Визначення прибутковості операцій з акціями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
\ * MERGEFORMAT Введення .............................................. .................................................. . 3
1. Поняття і види акції .............................................. ......................... 5
2. Визначення прибутковості операцій з акціями ............................... 10
3. Розміщення акцій товариства ............................................... ............ 19
Висновок ................................................. .......................................... 25
Список літератури ................................................ .............................. 27

Введення

Актуальність даної теми полягає в тому, що власник цінних паперів отримує дохід від її володіння і розпорядження. Дохід від розпорядження цінним папером - це дохід від продажу її за ринковою вартістю, коли вона перевищує номінальну чи початкову вартість, за якою вона була придбана.
Закрите акціонерне товариство поширює свої акції у формі закритої підписки за рішенням засновників. Відкрите акціонерне товариство поширює свої акції за допомогою відкритого продажу.
Акціонерне товариство є юридичною особою, має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Акціонерне товариство має громадянські права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законами. Акціонерне товариство вважається створеним як юридична особа з моменту його державної реєстрації у встановленому федеральними законами порядку.
Для успішного вдосконалення ринку необхідно: по-перше підвищити довіру до ринку цінних паперів, по-друге необхідно удосконалити законодавчо-правову базу, по-третє необхідна така політика, яка б дозволила в короткі терміни завершити процес приватизації, оскільки з досвіду розвинених країн видно, що акції АТ відіграють велику роль на ринку цінних паперів. У нашій же країні провідна роль належить державним цінним паперам. Є ще один суттєвий момент - російський ринок цінних паперів відчуває серйозний брак капіталовкладень і є проблема із залученням іноземного капіталу, і як вже було зазначено причиною цього є політико-економічний стан країни.
Мета даної роботи полягає у визначенні прибутковості операцій з акціями.
Для досягнення поставлених цілей вирішуються такі завдання:
- Вивчення поняття акцій;
- Розгляд прибутковості операцій з акціями;
- Визначення розміщення акцій товариства.
Предметом даної роботи є прибутковість акцій.
Джерелами написання роботи слугували навчальні посібники таких авторів, як Геращенко В.Г., Жуков Є.Ф., Косий А.В., Лаврушин О.І., Миловидов Д.В., Московін В.С. та інших.

1. Поняття і види акції
Акція - це цінний папір, що свідчить про внесення коштів на розвиток акціонерного товариства або підприємства і дає право його власнику на отримання частини прибутку акціонерного товариства (підприємства) у вигляді дивідендів. Акції випускаються без встановленого терміну обігу. Акції бувають іменні і на пред'явника. Фізичні особи можуть бути власниками лише іменний акції. На іменної акції вказуються прізвище, ім'я, по батькові власника акції. Така акція, передана іншій особі, втрачає свою силу, тобто на неї дивіденди не нараховуються, і назад вона не приймається. Іменна цінний папір може бути передана іншому власнику шляхом нотаріального оформлення.
Розрізняються акції трудового колективу, акції підприємства, акції акціонерного товариства. Акції трудового колективу поширюються лише серед працівників даного підприємства, акції підприємства - серед інших юридичних осіб (підприємств, кооперативів, товариств, банків, асоціацій тощо). Акції трудового колективу та акції підприємств не дають їх власникам право на участь в управлінні підприємством. Вони не змінюють правового положення і форми власності підприємства, котрий випустив акції, і є лише засобом мобілізації додаткових фінансових ресурсів. Акції акціонерного товариства розповсюджуються серед акціонерів, тобто співвласників цього товариства.
Акції акціонерного товариства бувають двох категорій:
- Звичайні (прості)
- Привілейовані.
Серед них можна виділити окремі різновиди і типи акцій (конвертована акція, "золота акція" і т.п.)
Звичайні акції дають право на участь в управлінні акціонерним товариством (одна акція - один голос при вирішенні питань на зборах акціонерів) і беруть участь в розподілі чистого прибутку товариства після поповнення резервів і виплати дивідендів по привілейованих акціях. Привілейована акція не дає право на участь в управлінні, але приносить постійний (фіксований) дивіденд і має перевагу перед звичайними акціями при розподілі прибутку та ліквідації товариства. Привілейовані акції можуть випускатися у вигляді конвертованих акцій.
Конвертовані акції це такі привілейовані акції, які можуть обмінюватися за бажанням власника на звичайні акції або облігації того ж емітента у відповідності з умовами конверсійної привілеї. Ці умови визначаються при підготовці випуску конвертованих акцій. Конверсійна ціна встановлюється звичайно з невеликими перевищеннями над ринкової ціною звичайних акцій. Це робиться з метою уникнути передчасної конвертованості акцій. Конвертовані акції є перехідною формою між власним запозиченим капіталом.
При приватизації державних підприємств можуть випускатися "золоті акції", привілейовані акції типів А і Б.
