Біосфера Виробничі вібрації Пожежна безпека

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Біосфера. Виробничі вібрації. Пожежна безпека


- 2 -
З Про Д Е Р Ж А Н Н Я
1. Біосфера. Наслідки техногенного впливу с.3
на біосферу.
1.1. Біосфера. Особливості компонентів біосфери. с.3
1.2. Наслідки техногенного впливу на біосферу: с.6
- Забруднення атмосфери с.7
- Забруднення гідросфери с.8
- Забруднення грунту с.9
1.3. Екологічні проблеми біосфери. с.9
______________________________________________________
2. Виробничі вібрації. Нормування. с.10
Захисні заходи.
2.1. Визначення вібрації, види вібрації, параметри. с.10
2.2. Захисні заходи. с.13
______________________________________________________
3. Пожежна небезпека. Основні нормативні протидії с.15
пожежні акти. Профілактика безпеки.
3.1. Пожежна небезпека. с.15
3.2. Основні нормативні протипожежні акти. с.16
3.3. Профілактика безпеки. с.17
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ с.18
.

- 3 -
1. 2БІОСФЕРА 0. 2 НАСЛІДКИ ТЕХНОГЕННОГО
2ВОЗДЕЙСТВІЯ НА БІОСФЕРУ.
_1.1. Біосфера.
1Біосферой 0, В. І. Вернадський назвав ту область нашої
планети, у якій існує чи коли-небудь існувала
життя і яка постійно піддається чи піддавалася
впливу живих організмів.
1Главная функція 0 біосфери полягає в забезпеченні
кругообігу хімічних елементів, що виражається в
циркуляції речовин між атмосферою, грунтом, гідросферою і
живими організмами.
1Біосфера 0 включає в себе: жива речовина, утворене
сукупністю організмів; биогенное речовина, яка
створюється в процесі життєдіяльності організмів (гази
атмосфери, кам'яне вугілля, нафта, торф, вапняки тощо);
відсталу речовину, яка формується без участі живих
організмів; биокосное речовина, що представляє собою
спільний результат життєдіяльності організмів і
небіологічних процесів (наприклад, грунту).
Особливості компонентів біосфери.
2Косное речовина біосфери. 0Граніци біосфери визначаються
факторами земного середовища, які роблять неможливим
існування живих організмів. Верхня межа проходить
приблизно на висоті 20 км від поверхні планети й обмежена
шаром озону, що затримує згубні для життя
короткохвильову частину ультрафіолетового випромінювання Сонця.
Таким чином, живі організми можуть існувати в тропосфері
і нижніх шарах стратосфери. У гідросфері земної кори організми
проникають на всю глибину Світового океану - до 10-11 км. У
літосфері життя зустрічається на глибині 3,5-7,5 км, що
обумовлено температурою земних надр і умовою проникнення
води в рідкому стані.
2Атмосфера 0. Газова оболонка складається в основному з азоту і
кисню. У невеликих кількостях у ній міститься диоксид
вуглецю (0,03%) і озон. Стан атмосфери дуже
вплив на фізичні, хімічні і біологічні процеси на
поверхні Землі й у водяному середовищі. Для біологічних
процесів найбільше значення мають: кисень, використовуваний
для дихання і мінералізації мертвої органічної речовини,
.

- 4 -
діоксид вуглецю, що бере участь у фотосинтезі, і озон,
екранує земну поверхню від жорсткого ультрафіолетового
випромінювання. Азот, діоксид вуглецю, пари води утворилися в
значною мірою завдяки вулканічній діяльності, а
кисень - у результаті фотосинтезу.
2Гідросфера. 0Вода - найважливіший компонент біосфери й один з
необхідних факторів існування живих організмів. Основна
її частина (95%) знаходиться у Світовому океані, який займає
близько 70% поверхні земної кулі і містить 1300 млн. км3.
Поверхневі води (озера, ріки) включають всього 0,182 млн.
км3, а кількість води в живих організмах складає всього
0,001 млн. км3. Значні запаси води (24 млн. км3)
містять льодовики. Велике значення мають гази, розчинені в
воді: кисень і діоксид вуглецю. Їх кількість широко
варіює від температури і присутності живих організмів.
Діоксиду вуглецю, що міститься у воді, в 60 разів більше, ніж
в атмосфері. Гідросфера формувалася в зв'язку з розвитком
літосфери, що протягом геологічної історії Землі
виділяв велику кількість водяної пари.
2Літосфера. 0Основная маса організмів, що мешкають в
межах літосфери, знаходиться в грунтовому шарі, глибина
якого не перевищує декількох метрів. Грунт включає
мінеральні речовини, які утворюються при руйнуванні гірських
порід, і органічні речовини - продукти життєдіяльності
організмів.
2Жівие організми 0 (жива речовина). Хоча межі біосфери
досить вузькі, живі організми в їхніх межах розподілені
дуже нерівномірно. На великій висоті й у глибинах гідросфери
і літосфери організми зустрічаються відносно рідко. Життя
зосереджена головним чином на поверхні Землі, у грунті і
в приповерхневому шарі океану. Загальну масу живих організмів
оцінюють в 2,43 х1012т. Біомаса організмів, що мешкають на
суші, на 99,2% представлена ​​зеленими рослинами і 0,8% -
тваринами і мікроорганізмами. Навпаки, в океані на частку
рослин припадає 6,3%, а на частку тварин і мікроорганізмів
- 93,7% всієї біомаси. Життя зосереджене головним чином на
суші. Сумарна біомаса океану складає всього 0,03 х10 12 т,
або 0,13% біомаси всіх істот, що мешкають на Землі.
Із загального числа видів 21% припадає на рослини, але їх
внесок у загальну біомасу складає 99%. Серед тварин 96%
видів - безхребетні і тільки 4% - хребетні, з яких
десята частина - ссавці. Маса живої речовини
складає всього 0,01-0,02% від відсталої речовини біосфери,
однак вона відіграє провідну роль в геохімічних процесах.
Речовини й енергію, необхідну для обміну речовин, організми
черпають з навколишнього середовища.
.

- 5 -
Обмежені кількості живої матерії відтворюються,
перетворюються і розкладаються. Щорічно, завдяки
життєдіяльності рослин і тварин, відтворюється близько
10% біомаси.
За допомогою знарядь праці людство стало створювати
фактично штучне середовище свого проживання (поселення,
житла, одяг, продукти харчування, машини і багато що інше). З
цього часу еволюція біосфери вступила в нову фазу, де
людський фактор ставши могутньою природною рушійною силою.
Біосфера і людина. Ноосфера. Термін <ноосфера "був запропонований
у1927 році французьким математиком і філософом Е. Леруа. <Noos>
- Давньогрецька назва людського розуму.
.

- 6 -
1 _.2. Наслідки техногенного впливу
_на. _біосферу.
Людина завжди використовувала навколишнє середовище в основному
як джерело ресурсів, однак, протягом дуже тривалого
часу його діяльність не робила помітного впливу на
біосферу. Лише наприкінці минулого сторіччя зміни біосфери
під впливом господарської діяльності звернули на себе
увагу вчених. Ці зміни наростали і у даний час
обрушилися на людську цивілізацію. Прагнучи до поліпшення
умов свого життя людство постійно нарощує темпи
матеріального виробництва, не замислюючись про наслідки. При
такому підході більша частина взятих від природи ресурсів
повертається їй у вигляді відходів, часто отруйних чи не
придатних для утилізації. Це приносить загрозу існуванню
біосфери, і самої людини.
Сучасне людство використовує не тільки величезні
енергетичні ресурси біосфери, але і небіосферние джерела
енергії (наприклад, атомної), прискорюючи геохімічні
перетворення природи. Деякі процеси, викликані
технічною діяльністю людини, спрямовані протилежно
по відношенню до природного ходу їх у біосфері (розсіювання
металів, руд, вуглецю й ін біогенних елементів, гальмування
мінералізації і гуміфікації, звільнення законсервованого
вуглецю і його окислювання, порушення великомасштабних процесів
в атмосфері, що впливають на клімат і т.п.).
У XX столітті, бурхливий розвиток енергетики, машинобудування,
хімії, транспорту призвело до того, що людська
діяльність стала порівнянна по масштабах з природними
енергетичними і матеріальними процесами, що відбуваються в
біосфері. Інтенсивність споживання людством енергії та
матеріальних ресурсів зростає пропорційно чисельності
населення і навіть випереджає його приріст. В. І. Вернадський писав:
"Людина стає геологічною силою, здатною змінити
лик Землі ". Це попередження пророчо виправдалося.
Наслідки антропогенної масшт (робиться людиною)
діяльності особливо проявляється у виснаженні природних
ресурсів, забрудненні біосфбіосфери відходами виробництва,
руйнуванні природних екосистем, зміні структури
поверхні Землі, зміні клімату. Антропогенні
впливи приводять до порушення практично всіх природних
біогеохімічних циклів.
.

- 7 -
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
Атмосфера - зовнішня оболонка біосфери. За даними вчених
щорічно у світі в результаті діяльності людини в атмосферу
надходить 25,5 млрд. т оксидів вуглецю, 190 млн. т оксидів
сірки, 65 млн. т оксидів азоту, 1,4 млн. т фреонів,
органічні сполуки свинцю, вуглеводні, в тому числі
канцерогенні, велика кількість твердих частинок (пил,
кіптява, сажа).
Проізодственний процес
(Викид пилу млн.т / рік)
1. Спалювання кам'яного вугілля - 93,600
2. Виплавка чавуну - 20,210
3. Виплавка міді (без очищення) - 6,230
4. Виплавка цинку - 0,180
5. Виплавка олова (без очищення) - 0,004
6. Виплавка свинцю - 0,130
7. Виробництво цементу - 53,370
Над містами та промисловими районами в атмосфері
зростає концентрація газів. Забруднене повітря шкідливий для
здоров'я. Крім того, шкідливі гази, з'єднуючись з атмосферним
вологою і випадаючи у вигляді кислих дощів, погіршують якість грунту
і знижують урожай. Глобальне забруднення атмосферного повітря
позначається на стані природних екосистем, особливо
зеленого покриву нашої планети.
Основна причина забруднення атмосфери - спалювання
природного палива і металургійне виробництво. Серед
забруднюючих речовин виділяється сірчистий ангідрид - отруйний
газ, легко розчинний у воді. Концентрація сірчистого газу в
атмосфері особливо висока в околицях мідеплавильних
заводів. Він викликає руйнування хлорофілу, недорозвинення
пилкових зерен, засихання та опадання листя, хвої. У
результаті спалювання різного палива в атмосферу щорічно
викидається близько 20 мільярдів тонн вуглекислого газу.
Антропогенні викиди вуглекислого газу перевищують природні
і складають в даний час велику частку його кількості,
порушують прозорість атмосфери, а отже її тепловий
баланс.
.

- 8 -
ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ
Вода - основа життєвих процесів у біосфері.
Величезна кількість води використовується в промисловості.
На виплавку 1 т сталі потрібно 200 м3. На виробництво 1 т
паперу потрібно 100 м3, на виготовлення 1 т синтетичного
волокна - від 2500 до 5000 м3. Промисловість поглинає 85%
всієї води, що витрачається у містах. Постійне збільшення
водоспоживання на планеті веде до небезпеки <водяного
голоду>, що обумовлює необхідність розробки
заходів щодо рентабельному використанню водних ресурсів.
Крім високого рівня витрат, браку води викликається
її зростаюче забруднення внаслідок скидання в річки відходів
промисловості і особливо хімічного виробництва і
комунікаційних стічних вод.
Забруднюючі речовини
(Кількість у світовому стоці, млн. т / рік)
1. Нафтопродукти - 26,563
2. Феноли - 0,460
3. Відходи виробництв синтетичних волокон - 5,500
4. Рослинні органічні залишки - 0,170
Бактеріальне забруднення та отруйні хімічні речовини
(Наприклад, фенол) призводять до омертвіння водойм. Шкідливі
речовини, що надходять у води: нафта, нафтопродукти (у
результаті нафтовидобутку, транспортування, переробки,
використання нафти як палива і промислової сировини),
токсичні синтетичні речовини (що застосовуються в
промисловості, на транспорті, в комунально
господарстві), метали (ртуть, свинець, цинк, мідь, хром, олово,
марганець). Одним з видів забруднення є теплове
забруднення (електростанції, промислові підприємства часто
скидають підігріту воду у водойму, що зменшує кількість
кисню, збільшує токсичність домішок, порушує
біологічну рівновагу).
З річковим стоком, а також від морського транспорту, в моря
надходять хвороботворні відходи, нафтопродукти, солі важких
металів, отруйні органічні сполуки, в т.ч. пестициди.
.

- 9 -
ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ
Забруднення грунтового покриву ртуттю (з отрутохімікатами і
відходами промислових підприємств), свинцем (при виплавці
свинцю і від автотранспорту), залізом, міддю, цинком,
марганцем, нікелем, алюмінієм і іншими металами (поблизу
великих центрів чорної і кольорової металургії), радіоактивними
елементами (в результаті випадання опадів від атомних вибухів
або при видаленні рідких і твердих відходів промислових
підприємств, атомних станцій або науково-дослідних
інститутів, пов'язаних з вивченням і використанням атомної
енергії), стійкими органічними сполуками, які застосовуються у
як отрутохімікатів. Вони накопичуються в грунті і воді і,
головне, включаються в екологічні харчові ланцюги: переходять з
грунту і води в рослини, в тварин, і у результаті переходять в
організм людини з їжею. Невміле і безконтрольне
використання будь-яких добрив і отрутохімікатів призводить до
порушення кругообігу речовин у біосфері.
_1.3. Екологічні проблеми біосфери.
Екологічні проблеми біосфери - це парниковий ефект,
виснаження озонового шару, масове зведення лісів, яке
порушує процес кругообігу кисню і вуглецю в біосфері,
відходи виробництва, сільського господарства, виробництво енергії
(ГЕС завдають шкоди природі і людям - затоплення величезних
територій під водосховища, нездоланні перешкоди на
шляхах міграцій прохідних і напівпрохідних риб, що піднімаються на
нерест у верхів'я річок, застій вод, уповільнення проточності, що
позначається на житті всіх живих істот, що мешкають в річці і у
ріки; місцеве підвищення води впливає на грунт водосховища,
призводить до підтоплення, заболочування, ерозії берегів і
зсувів; існує небезпека від гребель в районах з високою
сейсмічністю). Все це веде до глобальної екологічної
кризі і вимагає негайного переходу до раціонального
природокористування.
.

- 10 -
22. ВИРОБНИЧІ ВІБРАЦІЇ, НОРМУВАННЯ.
2ЗАЩІТНИЕ меропрітій.
_2.1. Визначення вібрації, види вібрації, параметри.
За фізичну природу вібрація також, як і
шум, являє собою коливальний рух матеріальних
тел.
ВІБРАЦІЯ 1 - механічні коливання пружних тіл,
1проявляющіеся у переміщенні центру їх тяжкості або осі
1сімметріі в просторі, а також у періодичній зміні
1імі форми, яку вони мали в статичному стані.
Параметри вібрації унормовує ГОСТ 12.1.012-78 "ССБТ. Вібрація.
Загальні вимоги безпеки ".
Вібрація у відповідності зі стандартом 2По джерел її
2вознікновенія 0 підрозділяється на:
транспортну, яка виникає в результаті руху
автомобілів по місцевості і дорогах і при їх будівництві;
транспортно-технологічну, яка виникає при роботі
машин, що виконують технологічну операцію в стаціонарному
положенні або при переміщенні по спеціально підготовленої
частини виробничого приміщення, промислового майданчика;
технологічну, яка виникає при роботі стаціонарних
машин або передається на робочі місця не мають джерел
вібрації.
2По способу передачі на людину 0 вібрації поділяються
на загальну, що передається через опорні поверхні, і локальну
(Місцеву), що передається через руки людини.
Напрямок дії вібрації визначається ортогональної
системою координат X, Y, Z.
.

- 11 -
1Основнимі параметрами 0, характеризують вібрацію,
є частота коливань, швидкість коливання і амплітуда
зміщення.
Швидкість коливання знаходиться в прямій залежності від
частоти коливань і амплітуди зсуву:
v = 2пfА = WА,
де v - швидкість коливання, см / с;
f - частота коливань, Гц;
А - амплітуда зміщення при гармонійному коле-
бательном русі, тобто величина найбільшого відхилення від
положення рівноваги, см;
w - кругова частота, тобто число повних
коливань, здійснених за час, рівне 2пf с.
За аналогією з шумом важливою характеристикою вібрації
є її рівень, вимірюваний в логарифмічних одиницях -
децибелах.
Логарифмічний рівняння віброшвидкості
-8
L = 2 lg v / (5 * 10),
де v - середньоквадратична швидкість, м / с;
-8
5 * 10 - опорна віброшвидкості, м / с;
.

- 12 -
Малюнок. Області впливу вібрації на людину:
2
А, мм ----- T ---- T ---- ¬ А - вібрація не відчувається
1 +----+----+----+ Б - вібрація починає відчуватися
| | | | Г - викликає болюче відчуття
10 +----+----+----+
| | | |
10 +----+----+----+
| | У | | Звукова вібрація вимірюється
10 +----+----+----+ приладами НВА (низькочастотна
| Б | | | вібраційна), ИШВ (вимірник
10 +----+----+----+ шуму і вібрації), ВІП-2 (вібро-
L ---- +----+----- f, Гц вимірювальний прилад), "Брюль
1 10 100 1000 і К'ер "з вібродатчиків.
Джерела вібрації в автомобілі ті ж, що й шуму.
Прискорення, що виникають при вібрації, збільшуються з
збільшенням швидкості руху автомобіля, погіршенням дороги і
зменшенням корисного навантаження. Вплив на людину
вібрацій визначається їх амплітудою і частотою.
Вібрація погіршує зорове сприйняття, знижує якість
уваги, викликає стомлення, головний біль.
Відповідно до наказу міністра охорони здоров'я
Nо 400, особи, з перерахованими в цьому наказі захворюваннями на
роботу в виробництва та професії, в яких піддаються
загальної та місцевої вібрації, не допускаються.
.

- 13 -
_2.2. Захисні заходи.
Для боротьби з шумом і вібрацією використовуються як загальні,
так і індивідуальні засоби захисту. При плануванні
виробничих приміщень таких як станція випробування
двигунів, термічні і ковальські цехи распологают з
підвітряного боку по відношенню до інших будівель і житловому
району.
Для ослаблення шуму, що проникає назовні, необхідно
використовувати звукоізоляцію огороджувальних конструкцій.
Раціоналізація технологічних процесів, застосування
глушників, ретельна пригін всіх рухомих частин
механізмів - все це в багато разів знижує шум. Найбільший
еффнкт досягається заміною гучних робіт менш гучними.
Пневматична клепка рам і інших деталей повинна бути
замінена гідравлічної клепкою або зварюванням, кування і штампування
- Пресуванням.
Для зниження вібрації треба також використовувати спеціальні
звукопоглащающіе конструкції поблизу джерел шуму або робочого
місця, укладати в ізолюючі кожухи галасливі вузли агрегату
(Шестерні редуктори, ланцюгові, ремінні та інші передачі,
соударяются деталі, двигуни).
При обробці металевих прутків на
автоматно-револьверних верстатах запобіжну трубку
необхідно постачати пружиною або вставляти гумову сорочку в
отвір цієї труби.
З метою зменшення вібрації рекомендується застосовувати в
автомобілях жорстке без пружин сидіння, так як воно є
гарним амортизатором коливань.
Вібрація діє на людину через спину, таз, руки.
Тривала експлуатація автомобіля призводить до коливань
деталей кузова, що негативно впливає на водія.
Для зменшення вібрації машини слід встановлювати на
фундаменті, поглибленому нижче фундаменту стін, ізольованому від
грунту повітряними розривами, або на спеціально розрахованих
амортизаторах із сталевих пружин чи з пружних матеріалів.
Для ослаблення передачі вібрацій і шуму по воздуховодам і
трубопроводах приєднувати їх до вентиляторів та насосів треба
за допомогою гнучкої вставки з прогумованої тканини або
гумового патрубка.
Необхідно покривати вібруючі поверхні і
обладнання вібропоглащающімі і демпфуючими матеріалами
(Гумою, спеціальними мастиками, азбестом, бітумом,
пластмасами типу "Агат" і т.д.). У місцях зв'язку сполучених
деталей слід використовувати амортизуючі матеріали (


- 14 -
гуму, пробки, картон, азбест, пружинні амортизатори) для
забезпечення щільного прилягання.
Зменшити вібрацію в джерелі вібрації, тобто у джерелі
її утворення можна наступними способами: виключенням із
конструкції ударного взаємодії деталей, заміною
зворотно-поступального руху деталей обертальним,
винятком неврівноваженості обертових деталей і вузлів
машин.
При роботі з пневматичними і електричними ручними
машинами виникає вібрація, що передається через рукоятки і
корпуси на руки робітників, а іноді й на ноги через
оброблювану середу, зазвичай під час роботи з трамбівками і
вібраторами. Для зниження вібрації в даному випадку застосовувати
рукоятки з віброгасильними або автоматизує пристроями
Засоби індивідуального захисту від вібрації застосовуються
тоді, коли інші засоби виявляються неефективними.
В якості засобів індивідуального захисту від вібрації
застосовують взуття з амортізірующіміподошвамі, руковіци з
вібропоглащающімі пружними прокладками і т.д.
.

- 15 -
23.ПОЖАРНАЯ НЕБЕЗПЕКА. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ
2ПРОТІВОПОЖАРНИЕ АКТИ. ПРОФІЛАКТИКА
2БЕЗОПАСНОСТІ.
_3.1. Пожежна небезпека.
Пожежа на підприємстві завдає великої матеріальної шкоди
народному господарству і дуже часто супроводжується нещасними
випадками з людьми.
Основними причинами, що сприяють виникненню і
розвитку пожежі, є:
порушення правил застосування та експлуатації приладів
та обладнання з низькою протівопажарной захистом;
використання при будівництві в ряді випадків
матеріалів, що не відповідають вимогам пожежної безпеки;
відсутність на багатьох об'єктах народного господарства і в
підрозділах пожежної охорони ефективних засобів боротьби з
вогнем.
Відповідно до ГОСТ 12.1.033-81 "ССБТ. Пожежна безпека.
Терміни та визначення ":
1Пожарная безпеку 0 - стан об'єкта, при якому з
устоновленной ймовірністю виключається можливість
виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних
факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних
цінностей.
Причини воспломененія матеріалів і виникнення пожеж
на автотранспортних підприємствах: неправильне влаштування
термічних печей і котельних топок, несправність
опалювальних приладів, несправність електрообладнання та
освітлення та неправильна їх експлуатація; самозаймання від
неправильного зберігання мастильних і обтиральних матеріалів,
наявність статичної електрики, відсутність блискавковідводів,
необережне поводження з вогнем, незадовільний нагляд за
пожежними пристроями і виробничим устаткуванням.
Відповідно до Положення про державний пожежному
нагляд функції державного пожежного нагляду в країні
покладені на ГУГПС і його периферійні органи.
.

- 16 -
_3.2. Основні нормативні протипожежні акти.
11.Федеральний закон "Про пожежну безпеку"
12. "Правила пожежної безпеки в РФ (N ППБ 01-93)",
ГУГПС МВС Росії, 1997р.
"Правила" встановлюють вимоги пожежної безпеки
на всій території РФ, і є обов'язковими для виконання.
Порушення вимог пожежної безпеки тягне за
собою кримінальну, адмістратівную, дисциплінарну або іншу
відповідальність згідно з чинним законодавством
РФ.
3. Поряд з "Правилами" слід також керуватися
1стандартнимі, будівельними нормами і правилами, нормами
1технологіческого проектування, галузевими та регіональними
правилами пожежної безпеки та іншими, затвердженими в
встановленому порядку 1 нормативними документами 0,
регламентують вимоги пожежної безпеки.
4. На кожному підприємстві підприємстві 1 наказом
(1інструкціей 0) повинен бути встановлений відповідний його
пожежної небезпеки режим.
5. На кожному підприємстві повинні бути дані про показники
пожежної небезпеки застосовуваних в технологічних процесах
речовин і матеріалів відповідно до 1ГОСТ 12.1.044-89 0.
6. "Вимогами пожежної безпеки по спільному
зберігання речовин і матеріалів "(ГОСТ 12.1.004-91).
7. Нормативним документом, який регламентує безпечне
проведення робіт є "Наряд-допуск на виконання робіт
підвищеної небезпеки ".
.

- 17 -
_3.3. Профілактика безпеки
У системі загальнодержавних заходів по забезпеченню
пожежної безпеки профілактика займає провідне місце.
Пожежна безпека передбачає комплекс
організаційних і технічних заходів, спрямованих на
забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі,
обмеження її розповсюдження, а також створення умов для
успішного гасіння пожежі. Пожежна безпека об'єднує
заходи, здійснювані в процесі проектування,
будівництва, експлуатації підприємств автомобільного
транспорту.
Пожежна безпека передбачає: зберігання,
транспортування і утримання на робочих місцях вогненебезпечних
рідин і розчинів тільки в закритих ємностях, забезпечення
успішної евакуації людей матеріальних цінностей зі сфери
пожежі; створення умов ефективного пожежогасіння.
Заходи щодо попередження пожежі складаються з
організаційних, технічних ремонтних та експлуатаційних.
До організаційних заходів відноситься правильна
експлуатація автомобілів, металорізального устаткування,
ковальських, зварювальних, шиномонтажних та інших відділень і
цехів, а також будівель, територій.
Технічні заходи включають в себе дотримання норм
при проектуванні будинків, монтажі обладнання, при
опаленні, вентиляції, освітлення.
Забороняється куріння в невідведених для цього місцях.
Експлуатаційні заходи полягають у
профілактичних оглядах, в планових ремонтах обладнання,
машин і механізмів, гідравлічному і динамічному випробуваннях
вантажопідіймальних машин.
Всі приміщення підприємств классіфіцііруются за вибуховою,
вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до ГОСТу.
.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Біологія | Курсова
58.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Пожежна безпека
Пожежна безпека 2
Пожежна безпека 3 лютого
Пожежна безпека сьогодні
Пожежна безпека в побуті
Пожежна безпека релігійних організацій
Пожежна безпека і профілактика пожеж
Пожежна безпека та охорона праці
Пожежна безпека та системи протидимного вентиляції
© Усі права захищені
написати до нас