[1] Тут і далі по тексту під словом "фірма" маються на увазі організації, що займаються виробничою, господарською і комерційною діяльністю.

[2] Для акціонерного підприємства після виплати дивідендів.


Бізнес-план 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат з дисципліни "Основи підприємництва" виконав: студент ФМ 3-1 Голубєв О.О.

Державний комітет з вищої освіти

Державна академія управління ім. Серго Орджонікідзе

Кафедра підприємництва

Москва 1996

ВСТУП

Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також вміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.

У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.

При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові положення, застосовні практично у всіх областях комерційної діяльності і для різних фірм, але необхідні для того, щоб своєчасно підготуватися і обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених цілей.

Важливим завданням є проблема залучення інвестицій, в тому числі і зарубіжних, у чинні і ті підприємства. Для цього необхідно аргументувати й обгрунтувати оформлення проектів (пропозицій), які потребують інвестицій. Для цих і деяких інших цілей застосовується бізнес-план.

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми [1], показує, яким чином її керівники збираються досягти свої цілі і завдання, в першу чергу підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі зростати, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого розвитку.

Бізнес-план є постійним документом; він систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині фірми, так і на ринку, де діє фірма.

У зв'язку з тим, що бізнес-план являє собою результат досліджень і організаційної роботи, що має на меті вивчення конкретного напрямку діяльності фірми (продукту або послуг) на певному ринку й у сформованих організаційно-економічних умовах, він спирається на:

конкретний проект виробництва певного товару (послуг) - створення нового типу виробів або надання нових послуг (особливості задоволення потреб і т.д.);

всебічний аналіз виробничо-господарської та комерційної діяльності організації, метою якої є виділення її сильних і слабких сторін, специфіки та відмінностей від інших аналогічних фірм;

вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних та організаційних механізмів, використовуваних в економіці для реалізації конкретних завдань.

Бізнес-план є одним із складових документів, що визначають стратегію розвитку фірми. Разом з тим він базується на загальній концепції розвитку фірми, більш докладно розробляє економічний і фінансовий аспект стратегії, дає техніко-економічне обгрунтування конкретним заходам. Бізнес-план охоплює одну з частин інвестиційної програми, термін реалізації якої звичайно обмежений 1 або декількома роками (часто кореспондуючими з термінами середньо-і довгострокових кредитів), що дозволяє дати достатньо чітку економічну оцінку наміченим заходам.

Бізнес-план дозволяє вирішувати цілий ряд задач, але основними з них є наступні:

обгрунтування економічної доцільності напрямків розвитку фірми;

розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, в першу чергу обсягів продажів, прибутку, доходів на капітал;

визначення планованого джерела фінансування реалізації обраної стратегії, тобто способи концентрування фінансових ресурсів;

підбір працівників, які здатні реалізувати даний план.

Кожна задача може бути вирішена тільки у взаємозв'язку з іншими. Основний центр бізнес-план - концентрування фінансових ресурсів. Саме бізнес-план - важливий засіб для збільшення капіталу компанії. Процес складання бізнес-плану дозволяє ретельно проаналізувати розпочату справу у всіх деталях. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції при переговорах із майбутніми партнерами; він грає важливу роль при запрошенні на роботу основного персоналу фірми.

Таким чином, бізнес-план є не тільки внутрішнім документом фірми, але і може бути використаний для залучення інвесторів. Перед тим як ризикнути деяким капіталом, інвестори повинні бути упевнені в старанності проробки проекту й інформовані про його ефективність. Передбачається, що бізнес-план добре підготовлений і викладений для сприйняття потенційних інвесторів.

Дана робота передбачає описати всі найбільш важливі пункти бізнес-плану і докладно зупинитися на розділі "Фінансовий план".

1. Структура бізнес-плану.

Бізнес-план складається з наступних розділів:

Можливості фірми (резюме).

Види товарів (послуг).

