Бюджетний федералізм 6

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

49


Бюджетний федералізм

Введення

Динамічний і сталий розвиток суспільства неможливо без активної участі держави в економічних процесах, що реалізується насамперед у бюджетній та грошово-кредитній політиці. Цей постулат сформулював Кейнс і він залишається реальністю і до цього дня в економіці індустріально розвинених країн світу.

Державне регулювання, здійснюване в рамках обраною владою економічної політики відіграє провідну, визначальну роль у формуванні та розвитку економічної структури будь-якого сучасного суспільства. Держава здійснює економічне і соціальне регулювання за допомогою фінансової системи, головною ланкою якої є державний бюджет. Саме за допомогою бюджету держава утворює централізовані і впливає на формування децентралізованих фондів грошових коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених на державні органи функцій.

Актуальність обраної теми даної роботи обумовлена, насамперед, тим, що з усіх аспектів бюджетних відносин міжбюджетні відносини між Російською Федерацією і її суб'єктами відносяться до числа найменш законодавчо врегульованих. Набуття чинності з 1 січня 2000 року бюджетного кодексу, що ознаменувало якісний стрибок у розвитку бюджетного права, порівняно мало торкнулося область міжбюджетних відносин. Хоча цим відносинам присвячена спеціальна глава Кодексу (глава 16), її норми мають переважно декларативний або дефінітивний характер і не розраховані на пряму дію. Значною мірою це обумовлено тим, що міжбюджетні відносини є безпосереднім відображенням рівня розвитку федеративних відносин взагалі, які донині знаходяться в процесі становлення. До моменту розгляду Бюджетного кодексу Урядом були тільки намічені тактичні цілі державної політики в цій галузі [7]. У цих умовах жорстка законодавча фіксація міжбюджетних відносин була передчасною і навіть небажаною.

Проблема визначення місця регіональних бюджетів у бюджетній системі Російської Федерації піднімається з 1992 року - моменту початку процесів децентралізації. У цій роботі будуть розглянуті найбільш важливі питання організації системи державних фінансів на рівні суб'єктів РФ.

Важливість вивчення даної проблеми обумовлена ​​необхідністю більш ясного сприйняття реалій сучасного російського федералізму, поглибленого розуміння мотивації і характеру взаємовідносин центру і периферії, протиріч регіонального розвитку, потребою більш точних прогнозних оцінок ймовірності розпаду державної цілісності Росії або її успішної інтеграції в світовий економічний і політичний порядок початку XXI в.

У першому розділі ми дамо поняття бюджетного федералізму, характеристику бюджетну систему Російської Федерації, відобразимо основні тенденції розвитку міжбюджетних відносин в РФ, дохідних і видаткових повноважень зобов'язань суб'єктів управління різних рівнів бюджетної системи. Також у першому розділі ми торкнемося питань, пов'язаних з юридичними основами здійснення бюджетного процесу суб'єктів Федерації.

У другому розділі буде дано аналіз міжбюджетних відносин на прикладі виконання бюджету суб'єкта РФ - Новосибірської області. Вибір об'єкта дослідження - бюджету Новосибірської області - багато в чому зумовлений тим, що цей сибірський регіон по більшості своїх якісних і кількісних параметрів може бути умовно віднесений до числа "ординарних ", тобто територій, не випадають із загального ряду завдяки відсутності багатих природних ресурсів, відчутною етнічної специфіки, близькості до вогнищ збройних конфліктів і т.д. Подібна "буденність" області сприяє виявленню типового і отримання результатів, справедливих по відношенню до подібних же регіонами у складі РФ і можливості вироблення рекомендацій, застосовних і для інших регіонів. Зрозуміло, констатація відомої "ординарности" об'єкта не має на увазі відмови від виявлення його специфічних рис та особливостей.

Також у другому розділі докладно аналізуються питання виконання регіонального бюджету, структури витрат і доходів бюджету регіону, а також проводиться порівняльний аналіз виконання бюджету області за ряд років, а саме, з 2000 по 2002 рік. Також тут ми проаналізуємо відносини Новосибірської області з центром і що випливають звідси наслідки в бюджетній сфері та охарактеризуємо основні напрями бюджетної політики області на 2003 рік.

Перша частина роботи - перші дві глави - ​​ставить своєю метою визначення місця регіональних бюджетів у бюджетній системі Російської Федерації та дослідження існуючих міжбюджетних відносин.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

1) визначено поняття бюджетного федералізму, бюджетної системи та бюджетів різних рівнів;

2) визначено основні принципи побудови і функціонування бюджетів всіх рівнів;

3) позначені основні проблеми бюджетного федералізму, як форми бюджетних взаємовідносин між центром і регіонами;

4) охарактеризовані дохідні та видаткові повноваження центру і суб'єктів РФ;

5) проведено аналіз виконання бюджету суб'єкта РФ - Новосибірської області по доходах і видатках за період з 2000 по 2002 рік;

6) розроблені основні напрями підвищення ефективності міжбюджетних відносин.

Нормативно-правовою базою даної роботи є Бюджетний і Податковий кодекси РФ, Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації», Федеральним закон «Про федеральному бюджеті РФ», Закон Російської федерації "Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу в Російській Федерації ", Обласні закони Новосибірській області« Про бюджетний устрій та бюджетний процес в Новосибірській області », Закон Новосибірській області« Про обласний бюджет Новосибірській області на 2000 рік »та інші нормативні документи. В процесі написання даної роботи були використані також статистичні дані Держкомстату РФ, періодичні видання, мережа Інтернет та інформаційно-правова система «Консультант-плюс». Відповідно до характеру теми і об'єктами вивчення у роботі застосовані, економіко-статистичний, економіко-математичний, розрахунково-аналітичний та інші методи дослідження.

Друга частина дипломної роботи - Глава 3 - присвячена розробці факультативних занять з економіки в середній школі на тему «Бюджетний федералізм». У методичну розробку увійшло: визначення ролі теми «Бюджетний федералізм» для розвитку особистості школярів взагалі і для шкільного курсу економіки зокрема; формулювання цілей вивчення теми (навчальні та виховні); поурочне планування теми, що включає три уроки -, аналіз всередині предметних зв'язків у шкільному курсі економіки і місця в них теми «Бюджетний федералізм».

Глава 1. Економічна сутність бюджетного федералізму

1.1. Поняття бюджетного федералізму

Під бюджетним федералізмом розуміється система податково-бюджетних взаємовідносин органів влади та управління різних рівнів на всіх стадіях бюджетного процесу, заснована на наступних основних принципах [23, c .21]:

- Самостійність бюджетів різних рівнів (закріплення за кожним рівнем влади і управління власних джерел доходів, право самостійно визначати напрями їх витрачання, неприпустимість вилучення додаткових доходів і невикористаних або додатково отриманих коштів у вищестоящі бюджети, право на компенсацію витрат, що виникають в результаті рішень, прийнятих вищестоящими органами влади та управління, право надання податкових та інших пільг тільки за рахунок власних доходів тощо);

- Законодавче розмежування бюджетної відповідальності і витратних повноважень між федеральними, регіональними та місцевими органами влади і управління;

- Відповідність фінансових ресурсів органів влади та управління тих функцій (забезпечення вертикального і горизонтального вирівнювання доходів нижчестоящих бюджетів);

- Нормативно-розрахункові (формалізовані) методи регулювання міжбюджетних відносин та надання фінансової допомоги;

- Наявність спеціальних процедур запобігання та вирішення конфліктів між різними рівнями влади і управління, досягнення взаємоузгоджених рішень з питань податково-бюджетної політики.

Концепція бюджетного федералізму містить основоположні ідеї федералізму як територіальної форми демократії. Вона повинна забезпечувати реалізацію прав кожної особистості і територіальних спільнот людей на отримання певного обсягу соціальних послуг відповідного їх запитам якості та в відповідають їхнім інтересам і потребам формах. Конкретні втілення концепції бюджетного федералізму спираються на певне поєднання двох взаємодоповнюючих тенденцій: конкуренції між регіональними органами влади на "ринку" соціальних послуг, з одного боку, і вирівнювання умов цієї конкуренції та забезпечення на всій території країни загальнонаціональних мінімальних стандартів - з іншого.

Скажемо кілька слів про історію формування російської моделі бюджетного федералізму [42, c .141].

У 1991-1993 рр.. розвиток бюджетного федералізму в Україні відбувалося в рамках "стихійної децентралізації" бюджетної системи. Хоча, відповідно до прийнятих в цей період законам, у правовий простір країни були введені основоположні принципи бюджетного федералізму, фактично вони не були реалізовані. Відносна стабілізація політичної ситуації і зміцнення позицій федерального центру дали можливість провести в 1994 р. давно назрілу реформу міжбюджетних відносин. В результаті її проведення регіональні органи влади та управління отримали право встановлювати ставку податку на прибуток підприємств і організацій, що надходить до їх бюджетів, були зроблені кроки до встановлення єдиних пропорцій поділу основних федеральних податків між рівнями бюджетної системи, впроваджені нормативно-розрахункові методи розподілу федеральної допомоги (трансфертів) регіонам на основі об'єктивних критеріїв та формул, створений фонд фінансової підтримки суб'єктів Федерації. Тим самим було покладено початок наступного етапу реформування міжбюджетних відносин - формування експериментального бюджетного федералізму, заснованого не на цілісної нормативно-законодавчій базі, а на щорічних законах про федеральному бюджеті, на президентських указах і відомчих інструкціях.

Результати проведеної реформи виявилися неоднозначними. З одного боку, зросла фінансова самостійність суб'єктів Федерації, з іншого - зберігся суб'єктивізм у регулюванні міжбюджетних відносин, посилилася неузгодженість податково-бюджетної політики. Найтривожніше полягало в тому, що в 1994 р. не вдалося домогтися реального вирівнювання становища суб'єктів Федерації в бюджетній системі. Для чотирьох республік (Карелія, Татарстан, Башкортостан, Якутія) був, по суті, легалізований особливий режим взаємин з федеральним бюджетом.

Сфера дії нормативно-розрахункових методів регулювання міжбюджетних відносин виявилася обмеженою. Майже 3 / 4 коштів, отриманих регіонами з федерального бюджету, надходило через неформалізовані і слабо контрольовані канали, головним чином через взаємні розрахунки між бюджетами різних рівнів. Відсутність правової бази для проведення цих взаєморозрахунків привело не тільки до суб'єктивності розподілу основної частини федеральних надходжень у регіони, а й до низької ефективності їх використання.

Запроваджена у 1994 р. формула розподілу федеральної допомоги мала ряд серйозних недоліків. Закладений у ній основний критерій виділення регіонів, які потребують централізованої допомоги - відставання в 1993 р. регіонального бюджетного середньодушового доходу від середнього по Росії, - навряд чи можна вважати прийнятним, оскільки він не враховує різку диференціацію потреб територіальних бюджетів у фінансових ресурсах. Прив'язка поправочних коефіцієнтів бюджетних витрат до великих економічних районах, об'єднуючим дуже різнорідні території, була чисто формальною і не відображала реальних відмінностей між географічними та соціально-економічними умовами. У результаті для багатьох північних і східних регіонів треба було ввести, по суті, особливу процедуру розрахунку їх частки у фонді підтримки. Нарешті, фінансова підтримка регіонів не мала цільової спрямованості, а її отримання не було пов'язане з необхідністю дотримання регіональними органами влади та управління хоча б мінімальних вимог щодо забезпечення її ефективного використання.

Однак, як виявилося, критики заслуговувала не стільки власне формула розподілу трансфертів (ідеальних формул бюджетного "вирівнювання" практично не існує), скільки обраний Міністерством фінансів порядок її застосування. У 1994 р. майже 2 / 3 коштів фонду підтримки передавалося регіонами у вигляді непрямих дотацій на основі підвищення нормативів зарахування ПДВ до бюджетів суб'єктів Федерації. Такий підхід став кроком назад навіть від ситуації 1993 р., коли за кожним регіоном законом про федеральний бюджет були закріплені хоча і різні, але стабільні нормативи відрахувань від ПДВ, які не є об'єктом узгодження в процесі виконання бюджетів.

Федеральна влада не мали надійної бази для оцінки реальних потреб регіонів у фінансових ресурсах. Це вело до завищення органами влади та управління суб'єктів Федерації потреби в федеральної допомоги, до приховування власних доходів у різного роду позабюджетних фондах і комерційних структурах. Посилення податкової самостійності суб'єктів Федерації дало поштовх розквіту регіонального "налоготворчества", сегментації податкового простору, підвищення податкового навантаження на підприємства.

Незважаючи на виявившись на сьогодні недоліки і упущення, що склався механізм міжбюджетних відносин в 1995 р. зберігся практично в незмінному вигляді. Законом "Про федеральний бюджет на 1995 р." загальні витрати на фінансову допомогу суб'єктам Російської Федерації та адміністративно-територіальних утворень були встановлені в розмірі 28500000000000. руб., або 11,5% видатків федерального бюджету (2,8% прогнозованого ВВП). Це дещо більше, ніж передбачалося федеральним бюджетом на 1994 р., проте значно менше реально проведеного цього року перерозподілу коштів між рівнями бюджетної системи (14,8% фактичних витрат федерального бюджету, або 4,1% ВВП). Така ситуація стійко відтворюється протягом останніх років, відображаючи сформований порядок виконання бюджетів та звітності за міжбюджетними розрахунками.

1.2. Місце регіональних бюджетів у бюджетній системі Російської Федерації

Бюджетна система України складається з бюджетів трьох рівнів:

- Перший рівень - федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;

- Другий рівень - бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;

- Третій рівень - місцеві бюджети [23, c .11].

Бюджетний устрій нашої країни забезпечує безперервну взаємозв'язок бюджетів всіх рівнів (федеративний, суб'єктів Федерації і місцевих). (Див. Рис.1)

Рис. 1. Взаємозв'язки в бюджетній системі РФ [23, c. 15]

Державна бюджетна система України складається з 21 республіканського бюджету, 55 крайових і обласних бюджетів, міських бюджетів Москви і Санкт-Петербурга, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейської області, а також місцеві бюджети (міські, районні, селищні, сільські).

Взагалі принципи побудови і функціонування бюджетів всіх рівнів однакові [22, c. 55]:

- Принцип єдності виражає необхідність узгодження бюджетів з єдиною правової та документарній політикою, єдиним бюджетним процесом;

- Принцип гласності вимагає обов'язкового опублікування затверджених бюджетів в ЗМІ;

- Принцип реальності стверджує необхідність правдивості всіх бюджетних показників;

- Принцип самостійності визначається наявністю у бюджетів всіх рівнів власних джерел доходів і правом самовільного їх витрачання (в рамках чинного законодавства). Бюджети нижчестоящих органів самоврядування не входять своїми доходами і витратами у бюджети вищих рівнів.

Бюджети суб'єктів Російської Федерації входять до другого рівня бюджетної системи. Бюджет суб'єкта РФ - це форма освіти і витрати коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання суб'єкта РФ [5, ст.15]. Бюджети суб'єктів РФ - один з головних каналів доведення до населення кінцевих результатів виробництва. З цих бюджетів значною мірою фінансується розвиток галузей виробничої сфери, в першу чергу місцевої, легкої та харчової промисловості; комунального господарства, розвиток транспорту і зв'язку. Важливе значення мають бюджети суб'єктів у здійсненні загальнодержавних і соціальних завдань, в першу чергу в розподілі державних коштів на утримання і розвиток соціальної інфраструктури суспільства.

Найбільш складна проблема в бюджетний устрій - бюджетний федералізм, тобто бюджетні взаємовідносини центрів і регіонів.

У строго науковому сенсі теорії бюджетного федералізму, так само як і канонічного визначення не існує. Разом з тим аналіз побудови бюджетно-податкових систем в державах федеративного пристрою дозволяє виділити наступні положення, які в сукупності виражають суть стандартної моделі бюджетного федералізму [27, с.19]:

 • співіснування кількох рівнів бюджетно-податкової системи;

 • законодавче або договірне розподіл повноважень і відповідальності кожного з рівнів влади за конкретні напрями та види діяльності на відповідній території;

 • наявність стійких уявлень про величину необхідних витрат для реалізації кожним рівнем влади його повноважень і відповідальності;

 • використання надійних і загальновизнаних суб'єктами Федерації способів обліку їх особливостей для коригування величини витрат;

 • закріплення за кожним рівнем бюджетної системи податкових і неподаткових доходних джерел;

 • встановлення в класифікації видатків федерального і регіональних бюджетів спеціальних позицій фінансування таких напрямів регіональної політики, як компенсація нижчестоящим бюджетам недостатності їх власних коштів для покриття нормативно розподіляються витрат; реалізація програм підтримки розвитку окремих регіонів; вживання заходів з підтримки депресивних територій тощо

На думку В. Лескина і А. Швецова, всі ці характеристики стандартної моделі бюджетного федералізму зазнають неминучі зміни при її адаптації до умов конкретної країни. «Стандарт» треба пристосовувати до характерного тільки для даної країни і для даного періоду її історії безлічі взаємопов'язаних завдань соціального, економічного та регіонального розвитку [30, c .22].

Говорячи про бюджетний федералізм, важливо відзначити, що найбільш повна його реалізація є основною умовою вдосконалення міжбюджетних відносин у федеративній державі. Необхідним є однакове розуміння сутності бюджетного федералізму як на федеральному рівні, так і в суб'єктах Федерації і на місцевому рівні самоврядування.

Під міжбюджетними відносинами розуміються відносини між органами влади та управління різних рівнів з приводу розподілу видаткових повноважень, податкових надходжень і безоплатних фінансових перерахувань з метою створення вихідних умов для збалансування бюджетів органами влади на кожному рівні з урахуванням покладених на них завдань і наявного на відповідних територіях податкового потенціалу [23, c .118].

Цікавим видається розгляд питання міжбюджетних відносин у рамках формування доходної частини бюджетів різних рівнів. Найбільшу питому вагу в дохідній частині бюджетів суб'єктів РФ і муніципальних утворень, як правило, становлять податкові надходження. У свою чергу, співвідношення федеральних податків, податків, що вводяться рішеннями суб'єктів федерації і місцевими органами, є важливим елементом побудови податкової системи. При вирішенні цього питання треба, перш за все, мати на увазі інтереси юридичних та фізичних осіб.

1.3. Прибуткові повноваження та витратні зобов'язання суб'єктів РФ

1.3.1 Власні і регулюючі доходи регіональних бюджетів

Відповідно до законодавства Російської Федерації, дохідна частина територіальних бюджетів повинна складатися із власних і регулюючих доходів.

Власні доходи - види доходів, закріплені на постійній основі повністю або частково за відповідними бюджетами законодавством РФ [5, c т.47]. Це податкові доходи, закріплені за відповідними бюджетами, бюджетами державних позабюджетних фондів законодавством РФ, і неподаткові доходи, визначені нормативними актами, а також безоплатні перерахування [7, c .13]. Наприклад, за чинним законодавством місцевими бюджетами закріплений податок на майно фізичних осіб.

Власні доходи становлять меншу частину доходів територіальних бюджетів. Для фінансового забезпечення виконання покладених на регіональні і місцеві органи влади функцій, економічного і соціального розвитку територій, збалансованості територіальних бюджетів їм з бюджетів вищого рівня в порядку бюджетного регулювання передаються регулюють доходи.

На відміну від власних податкових доходів регулюючі з визначення мають статус тимчасових дохідних джерел, тим не менше тривалість періоду закріплення цих доходів має принципове значення. Щоб уникнути негативних наслідків щорічного перегляду прибуткової бази субнаціональних бюджетів у Бюджетному кодексі було встановлено правило, відповідно до якого нормативи розподілу податкових доходів (і в разі передачі частки федеральних податків у регіональні і місцеві бюджети, і в разі передачі суб'єктами РФ частки закріплених за ними федеральних і регіональних податкових доходів до місцевих бюджетів) закріплюються відповідними законами про бюджет і не підлягають перегляду протягом як мінімум 3 років.

