Ігошева
+
+
+
+
+
5
Кольб
+
-
+
+
-
3
Кузовлева
-
+
-
+
+
3
Кутергін
+
+
+
-
-
3
Летовальцев
+
+
+
-
+
4
Піскунов
+
+
+
-
-
3
Пічугіна
+
+
+
-
+
4
Пономарьова
+
-
+
+
+
4
Путілов А.
+
+
+
-
+
4
Путілов В.
+
+
-
-
+
3
Путилова Н.
+
-
-
+
+
3
Пятуніна
-
+
+
+
+
4
Сичова
+
-
+
+
+
4
Феденьов
+
+
+
-
-
3
Шолом
+
+
+
-
+
4
Якушев
+
+
+
+
-
4

Додаток 7
Протокол перевірочної роботи контрольного класу
Прізвище
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
Відмітка
Бєлєв І.
+
+
+
-
+
4
Бєлєв П.
+
+
+
+
+
5
Дьяконова
+
+
+
+
+
5
Зотов К.
+
+
+
+
+
5
Игошев
+
-
+
-
-
2
Котомцева
+
+
+
-
-
3
Мазуренко
+
+
-
-
+
3
Миргород
+
+
-
+
-
3
Морозов
+
+
+
+
-
4
Некрасова
+
+
+
+
+
5
Пічугін
+
+
-
-
+
3
Подшивалов
+
+
+
+
-
4
Путилова Д.
+
+
+
-
+
4
Путілов Н.
+
+
-
+
+
4
Самойлова
+
-
+
+
+
4
Сарапульцев
+
+
-
+
+
4
Царегородцев
+
+
+
+
+
5
Чуракова
+
+
+
-
+
4

Додаток 8
Протокол контрольного спостереження експериментального класу
Прізвище
Устнийсчет
Вивчення нового матеріалу
Закріплення вивченого матеріалу
Батракова
+
+
+
Активна
Батуева
+
+
+
Активна
Ворошніна
+
+
+
Активна
Горбунов
+
+
Може бути активний
Гришин
-
-
-
Пасивний
Єловських
+
+
+
Активна
Зотов
+
-
+
Може бути активний
Зикова
-
+
+
Може бути активна
Ігошева
+
+
+
Активна
Кольб
+
+
-
Може бути активна
Кузовлева
+
+
-
Може бути активна
Кутергін
-
-
-
Пасивний
Летовальцев
+
+
+
Активніше
Піскунов
+
+
-
Може бути активний
Пічугіна
+
-
+
Може бути активна
Пономарьова
+
-
+
Може бути активна
Путілов А.
+
+
+
Активний
Путілов В.
-
-
-
Пасивний
Путилова Н.
+
-
-
Пасивний
Пятуніна
-
+
+
Може бути активна
Сичова
+
-
+
Може бути активна
Феденьов
-
-
-
Пасивний
Шолом
+
-
+
Може бути активний
Якушев
+
+
+
Активний

Додаток 9
Протокол контрольного спостереження контрольного класу
Прізвище
Усний рахунок
Вивчення нового матеріалу
Закріплення вивченого матеріалу
Бєлєв І.
+
-
+
Може бути активний
Бєлєв П.
+
+
+
Активний
Дьяконова
+
+
+
Активна
Зотов К.
+
+
+
Активний
Игошев
-
-
-
Пасивний
Котомцева
+
+
-
Може бути активна
Мазуренко
+
-
+
Може бути активна
Миргород
-
+
-
Пасивна
Морозов
-
-
-
Пасивний
Некрасова
+
+
+
Активна
Пічугін
+
-
-
Пасивний
Подшивалов
+
-
+
Може бути активний
Путилова Д.
-
+
+
Може бути активна
Путілов Н.
+
-
-
Пасивний
Самойлова
-
-
-
Пасивний
Сарапульцев
-
-
-
Пасивний
Царегородцев
-
+
+
Може бути активний
Чуракова
-
-
-
Пасивна

Додаток 10
Протокол контрольної роботи експериментального класу
Прізвище
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
Відмітка
Батракова
+
+
+
+
5
Батуева
+
+
+
+
5
Ворошніна
+
-
+
+
4
Горбунов
+
-
-
+
3
Гришин
+
-
-
-
2
Єловських
+
+
-
+
4
Зотов
-
+
-
-
2
Зикова
+
+
+
-
4
Ігошева
+
+
+
+
5
Кольб
+
-
+
+
4
Кузовлева
-
+
-
+
3
Кутергін
+
+
+
-
4
Летовальцев
+
+
+
-
4
Піскунов
+
+
+
-
4
Пічугіна
+
+
+
-
4
Пономарьова
+
-
+
+
4
Путілов А.
+
+
+
+
5
Путілов В.
+
+
-
-
3
Путилова Н.
+
-
-
+
3
Пятуніна
+
+
+
+
5
Сичова
+
-
+
+
4
Феденьов
+
+
-
-
3
Шолом
+
+
+
+
5
Якушев
+
+
+
+
5

Додаток 11
Протокол контрольної роботи контрольного класу
Прізвище
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
Відмітка
Бєлєв І.
+
+
+
-
4
Бєлєв П.
+
+
+
+
5
Дьяконова
+
+
+
+
5
Зотов К.
+
+
+
+
5
Игошев
+
-
+
-
2
Котомцева
+
+
+
-
4
Мазуренко
+
+
-
-
3
Миргород
+
+
-
+
3
Морозов
+
+
+
-
4
Некрасова
+
+
+
+
5
Пічугін
+
+
-
-
3
Подшивалов
+
+
+
-
4
Путилова Д.
+
+
+
-
4
Путілов Н.
+
+
-
+
4
Самойлова
+
-
+
+
4
Сарапульцев
+
+
-
+
4
Царегородцев
+
+
+
+
5
Чуракова
+
+
+
-
4
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
593кб. | скачати


Схожі роботи:
Використання дидактичних ігор для розвитку уваги на уроках математики в 5 класах
Використання цікавих ігор у розвитку пізнавального інтересу молодших школярів на уроках
Використання дидактичних ігор на уроках математики
Методика використання дидактичних ігор на уроках математики в початковій школі
Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
Використання дидактичних ігор для розвитку пізнавальної діяльності 6 класників
Використання дидактичних ігор для розвитку пізнавальної діяльності 6-класників
Використання музично дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва
Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва
© Усі права захищені
написати до нас