Введення в мікроекономіку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лекція 1 (Вступна)
Тема: Введення в мікроекономіку
Навчальна мета лекції: викласти основні особливості об'єкта, що є предметом вивчення мікроекономіки, отримання відповіді на питання: 1) Що вивчає мікроекономіка? 2) Для чого потрібні економічні знання? 3) За допомогою чого економіка вивчає свій об'єкт?; Надати сприяння: розвитку у студентів економічного мислення; формування самостійності при вирішенні економічних завдань.
Навчальні питання і розподіл часу лекції:
План лекції
Час, хв.
Введення
5
1.1. Область мікроекономічного аналізу
30
1.2. Методи аналізу
25
1.3. Логічна структура курсу
25
Висновки і відповіді на питання
5
Всього часу
90
Навчальна література до лекції:
Найменування джерела
СНУ
БІГ
Стор.
1.
Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцінська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. -248 С.
8-19
2.
Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Мікроекономіка. - СПб.: Пітер, 2003. - 2003. - 256 с.
3.
Гальперін В. М., Ігнатьєв С. М., Моргунов В.І. Мікроекономіка. СПб.: ЕШ, 1994.
т.1. 13-38
4.
Гребенников П.І., Леусскій А.І., Тарасевич Л.С. Мікроекономіка. - СПб.: Вид-во СПбУЕФ, 1998, 447 с.
5.
Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: навч. посібн. - К.: Т-во "Знання" КОО, 2000. - 176 с.
У
З-156
8-23
6.
Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка.-К.: Четверта хвиля, 1997.
3-6
7.
Лісовіцкій В.М. Мікроекономіка: Навчальний посібник для економічних спеціальностей вузов.-К.: ІМСО МО України, ІВФ «Студцентр», 1997,
7-10
8.
Максимова В.Ф. Мікроекономіка. Підручник. Видання третє, перероблене і доповнене. - М.: «Сомінтек», 1996, 328 с.
9.
Мікро-макроекономіка. Практикум / За ред. Огібіна Ю. А. - СПб: Літер плюс, Санкт - Петербург оркестр, 1994, 432 с.
10.
Мочерний С.В., Фомішін С.В. - Державний іспит бакалавра з економічної Теорії: питання та відповіді: Навчальний посібник. - Херсон.: Дніпро, 2003. - 297 с.
11.
Наливайко А.П., Євдокімова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П. Наливайка. - К.: КНЕУ, 1999.
6-12
12.
Нурієв Р.М. Курс мікроекономіки. Підручник для вузів - М.: Видавнича група НОРМА-ИНФРА, М, 1998. - 572 с.
13.
Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - М.: Економіка, Справа, 1992, 510 с.
20-32
14.
Ястремській О., Грищенко О. Основи мікроекономікі: Підручник. - К.: Знання, 1998. - 673 с.
У
Я-856
5-49

Зміст лекції
1.1. Область мікроекономічного аналізу
Індивідуальний і суспільний вибір здійснюється в певний момент історичного часу, в контексті певної організації суспільства, структури влади, системи переконань і моральних цінностей.
Людство виробило безліч способів організації розподілу обмежених ресурсів і результатів виробництва між альтернативними цілями та суб'єктами конкуренції. Якщо відкинути принцип грубої сили, поширений перш за все у сфері міждержавного, а до того міжплемінного розподілу природних ресурсів, то ці способи можуть бути класифіковані в три основні групи:
1) засновані на традиціях і звичаях;
2) засновані на ринковому механізмі;
3) засновані на командно-адміністративних методах.
Традиції і звичаї, регулюючі сьогодні в основному приватне життя людей, грали незрівнянно більшу роль в стародавньому та середньовічному суспільстві (успадкування занять, соціального статусу і ролей, численні табу, соціальні перегородки, кастова, цехова, общинна замкнутість, детальна регламентація багатьох сторін приватного життя) . Але і в сучасному суспільстві традиції і звичаї впливають на багато сторони економічного життя - розподіл професій на "чоловічі" і "жіночі", прийнятний суспільством рівень диференціації доходів, деякі способи розподілу споживчих благ, особливо в невеликих соціальних групах.
Ринок - це суспільний механізм розподілу благ за допомогою добровільного обміну.
Обмін може відбуватися безпосередньо, у формі бартеру (обмін значками, марками, подарунками, обмін "шефської допомоги" з прибирання овочів на частину врожаю, будівельних матеріалів на телевізори, і т.п.), і за допомогою проміжного обміну благ на особливий товар, що є загальним, визнаним усіма засобом обміну і одиницею рахунку (numeraire - фр.), - гроші.
У другому випадку обмін приймає форму купівлі-продажу, а його учасники набувають легальний статус продавців і покупців. Продавці обмінюють товари на гроші, покупці - гроші на товари.
Використання грошей полегшує обмін, позбавляє від необхідності пошуку контрагентів, готових обміняти, скажімо, "шило" саме і тільки на "мило" або навпаки. Крім того, використання грошей дозволяє включити в обмін проміжні товари, які не є кінцевими споживчими благами, і таким чином сприяє поглибленню поділу праці, спеціалізації виробництва. Нарешті, використання грошей дозволяє вести економічні розрахунки, зіставляти доходи і витрати, виторг і витрати, визначати прибутки і збитки.
Норми обміну товарів на гроші називають грошовими цінами товарів. Навпаки, норми обміну грошей на товари називають товарними цінами грошей.
Суб'єктами ринку, або економічними агентами, є:
індивідууми, інакше домогосподарства або споживачі, які купують кінцеві споживчі блага і послуги;
підприємства, що здійснюють перетворення первинних ресурсів у кінцеві чи проміжні блага і послуги;
власники первинних виробничих ресурсів.
Ролі економічних агентів можуть, звичайно, поєднуватися. Так, індивідууми звичайно є не тільки покупцями кінцевих благ, а й власниками своєї робочої сили, а нерідко й інших первинних ресурсів, наприклад землі.
З іншого боку, домогосподарства є і підприємствами з виробництва багатьох кінцевих благ і послуг (приготування їжі, будівництво будинку, ремонт квартири, робота в саду). Як економічних агентів можуть виступати також різноманітні громадські організації та об'єднання громадян, а також держава.
Обертаються на ринку блага (відчутні і невловимі) називають, незалежно від їх походження, товарами.
Останні різняться своїми фізичними властивостями і положенням у просторі-часі. Так, помідори в Астрахані і в Архангельську - це різні, хоча, можливо, і фізично однорідні товари, так само як і помідори ранньої весни і пізньої осені. Ці відмінності пояснюються відсутністю досконалої (поза часом і простором) замещаемості товарів у виробництві та споживанні.
Об'єктами вивчення мікроекономіки є способи поведінки мікроекономічних суб'єктів або процеси розробки, прийняття та реалізації рішень щодо вибору та використання обмежених ресурсів з метою отримання максимальної вигоди.
Досліджуючи поведінку мікроекономічних суб'єктів, вчені узагальнюють принципи вибору благ споживачем, виводять правила використання ресурсів фірмою, визначають фактори, що впливають на ціни та обсяги купівлі та продажу благ, наймання факторів, враховують сильні та слабкі сторони ринкового механізму, відстежують можливості та наслідки його регулювання з боку держави.
Поведінка мікроекономічного суб'єкта розглядається як динамічне явище, яке зазнає впливу різних сил - воно постійно змінюється. Досліджуючи нескінченно малі зміни поведінки, вчені визначають оптимальні кількісні характеристики вибору обсягів споживання або виробництва. Неабияку кількість рішень, які приймає окремий індивід, впливає не тільки на його положення, але і на положення інших людей та їх розв'язання. У переважній кількості випадків люди реалізують свої рішення через взаємодію з іншими людьми і основною формою цієї взаємодії на сьогоднішній день як раз і виступає ринок.
Мікроекономіка розглядає ринок як спосіб організації економічної діяльності людей або як механізм координації їх рішень.
Ідеально ринковий механізм виключає будь-яке зовнішнє по відношенню до самого ринку, державне встановлення цін і обсягів продажів, припускає вільну гру ринкових сил. Державі відводиться при цьому роль "нічного сторожа", яка наглядає за дотриманням правил поведінки на ринку, який розглядається як самодостатній інструмент для вирішення будь-яких економічних проблем.