Ринки збуту товарів (послуг).

Конкуренція на ринках збуту.

План маркетингу.

План виробництва.

Організаційний план.

Правове забезпечення діяльності фірми.

Оцінка ризику та страхування.

Фінансовий план.

Стратегія фінансування.

2. Розділ "Можливості фірми".

Обсяг даного розділу не повинен перевищувати декількох сторінок. Його текст повинен бути зрозумілий і не спеціалісту - гранична простота і мінімум спеціальних термінів.

Робота над цим розділом надзвичайно важлива, оскільки якщо він не зробить сприятливого твору на інвесторів і кредиторів, то далі бізнес-план вони просто не стануть дивитися.

У цілому резюме повинно дати відповіді майбутнім інвесторам або кредиторам фірми (у тому числі і її акціонерам) на 2 питання: "Що вони одержать при успішній реалізації даного плану?" І "Який ризик втрати ними грошей?".

Цей розділ повинен розроблятися в самому кінці складання бізнес-плану, коли досягнута повна ясність по всіх інших питань.

У розділі "Можливості фірми (резюме)" визначаються в пріоритетному порядку всі напрямки діяльності фірми, цільові ринки по кожному напрямку і місце фірми на цих ринках. По кожному напрямку встановлюються цілі, до яких фірма прагне, стратегії їх досягнення, що включають перелік необхідних заходів. По кожній стратегії визначаються відповідальні особи.

У цьому ж розділі поміщається інформація, що дає уявлення про фірму, а також всі необхідні дані, що характеризують її комерційну діяльність.

3. Розділ "Види товарів (послуг)".

У цьому розділі бізнес-плану описуються всі товари і послуги, які виробляє фірма.

Написанню даного розділу передує значна попередня робота з вибору товарів або послуг, які повинні стати основою бізнесу фірми.

У розділі необхідно дати опис всіх існуючих і нових товарів і послуг, пропонованих фірмою, відповівши на такі питання:

Які товари (послуги) пропонуються фірмою? Опишіть їх.

Наочне зображення товару (фотографія або малюнок).

Назва товару.

Які потреби (дійсні і потенційні) покликані задовольняти запропоновані товари, послуги?

Наскільки мінливий попит на дані товари (послуги)?

Дорогі чи є ці товари (послуги)?

Наскільки дані товари (послуги) відповідають вимогам законодавства?

На яких ринках і яким чином вони продаються?

Чому споживачі віддають перевагу даним товарам (послугам) фірми? Що складає їх основна перевага? У чому їх недоліки?

При відповіді на дане питання доцільно скласти таку таблицю на кожний товар і послугу.

Переваги в порівнянні з аналогічними товарами конкурентів

Недоліки

Заходи з подолання недоліків

Якими патентами або авторськими свідоцтвами захищені особливості запропонованих товарів (послуг) або технології їхнього виробництва й уявлення?

Які ціни, за якими продаються товари (послуги)? Які витрати на їх виробництво? Який прибуток принесе продаж одиниці кожного товару (послуги)?

Які основні техніко-економічні показники товарів (послуг)?

Чи має даний товар фірмову марку?

Як організоване післяпродажне обслуговування даних товарів, якщо це технічні вироби?

та інші.

4. Розділ "Ринки збуту товарів (послуг)".

Цей розділ спрямований на вивчення ринків і дозволяє підприємцю чітко уявити хто буде купувати його товар і де його ніша на ринку.

Спочатку підприємцю необхідно знайти відповідь на наступні питання:

На яких ринках діє або буде діяти фірма? Які типи ринків використовуються фірмою?

Які основні сегменти цих ринків по кожному виду товару (послуги)?

Проранжирувані ринки (сегменти ринку), на яких діє або буде діяти фірма, по комерційній ефективності й інших ринкових показниках?

Що впливає на попит на товари (послуги) фірми в кожному з цих сегментів?

