Види бухгалтерських балансів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Глава 1. Теорія бухгалтерського балансу
1.1 Завдання і функції бухгалтерського балансу
1.2 Поняття балансу, визначення
1.3 Валюта балансу, статті, групи та розділи балансу
1.4 Правила та принципи складання балансу
Глава 2. Види балансу
2.1 Види балансів за часом складання
2.2 Види балансів за періодичністю складання
2.3 Види балансів за формою відображається на дисплеї
2.4 Види балансів за джерелами складання
2.5 Види балансів за обсягом інформації
2.6 Види балансів за характером діяльності
2.7 Види балансів по об'єкту відображення
2.8 Види балансів за способом очищення
2.9 Види балансів по цілях складання
2.10 Види балансів за формою власності
2.11 Види балансів по характеристиці відображається на дисплеї
2.12 Види балансів в залежності від користувачів інформації
Висновок
Список літератури

Введення

У багатьох користувачів баланс асоціюється зі звітним бланком, що подається до контролюючих, в основному фіскальні органи. Таку думку є необгрунтовано спрощеним, адже баланс - це більше, ніж просто звітний бланк. Це також методологічний прийом, що дозволяє відображати фінансовий стан підприємства. З одного боку бухгалтерський баланс є вінцем облікових робіт, а, з іншого боку, одним з фундаментальних прийомів обліку.
Звичайно, щоб отримати повну і достовірну інформацію про підприємство, найкраще ознайомиться зі всієї фінансово-господарської документації підприємства, в тому числі первинної. Але таке знайомство схоже з повної і глибокої аудиторською перевіркою, що для переважної більшості користувачів бухгалтерською звітністю є нереальним з причини відсутності необхідних знань, практичної бази, часу, коштів, та й просто необхідності в цьому. Значно простіше і раціональніше ознайомиться з узагальненими даними про фінансовий стан підприємства на звітну дату, що, по суті, і дозволяє бухгалтерська звітність у цілому та бухгалтерський баланс зокрема.
Бухгалтерський баланс є: методом бухгалтерської звітності, обов'язковою формою звітності.
У бухгалтерському балансі розкриваються такі елементи фінансової інформації як: активи, зобов'язання, капітал.

Глава 1. Теорія бухгалтерського балансу

1.1 Завдання і функції бухгалтерського балансу

Завдання бухгалтерського балансу у багато перегукуються з цілями, що стоять перед бухгалтерським обліком в цілому: формування повної і достовірної інформації про активи організації, її зобов'язання, склад коштів і їх джерела, а також їх зміни; забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за додержанням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами; подання достовірних даних для повноцінного аналізу фінансово-господарського стану організації, запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості; забезпечення повної і достовірної інформації про активи організації, її зобов'язання, склад коштів та джерела на звітну дату, а також про зміни, що відбулися у величині активів та зобов'язань підприємства з попередньої звітної дати .

1.2 Поняття балансу, визначення

Слово "баланс" походить від французького balance - ваги. Бухгалтерський баланс являє собою зведену відомість, що відображає у грошовому виразі стан коштів підприємства (організації, установи) як за їх складом і розміщення (актив), так і за їхніми джерелами, цільовим призначенням і термінами повернення (пасив).
Впевнено можна говорити про те, що бухгалтерський термін "баланс" існує вже майже 600 років незалежно від того, чи були фінансові звіти того часу балансами в сучасному розумінні цього терміна чи ні. Отже, бухгалтерський баланс являє собою спосіб економічного угруповання майна по його складу, розміщення та джерел його формування на певну дату (зазвичай на 1-е число місяця, кварталу, року).
За зовнішнім виглядом бухгалтерський баланс являє собою таблицю, у лівій частині якої відображаються кошти підприємства (організації, установи) за складом і розміщення - це називається актив балансу, а в правій частині показуються джерела формування цього майна (власні та залучені) із зазначенням цільового призначення ( якщо є) і термінів повернення. Права частина бухгалтерського балансу називається пасивом. Пасив передбачає можливий в майбутньому відтік активів внаслідок задоволення вимог власників і (або) кредиторів. Пасив може бути змінений шляхом погашення або збільшення зобов'язань, зменшення або збільшення величини власного капіталу.
Таблиця 1. Схема балансу
АКТИВ
ПАСИВ
Кошти підприємства із зазначенням:
Джерела утворення із зазначенням:
1. Складу
1. Цільового призначення
2. Розміщення
2. Строків повернення
Важливою особливістю бухгалтерського балансу є рівність підсумків активу і пасиву, тому що і в активі, і в пасиві відбивається одне й те саме - господарські засоби організації, але з різних диспозицій.

1.3 Валюта балансу, статті, групи та розділи балансу

Підсумки по активу і пасиву балансу називаються валютою бухгалтерського балансу.
У таблиці 2 валюта балансу складає 50 000 руб.
При складанні або при роботі з балансом також використовується термін "балансова стаття" або "статті балансу". Незважаючи на своє таке суворе і переконливо звучить назва статті балансу є лише елементи бухгалтерського балансу, згрупованих спочатку в підрозділи, а потім до розділів бухгалтерського балансу. За статтями балансу відображаються підсумкові показники за складом і розміщенню засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату.
ПРИКЛАД:
Таблиця 3. Приклад розділів і підрозділів балансу
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Сума
Джерела утворення і терміни повернення
Сума
Оборотні активи
Короткострокові зобов'язання
Запаси, у т. ч.:
443 000
Позики і кредити, у т. ч.:
443 000
сировину, матеріали та ін аналогічні цінності
121 000
позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
23 000
товари
322 000
кредити, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
420 000
БАЛАНС
443 000
БАЛАНС
443 000
Щоб у балансі було легко орієнтуватися і знаходити необхідні показники, кожної його статті присвоюється свій порядковий номер (код рядка).

Таблиця 4. Використання коду рядка в балансі
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума
I. Необоротні активи
III. Капітал і резерви
Нематеріальні активи
110
30 000
Статутний капітал
400
90 000
Основні засоби
120
310 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
18 500
РАЗОМ по розділу I
190
340 000
РАЗОМ по розділу III
490
108 500
II. Оборотні активи
IV. Довгострокові зобов'язання
Запаси, у т. ч.:
210
133 000
Позики і кредити
510
270 000
сировину, матеріали та ін аналогічні цінності
11 000
РАЗОМ за розділом IV
590
270 000
товари
122 000
V. Короткострокові зобов'язання
Грошові кошти
260
5 500
Кредиторська заборгованість, в т. ч.:
620
100 000
РАЗОМ по розділу II
290
138 500
постачальники та підрядники
100 000
РАЗОМ по розділу V
690
100 000
БАЛАНС
300
478 500
БАЛАНС
700
478 500

