Валовий регіональний продукт Іркутської області

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти
Хакаський державний університет ім. Н.Ф. Катанова
Інститут економіки та управління
Кафедра Бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
з дисципліни: Соціально-економічна статистика
на тему: Валовий регіональний продукт Іркутської області
Виконав:
Перевірила:
Допуск до защіте______________
Оценка______________________
Підпис руководітеля________
Іркутськ, 2009

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Розрахунково-аналітична частина

1. Оцінка динаміки Валового регіонального продукту в Іркутській області в 1999-2007 роках в поточних і порівнянних цінах.
Валовий регіональний продукт (ВРП) - базовий індикатор соціально-економічного розвитку суб'єктів РФ, що характеризує результат виробництва товарів і послуг за певний період. На національному рівні ВРП відповідає Валового національного продукту, який є базовим показником системи національних рахунків.
Для перекладу ВРП з поточних цін у порівняні, використовуємо індекс фізичного обсягу ВРП відповідного періоду.
Таблиця 1.
Динаміка ВРП в поточних і порівнянних цінах, індекс фізичного обсягу ВРП
показник
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Валовий регіональний продукт у поточних цінах (млн. крб)
124516,5
214662,7
239420
230994,9
272727
365454,1
439736,9
585881,9
734413,9
Індекс фізичного обсягу ВРП в постійних цінах (%)
101
105,2
102,8
101,2
105,3
106,1
108,3
112
109,1
Валовий регіональний продукт у порівнянних цінах (млн. крб)
130991,4
220673,3
242293
243237,6
289363,347
395786,8
492505,328
639197,2

Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 2
Аналіз динаміки ВРП в поточних і порівнянних цінах
по Іркутській області з 2003-2007року.
Найменування
ціни
2003
2004
2005
2006
2007
Валовий регіональний продукт, млн. руб.
поточні
272727
365454,1
439736,9
585881,9
734413,9
зіставні
243237,6
289363,3
395786,8
492505,3
639197,2
абсолютний приріст
ланцюгової
поточні
92727,1
74282,8
146145
148532
зіставні
46125,7
106423,5
96718,5
146691,9
базисний
поточні
92727,1
167009,9
313154,9
461686,9
зіставні
46125,7
152549,2
249267,7
395959,6
коефіцієнт зростання
ланцюгової
поточні
1,34
1, 203261641
1,332346
1,25351867
зіставні
1,189632
1,367785065
1,24437
1,297848368
базисний
поточні
1,34
1,612370246
2,148236
2,69285366
зіставні
1,189632
1,627161261
2,024791
2,627871678
темп зростання
ланцюгової
поточні
134
120,3261641
133,2346
125,351867
зіставні
118,9632
136,7785065
124,437
129,7848368
базисний
поточні
134
161,2370246
214,8236
269,285366
зіставні
118,9632
162,7161261
202,4791
262,7871678
темп приросту
ланцюгової
поточні
33,99997
20,32616408
33,23465
25,35186699
зіставні
18,96323
36,77850647
24,43702
29,78483683
базисний
поточні
33,99997
61,23702457
114,8236
169,285366
зіставні
18,96323
62,71612613
102,4791
162,7871678
абсолютне значення 1% приросту
ланцюгової
поточні
2727,27
3654,541
4397,369
5858,819
зіставні
2432,376
2893,633
3957,868
4925,053
базисний
поточні
2727,27
2727,27
2727,27
2727,27
зіставні
2432,376
2432,376
2432,376
2432,376
Для характеристики інтенсивності розвитку за тривалий період розраховуються середні показники динаміки за період з 2003 по 2007 року:
1. Середній рівень ряду ( ) Для інтервального ряду з рівними інтервалами :
в поточних цінах 479642,76 млн. руб.
в порівняних цінах 412018,04 млн. руб.
2. Середній абсолютний приріст: або
в поточних цінах 115421,725 ​​млн. руб.
в порівняних цінах 98989,9 млн. крб.
3. Середній коефіцієнт зростання:

в поточних цінах 1,28228
в порівняних цінах 1,27321
4. Середній темп зростання:

в поточних цінах 128,23%
в порівняних цінах 127,32%
5. Середній темп приросту
або
в поточних цінах 28,23%
в порівняних цінах 27,32%
6. Середня величина абсолютного значень 1% приросту

в поточних цінах 900,115 млн. руб.
в порівняних цінах 777,489 млн. руб.
Висновок: Валовий регіональний продукт в Іркутській області як в поточних, так і в порівнянних цінах має тенденцію до стабільного зростання. Середній рівень ВРП в поточних цінах за 2003-2007 рр. склав 479642,76 млн. руб., А в порівнянних цінах - 412018,04 млн. руб. Середній темп приросту ВРП в поточних цінах склав 28,23%, а в порівнянних цінах він становить 27,32%. Отже, ВРП Іркутської області протягом останніх років стабільно збільшується на 27,5% в рік.
2. Оцінка динаміки ВВП на душу населення у 2000 - 2007 роках в Іркутській області в поточних цінах (базисні і ланцюгові, а також середні за цей період).
Як базисний рівня використовується значення ВРП на душу населення в 1999 році.

Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 3
Аналіз динаміки Валового регіонального продукту на душу населення
в Іркутській області в поточних цінах у 2000-2007року.
(Рублів)
Найменування
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Валовий регіональний продукт на душу населення
39 115, 20
46044,3
54156,9
65359,1
83523,6
101766,6
131263
160522,8
Абсолют-вий приріст
ланцюгової
9860, 20
6 929,10
8112,6
11202,2
18164,5
18243
29496,4
29259,8
базисний
9860, 20
16789,3
24901,9
36104,1
54268,6
72511,6
102008
131267,8
Коефіцієнт зростання
ланцюгової
1,337043
1,177146
1,176191
1, 206847142
1,277918
1,21841731
1,289844
1,22291
базисний
1,337043
1,573895
1,851202
2,234117245
2,85502
3,478605367
4,486857
5,487021
темп зростання
ланцюгової
133,7043
117,7146
117,6191
120,6847142
127,7918
121,841731
128,9844
122,291
базисний
133,7043
157,3895
185,1202
223,4117245
285,502
347,8605367
448,6857
548,7021
темп приросту
ланцюгової
33,70432
17,7146
17,61912
20,68471423
27,79185
21,84173096
28,98436
22,29097
базисний
33,70432
57,38951
85,12015
123,4117245
185,502
247,8605367
348,6857
448,7021
абсолютне значення 1% приросту
ланцюгової
292,55
391,152
460,443
541,569
653,591
835,236
1017,666
1312,63
базисний
292,55
292,55
292,55
292,55
292,55
292,55
292,55
292,55
1. Середній рівень ряду ( ) Для інтервального ряду з рівними інтервалами
:
в поточних цінах 97393,07 руб.
2. Середній абсолютний приріст:
або
в поточних цінах 18752,54 руб.
3. Середній коефіцієнт зростання:

в поточних цінах 1,11227
4. Середній темп зростання:

в поточних цінах 111,227%
5. Середній темп приросту
або

в поточних цінах 11,227%
6. Середня величина абсолютного значень 1% приросту

в поточних цінах 1670,31 руб.
Висновок: Висновок: За 1999-2007 рр. ВРП на душу населення в Іркутській області зріс на 548% (на 131267,8 руб. В абсолютному виразі), при цьому середній темп приросту в рік склав 11,227%. Можна сказати, що ВРП в Іркутській області зростає, що безсумнівно повинно відображатися на рівні життя населення.
3. Оцінка змін у структурі Валового регіонального продукту (за видами економічної діяльності) у 2007 у порівнянні з 2005 роком.
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 4
Галузева структура ВРП за видами економічної діяльності (за КВЕД) у 2005 і 2007 роках (у відсотках)
роки
А
У
З
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Додана вартість в основних цінах
сільське хо-во, мисливство та лісове госп-во
рибальство, рибництво
видобуток корисних копалин
обробні виробництва
виробництво і розподіл електроенергії, газу та води
будівництво
оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів
готелі та ресторани
транспорт і зв'язок
фінансова діяльність
операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг
Держ. Управління та забезпечення військової безпеки; обов'язкове соц. забезпечення
освіта
охорона здоров'я та надання соціальних послуг
надання інших комунальних, соціальних та персональних послуг
2005
8,7
0
3,8
26,1
5
4,1
13,2
0,9
20,2
0,1
4,5
3,7
4,3
4,2
1,2
100
2007
7,7
0
4,3
19,4
4,6
9
14,2
0,7
17,9
0,1
6,7
5,9
4
4,5
1
100
Статистичний аналіз структури - проводиться в двох напрямках: визначення нерівномірності розподілу одиниць сукупності за окремими групами і оцінка змін у структурі. Необхідні попередні розрахунки виробляємо в допоміжній таблиці 5.
Допоміжна таблиця
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 5
Вид економічної діяльності

2005
2007
2005
2007
2005
2007
2005
2007
Сільське госп-во, мисливство та рибальство
8,7
7,7
0,02
0,01
0,0004
0,0001
0,007569
0,005929
0,01
0,0001
Рибальство, рибництво
0
0
-0,067
-0,067
0,004489
0,004489
0
0
0
0
Видобуток корисних копалин
3,8
4,3
-0,029
-0,024
0,000841
0,000576
0,001444
0,001849
-0,005
0,000025
Обробні виробництва
26,1
19,4
0, 194
0,127
0,037636
0,016129
0,068121
0,037636
0,067
0,004489
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
5
4,6
-0,017
-0,021
0,000289
0,000441
0,0025
0,002116
0,004
0,000016
Будівництво
4,1
9
-0,026
0,023
0,000676
0,000529
0,001681
0,0081
-0,049
0,002401
Оптова і роздрібна торгівля, ремонт тран. коштів, побутових виробів та ін
13,2
14,2
0,065
0,075
0,004225
0,005625
0,017424
0,020164
-0,01
0,0001
Готелі та ресторани
0,9
0,7
-0,058
-0,06
0,003364
0,0036
0,000081
0,000049
0,002
0,0004
Транспорт і зв'язок
20,2
17,9
0,135
0,112
0,018225
0,012544
0,040804
0,032041
0,023
0,000529
Фінансова діяльність
0,1
0,1
-0,066
-0,066
0,004356
0,004356
0,000001
0,000001
0
0
Операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг
4,5
6,7
-0,022
0
0,000484
0
0,002025
0,004489
-0,022
0,000484
Держ. управління і забезпечення військової безпеки; соц. забезпечення
3,7
5,9
-0,03
-0,008
0,0009
0,000064
0,001369
0,003481
-0,022
0,000484
Освіта
4,3
4
-0,024
-0,027
0,000576
0,000729
0,001849
0,0016
0,003
0,000009
Охорона здоров'я та надання соціальних послуг
4,2
4,5
-0,025
-0,022
0,000625
0,000484
0,001764
0,002025
-0,003
0,000009
Надання інших комунальних, соціальних та персональних послуг
1,2
1
-0,055
-0,057
0,003025
0,003249
0,000144
0,0001
0,002
0,000004
разом
100
100
0,833
0,699
0,080111
0,052915
0,146776
0,11958
0,2
0,00905
Коефіцієнт нерівномірності розподілу:
, ,

Коефіцієнт концентрації:


Узагальнюючі показники структурних зрушень:
1. інтегральний коефіцієнт структурних зрушень К. Гатева:

2. лінійний коефіцієнт абсолютних структурних зрушень
,
3. квадратичні коефіцієнт абсолютних структурних зрушень:


3. індекс відмінностей

Висновок: Дослідження галузевої структури ВРП Іркутської області за видами економічної діяльності показало, що змін у структурі практично не відбувалося, єдине можна відзначити більш ніж у двоє збільшення будівництва в регіоні. В інших галузях зміни, були не значні. Також аналіз показав, що в даному регіоні абсолютно не займаються рибальством, рибництвом.
4. Оцінка динаміки обсягу інвестицій в основний капітал в поточних і порівнянних цінах.
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 6
Динаміка обсягу інвестицій в основний капітал в поточних і порівнянних цінах, індекс фізичного обсягу ВРП
показник
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Обсяг інвестицій в основний капітал (млн. крб.)
5379
8089
10814
15234
17313
22122,6
26013,9
36675,2
70671,5
122445,2
Індекс фізичного обсягу інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах (%)
83,9
98,3
95,1
121,4
97,5
108,3
100,2
123,2
174
147,7
Обсяг інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах (млн. крб.)
5287,557
7692,639
13128,2
14853,15
18749,979
22166,85
21115,17857
63814,85
104381,8
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 7
Показники динаміки інвестицій в основний капітал Іркутської області в поточних цінах
Найменування показника
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Інвестиції в основний капітал в поточних цінах
5379
8089
10814
15234
17313
22122,6
26013,9
36675,2
70671,5
122445,2
абсолютний приріст
ланцюгової
2710
2725
4420
2079
4809,6
3891,3
10661,3
33996,3
51773,7
базисний
2710
5435
9855
11934
16743,6
20634,9
31296,2
65292,5
117066,2
коефіцієнт зростання
ланцюгової
1,5038111
1,336877
1,408729
1,136471052
1,277803
1,175897046
1,409831
1,926956
1,732596591
базисний
1,5038111
2,010411
2,832125
3,218627998
4,112772
4,836196319
6,818219
13,13841
22,763562
темп зростання
ланцюгової
150,38111
133,6877
140,8729
113,6471052
127,7803
117,5897046
140,9831
192,6956
173,2596591
базисний
150,38111
201,0411
283,2125
321,8627998
411,2772
483,6196319
681,8219
1313,841
2276,3562
темп приросту
ланцюгової
50,381112
33,68772
40,87294
13,64710516
27,78028
17,58970465
40,98309
92,69561
73,25965913
базисний
50,381112
101,0411
183,2125
221,8627998
311,2772
383,6196319
581,8219
1213,841
2176,3562
абсолютне значення 1% приросту
ланцюгової
53,79
80,89
108,14
152,34
173,13
221,226
260,139
366,752
706,715
базисний
53,79
53,79
53,79
53,79
53,79
53,79
53,79
53,79
53,79
Середні характеристики ряду динаміки:
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 8
Показники динаміки інвестицій в основний капітал Іркутської області в порівняних цінах
Найменування показника
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Інвестиції в основний капітал у порівнянних цінах
5287,557
7692,639
13128,2
14853,15
18749,979
22166,85
21115,17857
63814,85
104381,8
абсолютний приріст
ланцюгової
2405,082
5435,561
1724,95
3896,829
3416,871
-1051,67143
42699,67
40566,95
базисний
2405,082
7840,643
9565,593
13462,422
16879,29
15827,62157
58527,29
99094,24
коефіцієнт зростання
ланцюгової
1,4548569
1,706592
1,131393
1,262357076
1,182233
0,952556568
3,022226
1,635698
базисний
1,4548569
2,482848
2,809076
3,546057092
4, 192267
3,993371338
12,06887
19,74103
темп зростання
ланцюгової
145,48569
170,6592
113,1393
126,2357076
118,2233
95,25565685
302,2226
163,5698
базисний
145,48569
248,2848
280,9076
354,6057092
419,2267
399,3371338
1206,887
1974,103
темп приросту
ланцюгової
45,485694
70,65925
13,13927
26,23570758
18,22333
-4,744343152
202,2226
63,56976
базисний
45,485694
148,2848
180,9076
254,6057092
319,2267
299,3371338
1106,887
1874,103
абсолютне значення 1% приросту
ланцюгової
52,87557
76,92639
131,282
148,5315
187,4998
221,6685
211,1518
638,1485
базисний
52,87557
52,87557
52,87557
52,87557
52,87557
52,87557
52,87557
52,87557
Середні характеристики ряду динаміки:

Висновок: Аналіз динаміки інвестицій в основний капітал в поточних і порівнянних цінах в Іркутській області показав щорічний приріст інвестицій.
Середній обсяг інвестицій в основний капітал у регіоні склав: у поточних цінах - 33475,7 млн. крб., А в порівнянних - 27119,02 млн. руб. Середній щорічний приріст інвестицій в регіоні в поточних цінах склав 47,79%, а порівнянних 45,15%.
5. Коефіцієнти випередження та еластичності, для величини ВРП та інвестицій в основний капітал.
У найпростіших випадках для характеристики взаємозв'язку двох або більше рядів їх приводять до загального підставі, для чого беруть як базисних рівні за один і той же період і обчислюють коефіцієнти випередження за темпами зростання або приросту.
Коефіцієнти випередження за темпами зростання - це відношення темпів зростання (ланцюгових або базисних) одного ряду до відповідних за часом темпами зростання (також ланцюговим або базисним) іншого ряду. Аналогічно знаходяться і коефіцієнти випередження за темпами приросту.
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 9
Розрахунок проведемо в допоміжній таблиці:
Допоміжна таблиця
року
ВРП у порівнянних цінах
Інвестиції в основний капітал у порівнянних цінах
Коефіцієнти випередження
темп зростання
темп приросту
темп зростання
темп приросту
темп зростання
темп приросту
ланцюгової
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
базисний
2004
118,9632
118,9632
18,9632
18,9632
118,2233
419,2267
18,2233
319,2267
1,006258496
0,283768
1,040602
0,059403552
2005
136,7785
162,7161
36,7785
62,716126
95,25566
399,3371
-4,74434315
299,3371
1,435909473
0,407466
-7,75207
0, 209516692
2006
124,437
202,4791
24,437
102,4791
302,2226
1206,887
202,2226
1106,887
0,411739559
0,16777
0,120842
0,092583163
2007
129,7848
262,7872
29,78484
162,78717
163,5698
1974,103
63,5698
1874,103
0,793452337
0,133117
0,468538
0,086861377
Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків збільшиться результативний показник при збільшенні факторного ознаки на 1%.
, , Ух = ;
X - інвестиції в основний капітал
Y - ВРПотже, при збільшенні інвестицій в основний капітал на 1% ВВП у середньому збільшиться на 0,297%.
Висновок: В Іркутській області спостерігається певний зв'язок між величиною інвестицій в основний капітал і розміром валового регіонального продукту. Коефіцієнт еластичності, дорівнює 0,297%.
6. Оцінити ступінь тісноти зв'язку між ВРП і величиною інвестицій в основний капітал (у поточних і порівнянних цінах).
Встановлення факту наявності зв'язку здійснюється графічним способом.
Залежність між величиною інвестицій в основний капітал і величиною ВРП в поточних і порівнянних цінах

Малюнок SEQ Малюнок \ * ARABIC 1

Малюнок SEQ Малюнок \ * ARABIC 2
Припускаючи, що залежність між ВРП та інвестиціями має лінійну форму, визначимо тісноту зв'язку на основі лінійного коефіцієнта кореляції. Чим ближче його значення до 1, тим тісніше зв'язок
Вище коефіцієнт кореляції в поточних цінах уже розраховувався r = 0,55, що свідчить про досить слабкий зв'язок між величиною інвестицій в основний капітал і величиною ВРП. У порівнянних цінах, r = 0,49.
Дамо оцінку суттєвості лінійного коефіцієнта кореляції, що можна зробити на основі розрахунку t-критерію Стьюдента.
tрасч. = , Tрасч. в тек. цінах = .
tрасч. в зіставимо. цінах = .
tтабл. знаходимо за таблицями Стьюдента. Для числа ступенів свободи К = n-2 = 7 і рівня значимості 1% tтабл. = 3,4995
3,4995> 1.74
3,4995> 1.487
Отже, лінійний коефіцієнт і в поточних і в порівнянних цінах не є суттєвим і ми не можемо з упевненістю стверджувати, що існує тісний зв'язок між величиною інвестицій в основний капітал і величиною ВРП в поточних і порівнянних цінах.
7. Оцінити ступінь тісноти зв'язку між величиною ВВП на душу населення і кількістю народжених за цей же період в регіоні дітей.

Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 10
Для розрахунку використовуємо допоміжну таблицю:
Допоміжна таблиця
Найменування показника
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ВРП на душу населення, руб.
39 115, 20
46044,3
54156,9
65359,1
83523,6
101766,6
131263
160522,8
Кількість народжених, чол.
28062
29286
30454
31559
31683
30266
31039
34711
Встановлення факту наявності зв'язку здійснюється графічним способом
Залежність між величиною ВВП на душу населення і кількістю народжених за цей же період в регіоні дітей

Малюнок SEQ Малюнок \ * ARABIC 3
Припускаючи, що залежність між ВРП на душу населення і кількістю народжених має лінійну форму, визначимо тісноту зв'язку на основі лінійного коефіцієнта кореляції. Чим ближче його значення до 1, тим тісніше зв'язок


r = 476400785,2 / 8 * 40445,79 * 1831,94 = 0.804
Коефіцієнт кореляції дорівнює 0.804, що свідчить про середній зв'язку між величиною ВВП на душу населення і кількістю народжених в Іркутській області.
Однак, щоб це стверджувати, необхідно дати оцінку суттєвості лінійного коефіцієнта кореляції, що можна зробити на основі розрахунку t-критерію Стьюдента.
tрасч. = , Tрасч. = .
tтабл. знаходимо за таблицями Стьюдента. Для числа ступенів свободи К = n-2 = 6 і рівня значимості 1% tтабл. = 3,7070
3,7070> 3,312
Отже лінійний коефіцієнт кореляції не є істотним, значить ми не можемо стверджувати про наявність зв'язку між величиною ВВП на душу населення і кількістю народжених в Іркутській області.

Практична частина

Пропозиції в сфері підвищення інвестиційної привабливості регіону
У регіоні сформована і постійно вдосконалюється регіональна законодавчо-нормативна база щодо підвищення інвестиційної привабливості Іркутської області, зокрема:
Програма соціально-економічного розвитку Іркутської області на 2006 - 2010 роки, затверджена Законом Іркутської області від 26.10. 2006 року N 68-оз;
Закон Іркутської області від 04.07. 2007 N 52-оз "Про зниженою ставкою податку на прибуток організацій стосовно сум, що зараховуються до обласного бюджету";
Закон Іркутської області від 08.10. 2007 N 75-оз "Про податок на майно організацій";
Постанова Губернатора Іркутської області від 30 березня 2001 року № 165-п "Про обласні державні цільові програми";
Постанова Губернатора Іркутської області від 30 червня 2006 року № 265-п "Про раду з інвестицій при губернатора Іркутської області";
Постанова Губернатора Іркутської області від 25 грудня 2007 року № 588-п "Про затвердження Положення про координаційну банківській раді при губернатора Іркутської області";
Постанова Губернатора Іркутської області від 7 червня 2006 року № 247-п "Про Експертну раду при губернатора Іркутської області".
Крім цього адміністрацією Іркутської області, органами місцевого самоврядування укладаються угоди про соціально-економічне співробітництво з господарюючими суб'єктами, проводяться спільні презентації інвестиційних проектів, здійснюється розміщення державних замовлень, реалізуються різні програми підтримки підприємницької діяльності і т.д.
Крім цього, в 2008 була розроблено регіональне законодавство щодо створення особливих економічних зон промислово-виробничого типу регіонального рівня, стимулювання інвестиційної діяльності, порядок підготовки, укладання та реалізації інвестиційної угоди між адміністрацією Іркутської області та організацією, що реалізує інвестиційний проект на території Іркутської області.
З метою розвитку інвестиційної діяльності і подолання інфраструктурних обмежень планується використовувати інструменти державних інститутів розвитку:
Інвестиційного фонду Російської Федерації;
створення корпорації зі змішаним державним і приватним капіталом для розвитку пріоритетних галузей економіки;
використання механізмів Зовнішекономбанку;
використання механізмів державної підтримки фінансування венчурних фондів у рамках ВАТ "Російська венчурна компанія";
укладення концесійних угод.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Лабораторна робота
343кб. | скачати


Схожі роботи:
Регіональний ринок електроенергії Іркутської області
Валовий внутрішній продукт
Валовий національний продукт (макроекономіка)
Валовий національний продукт і методи його вимірювання
Вільна конкуренція Валовий національний продукт у Росії
Валовий внутрішній продукт як найважливіший показник російської економіки
Валовий внутрішній продукт ВВП коротко про головне
Національний і валовий внутрішній продукт проблеми та основні підходи до вимірювання
Молодіжні організації Іркутської області
© Усі права захищені
написати до нас