Види виборчих систем

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... ... ... ... ... 3
1. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ І
ВИБОРЧОГО ПРАВА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ....... ... .... 6
1.1 Поняття виборчої системи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ........... 6
1.2 Поняття та принципи виборчого права ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... ... 9
2. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................ 13
2.1Общая характеристика мажоритарної системи ... ... ... ... ... ... ........... ... ... 13
2.2 Правовий аналіз пропорційної системи ... ... .... ... ... ... ... ............... 18
2.3 Змішані системи. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................ 24
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... .. 26
СПИСОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... .. 28
Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ ... ... 30

ВСТУП
Одним із принципів демократичного режиму є виборність і змінюваність центральних і місцевих органів державної влади, їх легітимність. Актуальність обраної теми «Види виборчих систем» полягає у виключно високій ролі виборчої системи в розвитку політичної системи суспільства. Вона є каналом, по якому здійснюється процес формування всієї системи представницької влади - від місцевих органів самоврядування до президента. Всі ми громадяни своєї країни. У кожного з нас є свої права і обов'язки. Ми володіємо політичними правами і повинні, на мій погляд, брати участь у політичному житті країни. Адже від нас, громадян, залежить, як буде розвиватися наша держава. Це ми можемо здійснити через вибори.
У науковій літературі термін «виборча система» уживається зазвичай у двох значеннях - широкому і вузькому. У широкому сенсі виборча система-це безпосередньо порядок формування виборних органів держави та місцевого самоврядування. А також принципи та умови участі у формуванні органів, які обираються, організацію і порядок виборів. Виборча система у вузькому значенні - це система безпосереднього розподілу депутатських мандатів між кандидатами в залежності від результатів голосування. Виборча система у вузькому сенсі підрозділяється на: мажоритарну, пропорційну і змішані системи. У свою чергу мажоритарна система ділитися на: мажоритарну систему відносної більшості, мажоритарну систему абсолютної більшості. Пропорційна система ділитися на: пропорційну і полупропорціональную системи.
Найбільш поширена на виборах система більшості, яка іменується мажоритарною. При цій системі обраними вважаються ті кандидати, які отримали встановлене більшість голосів. Мажоритарна система відносної більшості - це найпростіша система, при якій обраним вважається той кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів, тобто більше голосів, ніж будь-який інший кандидат. Вона результативна: єдиний випадок, коли результату може не бути, це отримання однакового найбільшого числа голосів двома або більше кандидатами. Мажоритарна система абсолютної більшості - дана система відрізняється від мажоритарної системи відносної більшості тим, що кандидат вважається перемогли на виборах, якщо він отримав абсолютну більшість голосів, тобто більше половини загального їх числа. При цьому встановлюється нижній поріг участі виборців у голосуванні, якщо він не досягнутий, вибори вважаються недійсними чи не відбулися.
Система пропорційного представництва політичних партій і рухів, скорочено називається пропорційною системою. Її основна ідея полягає в тому, щоб кожна партія отримувала у парламенті чи іншому представницькому органі число мандатів, пропорційне числу голосів, поданих за її кандидатів на виборах. Вимога пропорційного представництва часом піднімається на конституційний рівень. Полупропорціональная система - під цією назвою об'єднані системи, які, будучи засновані на мажоритарному принципі, тобто на вимозі більшості голосів для обрання, все ж таки дають певні можливості представництва і меншості виборців. Це досягається завдяки застосуванню так званого обмеженого вотуму, при якому виборець голосує не за таке число кандидатів, що дорівнює числу підлягають обранню від виборчого округу депутатів, а за менший.
Наступна система - це змішана виборча система. Дана система заснована на поєднанні двох систем представництва - мажоритарної і пропорційної. Вона створюється з метою з'єднати вигоди від різних систем і уникнути їх недоліки або хоча б ці недоліки суттєво пом'якшити.
Мета даної роботи полягає в теоретико-правовому аналізі видів виборчої системи. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: провести правовий аналіз виборчої системи і виборчого права. З'ясувати які існують види виборчих систем, і дати їм характеристику.
Вивчивши велику кількість навчальної літератури, в даній роботі я вирішила дотримуватися наукових, навчальних праць наступних авторів: Баглай М.В., Козлова Є.І., Кутафін О.Є, Конституційне право зарубіжних країн. Підручник для вузів.

1 ПРАВОВОЇ АНАЛІЗ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ І ВИБОРЧОГО ПРАВА
 
1.1 Поняття виборчої системи і виборчого права
«Під виборчою системою в Російській Федерації розуміється порядок виборів Президента Російської Федерації, депутатів Державної Думи Федеральних Зборів РФ, порядок виборів в інші федеральні державні органи, передбачені Конституцією Російської Федерації і обрані безпосередньо громадянами Російської Федерації відповідно до федеральними законами, порядок використання під час виборів до органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також при виборах до органів місцевого самоврядування, які здійснюються відповідно до федеральних законів, законами та іншими нормативними правовими актами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Федерації »[1].
У науковій літературі термін «виборча система» уживається зазвичай у двох значеннях - широкому і вузькому.
