Бухгалтерський управлінський облік

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ С.
ВСТУП 3
ГЛАВА I. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ. 5
II Концепція управлінського обліку. Предмет, об'єкти, 5
методи і цілі управлінського обліку.
I.II. Інформація в системі управлінського обліку. 9
I. III. Порівняльна характеристика фінансового і 11
управлінського обліку.
РОЗДІЛ II. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО. 14
II.I. Класифікація витрат за економічними елементами. 14
II.II. Класифікація витрат за статтями калькуляції. 20
ГЛАВА III. МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО. 24
III.I. Нормативний метод обліку витрат. 24
III.II. Попередільний метод обліку витрат. 26
III.III. Позамовний метод обліку витрат. 28
ГЛАВА IV. СИСТЕМА РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
НА ВИРОБНИЦТВО. 29
IV.I. Рахунок 20 «Основне виробництво» 29
IV.II. Рахунок 21 «Напівфабрикати власного виробництва» 32
IV.III. Рахунок 23 «Допоміжні виробництва» 34
IV.IV. Рахунок 25 «Загальновиробничі витрати» 37
IV.V. Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати» 39
IV.VI. Рахунок 28 «Брак у виробництві» 41
IV.VII. Рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва і 43
господарства »
ВИСНОВОК 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

ВСТУП
Управлінський облік являє собою галузь знань, необхідна кожному, хто займається підприємництвом. Менеджер несе відповідальність за досягнення цілей, поставлених йому адміністрацією або засновниками підприємства. Результати діяльності менеджера багато в чому залежать від інформації, яка використана ним для планування, контролю і регулювання управлінської діяльності, а також прийняття рішень.
Управлінський облік дозволяє системно розглянути всередині підприємства питання оперативного планування, контролю і обліку окремих видів діяльності.
Управлінський облік виступає складовою частиною інформаційної системи підприємства. Ефективність управління виробничою діяльністю забезпечується інформацією про діяльність структурних підрозділів, служб, відділів підприємства. Управлінський облік формує таку інформацію для керівників різних рівнів управління всередині підприємства з метою прийняття ними правильних управлінських рішень. Зміст управлінського обліку визначається цілями управління, воно може бути змінено за рішенням адміністрації в залежності від інтересів і цілей, поставлених перед керівниками внутрішніх підрозділів.
Становлення управлінського обліку походить від калькуляційного обліку, і тому основний його зміст складає облік витрат на виробництво майбутніх і минулих періодів у різних класифікаційних аспектах.
Іншим найважливішим моментом, який відзначається всіма авторами при визначенні сутності управлінського обліку, є аналітичність інформації. У складі управлінського обліку інформація збирається, групується, ідентифікується, вивчається з метою найбільш чіткого і достовірного відображення результатів діяльності структурних підрозділів і визначення частки участі в отриманні прибутку підприємства. Ефективність виробничої діяльності представлена ​​в обліку як процес зіставлення фактичних і стандартних витрат і результатів від виробничих витрат.
Встановленню сутності управлінського обліку сприяє розгляд сукупності ознак, що характеризують його як цілісну інформаційно-контрольну систему підприємства; безперервність, цілеспрямованість, повнота інформаційного забезпечення, практичне відображення використання об'єктивних економічних законів суспільства, вплив на об'єкти управління при змінних зовнішніх і внутрішніх умовах.
Таким чином, сутність управлінського обліку можна визначити як інтегровану систему обліку витрат і доходів, нормування, планування, контролю та аналізу, яка систематизує інформацію для оперативних управлінських рішень і координації проблем майбутнього розвитку підприємства.
Основним критерієм дієвості системи є ефективне управління фінансовими і людськими ресурсами, управлінський облік забезпечує для цього необхідний механізм.
Метою цієї роботи є формування підходу до створення управлінської системи підприємства, заснованої на інформаційному забезпеченні структур та осіб, відповідальних за прийняття управлінського рішення.

ГЛАВА I. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
II КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ. ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТИ, МЕТОДИ І ЦІЛІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ.
Одна з найважливіших завдань керівника будь-якого підприємства - з максимальною віддачею використовувати наявні в його розпорядженні ресурси. Для цього необхідна інформація про наявність таких ресурсів. Стандартний бухгалтерський облік такої інформації не дає. Тому в середині ХХ століття розвиток ринкової економіки в індустріально-розвинених країнах виявило необхідність доповнення бухгалтерського (фінансового) обліку управлінським обліком.
Таким чином, єдина система бухгалтерського обліку стала включати фінансовий і управлінський облік.
Б У
Г
Овал: Б В Г
А
Овал: А


А - виробничий облік
Б - фінансовий облік для внутрішнього користування
В - фінансовий облік у вузькому сенсі для зовнішніх користувачів
Г - податкові розрахунки на базі фінансового обліку (податковий облік).
Виділяють два підходи до розуміння сутності терміна «управлінський облік»: перший пов'язаний з management accounting, другий - з європейським «контролінг» (Німеччина).
Відповідно до першого терміном основним завданням будь-якого облікового діяльності є забезпечення управлінського персоналу підприємства своєчасної і повною інформацією для прийняття управлінських рішень. Це означає, що діяльність по обліку нерозривно пов'язана з управлінням підприємством в цілому та окремими його частинами. Тому management accounting може бути переведений як організація обліку, виходячи з потреб управління. При такому підході управлінський облік - не тільки система збору та аналізу інформації про витрати підприємства, а й система бюджетування, система оцінки діяльності підрозділів. У цілому, це більшою мірою управлінські, ніж бухгалтерські технології.
Згідно з другим поняттям управлінський облік розглядається як система збору й інтерпретації інформації про витрати, витрати і собівартості продукції, тобто це розширена система організації обліку для цілей контролю за діяльністю підприємства.
У вузькому сенсі під управлінським обліком можна розуміти облік і контроль витрат і доходів, пов'язаних з діяльністю підприємства.
У російській практиці частіше управлінський облік розглядається в широкому сенсі (за терміном management accounting) як система, яка в рамках однієї організації забезпечує управлінський персонал інформацією, яка використовується для планування, управління та контролю за діяльністю організації.
Предметом управлінського обліку є виробнича діяльність організації в цілому і його окремих структурних підрозділів.
Об'єктами управлінського обліку є витрати підприємства і його окремих структурних підрозділів - центрів відповідальності; результати господарської діяльності всього підприємства і центрів відповідальності; внутрішнє ціноутворення; бюджетування і внутрішня звітність.
Різні поєднання економічних, юридичних, організаційних та техніко-технологічних факторів визначають різноманітність форм організації управлінського обліку.