Золота акція надає її власникові на термін до трьох років право "вето" при прийнятті зборами акціонерів рішень:
а) про внесення змін і доповнень до статуту акціонерного
суспільства;
б) про його реорганізацію або ліквідацію;
в) про його участь в інших підприємствах;
г) про передачу в заставу або оренду;
д) про продаж та відчуження іншими способами майна.
Рішення, прийняті зборами акціонерів у відсутності власника "золотої акції", є недійсним. Передача "золотої акції" в заставу або траст не допускається. Продаж та відчуження іншими способами до закінчення терміну її дії дозволяються тільки органами, які прийняли рішення про її випуску при установі акціонерного товариства. При продажу та відчуження, "золота акція" конвертується в звичайну акцію, і особливі права, надані її власникові припиняються. При приватизації державних підприємств випускаються також два типи приватизованих акцій А і Б, реалізовані при закритій підписці. Закрита передплата - це продаж акцій працівникам підприємства і особам, прирівняним до них, відповідно до законодавства про приватизацію, на пільгових умовах (передача їх безкоштовно, продаж за ціною нижче номінальної на 30%, продаж в розстрочку до 3 років та ін.)
Власники акції типу А мають права голосу на зборах, за винятком випадку, коли прийняті зміни статуту акціонерного товариства, зачіпають і їх права та інтереси.
Привілейовані акції типу Б випускаються в рахунок частки статутного капіталу, утримувачем якого є фонд майна. Утримувачем акцій типу Б є виключно фонд майна. Акції типу Б автоматично конвертуються у звичайні акції в момент їх продажу фондом майна в порядку приватизації. При цьому одна приватизована акція обмінюється на одну звичайну акцію. Фонд майна як власник акції типу Б не має права голосу на зборах акціонерів. Акціонерне товариство, яке має акції типу Б, не має права набувати випущені ним акції та зобов'язане дивіденди по звичайних акціях виплачувати тільки в грошовій формі. [1]
На приватизованій підприємстві створюється також фонд акціонування працівників підприємства (ФАРП) у формі акціонерного товариства відкритого типу. Розміри ФАРП не можуть перевищувати 10% від статутного капіталу підприємства. ФАРП формується за рахунок привілейованих акцій, власником яких є відповідний фонд майна, а у випадках закріплення контрольного пакету акцій у федеральній власності - за рахунок звичайних акцій, що перебувають у розпорядженні відповідного комітету з управління майном. У ФАРП не можуть бути спрямовані акції, належні передачі або продажу членам трудового колективу підприємства, що приватизується. Правами на придбання акцій з ФАРП розташовують особи:
1) перебувають у трудових відносинах з даним підприємством;
2) не перебувають у трудових відносинах з даним підприємством, але мають особисті лицьові рахунки приватизації працівників цього підприємства.
Акціонеру на всі належні йому акції видається сертифікат.
Сертифікат акцій - це цінний папір, який є свідченням володіння, яка зазначена у ньому, певним числом акцій. Передача сертифіката від однієї особи до іншого означає вчинення угоди і перехід права власності на акції тільки у випадку реєстрації операції в установленому порядку.
Акція має номінальну (ціна, позначена на акції) і ринкову (ціна, за якою реально купується акція або курсова) вартість. Курс акцій перебуває в прямій залежності від розміру одержуваного за ними дивіденду й у зворотній залежності від рівня позичкового (банківського) відсотка.

Таблиця 1
Склад запропонованих на продаж акцій з розбивкою за способами приватизації та розмірами пакетів акцій
Размеривиставленних на продаж пакетів акцій
100%
від 75% + 1 акція до 100%
від 50% + 1 акція до 75%
від 25% + 1 акція до 50%
менше 25% + 1 акція
Загальна кількість пакетів
Запропоновано на продаж в 2007 році, в т.ч. за способами:
123
4
81
190
529
927
- Переважне право та аукціони
107
3
61
110
197
478
- Публічна пропозиція
16
1
14
47
118
196
- Продаж без оголошення ціни
-
-
6
33
214
253
Якість акцій, як і будь-який інший цінних паперів, характеризується її ліквідністю. Ліквідність цінного папера являє її здатність швидко і без втрат у ціні перетворюватися на готівку. Цінні папери - це легко реалізовані активи. Рівень ліквідності цінних паперів визначається в процесі аналізу фінансового стану емітента. Якість цінних паперів характеризується також адекватністю покриття відсотків по облігаціях і дивідендів по акціях чистим прибутком акціонерного товариства.

2. Визначення прибутковості операцій з акціями
Власник цінних паперів отримує дохід від її володіння і розпорядження. Дохід від розпорядження цінним папером - це дохід від продажу її за ринковою вартістю, коли вона перевищує номінальну чи початкову вартість, за якою вона була придбана. Дохід від володіння цінним папером може бути отриманий різними способами. До них відносяться:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Способи отримання доходу з цінних паперів
дивіденд.
