Бюджет держави

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема № 9. Економічний зміст і призначення бюджету держави
1.Сущность бюджету держави ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3-6
2.Функції бюджету держави ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7-11
3.Дефіціт бюджету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11-13
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

Введення
Бюджет необхідний кожній державі для задоволення його об'єктивних потреб у грошовому фонді, який слугує виконанню економічної, соціальної та політичної функцією.
Як економічної категорії бюджету притаманні ознаки, властиві всім поняттям, які об'єднує більш загальна категорія - фінанси. Однак бюджетні відносини мають специфічними рисами, якими є об'єкт бюджетного перерозподілу, специфіка громадського призначення бюджету і ступінь прояву у бюджетних відносин ознаки імперативності.
Бюджет як економічна категорія виражає систему імперативних грошових відносин між державою та іншими суб'єктами відтворення з приводу перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту (головним чином, національного доходу) в процесі утворення основного загальнодержавного фонду грошових коштів і його використання для задоволення найбільш важливих на даному етапі розвитку потреб громадського відтворення.

1. Сутність бюджету держави
Бюджет необхідний кожній державі для задоволення його об'єктивних потреб у грошовому фонді, який слугує виконанню економічної, соціальної і політичної функцій. Бюджет - це центральна ланка системи фінансів, тому він відображає всі основні якісні ознаки фінансів.
При розгляді терміна «бюджет» найчастіше згадується англійське походження цього слова, що означає «валіза мішок з грошима». Є також версія, що термін «бедж» (шкіряний мішок, в якому зберігалася скарбниця дожів), що трансформувалася в загальновживаний сьогодні «бюджет», вперше став вживатися у Венеції.
«Бюджетом» не слід називати документ, так як для останнього вже з давніх-давен використовували терміни «розпис державних доходів і витрат», «державна розпис», «кошторис доходів і витрат держави», «баланс доходів і витрат». Правильніше було б називати документ бюджетним планом, в якому бюджет як система грошових відносин виражений кількісно (сумарно). У процесі виконання бюджетного плану утворюється і використовується бюджетний фонд - основний державний централізований грошовий фонд.
Бюджетний фонд виступає як форма матеріалізації і прояви суспільного характеру бюджетних відносин, як форма вираження їх грошової природи. Сукупність грошових відносин держави з підприємствами, установами, населенням, а також між органами державної влади, пов'язаних з утворенням і використанням на суспільні потреби основного централізованого фонду, формує внутрішню структуру цього фонду або, що рівнозначно, економічний зміст бюджетних відносин.
Як економічної категорії бюджету притаманні ознаки, властиві всім поняттям, які об'єднує більш загальна категорія - фінанси. Однак бюджетні відносини мають специфічними рисами, якими є об'єкт бюджетного перерозподілу, специфіка громадського призначення бюджету і ступінь прояву у бюджетних відносин ознаки імперативності.
Бюджетними називаються відносини з приводу перерозподілу національного доходу.
При цьому не виключена можливість перерозподілу через бюджет і частини фонду відшкодування, а інколи і національного багатства. Бюджетні відносини складаються в процесі утворення і використання основного централізованого державного фонду грошових коштів, необхідного для задоволення найбільш важливих сукупних потреб суспільного відтворення - розвитку ключових сфер економіки, освіти, науки, культури, здійснення соціальної політики, забезпечення оборони країни і управління суспільством. Отже, пропорції бюджетного перерозподілу вартості в більшій мірі, ніж в інших сферах фінансових відносин, визначаються потребами відтворення і суспільства в цілому. Нарешті, бюджет на відміну від інших фінансових категорій виражає цілісну систему імперативних грошових відносин. Саме в бюджеті ознака імперативності знаходить своє найбільше прояв.
Бюджет як економічна категорія виражає систему імперативних грошових відносин між державою та іншими суб'єктами відтворення з приводу перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту (головним чином, національного доходу) в процесі утворення основного загальнодержавного фонду грошових коштів і його використання для задоволення найбільш важливих на даному етапі розвитку потреб громадського відтворення.
Як специфічний фінансовий план бюджет являє собою юридично оформлений документ, в якому в кількісному вираженні відбивається процес отримання та розподілу державою грошових ресурсів, необхідних для виконання його основних функцій.
Складання та контроль за виконанням бюджету як фінансового документа держави знаходяться в сфері виняткової компетенції політичної надбудови. Відповідно в даному контексті бюджетними можуть бути названі процесуальні відносини, що виникають при складанні, розгляді, затвердженні та виконанні бюджету як основного фінансового плану держави.