Які перспективи зміни потреб покупців у кожному із сегментів ринків?

Як передбачається реагувати на ці зміни?

Яким чином відбувається вивчення потреб і попиту?

Яка загальна й імпортна ємності кожного національного ринку і використовуваного сегмента по всіх товарах (послугам) фірми?

Які прогнози розвитку ємності сегментів на кожному з ринків?

Яка реакція ринку на нові товари (послуги)?

Чи проводяться тестування ринку і пробні продажі?

Після відповіді на ці питання в даному розділі бізнес-плану необхідно уявити:

Оцінку потенційної ємності ринку.

Оцінку потенційного обсягу продажів.

Оцінку реального обсягу продажів.

5. Розділ "Конкуренція на ринках збуту".

Тут потрібно провести реалістичну оцінку сильних і слабких сторін конкуруючих товарів (послуг) і назвати випускаючі їх фірми, визначити джерела інформації, що вказують на те які товари є найбільш конкурентноспроможними, порівняти конкуруючі товари (послуги) по базисній ціні, характеристикам, обслуговуванню, гарантійним зобов'язанням і іншим істотним ознаками. Цю інформацію доцільно уявити у вигляді таблиці. Варто коротко обгрунтувати наявні гідності і вади конкуруючих товарів (послуг). Бажано відобразити, які знання про дії конкурентів можуть допомогти вашій фірмі створити нові або поліпшені товари (послуги).

Слід показати переваги і недоліки конкуруючих фірм, визначити сферу кожного конкурента на ринку, показати, хто має максимальну і мінімальну ціну, чия продукція найбільш якісна. Бажано провести ранжування конкурентних позицій фірми, що дозволить уточнити її положення і виявити можливості для потенційних поліпшень. Для кожного з цільових ринків треба порівняти позиції фірми з позиціями конкурентів за вказаними в таблиці позиціях:

Ринок А

Ринок Б

Область

Ви

Конкуренти

Ви

Конкуренти

порівняння

1

2

3

1

2

3

Реклама

Розміщення

Продукція

Послуги

Ціни

Імідж

Ранг фірми і головних конкурентів указується по 5 - або 10-бальною системою.

Для кожного з цільових ринків треба порівняти транспортні витрати з витратами в конкурентів, якість продуктів і упаковки, зіставити можливості зниження цін, а також мати уявлення про рекламну кампанію й імідж фірм.

6. Розділ "План маркетингу".

Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер намічуваного бізнесу і способах, завдяки яким можна розраховувати на успіх.

Підприємець повинен підготує такий план маркетингу, який здатний пробуджувати думку. Він повинен не просто уявити концепцію, але "продати" бізнес як привабливу можливість для інвестицій, як кредитний ризик із привабливими перспективами.

Крім того, розділ повинен бути написаний у такій манері, яка була б зрозуміла широкому колу людей - від менеджерів до членів ради директорів.

Історія свідчить, що маркетинг є одним з важливих умов на шляху фірми до успіху. Багато фірм, що мали спокусливий, дійсно потрібний споживачеві товар, зазнали невдачі через неправильне маркетингу або взагалі відсутність такого. Тому при оцінці бізнес-плану величезна увага буде приділено цьому розділу. Якщо не визначена реальна потреба в товарах або послугах, то ніякий талант, ніякі капітали не допоможуть фірмі домогтися успіху в даній області.

У залежності від конкретної ситуації, що складається на ринку з точки зору стану попиту, розрізняють декілька типів маркетингу:

Конверсійний маркетинг. Пов'язаний з наявністю негативного попиту, тобто з ситуацією, коли більшість споживачів відкидають даний товар або послугу. Завдання в цьому випадку полягає в розробці такого плану маркетингу, який би сприяв зародженню попиту на відповідні товари (послуги).