дохід у формі виграшу по позиці;
дохід за рахунок знижки (дисконту) при купівлі цінного паперу;
дохід від індексації номінальної вартості цінних паперів;
плаваюча ставка відсоткового доходу;
ступінчаста процентна ставка;
фіксований процентний платіж;

Рис.1. Способи отримання доходу з цінних паперів
Фіксований відсотковий платіж - це найбільш проста форма платежу. Однак в умовах інфляції і швидкоплинні ринкової кон'юнктури з плином часу незмінний за рівнем дохід втратить свою привабливість. Застосування східчастої відсоткової ставки полягає в тому, що встановлюється декілька дат, після закінчення яких власник цінного паперу може або погасити її, або залишити до настання наступної дати. У кожен наступний період ставка відсотка зростає. Плаваюча ставка відсоткового доходу змінюється регулярно (наприклад, раз на квартал, на півріччя) відповідно до динамікою облікової ставки Центрального банку Росії або рівнем прибутковості державних цінних паперів, що розміщуються шляхом аукціонного продажу. Як антиінфляційної заходи можуть випускатися цінні папери з номіналом, індексовані з урахуванням індексу споживчих цін. За деякими цінних паперів відсотки можуть не виплачуватися. Їх власники одержують дохід завдяки тому, що купують ці цінні папери зі знижкою (дисконтом) проти їх номінальної вартості, а погашають за номінальною вартістю.
По окремих видах цінних паперів можуть проводитися регулярні тиражі, і за їх підсумками власнику цінного паперу виплачується виграш. Дивіденди є дохід на акцію, що формується за рахунок прибутку акціонерного товариства (або іншого емітента), котрий випустив акції. Розмір дивіденду не є величиною постійною. Він залежить насамперед від величини прибутку акціонерного товариства, що спрямовується на виплату дивідендів.
Фінансові ресурси, матеріальну основу яких складають гроші, мають тимчасову цінність. Тимчасова цінність фінансових ресурсів може розглядатися у двох аспектах.
Перший аспект пов'язаний з купівельною спроможністю грошей. Грошові кошти в даний момент і через певний проміжок часу при рівній номінальній вартості мають абсолютно різну купівельну спроможність. Так, 1000 руб. через якийсь час при рівні інфляції 60% будуть мати купівельну здатність всього лише 400 руб. При сучасному стані економіки і рівні інфляції грошові кошти, не вкладені в інвестиційну діяльність або на зберігання в банк, дуже швидко знецінюються.
Другий аспект пов'язаний з обігом грошових коштів як капіталу і отриманням доходів від цього обороту. Гроші як можна швидше повинні робити нові гроші. Наприклад, є два варіанти інвестицій. За першим варіантом при вкладенні 10 тис.руб. дохід через рік складе 10 тис.руб., або 100%. За другим варіантом при вкладенні 10 тис.руб. дохід через 3 місяці виразиться в 2,5 тис.руб., або 25%. Вигідніше прийняти другий варіант, тому що сума коштів, отримана після трьох місяців, може бути знову пущена в обіг і принести додатковий дохід. При чотирьох обороти за рік додатковий дохід складе 14,4 тис.руб., Тобто більше на 4,4 тис.руб., ніж у першому варіанті. Цей додатковий дохід визначається за допомогою методів дисконтування доходів. Дисконтування доходу - приведення доходу до моменту вкладення капіталу. Дисконтирующий множник, тобто коефіцієнт приведення (а), визначається таким чином:
a = t / (1 + n) (1)
де a - дисконтирующий множник;
t - чинник часу, тобто число років, протягом яких грошова сума знаходиться в обороті і приносить дохід;
n - норма прибутковості (або процентна ставка).
Отже, дисконтирующий множник дозволяє визначити сучасну вартість (фінансовий еквівалент) майбутньої грошової суми, тобто зменшити її на дохід, наростаючий за певний строк за правилом складних відсотків. На практиці зазвичай використовуються таблиці з заздалегідь обчисленими значеннями. Для визначення нарощеної капіталу та додаткового доходу з урахуванням дисконтування використовуються наступні формули:
K (t) = K (1 + n) t, (2)
де K (t)-розмір вкладення капіталу до кінця t-го періоду часу з моменту вкладу початкової суми, руб;
K-поточна оцінка розміру вкладеного капіталу, тобто з позиції початкового періоду, коли робиться початковий внесок, руб.;
n - коефіцієнт дисконтування (тобто норма прибутковості, або процентна ставка), частки одиниці;
t - чинник часу (кількість років, або кількість оборотів капіталу);
Д = K (1 + n) t - K, (3)
де Д - додатковий дохід, руб.
Маємо: Д = 10 (l +0,25) 4 - 10 = 14,4 тиc.pyб.