Кожна окрема людина, вважав А. Сміт, намагається використати свій капітал так, щоб продукт його володів найбільшою вартістю. Зазвичай він не має на увазі сприяти суспільної користі і не усвідомлює, наскільки він їй сприяє. Він має на увазі лише свій власний інтерес, переслідує лише власну вигоду, причому "в цьому випадку ... він невидимою рукою направляється до мети, яка зовсім і не входила в його наміри ... Переслідуючи свої власні інтереси, він часто більш дійсним чином служить інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо прагне робити це ". [[1]] Це - знаменита" теорема про невидиму руку ", що стала символом віри для багатьох поколінь економістів. Для багатьох, але не для всіх. Інші віддали перевагу "невидиму руку" ринку "видиму руку" держави.
Якщо ринок заснований на добровільному обміні товарами та послугами незалежних, оптимізують своє становище суб'єктів, то державне управління економікою передбачає використання владних чи, інакше, командно-адміністративних методів. Ці методи ідеально орієнтовані на організацію громадського господарства за образом "єдиної фабрики" [[2]] або "єдиного маєтку".
Ось як представляє "державне господарство без приватної власності на землю і капітал" один з видатних теоретиків соціалізму К. Родбертус: "Але тепер, замість того щоб купувати у себе самого сирий продукт, знову продавати його самому собі як напівфабрикат і т.д., вона (держава) має тільки так проявити свою волю, щоб сирий продукт йшов на фабрики і, після того як він пройде по різним виробничим сходами, розподілявся б між споживачами ... Це відбувалося б за допомогою адміністративного розпорядження, приблизно так, як в даний час в будь-якому сільському господарстві необхідно лише господарське розпорядження управляючого для того, щоб вимолоченная жито була доставлена ​​на інший струм для очищення ". [[3]]
У такому суспільстві господарські зв'язки між контрагентами та норми обміну встановлюються і підтримуються центром за допомогою ієрархічно побудованої системи управління. Добровільний обмін або повністю заборонено, або істотно обмежений, а його залишки витіснені на периферію економічного життя, де вони формують сферу тіньової економіки. Таким чином, обмін замінюється розподілом. Суб'єкти господарської діяльності змінюють свій статус продавців і покупців на статус державних службовців або чиновників-виконавців волі або "господарських розпоряджень керівника", а держава повністю поглинає громадянське суспільство, зливається з ним в єдине нерозчленовувані ціле.
Як писав у 1809 р. один з фахівців в області "Staatskunst" А. Мюллер (1779-1829), "держава не є проста мануфактура, ферма, страхова установа або торгова компанія; воно є тісне єднання всіх фізичних і духовних потреб, всього матеріального і духовного багатства, всієї внутрішньої і зовнішньої життя нації - єднання у великому, розумовому, вічно рухається й живе цілому ". [[4]] Спроби втілити в тій чи іншій формі, під тим чи іншим прапором ці ідеали в життя характерні для ряду тоталітарних режимів XX століття.
Державне призначення цін як бажана альтернатива вільному, ринкового ціноутворення завжди було неодмінним елементом численних проектів "ідеального" держави майбутнього. Наступним за рангом «злом» суспільного устрою суспільства у цих проектах вважалася приватна власність як джерело моральної зіпсованості людей (в тому числі й самої гордині, засуджуємо християнською мораллю).
В одному з них, що належить перу відомого німецького філософа І. Г. Фіхте, зокрема, можна прочитати: "Уряд повинен, згідно з встановленим принципам, призначити ціни усіх предметів, що надходять в торговий оборот, і спостерігати на підставі закону, щоб вони не були довільно змінюються. Таким чином, кожному забезпечувалося б те, що йому слід, а не те, що дає сліпий випадок, експлуатація ближнього і насильство. У такій державі всі громадяни є слугами цілого суспільства і кожен з них отримує які належать їм за йому частину з багатств цього цілого . Ніхто не може особливо збагатитися, але ніхто не може і збідніти. Кожному громадянину окремо і всьому суспільству забезпечено, таким чином, спокійне і рівномірне існування ". [[5]]
В іншому проекті про «найкращий устрій держави» Томаса Мора стверджується, що «... розподілити все порівну і справедливо, а також щасливо управляти справами людськими неможливо інакше, як зовсім знищивши власність. Якщо ж вона залишиться, то у найбільшої та і змий кращої частини людей назавжди залишиться страх, а також неминуче тягар убогості і турбот ». [6] Аж до кінця 80-х рр.. таке державне призначення цін, правовідносини з приводу власності та з приблизно тієї ж аргументацією залишалися під ім'ям "планового ціноутворення", "державної дисципліни цін", "державної форми власності" офіційними доктринами політики цін і відносин власності в СРСР.
Чи може "видима рука" держави повністю замінити "невидиму руку" ринку, "ліва" рука "праву"?
Позитивну відповідь на це питання було дано італійським економістом Е. Бароне у статті "Міністерство економіки колективістського держави", опублікованій в 1908 р. Згідно Бароне, при певних припущеннях теоретично можливо забезпечити за допомогою командно-адміністративних методів не менш ефективний розподіл ресурсів, ніж за допомогою ринку. З цієї ж нагоди виходили, мабуть, і автори деяких робіт з теорії оптимального планування в СРСР у період 60-70-х рр..
Інший відповідь була дана російським філософом і економістом П. Б. Струве. "Обидва ці ідеалу, - писав Струве, - у формальному сенсі однаково нездійсненні, однаково утопічні. Суспільно-економічний процес не може ні сам до кінця раціоналізуватися на основі вільної гри господарських сил, ні бути до кінця раціоналізований велінням якого-небудь суб'єкта влади". [[7]] Струве висловив переконання в "имманентном дуалізм" цього процесу. Досвід XX століття, в тому числі і досвід нашої країни, підтвердив справедливість цього висновку.
Дуалізм, про який писав Струве, виявився, зокрема, в теорії "ринкового соціалізму", що розроблялися на Заході в 30-40-х рр.. (О. Ланге, Ф. Тейлор, А. Лернер), а також в тезі про "соціалістичному ринку", висунутому деякими колами в СРСР на рубежі 90-х рр..
Реальне ж підтвердження цей дуалізм отримав в змішаній економіці, яка існує в більшості розвинених країн. Економіка змішаного типу регулюється і ринком, і державою, хоча в різних країнах або в одній країні на різних етапах її розвитку той чи інший спосіб регулювання виявляється явно переважаючим. Відомі різні варіанти організації економіки змішаного типу: "шведська модель", "соціальне ринкове господарство" у Німеччині, японська, американська та інші моделі.
На думку деяких, командно-адміністративна система в СРСР в кінцевому рахунку еволюціонувала (або виродилася) в економіку погоджень, або бюрократичний ринок, де відносини між вище-і нижчестоящими представляли вже не стільки відносини адміністрування та виконання, як відносини обміну. ​​[[8] ]
Панували в нашій країні до останнього часу командно-адміністративні методи поєднувалися з використанням системи цін, що грає, звичайно, незрівнянно більш важливу роль в країнах з переважанням ринкової економіки. Правда, на відміну від останніх вольові, адміністративні методи поширювалися у нас і на систему ціноутворення, встановлення рівня і співвідношень цін різних товарів.
З іншого боку, владне, державне регулювання цін мало місце протягом всієї їх писаної історії, хоча рамки і форми такого регулювання ніколи не досягали тотального одержавлення ціноутворення, характерного для командно-адміністративної системи, що існувала в нашій країні. [[9]]
Людей ніколи не покидала думка про бажаність так чи інакше покінчити з конкуренцією. Але для цього необхідно подолати обмеженість ресурсів, або скоротивши потреби до рівня можливостей суспільства, або "розвинувши" ці можливості до рівня потреб.
Творці і прихильники деяких релігійних і філософських систем проповідували необхідність обмеження потреб деяким розумним рівнем споживання простого, що живе в природних умовах людини. Інші, навпаки, пов'язували майбутнє "царство свободи" з найвищим ступенем розвитку продуктивних сил, коли всі джерела суспільного багатства поллються повним потоком, в результаті чого сам собою здійсниться принцип "кожному - за потребами".
Ринковий механізм не претендує на те, щоб повністю подолати обмеженість ресурсів, але він може послабити, пом'якшити цю обмеженість.