Види підсистем управлінського обліку
Підсистема управлінського обліку
Інтегрована
(Моністичний)
Повнота враховуються
витрат
Форма зв'язку управлінської і фінансової бухгалтерії
Оперативність обліку
  витрат
Автономна
Облік минулих (фактичних) витрат
Нормативний метод
(Стандарт-кост)
Облік повної
собівартості
Ознаки класифікації підсистем управлінського обліку
Підпис: Види підсистем управлінського обліку
Підпис: Ознаки класифікації підсистем управлінського обліку


Облік скороченою собівартості (директ-костинг)

У практиці управлінського обліку на Заході два варіанти зв'язку управлінської і фінансової бухгалтерії. Цей зв'язок здійснюється за допомогою контрольних рахунків, якими є рахунки витрат і доходів фінансової бухгалтерії. При наявності прямої кореспонденції рахунків управлінської бухгалтерії з контрольними рахунками має місце інтегрована (моністичний) підсистема обліку на підприємстві. Якщо підсистема управлінського обліку автономна, замкнута, використовуються парні контрольні рахунки одного і того ж найменування, тобто відображені, дзеркальні рахунку, або рахунку-екрани.
Методи, використовувані в управлінському обліку, різноманітні:
· Деякі елементи методу БО (ФУ) (рахунки, подвійний запис, інвентаризація і документація, балансове узагальнення, звітність);
· Прийоми і методи, які застосовуються в статистиці та економічному аналізі (індексний метод, факторний аналіз і т.д.);
· Математичні методи (кореляція, лінійне програмування, метод найменших квадратів і т.д.)
Цілі управлінського обліку:
· Надання інформаційної допомоги керуючим у прийнятті оперативних управлінських рішень;
· Контроль, планування і прогнозування економічної діяльності підприємства і центрів відповідальності;
· Забезпечення бази для ціноутворення;
· Вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства.

I.II. ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ.
Інформація - відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, тобто все те, що розширює уявлення про об'єкт дослідження.
Мета управлінського обліку - забезпечити менеджерів інформацією. До інформації такого роду пред'являються інші вимоги, ніж до інформації, призначеної для зовнішніх користувачів:
1. Адресність (конкретним адресатам відповідно до їх рівня підготовленості та ієрархії);
2. Оперативність (повинна надаватися в терміни, що дають можливість зорієнтуватися і вчасно прийняти ефективне господарське рішення);
3. Достатність (в достатньому обсязі для прийняття на відповідному рівні управлінського рішення; не повинно бути надлишкової інформації і відволікати увагу її споживача на несуттєві або що не відносяться до справи відомості);
4. Аналітичність (повинна містити дані поточного експрес-аналізу і пропонувати можливість проведення подальшого аналізу з найменшими витратами);
5. Гнучкість та ініціативність (повинна забезпечуватися вся повнота інформаційних інтересів в умовах мінливих управлінських ситуацій);
6. Корисність (привертати увагу керуючих до сфер потенційного ризику та об'єктивно оцінювати роботу менеджерів підприємства);
7. Достатня економічність (витрати з підготовки інформації не повинні бути більше економічного ефекту від її використання).
В управлінському обліку може бути використана некількісних інформація (чутки, результати соціальних опитувань тощо) і кількісна, яка в свою чергу може бути облікової та необлікового, тобто документально обгрунтованої і немає. Для прийняття оперативних управлінських рішень може використовуватися повна і неповна інформація про об'єкт дослідження.

В управлінському обліку облікова інформація займає 20% - 30%, решта - економічний аналіз (у фінансовому обліку співвідношення 40% - 60%).

Інформація управлінського обліку носить конфіденційний характер.

I. III. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО І УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ.
Управлінський і фінансовий облік утворюють єдину систему бухгалтерського обліку на підприємстві. Загальноприйняті принципи фінансового обліку діють і в управлінському обліку. І у фінансовому обліку та управлінському обліку використовується оперативна інформація. Пред'являються єдині вимоги в первинній документації, яка є джерелом інформації як для фінансового, так і управлінського обліку.
Дані та фінансового та управлінського обліків використовуються для прийняття рішень.