Дисконтування доходу застосовується для оцінки майбутніх грошових надходжень (прибуток, відсотки, дивіденди) з позиції поточного моменту. Інвестор, зробивши вкладення капіталу, повинен керуватися наступними положеннями. По-перше, відбувається постійне знецінення грошей. По-друге, бажано періодичне надходження доходу на капітал, причому в розмірі не нижче певного мінімуму. Інвестор оцінює, який дохід він може отримати в майбутньому і яку максимально можливу суму фінансових ресурсів припустимо вкласти в цю справу. Ця оцінка здійснюється за формулою
K = K (t) / (1 ​​+ n) t (4)
де K - поточна оцінка розміру вкладення капіталу, тобто з позиції початкового періоду, коли робиться початковий внесок, руб.;
K (t) - розмір вкладення капіталу до кінця 1-го періоду часу з моменту вкладу початкової суми, руб.;
n - коефіцієнт дисконтування (тобто норма прибутковості, або процентна ставка);
t - чинник часу (кількість років, або кількість оборотів капіталу).
Приклад. Банк пропонує 150% річних. Який має бути початковий внесок, щоб через три роки мати на рахунку 1000 тис. руб.?
K = 1000 / (1 ​​+ 1.5) 3 = 64 тис.руб.
Отже, початковий внесок повинен становити 171,5 тис.руб.
Приклад. Інвестор має 200 тис.руб. і хоче отримати через два року 1000 тис.руб. Яке в цьому випадку має бути мінімальне значення коефіцієнта дисконтування (n)?
N = (K (t) / K) 1 / t -1, (5)
n = (1000/200) 1 / 2 - 1 = 2.24 -1 = 1.24
Таким чином, для вирішення поставленого завдання потрібно вкласти в інвестиційну компанію, фонд або банк, які забезпечать річний дохід, у розмірі не нижче 124%.
Наступним важливим показником, що використовуються при ефективності операцій з цінними паперами, є дохід, отриманий при цих операціях. Він розраховується за формулою:
(6)
де D d і D d - відповідно дисконтна і процентна частини доходу.
Дисконтний дохід
D d = (РПР-Рпок), (7)
де Рпр - ціна продажу фінансового інструменту, з яким здійснюються операції;
Рпок - ціна придбання фінансового інструмента (відзначимо, що у виразі для прибутковості Рпок = Z).
Процентний дохід
Процентний дохід визначається як отриманий від процентних нарахувань за даним фінансовим інструментом. Він може обчислюватися за простою і по складній процентній ставці.
Обчислення доходу за простою процентною ставкою характерно при встановленні дивідендів за привілейованими акціями, відсотків по облігаціях і простих відсотків за банківськими вкладами. У цьому випадку інвестиції в розмірі X 0 рублів через проміжок часу, що характеризується t процентними виплатами, приведуть до того, що інвестор буде мати сумою
Хt = Хо (1 + nt). (8)
Таким чином, процентний дохід при простому обчисленні відсотків буде дорівнює:
D d = Хt - Хо = Хо (1 + nt) - Хо = nt Хо, (9)
де Хt - сума, що належить інвестору через t процентних виплат;
Хо - початкові інвестиції у розглянутий фінансовий інструмент;
n - величина процентної ставки;
t-число процентних виплат.
Обчислення доходу по складній процентній ставці характерно при обчисленні відсотків за банківськими вкладами за схемою складного відсотка. Така схема виплат передбачає нарахування відсотків як на основну суму, так і на попередні процентні виплати.
У цьому випадку інвестиції Хо рублів через одну процентну виплату приведуть до того, що інвестор буде мати сумою:
Х1 = Хо (1 + n). (10)
При другій процентної виплати відсотки будуть нараховуватися на суму Х1. Таким чином, після другої відсоткової виплати інвестор буде мати сумою
X2 = Х1 (1 + а) = Хо (1 + а) (1 + а) = Хо (1 + а) 2. (11)
Отже, після t-ої відсоткової виплати у інвестора буде сума:
Хt = Хо (1 + n) t. (11)
Тому процентний дохід у разі нарахування відсотків за схемою складного відсотка буде:
D d = Хt - Хо = Хо (1 + n) t - Хо,
Дохід з урахуванням оподаткування
Дохід, отриманий юридичною особою при здійсненні операцій з корпоративними цінними паперами, розраховують за формулою:
(10)
де s д і s п - ставки оподаткування дисконтного і процентного доходів відповідно.
Дисконтний дохід юридичних осіб (D d) підлягає оподаткуванню у загальному порядку. Податок стягується у джерела доходів, і ставка оподаткування становить:
- Для юридичних осіб (не банків) до 35% (s д = 0,35);
- Для банків 43% (s д = 0,43).
