Бухоблік в зарубіжних країнах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1. Облік довгострокових активів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2-6 стор
2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку ... ... .... ... 6-10 стор
3. Бухгалтерська професія за кордоном ... ... ... ... ... ... ... ... .... 10-15 стор
4. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15-16 стор
5. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 17 стор

1. Облік довгострокових активів
Всі активи компанії відносяться або до довгострокових вкладень (інвестицій), або включаються до складу товарних запасів (оборотних активів). У світовій практиці вважається, що необоротні активи є довгостроковими витратами майбутніх періодів. Якщо в господарській діяльності вони швидко себе окуповують, більш вигідно списати їх протягом короткого терміну експлуатації і придбати нові об'єкти.
Серед необоротних активів виділяють матеріальні і нематеріальні активи.
Матеріальними є активи, що мають фізичну форму. До них відносяться:
· Земля;
· Основні засоби;
· Природні ресурси.
Земля як об'єкт нематеріальних активів характеризується тим, що по ній не нараховується амортизація. Вважається, що термін її використання не обмежений.
Основні засоби зношуються, по них нараховується амортизація, що представляє собою процес розподілу їх вартості за часовими періодами.
Природні ресурси добуваються і використовуються в господарській діяльності як сировину. До них відносять нафту, газ, боксити, марганцеві руди, залізні руди та ін Вони не піддаються зносу, а виснажуються. У бухгалтерському обліку відбувається розподіл їх вартості за часовими періодами.
Нематеріальні активи - це довгострокові витрати які повинні приносити доходи протягом деякого періоду. У міру використання нематеріальних активів необхідно нараховувати амортизаційні відрахування і поступово переносити їх вартість на продукцію, що випускається.
Нематеріальні активи характеризуються відсутністю матеріально-речовинної (натуральної) форми, але часто є формою розподілу права власників на залежні переваги у вигляді прав на об'єкти інтелектуальної власності (авторських, прав на товарні знаки, торгові марки, знаки обслуговування та ін.) До нематеріальних активів у світовій практиці відносять також «гудвіл» - «... грошову оцінку наявності стійкої клієнтури, ділових зв'язків, престижу торгових марок і інших нематеріальних факторів, здатних спричинити за собою підвищення прибутковості компанії в майбутньому ...» [2, с. 187]. Нематеріальні активи в більшості своїй схильні до зносу, у зв'язку з чим по них нараховується амортизація.
Для придбання або створення об'єктів нематеріальних активів компанія виробляє капіталовкладення. Вони є витратами (інвестиціями), які дають можливість отримувати прибуток протягом декількох звітних періодів (років). Крім того, до капіталовкладень відносять витрати на приріст або поліпшення основних засобів. Приростом (поліпшенням) основних засобів є фізична розширення виробничих потужностей, продовження терміну їх експлуатації, підвищення продуктивності основних засобів та ін Витрати на приріст основних засобів збільшують їх вартість та відображаються за дебетом рахунків основних засобів.
Поточні витрати з основних засобів включаються до складу витрат облікового періоду, не збільшуючи вартість основних засобів. До них відносять витрати за операціями підтримки основних засобів у робочому стані: чистку, мастило, наладку, ремонт, обслуговування та ін
Проведення капітального ремонту призводить до збільшення терміну експлуатації об'єкта основних засобів або збільшує його ліквідаційну вартість. Ліквідаційною вартістю є частина балансової вартості, яка не включена до складу поточних витрат протягом усього періоду експлуатації об'єкта, яка може бути повернена після закінчення терміну його експлуатації. У зв'язку з цим у світовій практиці витрати з капітального ремонту зменшують суму нарахованого зносу бухгалтерським записом [4, с. 219]:
Дебет рахунка «Накопичений знос»
Кредит рахунка «Каса».
Крім цього, капітальний ремонт подовжує термін експлуатації об'єкта основних засобів. Все це враховується при розрахунку амортизації в наступних після проведення капітального ремонту облікових періодах.