1.4 Правила та принципи складання балансу

При побудові бухгалтерських балансів повинні бути враховані вимоги наступних правил та принципів.
Рівність підсумків балансу (Принцип збалансованості)
АКТИВ = ПАСИВ
Достовірність (реальність)
Бухгалтерський баланс повинен давати достовірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, про його зміни, а також фінансові результати її діяльності.
А достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність, сформована виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку. Але бувають винятки і з зазначеного правила. Так, якщо правила бухгалтерського обліку не дозволяють вірогідно відбити майновий стан та фінансові результати діяльності організації, то допускається їх не застосовувати (п.4 ст.13 Закону № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік"). Але при цьому факти незастосування правил бухгалтерського обліку повинні бути зазначені в пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності. В іншому випадку незастосування правил бухгалтерського обліку розглядається як ухилення від їх виконання і визнається порушенням законодавства РФ про бухгалтерський облік.
Під реальністю балансу також можна розуміти відповідність оцінок його статей об'єктивної дійсності.
ПРИКЛАД.
Підприємство придбало обладнання вартістю 500 000 руб. У цей же період було отримано прибуток також у сумі 500 000 руб. Бухгалтер, вважаючи, що такий підхід буде більш доцільним, в порушення нормативних актів у галузі бухгалтерського обліку надійшли основні кошти повністю списала на витрати підприємства.
Відповідно при складанні балансу в ньому не будуть відображені основні засоби вартістю 500 000 руб. та прибуток у рівновеликої сумі.
У наявності недостовірність даних бухгалтерського балансу в даній ситуації.
Для досягнення достовірності статті балансу повинні підтверджуватись результатами інвентаризації активів і зобов'язань. Така вимога пред'являється до складання річних балансів.
Грошовий вираз.
Майно, зобов'язання та інші факти господарської діяльності для відображення в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності підлягають оцінці в грошовому вираженні.
Цей принцип означає, що при складанні бухгалтерського балансу повинні використовуватися грошові вимірники, причому єдині грошові вимірники.
Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операції ведеться у валюті РФ - в рублях.
Отже, відповідно до вимог законодавства РФ бухгалтерська звітність повинна бути складена в єдиному грошовому вимірі - рублях. Хоча ніхто не заважає для інших цілей здійснювати формування балансу в умовних або інших одиницях. Але і в цих випадках вимірювачі повинні бути одноманітно.
ПРИКЛАД.
У ТОВ "Водоспад" значаться в обліку такі активи:
Матеріали - 100 одиниць на суму 50 000 руб.,
Товари - в документах постачальника їх вартість виражена в умовних одиницях на суму 13 000 у. е.,
Грошові кошти в сумі 20 000 руб.
Використання при складанні балансу, в порушення принципу складання бухгалтерського балансу, наступних показників:
матеріали - 100, товари - 13 000, грошові кошти - 20 000 руб.,
не призведе до складання балансу, так як настільки різнорідні показники не будуть збалансовані. І навіть якщо в результаті такого ж неправильного використання вимірників при складанні пасиву балансу випадковість призведе до рівності валюти балансу, то при досягненні формальної правильності побудови отриманий баланс буде абсолютно нереальним, і не буде представляти однорідну інформаційну модель.
Щоб скласти правильний і реальний баланс, бухгалтеру розглянутого підприємства необхідно взяти такі вимірники:
матеріали - 50 000 руб.,
грошові кошти - 22 000 руб.
Вартість товарів повинна бути також перерахована в рублі відповідно до вимог законодавства.
Відособленість (цілісність).
Необхідно пам'ятати, що бухгалтерський баланс відноситься до підприємства, а не до осіб, пов'язаних з ним (власникам, кредиторам, дебіторам і т.д.), отже, в активі враховуються активи, що належать підприємству на праві власності, а в пасиві джерела утворення тільки цих активів.
ПРИКЛАД.
Власник підприємства, бажаючи дізнатися загальний стан свого майна, попросив бухгалтера підприємства скласти баланс, в якому б сумарно враховувалися і особисті активи власника підприємства, і активи самого підприємства.
З боку власника підприємства такий підхід є логічним і доцільний, так як і інше майно, та майно підприємства є в кінцевому підсумку його власністю, а от з боку підприємства ситуація інша. Інше майно власника підприємства не буде майном самого підприємства, і включати його в баланс підприємства буде абсолютно необгрунтованим.
Тому такий баланс може використовуватися для цілей аналізу та інших цілей, але не буде бухгалтерським балансом, тому що при його формуванні не буде виконуватися принцип відособленості.
У той же час, застосовуючи принцип відособленості, важливо не перестаратися і все ж включити в баланс показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів. Адже показники філій, представництв та інших підрозділів будуть показниками самого підприємства.
Саме тому принцип відособленості називається ще і принципом цілісності.
До цього принципу належить і вимога застосування єдиних принципів методології обліку. Тобто, у всіх філіях, представництвах та інших підрозділах повинна застосовуватися єдина номенклатура рахунків бухгалтерського обліку, однакова методологія обліку.
Нейтральність.
При формуванні бухгалтерської звітності організацією повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься в ній, тобто виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів бухгалтерської звітності перед іншими.
Інформація не є нейтральною, якщо за допомогою відбору або формою подання вона впливає на рішення та оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів або наслідків.
ПРИКЛАД.
В обліку організації значиться дебіторська заборгованість зі строком позовної давності. Списання дебіторської заборгованості з балансу підприємства, як цього вимагає методологія бухгалтерського обліку, призведе до утворення в звітному періоді значного збитку. Проте суспільство веде переговори з банком з приводу отримання кредиту. Розуміючи, що наявність значного збитку ускладнить можливість отримання кредиту, і бажаючи прикрасити фінансовий стан товариства, головний бухгалтер в розшифровці до звітності не вказав, що дебіторська заборгованість суспільству нереальна до стягнення.
Такий баланс не може вважатися нейтральним.
Порівнянність (наступність, послідовність).
В основі цього принципу лежить ряд правил, що виникли в ході логічної і практичної роботи з бухгалтерською звітністю, і узагальнених у групу основних положень, виконання яких необхідно при формуванні балансу.
Так, дані вступного (початкового, входить) балансу повинні відповідати даним заключного (вихідного) балансу за період, що передує звітному.
ПРИКЛАД.
Дані балансу підприємства на 31 грудня минулого року мали такий вигляд:
Таблиця 5. Дані балансу підприємства
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума
I. Необоротні активи
III. Капітал і резерви
Основні засоби
120
20 000
Статутний капітал
400
10 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
10 000
РАЗОМ по розділу I
190
20 000
РАЗОМ по розділу III
490
20 000
БАЛАНС
300
20 000
БАЛАНС
700
20 000
Отже, баланс на 1 січня звітного року повинен бути сформований з таких же показників. Адже мова йде про одних і тих же даних, які залежно від періоду будуть або даними заключного або даними вступного балансу.
Неспівмірність таких даних, як правило, говорить про помилку.
Але бувають і винятки. У цьому випадку причини виникнення таких розбіжностей повинні бути обумовлені в поясненнях до бухгалтерського балансу.
ПРИКЛАД.
Відповідно до нормативних актів з бухгалтерського обліку керівництвом підприємства на 1 січня звітного року у зв'язку зі значним зростанням інфляції була проведена переоцінка основних засобів підприємства. Для надання користувачу інформації можливості правильно оцінити зміни у вартісному вираженні майна підприємства дані про переоцінку повинні міститися в поясненнях до бухгалтерського балансу. Відсутність такого пояснення призведе до появи неправильних висновків і пропозицій з боку зацікавлених користувачів.
Даний принцип також виражається в необхідності дотримання сталості в методах формування, заповнення балансу від одного звітного року до іншого.
ПРИКЛАД.
Баланс за перший квартал звітного року був складений у доларах США, показниками балансу другого кварталу були євро, баланс третього кварталу знову був виражений у доларах США.
У наявності порушення принципу послідовності заповнення балансу.
Принцип порівнянності включає також у себе і можливість об'єктивного порівняння даних за минулі періоди та звітний період. Як правило, основним фактором, що приводить до непорівнянності даних, називають інфляцію. Однак, хоча інфляція дійсно є одним з основних факторів, що впливають на переважну більшість господарюючих суб'єктів, це далеко не єдиний фактор такого роду. Так, цифри можуть стати непорівнянними і вимагають коректування або пояснення у разі істотної зміни режиму оподаткування, зміни норм відпуску у виробництво матеріалів, різкого збільшення або зменшення доходів або витрат в результаті здійснення разових специфічних операцій, зміни методології бухгалтерського обліку та інших факторів.
Облікова вартість.
Суть даного принципу виражається в тому, що активи і пасиви виражаються в балансі в облікових цінах, тобто у відриві від поточних ринкових цін. Під обліковими цінами, як правило, розуміється первісна вартість активу.
ПРИКЛАД.
На обліку підприємства значиться будинок, придбане кілька років тому. Вартість будівлі за обліковими цінами становить 1 000 000 руб. На даний момент аналогічний за характеристиками об'єкт можна продати за 10 000 000 руб.
При складанні балансу буде використана облікова ціна, і в балансі буде фігурувати цифра 1 000 000 руб.
Розгорнуте сальдо.
При складанні бухгалтерського балансу залік між статтями активів і пасивів не допускається. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку в балансі наводяться у розгорнутому вигляді, тобто не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено правилами, встановленими нормативними актами. В іншому випадку бухгалтерська звітність буде недостовірною.
Походження показників (правдивість).
Даний принцип заснований на тому, що інформація, яка міститься в бухгалтерській звітності, грунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку, які в свою чергу сформовані на основі всіх фактів або документів, що відображають факти господарської діяльності організації.
Щоб сформований баланс відповідав принципом правдивості, необхідно, щоб він грунтувався на даних синтетичного та аналітичного обліку, що відображають фінансовий стан підприємства на звітну дату.
Принцип походження показників визначається повнотою і якістю документів. Запізніле або неповне оформлення фактів господарської діяльності організації призводить до спотворення даних.
Очищення балансу.
Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин.
Правильне оформлення.
Законодавство практично кожної держави містить свої вимоги щодо оформлення фінансової звітності, що подається до контролюючих органів. Ці вимоги при складанні балансу повинні бути враховані.
Ясність.
Ясність балансу виражається в доступності його для розуміння всіх осіб, які мають до нього доступ.

