Виконання контрольної роботи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Викладач РГТЕУ

к.в.н. В. М. ФроловКонтрольна робота

для студентів заочного відділення
Лосино-Петровський 2009

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Контрольна робота, як одна із форм оцінювання рівня підготовки студентів заочного відділення, ставить своєю метою закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення даної дисципліни, і придбання ними навичок практичного аналізу особливостей функціонування організацій в сучасних умовах.

Методичні вказівки містять 20 варіантів контрольних робіт. Вибір варіанту роботи проводиться у відповідності з двома останніми цифрами в номері залікової книжки студента. Номер залікової книжки і варіант контрольної роботи повинні бути зазначені на титульному листі пояснювальної записки.

Робота може бути виконана як в друкованому, так і в рукописному вигляді на папері форматом А4 (210х297 мм). Текст повинен бути написаний на одній стороні аркуша. Поля: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, зверху і знизу - по 10 мм. размером 14 кегля через 1,5 интервала или на пишущей машинке (через 2 интервала). Машинописний текст набирається на комп'ютері шрифтом Times New Roman розміром 14 кегля через 1,5 інтервалу або на друкарській машинці (через 2 інтервали). Рукописна робота виконується чітким і акуратним розбірливим почерком на одній стороні аркуша формату А4 з інтервалом між рядків 10 мм.

Текст контрольної роботи повинен бути поділений на абзаци, кожен з яких виражає самостійну думку і складається з декількох речень. Абзац починають з нової (червоної) рядки відступом від лівого поля на 15 мм. Не слід починати кожну фразу з нового рядка. На кожній сторінці повинно бути, як правило, не більше 4-5 абзаців. Рукопис передруковується строго в певному порядку у відповідності до змісту роботи. Не допускаються різного роду текстові вставки, доповнення, переноси тексту, що поміщаються на окремих не пронумерованих аркушах, зворотному боці аркушів і т.д. У роботі можна застосовувати загальноприйняті умовні скорочення.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і підрозділи у відповідності з планом роботи. Розділи «Вступ», «Висновок», «Література» і «Додаток» не нумеруються. Кожен розділ роботи (включаючи вступ, розділи, висновок, список літератури, додаток) слід починати з нової сторінки. Підрозділи в межах розділу тривають на тій же сторінці з дотриманням відстані від попереднього тексту до заголовка підрозділу 20 мм.

Заголовки розділів і підрозділів повинні бути короткими, їх формулювання по тексту роботи повинні суворо відповідати найменувань, зазначеним у розділі «Зміст». Не допускається поміщати заголовок окремо від наступного тексту. На сторінці, де наводиться заголовок, повинно розташовуватися не менше двох рядків наступного тексту. В іншому випадку підрозділ починають з наступної сторінки.

Загальний обсяг роботи повинен становити 20-25 сторінок машинописного тексту. Нумерація всіх сторінок роботи має бути наскрізною, порядкової, починаючи з титульного аркуша, на якому номер сторінки не проставляється, і закінчуючи додатком включно.

Порядок розташування складових елементів контрольної роботи є строго визначеним. Він повинен відповідати наведеному нижче опису основних компонент контрольної роботи.

Титульний лист є першим листом контрольної роботи (нумерація на цьому аркуші не проставляється). Титульний лист повинен містити всі встановлені реквізити: найменування навчального закладу, факультету, кафедри; найменування дисципліни; назву теми і номер варіанта роботи; курс, групу, прізвище, ім'я, по батькові виконавця контрольної роботи і номер його залікової книжки; прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь і вчене звання наукового керівника; рік виконання роботи. Зразок оформлення титульного аркуша див. у Додатку.

Зміст (Зміст) є другим листом роботи. Зміст включає перелік найменувань усіх розділів і підрозділів роботи із зазначенням номерів сторінок, на яких розміщується початок кожного розділу або підрозділу роботи. Зміст, який по суті є планом контрольної роботи, дає наочне уявлення про структуру роботи і дозволяє орієнтуватися в ній як студентові, так і викладачеві. План контрольної роботи повинен складатися з логічно взаємопов'язаних структурних частин: вступу, основної частини, яка ділиться на розділи і підрозділи (у разі необхідності), висновків, списку використаної літератури та додатки (у разі необхідності).

Слово «Зміст» записують у вигляді заголовка симетрично тексту прописними (заголовними) літерами. У зміст включаються всі заголовки, що є в роботі, в тому числі список літератури і додаток. Найменування розділів і підрозділів слід приводити в повній відповідності з їх назвами, зазначеними у тексті роботи. Зміст має давати уявлення не тільки про зміст роботи, але і взаємної співпідпорядкованості її окремих розділів (підрозділів) у тексті. Це передається засобами оформлення (виділенням в червону рядок, міжрядковим інтервалом, відступом від лівого краю аркуша).