З одного боку, ринковий механізм стимулює найбільш повне й ефективне використання наявних ресурсів. І країни з розвиненою ринковою економікою лідирують сьогодні в науково-технічному прогресі і соціальному розвитку.
З іншого ж боку, ринковий механізм покладає тягар обмеження потреб на кожну окрему людину.
Це досягається не за допомогою нав'язування людям (чи виховання у них) якогось "розумного" рівня потреб, а шляхом перетворення потреб у платоспроможний попит.
Таким чином, "самостійність хотіння" кожного обмежується його платоспроможністю, або, інакше, його готовністю розплатитися за задоволення одного свого "самостійного хотіння" самостійним ж відмовою від задоволення якогось іншого, менш важливого для нього "хотіння". Це може подобатися або не подобатися, але ринок орієнтований не на задоволення потреб споживачів, а на задоволення попиту покупців.
В умовах обмеженості ресурсів конкуренція за їх використання непереборна, а боротьба з нею безперспективна. Можна примусити конкуренцію прийняти ту чи іншу форму, витіснити її на периферію економічного життя, полегшити або утруднити процедуру вибору, навіть позбавити економічних агентів легального права здійснювати вибір, але за це доведеться платити певну економічну і соціальну ціну.
Завдання ж полягає не в усуненні (що неможливо) або придушенні (що можливо, але неефективно) конкуренції, а в тому, щоб надати їй цивілізовані, гідні людини форми, змусити її працювати на благо людей.
1.2. Методи аналізу
Довгий час економічна думка, потім політична економія, а зараз часто і економічна теорія вміщували вміщають і вивчення сущого, і конструювання належного, і вироблення економічної політики. Лише в кінці XIX століття з формуванням чистої економічної теорії сталося відокремлення кожного з цих напрямків. "Позитивна (positive) наука, - писав Дж. М. Кейнс, - може бути визначена як сукупність систематичних знань, що відносяться до того, що є; нормативна або регулятивна наука - як сукупність систематичних знань, що відносяться до того, що повинно бути, і тому що мають своїм предметом ідеальне, як щось відмінне від дійсного; мистецтво - як система правил для досягнення даної мети ". [[10]]
Позитивна наука, вважав Кейнс, займається вивченням "однаковості" (uniformities - англ.), Або, як ми сказали б зараз, закономірностей, нормативна - визначенням ідеалів, мистецтво - формулюванням приписів. Він підкреслював, що "і можливо, і бажано вивчення економічних однаковості незалежно від економічних ідеалів та без формулювання економічних приписів (але не навпаки )".[[ 11]]
Різниця між ними можна показати на прикладі форсованої індустріалізації в СРСР в 30-х роках ХХ століття.
Нормативний підхід передбачає відповідь на питання: "Чи повинен СРСР проводити форсовану індустріалізацію?".
Позитивний - відповідь на питання: "Якими можуть бути і, швидше за все, будуть наслідки такої індустріалізації? Яка буде« ціна »індустріалізації для суспільства?".
Економічна наука є позитивною наукою, [[12]] досліджує те, що є, або те, що може виникнути в результаті прийняття тих чи інших рішень, хоча вона й змушена в деяких своїх розділах рахуватися з проблемами, що виникають через відмінності в ціннісній орієнтації людей. Як людина і громадянин економіст може, звичайно, мати власну, особисту думку про належне, але його завдання як професіонала в іншому.
Як людина, радянський економіст міг погоджуватися з К. Марксом, що "виробництво заради виробництва є не що інше, як ... розвиток багатства людської природи як самоціль. Якщо протиставити цієї мети благо окремих індивідів ... - міг продовжити він слідом за До . Марксом, - то це означає стверджувати, що розвиток усього людського роду повинно бути затримано заради забезпечення блага окремих індивідів ... що, отже, більш високий розвиток індивідуальності купується лише ціною такого історичного процесу, в ході якого індивідууми приносяться в жертву ". [[13]]
Або ж, навпаки, він міг би погодитися з Іваном Карамазовим, що не можна ані побудувати, ні прийняти щастя, сплаченого сльозою дитини.
Але як фахівець, - економіст повинен визначити, по-перше, за допомогою яких засобів можна досягти поставленої мети, і, по-друге, які наслідки буде мати застосування тих чи інших засобів крім і поряд зі здійсненням мети. "Потім ми надаємо дійовій особі можливість зважити, яким буде співвідношення цих непередбачуваних наслідків з передбаченими наслідками своєї поведінки, тобто даємо відповідь на запитання, який« ціною »буде досягнута поставлена ​​мета, який удар приблизно може бути нанесений іншим цінностям ... Що ж стосується рішення, прийнятого на основі такого зважування, то це вже складає завдання не науки, а самої людини, що діє в силу своїх бажань; він зважує і робить вибір між цінностями, про які йде мова, так, як йому велять совість і його світогляд " . [[14]]
І суперечки між економістами викликаються саме відмінностями в їх особистому ціннісної орієнтації, світогляді, а не недосконалістю економічного інструментарію як такого. Економісти не знімають з людей тягаря вибору, але можуть до певної мірі полегшити його, зробити вибір більш відповідальним.
Щоправда, їхні можливості можуть залишитися незатребуваними, а поради чи перестороги залишені без уваги. Справа в тому, що найважливіші рішення, що мають загальнонаціональне значення, за необхідності грунтуються на неповній і до того ж украй дорогий інформації, а також на політичних інтересах і етичних нормах, з приводу яких у суспільстві існують принципові розбіжності.
Основним методом дослідження, використовуваним економічною теорією, є моделювання економічних явищ і процесів, тобто дослідження об'єктів пізнання не безпосередньо, а опосередковано, шляхом аналізу деяких допоміжних об'єктів, які й називають моделями.
Модель - схема, опис явища чи процесу в природі і суспільстві. Модель конструюється суб'єктом дослідження так, щоб операції відбивали характеристики об'єкта, суттєві для цілей дослідження. Економіко-математична модель (ЕММ) - система формалізованих співвідношень, що описують основні взаємозв'язки елементів, що утворюють економічну систему.
Перед кожним господарюючим суб'єктом в умовах ринкової економіки стоїть ряд певних завдань на конкретному етапі його діяльності. Для прогнозування результатів вирішення цих проблем використовують економіко-математичні моделі прогнозу. Суть їх полягає в побудові алгоритму рішення задачі. Етапи побудови ЕММ багато в чому схожі з етапами розробки програмного забезпечення управлінських завдань:
1) постановка завдання (проблеми);
2) складання алгоритму дій;
3) побудова програми на певній мові програмування;
4) отримання результату у вигляді графіка або діаграми, що показують тенденції розвитку подій у прогнозованому періоді.
Принципи побудови ЕММ:
· Чіткий опис алгоритму;
· Використання економіко-математичних методів і ЕОМ;
· Облік багатофакторних зв'язків прогнозованих процесів і показників;
· Сприяння узгодженню окремих прогнозів у їхній системі.
До основних принципів науково-технічного прогнозування належать:
· Принципи системності - вимагають взаємопов'язаності і співпідпорядкованості прогнозів розвитку об'єктів прогнозування та прогностичного фону.
· Принцип безперервності - вимагає коректування прогнозу по мірі надходження нових даних про об'єкт прогнозування або про прогнозний тлі. Коригування прогнозів повинна носити дискретний характер, причому оптимальні терміни оновлення прогнозів можуть бути виявлені тільки за результатами практичного використання (орієнтовно два рази на п'ятирічку), тобто результати реалізації прогнозів, уточнення потреб, зміна тенденцій розвитку об'єкта або прогнозного фону мають періодично надходити до розробника прогнозу.
· Принцип адекватності прогнозу об'єктивним закономірностям - характеризує не тільки процес виявлення, але й оцінку стійких тенденцій та взаємозв'язків у розвитку виробництва і створення теоретичного аналога реальних економічних процесів з їх повної і точної імітацією. Реалізація принципу адекватності передбачає врахування імовірнісного характеру реальних процесів панівних тенденцій та оцінку ймовірності реалізації виявленої тенденції.
· У результаті оптимізації прогнозних значень корисного ефекту і витрат за критерієм максимізації економічного ефекту з безлічі альтернативних варіантів повинен бути обраний найкращий.