Глава 2. Види балансу

В економіці застосовується без перебільшення безліч видів балансу. Це, по-перше, бухгалтерський баланс, баланс доходів і витрат організації, баланс трудових ресурсів; платіжний баланс, міжгалузевий баланс тощо
У даній роботі буде розглядатися бухгалтерський баланс і його види.
Баланси можуть класифікуватися за такими ознаками:
часу складання;
періодичності складання;
формі відображається на дисплеї;
джерелами складання;
обсягом інформації;
характером діяльності;
об'єкту відображення;
способу очищення;
по цілях складання;
за формою власності;
за характеристикою інформації, що відображається;
в залежності від користувачів інформації.

2.1 Види балансів за часом складання

За часом складання баланси можуть бути вступні (організаційні), поточні (операційні), сановане, об'єднавчі (з'єднувальні, баланси злиття), розділові й ліквідаційні.
Вступні (організаційні) баланси формуються на дату організації підприємства.
Організація підприємства може відбуватися у формі створення нового підприємства або перетворення раніше діючого підприємства.
Відповідно, вступні баланси можуть складатися у новостворених підприємств. У цьому випадку вступний баланс буде у даної організації первинним балансом, тобто більш ранніх фінансових звітів, що мають відношення до підприємства, існувати не буде.
ПРИКЛАД.
Фізичні особи вирішили організувати ТОВ "Пагода". У січні було зареєстровано статут підприємства, згідно з яким статутний капітал підприємства становить 125 000 руб.
Згідно установчого договору 55 000 руб. вносяться до статутного капіталу у вигляді матеріалів, що підлягають в подальшому використанню у виробничій діяльності ТОВ "Пагода". Частина статутного капіталу в розмірі 45 000 руб. внесена на розрахунковий рахунок підприємства. Частина, що залишилася оголошеного статутного капіталу є неоплаченою.
Вступний баланс даного знову організованого підприємства на дату реєстрації підприємства буде виглядати:
Таблиця 6. Вступний баланс ТОВ "Пагода"
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума
II. Оборотні активи
III. Капітал і резерви
Запаси, у т. ч.:
210
55 000
Статутний капітал
400
125 000
Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності
55 000
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
25 000
Грошові кошти
260
45 000
РАЗОМ по розділу II
290
125 000
РАЗОМ по розділу III
490
125 000
БАЛАНС
300
125 000
БАЛАНС
700
125 000
Підставою для складання такого балансу є установчі документи. Будь-які зобов'язання на момент організації підприємства будуть відсутні. Звідси пасив підприємства буде представлений формулою:
ПАСИВ = ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Актив підприємства буде представлений майном, внесеним в рахунок внеску до статутного капіталу, а при неповноті оплати статутного капіталу і дебіторською заборгованістю засновників за внесками у статутний капітал.
Тобто, отримаємо:
АКТИВ = МАЙНО + ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Таким чином, видозмінюючи формулу рівності частин балансу, отримаємо формулу такого вигляду:
МАЙНО + ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ = АКТИВ = ПАСИВ = ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Можуть крім того бути вступні баланси організацій, створених на базі раніше діючих господарських суб'єктів. Такі вступні баланси від вступних балансів новостворених організацій відрізнятися не будуть, от тільки формування вступного балансу повинне проводитися не на підставі установчих документів, а на підставі заключного ліквідаційного балансу підприємства, правонаступником якого створюване підприємство виступає, на підставі актів передачі активів і зобов'язань та інших документів . Вступні баланси складаються один раз на момент організації підприємства, а далі їм на зміну приходять, як правило, поточні баланси. Поточні (операційні) баланси складаються періодично протягом всього часу функціонування підприємства. Періодичність складання балансів залежить від вимог законодавства та керівництва господарюючого суб'єкта.
ПРИКЛАД.
Бухгалтер ТОВ "Пагода", сформувавши вступний баланс у січні звітного року, буде тепер періодично складати поточні баланси. У зв'язку з відсутністю потреби керівництва ТОВ "Пагода" в балансах за кожний місяць, баланси будуть складатися тільки з періодичністю, обумовленою законодавством, тобто поквартально.
Поточні баланси в свою чергу поділяються на поточні вступні (початкові вхідні) баланси, поточні проміжні та поточні заключні (вихідні, річні) баланси. Вступні (початкові вхідні) баланси складаються на початку фінансового року, а завершальні (вихідні) наприкінці фінансового року. І, як вже згадувалося, дані вступного (початкового, входить) балансу повинні відповідати даним заключного (вихідного) балансу за період, що передує звітному.

