Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Завдання.
Бухгалтер підприємства робив всі первинні проводки в 2006 році, але по деяких господарських операціях він не знав як відобразити в обліку операцію, тому він надав детальний аналіз пробного балансу за станом на 31 грудня 2006 року, а також деяку додаткову інформацію про господарські операції підприємства, в.т. по операціях, які не були відображені в обліку.
При складанні проводок використовувати рахунки, які представлені в робочій таблиці, при необхідності додайте рахунки.
Необхідно:
1. Cкласти додаткові і коректуючи проводки в головному журналі, супроводжувати їх необхідними розрахункам.
2. Заповнити робочу таблицю.
3. Скласти баланс, звіт про прибуток і збитки.
1. 28 грудня 2006 року постійний клієнт перерахував 14500 у.о. за продукцію.
2. Є наступна інформація про основні засоби компанії:
·            Будівля було придбано 28 лютого 2005 року. Керівництво компанії вирішило амортизувати його прямолінійно протягом 20 років. 20% будівлі використовується в адміністрацій них цілях, а на решті площі знаходяться виробничі цехи;
·            Виробниче устаткування було придбано 30 березня 2005 року і амортизується методом подвійного залишку, що зменшується, протягом 5 років;
·            Автомобіль, який використовується для дотавки продукції покупцям, був придбаний 28 лютого 2005 року. Термін корисної служби автомобіля складає 8 років з ліквідаційною вартістю 12000 у.о. Згідно обліковій політиці автомобіль амортизується виробничим методом (пропорційно об’єму виконаних робіт), розрахунковий пробіг складає 80000 км. За свідченнями спідометра на 31 грудня 2006 року автомобіль пройшов 16000 км.
3. Організаційні витрати по створенню компанії на 5 січня 2006 року склали 7250 у.о., бухгалтером компанії ці витрати були віднесені на адміністративні витрати. Згідно обліковій політиці організаційні витрати по створенню компанії є нематеріальними активами, термін амортизації – 5 років, застосовується прямолінійний метод списання.
4. В кінці грудня рада директорів компанії «Комфорт» вирішила нарахувати дивіденди своїм акціонерам на загальну суму 10000 у.о.
5. За допомогою обов’язкового страхування автомобіля 1 березня була сплачена річна сума страховки у розмірі 6000 у.о. Бухгалтер віднесла всю суму на адміністративні витрати.
6. Реалізація компанії проводиться як за готівковий розрахунок, так і в кредит на умовах 2/10 n/30. Компанія для оцінки сумнівних боргів застосовує метод ранжирування по термінах оплати дебіторської заборгованості. Згідно облікової політики компанії для заборгованості з простроченим терміном оплати застосовуються наступні відсотки від суми дебіторської заборгованості;
§          понад 60 днів – 2% від суми дебіторської заборгованості;
§          з простроченим строком від 30 до 60 днів – 1%;
§          по всій решті рахунків – 0,5%.
Менеджер компанії підрахував, що дебіторська заборгованість понад 60 днів складає 18600 у.о., від 30 до 60 днів – 79200 у.о.
7. Серед рахунків до оплати опинився рахунок на сумму 250 доларів США. Цей рахунок був виписаний постачальнику товарів у серпні 2006 року.
8. «Комфорт» оцінює свої цінні папери за ринковою вартістю. Всі цінні папери компанією були придбані 1 липня 2006 року. Адміністрація мала відомості про те, що вартість інвестицій в цінні папери 31 грудня складала 60000 у.о., проте ніяких проводок зроблено не було.
9. Бухгалтер повідомила, що компанія 1 листопада 2006 року одержала 15% кредит на суму 100000 у.о. строком на 4 роки. Виплати в погашення кредиту і відсотків проводяться щорічно 1 листопада.
10. Не були нараховані пені і штрафи до бюджету на 31 грудня 2006 року на суму 1250 у.о.
11. Зарплата співробітників за останній тиждень грудня 2006 року склала 10200 у.о. Із заробітної платні утримуються 10% відрахування до пенсійного фонду і прибуткового податку із заробітної платні – 5%. Внески до пенсійного фонду не оподатковуються прибутковим податком.
12. Починаючи з червня 2006 року, компанія «Комфорт» веде судовий процес з одним з своїх клієнтів. Адвокат компанії припускає, що компанії доведеться виплатити 10000 у.о. по судовому позиву.
13. Для цілей оподаткування:
·            Податок на прибуток визначається за даними фінансового обліку, проте, штрафи і пені не є вирахуванням при визначенні прибутку, оподаткування;
·            Ставка додатку на прибуток компанії складає 30%.
Обмінний курс у.о. до 1 долара США в 2006 році складав:
31 грудня 2005 року – 180 у.о.
1 листопада 2006 року – 193 у.о.
1 грудня 2006 року – 194 у.о.
31 грудня 2006 року – 47,5 у.о.


