Валютний курс

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВАЛЮТНИЙ КУРС
1. Валютний курс і його різновиди
Валютний курс - ціна одиниці національної валюти, виражена в одиницях іноземної валюти. Валютний курс встановлюється законодавчо або визначається в процесі взаємної котирування валют. Розрізняють два основні методи валютної котирування - прямий і непрямий.
Пряме котирування - вираження валютного курсу одиниці національної валюти через певну кількість одиниць іноземної валюти. Непряма котирування - вираження валютного курсу одиниці іноземної валюти через певну кількість одиниць національної валюти. Для оцінки економічного розвитку та прогнозування використовуються розрахункові різновиди валютного курсу.
Номінальний валютний курс - ціна одиниці національної валюти, виражена в одиницях іноземної валюти.
,
де E n - номінальний валютний курс; C f - іноземна валюта; C d - національна валюта.
Номінальний валютний курс застосовується для вимірювання поточних операцій, але не для виміру тенденцій в довгостроковій перспективі, так як він не враховує рівень цін у країнах, останній враховується в показнику реального валютного курсу.
Реальний валютний курс - національний валютний курс з урахуванням зміни рівня цін у двох країнах.

,
де E r - реальний валютний курс; P f - індекс цін зарубіжної країни; P d - індекс цін своєї країни.
Реальний валютний курс дозволяє оцінити динаміку валютного курсу по відношенню до однієї валюти. Для того, щоб оцінити динаміку валютного курсу по відношенню до багатьох валют, наприклад, до валют країн-торгових партнерів, розраховують ефективний валютний курс.
Номінальний ефективний валютний курс - співвідношення між національною валютою і валютами інших країн, зваженими у відповідності з питомою вагою цих країн у валютних операціях даної країни.
Номінальний ефективний валютний курс розраховується за формулою:
E e n = Σi (P E n * W i),
де E e n - номінальний ефективний валютний курс;
Σi - знак суми показників по i країнам;
i - країна-торговий партнер;
P E n = E 1 / E 0 - індекс номінального валютного курсу поточного року (E 1) в порівнянні з базовим роком (E 0) кожної країни-торговельного партнера;
W i = (Х i + IM i) / (X total + IM total) - питома вага кожної країни в торговому обороті цієї країни з країнами-торговими партнерами.
Однак цей показник не враховує зміну рівня цін або показників витрат виробництва в своїй країні і в країнах-торговельних партнерах. Ці зміни враховуються в показнику реального ефективного валютного курсу.
Реальний ефективний валютний курс - номінальний ефективний валютний курс з урахуванням зміни рівня цін або інших показників витрат виробництва в своїй країні і в країнах - торговельних партнерах.
Реальний ефективний валютний курс розраховується за формулою:
E e r = Σi (P E r * W i),
де E e r - реальний ефективний валютний курс;
Σi - знак суми показників по i країнам;
i - країна-торговий партнер;
P E r = E 1 / E 0 - індекс реального валютного курсу поточного року (E 1) в порівнянні з базовим роком (E 0) кожної країни-торговельного партнера;
W i = (Х i + IM i) / (X total + IM total) - питома вага кожної країни в торговому обороті цієї країни з країнами-торговими партнерами.
Реальний ефективний валютний курс: є основним показником, що характеризує динаміку валютних курсів; підставою для прогнозів про тенденції їх розвитку; показником, що характеризує конкурентоспроможність країн на світовому ринку.
Якщо цей показник підвищується, то експорт стає більш дорогим і розміри його скорочуються, а імпорт, навпаки, стає більш дешевим і розміри його ростуть, тобто конкурентоспроможність країни на світовому ринку при зростанні даного показника падає. Величина зростання реального ефективного валютного курсу в порівнянні з більш сприятливими періодами у розвитку країни показує розмір девальвації національної валюти, необхідний для відновлення її конкурентоспроможності та збалансованості платіжного балансу.
За ступенем гнучкості розрізняють дві крайні різновиди - фіксований та плаваючий валютні курси, між якими знаходиться ряд їх похідних форм.
Фіксований валютний курс - офіційно встановлене співвідношення між валютами, яке держава зобов'язується підтримувати.
До основних способів фіксації валютного курсу відносять наступні:
- Фіксація курсу до однієї валюти - прив'язка курсу національної валюти до курсу найбільш значущих валют міжнародних розрахунків;