Область порівняння

Фінансовий облік
Управлінський облік
1.Обязательность
ведення
Обов'язково. Повинні бути прикладені певні зусилля для збору даних у необхідній формі і з необхідною точністю як це необхідно за законодавством, незалежно від думки керівництва на цей рахунок
Цілком залежить від волі керівництва: ніякі сторонні органи і організації не мають права вказувати, що потрібно і непотрібно робити. Немає сенсу в зборі та обробці непотрібної інформації
2.Мета ведення обліку
Складання фінансових документів для користувачів поза організацією. Коли документи складені - мета досягнута.
УУ - засіб забезпечення планування, управління та контролю в організації (процес безперервний).
3.Пользователі інформації
Зовнішні користувачі: акціонери, кредитори, державні податкові органи і т.д.
Внутрішні користувачі: менеджери організації, співробітники, які допомагають їм в збиранні та аналізі інформації
4. Базисна структура
Будується на основоположному балансовому рівнянні:
Активи = Власний капітал (капітал засновників) + Зобов'язання
Структура інформації залежить від запитів користувачів
5.Основні правила
Ведеться відповідно до норм і правил БО. У користувачів повинна бути впевненість у правильному розумінні даних БО
Управлінський апарат може слідувати будь-яким внутрішнім правилам у залежності від їх корисності.
6. Прив'язка до часу
Відображає фінансову історію організації. Проведення робляться після здійснення операцій. «Як це було».
Окрім історичної інформації включаються оцінки та плани на майбутнє. «Як це повинно бути».
7.Тіп інформації
Фінансові документи - кінцевий продукт ФУ - містить інформацію у вартісному вираженні
Інформація у вартісному і натуральному вираженні
8.Степень точності інформації
Високий ступінь точності
Можуть використовуватися наближення і приблизні оцінки, заради оперативності
9.Періодічность звітності
Повний фінансовий звіт - за підсумками року та щоквартально
Деталізовані звіти в великих організаціях - щомісячно; можуть складатися щотижня, щодня, іноді - негайно.
10.Срок надання звітності
Оскільки необхідний час для аудиторської перевірки, для оформлення звітності, то вона потрапляє до користувачів через кілька тижнів після закінчення звітного періоду
Зазвичай складаються і надаються протягом декількох днів після закінчення звітного періоду; при оперативних звітах - наступного ранку
11.Об'ект звітності
У фінансових звітах організація - єдине ціле; у великих організаціях - виручку і дохід відображають за великим сегментам.
Основна увага порівняно невеликим підрозділам, відокремленим по окремих виробництвах, видами діяльності, центрами відповідальності
12.Ответственность за правильність ведення обліку
Податкові органи можуть накласти штрафні санкції за неправильне відображення звітності
Оскільки немає норм і правил, то керівника можуть притягнути до відповідальності тільки за неправильне управлінське рішення на основі даних УУ, але не за самі дані УУ

РОЗДІЛ ІІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
ІІ.I. КЛАСИФІКАЦІЯ витрат за економічними елементами
Собівартість складається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва матеріалів, палива, енергії, основних засобів, трудових ресурсів, а також інших витрат.
Витрати на виробництво включаються до собівартості продукції, робіт і послуг того календарного періоду, до якого вони належать, незалежно від часу їх виникнення.
У собівартість включаються тільки витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції та її реалізацією. Ряд фактичних і необхідних для роботи підприємства витрат, пов'язаних, наприклад, з соціально-культурною сферою, покривається за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. За рахунок неї ж компенсуються і деякі витрати підприємства понад встановлених нормативів (наднормативна величина витрати на рекламу, витрати на відрядження понад норми і т. д.).
У собівартість продукції включаються такі фактичні витрати підприємства:
а) на безпосереднє виробництво продукції, що обумовлено його технологією і організацією, що всі витрати з контролю виробничих процесів і якості продукції (нормоконтроль і технічний контроль) відображаються в собівартості продукції в повній мірі;
б) на розвиток винахідництва і раціоналізації.
в) на обслуговування виробничого процесу. Однак слід звернути увагу, що витрати на модернізацію обладнання, а також реконструкцію об'єктів основних фондів у собівартість не включаються;
г) на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки. При розрахунку собівартості особливо потрібно визначити те коло витрат, який не може бути до неї включено:
· Це витрати на виконання самим підприємством заходів з благоустрою селищ чи сплачені ним витрати на ці цілі, допомогу сільському господарству, якщо вони не пов'язані з виробництвом продукції безпосередньо.
· Це витрати на будівництво, обладнання та утримання (включаючи амортизаційні відрахування і витрати на всі види ремонту) культурно-побутових об'єктів, що знаходяться на балансі підприємств.
· Витрати на допомогу і участь у діяльності інших підприємств і організацій.
Організація обліку витрат на виробництво будується з урахуванням класифікації витрат за економічними елементами та за статтями калькуляції. Витрати за економічними елементами розпадаються на статті, кожна з яких містить лише один вид витрат. Витрати, що утворюють собівартість продукції, робіт і послуг, групуються за такими елементами (відповідно з економічним змістом витрат):
· Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);
· Витрати на оплату праці;