На жаль, в Кодексі присутній ряд норм, що суперечать цьому розумного принципу. Наприклад, у статті 48 БК дається таке визначення регулюючих доходів: «Регулюючі доходи бюджетів - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими встановлюються нормативи відрахувань (у відсотках) до бюджетів суб'єктів Російської Федерації або місцеві бюджети на черговий фінансовий рік, а також на довготривалій основі (не менше ніж на 3 роки) з різних видів таких доходів ». Проте, як згадувалося вище, статті 50, 52 і 58 БК не допускають фіксації регулюючих доходів на термін менше 3 років (за винятком випадків зміни податкового законодавства). Друге протиріччя міститься всередині статті 58, яка говорить: «Власні доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації від регіональних податків і зборів, а також від закріплених за суб'єктами Російської Федерації федеральних податків і зборів можуть бути передані місцевим бюджетам на постійній основі повністю або частково - в процентній частці, затверджується законодавчими (представницькими) органами суб'єктів Російської Федерації на термін не менше трьох років. "Однак зі статей 47, 48 Кодексу випливає, що доходи, що закріплюються на постійній основі і на строк не менше трьох років - принципово різні речі. Якщо перші відносяться до власних доходів бюджетів, то другі вважаються регулюючими доходами. Отже, згадувати ці поняття як рівнозначних, як це робиться у статті 58, не можна. Правильніше говорити про те, що частки відрахувань від закріплених за суб'єктами РФ федеральних податків можуть передаватися місцевим бюджетам як регулюючі дохідних джерел за нормативами, який затверджується на термін не менше 3 років, а частки відрахувань від регіональних податків можуть закріплюватися за місцевими бюджетами на постійній основі або на тимчасовій основі на термін не менше трьох років.

Основна частина податкових доходів суб'єктів федерації і місцевих бюджетів в даний час формується за рахунок регулюючих доходів.

Федеральний закон про федеральний бюджет на кожен рік містить перелік регулюючих і закріплених федеральних податків і платежів суб'єктів РФ.

Співвідношення між закріпленими і регулюючими дохідними джерелами є вкрай важливим аспектом міжбюджетних відносин, оскільки ступінь фінансової незалежності субнаціональних бюджетів залежить не тільки і навіть не стільки від абсолютних розмірів доходної бази, скільки від її стабільності [21, c .98]. Чим довше термін закріплення доходів - тим більше у регіональних органів влади передумов для здійснення самостійного бюджетного планування. Якщо ж нормативи відрахувань від федеральних податків щорічно переглядаються, то субнаціональні уряду позбавлені умов для розробки навіть короткостроковій бюджетної політики і цілком залежні від поточної кон'юнктури у взаєминах з вищестоящими бюджетами. Згідно ст.47 БК власними визнаються доходи, закріплені за відповідним бюджетом на постійної основі повністю або частково. Аж до останнього часу таке закріплення податків за бюджетами різного рівня здійснювалося актами податкового законодавства. Наприклад, закон про податок на прибуток підприємств встановлює ставку федеральної частини податку на прибуток (11%) і верхню межу ставки регіональної частини податку на прибуток (19%). Однак в ході податкової реформи останніх років взяв гору підхід, відповідно до якого питання розподілу податкових надходжень між рівнями бюджетної системи повинні бути винятковою прерогативою бюджетного законодавства. Теоретично відмова від регулювання податковим законодавством цих питань вбачається правильним, в той же час він може породити деякі проблеми на практиці. Це пов'язано з тим, що в рамках бюджетного права питання розподілу податкових надходжень між бюджетами досі регулювалися лише щорічними законами про бюджет. Таким чином, до моменту вступу в силу всіх глав нового Податкового кодексу, у чинній системі законодавства не залишиться жодного постійно діючого нормативного акта, який встановлює розподіл податкових надходжень між рівнями бюджетної системи [21, c .112]. Тим самим фактично всі податки для субнаціональних бюджетів набудуть статусу регулюючих - тобто негарантованих і непостійних дохідних джерел. Щоб уникнути зниження досягнутого рівня фінансової автономії субнаціональних бюджетів можна було б закріпити перелік власних податкових доходів субнаціональних бюджетів безпосередньо в Бюджетному кодексі. Широта цього переліку в значній мірі повинна визначатися законодавчим статусом регулюючих податків, який в даний час досить суперечливий [42, c .82].

У Додатку 1 та Додатку 2 представлено розподіл податкових доходів між бюджетами різного рівня згідно Податкового кодексу РФ до 2001 року і після, а також поділ податків на федеральні, регіональні та місцеві відповідно до чинного законодавства.

До регулюючим доходам територіальних бюджетів належать також трансферти - кошти, що надходять з федерального і регіональних фондів фінансової підтримки регіонів, розмір яких розраховується за встановленими урядом методикою і формулою [40, c .115].

Крім відрахувань від федеральних і регіональних податків, коштів, що надходять з фондів фінансової підтримки для збалансування територіальних бюджетів, використовуються дотації, субвенції і субсидії.

1.3.2. Витратні зобов'язання суб'єктів РФ

Однією з основних якісних характеристик системи міжбюджетних відносин є її здатність забезпечити відповідність доходів бюджетів кожного рівня обсягом покладених на них видаткових повноважень [27, c .58]. Природно, абсолютна відповідність тут в принципі недосяжне, і будь-федеративна держава в тій чи іншій мірі стикається з проблемою так званих «незабезпечених мандатів» - тобто невідповідності між обсягом видаткових зобов'язань, покладених федеральним законодавством на субнаціональні бюджети, і обсягом дохідних джерел цих бюджетів. Однак у сучасній Росії розрив між можливостями бюджетної системи і сукупністю видаткових зобов'язань держави набув загрозливого характеру. Багато в чому це є наслідком характерного для першого етапу становлення російської державності прийняття законів, що передбачають бюджетні витрати, без аналізу їх бюджетних наслідків і вказівки на реальні джерела фінансування [44, c .102]. Негативні наслідки такого стану речей виявляються, по-перше, в тому, що існування фіктивних, не забезпечених фінансуванням законодавчих норм підриває суспільну довіру до держави та прийнятою ним законам. По-друге, це порушує цілісність єдиного правового простору: в умовах явною недостатність доходів для покриття всіх витрат, передбачених федеральним законодавством, склад прийнятих до фінансування федеральних законів визначається кожним регіоном самостійно. По-третє, це провокує зростання кредиторської заборгованості субнаціональних бюджетів: для судової влади, що розглядають вимоги кредиторів до субнаціональному бюджету, засновані на нормах федерального законодавства, це законодавство має пріоритет над регіональним законом про бюджет, а отже, існує ймовірність примусового списання коштів з рахунків регіонального бюджету [24, c .10].

Витратні повноваження за рівнями бюджетної системи представлені в Додатку 3.

Рішення проблеми незабезпечених мандатів неможливо без інвентаризації системи федеральних нормативних актів, що передбачають витрати за рахунок консолідованого бюджету [31, c .19]. Метою інвентаризації має бути складання переліку федеральних нормативних актів, фактично фінансуються (повністю або частково) за рахунок бюджетів кожного рівня бюджетної системи, визначення відповідності фактичних витрат бюджету кожного рівня певному Бюджетним кодексом розмежування видаткових повноважень між рівнями бюджетної системи та обсягу його дохідних джерел. Щодо кожного виду витрат, покладеного федеральним законодавством на субнаціональні бюджети, повинно бути прийнято одне з таких рішень: про призупинення або припинення його здійснення або про збереження даного виду витрат за умови повної або часткової компенсації відповідних витрат з федерального бюджету або без такої компенсації [35 , c .8].

Для зняття напруженості у міжбюджетних відносинах з приводу існування незабезпечених мандатів необхідно закріпити в бюджетному законодавстві правила, що стосуються порядку та умов їх встановлення. Ці правила повинні передбачати спеціальні процедури узгодження з суб'єктами Федерації проектів нормативних актів, що передбачають частково компенсовані або некомпенсовані додаткові витрати субнаціональних бюджетів, обов'язкове зазначення в законі порядку та умов компенсації, коли така передбачена.

Що стосується дій конкретних планів уряду в галузі міжбюджетних відносин на 2003 рік, то, відповідно до «Бюджетного послання Президента РФ Федеральним Зборам Росії» побудова системи міжбюджетних відносин у 2003 році багато в чому визначалося передбаченими на наступний рік змінами податкового законодавства [2]. У зв'язку зі скасуванням податку на користувачів автомобільних доріг та податку з власників транспортних засобів відбулося скорочення дохідної бази бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Для компенсації втрат бюджетів регіонів у 2003 році передбачено комплекс заходів, серед яких: збільшення регіональної ставки податку на прибуток організацій з 14.5% до 16%; зарахування в розмірі 100% надходжень земельного податку до бюджетів суб'єктів Російської Федерації, збільшення ставок акцизів на бензин автомобільний, дизельне паливо і автомобільні мастила на 45% з розподілом акцизів на нафтопродукти в таких пропорціях - 40% у федеральний бюджет і 60% до бюджетів суб'єктів Російської Федерації та інші.

Крім заходів податкового регулювання в 2003 році передбачається надання фінансової допомоги регіонам, що передається з федерального бюджету в сумі 294.5 млрд.руб., Що на 7.2% вище очікуваної оцінки поточного року.

Фінансова підтримка бюджетів суб'єктів Російської Федерації буде здійснюватися в рамках діючих у поточному році форм перерозподілу фінансових ресурсів між рівнями бюджетної системи з використанням створених у федеральному бюджеті спеціальних фондів фінансових коштів.

В результаті надання фінансової допомоги з федерального бюджету частка податкових доходів бюджетів регіонів у загальному обсязі податкових доходів консолідованого бюджету збільшиться в 2003 році з 44.2% до 52.7%. Частка податкових доходів бюджетів суб'єктів Російської Федерації в 2003 році буде на 0.8 процентних пункти вище ніж за очікуваною оцінкою поточного року.

1.4. Юридичні основи фінансово - бюджетної діяльності суб'єкта РФ

Розглянемо юридичні основи фінансово-бюджетної діяльності суб'єкта на прикладі бюджетного процесу Новосибірської області.

Бюджетний процес в Новосибірській області будується відповідно до таких нормативними документами: Федеральним законом РФ від 25.09.97 р. № 126-ФЗ «Про фінансових засадах місцевого самоврядування Російської Федерації», Федеральним законом «Про федеральному бюджеті РФ», Законами Російської федерації " Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу в Російській Федерації "," Про основи бюджетних прав і прав щодо формування та використання позабюджетних фондів представницьких і виконавчих органів державної влади республік у складі Російської Федерації, автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви та Санкт-Петербурга, органів місцевого самоврядування ", Статутом Новосибірської області, Законом Новосибірській області« Про внесення змін до Статуту Новосибірській області », Обласним законом НСО« Про бюджетний устрій та бюджетний процес в Новосибірській області »в ред. від 26.04.99 N 53-ОЗ та іншими нормативними документами, на підставі яких щорічно приймається Закон Новосибірській області про бюджет на відповідний рік, а також рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень.

Так, відповідно до статті 107 Закону Новосибірській області від 28.03.02 р. № 16 - ОЗ «Про внесення змін до Статуту Новосибірській області», Бюджетний процес в Новосибірській області здійснюють органи, наділені бюджетними повноваженнями відповідно до федеральним і обласним законодавством.

Згідно зі статтею 4 закону Новосибірській області «Про бюджетний устрій та бюджетний процес в Новосибірській області» під бюджетним процесом розуміється регламентована цим Законом діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів. Складовою частиною бюджетного процесу є бюджетне регулювання, яке представляє собою частковий перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів. Також закон Новосибірської області регулює п орядок складання і розгляду проекту обласного бюджету, затвердження та виконання обласного бюджету, здійснення контролю за його виконанням, затвердження звіту про виконання обласного бюджету Новосибірської області встановлюється законом області.

Бюджетний процес поділяється на наступні етапи:

- Розробка прогнозу соціально-економічного розвитку області;

- Робоча документація до проекту бюджету, яка надається до обласної Ради депутатів;

- Розгляд проект бюджету у першому читанні;

- Розгляд проекту бюджету в другому читанні;

- Затвердження обласного бюджету;

- Виконання та внесення змін до обласного бюджету;

- Організація контролю бюджетного процесу;

- Звіт про виконання обласного бюджету.

Розглянемо ці етапи більш докладно.

1. Розробка прогнозу соціально-економічного розвитку області

Рішення про початок роботи над складанням проекту бюджету в області приймає голова адміністрації області не пізніше ніж за 6 місяців до початку відповідного фінансового року. На підставі цього рішення адміністрація області організовує поетапну роботу зі складання проекту бюджету.

Протягом півтора місяців складається прогноз соціально-економічного розвитку області, зведений баланс фінансових ресурсів, визначаються основні напрями бюджетної політики, уточнюється перелік цільових загальнообласних програм підлягають бюджетному фінансуванню. На підставі цього рішення та положень цього Закону управління фінансів і податкової політики області здійснює розрахунки і обгрунтування нормативів відрахувань від регулюючих доходів, сум дотацій, субвенцій, які доводить до органів місцевого самоврядування не пізніше 3,5 місяці до початку фінансового року.

Витрати на цільові загальнообласні програми передбачаються в обласному бюджеті і не можуть бути включені до бюджетів місцевого самоврядування.

2. Робоча документація до проекту бюджету, яка надається до обласної Ради депутатів

Глава адміністрації області не пізніше, ніж за два місяці до початку нового фінансового року представляє до розгляду обласної Ради депутатів бюджетне послання.

Бюджетне послання глави адміністрації області повинно включати:

а) Попередні підсумки розвитку області за звітний період, прогноз соціально-економічного розвитку області на плановий період, основні напрями бюджетно-фінансової політики області на майбутній період, зведений баланс фінансових ресурсів області, відомості про державні доходи області, обгрунтування та розрахунки за цільовими програмами, нормативам відрахувань від регулюючих доходів, сум дотацій та субвенцій, основним розділам, главам і статтям обласного бюджету та обласних позабюджетних фондів.

б) Проект Закону "Про обласний бюджет" і додатка до нього:

- Додаток N1 "Прогноз консолідованого бюджету області";

- Додаток N2 "Проект обласного бюджету";

- Додаток N3 "Нормативи відрахувань за регулюючим джерел доходів до бюджетів міст, районів";

- Додаток N4 "Дотації та субвенції бюджетам міст, районів, адміністративно-територіальних утворень";

- Додаток N5 "Перелік пріоритетних галузей бюджетного фінансування і захищених статей";

- Додаток N6 "Капітальні вкладення" з розшифровкою по територіях, напрямками фінансування та укрупненим об'єктах.

в) Проекти Законів про бюджети обласних позабюджетних фондів.

3. Розгляд проект бюджету в першому читанні

Бюджетне послання глави адміністрації області після реєстрації направляється для попереднього розгляду в комітети обласної Ради депутатів.

Протягом 15 днів всі комітети обласної Ради представляють до комітету з бюджетної, податкової і кредитно-грошової політики висновки щодо цього проекту. Комітет з питань бюджету протягом 20 днів з моменту реєстрації проекту бюджету готує Зведений висновок по проекту бюджету.

При першому читанні перед обговоренням проекту бюджету слово для доповіді надається голові адміністрації області (або його представникові) і для співдоповіді - голові комітету з бюджету. Після цього проводиться обговорення проекту бюджету. Головуючий ставить на голосування спочатку пропозиції комітету по бюджету, а потім пропозиції комітетів або окремих депутатів, не прийняті комітетом з питань бюджету, якщо автори наполягають на проведенні голосування, а також пропозиції, внесені главою адміністрації області в ході обговорення.

За підсумками обговорення проекту бюджету обласна Рада депутатів може ухвалити рішення про прийняття його за основу або про його відхилення.

При прийнятті проекту бюджету за основу обласна Рада депутатів доручає комітету по бюджету спільно з адміністрацією підготувати проект до другого читання, встановлює граничний термін внесення письмових пропозицій та зауважень і визначає дату розгляду бюджету в другому читанні.

При відхиленні проекту бюджету в першому читанні обласна Рада приймає одне з таких рішень:

- Про створення погоджувальної комісії, яка виходячи з рекомендацій, викладених у Зведеному ув'язненні протягом 15 днів розробляє узгоджений варіант уточнень показників проекту обласного бюджету, після чого адміністрація області вносить проект бюджету на розгляд обласної Ради у другому читанні;

- Про повернення даного законопроекту обласної адміністрації. Протягом наступних 20 днів обласна адміністрація представляє новий проект бюджету з урахуванням рекомендацій, викладених у Зведеному ув'язненні, для розгляду його в першому читанні. Новий варіант проекту бюджету направляється обласній Раді депутатів і розглядається ним в порядку, встановленому цим Законом.

До прийняття проекту бюджету в першому читанні адміністрація області може вносити в нього будь-які зміни за результатами обговорення та інформувати про них обласна Рада депутатів.

4. Розгляд проекту бюджету в другому читанні

Протягом 20 днів після внесення адміністрацією області проекту бюджету на друге читання він розглядається у комітетах і на сесії обласної Ради за статтями, розділами, частинами.

Перед постатейним обговоренням доопрацьованого з урахуванням зауважень проекту бюджету головуючий ставить його на голосування для прийняття "за основу".

Постатейне обговорення складається з доповіді комітету з бюджету про роботу зі надійшли пропозиціями, зауваженнями, поправками, обгрунтуванням їх включення в проект або відхилення, виступів депутатів і голови обласної адміністрації (його представника).

Обговорення дохідної та видаткової частин бюджету проводиться окремо за видами доходів із розглядом нормативів відрахувань від регулюючих доходів, а також по розділам, главам і укрупнених статтях видатків відповідно до бюджетної класифікації.

При розгляді проекту бюджету в другому читанні сесія обласної Ради розглядає та затверджує такі основні характеристики бюджету:

- Розподіл регулюючих доходів між обласним бюджетом та бюджетами районів і міст області;

- Доходи обласного бюджету;

- Обсяг видатків обласного бюджету, у тому числі бюджету поточних витрат і бюджету розвитку;

- Перевищення доходів над витратами або дефіцит бюджету та його граничний розмір у відсотках від суми витрат;

- Перелік захищених статей обласного бюджету;

- Оборотну касову готівку;

- Дотації та субвенції бюджетам місцевого самоврядування;

- Перелік пріоритетних програм обласного бюджету;

Друге читання - остаточне. Третього читання для прийому проекту бюджету не існує.

5. Затвердження обласного бюджету

Після затвердження бюджету в другому читанні обласна Рада депутатів приймає Закон Новосибірській області про обласний бюджет.

Потім розглядаються і затверджуються проекти бюджетів обласних позабюджетних фондів.

Текст прийнятого Закону про обласний бюджет з додатками направляється для підписання та опублікування голові обласної адміністрації в порядку, встановленому регламентом обласної Ради депутатів.

Одночасно з Законом про обласний бюджет для опублікування направляється рішення обласної Ради депутатів про порядок введення Закону в дію.

У разі неприйняття проекту Закону "Про бюджет області" обласна Рада до 1 січня приймає Закон "Про фінансування видатків з обласного бюджету в 1 кварталі фінансового року".

У разі незатвердження асигнувань в строк адміністрація області має право витрачати кошти в розмірі 1 / 12 обсягу обласного бюджету попереднього року протягом кожного місяця аж до затвердження видатків бюджету обласною Радою депутатів. При цьому обсяг бюджетних асигнувань, витрачених органами виконавчої влади з незатвердженим витрат, не може перевищувати витрат 4-го кварталу попереднього року.

6. Виконання та внесення змін до обласного бюджету

Після затвердження бюджетних нормативів завершується планування нижчестоящих бюджетів. Обласні нормативи не можуть бути змінені, крім як відповідно до пункту 2 статті 20 цього Закону.

Відповідно до рішень обласної Ради адміністрація області укладає угоди з територіями про спільні витрати.

В угодах вказуються взаємні зобов'язання вищого і нижчестоящого органу влади, включаючи порядок виплат належних сум і систему контролю витрат.