- Використання валюти різних країн в якості законного засобу;
- Валютне правління - фіксація курсу національної валюти до іноземної, причому випуск національної валюти повністю забезпечений запасами іноземної (резервної) валюти.
Плаваючий або гнучкий валютний курс - курс, вільно змінюється під впливом попиту та пропозиції, на який держава може за певних умов впливати шляхом валютних інтервенцій.
Різновидами плаваючого валютного курсу є наступні:
- Коректований - курс, автоматично змінюється під впливом певного набору економічних показників;
- Керовано плаваючий - курс, що встановлюється центральним банком з частим його зміною;
- Незалежно плаваючий - курс, який визначається на основі співвідношення попиту і пропозиції на валюту.
Фіксовані й плаваючі курси мають свої переваги і недоліки. Так, до переваг фіксованих курсів відносять
- Передбачуваність і визначеність;
- Використовується в боротьбі з інфляцією, є орієнтиром при розробці інших макроекономічних показників у програмах стабілізації.
Недоліками фіксованих курсів є:
- Неможливість проведення незалежної грошово-кредитної політики;
- Висока ймовірність помилкового встановлення рівня валютного курсу, що загрожує втратами валютних резервів;
- Не є індикатором економічної ситуації в країні.
До переваг плаваючих курсів відносяться наступні:
- Виступає автоматичним стабілізатором платіжного балансу;
- Не вимагає великих резервів;
- Є індикатором економічної ситуації.
Основним недоліком плаваючих курсів є ризик і невизначеність.
Найчастіше на практиці важко визначити, який курс встановлено плаваючий або фіксований. Певною мірою це пов'язано з існуванням таких їх різновидів, як «м'яка фіксація» і «жорсткіше плавання». «М'яка фіксація» - різновид фіксованого курсу, що допускає великі коливання валютного курсу, частий його перегляд. «Жорстке плавання» є різновидом плаваючого курсу, що допускає невеликі його коливання. Виникнення даних різновидів валютного курсу пов'язане з необхідністю існування таких валютних курсів, які не мали би недоліків і плаваючих, і фіксованих курсів. Однак, разом з тим, ці проміжні курси володіють і певними недоліками. Перш за все, до них відносяться:
- Відсутність переваг, якими володіють крайні варіанти (немає ні стабільності валютного курсу, ні свободи в управлінні грошовою масою);
- Важко реалізувати в нестабільних економіках через коливання попиту на гроші і мінливих очікувань;
- Характеризуються меншою прозорістю, меншою довірою, що ставить поду грозу ефективність інших заходів макроекономічної політики.
Багато що розвиваються, і країни з перехідною економікою, що використали проміжні режими валютного курсу, в 90-і рр.. пережили гострі валютні кризи. За останнє десятиліття частка країн-членів МВФ, які використовували проміжні режими валютного курсу, скоротилася з 69% до 39%. Частка країн з жорсткою фіксацією зросла з 16% до 26%, з плаваючим курсом зросла більш, ніж удвічі з 15% до 35%. У розвинених країнах перевага надається крайніх варіантів: жорстко фіксованим і вільно плаваючого, в що розвиваються - проміжним: «м'яка фіксація» і «жорсткіше плавання».
2. Рівноважний валютний курс
Валютний курс визначається взаємодією попиту та пропозиції валюти. Попит на іноземну валюту і одночасно пропозиція національної валюти виникає внаслідок необхідності оплати імпорту товарів, купівлі іноземних цінних паперів, придбання власності за кордоном і т. д. Попит на національну валюту і одночасно пропозиція іноземної валюти виникає в результаті експорту товарів, продажу національних активів, власності і т. д. Таким чином, експортом і експортоподобнимі операціями країна «заробляє» іноземну валюту, необхідну для оплати імпорту та здійснення інших платежів.
При зростанні курсу іноземної валюти попит на неї скорочується, а пропозиція збільшується, при падінні курсу попит збільшується, пропозиція скорочується.
Рівноважний валютний курс - курс валюти, що забезпечує досягнення рівноваги платіжного балансу за умови відсутності обмежень на міжнародну торгівлю, спеціальних мотивів для припливу або відтоку капіталу і надмірної безробіття.
Рівноважний валютний курс національної валюти (Е 0) виникає на перетині кривих попиту на іноземну валюту (D $) і її пропозиції (S $).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
D $
S $
Е
Е
$
Рис. 1 - Рівноважний валютний курс