Принципи розробки прогнозів:
· Системність прогнозування (взаимоувязка і підпорядкованість прогнозів об'єкта прогнозування і його елементів і прогнозного фону);
· Варіантність прогнозу;
· Безперервність прогнозування (постійне коректування прогнозу);
· Верифіковані прогнозів (достовірність, точність, обгрунтованість);
· Рентабельність прогнозування (одержання економічного ефекту від використання прогнозу).
Принципи побудови економіко-математичних моделей прогнозування:
· Прогноз за фактором часу (інерційний прогноз);
· Пофакторний прогноз на основі тимчасової сукупності спостережень (фактор-час);
· Пофакторний прогноз на основі просторової сукупності спостережень (фактор-простір);
· Комбінований прогноз.
Загальнонаукові принципи моделювання:
· Науковість;
· Системність;
· Альтернативність;
· Цілеспрямованість;
· Інформаційна єдність;
· Адекватність процесу розвитку;
· Комплексність.
На відміну від багатьох природних і особливо технічних наук в економіці, як правило, переважає ідеальне моделювання, яка грунтується не на матеріальній аналогії об'єкта дослідження і моделі, а на аналогії ідеальної, мислимої. Ідеальне моделювання можна розбити на два класи: знакова і інтуїтивне.
В економічній теорії зазвичай використовується знакова моделювання, при якому моделями є знакові утворення, як правило, формули й графіки. При цьому знакові утворення та їхні елементи задаються разом з правилами, за якими можна оперувати з ними. Зауважимо, що до знакових моделей відносяться також слова і пропозиції в деякому природному (наприклад, російською чи китайському) або штучною мовою.
Економічні моделі мають у принципі відповідати ряду вимог:
· Змістовність і реалістичність прийнятих посилок і припущень,
· Передбачувальна здатність,
· Можливість інформаційного забезпечення та верифікації,
· Спільність і ряд інших.
Серед економістів немає єдиної думки про те, які з цих вимог "головніший". Одні вважають головною вимогою, якому повинна задовольняти модель, її предсказательную здатність, інші в ролі такого критерію бачать реалістичність прийнятих припущень і здатність пояснити за допомогою моделі поведінку економічних агентів. Більшість же пов'язують пред'являються до моделі вимоги з тією конкретною метою, для якої вона призначена.
Передбачувальна здатність важлива для моделей, що мають на меті передбачити результати впливу одних економічних параметрів на інші (наприклад, вплив введення податків на обсяг продажів якогось товару). Реалістичність припущень і пояснює здатність важливі для моделей, мета яких у поясненні поведінки економічних агентів.
Пояснюватиме здатність більшою мірою мають графічні моделі, чому вони і використовуються широко в педагогічних цілях. Ось як писав про цінність графічних моделей (не тільки в економіці) англійський математик Я. Стюарт: "Деякі математики, може бути 10 з 100, мислять формулами. Така їхня інтуїція. Але інші мислять образами; їх інтуїція геометрична. Картинки несуть набагато більше інформації , ніж слова. Протягом багатьох років школярів відучували користуватися картинками, тому що «вони не суворі». Це сумне непорозуміння. Так, вони не суворі, але вони допомагають думати, а такого роду допомогою ніколи не слід нехтувати ". [[15] ]
У більшості зарубіжних курсів мікроекономіки, графічні моделі, "картинки" є основним способом подання матеріалу. Гідність "картинок" в їх компактності, наочності, легкої видимістю всіх взаємозв'язків між змінними. Але у них є і недолік. Легко читаються "картинки" двовимірні, тоді як тривимірні читаються вже не так легко, а багатовимірних "картинок" взагалі не існує. Це обмежує до деякої міри пояснює здатність графічних моделей в економічній теорії.
У мікроекономіці використовуються моделі двох типів - оптимізаційні та рівноважні.
При дослідженні поведінки окремих економічних агентів застосовуються оптимізаційні моделі. Тому основні робочі поняття мають тут граничний характер: гранична корисність, граничний продукт, граничні витрати, гранична виручка і т.п. Це стало підставою для того, щоб назвати таку методологію економічного аналізу маржиналізмом, а тих, хто користується нею, маржиналістами (від англ. Margin - межа).
Обидва останніх терміна були введені англійським економістом Дж. Гобсон (1858-1940) у працях "Індустріальна система" (1909) і "Праця і багатство" (1914) і носили зневажливий відтінок. Він зберігався тривалий час і у вітчизняній літературі.
Своїм проникненням в економічну теорію термін "margin" зобов'язаний двом англійським економістам - маловідомому Т. Чалмерсу і останньому представнику класичної школи Джона Стюарта Мілля, який писав: "Останні землі або капітал, застосовані, за висловом д-ра Чалмерса, для граничної обробки (margin of cultivation), не приносять і не принесуть ренту ". [[16]]
В іншому місці Мілль зауважив, що д-р Чалмерс пояснював явища дійсності "власним, оригінальним мовою, який часто виявляє такі сторони істини, які ухвалена фразеологія схильна лише затемнювати". [[17]]
Цей "оригінальна мова", доповнений математичним аналізом, і склав стрижень сучасного аналітичного інструментарію економічної теорії.
Другий тип моделей - моделі ринкової рівноваги - використовується при дослідженні взаємовідносин між економічними агентами.
Звичайно передбачається, що система знаходиться в рівновазі, якщо взаємодіючі сили збалансовані й відсутні внутрішні імпульси до порушення балансу. Моделі ринкової рівноваги - окремий випадок більш широкого і загального класу моделей економічної взаємодії ринкових агентів. Вони дозволяють досліджувати не тільки рівноважні, а й нерівноважні стану економіки. Однак аналіз нерівноважних станів зазвичай не включається в стандартні курси мікроекономіки.
Чому саме рівноважні моделі відіграють настільки важливу роль у мікроекономічної теорії? Справа в тому, що окремі суб'єкти ринку, індивідууми (домогосподарства) і підприємства, можуть оптимізувати своє становище, лише якщо їм відомі всі ціни на споживані ними ресурси і пропоновані ними блага. Однак окремий суб'єкт зазвичай не може мати певної думки про те, як він міг би використовувати свої кошти при довільно даному рівні цін. Практично він повинен обмежитися рішенням: яка кількість певного товару він міг би купити або продати при деякій зміні його ціни, але при тому, однак, умови, що ціни всіх інших товарів залишаються незмінними, "бо тільки при такому припущенні грошова одиниця має для нього цілком ясне значення ... Найкращим методом для вивчення ціноутворюючих чинників є припущення про стан рівноваги і про невеликі коливання однієї якої-небудь певної ціни ". [[18]]
У періоди високої інфляції, коли абсолютні ціни всіх товарів швидко ростуть, але ростуть в різному ступені, суб'єкти ринкових відносин втрачають уявлення про значення грошової одиниці. Здавалося б, у цій ситуації лежить в основі мікроекономічних моделей припущення про стан рівноваги втрачає сенс. Однак це не так.
Рівноважні моделі залишаються і в цьому випадку єдиним інструментарієм, що дозволяє аналітику виділити в поведінці суб'єктів ринку те, що обумовлено зміною рівня цін, і те, що обумовлено змінами їх співвідношень.
І точно так само моделі рівноваги між сукупним попитом і сукупною пропозицією є основою макроекономічного аналізу коливань рівня економічної активності, зайнятості, інфляції.
У процесі вибору, нав'язуваного суспільству обмеженістю ресурсів, воно, як вважають економісти, стикається з необхідністю вирішення трьох фундаментальних завдань: що, тобто які товари і послуги і в якій кількості виробляти? як, тобто за допомогою яких обмежених ресурсів і технологічних способів виробляти потрібні людям блага? для кого виробляти ці обмежені життєві блага?
Останнім часом до цих трьох фундаментальних питань додався четвертий: коли будуть спожиті ті чи інші блага чи ресурси? Чи будемо ми споживати їх чи зберігати? Чи ми використаємо наші невідтворювані природні ресурси самі або збережемо їх для майбутніх поколінь? Екологічний і енергетична криза, похмурі прогнози "Римського клубу" 8 сприяли тому, що цей четвертий питання стало одним з найважливіших з точки зору доль сучасної цивілізації, виживання людства.