У широкому сенсі виборча система - це система суспільних відносин, пов'язаних з виборами органів публічної влади. Сфера цих відносин дуже широка. У неї входять питання та визначення кола виборців і обраних, і інфраструктури виборів (створення виборчих одиниць, виборчих органів та ін), і відносин, що складаються на кожній зі стадій виборчого процесу аж до його завершення. Регулюється виборча система нормами виборчого права, що розуміється як система правових норм, що є підгалузь конституційного (державного) права. Однак не вся виборча система регулюється правовими нормами. До її складу входять також відносини, що регулюються корпоративними нормами (статутами політичних суспільних об'єднань та ін), а також звичаями і традиціями даного суспільства.
Виборча система у вузькому сенсі (див. додаток 1) - це система безпосереднього розподілу депутатських мандатів між кандидатами в залежності від результатів голосування. Виборча система у вузькому сенсі підрозділяється на: мажоритарну, пропорційну і змішані системи. У свою чергу мажоритарна система поділяється на: мажоритарну систему відносної більшості, мажоритарну систему абсолютної більшості. Пропорційна система ділитися на: пропорційну і полупропорціональную системи.
У даній роботі нас більше цікавить виборча система в так званому вузькому сенсі. Це спосіб визначення того, хто з балотувалися кандидатів обраний на посаду або в якості депутата. У залежності від того, яка буде використана виборча система, результати виборів при одних і тих же підсумки голосування можуть виявитися різними. Тому політичні сили нерідко борються між собою за більш вигідну для себе виборчу систему (втім, оцінюючи її вигідність, вони можуть і помилитися).
Виборча система регулюється нормами виборчого права. «Порядок виборів визначається конституційно-правовими нормами, які в своїй сукупності утворюють виборче право. Отже, виборча система і виборче право тісно пов'язані між собою, хоча ототожнювати їх не можна »[2]. А що ж таке безпосередньо виборче право? Воно також як і виборча система вживається у двох значеннях: у широкому (об'єктивному) і вузькому (суб'єктивному) сенсах. У широкому сенсі виборче право-це система правових норм що регулюють порядок формування виборних органів держави та місцевого самоврядування. У вузькому сенсі виборче право-це гарантована державою громадянинові можливість брати участь у виборах органів держави і місцевого самоврядування. Дане суб'єктивне право громадян поділяють на активне і пасивне виборче право. Активне виборче право-це право громадян Російської Федерації брати участь у виборах до органів державної влади і виборні органи місцевого самоврядування. Пасивне виборче право - право обиратися до виборних органів держави та місцевого самоврядування.
Поняття «виборча система» і «виборче право» по суті, носять збірний характер. Дані поняття містять у собі п'ять різних підсистем, що встановлюють порядок обрання відповідних органів державної влади:
б) порядок обрання депутатів Державної Думи,
в) порядок обрання глав адміністрацій суб'єктів РФ,
г) порядок обрання депутатів законодавчих органів суб'єктів РФ,
д) порядок обрання органів місцевого самоврядування.
Кожна підсистема регулюється окремими правовими актами. Вони також мають загальні для всіх джерела права. «Ними є нормативні акти, в яких містяться конституційно-правові норми, що визначають порядок проведення виборів» [3]. До числа таких джерел відносяться:
1) Конституція РФ, конституції республік у складі РФ; статути країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів;
2) Федеральний закон від 19 вересня 1997р. «Про основні гарантії виборчих прав і право на участь у референдумі громадян Російської Федерації» [4]; ін федеральні закони, а також, закони суб'єктів РФ, докладно регламентують організацію і порядок виборів в різні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
3) укази і розпорядження Президента РФ, акти голів адміністрацій та інших керівників виконавчих органів суб'єктів РФ з питань організації і проведення виборів.
Деякі питання виборчого процесу регулюються постановами Державної Думи і Центральної виборчої комісії.
Особливістю є те, що в Конституції немає спеціального розділу про виборче право (виборчої системи), в якому були б закріплені загальні принципи виборчого права.
1.2 Поняття та принципи виборчого права
«Під принципами виборчого права (виборчої системи) розуміються обов'язкові вимоги та умови, без дотримання яких будь-які вибори не можуть бути визнаними легітимними» [5]
Дані принципи сформульовані в міжнародно-правових актах, Конституції і законах РФ.
У відповідності зі ст.32 ч.2 Конституції РФ «Громадяни Російської Федерації мають право обирати і бути обраними до органів державної влади органи місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумі». На підставі цієї статті існує принцип загальності. Загальним визнається таке виборче право, при якому всі дорослі громадяни мають право брати участь у виборах. Існують два види цензів: віковий ценз та ценз осілості, які обмежують принцип загальності. Віковий ценз - вимога закону, згідно з яким право брати участь у виборах надається лише після досягнення певного віку. Наприклад, Депутатом Державної Думи може бути обраний громадянин, який досяг 21 року. Ценз осілості - встановлене Конституцією або законом вимога, відповідно до якої одержання громадянином виборчого права зумовлено певним строком проживання в країні до моменту проведення виборів. Наприклад, Президентом РФ може бути обраний громадянин РФ не молодший 35 років, постійно проживає в Російській Федерації не менше 10 років.