Стимулюючий маркетинг. Пов'язаний із наявністю товарів, на які немає попиту через повну байдужості або незацікавленість покупців. План маркетингу повинен визначити причини байдужності і намітити шляхи щодо її подолання.

Розвиваючий маркетинг. Пов'язаний з формується попитом на нові товари. Використовується в ситуаціях, коли є потенційний попит. Завдання маркетингу полягає в перетворенні потенційного попиту в реальний.

Підтримуючий маркетинг. Використовується при відповідності рівня попиту рівню пропозиції. У цьому випадку необхідно проводити продуману політику цін, цілеспрямовано здійснювати рекламну роботу і т.п.

Демаркетинг. Застосовується при надмірному перевищенні попиту над пропозицією. Щоб у споживачів не створилося негативного уявлення про можливості фірми задовольнити запити покупців, проводиться підвищення цін, згортання рекламної діяльності і т.п. Одночасно вживаються заходи щодо збільшення випуску продукції користується надмірно високим попитом.

Протидіючий маркетинг. Використовується для зниження попиту, який з точки зору суспільства розцінюється як ірраціональний (eg на спиртні напої, тютюнові вироби і т.п.)

Деякі види бізнесу вимагають маркетингу, а тому ясного і переконливого плану маркетингу. Для інших маркетинг менш важливий і немає необхідності в такому ретельного опрацювання присвяченого йому розділу.

Взагалі, маркетинг застосовується при наступних умовах:

Насиченні ринку товарами, тобто при перевищенні пропозиції над попитом (ринок покупця);

Гострою конкуренції, посиленні боротьби за покупця;

Вільних ринкових відносин, тобто можливості безадміністратівних обмежень вибирати ринки збуту і постачання, установлювати ціни, вести комерційну політику і т.д.;

Повної самостійності підприємств у виборі цілей фірми, управлінських структур, окладів, у розподілі коштів за статтями бюджету і т.д.

Однак при будь-якому бізнесі потрібна підтримка обсягу продажів на рівні, здатному забезпечити його виживання. Тому розумна програма маркетингу грає критично важливу роль і вивчається дуже скрупульозно. Ось основні проблеми, які повинні бути розглянуті в цьому розділі:

Визначення попиту і можливості ринку. У цій частині розділу варто обгрунтувати попит на товар (послугу). Часто корисно починати аналіз ринку з уявлення загальної картини, що склалася в галузі.

Як нерідко буває при складанні бізнес-плану, якість відповідної інформації залежить від витраченої на її збір енергії. До числа гарних джерел подібних даних ставляться торгові асоціації, література по торгівлі, галузеві дослідження, думки експертів.

Ступінь детальності і доводи, які слід привести, залежать від частки ринку, яку потрібно завоювати для досягнення успіху

Після визначення загальних параметрів ринку варто встановити об'єкти ринку, їхньої характеристики і значення. Можна описати ринок з точки зору бажаних атрибутів виробу, демографії, географії, особливостей психології.

Аналогічним чином в плані будуть послідовно розглядатися і всі інші об'єкти ринку. На додаток до опису в плані варто дати оцінку порівняльної привабливості кожного з об'єктів. Які ринки мають першорядне значення? Чому? Чи буде це відносне значення змінюватися з часом.

Конкуренція й інші зовнішні фактори. Майже напевно на діяльність фірми будуть впливати зовнішні фактори, які воно здатне контролювати лише в незначній мірі або взагалі не здатне робити це. Найбільш значним з них є конкуренція.

Ступінь конкуренції. Метою в даному випадку є розгляд того, що може скласти справжню конкуренцію і відповідну реакцію на неї. Можливо, вдасться конкретні фірми, продукцію або послуги, які складуть конкуренцію. У таких випадках доцільно вказати профіль кожного конкурента, його сильні і слабкі сторони і можливий вплив, що все це може надати на становлення бізнесу.