При обговоренні цих та багатьох подібних проблем економісти широко
користуються різного роду моделями, хоча і спрощують реальну дійсність, але дозволяють отримувати і демонструвати в порівняно вузьке, компактній формі певні змістовні висновки. Спробуємо з допомогою найпростішої моделі розглянути основну економічну проблему ≈ що, як і для кого виробляти.
Припустимо, що жителі якийсь гіпотетичної країни, скажімо Швамбранії, можуть використовувати свої природні та людські ресурси для виробництва двох товарів або, краще, двох груп товарів ≈ засобів виробництва і предметів споживання. Побудуємо графік виробничих можливостей Швамбранії (рис. 1.1).
По осі абсцис будемо відкладати кількість предметів споживання (X), по осі ординат ≈ кількість засобів виробництва (У). Крива ABCD, звана кордоном області виробничих можливостей, показує максимально можливі обсяги виробництва предметів споживання і засобів виробництва при повному використанні всіх наявних ресурсів. Кожна точка на кривій представляє певну комбінацію цих двох видів товарів. Наприклад, точка В представляє комбінацію XB одиниць предметів споживання і YB одиниць засобів виробництва.
Рис. 1.1 дозволяє одержати більш чітке уявлення про три взаємопов'язаних поняттях ≈ обмеженості ресурсів, виборі і витратах, як вони інтерпретуються в економіці.
Візьмемо точку F всередині області виробничих можливостей. Очевидно, що вона означає таку комбінацію засобів виробництва і предметів споживання, яка істотно менше, ніж могло б проводитися при повному і ефективному використанні всіх ресурсів. Вибравши таку точку, ми змирилися б або з наявністю невикористаних ресурсів (наприклад, з безробіттям), або з низькою ефективністю їх використання (наприклад, з великими втратами, у тому числі і робочого часу). Навпаки, точка Е характеризує такий випуск продукції, який недосяжний при повному використанні наявних ресурсів і існуючої технології.
Таким чином, крива ABCD, тобто межа області виробничих можливостей, характеризує одночасно і можливий, і бажаний випуск продукції. Саме з точок, що на цій кривій і представляють різні можливі поєднання випуску засобів виробництва і предметів споживання, ми і повинні (в силу гіпотези про раціональне поводження) вибрати ту, яка для нас найбільш краща. Порівняємо точки В і С. Вибравши точку В, жителі Швамбранії віддадуть перевагу виробництво меншої кількості предметів споживання (ХB) і більшої кількості засобів виробництва (YB), ніж якщо б вони вибрали точку С (ХC, УС) - Чи, точніше, при переході з точки В до точки С швамбрани отримають додатково  X = ОХC - ОХB одиниць предметів споживання, пожертвувавши для цього  Y = ОYC - ОYB одиниць засобів виробництва.
Економісти називають кількість одного товару, яким необхідно пожертвувати для збільшення виробництва іншого товару, альтернативними витратами, або витратами відкинутих можливостей (opportunity cost ≈ англ.). Звернемо увагу, що економіст визначає витрати як втрати інших, альтернативних товарів і послуг, які могли б бути зроблені за допомогою тих же виробничих ресурсів, тоді як бухгалтер реєструє як витрат витрата самих ресурсів, точніше, їх грошову вартість.
Звернемо увагу і на форму кривої ABCD. Вона опукла вправо вгору (увігнута до початку координат). Це пов'язано з тим, що одні ресурси можуть бути більш ефективно використані у виробництві предметів споживання, інші ≈ у виробництві засобів виробництва. Рухаючись по межі виробничих можливостей вправо вниз і змінюючи таким чином структуру виробництва на користь збільшення випуску предметів споживання, нам доведеться залучати все в більшій мірі порівняно малоефективні для їх випуску ресурси. Тому випуск кожної додаткової одиниці предметів споживання буде "оплачуватися" все більшим скороченням випуску засобів виробництва. У міру наближення до будь-якої з осей координат нахил кривої (до даної осі) буде збільшуватися, а значить, будуть рости і альтернативні витрати.
Таким чином, рис. 1.1 дозволив нам продемонструвати такі фундаментальні економічні поняття, як обмеженість ресурсів, проблема вибору, альтернативні витрати.
Чи може суспільство вийти за кордон своїх виробничих можливостей, точніше, зрушити її вгору і вправо? Звичайно, може. Або за рахунок збільшення виробничих ресурсів (відкриття нових родовищ корисних копалин, освоєння нових земель, залучення у виробничу діяльність раніше непрацюючих, в тому числі і іммігрантів, будівництво нових підприємств), або за рахунок технічних і технологічних нововведень.
Якщо нова техніка, нові технологічні процеси будуть


впроваджуватися одночасно і приблизно в рівній мірі у всіх галузях, то межа виробничих можливостей (рис. 1.2, а) зрушиться з положення AD у положення A1D1 і можливості випуску та засобів виробництва, і предметів споживання при тих самих ресурсах збільшаться приблизно в рівній мірі. І крапка Е, що лежить поза колишніх кордонів області виробничих можливостей ВАТ, виявиться тепер досяжною.

Якщо ж нововведення будуть здійснюватися переважно в галузях, що виробляють засоби виробництва, розширення області
виробничих можливостей виявиться зрушеним вліво, як показано на рис. 1.2, 6.
Вийти на більш високу кордон виробничих можливостей можна і за рахунок збільшення накопичення, зростання фізичного капіталу товариства (будівництва нових підприємств). Такий перехід може вимагати зменшення розмірів поточного споживання, а це може призвести і до воістину драматичних наслідків для жителів країни, що встала на шлях форсування індустріалізації.
Звернемося до рис. 1.3. Товариство спочатку перебуває в точці С на кривій AD. Щоб вийти на більш високу криву A1D1, воно має створити нові виробничі потужності. Але для цього спочатку йому доведеться перейти з положення С у положення В, тобто скоротити виробництво предметів споживання, а значить і саме споживання, з ХC до XB, направивши вивільнені ресурси на збільшення випуску засобів виробництва з Yс до YB. Лише ввівши ці нові засоби виробництва в експлуатацію, суспільство зможе перейти на більш високу кордон виробничих можливостей A1D1 і вибрати на ній положення Е, при якому забезпечується більший обсяг виробництва і засобів виробництва, і предметів споживання в порівнянні з точками і С, і В.
Зауважимо, що обсяг виробництва споживчих товарів в точці Е перевищує весь можливий обсяг їх випуску при повному, стовідсотковому використанні на ці цілі всіх ресурсів, які мала країна до початку індустріалізації, тобто при колишній кордоні виробничих можливостей (точка Е лежить правіше точки D).
Таким чином, вибравши намічену нами траєкторію зростання своєї економіки З ≈ У ≈ Е, жителі Швамбранії погодилися б пожертвувати своїм сьогоднішнім добробутом в ім'я добробуту майбутніх поколінь. Трагедія в тому, що за відсутності зовнішньої допомоги темпи накопичення, час, протягом якого країна здійснить перехід з кривою AD на криву A1D1, як і висота останньої, залежать від розмірів цієї жертви і готовності принести ее.9
Зауважимо, що, здійснивши первісне нагромадження або індустріалізацію, ми могли б рушити з точки В не в точку Е, а в точку G, тобто продовжувати нагромадження капіталу в збитки поточному споживанню. Виробництво, таким чином, почало б працювати сама на себе (або на формування військово-промислового комплексу), ігноруючи потреби і потреби людей.
А що станеться, якщо правителі Швамбранії, одумавшись, вирішать повернути економіку країни назустріч потребам людей? Чи зможуть вони плавно перевести її з точки G, скажімо, в точку Е, рухаючись строго уздовж кривої A1D1t тобто здійснити структурну перебудову економіки? Ні, не зможуть. Адже накопичені засоби виробництва, призначені для виробництва нових засобів виробництва, не можуть бути, як правило, використані для випуску споживчих товарів. Отже, перехід з точки G в точку Е буде йти по траєкторії, що проходить нижче дуги A1D1, і супроводжуватися хоча б тимчасово неповною зайнятістю наявних ресурсів. Таким чином, структурна перебудова економіки в цьому випадку буде супроводжуватися спадом виробництва, закриттям деяких виробництв і безробіттям. (Точка К на рис. 1.3 характеризує максимальний спад).