Наступний принцип - рівне виборче право. У Федеральному законі воно трактується як участь громадян у виборах «на рівних підставах». Це означає, що всі громадяни, які задовольняють вимогам закону і не відсторонені від участі в голосуванні по законних підставах, мають рівні права і обов'язки як виборці.
Також даний принцип передбачає наявність двох умов:
1) Кожен виборець повинен мати однакову кількість голосів.
Дана умова забезпечується тим, що виборець не може бути включений більш ніж в один список виборців. Він голосує особисто і для одержання виборчого бюлетеня потрібно пред'явлення документа, що посвідчує особу виборця, а в списку виборців робиться позначка про видачу виборчого бюлетеня.
2) Кожен депутат повинен пред'являти однакове число виборців. Повинна бути дотримана єдина норма представництва, відповідно до якої утворюються рівні за кількістю населення виборчі округи. Це дає гарантію того, що жоден виборець не має яких-небудь переваг перед іншим виборцем.
Пряме виборче право означає, що виборець безпосередньо подає свій голос за конкретного кандидата або списку кандидатів. Пряме виборче право відрізняється від не прямого, яке може бути двох видів - непрямим і багатоступеневим. При непрямому виборчому праві виборці вибирають виборщиків, які в свою чергу обирають представників або будь-яких інших осіб. Багатоступеневою виборче право, суть якого полягає в тому, що вибирають представників у вищі представницькі органи нижчестоящі.
Ще один принцип виборчого права - таємне голосування. Даний принцип є обов'язковим атрибутом демократичної системи виборів, абсолютної привілеєм виборців. Це означає, що виключається можливість будь-якого контролю над волевиявленням виборців. Виборці мають право нікому і ніколи не повідомляти про свій вибір того чи іншого депутата. Виборчі бюлетені не підлягають нумерації, і ніхто не в праві намагатися ідентифікувати використаний бюлетень. Виборець заповнює виборчий бюлетень в закритій кабіні або в особливій кімнаті. У цих приміщеннях під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність кого б то не було, включаючи і членів виборчої комісії. Бюлетень опускається у виборчу скриньку особисто.
Обов'язковість і періодичність проведення виборів. Вибори органів державної влади та місцевого самоврядування є обов'язковими і проводяться в терміни, встановлені Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, конституціями, статутами, законами суб'єктів РФ, статутами муніципальних утворень. Вибори органів чи депутатів призначає уповноважений на те орган чи посадова особа відповідно до термінів, встановлених законом. Голосування може бути призначено лише на календарний вихідний день. Не допускається призначення голосування на святковий день. Якщо відповідним органом вибори не призначаються, то це має право зробити відповідний суд загальної юрисдикції. Термін повноважень всіх виборних органів, а також депутатів не може бути більше п'яти років. Зміна строків не допускається.
І ще один принцип-принцип добровільності. Це означає, що забороняється впливати на громадянина з метою примусити його до участі чи неучасті у виборах, а також впливати на його вільне волевиявлення. «Вільне волевиявлення виборців під час виборів забезпечується і тим фактом, що проведення агітації в день виборів у приміщенні для голосування не допускається» [6].

2. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ
2.1 Загальна характеристика мажоритарної системи
Найбільш поширена на виборах система більшості, яка іменується мажоритарною. При цій системі обраними вважаються ті кандидати, які отримали встановлене більшість голосів. Ця система - єдино можлива при виборах одного посадової особи (президента, губернатора та ін.) Коли ж вона застосовується для виборів колегіального органу влади, наприклад, палати парламенту, зазвичай створюються одномандатні виборчі округи, тобто в кожному з них повинен бути обраний один депутат.
У країнах, що мають тривалі демократичні традиції, політичне життя давно монополізована політичними партіями, представники яких переважно і балотуються на виборах і потім утворюють в парламенті чи іншому представницькому органі відповідні партійні фракції, що діють організовано. У тих же країнах, де партійна система ще знаходиться в стадії становлення, а виникаючі політичні партії великого авторитету в суспільстві не мають, вибори за мажоритарною системою створюють слабо організовану палату. Мажоритарна система має кілька різновидів, обумовлених різними вимогами до величини необхідного для обрання більшості голосів.
Мажоритарна система відносної більшості - це найпростіша система. «За цією системою переможцю досить зібрати більше голосів, ніж будь-якому іншому претендентові, але не обов'язково більше половини» [7]. Вона результативна: єдиний випадок, коли результату може не бути, це отримання однакового найбільшого числа голосів двома або більше кандидатами. Такі випадки досить рідкісні, і законодавчим вирішенням ситуації зазвичай буває жереб. Така система застосовується, наприклад, на парламентських виборах в США, Великобританії, Індії, частково в Німеччині і частково, як відомо, в Росії. Дуже часто вона застосовується при місцевих виборах. Система (це відноситься до всіх різновидів мажоритарної системи) може застосовуватися, як в одномандатних, так і в багатомандатних виборчих округах. Як правило, округу при цій системі одномандатні. Багатомандатні зустрічаються рідко (наприклад, при виборах колегії президентських виборців у США, де багатомандатних виборчих округах є штати і федеральний округ, в яких змагаються списки вибірників).