Касове виконання обласного бюджету, районних бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення здійснюється через систему розрахунково-касових центрів Головного управління Центрального банку Російської Федерації по Новосибірської області або через систему органів федерального казначейства по Новосибірській області

Затверджені асигнування і склад фінансованих програм переглядаються обласною Радою депутатів у випадках: зміни програм, недостатність доходів, перевищення доходів запланованого рівня.

У випадку, якщо в ході виконання бюджету вищий орган державної влади приймає рішення, що приводить до зменшення доходів або збільшення видатків нижчого територіального рівня, то відсутні у зв'язку з цим для збалансування мінімального бюджету кошти компенсуються зазначеним вищим органом влади, який прийняв рішення, за рахунок його бюджету . При цьому при обчисленні відсутніх коштів в розрахунок не приймається вільний залишок коштів бюджету нижчого рівня, що утворився на початок поточного фінансового року і не витрачений до моменту прийняття зазначеного рішення.

Передача об'єктів бюджетного фінансування з одного рівня бюджетної системи на інший в процесі виконання бюджету здійснюється з передачею відповідного фінансування.

У випадках, коли при максимальній мобілізації власних джерел не забезпечується фінансування невідкладних заходів, адміністрація області за клопотанням адміністрацій територій вправі надавати позику нижчестоящим бюджетам.

Виконавчі органи місцевого самоврядування, які отримали позику, забезпечують її погашення в строго встановлені терміни і використовують за призначенням.

7. Організація контролю бюджетного процесу

Контроль за формуванням та виконанням обласного бюджету, витрачанням коштів обласних позабюджетних фондів здійснює обласна Рада депутатів.

Контроль бюджетного процесу в області здійснюється:

а) на етапі складання і представлення бюджету до обласної Ради

депутатів - у формі їх розгляду, обговорення та затвердження;

б) на етапі виконання - у формі аналізу, перевірки та затвердження

звітів про виконання бюджетів відповідного року.

Адміністрація області зобов'язана щокварталу подавати до комітету з бюджетної, податкової та фінансово-кредитній політиці обласної Ради депутатів інформацію про хід виконання обласного бюджету, використання коштів обласних позабюджетних фондів.

Адміністрація області зобов'язана здійснювати контроль за правильністю використання підприємствами, установами та організаціями виділених їм асигнувань з обласного бюджету, коштів позабюджетних фондів.

Адміністрація області має право здійснювати нагляд за ходом виконання бюджетів виконавчими органами місцевого самоврядування виходячи з вимог дотримання чинного законодавства, рішень органів державної влади області, прийнятих в межах їх компетенції. У випадку, якщо субвенції, виділені бюджету місцевого самоврядування, не витрачені у встановлений термін або витрачаються не за цільовим призначенням, субсидіювання припиняється, а виділені кошти підлягають поверненню до обласного бюджету.

8. Звіт про виконання обласного бюджету

Адміністрація області надає обласній Раді депутатів звіти про виконання обласного бюджету, бюджетів обласних позабюджетних фондів за рік і за періоди, на які були затверджені бюджети протягом року не пізніше 2-х тижнів після закінчення встановленого строку подання звітів до Міністерства Фінансів Російської Федерації.

Звіти про виконання обласного бюджету, бюджетів обласних позабюджетних фондів складаються адміністрацією області чи органами управління позабюджетних фондів відповідно до Положень про ці фонди.

Звіти про виконання бюджетів мають складатися за всіма основними показниками доходів і витрат, затвердженими Законами про бюджети, з пояснювальною запискою про отримані доходи та витрачання коштів.

Звіти про виконання обласного бюджету та бюджетів обласних позабюджетних фондів розглядаються обласною Радою депутатів, який за результатами розгляду приймає рішення про їх затвердження або відхилення.

Таким чином, порядок формування, затвердження та виконання бюджету суб'єкта РФ складний, тривалий процес і його необхідно ретельно здійснювати на основі бюджетного і податкового законодавства РФ. [37, c .9]

Глава 2. Реалізація принципів бюджетного федералізму на прикладі Новосибірської області за 2000 - 2002 рр.

Обласна Рада депутатів постановою 12-й сесії прийняла в першому читанні проект закону 'Про обласний бюджет Новосибірській області на 2003 рік'.

За повідомленнями прес-служби Новосибірського обласної Ради депутатів, у першому читанні приймаються основні характеристики обласного бюджету, які вже не підлягають зміні в другому читанні.
Вони такі: по доходах бюджет затверджено у сумі 15.831.390,8 тис. рублів, по видатках - у сумі 15.744.060,1 тисячі рублів. Таким чином, про Однією з основних особливостей обласного бюджету на 2003 фінансовий рік - було те, що він прийнятий з профіцитом. Відрізняє його від бюджетів попередніх років та обставина, що на самостійні бюджети переведені всі муніципальні утворення області. Їм встановлені нормативи відрахувань, визначена фінансова допомога.

Встановлено також, що сума перевищення доходів над витратами обласного бюджету буде направлена ​​на погашення кредитів міжнародних фінансових організацій (32,3 млн. рублів) і погашення державних цінних паперів області (55 млн. рублів).

Що стосується структури витрат бюджету, то вона при підготовці проекту закону до другого читання зазнала змін. У своїй постанові обласної Рада запропонувала адміністрації області посприяти муніципальних утворень з відкриття розрахункових рахунків, розробити заходи щодо зміцнення кадрів муніципальних утворень, представити план наказів виборців, передбачених до фінансування з обласного бюджету в 2003 році, забезпечити виконання статті закону про оплату праці прийомних батьків та пільги, що надаються прийомній сім'ї.

Активна робота, що пройшла навколо проекту бюджету 2003 року в суб'єктах права законодавчої ініціативи, на засіданнях робочої групи, не пройшла марно. Що це так, показало засідання комітету з бюджетної, податкової та фінансово-кредитній політиці облради, на якому відбулася передостання, перед виходом на сесію, «Постатейна розпис» грошей. Великого спору при цьому не було, незважаючи на те, що депутатам комітету довелося розглянути понад 100 поправок до проекту закону про бюджет 2003 року.

Поправки ставилися до конкретних статей, галузям, програмами, підприємствам. Суть обговорюваного питання зводилася до того, щоб раціонально перерозподілити кошти з однієї статті на іншу, закрити бюджетним фінансуванням найбільш гострі виробничі і життєві «діри». Так за пропозицією депутата Сергія Ковальова вирішено надати субвенції бюджету міста Новосибірська в сумі 64 млн. рублів на знесення аварійних будинків з муніципального житлового фонду. Цю поправку підтримали депутати Віктор Осін, Геннадій Бессонов, Сергій Канунніков, перший заступник голови адміністрації області Віктор косоуров, і в цілому вона була прийнята одноголосно.

Після невеликої дискусії прийнята поправка депутата Сергія Кібірева про те, щоб доповнити проект закону статтею, спрямованої на реалізацію прав громадян на житло і впровадження системи іпотечного кредитування. У зв'язку з цим пропонується законодавчо встановити межу надання державних гарантій на зазначені цілі в сумі 120 млн. рублів, а ліміт надання бюджетних кредитів на зазначені цілі - в сумі 88 млн. рублів на певних умовах і в установленому порядку.

Одностайне сприйняття депутатами комітету знайшла поправка депутатів комітету з транспорту Євгена Кулинича і Сергія Тіткова про те, щоб на приміські перевезення ветеранів залізничним транспортом замість 55 млн. руб., Як було в законопроекті, прийнятому в першому читанні, визначити суму 71,3 млн. рублів і 10 млн. рублів виділити на придбання електропоїзда.

Певний бальзам проллється і на окремі «виробничі» статті. Приміром, в проекті, підготовленому до другого читання, помітно розширено розділ розподілу асигнувань на капітальні вкладення. З обласного бюджету пропонується виділити: 50 млн. руб. на будівництво метрополітену; 64,2 млн. рублів - на газифікацію області; 12,4 млн. рублів на здійснення програми сільській та міського телефонного зв'язку і т.д. Усього ліміт капітальних вкладень пропонується затвердити в сумі 740 млн. рублів, що більше на 295 млн. рублів, як передбачалося в тексті законопроекту, прийнятому в першому читанні.

За наполяганням депутатів облради передбачається профінансувати програмні заходи щодо підтримки промисловості області в сумі 536 000 000 рублів; затвердити бюджет розвитку в сумі 862 млн. руб., Що повинно помітно пожвавити виробництво області.

Не обділили увагою депутати комітету і таку гостру обласну проблему як будівництво та утримання доріг. За їх пропозицією внесена поправка, суть якої в тому, щоб додаткові витрати територіального дорожнього фонду направляти в повному обсязі на фінансування витрат за статтею «Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг і дорожніх споруд загального користування», у тому числі в обсязі не менш 50 відсотків від суми додаткових надходжень з транспортного податку - на фінансування утримання і розвиток вулиць м. Новосибірська, що є продовженням автодоріг загального користування.

Але, як видно, робота над бюджетом наступного року не закінчиться із прийняттям Закону про нього. В усякому разі, в проекті ухвали сесії про бюджетний Законі області, підготовленому комітетом, пропонується адміністрації області виділити кошти в обсязі 15 млн. рублів на фінансування витрат на санаторно-курортне лікування за путівками «Мати і дитина»; розробити обласну систему заходів по іпотечному житловому кредитування; визначити пріоритети державної молодіжної політики; розробити заходи щодо переходу обласного бюджету на казначейське виконання; спільно з комітетом з питань соціальної політики облради розробити пропозиції щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, які досягли 18-річного віку та інше.

Остаточно Закон Новосибірській області "Про обласний бюджет Новосибірській області на 2003 рік" прийнятий на тринадцятій сесії 19.12.2002 року.

2.1. Аналіз виконання бюджету Новосибірської області за доходами

Аналіз виконання бюджету Новосибірської області почнемо з аналізу виконання обласного бюджету за доходами.

Вихідними даними є Закон Новосибірській області «Про обласний бюджет Новосибірській області на 2000 рік» від 13.11.2000 N 126-ОЗ, Закон Новосибірській області «Про обласний бюджет Новосибірській області на 2001 рік» від 18.07.2001 N 166-ОЗ, Закон Новосибірській області «Про обласний бюджет Новосибірській області на 2002 рік» від 07.12.2001 N 196-ОЗ, а також звіти про виконання консолідованого бюджету Новосибірської області за 2000 - 2002 рр..

На підставі цих даних складемо таблицю, представлену в Додатку 4, наочно іллюстріруюшую виконання планових показників, як в абсолютному, так і у відносному вираженні.

Як показують дані таблиці, на всьому протязі аналізованого періоду, а конкретно з 2000 по 2002 рік спостерігається стабільне невиконання обласного бюджету за всіма джерелами доходів, за винятком безоплатних перерахувань з бюджетів інших рівнів, а в 2001 році - доходів цільових бюджетних фондів.

Особливо гостро ця проблема стосується податкових надходжень, щодо яких стабільно має місце недоїмка.

Якщо в 2000 році бюджет по податкових надходженнях був виконаний на 89%, то в 2001 році цей показник опустився на 3% і склав 86%, а в 2002 році - 85%.

Що стосується неподаткових доходів, то в 2001 році вони перевищили запланований показник на 60%. Основний внесок у це перевищення внесли штрафні санкції та відшкодування збитків, що збільшилися в кілька разів. Але в 2002 році знову спостерігається невиконання плану практично на 50%.

Основний внесок в даний невиконання внесло недонадходження інших неподаткових доходів практично на 90%.

Безоплатні перерахування від бюджетів інших рівнів у 2000 - 2001 рр.. перевищують заплановані показники приблизно на 15 і 9% відповідно, а в 2002 році становлять 97% від плану.

Загалом план по доходах у 2000 році був виконаний на 94%, а в 2001 році - на 107%. Однак у 2002 році знову намітилася тенденція невиконання доходної частини бюджету практично на 15%.

У дохідній частині бюджету в 2002 році основні надходження розраховували отримати за платежами з прибуткового податку (17,5%), а також з податку на прибуток (10,3%). Обласна влада також розраховували на отримання дотацій з федерального бюджету в розмірі 4 млрд. рублів. Як заявив губернатор Віктор Толоконський, немає причин для того, щоб федеральний центр відмовив Новосибірської області, більш того, за словами губернатора, він докладе всі зусилля для того, щоб навіть збільшити суму трансфертів з федерального бюджету.

Наміри губернатора цілком зрозумілі. У зв'язку із змінами в Податковому кодексі, а також рішенням уряду підвищити рівень заробітної плати працівникам бюджетної сфери, регіональним властям доведеться не тільки підсилити роботу по збору податків, а й домогтися розташування федерального центру. Причому останнє є для регіонів складним завданням, оскільки уряд вже оголосив про те, що воно поки не має наміру допомагати суб'єктам федерацій [46, c .7].

Якщо провести аналіз фактичного надходження доходів до обласного бюджету в динаміці (Додаток 7), то можна відзначити, що частка податкових надходжень по відношенню до попереднього періоду підвищується: у 2001 році - на 20%, в 2002 році - на 26%.

Основне збільшення податкових надходжень відбувається за рахунок збільшення надходження податку на прибуток.

У той же час в 2001 році різко знизилася надходження податків на товари і послуги за рахунок змін у податковому законодавства, що стосуються податку на додану вартість. Надходження з податку на сукупний дохід, на майно, з податку за користування природними ресурсами по відношенню до попереднього року стабільно збільшуються.

Неподаткові доходи в 2001 році перевищили рівень 2000 року на 80% головним чином за рахунок надходження штрафних санкцій та відшкодування збитків, а в 2002 році - знизилися за рахунок інших неподаткових надходжень. Характерною рисою неподаткових надходжень 2002 року є значне збільшення надходжень за рахунок продажу землі і нематеріальних активів, що перевищили рівень 2001 року в кілька разів.

Безоплатні перерахування в 2001 році в два рази більше аналогічного показника 2000 року, що пов'язано з необхідністю компенсації передачі відрахувань по ПДВ у Федеральний бюджет. У 2002 році безоплатні перерахування до обласного бюджету збільшилися ще на 25%.

Згідно з даними таблиці 2.1, частка податкових доходів, яка становила в 2000 році 62% від усіх доходів знизилася до 37% в 2001 році саме за рахунок передачі відрахувань з податку на додану вартість у Федеральний бюджет в 100% розмірі.

Таблиця 2.1

Структура доходів бюджету Новосибірської області за 2000 - 2002 рр..

Види доходів

2000

2001

2002

Тис.руб

У%

Тис.руб

У%

Тис.руб

У%

1

2

3

4

5

6

7

ПОДАТКОВІ ДОХОДИ

3188461

62,1

3856135

37,2

4856007

43,97

Неподаткові доходи

373455

7,3

669604

6,5

295532

2,68

Безоплатні перерахування

1555966

30,3

3448180

33,3

4269397

38,66

Доходи цільових бюджетних фондів

17629

0,3

2382932

23,0

1442985

13,06

1

2

3

4

5

6

7

ДОХОДИ від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності

-

-

-

-

268867,9

2,43

ВСЬОГО ДОХОДІВ

5135511

100,0

10356851

100,0

11044773

100,00

У результаті структура доходів обласного бюджету змінилася кардинальним чином.

Так, в 2001 році доходи цільових бюджетних фондів стали складати 23% в структурі доходів проти 0,3% у 2000р., В 2002 році - 13,06%.

Також в 2002 році підвищилася частка податкових доходів до 44% в загальній масі надходжень, і частка безоплатних перерахувань - 38,6% проти 33 і 30% в 2001 і в 2000 рр.. відповідно. Крім вищезгаданих джерел надходжень у 2002 виділяються доходи від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності - 2,4%.

Структура податкових надходжень, представлена ​​в таблиці 2.2 та на малюнках 2.1 - 2.3, наочно демонструє зростання питомої ваги податку на прибуток з 47% в 2000 році до 60% в 2002, податку на сукупний дохід (близько 7% в 2002 році), платежів за користування природними ресурсами.

Частка податку на майно змінюється незначно, а частка податків на товари і послуги різко знизилася за рахунок ПДВ, про що вже говорилося вище.

Таблиця 2.2

Структура податкових надходжень до бюджету Новосибірської області за 2000 - 2002 рр.

найменування податку

2000

2001

2002

Тис.руб.

У%

Тис.руб.

У%

Тис.руб.

У%

1

2

3

4

5

6

7

ПОДАТКОВІ ДОХОДИ

3188461

100

3856135

100

4856007

100

ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПІТАЛУ

1499121

47,02

2265803

58,76

2922905

60,19

1

2

3

4

5

6

7

ПОДАТКИ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ. Ліцензійні та реєстраційні збори

1164539

36,52

740356

19,20

702204

14,46

Податки на сукупний дохід

126499

3,97

242917

6,30

336682

6,93

ПОДАТКИ НА МАЙНО

338639

10,62

497753

12,91

631089

13,00

ПЛАТЕЖІ за користування природними ресурсами

58101

1,82

106083

2,75

264043

5,44

ІНШІ ПОДАТКИ, МИТА І ЗБОРИ

1562

0,05

3223

0,08

-916

-0,02

Рис. 2.1. Структура податкових надходжень до бюджету Новосибірської області в 2000 році

Рис. 2.2. Структура податкових надходжень до бюджету Новосибірської області в 2001 році

Рис. 2.3. Структура податкових надходжень до бюджету Новосибірської області в 2002 році

Що стосується інших перерахувань, то їхня динаміка за аналізований період представлена ​​в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз перерахувань до бюджету Новосибірської області за 2000 - 2002 рр..

надходження

2000

2001

2002

тис.руб.

у% до предид.году

тис.руб.

У% до предид.году

тис.руб.

у% до предид.году

1

2

3

4

5

6

7

Від бюджетів інших рівнів

1555966

100

3418180

219,68

4269397

124,90

Дотації

-

-

211053

-

358111

169,68

Субвенції

15000

100

1175796

7838,64

657050

55,88

Кошти, отримані за взаємними розрахунками, в тому числі компенсації додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади

479536

100

35593

7,42

235372

661,29

Дотації на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості

-

-

-

-

2673514

-

Субсидії

-

-

-

-

345350

-

Трансферти

1061430

100

1996738

188,12

-

-

Інші безоплатні надходження

-

-

29000

-

-

-

Як показують дані таблиці, безоплатні перерахування в 2001 році збільшилися в порівнянні з 2000 роком більш ніж у два рази, головним чином за рахунок надходження дотацій та субвенцій, а також збільшення трансфертів. У 2002 році безоплатні перерахування збільшилися ще на 25% за рахунок коштів, отриманих за взаємними розрахунками, в тому числі компенсацій додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади, а також отримання дотацій на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості та субсидій.

2.2. Аналіз виконання бюджету Новосибірської області за видатками

Основна мета бюджетної політики в області витрат за останні роки полягала в забезпеченні збалансованості та ефективності управління коштами обласного бюджету.

Так, відповідно до статті 10 Закону «Про бюджетний устрій та бюджетний процес в Новосибірській області» (в ред. 26.04.99 N 53-ОЗ) / Ч.1 «Збалансованість бюджетів всіх рівнів є необхідною умовою бюджетно-фінансової політики.

Перевищення витрат над доходами складає дефіцит бюджету.

При наявності дефіциту бюджету першочерговому фінансуванню підлягають витрати, які включаються до бюджету поточних витрат ».

Аналіз видатків обласного бюджету, також, як і доходів, будемо проводити виходячи з наявних даних: Закон Новосибірській області «Про обласний бюджет Новосибірській області на 2000 рік» від 13.11.2000 N 126-ОЗ, Закон Новосибірській області «Про обласний бюджет Новосибірської області на 2001 рік »від 18.07.2001 N 166-ОЗ, Закон Новосибірській області« Про обласний бюджет Новосибірській області на 2002 рік »від 07.12.2001 N 196-ОЗ, а також звіти про виконання консолідованого бюджету Новосибірської області за 2000 - 2002 рр..