Таблиця 7 Різновиди поточних балансів
Підвиди поточних балансів
На яку дату складається
Вступні (початкові, вхідні) баланси
На 1 січня
Проміжні баланси
На 31 березня, 30 червня, 30 вересня, можливо частіше
Заключний (вихідний) баланс
На 31 грудня
За часом складання баланси можуть бути також сануються, об'єднавчими (з'єднувальні, баланси злиття), розділовими, ліквідаційними.
З цих назв неважко зробити висновок, що відповідні баланси складаються в момент, коли на підприємстві проводиться процедура санації (оздоровлення), або підприємство об'єднується, роз'єднується або знаходиться в стадії ліквідації.
Потреба у формуванні санованої балансу виникає, коли організація знаходиться у стадії явного банкрутства. Сануються баланс повинен допомогти відповісти на питання, якими у підприємства реальні збитки, чи є резерви для погашення кредиторської заборгованості, і яка їхня оціночна величина. Для цього в балансі відображається не фактична вартість майна, а його вартість у ринкових цінах на дату складання балансу, що у свою чергу говорить про необхідність залучення незалежних оцінювачів, аудиторів, фахівців з консалтингу, які зможуть професійно здійснити таку оцінку.
Як правило, сануються баланс буде значно відрізнятися від останнього звичайного балансу цього ж підприємства, так як багато статей будуть піддані уцінці або дооцінку. Приміром, у більшості випадків матеріали, які значаться в обліку підприємств-банкрутів, будуть слаболіквіднимі, реалізувати їх буде можливо тільки за цінами значно нижче облікових. Втім, навіть порівняно нові матеріали досить складно реалізувати за ціною їх придбання, так як будь-який покупець віддає перевагу придбати матеріал безпосередньо у спеціалізованій торговельній організації, що знижує ризик придбання неякісної або пошкодженої при перевезеннях продукції. І, навпаки, практика показує, що ринкова ціна значаться в обліку таких організацій основних засобів набагато вище їх облікових цін.
При складанні санованої балансу ряд статей звичайного балансу не приймається в розрахунок (наприклад, доходи майбутніх періодів, витрати майбутніх періодів, нерозподілений прибуток минулих років).
Розділові й об'єднавчі (з'єднувальні, баланси злиття) баланси можна назвати антиподами. Сполучні і розподільчі баланси складаються при з'єднанні однієї організації в іншу чи поділі підприємства на декілька юридичних осіб. Тобто з'єднувальні та розподільчі баланси формуються при здійсненні реорганізації юридичної особи, яка може проводитися у формі злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення.
Об'єднавчі (з'єднувальні, баланси злиття) баланси складаються при об'єднанні (злиття) двох і більше підприємств в одне підприємство або під час приєднання однієї або більше структурних одиниць до даного підприємства.
Злиттям господарюючих суб'єктів визнається виникнення нової юридичної особи шляхом передачі йому всіх прав і обов'язків двох або декількох підприємств з припиненням останніх. При злитті знову утворився господарюючий суб'єкт є універсальним правонаступником раніше існували об'єдналися господарюючих суб'єктів.
Приєднанням господарюючих суб'єктів визнається припинення одного або декількох підприємств з передачею всіх їх прав та обов'язків іншому підприємству. У разі приєднання присоединяемое підприємство припиняє своє існування, а обсяг діяльності підприємства, до якого відбулося приєднання, збільшується за рахунок прав і обов'язків, переданих приєдналася підприємством.
Розподільчі баланси складаються в момент поділу підприємства на два або більше підприємств або при виділенні одного або більше структурних одиниць даного підприємства іншому підприємству.
Поділом господарюючого суб'єкта визнається припинення підприємства з передачею всіх його прав і обов'язків новостворюваним підприємствам. При поділі підприємства воно припиняє своє існування і його місце у цивільному обороті займають підприємства, утворені в результаті поділу. Всі права і обов'язки колишнього господарюючого суб'єкта переходять до новостворених освіченим.
Виділенням господарюючого суб'єкта визнається створення одного або декількох підприємств з передачею їм частини прав і обов'язків підприємства, що реорганізується без припинення останнього. Але якщо при поділі всі права і обов'язки розділяється товариства переходять до новоствореним, то при виділенні зі складу одного товариства іншого відбувається наділення виділився частиною прав і обов'язків основного суспільства. При цьому основна суспільство не припиняє своєї діяльності.
При реорганізації юридичної особи складається передавальний акт та розподільчий баланс (ст.59 Цивільного кодексу РФ).
У нормативних джерелах вживаються саме зазначені терміни: акт є передавальним, а баланс розділовим. У спеціальній літературі можна зустріти термін "передавальний баланс".
Особливістю формування розділових і об'єднавчих балансів є те, що зазвичай при їх складанні беруться до уваги внутрішні обороти у взаєморозрахунках між соединяющимися або роздільними організаціями.
Ліквідаційні баланси складаються в стадії ліквідації підприємства. Причому причини ліквідації можуть бути різні - в результаті банкрутства або закриття внаслідок реорганізації.
Ліквідаційний баланс характеризує стан майна і зобов'язань організації в ході процесу ліквідації. Ліквідаційні баланси складаються на початок періоду ліквідації (вступні ліквідаційні баланси), в ході періоду ліквідації підприємства (проміжні ліквідаційні баланси) і на кінець періоду ліквідації (заключні ліквідаційні баланси).
І якщо вступні та заключні ліквідаційні баланси складаються по одному разу, то проміжні ліквідаційні баланси можуть складатися неодноразово в залежності від тривалості перебування підприємства в процесі ліквідації, а також потреб зацікавлених користувачів.
Ліквідаційний баланс описує стан майна ліквідованої організації і стан розрахунків після закінчення ліквідаційного періоду, протягом якого вона зобов'язана стягнути дебіторську заборгованість і погасити свої зобов'язання перед кредиторами.
У ліквідаційному балансі, як і в сановане балансі, відображається не фактична вартість майна, а його вартість у ринкових цінах на дату складання балансу. При цьому на відміну від санованої балансу в ліквідаційному балансі можуть бути присутніми статті, що відображають вартість фірми (гудвіл), патентів та інших нематеріальних активів.

2.2 Види балансів за періодичністю складання

В основі класифікації балансів за періодичністю складання лежить період, за який вони складені. Зазвичай періодичність складання балансів дорівнює місяцю, кварталу, кільком кварталам або року, що дає можливість говорити про місячних, квартальних, піврічних балансах, балансах за 9 місяців або річних балансах, однак ніхто не забороняє складання балансів з іншою періодичністю, якщо є така необхідність.
ПРИКЛАД.
Підприємство займається реалізацією новорічних іграшок, сувенірів, подарунків. Найбільший обсяг реалізації на рік припадає на період з 15 по 31 грудня. Необхідність більш ретельно вивчити показники фінансово-господарської діяльності за зазначений термін призвела керівництво підприємства до необхідності складання балансу саме за вказаний період.
Баланси, що класифікуються періодичності складання, мають багато схожого з балансами, що класифікуються за часом складання.

2.3 Види балансів за формою відображається на дисплеї

За розглядався ознакою баланси можна класифікувати як статичні і динамічні.
Статичні баланси складаються на основі моментальних показників, розрахованих на певну дату.
ПРИКЛАД.
На ТОВ "Айс" попередній баланс бал складений на 31 березня. На 30 червня на підприємстві також буде складений баланс, який відобразить величину і склад активів та джерел їх утворення лише на певний момент, тобто на 30 червня. Інакше кажучи, в ньому не буде міститися інформація про зміни, що сталися з 1 квітня по 30 червня, він відобразить лише кінцевий результат цих змін.
Для наочності порівняння використовуємо у наведених нижче прикладах формування статичного і динамічного балансів однакові дані на кінець звітного періоду.
ПРИКЛАД.
Припустимо, що ТОВ "Крейсер" утворено тільки в першому кварталі і показники на початок періоду відсутні.
Таблиця 8. Актив балансу ТОВ "Крейсер"
АКТИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума
На початок періоду
На кінець періоду
I. Необоротні активи
Основні засоби
120
32 425
РАЗОМ по розділу I
190
32 425
II. Оборотні активи
Запаси, у т. ч.:
210
20 000
готова продукція товари для перепродажу
20 000
ПДВ по придбаних цінностях
220
3 960
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
40 000
Грошові кошти
260
462 185
РАЗОМ по розділу II
290
526 145
БАЛАНС
300
558 570
Таблиця 9. Пасив балансу ТОВ "Крейсер"
ПАСИВ
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума
На початок періоду
На кінець періоду
III. Капітал і резерви
Статутний капітал
400
120 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
6 245
РАЗОМ по розділу III
490
126 245
V. Короткострокові зобов'язання
Кредити та позики
610
400 000
Кредиторська заборгованість, в т. ч.:
620
постачальники та підрядники
25 960
заборгованість з податків і зборів
6 365
РАЗОМ по розділу V
690
432 325
БАЛАНС
700
558 570
Динамічні баланси більш інформативні, вони відображають склад майна підприємства та джерела його утворення не тільки на певну дату, а в русі - у вигляді інтервальних показників (оборотів за звітний період).
Прикладами динамічних балансів можуть служити оборотний (оборотно-сальдовий) баланс (відомість) та шаховий оборотний баланс.
Формальне відміну оборотного (оборотно-сальдового) балансу від статичних балансів полягає в кількості граф. Якісне ж відмінність полягає в тому, що, по-перше, в оборотний баланс входять і транзитні рахунки, які не показуються в статичних балансах, а, по-друге, основні та транзитні рахунки крім залишків на початок і кінець періоду, представлені і оборотами за даний період.
Зворотний відомість за I квартал 2007 року по ТОВ "Крейсер":
Рахунок
Сальдо на початок періоду
Обороти за період
Сальдо на кінець періоду
1
2
3
4
5
6
7
8
Код
Найменування
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
01
Основні засоби