Практично чим більше кандидатів балотуються на одне місце, тим менше голосів потрібно для обрання. Якщо кандидатів більше двох десятків, можуть виявитися обраними кандидати, за яких подано 10 відсотків голосів або навіть менше. До того ж у законодавстві ряду країн, де застосовується дана система, не передбачені ні обов'язковість участі виборців у голосуванні, ні мінімальна частка їхньої участі, необхідна для визнання виборів дійсними. При цій системі звичайно не встановлюється обов'язковий мінімум участі виборців у голосуванні: якщо проголосував хоча б один, вибори дійсні. Якщо ж висунутий один кандидат на місце, він вважається обраним без голосування, бо досить, щоб хоча б один виборець проголосував за нього (навіть якщо таким єдиним виборцем виявиться він сам).
Однак мажоритарна система відносної більшості вкрай несправедлива по відношенню до політичних партій, особливо середнім і малим за своїм впливом. Мандат дістається кандидатові, який отримав відносну більшість голосів, тоді як проти нього могли проголосувати більше, ніж за нього. Це значить, що він обраний абсолютною меншістю виборців, хоча і відносною більшістю. Суть полягає в тому, що голоси, подані проти кандидата-переможця, взагалі зникли. А в масштабі країни це може призвести до того, що партія, за яку голосує більшість виборців, отримує в парламенті меншість місць. За цих дефектах, система має своїх прихильників тому, що зазвичай забезпечує партії - переможцю абсолютне, а часом і значна більшість у парламенті, дозволяючи при парламентарних і змішаних формах правління сформувати стійкий уряд. При багатомандатних виборчих округах, в яких змагаються списки кандидатів, значимість зазначених дефектів системи багаторазово зростає.
Мажоритарна система абсолютної більшості - дана система відрізняється від мажоритарної системи відносної більшості тим, що кандидат вважається перемогли на виборах, якщо він отримав абсолютну більшість голосів, тобто більше половини загального їх числа. При цьому встановлюється нижній поріг участі виборців у голосуванні, якщо він не досягнутий, вибори вважаються недійсними чи не відбулися. Він найчастіше складає половину зареєстрованих виборців, але не рідко й менше. У випадку, коли він дорівнює половині зареєстрованих виборців, абсолютна більшість від загального числа поданих голосів може теоретично скласти 25% + 1 юридичного виборчого корпусу. Якщо ж для обрання потрібна абсолютна більшість дійсних голосів, то частка від загального числа зареєстрованих виборців може бути ще менше.
Хоча дана система і виглядає більш справедливою але, тим не менш, у неї зберігається той же дефект що і у мажоритарної системи відносної більшості, тобто цілком можливо, що і при цій системі партія, кандидати якої країною зібрали більшість голосів, отримає меншість парламентських мандатів. Це може статися у випадку, якщо виборці, які голосують за таку партію, виявляться зосередженими в невеликому числі виборчих округів, а виборці «партії меншості», навпаки, доб'ються хоча б навіть незначного, але переваги в більшості виборчих округів. Адже після того, як планка в 50 відсотків + 1 голос узята, який отримав абсолютну більшість кандидату ніякі додаткові голоси вже не потрібні.
У мажоритарної системи абсолютної більшості є свій специфічний дефект - часта не результативність, причому вона тим більше ймовірна, чим більше конкуренція кандидатів. Мова йде про випадки, коли жоден з кандидатів балотуються (або список кандидатів) не отримав через розкол голосів необхідного більшості. Така небезпека збільшується, якщо необхідне абсолютна більшість відраховується від загального числа поданих голосів: навіть при двох кандидатах в одномандатному окрузі може вийти, що жоден не набере абсолютної більшості, якщо якась частина виборців проголосувала проти обох кандидатів, або подала недійсні голоси. Якщо ж абсолютна більшість відраховується від загального числа дійсних голосів, то до такого результату може привести тільки голосування частини виборців проти обох кандидатів. Зрозуміло, за умови, що в голосуванні взяв участь встановлений мінімум виборців, в іншому випадку вибори недійсні незалежно від всіх інших обставин.
Існують різні способи подолати дану не результативність. Один з найбільш поширених способів - це перебаллотіровка кандидатів, що зібрали певну частку голосів. Це другий тур виборів або повторні вибори. Частіше можна зустріти перебаллотіровку двох кандидатів, що отримали найбільшу кількість голосів у першому турі. Але в той же час під час виборів у французьке Національні збори у другий тур проходять всі кандидати, які отримали в першому турі голоси не менше 12,5 відсотка зареєстрованих виборців округу.
Для обрання в другому турі достатньо тільки відносної більшості голосів, і тому таку систему називають системою двох турів. Якщо ж у другому турі теж вимагається абсолютна більшість голосів, як, наприклад, в Німеччині при виборах Федерального президента особливої ​​колегією - Федеральними зборами, а відносної більшості достатньо лише в третьому турі, то система називається системою трьох турів.