На підставі цих даних складемо таблицю, представлену в Додатку, яка ілюструє виконання бюджету НСО за 2000 - 2002 рр.. за видатками.

Як показують дані таблиці, в Новосибірській області протягом всього аналізованого періоду бюджет по видатках виконується стабільно, лише в 2002 році фактичні витрати склали близько 88% запланованих. У 2000 році заплановані витрати відповідали фактичним, а в 2001 фактичні перевищили планові на 11%.

При розгляді виконання бюджету за видатками постатейно можна відзначити наступне.

Фактичні витрати на державне та місцеве самоврядування на всьому розглянутому періоді складають близько 80 планових; витрати на правоохоронну діяльність приблизно збігаються з планом, лише в 2002 році вони склали 77%. Яскраво виражену тенденцію до перевищення факту над планом мають витрати на сільське господарство: від 94% в 2000 році до 168% в 2002 р. Те ж можна сказати і про витрати на житлово-комунальне господарство: від 68% в 2000 році до 151% в 2002 році, і витрати на засоби масової інформації - від 86 до 116% в 2000 і в 2002 році відповідно.

Витрати на промисловість, енергетику і будівництво в 2000 році становили 55%, в 2002 році - 85%, проте в 2001 році - 119%.

На стабільно низькому рівні знаходяться витрати на охорону навколишнього середовища - 44% в 2000 році, і близько 60% в 2001-2002 рр..

Витрати на розвиток ринкової інфраструктури значно перевищили планові лише в 2002 році - на 40%.

На мій погляд, щодо несприятливої ​​тенденцією є те, що фактичні видатки на освіту та охорону здоров'я значно нижче планових і мають подальшу тенденцію до зниження - від 90% до 80% в освіті, і від 152% до 76% в охороні здоров'я в 2000 і в 2002 роках відповідно.

Витрати на соціальну політику приблизно відповідають плановим показникам.

Істотно змінилися витрати на обслуговування державного боргу. Якщо в 2000 році вони складали лише 50% від планових, то в 2002 році цей показник був вже на рівні 107%.

Фінансова допомога бюджетам інших рівнів перебуває приблизно на одному і тому ж рівні - 100 - 110%.

Розглянемо фактичні витрати в динаміці за 2000 - 2002 рр.. (Таблиця 2.5).

Таблиця 2.5

Аналіз фактичних видатків бюджету Новосибірської області за 2000 - 2002 рр.

статті витрат


2000

2001

2002

Тис.руб.

За отн.к пред.г.

У%

Тис. руб.

За отн.к пред.г.

У% до пред.г.

Тис. руб.

За отн.к пред.г.

У% до пред.г.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

164920

-

100

278626

113706

168,95

355054

76428

127,43

СУДОВА ВЛАДА

1785

-

100

12208

10423

683,92

12310

102

100,84

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

279559

-

100

352415

72856

126,06

387284

34869

109,89

Фундаментальні дослідження та сприяння НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

10299

-

100

44707

34408

434,09

3300

-41407

7,38

ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕНЕРГЕТИКА ТА БУДІВНИЦТВО

258742

-

100

492489

233747

190,34

581288

88799

118,03

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І РИБАЛЬСТВО

317339

-

100

416170

98831

131,14

695692

279522

167,17

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, гідрометеорології, КАРТОГРАФІЯ І ГЕОДЕЗІЯ

6239

-

100

13488

7249

216,19

26959

13471

199,87

ТРАНСПОРТ, дорожнє господарство, зв'язок І ІНФОРМАТИКА

66170

-

100

167511

101341

253,15

205525

38014

122,69

РОЗВИТОК РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

7292

-

100

9962

2670

136,62

11244

1282

112,87

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

54713

-

100

105206

50493

192,29

7561

-97645

7,19

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА стихійних лих

11125

-

100

18695

7570

168,04

20239

1544

108,26

ОСВІТА

194362

-

100

337090

142728

173,43

358164

21074

106,25

КУЛЬТУРА, мистецтва і кінематографії

147076

-

100

234890

87814

159,71

267434

32544

113,85

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

16060

-

100

23626

7566

147,11

39515

15889

167,25

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

581804

-

100

927499

345695

159,42

1117021

189522

120,43

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

474195

-

100

817541

343346

172,41

886636

69095

108,45

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

303776

-

100

285507

-18269

93,99

356700

71193

124,94

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА бюджетів інших рівнів

2200923

-

100

2914664

713741

132,43

4441730

1527066

152,39

ІНШІ ВИТРАТИ

567680

-

100

560338

-7342

98,71

514270

-46068

91,78

ЦІЛЬОВИХ БЮДЖЕТНІ ФОНДИ

4881

-

100

2813079

2808198

57633,25

1272863

-1540216

45,25

ВСЬОГО ВИТРАТ

5668940

-

100

10825711

5156771

190,97

11560789

735078

106,79

Згідно з даними таблиці 2.5, в 2001 році всі статті витрат перевищують як в абсолютному, так і у відносному відношенні аналогічні показники попереднього року. Так, витрати на правоохоронну діяльність в 2001 році перевищили показники 2000 року практично в 7 разів, витрати на фундаментальні дослідження і сприяння НТП - в 5 разів, охорону навколишнього середовища, транспорт, ЖКГ - в 2 рази, витрати на соціокультурну сферу збільшилися на 50 - 70%, фінансова допомога бюджетам інших рівнів - на 30% і лише обслуговування державного боргу зменшилася на 7%.

У 2002 році розрив у порівнянні з 2001 роком менш вражаючий. Так, витрати на охорону навколишнього середовища - в 2 рази, на засоби масової інформації - на 67%, на державне управління і місцеве самоврядування, транспорт, охорона здоров'я - 20-30%.

Трохи підвищилися витрати на правоохоронну діяльність, соціальну політику, промисловість, освіту, культуру та мистецтво - в межах 20%.

Зросли витрати на обслуговування державного боргу та фінансову допомогу бюджетам інших рівнів - на 24 і 50% відповідно.

Значно скоротилися витрати на ЖКГ та склали лише 7% від рівня 2001 року.

В цілому витрати в 2001 році порівняно з 2000 збільшилися на 90%, а в 2002 у порівнянні з 2001 - на 6%.

Розглянемо структуру витрат Новосибірської області за період з 2000 по 2002 рр.. представлену в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Структура витрат Новосибірської області за 2000 - 2002 рр..

Статті витрат

2000

2001

2002

тис.руб.

у%

тис.руб.

у%

тис.руб.

у%

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

164920

2,91

278626

2,57

355054

3,07

СУДОВА ВЛАДА

1785

0,03

12208

0,11

12310

0,11

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

279559

4,93

352415

3,26

387284

3,35

Фундаментальні дослідження та сприяння НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

10299

0,18

44707

0,41

3300

0,03

ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕНЕРГЕТИКА ТА БУДІВНИЦТВО

258742

4,56

492489

4,55

581288

5,03

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І РИБАЛЬСТВО

317339

5,60

416170

3,84

695692

6,02

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, гідрометеорології, КАРТОГРАФІЯ І ГЕОДЕЗІЯ

6239

0,11

13488

0,12

26959

0,23

ТРАНСПОРТ, дорожнє господарство, зв'язок І ІНФОРМАТИКА

66170

1,17

167511

1,55

205525

1,78

РОЗВИТОК РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

7292

0,13

9962

0,09

11244

0,10

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

54713

0,97

105206

0,97

7561

0,07

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА стихійних лих

11125

0,20

18695

0,17

20239

0,18

ОСВІТА

194362

3,43

337090

3,11

358164

3,10

КУЛЬТУРА, мистецтва і кінематографії

147076

2,59

234890

2,17

267434

2,31

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

16060

0,28

23626

0,22

39515

0,34

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

581804

10,26

927499

8,57

1117021

9,66

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

474195

8,36

817541

7,55

886636

7,67

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

303776

5,36

285507

2,64

356700

3,09

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА бюджетів інших рівнів

2200923

38,82

2914664

26,92

4441730

38,42

ІНШІ ВИТРАТИ

567680

10,01

560338

5,18

514270

4,45

ЦІЛЬОВИХ БЮДЖЕТНІ ФОНДИ

4881

0,09

2813079

25,99

1272863

11,01

ВСЬОГО ВИТРАТ

5668940

100,00

10825711

100,00

11560789

100,00

Дані таблиці 2.6 наочно показують, що протягом всього аналізованого періоду структура витрат НСО практично неізменна.Наібольшій питома вага в ній займає фінансова допомога бюджетам інших рівнів - близько 40% в 2000 і в 2002 рр.. і близько 30% в 2001г.Далее йдуть в 2001 - 2002 рр.. цільові бюджетні фонди (26 і 11% відповідно). Витрати на соціальну політику, охорону здоров'я становлять близько 10% у структурі витрат; витрати на державне управління, правоохоронну діяльність, освіта - від 3 до 5%; витрати на сільське господарство - 5-6% . Якщо в абсолютному відношенні витрати на обслуговування державного боргу значно збільшуються, то в структурі витрат вони мають тенденцію до зниження - від 5% в 2000 році до 3% в 2001 - 2002 гг.Все інші витрати становлять менше 3% у структурі витрат Новосибірської області .

2.3. Аналіз збалансованості бюджету Новосибірської області за 2000 - 2002 рр.. та основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік

Розглянемо дефіцит бюджету Новосибірської області, для чого скористаємося даними таблиці 2.4.Табліца 2.4Дефіціт бюджету Новосибірської області з 2000 по 2002 рр.. (Тис.руб.)

2000

2001

2001

План

Факт

план

факт

План

факт

161645,6

533429

87682,9

468860

83551,2

516016

Як показують дані таблиці, фактичний дефіцит бюджету стабільно перевищує запланований у кілька разів: у 2000 році - в 3 рази, в 2001 році - в 5 разів, а в 2002 році - в 6 разів!

Відповідно до Законів Новосибірської області про обласний бюджет за 2000 - 2002 роки бюджет області стабільно приймається з дефіцитом, проте фактичні показники дефіциту бюджету стабільно перевищують заплановані, про що говорять дані таблиці 2.4, а також дані таблиці 2.5, що характеризує частку бюджетного дефіциту у власних доходах області.

Таблиця 2.5

Частка бюджетного дефіциту у власних доходах Новосибірської області за 2000 - 2002 рр..

Показники

2000

2001

2002

план

факт

план

факт

План

факт

Власні доходи, тис. грн.

4113715

5117882

6519176

6937671

8671460

6775376

Дефіцит бюджету, тис. грн.

161646

533429

87682,9

468860

83551,2

516016

Частка дефіциту бюджету у власних доходах,%

3,93

10,42

1,34

6,76

0,96

7,62

Так, якщо 2000 року в Законі про бюджет передбачалася частка дефіциту бюджету у власних доходах у розмірі 3,9%, то фактично вона склала 10%, тобто в 3 рази більше.

Динаміка бюджетного дефіциту Новосибірській області в аналізованому періоді наочно представлена ​​на рис.2.4.

Рис. 2.4. Дефіцит бюджету Новосибірської області з 2000 по 2002 рр..

Якщо розглядати більш ранні етапи розвитку міжбюджетних відносин (90-і роки минулого століття) для більш точної характеристики ситуації, що склалася, то можна відзначити наступне.

Новосибірська область виявилася однією з багатьох, вимушених, спираючись головним чином на свої власні сили, вибиратися з безлічі економічних, фінансових, етнічних, конфесійних та інших проблем.

Найбільш болючим для області протягом усієї другої половини 1990-х рр.. було питання про вишукування коштів. У першу чергу це питання упирався в характер формування і виконання державного бюджету РФ. Всупереч досягнутої в 1998 -1999 рр.. домовленості про розподіл доходів порівну (50% на 50%) між федеральним центром і територіями, насправді це співвідношення виглядало як 52% на 48% на користь федерального бюджету, а в 2000 р. воно трансформувалося у співвідношення 58% на 42% [47 , c .8]. Між тим, на думку керівників сибірських територій, співвідношення доходів має бути іншим: 45% до 55%, і перерозподіл могло б бути досягнуте за рахунок закріплення за суб'єктами федерації 20% від податку на додану вартість (ПДВ) та 100% від прибуткового податку.

Не дивно, що особливо бурхливу діяльність адміністрація НСО розгорнула саме в даному напрямку. Використовуючи засоби масової інформації, регіональні форуми в рамках Міжрегіональної асоціації "Сибірське угоду" (МАС) (утворена в 1990 р.), керівництво області регулярно піддавав різкій критиці уряд за несправедливий розподіл доходів між федеральним бюджетом і бюджетами суб'єктів РФ [37, c .10 ]. Так, в січні 1999 р. тодішній голова адміністрації Новосибірської області В.П. Муха заявив: "Ми вже довгий час вимагаємо від Уряду вироблення обгрунтованої методики розподілу грошей, щоб не було несправедливо ущемлених і навпаки, щоб ніхто, користуючись зв'язками, не отримував переваги". В унісон йому, виступаючи в жовтні 2000 р. з доповіддю на науково-практичному семінарі "Основні проблеми та напрями вдосконалення бюджетного пристрою, бюджетного процесу і міжбюджетних відносин на субфедеральних рівнях бюджетної системи РФ", свіжоспечений глава адміністрації НСО В.А. Толоконський, зокрема, сказав: "Бюджетного федералізму у нас немає, є бюджетний тоталітаризм, інтереси територій не враховуються, а Центр прагне сконцентрувати у себе максимум фінансових повноважень, що при прийнятті нового Податкового Кодексу ще сильніше вдаряє по регіональним бюджетам" [21, c .81].

Не обмежуючись критичними випадами, керівники області намагалися всіма перебували в їх розпорядженні засобами впливати на бюджетне розподіл фінансових потоків. Одним з важелів впливу на бюджетні статті стала участь голови адміністрації НСО в якості неодмінного члена Ради Федерації РФ у засіданнях погоджувальних комісій по федеральному бюджету. Таким чином вдавалося добиватися виділення деяких додаткових трансфертів на адресу регіону. Іншим способом лобіювання обласних інтересів були постійні особисті зустрічі губернатора з головою та членами Уряду РФ, впливовими фігурами в адміністрації Президента РФ і Федеральному Зборах. Тиск на центр виявлялося і за допомогою депутатів Державної Думи від Новосибірської області. Так, багато в чому завдяки втручанню депутатів Н.М. Харитонова і Л. М. Швець був збільшений в три рази в порівнянні з рівня 1999 р. трансферт для НСО з федерального бюджету на 2000 р. Останнім часом додатковим каналом впливу стали Новосибірське Земляцтво в Москві і Постійне представництво Новосибірської області у Москві.

Тим не менш, фінансове становище області протягом ряду років залишалося (і продовжує залишатися) дуже напруженим. Справа в тому, що навіть ті скромні бюджетні кошти, які були законно призначені НСО, хронічно не надходили в її розпорядження. Заборгованість федерального центру перед областю за виконаний оборонне замовлення, за відомче житло і утримання федеральних органів, за теплову та електричну енергію з року в рік неухильно зростала. Незважаючи на підписання в липні 1998 р. угоди між НСО та Урядом РФ про оздоровлення державних фінансів, сума боргу, за оцінкою фахівців обласної адміністрації, на початку 1999 р. перевищила 1,5 млрд. руб., У тому числі по трансфертах досягла 400 - 450 млн. руб. Додатково до всього Уряд підспудно скорочувало фінансування науки, домагалося перекладу деяких об'єктів соціально-культурної сфери (закладів середньої спеціальної освіти, відомчих поліклінік і лікарень, Театру опери та балету) з федерального балансу на фінансування з обласного бюджету, чим ще більше посилювало і без того складну ситуацію. У результаті адміністрація області змушена була періодично брати банківські кредити, щоб своєчасно розплачуватися з працівниками бюджетної сфери, проводити закупівлю вугілля, газу і мазуту для забезпечення безперебійної роботи теплоенергетичного комплексу, пально-мастильних матеріалів для проведення збирання врожаю і т.д.

Природним підсумком всього цього стало постійне наявність бюджетного дефіциту Новосибірської області.

Що стосується подальшої роботи в галузі бюджетної політики, то хочеться відзначити деякі факти, які стосуються бюджету 2003 року, вселяють надію на поліпшення ситуації з хронічним бюджетним дефіцитом.

Таким чином, проведений аналіз наявного в нашому розпорядженні емпіричного матеріалу дозволяє позитивно стверджувати, що протягом аналізованого періоду з 2000 по 2002 рр.. для бюджету Новосибірської області характерний стан, саме дефіцитом, як в планових показниках, так і у звітних.

Невиконання бюджету області за доходами пов'язано насамперед з податковими доходами, а точніше, з їх постійними недонадходженнями. Вважаю рішення даної проблеми мають першочергове значення для вирішення проблеми збалансованості бюджету.

2.4. Рекомендації щодо вдосконалення бюджетного процесу і міжбюджетних відносин в Новосибірській області

Прийняття Бюджетного кодексу і намічена Урядом РФ податкова реформа вже зараз позитивно позначилися на бюджетному процесі в Новосибірській області з точки зору збалансованості бюджету і підвищення його прозорості. Разом з тим, попереду ще багато роботи в цьому напрямку.

Нами рекомендується, щоб цілями вдосконалення бюджетного процесу та бюджету області стали:

 • тісніший ув'язка бюджетного та соціально-економічного планування на рівні області і муніципальних утворень, що забезпечується прийняттям низки законів, про що буде сказано нижче. Прийняття більш обгрунтованих рішень в області бюджетної політики, як показує практика, може принести економічний ефект тільки при управлінні боргом до 10% від суми витрат;

 • скорочення нерівномірності податкового тягаря суб'єктів економіки. Для цього необхідно переглянути пільги для підприємств, встановити єдину політику щодо реструктуризації та стягнення недоїмки до територіальних бюджетів, яка нині порівнянна з розмірами обласного бюджету, поступово відмовлятися від системи безгрошових заліків, при якій бюджет і бюджетополучателі втрачають не менше 20% фінансових ресурсів;

 • зміцнення фінансової бази муніципального самоврядування і децентралізація бюджетних ресурсів. Для цього доцільно встановити нормативи відрахувань від регулюючих податків на середньострокову перспективу, встановити мінімальні регіональні соціальні стандарти (МРСС), реалізувати на території міст і районів області ряд інвестиційних проектів та підтримки малого бізнесу, встановити порядок передачі видаткових повноважень на муніципальний рівень у міру збільшення власних доходів бюджету;

 • підвищення прозорості бюджету, послідовна законодавча регламентація усього бюджетного процесу, особливо в частині міжбюджетних відносин. Мова йде про прийняття методики міжбюджетних відносин, заснованої на МРСС, поділі поточних та інвестиційних трансфертів та закріпленні цих інструментів на певний термін (3-5 років);

 • розширення числа платників податків та підвищення частки доходів у результаті оподаткування фізичних осіб і малого бізнесу;

 • зниження вартості обслуговування внутрішнього боргу Новосибірської області. З цією метою пропонується розробити чітку програму реструктуризації обласного боргу на 5-7 років, створити спеціальний підрозділ адміністрації з управління боргом, провести підготовчу роботу для емісії боргових зобов'язань з метою переоформлення боргу області;

 • розробка програми роботи з найбільш великими платниками податків Новосибірській області зі зниження частки бартеру і заліків в сплачуються податки і реструктуризації накопиченої недоїмки;

 • поліпшення структури видатків обласного бюджету, тобто збільшення частки витрат капітального характеру в загальному обсязі витрат. Для цього пропонується переглянути інвестиційну політику області: підвищити частку інвестиційних проектів при скороченні частки витратних проектів, перейти на програмний метод управління проектами, підвищити якість підготовки проектів.

В основі системи міжбюджетних відносин в Новосибірській області повинні лежати прогнози економічного і фінансового потенціалу міст і районів, орієнтовно на 3-5 років. На цей же період повинні закріплюватися нормативи відрахування до територіальних бюджетів за регулюючим податкам. В основі планування бюджету поточних витрат повинна лежати система мінімальних регіональних соціальних стандартів, що вимагає законодавчого оформлення.