40711,86
5000,00
35711,86

02
Амортизація ОС


278,00
3564,44

3286,44
08
Капітальні вкладення


40711,86
40711,86


10
Матеріали


3200,00
3200,00


19
ПДВ по придбаних цінностях


59348,14
55388,14
3960,00

20
Основне виробництво


95767,60
95767,60


41
Товари


332000,00
312000,00
20000,00

50
Каса


99300,00
94642,22
4657,78

51
Розрахунковий рахунок


942118,00
484590,80
457527, 20

60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками


399100,00
425060,00

25960,00
66
Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками400000,00

400000,00
68
Розрахунки по податках і зборам


82560,00
88925,00

6365,00
69
Розрахунки по соц. страх. та забезпечення


26734,73
26734,73


70
Розрахунки з оплати праці


53684,22
53684,22


76
Розрахунки з дебіторами і кредиторами


701736,00
661736,00
40000,00

80
Статутний капітал


80000,00
200000,00

120000,00
90
Продажі


501618,00
501618,00


99
Прибутки та збитки


5523,00
11768,40

6245,40
84
Нерозподілений прибуток / збиток


БАЛАНС


3464391,41
3464391,41
561856,84
561856,84
Головний бухгалтер ТОВ "Крейсер" _______________ Н.Л. Петрова
Можна зробити певні висновки щодо правил формування оборотного балансу.
Підсумок по графі 3 повинен бути дорівнює підсумку за графою 4 (у даному прикладі показники на початок періоду відсутні), а підсумок за графою 5 повинен бути дорівнює підсумку за графою 6 (у даному прикладі це показник 3464391, 41 руб.), А підсумок по графі 7 підсумку за графою 8 (в даному прикладі це показник 561 856,84 руб.).
Або по-іншому:
Підсумки на початок періоду по дебету і кредиту рахунків рівні;
Підсумок дебетових оборотів дорівнює підсумку кредитових оборотів;
Підсумки на кінець періоду по дебету і кредиту рахунків рівні;
Зазначені рівності дозволяють зробити висновок про правильність застосування методу подвійного запису у прикладі - підсумкові обороти по дебету і кредиту збігаються.
Шаховий оборотний баланс має свої особливості. Матриця шахового балансу будується за певними правилами. По горизонталі й вертикалі записуються номери всіх рахунків (субрахунків), що використовуються на підприємстві.
При цьому по вертикалі (в рядках) відображаються дебетові, а по горизонталі (в стовпцях) кредитові обороти підприємства. Даними для заповнення шахового оборотного балансу служать регістри або первинні документи бухгалтерського обліку. Показники відображаються на перетині відповідних рядків і стовпців.
Підрахувавши підсумки оборотів, визначають сальдо кінцеве: дебетове записують по рядку, а кредитове - за стовпцем. У правому нижньому кутку матриці відображаються підсумкові суми оборотів і сальдо початкове і кінцеве.
По суті, шаховий оборотний баланс багато в чому представляє собою ту ж Головну книгу підприємства з наступними відмінностями:
Проведена агрегація бухгалтерських статей;
Наводяться обертів і за кредитом, у той час як Головна книга представлена ​​тільки дебетовими оборотами.
На відміну від оборотного балансу в шаховому оборотному балансі не просто наводяться агреговані обороти по кожному рахунку, а вказуються кореспондуючі рахунки, що дозволяє отримувати більш детальну інформацію про фінансово-господарської діяльності підприємства та більш якісно здійснювати економічний аналіз.
(Додаток 1)
Аналогічно оборотного балансу:
Підсумки на початок періоду по дебету і по кредиту рахунків рівні;
Підсумок дебетових оборотів дорівнює підсумку кредитових оборотів;
Підсумки на кінець періоду по дебету і кредиту рахунків рівні.
У наведеному прикладі сальдо на початок періоду не є. Підсумки дебетових і кредитових оборотів рівні (у прикладі це показник 3464 391,41 руб.), Рівні та підсумки дебетового і кредитового сальдо на кінець періоду (у прикладі це 561 856,84 руб.).
Так само, як і оборотний баланс, шаховий оборотний баланс має не мале значення при здійсненні облікових і контрольних заходів.

2.4 Види балансів за джерелами складання

Взагалі джерелами для складання балансів можуть виступати дані організаційно-передавальних документів, дані бухгалтерського обліку або дані бухгалтерського обліку, уточнені інвентаризацією.
У залежності від того, на підставі яких даних складений баланс, розрізняють інвентарні, книжкові та генеральні.
Баланси, складені на основі даних організаційно-передавальних документів, називаються інвентарними. Ці баланси отримали свою назву в зв'язку з тим, що частенько основою їх складання є інвентарні описи.
ПРИКЛАД.
В якості внеску в статутний капітал організованого суспільства засновники передали сировину, матеріали за актом на суму 75 000 руб., Що становить 50% статутного капіталу.
Підстава для складання вступного (організаційного) балансу є установчі документи та акт (опис), переданого інвентарю.
Баланси книжкові формуються на підставі даних бухгалтерського обліку, однак підтверджуються результатами інвентаризації.
ПРИКЛАД.
Організація протягом звітного року склала баланси за підсумками роботи за 3 місяці, півріччя та 9 місяців. Дані баланси будуть поточними (операційними) проміжними, але водночас і книжковими, так як підтвердження достовірності статей балансу інвентаризацією не проводилося.
А ось баланси, створені на підставі даних бухгалтерського обліку, але підтверджені даними інвентаризації, будуть генеральними.
Як вже згадувалося, такі баланси найбільш достовірні, тому що облікові дані підтверджуються даними інвентаризації.
ПРИКЛАД.
Звернемося до попереднього прикладу, але припустимо, що перед створенням річного балансу була проведена інвентаризація майна та зобов'язань. У цьому разі річний баланс буде також генеральним балансом.
Як можна помітити, не рідкість, що баланси, які належать до одного виду, одночасно відносяться і до інших видів.
ПРИКЛАД.
Керівництвом підприємства було підготовлено великий інвестиційний проект. Для винесення рішення по даному проекту необхідно точно оцінити активи і пасиви підприємства, для чого в березні звітного року була проведена інвентаризація. Отже, баланс, складений за 3 місяці, буде поточним (операційним) проміжним балансом і одночасно генеральним балансом.