Економічний сенс зміни валютного курсу при режимі плаваючого та фіксованого валютного курсу різний. Якщо країна дотримується режиму плаваючого валютного курсу, то його зміна відбувається як результат простої взаємодії ринкових сил попиту і пропозиції.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Е
Е г
Е
Е ґґ
D ґґ $
D г $
D $
S ґґ $
S $
S г $
A ґґ

C

A

A г

B

$
Малюнок 2 - Адаптація плаваючого валютного курсу
У результаті національна валюта може або знецінитися, що означає одночасне подорожчання іноземної валюти, або подорожчати, що означає одночасне знецінення іноземної валюти (рис. 2).
Якщо при постійній пропозиції валюти попит на неї зріс, то крива попиту зрушиться на рівень $. Виниклий дефіцит попиту на іноземну валюту в розмірі АВ зрушує баланс попиту та пропозиції в точку Aґ, що означає зростання її курсу до Еґ. Аналогічним чином падіння попиту на іноземну валюту призводить до переміщення кривої попиту на рівень $. Виникає надлишок пропозиції іноземної валюти в розмірі АС, баланс встановлюється на більш низькому рівні Аґґ, що означає падіння валютного курсу до Еґґ. Аналогічні ефекти виникають при постійному попиті на валюту, але при зміні пропозиції .
У разі фіксованого режиму валютного курсу його адаптація відбувається інакше (рис. 3).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Е
Е
D ґґ $
D г $
D $
S $
S г $