Операції
Дебет
Кредит
1.
Перераховані кошти за відвантажену продукцію
311
361
2.
Придбано будівлю
103
15
3.
Придбано автомобіль
104
15
4.
Списано організаційні витрати по створенню компанії
92
46
5.
Нараховані дивіденди акціонерам
443
671
6.
Сплачені страхові виплати за автомобіль
93
76
7.
Зараховано кредит на поточний рахунок підприємства
311
601
8.
Відсотки віднесено на витрати майбутніх періодів
39
684
9.
Відображено амортизацію основних засобів
23
92
93
131
10.
Нараховані пені і штрафи до бюджету
79
84
11.
Нарахована заробітна плата працівникам компанія
23
661
12.
Нараховано збір в пенсійний фонд, 10%
661
651
13.
Нараховано прибутковий податок з заробітної плати, 5%
661
641
Амортизації основних засобів:
Річна амортизація будівлі:
262560/20=13128 грн.
При цьому:
-  на виробництво (Дт 23 рахунку) списується 80% від цієї суми: 13128*0,8=10502 грн.
-  на адміністративні витрати (Дт 92 рахунку) 13128-10502=2626 грн.
Річна амортизація автомобіля:
Вартість автомобіля, яка підлягає амортизації: 60000-12000=48000 грн
Розрахунковий пробіг складає 80000 грн. За рік пробіг склав 16000, або 20% від загального пробігу. Амортизація складе 20%, тобто 48000*0,2=9600 грн.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на «31» грудня 2006 р.
Підприємство «Комфорт»
Одиниця вимірювання  тис.грн.
АКТИВИ
2006 р.
Довгострокові активи
Основних засобів
371910
Нематеріальних активів
Інвестицій
52500
Разом довгострокові активи:
Поточні активи
Грошові кошти і їх еквіваленти
90166
Запаси
44800
Рахунки до отримання
186300
Короткострокові інвестиції
241625
Відстрочені податки
244
Інша дебіторська заборгованість
Разом поточні активи:
РАЗОМ АКТИВИ:
987545
ПАСИВИ
2006 р.
Власний капітал
Акціонерний капітал
376875
Додатковий капітал
Резерви
Нерозподілений прибуток
Разом власний капітал:
Довгострокові зобов’язання
Довгострокові фінансові зобов’язання
Банківський кредит
100000
Разом довгострокові зобов’язання:
Поточні зобов’язання
Короткострокові позики
11430
Торгова кредиторська заборгованість
480000
Рахунки до оплати
18190
Інша кредиторська заборгованість
1050
Разом поточні зобов’язання:
РАЗОМ ЗОБОВЯЗАННЯ І КАПІТАЛ:
987545
ЗВІТ Про ПРИБУТОК і ЗБИТКИ за період з 1 січня по 31 грудня 2006 р.
Підприємство «Комфорт»
Одиниця вимірювання  тис.грн.
2006 р.
Дохід від продажів
480000
Собівартість продажів
182250
Валовий дохід
297750
Інший операційних дохід
Витрати на збут
27500
Адміністративні витрати
31875
Інші операційні витрати
Прибуток від операційної діяльності
Дохід від інвестицій
 Інші прибутки
Витрати на відсотки
Інші збитки
1250
Прибуток від не операційної діяльності
1050
Прибуток до сплати податку
239425
Податок на прибуток
71827,5
Прибуток після сплати податку
167597,5
Чистий прибуток
166347,5
 

Компанія «Комфорт»
Робоча таблиця за рік, що завершився 31 грудня 2006 р.
Назва рахунку
Пробний баланс до коректування
Коректируючі записи
Пробний баланс після корекції
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
Каса
2250
2250
Розрахунковий рахунок
87916
87916
Рахунки до отримання
186300
186300
Матеріали
44800
44800
Будівля
262560
262560
Знос будівлі
13128
13128
Виробниче устаткування
49350
49350
Автомобіль
60000
60000
Цінні папери
52500
52500
Рахунки до оплати
18190
18190
Розрахунки по оплаті праці
11430
11430
Довгостроковий банк
100000
100000
Прості акції компанії
376875
376875
Дохід від реалізації
480000
19128
499128
Витрати по реалізації
27500
6000
33500
Адміністративні витрати
31875
31875
Пені по податках
244
244
Доходи по курсових різницях
1050
1050
Разом:
987545
987545
19128
19128
1006673
1006673
Податок на прибуток до оплати 30%
71827,5
71827,5
Чистий прибуток звітного періоду
166347,5
166347,5

Список використаної літератури.
1.  Бутинець Д. Д. Бухгалтерський фінансовий облік. — Житомир: ПП "Рута", 2003.
2. Горицкая Н Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2002 года. Методология, комментарии, рекомендации,   -К.,2000.
3.Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производ-ственньїх й торговьіх предприятиях. — К.: АСК, 2002.
4.  Пархоменко В Стандартизація бухгалтерського обліку і звітно­сті // Бух. облік і аудит. — 2003. — № 6.
5. Фінансова звітність за національними положеннями (стандар­тами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб.— К.: Лібра, 2001.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Завдання
115.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Господарські операції
Бухгалтерські проводки підприємства
Господарські операції на прикладі ВАТ Арена
Господарські ситуації та операції як об`єкт бухгалтерського справи
Про господарські товариства
Господарські засоби підприємства ТОВ Водник
Виконавчі органи суспільства конфлікт між Законом Про господарські
Виконавчі органи суспільства конфлікт між Законом Про господарські товариства і трудовим
Поняття господарського об єднання Законодавство про господарські об єднання 2
© Усі права захищені
написати до нас