Бізнес план проекту 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа
вищої професійної освіти
«Санкт-Петербурзький державний
інженерно-економічний університет »
Кафедра економіки та менеджменту в машинобудуванні
БІЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТУ
Методичні вказівки до курсової роботи
з дисципліни «Планування на підприємстві»
для студентів усіх форм навчання
Напрям підготовки Менеджмент (виробничий)
Спеціальність 080502 / 1 - Економіка і управління на підприємстві
машинобудування
Санкт-Петербург
2006

Допущено
редакційно-видавничим радою СПбГІЕУ
в якості методичного видання
Укладачі
канд. екон. наук, доц. Т. Г. Дроздова
канд. екон. наук, доц. Д. Т. Осипов
Рецензент
канд. екон. наук, проф. В. Г. Лебедєв
Підготовлено на кафедрі
економіки та менеджменту в машинобудуванні
Схвалено науково-методичною радою спеціальності
080502 / 1 - Економіка і управління на підприємстві
машинобудування та напрямки підготовки
Менеджмент (виробничий)
Віддруковано в авторській редакції з оригінал-макету,
представленого укладачами
© СПбГІЕУ, 2006

ЗМІСТ
1. Цілі і завдання курсової роботи
2. Зміст і порядок розробки розділів бізнес-плану
2.1 Загальні положення
2.2 Зміст розділів бізнес-плану
Список рекомендованої літератури
Додаток А. Розрахунок витрат на матеріали
Додаток Б. Розрахунок вартості необхідного обладнання
Додаток В. Чисельність промислово-виробничого персоналу
Додаток Г. Розрахунок заробітної плати робітників і службовців
Додаток Д. Розрахунок адміністративних накладних витрат
Додаток Е. Розрахунок відпускної ціни виробу
Додаток Ж. Розрахунок показників економічної ефективності проекту. Розрахунок критичного обсягу реалізації продукції («точки беззбитковості»). Визначення чутливості і запасу фінансової міцності проекту

1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота «Бізнес-план проекту» має на меті закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні дисципліни «Планування на підприємстві», розвиток навичок планової роботи та розрахунків, необхідних для організації і реалізації обраного виду діяльності (проекту).

Завдання виконання курсової роботи:
- Систематизація, розширення і закріплення теоретичних і практичних знань за фахом і напрямком підготовки;
- Розвиток навичок самостійної роботи з необхідними матеріалами і спеціальною літературою;
- Застосування знань при вирішенні конкретних економічних завдань і обгрунтуванні прийнятих рішень.
Курсова робота виконується на основі самостійного вивчення спеціальної літератури та відповідно до цих методичними вказівками.
Вибір продукту (послуги), як об'єкта бізнес-плану, використовуються матеріали для розрахунків і обгрунтування прийнятих рішень узгоджуються з керівником курсової роботи.

2. ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ

2.1 Загальні положення

Бізнес-план - спеціальний інструмент менеджменту, який використовується в сучасній ринковій економіці, який дозволяє окреслити коло проблем, що виникають у підприємця при реалізації своїх цілей в невизначеною, конкурентної господарському середовищі, сформувати і забезпечити шляхи вирішення цих проблем. Бізнес-планування вирішує наступні проблеми:
- Конкретизує перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників;
- Визначає ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, знижує ризик підприємницької діяльності;
- Привертає увагу потенційних інвесторів;
- Допомагає отримати досвід планування.
На відміну від традиційного плану підприємства бізнес-план враховує не тільки внутрішні чинники, а й зовнішні (інвестори, споживачі, постачальники). На відміну від стратегічного плану бізнес-план включає не весь комплекс цілей фірми, а тільки одну, пов'язану з розвитком і необхідністю залучення інвестицій. Бізнес-план орієнтований тільки на розвиток. Крім того, стратегічний план це звичайно план зі зростаючим горизонтом (після завершення року йде коригування і зрушення горизонту). Бізнес-план має чітко окреслені часові рамки, тобто бізнес-план тяжіє до проекту. Бізнес-план включає наступні обов'язкові розділи:
- Резюме;
- Визначення мети реалізації проекту;
- Організаційно-правові аспекти реалізації проекту;
- Характеристика продукту (послуги);
- Маркетинг-план;
- Організаційна структура підприємства і персонал;
- План виробництва;
- Фінансовий план;
- Оцінка економічної ефективності проекту.
Зміст розділів бізнес-плану
«Резюме». Бізнес-план - це структурована система даних про комерційні перспективи, виробничому, фінансовому та організаційному забезпеченні реалізації проекту.
Основна мета даного розділу - представити в стислій формі (1-2 стор) найбільш важливу інформацію для потенційних партнерів та інвесторів.
Тому його написання має бути приділена особлива увага. Цей розділ може бути написаний після завершення роботи над бізнес-планом, але поміщається він зазвичай на початку документа і є як би «візитною карткою» проекту.
У розділі «Визначення мети реалізації проекту» необхідно відповісти на наступні питання:
- Які основні цілі реалізації проекту? (На найближчий рік, на найближчі 2-5 років);
- Які конкретні цілі по важливості і за часом є першочерговими з точки зору досягнення загальних цілей?
Крім формулювання загальних цілей, необхідно вказати конкретні цілі, що визначають проміжні етапи в досягненні спільних цілей, встановити пріоритетність цілей, їх розподіл за часом.
У розділі «Організаційно-правові аспекти реалізації проекту» дається інформація про організаційно-правову форму підприємства, що здійснює проект, історія його організації, аналізується привабливість обраної сфери бізнесу (перспективність обраної галузі діяльності, її специфіка, можливості перемоги у конкуренції), форми юридичного та банківського обслуговування.
У разі організації нового підприємства обгрунтовується його організаційно-правова форма, визначається коло засновників і величина статутного капіталу.
У розділі «Характеристика продукту (послуги)» описується продукт (послуга), який є власне об'єктом бізнес-плану і який буде запропонований на ринку.
Опис продукту:
- Призначення та можливі сфери використання;
- Основні характеристики і параметри;
- Оригінальні та унікальні риси, що роблять вибраний продукт конкурентоспроможним;
- Слабкі сторони;
- Можливості реалізації на зовнішньому ринку.
Особливості життєвого циклу:
- Характеристика життєвого циклу продукту;
- Можливості адаптації (модифікації) продукту до змін ринку;
- Скільки часу необхідно для доведення нового продукту до перших продажів, до максимуму продажів, до припинення продажів.
У розділі «Маркетинг-план» повинні бути ретельно опрацьовані питання про потенційних ринках, покупців, обсягах продажів, визначена маркетингова політика.
1. Основні характеристики ринку обраного продукту:
- Місткість ринку;
- Ступінь насиченості ринку;
- Тенденції зміни ємності і насиченості на найближчі 5 років;
- Тенденція попиту на продукт.
2. Сегментування ринку продукту:
- Які принципи сегментування найбільш відповідають продукту?
- Які сегменти і чому є найбільш перспективними?
- Які сегменти і чому є цільовими ринками?
- Що привертає покупця даного цільового ринку (ціна, якість, дизайн, додаткові послуги тощо)?
- Які з ринків є найбільш перспективними (обсяг продажу, рівень цін)?
3. Встановлення покупців на обраних ринках:
- Хто саме буде купувати продукт;
- Які покупці найбільш перспективні.
4. Організація просування (збуту) продукту:
- Які фірми продають аналогічний товар на обраних ринках;
- Хто буде займатися збутом, в якій формі (саме підприємство, агенти, дистриб'ютори);
- Хто здійснює післяпродажне обслуговування покупців;
- Фінансові взаємини з посередниками, агентами.
5. Конкурентний аналіз:
- Вкажіть найбільш важливих конкурентів на кожному обраному ринку;
- Для кожного цільового ринку порівняйте свої позиції з позиціями конкурентів за наступними напрямками: реклама, розміщення (транспортні витрати); продукти (якість і упаковка), послуги, можливості зниження цін, імідж;
- Намітьте список заходів, що дозволяють поліпшити позиції у конкуренції.
6. Визначення цінової стратегії:
- Яким чином розраховується ціна продукту;
- Які чинники беруться до уваги при встановленні ціни;
- Чутливий чи продукт до коливань цін;
- Якою є стратегічна лінія цінової поведінки на ринку.
7. Визначення стратегії у сфері якості:
- Які параметри якості продукту найбільш привабливі для покупця;
- Якою є стратегічна лінія в області якості продукту?
8. У даному розділі розгляньте також питання: дизайнових стратегії; стратегії просування товару (форми товарної реклами); стимулювання збуту та сервісне обслуговування.
9. Визначте приблизний вигляд кривої життєвого циклу продукту (рисунок 1).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Обсяг
продажів
час

Малюнок 1 - Життєвий цикл продукту
Чи припускаєте продовжити життєвий цикл продукту і якими способами:
- Шляхом створення нових модифікацій товару;
- Шляхом пошуку нових сфер використання товару;
- Шляхом пошуку та залучення нових споживачів.
10. Прогнозування продажів - є початковою точкою фінансової частини бізнес-плану, тому зверніть особливу увагу на реалістичність оцінок:
- Визначте приблизну лінію продажів на обраних ринках для кожного року;
- Визначте приблизну ціну продуктів для кожного ринку (при визначенні ціни для кількох продуктів або при проектуванні нового виробництва на існуючих потужностях необхідно врахувати розподіл накладних витрат) (додаток Е);
- Визначте змінні витрати на продажу (транспортні, на тару і упаковку та ін);
- Розрахуйте загальний обсяг продажів у грошовому вираженні для кожного ринку і кожного року.
Результати розрахунків викладіть за формою, представленої в таблиці 1.
У розділі «Організаційна структура і персонал», враховуючи особливість виробництва і збуту продукції, описується організаційна структура управління підприємством, функції служб та їх взаємодія, кваліфікаційні вимоги до провідних фахівців, коротка характеристика наявного персоналу і способи залучення відсутнього, форми оплати та стимулювання.
У розділі «План виробництва та ресурсного забезпечення» необхідно відобразити виробничу бік забезпечення випуску продукції.
Уявіть принципову ескізну схему випуску продукту.
План виробництва - на підставі плану продажів, передбачуваних графіка освоєння виробництва, запасів готової продукції і втрат від браку, здійснюється розрахунок плану виробництва, результати якого відображаються в першому рядку таблиці, представленої у додатку А.
Забезпеченість технологією - чи існує технологія або вона повинна бути розроблена, чи використовуються патенти, ліцензії, ноу-хау.

Таблиця 1 - Прогноз обсягу продажів
Показники
1-й рік
2-й рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й
рік
місяці року
Всього
за рік
квартали року
Всього
за рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
Ринок А
1. Прогноз продажів у
натуральному вираженні, од.
2. Ціна за одиницю, крб.
3. Обсяг продажів, руб.
Ринок У
1. ¼ ¼ ¼
2. ¼ ¼ ¼
3. ¼ ¼ ¼
Загальний обсяг продажів, руб.

Виробнича база:
- Чи є необхідні виробничі площі, обладнання;
- Джерела, форми і терміни організації та зростання виробничої бази;
- Розрахунок вартості необхідного обладнання (додаток Б);
- Розрахунок вартості орендної плати при оренді майна.
Сировина та енергія:
- Чи встановлені конкретні постачальники, форми і строки забезпечення сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, енергією на найближчі 2-5 років;
- Розрахунок вартості виробничих матеріалів (додаток А).
Трудові ресурси:
- Розрахунок чисельності працівників (додаток В);
- Розрахунок заробітної плати працівників (додаток Г).
Адміністративні накладні витрати: розрахунок передбачуваних адміністративних накладних витрат проводиться в таблиці, форма якої наведена в додаток Д.
«Фінансовий план». У бізнес-плані розрізняють два види фінансового планування: довгострокове і короткострокове.
У довгостроковому плані визначається потреба в капіталі, що дозволяє здійснити вибір і терміни отримання кредитів, розподілити капітал на власний і позиковий.
Для короткострокового плану найбільш важливим є передбачення надходження грошових коштів, яке деталізує суми і час припливу і відтоку грошей.
Фінансові прогнози складаються звичайно на 5 років, на 1-й рік - помісячно, на 2-й і 3-й - поквартально.
Зазначте джерела формування ресурсів підприємства (за рахунок власних коштів і за рахунок позикових коштів). Обгрунтуйте розмір позикових ресурсів і можливість їх повернення. При кредитуванні обгрунтуйте можливість забезпечення отриманих коштів. Вартість позикових ресурсів (кредити, випуск облігацій) приймається на рівні середньоринкових.
У разі реалізації проекту на базі діючого підприємства оцінюється можливість фінансування проекту за рахунок джерел підприємства (наявність нерозподіленого прибутку, амортизаційних відрахувань).
Опишіть допущення, прийняті при розробці фінансового плану:
- Терміни та етапи фінансування проекту;
- Прийняті ставки податків і відрахувань;
- Порядок нарахування амортизації;
- Очікувані терміни освоєння проектної потужності, продажів і надходження грошей на розрахунковий рахунок;
- Передбачувану схему фінансування та джерела фінансування;
- Схему розрахунків з постачальниками і споживачами (попередня оплата, використання товарного кредиту, авансові платежі).
Використовуючи дані про плановане обсязі виробництва і витратах, розрахованих у додатках А-Д, розрахуйте загальні поточні витрати на виробництво і збут за формою, представленої в таблиці 2.

Таблиця 2 - Зведений розрахунок загальних витрат, руб.
Показники
1-й рік
2-й рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й
рік
місяці року
Всього
за рік
квартали року
Всього
за рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
1. Матеріальні витрати
2. Витрати на заробітну плату виробничих робітників
3. Єдиний соціальний податок
4. Виробничі накладні витрати
5. Разом виробничі витрати
6. Адміністративні накладні витрати
7. Комерційні витрати (1,5% від обсягу продажів)
8. Амортизація
9. Загальні витрати на виробництво і збут

Розрахуйте і уявіть за формою таблиці 3 загальних інвестиційні витрати проекту.
Таблиця 3 - Загальні інвестиційні витрати, руб.
Вид витрат
Період
(Рік, місяць)
1. Реконструкція будівлі
2. Розробка проектно-технічної документації
3. Вартість обладнання
4. ¼ ¼ ¼
5. Шеф-монтаж і пусконаладка комплексу
6. Навчання персоналу
7. Інвестиції в інструмент
8. Оборотний капітал (створення запасу сировини і матеріалів)
9. РАЗОМ
За формою таблиці 4 розрахуйте прогноз прибутку і збитків.
За формою таблиці 5 розрахуйте прогноз руху грошових коштів.
Відповідно до Додатку Ж розрахуйте ефективність проекту, точку беззбитковості, його чутливість і фінансову стійкість, оцініть ризик проекту.

Таблиця 4 - Прогноз прибутків і збитків, руб.
Показники
1-й рік
2-й рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й
рік
місяці року
Всього
за рік
квартали року
Всього
за рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
1. Обсяг продажів
2. Виробничі витрати
3. Валовий прибуток (маржинальна) (стр.1 - стр.2)
4. Адміністративні та комерційні витрати
5. Амортизаційні відрахування
6. Відсоток за кредит
7. Прибуток (збиток) до оподаткування
8. Податок на прибуток
9. Чистий прибуток

Таблиця 5 - Прогноз руху грошових коштів, грн.
Показники
1-й рік
2-й рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й
рік
місяці року
Всього
за рік
квартали року
Всього
за рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
Наявність коштів на початок періоду
Надходження
Виручка від продажів
Кредит
... ... ...
Разом надходжень
Витрати
Інвестиції в основний капітал
- Обладнання
- Інші
Інвестиції в оборотний капітал
Оплата рахунків постачальників
Виплата заробітної плати
Єдиний соціальний податок
Орендна плата
Інші витрати
Відсотки за кредит
Погашення кредиту
Податки
в тому числі
... ... ... ..
Виплата дивідендів
Разом витрат
Надлишок (дефіцит) грошових коштів
Наявність коштів на кінець періоду

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бекетова О. М., Найденко В. І. Бізнес-план: теорія і практика. М.: Изд-во АЛЬФА divss, 2005.
2. Горемикін В. А., Бугулов Е. Р., Богомолов А. Ю. Планування на підприємстві. Підручник. - 2-е вид., Стереотипне. М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», Рілант, 2000.
3. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / Под ред. В. М. Попова. - 3-е изд., Перераб. і доп. М.: КноРус, Вид-во ГНОМ і Д, 2001.
4. Сухова Л. Ф. Практикум з розробки бізнес-плану і фінансового аналізу підприємства. М.: Фінанси і статистика, 2001.
5. Уткін Е. А., Котляр Б. А., Рапопорт Б. М. Бізнес планування. М.: Изд-во «ЕКМОС», 2002.

ДОДАТОК А
(Обов'язковий)
Розрахунок витрат на матеріали, руб. на рік
Показники
1-й рік
2-й рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й
рік
місяці року
Всього
за рік
квартали року
Всього
за рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
1. Обсяг виробництва, шт.
2. Основні матеріали
2.1 ... ...
... ... ...
3. Разом вартість основних матеріалів
4. Допоміжні матеріали
4.1 ... ...
... ... ..
5. Разом вартість допоміжних матеріалів
6. Виробничі (технологічні) матеріали
6.1 Вода
6.2 Електроенергія на технологічні цілі
6.3 ¼ ¼
7. Разом вартість виробничих матеріалів
8. Усього витрат на матеріали

ДОДАТОК Б
(Обов'язковий)
Розрахунок вартості необхідного устаткування, руб.
Показники
Кількість
Вартість
Разом вартість обладнання

ДОДАТОК В
(Обов'язковий)
Чисельність промислово-виробничого персоналу
Показники
1-й рік
2-й рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й
рік
місяці року
Всього
за рік
квартали року
Всього
за рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
1. Чисельність ППП - всього, чол.
2. Робітники
з них:
- Виробничі робочі
- Транспортні робітники
- Ремонтні робітники
... ...
3. Службовці
з них:
- Керуючий
- Головний бухгалтер
- Начальник зміни
- Бухгалтер-касир
- Економіст
- Маркетологи
... ...
ДОДАТОК Г
(Обов'язковий)
Розрахунок заробітної плати робітників і службовців
Показники
1-й рік
2-й рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й
рік
місяці року
Всього
за рік
квартали року
Всього
за рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
1. Розрахунок заробітної плати робітників
1.1 Чисельність робітників, чол.
1.2 Середня заробітна плата одного робітника в місяць, руб.
1.3 Заробітна плата робітників за період, руб.
2. Розрахунок заробітної плати службовців
2.1 Чисельність службовців, чол.
2.2 Середня заробітна плата одного службовця на місяць, руб.
2.3 Заробітна плата службовців за період, руб.
3. Заробітна плата ППП за період, руб.
4. Єдиний соціальний податок (26,5%), грн.
- Від витрат на оплату праці робітників
- Від витрат на оплату праці службовців
5. Єдиний соціальний податок від витрат на оплату праці ППП за період, руб.

ДОДАТОК Д
(Обов'язковий)
Розрахунок адміністративних накладних витрат, руб.
Показники
1-й рік
2-й рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й
рік
місяці року
Всього
за рік
квартали року
Всього
за рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
1. Заробітна плата службовців
2. Єдиний соціальний податок
3. Орендна плата
4. Комунальні платежі
5. Поштово-канцелярські, зв'язок та інші
6. Митні збори
7. Інші адміністративні витрати
8. Податки, що зменшують податкову базу,
в тому числі:
... ...
... ...
9. Усього адміністративних накладних витрат

ДОДАТОК Е
(Обов'язковий)
Розрахунок відпускної ціни виробу
Показники
Всього
1. Обсяг продажів при повному завантаженні устаткування, руб.
2. Основні матеріали, руб.
3. Допоміжні матеріали, руб.
4. Виробничі (технологічні) матеріали, руб.
5. Заробітна плата виробничих робітників, руб.
6. Єдиний соціальний податок, руб.
7. Виробничі накладні витрати, руб.
8. Адміністративні накладні витрати, руб.
9. Амортизація, руб.
10. Комерційні витрати, руб.
11. Разом витрати, руб.
- Змінні
- Постійні
12. Витрати, які припадають на один виріб, грн.:
- Змінні
- Постійні
- Загальні
13. Прибуток на один виріб, грн.
14. Відпускна ціна виробу, руб.
15. Рентабельність виробу,%