Державний бюджет забезпечує для органів державного управління можливість виконання ними своїх функцій, включаючи вплив на функціонування ринків товарів і послуг, фінансових ринків і розподіл доходів у секторах економіки.
Бюджет є інструментом мобілізації коштів всіх секторів економіки для проведення внутрішньої і зовнішньої державної політики. За допомогою бюджету здійснюються міжсекторальне, міжгалузеве і міжтериторіальне перерозподіл валового внутрішнього продукту (ВВП), державне регулювання і стимулювання економіки, а також фінансування соціальної політики з урахуванням довгострокових інтересів країни.
Акумуляція коштів у бюджеті дозволяє державі здійснювати соціальні програми, спрямовані на розвиток культури, охорони здоров'я, освіти, підтримку сімей з низькими доходами, вирішення житлової проблеми.
Сприятливий вплив бюджету на економіку передбачає формування ефективного механізму утворення доходів та витрачання бюджетних ресурсів щодо економіки в цілому на основі раціонального оподаткування населення і підприємств, обсягу та структури державних витрат, що забезпечують умови для економічного зростання, надійного контролю за зміною стадій економічних циклів, стабільності виробництва і підвищення матеріального рівня і умов життя населення.
Доходи бюджету відображають економічні відносини, що виникають у держави з підприємствами, організаціями та громадянами в процесі формування бюджетного фонду.
Витрати бюджету представляють економічні відносини, які виникають між державою з одного боку і підприємствами, організаціями та громадянами - з іншого в процесі розподілу і використання за різними напрямками коштів бюджетного фонду.
Названі економічні категорії впливають на формування вартісних пропорцій з метою задоволення загальнодержавних потреб, але різні за своїми функціональними характеристиками. Вилучення частини вартості до бюджету веде до зменшення матеріальних можливостей суб'єктів господарювання і населення для задоволення своїх потреб. Бюджетні витрати, навпаки, на базі загальнодержавних ресурсів збільшують ці можливості, а в окремих випадках навіть повністю задовольняють деякі з них.
Обидві розглянуті форми механізму бюджетного впливу пов'язані як між собою, так і з економікою в цілому, що проявляється у їх тісній взаємовпливі один на одного. Обсяг видатків бюджету, в кінцевому рахунку, обмежений рамками вступників бюджетних доходів, що залежать, у свою чергу, від кількісних показників розвитку економіки.
З іншого боку, через бюджетні витрати виявляється зворотний вплив на економічні можливості виробництва на базі сприяння зростанню його ефективності та прискоренню науково-технічного прогресу, що, звичайно ж, впливає і на обсяги доходів самого основного централізованого фонду грошових коштів.

2. Функції бюджету держави
Сутність будь-якої економічної категорії, в тому числі і бюджету проявляється в її функціях. Оскільки бюджет є найбільш широкої фінансової категорією, то йому належать всі функції, притаманні фінансам:
1) утворення бюджетного фонду (бюджетні доходи);
2) використання бюджетного фонду (бюджетні витрати);
3) контрольна.
Першу функцію виконують бюджетні доходи, що включають податки, позики, доходи від державної власності (підприємств) і емісії паперових грошей. При цьому бюджетний фонд формується за рахунок доходів господарюючих суб'єктів (учасників процесу суспільного виробництва - фізичних та юридичних осіб), отриманих у результаті первинного розподілу чистого національного продукту: заробітної плати робітників і службовців; доходів осіб, які працюють не за наймом; підприємницької прибутку (промисловості, сільського господарства, торгівлі та інших галузей); ренти; відсотків.
Структура бюджетних доходів непостійна, вона залежить від конкретних економічних умов на кожному етапі розвитку країни. Зміна структури бюджетних доходів відображає зміни, пов'язані з динамікою економічних процесів. Наприклад, зміна співвідношення між податками і позиками у бік збільшення частки останніх свідчить про спад виробництва, зміну співвідношення між споживанням і накопиченням у суспільстві. У табл. 2.1 представлена ​​структура доходів федерального бюджету РФ в 2000-2002 рр..
Друга функція бюджету пов'язана з конкретними цільовими бюджетними витратами. Держава, виступаючи як сукупний господарюючий суб'єкт, враховує економічні інтереси всіх інших учасників відтворювального процесу, у зв'язку, з чим бюджетні витрати охоплюють всі галузі і сфери господарства.
Таблиця 2.1
Структура і динаміка доходів федерального бюджету РФ в 2000-2002 рр..
Структура доходів
Питома вага,%, по роках
Зміна структури доходів в 2001 р. в порівнянні з 2000 р.
2000
2001
2002
Всього
100
100
100
х
Податкові доходи
84,7
93,45
81,21
-12,24
У тому числі:
податок на прибуток (дохід) підприємств та організацій
8
14,47
9,76
-4,71
податок на доходи фізичних осіб (з 2001 р.)
3
0,16
-0,16
податок на гральний бізнес
0,02
0,03
0,05
+0,02
податок на додану вартість
34,81
43,27
36,39
-6,88
акцизи
15,04
15,76
10,58
-5,18
федеральні ліцензійні та реєстраційні збори
0,07
0,11
0,04
-0,07
податок на купівлю іноземних
грошових знаків і платіжних
документів, виражених в іноземній валюті
0,13
0,08
-0,05
0,19
податок на сукупний дохід
0,13
0,26
0,27
+0,01
податок на операції з цінними паперами
0,04
0,03
0,04
+0,01
платежі за користування природними ресурсами
1,39
3,12
8,64
+5,52
митні збори та інші митні
збори та платежі
21,57
15,97
15,25
-0,72
інші податки, збори, мита
0,44
0,14
0,11
-0,03
Передача податкових доходів у цільові бюджетні фонди
-0,04
-
-
-
Неподаткові доходи
7,76
5,38
4,91
-0,47
У тому числі:
доходи від майна, що перебуває у державній власності, або від діяльності державних організацій
3,15
2,25
2,37
+0,12
доходи від зовнішньоекономічної діяльності
4,34
2,64
2,26
-0,38
інші неподаткові доходи
0,27
0,49
0,28
-0,21
Доходи цільових бюджетних фондів *
7.58
1,17
-0,65
-0,52
Єдиний соціальний податок (внесок), що зараховується до федерального бюджету
-
-
13,23
+13,23
* З метою реалізації законодавчо закріпленого Бюджетним кодексом РФ принципу загального (сукупного) покриття витрат, відповідно до якого доходи бюджету не можуть бути пов'язані з певними його витратами, законом про федеральний бюджет на 2001 р. передбачена ліквідація з 1 січня 2001 р. практично всіх цільових бюджетних фондів федерального бюджету з переведенням цих витрат у федеральний бюджет за відповідними розділами функціональної класифікації на загальній основі. У складі доходів і витрат федерального бюджету на 2001 і 2002 рр.. враховано функціонування Фонду Міністерства РФ з атомної енергії.
Потреба у дотриманні макроекономічних пропорцій в народному господарстві передбачає регулювання обсягів бюджетного фінансування його окремих галузей, соціальної сфери, економічних регіонів (адміністративно-територіальних утворень), окремих господарюючих суб'єктів різних форм власності. Структура бюджетних витрат схильна ще більш частим змінам, ніж бюджетних доходів. У табл. 2.2. представлена ​​структура витрат федерального бюджету в 2000-2002 рр..
Третя функція передбачає створення умов для проведення контролю. Контрольна функція обумовлює можливість ефективного впливу держави на всі економічні процеси. При цьому контроль і контрольна функція не ідентичні (хоча і взаємопов'язані) поняття. Перше виражає одну з важливих сторін діяльності фінансових органів, друге - властиве фінансів властивість, що створює об'єктивну основу для здійснення контролю. Реалізуючи покладені на нього функції, бюджет виконує важливу економічну, соціальну і політичну роль у відтворювальному процесі. Фінансуючи з бюджетного фонду пріоритетні галузі господарства, держава впливає на перерозподіл національного доходу між галузями. Частина доходів більш «дохідних» галузей направляється в галузі з низькою рентабельністю (наприклад, з промисловості в сільське господарство). Фінансуючи за рахунок бюджетного фонду установи та організації соціальної сфери, держава сприяє відтворенню робочої сили, вирішення інших соціально значущих завдань. Через бюджет перерозподіляються доходи між федеральним рівнем і суб'єктами РФ.
Стратегічні завдання держави щодо розвитку економіки та соціальної сфери знаходять відображення в пріоритетах бюджетної політики. При її плануванні воно повинне виходити з необхідності забезпечення фінансової та соціальної стабільності. Передбачуваність бюджетної політики - основний чинник загальної макроекономічної стійкості.

Таблиця 2.2

Структура і динаміка видатків федерального бюджету РФ в 2000-2002 рр..
Структура витрат
Питома вага,%, по роках
Зміна структури доходів в 2001 р. no порівнянні з 2000 р.
2000
2001
2002
Державне управління та місцеве
самоврядування
3
3,41
2,91
-0,5
Судова влада
0.9
0,95
0,98
+0,03
Міжнародна діяльність
6,5
1,86
2,2
+0,34
Національна оборона
16,5
17,99
14,59
-3,4
Правоохоронна діяльність
та забезпечення безпеки держави
9,3
11,03
8,93
-2,1
Фундаментальні дослідження
і сприяння науково-технічному прогресу
1,9
1,85
1,55
-0,3
Промисловість, енергетика і будівництво
2,3
3,74
2,96
-0,78
Сільське господарство і рибальство
1,3
1,74
1,38
-0,36
Охорона навколишнього середовища та природних ресурсів,
гідрометеорологія, картографія та геодезія
0,4
0,4
0,5
+0,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок та інформатика
0,2
2,56
3,88
+1,32
Попередження та ліквідація наслідків
надзвичайних ситуацій та стихійних лих
1,1
0,53
0,45
-0,08
Освіта
3,8
4,09
4,11
+0,02
Культура, мистецтво та кінематографія
0,6
0,54
0,53
-0,01
Засоби масової інформації
0,7
0,53
0,53
-
Охорона здоров'я і фізична культура
1,9
1,86
1,64
-0,22
Соціальна політика
7,4
9,03
22,1
+13,07
Обслуговування державного боргу
25,7
20,09
14,64
-5,45
Поповнення державних запасів і резервів
0
0,04
0,03
-0,01
Фінансова допомога бюджетам інших рівнів
8,1
15,64
13,63
- 2,01
Утилізація та ліквідація озброєнь, включаючи
виконання міжнародних договорів
0,2
0,52
0,53
+0,01
Мобілізаційна підготовка економіки
0,1
0,04
0,03
-0,01
Дослідження і використання
космічного простору
0,4
0,38
0,5
+0,12
Розвиток ринкової інфраструктури
-
-
-
-
Військова реформа
-
0,35
0,85
+0,5
Інші витрати
0,6
-0,33 *
-0,16 *
+0,17
Цільові бюджетні фонди
7,1
1,16
0,71
- 0,45
Усього **
100
100
100
х
Примітки. 1. Відповідно до ст. 66 Бюджетного кодексу РФ кошти від повернення державних кредитів, бюджетних кредитів та бюджетних позичок, у тому числі кошти, одержувані від продажу майна та іншого забезпечення, переданого одержувачами бюджетних кредитів, бюджетних позичок і державних або муніципальних гарантій відповідним органам виконавчої влади в якості забезпечення зобов'язань за бюджетними кредитами, бюджетними позичками та державним або муніципальним гарантіям, відображаються у складі видатків бюджетів зі знаком «мінус». 2. У витратах федерального бюджету на 2002 р. передбачені видатки, що перераховуються до Пенсійного фонду РФ в рахунок надходжень від єдиного соціального податку, в сумі 281 230 млн. руб.
Таким чином, бюджет необхідний державі для забезпечення об'єктивних потреб у грошовому фонді, що служить для виконання його економічної, соціальної і політичної функцій. Значимість бюджету в макроекономічному регулюванні передбачає прояв особливої ​​уваги до можливості реалізації принципів побудови бюджетної системи РФ, регламентованих Бюджетним кодексом РФ.

3. Бюджетний дефіцит
Практичне використання бюджетних відносин для реалізації покладених на державу функцій дозволяє говорити про три можливі стани бюджетного фонду - дефіцитному, профіцитним і збалансованому. Вони відображають різне співвідношення дохідної і видаткової частин бюджету. Коли витрати бюджету перевищують його доходи, утворюється негативне бюджетне сальдо, або дефіцит бюджету. Профіцит - позитивне сальдо бюджету - представляє собою зворотне співвідношення, тобто перевищення доходів над витратами. Збалансованим є бюджет, в якому витратна і прибуткова частини рівні.
У 2000 р. вперше був досягнутий профіцит федерального бюджету, який склав 173,5 млрд. руб., Або 2,5% ВВП.
Дефіцит бюджету - категорія грошового господарства, яка виражає об'єктивні економічні відносини, що виникають між учасниками відтворювального процесу при використанні державою грошових коштів понад наявних бюджетних доходів. Конкретні причини відставання темпів зростання бюджетних доходів порівняно зі збільшенням бюджетних витрат можуть бути різними, зокрема:
- Кризові явища в економіці;
- Нездатність уряду тримати під контролем фінансову ситуацію в країні;
- Надзвичайні обставини (війни, великі стихійні лиха);
- Мілітаризація економіки в мирний час;
- Здійснення великих централізованих вкладень у розвиток виробництва і зміна його структури;
- Надмірне збільшення темпів зростання соціальних видатків порівняно з темпами зростання валового внутрішнього продукту.
З приводу впливу бюджетного дефіциту на розвиток економіки існують суперечливі думки. Прихильники концепції дефіцитного фінансування бюджетних витрат вважають, що:
- Бюджетний дефіцит не є деструктивним фактором;
- Для стану національної економіки він не становить небезпеки, так як всі витрати, в тому числі перевищують доходи, відбуваються на території даної держави і сприяють зростанню добробуту країни;
- Дефіцит бюджету означає збільшення доходів господарюючих суб'єктів і населення (одержувачів бюджетних коштів), що стимулює зростання купівельної спроможності, продуктивності праці і розширення національного виробництва. Це, у свою чергу, призводить до зростання податкових надходжень.
Економісти, які дотримуються протилежної позиції, висловлюють такі побоювання з приводу бюджетного дефіциту:
- Хронічні дефіциту неминуче вимагатимуть більш високих податків в майбутньому, що рівнозначно перекладання поточного економічного тягаря на майбутні покоління;
- Для покриття дефіциту мають залучатися екстраординарні доходи - емісія грошей, розширення запозичень, що веде до розладу грошово-кредитної системи, девальвації національної валюти, до зростання внутрішнього і зовнішнього боргу держави;
- Підвищення процентних ставок за державними цінними паперами, неминуче при зростанні дефіциту бюджету, викликає ефект витіснення приватних інвестицій, порушує природний хід ринкового саморегулювання економіки.
До недавнього часу щорічно балансувальному бюджет вважався однією з головних цілей фінансової політики держави. Однак при ближчому розгляді стає очевидним, що такий стан бюджету в основному виключає або зменшує в значній мірі ефективність державних заходів, що мають стабілізаційну спрямованість.
Концепція збалансованості бюджету в ході економічного циклу передбачає можливість одночасно досягти відповідності між доходами і витратами бюджету (протягом економічного циклу) і здійснювати антициклічне вплив на ринкові процеси. Основна проблема, що виникає в ході практичної реалізації даної концепції, полягає в тому, що спади і підйоми в економічному циклі можуть бути неоднаковими за глибиною і тривалістю.
Ще одна концепція пов'язана з так званої ідеєю функціональних фінансів. Відповідно до цього підходу метою фінансової політики держави повинна виступати сбалансіоованность економіки, а не бюджету. При цьому досягнення макроекономічної стабільності може супроводжуватися як ycтойчівим позитивним сальдо, так і зростаючим бюджетним дефіцитом.
Теорія дефіцитного фінансування вимагає зосередження дефіциту в бюджеті розвитку. У цьому випадку зростання дефіцитного; фінансування здатний привести до інвестиційного та інноваційного зростання. Дана теоретична посилка врахована при разів розробці Бюджетного кодексу РФ, яким встановлено, що поточні витрати бюджету суб'єкта РФ, місцевого бюджету не можуть перевищувати обсяг доходів відповідного бюджету. При цьому розмір дефіциту бюджету суб'єкта РФ не може перевищувати 5% обсягу доходів його бюджету. Розмір дефіциту місцевого бюджету не може перевищувати 3% обсягу доходів місцевого бюджету. Розмір дефіциту федерального бюджету не може перевищувати сумарний обсяг бюджетних інвестицій і витрат на обслуговування державного боргу РФ.
Як специфічний фінансовий план бюджет являє собою юридично оформлений документ, в якому в кількісному вираженні відбивається процес отримання та розподілу державою грошових ресурсів, необхідних для виконання його основних функцій.
Складання та контроль за виконанням бюджету як фінансового документа держави знаходяться в сфері виняткової компетенції політичної надбудови. Відповідно в даному контексті бюджетними можуть бути названі процесуальні відносини, що виникають при складанні, розгляді, затвердженні та виконанні бюджету як основного фінансового плану держави.
Державний бюджет забезпечує для органів державного управління можливість виконання ними своїх функцій, включаючи вплив на функціонування ринків товарів і послуг, фінансових ринків і розподіл доходів у секторах економіки.