Проміжки від останньої букви назви рубрики до номера сторінки заповнюють відточені. Якщо розділ і підрозділ починаються на одній сторінці, то номер сторінки допускається вказувати тільки навпроти підрозділу.

У вступі, що починається з нової сторінки, обгрунтовуються: актуальність обраної теми контрольної роботи, її новизна та практична значущість. Тут же показується взаємозв'язок теми з проблемами управління і підвищенням ефективності організацій у сфері торгівлі та послуг. Обсяг введення - 1-2 сторінки.

Основний текст (15-20 сторінок), розкриває зміст теми, ділиться, принаймні, на 3 розділу, які розбиваються на підрозділи у відповідності з наміченим планом. Розділи і підрозділи роботи повинні бути відповідають один одному. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи арабськими цифрами з крапкою, наприклад 1., 2., 3. і т.д. Підрозділи нумеруються арабськими цифрами в межах кожного розділу, наприклад, 1.2. - Другий підрозділ першого розділу.

Основний текст, сформований з використанням першоджерел і норм чинного законодавства, повинен відобразити передбачений змістом (планом) коло питань, які необхідно розглянути при висвітленні даної теми. Текст роботи може містити дослівне запозичення з літературних (електронних) джерел, але кожне таке дослівне запозичення повинно оформлятися як цитати з посиланням на джерело. Монтаж роботи шляхом копіювання літературних джерел неприпустимий.

У тексті викладаються:

- Основні поняття та визначення розглянутих положень з обгрунтуванням необхідності їх вивчення;

- Практична доцільність і місце даного питання (теми, проблеми) у досліджуваній дисципліні;

- Зв'язок даної теми з діючою законодавством;

- Різні наукові точки зору, позиції авторів і практичні рішення по темі.

Особливу увагу необхідно звернути на дотримання послідовності викладу матеріалу, стислість і точність формулювань, що виключають неоднозначне тлумачення понять, відсутність повторів, логічне композиційну побудову, що викладається. В основному тексті повинні бути охарактеризовані теоретичні аспекти теми, виконаний всебічний аналіз та запропоновано шляхи вирішення досліджуваної проблеми, а також наведені приклади практичної реалізації.

Висновок являє собою підсумок виконаної роботи. У ньому викладаються найбільш важливі висновки, рекомендації та конкретні пропозиції автора з досліджуваної проблеми, які повинні логічно випливати із змісту контрольної роботи. У висновку доцільно підкреслити актуальність, новизну та практичну значимість виконаного дослідження. Обсяг ув'язнення не повинен перевищувати 2-3 сторінок.

Список літератури відображає ступінь вивченості студентом розглянутої проблеми. У список літератури в алфавітному порядку включаються тільки ті джерела, на які у контрольній роботі є бібліографічні посилання.

Програми дають можливість більш повного висвітлення теми контрольної роботи. Вони містять різні допоміжні матеріали, в тому числі: копії практичних документів, додаткові таблиці, графіки та проміжні розрахунки, первинні та довідкові матеріали, що підлягають подальшій обробці, комп'ютерні роздруківки, зразки документів та ін Додатка не входять у загальний обсяг контрольної роботи.

Якщо студент з якої-небудь причини не виконав під час установчої сесії практичне завдання, передбачене навчальним планом, то воно має бути виконане студентом самостійно і докладено до контрольної роботи в роздрукованому вигляді (презентація організації в сфері торгівлі або послуг).

Робота повинна бути зброшуровані. Неправильно або недбало оформлена контрольна робота не рецензується і повертається студенту для переоформлення.


Теми контрольних робіт


1. Основні принципи побудови та функціонування логістичної інформаційної системи.

2. Організація інформаційної логістичної мережі на промисловому підприємстві.

3. Основні критерії вибору постачальника при здійсненні процесу закупівлі матеріально-технічних ресурсів.

4. Методика планування і аналізу оборотних коштів на промисловому підприємстві.

5. Основні шляхи зниження витрат при здійсненні процесу зберігання продукції.

6. Методи оцінки ефективності збутової діяльності на підприємствах та організаціях.

7. Ефективність застосування раціональних видів тари в складських комплексах.

8. Удосконалення організації технологічного процесу роботи баз і складів у сучасних умовах.

9. Основні напрямки розширення комплексу послуг транспортно-експедиційних фірм.

10. Основні шляхи зниження витрат при транспортуванні матеріально-технічних ресурсів.

Тема контрольної роботи може відрізнятися від запропонованих варіантів, але при цьому вона повинна бути узгоджена з викладачем.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Методичка
27.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Відповіді на питання контрольної роботи по праву
Відповіді на питання контрольної роботи з інвестицій
Завдання для контрольної роботи з англійської мови
Рішення контрольної роботи по елементній базі радіоелектронної апаратури
Виконання курсової роботи
Новий спосіб виконання роботи телерабочій
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Особливості виконання курсової роботи з менеджменту
© Усі права захищені
написати до нас