2.5 Види балансів за обсягом інформації

За обсягом інформації розрізняють баланси одиничні та зведені (консолідовані), а також нульові і ненульові.
Одиничні баланси відображають стан майна і зобов'язань на звітну дату по одному підприємству.
Зведені (консолідовані) баланси представляють собою систему показників, що відображають фінансове становище групи організацій на звітну дату. Дані консолідованого балансу будуть говорити про загальну величину активів і зобов'язань такої групи підприємств. Це означає, що якщо, спрощено кажучи, завтра відбудеться об'єднання всіх підприємств, що входять до групи в одне підприємство, то це підприємство матиме в своєму розпорядженні саме такий величиною активів і пасивів. Але слід пам'ятати, що юридично такого поняття, як група компаній, не існує, підприємства, що входять до групи, є самостійними юридичними особами.
Виділяються наступні вимоги до зведеної звітності групи:
повноти. У зведену бухгалтерську звітність об'єднуються всі активи і пасиви, доходи і витрати головної організації і дочірніх товариств, за винятком окремих статей, про які йдеться особливо;
єдності методів оцінки статей звітності. При складанні зведеної бухгалтерської звітності використовується єдина облікова політика щодо аналогічних статей майна і зобов'язань, доходів і витрат бухгалтерської звітності головної організації і дочірніх товариств;
єдиної звітної дати і єдиного звітного періоду. У зведену бухгалтерську звітність об'єднується бухгалтерська звітність головної організації і дочірніх товариств, складена за один і той самий звітний період і на одну і ту саму дату. У разі неможливості складання проміжної бухгалтерської звітності дочірнього суспільства в зведену бухгалтерську звітність включаються дані бухгалтерської звітності дочірнього суспільства, складеної на іншу звітну дату, за умови, що розбіжність між звітною датою зведеної бухгалтерської звітності та звітною датою бухгалтерської звітності дочірнього товариства не перевищує трьох місяців;
єдиної валюти звітності. Для включення в зведену бухгалтерську звітність показники бухгалтерської звітності дочірнього суспільства, складеної в іноземній валюті, перераховуються у валюту Російської Федерації.
Формування зведених (консолідованих) балансів може здійснюватися двома способами:
простого підсумовування показників групи підприємств для складання зведеного балансу.
ПРИКЛАД
Іванов А.П. є засновником двох юридичних осіб, які по відношенню один до одного не є залежними або дочірніми.
Для отримання зведених даних по цих юридичним особам досить застосувати метод простого підсумовування.
Баланс організації № 1:
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума
II. Оборотні активи
III. Капітал і резерви
Грошові кошти
260
10 000
Статутний капітал
400
10 000
РАЗОМ
по розділу II
290
10 000
РАЗОМ
по розділу III
490
10 000
БАЛАНС
300
10 000
БАЛАНС
700
10 000

Баланс організації № 2:
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума
Запаси, у т. ч.
210
13 000
Статутний капітал
400
85 000
Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності
13 000
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
72 000
РАЗОМ
по розділу II
290
85 000
РАЗОМ
по розділу III
490
85 000
БАЛАНС
300
85 000
БАЛАНС
700
85 000
Зведений (консолідований) баланс буде мати вигляд:
Таблиця 10. Приклад зведеного (консолідованого балансу)
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума
Запаси, у т. ч.
210
13 000
Статутний капітал
400
95 000
Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності
13 000
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
72 000
Грошові кошти
260
10 000
РАЗОМ
по розділу II
290
95 000
РАЗОМ
по розділу III
490
95 000
БАЛАНС
300
95 000
БАЛАНС
700
95 000
За правилами складання консолідованих балансів для групи взаємопов'язаних підприємств.
Зведений бухгалтерський баланс групи взаємопов'язаних підприємств об'єднує дані бухгалтерських балансів головної організації та її дочірніх товариств, а також включає дані про залежних товариствах.
Складання такого балансу проводиться за певними правилами:
бухгалтерська звітність головний організації та дочірніх товариств об'єднується шляхом порядкового підсумовування відповідних даних;
зі зведеного балансу виключаються статті, що відображають фінансові вкладення головної організації в статутні капітали дочірніх товариств і відповідно статутні капітали дочірніх товариств у частині, що належить головної організації;
у разі, коли сума фінансових вкладень головної організації не збігається з вартістю акцій (паю), відображеної в балансі дочірнього суспільства, виникає позитивна чи негативна різниця, яка відображається у зведеному балансі окремою статтею "Ділова репутація";
зі зведеної звітності виключаються показники, що відображають дебіторську і кредиторську заборгованість між головною організацією і дочірніми товариствами, а також між дочірніми товариствами;
зі зведеної звітності виключаються дивіденди, виплачувані дочірніми товариствами головної організації або іншим дочірнім товариствам тієї ж головної організації, а також головною організацією своїм дочірнім товариствам. У зведеної бухгалтерської звітності відображаються лише дивіденди, що підлягають виплаті організаціям та особам, що не входять в групу;
при об'єднанні бухгалтерської звітності головної організації і бухгалтерської звітності дочірнього суспільства, в якому головна організація має більше 50%, але менше 100% голосуючих акцій (паїв), у зведеному бухгалтерському балансі виділяються показники, що відображають частку меншості в статутному капіталі та фінансових результатах діяльності суспільства. За обсягом інформації баланси також розрізняються на нульові і ненульові. Нульовий баланс - це баланс, який свідчить про відсутність у підприємства як активів, так і зобов'язань, і що має в валюті балансу підсумковий показник нуль.
ПРИКЛАД.
Підприємство має статутний капітал 10 000 руб., Які були використані на адміністративно-організаційні витрати. Баланс підприємства буде мати вигляд:
Таблиця 11. Приклад нульового балансу
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума, руб.
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума, руб.
III. Капітал і резерви
Статутний капітал
400
10 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
-10 000
РАЗОМ
по розділу III
490
0
БАЛАНС
300
0
БАЛАНС
700
0
У наведеному прикладі в балансі присутні певні дані, незважаючи на те, що валюта балансу дорівнює нулю. Отже, і сам баланс не можна вважати нульовим за змістом.
А от баланс, описаний в наступному прикладі, буде повністю нульовим.
ПРИКЛАД.
Припустимо, що підприємство було організовано багато років тому, і величина статутного капіталу дорівнює 200 рублям, які є збитками підприємства. Активів і зобов'язань підприємство не має.
При складанні балансу в тисячах рублях за правилами округлення значення показника статутний капітал і збитки буде округлено до нуля.
Отже, отримаємо нульовий баланс, як за класифікацією, так і за змістом.
Ненульовий баланс - це баланс, який свідчить про наявність у підприємства або активів, або пасивів і що має в валюті балансу підсумковий показник більше нуля.
ПРИКЛАД.
Підприємства має статутний капітал 11 000 руб., 10 000 руб. з яких були використані на адміністративно-організаційні витрати, а 1 000 руб. знаходиться в касі підприємства.
Баланс підприємства буде мати вигляд:
Таблиця 12. Приклад ненульового балансу
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума, руб.
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума, руб.
II. Оборотні активи
III. Капітал і резерви
Грошові кошти
260
1 000
Статутний капітал
400
11 000
РАЗОМ по розділу II
290
1 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
-10 000
РАЗОМ по розділу III
490
1 000
БАЛАНС
300
1 000
БАЛАНС
700
1 000

