Валовий внутрішній продукт

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
ВСТУП
1. ВВП І МЕТОДИ ЙОГО РОЗРАХУНКУ
1.1 Метод доданої вартості
1.2 Метод розрахунку ВВП за витратами
1.3 Метод розрахунку ВВП за доходами
НОМІНАЛЬНИЙ І РЕАЛЬНИЙ ВВП
ПРИЧИНИ НЕТОЧНОСТІ ПОКАЗНИКА ВВП
ВИСНОВОК
ЗАВДАННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Введення
Макроекономіка є найважливішим розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого.
При макроекономічному підході до аналізу основним предметом вивчення є спільна діяльність всіх економічних суб'єктів і узагальнюючі результати цієї діяльності.
Слід зазначити, що з одного боку поділ економічної науки на мікро-і макроекономіку певною мірою умовно. У той же час інтереси окремого індивідуума, однієї фірми, однієї галузі, окремого ринку і інтереси суспільства не рівнозначні і з цієї точки зору необхідно поділ на мікро-та макроекономіку. Для аналізу економічних подій потрібна цілісна система показників. Найбільш значними є: валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП), національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний дохід (РД), чистий економічний добробут (ЧЕБ).
Найважливіше місце серед цих показників посідає валовий внутрішній продукт (ВВП).
Валовий внутрішній продукт - це грошова оцінка всіх вироблених кінцевих товарів і послуг, створених на території даної країни, або, висловлюючись інакше, в географічних межах якої-небудь країни або регіону.

1. ВВП та методи його розрахунку
Економічна теорія і статистика для вимірювання об'єму національного виробництва використовують ряд показників, серед яких найважливіше місце займає показник валового внутрішнього продукту (ВВП). При розрахунку ВВП використовують три основні методи.
1.1 Метод доданої вартості
ВВП - це грошова оцінка всіх вироблених кінцевих товарів і послуг в економіці за рік.
Для правильного розрахунку ВВП необхідно врахувати всі продукти та послуги, вироблені в даному році, але без повторного, або подвійного обліку. Ось чому у визначенні ВВП мова йде про кінцеві товари і послуги. Ці блага споживаються в рамках домашніх господарств чи фірм, і не беруть участь в подальшому виробництві, на відміну від проміжних товарів. Наприклад, продовольчі товари, пральні машини, перукарські послуги, які купуються домашніми господарствами - типовий приклад споживання кінцевих товарів і послуг. На відміну від них, борошно, куплена хлібозаводом для випічки хліба, являє собою проміжну продукцію. Якщо у ВВП включити проміжні продукти, тобто товари, що використовуються для виробництва інших товарів, то ми з неминучістю отримаємо завищену оцінку ВВП. Так, ціна борошна буде врахована кілька разів: спочатку як результат діяльності борошномельного заводу (власне ціна борошна), потім - в ціні випеченого хліба, далі - в ціні розфасованого хліба в супермаркеті і т.д.
Виключити подвійний рахунок дозволяє показник доданої вартості, який представляє різницю між продажами фірмами їх готової продукції та купівлею матеріалів, інструментів, палива, енергії та послуг у інших фірм. Іншими словами, додана вартість - це ринкова ціна продукції фірми, за вирахуванням вартості спожитої сировини і матеріалів, куплених у постачальників.
Підсумовуючи додані вартості, вироблені усіма фірмами в країні, можна визначити ВВП, який і представляє ринкову оцінку всіх випущених товарів і послуг.
1.2 Метод розрахунку ВВП за витратами
При розрахунку ВВП на основі витрат підсумовуються наступні величини:
Споживчі витрати населення ( ).
Валові приватні інвестиції в національну економіку ( ).
Державні закупівлі товарів і послуг ( ).
Чистий експорт ( ), Який представляє різницю між експортом та імпортом даної країни.
Таким чином, перераховані тут витрати складають обсяг ВВП, що позначається в макроекономічній теорії символом , І показують ринкову оцінку річного виробництва:

Витрати домашніх господарств на особисте споживання ( ) Включають витрати на придбання товарів тривалого користування, продовольчих товарів, одягу і предметів домашнього ужитку, а також різних послуг.
Валові приватні інвестиції ( ), Або капіталовкладення являють собою суму чистих інвестицій ( ) (Приріст запасу капітальних благ тривалого користування, тобто будівель і споруд, машин та обладнання, товарно-матеріальних запасів) та амортизації ( ) Протягом року.
Державні закупівлі товарів і послуг ( ) - Це витрати державних установ та органів влади всіх рівнів на придбання товарів і оплату послуг праці зайнятих в державному секторі. У ці державні витрати не включаються трансфертні платежі.
Трансферні платежі - це безоплатні виплати держави, так як вони не є платою за надану послугу (наприклад, державні допомоги по бідності, по безробіттю, підтримці неповних сімей тощо). Оскільки вони виплачуються не в обмін на послуги якого-небудь фактора виробництва, остільки їх не розглядають як факторні доходи.
Чистий експорт ( ) - Це різниця між експортом та імпортом країни, оскільки більшість країн представляє собою відкриту економіку, в якій уряд не перешкоджає вільному переміщенню товарів, капіталу, робочої сили через національні кордони.
1.3 Метод розрахунку ВВП за доходами
ВВП можна представити як суму факторних доходів (заробітна плата, відсоток, прибуток і рента), тобто визначити як суму винагород власників факторів виробництва. При цьому, оскільки мова йде саме про валовий внутрішній продукт, у нього включаються доходи всіх суб'єктів, які здійснюють свою діяльність у географічних межах даної країни, як резидентів, так і нерезидентів. Резиденти - це громадяни, які проживають на території даної країни, за винятком іноземців, які перебувають у країні менше 1 року.
Таким чином, обсяг ВВП дорівнює:

w - заробітна плата;
r - відсоток;
R - рента;
P - прибуток;
d - амортизація;
T - непрямі податки.

2. Номінальний і реальний ВВП
Інфляція і дефляція ускладнюють підрахунок ВВП. Оскільки ВВП є грошово тимчасової та кількісний показник це означає, що на величину ВВП впливають зміна, як фізичного обсягу всієї продукції, так і рівня цін.
Наприклад, ми не можемо прямо відповісти на питання, викликаний чи 4-х відсотковий ріст ВВП збільшенням на 4% обсягу виробництва при нульовій інфляції, або він викликаний 4-х відсотковою інфляцією при незмінному обсязі виробництва, або 2-х процентним зростанням виробництва і 2 -х відсотковою інфляцією. Проблема полягає в тому, щоб скорегувати грошовий показник, і для цього було знайдено рішення: скорочувати показник ВВП з урахуванням зростаючих цін. І навпаки, підвищувати його, коли ціни падають. Показник ВВП, який відображає поточні ціни, тобто такий показник, який не скоригованого з урахуванням рівня цін, називається номінальним ВВП. Скоригований з урахуванням інфляції або дефляції є реальний ВВП.
Номінальний ВВП - це ВВП, підрахований у поточних цінах. У макроекономічній теорії його позначають символом PQ, де P означає індекс цін, а Q - фізичний обсяг виробництва. Для того, щоб визначити фізичний обсяг виробництва, необхідно виконати наступну процедуру: встановити так званий базисний рік і розрахувати в його ціни вироблений в поточному році ВВП. Наприклад, всі товари та послуги, вироблені в 1999 р ., Розраховуються в цінах 1992 р . У промислово розвинених країнах кожні 10-15 років визначається базисний рік. Неправильно було б зіставляти фізичні обсяги ВВП 1999 р . і попередніх йому років, користуючись протягом багатьох десятиліть цінами на товари і послуги, наприклад, 1913 р ., Обраного в якості базисного. Адже в ті далекі часи просто не існувало тих благ і послуг, які звичні для нас зараз - телевізорів, комп'ютерів, послуг Інтернет, безлічі медикаментів і т. п., а, отже, і не існувало цін на цих товарів.
Отже, реальний ВВП - це фактичний обсяг випуску продукції, розрахований у цінах базисного року. Показник ВВП в базисних цінах може за рік змінюватися менше або більше, ніж ВВП у поточних цінах. Таким чином, для обчислення реального ВВП необхідно використовувати індекс цін.
, Отже,

Дефлятор ВВП вимірює інтенсивність інфляції або зворотного процесу - дефляції, коли спостерігається зниження загального рівня цін у країні. Якщо величина індексу цін виявилася більше 1, то ми зробили дефлірованіе ВВП, тобто елімінувати чинник інфляції. Якщо ж індекс цін виявився менше 1, то ми зробили інфлірованіе, тобто очистили номінальний ВВП від впливу дефляції.

3. Причини неточності показника ВВП
Наскільки точно показник ВВП вимірює економічну активність і добробут нації? Це питання викликає особливий інтерес економістів у зв'язку з низкою причин.
По-перше, не вся ділова активність враховується в офіційному показнику ВВП. Існує ряд благ, які важко піддаються вимірюванню, оскільки вони не мають ринкової оцінки (не реалізуються на ринку). Перш за все, це діяльність в рамках домашнього господарства - приготування їжі, виховання дітей, ремонт своїми силами; добровільну працю, наприклад, робота з прибирання території навколо свого будинку; допомогу сусідам; благодійна діяльність і т.п.
По-друге, діяльність у сфері тіньової економіки, тобто ділова активність, що здійснюється в обхід встановленого законодавства. Тут слід розрізняти два типи угод (трансакцій): угоди, які не є нелегальними з точки зору закону (наприклад, репетиторство), але, здійснюючи їх, люди порушують податкове законодавство, тому що не декларують свої доходи. Інший тип трансакцій - незаконна діяльність (проституція, виробництво і продаж наркотиків, торгівля зброєю тощо).
Найбільш відомими методами оцінки тіньової економіки є наступні:
Аналіз попиту на готівку (підхід заснований на тому, що тіньова економіка поглинає переважну частину готівки - адже нелегальні угоди відбуваються за готівку - за вирахуванням грошей на руках у населення).
Метод обліку витрати електрики (оскільки електроенергію не можна запасати про запас, остільки перевищення темпів зростання споживання електроенергії в країні над темпами зростання реального ВВП свідчить про її споживанні тіньовим сектором).
Розбіжність між фактичними та офіційно врахованими трудовими ресурсами.
Розбіжність між доходами і витратами.
По-третє, показник ВВП не враховує добробут суспільства, пов'язане з дозвіллям, чи цінністю вільного часу. Наприклад, якщо ви, приймете рішення про скорочення годин своєї роботи, то в показнику ВВП це відіб'ється як зменшення доданої вартості. Однак ваш добробут, вимірюване не тільки грошима, але і вільним часом, стане вище.
По-четверте, в показнику ВВП відсутня оцінка негативних результатів ділової активності, таких, як забруднення навколишнього середовища, що тягне за собою зменшення добробуту суспільства.

Висновок
Макроекономіка є найважливішим розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого.
При макроекономічному підході до аналізу основним предметом вивчення є спільна діяльність всіх економічних суб'єктів і узагальнюючі результати цієї діяльності. Для аналізу економічних подій потрібна цілісна система показників.
Найважливіше місце серед цих показників посідає валовий внутрішній продукт (ВВП).
Валовий внутрішній продукт - це грошова оцінка всіх вироблених кінцевих товарів і послуг, створених на території даної країни, або, висловлюючись інакше, в географічних межах якої-небудь країни або регіону.
Інфляція і дефляція ускладнюють підрахунок ВВП. Оскільки ВВП є грошово тимчасової та кількісний показник це означає, що на величину ВВП впливають зміна, як фізичного обсягу всієї продукції, так і рівня цін.
Проте показник ВВП недостатньо точно вимірює економічну активність і добробут нації. Це пов'язано з рядом причин.
По-перше, не вся ділова активність враховується в офіційному показнику ВВП. Перш за все, це діяльність в рамках домашнього господарства.
По-друге, діяльність у сфері тіньової економіки, тобто ділова активність, що здійснюється в обхід встановленого законодавства.
По-третє, показник ВВП не враховує добробут суспільства, пов'язане з дозвіллям, чи цінністю вільного часу.
По-четверте, в показнику ВВП відсутня оцінка негативних результатів ділової активності, таких, як забруднення навколишнього середовища.

Список використаної літератури
1. Курс економічної теорії: підручник - 5-е виправлене, доповнене і перероблене видання / Під загальною редакцією проф. Чепуріна М.Н., проф. Кисельової Є.А. - К.: «АСА», 2005 р .
2. Економічна теорія: Підручник / За заг. ред. акад.
3. В.І. Відяпіна, А.І. Добриніна, Г.П. Журавльової, Л.С. Тарасевича. - М.: ИНФРА-М, 2003 р .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
31.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Валовий внутрішній продукт як найважливіший показник російської економіки
Валовий внутрішній продукт ВВП коротко про головне
Національний і валовий внутрішній продукт проблеми та основні підходи до вимірювання
Валовий національний продукт (макроекономіка)
Валовий регіональний продукт Іркутської області
Валовий національний продукт і методи його вимірювання
Вільна конкуренція Валовий національний продукт у Росії
Валовий дохід кафе
Валовий дохід комерційного підприємства
© Усі права захищені
написати до нас