Бухгалтерські інформаційні системи для малого і середнього бізнесу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра економічної кібернетики
Контрольна робота
з дисципліни:
«Система обробки економічної інформації»
Бухгалтерські інформаційні системи для малого і середнього бізнесу

Зміст контрольної роботи
1. Система автоматизації бухгалтерського обліку
2. Склад і характеристика нормативно-довідкової інформації
Список літератури

1. Система автоматизації бухгалтерського обліку
Здавалося б недавно використання обчислювальної техніки для цілей автоматизації обліку господарської діяльності могли дозволити собі лише великі підприємства. Сьогодні до традиційного переліку обов'язкових навичок бухгалтера можна віднести вміння вести облік з використанням комп'ютерних програм. Розглянемо нові технологічні рішення в галузі автоматизації бухобліку для малого і середнього бізнесу.
Для цілей автоматизації бухобліку діяльність підприємства зручно представляти у вигляді послідовності окремих господарських операцій. І завдання бухгалтера на початковому етапі полягає в тому, щоб з усієї сукупності характеристик конкретної господарської операції виділити необхідні параметри і ввести їх в програму. Для цього можуть бути використані діалогові форми «Операція» або «Документ»
«Операція» - це електронний бланк для запису всієї сукупності проводок, що характеризують окрему господарську операцію. Кореспондуючі рахунки та інші параметри в проводках вводяться бухгалтером безпосередньо з клавіатури або шляхом вибору зі списків. Програма тільки здійснює контроль коректності введеної інформації.
«Документ» - це комплексний засіб введення облікової інформації, що підтримує звичайну технологічну процедуру виписки первинного документа, але не на паперовому бланку, а в його електронному аналогу - діалоговій формі документа. Внесена в діалогову форму інформація використовується програмою для формування та друку первинної (паперової) форми документу і автоматичного формування бухгалтерських проводок.

Правове нормативне поле
Підприємство
Загальногосподарські класифікатори (види податків, валові витрати і доходи, ін)
Методологія ведення БО, типовий ПС, поряду формування і здачі звітів і т.д.
Внутріфірмові класифікатори (співробітники, р / рахунку, склади, засновники і т.д.
Форми вводу
(Операції та документи)
Журнали реєстрації документів та операцій
Журнал проводок
Проміжні підсумки по всіх об'єктах обліку
Документи
(Друковані форми)
Регламентовані звіти
Об'єкти обліку і їх параметри
Характеристика і параметри госпоперацій
Бухгалтерські проводки
Вторинна обробка


Рис.1. Етапи і засоби бухобліку в 1С
Як вже зазначалося, кожна господарська операція може бути охарактеризована стандартним набором параметрів. Значення деяких параметрів (наприклад, найменування організації-контрагента, найменування товару, найменування об'єкта основних засобів і т.д.) можуть повторюватися в різних господарських операціях. У програмі передбачена можливість організації списків таких повторюють значень у вигляді довідників. Так наприклад, список співробітників фірми зберігається в довіднику «Співробітники», а список основних засобів - у довіднику «Необоротні активи». Кожне поле в діалоговій формі «Документ» або «Операція» має певний тип значення. Якщо цей тип - число, рядок або дата, то дане поле може заповняться безпосередньо з клавіатури. А якщо цей тип - елемент довідника то при зверненні до такого буде автоматично з'являтися список елементів відповідного довідника з якого бухгалтеру необхідно вибрати потрібне значення. Крім того, елементи більшості довідників характеризуються не тільки найменуванням, а й рядом інших параметрів. Наприклад, для основних засобів - це інвентарний номер, первісна вартість, рахунок обліку, рахунок і стаття списання зносу, дата введення в експлуатацію та ін Ці параметри можуть автоматично використовуватись програмою при формуванні проводок і друкованих форм документів
Для зручності роботи з вмістом довідників програма надає ряд сервісних функцій: швидкий пошук за найменуванням елемента, пошук за значенням довільного параметра, сортування елементів у списках, угруповання елементів і ін
Відповідно до закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Виявлення і вимір облікової інформації як перший етап процесу ведення бухгалтерського обліку в програмі зводиться до заповнення діалогових типу «Документ» або «Операція».
Наступний етап - реєстрація господарських операцій - організується шляхом формування реєстраційних записів в електронних журналах. Ця процедура здійснюється програмою автоматично після заповнення та збереження діалогових форм документів і операцій. Існують два види журналів загальні та спеціалізовані. До загальних журналам відноситься Журнал операцій і Повний журнал документів. У цих журналах реєструються буквально всі вводяться в програму операції. У спеціалізованих журналах реєструються тільки документи, що відображають спеціальні ділянки обліку. Наприклад, в журналі «Прибуткові накладні» реєструються лише прибуткові накладні.
Усі записи в журналах розташовуються в хронологічному порядку і містять найбільш загальні характеристики реєстрованої операції: найменування і номер документа, дата і час, сума і т.д. Крім того в спеціалізованих журналах може виводиться більш детальна інформація про зареєстровані документах
Журнали дозволяють:
переглядати реєстри документів і операцій за певну дату або діапазон дат;
робити загальний аналіз введених господарських операцій як по всіх, так і за окремими ділянками обліку;
переглядати та аналізувати проведення, сформовані цими документами.
Етап накопичення облікової інформації реалізується програмою через механізм бухгалтерських проводок. Після заповнення і реєстрації діалогових форм типу «Операція» та «Документ» програма автоматично змінює залишки на бухгалтерських рахунках у відповідності з тими проводками, які сформовані цими формами. У найпростішому варіанті обліку, коли на рахунках накопичується інформація тільки в грошовому вираженні, у проводках, крім кодів кореспондуючих рахунків, досить задавати значення одного параметра - суму проводки. У програмі для кожного бухгалтерського рахунку в Плані рахунків можуть бути додатково задані параметри накопичення інформації в розрізі кількісного, валютного та аналітичного обліку. У цьому випадку в проводках по даному рахунку в обов'язковому порядку повинен бути присутнім такий параметр, як кількість, якщо встановлений кількісний ознака, а також назва валюти, курс валюти і валютна сума, якщо встановлений валютний ознака. Якщо для рахунку встановлюється ознака ведення аналітичного обліку, то програма буде накопичувати для даного рахунку інформацію про стан і рух кожного окремого аналітичного об'єкта. Ознака ведення аналітичного обліку на рахунку встановлюється шляхом зазначення в плані рахунків конкретного виду субконто для даного виду. Вид субконто - це найменування групи однотипних об'єктів аналітики. Як правило, кожному виду субконто відповідає однойменний довідник
Отже План рахунків однозначно визначає структуру облікової інформації, що накопичується програмою в результаті обробки кожної введеної в програму бухгалтерської проводки.
Програма зберігає на бухгалтерських рахунках накопичену інформацію не лише станом на дату останньої введеної інформації, але і зберігає проміжні підсумки у вигляді початкового та кінцевого сальдо, а також оборотів за кожен місяць всього періоду обліку по окремих рахунках включаючи аналітичні об'єкти. Крім того, всі введені проводки в хронологічному порядку реєструються в журналі проводок. Накопичена за певний період інформація може бути представлена ​​бухгалтеру для оцінки та аналізу бухгалтерських підсумків на рівні рахунків, субрахунків, валют і об'єктів аналітики вигляді певного набору стандартних звітів, таких як «Аналіз рахунку», «Оборотно-сальдова відомість», «Головна книга» та ін Стандартні звіти можуть бути сформовані на будь-який діапазон дат і в будь-який момент часу
Узагальнення облікової інформації з метою надання відомостей про результати діяльності підприємства різним зацікавленим особам здійснюється за допомогою формування регламентованих звітів. За змістом регламентовані звіти - це Баланс, Звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, Декларація про ПДВ та інші податкові та статистичні звіти, надані різним фондам. Робота з регламентованими звітами аналогічна роботі зі стандартними звітами, оскільки також здійснюється шляхом виклику діалогової форми налаштування параметрів. Усі звіти заповнюються автоматично на основі аналізу та додаткової обробки накопиченої облікової інформації. Крім того, існує можливість прямо зі звіту виходити на документи та операції, які беруть участь у формуванні будь-звітної суми і в разі необхідності, виправляти допущені на етапі введення помилки. Важливо також і те, що програма додатково підтримує режим «ручного» заповнення і редагування сум у звітах.
Ми розглянули в загальному технологічні аспекти реалізації процедури бухгалтерського обліку. А якщо говорити про рівень автоматизації окремих етапів зазначеного процесу, то найбільш важким в цьому сенсі є етап введення господарських операцій. Складність полягає в тому, що нарівні з широким спектром об'єктів обліку існує величезна кількість схем руху цих об'єктів.
Тим не менше, програма дозволяє вводити проводки будь-якої господарської операції за допомогою діалогового вікна «Операція». З іншого боку, ця форма орієнтована тільки на ручне введення проводок, що значно знижує рівень автоматизації.
Усього програма включає 38 видів різних документів, які дозволяють автоматизувати величезна кількість бухгалтерських процедур Слід зазначити, що «Документи» формують проводки не тільки для цілей бухгалтерського обліку, а й податкового теж. Для цього в програмі передбачено використання додаткових (внутрішніх) позабалансових рахунків. Наприклад всі суми валових доходів і витрат накопичуються на рахунках «ВД» і «ВР» відповідно. А суми балансової вартості основних засобів - на рахунках «ОС1», «ОС2» і «ОС3» відповідно для першої, другої та третьої груп. Надалі програма має можливість звертатися до залишків на рахунку відповідної групи основних засобів для розрахунку суми амортизації і внесення цієї суми на валові витрати.
Таким чином, обліково-аналітичні можливості програми визначаються складом і функціональним наповненням таких засобів, як «План рахунків», «Документи», «Довідники», «Журнали», «Звіти». Сукупність цих коштів об'єднано назвою «Конфігурація». Оскільки 1С: орієнтована на широке поле користувачів, то її конфігурація відображає тільки загальні (типові) технологічні схеми обліку і не враховує специфіки окремих підприємств. З урахуванням всього вищепереліченого таку конфігурацію називають типовий. Для багатьох підприємств Типова конфігурація може бути прийнята без будь-яких істотних змін або служити базою для реалізації своїх власних моделей обліку. Як саме вносяться зміни в конфігурацію? Для цього передбачено спеціальний режим роботи - Конфігуратор. Запустивши програму в цьому режимі, користувач отримує можливість не тільки вносити зміни у вже існуючі засоби конфігурації (змінити склад проводок, які формуються документом, додати нову колонку в будь-якому журналі, замінити параметри рахунки в Плані рахунків), але і створювати нові документи, довідники, журнали, звіти і т.д. Також для кожного працівника який працює з програмою, можна встановити пароль і визначити список засобів, які будуть доступні для роботи. Заради справедливості слід зазначити, що внесення серйозних змін в конфігурацію вимагає певних навичок і знань в області в області макропрограмування на вбудованій мові 1С. З іншого боку в комплект постачання програми входить набір технічної документації, який досить детально описує як процедури конфігурування, так і вбудовану мову програмування.
2.Состав і характеристика нормативно-довідкової інформації
Значне місце в БД автоматизованої системи обліку займає нормативно-довідкова інформація (НДІ). Нормативну інформацію становить сукупність норм, нормативів, цін, розцінок, тарифів, процентних ставок та інших величин, обчислених до початку формування бухгалтерської інформації в процесі технічної підготовки виробництва, ціноутворення і т.д.
Склад показників НДІ охоплює натуральні, абсолютні та відносні дані.
Специфіка інформації про об'єкти обліку диктує необхідність угруповання НДІ по цих об'єктах (НДІ для обліку основних засобів, обліку виробничих запасів і т.д.), причому кожна з характеристик об'єкта також має свої відмінності і повинна, по можливості, мати однакове подання.
За призначенням НДІ використовуються для:
ідентифікації одиниць інформації;
інформаційно-пошукових цілей;
формування характеристик об'єктів обліку;
забезпечення інформаційних взаємозв'язків і розрахунків.
У залежності від призначення НДІ групуються в різні інформаційні сукупності:
за структурою побудови НДІ може бути представлена ​​у вигляді списку, таблиці або в лінійному вигляді;
по сфері застосування розрізняється універсальна і спеціальна НДІ;
за джерелом формування НДІ ділиться на первинну і похідну.
Універсальна НДІ придатна для використання в декількох автоматизованих інформаційних системах. У більш вузькому сенсі (з точки зору бухгалтерського обліку, контролю і аудиту) універсальна НДІ обслуговує функціонування всіх облікових завдань.
Спеціальна НДІ бере участь у вирішенні конкретних завдань або певного комплексу завдань. До спеціальної НДІ відносяться локальні класифікатори і словники.
До первинної НДІ відносяться дані облікового та нормативного характеру. Похідна НДІ формується в результаті перетворення первинної НДІ.
Первинну і похідну НДІ, використовувану без будь-якої попередньої доробки, у межах бухгалтерського обліку називають базовою НДІ.
Необхідно, щоб вся НДІ, формована іншими автоматизованими системами, для вирішення облікових завдань представлялася в готовому до споживання вигляді, що не вимагає якого-небудь перетворення, тобто вона повинна бути базовою НДІ.
У системі НДІ виділяються наступне види даних: класифікатори, довідники, таблиці відповідності та входимость, словники.
Класифікатори інформації - це систематизовані переліки найменувань і кодових позначень класифікуються об'єктів. Для НДІ об'єктами класифікації можуть бути різні елементи даних, згруповані за певними ознаками.
Загальнодержавні класифікатори повинні створюватися для вирішення завдань з різних функцій управління. Дані класифікатори поділяють на три види:
1) загальна для всіх інформаційних систем інформація, що описує різні ресурси підприємства, - це класифікатор одиниць виміру, кодів підприємств тощо;
2) класифікатори, що містять унікальну для різних інформаційних систем інформацію, що відображає характеристику ресурсів, - класифікатори основних засобів, матеріальних цінностей, трудових, грошових ресурсів;
3) класифікатори, використовувані тільки в межах обліку, контролю, аналізу та аудиту, - це класифікатори синтетичних рахунків, субрахунків і кодів аналітичного обліку, господарських операцій і т.д. Перелік основних класифікаторів НДІ, використовуваних при автоматизації обліку, контролю, аналізу та аудиту, наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Перелік основних класифікаторів НДІ, використовуваних при автоматизації обліку, контролю, аналізу та аудиту
Найменування
Система кодування
Класифікатор календарних місяців
Код двозначний, відповідає порядковому номеру місяця
Класифікатор календарних років
№ од чотиризначний, відповідає порядковому номеру року
Класифікатор календарних кварталів
Кодове позначення відповідає порядковими номерами кварталів
Класифікатор структурних підрозділів
Кодове позначення п'ятизначне 1 знак - номер підприємства, наступні два знаки - номер вищого структурного підрозділу, останні два знаки відповідають нижчим ланкам управління
Класифікатор облікових номенклатур
Кодове позначення семизначні два знаки - синтетичний рахунок, один знак - субрахунок, чотири знаки - код аналітичного обліку
Класифікатор професій робітників
Кодовий словник розробляється відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників
Класифікатор видів оплат та утримань
Класифікатор розробляється на підприємстві на підставі введених форм і видів оплат та утримань
Класифікатор типових господарських операцій
Класифікатор розробляється на підставі аналізу господарських операції та відповідних їм бухгалтерських проводок
Класифікатор номенклатура-цінник готової продукції, виконаних робіт і послуг
Класифікатор розробляється на підприємстві самостійно
Класифікатор економічних елементів
Класифікатор розробляється самостійно Структура класифікатора найменування елемента і його код
Класифікатор статей калькалькуляціі
Класифікатор розробляється з урахуванням специфіки обліку витрат на виробництво та має наступну структуру найменування статті та її код Код калькуляції складається з двох знаків перший знак дозволяє отримати витрати в цілому за статтею, другий знак дає можливість диференціювати витрати за їх видами в розрізі підстатей
Класифікатор груп основних засобів
Класифікатор розробляється відповідно до вимог та угрупованнями, прийнятими при складанні річного звіту, форма N 3
Класифікатор інвентарних номерів
Класифікатор розробляється на підставі наявних основних засобів з присвоєнням інвентарних номерів Інвентарні номери присвоюються за порядковою-серійної системі кодування
Класифікатор норм амортизаційних відрахувань
Класифікатор розробляється згідно існуючих норм амортизаційних відрахувань
Класифікатор постачальників, підрядників
Класифікатор розробляється підприємством самостійно на підставі наявних на підприємстві розрахунків зі сторонніми організаціями
Класифікатор господарських операцій
Класифікатор розробляється на підставі аналізу проведених по обліку господарських операцій
Довідник являє собою збірник довідок, тобто фрагментально відомостей, одержуваних за запитом.
Довідники служать для опису об'єктів обліку, встановлення взаємозв'язку інформації за допомогою ідентифікації подібних ознак, для роздруківки у вихідних документах постійних реквізитів.
За змістом і сфері застосування можуть бути різноманітні довідники. Вони можуть містити опис можливих значень об'єктів, суб'єктів, процесів та їх окремих властивостей.
Довідники, подібно класифікаторів, можуть бути як загального, так і локального призначення. Перелік довідників, які використовуються в автоматизованій системі обліку, контролю, аналізу та аудиту, наведено в таблиці 2.
Структура показників і кодове позначення НДІ повинні бути єдиними для всіх інформаційних систем підприємства. Система кодування НДІ повинна забезпечувати порівнянність реквізитів та показників за змістом і найменування, а також їх взаємоув'язки при переході з одного рівня управління на інший і при обміні інформацією між різними інформаційними системами та органами управління. НДІ, що надходить від інших автоматизованих систем, за змістом і структурою даних повинна відповідати вимогам бухгалтерського обліку в суміжній автоматизованій системі. Роботи з ведення НДІ повинні бути спрямовані на підтримку створеної БД в робочому стані і забезпечувати контроль за всіма змінами щодо її коригування.

Таблиця 2. Перелік основних довідників, використовуваних в автоматизованій системі обліку, контролю і аудиту
Найменування
Система і склад довідників
Довідник спискового складу
Табельний номер, прізвище, ім'я, по батькові, код підрозділу, посаду, вид оплати, категорія працівника, оклад, дата прийому на роботу, постійні доплати
Довідник видів оплати та утримань
Код видів оплат та утримань, найменування, код виробничих витрат
Довідник номенклатура-цінник матеріальних цінностей
Код матеріалу, найменування, облікова ціна, код рахунку
Довідник зовнішніх організацій
Код організації, найменування організації, юридична адреса, банківські реквізити, код організації
Довідник допустимості кореспонденції рахунків
Код дебету основного рахунку, субрахунок, код кореспондуючого рахунку, субрахунок, допустимість кореспонденції
Довідник матеріально-відповідальних осіб
Код структурного підрозділу, прізвище, ім'я, по батькові, табельний номер
Довідник договорів
Код платника, найменування платника, банківські реквізити, спосіб розрахунку, кількість і сума поставок продукції по місяцях, метод обчислення націнок
Довідник формування річної та періодичної звітності
Код рядка, код графи, код форми, код операції, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку
Організація нормативного господарства являє собою процес створення та ведення нормативно-довідкової інформації, в якому виділяються такі основні операції:
створення системи позначення економічної інформації;
підготовка та здача первинних документів у службу нормативного господарства;
створення інформаційного фонду НДІ на машинних носіях;
підтримання інформаційного фонду НДІ в робочому стані;
створення інформаційного фонду НДІ у вигляді еталонних та контрольних примірників;
оповіщення користувачів інформаційного фонду НДІ про вироблені зміни;
видача інформації за разовими запитами користувачів.
Основні дані, необхідні для створення інформаційного фонду НДІ, містяться в обліковій та технологічної документації. В даний час на багатьох підприємствах впроваджуються і діють єдині типові системи документації. З метою виключення дублювання інформації всі документи повинні бути пов'язані в єдину систему і відповідати основним вимогам електронної обробки інформації.
Зафіксована в різних діючих документах нормативно-довідкова інформація повинна бути впорядкована і пристосована до потреб автоматизованої обробки інформації. З цією метою формуються додаткові документи, що містять проміжні дані, одержувані з діючих документів. Вибір показників та їх розташування в проміжних документах повинні відповідати структурі створюваних баз даних. Коригування бази даних НДІ проводиться на підставі повідомлення про зміни. При цьому проставляється дата зміни і складається список змінених показників. Якщо обсяг змін НДІ великий, доцільно не проводити коректування існуючої БД, а створювати нову.
За множинам об'єктам кодування, які носять систематичний характер (наприклад, дата, номер операції і т.д.), НДІ не розробляється. Іноді в документі, що містить нормативно-довідкову інформацію, окремою позицією показується приклад присвоєння кодових позначень.
Розробка нормативно-довідкової інформації починається після узгодження системи класифікації і кодування. Джерелами для розробки НДІ можуть бути діючі на підприємстві класифікатори (загальнодержавні, галузеві та локальні), а також облікові, контрольні, технологічні та інші документи. Процес розробки НДІ включає кілька етапів, перелік і послідовність виконання яких вказується в план-графіку, наприклад:
розробка зразків форм нормативно-довідкової інформації;
привласнення переліку кодируемой інформації;
присвоєння кодів елементів номенклатури;
складання НДІ та її передача іншим особам для практичного використання.
Для кожної форми НДІ розробляється інструкція щодо її ведення та використання.
Для малого та середнього бізнесу розроблені наступні програмні продукти корпорації «Парус», вони наведені в таблиці 3.
Програмні продукти корпорації «Парус»
Програмний продукт
Автоматизуються функції і завдання
Клас предриятия
Парус-Підприємство 4.32
Виробництво
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Товарний облік
Нарахування зарплати
Кадровий облік
Малі та середні підприємства
Парус-Підприємство-7.20
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Складський облік
Облік реалізації товарів та послуг
Адміністрування системи
Малі та середні підприємства
Парус-Зарплата 7.40
Нарахування зарплати (всі види нарахувань і утримань)
Табель обліку робочого часу співробітників
Малі та середні підприємства
Парус-Консолідація 7.40
Отримання зведеної звітності
Аналіз інформації (звіти, графіки)
Обмін інформацією між підзвітними підприємствами і центром
Зберігання первинних та консолідованих звітів
Малі та середні підприємства
Парус-Менеджмент і Маркетинг 7.40
Збір та обробка інформації про контрагентів
Аналіз роботи менеджерів зі збуту і аналіз продажів компанії
Визначення процедур і правил роботи менеджерів по збуту та обслуговуванню
Оцінка результативності маркетингу
Облік робочого часу співробітників компанії
Контроль якості продукції та послуг
Малі та середні підприємства

Список використаної літератури
1. Гужва, В.М. Інформаційні системи І Технології на підпріємствах [Текст]: Навчальний посібник / В. М. Гужва; МІН-во ОСВІТИ І науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 с.
2. Гуржій, А.М. Інформатика та Інформаційні Технології [Текст]: підручник / А. М. Гуржій, Н. І.. Поворознюк, В. В. Самсонов. - Х.: Компанія СМІТ, 2003. - 352 с.
3. Іванюта, П. В. Управлінські Інформаційні системи в аналізі та аудіті [Текст]: Навчальний посібник / П. В. Іванюта; МІН-во ОСВІТИ І науки України, Держ. комітет статистики України, Держ. академія статистики, Обліку та аудиту, Полтавська філія. - К.: ЦУЛ, 2007. - 180 с.
4. Івахненков, С.В. Інформаційні Технології в організації бухгалтерського Обліку та аудиту [Текст]: Навчальний посібник / С. В. Івахненков. - 4-ге вид., Віпр. І доп. - К.: Знання, 2008. - 343 с.
5. Клименко, О.В. Інформаційні системи І Технології в Обліку [Text]: Навчальний посібник / О. В. Клименко; МІН-во ОСВІТИ І науки України, Полтавський ун-т спожівчої кооперації. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 с.
6. Пісаревська, Т.А. Інформаційні системи Обліку та аудиту [Текст]: Навчальний посібник / Т. А. Пісаревська; МІН-во ОСВІТИ І науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2004. - 369 с.
7. Терещенко, Л.О. Інформаційні системи І Технології в Обліку [Текст]: Навчальний посібник / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко; МІН-во ОСВІТИ І науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 187 с.
8. Шквір, В.Д. Інформаційні системи І Технології в Обліку [Текст]: практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - К.: Знання, 2006. - 429 с.
9. Шквір, В.Д. Інформаційні системи І Технології в Обліку [Текст]: Навчальний посібник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - 3-ті вид., Перероб. І доп. - К.: Знання, 2007. - 439 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Контрольна робота
78.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Кредитування малого та середнього бізнесу
Розвіток малого та середнього бізнесу в Україні
Фізична структура даних Бухгалтерські інформаційні системи
Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Росії
Оптимізація кредитування малого та середнього бізнесу України
Роль комерційного банку в кредитуванні малого та середнього бізнесу
Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесу
Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Республіці Казахстан
Бізнес інкубатор як механізм розвитку малого та середнього бізнесу
© Усі права захищені
написати до нас