Визначники та їх застосування в алгебрі і геометрії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;. ;;.;;;);;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;.;;.;;. ;;.;;.;;.;;; Ãëàâà; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;.;; .;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;; .;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;);;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;; );;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;. ;;.;;; ;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;.;;.;;. ;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;. ;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;. ;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;; Медико-біологічний ліцей м. Саратова.

Предмет: математика.

Визначник ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У алгебри та геометрії.

Виконали: Дьомін Дмитро,

Грачов Денис учні 11 «б» класу МБЛ.

Керівник: Винник Ніна Дмитрівна

Учитель математики.

Саратов 2007

Зміст

Введення.

Визначники.

Визначення.

Приклад обчислення визначника другого порядку в загальному вигляді.

Властивості визначника.

Докази властивостей визначника.

Приклад застосування правила Крамера для розв'язання систем з n рівнянь з n невідомими.

Векторне твір.

Визначення.

Властивості векторного твори.

Докази властивостей векторного твір.

Змішане твір.

Векторний добуток векторів заданих проекціями.

Приклади рішення задач (з використанням визначників).

Висновок.

Список літератури.

Введення

В алгебрі існує широкий клас завдань, вирішення яких є громіздким і важким методами елементарної математики. Наприклад, рішення системи n лінійних рівнянь, з n невідомими методом Жордана - Гаусса вимагає тривалих обчислень і, як правило, часто веде до помилки.

Теорія визначників дозволяє вирішувати і досліджувати системи з малими витратами використовуючи правило Крамера, що розглядається в цій роботі.

(Цю частину роботи приготував учень 11 «б» класу Медико-біологічного ліцею Дьомін Дмитро).

При обчисленні площ, обсягів в просторі часто зручно користуватися векторним і змішаним творами векторів, обчислюючи визначник координат векторів, що представлено в роботі.

(Цю частину роботи приготував учень 11 «б» класу Грачов Денис).

Глава 1. Визначники

Визначення

Опр. Матриця - прямокутна таблиця, складена з елементів довільної природи. Елементи матриці розташовуються у рядки та стовпці (іноді їх називають колонками). Рядки та стовпці часто називають збірним терміном «ряди матриці». Елементи матриці часто позначають подвійними індексами - a ij; перший індекс i означає номер рядка матриці, в якій стоїть елемент a ij, а другий індекс j означає номер стовпця матриці, в якому стоїть a ij. Матриці символічно позначають ув'язненими в круглі або квадратні дужки, або подвійні вертикальні рисочки. (Коротко: (a ij) або IIa ij II).

Кожній квадратної матриці, елементами якої є числа, ставиться у відповідність число, зване визначником матриці.

Опр. Визначник (детермінант) n-го порядку - алгебраїчна сума n! доданків членів з елементів квадратної матриці (таблиці), що обчислюється по наступному закону: кожний доданок є твір n елементів взятих по одному і лише по одному з кожного рядка і з кожного стовпця матриці. Кожен член визначника береться зі знаком (-1) t, де t - число інверсій в других індексах члена, коли перші індекси члена розташовані в натуральному порядку.

2. Приклад обчислення визначника другого порядку в загальному вигляді

Нехай матриця A = , Тоді її визначник буде містити 2! = 2 доданків:

a 11 a 22 і + a 21 a 12, так як в перестановці немає інверсій, отже, (-1) 0 = -1, а в перестановці є одна інверсія і (-1) 1 = -1.

Значить, = A 11 a 22 - a 21 a 12

Мінором або алгебраїчним доповненням елемента a ij квадратної матриці або її визначника, називається визначник порядку n -1, який виходить з вихідного викреслюванням i - того рядка і j - того стовпця.

3. Властивості визначника

Визначник має ряд властивостей:

Визначник не змінюється при транспортуванні матриць (рядків і стовпців).

Якщо один із стовпців (рядків) складається з нулів, то визначник дорівнює нулю.