Бюджет є інструментом мобілізації коштів всіх секторів економіки для проведення внутрішньої і зовнішньої державної політики. За допомогою бюджету здійснюються міжсекторальне, міжгалузеве і міжтериторіальне перерозподіл валового внутрішнього продукту (ВВП), державне регулювання і стимулювання економіки, а також фінансування соціальної політики з урахуванням довгострокових інтересів країни.
Акумуляція коштів у бюджеті дозволяє державі здійснювати соціальні програми, спрямовані на розвиток культури, охорони здоров'я, освіти, підтримку сімей з низькими доходами, вирішення житлової проблеми.
Сприятливий вплив бюджету на економіку передбачає формування ефективного механізму утворення доходів та витрачання бюджетних ресурсів щодо економіки в цілому на основі раціонального оподаткування населення і підприємств, обсягу та структури державних витрат, що забезпечують умови для економічного зростання, надійного контролю за зміною стадій економічних циклів, стабільності виробництва і підвищення матеріального рівня і умов життя населення.
Доходи бюджету відображають економічні відносини, що виникають у держави з підприємствами, організаціями та громадянами в процесі формування бюджетного фонду.
Витрати бюджету представляють економічні відносини, які виникають між державою з одного боку і підприємствами, організаціями та громадянами - з іншого в процесі розподілу і використання за різними напрямками коштів бюджетного фонду.
Названі економічні категорії впливають на формування вартісних пропорцій з метою задоволення загальнодержавних потреб, але різні за своїми функціональними характеристиками. Вилучення частини вартості до бюджету веде до зменшення матеріальних можливостей суб'єктів господарювання і населення для задоволення своїх потреб. Бюджетні витрати, навпаки, на базі загальнодержавних ресурсів збільшують ці можливості, а в окремих випадках навіть повністю задовольняють деякі з них.
Обидві розглянуті форми механізму бюджетного впливу пов'язані як між собою, так і з економікою в цілому, що проявляється у їх тісній взаємовпливі один на одного. Обсяг видатків бюджету в кінцевому рахунку обмежений рамками вступників бюджетних доходів, що залежать, у свою чергу, від кількісних показників розвитку економіки.
З іншого боку, через бюджетні витрати виявляється зворотний вплив на економічні можливості виробництва на базі сприяння зростанню його ефективності та прискоренню науково-технічного прогресу, що, звичайно ж, впливає і на обсяги доходів самого основного централізованого фонду грошових коштів.

Список використаних джерел

1. Конституція Російської Федерації / / Російська газета. - 1993. - № 237.
2. Бюджетний кодекс РФ від 31.07.98 № 145-ФЗ / / Російська газета. - 1998, № 153-154.
3. Федеральний закон «Про бюджетну класифікацію РФ» від 15.08.96 № 115-ФЗ / / Російська газета. - 2002, № 159.
4. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Державні і муніципальні фінанси: Підручник для вузів. - М.: Фінанси: ЮНИТИ, 1999.
5. Бабич AM, Павлова Л.М. Фінанси: Підручник для вузів. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 2000.
6. Бюджетна система РФ: Підручник для вузів / Під ред. М. В. Романовського, О.В. Врублевської. - М.: Юрайт, 1999.
7. Бюджетний процес в РФ: Учеб. посібник. - М.: Перспектива, 1998.
8. Перекрестова Л.В. Фінанси і кредит: Учеб. посібник для студ. середовищ. проф. навч закладів / Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, С.П. Сазонов. - М.: Видавничий центр «Академія», 2003.
9. Фінанси, грошовий обіг і кредит: Підручник / За ред. В. К. Сенчагова, А.І. Архипова. - М.: Проспект, 2000.
10. Фінанси і кредит: Підручник / за ред. проф. М.В. Романовського, проф. Г.Н. Бєлоглазова. - М.: Юрайт-Издат, 2003.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
166.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Бюджет держави 2
Бюджет Види бюджетної політики держави
Державний бюджет і бюджетна політика держави
Бюджет держави та її роль у реалізації соціальної політики
Державний бюджет і його місце у фінансовій системі держави
Бюджет держави його соціально-економічна сутність і значення в умовах ринку
Державний бюджет як інструмент державного регулювання 2 Державний бюджет
Сутність держави Поняття та ознаки держави Проблема відносної самостійності
Походження держави як політичного інституту Місце і роль держави і політичній системі суспільст
© Усі права захищені
написати до нас