Інший спосіб - так зване альтернативне голосування. Воно
передбачає, що виборець в одномандатному виборчому окрузі голосує не за одного кандидата, а за кількох, вказуючи цифрами навпроти їхніх прізвищ їх перевагу для нього. Проти прізвища самого бажаного кандидата він ставить цифру 1, проти прізвища наступного по перевагу (тобто кого б він хотів бачити обраним, якщо перший не пройде) - цифру 2 і так далі. При підрахунку голосів бюлетені розкладаються по перших перевагам. Кандидат, який отримав більше половини перших переваг, вважається обраним. Якщо ж не обрали ні один з кандидатів, з розподілу виключається кандидат, у якого менше всього перших переваг, а його бюлетені передаються іншим кандидатам у відповідності із зазначеними в них другими уподобаннями. Якщо і після ні у одного з кандидатів немає абсолютної більшості бюлетенів, виключається кандидат з найменшим числом перших і других переваг, і процес продовжується до тих пір, поки у будь-якого з кандидатів не збереться абсолютна більшість бюлетенів. Перевага цього способу в тому, що можна обійтися однократним голосуванням. Застосовується він, наприклад, при виборах нижньої палати Парламенту в Австралії. Теоретики, щоправда, сумніваються, наскільки обгрунтовано прирівнювання другого і тим більше третього переваги до першого.

2.2 Правовий аналіз пропорційної системи
Система пропорційного представництва політичних партій і рухів, скорочено називається пропорційною системою. Її основна ідея полягає в тому, щоб кожна партія отримувала у парламенті чи іншому представницькому органі число мандатів, пропорційне числу голосів, поданих за її кандидатів на виборах. Вимога пропорційного представництва часом піднімається на конституційний рівень.
Проте пропорційна система має не тільки плюси, а й мінуси. До числа останніх належить, по-перше, те що голосування при пропорційній системі проводиться у багатомандатних виборчих округах, в яких, змагаються списки кандидатів, висунуті політичними партіями і рухами, отже, виборець повинен вибирати не між персонами, як при мажоритарній системі (хоча і при ній практично для виборця часто більше значима партія, ніж особистість кандидата, висунутого нею), а між партіями (рухами) і голосувати за список кандидатів, з якого виборцю відомі у кращому разі кілька лідерів. Щоправда, з іншого боку, керівництво партії (руху) може, таким чином, поряд з гучними ораторами провести до парламенту невідомих широкій публіці людей, які, будучи професіоналами, у різних сферах, у змозі компетентно брати участь у розробці законів і контролі над діяльністю виконавчої влади . Втім, слід зазначити, що може скластися і така ситуація, коли ці невідомі люди виявляться не компетентними особами.
По-друге, необмежене використання пропорційної системи може призвести до появи в палаті безлічі дрібних фракцій, об'єднаних навколо маловпливових, але амбітних лідерів, які, не будучи здатні до конструктивної співпраці, шляхом обструкції перешкоджають прийняттю необхідних для країни або відповідного регіонального співтовариства рішень. Характерний приклад представляв собою польський Сейм у 1989-1993 роках, де при загальній чисельності 460 депутатів однієї з великих фракцій виявилася налічувала менше півтора десятків депутатів фракція Партії любителів пива. Такі ситуації особливо небажані в умовах, коли уряд повинен спиратися на парламентську більшість. Навіть якщо така більшість вдається створити, воно зазвичай недовговічне, і розкол його призводить до урядових криз. Наприклад, в Італії в умовах дії Конституції 1947 року, яка заснувала парламентарну республіку, і пропорційної системи виборів палат Парламенту уряд трималося зазвичай не більше року.
Щоб уникнути небажаної політичної дробности парламентських палат, яка породжується пропорційною системою виборів, у ряді країн запроваджено так званий загороджувальний пункт «або застереження, відповідно до якої обов'язковою умовою участі партії у розподілі мандатів є здобуття нею не менше певного відсотка голосів виборців» [8] . Однією з перших, загороджувальний пункт у вигляді 5-процентної застереження встановила Федеративна Республіка Німеччина, де закон допустив до розподілу мандатів у Бундестазі тільки партійні списки, що зібрали не менше 5 відсотків дійсних голосів. Надалі загороджувальний пункт став застосовуватися досить широко, включаючи постсоціалістичні країни, і зазвичай коливається від 3 до 5 відсотків. «При виборах депутатів до Державної Думи встановлено 5-проценний бар'єр» [9].
У країнах зі сформованою партійною системою збиток від загороджувального пункту незначний. Навпаки, там, де чіткої партійної системи ще немає, в результаті дії загороджувального пункту пропадає значна частина голосів виборців. З цього випливає, що потрібні великі політичні об'єднання.
Розподіл мандатів при пропорційній системі відбувається за кількома схемами.
Одна з них полягає у визначенні виборчої квоти (раніше вона іменувалася виборчим метром), тобто того числа голосів, яка необхідна для обрання одного депутата. Потім на квоту ділиться число голосів, зібраних кожною з допущених до розподілу мандатів партій, і частка від цього розподілу дає число мандатів, належних цієї партії. Визначається квота різними способами.
