Вартість виробничих фондів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

По одному з підприємств галузі є такі дані, викладені в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1
Види основних виробничих фондів
Вартість ОПФ на 01.01.08
Введено в експлуатацію за рік
Вибуло ВПФ за рік
Річна норма амортизації на реновацію
по повної початкової вартості,
тис. руб.
за залишковою вартістю, тис. руб.
коеф-т зносу (%)
по повної початкової вартості,
тис. руб.
їх залишкова вартість, тис. руб.
коеф-т зносу (%)
по повної початкової вартості,
тис. руб.
їх залишкова вартість, тис. руб.
коеф-т зносу (%)
Будинки
500
300
0,4
01.04.08
100
0
0
01.10.08
30
5
0,84
5,4
Споруди
150
147
2
01.03.08
80
70
0,13
01.09.08
20
2
0,9
6,0
Передавальні пристрої
80
50
0,38
01.07.08
30
29,7
1
5,0
Машини та обладнання
1840
1656
10
01.05.08
200
192
4
01.04.08
100
10
90
11,8
Транспортні засоби
198
90
0,55
01.11.08
12
10
0,17
12,2

Визначити
1. Вартість основних виробничих фондів в оцінці за повною первісною вартістю на кінець року.
2. Середньорічну вартість основних виробничих фондів (за повною початкової та залишкової вартості) за активної частини їх і в цілому по підприємству.
3.Среднюю норму амортизаційних відрахувань на реновацію.
4. Показники структури основних виробничих фондів за повної початкової вартості на початок і кінець року.
5. Показники зносу і придатності основних виробничих фондів на початок і кінець року.
6. Показники введення і вибуття основних виробничих фондів.
7. Показники фондовіддачі всіх основних фондів та їх активної частини. Покажіть взаємозв'язок між ними.
8. Показники фондоозброєності праці та фондомісткості виробленої продукції.
9. Приріст вартості виробленої продукції за рахунок збільшення обсягу основних виробничих фондів, за рахунок підвищення ефективності їх використання (тис. крб.).
10. Обгрунтуйте необхідний приріст вартості виробничих фондів на наступний рік, якщо підприємство планує збільшити випуск продукції на 15% (тис. крб.).
Проаналізуйте отримані результати. Зробіть висновки.
Рішення
1. Вартість основних виробничих фондів в оцінці за повною первісною вартістю на кінець року можна розрахувати за формулою:

К = Н + П - В
де К - вартість фондів на кінець року;
Н - вартість фондів на початок року;
П - вартість надійшли за рік фондів;
В - вартість вибулих за рік фондів.
Розрахуємо вартість фондів по кожній категорії:
- Будівлі: До = 500 + 100 - 30 = 570 тис.руб.
- Споруди: До = 150 + 80 - 20 = 210 тис.руб.
- Передавальні пристрої: До = 80 + 30 - 0 = 110 тис.руб.
- Машини та обладнання: До = 1840 + 200 - 100 = 1940 тис.руб.
- Транспортні засоби: К = 198 + 12 - 0 = 210 тис.руб.
Разом: К = 570 + 210 + 110 + 1940 + 210 = 3040 тис.руб.
Вартість основних виробничих фондів в оцінці за повною первісною вартістю на кінець року склала 3040 тис.руб.
2. Середньорічну вартість основних виробничих фондів можна розрахувати за формулою:

де З сг - середньорічна вартість фондів;
С н - вартість фондів на початок року;
З в - вартість введених протягом року фондів;
З виб - вартість вибулих за рік фондів;
М - число місяців функціонування фондів за рік.
Розрахуємо середньорічну вартість основних фондів у цілому по підприємству за первісною вартістю:


Активна частина фондів представлена ​​групою машини та обладнання, так як тільки вони роблять безпосередній вплив на предмет праці.
Розрахуємо середньорічну вартість за активної частини основних фондів за первісною вартістю:

Залишкова вартість фондів може бути визначена як добуток первісної вартості і коефіцієнта придатності (1 - коефіцієнт зносу).
Наприклад, залишкова вартість споруд на початок року складе:
З ост = 150 * (1 - 0,02) = 147 тис.руб.
Розрахуємо середньорічну вартість основних фондів у цілому по підприємству за залишковою вартістю:

Розрахуємо середньорічну вартість за активної частини основних фондів за залишковою вартістю:


3. Середню норму амортизаційних відрахувань визначимо як середню арифметичну:

4. Структура основних фондів показує співвідношення між групами основних виробничих фондів. Питома вага кожної групи розраховується як відношення вартості основних фондів даної групи до сумарної початкової вартості всіх фондів. Наприклад, питома вага будівель на початок року складе 18,1% (500 * 100/2768).
Структуру фондів представимо в таблиці:
Види ОПФ
На початок року
На кінець року
сума
%
сума
%
Будинки
500
18,1
570
18,8
Споруди
150
5,4
210
6,9
Передавальні пристрої
80
2,9
110
3,6
Машини та обладнання
1840
66,5
1940
63,8
Транспортні засоби
198
7,2
210
6,9
Разом
2768
100
3040
100
5. Коефіцієнт придатності основних фондів, відбиває питома вага збереженої за час експлуатації вартості фондів:

де З п - первісна вартість основних фондів;
З ост - залишкова вартість основних фондів.
Коефіцієнт зносу основних фондів, відбиває питома вага втраченої за час експлуатації вартості фондів:

К і = 1 - До р
Проведемо розрахунки показників по групі будівлі на початок року:
К і = 1 - 0,6 = 0,4
Аналогічним чином розрахуємо показники по іншим групам в таблиці:

Види ОПФ
На початок року
На кінець року
Порівнюючи. вартість
Залишкова вартість
До р
К і
Порівнюючи. вартість
Залишкова вартість
До р
К і
Будинки
500
300
0,60
0,40
570
395
0,69
0,31
Споруди
150
147
0,98
0,02
210
215
1,02
-0,02
Передавальні пристрої
80
50
0,63
0,38
110
79,7
0,72
0,28
Машини та обладнання
1840
1656
0,90
0,10
1940
1838
0,95
0,05
Транспортні засоби
198
90
0,45
0,55
210
100
0,48
0,52
6. Коефіцієнт введення - показує частку введених протягом року основних фондів у середньорічної вартості основних фондів підприємства:


Коефіцієнт вибуття відображає частку вибулих основних фондів у середньорічної вартості основних фондів:


7. Фондовіддача - показник випуску продукції, який припадає на 1 карбованець вартості основних фондів. Для розрахунку фондовіддачі використовується формула:
Ф отд = ВП / ОФ ср.год
де Ф отд - фондовіддача, грн.;
ВП - річний обсяг випуску товарної (валової) продукції, руб.;
ОФ ср.год - середньорічна вартість основних фондів, руб.
Розрахуємо фондовіддачу всіх основних фондів:Для оцінки фондовіддачі активних фондів визначимо їх середньорічну вартість:

Розрахуємо фондовіддачу активних основних фондів:


Між даними показниками існує взаємозв'язок:

де d актив - частка активних фондів у середньорічної вартості основних фондів.

Перевірка взаємозв'язку:

8. Фондомісткість продукції - величина, зворотна фондовіддачі. Вона показує частку вартості основних фондів, що припадає на кожен рубль випущеної продукції.
Ф е = ОФ ср.год / ВП = 1 / Ф отд
де Ф е - фондомісткість, руб.;
ОФ ср.год - середньорічна вартість основних фондів, руб.;
ВП - річний обсяг товарної (валової продукції), грн.;
Ф отд - фондовіддача, грн.
Розрахуємо показник фондомісткості продукції по всіх основних фондів:


Фондоозброєність (Ф у) праці показує вартість основних фондів, що припадають на одного працівника.
Ф в = ОФ ср.год / ССЧ
де ОФ ср.год - середньорічна вартість основних фондів, руб.;
ССЧ - середньооблікова чисельність працівників.
Розрахуємо показник фондоозброєності праці по всіх основних фондів:

9. Для аналізу факторного впливу на зміну вартості продукції представимо обсяг реалізованої продукції у вигляді двофакторної моделі:
ВП = ОПФ * Ф отд
Розрахуємо вплив окремих факторів методом абсолютних різниць:
- Зміна обсягу основних виробничих фондів:
ΔВП ОПФ = (ОПФ кг - ВПФ нг) * = (3040-2768) * 32,97 = 8972,4 тис.руб.
- Зміна ефективності використання основних фондів:
тис.руб.
- Сукупний вплив факторів:

тис.руб.
Перевірка: тис.руб.
Таким чином, випуск продукції в аналізованому періоді збільшився тільки за рахунок приросту обсягу основних фондів. Негативний вплив на динаміку виробництва зробило зниження ефективності використання основних фондів.
10. Приріст випуску продукції можна досягти тільки за рахунок зміни обсягу виробництва при постійній ефективності їх використання.
На наступний рік планується збільшити випуск продукції до 105455 тис.руб. (91700 * 1,15).
Розрахуємо потребу в основних фондах при цьому випуску продукції, за умови, що фондовіддача зберегтися на рівні кінця попереднього року:
тис.руб.
Визначимо приріст основних фондів:
тис.руб.
Отже, щоб збільшити обсяг виробництва на 15% при збереженні досягнутої ефективності використання основних фондів необхідно забезпечити приріст обсягу основних фондів на 456,5 тис.руб.

Таблиця 2
Показники
Фактично
2007 р .
Фактично
2008 р .
1. Обсяг виробленої продукції, тис. м 2
880
1032
2. Вартість проданої продукції за рік, тис. руб.
91270
91700
3. Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. руб.
4563
3668
4. Середньооблікова чисельність працівників
842
780
5. Собівартість2, руб.
в тому числі:
- Матеріальні витрати, руб.
- Витрати на оплату праці, руб.
- Відрахування на державне соціальне страхування, руб.
- Амортизаційні відрахування
- Інші витрати
80,5
30,3
23,9
9,5
6,5
10,3
76,1
32,0
23,2
9,2
6,2
5,5
6. Прибуток від реалізації товарно-матеріальних цінностей, тис. руб.
415
390
7. Сальдо позареалізаційних операцій, тис. руб.
+ 118
- 240
8. Умовно-змінні витрати у складі собівартості (%)
70
70
Крім того відомо, що норми витрати матеріальних витрат у середньому зменшилися у звітному періоді в порівнянні з базисним на 8%, а ціни на них зросли на 6%.
Визначити
1. Рівень продуктивності праці у звітному і базисному періоді у натуральному та вартісному вираженні, а так само його динаміку.
2. Рівень середньої заробітної плати у звітному і базисному періоді та його динаміку.
3. Балансовий прибуток підприємства за звітний та базисний період і її зміна.
4. Вплив на зміну собівартості 1 м 2 (У%) зміни:
а) продуктивності праці (у вартісному вираженні),
б) обсягу проданої продукції,
в) норм витрати матеріальних витрат і цін на них.
5. Вплив кожної статті витрат (у%) на зміну собівартості всієї продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним. Перевірити взаємозв'язок показників. Зробити висновки.
6. Абсолютну економію (перевитрата) на витратах на всю продукцію в цілому і в тому числі:
а) за рахунок зростання обсягу продукції,
б) за рахунок зміни собівартості одиниці продукції.
7. Витрати на 1 рубль проданої продукції в звітному періоді і базисному. Оцінити динаміку цього показника в цілому (у% і кін.) І в тому числі за рахунок:
а) зміни цін на продану продукцію,
б) зміни собівартості одиниці продукції,
в) зміни складу продукції, що випускається.
8. Зміна прибутку від реалізації продукції (тис. крб.) У звітному періоді в порівнянні з базисним в цілому, а так само за рахунок зміни:
а) обсягу проданої продукції,
б) складу проданої продукції,
в) собівартості виробленої продукції,
г) цін на продану продукцію.
Перевірити ув'язку отриманих результатів. Зробити висновки.
9. Оборотність оборотних коштів підприємства у звітному і базисному періоді:
- В разах
- У днях
- Коефіцієнт осідання оборотних коштів в обігу.
10. Суму оборотних коштів додатково втягуються (або умовно вивільняються з обороту) в результаті:
а) зміни оборотності (3 способи),
б) зміни обсягу проданої продукції.
За результатами розрахунків зробіть висновки.
Рішення
1. Рівень продуктивності праці оцінюється через показник виробітку в натуральному та вартісному виразах.
Вироблення в натуральному вираженні відображає обсяг продукції, вироблений одним робочим за одиницю часу, а у вартісному - вартість цієї продукції.

де В н - вироблення в натуральному вираженні, м 2 / чол.
ВП натур - обсяг виробленої продукції, м 2
ССЧ - середньооблікова чисельність працівників, чол.
м 2 / чол. м 2 / чол.
м 2 / чол.

де ВП стоїмо - вироблення у вартісному вираженні, руб. / чол.
тис.руб. / чол. тис.руб. / чол.
тис.руб. / чол.

У звітному періоді продуктивність праці підвищилася як в натуральному, так і в грошовому вираженні. Натуральна вироблення підвищилася на 26% (280/1040), що в абсолютному вираженні склало 280 м 2 / чол. У вартісному вираженні продуктивність праці зросла на 8%. Слід зауважити, що зростання продуктивності праці проходив на тлі скорочення чисельності працівників.
2. Середня заробітна плата працівника може бути визначена за формулою:

де - Середньомісячна заробітна плата одного працівника, крб.
ФОП од - фонд оплати праці на одиницю продукції, грн. / М 2
12 - число місяців у році.
Розрахуємо середню заробітну плату по періодах:
тис.руб. / чол.
тис.руб. / чол.
тис.руб. / чол.
В аналізованому періоді середня заробітна плата працівників збільшилася на 22% (0,47 / 2,08), що в абсолютному вираженні склало 470 руб. / чол.
3. Балансовий прибуток підприємства складається як результат основної діяльності, збільшений на інші доходи. У нашому випадку балансовий прибуток можна розрахувати за формулою:
БП = П реал + П пр + З вро
де БП - балансовий прибуток, руб.
П реал - прибуток від реалізації продукції, грн.
П пр - прибуток від іншої реалізації, руб.
З вро - сальдо від позареалізаційних операцій.
Прибуток від реалізації продукції розраховується за формулою:
П реал = ВП стоїмо - З од * ВП натур
де З од - собівартість одиниці продукції, грн. / м 2
Розрахуємо прибуток від реалізації продукції:


Розрахуємо балансовий прибуток підприємства за періодами:
БП 2007 = 20430 + 415 + 118 = 20963 тис.руб.
БП 2008 = 13167,8 + 390 - 240 = 13317,8 тис.руб.
ΔБП = 13317,8 - 20963 = - 7645,2 тис.руб.
Балансовий прибуток підприємства у звітному періоді скоротилася на 36% (7645,2 / 20430), що в абсолютному вираженні склало 7645,2 тис.руб.
4. Визначимо вплив обсягу виробництва на зміну собівартості одиниці продукції:
З од = С / ВП
де С - кошторис витрат на виробництво.
Зміна за рахунок обсягу виробництва:
руб.
За рахунок збільшення обсягу виробництва собівартість одиниці продукції скоротилася на 13,1 руб. або 16,3% (13,1 / 80,5).
5. Визначимо вплив кожної статті витрат на зміну собівартості в таблиці:
Стаття витрат
2007 р .
2008 р .
зміна
Вплив на собівартість,%
Матеріальні витрати
30,3
32
1,7
39,5
Витрати на оплату праці
23,9
23,3
-0,6
-14,0
Відрахування на гос.соц.страхованіе
9,5
9,2
-0,3
-7,0
Амортизаційні відрахування
6,5
6,2
-0,3
-7,0
Інші витрати
10,3
5,5
-4,8
-111,6
Собівартість 1 м 2
80,5
76,2
-4,3
100
Найбільший вплив на збільшення витрат зробило підвищення матеріальних витрат на 1,7 руб., Що призвело до зростання собівартості на 39,5%. Зниження витрат по іншим статтям призвело до скорочення собівартості. Найбільше скорочення спостерігалося за рахунок скорочення інших витрат, яке дозволило перекрити зростання матеріальних витрат.
6. Витрати на всю продукцію можна представити у вигляді двофакторної моделі:
З = ВП * З од
Розрахуємо вплив факторів:
- Зміна обсягу продукції:
ΔС ВП = (ВП 2008 - ВП 2007) * З од 2007 = (1032 - 880) * 80,5 = 12236 тис.руб.