Тому дуже важливо, хто і яким способом здійснює від імені товариства вибір положення на одній і тій же кордоні виробничих можливостей (точки В або С на рис. 1.1, G або Е на рис. 1.3). Адже цей вибір, зрештою, і зумовлює розподіл наявних ресурсів між конкуруючими або альтернативними цілями.
1.3. Логічна структура курсу
Структурно сучасна економічна теорія ділиться на два розділи: мікроекономіку і макроекономіку.
Мікроекономіка вивчає поведінку окремих економічних агентів: індивідуумів, домогосподарств, підприємств, власників первинних виробничих ресурсів. У центрі її уваги ціни та обсяги виробництва і споживання конкретних благ, стан окремих ринків, розподіл ресурсів між альтернативними цілями.
Макроекономіка досліджує функціонування економічної системи в цілому і великих її секторів. Об'єктом вивчення її є національний дохід і суспільний продукт, економічне зростання, загальний рівень зайнятості, сукупні споживчі витрати і заощадження, загальний рівень цін і інфляція.
Мікроекономіку часто називають також теорією ціни, хоча вона досліджує лише відносні ціни, тобто співвідношення цін окремих товарів, залишаючи проблему абсолютного рівня цін макроекономічного аналізу, який іноді називають також теорією національного доходу і зайнятості. Схематично процес ринкового ціноутворення показано на рис. 1.4.
Можна сказати, що мікроекономіка бачить лише окремі дерева, не бачачи за ними лісу, тоді як макроекономіка за лісом не розрізняє окремих дерев. Або, інакше, макроекономіка вивчає чинники, що визначають розміри "суспільного пирога", тоді як мікроекономіку цікавлять його склад і розподіл.
Обидва розділу економічної теорії однаково важливі для економічної освіти. "Ви утворені менш ніж наполовину, - зауважив П. Самуельсон, - якщо Ви знаєте лише один розділ, але не маєте уявлення про іншому розділі теорії".
Звичайно, між мікроекономічними і макроекономічними процесами немає китайської стіни або залізної завіси. Макроекономічні процеси значною мірою ініціюються рішеннями окремих економічних агентів, а ці рішення в свою чергу приймаються в певній макроекономічному середовищі та істотно залежать від неї. І останнім часом робляться спроби представити ще один зріз економічної теорії - мезоекономіку (від грец. Mesos - середній, проміжний), яка розглядає традиційну мікроекономічному проблематику з урахуванням впливу на поведінку економічних агентів найважливіших макроекономічних змінних - сукупного попиту, інфляційних очікувань і т.п.
Час покаже, наскільки ці спроби виявляться успішними для теорії. А зараз спустимося на грішну землю.
Людина обмежена в своїх можливостях: обмежені його фізичні та інтелектуальні здібності; обмежений час, яке він може приділити тому чи іншому заняттю; обмежені кошти, які він міг би використовувати для досягнення бажаної мети.
Але ж світ такий багатий і різноманітний. І не тільки людина - все суспільство, навіть якщо розглядати його в планетарному масштабі, обмежена у своєму прагненні до свободи, щастя, благополуччя. І хоча за тисячоліття своєї історії люди істотно розсунули рамки цих обмежень, але і сьогодні, як і в будь-який момент минулого і майбутнього, постійна недостатність наявних ресурсів - головне і дуже жорстку умову, що накладається об'єктивною реальністю на розміри суспільного та особистого добробуту та можливості їх зростання .
Обмеженість ресурсів має відносний характер. Вона полягає у принциповій неможливості одночасного і повного задоволення всіх потреб усіх людей. [[19]]
Очевидно, що якби ресурси не були б недостатні, не було б і необхідності піклуватися про найкращий, оптимальному їх розподіл між різними потребами, не треба було б економити їх, підвищувати ефективність їх використання, встановлювати будь-які принципи розподілу споживчих товарів і послуг. І нам нічого не варто було б втілити в життя гасло-мрію соціалізму: "Кожному - за потребами".
Найближчим наслідком недостатності ресурсів є конкуренція за їхнє використання. Це не тільки конкуренція між людьми за ресурси задоволення їхніх особистих або групових потреб. Це перш за все конкуренція між альтернативними цілями, можливими напрямами використання ресурсів, хоча кожна з таких альтернативних цілей може бути і персоніфікована.
Наприклад, нафта служить сировиною для отримання котельного, дизельного, реактивного палива. У результаті її вторинної переробки можна отримати вихідні речовини для виробництва синтетичних волокон, пластмас, барвників, миючих засобів і багато чого іншого. Але й це не все. Валютна виручка від експорту нафти та продуктів її переробки може бути використана для закупівель на світовому ринку продовольства, медикаментів, інших споживчих товарів, а також обладнання для легкої, харчової, хімічної промисловості, нової техніки і технології.
І всі ці альтернативні цілі конкурують за використання завжди обмеженого, а в останні роки і сокращающегося обсягу видобутої в країні сирої нафти. Збільшивши експорт нафти, ми повинні будемо скоротити постачання палива для сільськогосподарської техніки, що негативно позначиться на обсязі сільгосппродукції. Але, можливо, виручка від її експорту дозволить нам імпортувати продовольство в обсязі, перекриває втрати від зниження врожаю, або закупити нафтобурове обладнання, щоб у майбутньому збільшити видобуток нафти і, отже, постачання палива сільському господарству, іншим споживачам.
Таким чином, перед суспільством, як і перед окремою людиною, завжди стоїть завдання вибору напрямів і способів розподілу обмежених ресурсів між різними конкуруючими цілями. Вирішення цього завдання і складають предмет економічної науки.
Економісти виходять у своїх міркуваннях з гіпотези про раціональне поводження людей.
Раціональне поведінка - це поведінка, спрямоване на досягнення максимальних результатів за наявних обмежень. [[20]]
Звичайно передбачається, що індивідууми максимізують задоволення своїх потреб, або корисність, а підприємства - прибуток, тоді як держава покликана максимізувати дещо, зване суспільним добробутом.
Не потрібно думати, що раціональне поведінка - це неодмінно "правильне" поведінка, скажімо харчування в суворій відповідності з фізіологічними нормами або запропонованої лікарем дієтою, повсякденні заняття ранковою гімнастикою, відсутність так званих "шкідливих звичок" або читання спасенні літератури. Сучасного економіста не приведуть в збентеження звернені до "політико-економії" минулого століття слова героя повісті Ф. М. Достоєвського "Людина з підпілля": "І з чого це взяли всі ці мудреці, що людині треба якогось нормального, якогось доброчесного хотіння? З чого це неодмінно уявили вони, що людині треба неодмінно розсудливо вигідного хотіння? Людині треба - одного тільки самостійного хотіння, чого б ця самостійність не коштувала і до чого б не призвела ". [[21]]
Для економіста однаково раціональним буде поведінка і завзятого курця або ненажери, хоча і те і інше завідомо шкідливо, і цілком доброчесної людини, яка все життя проводить у турботах про своє здоров'я.
Економісти не претендують на визначення цілей, які повинні ставити перед собою окремі люди або суспільство, залишаючи турботу про це релігійним проповідникам, соціальним реформаторам і політичним лідерам. Вони приймають як даність ті цілі, які ставлять перед собою і переслідують індивідууми. Економістів цікавить лише те, як люди реалізують свої "самостійні хотіння", або суб'єктивно розуміються інтереси у світі обмежених можливостей, і що з цього може вийти. "Ми, - писав в 1820 р. Жан-Батіст Сей ​​своєму англійської колезі Томасу Мальтусу, - повинні тільки сказати суспільству, як і чому такий-то факт є наслідком такого-то другого. Чи погодиться вона з цим наслідком чи відкине його, цього буде для нього достатньо, воно знає, що йому робити, але ніяких повчань ". [[22]]
Таке розуміння ролі економістів та економічної науки прийшло не відразу. В епоху античності та середньовіччя економічні проблеми розглядалися як приватні питання прикладної етики або загального вчення про справедливість, почасти права.
Протягом майже двох тисячоліть обговорювалися питання про "справедливою ціною", про те, чи дозволено торгувати і чи не є торгівля злочином проти совісті і Бога, чи припустимо стягувати (і платити) відсоток за грошовими позиками і т.п.
