Ведення бухгалтерського обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Меморіально-ордерна форма обліку
2. Журнально-ордерна форма обліку
3. Автоматизована форма обліку
4. Спрощена форма обліку
Список використаної літератури

Введення
Під організацією бухгалтерського обліку розуміють систему умов та елементів (доданків) побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність організації та здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової продукції.
Основними складовими системи організації бухгалтерського обліку є первинний облік і документообіг, інвентаризація, План рахунків бухгалтерського обліку, форми бухгалтерського обліку, форми організації обліково-обчислювальних робіт, обсяг і зміст звітності.
Відповідно до Федерального закону РФ «Про бухгалтерський облік» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій.
Для забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємстві велике значення має розробка плану його організації. План організації бухгалтерського обліку складається з наступних елементів: план документації та документообігу; план інвентаризації, План рахунків та їх кореспонденції; план звітності; план технічного оформлення обліку; план організації праці працівників бухгалтерії.
У плані технічного оформлення обліку дається детальна характеристика форми обліку, яка буде застосована на даному підприємстві, а також вказується, які обчислювальні машини, прилади та пристрої будуть використані в організації.
При виборі форми обліку організації зобов'язані керуватися вказівками та інструкціями з цього питання, враховувати конкретні умови роботи організації, добре знати переваги та недоліки діючих форм бухгалтерського обліку.
Форма обліку визначається такими ознаками: кількістю, структурою і зовнішнім виглядом облікових регістрів, послідовністю зв'язку між документами і регістрами, а також між самими регістрами і способом запису в них, тобто використанням тих чи інших технічних засобів. Отже, під формою бухгалтерського обліку слід розуміти сукупність різних облікових регістрів до встановленого порядку та у спосіб запису в них. В даний час в організаціях застосовуються меморіально-ордерна, журнально-ордерна, автоматизована і спрощена форми обліку [1].
В даний час організаціям надано право самим обирати форму бухгалтерського обліку. На основі рекомендованих форм вони можуть розробляти свої оригінальні форми, удосконалювати облікові регістри і створювати програми реєстрації та обробки при дотриманні загальних методологічних принципів, а також технології обробки облікової інформації. Рішення про вибір відповідної форми бухгалтерського обліку приймає керівник організації. Застосовувана організацією форма бухгалтерського обліку вказується в обліковій політиці організації.
У даній роботі розглядаються основні способи (форми) ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
При виконанні роботи використовувалися підручники і навчальні посібники з теорії бухгалтерського обліку.

1. Меморіально-ордерна форма обліку
Склад облікових регістрів і послідовність запису в них при меморіально-ордерній формі обліку представлені на рис. 1.
При меморіально-ордерній формі обліку за даними первинних (і накопичувальних документів складають меморіальні ордери, які записуються в реєстраційний журнал і потім в Головну книгу (регістр синтетичного обліку). Аналітичний облік ведеться в картках, записи в які роблять на підставі первинних або зведених документів. За даними синтетичних та аналітичних рахунків по закінченні місяця складають оборотні відомості, які звіряються між собою [2].
Первинні та зведені документи

Касова книга
Меморіальні ордери
Реєстраційний журнал
Головна книга
Регістри аналітичного обліку
Оборотна відомість за синтетичними рахунками
Оборотна відомість за аналітичними рахунками
Бухгалтерський баланс і інші звітні форми
Малюнок 1 - Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку
Меморіально-ордерна форма обліку застосовується в організаціях у кількох варіантах залежно від особливості галузі промисловості та специфіки діяльності даної організації,
Розглянемо два основні варіанти.
Варіант 1. На кожну господарську операцію (або групу операцій, об'єднаних у зведеному документі) складається меморіальний ордер. Меморіальні ордери - це документи, якими оформляють бухгалтерські записи - кореспонденцію рахунків, дату складання і суму.
Меморіальний ордер № ___ від «__» 200 г .
Зміст запису
Дебет
Кредит
Сума
Разом
Бухгалтер_________ Ісполнітель___________
Меморіальні ордери нумеруються у хронологічному порядку, підписуються головним бухгалтером організації і виконавцем і записуються в хронологічному порядку в реєстраційний журнал.