2.6 Види балансів за характером діяльності

За характером діяльності баланси можна підрозділити на баланси з основної та неосновної діяльності.
Раніше балансами по основній діяльності вважалися баланси, які узагальнювали дані за видами діяльності, обумовлені в статуті підприємства. Але в даний час застосування такого підходу нерозумно. Як правило, у статутах намагаються обмовити максимально ймовірне число видів діяльності, якими коли-небудь виникає можливість займатися.
І більше того, розумно підходячи до складання статуту, багато організацій прописують фразу "та інші види діяльності, не заборонені законодавством". Тобто виходить, що практично всі види діяльності можна вважати основними балансів по неосновним видам діяльності просто не буде.
Тому більш доцільно розмежувати основні і неосновні види діяльності за іншими ознаками.
ПРИКЛАД.
ТОВ "Егіда" займається оптовою торгівлею.
Дуже рідко підприємство здає в оренду певне майно на короткі терміни.
Оптову торгівлю можна вважати основним видом діяльності, а послуги з оренди неосновним видом діяльності.
При розмежуванні основного і неосновного виду діяльності можна враховувати і частки доходів від різних видів діяльності в загальній величині доходів.
ПРИКЛАД.
Скористаємося даними попереднього прикладу і припустимо, що дохід у звітному періоді від здачі дорогого майна в оренду становить 50% від загальної величини отриманих доходів, але при цьому можна врахувати, що здача майна в оренду носить нестійкий характер, тобто може відбуватися, а може і немає, а оптовою торгівлею підприємство займається постійно і без перерв.
Розподіл балансів на баланс з основної або неосновної діяльності важливо у більшій частині для цілей внутрішнього аналізу, а, отже, що вважати основної або неосновної діяльністю має бути визначено внутрішніми організаційно-розпорядчими документами підприємства.

2.7 Види балансів по об'єкту відображення

По об'єкту відображення баланси можна підрозділити на самостійні і підлеглі (окремі).
Для того щоб усвідомити різницю між самостійними та його підлеглими (окремими) балансами, звернемося до Цивільного кодексу РФ.
Стаття 48 ЦК РФ вказує, що юридичною особою визнається організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Юридичні особи повинні мати самостійний баланс або кошторис.
Тобто самостійний баланс можуть мати тільки підприємства, наділені правами юридичної особи.
Представництва та філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном їх юридичною особою і діють на підставі затверджених ним положень. Згідно зі статтею 55 ГК РФ представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження, яке представляє інтереси юридичної особи та здійснює їх захист.
Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження та здійснює всі його функції або їх частину, в тому числі функції представництва.
Крім того, стаття 11 Податкового кодексу РФ передбачає таке поняття, як відокремлений підрозділ, яким визнається будь-територіальний відокремлений від організації підрозділ, за місцем знаходження якого обладнані стаціонарні робочі місця. Визнання відокремленого підрозділу організації проводиться незалежно від того, відображено або не відображено його створення в установчих чи інших організаційно-розпорядчих документах організації, і від повноважень, якими наділяється зазначений підрозділ. При цьому робоче місце вважається стаціонарним, якщо воно створюється н термін більше одного місяця.
Таким чином, отримуємо, що будь-яке робоче місце, утворене поза місцем реєстрації підприємства на термін більше одного місяця і не є представництвом або філією, також не буде бути юридичною особою.
Таким чином, відокремлені підрозділи юридичної особи можуть мати тільки підлеглий (окремий) баланс.
ПРИКЛАД.
ТОВ "Побутсервіс" надає послуги населенню. Підприємство має приміщення, в яких проводиться надання послуг, розташовані в різних районах міста.
Одне з цих приміщень є адресою реєстрації підприємства, а інші лише відокремленими підрозділами.
Баланс, складений за підсумками роботи відокремленого підрозділу, буде підлеглим (окремим) балансом, а баланс в цілому по організації буде самостійним балансом.

2.8 Види балансів за способом очищення

За способом очищення баланси поділяються на баланси-нетто і баланси-брутто.
Відмінність цих балансів один від одного полягає в тому, в якій оцінці наведені числові показники.
Для того, щоб легше зрозуміти відмітні особливості і роль балансів-нетто і брутто, слід звернутися до методології бухгалтерського обліку.
Як вже зазначалося, основні засоби, нематеріальні активи відображаються в обліку за обліковою вартістю. Зазвичай облікової вартістю є первісна вартість, а якщо проводилася переоцінка, то відновлювальна вартість активів. Але, наприклад, верстат, придбаний тільки що, і верстат, куплений багато років тому, навіть будучи повністю аналогічним і рівними за вартістю, між тим будуть істотно відрізнятися один від одного. У якому б хорошому стані не перебував верстат, придбаний кілька років тому, він буде вимагати профілактики, вимагати заміни окремих деталей або мати вже замінені деталі.
Отже, необхідна корекція вартості активу з урахуванням його зносу. Таке коригування в бухгалтерському обліку відбивається на окремих рахунках бухгалтерського обліку (для основних засобів це "Амортизація основних засобів", для нематеріальних активів "Амортизація нематеріальних активів") і являє собою перенесення вартості активів на готову продукцію.
Звернемося тепер до прибутку. З прибутку до оподаткування проводиться нарахування податку на прибуток або єдиного податку, прибуток, що залишився зазвичай називають чистим прибутком підприємства. Раніше використання прибутку відбивалося на окремому рахунку, що також вимагало для оцінки величини чистого прибутку зіставлення даних двох рахунків бухгалтерського обліку. Але зараз прибуток і збиток підприємства в балансі відображається на рядку 470 балансу "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". У той же час прибуток або збиток звітного року протягом року відображаються на окремому бухгалтерському рахунку 99 "Прибутки і збитки", а нерозподілений прибуток на рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". Закриття рахунку 99 "Прибутки і збитки" на рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відбувається лише в кінці звітного року. Отже, щоб дізнатися загальну суму прибутку протягом року необхідно скласти показники по рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" та рахунку 99 "Прибутки і збитки".
Виходить, що статті балансу можна підрозділити на що не потребують коригування (основні) і регулюючі, тобто статті, уточнюючі ті чи інші показники.
На підставі наведених прикладів регулюючих статей можна виділити регулюючі статті двох видів: прямого і контрарного регулювання.
Прямі регулюючі статті доповнюють основні статті балансу тому, що відбиваний у балансі показник повинен бути в обсязі показників основної та регулюючої статей.
Контрарні регулюючі статті зменшують основні статті балансу, при цьому відбиваний у балансі показник дорівнює різниці, одержуваної при вирахуванні з основної регулюючої статті. У свою чергу контрарні регулюючі статті поділяються на контактівние регулюючі статті, так як вони уточнюють основні статті активу балансу, будучи пасивними рахунками, і контрпасивні регулюючі статті, уточнюючі основні статті пасиву балансу, які є активними рахунками.
ПРИКЛАД.
Статутний капітал підприємства дорівнює 500 000 руб. Облікова вартість основних засобів підприємства на звітну дату становить 722 000 руб., Нарахована амортизація 122 000 руб. Нерозподілений прибуток минулого року 112 200 руб., А прибуток звітного року 18 800 руб. Також у підприємства 31 000 руб. знаходиться на розрахунковому рахунку.

Таблиця 13. Баланс наприклад
АКТИВ
ПАСИВ
Склад і розміщення
Код рядка
Сума, руб.
Джерела утворення і терміни повернення
Код рядка
Сума, руб.
I. Необоротні активи
III. Капітал і резерви
Основні засоби
120
600 000
Статутний капітал
400
500 000
РАЗОМ по розділу I
190
600 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
131 000
II. Оборотні активи
РАЗОМ по розділу II
490
631 000
Грошові кошти
260
31 000
РАЗОМ по розділу II
290
31 000
БАЛАНС
300
631 000
БАЛАНС
700
631 000
Таким чином, отримуємо, що баланс-нетто - це бухгалтерський баланс, очищений від регулюючих статей, а баланс-брутто - баланс, що включає регулюючі статті.
У пункті 35 ПБО 4 / 99 встановлено, що бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин, які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу.
Тобто ті баланси, які здаються в податкові органи і з якими звичайно мають справу бухгалтери, представляють собою баланси-нетто. Найчастіше дуже багато фахівців-практики навряд чи зможуть пригадати, коли вони мали справу з балансом-брутто.
Баланси-нетто використовуються для цілей фіскального контролю, і вони ж застосовуються у практичній бухгалтерії. Адже набагато простіше мати справу з однією формою, оперувати в роботі одними показниками, знаючи, що твої колеги розуміють, скажімо, кажучи про основні засоби, одну певну їх вартість. Тобто, кажучи про бухгалтерський балансі, що підлягає поданням в офіційні органи, завжди мається на увазі баланс-нетто.
Баланси-брутто використовуються в аналізі, в різних наукових дослідженнях, статистичних узагальненнях, і, як уже говорилося, порівняно рідко в практичній бухгалтерії.