ДОДАТОК Ж
(Обов'язковий)
1. Розрахунок показників економічної ефективності проекту
1.1 Чиста приведена вартість проекту (NPV) розраховується за формулою:
,
де - Чисті надходження готівки в роки реалізації проекту, крб.
- Інвестиційні витрати в роки реалізації проекту, крб.
r - норма дисконту.
1.2 Внутрішній коефіцієнт ефективності визначається з умови рівності ЧПС нулю.
З виразу методом підбору, або використовуючи спеціальну комп'ютерну програму, знаходимо значення «r», при якому досягається ця рівність.
1.3 Період повернення інвестицій - час, протягом якого надходження готівки дозволяють відшкодувати початкові інвестиції.
1.4 Рентабельність продажів розраховується за формулою:
,
де - Чистий прибуток, крб.
- Обсяг продажу, руб.
2. Розрахунок критичного обсягу реалізації продукції
(«Точки беззбитковості»)
Критичний обсяг реалізації продукції розраховується за формулою:
,
де - Умовно-постійні витрати виробництва, які включають адміністративні накладні витрати, комерційні витрати та амортизаційні відрахування;
- Умовно-змінні витрати виробництва, що включають виробничі витрати (матеріали, заробітну плату робітників з відрахуваннями на соціальні потреби, виробничі накладні витрати);
- Обсяг реалізації продукції.
Дані для розрахунку критичного обсягу реалізації продукції беремо з таблиці 4 - Прогноз прибутків і збитків.
Таблиця Ж.1 - Вихідні дані і розрахунок критичного обсягу реалізації продукції
Показники
Умовне
позначення
Сума,
руб.
1. Обсяг реалізованої продукції

2. Витрати на виробництво реалізованої продукції

в тому числі:
- Умовно-змінні витрати

- Умовно-постійні витрати

3. Частка умовно-змінних витрат у витратах на виробництво

4. Частка умовно-постійних витрат у витратах на виробництво

5. Критичний обсяг реалізованої продукції («точка беззбитковості»)

3. Визначення чутливості і запасу фінансової міцності проекту
Запас фінансової міцності проекту визначаємо, розрахувавши коефіцієнт запасу фінансової міцності за формулою:
.
Чутливість фінансової міцності проекту визначаємо через вплив зміни витратних і об'ємних показників проекту:
- Умовно-постійних витрат;
- Умовно-змінних витрат;
- Фізичного обсягу реалізованої продукції.
Дані для розрахунку запасу та чутливості фінансової міцності проекту беремо з таблиць 4 і Ж.1.
Таблиця Ж.2 - Розрахунок запасу та чутливості фінансової міцності проекту
Показники
Умовне
позначення
Сума,
руб.
1. Обсяг реалізованої продукції

2. Критичний обсяг продажів

3. Запас фінансової міцності,%

4. Збільшення умовно-постійних витрат на 10%

4.1 Критичний обсяг реалізованої продукції

4.2 Запас фінансової міцності,%

4.3 Зміна запасу фінансової міцності,%

5. Збільшення умовно-змінних витрат на 10%

5.1 Умовно-змінні витрати на один карбованець обсягу реалізованої продукції

5.2 Критичний обсяг реалізованої продукції

5.3 Запас фінансової міцності,%

5.4 Зміна запасу фінансової міцності,%

6. Збільшення цін на 10%

6.1 Умовно-змінні витрати на один карбованець обсягу реалізованої продукції

6.2 Критичний обсяг реалізованої продукції

6.3 Запас фінансової міцності,%

6.4 Зміна запасу фінансової міцності,%

7. Збільшення фізичного обсягу реалізованої продукції на 10% при збереженні структури її виробництва

7.1 Умовно-змінні витрати на один карбованець обсягу реалізованої продукції

7.2 Критичний обсяг реалізованої продукції

7.3 Запас фінансової міцності,%

7.4 Зміна запасу фінансової міцності,%

4. Методи оцінка ризику
Задайте ймовірність настання очікуваних подій - проекту - з урахуванням ризиків проекту і розрахуйте показники оцінки ризику.
4.1 Оцінка математичного очікування настання події.
,
де - Очікуваний дохід;
- Дохід при i-му кінець;
- Імовірність настання i-го результату;
i = 1 ... n - кількість випадків.
4.2. Середньоквадратичне відхилення (s):
.
4.3. Коефіцієнт варіації (V)
.
Зробіть висновок про величину ризику.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Методичка
886.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес-план проекту
Бізнес-план інвестиційного проекту 2
Бізнес-план інвестиційного проекту
Бізнес-план проекту Зміст і
Бізнес план інвестиційного проекту
Бізнес-план проекту Виробництво спецодягу
Бізнес-план як основа інвестиційного проекту
Бізнес план як основа інвестиційного проекту
Бізнес-план як модель інвестиційного проекту
© Усі права захищені
написати до нас