· Відрахування на соціальні потреби;
· Амортизація;
· Інші витрати.
         Матеріальні витрати - це витрати на сировину й основні матеріали (за вирахуванням зворотних відходів), покупні вироби і напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, енергію, знос МШП.
         Витрати на оплату праці.
· Витрати на оплату праці основного виробничого персоналу підприємства.
· Виплати заробітної плати, нарахованої за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами основного виробничого персоналу;
· Виплати за встановленими системами преміювання працівників підприємства;
· Витрати на оплату праці співробітників, що працюють в порядку сумісництва, а також не перебувають у штаті підприємства, за виконання ними робіт за договорами цивільно-правового характеру (включаючи договір підряду).
· Стимулюють і компенсують виплати.
Не включаються до собівартості наступні виплати в грошовій і натуральній формах:
· Матеріальна допомога незалежно від суми (у тому числі на
житлове будівництво);
· Різні винагороди, які мають одноразовий характер;
· Оплата додатково наданих відпусток працівникам;
· Одноразову допомогу йде на пенсію ветеранам праці;
· Безвідсоткова позика, видавана працівникам на поліпшення житлових умов;
· Дивіденди і відсотки за вкладами членів трудового колективу;
· Вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати. Відрахування на соціальні потреби - це обов'язкові страхові внески, встановлені законодавством РФ до пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування РФ і фонди обов'язкового медичного страхування РФ від витрат на оплату праці працівників, що включаються до собівартості продукції ( робіт, послуг) за еколісту «витрати на оплату праці» (крім тих видів оплати праці, на які соціальний податок не нараховується).
Страхові внески не нараховуються на: виплати, що носять одноразовий або компенсаційний характер (витрати на відрядження, матеріальна допомога і т. д.); на пенсії, допомоги, дивіденди по акціях, суми авторських винагород за винаходи, на оплату оренди автомобіля та компенсаційні виплати за використання особистого транспорту його власниками в службових цілях.
Амортизація основних фондів. Сюди входять всі суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів за затвердженими нормами амортизації, включаючи і прискорену амортизацію їх активної частини.
         Інші витрати включають такі витрати і виплати:
· Податки і збори, що відносяться на собівартість продукції;
· Платежі за кредитами;
· Витрати на відрядження за встановленими законодавством нормами;
· Оплата послуг зв'язку, банку;
· Витрати на всі види ремонту і т.д.;
· Представницькі витрати;
· Витрати на рекламу;
· Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів.
При групуванні витрат по етапах виробничого процесу із загальної суми витрат, що включаються до собівартості виробів або окремих видів продукції, виділяються витрати, пов'язані з відповідним процесам, видам робіт, операцій і т. п. В обліку витрати по етапах групуються на основі первинної документації про витрати , даних обліку роботи устаткування, допоміжних виробництв і т. д. Угруповання витрат по етапах виробничого процесу використовується для:
· Аналізу і контролю за рівнем витрат по окремих ланках технологічного процесу;
· Виявлення ланок, в яких процес протікає з відхиленнями від прийнятої технології та норм витрат;
· Виявлення економічної ефективності різних способів і схем організації виробництва як всередині підприємства, так і на різних підприємствах;
· Порівняльного аналізу собівартості однакової продукції, що випускається різними підприємствами.
Для визначення собівартості продукції витрати на виробництво розподіляються по календарних періодах таким чином, щоб частка витрат, що включається в собівартість кожного періоду, відповідала кількості продукції, що випускається в цьому періоді. З цією метою витрати на виробництво поділяються на:
· Поточні, тобто постійні, звичайні або мають часту (Менше місяця) періодичність виробничі витрати;
· Одноразові, тобто однократні або періодично виробляються (з періодичністю більше місяця) витрати, що забезпечують процес виробництва протягом тривалого часу.
До одноразовим однократним витрат відносяться:
· Витрати на освоєння що вводяться в експлуатацію нових підприємств, цехів, виробництв та агрегатів (пускові витрати);
· Витрати на підготовку і освоєння виробництва нових видів
продукції на діючих підприємствах; інші одноразові одноразові витрати, що забезпечують виробництво протягом тривалого часу.
До одноразовим, періодично виробленим (З періодичністю більше місяця) витрат відносяться:
· Постійні витрати сезонних галузей;
· Витрати на оплату відпусток та виплату одноразової винагороди працівникам за вислугу років;
· Витрати на поточний ремонт основних фондів (при нерівномірності цих витрат протягом року);
· Інші одноразові витрати, що мають періодичний характер.
Таким чином, загальна сума витрат на виробництво продукції в кожному періоді складається з поточних витрат і частини одноразових витрат, що відносяться на продукцію, що виготовляється в даному періоді, в розмірах, які визначаються за допомогою спеціального розрахунку. Повні витрати кожного періоду поділяються на частину, яка стосується до незавершеного виробництва, і частина, що утворить собівартість готової продукції.
Наведена угруповання класифікації витрат за економічними елементами є обов'язковою і єдиною для всіх галузей народного господарства. Вона показує структуру окремих елементів витрат у загальній сумі видатків.

II.II. Класифікація витрат за статтями калькуляції
Витрати за статтями калькуляції характеризують собівартість як кожного окремого виду виготовленої продукції, так і продукції організації в цілому. Статті калькуляції включають як елементні, так і комплексні витрати. Знаючи витрати за статтями калькуляції в розрізі окремих видів продукції, робіт і послуг, простим поділом їх на кількість або обсяг випуску розраховують собівартість (калькуляцію) одиниці продукції. Інформація про собівартість одиниці продукції кожного виду продукції, робіт і послуг необхідна для формування договірних цін, планування коефіцієнта рентабельності і розрахунку авансових платежів з оподаткування прибутку. Типова номенклатура статей калькуляції представлена ​​в таблиці:
Типова номенклатура статей калькуляції

Статті калькуляції
1
Сировина і матеріали
2
Зворотні відходи (віднімаються)
3
Покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій
4
Паливо і енергія на технологічні цілі
5
Заробітна плата виробничих робітників
6
Відрахування на соціальні потреби
7
Витрати на підготовку і освоєння виробництва
8
Загальновиробничі витрати
9
Загальногосподарські розрахунки
10
Втрати від браку
11
Інші виробничі витрати
Разом
Виробнича собівартість продукції
12
Комерційні витрати
Всього
Повна собівартість продукції
Крім класифікації витрат за економічною ознакою, їх, залежно від способів включення в собівартість продукції, робіт і послуг, поділяють на прямі і непрямі (накладні).
         Прямі витрати - витрати, пов'язані з виробництвом конкретного виду продукції, робіт, послуг, які можна прямо і безпосередньо включити до його собівартості: сировина і основні матеріали, оплата праці за виготовлення продукції та ін
         Непрямі витрати - витрати, пов'язані з організацією та управлінням виробничим процесом організації в цілому; в собівартість конкретних видів продукції, робіт, послуг їх включають пропорційно якій-небудь бази розподілу, установленої інструкцією з планування, обліку і калькулювання (наприклад, пропорційно оплаті праці виробничих робітників , прямих витрат). До них відносяться загальновиробничі та загальногосподарські витрати.
За економічної ролі в процесі виробництва витрати поділяють на основні та накладні.
Основні витрати - це витрати, що випливають безпосередньо з технологічного процесу виробництва продукції. До них відносяться витрати на сировину, матеріали, технологічне паливо, заробітна плата виробничих робітників та ін
Накладні витрати - це витрати, необхідні для створення відповідних умов та управління виробництвом. До них належать витрати на опалення, освітлення, заробітна плата управлінського персоналу та ін
По відношенню до обсягу виробництва витрати поділяються на змінні і умовно-постійні.
Змінні витрати - це витрати, розмір яких змінюється пропорційно зміні обсягу виробництва продукції - сировина, основні матеріали, заробітна плата виробничих робітників та ін Умовно-постійні витрати - це витрати, які не пов'язані зі зміною обсягу, нормованих і плануються не на одиницю продукції, а в цілому по цеху або підприємству. Це витрати на управління цехами і підприємством, в значній мірі інші виробничі витрати.
Обсяг виробництва не впливає на загальну суму цих витрат, але при зміні обсягу у бік зниження частка таких витрат у собівартості окремого виробу збільшується, а при зростанні його - зменшується. Витрати, пов'язані зі створенням продукції та управлінням виробництвом, відносяться до виробничих. У сумі вони дозволяють отримати виробничу собівартість.
Комерційні витрати (приєднуються до виробничої собівартості для визначення повної собівартості продукції організації): відвантаження продукції своїм покупцям, расходои на упаковку, доставку до станції або пристані відправлення, навантаження в транспортні засоби, супровід вантажу.
продуктивні витрати - передбачені нормами або кошторисами.
непродуктивні витрати - витрати, не передбачені ні нормами, ні кошторисами (випуск неякісної продукції, шлюб простої, псування продукції і т.д
Виявлення непродуктивних витрат, встановлення причин, винуватців та можливостей їх усунення - найважливіше завдання не тільки обліку, а й аналізу собівартості і рентабельності продукції.
Якщо не можна точно встановити, до якого калькуляционному періоду відносяться витрати (наприклад, підготовку і освоєння виробництва, відшкодування зносу спеціального інструменту і пристосувань), то їх слід включати у витрати на виробництво в кошторисно-нормалізованому порядку.
Собівартість одиниці продукції відображається в калькуляціях. Калькляція - обчислення собівартості одиниці окремих видів продукції, робіт і послуг або всієї реалізованої продукції. Розрізняють калькуляції планові, нормативні та звітні.
Планові калькуляції складають до початку звітного періоду, виходячи з прогресивних норм сировини, матеріалів, палива, енергії, використання норм витрат по організації обслуговування виробництва. Різновидом планової є кошторисні калькуляції, які складають на разове виріб або роботу для визначення ціни, розрахунків із замовниками та інші цілі. Планові калькуляції визначають рівень витрат, який має бути досягнутий у середньому за період, що планується.
Нормативна калькуляція складається на основі прогресивних норм, вже досягнутих до початку звітного періоду. Вони відображають той рівень витрат, який випливає з діючих на підприємстві норм витрат засобів виробництва і робочого часу.
Звітні калькуляції складаються за даними бухгалтерського обліку витрат на виробництво за звітний місяць.
Статті калькуляції включають як елементні, так і комплексні витрати. З них складається фактична виробнича собівартість, а якщо до її суми додати комерційні витрати, то одержимо повну фактичну собівартість продукції, робіт, послуг. Знаючи витрати за статтями калькуляції в розрізі окремих видів робіт, послуг і продукції, діленням їх на кількість або обсяг випуску визначають собівартість одиниці продукції.

РОЗДІЛ ІII. МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
III.I. Нормативний метод обліку витрат.
Нормативний метод обліку витрат застосовується при масовому і серійному виробництві різноманітної і складної продукції, що складається з великої кількості деталей та вузлів, на підприємствах обробних галузей промисловості (машинобудівної та металообробної, швейної, взуттєвої, трикотажної, шинної, меблевої та ін).
Метод дозволяє своєчасно виявляти і встановлювати причини відхилення фактичних витрат від діючих норм основних витрат і кошторисів витрат на обслуговування виробництва і управління. Відхиленням від норм вважається як економія, так і додаткову витрату сировини, матеріалів, заробітної плати та інших виробничих витрат (у тому числі викликані заміною сировини й матеріалів, оплатою робіт, не передбачених технологічним процесом, доплатами за відступ від нормальних умов роботи і т. п .).
Відхилення, викликані перевищенням нормативів, говорять про порушення встановленого технологічного процесу, про неполадки в організації виробництва і матеріально-технічного постачання. Якщо ж фактичні витрати нижче нормативних, то відхилення свідчать про економію і вказують, як правило, на позитивні моменти в роботі організації.
Відхилення від норм можуть бути згруповані:
а) за характером впливу на собівартість продукції - сприятливі (зниження, економія) і несприятливі (подорожчання, перевитрата);
б) по повноті та своєчасності виявлення - документовані (враховані) і недокументовані (невраховані);
в) за ступенем деталізації і способом віднесення на собівартість конкретної продукції - прямі і знеособлені;
г) в залежності від потреб управління - допустимі і недопустимі.
Застосування методу нормативного обліку зумовлює використання нормативного методу калькулювання, при якому фактична собівартість продукції, випущеної з виробництва, обчислюється з нормативної собівартості плюс (мінус) відхилення від норм плюс (мінус) зміни норм. Це вимагає попереднього обчислення нормативної собівартості продукції, робіт та послуг на основі нормативних калькуляцій.
Основою для обчислення фактичної собівартості продукції, що випускається при нормативному методі обліку служать калькуляції нормативної собівартості (нормативні калькуляції), складені на підставі норм витрат, діючих на початок місяця.
Нормативна калькуляція відрізняється від планової. При складанні нормативної калькуляції за основу беруть діючі (у звітному місяці) в даній організації прогресивні норми, а при складанні планової калькуляції - прогресивні середньозважені норми за квартал чи рік.
Планові і нормативні калькуляції мають однакову номенклатуру статей.
Важливо визначити, як слід складати нормативні калькуляції: на кожну деталь, вузол, складальне з'єднання, цехової комплект напівфабрикатів або відразу на готовий виріб в цілому.
Слід розподіляти відхилення по конкретним виробам за наступним ознакою: прямі - на підставі первинних документів; знеособлені (враховані), а також невраховані відхилення, виявлені під час інвентаризації, індексним методом, тобто пропорційно нормативним витратам плюс прямі відхилення.

III.II. Попередільний метод обліку витрат.
Попередільний метод застосовується в таких виробництвах, де готова продукція створюється шляхом послідовної обробки вихідної сировини на різних переділах (стадіях): металургійних, текстильних, цегляних та ін При такому методі обліку витрати на виробництво (починаючи з підготовки видобутку корисних копалин або обробки вихідної сировини і до випуску кінцевого продукту) враховуються в кожному цеху (переділі, фазі, стадії), включаючи, як правило, собівартість напівфабрикатів, виготовлених у попередньому цеху. У зв'язку з цим собівартість продукції кожного наступного цеху складається з вироблених ним витрат і собівартості напівфабрикатів.
При застосуванні попередільного методу повинні бути використані найважливіші елементи нормативного методу - систематичне виявлення відхилень фактичних витрат від поточних норм (в окремих галузях - від планової собівартості), а також виявлення змін цих норм. У первинній документації і в оперативній звітності повинен відображатися (за зміну, добу, декаду і т. д.) не тільки фактичні витрати сировини, основних матеріалів, напівфабрикатів, технологічного палива, енергії та ін, а й витрати їх за нормами або заснованим на них виробничим завданням (рецептурами, смески і т. д.).
Використання елементів нормативного методу є основою для належного контролю та аналізу витрат на виробництво, обгрунтованого калькулювання фактичної собівартості продукції, контролю за дотриманням та удосконаленням норм.
Розрізняють два варіанти попередільного методу обліку витрат і калькулювання: напівфабрикатний і бесполуфабрікатний
         При напівфабрикатної способі витрати враховуються по переділах або цехах, а всередині кожного з них - за окремими видами продукції та статтями витрат. У подальшому на основі даних про їх витрати і кількості виготовлених напівфабрикатів складають звітні калькуляції.
При бесполуфабрикатном варіанті всі витрати з обробки сировини, матеріалів, а також цехові і загальнозаводські витрати повністю відносяться на закінчену готову продукцію (останній переділ). На всіх попередніх переділах незавершене виробництво оцінюється тільки за вартістю вихідної сировини.
Використання Попередільний методу дозволяє найбільш чітко контролювати залишки незавершеного виробництва, а можливість отримувати оперативну інформацію про ступінь готовності продукції в розрізі цехів і виробництв дозволяє ефективно управляти матеріально-виробничими запасами.

III.III. Позамовний метод обліку витрат.
Позамовний метод обліку витрат застосовується в індивідуальному та дрібносерійному виробництвах складних виробів (головним чином в машинобудівній і металопереробних промисловості), а також при виробництві досвідчених, експериментальних, ремонтних і т. п. робіт.
При позамовному методі об'єктом обліку і калькулювання є окреме замовлення, фактична собівартість виробів визначається після його виконання.
При виготовленні великих виробів з тривалим технологічним циклом виробництва виробничі замовлення можуть видаватися на окремі його агрегати і вузли, що представляють закінчені конструкції. Витрати цехів враховуються за окремими замовленнями і статтями калькуляції, а витрати сировини, матеріалів, палива і енергії - за окремими групами.
Фактична собівартість одиниці виробів або робіт визначається після виконання замовлення шляхом ділення суми витрат на кількість виготовленої з цього замовлення продукції (виробів). При здачі продукції (виробів) замовнику або на склад частинами до закінчення замовлення в цілому сдаваемая продукція (вироби) оцінюється за плановою або фактичною собівартістю однорідних виробів, що випускалися раніше, з урахуванням змін до їх конструкції, технології та умов виробництва.
При позамовному методі обліку фактична собівартість випуску продукції може бути виявлена, як правило, тільки після повного закінчення відповідних замовлень. Якщо виконання замовлення триває понад один місяць, то організація за звітний період не може визначити фактичну собівартість закінчених деталей або окремих одиниць продукції даного замовлення. Тому за підсумками місяця вона звітує не фактичними витратами за вироблені вироби, а плановими (нормативними), що знижує ефективність контрольних функцій.

ГЛАВА IV. СИСТЕМА РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про витрати по звичайних видах діяльності організації (крім витрат на продаж).
Формування інформації про витрати по звичайних видах діяльності ведеться або на рахунках 20 - 29, або на рахунках 20 -39. В останньому випадку рахунки 20 - 29 використовуються для групування витрат за статтями, місцями виникнення та іншими ознаками, а також обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); рахунку 30-39 застосовуються для обліку витрат за елементами витрат. Взаємозв'язок обліку витрат за статтями і елементами здійснюється за допомогою спеціально відкритих відображають рахунків. Склад та методика використання рахунків 20 - 39 при такому варіанті обліку встановлюється організацією, виходячи з особливостей діяльності, структури, організації управління на основі відповідних рекомендацій Міністерства фінансів Російської Федерації.
        
IV.I. РАХУНОК 20 «Основне виробництво»
Рахунок 20 «Основне виробництво» призначений для узагальнення інформації про витрати виробництва, продукція (роботи, послуги) якого стала метою створення даної організації. Зокрема, цей рахунок використовується для обліку витрат:
· По випуску промислової та сільськогосподарської продукції;
· З виконання будівельно-монтажних, геолого-розвідувальних і проектно-тно-вишукувальних робіт;
· З надання послуг організацій транспорту і зв'язку;
· З виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;
· З утримання та ремонту автомобільних доріг і т.п.
За дебетом рахунка 20 «Основне виробництво" відображаються прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також витрати допоміжних виробництв, непрямі витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням основного виробництва, і втрати від браку. Прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, списуються на рахунок 20 «Основне виробництво» з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з працівниками з оплати праці та ін Витрати допоміжних виробництв списуються на рахунок 20 «Основне виробництво» з кредиту рахунку 23 «Допоміжні виробництва». Непрямі витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, списуються на рахунок 20 «Основне виробництво» з рахунків 25 «Загальновиробничі витрати» та 26 «Загальногосподарські витрати». Втрати від браку списуються на рахунок 20 «Основне виробництво» з кредиту рахунку 28 «Брак у виробництві».
За кредитом рахунку 20 «Основне виробництво» відображаються суми фактичної собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт і послуг. Ці суми можуть списуватися з рахунку 20 «Основне виробництво» в дебет рахунків 43 «Готова продукція», 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)», 90 «Продажі» і ін
Залишок по рахунку 20 «Основне виробництво» на кінець місяця показує вартість незавершеного виробництва.
Аналітичний облік по рахунку 20 «Основне виробництво» ведеться за видами витрат і видами продукції, що випускається (робіт, послуг). Якщо формування інформації про витрати по звичайних видах діяльності не ведеться на рахунках 20 - 39, то аналітичний облік по рахунку 20 «Основне виробництво» здійснюється також за підрозділами організації.
        

Рахунок 20 «Основне виробництво» кореспондує з рахунками:
За дебетом

02 Амортизація основних засобів
04 Нематеріальні активи
05 Амортизація нематеріальних активів
10 Матеріали
11 Тварини на вирощуванні
і відгодівлі
16 Відхилення у вартості
матеріальних цінностей
19 Податок на додану вартість по придбаних цінностей
20 Основне виробництво
21 Напівфабрикати
власного виробництва
23 Допоміжні
виробництва
25 Загальновиробничі витрати
26 Загальногосподарські
витрати 28 Брак у виробництві
40 Випуск продукції (робіт, послуг)
41 Товари 43 Готова продукція 60 Розрахунки з постачальниками і підрядниками
68 Розрахунки з податків і зборів
69 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
70 Розрахунки з персоналом з оплати праці
71 Розрахунки з підзвітними особами
75 Розрахунки з засновниками
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
  за кредитом
79 Внутрішньогосподарські розрахунки
80 Статутний капітал
86 Цільове фінансування
91 Інші доходи і витрати
94 Нестачі і втрати від псування цінностей
96 Резерви майбутніх витрат
97 Витрати майбутніх періодів


ПО КРЕДИТУ
10 Матеріали
11 Тварини на вирощуванні
і відгодівлі
15 Заготівельні і придбання
матеріальних цінностей
20 Основне виробництво
21 Напівфабрикати
власного виробництва
28 Брак у виробництві
40 Випуск продукції (робіт,
послуг)
43 Готова продукція
45 Товари відвантажені
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські розрахунки
80 Статутний капітал
86 Цільове фінансування
90 Продажі
91 Інші доходи і витрати
94 Нестачі і втрати від
псування цінностей
99 Прибутки і збитки

        

IV.II. РАХУНОК 21 «Напівфабрикати власного виробництва»
Рахунок 21 «Напівфабрикати власного виробництва» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва в організаціях, що ведуть відокремлений їх облік. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені наступні виготовлені організацією (при повному циклі виробництва) напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-тукових комбінатах хімічної промисловості; пряжа і суворі в текстильній промисловості і т.д.
В організаціях, не ведуть окремий облік напівфабрикатів власного виробництва, зазначені цінності відображаються у складі незавершеного виробництва, тобто на рахунку 20 «Основне виробництво».
За дебетом рахунка 21 «Напівфабрикати власного виробництва», як правило, в кореспонденції з рахунком 20 «Основне виробництво» відображаються витрати, пов'язані з виготовленням напівфабрикатів.
За кредитом рахунку 21 «Напівфабрикати власного виробництва" відображається вартість напівфабрикатів, переданих в подальшу переробку (у кореспонденції з рахунком 20 «Основне виробництво» тощо) і проданих іншим організаціям та особам (в кореспонденції з рахунком 90 «Продажі»).
Аналітичний облік по рахунку 21 «Напівфабрикати власного виробництва» ведеться за місцями зберігання напівфабрикатів і окремим найменуванням (видами, сортами, розмірами і т.д.).
        

Рахунок 21 «Напівфабрикати власного виробництва» кореспондує з рахунками:
За дебетом
20 Основне виробництво
23 Допоміжні
виробництва
40 Випуск продукції (робіт,
послуг)
79 Внутрішньогосподарські розрахунки
80 Статутний капітал
91 Інші доходи і витрати
ПО КРЕДИТУ

20 Основне виробництво
23 Допоміжні виробництва
25 Загальновиробничі витрати
26 Загальногосподарські
витрати
28 Брак у виробництві
45 Товари відвантажені
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські розрахунки
80 Статутний капітал
90 Продажі
91 Інші доходи і витрати
94 Нестачі і втрати від
псування цінностей
99 Прибутки і збитки