У XVII-XVIII ст. економічна наука існувала переважно як наука про державний господарстві, про економіку національних держав, керованих, як правило, абсолютними монархами. З повною підставою така наука могла називатися політичною економією. [[23]]
Навіть великий А. Сміт стверджував: "Політична економія, розглянута як галузь знання, необхідна державному діячеві або законодавцю ... ставить собі за мету збагачення як народу, так і государя". [[24]] До речі, і Євгеній Онєгін виніс з читання А . Сміта лише вміння
... Судити про те,
Як держава багатіє,
І чим живе, і чому
Без золота,
Коли простий продукт має,
що дозволяло йому вважатися "глибоким економом".
У Німеччині протягом тривалого часу економічні проблеми розглядалися як елемент "державного мистецтва" (Staatskunst) або частину "державної науки" (Staatswissenschaft), - для порівняння: сьогоднішнім еквівалентом поняття «економіка» виступає термін Volkswirtschaftslehre.
Лише на рубежі XIX-XX ст. сформувалася чиста ("ніяких повчань"!) економічна теорія, або просто економіка, [[25]] як суспільна наука, що вивчає поведінку людей і їх груп у процесі виробництва, обміну та споживання матеріальних благ та послуг з метою задоволення своїх необмежених потреб у вигляді обмежених ресурсів.
Економіка як наука не ставить своєю метою збагачення "народу або государя".
Як зауважив Дж. М. Кейнс, це скоріше метод, ніж вчення, інструмент розуму, техніка мислення, яка допомагає тим, хто володіє нею, приходити до правильних висновків. Термін же "політична економія" вживається нині іноді лише для того, щоб виділити в загальній економічній теорії ту її частину, яка стосується вивчення ролі держави в регулюванні економіки. Яка ця роль у дійсності? Якою вона могла б бути? Задовільно чи виконує держава свої економічні функції?
На всі ці питання намагається сьогодні відповісти політична економія.
Примітки
8 Неофіційна некомерційна міжнародна організація, що займається дослідженням глобальних проблем росту і розвитку. Заснована в 1968р.
9 лімітами індустріалізації, вважав відомий у 20-30-і рр.., А згодом репресований економіст Г. А. Фельдман, "можуть служити лише матеріальні можливості з напруженням усіх трудящих Союзу на межі фізичної та психологічної витривалості" (Планове господарство. 1929. ╧ 2. С. 192).

Резюме:
Контрольні питання
1. Що вивчає економіка як наука?
2. Що вивчає мікроекономіка як частина економічної теорії?
3. Чому обмеженість ресурсів змушує людей робити вибір?
4. Мікро-та макроекономіка, схожі риси і відмінності.
5. Історія виникнення і еволюція мікроекономіки.
6. Охарактеризуйте основні проблеми мікроекономіки.
7. Назвіть функції мікроекономіки.
8. Дайте характеристику суб'єктів і об'єктів мікроекономіки.
9. Основні фактори виробництва.
10. Особливості факторів виробництва.
11. Дайте характеристику взаємовідносин між продавцем і покупцем.
12. Дайте характеристику кругообігу товарів і грошей.
13. Дайте характеристику методів індукції та дедукції.
14. Методи абстрагування і допущення «за інших рівних умовах».
15. Охарактеризувати функціональний аналіз і рівноважний підхід.
16. Методи статики та динаміки, граничний аналіз.
17. Дайте характеристику економічних моделей та економічних змінних.
18. Який зв'язок мікроекономіки з другими економічними і соціальними науками?
19. Що являє собою індивідуальний економічний суб'єкт?
20. Який сенс має позитивний і нормативний аналіз у мікроекономіці?
21. Охарактеризуйте основні економічні системи. Які їх переваги та недоліки?
22. Чому економічний вибір завжди зв'язаний з альтернативними витратами?
23. Як крива виробничих можливостей може бути використана для економічного аналізу?

Тести
Завдання
Основні терміни і поняття
Економіка як наука, або економічна теорія, в самому широкому її розумінні, вивчає закономірності, притаманні діяльності і відносин людей у ​​процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання сукупності благ, необхідних для підтримки життя окремої людини і суспільства в цілому.
Мікроекономіка - це складова частина економічної теорії, що вивчає діяльність індивідуальних економічних суб'єктів: процес розробки, прийняття та реалізації ними рішень для досягнення власних економічних цілей.
Індивідуальний економічний суб'єкт є якийсь первинний (простий) елемент господарської системи, який неможливо розбити на складові частини в рамках (термінах) цієї системи і який самостійно здійснює певні економічні функції.
Предметом мікроекономіки є: економічні відносини, пов'язані з ефективним використанням обмежених ресурсів, прийняття рішень окремими суб'єктами економіки в умовах економічного вибору.
Економічні інститути - стійкі зв'язки, правила, норми і відносини і відповідні їм структури, що організують і регулюють економічну діяльність людей.
Альтернативні витрати - це витрати на виробництво товару, оцінені з точки зору втраченої можливості використання тих же ресурсів у других цілях.
Крива виробничих можливостей - це геометричне місце точок, що показують поєднання двох благ, які можуть бути проведені при повному використанні всіх наявних ресурсів.
1.
Абстракція
Узагальнене поняття, що дозволяє розкрити сутність явища, відволікаючись від другорядних ознак
2.
Аналіз
Метод пізнання - розчленування цілого на частини
3.
Аналогія
Метод пізнання - перенесення властивостей відомого явища на властивості невідомого
4.
Верифікація
Процедура перевірки істинності теорії
5.
Гіпотеза
Непідтверджене положення
6.
Дедукція
Метод пізнання - умовиводи від загального до приватного
7.
Індукція
Метод пізнання - умовиводи від приватного до загального
8.
Кейнсіанство
Економічне вчення 20-го століття, показує неможливість саморегулювання економіки та обгрунтовує необхідність державного регулювання економіки
9.
Класифікація економічних наук
Система подання зв'язку і взаємовідносин між економічними науками за відповідними ознаками
10.
Класична економічна школа
Протягом 18-го століття, представники якого заклали основи теорії трудової вартості (А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс)
11.
Кореляція
Систематична і зумовлена ​​зв'язок між двома видами явищ
12.
Логічна помилка «post hoc, ergo propter hoc»
Некоректний хід міркувань, згідно з яким одна подія, що передує іншому, розглядається як його причина
13.
Маржиналізм
Вчення, що створило теорію граничної корисності і граничної продуктивності
14.
Меркантилізм
Економічне вчення 15-17 століть, що вивчало торгівлю і грошовий обіг
15.
Методологія
Вчення про метод наукового дослідження
16.
Мікроекономічні суб'єкти
Будь-які форми економічних структур діючих максимально самостійно на основі вільного вибору і обміну по самостійно вибираним стимулам
17.
Монетаризм
Сучасне економічне вчення, приділяє велику увагу регулюванню грошового обігу та стійкості грошей
18.
Наука
Будь-яка область колективного знання, вичерпала спеціалізовану техніку пошуку та інтерпретації фактів, формулювання та спростування гіпотез
19.
Нормативна (предписательной або регулятивна) теорія
Сукупність систематичних знань, що відносяться до того, що має бути. система правил для досягнення поставлених цілей
20.
Об'єкт економічної теорії
Людина, суспільство, взаємодія між людьми
21.
Ойкономіка
Наука про ведення домашнього господарства
22.
Оптимізаційні моделі

Екстремальні задачі з обмеженнями

23.
Позитивна (дескриптивна) теорія
Сукупність систематичних знань, що відносяться до того, що є
24.
Правило «ceteris paribus»
Допущення, згідно з яким інші факти, за винятком використовуваних в аналізі, розглядаються як постійні
25.
Граничний (маржинальний) аналіз
Сукупність прийомів дослідження змінюються величин витрат або результатів при змінах обсягів виробництва, споживання, обміну, розподілу на основі аналізу їх граничних значень
26.
Предмет економічної теорії
Використання людьми обмежених ресурсів для виробництва благ та їх подальшого розподілу за допомогою обміну з метою їх подальшого споживання
27.
Предмет економічної теорії за К. Марксом
Відносини між людьми, що виникають з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ на різних етапах розвитку продуктивних сил
28.
Принцип «laissez fair»
Краще, що може зробити будь-який уряд, - це не чіпати підприємців, обмежуючи втручання в економіці необхідним мінімумом (вперше введено в економічну теорію меркантилістами і в чистому вигляді ніде не реалізується)
29.