A

A г

B

$

Малюнок 3 - Адаптація при фіксованому валютному курсі
Наприклад, при зростанні попиту на іноземну валюту (крива попиту зсувається на рівень $) центральний банк продає іноземну валюту зі своїх резервів для утримання курсу на колишньому рівні (крива пропозиції зміщується в бік $). Одночасно відбувається скорочення обсягу національної валюти, що знаходиться в зверненні. Зменшення грошової маси означає скорочення витрат, в тому числі і на імпорт. Це зменшує попит на валюту. У результаті крива попиту $ поступово зміщується назад до рівня Dґґ $. Процес адаптації відбувається до тих пір, поки курс не відновиться на колишньому рівні Е.
При системі плаваючих валютних курсів зниження валютного курсу називається знеціненням валюти, підвищення - подорожчанням валюти. При системі фіксованих валютних курсів ці процеси називаються девальвація і ревальвація відповідно.
В основі попиту та пропозиції валюти лежить ціна самої валюти. При підвищенні курсу іноземної валюти попит на неї падає, а пропозиції зростає. При зниженні курсу попит збільшується, а пропозиція падає.
На попит на валюту, а значить, на валютний курс, впливають такі чинники:
1. Зміни в смаках споживачів. Якщо споживачі стали віддавати перевагу товари іншої країни, то попит на іноземну валюту і, відповідно, її валютний курс зросте.
2. Відносне зміна цін. Якщо рівень внутрішніх цін підвищиться, а в іншій країні залишиться незмінним, то споживачі стануть віддавати перевагу товари іншої країни, що підвищить попит на іноземну валюту і курс її підвищиться.
3. Відносні зміни в доходах. Якщо зростання національного доходу однієї країни обганяє зростання цього показника в інших країнах, то споживачі купують більше товарів, у тому числі й імпортних, підвищуючи попит на іноземну валюту і її курс.
4. Відносні реальні процентні ставки. Якщо реальні процентні ставки в країні підвищуються, то зростає попит на національну валюту і курс її валюти також підвищується.
Валютний курс залежить від стану платіжного балансу. Якщо баланс офіційних розрахунків зводиться з дефіцитом, то валютний курс знижується. І навпаки, якщо виникає позитивне сальдо балансу офіційних розрахунків, то валютний курс підвищується.
Зміна курсів валют безпосередньо і неоднаковий вплив на вартість товарів у міжнародній торгівлі та вартість інвестицій, що виражені в цих валютах. Падіння курсу національної валюти призводить до зниження цін національних товарів на світовому ринку, виражених в іноземній валюті, що сприяє зростанню експорту. Ціни ж на іноземні товари, виражені в національній валюті, стають вище, в результаті чого імпорт скорочується. У результаті падіння курсу національні активи та цінні папери дешевшають і стають більш привабливими для іноземних інвесторів, що призводить до збільшення припливу капіталу з-за кордону. Підвищення курсу національної валюти призводить до зворотних ефектів.
3. Еластичність попиту та пропозиції іноземної валюти. Умова Маршалла-Лернера. Джей-крива
Еластичність попиту та пропозиції валюти співвідношення зміни в обсягах попиту та пропозиції валюти з процентним зміною валютного курсу.
Для вимірювання еластичності використовують аркові еластичність - зміна показників у проміжку між двома усередненими показниками обсягів валюти та її курсу:
.
Існують наступні види еластичності.
З боку попиту:
- Еластичність попиту з боку зарубіжних країн на національний експорт;
- Еластичність національного попиту на імпорт з-за кордону.
З боку пропозиції:
- Еластичність іноземного пропозиції імпорту з боку зарубіжних країн;
- Еластичність пропозиції національного експорту зарубіжним країнам.
Однак попит країни на валюту зарубіжної держави є, по суті, її пропозицією з боку цієї держави. І так само попит зарубіжної держави на валюту даної країни еквівалентний пропозицією національної валюти цієї країни. Тому якщо відомий попит на валюту в даній країні і в зарубіжній країні, то відомо і її пропозицію. Таким чином, для визначення параметрів попиту та пропозиції валюти достатньо знати тільки попит на неї в кожній з країн, який, у свою чергу, визначається попитом на імпорт товарів і іноземні активи.
Попит на валюту еластичний, якщо r> 1, тобто процентна зміна в обсязі попиту на валюту більше процентної зміни її курсу. Попит на валюту не еластичний, якщо r <1, тобто процентна зміна в обсязі попиту на валюту менше процентної зміни її курсу. Якщо r = 1, то відсоткова зміна попиту одно процентному зміни курсу валюти. Еластичність попиту інших країн на національний експорт і еластичність національного попиту на імпорт є важливими параметрами, що дозволяють визначити, чи дозволить зниження вартості національної валюти поліпшити торговельний баланс. Цю проблему досліджували Альфред Маршалл, Абба Лернер і Дж. Робінсон. Їхня модель побудована на припущеннях:
- Міжнародний рух капіталу відсутнє, і торговельний баланс являє собою просту різницю експорту та імпорту товарів. Поточний попит і пропозиція іноземної валюти визначається тільки попитом на імпорт і доходами від експорту.
- Попит резидентів на іноземні товари і пропозиція товарів на експорт залежить тільки від рівня цін на них, виражених в національній валюті. Пропозиція нерезидентів товарів на експорт і їх попит на імпорт залежать тільки від їх цін в іноземній валюті.
- Пропозиція іноземної валюти абсолютно еластичне.
- Початковий торговий баланс дорівнює нулю (вартість товарного імпорту, еквівалентна попиту на іноземну валюту, дорівнює вартості товарного експорту, еквівалентного її пропозиції).
- Умова Маршалла - Лернера - зниження вартості національної валюти (девальвація) призводить до поліпшення товарного балансу, якщо сума абсолютних значень еластичності національного попиту на імпорт і національний експорт більше одиниці:
r x + r im> 1
де, r x - еластичність попиту на експорт;
r im - еластичність попиту на імпорт.
Умова Маршалла - Лернера є умовою стабільності валютного ринку. Визначення факту стабільності або нестабільності валютного ринку залежить від розрахунків еластичності попиту та пропозиції на валюту. Якщо ринок стабільний, то доцільно використовувати зниження курсу національної валюти при дотриманні умови Маршалла - Лернера для врівноваження торгового балансу, якщо нестабільний - то необхідно підвищення валютного курсу.
Умова Маршалла - Лернера виконується в довгостроковому періоді, так як довгострокова еластичність експорту та імпорту вище, ніж короткострокова. У короткостроковому ж періоді зниження вартості національної валюти може призвести до погіршення торговельного балансу, оскільки відсутня негайна реакція кількісного попиту та пропозиції валюти на зміну валютного курсу. Це пов'язано з наступними обставинами. Потрібен час для визнання ринком зміни курсу, прийняття рішень про зміну об'ємів експорту і імпорту, укладання контрактів та здійснення поставок товарів за новими цінами, зміни параметрів виробництва, пристосувавши його до нових цін.
Джей-крива - тимчасове погіршення торгового балансу в результаті зниження реального курсу національної валюти, що веде до його подальшого поліпшення.
Ефект джей-кривої виникає в силу того, що ціни експорту та імпорту змінюються швидше, ніж їх обсяги. експорт та імпорт продовжують здійснюватися на базі контрактів, укладених раніше. Тому витрати на раптово подорожчав у національній валюті імпорт, обсяги якого поки не скоротилися, негайно не перекриваються збільшуються доходами від кількісного зростання подешевшав в іноземній валюті національного експорту. Для адаптації до нового рівня цін у середнім потрібно 3-12 місяців. Після року еластичність експорту й імпорту зростає, і девальвація покращує торговий баланс.
На рис. 4 показано вплив девальвації на торговий баланс - джей-крива, яка носить назву з-за своєї форми. На відрізку [АВ] валютний курс стабільний. Проводять девальвацію. Це призводить до погіршення торговельного балансу [НД]. У міру пристосування економіки до нових цін торговий баланс, як і баланс поточних операцій (САВ), поступово вирівнюється до рівня, який передував девальвації [СД], і в довгостроковій перспективі [ДЕ] поліпшується.
САВ
Е
Д
А
У
З
t
Рис. 4 - Вплив девальвації на торговий баланс (джей-крива)SHAPE \ * MERGEFORMAT 4. Вибір режиму валютного курсу
Важливим завданням для будь-якої країни є вибір оптимального, з точки зору досягнення повної зайнятості і стабільного рівня цін, режиму валютного курсу.
Вибір режиму валютного курсу залежить від наступних факторів:
- Масштаби економіки та ступінь її відкритості. Чим більше масштаби економіки, тим більш кращий гнучкий курс. Чим більша відкритість, тим менше схильність до гнучкого курсу, тому що високі витрати пристосування до частих його коректуванням. Але відкрита економіка більш вразливою на зовнішніх ринках та для мінімізації негативних наслідків може знадобитися зміна валютного курсу. Тому відкритість сама по собі не зумовлює вибір валютного курсу. У цілому, для невеликих країн з відкритою економікою більш кращий фіксований курс;
- Диверсифікація виробництва та експорту. Чим вище диверсифікована структура виробництва та експорту, тим більше схильність до гнучкого курсу;
- Географічна концентрація торгівлі. Чим вища частка торгівлі припадати на одну, тим кращим є фіксований курс;
- Темпи інфляції. При високих темпах інфляції фіксований курс виступає стабілізуючим фактором для внутрішньої економічної політики;
- Рівень економічного і фіксованого розвитку. Чим рівень економічного та фіксованого розвитку вищий, тим кращим є гнучкий курс;
- Мобільність капіталу. Чим вище мобільність капіталу, тим складніше підтримувати фіксований курс;
- Довіра до політики. При невисокому довірі до політики фіксований курс виступає дисциплінуючим чинником.
Досвід різних країн свідчить про те, що гнучкий валютний курс більш кращий для великих щодо закритих економік з високодіверсіфіцірованной структурою виробництва, з відносно високим рівнем економічного та фінансового розвитку. Фіксований курс кращий для невеликих відкритих економік з високим ступенем залежності від зовнішньої торгівлі, високою часткою окремих країн у їх зовнішньоторговельному обороті. При виборі режиму валютного курсу слід також враховувати, що ефективність валютної політики залежить від того, наскільки тісно вона скоординована з іншими напрямами макроекономічної політики.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
53.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Валютний курс 2
Валютний курс 2
Валютний курс 3
Валютний курс та його регулювання
Міжнародна торгівля та валютний курс
Валютний курс поняття і характеристика
Валютний курс в Республіці Казахстан
Валютний курс і грошові показники
© Усі права захищені
написати до нас