Одна з виборчих квот визначається «шляхом ділення кількості голосів на число виборних місць, що припадають на даний виборчий округ» [10]. Вона визначається після підрахунку загальної кількості поданих і визнаних дійсними голосів. Наприклад, припустимо, що у виборчому окрузі, від якого підлягають обранню 5 депутатів, балотуються списки 3 партій. Співвідношення поданих за них голосів наступне:
партія А-85 голосів, партія У-69 голосів, партія З-136 голосів.
Всього подано 290 голосів. За квотою розподіл мандатів буде наступне: спочатку визначимо квоту - 290:5 = 58. потім ділимо результати партій на квоту і отримуємо: партія А-85:58 = 1 мандат і 47 голосів у залишку, партія По-69:58 = 1 мандат і 18 голосів у залишку, партія С-136:58 = 2 мандати і 34 голосів у залишку. Ми розподілили 4 мандати з 5. Що залишився мандат можна розподілить різними методами.
Один з них застосовується при виборах в Державну Думу РФ метод найбільшого залишку, при якому нерозподілені мандати переходять до партій, які мають найбільші невикористані залишки голосів. У нашому прикладі залишився мандат перейшов би до партії А. Результат був би таким:
партія А - 2 мандати, партія В - 1 мандат, партія С - 2 мандати.
Інший метод - найбільшої середньої - полягає в тому, що кількість отриманих партією голосів ділиться на число отриманих нею мандатів плюс один, а нерозподілені мандати передаються партіям з найбільшими середніми.
Ще одне визначення квоти запропонував у минулому столітті британський баррістер Друпа: квота = [х: (у + 1)] + 1.
У розглянутих прикладах брався один виборчий округ. Проте буває так, що розподіл решти мандатів відбувається на більш широкій території - об'єднаних виборчих округів (Австрія) або навіть всієї країни (Італія).
У таких виборчих округах сумуються нерозподілені мандати і невикористані залишки голосів із відповідних земель, і розподіл завершується застосуванням методу д'0ндта. При цьому партії, які не отримали мандатів при першому розподілі, з другого розподілу виключаються.
Щоб уникнути другого розподілу, в деяких країнах застосовується метод дільників. Він полягає в тому, що кількість голосів, отриманих кожною партією, ділиться на ряд зростаючих чисел, після чого отримані приватні розташовуються у порядку спадання. Те приватне, яке за своїм порядковим місцем відповідає числу мандатів, що припадають на даний виборчий округ, являє собою виборчу квоту. Число рівних їй, або перевищують її приватних, які має партія, вказує на те число мандатів, яке вона отримує. В інших країнах ділиться число голосів, отриманих кожною партією, на дещо інший ряд дільників: це або тільки непарні числа, або додатково до цього перше число буває дробовим (наприклад, 1,4) і так далі.
В принципі і при пропорційній системі допустимо висування незалежних кандидатів поза партійних списків. Їм гарантується обрання в разі отримання встановленої квоти або числа голосів, що становлять найменший дільник. Проте надлишок отриманих незалежним кандидатом голосів, так само як і голоси, подані за незалежного кандидата, не зібрав квоти або найменшого дільника, пропадають. Виборець, який голосує за такого кандидата, несе тим самим великий ризик даремного голосування, ніж виборець, який голосує за список кандидатів.
Полупропорціональная система. Під цією назвою об'єднані системи, які, будучи засновані на мажоритарному принципі, тобто на вимозі більшості голосів для обрання, все ж таки дають певні можливості представництва і меншості виборців. Це досягається завдяки застосуванню так званого обмеженого вотуму, при якому виборець голосує не за таке число кандидатів, що дорівнює числу підлягають обранню від виборчого округу депутатів, а за менший.
Типовим прикладом такої системи була діяла в Японії до 1993 року система єдиного непередаваного голосу. При цій системі партія в багатомандатному виборчому окрузі висуває не список кандидатів, який балотується як єдине ціле, а окремих кандидатів. Виборець ж у цьому багатомандатному окрузі голосує лише за одного з кандидатів, хоча від округу має бути обране декілька або навіть багато депутатів. Обраним вважається кандидат, який зібрав найбільшу кількість голосів.
Обмежений вотум вимагає від політичних партій точного розрахунку при висуненні їх кандидатів. Треба добре уявляти собі, скільки голосів налічує партійний електорат і як вони можуть розподілитися між кандидатами від партії. Адже якщо партія висуне у виборчому окрузі дуже багато кандидатів, голоси її електорату «розпорошені» між ними і цілком може трапитися, що жоден не виявиться обраним. З іншого боку, якщо кандидатів буде мало, то вони можуть отримати більше голосів, ніж потрібно для обрання, а ці зайві голоси нічого партії не дають, крім жалю про невикористаної можливості провести додатково ще одного або більше своїх депутатів.
Той факт, що виборець, який належить до більшості, може впливати своїм голосуванням на вибір не всіх депутатів від виборчого округу, відкриває можливості для меншості провести в представницький орган у цьому виборчому окрузі одного або навіть декількох своїх депутатів, або кілька депутатів пройдуть від різних меншин. Зрозуміло, пропорційного представництва тут, як правило, не виходить (більшість зазвичай буває непропорційно велике), і тому такі виборчі системи називають полупропорціональнимі. До цієї ж групи систем відноситься і так званий кумулятивний вотум, застосовуваний, зокрема, на виборах до органів місцевого самоврядування в Баварії та деяких інших землях Німеччини.