Нематеріальні (невідчутні) активи характеризуються довгостроковим використанням компанією, яка придбала їх, особливим видом капіталовкладень, відсутністю фізичної форми, можливими економічними вигодами в майбутньому. До них відносяться торгові марки, авторські права, технології, патенти, ціна фірми та ін
У бухгалтерському обліку вони відображаються за вартістю придбання. Сукупність витрат на придбання нематеріальних активів включає також витрати на підготовку об'єкта до використання в компанії для вилучення очікуваної економічної вигоди. Вартість придбання обчислюється за поточною ринковою вартістю цього активу або тих, які були передані замість його. Основним принципом, використовуваним для визначення вартості придбання нематеріального активу, є достовірність його оцінки. Якщо неможливо достовірно визначити вартість обмінюваних цінностей, балансова вартість обчислюється компанією самостійно.
У бухгалтерському балансі нематеріальні активи показуються по статті, яка може мати різні назви: «Нематеріальні активи», «Нематеріальні основні засоби», «Інші активи» та ін Якщо вартість нематеріальних активів, що належать організації, зростає, це призводить до змін їх оцінки в бухгалтерський облік та фінансову звітність.
Нематеріальні активи за термінами використання поділяються на такі групи:
1) нематеріальні активи, що мають певний термін служби (авторські права, патенти, ліцензії та інших);
2) нематеріальні активи, по яких не представляється можливим встановлення ліміту терміну служби або які його не мають (торговельні марки, ціна фірми, франчайзинг, ліцензії, формула, процес та ін.)
Розрахунок терміну експлуатації нематеріального активу здійснюється з урахуванням наступних факторів:
· Нормативно-правових і договірних обмежень;
· Морального старіння;
· Економічних умов використання, які можуть сприяти скороченню терміну дії нематеріального активу;
· Дій з боку компаній-конкурентів, що скорочують термін корисної служби об'єкта та ін
За нематеріальних активів з обмеженим строком служби амортизація нараховується протягом всього терміну служби прямолінійним методом, крім ситуації, коли більш доцільне використання іншого методу.
Нематеріальні активи, які не мають ліміту терміну служби, списуються через амортизаційні відрахування протягом встановленого компанією розумного строку їх служби, але не більше 40 років (у системі US GAAP) або 20 років (згідно з МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»). Щорічно розраховується сума амортизації відображається бухгалтерським записом:
Дебет рахунка «Витрати з амортизації нематеріальних (невідчутних) активів, авторські права»
Кредит рахунка «Авторські права».
Якщо нематеріальний актив втратив свою практичну цінність до закінчення терміну використання, його залишкова вартість списується на збиток бухгалтерським записом:
Дебет рахунка «Прибутки та збитки»
Кредит рахунка «Авторські права».
2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності - одна з умов підтримки підприємств і організацій з боку державних структур, в тому числі податкових. Починаючи з початку 90-х рр.. в процесі переходу від централізовано планованого господарства до ринкової економіки в нашій країні відбулися докорінні перетворення. Зміни не могли не торкнутися такі найважливіші елементи управління як облік, фінансовий контроль і аналіз. Оскільки облік у командно-адміністративній системі виконує принципово інші функції, ніж в умовах ринкової економіки, то постала проблема реформування обліку відповідно до загальноприйнятої в усьому світі практикою. Це необхідно для того, щоб наші підприємства, що виходять на міжнародні ринки, були їх повноправними учасниками, а стандарти бухгалтерського обліку об'єктивно відображали діяльність і майновий стан компаній. А у міжнародного ринку свої вимоги до потенційних одержувачів кредитів, та й взагалі до партнерів. Справа тут хочуть мати з рентабельними, платоспроможними підприємствами. Переконатися ж у тому, що вони такими є, інвестор або кредитор може, лише прочитавши основні бухгалтерські документи, які до останніх років у Росії були досить специфічними і незрозумілими для іноземців. У нас, наприклад, були відсутні такі суто ринкові економічні категорії, як нематеріальні активи, статутний і додатковий капітал, резерви, розподіл дебітної-кредитної заборгованості на короткострокову та довгострокову і т.д.
Проблема невідповідності моделей бухгалтерського обліку носить глобальний характер. У процесі роботи укладачів та користувачів фінансових звітів в усьому світі виникає проблема уніфікації бухгалтерського обліку.