Необхідно поділ системи підтримки міських та районних бюджетів на вирівнює і стимулюючу компоненти. Необхідно законодавче регламентування горизонтальних міжбюджетних зв'язків, що дозволило б містам-донорам Новосибірської області більш ефективно використовувати і контролювати частину фінансової допомоги територіям-реципієнтам, по можливості заміняючи трансферти цільовими інвестиціями.

Вважаю, що в області міжбюджетних відносин в Новосибірській області слід:

 • збільшити число донорів обласного бюджету та підвищити частку власних доходів у бюджетах реципієнтів до 70%;

 • знизити диференціацію міст та районів області як за показниками питомих власних доходів бюджетів, так і за питомою бюджетної забезпеченості;

 • підвищити частку інвестицій та коштів на поворотній основі в загальному обсязі фінансової допомоги бюджетам міст і районів з обласного бюджету, збільшення частки бюджету розвитку з нинішніх 3% до 10-12% від бюджету поточних витрат у перспективі;

 • створити відокремлені фонди для фінансування бюджету розвитку, зокрема, з використанням механізму заставних-страхових фондів. Для цього необхідна інвентаризація і оцінка муніципального майна і створення відповідної фінансової інфраструктури;

 • підвищити збалансованість і ліквідність бюджетів усіх рівнів у Новосибірській області, що тотожне підвищенню кредитоспроможності регіону;

 • створити умови для легалізації доходів, залучення нових платників податків та розвитку малого та середнього підприємництва на всій території Новосибірської області. В даний час велика частина території області відноситься до районів, несприятливим для бізнесу, через що ділова активність "стягується" до обласного центру;

 • посилити роль обласної влади у промисловій політиці і політиці щодо малого бізнесу, системі розподілу держзамовлення таким чином щоб вони включали регіональну компоненту як інструмент зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування та регіональної політики.

Одним з механізмів реалізації нових підходів у бюджетній політиці Новосибірській області має стати легалізація та розвиток платних послуг у соціальній сфері (освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, культура).

В качестве эксперимента (либо постепенно) целесообразно перейти к конкурсной системе распределения государственных заказов на социальные услуги как по расходам капитального, так и текущего характера. Такой подход к размещению бюджетных средств среди учреждений социальной сферы обеспечит переход от иждивенческого отношения к конструктивному, позволит развить элементы предпринимательства и повысит качество оказываемых услуг. Следствием этого процесса явится переход на качественно новый уровень экономического и административного управления государственным сектором и бюджетным процессом в Новосибирской области.

Необходимо продолжить реформирование отраслей социально-культурной сферы Новосибирской области, обеспечить их выход из нынешнего кризисного состояния, повысить роль местного самоуправления и местных бюджетов в развитии отраслей образования, здравоохранения и культуры. Основой развития отраслей социальной сферы станет формирование системы государственных минимальных стандартов, усиление социальной защиты социально уязвимых групп населения, повышение качества обслуживания и расширение спектра предоставляемых услуг.

Реализация всех отмеченных выше предложений и рекомендаций по "новосибирской модели региональной политики" требует серьезного совершенствования законотворческой работы с целью придания легитимности всей системе мероприятий. В этом направлении в Новосибирской области есть значительные резервы для совершенствования. С этих позиций считаем необходимым разработать и принять закон "О региональной политике в Новосибирской области", принять новую редакцию закона "О муниципальном самоуправлении в Новосибирской области" и внести соответствующие изменения в Устав Новосибирской области.

Основным документом, определяющим развитие области должны стать концепция или стратегический план на 10-15 лет и среднесрочные прогнозы развития области, определяющие приоритетные цели социально-экономической политики. Разрабатываемая на протяжении ряда лет "Схема развития и размещения производительных сил Новосибирской области" должна быть заменена документом "Стратегия региональной политики Новосибирской области" или законом "О региональной политике в Новосибирской области". Предлагаю, чтобы концепция и планы должны жестко корреспондироваться с технологией бюджетного планирования, а региональная политика в области должна иметь специальные инструменты (в том числе - в виде создания "Фонда регионального развития Новосибирской области").

Глава 3. Роль темы «Бюджетный федерализм» в школьном курсе экономики

3.1. Учебные цели и воспитательные задачи темы «Бюджетный федерализм»

Переход российской экономики к рыночным формам хозяйствования вызвал значительные изменения в содержании общественных дисциплин. Долгие десятилетия экономическое образование пребывало в изоляции от мировой экономической науки и практики ее преподавания. Теория рыночного хозяйства в нашей стране не изучалась и не преподавалась. Осуществляемые в стране экономические реформы настоятельно требуют приобщения всего населения, и прежде всего подрастающего поколения, к экономическим знаниям, которые позволяли бы осмысленно воспринимать происходящие в стране события. Формирование нового экономического мышления стало в нынешних условиях социальным заказом общества. В начале 90-х годов изучение основ экономических знаний было рекомендовано общеобразовательным школам России в качестве факультативного курса. Несмотря на короткие сроки, школами накоплен значительный опыт в работе с новым учебным предметом, выявлены основные проблемы, которые находятся в состоянии обсуждения или осмысления. Сегодня можно констатировать, что российская школа миновала период растерянности, вызванный введением новой учебной дисциплины и практически полным отсутствием учителей, учебников и учебно-методической литературы.

Организация экономического образования – длительный процесс, который потребует многолетнего периода осмысления, подготовки и выработки программы действий в масштабе как всей страны, так и отдельной школы. На начальном этапе недопустимо навязывание шаблонов и унитарных программ, требуется время для апробации различных вариантов и методов работы с детьми разных возрастных групп. В этой связи Министерство образования не ставило своей целью ввести во всех школах России единообразные программы и учебники; в качестве пробных, факультативных, экспериментальных и т.п. рекомендовано большое их количество для различных типов общеобразовательных учебных заведений. Обобщение опыта российских и зарубежных специалистов позволило в 1996 г. рекомендовать школам России новую программу "Современная экономика", разработанную в четырех вариантах.

В целом ситуация с преподаванием основ экономики в школе может расцениваться как п о и с к о в а я на пути к выработке единой концепции базового и непрерывного экономического образования. Комплексный подход к решению проблем школы прежде всего предполагает выделение основных целей изучения экономики, в т.ч. и воспитательных. Во всем мире научно-технический и социальный прогресс требует формирования работника нового типа, сочетающего в себе профессионализм и компетентность в избранной сфере деятельности и профессиональную мобильность. С позиции тех социально-экономических преобразований, которые осуществляются в России, речь должна идти о формировании определенной экономической культуры населения. Как сложное социальное явление она может рассматриваться в трех аспектах:

- теоретическом, как освоение экономической теории и соответствующих ей научных понятий;

- практическом, как привитие определенных навыков экономического поведения;

- этическом, как овладение системой ценностей и моральных норм, адекватных той или иной экономической системе.

Таким образом, личность не только приобретает знания, понятия, представления об экономических явлениях, но и усваивает поведенческие стереотипы, нормы, основными ориентирами для которых являются критерии экономического успеха. Этот аспект экономической культуры в наибольшей степени подвержен влиянию исторического момента, он модифицируется вместе с развитием экономической системы общества. Как отмечают социологи, на момент вхождения в рыночную экономику для культурного пространства России характерна ориентация на достижения и стремление к успеху, лишенные трудового и творческого компонентов. Это стало той системой ценностей, на которые в массовом порядке ориентируется подрастающее поколение в "смутное время" перехода к рынку.

В этих условиях формирование экономической культуры на всех уровнях образования имеет принципиальное методологическое значение, поскольку ставит задачу целенаправленного воздействия на поколение людей, находящихся сегодня за школьной партой. На наш взгляд, стремление некоторых школ сделать акцент в экономическом воспитании на подготовку будущих предпринимателей (во многих школах читаются курсы "Предпринимательство и бизнес", "Этика предпринимательства", "Основы предпринимательства и бизнеса"), является ошибочным, т.к. такое количество предпринимателей стране просто не нужно; по мнению специалистов, только 10% людей вообще имеют природные способности для предпринимательской деятельности. По данным статистики, лица наемного труда составляют в развитых странах мира 90% занятых, заработная плата – основная форма дохода в рыночной экономике. Как представляется, главной воспитательной задачей школьного курса должно стать не только формирование экономически активной личности, но и ответственного отношения к делу, творческой инициативы в пределах своих должностных обязанностей, т.е. личности, способной работать в условиях цивилизованного рынка, личности со знанием требований и норм цивилизованных рыночных отношений, даже если они пока не развиты за пределами учебной аудитории и носят, таким образом, декларативный характер.

Приведем текст Государственного образовательного стандарта основного общего образования по экономике [22, с. 26].

Образовательный стандарт основного общего образования по экономике

Изучение экономики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
· освоение системы знаний, опирающихся на основы экономической науки, о структуре и логике функционирования экономики, об экономическом поведении людей, системе ценностей свободного и ответственного выбора, необходимых для взаимодействия с социальной средой и для подготовки к изучению социально-экономических и гуманитарных дисциплин в старшей школе;
· ознакомление со способами познавательной, коммуникативной и практической деятельности в условиях рыночной экономики, необходимыми для участия в экономической жизни общества и государства;

 • овладение умением применять полученные знания для решения типичных познавательных и практических экономических задач и осваивать социальные роли потребителя, работника, собственника;

 • развитие социального кругозора личности в подростковом возрасте, интереса к изучению дисциплин социально-экономического цикла; способности к личному самоопределению и самореализации;

 • воспитание приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, экономического образа мышления, социальной ответственности;
  приобретение компетентности:

- в сфере гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений – освоение на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей, наиболее важных в экономической деятельности (потребителя, работника, собственника);

- в сфере познавательной деятельности – распознавание на основе полученных знаний различных экономических явлений и их взаимосвязи;

- в сфере трудовой деятельности – раскрытие сравнительных выгод и трудностей предпринимательской деятельности и работы по найму, понимание закономерностей рынка труда, причин и форм безработицы;

- в сфере массовой коммуникации – развитие у учащихся способности рассматривать события с экономической точки зрения с использованием отдельных приемов экономического анализа, критически осмысливать экономическую информацию, содержащуюся в средствах массовой информации, и вырабатывать собственное аргументированное мнение.
Реализация указанных целей и формирование названных компетентностей достигается в результате освоения следующего содержания образования.

Ценностные ориентиры

Свобода выбора. Ответственность за последствия выбора. Уважение права собственности независимо от ее форм. Труд. Законопослушность в сфере экономической деятельности.

Знания

Экономическая сфера жизни общества. Товары и услуги. Ограниченность ресурсов. Выбор и альтернативная стоимость. Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация. Экономические системы. Собственность. Обмен, формы торговли. Потребитель и реклама.

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность спроса.

Деньги. Инфляция. Банки и их операции. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. Формы сбережений населения: банковские вклады, ценные бумаги, наличная валюта. Выбор между надежностью и доходностью сбережений. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.

Предпринимательство. Затраты, выручка, прибыль. Основные формы организации производства. Акции и другие ценные бумаги. Фондовый рынок (биржа). Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика социальной поддержки безработных. Роль профсоюзов.

Экономические функции и цели государства. Основные виды государственных расходов. Доходы государства. Налоги, уплачиваемые гражданами. Способы деятельности.

Соотнесение доходов и расходов семейного бюджета. Выбор лучшего способа размещения сбережений. Выполнение простейших расчетных задач с экономическим содержанием.

Опыт

Опыт экономической деятельности в пределах дееспособности подростка. Опыт рационального поведения в качестве потребителя, члена семьи, собственника ресурсов. Опыт оценки своего поведения с точки зрения его экономической эффективности.


В результате изучения экономики ученик должен

Знать и понимать:

· виды экономических систем, формы организации производства; основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, возможные виды сбережений, основные налоги, уплачиваемые гражданами, формы государственной поддержки безработных и малоимущих.

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):

· приводить примеры: элементов традиционной, централизованной (командной) и рыночной систем в смешанной экономике, разделения труда, действия рыночного механизма, различных видов рынков;

· описывать: экономическую сферу жизни общества, экономические системы, рациональное поведение потребителя и роль рекламы, рациональное поведение человека, размещающего свои сбережения, действие рыночного механизма, роль конкуренции, деятельность предпринимателя, роль государства в рыночной экономике, формы заработной платы и стимулирования труда;

· объяснять: происхождение денег, взаимовыгодность добровольного обмена, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму.

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

· вычислять на условных примерах: доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, валовой и чистой прибыли, индивидуальный подоходный налог, величину страхового взноса.

На основе приведенного Государственного образовательного стандарта составлена Программа курса «Экономика» в объеме 34 часов [22, с. 26]. Не будем приводить программу полностью, приведем только тематический план этого курса:

Таблиця 3.1.

Тематический план курса школьного «Экономика»

Название темы

Количество часов

Тема 1. Экономика

1

Тема 2. Ограниченность ресурсов

2

Тема 3. Потребитель и спрос

3

Тема 4. Производство и предложение

4

Тема 5. Взаимодействие спроса и предложения

2

Тема 6. Рынок. Рыночный механизм. Рыночная экономика

2

Тема 7. Рынок и государство

4

Тема 8. Предпринимательство

4

Тема 9. Деньги. Банки

4

Тема 10. Инфляция и безработица

2

Тема 11. Экономический рост и развитие

3

Тема 12. Международная торговля

3

Итого

34 часа

На основании приведенного образовательного стандарта и тематического плана школьного курса экономики будем делать методическую разработку факультативного изучения темы “Бюджетный федерализм”. Речь идет о факультативе, потому что тема «Бюджетный федерализм» не предусмотрена государственным образовательным стандартом школьного курса экономики.

3.2. Поурочное планирование темы «Бюджетный федерализм»

Приступая к поурочному планированию темы «Бюджетный федерализм», необходимо разработать учебных элементов, которых список приведен в таблице 3.2.

Таблиця 3.2.

Перечень учебных элементов по теме «Бюджетный федерализм»

Название учебных элементов

Бюджетний федералізм

Бюджетная система

Бюджеты разных уровней

Расходные обязательства

Доходные полномочия

Межбюджетные отношения

Финансовая помощь

Налогово-бюджетная политика

Социальные функции бюджета

Трансферт

Экономические агенты

Несовершенная конкуренция

Неценовая конкуренция

Государственная рыночная политика

Таким образом, на факультативных занятиях необходимо дать знания, умения и навыки, приведенные в таблице 3.3.

Таблиця 3.3.

Спецификация знаний, умений и навыков по теме «Бюджетный федерализм»

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

НАВЫКИ

Понятие бюджетного федерализмаПонятие бюджетной системыПонятие бюджетов разных уровней

Уметь классифицировать бюджеты по уровням


Понятия доходных полномочий и расходных обязательств

Уметь отличать доходные полномочия от бюджетных обязательств

Формулировать социальные функции бюджета

Понятие финансовой поддержки регионов

Уметь назвать случаи оказания финансовой помощи регионам


Понятия совершенной и несовершенной конкуренции

Уметь отличать рынки с совершенной и несовершенной конкуренции

Формулировать, в чем взаимозависимость на рынках несовершенной конкуренции

Понятие неценовой конкуренцииУметь сформулировать, в чем может заключаться сговор на рынках несовершенной конкуренции


Понятие государственной рыночной политики

Уметь установить роль государственной политики на рынках несовершенной конкуренции

В любой предложенной ситуации сформулировать целесообразность и рычаги государственного регулирования рынка


3.2.1. Комбинированный урок по теме «Бюджетный федерализм»

План урока

Тема: “Экономическая сущность бюджетного федерализма“.

Дидактическая цель урока: Изучить содержание понятия бюджетного федерализма, сбалансированности бюджета, исполнения бюджета по доходам и расходам.

Тип урока: Комбинированный.

Оснащение: таблицы, графики, учебная литература, конспекты, письменные принадлежности.

Ход урока:

Зміст

Деятельность учителя

Время

1. Введение и организация урока

Организация урока, как правило начинается с приветствия, проверки готовности аудитории к уроку и наличие учащихся на уроке. Затем необходимо сообщить тему и цели урока. Задачи урока записываются на доске.

1-2 мин

2. Вступительная часть урока

После комментирования задач урока учащимся предлагается вспомнить, о чем шла речь на предыдущем уроке и как это связано с сегодняшним материалом. В течении нескольких минут необходимо напомнить учащимся материал предыдущей темы.

3-4 мин

3. Закрепление материала предыдущей темы

Далее проводится фронтальный оперативный контроль усвоения знаний материала предыдущей темы. Для ослабления обмена информацией используются несколько вариантные конкретные задания. Проведение фронтального контроля стимулирует систематическую работу учащихся над учебным материалом. Проведение фронтального контроля в начале занятия освобождает учащихся от психологического напряжения

5-10 минут

4. Сообщение новых знаний

Сообщение новых знаний. должно проводиться с использованием принципа наглядности, научности, связи теории с практикой, систематичности и последовательности, сознательности и активности, доступности, единства конкретного и абстрактного, индивидуального и коллективного обучения, прочности усвоения знаний. Сообщение нового материала проводится на основании спецификации “знаний“, “умений“ и ”навыков“ по теме “Бюджетный федерализм“

20-25 мин

5. Закрепление материала.

Необходимо задать несколько вопросов и определить усвоение материала учащимися.

5 мин

6. Задание на дом.

Преподаватель показывает и записывает на доске задание для самостоятельной работы дома, т.е. название учебника, автора, а также какие страницы следует прочитать. Помимо учебника необходимо использовать материал и записи сделанные на занятии. Домашнее задание должно стимулировать познавательную деятельность учащихся. Это могут быть вопросы на которые учащиеся должны будут найти ответ, это может быть проблемная ситуация, решить которую учащимся следует самостоятельно.

3 мин

3.2.2. Изучение нового материала «Бюджетный федерализм»

План урока

Тема: “Бюджетный федерализм и рынок несовершенной конкуренции“.

Дидактическая цель урока: изучить понятие рынка несовершенной конкуренции, усвоить значение бюджета (государственного регулирования) для рынков несовершенной конкуренции.

Тип урока: изучение нового материала.

Оснащение: ксерокопии упражнения, таблицы, графики, учебная литература, конспекты, письменные принадлежности.

Ход урока:

Зміст

Деятельность учителя

Время

1. Введение и организация урока

Начинается урок с приветствия и проверки готовности класса к уроку. Затем необходимо сообщить тему и цели урока. Задачи урока записываются на доске.

1-2 мин

2. Вступительная часть урока

В течении нескольких минут необходимо напомнить учащимся материал предыдущего (комбинированного) урока.

3-4 мин

3. Закрепление материала предыдущей темы

Фронтальный контроль (опрос) усвоения знаний материала предыдущего урока. Для ослабления обмена информацией используются несколько вариантные конкретные задания. Проведение фронтального контроля стимулирует систематическую работу учащихся над учебным материалом. Проведение фронтального контроля в начале занятия освобождает учащихся от психологического напряжения

5-10 минут

4. Сообщение новых знаний

Сообщение новых знаний. должно проводиться с использованием принципа наглядности, научности, связи теории с практикой, систематичности и последовательности, сознательности и активности, доступности, единства конкретного и абстрактного, индивидуального и коллективного обучения, прочности усвоения знаний. Сообщение нового материала проводится на основании спецификации “знаний“, “умений“ и ”навыков“ по теме “Бюджетный федерализм“

20-25 мин

5. Закрепление материала.

Выполнение упражнения, содержание которого и материал к которому приведен ниже.

5 мин

6. Задание на дом.

Преподаватель показывает и записывает на доске задание для самостоятельной работы дома, т.е. название учебника, автора, а также какие страницы следует прочитать. Помимо учебника необходимо использовать материал и записи сделанные на занятии. Домашнее задание должно стимулировать познавательную деятельность учащихся. Это могут быть вопросы на которые учащиеся должны будут найти ответ, это может быть проблемная ситуация, решить которую учащимся следует самостоятельно.