Варіант 2. У цьому випадку більшість операцій протягом місяця групується у допоміжних накопичувальних відомостях. Потім за цими відомостями раз на місяць складаються меморіальні ордери. Щоб забезпечити єдність методики щомісячного обліку і відображення однорідних господарських операцій, рекомендується закріпити за меморіальними ордерами постійні номери:
№ 1 - касові операції;
№ 2 - операції по рахунках в банках, кредитами і позиками;
№ 3 - розрахункові операції з постачальниками, підзвітними особами, різними дебіторами і кредиторами;
№ 4 - операції з оплати праці, утриманнях з неї і пов'язані з нею розрахунки;
№ 5 - операції по витратах виробництва;
№ 6 - операції з продажу продукції (робіт, послуг);
№ 7 - основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові інвестиції;
№ 8 - використання прибутку, доходів, резервів;
№ 9 - різні операції [3].
Дані з меморіальних ордерів щомісячно розносять в регістр синтетичного обліку - книгу «Журнал-Головна», яка представляє собою оборотно-сальдовий баланс організації й служить підставою для складання сальдового балансу встановленої форми. Облік у книзі «Журнал-Головна» ведуть, як правило, за синтетичними рахунками. За рішенням головного бухгалтера цю книгу можна вести і по субрахунках.
Меморіально-ордерна форма обліку відрізняється строгою послідовністю облікового процесу, простотою і доступністю облікової техніки, при ній широко використовуються стандартні форми аналітичних регістрів, рахункові машини, копіювальний спосіб реєстрації. Кроме того, при ней легко осуществлять разделение учетной работы между квалифицированными и менее квалифицированными работниками.
Недоліками меморіально-ордерної форми обліку є:
- Трудомісткість обліку, що викликається перш за все багаторазовим дублюванням одних і тих же записів (у меморіальному ордері, реєстраційному журналі, синтетичних і аналітичних регістрах);
- Відрив аналітичного обліку від синтетичного, громіздкість аналітичного обліку (він часто відстає від синтетичного обліку);
форми регістрів аналітичного обліку часто не містять показників, необхідних для контролю, аналізу господарської діяльності та складання звітності.
У зв'язку з цим облік має порівняно низький пізнавальне значення, а для складання звітності припадає робити вибірку і угруповання даних поточного обліку. В даний час меморіально-ордерна форма обліку застосовується у порівняно невеликих організаціях.
У процесі вдосконалення меморіально-ордерної форми обліку поступово відмовилися від складання меморіальних ордерів, реєстраційних журналів і створили більш прогресивну ручну форму обліку - журнально-ордерну.
2. Журнально-ордерна форма обліку
Основними особливостями журнально-ордерної форми обліку є:
- Застосування для обліку господарських операцій журналів-ордерів, запис в яких ведеться тільки по кредитовою ознакою;
- Поєднання в ряді журналів-ордерів синтетичного і аналітичного обліку;
- Об'єднання в журналах-ордерах систематичного запису з хронологічної;
- Відображення в журналах-ордерах господарських операцій в розрізі показників, необхідних для контролю і складання звітності;
- Скорочення кількості записів завдяки раціональній побудові журналів-ордерів і Головної книги [4].
Основними регістрами бухгалтерського обліку в даному випадку є журнали-ордери - вільні листи великого формату із значною кількістю реквізитів.
Журнали-ордери являють собою вільні листи великого формату із значною кількістю реквізитів. Відкриваються вони на місяць на окремий синтетичний рахунок або на групу синтетичних рахунків. Кожному журналу-ордеру присвоюється певний постійний номер. Як правило, журнали-ордери мають різну форму. Далі представлена ​​форма журналу-ордера № 1 за рахунком 50 «Каса». Запис у журнали-ордери проводять щодня або безпосередньо з первинних документів, або з допоміжних відомостей, які служать для накопичення і групування даних первинних документів. У другому випадку в журнали-ордери записують підсумки допоміжних відомостей.
У журнали-ордери проводяться тільки кредитові записи того синтетичного рахунку, операції якого обліковуються в даному журналі. Наприклад, в ж-о № 1 по рахунку 50 «Каса» записуються тільки ті операції, за якими рахунок «Каса» кредитується. Операції, за якими рахунок «Каса» дебетується, будуть записані в Головну книгу. Тим самим виключається дублювання оборотів за кореспондуючими рахунками. Місячні підсумки кожного журналу-ордера показують загальну суму кредитового обороту рахунку, операції якого обліковуються в даному журналі, і суми дебетових оборотів кожного кореспондуючого з ним рахунку.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 1 ПО РАХУНКУ 50 «КАСА»
№ рядка
Дата
З кредиту рахунку 50 в дебет рахунків
Разом
10 «Матеріали»
26 «Загальногосподарські витрати»
51 «Розрахункові рахунки»
70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
І т.д.