2.9 Види балансів по цілях складання

По цілям складання можна розрізнити пробні і остаточні баланси, а також баланси звітні та перспективні (прогнозні).
Пробні баланси складаються з метою реалізації контрольних процедур, зокрема перевірка тотожності балансу. Як правило, пробні баланси не передаються зацікавленими користувачам, так як є документами внутрішнього контролю.
Остаточні баланси є офіційними документами організації і служать джерелами вивчення фінансового стану організації для різних зацікавлених користувачів.
Пробний баланс будується шляхом виведення сальдо по кожному бухгалтерському рахунку. По суті, пробний баланс мало чим відрізняється від остаточного, хіба що спрощеними вимогами до оформлення, а головне цілями складання.
Відсутність рівності підсумків пробного балансу свідчить про наявність однієї або декількох наступних помилок:
за дебетом або кредитом рахунка неправильно відображений показник господарської операції;
в облікових регістрах показник замість кредиту записаний за дебетом або навпаки;
в облікових регістрах при відображенні показника переплутані цифри (наприклад, сума 29 відображена як 92);
неправильно підраховані обороти по рахунку;
неправильно виведено сальдо по рахунку;
в пробному балансі показник замість кредиту записаний за дебетом або навпаки;
допущена помилка при перенесенні сальдо рахунку в пробний баланс;
при відображенні показника в пробному балансі переплутані цифри (див. помилку 3);
неправильно вироблено округлення даних;
неправильно підраховані підсумки по дебету і / або кредиту рахунку в пробному балансі;
інше.
Але і тотожність граф пробного балансу не завжди говорить про правильність його складання. Можливо, тотожність досягнуто, і баланс формально вірний, але містяться такі помилки, не можуть бути визначені при побудові балансу: неправильно складені первинні документи; пропущено відображення господарської операції в облікових регістрах; помилкова сума записана і в дебет, і в кредит відповідних рахунків.
Звітний баланс складається за звітний період.
Джерелом для складання звітного балансу є виключно дані бухгалтерського обліку. Перспективний (прогнозний) баланс складається для аналізу перспектив розвитку підприємства. Такий аналіз призначений для цілей прогнозування і планування. Скласти перспективний баланс досить складно, оскільки для цього необхідно спрогнозувати діяльність підприємства і результати цієї діяльності на перспективу.

2.10 Види балансів за формою власності

За формами власності розрізняють баланси державних, кооперативних, приватних, змішаних і спільних організації, а також громадських організацій.
Основна відмінність між зазначеними балансами буде в джерелах утворення коштів.

2.11 Види балансів по характеристиці відображається на дисплеї

За характеристикою інформації, що відображається баланси можна підрозділити на середні і згорнуті (ущільнені).
Середнім балансом буде називатися баланс, показники якого будуть представляти собою середні величини відповідних статей балансів підприємства за ряд періодів.
Такий підхід дозволяє усунути коливання по окремих статей і розділів.
Середні баланси можуть будуватися і за ряд місяців, кварталів, років. При цьому середні показники за період можуть бути отримані, як середнє значення середніх балансів за цей період.
ПРИКЛАД.
Стаття "Грошові кошти" в середніх балансах за три роки має такі значення:
Рік 1 - 169 000, Рік 2 - 334 000, Рік 3 - 853 000.
Отже, для побудови середнього балансу за три даних року необхідно знайти середнє арифметичне наведених показників.
Отримаємо показник 452 000 руб. [(169 000 руб. + 334 000 руб. + 853 000 руб.): 3].
Згорнуті (ущільнені) баланси формуються шляхом агрегування однорідних статей балансу в групи. При побудові ущільненого балансу число статей балансу різко знижується, підвищуючи тим самим простоту його аналізу та наочність.
Ступінь щільності балансу може бути різна і залежати тільки від цілей складання балансу та інтересів його користувачів.

2.12 Види балансів в залежності від користувачів інформації

Користувачі бухгалтерської звітності можуть бути різні - податкові органи, органи статистики, кредитори, інвестори, акціонери (засновники) і т.п.
Відповідно, залежно від користувача інформації баланси будуть підрозділятися, зокрема, на баланси, які виставляють у фіскальні органи, органи статистики, кредиторам, інвесторам, акціонерам (засновникам) і т.п.

Висновок

На підставі матеріалу, викладеного у курсовій роботі, можна дійти висновку, що основним джерелом для аналізу фінансового стану підприємства і прийняття правильних управлінських рішень служить бухгалтерський баланс.
Бухгалтерський баланс, по суті, є системною моделлю, узагальнено відображає кругообіг коштів підприємства та фінансові відносини, в які вступає підприємство в ході цього кругообігу.
У сучасних умовах господарювання з переходом на єдиний міжнародний бухгалтерський облік, всім самостійним підприємствам і організаціям надається право здійснювати власну бухгалтерську політику.
За міжнародною системою оцінки критеріїв корисної інформації до бухгалтерського обліку надаються вимоги достовірності інформації (правдивість, можливість вибору конкретної інформації), доречність інформації (своєчасність, значимість, цінність для прогнозування), порівнянність (можливість порівняння у часі), зрозумілість.
Бухгалтерський баланс по суті являє собою відображення стану майна на певну дату. Оскільки пізнання майнового стану здійснюватися через зіставлення активу і пасиву, то це пізнання буде зрозуміло і правдиво, якщо всі елементи балансу будуть включати: з одного боку, всі складові частини активу і пасиву (повного охоплення) і з іншого боку, правильність оцінки (вартісне вимір ) окремих статей балансу.

Список літератури

1. Д.В. Кислов; бухг. баланс: техніка складання. - 3-е видання, - М.: ГроссМедіа: РОСБУХ, 2008.
2. Є.С. Соколова; Бухгалтерське справа: підручник, - К.: ВД ФБК-ПРЕС, 2005.
3. Н.П. Кондраков; Бухгалтерський облік, - М.: Инфра-М, 2002.
4. Є.С. Соколова; Теорія бухгалтерського обліку, - М.: ФБК-ПРЕС, 2002.
5. Ю.А. Бабаєв; Теорія бухгалтерського обліку: підручник, - М.: ТК Велбі, 2008.
6. Т.А. Бєлікова; Бухгалтерський облік і звітність від нуля до балансу, - М.: Питер, 2007.
7. В.В. Ковальов, В.В. Патров, Як читати баланс, - М.: ФС, 2008.
8. О.А. Заббарова; балансоведенія: навчальний посібник, М.: - КНОРУС, 2008.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
368.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Класифікація і види бухгалтерських балансів
Види бухгалтерських рахунків
Розробка балансів
Аудит бухгалтерських операцій
Характеристика бухгалтерських рахунків
Оформлення бухгалтерських документів
Аутсорсинг бухгалтерських послуг
Національні особливості бухгалтерських систем
Огляд ринку бухгалтерських програм
© Усі права захищені
написати до нас