3 мин

Поскольку материал к основной части урока дан во второй главе, опишем сразу закрепление материала.

Закрепление материала. В качестве закрепления материала учащимся предлагается выполнить упражнение.

Материал к упражнению. Рыночная структура является совершенной конкуренцией, если большое количество продавцов занимается продажей идентичного товара на рынках, входные барьеры на которые отсутствуют. Рынки несовершенной конкуренции могут в различной степени отличаться от совершенной конкуренции с точки зрения одного или нескольких из этих условий. На большинстве рынков представлены не идентичные товары, а несколько видов близких товаров-заменителей. На многие рынки нелегко попасть из-за высоких капитальных затрат и сложности конкуренции с производителями, уже продающими хорошо известные, широко разрекламированные марки товаров. Кроме того, на многих рынках чаще действует небольшое количество крупных продавцов, а не множество мелких. Например, в сфере производства таких продуктов, как автомобили, жевательная резинка, сигареты, пишущие машинки, фотокопировальное оборудование и швейные машины, на четыре крупнейшие американские компании-производителя приходится более трех четвертей всех продаж по соответствующей отрасли. А теперь и в России действуют олигополии в таких отраслях как автомобилестроение, авиа- и речные перевозки, нефтедобыча и производство алюминия. На местных рынках иногда действуют всего несколько конкурирующих фирм, даже если на государственном или региональном уровне конкурирует значительно большее их число. Например, в большом городе очень много продавцов бензина, но в каком-то конкретном районе этого города может существовать сильная конкуренция между всего лишь несколькими продавцами. Из вышеизложенного следует, что учащимся важно понимать следующие характеристики и последствия несовершенной конкуренции:

1. На рынках несовершенной конкуренции фирмы часто зависимы друг от друга, и действия одной из них сильно влияют на условия деятельности ее конкурентов.

2. Крупные фирмы, конкурирующие друг с другом, часто стараются избегать прямой ценовой конкуренции. Это происходит из-за неопределенности реакции фирм-конкурентов на изменение цены и из-за наличия взаимных интересов в удержании цен выше уровня, который господствовал бы в условиях чистой конкуренции.

3. На рынках с несовершенной конкуренцией как крупные, так и мелкие фирмы придают особое значение неценовой конкуренции, что проявляется в рекламе, подчеркивающей реальное или воображаемое различие в товарах и услугах, поставляемых потребителям.

4. На рынках, где доминируют крупные фирмы, существует сильное давление в поддержку ценового сговора. Хотя в таких странах, как США и Россия, где фиксирование цен является противозаконным, сговор чаще проходит не в явной, а в «подразумеваемой» форме.

В общем и целом, конкуренция между большим числом мелких фирм, производящих идентичную продукцию, желательна, так как ее результатом является снижение цен для потребителей и более эффективное использование ограниченных ресурсов. Несовершенная конкуренция обычно приводит к ограничению выпуска продукции и более высоким ценам. Однако иногда эти негативные последствия компенсируются за счет того, что крупные фирмы имеют преимущество благодаря эффекту масштаба, что позволяет им снижать производственные затраты и цены. Кроме того, абсолютно очевидно, что для потребителей лучше иметь не идентичную продукцию совершенной конкуренции, а разнообразие стилей и видов продукции, что ассоциируется с несовершенной конкуренцией.

Оценка любого конкретного рынка с несовершенной конкуренцией требует тщательного взвешивания всех этих выгод и затрат. Нет никаких сомнений в том, что для поддержания эффективной степени конкуренции государственная политика должна быть направлена на ограничение концентрации продавцов на рынке и на недопущение случаев сговора. Однако такая политика не должна простираться настолько далеко, чтобы допустить развал крупных фирм только потому, что на рынке нет совершенной конкуренции.

Упражнение. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции

Рынок совершенной конкуренции – это такой рынок, где множество продавцов занимаются продажей идентичной продукции, и на который можно относительно легко войти. На таких рынках продавцы не могут контролировать цену собственной продукции. Они должны принять рыночную цену и могут продать по этой цене столько товара, сколько захотят.

Если таких условий не существует, говорят о рынке несовершенной конкуренции. Возможно несколько типов рынков с несовершенной конкуренцией. Это зависит от: 1) числа продавцов, 2) видов производимой продукции (особенно наличия товаров – близких заменителей), и 3) легкости вхождения на данный рынок.

Учитывая эти характеристики рынков с совершенной и несовершенной конкуренцией, представь, что один из продавцов на нижеследующих рынках меняет цену. Объясни, что, по твоему мнению, произойдет с уровнем продаж, после повышения или снижения цены на продукцию. Как, по твоему мнению, изменится объем продаж, и почему?

A. Фермер, выращивающий пшеницу:

Поднимет цену

Снизит цену

B. Местная электрокомпания

Поднимет цену

Снизит цену

C. Российский производитель автомобилей:

Поднимет цену

Снизит цену

D. Цветочный магазин в большом городе:

Поднимет цену

Снизит цену

После обсуждения основных характерных черт рынков с совершенной и несовершенной конкуренцией попросите учащихся заполнить рабочие листки. Ожидаемые ответы могут быть следующими:

A. Фермер, выращивающий пшеницу. Рынок сельскохозяйственных продуктов, вероятно, является самым лучшим примером совершенной конкуренции. Если фермер поднимет цену выше рыночной, продажи будут равны нулю, поскольку покупатели пшеницы могут купить идентичный продукт по рыночной цене у любого другого из многочисленных продавцов. При снижении цены продажи не увеличатся. Фермер может продать все, что захочет, по рыночной цене, поэтому не имеет смысла снижать цену ниже рыночной.

B. Местная электрокомпания. Это пример естественной монополии, самого крайнего случая несовершенной конкуренции. У данного продукта нет близких заменителей; кроме того, на рынке всего один продавец. При повышении цены продажи упадут, но, скорее всего, незначительно, так как спрос на электричество неэластичен. Точно также, при снижении цены продажи лишь ненамного возрастут.

C. Производитель российских автомобилей. Это пример рынка олигополии с небольшим количеством крупных продавцов. Такие рынки характеризуются высокой степенью взаимозависимости. При повышении цены фирма может потерять большое количество продаж, если конкуренты не последуют ее примеру, так как большинство людей рассматривают различные марки автомобилей как близкие заменители. Снижая цену, фирма может захватить большое число продаж своих конкурентов, если они тоже не снизят свои цены. Но фирма никогда не может быть уверена в том, что произойдет после изменения цены, поскольку результат зависит от того, как поступят другие продавцы.

D. Цветочный магазин. В этом примере, так же как в предыдущем, продукты различных продавцов являются близкими заменителями. Но в большинстве крупных городов намного больше цветочных магазинов, чем производителей автомобилей. Этот тип рынка называется монополистической конкуренцией. Если продавец поднимает цены, он теряет некоторое количество продаж. Если продавец снижает цены, он приобретает дополнительное количество продаж. Но реальные результаты будут зависеть от того сколько продавцов на рынке; в какой степени потребители рассматривают продукцию и сопутствующие услуги в конкурирующих магазинах близкими заменителями друг друга; и на сколько чувствительны покупатели к изменениям цен, в зависимости от того, какую часть бюджета составляет покупка для большинства покупателей.

Кратко обсудить, почему на рынках с несовершенной конкуренцией фирмам приходится устанавливать цены и принимать решения об объемах производства в условиях неопределенности. Затем сообщите, что Вы собираетесь продемонстрировать классу такую же неопределенность при принятии решения с помощью модели, которая, на первый взгляд, имеет мало общего с экономикой.

3.2.3. Контроль знаний по теме «Бюджетный федерализм»

План урока

Тема: “Бюджетный федерализм “.

Дидактическая цель урока: прививать навыки обобщения и использования ранее полученных знаний.

Тип урока: проверка знаний.

Оснащение: ксерокопии тестовых заданий, таблицы, графики, учебная литература, конспекты, письменные принадлежности.

Ход урока:

Зміст

Деятельность учителя

Время

1. Введение и организация урока

Начинается урок с приветствия и проверки готовности класса к уроку. Затем необходимо сообщить содержание проверочной работы.

1-2 мин

2. Вступительная часть урока

В течении нескольких минут необходимо напомнить учащимся материал предыдущего урока.

3-4 мин

3. Тестовое задание

Раздать ксерокопии тестовых заданий

20 минут

4. Письменная работа

Написать на доске темы обеих частей письменного задания, вкратце объяснив роль усвоения учебных элементов по теме «Бюджетный федерализм» (таблица 3.2) для написания работы.

20 мин

Итак, контрольный урок состоит из двух частей: выполнение тестовых заданий (20 минут) и письменной работы на тему «Государство и рынок с несовершенной конкуренцией» (20 минут).

Ниже приведены тестовые задания, которые предполагается использовать для контроля знаний по теме «Бюджетный федерализм» [20, с. 126] .

1. Что из перечисленного ниже является предметом изучения макроэкономики?

А) Рост количества покупок автомобилей «Жигули вследствие роста доходов потребителей.

Б) Образование нехватки на рынке жилья вследствие введения государством верхнего предела платы за аренду жилья.

В) Влияние изменения моды в Европе на спрос на импортную обувь в России.

Г) Рост уровня безработицы в Иркутской области вследствие принятия Госдумой России закона о банкротстве.

2. В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики?

А) Что производится, как производится, кем потребляется.

Б) Что потребляется, как производится, кто производит.

В) Что производится, как потребляется, кто производит.

Г) Что потребляется, как производится, кто потребляет.

3. При рыночной экономической системе средний уровень заработной платы программистов определяется ...

А) количеством работников, имеющих профессию программиста и готовых работать по этой специальности при существующем уровне оплаты труда;

Б) спросом на работников, имеющих профессию программиста;

В) взаимодействием предложения и спроса на работников, имеющих профессию программиста;

Г) трудовым законодательством.

4. Из двух производителей сравнительное преимущество имеет тот, который ...

А) производит больше товаров и услуг, используя одно и то же количество ресурсов;

Б) производит какой-либо товар или услугу с меньшей альтернативной стоимостью;

В) производит какой-либо товар или услугу с большей альтернативной стоимостью;

Г) производит товары или услуги лучшего качества.

5. Три типа экономических систем - это ...

А) традиционная, рыночная и централизованная;

Б) демократическая, анархическая и тоталитарная;

В) феодальная, капиталистическая и коммунистическая;

Г) развивающаяся, развитая и загнивающая.

6. В качестве экономического стимула может выступать ...

А) величина прибыли;

Б) размер заработной платы;

В) величина банковского процента по депозиту;

Г) все перечисленное выше.

7. Примером разделения труда является ситуация, когда ...

А) завод А производит автомобили "Лада", а завод Б - мотоциклы "ИЖ";

Б) область А производит животноводческую продукцию, а область Б – продукцию растениеводства;

В) завод А производит мясные консервы, а завод Б - молочные;

Г) завод А производит кузова автомобилей “Волга”, а завод Б - колеса для автомобилей “Волга”.

8. Какое из приведенных ниже определений НЕ используется для

характеристики типов экономических систем?

А) традиционная; В) капиталистическая;

Б) централизованная; Г) смешанная.

9. Признаки какого из типов экономических систем НЕЛЬЗЯ было найти в экономике СССР в 1970-х годах?

А) Традиционной.

Б) Рыночной.

В) Централизованной.

Г) В экономике СССР в 1970-х годах можно было найти признаки всех

перечисленных выше типов экономических систем.

10. Введение правительством субсидий на каждый выпущенный автобус, скорее всего, приведет ...

А) к уменьшению предложения автобусов;

Б) к увеличению предложения автобусов;

В) к росту спроса на автобусы;

Г) к повышению эластичности предложения автобусов.

11. Установление нижнего предела цен на продукцию сельского хозяйства может привести ...

А) к повышению затрат налогоплательщиков на финансирование программы поддержки цен на фиксированном уровне;

Б) к возникновению излишка сельскохозяйственной продукции;

В) к повышению расходов на хранение сельскохозяйственной продукции;

Г) ко всему вышеперечисленному.

12. Цены в рыночной экономике ...

А) стабильно низки;

Б) выше, чем при государственном регулировании;

В) меняются в результате взаимодействия спроса и предложения;

Г) устраивают продавцов, но не устраивают покупателей.

13. Что из перечисленного ниже является характеристикой монополистической конкуренции?

А) Однородный продукт.

Б) Единственный покупатель на рынке.

В) Полное отсутствие барьеров на выход с рынка.

Г) Неоднородный продукт.

14. Для возникновения излишка на рынке достаточно, чтобы ...

А) снижался спрос;

Б) росло предложение;

В) одновременно снижался спрос и росло предложение;

Г) имело место превышение величины предложения товара над величиной спроса.

15. Ситуация равновесия на рынке товара имеет место тогда, когда ...

А) величина спроса равна величине предложения;

Б) количество товара, которое продавцы готовы продать по конкретной цене, совпадает с количеством товара, которое покупатели готовы купить по этой цене;

В) на этом рынке нет ни нехватки, ни излишка товара;

Г) справедливо все вышеперечисленное.

16. Для возникновения нехватки на рынке достаточно, чтобы ...

А) снижалось предложение;

Б) рос спрос;

В) имело место превышение величины спроса на товар над величиной

предложения;

Г) одновременно снижалось предложение и рос спрос.

17. Если государство установит нижний предел цен на товар, то излишек этого товара ...

А) возникнет в любом случае;

Б) возникнет в том случае, если установленный нижний предел цен будет выше цены равновесия;

В) возникнет в том случае, если установленный нижний предел цен будет ниже цены равновесия;

Г) не возникнет - напротив, в результате установления нижнего предела цен возникнет нехватка товара.

18. Отличительной чертой трансфертных платежей является то, что…

А) их получение не связано с предоставлением взамен товаров, услуг или

производственных ресурсов;

Б) они выплачиваются только работникам бюджетной сферы;

В) они могут осуществляться только по безналичному расчету;

Г) они непосредственно выплачиваются Центральным банком страны.

19. Цена на свободном рынке ...

А) устанавливается продавцами и отражается на ценнике;

Б) определяется покупателями;

В) является результатом взаимодействия спроса и предложения;

Г) всегда выше, чем в условиях государственного регулирования.

20. Если государство установит верхний предел цен на товар, то нехватка этого товара ...

А) возникнет в любом случае;

Б) возникнет в том случае, если установленный верхний предел цен будет выше цены равновесия;

В) возникнет в том случае, если установленный верхний предел цен будет ниже цены равновесия;

Г) не возникнет - напротив, в результате установления верхнего предела цен возникнет излишек товара.

21. Отличительной особенностью рынка совершенной конкуренции является ...

А) наличие большого количества продавцов и покупателей;

Б) наличие большого количества разнообразных товаров;

В) очень низкий уровень цен;

Г) все вышеперечисленное.

22. Если рынок по своей структуре является монополией, это означает, что ...

А) на рынке действует один покупатель;

Б) на рынке действует один продавец;

В) на рынке действуют один покупатель и один продавец;

Г) продавец имеет возможность продавать свой товар по очень высокой цене.

23. Модель рынка совершенной конкуренции предполагает, что ...

А) барьеры на вход на рынок отсутствуют;

Б) цена товара полностью определяется покупателями;

В) продавцы, действующие на таком рынке, получают меньшую прибыль, чем продавцы, действующие на монополистическом рынке;

Г) верно все перечисленное выше.

24. Трансфертные платежи, выплачиваемые государством отдельному человеку ...

А) учитываются при расчете суммарного располагаемого дохода этого человека;

Б) не учитываются при расчете суммарного располагаемого дохода этого человека;

В) учитываются при расчете суммарного располагаемого дохода этого человека только в том случае, если эти платежи выплачиваются наличными деньгами;

Г) не учитываются при расчете суммарного располагаемого дохода этого человека, если по закону этот человек освобожден от уплаты подоходного налога

25. Какая из перечисленных мер НЕ является фискальной?

А) Изменение ставок налогов на прибыль банков.

Б) Изменение Центральным банком нормы банковского резерва.

В) Введение налоговых льгот для предприятий, осуществляющих инвестиции в новое производство.

Г) Увеличение социальных выплат малоимущим из госбюджета.

26. Какое из приведенных ниже определений лучше всего отражает сущность фискальной политики?

А) Фискальная политика - это любая деятельность государственных органов, результатом которой является изменение предложения денег в стране.

Б) Фискальная политика - это действия Центрального банка страны, направленные на регулирование курса национальной валюты.

В) Фискальная политика - это действия Центрального банка страны по изменению предложения денег и доступности кредита, предпринимаемые с целью поддержания стабильности цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов экономического роста.

Г) Фискальная политика - это меры по регулированию государством величины своих расходов и/или доходов, применяемые с целью поддержания стабильности цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов экономического роста.

27. Государственный долг - это ...

А) сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы излишков государственного бюджета), накопленная к настоящему моменту;

Б) превышение расходной части годового государственного бюджета над доходной частью этого бюджета;

В) сумма задолженности государства другим странам;

Г) сумма задолженности государства банкам и другим финансовым институтам.

Письменная работа на тему «Государственный и региональные бюджеты и рынок с несовершенной конкуренцией» (20 минут). Работа состоит из двух частей.

Первая часть письменной работы (10 минут). Попросите учащихся на одной-двух страницах дать оценку следующему утверждению: "В последнем столетии наибольший прогресс имел место на рынках, где была несовершенная конкуренция. Этот прогресс заключался в разработке новой продукции и в снижении цен на существующую. Нам всем было бы лучше, если бы правительство прекратило свои попытки удерживать рынки в состоянии такой сильной конкуренции, а позволило бы им превращаться в олигополии или даже в монополии, если такова ситуация на рынке" [20, с. 116].

Вторая часть письменной работы (10 минут). Попросите учащихся на одной-двух страницах описать взаимодействие государственного и регионального бюджета и рынков несовершенной конкуренции.

3.3. Внутрипредметные связи в школьном курсе экономики и место в них темы «Бюджетный федерализм»

Перед тем, как непосредственно перейти к факультативным занятиям по теме “Бюджетный федерализм“, учащиеся знакомятся и изучают ряд тем, из которых они могут определить необходимые затраты на производство, обоснование их с целью получения максимальной отдачи при минимуме затрат, что в конечном счете скажется на финансовом состоянии предприятия и материальном благополучии работников. Все ранее изученное должно вызвать интерес к изучению темы “Бюджетный федерализм“. Приступая к изучению темы, учащиеся из квалификационных характеристик знают, какие “умения“ и “навыки“ они должны приобрести по данной теме.

На рис.3.1 приведены внутрипредметные связи по дисциплине “Экономика“.

Рис. 3.1. Внутрипредметные связи курса «Экономика» и место в них теме «Бюджетный федерализм»

3.4. Развитие личности при изучении темы «Бюджетный федерализм»

«Культура личности – это комплекс характеристик (знаний, качеств, привычек, способов достижения задуманного, ценностных ориентаций, творческих успехов), который позволяет личности жить в гармонии с общечеловеческой национальной культурой, развивать и общество, и индивидуальное своеобразие своей личности. Базовая культура – это необходимый минимум общих способностей человека, его ценностных представлений и качеств, без которых невозможна как социализация, так и оптимальное развитие генетически задуманных дарований личности» [8, с. 5].

Каждая эпоха, каждый этап развития общества вносят свои акценты, новое содержание в культуру личности. Так, за долгие годы существования социализма наша педагогика стремилась сформировать всесторонне развитую, гармоническую личность. Возможно ли это? Мы не спорим с тем, что это идеал, к которому нужно стремиться, высшая цель воспитания, но на наш взгляд сформировать, или, точнее, помочь формированию гармонической личности – можно, а вот сформировать всесторонне гармонически развитую личность – нельзя. Это просто невозможно, это химерическая идея.

Куда более важнее сформировать у человека адекватное отношение к себе как социальной и биологической индивидуальности, к жизни как высшей ценности.

В связи с этим и должен вырабатываться базовый минимум, под которым понимается внешние и внутренние общекультурные предпосылки, необходимые для здорового неантагонического существования человека и окружающей его среды, условия их гармоничного развития.

«В этой связи базовый комплекс культуры личности определим, как способность человека самостоятельно вырабатывать руководящие принципы и способы своей деятельности (интеллектуальной, практически-преобразовательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, художественной и др.) и социального поведения. Иначе говоря, базовый компонент культуры поведения человека есть его готовность и способность к жизненному самоопределению, что открывает возможность достижения гармонии с собой и окружающей жизнью» [6, с. 5].

Базовый компонент культуры в системе целей воспитания вынуждает по-новому относиться к самому воспитателю. Так, совершенно очевидно, что если мы будем передавать духовные ценности от первого поколения к другому в готовом, завершенном виде, ни о какой культуре не может быть и речи. Тут может возникнуть конфликт отцов и детей».

Демократическое воспитание – это сотрудничество поколений, совместная выработка ценностей, норм, задач, социальной деятельности, то есть духовное творчество старших и младших, продуктом которого является жизненная позиция.

При таком подходе процесс воспитания начинается не с постановки перед детьми целей, а с совместной выработки целей актуализации идеалов, осмысления способов самоопределения в жизненной практике. В нашей стране этому в той или иной мере была близка коммунарская методика.

Прошло время, когда в системе целей воспитания провозглашались только те задачи, которые отражают непосредственно государственные нужды. В современных условиях в социальном заказе необходимо достаточно четко сформировать требования по формированию индивидуального стиля жизни, обеспечению условий для полноценной жизнедеятельности граждан детского возраста, формированию способности к культурному самоопределению как к стержневому свойству личности. Точнее, речь здесь идет о формировании культуры отношения человека не только к обществу, но и к себе, к своему здоровью, образу жизни, к своим талантам, притязаниям и привязанностям, к режиму физических и интеллектуальных отдач, к свободному времени.

«Надо сказать, что жизненное самоопределение понятие более широкое, чем только профессиональное и даже гражданское. Оно характеризует человека как субъекта собственной жизни и собственного счастья и поэтому должно стоять на первом месте в структуре целей воспитания, выступая как этап самореализации человеком своих сил и способностей. В то же время смысл самоопределения нельзя отрывать от контекста человека как существа общественного: человек живет для других людей, для общества, общество – для человека» [23, с. 142].

Самоопределение нельзя понять вне смысла жизни. Отсюда вытекают содержательные компоненты базовой культуры личности.

С самоопределением тесно связаны чувство собственного достоинства, самопожертвования и высокий уровень самосознания.

Чувство собственного достоинства формируется на двух уровнях: на уровне индивидуального достоинства для себя: на уровне общественного достоинства; достоинства перед обществом.

Проблема отношения человека к обществу, к государству всегда да занимала положение в советской педагогике и в практике воспитания.

В социальном заказе на воспитание раньше не формулировалась необходимость формирования индивидуального стиля жизни, обеспечения условий для полноценного проживания не столь уж длинной человеческой жизни и каждого этапа: детства, отрочества, юности, зрелости. Скорее наоборот: была тенденция размыть и принизить достоинства личности, довлеть над ней коллективом.

К сожалению, вопросы о самой ценности человека, о его развитии как высшей цели общества фактически был снят практикой административно-бюрократического руководства. Это отразилось и в социальной политике, и в идеологии, и в практике, и в культуре, и педагогике.

«В нашей педагогике долгое время считалось правилом, чтобы ученик вырос гражданином надо предъявлять к нему гражданские требования. И чем больше их будет, тем в большей степени будет выражен у человека патриотизм и ответственность. Но вот в конце 50-х в начале 60-х г.г. в общественном педагогическом сознании обнаружилось достаточно (точнее вспомнилось), что прямых зависимостей здесь нет, что есть проблема мотивации, что действия педагога опосредуются и средой, и опытом личности, его психикой. Задача воспитания сделать так, чтобы человек сам себе предъявлял требования, сам поставил перед собой социально значимые задачи» [7, с.50].

В 60-70-е годы даже передовые педагоги стремились создать технологию прямого перевода целей воспитания в личностные установки.

Наконец, следствие социологизаторства состоит в игнорировании детских интересов. Вопреки гуманистической линии, проходящей через всю историю педагогики – от Аристотеля до Сухомлинского педагогов и учащихся, учили (и до сих пор учат) видеть смысл в результатах, выходящих за пределы сегодняшней жизни индивида; где-то там, далеко в будущих свершениях и делах. Отсюда детство, школьные годы рассматривались не как сама жизнь, а только как подготовка к ней. Не правда ли, похоже, на мировоззрение древних египтян, которые всю жизнь готовились, чтобы перейти в другую жизнь – загробную. Может быть, несколько коробящее душу сравнение, но именно оно приходит на ум.

И далее, продолжая о нашей современности: все, что прямолинейно не работает на интеллектуальную, трудовую, профессиональную, гражданскую подготовку второстепенно: художественное мировосприятие, спорт, успехи в игре и творчестве, любовь или влюбленность, радость общения, привязанность к дому, к родителям, отношения с ними, борьба за престиж в товарищеской среде, чувство собственного достоинства и другие личностные переживания подростка.

Все это говорит о мифологизации общественного сознания, школьных, образовательных и воспитательных программ по типу древневосточных культур. Таким образом, многое из того, что порождает живые чувства, что, отвечает непосредственным потребностям детства, отрочества, юности становилось вне целей воспитания.

«В формировании целей воспитания теория педагогики должна исходить из необходимости развития у детей качеств помогающих человеку реализовать себя и как неповторимую индивидуальность, со своими специфическими запросами и индивидуальными способностями социальной самореализации. При этом «необходимо выделить совершенно самостоятельный вопрос «как жить?». Как построить свой индивидуальный образ жизни, выбрать оптимальный режим проживания индивидуальной жизни в нормальных, а не в экстремальных условия – важнейшая задача в системе целей воспитания» [4, с. 125].

Центром системообразующим понятием, характеризующим процесс полноценного проживания, т.е. самореализации человеком своих сил и способностей, является понятие самоопределения человека. Научить жить – значит выработать свою жизненную позицию в жизни, свое мировоззрение, отношение к себе, к окружающему миру, понять себя, других, общественные процессы, поставить себе задачу, чтобы действовать в соответствии с ней. В нашей педагогике, начиная с 60-х годов, стали говорить о формировании активной жизненной позиции, но фактически формировали лишь некую часть – исполнительскую активность, а не позицию, другими словами не активность, а реактивность.

Самоопределение предполагает и самостоятельность, и позиционную определенность, и программу действий для ее воплощения. Основным условием, обеспечивающим действие этого механизма. Его базой является наличие сфер самоопределения, выступающих обычно содержанием формирования мировоззрения. Таких сфер четыре – человек, общество, природа, интегрированные продукты человеческой деятельности. Воспитание должно обеспечивать гармонию человека с самим собой через определение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью. Именно достижение гармонии – такова веками вырабатываемая суть психического, нравственного здоровья человека.

Висновок

Региональные бюджеты входят во второй уровень бюджетной системы и представляют собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. Их назначение заключается прежде всего в том, что бюджеты субъектов РФ – один из главных каналов доведения до населения конечных результатов производства. З цих бюджетів значною мірою фінансується розвиток галузей виробничої сфери, в першу чергу місцевої, легкої та харчової промисловості; комунального господарства, розвиток транспорту і зв'язку. Важливе значення мають бюджети суб'єктів у здійсненні загальнодержавних і соціальних завдань, в першу чергу в розподілі державних коштів на утримання і розвиток соціальної інфраструктури суспільства.

В настоящей дипломной работе рассматривался бюджет Новосибирской области.

Основные меры, принятые в области совершенствования межбюджетных отношений и региональных финансов за последний период (большая часть из которых начала действовать с 1 января 2001 года), можно разбить на несколько блоков:

1. Изменение налогового законодательства и пропорций распределения налоговых поступлений между бюджетами различного уровня.

2. Изменение бюджетного законодательства и норм, регламентирующих федеральную финансовую поддержку регионов.

3. Прочие решения, затрагивающие отношения федерального бюджета и субъектов Федерации.

Также были рассмотрены юридические основы финансово-бюджетной деятельности субъекта РФ на примере бюджетного процесса Новосибирской области, включающего в себя следующие этапы:- разработка прогноза социально-экономического развития области;- рабочая документация к проекту бюджета, представляемая в областной Совет депутатов;- рассмотрение проект бюджета в первом чтении;- рассмотрение проекта бюджета во втором чтении;- утверждение областного бюджета;- исполнение и внесение изменений в областной бюджет;- организация контроля бюджетного процесса;- отчет об исполнении областного бюджета.

Одним из основных выводов первой главы является остающаяся уже на протяжении длительного периода времени актуальность несбалансированности региональных бюджетов. Результаты проведенного анализа показывают, что на протяжении ряда лет бюджет рассматриваемого региона испытывает хронический дефицит – постоянное превышение расходов над доходами, и в этом плане не является исключением из общей массы, а скорее, наглядным показателем ситуации по стране в целом.

Основное место в структуре доходов Новосибирской области занимают налоговые поступления, и именно невыполнение бюджета области по доходам из-за недопоступления налогов вносит немалую лепту в бюджетный дефицит. Согласно проведенному анализу, можно сказать, что с 2000 по 2002 год наблюдается стабильное неисполнение областного бюджета по всем источникам доходов, за исключением безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней, а в 2001 году – доходов целевых бюджетных фондов.

Особливо гостро ця проблема стосується податкових надходжень, щодо яких стабільно має місце недоїмка. Якщо в 2000 році бюджет по податкових надходженнях був виконаний на 89%, то в 2001 році цей показник опустився на 3% і склав 86%, а в 2002 році - 85%.

Анализ исполнения бюджета НСО по расходам показал, что на протяжении всего рассматриваемого периода структура расходов НСО практически неизменна. Наибольший удельный вес в ней занимает финансовая помощь бюджетам других уровней – около 40%, далее идут целевые бюджетные фонды (15 – 20%). Расходы на социальную политику, здравоохранение составляют около 10% в структуре расходов; расходы на государственное управление, правоохранительную деятельность, образование – от 3 до 5%; расходы на сельское хозяйство – 5-6%.

Распространяя вышеприведенные соображения на вопрос межбюджетных отношений, можно сказать, что и прямая финансовая помощь из федерального бюджета, и отчисления от федеральных налогов в региональные и местные бюджеты являются необходимыми инструментами бюджетного регулирования. Оптимальный баланс между ними не может быть установлен раз и навсегда, так как в значительной степени определяется текущей экономико-политической ситуацией, соотношением регионов с развитой и отсталой налоговой базой, дифференциацией уровня бюджетной обеспеченности тех и других, объемом расходных полномочий субнациональных бюджетов и прочими факторами. Поэтому представляется нежелательной фиксация в Бюджетном кодексе определенного норматива распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы (в соответствии со ст.48 БК «при распределении налоговых доходов по уровням бюджетной системы налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации должны составлять не менее 50 процентов от суммы доходов консолидированного бюджета Российской Федерации»). В то же время на настоящий момент это соотношение достаточно реалистично и в основном соблюдается на практике.

В общем можно сказать, что на сегодняшний день проделана огромная работа по совершенствованию межбюджетных отношений, ценность которой неоспорима, однако, несмотря на весь объем проделанной работы в области регулирования и совершенствования межбюджетных отношений, в настоящее время еще имеется огромное поле для деятельности в данном направлении, повышение эффективности которой, несомненно, выведет Российскую Федерацию на уровень высокоразвитых стран.

Подведем итоги методической разработки факультативных занятий по теме «Бюджетный федерализм». Напомним, что методическая разработка включала в себя описание роли темы «Бюджетный федерализм» для развития личности школьника, постановку воспитательных и учебных целей, поурочное планирование, анализ внутрипредметных связей в школьном курсе экономики.

Учебно-дидактические цели факультативного изучения темы «Бюджетный федерализм» в связи с рассмотрением внутрипредметных связей таковы: тема «Бюджетный федерализм» может рассматриваться как продолжение и углубление тем «Рынок и государство» и «Экономический рост и развитие»; материал факультативных занятий призван дать школьникам понимание роли бюджета в экономике: бюджетного федерализма, системы межбюджетных отношений, доходных полномочий и расходных обязательств бюджета, роли государства в регулировании межбюджетных отношений и рынков с несовершенной конкуренцией.

Воспитательные цели факультативного изучения темы «Бюджетный федерализм» были сформулированы в связи с рассмотрением роли материала занятий для развития личности школьников и заключаются в следующем: понимание роли государства вообще и бюджета в частности в экономических механизмах является неотъемлемой частью базовой эрудиции, базовой культуры современного человека, без которой невозможна социализация и нормальное развитие личности. Знания того, что региональный и государственный бюджеты несут очень важные социальные функции, воспитывают ответственность перед государством, перед обществом, поддерживают чувство патриотизма и благодарности своей стране.

Бібліографічний список

 1. Федеральный закон от 27.12.2000 №147-ФЗ «О федеральном бюджете на 2001 год».

 2. Федеральный закон от 24.12.2002 г. № 176 – ФЗ «О федеральном бюджете на 2003 год».

 3. Федеральный закон от 30.12.2001 года N 194-ФЗ «О федеральном бюджете на 2002 год».

 4. Федеральный закон от 25.09.97 г. №126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации».

 5. Бюджетный кодекс РФ: Закон РФ от 31.07.1998 №145 – ФЗ.

 6. Податковий кодекс РФ. Часть первая: Закон РФ от 31.07.1998 № 146 – ФЗ.

 7. Указ Президента РФ от 5.05.1998 №495 "О дополнительных мерах по обеспечению выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и оздоровлению государственных финансов".

 8. Указ Президента РФ от 5.05.1998 №495 "О дополнительных мерах по обеспечению выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и оздоровлению государственных финансов".

 9. Постановление Правительства РФ от 30.07.1998 №862 "О концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999 - 2001 годах".

 10. Постановление Правительства РФ от 19.09.1998 №1112 "О дополнительной финансовой поддержке депрессивных регионов".

 11. Постановление Правительства РФ от 30.07.1998 №862 "О концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999 - 2001 годах".

 12. Закон Новосибирской области от 13.11.2000 N 126-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2000 год».

 13. Закон Новосибирской области от 18.07.2001 N 166-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2001 год».

 14. Закон Новосибирской области от 07.12.2001 N 196-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2002 год».

 15. Закон Новосибирской области от 26.04.99 N 53-ОЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Новосибирской области».

 16. Обзор экономических показателей: Сб. статей. – М.: Министерство Финансов РФ, 2002.

 17. Российская экономика в 1999 году: тенденции и перспективы. - Институт экономики переходного периода. – М., 2000.

 18. Российская экономика в 2000 году: тенденции и перспективы. - Институт экономики переходного периода. – М., 2001.

 19. Российская экономика в 2001 году: тенденции и перспективы. - Институт экономики переходного периода. - М., 2002.

 20. Российская экономика в 2002 году: тенденции и перспективы. - Институт экономики переходного периода. – М., 2003.

 21. Совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации / Научные труды №24Р. – М.: ИЭПП, 2000.

 22. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Д.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1999. – 658 с.

 23. Дадашев О.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: - М.: ИНФРА-М, 1997. – 389 с.

 24. Дьяконова Л.А. Организация управления финансовыми ресурсами в регионе //Финансы. - 1999. - № 8. – С. 9-12.

 25. Игудин А.Г. Почему не снижается острота противоречий в межбюджетных отношениях //Финансы. - 1998. - № 2. – С. 9-12.

 26. Илларионов А.М. Эффективность бюджетной политики в России в 1994-1997 гг. // Вопр.экономики – 1998.- № 2. - С. 22-36.

 27. Кадочников П., Луговой О., Синельников С. Оценка налогового потенциала и расходных потребностей субъектов Российской Федерации. - М.: Юнити, 2002. – 486 с.

 28. Кучеренко В.В. Бюджет 2002: двулик, но бездефицитен.// Российская газета, 2 июня 2001 г., с.2.

 29. Кучеренко В.В. Сразу не разбогатеем, но и с бедностью сладим//Российская газета, 3 июня 2001 г., с .3.

 30. Лескин В., Швецов А. Бюджетный федерализм в период кризиса и реформ // Вопросы экономики, 1998. - №3. – с.18-38.

 31. Мау В. Экономическая политика России: в начале новой фазы // Вопросы экономики, 2001. - №3. – с.4-23.

 32. Мирзалиев М.Н. Составление местных бюджетов //Финансы. - 1999. - № 12. – с.12-14.

 33. Овсянников Л.Н. Вопросы контроля в Бюджетном кодексе //Финансы. - 1999. - № 1. – С.48-51.

 34. Павлова А. Источники финансирования бюджетного дефицита //Экономист. - 1998. - № 1. –с. 76-80.

 35. Пансков В.Г. О некоторых проблемах финансовой самостоятельности местного самоуправления //Финансы. - 1999. - №3. - С. 5-9.

 36. Пономаренко Е. О бюджетно-налоговой политике на 2002 год (анализ концепции) // Экономист, 2001. - № 11. – с.59-67.

 37. Пронина Л.И. Законодательная основа местных финансов //Финансы. - 1998. - № 1. - С. 7-11.

 38. Родионова В.М. Современные требования к бюджетному законодательству //Финансы. - 1998. - № 7. - С. 8-11.

 39. Сабуров Е., Типенко Н., Чернявский А. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения // Вопросы экономики, 2001. - №1.- с.56-71.

 40. Синельников С. и др. Реформа налоговой системы в России: тенденции, проблемы, рекомендации. – М.: Институт экономики переходного периода, 2000. – 325 с.

 41. Сколько теневиков на свете? // Аргументы и факты, 2001. - № 17. – с.6.

 42. Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 224 с.

 43. Телепнев С.А. Финансы местного самоуправления //Финансы. - 2000. - № 2. - С. 8-9.

 44. Трунин И.В. История развития межбюджетных отношений в Российской Федерации. – М.: CEPRA , 2002. – 415 с.

 45. Трунин И.В., Луговой О.В., Синельников-Мурылев С.Г. Реформа межбюджетных трансфертов в Российской Федерации. - М.: ИЭПП, 2000. – 228 с.

 46. Фролова Н.К. К вопросу о межбюджетных отношениях в России //Финансы. - 2000. - № 1. – С. 7-8.

 47. Христенко В.Б., Лавров А.М. Новый этап реформы межбюджетных отношений //Финансы. - 1999. - № 2. – С. 3-9.

 1. Литература, используемая в педагогической части

 2. Акимов М.К., Козлова В.Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. – М.: Педагогика, 1992. – 217 с.

 3. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – М.: Издательство Московского педагогического госуниверситета, 1990. – 311 с.

 4. Ангеловски К. Учителя и инновации. – М.: Просвещение, 1991. – 221 с.

 5. Батурина Г., Кузина Т. Традиционная культура воспитания в национальной школе. – М.: Педагогика. 1995. – 232 с.

 6. Беттельгейм Б. Образование и принцип реальности // Знание-сила. 1995, №4

 • Борисенков В.П., Краевский В.В., Кутьев В.О., Турбовский Я.С. Философия образования. // Педагогика. 1995. № 4.

 • Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Просвещение, 1991. – 232 с.

 • Газман О.С. Базовая культура и самоопределение личности. Базовая культура личности: теоретические и методологические проблемы. Сб.науч. тр. Под ред.Газманова О.С. М., Изд.АПН СССР, 2002.

 • Дробышев М.С. На пути к стандартизации экономического образования // Школьный экономический журнал. 1996. № 1.

 • Крылова Н.В. Ребенок в пространстве культуры. - М.: Прогрес, 2001. – 243 с.

 • Крылова Н.В. Философско-педагогические аспекты культуры воспитания. Базовая культура личности: теоретические и методологические проблемы. СБ науч.тр. Під ред. Газмана О.С. М., Изд.АПН СССР. 2002.