1
20.01
10000
10000
У ряді журналів-ордерів синтетичний облік поєднується з аналітичним, наприклад за рахунками 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках», 99 «Прибутки та збитки» та інші, причому розташування даних аналітичного обліку забезпечує отримання необхідних показників для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності без додаткових вибірок і угрупувань. Самостійний аналітичний облік (у картках чи книгах) ведеться при даній формі обліку лише по тих синтетичних рахунках, у розвиток яких відкривається велика кількість аналітичних рахунків, наприклад з обліку матеріалів, основних засобів, готової продукції та ін [5]
Господарські операції записуються в журнали-ордери по мірі їх здійснення і оформлення документами. Тому систематична запис у журналах є одночасно і хронологічної записом. Необхідність ведення спеціальних хронологічних регістрів при даній формі обліку відпадає. Не складаються і меморіальні ордери, оскільки всі показники записуються у журналах у розрізі кореспондуючих рахунків.
Для звірки правильності записів у журналах-ордерах підраховують загальний підсумок за кредитом рахунка і записують його в журнал безпосередньо з документів. Отриманий підсумок звіряють з виведеними в окремих графах журналу підсумками по дебетуемого рахунками. Така звірка робить зайвим складання оборотних відомостей по журналу, в яких синтетичний облік поєднується з аналітичним.
Оборотні відомості складаються лише щодо тих рахунків, в яких аналітичний облік ведеться самостійно. Перевірені місячні підсумки журналів-ордерів записують у Головну книгу наступної форми:
ГОЛОВНА КНИГА При журнально-ордерній формі обліку
Рахунок «Каса »____________________________
(Найменування рахунка)
Місяць
Обороти за дебетом з кредиту рахунків
Оборот за кредитом
51 «Розрахункові рахунки»


І т.д.
Разом по дебету
Дебет
Кредит
На 01.01. 200_р.
Січень і т.д.
10000
10000
1000
1000
_
_
Кредитовий оборот переносять у Головну книгу з відповідного журналу, а обороти по дебету записують до книги з різних журналів-ордерів за кореспондуючими рахунками. Журнали-ордери і Головна книга взаємно доповнюють один одного: у журналах-ордерах дається розшифровка кредитового обороту кожного синтетичного рахунка, а у Головній книзі - розшифровка дебетового обороту цього ж рахунку. Після перевірки оборотів виводиться сальдо на початок наступного місяця і записується у відповідній колонці Головної книги.
Для перевірки правильності записів у Головній книзі підраховують суми оборотів і сальдо за всіма рахунками. Суми дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо мають бути рівні.
Первинні документи зберігаються окремо від журналів-ордерів або допоміжних відомостей. Кожна партія документів поточного місяця, що відноситься до якого-небудь одному журналу-ордеру або однією відомістю, формується окремо. Всередині папки документи брошуруються по порядку їх запису в журналі-ордері або відомості. Документи одного місяця відділяються прокладками від документів іншого місяця.
Журнали-ордери зберігаються в папках, що відкриваються на рік окремо для кожного з них.
Бухгалтерський баланс та інші форми звітності складаються за даними Головної книги, журналів-ордерів і допоміжних до них відомостей. Загальна схема записів при журнально-ордерній формі обліку представлена ​​на рис. 2.
Застосування журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку дозволяє значно зменшити трудомісткість обліку. Це досягається за рахунок поєднання в одному регістрі синтетичного й аналітичного обліку, систематичних і хронологічних записів, скасування низки регістрів (меморіальних ордерів, реєстраційного журналу, оборотної відомості за синтетичними рахунками, ряду оборотних відомостей за аналітичними рахунками). Дана форма обліку підвищує контрольне значення обліку, полегшує складання звітів [6].

Первинні та зведені документи
Накопичувальна і групувальні відомості
Касова книга
Журнали-ордери
Регістри аналітичного обліку
Головна книга

Бухгалтерський баланс і інші звітні форми
Оборотна відомість за аналітичними рахунками
Малюнок 2 - Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
До недоліків журнально-ордерної форми обліку слід віднести складність і громіздкість побудови журналів-ордерів, орієнтованих на ручне заповнення даних, і утрудняють механізацію обліку.