Майбутні джерела конкуренції. У той час як деякі (звичайно старі) виробництва перебувають у стані стабільності і розвиваються поступово, є безліч динамічних ринків, які перебувають у стані швидкого і безперервного зміни. Часом можна пророчити такі зміни в структурі ринку. Заклопотаність із приводу майбутньої конкуренції особливо важлива при розробці нового продукту або послуги, коли велика можливість появи "наслідувачів" у новій галузі.

Стратегія маркетингу. Визначивши відповідний ринок і його можливості, необхідно зупинитися на тому, як планований бізнес буде використовувати ці можливості. Повинна бути представлена ​​стратегія маркетингу, що пояснює як бізнес організує проведення своїх планів у життя для досягнення бажаного обсягу продажів. Для цього необхідно приділити увагу кожному з найважливіших інструментів маркетингу, наявних у розпорядженні компанії.

Стратегія збуту і розподілу. Необхідно визначити як бізнес має намір довести свої товари і послуги до споживача. Вдасться чи до власної службі збуту або ж будуть використані дилери, дистриб'ютори, посередники?

У деяких випадках організація мережі з продажу та поширенню товару є порівняно нескладною справою і потрібно освітити лише основні моменти. В інших же дати більш докладний опис.

При власній службі збуту варто вказати, чи спеціальна підготовка для її працівників. Наприклад, для продажу технічної продукції персонал повинен володіти відповідними знаннями.

Стратегія ціноутворення. Одним з найважливіших елементів плану маркетингу є ціноутворення. Ціна пов'язана з такими чинниками маркетингу, як характеристика й образ товару і фірми й ін Ціна на товар повинна мати безпосередню зв'язок із його якістю. Важливо, щоб ціни належним чином відбивали рівень якості й імідж фірми, який вона хоче створити для своєї продукції.

При аналізі використовуваних на фірмі способів ціноутворення доцільно виходити з таких положень. Можлива ціна товару може визначатися, виходячи з:

собівартості продукції;

ціни конкурентів на аналогічний товар або товари-замінники;

унікальних достоїнств товару;

ціни, обумовленої попитом на товар.

На основі собівартості звичайно оцінюється мінімально можлива ціна товару (послуги), яка відповідає найменшим витратам.

На основі аналізу цін конкурентів визначається середній рівень цін

Максимально можлива ціна встановлюється для товарів, що відрізняються високою якістю або унікальними достоїнствами.

Слід також розглянути політику знижок і зміни цін, а також вплив цінової стратегії в цілому на валовий прибуток.

Якщо розроблений детальний прейскурант і він може допомогти рецензенту розібратися в суті, варто привести його в скороченому вигляді. Можна помістити його цілком у додатку.

Реклама, зв'язки з громадськістю, просування товару. Багато починаючі або знаходяться на ранній стадії розвитку фірми не володіють значними коштами для реклами, якщо взагалі їх мають. Підприємці, наприклад, можуть встановлювати контакти з місцевими засобами інформації, які часто пишуть про новий бізнес в окрузі. Таким чином можна отримати безкоштовну рекламу.

При наявності служби зв'язків з громадськістю (public relations) її завданнями є:

Систематичне створення сприятливого відношення до фірми широких мас населення;

Здійснення торгових презентацій;

Проведення інституційної реклами;

Надання консультаційних послуг.

7. Розділ "План виробництва".

Цей розділ готується тільки тими підприємцями, які готуються зайнятися виробництвом товарів. При написанні варто відповісти на наступні питання:

Де будуть виготовлятися товари - на діючому або знову створюваному підприємстві?

Наскільки вдало вибрано місце розташування фірми, виходячи з близькості до ринку, постачальникам, доступності робочої сили, транспорту і т.д.?

Які виробничі потужності будуть потрібні і як вони будуть вводитися рік від року?