- Зміни собівартості одиниці продукції:
ΔС Сед = ВП 2008 * (З од 2008 - З од 2007) = 1032 * (76,1 - 80,5) = -4540,8 тис.руб.
- Сукупний вплив факторів:
Δ С = ΔС ВП + ΔС Сед = 12236 + (-4540,8) = 7695,2 тис.руб.
Перевірка: ΔС = З 2008 - З 2007 = одна тисяча тридцять дві * 76,1 - 80,5 * 880 = 78535,2 - 70840 = 7695,2 тис.руб.
Таким чином, перевитрата витрат на виробництва на 12236 тис.руб. відбувся за рахунок зростання обсягу виробництва. При цьому в розрахунку на одиницю продукції відбулося зниження собівартості, що призвело до економії загальних витрат на 4540,8 тис.руб. У підсумку загальний перевитрата витрат на виробництво склав 7695,2 тис.руб.
7. Витрати на 1 руб. проданої продукції можна розрахувати за формулою:Розрахуємо вплив факторів:
- Зміна собівартості одиниці продукції:

- Зміна цін на продукцію:

- Зміна обсягу продукції:

В аналізованому періоді витрати на 1 карбованець реалізованої продукції збільшилися на 10,4% (0,85 / 0,77), що в абсолютному вираженні склало 0,06 грн. / руб.
Збільшення витрат відбулося за рахунок збільшення обсягу виробництва (на 0,12 грн. / руб.), Зниження собівартості одиниці продукції і підвищення цін на продукцію призвело до зниження показника на 0,036 і 0,004 руб. / руб. відповідно.
8. Для аналізу факторного впливу прибуток від реалізації може бути представлена ​​у вигляді такої моделі:
П реал = Ц * ВП - З од * ВП
Розрахуємо ціни реалізації продукції:
Ц 2007 = 91270 / 880 = 103,71 руб. / М 2
Ц 2008 = 91700 / 1032 = 88,85 руб. / М 2
Розрахуємо вплив факторів на показник:
- Зміна цін на продану продукцію:
Δ П реал / Ц = (Ц 2008 * ВП 2007 - З ед/2007 * ВП 2007) - (Ц 2007 * ВП 2007 - З ед/2007 * ВП 2007) =
= (88,85 * 880-80,5 * 880) - (103,71 * 880-80,5 * 880) = 7348 - 20424,8 = - 13076,8 тис.руб.
- Зміна обсягу проданої продукції:
Δ П реал / ВП = (Ц 2008 * ВП 2008 - З ед/2007 * ВП 2007) - (Ц 2008 * ВП 2007 - З ед/2007 * ВП 2007) =
= (88,85 * 1032-80,5 * 880) - (88,85 * 880-80,5 * 880) = 20853,2 - 7348 = 13505,2 тис.руб.
- Зміна собівартості одиниці продукції:
Δ П реал / Сед = (Ц 2008 * ВП 2008 - З ед/2008 * ВП 2007) - (Ц 2008 * ВП 2008 - З ед/2007 * ВП 2007) =
= (88,85 * 1032-76,1 * 880) - (88,85 * 1032-80,5 * 880) = 24725,2 - 20853,2 = 3872 тис.руб.
- Зміна складу проданої продукції:
Δ П реал / ВП = (Ц 2008 * ВП 2008 - З ед/2008 * ВП 2008) - (Ц 2008 * ВП 2008 - З ед/2008 * ВП 2007) =
= (88,85 * 1032-76,1 * 1032) - (88,85 * 1032-76,1 * 880) = 13158 - 24725,2 = - 11567,2 тис.руб.
- Сукупний вплив факторів:
ΔП реал = (-13076,8) +13505,2 + 3872 - 11567,2 = - 7266,8 тис.руб.
Таким чином, у звітному періоді спостерігається зниження прибутку від реалізації продукції на 7266,8 тис.руб. Зниження прибутку було викликане зниженням цін на реалізовану продукцію (на 13076,8 тис. грн.) І збільшенням у складі виробленої продукції низькорентабельних видів (на 11567,2 тис. грн.). Позитивний вплив на зміну прибутку мало збільшення обсягу продажів (на 13505,2 тис. грн.) Та зниження собівартості одиниці продукції (на 3872 тис. грн.).
9. Оборотність оборотних коштів характеризується кількома показниками:
Коефіцієнт оборотності показує кількість оборотів, що здійснюються оборотними коштами за період:

де ОС - середні залишки оборотних коштів за період, руб.

Тривалість одного обороту характеризує кількість днів необхідних засобів для здійснення одного повного обороту:

де Т - тривалість періоду, Т = 360 днів.
днів дня
Коефіцієнт осідання показує частку оборотних коштів, яка постійно знаходиться на виробничій стадії:


В аналізованому періоді відбулося прискорення оборотності на 5 оборотів за рахунок скорочення тривалості одного обороту на 3,6 дня. Слід зазначити, що відбулося вивільнення оборотних коштів з виробничої стадії на 1%, що свідчить про скорочення тривалості виробничого циклу. У цілому оборотні кошти стали використовуватися більш ефективно.
10. В аналізованому періоді відбулося вивільнення оборотних коштів з господарського обороту:
тис.руб.
Для аналізу причин зміни потреби в оборотних коштах представимо показник у вигляді факторної моделі трьох видів:
Спосіб 1

Розрахуємо зміну потреби в оборотних коштах:
- За рахунок зміни обсягу проданої продукції:
тис.руб.
- За рахунок зміни оборотності:

тис.руб.
- Сукупний вплив факторів:
ΔОС = 22 + (-917) = - 895 тис.руб.
Спосіб 2
ОС = РП * Кос
Розрахуємо зміну потреби в оборотних коштах:
- За рахунок зміни обсягу проданої продукції:
тис.руб.
- За рахунок зміни оборотності:
тис.руб.
- Сукупний вплив факторів:
ΔОС = 22 + (-917) = - 895 тис.руб.
Спосіб 3
ОС = РП дн * Н
де РП дн - одноденний обсяг реалізації продукції, грн.
тис.руб. тис.руб.
Розрахуємо зміну потреби в оборотних коштах:
- За рахунок зміни обсягу проданої продукції:
тис.руб.
- За рахунок зміни оборотності:
тис.руб.
- Сукупний вплив факторів:
ΔОС = 22 + (-917) = - 895 тис.руб.
Таким чином, вивільнення оборотних коштів відбулося лише за рахунок прискорення оборотності оборотних коштів (на 917 тис. грн.). Збільшення обсягу реалізації вимагало додаткових вкладень в обіг у розмірі 22 тис.руб.
Сукупний вплив чинників призвело до вивільнення з обороту грошових коштів на 895 тис.руб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Завдання
121.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Середньорічна вартість основних виробничих засобів
Оренда основних виробничих фондів
Оцінка основних виробничих фондів
Статистика основних виробничих фондів
Ефективність використання виробничих фондів
Аналіз використання основних виробничих фондів
Статистика основних і оборотних виробничих фондів
Аналіз фондовіддачі основних виробничих фондів
Аналіз використання основних виробничих фондів підприємства
© Усі права захищені
написати до нас