Якщо один з визначників отриманий з іншого визначника перестановкою двох стовпців (рядків), то визначники відрізняються один від одного знаком.

Якщо всі елементи якого-небудь i-го стовпця (рядки) визначника є сумами двох доданків, то такий визначник дорівнює сумі двох визначників в першому з яких як i-го стовпця (рядки) взяті перші складові, а у другому - другі доданки; при цьому елементи всіх інших рядків (стовпців) у кожного з трьох визначників однакові.

Визначник, що містить два пропорційних, зокрема два рівних, стовпця (рядки), дорівнює нулю.

Визначник не змінюється, якщо до якого-небудь стовпцю (рядку) додати лінійну комбінацію інших стовпців (рядків).

Якщо всі елементи якого-небудь стовпця (рядки) визначника помножити на деяке число k, тобто весь визначник помножується на k, то загальний множник будь-якого рядка чи будь-якого стовпця можна виносити за знак визначника.

4. Докази властивостей визначника

Властивість № 1: Визначник не змінюється при транспортуванні матриць (рядків і стовпців).

Доказ:

Опр. Матриці A ji називається транспонованої матрицею A ij


= Det A = Det A T

det A = det A T

Виберемо будь-яке складова із суми визначника.

a 1i a 2j ... a nk

a i1 a j2 ... a kn сумі det A T

Отже визначники рівні.

Властивість № 2: Якщо один із стовпців (рядків) складається з нулів, то визначник дорівнює нулю.

Доказ:

Нехай дана матриця, один стовпець якої дорівнює 0.

= DetA підрахуємо визначник даної матриці.

Підрахуємо визначник даної матриці, використовуючи правило рівнобедрених трикутників, підстави яких паралельні головної та побічної діагоналях.

= 0 * а 22 * а 33 + а 12 * а 23 * 0 + а 32 * а 13 * 0 = 0

=- (А 13 * а 22 * 0 + а 12 * а 33 * 0 + а 23 * а 32 * 0) = 0

Властивість доведено.

Властивість № 3: Якщо один з визначників отриманий з іншого визначника перестановкою двох стовпців (рядків), то визначники відрізняються один від одного знаком.

Доказ: Візьмемо матрицю визначник якої дорівнює detA і переставимо в ній 2 шпальти. Отримаємо:

, Після перестановки отримаємо: .

Порахуємо визначники обох матриць. Отримаємо:

det A = (-1) 0 * ((a 11 * 22 * a a 33 + a 12 * 23 * a a 31 + a 21 * 32 * a a 13) - (a 13 * 22 * a a 31 + a 21 * 12 * a a 33 + a 32 * 23 * a a 11))

det B = (-1) 2 * ((a 31 * 22 * a a 13 + a 21 * 12 * a a 33 + a 32 * 23 * a a 11) - (a 33 * 22 * a a 11 + a 12 * 23 * a a 31 + a 21 * 32 * a a 13))

(A 11 * 22 * a a 33 + a 12 * 23 * a a 31 + a 21 * 32 * a a 13) - (a 13 * 22 * a a 31 + a 21 * 12 * a a 33 + a 32 * a 23 * a 11) + (a 31 * 22 * a a 13 + a 21 * 12 * a a 33 + a 32 * 23 * a a 11) - (a 33 * 22 * a a 11 + a 12 * a 23 * a 31 + a 21 * 32 * a a 13) = 0

Отримали, що det A =- det B.

Властивість доведено.

Властивість № 4: Якщо всі елементи якого-небудь i-го стовпця (рядки) визначника є сумами двох доданків, то такий визначник дорівнює сумі двох визначників в першому з яких як i-го стовпця (рядки) взяті перші складові, а у другому - другі доданки; при цьому елементи всіх інших рядків (стовпців) у кожного з трьох визначників однакові.

Доказ:

Візьмемо матрицю, в якій елементи першого стовпця дорівнюють a ij + b j і порахуємо її визначник.

.Розкриємо дужки і наведемо подібні доданки..

Тобто: .Властивість доведено.

Властивість № 5: Визначник, що містить два пропорційних, зокрема два рівних, стовпця (рядки), дорівнює нулю.

Доказ:

Нехай дано визначник detA ≠ 0, містить дві рівні рядки.= DetA; =Поміняємо місцями ці рівні рядки. Отримаємо новий визначник..Оскільки даний визначник отриманий з визначника detA перестановкою рядків, то з попереднього властивості випливає, що отриманий визначник приймає значення - detA. У той же час, кількість доданків і модуль значень визначників detA і - detA рівні, то справедливо буде рівність detA =- detA. З даного рівності випливає що detA = 0. Властивість доведено.

Властивість № 6: Визначник не змінюється, якщо до якого-небудь стовпцю (рядку) додати лінійну комбінацію інших стовпців (рядків).

Доказ:

Візьмемо матрицю коефіцієнтів і порахуємо її визначник.

Додамо до на одну третій. Одержимо нову матрицю..

Порахуємо її визначник.

.Властивість № 7: Якщо всі елементи якого-небудь стовпця (рядки) визначника помножити на деяке число k, тобто весь визначник помножується на k, то загальний множник будь-якого рядка чи будь-якого стовпця можна виносити за знак визначника.

Доказ: Візьмемо матрицю і порахуємо її визначник.Тобто.

Властивість доведено.

5. Приклад застосування правила Крамера для розв'язання систем n рівнянь з n невідомими

Визначники дуже широко використовуються при вирішенні і дослідженні систем лінійних n рівнянь з n невідомими. Правило вирішення такої системи за допомогою визначників називається правилом Крамера. Покажемо це правило на прикладі.

Правило Крамера: правило рішення системи n лінійних рівнянь. з n невідомими, визначник якої відмінний від нуля, завжди має рішення. Це рішення єдине і визначається таким правилом Крамера: значення кожного з невідомих , Де - Визначник системи., Матриця якого складена з коефіцієнтів при невідомих системи, а I - визначник, матриця якого одержана заміною стовпця коефіцієнтів при даному невідомому на стовпець вільних членів системи. У разі якщо визначник системи дорівнює нулю, система має нескінченно багато рішень.

Нехай дана система з трьох рівнянь з трьома невідомими:

Порахуємо визначник матриці системи, складеної з коефіцієнтів при невідомих:Після підрахунку визначника системи, підрахуємо визначники невідомих. Для цього вирізаємо з стовпець цієї змінної, а на його місце ставимо стовпець вільного члена.

= = = 6 = 6 = 6 * (4 * 2 - (-2) * 11) = 180

Згідно з правилом Крамера значення невідомої змінної одно приватному від визначника даної невідомою і визначника системи. Значить мінлива x 1 = ; x 1 = .

Діючи за тим же алгоритмом, знайдемо значення змінних x 2 і x 3:

За правилом рівнобедрених трикутників, підстави яких паралельні головної та побічної діагоналях матриці отримаємо:

= 2 * 11 * 4 +3 * 11 * (-1) +4 * (-2) * 3 = 88-33-24 = 31 = 60

-2 * (-2) * 11-3 * 4 * 4 - (-1) * 11 * 3 = 44-48 +33 = 29

Значить x 2 =

Значить x 3 =

Для доказу істинності правила Крамера, перевіримо отримані значення змінних, підставивши отримані значення в систему:

Після підстановки ми отримали правильне числове рівність, значить, правило Крамера істинно для вирішення системи n рівнянь з n невідомими. Відповідь: (3; 1; 1)

Глава 2. Векторний добуток

1. Визначення

Опр. Векторним твором двох векторів А і В називається новий вектор С довжина якого чисельно дорівнює площі паралелограма побудованого на векторах А і В перпендикулярний до площини цих векторів і спрямований в таку сторону, щоб найкоротший поворот від А до В навколо отриманого вектора З представляється відбувається проти годинникової стрілки, якщо дивитися з кінця С.

З цього визначення випливає, що довжина вектора С дорівнює: .

Слідство. Векторне твір одно нульового вектору в тому і тільки в тому випадку, коли принаймні один із перемножуєте векторів є нульовим, або якщо ці вектори паралельні (колінеарні).2. Властивості векторного добуткуПри перестановці співмножників векторний добуток множиться на (-1). Тобто В x А =- (А x В).

Векторний добуток має властивість сочетательно щодо числового множника: і , Тобто щоб помножити векторний добуток векторів на число, досить помножити на це число один із співмножників.

Векторний добуток підпорядковується розподільного закону, тобто .

Довжина векторного твори неколінеарних векторів А і В чисельно дорівнює площі паралелограма, побудованого на приведених до загального початку векторах А і В, як на сторонах.

3. Докази властивостей

Справді, площа паралелограма, побудованого на векторах А і В, а також і його площину не змінюються при перестановці А і В. Тому вектори А * В і В * А мають однакові довжини та колінеарні. Напрями ж цих векторів протилежні; дійсно, якщо дивитися на площину векторів А і В з кінця вектора А * В, то найкоротший поворот від В до А буде здаватися відбувається за годинниковою стрілкою. Отже, вектор В * А буде спрямований у протилежний бік.

Зауважимо ще, що в разі коллинеарности векторів А і В рівність А x У =- (В x А) очевидно, так як тоді А x В і В xA - нульові вектори.

Обидві формули доводяться аналогічно. Доведемо, наприклад, першу з них. Обмежимося випадком > 0.

Для доказу рівності векторів (А x В) і А x В зауважимо перш за все, що довжини цих векторів однакові:

.

Напрями ж векторів (А * В) і А * В збігаються, тому що при множенні вектора на позитивне число його напрямок не змінюється.

Для доказу зауважимо спочатку, що твір А x З 0, де С 0 - одиничний вектор, можна побудувати так (рис. 1).

рис. 1.

Спроектуємо вектор А = на площину, перпендикулярну до С 0, і отриману вектор-проекцію 1 Поверніть в цій площині навколо точки О за годинниковою стрілкою на 90 0 (якщо дивитися на площину з кінця вектора С 0).

Отриманий вектор і дорівнює А * С 0. Справді,

ОА 2 = ОА 1 = А cos (90 0 - φ) = Asin ф, де ф - кут між векторами А і С 0;

Вектор перпендикулярний до векторів А і С 0 представляється совершающимся проти годинникової стрілки. Отже, = А * С 0.

Нехай тепер дано одиничний вектор С 0, перпендикулярна до нього площину р і трикутник ОА 1 В 1 (рис. 2.), В якому 1 = А, = В і 1 = А + В.рис. 2.Спроектуємо трикутник ОА 1 В 1 на площину р і повернемо проти проекцію ОА 2 В 2 в площині р за годинниковою стрілкою на 90 0.

Отримаємо трикутник ОА 3 У 3, в якому за попереднім3 = (А + В) * З 0, 3 = В * С 0, = В * С 0.

Так як = + , То (А + В) * С 0 = А * З 0 + В * С 0. (1)Помітивши, що С = С * С 0, помножимо тепер обидві частини рівності (1) на скаляр С. Застосувавши Властивість 2 векторного твори, отримаємо:(А + В) * СССправедливість цього твердження полягає в тому, що площа паралелограма дорівнює добутку довжин його суміжних сторін і синуса кута між ними, що, в свою чергу, слід безпосередньо з визначення векторного добутку векторів А і В. (рис. 3,4)

рис. 3

Рис. 44. Змішане твір

Сме шанное произведе ня векторів - Скалярний добуток вектора на векторний добуток векторів і :.Іноді його називають потрійним скалярним добутком векторів.

Змішане твір кососімметрічно по відношенню до всіх своїх аргументів:тобто перестановка будь-яких двох співмножників змінює знак твору.

Змішане твір у правій декартовій системі координат одно визначник матриці, складеної з векторів і :

Зокрема,

Якщо три вектори лінійно залежні (тобто компланарними, лежать в одній площині), то їх змішане твір дорівнює нулю.

Змішане твір за абсолютним значенням дорівнює обсягу паралелепіпеда, утвореного векторами і знак залежить від того, чи є ця трійка векторів правої або лівої.

Теорема: векторно-скалярний твір (АВС) = (А * В) З трьох некомпланарних векторів є число, абсолютна величина якого висловлює обсяг паралелепіпеда, побудованого на векторах А, В і С, як на ребрах. Знак твори позитивний, якщо вектори А, В і С утворюють систему, однойменну з основною5. Векторний добуток векторів, заданих проекціями

Позначимо через x 1, y 1, z 1 проекції вектора А, а через x 2, y 2, z 2 проекції вектора В. Виразимо через них векторний добуток А * В:

А x В = (ix 1 + jy 1 + kz 1) * (ix 2 + jy 2 + kz 2).

За розподільчим властивості суми векторів множаться як многочлени:

А x В = (i * i) x 1 x 2 + (j * i) y 1 x 2 + (k * i) z 1 x 2 + (i * j) x 1 y 2 + (j * j) y 1 y 2 + (k * j) z 1 y 2 + (i * k) x 1 z 2 + (j * k) y 1 z 2 + (k * k) z 1 z 2. (1)

Так як I, j, k є трьома взаємно перпендикулярними одиничними векторами і обертання від j до k представляється з кінця вектора i совершающимся проти годинникової стрілки, то:

.

Отже в отриманому виразі (1) для АВ пропадуть три складових, інші ж з'єднаються попарно, і остаточна формула буде:

А x В = i (y 1 z 2-y 2 z 1) + j (z 1 x 2-z 2 x 1) + k (x 1 y 2-x 2 y 1).

Останню формулу можна також записати в символічний, легко запам'ятовується формі, якщо скористатися поняттям визначника 3-го порядку.

.

Вектор має координати . Вектор має координати . Тоді

Так як вірна формула , То і наступна формула вірна

6. Приклади рішення задач (з використанням визначників)

Приклад 1.

Знайти площу трикутника АВС з вершинами в точках А (x 1; y 1; z 1), B (x 2; y 2; z 2), C (x 3; y 3; z 3).

Рішення:

Так як вектор має проекції x 2 - x 1, y 2 - y 1, z 2 - z 1 а вектор має проекції x 3 - x 1, y 3 - y 1, z 3 - z 1, то площа трикутника

= .Приклад 2.

Визначити синус кута А трикутника АВС з вершинами А (1,2,3), В (3,4,5), С (2,4,7).

Рішення:

Так як вектори і мають відповідно проекції 2,2,2 і 1,2,4, то

кут слід взяти гострим, якщо , І тупим, якщо . В даному випадку кут А гострий.

Висновок

Таким чином ми розглянули теорію визначників і з'ясували, що, дійсно, дана теорія дуже допомагає при вирішення завдань з системами n лінійних рівнянь з n невідомими.

Також ми розглянули як теорія визначників застосовується в аналітичній геометрії, зокрема, у векторному і змішаному творах і завдань, пов'язаних з ними.

Список використаної літератури

Привалов І. І. Аналітична геометрія Москва Державне видавництво техніко-теоретичної літератури 1956

www. wikipedia. ru

307


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Математика | Контрольна робота
93кб. | скачати


Схожі роботи:
Похідна та її застосування в алгебрі геометрії фізики
Застосування нарисної геометрії у геодезії
Застосування дистанційного навчання при вивченні курсу сферичної геометрії
Матриці і визначники
Визначники та їх властивості
Матриці і визначники 2
Матриці і визначники 2
Матриці і визначники 2
Комп`ютерні визначники
© Усі права захищені
написати до нас