Ця система характеризується тим, що кожен виборець в багатомандатному виборчому окрузі має стільки голосів, скільки слід обрати кандидатів або менше (зрозуміло, кількість голосів у всіх виборців однакове). Він розподіляє свої голоси між кандидатами як завгодно: може віддати декільком кандидатам по одному голосу, а може, наприклад, якогось одного з кандидатів віддати всі свої голоси, акумулювати їх у нього. Звідси і назва системи (від лат. Cumulatio - скупчення). Як вважають британські дослідники виборчих систем «так само як і обмежене голосування, кумулятивне голосування сприяє забезпеченню представництва меншості і обранню найпопулярніших кандидатів, але його дія дуже невизначено». Тут також дуже важливий точний підрахунок партіями свого електорату і правильне орієнтування його щодо використання голосів.
2.3 Змішані системи
 
Змішана виборча система виникає тоді, коли при виборах однієї і тієї ж представницької палати застосовуються різні системи. Це звичайно продиктовано прагненням поєднати переваги різних систем і по можливості виключити або компенсувати їх недоліки. Характерний у цьому відношенні порядок виборів Державної Думи.
Половина складу Державної Думи (загальний склад 450 депутатів) обирається на основі мажоритарної системи відносної більшості. Друга половина депутатів Державної Думи обирається на основі пропорційного представництва за загальнофедеральних виборчому округу.
За результатами голосування депутатські мандати розподіляються між загальнофедеральних списками кандидатів, виходячи з таких правил:
1) підраховується сума голосів, поданих за загальнофедеральних виборчому округу за загальнофедеральні списки кандидатів тих виборчих об'єднань, які виявилися допущені до розподілу мандатів. Дана сума ділитися на 225 - число депутатських мандатів, які розподіляють по цьому округу. Отриманий результат - це перше виборче приватне;
2) кількість дійсних голосів, отримане кожним загальфедеральним списком кандидатів, які брали участь у розподілі депутатських мандатів, ділиться на виборче приватне. Ціла частина отриманого в результаті ділення числа є число депутатських мандатів, яке отримує відповідний загальнофедеральних список кандидатів;
3) у разі, коли після проведених дій у відповідності з другим правилом, залишаються не розподілені мандати, проводиться їх вторинне розподіл. Не розподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина, тобто залишок числа, отриманого в результаті поділу. При їх рівності перевага віддається тому общефедеральному списку кандидатів, за який подано більше голосів. При рівності голосів перевага віддається тому общефедеральному списку кандидатів, який зареєструвався раніше.
Якщо загальнофедеральних список при реєстрації був розбитий на регіональні групи, то потім проводиться розподіл мандатів усередині списку - цими групами і кандидатами, не включеними до жодної з груп. На першому етапі такого розподілу встановлюється число кандидатів, що не увійшли ні в одну з регіональних груп і не обраних по одномандатних округах. Зазначеним кандидатам отримані списком мандати переходять в першу чергу.
Залишилися не розподіленими всередині списку мандати розподіляються в точності за викладеними вище правилами. З тією різницею, що у правилі № 1 ділитися загальне число голосів, отриманих списком, на число що залишилися не розподіленими всередині цього списку мандатів. За правилом № 2 на виборче приватне ділитися число голосів, поданих за кожну регіональну групу у відповідному суб'єктові РФ або групі суб'єктів РФ. Подальше дії аналогічні. Якщо при цьому в одній або кількох регіональних групах не виявилася належного числа кандидатів, то що залишилися не розподілені мандати розподіляються серед інших регіональних груп за тими ж правилами.

ВИСНОВОК
У своїй роботі я спробувала розкрити поняття виборчої системи, з'ясувати які види виборчих систем існують, як співвідносяться поняття «виборчої системи» і «виборчого права».
Виборче право і виборчий процес безпосередньо пов'язані з політичною сферою функціонування держави і громадянського суспільства. Якщо виборче право предметно регламентує політичне право громадян обирати і бути обраними, то виборчий процес як форма реалізації норм виборчого права виражає динаміку і структуру участі громадян у здійсненні влади. У сукупності вони утворюють політико-правову основу функціонування інститутів системи представницької та виборної демократії.
Конституція-це основний закон, який закріплює основи суспільного ладу і державного устрою, взаємини між державою і особистістю, організацію та діяльність системи державних органів. Конституції не повинні суперечити будь-які нормативно-правові акти. І як раз таки, в Конституції РФ і закріплені наші основні права. У тому числі і політичні права. Ми маємо право, обирати, і бути обраними до органів державної влади та органи місцевого самоврядування.
На мій погляд, виборча система не може існувати без виборчого права. Ці два поняття тісно пов'язані між собою, хоча ототожнювати їх не можна.
Поняття «виборча система» і «виборче право» по суті, носять збірний характер. Дані поняття містять у собі п'ять різних підсистем, що встановлюють порядок обрання відповідних органів державної влади:
а) порядок обрання Президента РФ,
б) порядок обрання депутатів Державної Думи,
в) порядок обрання глав адміністрацій суб'єктів РФ,
г) порядок обрання депутатів законодавчих органів суб'єктів РФ,
д) порядок обрання органів місцевого самоврядування.
Як я вже говорила вище, виборча система вживається в широкому і вузькому сенсах. У даній роботі були досліджені теоретичні аспекти виборчої системи в вузькому сенсі.
Отже, найпоширеніші виборчі системи (у вузькому сенсі): мажоритарна система і пропорційна система, а також змішана система. Кожна, з яких, підрозділяється на свої підсистеми. Мажоритарна система на: мажоритарну систему відносної більшості і мажоритарну систему абсолютної більшості. У свою чергу пропорційна система підрозділяється на: пропорційне представництво політичних партій і полупропорціональную.
Кожна з цих систем має свої плюси і мінуси. Однозначно не можна сказати яка система краща. Кожна держава вибирає, яка система йому більше підходить.

СПИСОК
1. Нормативно-правові акти:
1. Конституція Російської Федерації 12.12.93 р.
2. Федеральний закон від 19 вересня 1997р. «Про основні гарантії виборчих прав і право на участь у референдумі громадян Російської Федерації».
3. Федеральний закон від 26 листопада 1996р. «Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування».
4. Федеральний закон від 21 червня 1995 р . «Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації».
2. Наукова, навчальна література:
1. Баглай М. В., Конституційне право РФ. Підручник для вузів. Видання 2-е. М: Норма, 1999.
2. Баглай М. В., Габричидзе Б.М., Конституційне право РФ. Підручник для вузів. М: 1996р.
3. Баглай М. В., Туманов В.А., Мала енциклопедія конституційного права. М: 1998р.
4. Габричидзе Б.М., Єлісєєв В.М. Конституційне право сучасної Росії: Підручник для вузів. М., 2001р.
5. Златопольський Д.Л. Державне право зарубіжних країн. Підручник для вузів. М., Зерцало. 1999р.
6. Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії. Видання 2-е. М., МАУП. 1999р.
7. Кутафін О.Е. Предмет конституційного права. М., 2001р.
8. Коментар до Конституції РФ (під редакцією Кудрявцева Ю.В.). М., Фонд «Правова культура». 1996р.
9. Конституційне право РФ. Лекції. Саратов. 1995р.
10. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник для вузів. М., Норма. 2000р.
11. Мархгейм М.В., Смоленський М.Б., Яценко І.С. Конституційне право РФ. М., 2003р.
12. Смоленський М.Б. Конституційне право РФ. Екзаменаційні відповіді. 2-е видання. Ростов-на-Дону. Фенікс. 2003р.
13. Усанов В.Є., Хмелевський С.В. Конституційне (державне) право РФ. М., 2003р.
14. Чиркин В.Є. Конституційне право Росії. Практикум. М., 2000р.

Додаток 1
ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ
Мажоритарна система
пропорційне представництво політичних партій
Змішана система
Абсолютної більшості
Пропорційна система
Виборчі системи
Блок-схема: альтернативний процес: Мажоритарна системаБлок-схема: альтернативний процес: Пропорційна система
Блок-схема: альтернативний процес: Змішана система
Блок-схема: підготовка: Абсолютного більшостіБлок-схема: підготовка: пропорційне представництво політичних партій
Полупропорціональная система
Блок-схема: підготовка: Полупропорціональная система
Відносної більшості
Блок-схема: підготовка: Відносного більшості


[1] Козлова Є.І., Кутафін О.Є.. Конституційне право Росії. Видання 2-е. М. МАУП .1999 р. с.312.
[2] Козлова Є.І., Кутафін О.Є.. Конституційне право Росії. Видання 2-е. М. МАУП .1999 р. с.312.
[3] Смоленський М.Б. Конституційне право РФ. Екзаменаційні відповіді. 2-е видання. Ростов-на-Дону. Фенікс. 2003р. с225
[4] Збори законодавства РФ. 1997р. № 38. ст. 4339
[5] Баглай М.В. Конституційне право Росії. Видання 2-е. М., Норма. 1999. с. 352
[6] Смоленський М.Б. Конституційне право РФ. Екзаменаційні відповіді. 2-е видання. Ростов-на-Дону. Фенікс. 2003р. с228
[7] Конституційне право зарубіжних країн. Підручник для вузів. М., Норма. 2000р. с.205
[8] Конституційне право зарубіжних країн. Підручник для вузів. М., Норма. 2000р. с. 209
[9] Смоленський М.Б. Конституційне право РФ. Екзаменаційні відповіді. 2-е видання. Ростов-на-Дону. Фенікс. 2003р. с224
[10] Конституційне право зарубіжних країн. Підручник для вузів. М., Норма. 2000р. с.207
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
96.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Вибори та види виборчих систем
Види виборів і виборчих систем
Виборче право і види виборчих систем у зарубіжних країна
Характеристика виборчих систем
Політика і влада типи виборчих систем
Порівняльний аналіз виборчих систем країн Європи Закон Дюверже
Неправомірне використання виборчих бюлетенів підлог виборчих документів або неправильний підрах
Види соціальних систем
Гроші Види валютних систем
© Усі права захищені
написати до нас