Які основні засоби будуть потрібні для організації виробництва? Яка динаміка їхньої зміни на перспективу? Дану інформацію доцільно уявити у вигляді такої таблиці:

Фізичний стан

Існуючі можливості

Недоліки або додаткові потреби і заходи щодо їх задоволення

Земля

Будинки і споруди

Обладнання

Які можливі труднощі при організації виробництва?

Де, у кого і на яких умовах закупається сировина?

Схема виробничих потоків.

Чи передбачена охорона навколишнього середовища життє?

Які будуть витрати виробництва? Динаміка їх зміни?

8. Розділ "Фінансовий план".

Цей розділ необхідно присвятити плануванню фінансового забезпечення діяльності фірми з метою найбільш ефективного використання наявних грошових коштів.

У цьому розділі необхідно розробити сукупність таких планово-звітних документів:

Оперативний план (звіт).

План (звіт) прибутків і витрат.

План (звіт) руху грошових коштів.

Балансовий звіт (план).

Подібний перелік документів не зовсім звичний для російських підприємців, але він відповідає вимогам світової практики, яка спирається на декілька іншу систему бухобліку.

Оперативний план (звіт) відбиває за кожний період результати взаємодії фірми і її цільових ринків по кожному товару і ринку. Цей документ повинен розроблятися службою маркетингу.

План (звіт) про доходи і витрати по виробництву товарів показує, чи одержить фірма прибуток від продажу кожного з товарів. Цей документ розробляється економічною службою фірми по кожному з товарів.

План (звіт) про рух грошових коштів показує процес надходжень та витрачання грошей у процесі діяльності фірми. Він розробляється фінансовою службою фірми.

Балансовий звіт підводить підсумки економічної і фінансової діяльності фірми за звітний період. Він звичайно розробляється бухгалтерією.

У зазначених планово-звітних документах відбиваються плановані і фактичні величини показників за звітний період. Тривалість планово-звітних періодів у залежності від конкретних умов може змінюватися в межах: місяць, квартал, півроку, рік.

Розглянемо приблизний склад показників і форму їх подання в оперативному плані (звіті). Ці показники визначаються по кожному товару або послузі, що дозволяє порівнювати їх між собою по економічній ефективності (див. табл.).

Показники

Місяць

(Квартал, рік)

і т.д.

Всього за період

План

Факт

План

Факт

Ринковий потенціал фірми в одиницях даного товару

Ціна товару

Обсяг продажів в одиницях товару

Частка фірми в галузевому ринку по даному товарі

Кількість товарів в одиницях зроблених фірмою

Запаси даного товару на складах фірми на кінець звітного періоду

Ця сукупність показників покликана дати уявлення керівництву фірми про ту частку ринку, яка завойована фірмою по кожному товару і яку передбачається завоювати в майбутньому періоді.

Другим документом був названий план (звіт) про доходи та витрати. Структура цього звіту досить проста. У нього звичайно включають такі показники (див. табл.):

Показники

Місяць

(Квартал, рік)

і т.д.

Всього за період

План

Факт

План

Факт

Виручка від продажу даного товару

Виробничі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією товарів за статтями

Загальновиробничі витрати за статтями

Податки і відрахування

Чистий прибуток

Прибуток, що залишається в розпорядженні фірми [2]

За даними цього плану (звіту) можна встановити, чи приносить фірмі прибуток даний товар, можна порівняти різні товари по прибутковості з тим, щоб прийняти рішення про доцільність їх подальшого виробництва.

Заключним документом є балансовий звіт. У ньому міститься повний перелік активів фірми і пасивів. Цей документ показує чисту вартість і ліквідність фірми. Кредитори, як правило, запрошують балансовий звіт. Останній також необхідний при подачі податкової декларації.

За допомогою наведених план-звітів рекомендується зробити аналіз беззбитковості виробництва та самоокупності фірми:

Обсяг товару, який би беззбитковість = (Постійні витрати) / (Продажна ціна - (Змінні витрати / Обсяг реалізованих товарів))

Якщо попит на даний товар менше, ніж обсяг товару, який би беззбитковість, то його виробництво не буде самоокупним.