 • Кульневич А.В. Педагогика личности: стратегия и тактика. – М.: Сатис, 2002. - 117 с.

 • Культурология. Під ред. Драча Г.В. – Р.-на-Д., Феникс, 2002.

 • Левшина И.С. К разработке базового компонента художественной культуры. Базовая культура личности: теоретические и методологические проблемы. СБ науч. Тр. Під ред. Газмана О.С. М., Изд. АПН СССР, 2002.

 • Мицкевич А.Б. Школьное экономическое образование: что сделано и что делается. Краткий очерк // Российский экономический журнал. 1993. № 1.

 • Николаева Л.А. Некоторые аспекты воспитания нравственной культуры. Базовая культура личности: теоретические и методологические проблемы. СБ науч. тр. Під ред. Газмана О.С. М., Изд. АПН СССР, 2002.

 • Полякова В.А. Сасова И.А. Непрерывное экономическое образование //Педагогика. 1994. № 4.

 • Психология. Словарь. – М.: Прогресс, 1996.

 • Райзберг В.В. Экономике учить и учиться // Народное образование. 1992. № 9-10.

 • Равичев С.А., Григорьев С.Э. Сборника тестовых заданий по экономике. 8-11 классы. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 283 с.

 • Романова Н.И. Углубленное изучение экономики в школе // Школа и производство. 1993. № 5.

 • Семенов К.Н. Экономика плюс педагогика // Школьный экономический журнал, №6 (10), 1997.

 • Щадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики. – М.: Прогресс, 2003. – 315 с.

 • Щедровский П.Г. Очерки по философии образования. – М.: Педагогический центр «Эксперимент», 1993. – 97 с.

  Додаток 1

  Распределение налоговых доходов между бюджетами различного уровня

  Налог

  Федеральный бюджет

  Бюджеты субъектов РФ

  1. Налог на прибыль предприятий и организаций

  по ставке 11%

  по ставке не выше 19%

  2. Податок на додану вартість

  85% *

  100% **

  15% *

  0% **

  3. Подоходный налог с физических лиц

  16%*

  1%**

  84%*

  99%**

  4. Акцизы на спирт питьевой, водку и ликеро-водочные изделия

  50%

  50%

  5. Акцизы на импорт, минеральное сырье, топливо, автомобили

  100%

  0%

  6. Акцизы на остальные виды подакцизных товаров

  0%

  100%

  7. Налог на покупку иностранных денежных знаков

  60%

  40%

  8. Земельный налог

  30%

  20% – региональные бюджеты, 50% – муниципальные бюджеты

  9. Податок з продажу

  0%

  40% – региональные бюджеты

  60% – муниципальные бюджеты

  10а. Единый налог на вмененный доход, уплачиваемый организациями

  25%– ФБ

  25%– социальные внебюджетные фонды и дорожный фонд

  50%

  10б. Единый налог на вмененный доход, уплачиваемый предпринимателями

  0%

  75% – бюджеты субъектов

  25% – государственные внебюджетные фонды

  * до 01.01.2001

  ** начиная с 01.01.2001

  Источник: Налоговый Кодекс РФ, Закон "Об основах налоговой системы РФ"

  Додаток 2

  Федеральные, региональные и местные налоги в соответствии с действующим законодательством

  Федеральные налоги

  Региональные налоги

  Местные налоги

  1. налог на добавленную стоимость

  2. акцизы

  3. налог на прибыль предприятий и организаций

  4. налог на доходы от капитала

  5. подоходный налог с физических лиц

  6. взносы в государственные внебюджетные и бюджетные фонды

  7. государственная пошлина

  8. таможенные пошлины и сборы

  9. налог на пользование недрами

  10. налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы

  11. налог на дополнительный доход от добычи углеводородов

  12. сбор за право пользования объектов животного мира и водными биологическими ресурсами

  13. лесной налог

  14. водный налог

  15. экологический налог

  16. федеральные лицензионные сборы

  1. налог на имущество организаций

  2. налог на недвижимость

 • дорожный налог

 • податок з продажів

 • налог на игорный бизнес

 • налог на вмененный доход

 • сбор на нужды образовательных учреждений

 • региональные лицензионные сборы


  1. земельный налог

  2. налог на имущество физических лиц

  3. налог на рекламу

  4. налог на наследование или дарение

  5. местные целевые сборы (на содержание милиции, на благоустройство территории и т.д.)

  6. налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы

  7. местные лицензионные сборы

  Источник: Налоговый Кодекс РФ, Закон "Об основах налоговой системы РФ"

  Додаток 3

  Распределение расходных полномочий между бюджетами различного уровня

  Федеральный бюджет

  Бюджеты субъектов Федерации

  Местные бюджеты

  1. обеспечение деятельности федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов государственного управления;

  2. функционирование федеральной судебной системы;

  3. осуществление международной деятельности в общефедеральных интересах;

  4. национальная оборона и обеспечение безопасности государства;

  5. фундаментальные исследования и содействие научно – техническому прогрессу;

  6. государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского транспорта;

  7. государственная поддержка атомной энергетики;

  8. ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий федерального масштаба;

  9. исследование и использование космического пространства;

  10. содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности или в ведении органов государственной власти Российской Федерации;

  11. формирование федеральной собственности;

  12. обслуживание и погашение государственного долга Российской Федерации;

  13. пополнение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, государственного материального резерва;

  14. проведение выборов и референдумов Российской Федерации;

  15. обеспечение реализации решений федеральных органов государственной власти, приведших к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов бюджетов других уровней;

  16. обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых на другие уровни власти;

  17. финансовая поддержка субъектов Российской Федерации;

  18. официальный статистический учет;

  19. інші витрати.

  1. обеспечение функционирования органов законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

  2. обслуживание и погашение государственного долга субъектов Российской Федерации;

  3. проведение выборов и референдумов субъектов Российской Федерации;

  4. обеспечение реализации региональных целевых программ;

  5. формирование государственной собственности субъектов Российской Федерации;

  6. осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации;

  7. содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

  8. обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов Российской Федерации;

  9. оказание финансовой помощи местным бюджетам;

  10. обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень;

  11. компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов местных бюджетов;

  12. прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий субъектов Российской Федерации.


  1. содержание органов местного самоуправления;

  2. формирование муниципальной собственности и управление ею;

  3. организация, содержание и развитие учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

  4. содержание муниципальных органов охраны общественного порядка;

  5. организация, содержание и развитие муниципального жилищно-коммунального хозяйства;

  6. муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения;

  7. благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;

  8. организация утилизации и переработки бытовых отходов (за исключением радиоактивных);

  9. содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов;

  10. организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

  11. обеспечение противопожарной безопасности;

  12. охрана окружающей природной среды на территориях муниципальных образований;

  13. реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления;

  14. обслуживание и погашение муниципального долга;

  15. целевое дотирование населения;

  16. содержание муниципальных архивов;

  17. проведение муниципальных выборов и местных референдумов;

  18. финансирование реализации иных решений органов местного самоуправления и прочие расходы, отнесенные к вопросам местного значения, определяемые представительными органами местного самоуправления в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

  Додаток 4

  Расходы, финансируемые совместно из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов

  1. государственная поддержка отраслей промышленности (за исключением атомной энергетики), строительства и строительной индустрии, сельского хозяйства, автомобильного и речного транспорта, связи и дорожного хозяйства, метрополитенов;

  2. обеспечение правоохранительной деятельности;

  3. обеспечение противопожарной безопасности;

  4. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, обеспечивающие научно-технический прогресс;

  5. обеспечение социальной защиты населения;

  6. обеспечение охраны окружающей природной среды, охраны и воспроизводства природных ресурсов, обеспечение гидрометеорологической деятельности;

  7. обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий межрегионального масштаба;

  8. развитие рыночной инфраструктуры;

   1. обеспечение развития федеративных и национальных отношений;

   2. обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

   3. обеспечение деятельности средств массовой информации;

   4. финансовая помощь другим бюджетам;

   5. прочие расходы, находящиеся в совместном ведении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

  Источник: Бюджетный Кодекс РФ

  Додаток 5

  Выполнение бюджета Новосибирской области по доходам за 2000 – 2002 гг.

  Статьи доходов бюджета НСО

  2000

  План

  факт

  абсол.изм

  в % к плану

  1

  2

  3

  4

  5

  ПОДАТКОВІ ДОХОДИ

  3570560,8

  3188461

  -382099,8

  89,30

  ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПІТАЛУ

  1871392,1

  1499121

  -372271,1

  80,11

  ПОДАТКИ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ. Ліцензійні та реєстраційні збори

  1178032,2

  1164539

  -13493,2

  98,85

  Податки на сукупний дохід

  57753

  126499

  68746

  219,03

  ПОДАТКИ НА МАЙНО

  388591,5

  338639

  -49952,5

  87,15

  ПЛАТЕЖІ за користування природними ресурсами

  74792

  58101

  -16691

  77,68

  ІНШІ ПОДАТКИ, МИТА І ЗБОРИ

  -

  1562

  1562

  -

  Неподаткові доходи

  521454,1

  373455

  -147999,1

  71,62

  ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  426475,6

  130108

  -296367,6

  30,51

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

  800

  1899

  1099

  237,38

  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

  69729,5

  64051

  -5678,5

  91,86

  ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

  2512

  2332

  -180

  92,83

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  21937

  175065

  153128

  798,04

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:

  1353460,6

  1555966

  202505,4

  114,96

  Від бюджетів інших рівнів

  1353460,6

  1555966

  202505,4

  114,96

  ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


  0

  0


  Доходи цільових бюджетних фондів

  21700

  17629

  -4071

  81,24

  ДОХОДИ від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності

  -

  -

  -

  -

  ВСЬОГО ДОХОДІВ

  5467175,5

  5135511

  -331664,5

  93,93

  Статьи доходов бюджета НСО

  2001

  2002

  план

  факт

  абсол.изм

  в % к плану

  План

  факт

  абсол.изм.

  в % к плану

  1

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  ПОДАТКОВІ ДОХОДИ

  4477769,4

  3856135

  -621634,4

  86,12

  5654804

  4856007

  -798797

  85,87

  ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПІТАЛУ

  2774196,8

  2265803

  -508393,8

  81,67

  3677234

  2922905

  -754329

  79,49

  ПОДАТКИ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ. Ліцензійні та реєстраційні збори

  893602,6

  740356

  -153246,6

  82,85

  967367,8

  702204

  -265163,8

  72,59

  Податки на сукупний дохід

  214273

  242917

  28644

  113,37

  297823

  336682

  38859

  113,05

  ПОДАТКИ НА МАЙНО

  516556

  497753

  -18803

  96,36

  527842

  631089

  103247

  119,56

  ПЛАТЕЖІ за користування природними ресурсами

  79141

  106083

  26942

  134,04

  184537,2

  264043

  79505,8

  143,08

  ІНШІ ПОДАТКИ, МИТА І ЗБОРИ

  -

  3223

  3223

  -

  -

  -916

  -916

  -

  Неподаткові доходи

  415778

  669604

  253826

  161,05

  585588,5

  295532

  -290056,5

  50,47

  ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  78295

  59854

  -18441

  76,45

  77100

  134664

  57564

  174,66

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

  2048

  1635

  -413

  79,83

  1500

  11250

  9750

  750,00

  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

  50718

  74479

  23761

  146,85

  80000

  71734

  -8266

  89,67

  ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

  2563

  17784

  15221

  693,87

  11702,8

  33212

  21509,2

  283,80

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  282154

  515852

  233698

  182,83

  413785,7

  44672

  -369113,7

  10,80

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:

  3142194

  3448180

  305986

  109,74

  4394790

  4269397

  -125392,9

  97,15

  Від бюджетів інших рівнів

  3142194

  3419180

  276986

  108,82

  4394790

  4269397

  -125392,9

  97,15

  ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


  0

  0  0

  0


  Доходи цільових бюджетних фондів

  1483987

  2382932

  898945

  160,58

  2162200

  1442985

  -719215

  66,74

  ДОХОДИ від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності

  -

  -

  -

  -

  268867,9

  180852

  -88015,9

  67,26

  ВСЬОГО ДОХОДІВ

  9661370

  10356851

  695481

  107,20

  13066250

  11044773

  -2021477,3

  84,53  Додаток 6

  Выполнение бюджета Новосибирской области по расходам за 2000 – 2002 гг.

  Статьи расходов

  2000

  план

  факт

  абсол.изм.

  в % к плану

  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

  211067

  164920

  -46147

  78,14

  СУДОВА ВЛАДА

  6043,6

  1785

  -4258,6

  29,54

  Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

  282582,6

  279559

  -3023,6

  98,93

  Фундаментальні дослідження та сприяння НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

  20400

  10299

  -10101

  50,49

  ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕНЕРГЕТИКА ТА БУДІВНИЦТВО

  467439,4

  258742

  -208697,4

  55,35

  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І РИБАЛЬСТВО

  335377

  317339

  -18038

  94,62

  ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, гідрометеорології, КАРТОГРАФІЯ І ГЕОДЕЗІЯ

  15072,3

  6239

  -8833,3

  41,39

  ТРАНСПОРТ, дорожнє господарство, зв'язок І ІНФОРМАТИКА

  66696,9

  66170

  -526,9

  99,21

  РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  8323,6

  7292

  -1031,6

  87,61

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

  80256,8

  54713

  -25543,8

  68,17

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

  13478,7

  11125

  -2353,7

  82,54

  ОБРАЗОВАНИЕ

  216058,7

  194362

  -21696,7

  89,96

  КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

  124814,8

  147076

  22261,2

  117,84

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

  18601,1

  16060

  -2541,1

  86,34

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

  381840,2

  581804

  199963,8

  152,37

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  509686,8

  474195

  -35491,8

  93,04

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

  595007

  303776

  -291231

  51,05

  ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

  1980183

  2200923

  220740

  111,15

  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

  274191,6

  567680

  293488,4

  207,04

  ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

  21700

  4881

  -16819

  22,49

  ВСЕГО РАСХОДОВ

  5628821

  5668940

  40118,9

  100,71

  Статьи расходов

  2001

  2001

  план

  факт

  абсол.изм.

  в % к плану

  план

  факт

  абсол.изм.

  в % к плану

  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

  330362,6

  278626

  -51736,6

  84,34

  442900

  355054

  -87846

  80,17

  СУДОВА ВЛАДА

  11302

  12208

  906

  108,02

  27380

  12310

  -15070

  44,96

  Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

  381896

  352415

  -29481

  92,28

  502522,7

  387284

  -115238,7

  77,07

  Фундаментальні дослідження та сприяння НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

  20400

  44707

  24307

  219,15

  25000

  3300

  -21700

  13,20

  ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕНЕРГЕТИКА ТА БУДІВНИЦТВО

  377617

  492489

  114872

  130,42

  680213,2

  581288

  -98925,2

  85,46

  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І РИБАЛЬСТВО

  371233,2

  416170

  44936,8

  112,10

  413560,1

  695692

  282131,9

  168,22

  ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, гідрометеорології, КАРТОГРАФІЯ І ГЕОДЕЗІЯ

  21546,8

  13488

  -8058,8

  62,60

  40798

  26959

  -13839

  66,08

  ТРАНСПОРТ, дорожнє господарство, зв'язок І ІНФОРМАТИКА

  176170

  167511

  -8659

  95,08

  171405

  205525

  34120

  119,91

  РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  13000

  9962

  -3038

  76,63

  8000

  11244

  3244

  140,55

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

  105570

  105206

  -364

  99,66

  5000

  7561

  2561

  151,22

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

  15778,6

  18695

  2916,4

  118,48

  26704

  20239

  -6465

  75,79

  ОБРАЗОВАНИЕ

  339323,9

  337090

  -2233,9

  99,34

  446037,1

  358164

  -87873,1

  80,30

  КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

  208294,8

  234890

  26595,2

  112,77

  315761

  267434

  -48327

  84,70

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

  23915

  23626

  -289

  98,79

  34063,9

  39515

  5451,1

  116,00

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

  907237,5

  927499

  20261,5

  102,23

  1468374

  1117021

  -351353,3

  76,07

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  804249,3

  817541

  13291,7

  101,65

  931116,9

  886636

  -44480,9

  95,22

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

  395081,9

  285507

  -109574,9

  72,27

  331269,5

  356700

  25430,5

  107,68

  ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

  2752576

  2914664

  162087,9

  105,89

  4246359

  4441730

  195371,4

  104,60

  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

  547561,2

  560338

  12776,8

  102,33

  397949,8

  514270

  116320,2

  129,23

  ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

  1946037

  2813079

  867042

  144,55

  2635387

  1272863

  -1362524

  48,30

  ВСЕГО РАСХОДОВ

  9749153

  10825711

  1076558,1

  111,04

  13149802

  11560789

  -1589012,5

  87,92  Приложение 7  Анализ фактического поступления доходов в областной бюджет в динамике

  статьи доходов

  2000

  2001

  2002

  Тис.руб.

  За отн.к пред.г.

  У%

  Тис.руб.

  За отн.к пред.г.

  У%

  Тис.руб.

  За отн.к пред.г.

  У%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  ПОДАТКОВІ ДОХОДИ

  3188461

  -

  100

  3856135

  667674

  120,94

  4856007

  999872

  125,93

  ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПІТАЛУ

  1499121

  -

  100

  2265803

  766682

  151,14

  2922905

  657102

  129,00

  ПОДАТКИ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ. Ліцензійні та реєстраційні збори

  1164539

  -

  100

  740356

  -424183

  63,58

  702204

  -38152

  94,85

  Податки на сукупний дохід

  126499

  -

  100

  242917

  116418

  192,03

  336682

  93765

  138,60

  ПОДАТКИ НА МАЙНО

  338639

  -

  100

  497753

  159114

  146,99

  631089

  133336

  126,79

  ПЛАТЕЖІ за користування природними ресурсами

  58101

  -

  100

  106083

  47982

  182,58

  264043

  157960

  248,90

  ІНШІ ПОДАТКИ, МИТА І ЗБОРИ

  1562

  -

  100

  3223

  1661

  206,34

  -916

  -4139

  -28,42

  Неподаткові доходи

  373455

  -

  100

  669604

  296149

  179,30

  295532

  -374072

  44,14

  ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  130108

  -

  100

  59854

  -70254

  46,00

  134664

  74810

  224,99

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

  1899

  -

  100

  1635

  -264

  86,10

  11250

  9615

  688,07

  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

  64051

  -

  100

  74479

  10428

  116,28

  71734

  -2745

  96,31

  ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

  2332

  -

  100

  17784

  15452

  762,61

  33212

  15428

  186,75

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  175065

  -

  100

  515852

  340787

  294,66

  44672

  -471180

  8,66

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:

  1555966

  -

  100

  3448180

  1892214

  221,61

  4269397

  821217

  123,82

  Від бюджетів інших рівнів

  1555966

  -

  100

  3419180

  1863214

  219,75

  4269397

  850217

  124,87

  ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  0

  -

  100

  0

  0


  0

  0


  Доходи цільових бюджетних фондів

  17629

  -

  100

  2382932

  2365303

  13517,11

  1442985

  -939947

  60,56

  ДОХОДИ від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності


  -


  180852


  ВСЬОГО ДОХОДІВ

  5135511

  -

  100

  10356851

  5221340

  201,67

  11044773

  687922

  106,64

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Астрономія | Реферат
  664.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Бюджетний процес і бюджетний федералізм
  Бюджетний федералізм 2
  Бюджетний федералізм
  Бюджетний федералізм сутність принципи проблеми
  Бюджетний федералізм Управління фінансами зміст і функції
  Бюджетний федералізм і регіональні проблеми бюджетної системи РФ
  Місцеві бюджети бюджетний федералізм Доходи і видатки місцевого бюджету їх економічний зміст
  Бюджетний процес і бюджетний календар
  Бюджетний дефіцит і державний борг Особливості в Республіці Білорусь Бюджетний дефіцит:
  © Усі права захищені
  написати до нас