Від зазначених недоліків вільна автоматизована форма обліку, заснована на використанні персональних комп'ютерів.
3. Автоматизована форма обліку
Від значної частини недоліків журнально-ордерного способу обліку вільна автоматизована форма обліку, створена на базі використання ЕОМ. У загальному вигляді даній формі обліку властива така послідовність обробки інформації: машинний носій інформації - ЕОМ - машинограми вихідної інформації [7].
Один з варіантів автоматизованої форми бухгалтерського обліку представлений на рис. 3.
В даний час організації інтенсивно оснащуються багатофункціональними проблемно-орієнтованими міні-ЕОМ - комп'ютерами. Вони дозволяють накопичувати дані безпосередньо в традиційних облікових регістрах (картках, листах тощо) і на машинних носіях інформації (диску, перфострічці, магнітній стрічці та ін.)
Господарські операції
Первинні документи
Пристрої реєстрації інформації
Пристрої ручного перенесення даних на машинні носії
База постійних і змінних даних
Звітні та довідкові машинограми
Рисунок 3 - Автоматизована форма бухгалтерського обліку
Комп'ютери відносно прості в експлуатації, що дозволяє оснащувати ними робочі місця бухгалтерів і на їх основі створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера.
Застосування машинно-орієнтованих форм обліку забезпечує: механізацію і багато в чому автоматизацію облікового процесу; високу точність облікових даних; оперативність даних обліку; підвищення продуктивності облікових працівників, звільнення їх від виконання простих технічних функцій і надання більшої можливості займатися контролем і аналізом господарської діяльності; ув'язку всіх видів обліку і планування, оскільки вони використовують одні і ті ж носії інформації [8].
В даний час основна частина комерційних організацій веде облік з використанням персональних комп'ютерів на основі різних пакетів прикладних програм або на основі власних програм.
У зв'язку з широким застосуванням в бухгалтерській діяльності персональних комп'ютерів (ПК) розроблено багато варіантів автоматизації бухгалтерського обліку, більшість з яких заснована на застосуванні розглянутих вище ручних форм бухгалтерського обліку.
4. Спрощена форма обліку
Підприємствам малого бізнесу дозволено використовувати спрощену форму обліку, при якій можна використовувати всього два види облікових регістрів - Книгу обліку фактів господарської діяльності (регістр синтетичного обліку) і відомості обліку відповідних об'єктів (основних засобів, виробничих запасів, готової продукції тощо), які є регістрами аналітичного обліку [9].
Малі підприємства можуть застосовувати будь-яку з двох різновидів спрощеної форми бухгалтерського обліку:
1) просту форму бухгалтерського обліку (без використання регістрів бухгалтерського обліку майна малого підприємства);
2) форму бухгалтерського обліку з використанням регістрів бухгалтерського обліку майна малого підприємства.
Малі підприємства також можуть використовувати скорочений (робочий) план рахунків бухгалтерського обліку, рекомендований у додатку до наказу Мінфіну Росії від 21 грудня 1998 р . № 64н, яким були затверджені Типові рекомендації з організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва [10].
Книга учета хозяйственных операций (форма № К-1) является комбинированным учетным регистром, который содержит все применяемые малым предприятием бухгалтерские счета и позволяет вести учет хозяйственных операций на каждом из них. Форма должна быть достаточно детальной для обоснования содержания соответствующих статей бухгалтерского баланса.
Книга учета фактов хозяйственной деятельности заполняется либо непосредственно по данным первичных документов, либо по итоговым данным ведомостей (при значительном количестве хозяйственных операций). Данные указанной Книги и ведомостей, если они ведутся, используются для составления баланса и других форм бухгалтерской отчетности.
При заполнении книги применяется линейно-позиционная запись хозяйственных операций способом двойной записи, т.е. на каждую операцию отводится всего одна строка. Запись в учетные регистры производят на основании должным образом оформленных бухгалтерских документов (в соответствии с положением о документах и документообороте) на второй день после совершения хозяйственных операций. Порядок записи зависит в основном от количества совершаемых ежедневно хозяйственных операций. Если количество хозяйственных операций незначительно, то они вначале записываются в Книгу учета фактов хозяйственной деятельности, а уже затем - в соответствующие ведомости. Например, операция о поступлении денежных средств в кассу с расчетного счета будет отражена в графе «Сумма» по дебету счета 50 «Касса», кредиту счета 51 «Расчетные счета» Книги, а затем в ведомостях по учету операции по кассе и расчетному счету (форма № В-4). Данные о начальных и конечных сальдо по счетам Книги используются при составлении баланса.
Если в организации совершается значительное количество хозяйственных операций, то они могут записываться вначале по соответствующим ведомостям, а уже итоговые данные ведомостей за месяц записываются в Книгу учета фактов хозяйственной деятельности. Для правильного переноса данных из ведомостей в Книгу в соответствующих графах каждой ведомости в скобках указываются цифры, соответствующие графам Книги, в которых должны отражаться эти данные.
Можно использовать и кредитовый принцип записи по переносу данных ведомостей в Книгу учета фактов хозяйственной деятельности. В этом случае из каждой ведомости в графе «Сумма» Книги учета хозяйственных операций записывается общая сумма по разделу расхода ведомости, и затем она расшифровывается частными суммами по соответствующим счетам Книги.
По окончании месяца в Книге подводятся итоги, подсчитываются обороты по каждому счету и выводится конечное сальдо.
Общий итог дебетовых оборотов всех счетов должен совпадать с общим итогом оборотов по кредиту счетов и с итогом по графе «Сумма». Сумма конечных сальдо по активным и пассивным счетам также должна совпадать. Данные о начальных и конечных остатках по каждому синтетическому счету используются для составления бухгалтерского баланса[11]. Состав регистров и порядок записи в них при упрощенной форме учета представлены на рис. 4.
Первинні та зведені документи
Книга учета хозяйственных операций
Ведомости (В-1 – В-9)
Бухгалтерський баланс і інші звітні форми
Рисунок 4 – Упрощенная форма бухгалтерского учета
Для учета финансово-хозяйственных операций при способе ведения бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества применяются следующие регистры бухгалтерского учета:
1) ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений (износа) - форма № В-1;
2) ведомость учета производственных запасов и готовой продукции, а также НДС, уплаченного по ним, - форма № В-2;
3) ведомость учета затрат на производство - форма № В-3;
4) ведомость учета денежных средств и фондов - форма № В-4;
5) ведомость учета расчетов и прочих операций - форма № В-5;
6) ведомость учета реализации - форма № В-6;
7) ведомость учета расчетов с поставщиками - форма № В-7;
8) ведомость учета оплаты труда - форма № В-8;
9) ведомость (шахматная) - форма № В-9,

Список використаної літератури
1. Бухгалтерский учёт /под ред. д.е.н. проф. А.Д. Ларіонова - М.: ГРОСС ГБ БУХ М. - 2000 р . - 654 с.
2. Воронина Л.И. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. - М.: Ексмо, 2007. - 416 с.
3. Кондраков І.П. Бухгалтерский учет – М.: ИНФРА М, - 2002 – 515 с.
4. Кондраков І.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – 717 с.
5. Методические указания о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации» (Приказ Министерства финансов РФ № 60н от 28 июня 2000 р .).
6. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації (Наказ Міністерства фінансів РФ № 34н від 29 липня 1998 р .).
7. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації». ПБО 1 / 98. Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 09.12.1998 № 60н.
8. Правові основи бухгалтерського і податкового обліку та аудиту в РФ. Учеб. - М.: МАУП, 2004. - 255 с.
9. Щадилова С.М. Основи бухгалтерського обліку. Учеб. посібник. – М.6 ИКЦ «ДИС», 2000. - 528 с.


[1] Кондраков И.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – С.95
[2] Кондраков И.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – С.95-96
[3] Воронина Л.И. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. - М.: Ексмо, 2007. – С. 186-187
[4] Кондраков И.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – С.96-97
[5] Кондраков И.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – С.98
[6] Кондраков И.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – С.99
[7] Кондраков И.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – С.100
[8] Кондраков И.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – С.100
[9] Кондраков И.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – С.100-101
[10] Воронина Л.И. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. - М.: Ексмо, 2007. – С. 174-175
[11] Кондраков И.П. Бухгалтерський облік: навч. пособие, 5-е изд. – М.: ИНФРА М, - 2005 – С.101-102
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
99.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Принципи ведення бухгалтерського обліку
Організації та ведення бухгалтерського обліку
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
Ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності РФ
Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку
Класична система ведення бухгалтерського обліку
Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку
Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас