Бухгалтерський фінансовий облік у виробничій організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота

на тему «Бухгалтерський фінансовий облік у виробничій організації»

Введення

Мета виконання даної курсової роботи - закріплення отриманих навичок ведення бухгалтерського обліку. У курсовій роботі необхідно розробити облікову політику для промислової організації; за звітний період відповідно до обраної облікової політики провести фінансовий облік діяльності промислової організації. Відобразити в первинних документах та облікових регістрах комплекс операцій з обліку грошових коштів, основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, заробітної плати та відрахувань до соціальних фондів. Далі необхідно відобразити операції, пов'язані з процесом формування витрат на виробництво продукції, випуском готової продукції, її відвантаженням і продажем, виконати необхідні розрахунки і скласти документи бухгалтерського оформлення. Потім провести розрахунки основних податків, що сплачуються промислової організацією.

За результатами господарської діяльності організації за звітний період сформувати її фінансовий результат.

На підставі отриманих даних скласти бухгалтерську звітність організації за звітний період і провести її аналіз.

 • Загальна характеристика бухгалтерського фінансового обліку

  1. Загальні відомості про бухгалтерський фінансовому обліку

Бухгалтерський фінансовий облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організації, її зобов'язання і господарські операції, здійснювані організацією в процесі її діяльності.

Основними завданнями бухгалтерського фінансового обліку є: формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, учасникам і власникам організації, а також зовнішнім, тобто інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності; забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю над дотриманням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, а також над наявністю і рухом майна і зобов'язань, над використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами; запобігання негативних результатів господарської діяльності організації; виявлення, забезпечення внутрішньогосподарських резервів, забезпечення її фінансової звітності.

  1. Загальні положення щодо нормативного регулювання бухгалтерського обліку

 1. «Загальне методологічне керівництво бухгалтерським обліком в Російській Федерації здійснюється Урядом Російської Федерації.

 2. Органи, яким федеральними законами надане право регулювання бухгалтерського обліку, керуючись законодавством Російської Федерації, розробляють і затверджують у межах своєї компетенції обов'язкові для виконання усіма організаціями на території Російської Федерації:

 1. плани рахунків бухгалтерського обліку та інструкції з їх застосування;

 2. положення з бухгалтерського обліку, що встановлюють принципи, правила і способи ведення організаціями обліку господарських операцій, складання та подання бухгалтерської звітності;

 3. положення та стандарти, що встановлюють принципи, правила і способи ведення обліку та звітності для митних цілей

У планах рахунків бухгалтерського обліку, інших нормативних актах і методичних вказівках повинна передбачатися спрощена система бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва, а також для колегій адвокатів та адвокатських бюро.

Нормативні акти та методичні вказівки з бухгалтерського обліку, які видаються органами, яким федеральними законами надане право регулювання бухгалтерського обліку, не повинні суперечити нормативним актам і методичних вказівок Міністерства фінансів Російської Федерації.

 1. Організації, керуючись законодавством Російської Федерації про бухгалтерський облік, нормативними актами органів, регулюючих бухгалтерський облік, самостійно формують свою облікову політику, виходячи зі своєї структури, галузі та інших особливостей діяльності ».

  1. Загальні положення з бухгалтерського фінансового обліку у виробничих організаціях

 1. «Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій.

 2. Керівники організацій можуть в залежності від обсягу облікової роботи:

 1. заснувати бухгалтерську службу як структурний підрозділ, очолюване головним бухгалтером;

 2. ввести в штат посаду бухгалтера;

 3. передати на договірних засадах ведення бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, спеціалізованої організації або бухгалтерові-фахівцеві;

 4. вести бухгалтерський облік особисто.

 1. Прийнята організацією облікова політика затверджується наказом чи розпорядженням особи, відповідальної за організацію і стан бухгалтерського обліку.

При цьому затверджуються:

 • робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;

 • форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

 • порядок проведення інвентаризації і методи оцінки видів майна і зобов'язань;

 • правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

 • порядок контролю над господарськими операціями, а також інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

 1. Прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно з року в рік. Зміна облікової політики може проводитися у випадках зміни законодавства Російської Федерації чи нормативних актів органів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку або істотної зміни умов її діяльності. З метою забезпечення порівнянності даних бухгалтерського обліку зміни облікової політики повинні вводитися з початку фінансового року ».

 1. Вихідні дані по курсовій роботі

  1. Завдання по курсовій роботі

Курсова робота виконується на основі даних про господарську діяльність ЗАТ «Стимул», який займається пошиттям робочого одягу. Організацією випускається два види робочого одягу: куртки та комбінезони. Організаційна структура ЗАТ «Стимул» включає в себе органи управління, основної пошивний цех і допоміжний транспортний цех.

Органи управління складаються з адміністративно-управлінського апарату, технічних та економічних підрозділів, що визначають технічну та економічну політику організації. У кравецькому цеху здійснюється виробництво основної продукції організації. Транспортний цех здійснює транспортне обслуговування організації.

ЗАТ «Стимул» є малим підприємством.

При виконанні курсової роботи необхідно провести бухгалтерський фінансовий облік в ЗАТ «Стимул» за січень місяць 20ХХ року, використовуючи такі вихідні дані:

 • залишки по рахунках бухгалтерського фінансового обліку на 01.01.20ХХ р.;

 • аналітичні дані до рахунків бухгалтерського фінансового обліку на 01.01.20ХХ р.;

 • перелік господарських операцій організації за січень місяць 20ХХ р., представлений в журналі реєстрації операцій.

Суми господарських операцій розрізняються за варіантами. Варіант цієї роботи - 2.11.

  1. Облікова політика організації

Облікова політика організації поділяється на:

 • облікову політику для цілей фінансового обліку;

 • облікову політику для цілей податкового обліку.

  Облікова політика для цілей фінансового обліку вибирається з варіантів обліку, встановлених законодавчими та нормативними актами; у разі відсутності в цих актах необхідних варіантів обліку, організація самостійно встановлює свій варіант обліку, заснований на загальних принципах обліку.

  Облікова політика наведена в таблиці.

  Таблиця 74. Облікова політика організації

  Елементи облікової політики підприємства

  Характеристика

  Організаційно-технічні питання

  1

  Організація облікової роботи

  Бухгалтер, що складається в штаті організації

  2

  Організаційна структура бухгалтерії в залежності від організаційної структури організації

  Централізована


  3

  Робочий план рахунків

  План рахунків відповідно до наказу Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н

  4

  Форми первинних документів

  Уніфіковані форми документів

  5

  Організація документообігу

  Згідно із затвердженим графіком документообігу

  6

  Порядок проведення інвентаризації

  По всьому майну та зобов'язаннями - щорічно, по основних засобів - один раз на три роки. У цьому році інвентаризація не проводиться

  7

  Форма бухгалтерського обліку та технологія обробки облікової інформації

  Автоматизована

  8

  Внутрішня звітність організації

  Згідно із затвердженим графіком документообігу

  Методи ведення обліку


  1

  Спосіб нарахування амортизації основних засобів

  Лінійний

  2

  Спосіб нарахування амортизації нематеріальних активів

  Лінійний

  3

  Оцінка матеріалів в поточному обліку

  За фактичною собівартістю їх придбання

  4

  Відображення на рахунках процесу заготовляння матеріалів

  На рахунку 10

  5

  Спосіб оцінки матеріалів, що списуються на видаток

  За собівартістю перших за часом закупівель

  6

  Оцінка товарів при їх придбанні

  З урахуванням витрат по заготівлі і доставці товарів

  7

  Оцінка товарів в поточному обліку

  За купівельними цінами

  8

  Метод обліку витрат на виробництво

  Позамовний

  9

  Створення резервів за рахунок витрат виробництва та обігу

  Не проводиться

  10

  Віднесення витрат на ремонт основних засобів

  На рахунку 20, 23, 25, 26, 44

  11

  Списання витрат майбутніх періодів

  Протягом терміну, до якого вони відносяться


  12

  Поточний облік витрат на обслуговування виробництва та управління ним

  На рахунку 23, 25


  13

  Порядок списання загальногосподарських витрат

  На рахунок 20 пропорційно цеховій собівартості

  14

  Спосіб розподілу витрат на обслуговування виробництва та управління ним

  Пропорційно сумі прямих витрат

  15

  Оцінка незавершеного виробництва

  За фактичними виробничих витрат

  16

  Поточний облік готової продукції

  За фактичної виробничої собівартості

  17

  Облік випуску готової продукції

  Без застосування рахунку 40

  18

  Оцінка собівартості проданої продукції, товарів

  За фактичною собівартістю перших партій

  19

  Визнання доходів за видами діяльності предметами діяльності

  Визнання за критеріями суттєвості

  20

  Визнання доходів від виконання робіт, надання послуг, продажу продукції з тривалим циклом виготовлення

  У міру готовності роботи, послуги, продукцію

  21

  Облік виконаних робіт, наданих послуг, продукції з тривалим циклом виготовлення

  Із застосуванням рахунку 46

  22

  Створення фондів за рахунок чистого прибутку

  Не проводиться

  23

  Створення резервів за рахунок прибутку

  Не проводиться

  24

  Порядок обліку податку на прибуток

  Із застосуванням ПБО 18/02

   1. Склад господарських засобів організації та їх джерел

  Залишки по рахунках бухгалтерського обліку ЗАТ «Стимул» станом на 01.01.20ХХ р. наведені в табл. .

  Таблиця 74. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку ЗАТ «Стимул» станом на 01.01.20ХХ р.

  рахунку

  Найменування рахунку

  Сума, руб.  Д

  До

  01

  Основні засоби:

  7496600


  02

  Амортизація основних засобів


  2248980

  04

  Нематеріальні активи

  55037


  05

  Амортизація нематеріальних активів


  9907

  10-1

  Матеріали - тканина

  318200


  10-3

  Матеріали - паливо

  1600


  10-6

  Матеріали - інші матеріали

  31800


  10-6 ТЗВ

  Транспортно-заготівельні витрати по іншим матеріалам

  2100


  20-1

  Основне виробництво - куртки

  79000


  20-2

  Основне виробництво - комбінезони

  41300


  43-1

  Готова продукція - куртки

  598200


  43-2

  Готова продукція - комбінезони

  403000


  44

  Витрати на продаж

  800


  50

  Каса

  1900


  51

  Розрахункові рахунки

  4887950


  60

  Розрахунки з постачальниками і підрядниками - ВАТ «Тріумф»


  771000

  60

  Розрахунки з постачальниками і підрядниками - ВАТ «Невська мануфактура»


  306000

  62

  Розрахунки з покупцями і замовниками - ТОВ «Робітник»

  407500


  62

  Розрахунки з покупцями і замовниками - ТОВ «Труд»

  207500


  66

  Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками


  550000

  68-1

  Розрахунки по податках і зборах - з ПДВ


  112500

  68-2

  Розрахунки по податках і зборах - з податку на доходи фізичних осіб


  105000

  68-3

  Розрахунки по податках і зборах - по єдиному соціальному податку, що сплачується до бюджету


  122000

  69-11

  Розрахунки по єдиному соціальному податку, що сплачується до Фонду соціального страхування


  42500

  69-12

  Розрахунки по страхових внесках по обов'язковому страхуванню від нещасного випадку та професійним захворюванням


  9250

  69-2

  Розрахунки по страхових внесках з обов'язкового пенсійного страхування


  124500

  69-3

  Розрахунки по єдиному соціальному податку, що сплачується у Фонд медичного страхування


  33800

  70

  Розрахунки з персоналом з оплати праці


  750000

  71

  Розрахунки з підзвітними особами - Бочаров Н.П.

  8000


  71

  Розрахунки з підзвітними особами - Миколаїв Д.Р.

  3250


  76

  Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами


  34500

  80

  Статутний капітал


  5000000

  82

  Резервний капітал


  570000

  83

  Додатковий капітал


  875000

  84

  Нерозподілений прибуток


  2878800


  РАЗОМ

  14543737

  14543737

  Таблиця 74. Залишки матеріалів на складі на 01.01.20ХХ р.

  Найменування

  матеріалу

  Одиниця виміру

  Кількість

  Купівельна ціна, крб.

  Вартість залишку, руб.

  ТЗВ, руб.

  Фактична

  собівартість, руб.

  За купівельною

  ціною

  ТЗВ по тканині  Тканина

  м

  5380

  50

  269000

  49200

  -

  318200

  Бензин

  л

  160

  10

  1600

  -

  -

  1600

  Інші

  -

  -

  -

  31800

  -

  2100

  33900

  Разом

  -

  -

  -

  302400

  -

  2100

  353700

  Таблиця 74. Залишки незавершеного виробництва на 01.01.20ХХг., Руб.

  Статті витрат

  Куртки

  Комбінезони

  Матеріали

  79000

  41300

  Разом

  79000

  41300

  Таблиця 74. Залишки незавершеного виробництва на 01.02.20ХХг., Руб.

  Статті витрат

  Куртки

  Комбінезони

  Матеріали

  60000

  75000

  Разом

  60000

  75000

   1. Журнал реєстрації господарських операцій

  Господарські операції організації наведені в журналі реєстрації операцій (). У даному журналі по кожній операції вказана первинна документація, якої оформлена господарська операція, по кожній операції проставлена ​​кореспонденція рахунків і сума господарської операції. У необхідних випадках зроблені відповідні розрахунки.

  Таблиця 74. Журнал реєстрації господарських операцій за січень 20ХХг., Руб.

  оп.

  Документ і зміст операції

  Кор.

  рахунки

  Сума, руб.  Д

  До  Облік грошових коштів і розрахунків
  1.

  Виписка з розрахункового рахунку, платіжне доручення. Перераховано з розрахункового рахунку:

  • податок на доходи фізичних осіб

  • єдиний соціальний податок у федеральний бюджет

  • єдиний соціальний податок у фонд соціального страхування

  • страховий внесок за обов'язковим страхуванням від нещасного випадку

  • страховий внесок з обов'язкового пенсійного страхування

  • єдиний соціальний податок у фонд медичного страхування  68.2

  68 .3


  69.11


  69.12


  69.2


  69.3  51

  51


  51


  51


  51


  51  105000

  122000


  42500


  9250


  124500


  33800

  2.

  Виписка з розрахункового рахунку, КО-1. Отримано з розрахункового рахунку в касу для виплати заробітної плати за грудень місяць минулого року

  50

  51

  750000

  3.

  Видатковий касовий ордер. Видана заробітна плата за грудень місяць минулого року

  70

  50

  745000

  4.

  Т-53. Депонована не отримана заробітна плата за грудень місяць минулого року

  70

  76

  5000

  5.

  Виписка з розрахункового рахунку, КО-2. Здано на розрахунковий рахунок депонована заробітна плата

  51

  50


  5000

  6.

  Виписка з розрахункового рахунку, прибутковий касовий ордер. Отримано з розрахункового рахунку в касу грошові кошти на відрядження

  50

  51  4500

  7.

  Видатковий касовий ордер. Видано на відрядження головному технологу Іванової В.І.

  71І

  50

  4500

  8.

  Авансовий звіт АТ-1. Витрачено Іванової В.І. на відрядження:

  • проїзд

  • житло за три дні

  • добові за чотири дні


  26

  26

  26


  71І

  71І

  71І


  5500

  6500

  400

  9.

  Видатковий касовий ордер. Зроблений остаточний розрахунок на відрядження з Іванової В.І.

  71І

  50

  7900

  10.

  Авансовий звіт АТ-1. Завгоспом Бочаровим Н.П. придбані в магазині роздрібної торгівлі канцелярські товари. Виправдувальні документи - касовий і товарний чеки

  10.6

  71Б

  2400

  11.

  Авансовий звіт АТ-1. Водієм Ніколаєвим Д.Р. придбано бензин на АЗС. Виправдувальні документи - касовий і товарний чеки

  10.3

  71Н

  1400

  12.

  Прибутковий касовий ордер. Зроблений остаточний розрахунок з підзвітними особами:

  з Бочаровим Н.П.

  з Ніколаєвим Д.Р.  50

  50  71Б

  71Н  5600

  1850

  13.

  Виписка з розрахункового рахунку. Перераховано з розрахункового рахунку ПДВ до бюджету

  68.1

  51

  112500

  14.

  Виписка з розрахункового рахунку. Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам матеріалів:

  ВАТ «Тріумф»

  ВАТ «Невська мануфактура»  60т

  60Н  51

  51  771000

  306000

  15.

  Виписка з розрахункового рахунку. Отримано на розрахунковий рахунок від покупців продукції:

  ТОВ «Робітник»

  ТОВ «Труд»  51

  51  62р

  62Т  407500

  207500


  Облік матеріалів
  16.

  Прибутковий ордер складу. Оприбутковано надійшла від ВАТ «Тріумф» тканину 5000 м.:

  ціна 55 руб. / м

  ПДВ

  транспортний тариф

  ПДВ з транспортного тарифу  10.1

  19

  10.1

  19  60т

  60т

  60т

  60т  275000

  49500

  15000

  2700

  17.

  Прибутковий ордер складу. Оприбутковано надійшла від ВАТ «Невська мануфактура» тканину 3000 м.:

  ціна 48 руб. / м

  ПДВ

  транспортний тариф

  ПДВ з транспортного тарифу  10.1

  19

  10.1

  19  60Н

  60Н

  60Н

  60Н  144000

  25920

  10000

  1800

  18.

  Прибутковий ордер складу. Оприбутковано надійшла від ЗАТ «Восход» тканину 4000 м.:

  ціна 52 крб. / м

  ПДВ

  транспортний тариф

  ПДВ з транспортного тарифу  10.1

  19

  10.1

  19  60В

  60В

  60В

  60В  208000

  37440

  18000

  3240

  19.

  Акт прийому наданих послуг. Прийнято послуги посередницьких організацій із закупівлі тканини від ЗАТ «Схід»:

  ціна послуги

  ПДВ
  10.1

  19
  60П

  60П
  700

  126

  20.

  Прибутковий ордер складу. Оприбутковано прикладні матеріали для шиття робочого одягу, що надійшли від ТОВ «Золота нитка»:

  ціна матеріалів

  ПДВ
  10.6

  19
  60З

  60З
  7500

  1350

  21.

  Акт прийому наданих послуг. Прийнято послуги транспортної контори з навантаження, розвантаження та перевезення прикладних матеріалів:

  ціна послуги

  ПДВ
  10.6ТЗР

  19
  60К

  60К
  1200

  216

  22.

  Прибутковий ордер складу. Оприбутковано бензин, що надійшов від нафтобази № 1:

  ціна

  ПДВ

  транспортний тариф

  ПДВ з транспортного тарифу  10.3

  19

  10.3ТЗР

  19  60Б

  60Б

  60Б

  60Б  26500

  4770

  600

  108

  23.

  Запис у книгу покупок. Включено до складу податкових вирахувань ПДВ по оприбуткованих матеріалами, за прийнятими робіт і послуг у момент оприбуткування матеріалів.

  68.1

  19

  127170

  24.

  Виписка з розрахункового рахунку. Оплачено рахунки постачальників матеріалів:

  ВАТ «Тріумф»

  ВАТ «Невська мануфактура»

  ЗАТ «Восход»  60т

  60Н

  60В  51

  51

  51  342200

  181720

  266680

  25.

  посередницьких організацій

  ТОВ «Золота нитка«

  транспортної контори

  нафтобази № 1

  60П

  60З

  60К

  60Б

  51

  51

  51

  51

  826

  8850

  1416

  31978

  26.

  Лімітно-забірні картки. Відпущені в пошивний цех тканини для виготовлення робочого одягу:

  курток - 8000 м

  комбінезонів - 6000 м  20.1

  20.2  10.1

  10.1  455882,67

  341455,83

  27.

  Вимога-накладна. Відпущені тканини на виправлення браку з курток - 5 м

  28

  10.1

  283,38

  28.

  Лімітно-забірні картки. Відпущені прикладні матеріали за купівельною ціною на виробництво:

  курток

  комбінезонів  20.1

  20.2  10.6

  10.6  5400

  3400

  29.

  Лімітно-забірні картки. Відпущені зі складу на виробництво робочого одягу в пошивний цех інструменти за купівельними цінами

  25

  10.6

  3500

  30.

  Лімітно-забірні картки. Відпущений зі складу бензин в транспортний цех з купівельною ціною на виробничі потреби

  23т

  10.3

  2000

  31.

  Лімітно-забірні картки. Відпущені зі складу в транспортний цех різні матеріали за купівельною ціною на виробничі та господарські потреби

  23т

  10.6

  1600

  32.

  Лімітно-забірні картки. Відпущені зі складу в управління організації різні матеріали за купівельною ціною на господарські цілі

  26

  10.6

  800

  33.

  Розрахунок бухгалтера. Розраховані та списані ТЗВ, що припадають на інші матеріали, відпущені:

  на пошиття курток

  на пошиття комбінезонів

  на загальновиробничі витрати

  на загальногосподарські витрати

  в транспортний цех  20.1

  20.2

  25

  26

  23т  10.6ТЗР

  10.6ТЗР

  10.6ТЗР

  10.6ТЗР

  10.6ТЗР  427,34

  269,06

  276,98

  63,31

  126,62

  34.

  Розрахунок бухгалтера. Розраховані та списані ТЗВ, що припадають на бензин, відпущений в транспортний цех

  23т

  10.3ТЗР

  40


  Облік основних засобів і нематеріальних активів
  35.

  Акт приймання-передачі основних засобів. Продана швейна машина:

  списана амортизація

  списана залишкова вартість машини

  виручка від продажу

  ПДВ по проданій машині  02

  91 .2

  62П

  91.2  01

  01

  91.1

  68.1  50000

  550000

  510000

  77796,61

  36.

  Акт про списання об'єкта основних засобів. Списаний виробничий інвентар у зв'язку із закінченням терміну служби. Первісна вартість інвентаря - 40000 руб.:

  списана амортизація

  оприбутковано лом, що залишився від інвентарю за ринковою ціною
  02

  10.6
  01

  91.1
  13333,33

  150

  37.

  Рахунок-фактура і прибутковий ордер складу. Отримано від постачальника придбаний агрегат для розкрою тканини:

  ціна агрегату

  ПДВ

  витрати на транспортування

  ПДВ

  посередницькі послуги

  ПДВ  08

  19

  08

  19

  08

  19  60р

  60р

  60К

  60К

  60П

  60П  550000

  99000

  50000

  9000

  4400

  792

  38.

  Акт про введення в експлуатацію основного засобу. Введено в експлуатацію агрегат для розкрою тканини

  01

  08

  604400

  39.

  Виписка з розрахункового рахунку. Оплачені з розрахункового рахунку: рахунки постачальника агрегату для розкрою тканини

  за транспортування

  за посередницькі послуги


  60р

  60К

  60П


  51

  51

  51


  649000

  59000

  5192

  40.

  Запис у книгу покупок. Списаний в залік бюджету ПДВ по агрегату для розкрою тканини в момент списання

  68.1

  19

  108792

  41.

  Акт прийому. Прийнятий у поточну оренду строком на 10 місяців склад для зберігання готової продукції за договірною вартістю

  001

  -

  830000

  42.

  Договір оренди. Нараховано орендну плату за січень:

  сума орендної плати

  ПДВ

  26

  19

  76А

  76А

  6500

  1170

  43.

  Запис у книгу покупок. Включено до складу податкових вирахувань ПДВ з орендної плати за склад готової продукції на час нарахування орендної плати за січень

  68.1

  19

  1170

  44.

  Виписка з розрахункового рахунку. Перераховано орендодавцю орендна плата за січень

  76А

  51

  7670

  45.

  Акт прийому виконаних робіт. Прийнято від підрядника поточний ремонт орендованого складу:

  ціна ремонту

  ПДВ  2 червня

  19  60P

  60P  3000

  540

  46.

  Запис у книгу покупок. Включено до складу податкових вирахувань ПДВ з поточного ремонту орендованого складу відразу після приймання виконаних робіт

  68.1

  19

  540

  47.

  Акт прийому виконаних робіт. Прийнято роботи у підрядника по виконаному поточного ремонту будівлі пошивочного цеху:

  ціна ремонту

  ПДВ з ремонту

  25

  19

  60р

  60р

  27000

  4860

  48.

  Запис у книгу покупок. Включено до складу податкових вирахувань ПДВ з поточного ремонту будівлі пошивочного цеху відразу після приймання виконаних робіт

  68.1

  19

  4860

  49.

  Акт прийому патенту, рахунок-фактура. Придбано патент на нову технологію пошиття робочого одягу:

  ціна патенту

  ПДВ
  08.5

  19
  76

  76
  87000

  15660

  50.

  Виписка з розрахункового рахунку. Оплачено Роспатенту за реєстрацію придбаного патенту

  08.5

  51

  1100

  51.

  Картка обліку нематеріальних активів НМА-1. Патент введений в експлуатацію

  04

  08.5

  88100

  52.

  Запис у книгу покупок. Включено до складу податкових вирахувань ПДВ за патентом у момент введення в експлуатацію

  68.1

  19

  15660

  53.

  Виписка з розрахункового рахунку. Оплачено за рахунком продавця патенту

  76

  51

  102660

  54.

  Розрахунок бухгалтера. Нараховано амортизацію основних засобів за січень місяць:

  пошивочного цеху

  транспортного цеху

  управління організації
  25

  23т

  26
  02

  02

  02
  75000

  15000

  10000

  55.

  Розрахунок бухгалтера. Нараховано амортизацію нематеріальних активів організації

  2 червня

  05

  550


  Облік розрахунків з оплати праці та інших виплат
  56.

  Розрахунково-платіжна відомість Т-49, розрахункова відомість Т-51. Нараховано і розподілена заробітна плата:

  - Виробничим робочим пошивочного цеху з виготовлення робочого одягу:

  курток

  комбінезонів

  виправлення браку з курток

  - Робітникам, обслуговуючим обладнання пошивочного цеху, керівникам, фахівцям та молодшому обслуговуючому персоналу пошивочного цеху

  - Персоналу транспортного цеху

  - Керівникам, спеціалістам, службовцям, і молодшому обслуговуючому персоналу управління організації

  - Робітникам, обслуговуючим обладнання пошивочного цеху за відпустку

  - Працівникам управління організації за відпустку

  20.1

  20.2

  28

  25  23т

  26


  25


  26

  70

  70

  70

  70  70

  70


  70


  70

  400000

  300000

  4000

  60000  100000

  90000


  30000


  20000

  57.

  Листок непрацездатності, розрахунково-платіжна відомість. Нараховано допомоги з тимчасової непрацездатності:

  працівникам пошивочного цеху

  працівникам транспортного цеху

  працівникам управління  69.11

  69.11

  69.11  70

  70

  70  4000

  3000

  2000

  58.

  Розрахунково-платіжна відомість Т-49, розрахункова відомість Т-51. Нараховано дивіденди працівникам організації:

  сума дивідендів

  сума податку на дивіденди  84

  75.2  75.2

  68 .2  2600

  234

  59.

  Розрахунково-платіжна відомість Т-49, розрахункова відомість Т-51. Нараховано і розподілені єдиний соціальний податок і страхові внески до соціальних фондів і федеральний бюджет:

  на витрати з виготовлення курток:

  ЄСП у ФБ

  ЄСП у ФСС

  ЄСП у ФМС

  страховий внесок до ПФ

  страховий внесок до ФСС

  на витрати з виготовлення комбінезонів:

  ЄСП у ФБ

  ЄСП у ФСС

  ЄСП у ФМС

  страховий внесок до ПФ

  страховий внесок до ФСС

  на витрати з виправлення браку:

  ЄСП у ФБ

  ЄСП у ФСС

  ЄСП у ФМС

  страховий внесок до ПФ

  страховий внесок до ФСС

  на загальновиробничі витрати:

  ЄСП у ФБ

  ЄСП у ФСС

  ЄСП у ФМС

  страховий внесок до ПФ

  страховий внесок у ФС


  20.1

  20 .1

  20.1

  68.3

  20.1


  20. 2

  20 .2

  20.2

  68.3

  20.2


  2 серпня

  2 серпня

  28

  68.3

  28


  25

  25

  25

  68.3

  25


  68.3

  69.11

  69.3

  69.2

  69.12


  68.3

  69.11

  69.3

  69.2

  69.12


  68.3

  69.11

  69.3

  69.2

  69.12


  68.3

  69.11

  69.3

  69.2

  69.12


  80000

  11600

  12400

  56000

  4000


  60000

  8700

  9300

  56000

  3000


  800

  116

  124

  560

  40


  18000

  2610

  2790

  12600

  900

  60.

  на витрати транспортного цеху:

  ЄСП у ФБ

  ЄСП у ФСС

  ЄСП у ФМС

  страховий внесок до ПФ

  страховий внесок до ФСС

  на загальногосподарські витрати:

  ЄСП у ФБ

  ЄСП у ФСС

  ЄСП у ФМС

  страховий внесок до ПФ

  страховий внесок до ФСС


  23т

  23т

  23т

  68.3

  23т


  26

  26

  26

  68 .3

  26


  68.3

  69.11

  69.3

  69.2

  69.12


  68.3

  69.11

  69.3

  69.2

  69.12


  20000

  2900

  3100

  14000

  1000


  22000

  3190

  3410

  15400

  1100

  61.

  Податкова картка. Утримано із заробітної плати працівників:

  податок на доходи фізичних осіб

  у відшкодування втрат від браку  70

  70  68 .2

  28  107000

  3000


  Облік витрат на виробництво
  62.

  Розрахунок бухгалтера. Розподілені та списані за призначенням витрати транспортного цеху. Транспортний цех надав послуги:

  кравецькому цеху - 1600 ткм  25

  26  23т

  23т  26205,24

  119561,38

  63.

  Розрахунок бухгалтера. Розподілені та списані загальновиробничі витрати:

  на куртки

  на комбінезони

  на виправлення браку  20.1

  20.2

  28  25

  25

  25  140374,01

  105205,69

  702,52

  64.

  Розрахунок бухгалтера. Визначені та списані за призначенням витрати на виправлення браку з курток

  20.1

  28

  3065,90

  65.

  Розрахунок бухгалтера. Розподілені та списані загальногосподарські витрати:

  на куртки

  на комбінезони  20.1

  20.2  26

  26  167206,50

  125368,19

  66.

  Нормативи собівартості, № МХ-18 «Накладна на передачу готової продукції в місця зберігання», бухгалтерська довідка. Випущено з виробництва та прийнято на склад готової продукції за обліковою оцінкою:

  курток - 2000 штук

  комбінезонів - 1800 штук

  43.1

  43.2

  20.1

  20.2

  1170000

  800000

  67.

  Розрахунок бухгалтера. Відображено відхилення фактичної собівартості випущеної з виробництва та прийнятої на склад готової продукції:

  з курток

  по комбінезонам
  43.1

  43.2
  20.1

  20.2
  129356,42

  1 22998,77


  Облік продажу продукції
  68.

  Рахунок-фактура, ТОРГ-12, рахунок покупця. Відвантажено продукція покупцеві. Відбивається прибуток по відвантаженої продукції:

  куртки - 1900 штук

  комбінезони - 1600 штук

  Ціни на продукцію:

  куртка - 921 руб. шт.

  62П

  62П

  90.1

  90.1

  1749900

  1163200

  69.

  Розрахунок бухгалтера. Нараховано ПДВ з відвантаженої продукції:

  куртки

  комбінезони  90.3

  90.3  68.1

  68.1  266933,90

  177437,29

  70.

  Розрахунок бухгалтера. Списується собівартість відвантаженої продукції за обліковими оцінками

  90.2

  90.2

  43.1

  43.2

  1124700

  669666,67

  71.

  Розрахунок бухгалтера. Списується відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від її вартості за обліковими оцінками:

  за проданими курток

  за проданими комбінезонам
  90.2

  90.2
  43.1

  43.2
  140475,03

  102392,03

  72.

  Рахунок-фактура, акт наданих послуг. Прийнято послуги рекламної компанії по рекламі продукції організації:

  ціна послуги

  ПДВ  44

  19  60А

  60А  2500

  450

  73.

  Рахунок-фактура, акт наданих послуг. Прийнято послуги транспортної організації з доставки продукції зі складу до станції відправлення:

  ціна послуги

  ПДВ  44

  19  60К

  60К  6500

  1170

  74.

  Виписка з розрахункового рахунку, платіжне доручення. Перераховано з розрахункового рахунку:

  рекламної кампанії

  транспортної організації  60А

  60К  51

  51  2950

  7670

  75.

  Запис у книгу покупок. Списаний в залік бюджету ПДВ з реклами та транспортних послуг

  68.1

  19

  1620

  76.

  Лімітно-забірні картки. Звільнена тара для упаковки проданої продукції

  44

  10.6

  400

  77.

  Розрахунок бухгалтера. Списані витрати на продаж повністю

  90.2

  44

  10200

  78.

  Виписка з розрахункового рахунку. Надійшло на розрахунковий рахунок від покупця за продукцію, відвантажену в січні

  51

  62П

  2913100


  Облік фінансових результатів
  79.

  Договір, розрахунок бухгалтера. Нараховані штрафи на покупців продукції за несвоєчасну оплату

  62П

  91.1

  100

  80.

  Договір, розрахунок бухгалтера. Нараховано відсотки по кредитах банку, взятим на поповнення оборотних коштів

  91.2

  66

  1800

  81.

  Бухгалтерська довідка. Списаний фінансовий результат по рахунку 90

  90.9

  99

  421295,08

  82.

  Бухгалтерська довідка. Списаний фінансовий результат по рахунку 91

  99

  91.9

  119346,61

  83.

  Розрахунок бухгалтера. Нараховано податок на прибуток

  99

  68.4

  60389,70

  1. Розрахункова частина курсової роботи

  3.1 Кореспонденція рахунків бухгалтерського фінансового обліку та розрахунки

  Таблиця 74. Рахунок № 01 «Основні засоби»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  7496600


  38

  08


  604400

  35

  02

  91.2

  600000

  36

  02


  13333,33

  604400

  613333,33

  С К  7487666,67


  Таблиця 74. Рахунок № 02 «Амортизація основних засобів»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  2248980

  35

  01


  50000

  54

  25

  23T

  26
  100000

  36

  01


  13333,33

  63333,33

  100000


  С К  2285646,67

  Таблиця 74. Рахунок № 04 «Нематеріальні активи»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  55037


  51

  08.5


  88100

  88100

  0

  С К  143137


  Таблиця 74. Рахунок № 05 «Амортизація нематеріальних активів»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  9907

  5 травня

  25


  550

  0

  550


  С К  10457

  Таблиця 74. Рахунок № 08 «Вкладення у необоротні активи»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  37

  60р

  60К

  60П
  604400

  38

  01


  604400

  604400

  604400


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 08.5 «Придбання нематеріальних активів"

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  49

  76


  Серпень 7000

  51

  04


  88100

  50

  51


  1100

  88100

  88100


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 10.1 «Тканина»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  318200


  16

  60т

  60т

  290000

  26

  20.1

  20.2

  797338,5

  17

  60Н

  60Н

  154000

  27

  28


  283,38

  18

  60В

  60В

  226000

  19

  60П


  700

  670700

  797621,88

  С К  1 912 78,12


  Таблиця 74. Рахунок № 10.3 «Паливо»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  1600


  11

  71Н


  1400

  30

  23т


  2000

  22

  60Б


  26500

  27900

  2000

  С К  27500


  Таблиця 74. Рахунок № 10.3ТЗР «ТЗВ по паливу»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  22

  60Б


  600

  34

  23т


  40

  600

  40

  С К  560


  Таблиця 74. Рахунок № 10.6 «Інші матеріали»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  31800


  10

  71Б


  2400

  28

  20.1

  20.2

  8800

  20

  60З


  7500

  29

  25


  3500

  36

  91.1


  150

  31

  23т


  1600

  32

  26


  800

  76

  44


  400

  10050

  15100

  С К  26750


  Таблиця 74. Рахунок № 10.6 ТЗВ «ТЗВ по іншим матеріалам»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  2100


  21

  60К


  1200

  33

  20.1

  20.2

  25

  26

  23т


  1163,31

  1200

  1163,31

  С К  2136,69


  Таблиця 74. Рахунок № 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  16

  60т


  52200

  23

  68.1


  127170

  17

  60Н


  27720

  40

  68.1


  108792

  18

  60В


  40680

  43

  68 .1


  1170

  19

  60П


  126

  46

  68.1


  540

  20

  60З


  1350

  48

  68.1


  4860

  21

  60К


  216

  52

  68.1


  15660

  22

  60Б


  4878

  75

  68.1


  1620

  37

  60р

  60К

  60П
  108792

  42

  76А


  1170

  45

  60P


  540

  47

  60P


  4860

  49

  76


  15660

  72

  60А


  450

  73

  60К


  1170

  259812

  259812

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 20.1 «Виробництво курток»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  79000


  26

  10.1


  455882,67

  66

  43.1


  1170000

  28

  10.6


  5400

  67

  43.1


  129356,42

  33

  10.6 ТЗВ


  427,34

  56

  70


  400000

  59

  68.3

  69.3

  69.11

  69.12  108000

  63

  25


  140374,01

  64

  28


  3065,90

  65

  26


  167206,50

  1280356,42

  1299356,42

  С К  60000


  Таблиця 74. Рахунок № 20.2 «Виробництво комбінезонів»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  41300


  26

  10.1


  341455,83

  66

  43.2


  800000

  28

  10.6


  3400

  67

  43.2


  122998,77

  33

  10.6 ТЗВ


  269,06

  56

  70


  300000

  59

  68.3

  69.3

  69.11

  69.12  81000

  63

  25


  105205,69

  65

  26


  125368,19

  956698,77

  922998,77

  С К  75000


  Таблиця 74. Рахунок № 23т «Допоміжне виробництво - транспортний цех»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  30

  10.3


  2000

  62

  25

  26

  145766,62

  31

  10.6


  1600

  33

  10.6 ТЗВ


  126,62

  34

  10.3 ТЗВ


  40

  54

  02


  15000

  56

  70


  100000

  60

  68.3

  69.3

  69.11

  69.12  27000

  145766,62

  145766,62

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 25 «Загальновиробничі витрати»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  29

  10.6


  3500

  63

  20.1

  20.2

  28
  246282,22

  33

  10.6 ТЗВ


  276,98

  47

  60P


  27000

  54

  02


  75000

  56

  70


  90000

  59

  68.3

  69.3

  69.11

  69.12  24300

  62

  23т


  26205,24

  246282,22

  246282,22

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 26 «Загальногосподарські витрати»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  Разом

  З Н  0


  8

  71І


  12400

  65

  20.1

  20.2
  292574,69

  32

  10.6


  800
  33

  10.6 ТЗВ


  63,31
  42

  76А


  6500
  45

  60р


  3000
  54

  02


  10000
  55

  05


  550
  56

  70


  110000
  60

  68.3

  69.3

  69.11

  69.12  29700
  62

  23т


  119561,38
  292574,69

  292574,69

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 28 «Брак у виробництві»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  27

  10.1


  283,38

  61

  70


  3000

  56

  70


  4000

  64

  20.1


  3065,90

  59

  68.3

  69.11

  69.3

  69.12  1080

  63

  25


  702,52

  6065,90

  6065,90

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 43.1 «Готова продукція»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  598200


  66

  20.1


  1170000

  70

  90.2


  1124700

  67

  20.1


  129356,42

  71

  90.2


  140475,03

  1299356,42

  1265175,03

  С К  632381,39


  Таблиця 74. Рахунок № 43.2 «Готова продукція»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  403000


  66

  20.2


  800000

  70

  90.2


  669666,67

  67

  20.2


  122998,77

  71

  90.2


  102392,03

  922998,77

  772058,70

  С К  553940,07


  Таблиця 74. Рахунок № 44 «Витрати на продаж»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  800


  72

  60А


  2500

  77

  90.2


  10200

  73

  60К


  6500

  76

  10.6


  400

  9400

  10200

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 50 «Каса»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  1900


  2

  51


  750000

  3

  70


  745000

  6

  51


  4500

  5

  51


  5000

  12

  71Б

  71Н

  7450

  7

  71І


  4500

  9

  71І


  7900

  761950

  762400

  С К  1450


  Таблиця 74. Рахунок № 51 «Розрахунковий рахунок»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  4887950


  5

  51


  5000

  1

  68.2

  68.3

  69.11

  69 .12

  69.2

  69.3

  437050

  15

  62р

  62Т

  615000

  2

  50


  750000

  78

  62П


  2913100

  6

  50


  4500

  13

  68.1


  112500

  14

  60т

  60Н

  1077000

  24

  60т

  60Н

  60В
  790600

  25

  60П

  60З

  60К

  60Б  43070

  39

  60р

  60К

  60П
  713192

  44

  76A


  7670

  50

  08.5


  1100

  53

  76


  102660

  74

  60А

  60К

  10620

  3533100

  4049962

  С К  4371088


  Таблиця 74. Рахунок № 60А «Розрахунки з рекламною компанією»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  74

  51


  2950

  72

  44

  19

  2950

  2950

  2950


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 60Б «Розрахунки з постачальником нафтобаза № 1»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  25

  51


  31978

  22

  10.3

  10.3 ТЗВ

  19
  31978

  31978

  31978


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 60В «Розрахунки з постачальником ЗАТ« Восход »»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  24

  51


  266680

  18

  10.1

  19

  10.1 ТЗВ
  266680

  266680

  266680


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 60З «Розрахунки з постачальником ТОВ« Золота нитка »»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  25

  51


  8850

  20

  10.6

  19

  8850

  8850

  8850


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 60К «Розрахунки з постачальником транспортна контора»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  25

  51


  1416

  21

  10.6 ТЗВ

  19

  1416

  39

  51


  59000

  37

  08

  19

  59000

  74

  51


  7670

  73

  44

  19

  7670

  68086

  68086


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 60Н «Розрахунки з постачальником ВАТ« Невська мануфактура »»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  306000

  14

  51


  306000

  17

  10.1

  19

  10.1 ТЗВ
  181720

  24

  51


  181720

  487720

  181720


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 60П «Розрахунки з посередницькою організацією»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  25

  51


  826

  19

  10.1 ТЗВ

  19

  826

  39

  51


  5192

  37

  08

  19

  5192

  6018

  6018


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 60р «Розрахунки з ремонтним підрядником»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  39

  51


  649000

  37

  08

  19

  649000

  45

  2 червня

  19

  3540

  47

  25

  19

  31860

  649000

  684400


  С К  35400

  Таблиця 74. Рахунок № 60т «Розрахунки з постачальником ВАТ« Тріумф »»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  771000

  14

  51


  771000

  16

  10.1

  19

  10.1 ТЗВ
  342200

  24

  51


  342200

  1113200

  342200


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 62П «Розрахунки з іншими покупцями»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  35

  91.1


  510000

  78

  51


  2913100

  68

  90.1


  2913100

  79

  91.1


  100

  3423200

  2913100

  С К  510100


  Таблиця 74. Рахунок № 62р «Розрахунки з покупцем ТОВ« Робочий »»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  407500


  15

  51


  407500

  0

  407500

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 62Т «Розрахунки з покупцем ТОВ« Праця »»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  207500


  15

  51


  207500

  0

  207500

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  550000

  80

  91.2


  1800

  0

  1800


  С К  551800

  Таблиця 74. Рахунок № 68.1 «Розрахунки з податків і зборів - ПДВ»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  112500

  13

  51


  112500

  35

  91.2


  77796,61

  23

  19


  127170

  69

  90.3


  444371,19

  40

  19


  108792

  43

  19


  1170

  46

  19


  540

  48

  19


  4860

  52

  19


  15660

  75

  19


  1620

  372312

  522167,80


  С К  262355,8 0

  Таблиця 74. Рахунок № 68.2 «Розрахунки по податках і зборах - ПДФО»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  105000

  1

  51


  105000

  58

  75.2


  234

  61

  70


  107000

  105000

  107234


  С К  107234

  Таблиця 74. Рахунок № 68.3 «Розрахунки по податках і зборах - ЕСН»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  122000

  1

  51


  122000

  59

  20.1

  20.2

  25

  28  158800

  59

  69.2


  111160

  60

  23T

  26

  42000

  60

  69.2


  29400

  262560

  200800


  С К  60240

  Таблиця 74. Рахунок № 68.4 «Розрахунки з податків і зборів - Податок на прибуток»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  83

  99


  60389,70

  0

  60389,70


  С К  60389,70

  Таблиця 74. Рахунок № 69.2 «Розрахунки з пенсійного забезпечення»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  124500

  1

  51


  124500

  59

  68.3


  111160

  60

  68.3


  29400

  124500

  140560


  С К  140560

  Таблиця 74. Рахунок № 69.3 «Розрахунки з обов'язкового медичного страхування»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  33800

  1

  51


  33800

  59

  20.1

  20.2

  25

  28  24614

  60

  23T

  26

  6510

  33800

  31124


  С К  31124

  Таблиця 74. Рахунок № 69.11 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню - ЄСП ФСС»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  42500

  1

  51


  42500

  59

  20.1

  20.2

  25

  28  23026

  57

  70


  9000

  60

  23T

  26

  6090

  51500

  29116


  С К  20116

  Таблиця 74. Рахунок № 69.12 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню - НС та ПЗ»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  9250

  1

  51


  9250

  59

  20.1

  20.2

  25

  28  7940

  60

  23T

  26

  2100

  9250

  10040


  С К  10040

  Таблиця 74. Рахунок № 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  750000

  3

  50


  745000

  56

  20.1

  20.2

  23T

  25

  26

  28

  1004000

  4

  76


  5000

  57

  69.11


  9000

  61

  28

  68.2

  110000

  860000

  1013000


  С К  903000

  Таблиця 74. Рахунок № 71Б «Розрахунки з підзвітними особами - Бочаров Н.Б.»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  8000


  10

  26


  2400

  12

  50


  5600

  0

  8000

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 71І «Розрахунки з підзвітними особами - Іванова В.І.»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  7

  50


  4500

  8

  26


  12400

  9

  50


  7900

  12400

  12400

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 71Н «Розрахунки з підзвітними особами - Миколаїв Д.Р.»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  3250


  11

  10.3


  1400

  12

  50


  1850

  0

  3250

  С К  0


  Таблиця 74. Рахунок № 75.2 «Розрахунки по виплаті доходів»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  58

  68.2


  234

  58

  84


  2600

  234

  2600


  С К  2366

  Таблиця 74. Рахунок № 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  34500

  53

  51


  102660

  4

  70


  5000

  49

  08.5

  19

  102660

  102660

  107660


  С К  39500

  Таблиця 74. Рахунок № 76А «Розрахунки за орендоване майно»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  44

  51


  7 670

  42

  26

  19

  7670

  7670

  7670


  С К  0

  Таблиця 74. Рахунок № 80 «Статутний капітал»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  5000000

  0

  0


  С К  5000000

  Таблиця 74. Рахунок № 82 «Резервний капітал»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  570000

  0

  0


  С К  570000

  Таблиця 74. Рахунок № 83 «Додатковий капітал»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  875000

  0

  0


  С К  875000

  Таблиця 74. Рахунок № 84 «Нерозподілений прибуток»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  2878800

  58

  75.2


  2600

  2600

  0


  С К  2876200

  Таблиця 74. Рахунок № 90.1 "Дохід"

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  68

  62П


  2913100

  0

  2913100


  С К  2913100

  Таблиця 74. Рахунок № 90.2 "Собівартість продажів»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  70

  43.1

  43.2

  1794366,67

  71

  43.1

  43.2

  242867,06

  77

  44


  10200

  2047433,73


  С К  2047433,73


  Таблиця 74. Рахунок № 90.3 «Податок на додану вартість»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  69

  90.3


  444371,19

  444371,19

  0

  С К  444371,19


  Таблиця 74. Рахунок № 90.9 "Прибуток від продажів»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  81

  99


  421295,08

  421295,08

  0

  С К  421295,08


  Таблиця 74. Рахунок № 91.1 «Інші доходи»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  35

  62П


  510000

  36

  10.6


  150

  79

  62П


  100

  0

  510250


  С К  510250

  Таблиця 74. Рахунок № 91.2 «Інші витрати»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  35

  01

  68.1

  627796,61

  80

  66


  1800

  629596,61


  С К  629596,61


  Таблиця 74. Рахунок № 91.9 «Сальдо інших доходів і витрат»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  82

  99


  119346,61

  0

  119346,61


  С К  119346,61

  Таблиця 74. Рахунок № 99 «Прибутки та збитки»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом


  З Н  0

  82

  91.9


  119346,61

  81

  90.9


  421295,08

  83

  68.4


  60389,70

  179736,31

  421295,08


  С К  241558,77

  Таблиця 74. Рахунок № 001 «Орендовані основні засоби»

  опер.

  Дебет з кредиту рахунків

  опер.

  Кредит в дебет рахунків


  ...

  Разом


  ...

  Разом

  З Н  0


  41

  -


  830000

  830000


  С К  830000


  Таблиця 74. Аналітичний рахунок 20.1 «Куртки», руб.

  Кредит рахунків

  Операції

  Дебет рахунку 20.1 «Куртки»

  Кредит рахунку 20.1 «Куртки»  Матеріали

  Основна заробітна плата

  Відрахування на соціальні потреби

  Обшепроізводственние витрати

  Общехозяй-дарські витрати

  Інші витрати

  Разом по дебету


  Незавершене виробництво на 01.01.20ХХ р.


  79000


  10.1

  26

  455882,67


  455882,67


  10.6

  28

  5400


  5400


  10.6 ТЗВ

  33

  427,34


  427,34


  70

  56


  400000

  400000


  68 .3

  69.3

  69.11

  69.12

  59  108000
  108000


  25

  63
  140374,01  140374,01


  28

  64


  3065,69

  3065,9


  26

  65

  168672,03


  168672,03


  Оборот по дебету рах. 20.1


  1281821,95


  Незавершене виробництво на 01.02.20ХХ р.


  60000


  Випуск готової продукції  1300821,95

  Таблиця 74. Аналітичний рахунок 20.2 «Комбінезони», руб.

  Кредит рахунків

  Операції

  Дебет рахунку 20.1 «Комбінезони»

  Кредит рахунку 20.1 «Комбінезони»  Матеріали

  Основна заробітна плата

  Відрахування на соціальні потреби

  Обшепроізводственние витрати

  Общехозяй-дарські витрати

  Разом по дебету


  Незавершене виробництво на 01.01.20ХХ р.


  41300


  10.1

  26

  341455,83

  341455,83


  10.6

  28

  3400

  3400


  10.6 ТЗВ

  33

  269,06

  269,06


  70

  56


  300000
  300000


  68.3

  69.3

  69.11

  69.12

  59  81000  81000


  25

  63
  105205,69


  105205,69


  26

  65

  126302,66

  126302,66


  Оборот по дебету рах. 20.2


  957633,24


  Незавершене виробництво на 01.02.20ХХ


  75000


  Випуск готової продукції  923933,24

  Таблиця 74. Відомість надходження партій матеріалів

  Показник

  Одиниця виміру

  Кількість

  Ціна покупна, руб.

  Вартість партії, руб.

  Вартість одиниці, грн.

  За цінами

  ТЗВ

  Всього


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Залишок на 01.01.20ХХ

  м

  5380

  50

  269000

  49200

  318200

  59,14

  Надійшло за місяць:


  1-а партія

  м

  5000

  55

  275000

  15000

  290000

  58

  2-а партія

  м

  3000

  48

  144000

  10000

  154000

  51,3

  Третя партія

  м

  4000

  52

  208000

  18700

  226700

  56,68

  Разом за місяць

  м

  12000

  -

  627000

  43700

  670700

  55,89

  Разом із залишком

  м

  17380

  -

  896000

  92900

  988900

  56,9

  Таблиця 74. Відомість розрахунку вартості відпущеного матеріалу за методом ФІФО

  Показник

  Куртки

  Комбінезони

  Шлюб


  Кількість, м.

  Вартість одиниці, грн.

  Сума, руб.

  Кількість, м.

  Вартість одиниці, грн.

  Сума, руб.

  Кількість, м.

  Вартість одиниці, грн.

  Сума, руб.

  Відпустка тканини:


  Із залишку

  3228

  59,14

  190920

  2152

  59,14

  127280

  -

  -

  -

  З 1-ї партії

  3000

  58

  174000

  2000

  58

  116000

  -

  -

  -

  З 2-ї партії

  1772

  51,3

  90962,67

  1228

  51,3

  63037,33

  -

  -

  -

  З 3-ї партії

  -

  -

  -

  620

  56,68

  35138,5

  5

  56,68

  283,38

  Разом

  8000

  -

  455882,67

  6000

  -

  341455,83

  5


  283,38

  Висновок

  У даному курсовому проекті розроблена облікова політика для промислової організації; за звітний період відповідно до обраної облікової політики проведено фінансовий облік діяльності промислової організації. Відображено у первинних документах та облікових регістрах комплекс операцій з обліку грошових коштів, основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, заробітної плати та відрахувань до соціальних фондів, також відображені операції, пов'язані з процесом формування витрат на виробництво продукції, випуском готової продукції, її відвантаженням і продажем, виконані необхідні розрахунки та складені документи бухгалтерського оформлення, проведені розрахунки основних податків, сплачуваних організацією. За результатами господарської діяльності організації за звітний період сформовано її фінансовий результат, як видно вище організація отримала прибуток.

  На підставі отриманих даних складена бухгалтерська звітність організації за звітний період.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  701.2кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Бухгалтерський фінансовий облік 2
  Бухгалтерський фінансовий облік 3
  Бухгалтерський фінансовий облік 2
  Бухгалтерський фінансовий облік
  Бухгалтерський фінансовий облік матеріалів
  Бухгалтерський фінансовий облік на підприємстві
  Бухгалтерський фінансовий облік 2 Правила оформлення
  Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік на підприємстві
  Бухгалтерський облік МПЗ в організації
  © Усі права захищені
  написати до нас