Принципи (закони)
Узагальнення, що характеризують мотиви і практику поведінки індивідів і економічних інститутів
30.
Причинність (каузальність)
Необхідна зв'язок між двома видами явищ
31.
Рівноважні моделі
Моделі, об'єктом яких є взаємодія протиборчих факторів
32.
Раціональне поведінку
Доцільна діяльність, спрямована на досягнення мети виходячи із заданих обмежень
33.
Синтез
Метод пізнання - з'єднання окремих частин в єдине ціле
34.
Дефальсіфікація
Процедура перевірки помилковості теорії
35.
Екзогенні фактори
Фактори використовувані в моделі як зовнішні змінні середовища
36.
Економічна політика
Курс дій, метою якого є коригування проблеми або запобігання її виникнення
37.
Економічне мислення
Прийняття раціональних рішень на основі зіставлення витрат і вигод
38.
Експеримент
Цілеспрямоване відтворення або імітація того чи іншого процесу з метою підтвердження та / або зміни раніше сформульованих гіпотез
39.
Ендогенні фактори
Фактори використовувані в моделі як внутрішні змінні середовища
40.
Ефективність
Доцільність використання коштів для досягнення поставлених цілей

Витрати
Пропозиція
Ціна
Технологія
Попит
План споживання індивіда
Корисність блага
Потреба індивіда
Бюджет індивіда
Заощадження індивіда
Доходи
Цілі фірми
Рис. 1.1 - Схема ринкового ціноутворення[1] Сміт А. Багатство народів. С. 332.
[2] "Все суспільство буде однією конторою і однією фабрикою з рівністю праці та рівністю плати" (Ленін В. І. Повна. Зібр. Тв. Т. 33. С. 101).
[3] Родбертус К. Капітал: Четверте соціальне лист до фон Кірхману. СПб., 1906. С.80, 99.
Карл Йоганн Родбертус-Ягецов (1805-1875) - німецький економіст і політичний діяч. На відміну від К. Маркса пов'язував перехід до нового суспільства не з революційними перетвореннями і диктатурою пролетаріату, а зі зміною сутності власності: "... нехай у дійсності власність на землю і капітал стане перш за все більш« посадою », а її рента більш« платнею! »" (там же. С. 151).
[4] Цит: Бернацький М.В. Теоретики державного соціалізму в Німеччині та соціально-політичні погляди князя Бісмарка. СПб., 1911. С. 35.
[5] Фіхте І. Г. Замкнутий держава. СПб., 1883. С. 58-59. У цій державі "введена" неконвертованість "грошей даної країни", державна монополія зовнішньої торгівлі, яка повинна мати виключно бартерний характер, рівність оплати праці, заборонені приватні поїздки громадян за кордон і навіть проголошено гасло: "Не можна чекати. Треба завоювати природу мистецтвом і технікою "(с. 63).
[6] Мор Т. Утопія. М: Наука. 1978. С. 164.
[7] Струве П. Б. Господарство і ціна. СПб.; М., 1913. 4.1. С.60.
Петро Бернгардовіч Струве (1870-1944) - економіст, філософ, політичний діяч, професор політичної економії Петербурзького політехнічного інституту, пізніше ординарний академік Академії наук, з 1923 р. в еміграції.
[8] Найшуль В. Вища і остання стадія соціалізму / / Занурення в трясовину. М., 1991.
[9] Про державне регулювання цін свідчать закони вавілонського царя Хаммурапі, індійський кодекс Ману, едикт римського імператора Діоклетіана (301 р.) про "максимальні ціни" (Архангельський С. І. Указ Діоклетіана про ціни. Нижній Новгород, 1928; Струве П. Б. Господарство і ціна. С. 101-314).
[10] Кейнс Дж. Н. Предмет і метод політичної економії. М., 1899. С.27. Джон Невілл Кейнс (1852-1949) - англійський економіст і логік, професор Кембриджського університету, батько Джона Мейнарда Кейнса.
[11] Кейнс Дж. Н. Предмет і метод ... С. 28.
[12] "Для позначення позитивної науки терміни економіка, економічна наука більш зручні, ніж політична економія, тому що в них не так легко вкласти подвійний сенс" (Кейнс Дж. Н. Предмет і метод ... С. 41).
[13] Маркс К., Енгел'с Ф. Соч. 2-е вид. Т. 26, ч. 2. С. 123.
[14] Вебер М. Ізбр. твору. М., 1990. С. 348.
Макс Вебер (1864-1920) - німецький соціолог, історик, економіст, професор ряду університетів у Німеччині.
[15] Стюарт Я. Концепції сучасної математики. Мінськ, 1980. С. 14-15.
[16] Мілл' Дж. З. Основи політичної економії. М., 1980. Т. 2. С. 474. Англійська оборот margin of cultivation буквально означає межа обробки (Маршалл А. Принципи політичної економії. М., 1983. Т. 1. С. 224).
[17] Мілль Дж. З. Основи політичної економії. М., 1980. Т. 1. С. 175.
[18] Кассел' Г. Основні ідеї теоретичної економії. Л., 1929., С. 53. Густав Кассель (1866-1945) ≈ шведський економіст, професор політекономії і фінансів Стокгольмського університету (1904-1933).
[19] "Істина полягає в тому, що суспільство, може бути, і здатне задовольнити всі потреби окремих людей, але тоді воно позбавляє цього інших, змушуючи їх перейти на більш низький рівень споживання. Або воно здатне задовольнити окремі потреби всіх людей, але тоді рівень задоволення інших потреб буде набагато нижче рівня насичення. Товариства, яке може задовольнити всі потреби всіх громадян, немає не тільки в даний час, але не буде і в перспективі. Як би не зростала добробут, розвиток техніки і культури завжди буде сприяти подальшому збільшенню матеріальних потреб "(Корнай Я. Дефіцит. М., 1990. С. 437).
[20] Принцип максимізації входить вже в перше визначення предмета економічної науки, дане Ксенофонтом (бл. 430-355 або 354 до н.е.): "Отже ... ми встановили, що ім'я деякої науки є економія. Сутність цієї науки представилася нам в тому, як люди можуть збільшити свої └ будинку "(ойкос в сенсі загальної сукупності їх майна)" (Історія економічної думки / За ред. В. Я. Железнова і А. А. Мануйлова. М., 1916. Т. 1 , вип. 1. С. 51-52). Ряд економістів, зокрема нобелівський лауреат Г. Саймон, висунули гіпотезу раціональної поведінки, згідно з якою господарюючі суб'єкти не прагнуть до максимізації результатів, а задовольняються деяким прийнятним їх рівнем. Однак їм не вдалося показати , що за інших рівних умов ми вибираємо менше, а не більше.
[21] Достоєвський Ф. М. Полі. зібр. соч. Л., 1973. Т. 5. С. 113.
[22] Цит. по: Жид Ш. Історія економічних вчень. М., 1914. С. 64.
[23] Термін був введений в 1614 р. у Франції Антуаном де Монкретьєном. "Всі його помисли, - пише А. В. Анікін, - були спрямовані саме на процвітання господарства як державної, національної спільноти. Не дивно, що перед словом економія він поставив визначення політична" (Анікін А. В. Юність науки. М., 1975 . С.33).
[24] Сміт А. Багатство народів. М., 1962. С. 313.
[25] Поширенню нового "імені" економічна теорія багато в чому зобов'язана вийшла в 1890 р. книзі А. Маршалла "Principles of economics" ("Принципи економіки"). У російській перекладі вона вийшла лише в 1983-1984 рр.. під назвою "Принципи політичної економії". Детальніше див: Економіка, сиріч наука економічна / / Економічна школа. 1992, Вип. 2.
Альфред Маршалл (1842-1924) ≈ англійський економіст, професор політичної економії Кембріджського університету (1885-1908), засновник Кембриджської школи в економічній теорії. Ідеї ​​Маршалла визначали розвиток економічної науки аж до 40-х рр.. XX ст.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Лекція
199.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Форматований введення
Введення в психологію 2
Введення в брандмауери
Пристрій введення
Введення в C класи
Введення в медіапланування
Введення в психосоматику
Кардіографія введення
Введення в політологію 2
© Усі права захищені
написати до нас