Види цін та їх регулювання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Види цін за характером обслуговуваного обороту і ступеня державного регулювання
2. Види цін за способом фіксації

1. Види цін за характером обслуговуваного обороту і ступеня державного регулювання
За характером обслуговуваного обороту розрізняють ціни:
ü оптові;
ü закупівельні;
ü біржові;
ü роздрібні.
Оптова ціна підприємства ~ ціна, за якою підприємства реалізують вироблену продукцію іншим підприємствам, збутовим організаціям звичайно великими партіями (оптом).
До складу оптової ціни підприємства включаються:
ü витрати виробництва продукції;
ü прибуток;
ü надбавки чи знижки до ціни;
ü ПДВ.
Різновидом оптової ціни підприємства є трансферна ціна, за якою реалізується продукція при її передачі від одного підрозділу іншому в рамках одного підприємства.
Трансферні ціни зазвичай бувають заниженими, що дає підприємству, що закуповуються за ним продукцію, певні додаткові конкурентні переваги, дозволяючи зменшувати витрати власного виробництва.
Оптові ціни промисловості - ціни, по яких підприємства та організації-споживачі оплачують продукцію збутовим організаціям, які реалізують продукцію оптом. До числа оптових цін відносяться закупівельні ціни, по яких сільськогосподарські виробники реалізують свою продукцію підприємствам, організаціям, фірмам, промисловим підприємствам для наступної переробки.
У міжнародній торгівлі угоди, за рідкісним винятком, являють собою оптові операції і відбуваються за оптовими цінами.
Біржова ціна також вважається оптовою. Біржові котирування являють собою ціни спеціально організованого та постійно діючого оптового ринку масових, якісно однорідних, взаємозамінних товарів. Біржа відіграє роль посередника в процесі просування товарів і сприяє формуванню оптових ринкових цін у вигляді біржових торгів. НА біржах укладаються угоди купівлі-продажу великих партій товарів, які відповідають встановленим зразкам та стандартам, ціни на них встановлюються в залежності від реального попиту і пропозиції.
Роздрібні ціни - це ціни, за якими товар реалізується в мережі роздрібної торгівлі (як правило, товари продаються поштучно або невеликими партіями).
У роздрібній ціні (в порівнянні з оптової) додається ще один елемент - торгова націнка (прибуток роздрібного продавця). Також в роздрібну ціну може включатися вартість транспортування товару до місця продажу.
Різновидами роздрібної вважаються ціни:
ü аукціонна - ціна товару, проданого на аукціоні. Відмітна особливість аукціонної ціни полягає в тому, що вона може бути в кілька разів вище ринкової ціни даного товару. Зазвичай аукціонна ціна відображає певні унікальні властивості товару, що значною мірою позначається на розмірі його ціни;
ü комерційна - ціна, встановлена ​​на товар при його продажу на вільному ринку. Комерційна ціна може істотно відрізнятися від цін, які встановлюються на цей товар державою.
У сфері обігу діють накидки:
ü оптово-збутова;
ü роздрібна та ін
Різниця між ціною реалізації товару постачальницько-збутової організації й оптовою ціною підприємства-постачальника представляє постачальницько-збутову надбавку (накидку).
У залежності від державного впливу, регулювання, ступеня конкуренції на ринку розрізняють такі види цін:
ü вільні (ринкові);
ü регульовані;
ü фіксуються.
Вільні (ринкові) ціни - це ціни, що встановлюються виробниками продукції і послуг на основі попиту та пропозиції на даному ринку.
До вільних належать ціни:
ü попиту - складаються на ринку покупця;
ü пропозиції - вказуються в оферті (офіційній пропозиції продавця) без знижок;
ü виробництва - визначаються на основі витрат виробництва з додаванням середнього прибутку на весь авансований капітал.
До регульованих належать ціни:
ü встановлюються відповідними органами управління;
ü щодо яких органи влади і управління встановлюють будь-які обмеження.
Регульовані ціни можуть бути:
ü лімітними (пороговими, захисними), заставними;
ü гарантованими;
ü рекомендованими;
ü фіксованими.
Граничні (порогові, лімітні) ціни - найвищі ціни, за якими можна продавати продукцію. Вище граничних цін підприємства не можуть встановлювати ціну своєї продукції чи послуг.
Гарантовані ціни - єдині для всіх виробників, за якими закуповується продукція, що встановлюються з метою створення оптимальних економічних умов виробництва продукції. Умовою ефективного застосування гарантованих цін є їх забезпеченість своєчасним і достатнім бюджетним фінансуванням.
Рекомендовані ціни - ціни, які передбачається встановлювати на той чи інший вид продукції, однак рекомендація не носить директивного, обов'язкового характеру.
Фіксуються ціни - ціни, що встановлюються на певному рівні, зміна якого можливо тільки відповідно з рішенням державних органів з ціноутворення. В умовах ринкової економіки коло товарів, на які встановлюються фіксовані ціни, обмежений. Зазвичай фіксація цін здійснюється як тимчасова міра, цілями застосування якої є:
ü підтримка соціально незахищених верств населення;
ü вихід з кризової ситуації, пов'язаної із зростанням інфляції.
2. Види цін за способом фіксації
За способом встановлення (фіксації) розрізняють такі види цін:
ü тверді;
ü рухливі;
ü ковзаючі;
ü з подальшою фіксацією.
Ці види цін встановлюються в договорі, контракті.
Тверда ціна фіксується в контракті в момент підписання його і вже не може бути змінена в ході виконання угоди. Тверді ціни називають ще постійними. Цей вид ціни застосовується як в угодах з негайною поставкою протягом короткого терміну, так і в угодах, що передбачають тривалі терміни поставки, В останньому випадку в контракті зазвичай робиться застереження: "Ціна тверда, зміні не підлягає".
Рухома ціна фіксується при укладенні контракту і може бути переглянута надалі, якщо ринкова ціна даного товару зміниться до моменту його поставки. При встановленні рухомої ціни в контракт вноситься застереження, що передбачає, що якщо до моменту виконання угоди ціна на ринку на товар підвищується або знижується, то відповідно повинна змінитися і ціна, зафіксована в контракті, яка називається "Застереження про підвищення та зниження ціни".
Звичайно в контракті обмовляється інтервал відхилення ринкової ціни від контрактної (2-5%), у межах якого перегляд зафіксованої ціни не робиться. При встановленні рухомої ціни в контракті обов'язково має бути вказано джерело, за яким слід судити про зміну ринкової ціни.
Цей вид ціни встановлюються найчастіше на товари, що поставляються за довгостроковими контрактами.
ü промислові;
ü сировинні;
ü продовольчі та ін
Змінна ціна характерна для контрактів, які передбачають, постачання протягом тривалого періоду; проведення будь-яких підрядних робіт.
Зазвичай вона обчислюється у момент виконання контракту шляхом перерахунку контрактною, тобто базисної ціни, через зміни у витратах виробництва, що відбулися в період дії контракту. Якщо контрактом передбачаються часткові постачання, змінна ціна розраховується на кожну поставку. Ковзаючі ціни застосовуються в контрактах на товари, що вимагають тривалих термінів виконання, як наприклад:
ü велике промислове обладнання;
ü суду і т. д.
При цьому в контракті фіксується так звана базисна ціна і обмовляється її структура, тобто частка в ціні таких її складових, як:
ü прибуток;
ü матеріальні витрати;
ü витрати на заробітну плату;
ü накладні витрати;
ü амортизаційні відрахування і т. д.
При цьому в контракті приводиться метод розрахунку ковзної ціни, рекомендований Європейською економічною комісією ООН ".

де:
§ Р1 - остаточна ціна за рахунком;
§ Р0-договірна, т. е. базисна ціна, яка встановлюється на день укладення контракту. Зазвичай такою ціною є зазначена в контракті ціна за вирахуванням вартості упаковки і страхування;
§ Mi - середня арифметична, або середньозважена ціна (середня індексів цін) на перераховані в договорі сировину та матеріали за період використання контракту або його частини;
§ M0-ціни або індекси цін на зазначені вище матеріали
в момент підписання контракту;
§ Si - середня арифметична (середньозважена) заробітна плата, включаючи витрати на відрахування із соціального страхування або відповідні індекси, пов'язані з
визначеної у договорі категорії робочої сили за встановлений період;
§ S0 - заробітна плата або відповідні індекси щодо тих самих категорій робочої сили в момент підписання контракту;
§ а, b, з висловлюють процентне відношення окремих елементів договірної ціни, а їх сума становить 100%.