В даний час найбільшу популярність здобули два підходи до її вирішення: гармонізація і стандартизація. Вони спочатку розрізнялися як за закладеною в них ідеології, так і за принципами реалізації. Однак в останні роки обидва терміни часто використовуються як синоніми або як взаємодоповнюючі поняття.
Ідея гармонізації різних систем бухгалтерського обліку реалізується в рамках Європейського співтовариства (ЄС). Суть її полягає в тому, що в кожній країні може існувати своя модель організації обліку та система стандартів, її регулюють. Головне, щоб ці стандарти не суперечили аналогічним стандартам у країнах-членах спільноти, тобто перебували у відносній "гармонії" один з одним. Ідея стандартизації облікових процедур реалізується в рамках уніфікації обліку, яку проводить Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності, - КМСФО (International Accounting Standards Committee, IASC), розробляючи та публікуючи Міжнародні стандарти фінансової звітності - МСФЗ (International Accounting Standards, IAS). Суть цього підходу полягає в розробці уніфікованого набору стандартів, застосовних до будь-якої ситуації в будь-якій країні, в силу чого відпадає необхідність створення національних стандартів. Що стосується впровадження єдиних стандартів, то цього слід добиватися не законодавчим шляхом, а шляхом добровільної угоди професійних організацій країн.
Зростання популярності міжнародних стандартів був обумовлений двома подіями. Першою подією було підписання угоди між КМСФО та Міжнародною організацією комісій з цінних паперів - МОКЦБ (International Organization of Securities Commissions, IOSCO), в якому знайшло відображення прагнення фінансових кіл та конгресу США залучити більше іноземних компаній до котирування своїх акцій на американських біржах.
Друга подія, що прискорило перехід до МСФЗ, відбулося при об'єднанні Німеччини. Цей факт багато в чому визначив зростання потреби залучення капіталу в країну. У зв'язку з цим фінансова звітність компаній повинна була бути більше орієнтована на зовнішнього користувача, наприклад, на фондові біржі або міжнародних інвесторів. Саме тому компанії, що входять до лістингу фондових бірж і складові консолідовані фінансові звіти, змушені були прийняти МСФЗ.
В даний час існують кілька форм використання країнами Міжнародних стандартів фінансової звітності:
· Застосування МСФЗ в якості національних стандартів. До таких країн належать: Кіпр, Кувейт, Латвія, Мальта, Пакистан, Тринідад і Тобаго, Хорватія;
· Використання МСФЗ в якості національних стандартів, але з умовою, що для питань, не порушених міжнародними стандартами, розробляються національні. Такими країнами є Малайзія та Папуа - Нова Гвінея;
· Використання МСФЗ в якості національних стандартів, проте в деяких випадках можлива їх модифікація відповідно з національними особливостями. Це - Албанія, Бангладеш, Барбадос, Замбія, Зімбабве, Кенія, Колумбія, Польща, Судан, Таїланд, Уругвай, Ямайка;
· Національні стандарти базуються на МСФЗ і забезпечують додаткові їх роз'яснення. Серед таких країн можна назвати Китай, Іран, Словенію, Туніс, Філіппіни;
· Національні стандарти базуються на МСФЗ, проте деякі стандарти можуть бути більш деталізовані, ніж МСФЗ. Такими країнами є Бразилія, Індія, Ірландія, Литва, Мавританія, Мексика, Намібія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Сінгапур, Словаччина, Туреччина, Франція, Чехословаччина, Швейцарія, Південна Африка;
· Національні стандарти базуються на МСФЗ, за винятком того, що кожен національний стандарт включає в себе положення, що порівнює національний стандарт з МСФЗ. (Австралія, Гонконг, Данія, Італія, Нова Зеландія, Швеція, Югославія.)
Зараз обговорюється питання про прийняття МСФЗ країнами ЄС, принаймні відносно компаній, акції яких котируються на фондових біржах. Оскільки ці стандарти представляють собою систему, що дозволяє новим фінансовим структурам застосовувати міжнародно визнану базу ведення обліку, їх почали використовувати і багато країни, що розвиваються.
Розглянемо позитивні і негативні риси Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Їх об'єктивними перевагами перед національними стандартами в окремих країнах є:
· Чітка економічна логіка;
· Узагальнення кращої сучасної світової практики в галузі обліку;
· Простота сприйняття для користувачів фінансової інформації в усьому світі.
При цьому міжнародні стандарти дозволяють не тільки скоротити витрати компаній з підготовки своєї звітності, особливо в умовах консолідації фінансової звітності підприємств, що працюють в різних країнах, але і знизити витрати по залученню капіталу.
Однак слід відзначити і недоліки МСФЗ. До них, зокрема, можна віднести:
· Узагальнений характер стандартів, що передбачає досить велике різноманіття методів обліку;
· Відсутність докладних інтерпретацій і прикладів застосування стандартів до конкретних ситуацій.
До того ж впровадження стандартів у всьому світі перешкоджають такі фактори, як національні відмінності в рівні розвитку і традиціях, а також небажання національних інститутів поступитися своїм пріоритетом у галузі регулювання та методології обліку.
Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку бере до уваги ці негативні чинники і веде активну роботу по їх усуненню.
3. Бухгалтерська професія за кордоном
Позиції в області обліку можуть бути розділені на кілька частин. Дві загальні класифікації це державний і приватний обліки. Державні бухгалтера це ті, хто обслуговує загальне населення і отримують оплату за свою роботу, так само, як лікарі і юристи роблять свою роботу. До них відносяться аудиторська робота, система планування доходів, підготовка і консультування в області управління. Ці спеціалізовані послуги будуть описані далі.
Приватні бухгалтера працюють в якій-небудь певній сфері бізнесу, такий як місцевий магазин, ресторани Мак Дональдс, компанія Кодак, освітні установи і урядові організації, які так само наймають приватних бухгалтерів. Головбух зазвичай має обов'язки контролера і фінансового директора. Не залежно від посади ця людина має статус віце-президента.
Деякі державні бухгалтера об'єднуються і працюють разом в рамках однієї фірми. Більшість громадських бухгалтерських фірм називаються Сертифіковані Громадські Бухгалтерські Фірми (СОБФ).
Тому, що більшість їх службовців є професіоналами і мають відповідні сертифікати.
Аудиторські та планові організації. Положення бухобліку в світі сучасного бізнесу створило систему контролю професійних, освітніх і етичних стандартів для бухгалтерів. Американський Інститут Дипломованих Бухгалтерів є національною професійною організацією для їх підготовки. СВБ є професійним бухгалтером, який отримує своє звання шляхом отримання освіти, кваліфікованого досвіду і певної кількості письмових іспитів, які займають три дні. Американський Інститут Дипломованих Бухгалтерів готує екзаменаційні вимоги і передає результати окремим штатам, які у свою чергу видають ліцензії кваліфікованим людям практикуючим в якості СВБ. СВБ повинен так само володіти високими моральними якостями і повинен вести професійну практику відповідно до прийнятих професійних норм.
Американський Інститут Дипломованих Бухгалтерів так само удосконалює систему обліку і аудиторської роботи. Комітет аудиторських стандартів Американського Інституту Дипломованих Бухгалтерів формулює загальноприйняті аудиторські стандарти, які використовуються в роботі СВБ при аудиторських перевірках. Американський Інститут Дипломованих Бухгалтерів видає щомісячний професійний журнал, "Журнал Бухгалтерського Обліку".
Товариства СВБ штатів є професійними організаціями, подібними Американському Інституту Дипломованих Бухгалтерів, чиї юридичні права обмежені межами відповідних штатів. У кожному штаті є державний комітет бухобліку, який адміністративно стежить за виконанням законів штату, які регулюють практику бухобліку в його межах. Ці комітети, а не Американський Інститут Дипломованих Бухгалтерів видають сертифікати СВБ окремим професіоналам.
Комітет зі стандартів бухгалтерського фінансового обліку (Financial Accounting Standards Board - FASB) є організацією, яка формулює загальноприйняті бухгалтерські принципи обліку (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP). Ці принципи є найважливішими в системі бухгалтерського обліку. Комітет зі стандартів бухгалтерського фінансового обліку видає документи, які називаються фінансовими бухгалтерськими стандартами.
Національна Асоціація Бухгалтерів (National Assotiation of Accountans - NAA) зосереджує свою увагу на практиці управління бухобліку, який є складовою частиною обліку, що допомагає управляти бізнесом.
Інститут фінансових службовців (Finacial Executives Institute - FEI), як і NAA активно працює в області управління бухобліком. Журнал цього інституту називається "Фінансовий службовець".
Дипломований Аудитор (Certified Internal Auditor - CIA) отримує своє призначення від інституту аудиторів (The Institute of Internal Auditors - IIA). Ця організація видає журнал "Аудитор".
Американська Асоціація бухобліку (The American Accounting Association - AAA) зосереджує свою роботу на науково-дослідних аспектах бухгалтерського обліку. Велика частина її членів є професорами. ААА видає щоквартально свій журнал "Огляд Бухгалтерського обліку".
Комісія з цінних паперів і бірж (The Securities and Exchange Commission - SEC) є організацією уряду США з правом встановлення і впровадження в практику бухгалтерських та аудиторських стандартів. SEC делегувала велику частину своїх повноважень приватному сектору (через FASB і AICPA).
Служба внутрішніх податків і зборів (The Internal   Revenue Service - IRS) ще одна федеральна організація, що відповідає за впровадження в практику законів по збору податків і за збір внутрішніх податків і зборів, необхідних для фінансування діяльності уряду. У зв'язку з тим, що вона головним чином зосереджується на податках і зборах, її основним завданням є оподаткування.
Спеціалізовані Бухгалтерські Служби. Тому, що бухоблік має велике значення для людей в різних сферах їх діяльності, державні та приватні системи бухгалтерського обліку мають спеціалізовані служби.
Державна система бухобліку.
Аудит є найбільш важливою службою бухгалтерської професії. Аудит є незалежною перевіркою, яка засвідчує надійність бухгалтерських балансів, які керівництво складає і представляє вкладникам, кредиторам і іншим учасникам бізнесу. При виконанні аудиторських перевірок незалежні дипломовані суспільні бухгалтера перевіряють ділові фінансові документи. Якщо дипломовані суспільні бухгалтера бачать, що ці документи правильно відображають ділові операції, вони висловлюють свою професійну думку, що фінансові документи фірми відповідають загально прийнятим бухгалтерським принципам обліку і відповідають прийнятому стандарту. Чому такий важливий аудит? Кредитори, розглядаючи можливість надання позик, хочуть бути впевненими в тому, що факти і цифри, представлені партнером по бізнесу (позичальником), є достовірними. Акціонери, які вкладають свої гроші в бізнес, потребують того, щоб знати, що надана їм фінансова інформація є вичерпною. Урядові організації потребують точної інформації від фірм і компаній. Система обліку оподаткування має дві мети: вона повинна відповідати податковим законам і повинна дозволити зменшити податки, призначені для оплати. У зв'язку з тим, що прибутковий податок доходить до 28% для приватних осіб і до 34% для корпорацій, зменшення прибуткового податку є однією з важливих функцій управління. Робота бухгалтерів, пов'язана з виплатою податків, складається з підготовки відомості по поверненню частини податків і плануванню ділових угод таким чином, щоб розмір виплати податків бел мінімальним. Дипломовані громадські бухгалтера радять приватним особам, які типи вкладень провести і як побудувати їх угоди.
Консультації з управління включають в себе широкий діапазон пропозицій дипломованих громадських бухгалтерів з метою допомогти керуючим правильно вести бізнес. Під час здійснення аудиторських перевірок дипломованими громадськими бухгалтерами вони ретельно вивчають ділові операції. У результаті такого вивчення вони часто роблять пропозиції по поліпшенню структури ділового управління і системам бухгалтерського обліку. Консультації з управління є найбільш швидкозростаючим видом послуг, що надаються бухгалтерами.
Приватний бухгалтерський облік.
Аналіз розрахунку витрат в бізнесі допомагає управляючим контролювати витрати. Традиційно розрахунок витрат має на увазі виробничі витрати, але в більш широкому сенсі це так само включає витрати, пов'язані з продажем товарів. Кваліфіковані розрахунки витрат допомагають керуючим у визначенні цін на їхню продукцію з метою отримання найбільшого прибутку. Інформація розрахунку цін так само показує керівництву, який товар не є прибутковим і має бути знятий з виробництва.
Відомості продажів, рівня прибутку і детальні плани розвитку називаються кошторисами і служать для досягнення намічених цілей. Багато компаній розглядають свою бюджетну діяльність, як одну з найважливіших сторін їх бухгалтерської системи обліку. Деякі з найбільш успішно функціонуючих компаній в США є піонерами в сфері бюджетних розрахунків - наприклад, Procter & Gamble і General Electric.
Створення інформаційних систем визначає потреби організації в інформації, як внутрішньої, так і зовнішньої. Системи інформації бухгалтерського обліку допомагають контролювати операції, що проводяться організацією. Документи повсякденного обліку, що описують різні функції бізнесу і делегування відповідальності конкретних службовцям є частинами цієї системи.
Внутрішній аудит здійснюється бухгалтерами самої компанії. Багато які великі організації, серед яких Motorola, Bank of America і 3М, мають свій власний штат аудиторів. Ці люди оцінюють системи бухгалтерського обліку та управління своїх компаній. Їх метою є поліпшення оперативної ефективності і контроль за тим, щоб відділи та окремі службовці слідували процедурам і планам керівництва.
Фінансова бухгалтерська звітність надає інформацію для людей, непрацюючих на фірмі. Кредитори й акціонери, наприклад, не вникають в повсякденне управління компанією. Урядові установи, такі як SEC   та інші зовнішні користувачі інформації бухгалтерського обліку фірми, в основному, працюють з фінансовою системою бухгалтерського обліку.
Частина системи бухгалтерського обліку, призначеного для керівництва, є конфіденційну інформацію.

Висновок
Незважаючи на інтеграцію світових фондових ринків, зберігаються національні відмінності в правилах складання фінансових звітів. Деякі відмінності незначні, але багатьох турбує вирішення таких принципових питань, як звіт про злиття і пенсійних фондах, а також можлива необхідність відступу від традиційних базових принципів, яка поширена в Німеччині прихильність до захисту інтересів кредиторів.
Облік і звітність є продуктом розвитку економічних і політичних систем, а тому зближення правил обліку, скоріше, буде результатом більш широкого зближення, ніж його причиною. Конкуренція між національними фондовими біржами за право котирувати нові акції, а також прірву між режимами регулювання в США і в інших країнах розпалили новий інтерес до міжнародних правил і роботі Комітету за міжнародними правилами обліку. Складність вирішення проблем залишається колишньою, і схоже, що прогрес більш вірогідний у випадках, коли гнучкість міжнародних правил дозволить охопити найбільшу кількість національних стандартів обліку. Немає сумнівів, що американська Комісія з цінних паперів і бірж буде люто чинити опір встановленню двоповерхового режиму звітності та спробам фірм «емігрувати» туди, де правила обліку менш жорсткі і дороги, ніж у США.

Список використаної літератури
1. Валебнікова Н.В. Вивчення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами / / Бухгалтерський облік. 1994 .- N 6.
2. Данилевський Ю.А. Підвищення ролі міжнародних стандартів / / Бухгалтерський облік. 1994. - N 5.
3. Коляго М.Д. На шляху до міжнародного стандарту / / Бухгалтерський облік. 1996. - N 7.
4. Литвиненко М.І. Огляд міжнародних стандартів фінансової звітності / / Головбух .- 1998. - № 1
5. Качалін В.В. Фінансовий облік і звітність відповідно до стандартів GAAP. - М.: Справа, 1998.
6. Міжнародні стандарти фінансової звітності. - М.: Аскер, 1999.
7. Нідлз Б., Андерсон Х., Колдуелл Д. Принципи бухгалтерського обліку. - М.: Фінанси і статистика, 1997.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
61.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит у зарубіжних країнах
Парламент в зарубіжних країнах
Стандартизація в зарубіжних країнах
Досудове слідство в зарубіжних країнах
Форми правління в зарубіжних країнах
Конституційна юстиція в зарубіжних країнах
Податок на прибуток у зарубіжних країнах
Відповідальність урядів у зарубіжних країнах 2
Форми держав в зарубіжних країнах
© Усі права захищені
написати до нас