Розглянемо методику аналізу фінансової діяльності фірми за звітний період за допомогою відносних фінансових коефіцієнтів. Ці коефіцієнти можна розбити на 3 групи.

У першу групу входять коефіцієнти ліквідності оборотних коштів К1 і К2, де

К1 = (Оборотні активи) / (Оборотні пасиви)

К2 = (Оборотні активи - Товарні запаси) / (Оборотні пасиви)

Коефіцієнт К1 характеризує ліквідність оборотних коштів, К2 - швидкість ліквідності оборотних коштів.

Для успішно працюючих підприємств:

К1> 1,8 і К2> 1,0.

У другу групу входять коефіцієнт К3, що характеризує оборот товарних запасів, і К4, що характеризує ефективність використання абсолютних активів. Вони оцінюються за такими формулами:

К3 = (Сумарні витрати на виробництво реалізацію товарів) / (Вартість запасів товарів)

К4 = (Дохід від продажу товарів) / (Абсолютні активи)

Для успішно працюючих промислових підприємств:

K3> 2,8 і K4> 1,6

До третьої групи показників відносяться коефіцієнти прибутковості К5 і К6, де:

К5 = [(Прибуток до вирахування податків) / (Дохід від продажу товарів)] х 100%

К6 = [(Прибуток до вирахування податків) / (Абсолютні активи)] x 100%

Для успішно працюючих промислових підприємств:

К5> 8,2% і К6> 14,7%

Для малих фірм (активи від $ 500000 до $ 10 000000) рекомендуються такі значення цих коефіцієнтів:

К1> 1,8; К2> 0,9; К3> 3,2; К4> 1,7; К5> 6,7%; К6> 15%

При аналізі фінансової діяльності фірми за допомогою цих коефіцієнтів можна використовувати наступні рекомендації:

Якщо значення всіх коефіцієнтів вище наведених значень, то фірма працює ефективно;

Якщо значення будь-якого показника нижче наведених значень, то він повинен бути під постійним контролем керівництва фірми;

Якщо значення коефіцієнтів К3 і К4 нижче рекомендованих рівнів, то слід проаналізувати продуктивність всіх статей активу, ефективність маркетингових заходів;

У разі якщо більшість коефіцієнтів знаходяться нижче наведених рівнів необхідно серйозно проаналізувати всю фінансову діяльність фірми.

При аналізі фінансового стану фірми інтерес також представляє показник ймовірності банкрутства Z, який відображає фінансову стійкість фірми. Він оцінюється за такою формулою:

Z = (Оборотні активи / Абсолютні активи) +

+ 1,4 x (Нерозподілений прибуток / Абсолютні активи) + 0,6 x (Ринкова вартість звичайних і привілейованих акцій / Абсолютні активи) + + 3,3 x (Прибуток від основної діяльності / Абсолютні активи) + 1,0 x (Прибуток від продажів / Абсолютні активи).

У залежності від величини показника Z визначається ймовірність банкрутства фірми:

до 1,8 - дуже висока;

1,81 - 2,7 - висока;

2,71 - 3,0 - можлива;

більше 3,0 - дуже низька.

Список літератури.

1.Бізнес-план. В. П. Буров; В. А. Морошкин; О. К. Новіков. Москва, 1995

2.Бізнес-план. Під редакцією проф. Р. Г. Манилівське Москва, "Фінанси і статистика", 1996

3.Пособіе зі складання бізнес-плану. ERNST & YOUNG Москва, 1995

4. Довідник директора підприємства. Москва, 1995


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
87.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес-план і план виробництва
Бізнес-план
Бізнес план
Бізнес-план 11
Бізнес план АвтоСіті
Бізнес план сільгосппідприємства
Бізнес план проекту 2
Бізнес-план сільгосппідприємства
Бізнес план на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас