Взаємовідносини комерційного банку і підприємств на прикладі ВАТ Русь-Банк

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державні освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Нефтекамськ ФІЛІЯ

Економіко-математичний факультет

Кафедра економічної теорії та аналізу


випускна кваліфікаційна робота

на тему "Взаємовідносини комерційного банку та підприємств (на прикладі ВАТ" Русь-Банк) "


Виконав: студент 4 курсу

заочної форми навчання

групи Е-41с Раянова Р.Р.

Допускається до захисту:

завідувач кафедрою

канд. економ. наук, доцент

Салімова Ф.Н.

Науковий керівник:

канд. економ. наук, доцент

Габдуллін А.Р.


Нефтекамськ 2010

ЗМІСТ


Введення

Теоретические основы развития банковских отношений 1. Теоретичні основи розвитку банківських відносин

1.1 Роль комерційних банків в умовах ринкової економіки

1.2 Передумови взаємодії комерційного банку та підприємства

1.3 Характеристика основних банківських продуктів для підприємств як клієнтів та особливості їх зміни

Анализ показателей деятельности Русь-банка в корпоративном сегменте 2. Аналіз показників діяльності Русь-банку в корпоративному сегменті

2.1 Динаміка основних фінансових показників діяльності банку

2.2 Кредитний портфель корпоративних клієнтів

2.3 Аналіз послуг, що надаються для корпоративних клієнтів

Перспективы сотрудничества банка и предприятия 3. Перспективи співробітництва банку та підприємства

3.1 Ефективності діяльності Русь-банку в корпоративному сегменті

3.2 Оцінка ефективності залучення позикового капіталу для підприємства

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Объем инвестиции в основной капитал, по видам экономической деятельности Додаток А. Обсяг інвестиції в основний капітал, за видами економічної діяльності

Структура доходов и расходов Русь-банка Додаток Б. Структура доходів і витрат Русь-банку


ВСТУП


Аналіз світового досвіду свідчить, що успішний розвиток ключових сфер економіки багато в чому обумовлено процесами взаємодії промислового і банківського капіталу. У розвинених країнах діяльність промислових компаній органічно пов'язана з фінансовими структурами - банками, страховими та інвестиційними інститутами.

У створенні для Росії нової ринкової економіки з різноманітними формами власності велика роль банківської системи, за допомогою якої здійснюється перерозподіл і мобілізація капіталів, регулюються грошові розрахунки, опосередковуються товарні потоки і т.д. Банки покликані виконувати безліч спеціальних функцій. До їх числа відносяться проведення розрахункових та касових операцій, кредитування, інвестування, зберігання грошових і інших засобів і управління ними, тобто ті послуги, без яких сьогодні не обійтися жодному господарюючому суб'єкту.

Актуальність обраної теми випускної кваліфікаційної роботи підтверджується тим, що сучасна економічна політика Росії, що має на меті досягнення сталого економічного зростання, спрямована на створення основних інститутів ринкової економіки. У розвинених ринкових країнах цей процес часто відбувається за рахунок взаємодії банківського і промислового секторів.

Лідируюче становище країн визначається високим рівнем розвитку промислового виробництва, банківського сектора і проводиться державними органами економічної політики, що відбиває пріоритетні інтереси інтенсивного розвитку на базі сучасних технологій. Особливого значення набуває те, що взаємодія банківських і промислових структур сприяє підвищенню економічного розвитку країни, зміцненню господарських зв'язків.

Завдяки взаємодії кредитно-фінансових інститутів з промисловими підприємствами досягаються стратегічні цілі, пов'язані в першу чергу з підвищенням мобільності розвитку та реалізації технологічного потенціалу учасників. Швидкість технологічного оновлення виробництва, темпи нарощування випуску конкурентоспроможної продукції багато в чому залежать від ступеня відповідності інвестиційних можливостей банків необхідним обсягами фінансування. У майбутньому стійкі позиції займуть банки, які будуть керуватися не отриманням сьогочасної вигоди від вкладених коштів, а знайдуть шляхи їх ефективного використання для вирішення довгострокових завдань розвитку промислового виробництва. Це можливо досягти за допомогою розширення методів і форм взаємодії банків з клієнтами - промисловими підприємствами. Важливо знати, які саме чинники впливають на розвиток системи взаємодії промислових підприємств і банків, чому в різних країнах системи взаємодії різні.

Мета випускної кваліфікаційної роботи - аналіз наданих послуг корпоративним клієнтам Русь-банком і пропозиція напрямів підвищення їх ефективності. Відповідно до мети роботи, поставлено завдання:

 • оцінити роль комерційних банків в умовах ринкової економіки;

 • вивчити передумови взаємодії комерційного банку і господарюючого суб'єкта;

 • проаналізувати основні фінансові показники Русь-банку;

 • розглянути основні банківські продукти та послуги для підприємств;

 • запропонувати напрями щодо підвищення ефективності взаємодії банків і господарюючих суб'єктів.

Об'єктом дослідження є Русь-банк. Предметом дослідження виступає спектр послуг Русь-банку для корпоративних клієнтів.

В якості теоретичної бази для роботи використані нормативні документи РФ, роботи та статті вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі фінансів та банківської справи (Грязнова А.Г., Козлова Е.П., Галаніна Є.М., Лапідус М.Х., Лаврушин О.І., Стоян І.І. та інші), а також тематичні публікації з ресурсів Інтернет.


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ОТНОШЕНИЙ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИН


1.1 Роль комерційних банків в умовах ринкової економіки


Сьогодні навряд чи хтось зможе визначити точний час появи банків. Відомо, що поняття "банк" походить від латинського "banco", що означає стіл, прилавок. Саме на столах у середні століття італійські міняйла вели розрахунки та обмін монет різних країн. Особливо успішно банківська справа розвивалося в Італії. У цій країні основні нитки банківської справи трималися в руках могутніх фінансових сімей Медічі і толом.

Банківська система Росії до Жовтневої революції була досить розвинена і успішно функціонувала. На початку нашого століття вона включала в себе Державний банк, акціонерні комерційні банки, іпотечні банки і міські банки. Велося активне залучення іноземного капіталу, відбувався процес концентрації банківських ресурсів. Виділялися п'ять найбільших банків: Російсько-Азіатський, Російська (зовнішньоторговельний), Російська торгово-промисловий, Петербурзький міжнародно-комерційний та Азово-Донський. Власні капітали цих банків перевищували 2 млрд. російських рублів. Вони мали більш 400 філій по всій країні і контролювали найбільші промислові та товарні фірми.

Сьогодні банк - це по суті кредитно-фінансова установа, призначена для акумуляції вільних грошових коштів та їх подальшого розміщення в позику з максимальним ступенем ефективності і гарантії збереження. Через банк здійснюються платежі та взаємні розрахунки між підприємствами, фірмами, фізичними особами. Банк випускає гроші в обіг, виконує операції з цінними паперами. Він може виступати і як трастової організації, якій клієнт може довірити управління своїм капіталом.

Банк - це установа, яка надає клієнтам певний перелік послуг. Функціонування банку протягом століть мало змінилося, розширився лише набір пропонованих послуг.

В даний час у світі існують банки, які надають клієнтам до декількох сотень різних послуг. Не виходячи з будинку можна оплачувати рахунки, укладати договори, здійснювати внески до пенсійного фонду, розплачуватися за оренду будинку або будівництво нового житла.

Фактично клієнт довіряє своєму банку здійснювати всі операції, пов'язані з податками, внесками, покупками і заощадженнями. Клієнт тільки приймає рішення, а банк проводить розрахунки. Для цього встановлюються довірчі відносини, формуються правила поведінки і взаємні зобов'язання.

Як і раніше, першочерговим функцією банку залишається розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Банк здійснює всі платіжні операції між клієнтами та їх контрагентами, забезпечує їх готівкою і інкасує їх, кредитує клієнтів, видає гарантії при кредитуванні, конвертує валюту, здійснює платежі в іноземній валюті, здійснює дилінгових операцій, управляє майном клієнта за дорученням.

Дуже важливою для всієї економічної системи функцією банку є кредитування господарської діяльності. У результаті кредитування розширюється виробництво товарів, примножується капітал, зростає рівень життя. Банківські кредити відіграють важливу роль в економіці, тому що у великих розмірах забезпечують фінансовими ресурсами промисловість, сільське господарство, торгівлю.

Підприємці-промисловці можуть закуповувати сировину, обладнання, наймати робітників, фермери - купувати все необхідне для сільськогосподарської діяльності; оптові та роздрібні торгові доми заповнювати товарами та продуктами складські приміщення і доставляти їх споживачеві.

Особливий рід послуг, що надаються комерційними банками, пов'язаний з міжнародними розрахунками. Оскільки існують різні національні валюти, банк може за дорученням своїх клієнтів зробити платежі в іноземній валюті. Щоб здійснити такі платежі, наприклад, в доларах або в німецьких марках, клієнт звертається в банк і або отримує готівкою дану суму валюти, або доручає банку оплатити договір зі своїм партнером контракт.

Сучасне кредитно-грошове та фінансове господарство країни переживає серйозні структурні зміни. Перебудовується кредитна система, виникають нові види кредитно-фінансових інститутів та операцій, модифікується система взаємовідносин центральних банків і фінансово-кредитних інститутів, складаються інші пропорції в динаміці державного і приватного сектора. Істотні зміни відбуваються і в роботі банків: підвищуються самостійність і роль банків у народному господарстві; розширюються функції діючих і створюються нові фінансово-кредитні інститути; вишукуються шляхи зростання ефективності банківського обслуговування внутрішньогосподарських і зовнішньоекономічних зв'язків; йде пошук оптимального розмежування сфер діяльності і функцій спеціалізованих фінансово- кредитних і банківських установ; розробляється нове банківське законодавство відповідно до завдань сучасного етапу господарського розвитку.

Операції комерційних банків можна розділити на три основні групи: пасивні (залучення коштів), активні (розміщення коштів) та комісійно-посередницькі й довірливі. Ресурси банків складаються з власних, залучених і емітованих коштів. Власні кошти - акціонерний і резервний капітал і нерозподілений прибуток - складають близько 10% ресурсів сучасного банку. Основна їх частина - залучені у формі депозитів кошти. Під депозитами розуміються як термінові, так і безстрокові (рахунки до запитання) вклади клієнтів банку.

Вклади до запитання призначені в основному для поточних розрахунків, строкові вклади вносяться на більш тривалі терміни. Банк може мати у своєму розпорядженні цими вкладами більш тривалий час, збільшивши свої доходи від відсотків за рахунок кредитів, виданих під ці вклади.

В активних операціях банків основна частка припадає на кредитні операції та операції з цінними паперами. Видаючи позики своїм клієнтам, комерційні банки збільшують грошову пропозицію, і навпаки, повернення цих позичок скорочує грошову масу в обігу.

Обов'язкові банківські резерви - це частина банківських активів, що зберігаються або у формі готівки в спеціальних сейфах банку, або (велика їх, частина) у формі депозитів на рахунках Центрального банку. Резерви становлять лише певний відсоток банківських вкладів, який встановлюється Центральним банком і є обов'язковим для всіх кредитно - фінансових інститутів. Комерційний банк може видавати нові позики і створювати банківські гроші тільки в тому випадку, якщо у нього є вільні або надлишкові резерви, тобто резерви, що перевищують встановлену законом мінімальну суму.

Крім позичкових операцій, ще одним видом банківських операцій є банківські послуги. Вони включають операції з валютою, платіжний оборот, довірчі операції (управління майном клієнтів за дорученням), розміщення і зберігання цінних паперів.

Поряд з вищеназваними традиційними операціями банків останнім часом стали широко використовуватися такі банківські послуги, як лізинг і факторинг. Лізинг - це придбання банком майна, наприклад, комп'ютерного обладнання, для здачі його в оренду користувачам. Це нова форма фінансування, яка дає ряд переваг як лізингодавцю, так і лізингоодержувачу. Факторинг - це передача компанією управління своєю дебіторською заборгованістю банку, який бере також зобов'язання фінансувати в міру необхідності за допомогою кредиту на виконанні всіх фінансових зобов'язань даної фірми. Факторинг є універсальною системою обслуговування клієнтів, включаючи бухгалтерський, інформаційне, рекламне, збутове, страхове, кредитне і юридична. Завдяки факторингу значно прискорюється оборотність коштів у розрахунках.

Оскільки банки - це суто комерційні підприємства, їх метою є отримання прибутку. Валовий прибуток складається з доходів від обліково-позичкових операцій, відсотків і дивідендів від інвестицій в цінні папери, комісійних від посередницьких операцій, доходів від зовнішніх операцій, прибутку від засновництва і біржових угод. Чистий прибуток банку - це різниця між валовим прибутком і всіма витратами щодо здійснення банківських операцій. Норму банківського прибутку складає відношення чистого прибутку до власного капіталу банку.

Роль комерційних банків в ринковій економіці не обмежується тими функціями, про які йшлося вище. Дуже часто, коли хочуть уточнити роль банків в економіці, кажуть, що вони виконують функцію посередника у сфері попиту і пропозиції капіталів, особливо короткострокових. У такому разі їх роль повинна полягати в наданні фірмам коштів, залучених на депозити. У дійсності роль банків краще характеризує вираз банківська індустрія, оскільки вона набагато важливіше, ніж у звичайних посередників.


1.2 Передумови взаємодії комерційного банку та підприємства


В умовах посилення вимог Центрального Банку Росії до комерційних банків і приєднання РФ до принципів регулювання банківської діяльності Базельського комітету від комерційних банків потрібно максимальне використання всіх можливостей і резервів для досягнення цілей, визначених банківською політикою. Як відзначають фахівці, колись надприбутковим операції з державними цінними паперами, купівлю-продаж валюти та інші види операцій, пов'язані з отриманням банками значних доходів, пішли в минуле. На перший план виходять традиційні банківські послуги, що надаються клієнтам, причому стала очевидною необхідність постійного поліпшення їх якісних характеристик при розширенні банком спектру послуг.

Політика банків, що зазнала зміни щодо економічної доцільності кредитування реального сектора економіки, підприємств малого бізнесу, що гостро потребують збільшення оборотних коштів, створюють передумови для збільшення кількості учасників і розширення рамок функціонування самого кредитного ринку.

Передумовами для розвитку системи взаємодії підприємств і банків є наявність у підприємств гострої нестачі власних коштів, необхідних для подальшого функціонування, з одного боку, і неможливість подальшого функціонування банківського сектору без подолання відірваності від виробничої сфери - з іншого.

При побудові системи взаємодії банку з клієнтами-юридичними особами банк, а саме він є ініціатором формування і головною сполучною ланкою в роботі системи, керується такими принципами:

1. Принцип партнерства. Партнерські відносини мають певні властивості. Їм властиво: добровільність, взаємозацікавленості, комерційний характер взаємодії банку з підприємством.

2. Принцип тривалості взаємодії банку з кожним з його клієнтів. Даний принцип випливає з особливості банківського продукту як товару, що реалізується, тобто послуги, що надається протягом певного часу або навіть безстроково, тому банк, укладаючи угоду з клієнтом, передбачає взаємодію на максимально тривалий термін.

3. Принцип комплексного обслуговування. Значить, що банк зацікавлений надати клієнтові весь (або максимально можливий) комплекс банківських послуг, в яких той потребує.


Таблиця 1 - Функції банку і підприємства-клієнта

Банк

Клієнт

1

2

1. Створення (формування)

власного капіталу та різних цільових фондів

1. Створення (формування) власного капіталу і різних спеціальних фондів

2. Проведення клієнтам як мінімум трьох груп банківських операцій в їх сукупності:

- Залучення коштів у депозити;

- Організація розрахункового і касового обслуговування клієнтів, виконання інших операцій за їх дорученням;

- Видача позик

2. Організація трьох господарських

процесів, що становлять статутну діяльність:

- Підготовка (придбання) товарно-матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення;

- Виробництво готової продукції, виконання робіт, надання послуг;

- Реалізація продукції, здача робіт і послуг, тобто виконання договірних зобов'язань перед замовниками і покупцями, отримання виручки

3. Участь у формуванні капіталу інших організацій

3. Участь у формуванні капіталу інших організацій

4. Випуск (емісія) цінних паперів (Для продажу), депозитних сертифікатів банківських векселів

4. Випуск векселів, отримання позик, позик та ін

5. Придбання цінних паперів, випускаються (емітованих) державою або іншими юридичними особами

5. Придбання інших цінних паперів

6. Видача гарантій


7. Консультаційно-інформаційне обслуговування клієнтів та інНа думку О.І. Лаврушина, партнерство банку та підприємства перспективно, тому що банк представляє собою специфічне підприємство, що виробляє специфічний продукт - гроші. Цікава точка зору Є.П. Козлової і Є.М. Галанін: пояснюючи ефективність партнерських відносин, вони зіставляють функції і завдання банку з функціями і завданнями підприємства-клієнта в процесі їх взаємодії (таблиця 1).

Як відзначають Д.С. Петросян, А.В. Раскатов глибоко вивчили аспекти взаємодії банківської системи і реального сектора економіки, "банкам необхідно знайти новий напрям для розміщення коштів", у зв'язку з тим, що:

- Операції на фондовому ринку зайво ризиковані і залучення до них значних коштів загрожує погіршенням ситуації;

- Пріоритетом розвитку банківської системи є кредитування реального сектора економіки;

- Підйом підприємств виробничої сфери, їх розвиток власними силами практично неможливо без залучення додаткових джерел фінансування ".

П.С. Роуз, розглядаючи відносини, що виникають за участю банків в бізнесі клієнтів, висловлює припущення, що дозвіл банкам співпрацювати з підприємствами, маючи в їх бізнесі власний інтерес, може сприяти зростанню економічної стабільності, тому що банки в цьому випадку "... у меншій мірі схильні ставити своїх клієнтів у важкі ситуації ".

У "Банківської енциклопедії" розглядаються шляхи участі банків у лізингових угодах шляхом створення дочірніх лізингових компаній, які "... в цілому забезпечують більш високу ефективність, ніж безпосередня участь банків у лізинговому бізнесі", а також їх кредитного та факторингового обслуговування.

Практичний інтерес для дослідників (А. ​​М. Тавасіева, Г. С. Панової, А. М. Молчанова, А. В. Масленченкова) проблем взаємодії підприємств і банків представляють форми фінансових відносин підприємства і банку.

Так, Ю. С. Масленченковим форми фінансових взаємовідносин діляться на посередницькі та партнерські. Посередницька форма фінансових відносин - "звичайне" банківське обслуговування грошових потоків підприємства: розрахунково-касове, депозитне, валютне, кредитне, трастове, банкоматної, дилерську, депозитарне. Складовою частиною зазначених відносин є форми консультаційного обслуговування підприємства. Партнерська форма фінансових взаємовідносин виникає за участю банку в розробці планових фінансових документів підприємства та укладення договору про його комплексне банківське обслуговування.

Залежно від терміну, на який планується співробітництво, можна говорити про стратегічних і тактичних клієнтів.

Найбільш підходящим і зацікавленим партнером у розробці результативного фінансового плану для підприємства вважається комерційний банк, клієнтом якого воно є.

Перелік позитивних ефектів тісної співпраці господарюючого суб'єкта з комерційним банком наводиться в таблиці 2.


Таблиця 2 - Результат співпраці господарюючого суб'єкта та комерційного банку

Для банку

Для підприємства

1

2

підвищення доходу за фінансовим інструментам банку та ринку

структурована ресурсна база банку

підвищення доходу за рахунок прискорення оборотності грошових коштів (Оборотності дебіторської заборгованості, зниження витрат з кредиторської заборгованості)

збільшення процентних доходів за рахунок оптимізованої структури фінансових потоків, комісія

регулювання податкової бази (податкове планування)

задана структура залучених коштів

фінансовий інжиніринг

потенціал підвищення ефективності використання фінансових ресурсів

фондування оборотних коштів

диверсифікація ризиків: процентного, ліквідності, кредитного

оптимізація оборотного капіталу і грошових потоків

залучення і утримання грошових

потоків підприємства за рахунок використання більшої кількості фінансових продуктів

імідж підприємства в середовищі споживачів продукції

імідж банку в клієнтській середовищі


З урахуванням викладених теоретичних міркувань найважливішими економічними узагальнюючими (синтетичними) показниками, що характеризують економічну ефективність використання банківського кредиту є:

- Вартість земельних ділянок, придбаних підприємствами за допомогою банківського кредиту, у розрахунку на 1 рубль заборгованості за наданим кредитом;

- Кошторисна вартість основних фондів, виробничих потужностей і об'єктів підприємств, новозбудованих, розширених, реконструйованих чи технічним переозброєнням і введених в експлуатацію з допомогою банківського кредиту, у розрахунку на 1 рубль заборгованості за наданим інвестиційному кредиту;

- Вартість додаткового річного випуску (приросту виробництва) товарів і послуг та додаткового прибутку, отриманого підприємством-позичальником від реалізації прокредитовано комерційним банком інвестиційного проекту, в розрахунку на 1 рубль заборгованості за наданим кредитом.

Наведені аргументи свідчать про те, що комерційний банк є найбільш підходящим суб'єктом для розробки альтернативного варіанта розвитку підприємства. У силу того, що банківський фінансовий аналітик має власними інформаційними джерелами та методами прогнозування ринкових тенденцій, і глибше знає можливості банку за рішенням різних фінансових проблем, то він може запропонувати оптимальний варіант вирішення фінансових проблем підприємства.

Крім того, встановлення партнерських фінансових відносин вигідно банку й тому, що дає йому деякі інструменти для вирішення наступних завдань його фінансового менеджменту:

- Структурування залучених грошових коштів за термінами, обсягами та вартості;

- Підвищення якості поточної і термінової ліквідності банку;

- Регулювання процентного ризику за рахунок гнучкої цінової політики та диверсифікації термінів і обсягів залучення грошових коштів клієнтів;

- Розширення ресурсної бази і відповідно можливостей проведення активних операцій, забезпечених структурованими ресурсами;

- Регулювання організаційної, фінансової, комерційної та функціональної стійкості;

- Розширення клієнтської бази і заняття нових ринкових ніш;

- Придбання іміджу "клієнтоорієнтованого" і "технологічного" банку, що пропонує підприємствам банківські продукти, що забезпечують вирішення їх індивідуальних проблем;

- Збільшення термінових грошових коштів у ресурсній базі банку в порівнянні з коштами на рахунках до запитання;

- Забезпечення збалансованості між прибутковістю та ліквідністю банку.

Таким чином, партнерська форма відносин дозволяє більш ефективно вирішувати багато завдань фінансового менеджменту, як підприємства, так і банку. Це створює об'єктивні передумови для її успішного розвитку на ринку банківських послуг.

Таким чином, партнерські відносини підприємства і банку - це сукупність ініційованих ними реальних, що плануються або потенційних дій, умовою здійснення яких є наявність спільних цілей і максимальне використання властивостей, можливостей і пропозицій протилежної сторони з урахуванням її умов і вимог, і спрямованих на досягнення певних цільових орієнтирів кожної зі сторін. Значна роль у відносинах підприємства і банку відводиться також минулим і очікуваним результатами зазначених дій.


1.3 Характеристика основних банківських продуктів для підприємств як клієнтів та особливості їх зміни


Відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність в Росії" банки можуть надавати клієнтам такі послуги:

а) залучати вклади (депозити) і надавати кредити за угодою з позичальником;

б) здійснювати розрахунки за дорученнями клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі і їх касове обслуговування;

в) відкривати і вести рахунки клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі іноземних;

г) фінансувати капітальні вкладення за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів, а також за рахунок власних коштів банків;

д) випускати, купувати, продавати і зберігати платіжні документи і цінні папери (чеки, акредитиви, векселі, акції, облігації та інші документи) здійснювати інші операції з ними;

е) видавати поручительства, гарантії та інші зобов'язання на третіх осіб, що передбачають виконання в грошовій формі;

ж) набувати права вимоги з поставки товарів і надання послуг, приймати ризики виконання таких вимог і інкасувати ці вимоги (форфейтинг), а також виконувати ці операції з додатковим контролем за рухом товарів (факторинг);

з) купувати у російських іноземних юридичних і фізичних осіб та продавати їм готівкову іноземну валюту, що знаходиться на рахунках і у вкладах;

і) купувати і продавати в Росії і за її межами дорогоцінні метали, камені, а також вироби з них;

к) залучати і розміщувати дорогоцінні метали у внески, здійснювати інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;

л) залучати і розміщувати кошти і управляти цінними паперами за дорученням клієнтів (довірчі (трастові) операції);

м) надавати брокерські і консультаційні послуги, здійснювати лізингові операції;

н) виконувати інші операції та угоди з вирішення Банку Росії, що видається в межах його компетенції.

Перш за все, до основних послуг банку відносяться специфічні послуги: депозитні операції, кредитні операції, розрахункові операції.

Депозитні операції пов'язані з приміщенням грошових коштів клієнтів у банк у вклади (депозити). Історично даної операції передувала сохранная операція, коли люди поміщали свої цінності на збереження в банки, щоб забезпечити надійність і безпеку заощаджень. У подальшому збереження грошових коштів стала переростати в схоронність від знецінення. Люди стали розміщувати свої грошові ресурси в банк не тільки як у найбільш зручне, безпечне місце, а й з метою отримання доходу, їх збереження від знецінення, інфляції. За приміщення грошей на депозит клієнти банку отримують позичковий відсоток.

Кредитна операція є основною операцією банку. Не випадково банк іноді називають великим кредитною установою. І це дійсно так: у загальній сумі активів банку основна питома вага становлять кредитні операції. Частіше за все за рахунок кредитування клієнтів банк одержує і більшу частину доходу. У сучасній структурі банківських операцій кредитна операція не є основною. У силу економічної кризи, інфляції і, отже, більш високого ризику комерційних банки воліють займатися не стільки кредитуванням, скільки іншими більш дохідними і менш ризикованими операціями (наприклад, валютними операціями).

Відносини у сфері кредитування юридичних осіб будуються за певною системою, яка називається системою банківського кредитування. Система кредитування базується на трьох складових: суб'єктах кредиту, забезпечення кредиту, об'єктах кредиту. Можна скільки завгодно маневрувати організаційними основами, технологією кредитних операцій, однак у всякій системі ці три базові елементи зберігають своє основне значення, практично визначають "обличчя" кредитної операції, її ефективність. Базові елементи системи кредитування невіддільні одне від одного. Успіх у діяльності банку з кредитування приходить лише в тому випадку, якщо кожен з них доповнює один одного, посилює надійність кредитної угоди.

Під системою кредитування розуміється сукупність взаємопов'язаних елементів, які визначають організацію кредитного процесу та його регулювання відповідно до принципів кредитування і теорією кредитного ризику. Система банківського кредитування включає в себе сукупність наступних елементів:

 • об'єкти кредитування;

 • порядок і ступінь участі власних коштів позичальників в кредитній операції;

 • способи регулювання позичкової заборгованості;

 • способи кредитування;

 • форми позичкових рахунків;

 • банківський контроль в процесі кредитування.

Всі представлені вище елементи по суті представляють собою технологію кредитного процесу.

Банківське кредитування підприємств та інших організаційно-правових структур на виробничі та соціальні потреби здійснюється при строгому дотриманні принципів кредитування. Останні являють собою основу, головний елемент системи кредитування, оскільки відображають сутність і зміст кредиту, а також вимоги об'єктивних економічних законів, в тому числі і в сфері кредитних відносин.

До принципів кредитування відносяться:

 • терміновість кредиту;

 • зворотність;

 • диференційованість;

 • забезпеченість;

 • платність;

 • цільовий характер кредиту.

До недавнього часу принцип забезпеченості кредиту трактувався нашими економістами дуже вузько: визнавалася лише матеріальна забезпеченість кредиту. Це означало, що позички повинні були видаватися під конкретні матеріальні цінності, що знаходяться на різних стадіях відтворювального процесу, наявність яких протягом усього строку користування позичкою свідчило про забезпеченість кредиту і, отже, про реальність його повернення.

Між тим у світовій банківській практиці видами кредитного забезпечення крім матеріальних цінностей, оформлених заставним зобов'язанням, виступають гарантії та поручительства платоспроможних юридичних і фізичних осіб відповідно, а також страхові поліси, оформлені позичальниками в страховій компанії, від ризику непогашення банківського кредиту. Причому не тільки одна, але і всі перелічені форми юридичних зобов'язань одночасно можуть служити забезпеченням видається господарському органу банком кредиту. Лише з прийняттям Закону "Про банки і банківську діяльність" комерційні банки Російської Федерації отримали можливість видавати своїм клієнтам кредити під різні форми забезпечення кредиту.

Таким чином, у сучасних умовах, кажучи про забезпеченості позичок, слід враховувати наявність у позичальників юридично оформлених зобов'язань, які гарантують своєчасне повернення кредиту: заставного зобов'язання, договору - гарантії, договору - доручення, договору страхування відповідальності непогашення кредиту. Забезпечення зобов'язань за банківськими позиками в одній чи одночасно кількох формах передбачається обома сторонами кредитної угоди в укладається між собою кредитному договорі.

Повернення є тією особливістю, яка відрізняє кредит як економічну категорію від інших економічних категорій товарно-грошових відносин. Без повернення кредит не може існувати. Повернення є невід'ємною рисою кредиту, його атрибутом.

Терміновість кредитування є необхідну форму досягнення повернення кредиту. Принцип терміновості означає, що кредит повинен бути, не просто повернений, а повернений в суворо певний термін, ті є в ньому знаходить конкретне вираження чинник часу. І, отже, терміновість є тимчасова визначеність поворотності кредиту. Термін кредитування є граничним часом знаходження позичених коштів в господарстві позичальника і виступає тією мірою, за межами якої кількісні зміни у часі переходять в якісні: якщо порушується строк користування позичкою, то спотворюється суть кредиту, він втрачає своє справжнє призначення, що негативно позначається на стані грошового обігу в країні. Підтвердженням цьому є сучасне становище з грошовим обігом у країні, на яке поряд з іншими факторами певний вплив справила і практика тривалого порушення принципу терміновості у кредитуванні окремих галузей і витрат при планово-централізованій системі управління.

З переходом на ринкові умови господарювання цьому принципу кредитування надається, як ніколи, особливого значення. По-перше, від його дотримання залежить нормальне забезпечення суспільного відтворення грошовими коштами, а відповідно його обсяги, темпи зростання. По-друге, дотримання цього принципу необхідно для забезпечення ліквідності самих комерційних банків. Принципи організації їх роботи не дозволяють вкладати їм залучені кредитні ресурси у безповоротний вкладення. По-третє, для кожного окремого позичальника дотримання принципу терміновості повернення кредиту відкривається можливість отримання в банку нових кредитів, а також дозволяє дотримати свої госпрозрахункові інтереси, не сплачуючи підвищених відсотків за прострочені позики. Терміни кредитування встановлюються банком виходячи з термінів оборотності кредитуються матеріальних цінностей і окупності витрат, але не вище нормативних.

З принципом терміновості повернення кредиту дуже тісно пов'язані два інших принципу кредитування, такі як диференційованість і забезпеченість. Диференційованість кредитування означає, що комерційні банки не повинні однозначно підходити до питання про видачу кредиту своїм клієнтам, що претендують на його отримання. Кредит повинен надаватися тільки тим господарським органам, які в змозі його своєчасно повернути. Тому диференціація кредитування має здійснюватися на основі показників кредитоспроможності, під якою розуміється фінансовий стан підприємства, що дає впевненість у здатності і готовності позичальника повернути кредит в обумовлений договором строк. Ці якості потенційних позичальників оцінюються за допомогою аналізу їх балансу на ліквідність, забезпеченість господарства власними джерелами, рівень його рентабельності на поточний момент і в перспективі.

Оцінка кредитоспроможності господарських органів, запитується кредит, проведена банком до укладання кредитних договорів, дає їм можливість в певній мірі підстрахувати себе від ризику несвоєчасного повернення кредиту (та пов'язаних з цим для банків збитків) і, отже, передбачити дотримання господарськими органами принципу терміновості кредитування. Диференційованість кредитування, виходячи з кредитоспроможності господарських органів, перешкоджає покриття їх втрат і збитків за рахунок кредиту і служить необхідною умовою його нормального функціонування на засадах повернення і платності. Своєчасність повернення кредиту знаходиться в тісній залежності не тільки від кредитоспроможності позичальників, але і від забезпеченості кредиту.

Принцип платності кредиту означає, що кожне підприємство-позичальник має внести в банк певну плату за тимчасове запозичення у нього для своїх потреб коштів. Реалізація цього принципу на практиці здійснюється через механізм банківського відсотка. Ставка банківського відсотка - це свого роду "ціна" кредиту. Платність покликана надавати стимулюючу дію на господарський (комерційний) розрахунок підприємств, спонукаючи їх на збільшення власних ресурсів та економне витрачання залучених коштів. Банку платність кредиту забезпечує покриття його витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за залучені в депозити чужі кошти, витрат з утримання свого апарату, а також забезпечує отримання прибутку для збільшення ресурсних фондів кредитування (резервного, статутного) і використання на власні та інші потреби.

Розрахункові операції, які виробляє банк, можуть здійснюватися як у безготівковій, так і в готівковій формі. За дорученням клієнтів банки можуть відкривати різні рахунки, з яких виробляються платежі, пов'язані з купівлею або продажем товарно-матеріальних цінностей, виплатою заробітної плати, перерахуванням податків, зборів та інших не менш важливих платежів. При розрахунках банк виступає посередником між продавцями і покупцями, між підприємствами, податковими органами, населенням, бюджетом. При виробництві розрахунків банки використовують різне сучасне устаткування, що забезпечує швидку зв'язок і технічну обробку документації надходить в банк.

Розрахунково-касове обслуговування є традиційною функцією в діяльності будь-якого комерційного банку на сьогоднішній день. Із зростанням кількості підприємств різних форм власності зростає пропозиція нових банківських послуг і продуктів, у тому числі в області розрахунково-касового обслуговування.

Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їх дорученнями. Ці операції посідають особливе місце в банківській діяльності і відіграють важливу роль у забезпеченні успішного перебігу економічних процесів на мікро-і макрорівнях.

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів є однією з трьох базових операцій банків, які конституюють їх як особливі фінансові установи, які називаються банками. Тому ці операції тісно пов'язані з усіма іншими банківськими операціями. Будь-яка операція банків - і пасивна та активна, і надання послуг - неминуче супроводжується здійсненням платежу, отже - розрахунковим чи касовим обслуговуванням відповідного клієнта. Причому для виконання таких операцій банкам не потрібні додаткові резерви, оскільки необхідні кошти мають бути у тих клієнтів, за дорученням яких банки здійснюють платежі або касові операції.

За своїм характером ці операції, власне, є послугами, і за них банки стягують плату з клієнтів у вигляді комісійної винагороди, а не відсотка. Отримання таких доходів обходиться банкам відносно дешево і без значних ризиків для їх фінансового стану. Тому зростання обсягів розрахунково-касових операцій є надійним і вигідним способом збільшення доходів і підвищення рентабельності банківської діяльності.

Клієнтам банків розрахунково-касові операції забезпечують одержання грошового еквівалента за реалізовану продукцію або послуги, оплату необхідних для виробництва матеріальних ресурсів, виплату заробітної плати працівникам, оплату зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, накопичення та використання заощаджень тощо Тому чим швидше та надійніше банки здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів, тим кращі умови створюються в останніх для відтворювального процесу, зміцнення платіжної дисципліни, оздоровлення фінансового стану, а в кінцевому підсумку - для підвищення життєвого рівня населення.

Розрахунково-касові операції банків забезпечують більшу частину потоків сукупного грошового обороту. Будь-які перебої в розрахунково-касові операції неминуче призводять до гальмування грошових потоків і розбалансування грошового обороту, що негативно впливає на стан економіки в цілому, на розвиток виробництва товарів і послуг.

Важлива роль своєчасного здійснення грошових платежів у забезпеченні функціонування економіки кожної країни обумовлює необхідність створення спеціальних платіжних систем, здатних надати всім економічним агентам (фізичним та юридичним особам) можливість виконати свої платіжні зобов'язання.

Платіжна система в широкому сенсі - це сукупність визначених законом платіжних інструментів, норм, правил, а також механізмів та процедур їх застосування всіма суб'єктами грошового обороту. Учасниками платіжної системи є всі види підприємств, державні структури, громадські організації, населення, комерційні та центральний банки. Встановлення в межах платіжної системи для всіх її учасників визначених законом норм та правил поведінки ставить їх у рівні умови, захищає інтереси кожного з них. Тому створення високоефективної, дієвої та надійної платіжної системи є одним із ключових економічних завдань держави.

В організації розрахунково-касових операцій можна виділити три етапи:

 1. підготовка організаційних, технічних і технологічних передумов для здійснення платежу;

 2. формування та передачі інформації щодо платежу;

 3. переклад або передача грошей, тобто сам платіж.

На першому етапі здійснюються такі дії, як відкриття в банках рахунків для учасників платіжної системи, створення комп'ютерних систем зв'язку, приймання, обробки, обліку та передачі інформації, емісія платіжних карток і т.п. На другому етапі виконуються такі операції, як підготовка, забезпечення захисту, передачі банку та перевірка на справжність інформації, необхідної для здійснення платежу, на певних інструментах (носіях). На третьому етапі здійснюються приймання-видачі готівки по рахунках клієнтів, переказ грошей з рахунку платника на рахунок одержувача чи залік взаємної заборгованості.

Важливе місце в розрахунково-касові операції займають платіжні інструменти, під якими розуміють певних носіїв інформації, які служать банкам правовою підставою для здійснення грошових переказів на рахунки або виконання касових операцій (чек, вексель, платіжне доручення, різні види платіжних карток і т.п. ). Такі інструменти, виготовлені з паперу за строго стандартизованою формі, прийнято називати розрахунковими документами. Засоби, застосовувані для здійснення платежів на електронній основі, прийнято називати платіжними картами.

Розрахунково-касові операції банки здійснюють з урахуванням загальних принципів, на яких базується організація платіжних систем. Особливе значення для організації банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів мають такі принципи:

 1. Економічні агенти (юридичні особи) - власники грошових коштів мають право вибору форми оплати (готівкою або безготівково) та право вибору банку, в якому вони збираються зберігати кошти і через який здійснюватимуть свої розрахунки у безготівковій формі.

 2. Зберігання коштів у банках та переведення їх здійснюється на банківські рахунки, які відкриваються клієнтам на їх прохання при згоді банків. Кожен клієнт має право відкрити декілька рахунків у різних банках і право на збереження у таємниці стану його рахунків.

 3. Переказ коштів або видача готівки з рахунку здійснюються банком за розпорядженням власника в порядку визначеної ним черговості та в межах залишку коштів на рахунку.

 4. Форма перекладу банком коштів по рахунку клієнта визначається самим клієнтом відповідно до форми безготівкових розрахунків, передбаченої в його господарському договорі (контракті) з контрагентом, при невтручанні банку в договірні відносини між ними. Економічні агенти, як правило, вибирають ті форми розрахунків, які краще захищають їх інтереси в кожній конкретній господарської операції.

 5. Термін перекладу банком коштів з рахунку визначається клієнтом відповідно до порядку його розрахунків з контрагентом, передбаченого в їх господарському договорі. Безготівкові платежі між господарськими агентами будуються на принципі строковості і можуть бути в залежності від визначеного в договорі терміну достроковими, строковими і простроченими. Щодо господарської операції, яка оплачується, платіж може бути: попереднім (авансовим); компенсаційним, тобто зробленим негайно після здійснення господарської операції; відстроченим, тобто здійсненим через певний строк після такої операції.

 6. Відносини між банком і клієнтом у процесі розрахунково-касового обслуговування будуються на принципах партнерства і взаємної вигоди і здійснюються на підставі договору про розрахунково-касове обслуговування. У договорі передбачаються права і обов'язки сторін, а також їх відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань з фіксацією розмірів штрафів за кожне з таких порушень.

Зазначені принципи організації грошових розрахунків обумовлені закономірностями функціонування ринку і найповніше проявляються в країнах з високорозвиненими ринковими економіками. У країнах з перехідними економіками, у тому числі і в Росії, ці принципи поступово утверджуються, і на певних етапах спостерігаються істотні відхилення від їх вимог у практиці організації платіжних відносин і розрахунково-касових операцій банків.

Розглянуті три типи банківських операцій називають традиційними банківськими операціями. Відтінок традиційності вони набувають насамперед у тому сенсі, що історично, впродовж тривалого часу переходять як спадщина від одного покоління банків до іншого. Можна сказати, що ці операції є найдавнішими: їх виконували "старі" банківські установи, що виконують і сучасні великі і малі банки.

Але справа не тільки в цьому. Відтінок традиційності дані операції набувають і в тому сенсі, що створюють умови збереження статусу банку. Банками є не взагалі ті чи інші підприємства або організації, які приймають внески, видають кредити, або здійснюють розрахунки між різними юридичними і фізичними особами. На практиці досить часто можна зустріти фонди, які приймають внески на певний термін і під певний відсоток, але від цього вони не стають банками. Відомо, наприклад, що кредити можуть надаватися також торговими організаціями, взагалі всіма суб'єктами, у яких є вільні грошові кошти, але від цього вони також не перетворюються в банки, а зберігають свій основний статус. Пошта проводить платежі за дорученням клієнта, але не дивлячись на розрахункові операції, які вона виконує, залишається поштою, а не перетворюється в банк.

Проміжне положення між традиційними і нетрадиційними операціями займають додаткові операції. До їх складу входять валютні операції, операції з цінними паперами, операції із золотом, дорогоцінними металами і злитками. Ці операції банки можуть і не виконувати.

До складу нетрадиційних банківських послуг входять всі інші послуги. Їх досить багато, в тому числі: посередницькі послуги, послуги, спрямовані на розвиток підприємства (впровадження на біржу, розміщення акцій, юридична допомога, інформаційні послуги тощо), надання гарантій та поручительств, довірчі операції (включаючи консультації і допомогу в управлінні власністю за дорученням клієнта), бухгалтерська допомога підприємствам, подання клієнтських інтересів у судових органах, послуги з надання сейфів, туристські послуги та ін

Фінансова криза вносить свої корективи в усі сфери економічного життя. Банки в найбільшій мірі відчули на собі її негативні наслідки: вимоги Банку Росії посилилися, банкіри змушені підвищувати вартість кредитів і депозитів, залучення клієнтів та їх коштів - ставати першорядною, і, в той же час, дуже нелегким завданням.

Банки починають активно використовувати найрізноманітніші методи залучення клієнтів. Частина банків просто підвищили ставки за строковими вкладами. Зараз можна спостерігати рекордні процентні ставки - до 20% річних у національній валюті. Інші банки, створюють інноваційні продукти, які, наприклад, дозволяють вільно керувати валютою свого вкладу або активно просувають депозити з гнучкими умовами. Як додатковий стимул для відкриття строкового депозиту, банки пропонують автоматичне участь у розіграшах грошових сум, золотих злитків або туристичних путівок.

Поряд з подібними стимулюючими заходами, банки роблять активні кроки в сфері піару і маркетингу для збільшення рівня довіри і кількості клієнтів. Мета даної активності очевидна - залучити й утримати клієнта, а відповідно і його кошти на максимальний період.

В умовах нестабільної фінансової ситуації, професіоналізм в наданні банківських послуг починає грати все більшу роль, так як клієнт усвідомлює, що йому доведеться не тільки контактувати зі співробітниками банку протягом тривалого терміну, а й бути впевненим у тому, що в будь-який момент його зможуть якісно обслужити і проконсультувати. Чим більше перспектива співробітництва клієнта з банком, тим більш значиму роль для нього починає грати якість надаваних послуг, а не висока прибутковість активів. Крім того, за своєю суттю банківські послуги - нематеріальні і невловимі, ​​тому оцінити їх якість можливо лише в процесі або після отримання консультації, здійснення платежів. Відповідно, і критеріями якісної банківської послуги виступають саме професіоналізм і якість обслуговування клієнта співробітником банку.

Необхідно розуміти, що якщо фінансова установа не буде прагнути до залучення клієнтів, якісній роботі з ними та підвищення їх лояльності, в довгостроковій перспективі воно не може бути прибутковим.

У гонитві за залученням грошових коштів і підвищенням рентабельності ринок банківських депозитів насичується різноманітними депозитними програмами, акціями, бонусами і програмами підвищення лояльності, але рівень довіри до банків залишає бажати кращого, також як і якість обслуговування.

Таким чином, фінансова криза призводить до того, що банки стрімко працюють над ціновою політикою в області залучення клієнтів, не приділяючи належної уваги ефективним способам підвищення конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі: моніторингу та підвищення рівня кваліфікації співробітників. Фінансова криза не має впливати на якість обслуговування, навпаки, зважена клієнтоорієнтована політика банку як мета, вигідні умови і тарифи як засіб, можуть послужити конструктивною основою для результативного залучення клієнтів в довгостроковій перспективі.


АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУСЬ-БАНКА В КОРПОРАТИВНОМ СЕГМЕНТЕ 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РУСЬ-БАНКУ У корпоративному сегменті


2.1 Динаміка основних фінансових показників діяльності банку


Русь-Банк заснований 5 вересня 1994р. і здійснює свою діяльність на території Російської Федерації. Банк є учасником Системи обов'язкового страхування вкладів.

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство "Русь-Банк".

Скорочене найменування: ВАТ "Русь-Банк". У січні 1994р. за рішенням зборів засновників був створений Акціонерний Комерційний банк "Фінтрастбанк" у формі акціонерного товариства закритого типу з статутним фондом 100 тис. рублів (деномінованих). Динаміка розміру статутного фонду наведена на малюнку 1.


Малюнок 1 - Динаміка розміру статутного фонду ВАТ "Русь-Банк"


Статутний капітал ВАТ "Русь-Банк" на 01 лютого 2010р. Становить 1555 410 тис.руб. (Загальна номінальна вартість звичайних бездокументарних іменних акцій 1552 080 тис.руб. - 99,79% УК Банку, загальна номінальна вартість привілейованих іменних бездокументарних акцій 3 330 000 рублів - 0,21% КК Банку).

У 1995р. Банк одержує свою нинішню назву - Акціонерний комерційний банк "Російський міжрегіональний банк розвитку" (АКБ "Русь-Банк"). Весь пакет привілейованих іменних бездокументарних акцій Банку знаходиться у власності ТОВ "Фінансово-інвестиційна компанія". Акціонери Банку (станом на 01.02.2010) (малюнок 2):

 • ТОВ Фінансова компанія "Мегатрастойл" - 31,84%;

 • ТОВ "Інвестиційна компанія" Т. А. Р. Г. Є. Т. Капітал "- 28,15%;

 • ТОВ "Фінансово-інвестиційна Компанія" - 18,77%;

 • ТОВ "Росгосстрах" - 19,49%;

 • ТОВ "Маркет-Капітал" - 1,71%;

 • РФ в особі Федерального агентства з управління державним майном - 0,03%;

 • Акціонери із часткою менше 1% - 0,03%.


Малюнок 2 - Структура акціонерів Русь-банку станом на 01.02.2010р.


Русь-Банк є членом Асоціації Російських Банків (АРБ). Московського Банківського Союзу (МБС), Асоціації регіональних банків Росії (Асоціація "Росія"), а також членом Московської Міжбанківської Валютної біржі і Сибірської Міжбанківської Валютної Біржі. Банк є учасником системи міжнародних міжбанківських розрахунків SWIFT

5 червня 2009 міжнародне рейтингове агентство "Moody's Investors Service" підтвердило Русь-Банку рейтинг за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні "B2", а також рейтинг фінансової стійкості (РФУ) на рівні "Е +" (рейтинги присвоєні 10 січня 2006 р.). Прогноз усіх рейтингів за глобальною шкалою - "стабільний". Одночасно Moody's Interfax Rating Agency підтвердило банку довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні "Ваа1.ru".

У лютому 2009р. Рейтингове агентство "Експерт РА" присвоїло рейтинг кредитоспроможності ВАТ "Русь-Банк" на рівні А + "Дуже високий рівень кредитоспроможності" (рейтинг підтверджений в грудні 2009р.).

За даними Банку Росії за станом на 01 грудня 2009р. ВАТ "Русь-Банк" входить до списку 30 найбільших російських банків.

За даними журналу "Профіль" (№ 02 від 25 січня 2010 року) серед 200 найбільших російських банків Русь-Банк займає за станом на 1 грудня 2009р.:

 • 49-е місце за розміром власного капіталу;

 • 38-е місце за розміром чистих активів;

 • 30-е місце за обсягом кредитів, виданих приватним компаніям.

В даний час послуги і фінансові продукти Банку пропонуються клієнтам у 150 населених пунктах Росії від Калінінграда до Владивостока.

Основними видами діяльності Русь-Банку є кредитування підприємств малого та середнього бізнесу, а також подання банківських послуг для приватних клієнтів. Високий ступінь фінансової стійкості Банку, зручні для клієнта умови співпраці, оперативне обслуговування та якісний сервіс роблять його вельми привабливим кредитною установою і компетентним партнером для проведення фінансових операцій.

Протягом 2008р. Русь-банк міцно утримував свої позиції у ТОП-50 найбільших банків країни за розміром капіталу і за розміром чистих активів (за версією журналу "Профіль" і даними інформаційних агентств "Інтерфакс" і "РБК").

Основні показники за 2006-2008рр. в таблицях 3,4 (малюнок 3).


Таблиця 3 - Основні фінансові показники Русь-банку за 2006-2008рр., Млн. руб.

Показники

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

1

2

3

4

Валюта балансу

38876

72616

110647

Активи

32448

61265

83547

Працюючі активи

31456

57950

76546

Зобов'язання

29841

55157

77160

Власні кошти (капітал)

4061

8052

8399

Прибуток до оподаткування

492

371

760

Чистий прибуток

349

5

240


У 2008р. валюта балансу Банку зросла більш ніж у 1,5 рази і склала на кінець року 110,6 млрд.руб. Активи Банку зросли на 37% і досягли 83,5 млрд.руб. Власні кошти (капітал) Банку на 01 січня 2009р. склали 8,4 млрд.руб. Банком отримано чистий прибуток у розмірі 240 млн. руб.


Таблиця 4 - Основні пруденційні нормативи Русь-банку за 2008 рік, млн. руб.

Показники

Нормативи банку Росії

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

1

2

3

4

5

Норматив достатності власних коштів (капіталу) Банку Н1,%

Мін.10%

11,7

14,1

11,7

Норматив миттєвої ліквідності Н2,%

Мін.15%

40,1

24,5

42,6

Норматив поточної ліквідності Банку Н3,%

Мін.50%

59,3

61

86

Норматив довгострокової ліквідності Банку Н4,%

Макс.120%

115,4

90,9

112


Всі пруденційні нормативи протягом 3-х років не перевищують нормативи Банку Росії, що позитивно характеризує фінансову діяльність Русь-банку.


Рисунок 3 - Динаміка активів і капіталу Русь-банку в 2006-2008рр., Млн. руб.


Протягом 3-х років спостерігається стійкий ріст активів банку, у той час як власний капітал зріс в два рази в 2007р., А до початку 2009р. залишився майже на колишньому рівні. У таблиці 5 (рисунок 4) представлена ​​структура та динаміка активів Русь-банку в 2006-2008рр. на підставі бухгалтерського балансу (додаток А).


Таблиця 5 - Активи Русь-банку в 2006-2008рр., Млн. руб.

Активи

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

Темп зростання, 2007р. до 2006р.

Темп зростання, 2008р. до 2007р.

1

2

3

4

5

6

Грошові кошти та їх еквіваленти в ЦБ

3865

4227

5491

109,4%

129,9%

Кошти в банках

687

1967

5717

286,3%

290,6%

Вкладення в цінні папери

5537

2857

10950

51,6%

383,3%

Чистий позичкова заборгованість

21784

49900

55307

229,1%

110,8%

Основні засоби

332

458

841

138,0%

183,6%

Інші активи

243

1856

5241

763,8%

282,4%

Усього активів

32448

61265

83547

188,8%

136,4%


Основне джерело росту активів - кошти в банках, вкладення в цінні папери та інші активи. Обсяг портфеля цінних паперів знизився в 2007р., А в 2008р. виріс майже в 4 рази.

Зростання грошових коштів та їх еквівалентів пов'язаний із збільшеним об'ємом короткострокових міжбанківських кредитів в кінці 2008р. Крім того, зростання залишків готівки обумовлений припливом значних обсягів коштів клієнтів у євро та доларах США. Основні кошти зросли за рахунок проведеної переоцінки та низки придбань.


Малюнок 4 - Структура активів Русь-банку в 2006-2008рр.,%


Основна питома вага в активах займає кредитний портфель (більше 60% всіх активів), на другому місці - вкладення в цінні папери, в 2006р. їх частка склала 17,1%, в 2007р. знизилася до 4,7%, а в 2008р. зросла до 13,1%. Грошові кошти в 2006р. становили 11,9% всіх активів, в 2007р. - 6,9%, в 2008р. - 6,6%. Зросла питома вага коштів у банках, з 2,1% у 2006р. до 6,8% у 2008р., інші активи збільшилися з 0,7% у 2006р. до 6,3% у 2008р.

У таблиці 6 (рисунок 5) представлена ​​динаміка і структура пасивів Русь-банку в 2006-2008рр.


Таблиця 6 - Пасиви Русь-банку в 2006-2008рр., Млн. руб.

Пасиви

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

Темп зростання, 2007р. до 2006р.

Темп зростання, 2008р. до 2007р.

1

2

3

4

5

6

Засоби Центрального Банку РФ

0

0

10185

-

-

Кошти банків

1921

5280

5334

274,9%

101,0%

Кошти клієнтів, всього

20333

37162

47800

182,8%

128,6%

У тому числі юридичних осіб

17424

29105

36689

167,0%

126,1%

У тому числі фізичних осіб

2909

8057

11111

277,0%

137,9%

Боргові зобов'язання

7248

12180

8898

168,0%

73,1%

Інші зобов'язання

339

535

4943

157,8%

923,9%

Усього зобов'язань

29841

55157

77160

184,8%

139,9%

Кошти акціонерів

1400

1555

1555

111,1%

100,0%

Емісійний дохід

598

3443

3443

575,8%

100,0%

Інші власні кошти

609

1110

1389

182,3%

125,1%

Всього джерел власних коштів

2607

6108

6387

234,3%

104,6%

Всього пасивів

32448

61265

83547

188,8%

136,4%


Малюнок 5 - Структура пасивів Русь-банку в 2006-2008рр,%


Структура пасивів значно не змінювалася протягом 3-х років. 90% становлять зобов'язання. Такої структури пасивів дотримуються більшість комерційних банків.

Структура доходів і витрат і динаміка чистого прибутку Русь-банку представлена ​​в додатку Б (рисунок 6).


Малюнок 6 - Динаміка чистого прибутку Русь-банку за 2006-2008рр.


У 2006р. банком був отриманий чистий прибуток у розмірі 348 618 тис.руб., в 2007р. вона склала 4951 тис.руб. , А в 2008р. - 240327 тис.руб. Значне її зниження в 2007р. пов'язано зі зростанням витрат і податків виплачуються з прибутку.

Висновки. За 3 роки активи Банку зросли у 4,4 рази, до 83,5 млрд рублів на 01 січня 2009 року. З метою підвищення рівня надійності і забезпеченості власними засобами протягом трирічного періоду акціонерний капітал був збільшений на 3000 млн.рублей.

У структурі позикових коштів Банку провідна позиція залишається за коштами корпоративних клієнтів - 47,5% на 01 січня 2009 року.

Банком виконано завдання по диверсифікації активів у рамках якої частка чистого позичкової заборгованості в активах Банку на 01 січня 2009 року зменшено до 66% активів банку, частка високоліквідних інструментів (готівкові кошти, розміщення на ностро рахунках і МБК) на 01 січня 2009 року підвищено до 13 , 4%.

Банк виконав поставлене акціонерами завдання зі збереження прибутковості своєї діяльності. При цьому мета була досягнута, незважаючи на зниження прибутковості кредитних операцій через зменшення кредитування в 4-му кварталі 2008 року і істотно збільшеній вартості залучення довгострокових коштів на зовнішньому і внутрішньому ринках у другій половині 2008 року. При цьому Банк проводив обережну політику і на ринку цінних паперів.

За підсумками 2008 року зафіксовано чистий прибуток у розмірі 240 млн. рублів.


2.2 Кредитний портфель корпоративних клієнтів


У своїй роботі Русь-банк орієнтується на роздрібних клієнтів і підприємства малого і середнього бізнесу, яким пропонуються сучасні продукти і новітні технології обслуговування. Банк проводить гнучку тарифну політику, максимально враховуючи особливості регіональних ринків і окремих клієнтів.

У 2008 році Банк постійно підтримував привабливі відсоткові ставки та умови по депозитах, рівень відсотків на незнижувані і середньоденні залишки, сертифікати, векселі. Крім того, була впроваджена послуга "Депозит + страховка".

Пропозиції Банку були оцінені ринком. Кількість юридичних осіб і індивідуальних підприємців - клієнтів Банку збільшилася в 2008 році більш ніж в 1,5 рази і перевищила 19 600 (малюнок).


Рисунок 7 - Динаміка кількості обслуговуваних клієнтів юридичних осіб Русь-банком


У 2009 році Банк продовжив підвищувати якість обслуговування, розвиваючи систему клієнтських менеджерів як основу просування продуктів, а також залучення та супроводження клієнтів, що дозволяє забезпечити максимальне задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Банк розвивав послуги дистанційного банківського обслуговування та управління рахунком для клієнтів, що мають розгалужену філіальну / холдингову структуру. В області тарифної політики розробляються тарифні плани та пакети послуг розрахунково-касового обслуговування, орієнтовані на різні види діяльності та категорії клієнтів. Кредитний портфель - основний актив Банку. У 2008 році, незважаючи на непросту економічну ситуацію, його зростання склало 11% і на 01.01.2009 досяг 55 307 млн. руб. (Малюнок 8). Основну частку в кредитному портфелі Банку займають кредити юридичним особам (малюнок 9). Обсяг кредитування корпоративних клієнтів у 2008 році досяг 31 638 млн. руб. (Без урахування кредитування середнього та малого бізнесу і врахованих векселів). Кредитна політика Банку передбачає кредитування тільки високонадійних клієнтів, платоспроможність яких підтверджується показниками їх діяльності і кредитною історією.

Малюнок 8 - Кредитний портфель Русь-банку в 2006-2008рр., Млн. руб.


Рисунок 9 - Кредитний портфель корпоративних клієнтів Русь-банку в 2006-2008рр., Млн. руб.Русь-Банк пропонує підприємствам широкий спектр різноманітних кредитних продуктів: на поповнення оборотних коштів, закриття касових розривів; на виконання робіт за державними контрактами, що дозволяє в повному обсязі задовольнити потреби клієнтів у позикових коштах.

Базові умови за кредитами та кредитними лініями:

 • термін - від 1 до 12 місяців;

 • валюта - російські рублі, долари США, ЄВРО;

 • процентна ставка - встановлюється і коригується відповідно до змін ринкової кон'юнктури і може знижуватися у випадку збільшення грошових потоків за рахунками клієнта, відкритим в Банку.

Базові умови по кредитах у формі овердрафт:

 • термін - до 12 місяців, термін безперервної позичкової заборгованості - не більше 30 днів;

 • валюта - російські рублі;

 • процентна ставка - встановлюється і коригується відповідно до змін ринкової кон'юнктури і може знижуватися у випадку збільшення грошових потоків за рахунками клієнта, відкритим в Банку.

Базові вимоги до позичальника:

 • компанія має досвід ведення бізнесу в галузі не менше 1 року;

 • наявність позитивної кредитної історії;

 • наявність власних коштів компанії;

 • позитивні показники рентабельності;

 • відсутня прострочена заборгованість перед бюджетними та державними позабюджетними фондами.

В якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитами та кредитними лініями може бути прийнято майно позичальника і третіх осіб:

 1. Застава товарів (сировини, матеріалів) в обігу;

 2. Застава обладнання;

 3. Застава автотранспорту та спецтехніки;

 • Застава нерухомого майна;

 • Застава цінних паперів;

 • Порука третіх осіб.

  Реалізація Програми кредитування середнього та малого бізнесу (СМБ) почалася в Банку в середині 2006 року. Програма передбачає видачу кредитів підприємствам СМБ на суму до 10 млн. руб. на строк до 2 років і відрізняється спрощеною процедурою оформлення кредиту, швидким (до трьох днів) розглядом заявки клієнта, наданням позичальником мінімального пакету документів, а також гнучким індивідуальним підходом до забезпечення кредиту.

  За підсумками 2008 року за Програмою СМБ Русь-Банк видав понад 1400 кредитів на суму 3,7 млрд.руб. За весь період дії Програми з травня 2006 року Банком було профінансовано малих підприємств на суму понад 7,4 млрд. рублів.


  Рисунок 10 - Кредитний портфель СМБ Русь-банку в 2006-2008рр., Млн. руб.


  Таким чином, обсяг виданих кредитів зріс за 2008 рік більш ніж у 1,5 рази. Чинний кредитний портфель СМБ за 2008 рік виріс в 1,3 рази і склав на 01 січня 2009 року 3,2 млрд. рублів. Середня сума кредиту склала за підсумками року 2 млн. руб. (Малюнок 9).

  Вигідні умови кредитування і комплексна робота з клієнтами дозволили активно розвивати кредитування СМБ у всіх регіонах присутності Банку. Лідерами у структурі кредитного портфеля за підсумками 2008 року є Московський (частка в кредитному портфелі СМБ Банку - 11%), Новосибірський (9%), Уфимський (8%) і Байкальський (7%) філії.

  У рамках кредитування СМБ Русь-Банк здійснює фінансування всіх сфер економіки: оптова та роздрібна торгівля отримали 56% всього обсягу кредитування, сфера послуг - 24%, виробничі підприємства - 14% (рисунок 11).


  Малюнок 11 - Структура кредитного портфеля СМБ,%


  У 2008 році пріоритетними у наданні фінансової підтримки стали проекти, здійснювані малим і середнім бізнесом у виробничих галузях економіки, у сфері науки, інновацій і високих технологій, а також проекти, спрямовані на розвиток інфраструктури малого та середнього підприємництва в російських регіонах.

  Фінансова підтримка малого і середнього підприємництва продовжує бути пріоритетним завданням ВАТ "Русь-Банк". Банк постійно працює над модернізацією

  Програми кредитування підприємств СМБ і її адаптацією до потреб клієнтів для забезпечення їх додатковими можливостями у фінансуванні свого бізнесу.

  Успішні показники, досягнуті в ході реалізації Програми, сприяють досягненню Банком лідерських позицій у сегменті кредитування середнього та малого бізнесу Росії.


  2.3 Аналіз послуг, що надаються для корпоративних клієнтів


  .Организация расчетно-кассового обслуживания. I. Організація розрахунково-касового обслуговування.

  Розрахунково-касове обслуговування є традиційною функцією в діяльності будь-якого комерційного банку на сьогоднішній день. Із зростанням кількості підприємств різних форм власності зростає пропозиція нових банківських послуг і продуктів, у тому числі в області розрахунково-касового обслуговування. Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їх дорученнями. Ці операції посідають особливе місце в банківській діяльності і відіграють важливу роль у забезпеченні успішного перебігу економічних процесів на мікро-і макрорівнях.

  За своїм характером ці операції, власне, є послугами, і за них банки стягують плату з клієнтів у вигляді комісійної винагороди, а не відсотка. Отримання таких доходів обходиться банкам відносно дешево і без значних ризиків для їх фінансового стану. Тому зростання обсягів розрахунково-касових операцій є надійним і вигідним способом збільшення доходів і підвищення рентабельності банківської діяльності. У таблиці 8 наведено базові тарифи на послуги розрахунково-касового обслуговування для клієнтів корпоративного бізнесу, які введені в дію з 27 квітня 2009р. На малюнку _ представлена ​​динаміка обсягів наданих послуг юридичним особам з розрахунково-касовими операціями.


  Таблиця 8 - Базові тарифи на послуги розрахунково-касового обслуговування

  Операція

  Тариф

  1

  2

  Відкриття рахунку

  500 руб.

  Підключення до системи "Клієнт - Банк"

  Безкоштовно

  Видача виписок по рахунку (у міру здійснення операції)

  Безкоштовно

  Перекази в рублях РФ в операційний час

  12 руб. / док.

  Щомісячна плата за обслуговування рахунку

  300 руб. / місяць

  Виконання функцій агента валютного контролю за зовнішньоторговельними і за кредитними договорами (договорами позики)

  0,15% від суми надходження (платежу), max $ 1000 (з урахуванням ПДВ)

  Виконання функцій агента валютного контролю за зовнішньоторговельними контрактами, укладеними з підприємствами Республіки Казахстан

  0,05% від суми надходження (платежу), max 7000 руб. (Без урахування ПДВ)


  Рисунок 12 - Динаміка обсягів наданих послуг юридичним особам з розрахунково-касовим операціям, млрд.руб.


  Клієнтам банків розрахунково-касові операції забезпечують одержання грошового еквівалента за реалізовану продукцію або послуги, оплату необхідних для виробництва матеріальних ресурсів, виплату заробітної плати працівникам, оплату зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, накопичення та використання заощаджень тощо Тому чим швидше та надійніше банки здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів, тим кращі умови створюються в останніх для відтворювального процесу, зміцнення платіжної дисципліни, оздоровлення фінансового стану, а в кінцевому підсумку - для підвищення життєвого рівня населення.

  Також Банк надає банківські гарантії та імпортні акредитиви з неповним грошовим забезпеченням і без грошового забезпечення.

  . II. Документарні, гарантійні та інші послуги.

  Банківські гарантії як продукт значно дешевше звичайних комерційних кредитів - різниця досягає більш ніж 50%. Звичайні кредити для малого та середнього бізнесу обійдуться в 24% річних, придбання банківської гарантії на той же термін - від 10 до 12%. При цьому, наприклад, багато постачальників готові надавати відстрочку платежів під забезпечення банківською гарантією, не збільшуючи при цьому ціну товару.

  До переваг банківської гарантії можна додати наступне: не потрібний очікування рішення банку щодо можливості кредитування, тим більше в нинішній ситуації, коли саме слово "кредит" стало синонімом настороженості і непередбачуваності. Дійсно, пакет документів банк запитує такий же, як і при розгляді звичайної кредитної заявки, але процедура простіше, і часу йде менше. Говорячи гранично просто, не пройде і тижня після надання пакету документів, як ризики підприємства перетворяться з реальних у віртуальні. Надійність і величина капіталу Русь-банку цілком дозволяють йому взяти ці ризики на себе.

  квартале 2009г. У IV кварталі 2009р. банківські гарантії для підприємств республіки були надані на суму близько 10 млн. рублів. (Малюнок) В даний час пакет заявок перевищує 300 мільйонів.


  Малюнок 13 - Динаміка наданих банківських гарантій юридичним особам, млн.руб.

  Спектр банківських гарантій, що надаються Русь-Банком:

  1. Гарантії виконання робіт.

  2. Гарантії поставок.

  3. Гарантії повернення авансового платежу.

  4. Платіжні гарантії.

  5. Тендерні гарантії.

  6. Поруки (гарантії) з оплати акцизних зборів перед податковими органами.

  Одним з напрямків діяльності OАО "Русь-Банк" є розвиток послуг у сфері документарного бізнесу, а саме проведення розрахунків у формі акредитивів (малюнок). До 2009р. спостерігається зниження обсягів наданих послуг, у зв'язку з погіршенням загальної економічної ситуації.


  Рисунок 14 - Динаміка проведення розрахунків у формі акредитивів, млн.руб.


  Банк надає наступні послуги:

  1. Консультування клієнтів з питань документарного бізнесу.

  2. Надання допомоги у складанні зовнішньоторговельних контрактів з використанням документарних форм розрахунків.

   1. Проведення операцій за акредитивами, що передбачає розрахунки з розстрочкою платежу, трансфераціей (переведенням акредитива на користь другого бенефіціара), з використанням рамбурсних повноважень. Авізування та підтвердження експортних акредитивів.

   2. Перевірка документів, допомога експортерам в оформленні документів.

   3. Відкриття імпортних акредитивів за дорученням клієнтів, використання кредитних ліній першокласних європейських банків для підтвердження акредитивів.

   Русь-Банк пропонує весь спектр конверсійних операцій:

   • обов'язкова / зворотній продаж іноземної валюти;

   • купівля / продаж за російські рублі іноземної валюти;

   • купівля / продаж однієї іноземної валюти за іншу.

   Русь-Банк, будучи агентом валютного контролю, пропонує юридичним особам і індивідуальним підприємцям, наступний набір послуг:

   • всебічні безкоштовні консультації у сфері валютного законодавства Російської Федерації;

   • консультації з питань відповідності умов зовнішньоекономічних договорів, у тому числі проектів договорів, вимогам валютного законодавства Російської Федерації;

   • інформування про зміни у чинному валютному законодавстві;

   • допомога в оформленні паспортів угод, заповнення довідок про валютні операції і інших документів валютного контролю;

   • оперативну обробку документів, що подаються до Банку, при проведенні валютних операцій;

   • надання інформації за запитом клієнта про поточний стан розрахунків за паспортом угоди;

   • надання копій та дублікатів документів валютного контролю по запитах клієнтів;

   • використання системи дистанційного банківського обслуговування ("Клієнт-Банк", "Інтернет Банк-Клієнт");

   • конкурентоспроможні ставки винагороди за виконання Банком функцій агента валютного контролю;

   • застосування індивідуальних ставок винагороди;

   • індивідуальний підхід до кожного клієнта.

   OАО "Русь-Банк" є активним учасником ринку боргових зобов'язань. Банк працює з муніципальними та корпоративними облігаціями, векселями та іншими видами боргових зобов'язань.

   OАО "Русь-Банк" має ліцензію ЦБ РФ на здійснення операцій з дорогоцінними металами і надає наступні послуги учасникам ринку дорогоцінних металів:

   1. Продаж дорогоцінних металів ювелірним підприємствам з відстрочкою платежу.

   2. Відповідальне зберігання, облік і заставні операції з дорогоцінними металами.

   3. Організація фінансування інвестиційних проектів в області видобутку дорогоцінних металів.

   4. Купівля і продаж дорогоцінних металів на внутрішньому міжбанківському ринку.

   5. Відкриття та ведення знеособлених "металевих" рахунків юридичних і фізичних осіб.

   6. Купівля і продаж монет із дорогоцінних металів, що випускаються Банком Росії.

   Банк гнучко підходить до запитів клієнтів і розробляє умови і структура угоди в залежності від обсягів партії, термінів поставки, а також з урахуванням специфіки регіонів, в яких працюють клієнти банку.

   . III. Лізинг.

   Партнером Банку з надання послуг лізингу є лізингова компанія "Русь-Лізинг, що здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії № 1521 від 27.04.2001 р., виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі РФ. Компанія розробила модель лізингу, яка орієнтована на підприємства середнього та великого бізнесу.

   ТОВ "Русь-Лізинг" здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії № 1521 від 27.04.2001 р., виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі РФ.

   "Русь-Лізинг" - універсальна ринково орієнтована лізингова компанія, що надає послуги з передачі в лізинг виробничого технологічного обладнання, легкового та вантажного автотранспорту, будівельної і дорожньо-будівельної техніки.

   Базові принципи роботи Компанії:

   1. Конкурентоспроможність - формування максимально вигідних пропозицій клієнтам з урахуванням індивідуальної специфіки ведення бізнесу, а також підбір оптимального фінансування, в тому числі залучення іноземних фінансових інститутів.

   2. Близькість до клієнта - використання філіальної мережі банку-партнера - ВАТ "Русь-Банк" при організації продажу лізингових продуктів.

   3. Технологічність - використання накопиченого досвіду і передових фінансових технологій для надання кожному клієнту повного комплексу найсучасніших лізингових послуг

   4. Відкритість - абсолютна прозорість лізингової угоди, відсутність прихованих комісій і зборів.

   5. Індивідуальність - персоніфікований підхід при роботі з великими проектами і стандартні продукти та технології для підприємств середнього та малого бізнесу.

   Продуктовий ряд Компанії:

   1. Лізинг обладнання та транспорту;

   2. Лізинг імпортного обладнання;

   3. Лізинг автотранспорту, спеціальної та будівельної автотехніки;

   4. Лізинг легкового автотранспорту.

   При організації лізингової угоди автотранспорту, спеціальної та будівельної автотехніки Компанія пропонує комплексне обслуговування:

   • Допомога при виборі постачальника автотранспорту, представлення інтересів лізингоодержувача;

   • Мінімальний комплект документів для схвалення лізингової угоди;

   • Висока швидкість прийняття рішень про реалізацію лізингових угод (не більше 3 діб з моменту надання повного пакета документів) та оформлення документів;

   • Врахування інтересів клієнта при формуванні графіка платежів, відсутність прихованих комісій і зборів;

   • Консультації зі страхування лізингового майна.

   Вимоги, що пред'являються до лізингової угоди і клієнтові наведені в таблицях 9 і 10. Тарифи та вартість у таблицях 11 і 12.


   Таблиця 9 - Вимоги, що пред'являються до лізингової угоді

   1. Загальна вартість предметів лізингу

   Не більше 10 млн. рублів для юридичних осіб, що не використовують спеціальні податкові режими

   Не більше 6 млн. рублів для юридичних осіб, які використовують спеціальні податкові режими, а також для ІП (ПБОЮЛ)

   1. Максимальна вартість одного предмета лізингу

   4 млн. рублів

   1. Авансовий платіж

   20-25%

   1. Термін лізингу

   13-41 місяць

   1. Страхування

   За рахунок клієнта

   1. Реєстрація предмета лізингу

   На ім'я клієнта, на термін договору лізингу

   1. Балансоутримувач

   Лізингова компанія


   Таблиця 10 - Вимоги, що пред'являються до клієнта лізингової угоди

   1. Організаційно-правова форма

   ТОВ, ЗАТ, ВАТ, ІП (ПБОЮЛ)

   1. Термін ведення основної діяльності

   Не менш 1 (одного) року

   1. Середньоквартальний обсяг виручки (за останні 4 квартали)

   Не менш загальної суми заборгованості клієнта за планованої операції

   1. Прибутковість

   Позитивна величина прибутку від основної діяльності на останню звітну дату

   1. Прострочені кредити, позики і заборгованість перед бюджетом та позабюджетними формами

   Відсутні


   Таблиця 11 - Вимоги, що пред'являються до клієнта лізингової угоди

   Операція

   Вартість

   1

   2

   1. Комісія за аналіз проекту та аналіз фінансово-господарської діяльності клієнта

   Безкоштовно

   1. Комісія за перевірку

   2. репутації постачальника

   Безкоштовно

   1. Комісія за передачу лізингового майна у власність

   Безкоштовно

   1. Комісія за складання розрахунку лізингових платежів

   Безкоштовно

   1. Комісія за зміну графіка сплати лізингових платежів

   Безкоштовно

   1. Комісія за консультацію щодо відображення в бухгалтерському клієнта операцій з лізингу

   Безкоштовно

   1. Одноразова комісія за організацію страхування лізингового майна

   Безкоштовно

   1. Одноразова комісія за організацію лізингової угоди

   1% від суми договору лізингу


   Таблиця 12 - Вимоги, що пред'являються до клієнта лізингової угоди

   Предмет лізингу

   КАМАЗ самоскид

   45141-010-10

   КАМАЗ самоскид

   45141-010-10

   Автобус

   Hyundai Country

   Вартість, руб.

   1 773 000

   2 500 000

   1 100 000

   Термін лізингу

   30 міс.

   22 міс.

   22 міс.

   Аванс,% / руб.

   20% / 354 600

   20% / 500 000

   25% / 275 000

   Вартість по договором лізингу, руб.

   2 202 044

   2 930 959

   1 279 120

   Середньорічна подорожчання,%

   10

   9,85

   9,30


   На малюнку представлена ​​динаміка наданих послуг з лізингу.

   Рисунок 15 - Динаміка наданих послуг з лізингу, млн. руб.


   Як було зазначено вище у зв'язку з погіршенням економічної ситуації, до 2009р. спостерігається зниження показника.

   На закінчення відзначимо параграфа переваги лізингу:

   1. Швидкий і ефективний спосіб оновлення основних засобів.

   2. Лізинг є однією з небагатьох доступних форм фінансування на тривалий термін (при наданні банківського кредиту виставляються жорсткіші вимоги щодо фінансового стану і потрібно додаткове забезпечення).

   3. Лізинговий платіж у повному обсязі відноситься на собівартість, зменшуючи базу оподаткування з податку на прибуток.

   4. Використання лізингу дозволяє швидше списувати на витрати вартість придбаного майна, що призводить до економії з податку на прибуток і податку на майно.

   5. Лізинг дозволяє зберегти кредитну привабливість Клієнта - не збільшує борг організації і не змінює співвідношення власних і позикових коштів.

   . IV. Організація обслуговування підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

   Взаємодія з підприємствами оптової та роздрібної торгівлі визначено як одне з найважливіших напрямів розвитку клієнтського обслуговування Банку і враховує специфіку ведення бізнесу в галузі.

   Значна частина клієнтів банку (майже 40% з 20 тис. корпоративних клієнтів) - це підприємства оптової і роздрібної торгівлі, яким Банк допомагає в непростих ринкових умовах забезпечити стабільний товарообіг, надає гнучкий і економічний механізм безготівкових розрахунків і касового обслуговування.

   Враховуючи специфіку галузі підприємства, Русь-банк пропонує спеціальні послуги, що дозволяють оптимізувати роботу бізнесу:

   • тарифний план "Торговий" (для підприємств роздрібної торгівлі) і "Торговий +" (для підприємств оптової торгівлі) (таблиця 13);

   • тендерні (конкурсні) гарантії.


   Таблиця 13 - Тарифний план "Торговий" для підприємств роздрібної торгівлі

   Перелік банківських послуг

   Ставка винагороди / розмір оплати послуг

   1

   2

   1. Прийом готівкової валюти РФ


   1.1. із зарахуванням на рахунок Клієнта, відкритий в тому ж відділенні / філії / відділенні того ж філії Банку


   -В операційний час

   0,2% від суми, мін. 100 руб.

   -В післяопераційний час

   0,1% від суми, мін. 100 руб.

   1.2. з перерахуванням на рахунок Клієнта, відкритий в іншій філії / відділенні іншої філії Банку


   -В операційний час

   0,25% від суми, мін. 100 руб.

   -В післяопераційний час

   0,15% від суми, мін. 100 руб.

   1.3. прийом монети на суму понад 300 крб., із зарахуванням / перерахуванням на рахунок Клієнта, відкритий у Банку

   1,0% від суми, мін. 50 руб.

   2. Забезпечення Клієнта монетою на підставі договору інкасації

   0,9% від суми, мін. 50 руб.

   3. Видача готівкової валюти РФ з рахунку


   Клієнтам, які мають кредит за "Програмою кредитування підприємств середнього та малого бізнесу": у сумі до 500 000 руб.

   Не стягується

   Перекладні операції


   4. Виконання постійного розпорядження


   Клієнта на регулярне перерахування коштів з рахунку за вказаними реквізитами: - у розмірі встановленої договором суми - понад встановлену договором суми залишку на рахунку:

   0,1% від суми, мін. 100 руб. за один платіж


   Для підприємств оптової та роздрібної торгівлі Русь-банк пропонує наступний спектр послуг.

   1. Прийом готівкових грошей.

   Прийом в операційний час - по оголошенню на внесок готівкою або в сумках (за препроводительной відомості до сумки) - з терміном зарахування на рахунок Клієнта в той же робочий день.

   Прийом в післяопераційний час - в сумках (за препроводительной відомості до сумки) - з терміном зарахування на рахунок Клієнта на наступний робочий день.

   Місце та спосіб: Банк приймає готівкові гроші для зарахування на рахунок Клієнта:

   • у філії / відділенні за місцем ведення рахунку - по оголошенню на внесок готівкою або в сумках (за препроводительной відомості до сумки. У даному випадку відповідно з додатковою угодою до договору рахунку;

   • в будь-якому іншому філії / відділенні Банку - по оголошенню на внесок готівкою або в сумках (за препроводительной відомості до сумки). Зарахування суми прийнятих готівкових грошей на рахунок Клієнта проводиться не пізніше дня, наступного за днем прийому готівки / сумок з готівкою. Для клієнта, що має підрозділи в містах присутності розгалуженої регіональної мережі Банку, це дозволяє максимально прискорити централізоване акумулювання готівкової виручки.

   • через служби інкасації на підставі тристоронньої угоди - Банк-Клієнт-Служба інкасації.

   2. Видача готівкових грошей

   Банк видає готівку з рахунку Клієнта на гнучких цінових умовах. Клієнт може мінімізувати витрати на зняття готівкових грошей на інші потреби шляхом рівномірного розподілу обсягів даних операцій протягом місяця.

   3. Перекази за генеральному дорученню.

   Банк виконує розпорядження Клієнта про "постійному" перерахування з рахунку грошових коштів у встановленій сумі чи перевищують встановлену суму залишку на рахунок у ВАТ "Русь-Банк" на підставі додаткової угоди.

   Для клієнта, що має підрозділи / філії в різних містах, це дозволяє мінімізувати свій документообіг і прискорити централізоване акумулювання виручки Клієнта на одному рахунку.

   Висновок. Русь-банк надає клієнтам юридичним особам широкий перелік послуг, основною з яких є розрахунково-касове обслуговування. На динаміку цього показника не позначився навіть криза осені 2008р. У той час як інші показники (гарантії, акредитиви, лізинг) демонструють тенденцію до спаду до 2009р.


   ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БАНКА И ПРЕДПРИЯТИЯ 3. ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА БАНКУ І ПІДПРИЄМСТВА


   3.1 Ефективності діяльності Русь-банку в корпоративному сегменті


   Банк при співпраці з підприємствами отримує вигоду у вигляді додаткових доходів від операцій. При наданні кредитів - процентні доходи, при розрахунково-касовому обслуговуванні та інших видах обслуговування - комісійні доходи і т.д.

   Розглянемо ефективність кредитних операцій, яка відбивається, перш за все, в процентних доходах банку (таблиця 14, малюнок 16).


   Таблиця 14 - Динаміка процентних доходів Русь-банку, тис. руб.


   01.01.07

   01.01.08

   01.01.09

   Темп зростання, 2007р. до 2006р.

   Темп зростання, 2008р. до 2007р.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Відсотки за операціями з кредитними організаціями

   26452

   99445

   375077

   375,9%

   377,2%

   Відсотки за позиками

   2681272

   4026490

   6504731

   150,2%

   161,5%


   Рисунок 16 - Динаміка процентних доходів Русь-банку, тис. руб.


   Як бачимо, спостерігається стійка тенденція до зростання за останні три роки. Протягом усього 2008 року спостерігалася тенденція залучення позичальниками більше довгострокових кредитних ресурсів: якщо на початок 2008 року частка кредитів, виданих на термін більше року, становила близько 70%, то на кінець року даний показник виріс до 85% від кредитного портфеля. Основу заставного забезпечення становить нерухоме майно - 31%, товари в обороті - 35%, автотранспорт - 20%, виробниче і торгове устаткування - 13%, що свідчить як про диверсифікованому і гнучкому підході Банку при роботі з позичальниками, так і про високу надійність кредитного портфеля Банку.

   Розглянемо динаміку комісійних доходів банку (малюнок 17)


   Рисунок 17 - Динаміка комісійних доходів Русь-банку, тис.руб.


   Як бачимо, тут теж спостерігається стійка тенденція до зростання за останні три роки. Найбільше зростання (у 2,5 рази) відбувся в 2008р., Незважаючи на фінансову кризу.

   Ефективність операцій від участі в капіталі інших юридичних осіб відображена на рисунку 18.


   Рисунок 18 - Динаміка доходів від участі в капіталі інших юридичних осіб, тис.руб.


   Тут спостерігається початок діяльності в 2007р., До 2009 року даний показник зріс на 33% в порівнянні з 2007р. і склав 33054 тис.руб.

   Ефективність інших операцій відображена на рисунку 19.


   Рисунок 19 - Динаміка інших доходів Русь-банку, тис.руб.


   Висновок. Як бачимо, спостерігається зростання всіх видів доходів банку, незважаючи на те, що обсяги надаваних послуг показали падіння в попередньому пункті. Сталося це за рахунок підвищення ставок за кредитами і зростання тарифів на обслуговування. Все це говорить про ефективність послуг, що надаються корпоративним клієнтам, так як банк продовжує отримувати доходи від співпраці з ними.

   3.2 Оцінка ефективності залучення позикового капіталу для підприємства


   Банківський кредит представляє в сучасних умовах один з найбільш дорогих видів притягається позикового капіталу, тому забезпечення умов ефективного його використання на підприємстві повинна приділятися першочергова увага. Критерієм такої ефективності виступають такі умови:

   - Рівень кредитної ставки за короткостроковим банківським кредитом повинен бути нижче рівня рентабельності господарських операцій, для здійснення яких він залучається;

   - Рівень кредитної ставки за довгостроковим банківським кредитом повинен бути нижче коефіцієнта рентабельності активів, інакше ефект фінансового левериджу буде мати негативне значення.

   Вибір необхідних видів притягається банківського кредиту визначається в основному наступними умовами:

   • цілями використання кредиту;

   • періодом планованого використання позикових коштів;

   • визначеністю термінів початку і закінчення використання залучених коштів;

   • можливостями забезпечення залученого кредиту.

   Відповідно до встановленого переліком видів залученого кредиту підприємство проводить вивчення і оцінку комерційних банків, які можуть надати йому ці види кредитів. Оцінка таких банків проводиться лише за привабливістю їх кредитної політики; рейтинг банку, розрахований за іншими показниками його діяльності, в даному випадку не є визначальним і може служити лише допоміжним орієнтиром при його оцінці.

   Граничний термін кредиту кожен комерційний банк встановлює відповідно до своєї кредитної політикою у формі лімітних періодів надання окремих видів кредиту.

   Валюта кредиту має для підприємства-позичальника значущість тільки в тому випадку, якщо воно веде зовнішньоекономічні операції. При здійсненні таких операцій підприємство може мати потребу в кредитах в одній з необхідних йому іноземних валют. Мультивалютні форми кредиту (його надання одночасно в кількох видах іноземних валют) в практиці кредитування підприємств зустрічаються вкрай рідко.

   Таким чином, основними умовами підвищують вартість банківського кредиту і знижують реальний розмір використовуваних підприємством кредитних коштів, є:

   застосування в розрахунках кредитного відсотка облікової (дисконтної) ставки;

   авансовий платіж суми відсотка по кредиту;

   часткова амортизація суми основного боргу протягом кредитного періоду;

   зберігання певної суми залучених кредитних коштів у формі компенсаційного залишку грошових активів.

   Ці несприятливі для підприємства умови банківського кредитування повинні бути компенсовані йому шляхом зниження рівня використовуваної кредитної ставки в порівнянні із середньоринковими її рівнем (за аналогічними видами кредитів).

   У цих цілях у процесі оцінки умов здійснення банківського кредитування в розрізі видів кредитів використовується спеціальний показник - "'грант-елемент", що дозволяє порівнювати вартість залучення фінансового кредиту на умовах окремих комерційних банків із середніми умовами на фінансовому ринку (відповідно на ринку грошей або ринку капіталу в залежності від тривалості кредитного періоду).

   Як ми зазначили вище, банківський кредит для підприємства є в сучасних умовах одним з найбільш дорогих видів притягається позикового капіталу. Доведемо це на прикладі, порівнявши його з іншим видом запозичення - фінансовим (поворотним) лізингом.

   Зворотний лізинг давно й загальновизнано вважається одним з найефективніших інструментів поповнення оборотних коштів підприємств, розвиток якого, тим не менш, гальмується упередженим ставленням податкових органів, які вважають такі угоди несумлінними.

   Зворотний лізинг - це одержання в лізинг власного обладнання, що дозволяє отримати і вільні гроші, виручені від продажу лізингової фірмі свого власного обладнання, і можливість податкової економії, належну за контрактом фінансової оренди.

   Зворотний лізинг - це вигідний варіант рефінансування капітальних вкладень підприємства, що вимагає менших витрат, ніж залучення банківського кредитування і придбання активів на власні кошти. Зворотний лізинг особливо корисний, якщо платоспроможність компанії ставиться кредиторами під сумнів через несприятливе співвідношення між її власним капіталом і позиковими засобами. Рентабельність угоди буде вимірюватися різницею між доходами від нових інвестицій і сумою лізингових платежів.

   У цілому угоду зворотного лізингу можна порівняти з видачею кредиту під заставу. Тільки для лізингоодержувача витрати за лізинговим договором, як правило, нижче, ніж відсотки по банківських кредитах. До того ж за рахунок оптимізації оподаткування угода зворотного лізингу може бути для клієнта вигідніше, ніж кредит. Для укладення договору зворотного лізингу не потрібно пред'являти бухгалтерські баланси та інші документи, які зазвичай вимагають банки для з'ясування платоспроможності своїх клієнтів. Також при укладанні звичайного договору лізингу лізингоодержувач часто повинен сплатити до 30% від вартості лізингового майна. Іноді організації не можуть знайти подібні засоби.

   У наведеному нижче прикладі порівнюється можливість підприємства самостійно отримати банківський кредит для придбання основних засобів і можливість придбання цих же основних засобів за допомогою лізингу при тих же умовах банківського кредиту, але для лізингової компанії. Припустимо Русь-банк надає кредит на 3 роки, термін амортизації прийнятий 10 років (термін корисного використання основних засобів, найбільш часто використовуються в лізингових схемах).

   Вихідні дані для порівняльного аналізу:

   Базова вартість устаткування - сума кредиту - 5 000 000,00 рублів.

   Процентна ставка за кредитом - 16% річних.

   Термін фінансування і термін лізингу - 3 роки.

   Термін амортизації при кредиті - 10 років.

   Погашення тіла кредиту - щомісячними рівномірними платежами з нарахуванням відсотків на частину.

   Ставки податків:

   Податок на прибуток - 24%; Податок на майно - 2,2%; ПДВ - 18%

   Додаткові параметри при лізингу:

   Ставка комісії лізингового центру (для зазначеної суми проекту) - 7% річних. Процентна ставка за кредитом, що виставляється в якості компенсації - 16% річних.

   До складу лізингових платежів включається компенсація податку на майно лізинговій компанії в рамках проекту з розрахунку прискореної амортизації за термін договору лізингу.

   Авансовий платіж за договором лізингу дорівнює 0 рублів.

   Розрахунки показують такі витрати підприємства:

   КРЕДИТ:

   Погашення кредиту: 5 000 000,00 рублів.

   Нараховані відсотки: 1 235 555,54 рублів

   Податок на майно підприємства за термін кредиту: 239 214,15 рублів.

   На момент повного погашення кредиту сума нарахованої амортизації складе: 1260 681,36 рублів.

   Сума нарахованих відсотків по кредиту, нарахованого податку на майно підприємства та нарахованої амортизації на дане устаткування зменшує базу оподаткування з податку на прибуток і становить: 2735 451,05 рублів. Таким чином, економія з податку на прибуток складе: 656 508,25 рублів, а в сумі з ПДВ рівним 762 711,87 рублів, що утворився при купівлі обладнання, дає економію коштів підприємства по податках у розмірі: 1419 220,12 рублів.


   Таблиця 15 - Порівняння витрат підприємства при придбанні обладнання за рахунок залученого кредиту в комерційному банку та за схемою лізингу

   1

   Вартість обладнання з ПДВ, руб.

   5 000 000,00

   2

   Авансовий платіж, що враховується у схемі лізингу

   0,00%

   3

   Сума авансового платежу з ПДВ, руб.

   -

   4

   Тр. Податок, Постановка на облік в ГИБДД і митні збори (якщо є), руб.

   -


   КРЕДИТ БАНКУ


   5

   Величина кредиту, руб. (1 - 3 + 4)

   5 000 000,00

   6

   Термін кредиту, міс.

   36

   7

   Відсотки по кредиту банку

   16,00%

   8

   Нараховані відсотки за досліджуваний термін (нарахування на залишок), грн.

   1 235 555,54

   9

   Разом: (5 + 8)

   6 235 555,54

   10

   ПДВ до заліку при купівлі устаткування, руб.

   762 711,87

   11

   Податок на майно підприємства за досліджуваний термін, руб.

   239 214,15

   12

   Нарахована амортизація за досліджуваний термін (без прискореної амортизації), грн.

   1 260 681,36

   13

   Сума зменшення оподатковуваної бази з податку на прибуток, руб. (8 + 11 + 12)

   2 735 451,05

   14

   Економія по податку на прибуток, руб. (13 х 0,24)

   656 508,25

   15

   Сума, яка зменшує витрати підприємства по податках, руб. (10 + 14)

   1 419 220,12

   16

   Разом: Витрати підприємства при кредитній схемі, руб. (3 + 9 + 11 - 15)

   5 055 549,57

   17

   ЛІЗИНГ


   18

   Сума всіх платежів за договором лізингу, руб.

   7 184 357,44

   19

   ПДВ до заліку з сум лізингових платежів, руб.

   1 095 918,92

   20

   Сума зменшення оподатковуваної бази з податку на прибуток, руб. (17 - 18)

   6 088 438,52

   20

   Економія по податку на прибуток, руб. (19 х 0,24)

   1 461 225,24

   21

   Сума, яка зменшує витрати підприємства по податках, руб. (18 + 20)

   2 557 144,16

   22

   Разом: Витрати підприємства при схемі лізингу, руб. (17 - 21)

   4 627 213,28

   23

   Економія коштів підприємства за схемою лізингу, руб. (22 - 16)

   428 336,29

   24

   Економія при схемі лізингу в% від вартості об'єкта (23 / (1 ​​+ 4)) х 100%

   8,567%


   Разом: витрати підприємства при кредитній схемі складаються із суми авансового платежу з власних коштів (у цьому прикладі він = 0 рублів), суми кредиту і нарахованих відсотків за весь термін кредиту, податку на майно підприємства за досліджуваний термін (у даному випадку враховується лише дане обладнання ), за мінусом величини економії коштів підприємства по податках. При кредитній схемі витрати складуть: 5055 549,57 рублів.

   Лізинг. Загальна сума лізингових платежів за термін договору лізингу за стандартним розрахунком складе: 7184 357,44 рублів. У зв'язку з тим, що нарахований від усього обсягу лізингових платежів ПДВ рівний 1095 918,92 рублів, підприємство ставить у залік, сума зменшення оподатковуваної бази з податку на прибуток становитиме: 6088 438,52 рублів. Таким чином, економія з податку на прибуток становитиме: 1461 225,24 рублів, а в сумі з нарахованим ПДВ на всю суму лізингових платежів, дає економію коштів підприємства по податках у розмірі: 2557 144,16 рублів. Разом: витрати підприємства при схемі лізингу складаються із суми всіх лізингових платежів за термін договору лізингу за мінусом величини економії коштів підприємства по податках. При лізинговій схемі витрати складуть: 4627 213,28 рублів. Різниця реальних витрат підприємства при схемах лізингу і кредиту дає економічний ефект при схемі лізингу в розмірі: 428 336,29 рублів, що складає 8,567% від вартості покупки устаткування.

   Якщо провести аналогію з банківським кредитом, то витрати підприємства за представленою лізинговою схемою придбання основних засобів будуть аналогічні витратам при банківському кредиті, взятому за ставкою 8,702% річних.

   Таким чином, для капітальних вкладень не завжди банківський кредит виявляється самим вигідним варіантом залучення позикового капіталу. Інший вид позикового капіталу - поворотний лізинг може успішно використовуватися для поліпшення балансових показників через продаж свого майна не за залишковою балансовою вартістю, а за ринковою, яка, як правило, її перевищує. Тобто підприємство може привести свій баланс у відповідність з ринковою ситуацією, при цьому збільшивши потенціал і підвищивши свою привабливість в очах кредиторів.

   У свою чергу, якщо мета підприємства не капітальні вкладення, то тут може знадобитися банківський кредит, так як він може надаватися на самі різні цілі - на придбання земельних ділянок, поповнення оборотних коштів та інші.

   До того ж на практиці економічний ефект, отриманий в результаті використання банківського кредиту, може приймати самі різні форми, причому економічний ефект від використання банківського кредиту може утворюватися як у підприємства-позичальника, так і у комерційного банку, як кредитора. У даному розрахунку економічний ефект для банку дорівнює сумі отриманих відсотків 1235555,54 руб.

   Крім економічного ефекту, банківський кредит, напевно, має і соціальним ефектом, який може виражатися, наприклад, у поліпшенні організації й умов праці персоналу ділових підприємств, що рівносильно збільшенню обсягу людського капіталу, який функціонує на цих підприємствах. Ще більшою мірою притаманний соціальний ефект банківському споживчому кредиту, і особливо банківського іпотечного житлового кредиту, який схожий з банківським інвестиційним кредитом.

   Що ж стосується економічного ефекту, що утворюється у підприємства-позичальника від використання банківського кредиту, то зазначений ефект проявляється в наступному. У результаті використання корпоративним позичальником банківського кредиту відбувається введення в дію основних фондів, виробничих потужностей і підприємств (об'єктів), новозбудованих, розширених, реконструйованих чи технічного переозброєння з участю банківського інвестиційного кредиту, нарощується загальний обсяг основних виробничих фондів (основного капіталу) підприємства-позичальника в натурально-речовій та вартісній формі, зростає обсяг продукції, що випускається і загальна сума грошової виручки від її реалізації, поліпшується якість цієї продукції, знижується її собівартість і збільшується загальна маса грошових накопичень підприємства-позичальника у вигляді амортизаційних відрахувань і прибутку.

   У свою чергу додатковий прибуток, одержуваний підприємством-позичальником від реалізації прокредитовано банком проекту разом з відповідними амортизаційними відрахуваннями, є найважливішим джерелом погашення кредиту.


   ВИСНОВОК


   У першому розділі роботи розглянуто теоретичні аспекти взаємодії комерційного банку та підприємства. Банк - це установа, яка надає клієнтам певний перелік послуг. Функціонування банку протягом століть мало змінилося, розширився лише набір пропонованих послуг. Дуже важливою для всієї економічної системи функцією банку є кредитування господарської діяльності. Банківські кредити відіграють важливу роль в економіці, тому що у великих розмірах забезпечують фінансовими ресурсами промисловість, сільське господарство, торгівлю.

   Передумовами для розвитку системи взаємодії підприємств і банків є наявність у підприємств гострої нестачі власних коштів, необхідних для подальшого функціонування, з одного боку, і неможливість подальшого функціонування банківського сектору без подолання відірваності від виробничої сфери - з іншого.

   У другому розділі роботи проведений аналіз показників діяльності Русь-банку в корпоративному сегменті. Основними видами діяльності Русь-Банку є кредитування підприємств малого та середнього бізнесу, а також подання банківських послуг для приватних клієнтів. Протягом 3-х років спостерігається стійкий ріст активів банку, у той час як власний капітал зріс в два рази в 2007р., А до початку 2009р. залишився майже на колишньому рівні. Структура пасивів значно не змінювалася протягом 3-х років, 90% становлять зобов'язання. Такої структури пасивів дотримуються більшість комерційних банків. За підсумками 2008 року зафіксовано чистий прибуток у розмірі 240 млн. рублів.

   Кількість юридичних осіб і індивідуальних підприємців - клієнтів Банку збільшилася в 2008 році більш ніж в 1,5 рази і перевищила 19 600. Обсяг кредитування корпоративних клієнтів у 2008 році досяг 31 638 млн. руб. Кредитна політика Банку передбачає кредитування тільки високонадійних клієнтів, платоспроможність яких підтверджується показниками їх діяльності і кредитною історією.

   Русь-Банк пропонує підприємствам широкий спектр різноманітних кредитних продуктів: на поповнення оборотних коштів, закриття касових розривів; на виконання робіт за державними контрактами, що дозволяє в повному обсязі задовольнити потреби клієнтів у позикових коштах. У рамках кредитування СМБ Русь-Банк здійснює фінансування всіх сфер економіки: оптова та роздрібна торгівля отримали 56% всього обсягу кредитування, сфера послуг - 24%, виробничі підприємства - 14%.

   Фінансова підтримка малого і середнього підприємництва продовжує бути пріоритетним завданням ВАТ "Русь-Банк". Банк постійно працює над модернізацією Програми кредитування підприємств середнього та малого бізнесу та її адаптацією до потреб клієнтів для забезпечення їх додатковими можливостями у фінансуванні свого бізнесу. Успішні показники, досягнуті в ході реалізації Програми, сприяють досягненню Банком лідерських позицій у сегменті кредитування середнього та малого бізнесу Росії.

   Одним з напрямків діяльності OАО "Русь-Банк" є розвиток послуг у сфері документарного бізнесу, а саме проведення розрахунків у формі акредитивів. До 2009р. спостерігається зниження обсягів наданих послуг, у зв'язку з погіршенням загальної економічної ситуації. Що стосується послуги лізинг, то тут також спостерігається зниження обсягів.

   Взаємодія з підприємствами оптової та роздрібної торгівлі визначено як одне з найважливіших напрямів розвитку клієнтського обслуговування Банку і враховує специфіку ведення бізнесу в галузі. Значна частина клієнтів банку - це підприємства оптової і роздрібної торгівлі, яким Банк допомагає в непростих ринкових умовах забезпечити стабільний товарообіг, надає гнучкий і економічний механізм безготівкових розрахунків і касового обслуговування.

   У третьому розділі роботи розглянута ефективність банківських операцій при взаємодії з корпоративними клієнтами. Банк при співпраці з ними отримує вигоду у вигляді додаткових доходів від операцій. При наданні кредитів - процентні доходи, при розрахунково-касовому обслуговуванні та інших видах обслуговування - комісійні доходи і т.д. Після проведеного аналізу бачимо, що спостерігається зростання всіх видів доходів банку, незважаючи на те, що обсяги надаваних послуг показали падіння в попередньому пункті. Сталося це за рахунок підвищення ставок за кредитами і зростання тарифів на обслуговування. Все це говорить про ефективність послуг, що надаються корпоративним клієнтам, так як банк продовжує отримувати доходи від співпраці з ними.

   У наведеному прикладі розрахунку порівнюється вигода для підприємства - можливість самостійно отримати банківський кредит для придбання основних засобів і можливість придбання цих же основних засобів за допомогою лізингу при тих же умовах банківського кредиту, але для лізингової компанії. При кредитній схемі витрати складуть: 5055 549,57 рублів. При лізинговій схемі витрати складуть: 4627 213,28 рублів. Різниця реальних витрат підприємства при схемах лізингу і кредиту дає економічний ефект при схемі лізингу в розмірі: 428 336,29 рублів, що складає 8,567% від вартості покупки устаткування. Якщо провести аналогію з банківським кредитом, то витрати підприємства за представленою лізинговою схемою придбання основних засобів будуть аналогічні витратам при банківському кредиті, взятому за ставкою 8,702% річних.

   Таким чином, для капітальних вкладень підприємства не завжди банківський кредит виявляється самим вигідним варіантом залучення позикового капіталу. Інший вид позикового капіталу - поворотний лізинг може успішно використовуватися для поліпшення балансових показників через продаж свого майна не за залишковою балансовою вартістю, а за ринковою, яка, як правило, її перевищує. Тобто підприємство може привести свій баланс у відповідність з ринковою ситуацією, при цьому збільшивши потенціал і підвищивши свою привабливість в очах кредиторів.


   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


   1. Закон РФ "Про банки і банківську діяльність", від 03.02.1996г. . consultant . ru N 17-ФЗ / / Консультант Плюс, www. Consultant. Ru

   2. . consultant . ru Положення Центрального Банку РФ "Про порядок ведення касових операцій в кредитних організаціях на території Російської Федерації" від 09.10.2002 № 199 / / Консультант Плюс, www. Consultant. Ru

   3. . consultant . ru Інструкція Центрального банку РФ "Про відкриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитами)" від 14.09.2006 № 28-І / / Консультант Плюс, www. Consultant. Ru

   4. Антонов Н.Г. Грошовий обіг, кредит і банки: Навчальний посібник М.: Финстатинформ, 2005. - 380 с.

   5. Банківська система Росії. Настільна книга банкіра. У 3-х томах / Под ред. Грязнова А.Г., Молчанова А.В., Тавасіева А.М., Панової Г.С. - М.: Декан, 2005

   6. Банківська справа: Підручник / За ред. д-ра екон.наук, проф. Г.Г. Коробової. - М.: Економіст, 2005. - 751 с.

   7. Банки та банківські операції в Росії: 2-е вид. перераб. і доп. / під ред. М.Х. Лапідуса - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 368с.

   8. Ендовицкий Д.А. Інвестиційний аналіз в реальному секторі економіки .- М.: Фінанси і статистика - 2007 .- 352 с.

   9. Кім А.Г., Петросян Д.С., Раскатов А.В. Банк і підприємство: стратегія управлінської взаємодії. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007

   10. Колесніков В.І. Банківська справа: Навчальний посібник. -М.: Фінанси і статистика, 2008. - 464 с.

   11. Козлова Е.П., Галаніна Є.М. Банк і клієнт - юридична особа / Навчальний посібник. - М.: - Фінанси і статистика, 2005. - 120 с.

   12. Лаврушин О.І. Банківська справа: сучасна система кредитування .- М. - КНОРУС - 2005 .- 272 с.

   13. Масленченков Ю.С., Тавас А.М. Банк - партнер підприємства: Навчальний посібник для ВНЗ. - М.: ЮНИТИ - ДАНА,, 2004. - 150 с

   14. Роуз Пітер С. Банківський менеджмент. - М.: Дело ЛТД, 1995.

   15. Афанасьєва О. М. Проблеми банківського кредитування реального сектора економіки / / Банківська справа. - 2004. - N 4. - С. 34-37

   16. Князєв П.П. Напрями розширення інвестиційного кредитування в Російській Федерації / / Фінанси, грошовий обіг і кредит. - № 15 .- 2006

   17. Курманова Л.Р. Питання розвитку ринку банківських послуг / / Фінанси і кредит - 2004 .- № 12 .- С. 13-19.

   1. Мілюков А.І. Кредитна підтримка виробництва - центральна проблема / / Гроші і кредит. - № 4. - 2009. - С. 9-11

   2. Слєпов В.А. Корпоративні фінанси в фінансовій системі країни / / Фінанси. - 2008. - № 3. - С. 65-68

   3. Слуцький Л.Е. Банк і мале підприємство: проблеми взаємодії / / Гроші і кредит - 2008. - № 10. - С. 24 - 46

   4. Стоян І.І. Переваги партнерських взаємовідносин банку і підприємства / / Вісник СевКавГТУ. - № 2. - 2004

   5. Тихонов Є. Без дешевих кредитів половина реального сектора збанкрутує / / Російська бізнес-газета. - № 691 від 25.02.2009

   6. Звагельський В. Для довгострокового кредитування реального сектора потрібні умови / / www.lenta.ru

   7. Полунін Л.В. Проблеми та шляхи розвитку інвестиційного кредитування в умовах нестабільної економіки / / www.cfin.ru

   8. http://www.cbr.ru - Центральний банк Російської Федерації

   9. http://www.gks.ru - Федеральна служба державної статистики

   10. http://www. russbank.ru - Офіційний сайт Русь-банку

   11. Бюлетень банківської статистики. - № 11 (198). - 2009 / / cbr.ru


   Объем инвестиции в основной капитал, по видам экономической деятельности Додаток А. Обсяг інвестиції в основний капітал, за видами економічної діяльності (Без суб'єктів малого підприємництва і параметрів неформальної діяльності) в 2008р., Млрд.руб.


   Вид економічної діяльності

   2008р.

   Довідково 2007р. у% до підсумку


   млрд. рублів

   у% до 2007р.

   у% до підсумку


   1

   2

   3

   4

   5

   Всього

   6272,1

   105,6

   100

   100

   з нього: сільське господарство, мисливство та лісове господарство

   243,0

   95,7

   3,9

   4,5

   рибальство, рибництво

   2,9

   80,6

   0,04

   0,1

   видобуток корисних копалин

   1040,9

   103,9

   16,6

   16,8

   в тому числі: видобуток паливно-енергетичних корисних копалин

   950,0

   104,8

   15,1

   15,3

   видобуток корисних копалин, крім паливно-енергетичних

   90,9

   94,5

   1,5

   1,5

   з неї видобування металевих руд

   56,2

   96,0

   0,9

   0,9

   обробні виробництва

   1034,0

   107,8

   16,5

   15,6

   з них: виробництво харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну

   151,1

   88,2

   2,4

   2,8

   текстильне і швейне виробництво

   6,1

   96,6

   0,1

   0,1

   виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   0,6

   78,5

   0,01

   0,01

   оброблення деревини та виробництво виробів з дерева

   33,1

   135,2

   0,5

   0,4

   целюлозно-паперове виробництво; видавнича та поліграфічна діяльність

   32,3

   99,2

   0,5

   0,5

   в тому числі: виробництво целюлози, деревної маси, паперу, картону та виробів з них

   26,4

   102,6

   0,4

   0,4

   видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

   5,9

   88,5

   0,1

   0,1

   виробництво коксу та нафтопродуктів

   105,0

   114,0

   1,7

   1,5

   в тому числі: виробництво коксу

   3,3

   72,1

   0,1

   0,1

   виробництво нафтопродуктів

   101,7

   116,1

   1,6

   1,4

   хімічне виробництво

   105,4

   105,0

   1,7

   1,7

   виробництво гумових та пластмасових виробів

   20,3

   82,5

   0,3

   0,4

   виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

   124,2

   127,1

   2,0

   1,5

   металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

   253,0

   112,9

   4,0

   3,5

   в тому числі: металургійне виробництво

   229,5

   113,3

   3,6

   3,2

   виробництво готових металевих виробів

   23,5

   108,9

   0,4

   0,3

   виробництво машин та устаткування

   41,4

   104,3

 • 0,7

  0,7

  виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

  32,6

  102,5

  0,5

  0,5

  виробництво транспортних засобів та устаткування

  82,3

  121,0

  1,3

  1,2

  інші виробництва

  9,7

  90,0

  0,2

  0,2

  виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

  558,2

  111,3

  8,9

  8,3

  з них виробництво, передача та розподіл електроенергії, газу, пари та гарячої води

  498,1

  111,1

  7,9

  7,4

  з них: виробництво, передача та розподіл електроенергії

  395,8

  119,3

  6,3

  5,6

  виробництво та розподілення газоподібного палива

  40,1

  77,1

  0,6

  0,8

  будівництво

  149,5

  91,7

  2,4

  2,7

  оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого користування

  168,7

  95,6

  2,7

  3,6

  в тому числі: торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

  26,1

  105,2

  0,4

  0,4

  оптова торгівля, включаючи торгівлю через агентів, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

  57,1

  94,3

  0,9

  1,6

  роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами; ремонт побутових виробів та предметів особистого користування

  85,5

  93,5

  1,4

  1,6

  готелі та ресторани

  22,4

  105,6

  0,4

  0,5

  транспорт і зв'язок

  1628,0

  112,4

  26,0

  23,6

  з них: діяльність залізничного транспорту

  358,4

  142,8

  5,7

  3,6

  транспортування по трубопроводах

  432,9

  98,4

  6,9

  6,8

  зв'язок

  257,4

  95,1

  4,1

  4,7

  фінансова діяльність

  74,7

  95,6

  1,2

  1,4

  операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг

  733,8

  100,9

  11,7

  12,8

  з них наукові дослідження та розробки

  31,9

  101,9

  0,5

  0,5

  державне управління та забезпечення військової безпеки; обов'язкове соціальне забезпечення

  128,2

  109,7

  2,0

  2,1

  освіта

  136,9

  96,9

  2,2

  2,4

  охорона здоров'я та надання соціальних послуг

  162,9

  105,3

  2,6

  2,8

  надання інших комунальних, соціальних та персональних послуг

  188,0

  116,0

  2,9

  2,8

  з них діяльність з організації відпочинку та розваг, культури та спорту

  120,8

  127,9

  1,9

  1,7


  Додаток Б. Структура доходів і витрат Русь-банку, тис. руб.


  01.01.07

  01.01.08

  01.01.09

  Темп зростання, 2007р. до 2006р.

  Темп зростання, 2008р. до 2007р.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Відсотки за операціями з кредитними організаціями

  26452

  99445

  375077

  375,9%

  377,2%

  Відсотки за позиками

  2681272

  4026490

  6504731

  150,2%

  161,5%

  Відсотки з цінних паперів

  95841

  45215

  135168

  47,2%

  298,9%

  Чисті доходи від операцій з цінними паперами

  297689

  2393303

  341305

  804,0%

  14,3%

  Чисті доходи від операцій з іноземною валютою

  22397

  11311

  114011

  50,5%

  1008,0%

  Чисті доходи від переоцінки іноземної валюти

  36486

  66725

  105981

  182,9%

  158,8%

  Комісійні доходи

  199981

  425242

  1094443

  212,6%

  257,4%

  Доходи від участі в капіталі інших юридичних осіб

  0

  24873

  33054


  132,9%

  Інші операційні доходи

  48526

  43263

  1062409

  89,2%

  2455,7%

  Найбільше доходів

  3408644

  7049342

  9766179

  206,8%

  138,5%

  Відсотки за операціями з кредитними організаціями

  28134

  234761

  559693

  834,4%

  238,4%

  Відсотки, сплачені клієнтам

  792205

  1439012

  2413434

  181,6%

  167,7%

  Відсотки за борговими зобов'язаннями

  453461

  1014692

  749675

  223,8%

  73,9%

  Комісійні витрати

  42289

  78989

  147342

  186,8%

  186,5%

  Резерви на можливі втрати

  671899

  1769327

  346357

  263,3%

  19,6%

  Операційні витрати

  929112

  2141918

  4789874

  230,5%

  223,6%

  найбільше видатків

  2917100

  6678699

  9006375

  228,9%

  134,9%

  прибуток до оподаткування

  491544

  370643

  759804

  75,4%

  205,0%

  Податки, зараховують у встановлених законодавством України випадках на витрати

  80546

  145775

  238747

  181,0%

  163,8%

  Податок на прибуток

  62380

  219917

  280730

  352,5%

  127,7%

  прибуток (збиток) після оподаткування

  348618

  4951

  240327

  1,4%

  4854,1%  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Банк | Диплом
  373кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Депозитна політика комерційного банку на прикладі ВАТ Банк Петровський
  Кредитна політика комерційного банку на прикладі ВАТ Східний експрес банк
  Аналіз і вдосконалення діяльності комерційного банку на прикладі ВАТ АК БАРС Банк
  Удосконалення діяльності комерційного банку на ринку пластикових карт на прикладі ВАТ МДМ Банк
  Кредитна політика комерційного банку на прикладі Народний банк Казахстану
  Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ Правекс-банк
  Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ Правекс-банк
  Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ Правекс-Банк
  Удосконалення управління пасивами банку (на прикладі ВАТ Банк Москви)
  © Усі права захищені
  написати до нас