При необхідності b і с можуть бути розбиті на необхідне число часткових процентних відносин, які в сумі повинні давати прийняту в розрахунку дану змінну
величину. Наприклад, b = b + b2 + bз +...; c = cl + c2 + ...
У контракті обов'язково повинні обумовлюватися критерії, на основі яких повинні визначатися зміни вартості матеріалів, а також ставки заробітної плати за розрахунковий період.
Використання цієї формули зовсім не є обов'язковим.
Можливий розрахунок загальної ціни контракту, який заснований на базі ціни і окремих її складових: частка вартості робочої сили, сировини, матеріалів, індексів цін і заробітної плати.
Відповідна формула має наступний вигляд:
де:
• Pi - загальна ціна контракту;
• Р0 - базова ціна;
• А - коефіцієнт гальмування, тобто постійна частка в ціні;
• В і С - цінові частки, тобто частка вартості матеріалів та робочої сили;
М1 і М0 - індекси цін на матеріали, використовувані для виготовлення експортної продукції на момент часу їх закупівлі постачальником і на момент встановлення базової ціни відповідно;
• Si І S0 - індекси заробітної плати в галузі, що поставляє експортну продукцію, на момент перерахунку ціни і встановлення базової ціни відповідно.
Розраховуючи загальну суму контракту, слід мати на увазі, що А + В + С = 1.
Коефіцієнт А зазвичай коливається від 0,1 до 0,2 і висловлює переноситься на експортну продукцію частину основних фондів, тобто амортизацію, прогнозовану розрахункову прибуток і т. д.
При встановленні ковзаючої ціни в умовах зростаючої ринкової кон'юнктури в контракт можуть бути внесені в інтересах імпортера деякі обмежувальні умови. Зокрема, може бути встановлена ​​межа у відсотках до договірної ціни, у рамках якого перегляд ціни не виробляється.
Крім того, може бути також встановлена ​​межа можливої ​​зміни договірної ціни (наприклад, не вище 15% загальної суми замовлення). Ця межа називається лімітом ковзання.
У контракті також може бути передбачено, що ковзання поширюється не на всю суму контракту, а лише на певні елементи витрат виробництва. У цьому випадку повинні бути вказані їх величини у відсотках від загальної вартості замовлення.
Ковзання ціни може бути передбачено в контракті:
ü на весь термін його дії;
ü на більш короткий період, наприклад, на перші 6 місяців від дати укладення контракту.
Тут мається на увазі, що протягом цього періоду постачальник може закупити всі необхідні матеріали для виконання замовлення.
Іноді на практиці застосовується змішаний спосіб фіксації ціни, при якому:
ü частина ціни фіксується твердо при укладенні контракту;
ü частина - є ковзної.
Ціна з наступною фіксацією встановлюється в процесі виконання угоди. У контракті сторони обумовлюють лише принцип визначення рівня і умови фіксації ціни.
Наприклад, за домовленістю сторін ціна встановлюється перед кожної передбаченої контрактом поставкою партії товару або при довгострокових поставках перед початком кожного календарного року. Покупцеві також може бути надано право вибрати момент фіксації ціни протягом терміну виконання угоди.
При цьому вказується застереження, якими джерелами інформації оцінок йому варто користуватися для визначення рівня цін.
Так, при угодах на біржові товари обмовляється порядок встановлення ціни, а саме:
ü котирування конкретної біржі, рубрика котирувального бюлетеня, за якими буде визначатися ціна;
ü термін, протягом якого покупець зобов'язаний повідомити продавця про своє бажання зафіксувати ціну в контракті.
Такі угоди називаються онкольні.
Ціни з наступною фіксацією застосовуються в основному при поставках товарів протягом тривалого періоду, коли кон'юнктура світових товарних ринків може істотно змінитися.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
25.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Види цін принципи інформування про ціни особливості застосування цін
Види цін
Державне регулювання цін 2
Державне регулювання цін
Цілі державного регулювання цін
Державне регулювання ринку і цін
Правове регулювання цін та ціноутворення
Державне регулювання цін у Швейцарії
Функції структура і державне регулювання цін
© Усі права захищені
написати до нас