Процентний дохід (D d) оподатковується у джерела цих доходів. Ставка податку становить:
- Для юридичних осіб (не банків) 15% (s п = 0,15)
- Для банків 18% (s п = 0,18).
Дохід за акцією
Дохід за акцією виплачується у вигляді дивіденду. Дивіденд по звичайних акціях коректно визначати в рублях на одну акцію. На відміну від звичайних акцій при випуску привілейованих встановлюється фіксований рівень дивіденду (або в деяких випадках його мінімальна величина). Тому привілейовані акції можливе відносити (як і облігації) до цінних паперів з фіксованим доходом і говорити про ставку дивіденду у відсотках до номіналу.
Дивіденд (дохід) за прив. Акції = номінал x ставка дивіденду / 100% (13)
Приклад. АТ зі статутним фондом 1 млн. руб. має наступну структуру капіталу: 85 звичайних акцій і 15 привілейованих. Передбачуваний розмір прибутку до розподілу між акціонерами - 120 тис. рублів: Фіксований дивіденд по привілейованим акціям становить 10%. На отримання будь дивіденду може розраховувати в цьому випадку власник звичайної акції?
Рішення. Виплати по всіх привілейованим акціям = 150 000 х 0.10 = 15 000 руб.
Залишилося на виплату дивідендів по звичайних акціях 120 000 -15 000 = 105 000 руб. Виплати на одну звичайну акцію 105 000 руб: 85 = 1235 руб.
Прибутковість акції
Поточна прибутковість. При визначенні поточної прибутковості передбачається, що дохід інвестора формує тільки поточний дохід у вигляді дивіденду.
Поточна дохідність акції = 100% x дивіденд (в крб.) / Ринкова ціна [ціна придбання] (14)
Приклад. АТ в 2005 р. випустило звичайні акції в кількості 100 тис. штук номінальною вартістю 100 рублів кожна. Інвестор X придбав 2006 р. пакет акцій, що складається з 100 штук, за ціною 150 рублів за акцію. Ринкова вартість однієї акції в даний час -300 рублів. Визначте поточну дохідність (у відсотках) пакета акцій інвестора X без урахування податків), якщо щорічний дивіденд по акціях виплачується в розмірі 60 рублів на одну акцію.
Рішення. Ринкова ціна в цьому випадку розглядається як ціна придбання акцій.

Кінцева прибутковість. У випадку з акціями, інвестор може отримати додатковий дохід, тільки реалізувавши акцію на вторинному ринку, зігравши на різниці в цінах (між ціною реалізації іншому інвестору і ціною придбання даної акції).
Кінцева прибутковість акції = 100% x (дивіденд за всі роки + Прибуток з перепродажу) / (термін володіння акцією x
ринкова ціна [ціна придбання] (15)
Приклад. Інвестор придбав за 2 300 рублів привілейовану акцію АТ номінальною вартістю 2 000 рублів з ​​фіксованим розміром дивіденду 15 відсотків річних. Через 5 років (а протягом яких дивіденди регулярно виплачувалися) акція була їм продана за 2 100 рублів. Визначте кінцеву (в перерахунку на рік) прибутковість по даній акції.
Рішення. _онечная прибутковість = 11,3%
При необхідності врахування податків при визначенні прибутковості цінних паперів і з метою вироблення єдиної термінології передбачається визначати, "поточну прибутковість з урахуванням оподаткування" та "кінцеву прибутковість з урахуванням оподаткування".
Поточна прибутковість з урахуванням оподаткування = l00% x
(Дивіденд за рік - сума податків) / ринкова ціна в руб. (16)
Приклад. Інвестор, який є юридичною особою, придбав акцію за ринковим курсом за 1 300 рублів при номінальній вартості 1 000 рублів. Яка поточна прибутковість даної акції з урахуванням податків, якщо розмір дивіденду становить 300 рублів на акцію?
Рішення. Поточна дохідність = 19.6%
Кінцева прибутковість акції з урахуванням оподаткування = l00% x
(Усі отримані дивіденди - всі сплачені податки + прибуток - податки) /
(Термін володіння акцією x ринкова ціна)
Можлива ситуація, коли інвестор продає акцію, не встигнувши отримати дивіденд. У цьому разі логічно говорити про "прибутковості операції з акцією".
Прибутковість операції з акцією = 100% х прибуток від перепродажу /
ціна придбання
Прибутковість операції з акцією з урахуванням оподаткування = 100% х
(Прибуток від перепродажу - сума податків ціна придбання) / ціна придбання

3. Розміщення акцій товариства
Оплата акцій товариства здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче їх номінальної вартості. Оплата акцій товариства при його установі здійснюється його засновниками за їх номінальною вартістю.
Товариство має право здійснювати розміщення акцій за ціною нижче їхньої ринкової вартості у випадках:
-Розміщення додаткових звичайних акцій акціонерам - власникам звичайних акцій товариства у разі здійснення ними переважного права придбання таких акцій за ціною, яка не може бути нижче 90% від їх ринкової вартості;
-Розміщення додаткових акцій за участю посередника за ціною, яка не може бути нижче їх ринкової вартості більш ніж на розмір винагороди посередника, встановлений у відсотковому відношенні до ціни розміщення таких акцій.
Порядок конвертації в акції цінних паперів товариства встановлюється рішенням про розміщення таких цінних паперів. Розміщення додаткових акцій товариства в межах кількості оголошених акцій, необхідного для конвертації в них цінних паперів товариства проводиться тільки шляхом такої конвертації.
Товариство здійснює розміщення цінних паперів, конвертованих в акції, за їх ринковою вартістю, за винятком випадків:
- Розміщення цінних паперів, конвертованих у звичайні акції, акціонерам - власникам звичайних акцій товариства у разі здійснення ними переважного права придбання таких цінних паперів за ціною, яка не може бути нижче 90% їх ринкової вартості;
- Розміщення цінних паперів, конвертованих в акції, за участю посередника за ціною, яка може бути нижче їх ринкової вартості більш ніж на розмір винагороди посередника, встановлений у відсотковому відношенні до ціни розміщення таких цінних паперів.
Відкрите суспільство вправі проводити розміщення акцій і цінних паперів товариства, конвертованих в акції, за допомогою відкритої і закритої підписки. Закрите суспільство не має права проводити розміщення акцій і цінних паперів товариства, конвертованих в акції, за допомогою відкритої підписки або іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб. Розміщення додаткових акцій товариства шляхом конвертації в них цінних паперів, конвертованих в акції, проводиться в порядку, встановленому рішенням про розміщення таких цінних паперів, конвертованих в акції.
Способи розміщення (відкрита або закрита підписка) відкритим суспільством акцій і цінних паперів товариства, конвертованих в акції, визначаються статутом товариства, а при відсутності вказівок у статуті товариства - рішенням загальних зборів акціонерів. При відсутності в статуті товариства або рішенні загальних зборів акціонерів вказівок з питання про спосіб розміщення акцій і цінних паперів товариства, конвертованих в акції, розміщення може проводитися тільки за допомогою відкритої підписки.
Розміщення товариством акцій і цінних паперів товариства, конвертованих в акції, здійснюється відповідно до правових актів Російської Федерації. Правовими актами Російської Федерації можуть бути встановлені випадки обов'язкового розміщення відкритим суспільством і цінних паперів товариства, конвертованих в акції, за допомогою відкритої підписки.
Забезпечення прав акціонерів при розміщенні акцій і цінних паперів товариства, конвертованих в акції.
У разі розміщення товариством за допомогою відкритої підписки голосуючих акцій і цінних паперів, конвертованих в голосуючі акції, з їх оплатою грошима статутом товариства може бути передбачено, що акціонери - власники голосуючих акцій товариства мають переважне право придбання цих цінних паперів у кількості, пропорційно кількості належних їм голосуючих акцій товариства.
Рішення про незастосування переважного права придбання голосуючих акцій і цінних паперів, конвертованих в голосуючі акції, у разі їх розміщення за допомогою відкритої підписки з їх оплатою грошима, а також про строк дії такого рішення може бути ухвалене загальними зборами акціонерів більшістю голосів власників голосуючих акцій, що приймають участь у загальних зборах акціонерів. Рішення про незастосування переважного права придбання голосуючих акцій і цінних паперів, конвертованих в голосуючі акції, діє протягом терміну, встановленого рішенням загальних зборів акціонерів, але не більше одного року з моменту прийняття такого рішення.
Порядок здійснення переважного права придбання акцій і цінних паперів, конвертованих в акції.
Не менш ніж за 30 днів до дати початку розміщення суспільством голосуючих акцій і цінних паперів, конвертованих в акції, з їх оплатою грошима акціонери - власники голосуючих акцій товариства повинні бути сповіщені про можливість здійснення ними права в порядку, передбаченому законом "Про акціонерне товариство" для повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Повідомлення має містити відомості про кількість розміщуваних голосуючих акцій і цінних паперів, конвертованих в голосуючі акції, ціною їх розміщення (в тому числі ціною їх розміщення акціонерам товариства у разі здійснення ними переважного права їх придбання), порядок визначення кількості цінних паперів, яка має право придбати кожен акціонер, термін дії і порядок здійснення цього права акціонером.
Акціонер вправі в цілому або частково здійснити своє переважне право шляхом направлення суспільству заяви у письмовій формі про придбання голосуючих акцій і цінних паперів, конвертованих в акції, що містить ім'я (найменування) та місце проживання (місце знаходження) акціонера, кількість придбаних ним цінних паперів, та документа про оплату. Така заява повинна бути спрямована суспільству не пізніше дня, що передує даті початку розміщення додаткових голосуючих акцій і цінних паперів, конвертованих в голосуючі акції.
Товариство має право придбавати розміщені їм акції за рішенням загальних зборів акціонерів про зменшення статутного капіталу товариства шляхом придбання частини розміщених акцій з метою зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства. Суспільство не має права приймати рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом придбання частини розміщених акцій з метою зменшення їх загальної кількості, якщо номінальна вартість акцій, що залишилися в обігу, стане нижчою від мінімального розміру статутного капіталу, передбаченого в законі "Про акціонерне товариство".
Товариство має право придбавати розміщені їм акції за рішенням ради директорів (наглядової ради) товариства, якщо інше не передбачено законом "Про акціонерне товариство" та статутом товариства. Рада директорів (наглядова рада) товариства не вправі приймати рішення про придбання товариством акцій, якщо номінальна вартість акцій товариства, що знаходяться в обігу, складе менше 90% від статутного капіталу товариства.
Акції, придбані товариством на підставі прийнятого загальними зборами акціонерів рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом придбання акцій з метою зменшення їх загальної кількості, погашаються при їх придбанні. Придбані суспільством за рішенням ради директорів (наглядової ради) товариства акції не надають права голосу, вони не враховуються при підрахунку голосів, по них не нараховуються дивіденди. Такі акції повинні бути реалізовані не пізніше одного року з дати їх придбання, у противному випадку загальні збори акціонерів повинне прийняти рішення про збільшення номінальної вартості решти акцій за рахунок погашення придбаних акцій зі збереженням розміру статутного капіталу, встановленого статутом товариства.
Рішенням про придбання акцій повинні бути визначені категорії (типи) придбаних акцій, кількість придбаних товариством акцій кожної категорії (типу), ціна придбання, форма і термін оплати, а також термін, протягом якого здійснюється придбання акцій. Якщо інше не встановлено статутом товариства, оплата акцій при їх придбанні здійснюється грішми, Термін, протягом якого здійснюється придбання акцій, не може бути менше 30 днів. Ціна придбання товариством звичайних акцій визначається відповідно до закону "Про акціонерне товариство". Кожний акціонер - власник акцій певних категорій (типів), рішення про придбання яких прийнято, має право продати зазначені акції, а товариство зобов'язане придбати їх. У випадку, якщо загальна кількість акцій, щодо яких надійшли заяви про їх придбання товариством, перевищує кількість акцій, яка може бути придбана товариством з урахуванням обмежень, встановлених законом "Про акціонерне товариство", акції купуються в акціонерів пропорційно заявленим вимогам.
Не пізніше ніж за 30 днів до початку терміну, протягом якого здійснюється придбання акцій, товариство зобов'язане повідомити акціонерів - власників акцій певних категорій (типів), рішення про придбання яких прийнято.
Придбання привілейованих акцій здійснюється за ціною, передбаченої статутом товариства, або за ринковою вартістю акцій.
Товариство не має права здійснювати придбання розміщених їм звичайних акцій:
- До повної сплати всього статутного капіталу товариства;
- Якщо на момент їх придбання суспільство відповідає ознаками неспроможності (банкрутства) відповідно до правових актів Російської Федерації про неспроможність підприємств або зазначені ознаки з'являться в результаті придбання цих акцій;
- Якщо на момент їх придбання вартість чистих активів товариства менше його статутного капіталу, резервного фонду та перевищення над номінальною вартістю визначеної статутом ліквідаційної вартості розміщених привілейованих акцій стане менше їх розміру в результаті придбання акцій.
Товариство не має права здійснювати придбання розміщених акцій до викупу всіх акцій, вимоги про викуп яких пред'явлені відповідно до закону "Про акціонерне товариство".
За рішенням загальних зборів акціонерів товариство має право провести консолідацію розміщених акцій, у результаті якої дві або більше акцій товариства конвертуються в одну нову акцію тієї ж категорії (типу). При цьому до статуту товариства вносяться відповідні зміни щодо номінальної вартості та кількості оголошених акцій товариства. У разі утворення при консолідації дробових акцій останні підлягають викупу суспільством за ринковою вартістю.
За рішенням загальних зборів акціонерів товариство має право провести дроблення розміщених акцій товариства, в результаті якого одна акція товариства конвертується у дві або більше акцій товариства тієї ж категорії (типу). При цьому до статуту товариства вносяться відповідні зміни щодо номінальної вартості та кількості оголошених акцій товариства.

Висновок
У висновку можна зробити висновок про те, що цінний папір - така форма існування капіталу, яка може передаватися замість нього самого, обертатися на ринку як товар і приносити дохід; це документ, що засвідчує майнові права. У зв'язку з класифікацією цінних паперів виділяють акції, облігації, державні цінні папери, депозитні і ощадні сертифікати, чеки та коносаменти, а також вторинні і похідні цінні папери.
Ринок цінних паперів - це сукупність економічних відносин з приводу випуску та обігу цінних паперів між його учасниками. Крім того він володіє своєрідними функціями. Учасниками ринку можуть бути: держава, емітенти, інвестори, фондові посередники, реєстратори, депозитарії, розрахунково-клірингові організації та інвестиційні фонди. Існує подвійне регулювання ринку: державне і з боку професійних учасників. Важливу роль на ринку цінних паперів відіграють банки, які виступають активним учасником цього ринку як у ролі емітента, так і в ролі інвестора.
Власник цінних паперів отримує дохід від її володіння і розпорядження. Дохід від розпорядження цінним папером - це дохід від продажу її за ринковою вартістю, коли вона перевищує номінальну чи початкову вартість, за якою вона була придбана.
Акція - це цінний папір, що свідчить про внесення коштів на розвиток акціонерного товариства або підприємства і дає право його власнику на отримання частини прибутку акціонерного товариства (підприємства) у вигляді дивідендів. Акції випускаються без встановленого терміну обігу. Акції бувають іменні і на пред'явника. Фізичні особи можуть бути власниками лише іменний акції. На іменної акції вказуються прізвище, ім'я, по батькові власника акції. Така акція, передана іншій особі, втрачає свою силу, тобто на неї дивіденди не нараховуються, і назад вона не приймається. Іменна цінний папір може бути передана іншому власнику шляхом нотаріального оформлення.
Для успішного вдосконалення ринку необхідно: по-перше підвищити довіру до ринку цінних паперів, по-друге необхідно удосконалити законодавчо-правову базу, по-третє необхідна така політика, яка б дозволила в короткі терміни завершити процес приватизації, оскільки з досвіду розвинених країн видно, що акції АТ відіграють велику роль на ринку цінних паперів. У нашій же країні провідна роль належить державним цінним паперам. Є ще один суттєвий момент - російський ринок цінних паперів відчуває серйозний брак капіталовкладень і є проблема із залученням іноземного капіталу, і як вже було зазначено причиною цього є політико-економічний стан країни.

Список літератури
1. Цивільний кодекс РФ (частина перша) від 30.11.94 № 51-ФЗ
2. Цивільний кодекс РФ (частина друга) від 26.01.96 № 14-ФЗ
3. Бабаєв Ю.А. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 314с.
4. Брильов С.В. Бізнес - М.: БЕК, 2007. - 218с.
5. Геращенко В.Г. Шляхи розвитку та реструктуризації російської банківської системи. Аналітичний банківський журнал, 2005. - 315с.
6. Жуков Є.Ф. Банки та банківські операції: Підручник для вузів. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2004. - 542с.
7. Жуков Є.Ф. Менеджмент і маркетинг в банках: Навчальний посібник для вузів. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2007. - 254с.
8. Кисельов В.В. Управління банківським капіталом (теорія і практика). - М.: ВАТ "Видавництво Економіка", 2007. - 621с.
9. Ковальова А.М. Фінансовий аналіз - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 463с.
10. Косий А.В. Міжбанківський кредит. М.: Фінанси і кредит, 2007. - 410с.
11. Лаврушин О.І. Основи банківського менеджменту: навчальний посібник .- М.: ИНФРА-М, 2004. - 382с.
12. Миловидов Д.В. Сучасне банківське справу. - М.: МГУ, 2005. - 354с.
13. Московін В.С. Банківське кредитування підприємств. Інвестиції в Росії. М.: Фінанси, 2006. - 295с.
14. Основи банківського менеджменту: Навчальний посібник. Під ред. О.І. Лаврушина - М.: ИНФРА - М, 2005. - 384с.
15. Остапенко В.М., Мєшкова В.Я. Кредитування банками підприємств: потреби, можливості, інтереси. М.: Фінанси, 2004. - 487с.
16. Пессель М.Г. Позика, кредит, позика. М.: Фінанси і кредит, 2007. - 513с.
17. Фінанси: Підручник / За ред. Дробозиной Л.А. М.: ЮНИТИ, 1-е вид., 2006. - 518с.


[1] Стеценко А., Гулий А. Ринок цінних паперів. - М.: БЕК, 2004. - С. 118
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
83.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Проблема аналізу прибутковості фінансових операцій
Фінансові інвестиції підприємства види цінних паперів і визначення їхньої прибутковості
Проектування контрольних операцій на прикладі розв язання задачі визначення фактичної вартості в
Активні операції з акціями
Банківські операції з акціями і облігаціями
Похідні фінансові інструменти пов`язані з акціями
Довірче управління закріпленими в федеральної власності акціями акціонерних товариств
Фінансові методи підвищення прибутковості
Розрахунок показників прибутковості підприємства
© Усі права захищені
написати до нас