IV.III. РАХУНОК 23 «ДОПОМІЖНІ ВИРОБНИЦТВА»
Рахунок 23 «Допоміжні виробництва» призначений для узагальнення інформації про витрати виробництв, які є допоміжними (підсобними) для основного виробництва організації. Зокрема, цей рахунок використовується для обліку витрат виробництв, які забезпечують:
· Обслуговування різними видами енергії (електроенергією, парою, газом, повітрям і ін);
· Транспортне обслуговування;
· Ремонт основних засобів;
· Виготовлення інструментів, штампів, запасних частин; будівельних деталей, конструкцій або збагачення будівельних матеріалів (в основному в будівельних організаціях);
· Зведення (тимчасових) нетитульних споруд;
· Видобуток каменю, гравію, піску та інших нерудних матеріалів;
· Лісозаготівлі, лісопиляння;
· Засолювання, сушіння та консервування сільськогосподарських продуктів і т.д.
За дебетом рахунка 23 «Допоміжні виробництва" відображаються прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також непрямі витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням допоміжних виробництв, і втрати 0т шлюбу. Прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, списуються на рахунок 23 «Допоміжні виробництва» з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з працівниками з оплати праці та ін Непрямі витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням допоміжних виробництв, списуються на рахунок 23 «Допоміжні виробництва» з рахунків 25 «Загальновиробничі витрати» та 26 «Загальногосподарські витрати». При доцільності витрати по обслуговуванню виробництва можуть враховуватися безпосередньо на рахунку 23 «Допоміжні виробництва» (без попереднього накопичення на рахунку 25 «Загальновиробничі витрати»). Втрати від браку списуються на рахунок 23 «Допоміжні виробництва" з кредиту рахунку 28 «Брак у виробництві».
За кредитом рахунка 23 «Допоміжні виробництва" відображаються суми фактичної собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Ці суми списуються з рахунку 23 «Допоміжні виробництва» в дебет рахунків:
20 «Основне виробництво» - при відпуску продукції (робіт, послуг) основного виробництва;
29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» - при відпуску продукції (робіт, послуг) обслуговуючим виробництвам чи господарствам;
90 «Продажі» - при виконанні робіт і послуг для сторонніх організацій;
40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» - при використанні цього рахунку для обліку витрат на виробництво та ін
Залишок по рахунку 23 «Допоміжні виробництва» на кінець місяця показує вартість незавершеного виробництва.
Аналітичний облік по рахунку 23 «Допоміжні виробництва» ведеться за видами виробництв.Рахунок 23 «Допоміжні виробництва» кореспондує з рахунками:

ПОДЕБЕТУ

02 Амортизація основних засобів
04 Нематеріальні активи
05 Амортизація нематеріальних
активів
07 Устаткування до установки
10 Матеріали
11 Тварини на вирощуванні
і відгодівлі
16 Відхилення у вартості
матеріальних цінностей
19 Податок на додану
вартість
попріобретенним цінностей
21 Напівфабрикати
власного виробництва
23 Допоміжні
виробництва
25 Загальновиробничі витрати
26 Загальногосподарські
витрати
28 Брак у виробництві
40 Випуск продукції (робіт,
послуг)
43 Готова продукція
60 Розрахунки з постачальниками і
підрядниками
68 Розрахунки з податків і зборів
69 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
70 асчети з персоналом з оплати праці
71 Розрахунки з підзвітними
особами
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські
розрахунки за кредитом
80 Статутний капітал
91 Інші доходи і витрати
94 Нестачі і втрати від псування цінностей
96 Резерви майбутніх витрат
97 Витрати майбутніх періодів

ПО КРЕДИТУ

07 Устаткування до установки
08 Вкладення у необоротні активи
10 Матеріали
11 Тварини на вирощуванні
і відгодівлі
15 Заготівельні і придбання
матеріальних цінностей
20 Основне виробництво
21 Напівфабрикати
власного виробництва
23 Допоміжні виробництва
25 Загальновиробничі витрати
26 Загальногосподарські витрати
28 Брак у виробництві
29 Обслуговуючі
виробництва і господарства
40 Випуск продукції (робіт, послуг)
43 Готова продукція
44 Витрати на продаж
45 Товари відвантажені
73 Розрахунки з персоналом з
іншими операціями
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські розрахунки
80 Статутний капітал
90 Продажі
91 Інші доходи і витрати
94 Нестачі і втрати від
псування цінностей
96 Резерви майбутніх
витрат
97 Витрати майбутніх періодів
99 Прибутки і збитки

IV.IV. РАХУНОК 25 «Загальновиробничі витрати»
Рахунок 25 «Загальновиробничі витрати» призначений для узагальнення інформації про витрати з обслуговування основних і допоміжних виробництв організації. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені наступні витрати: по утриманню та експлуатації машин та обладнання; амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів і іншого майна, використовуваного у виробництві; витрати зі страхування зазначеного майна; витрати на опалення, освітлення й утримання приміщень ; орендна плата за приміщення, машини, обладнання та ін, що використовуються у виробництві; оплата праці працівників, зайнятих обслуговуванням виробництва; інші аналогічні за призначенням витрати.
Загальновиробничі витрати відображаються на рахунку 25 «Загальновиробничі витрати» з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з працівниками з оплати праці та ін Витрати, враховані на рахунку 25 «Загальновиробничі витрати», списуються в дебет рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва », 29« Обслуговуючі виробництва та господарства ».
Аналітичний облік по рахунку 25 «Загальновиробничі витрати» ведеться за окремими підрозділами організації та статтями витрат.

Рахунок 25 «Загальновиробничі витрати» кореспондує з рахунками:
За дебетом

02 Амортизація основних засобів
04 Нематеріальні активи
05 Амортизація нематеріальних активів
10 Матеріали
16 Відхилення у вартості
матеріальних цінностей
19 Податок на додану
вартість по придбаних цінностей
21 Напівфабрикати
власного виробництва
23 Допоміжні
виробництва
29 Обслуговуючі
виробництва і господарства
43 Готова продукція
60 Розрахунки з постачальниками
і підрядниками
69 Рахівниця із соціального
страхуванню
70 Розрахунки з персоналом з оплати праці
71 Розрахунки з підзвітними
особами
76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські розрахунки
94 Нестачі і втрати від псування цінностей
96 Резерви майбутніх витрат
97 Витрати майбутніх періодів

ПО КРЕДИТУ

10 Матеріали
20 Основне виробництво
23 Допоміжні виробництва
28 Брак у виробництві
29 Обслуговуючі виробництва
і господарства
76 Розрахунки з різними дебіторами
і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські розрахунки
97 Витрати майбутніх періодів
99 Прибутки і збитки

        

IV.V. РАХУНОК 26 «Загальногосподарські ВИТРАТИ»
Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати» призначений для узагальнення інформації про витрати для потреб управління, не пов'язаних безпосередньо з виробничим процесом. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені такі витрати: адміністративно-управлінські витрати; зміст загальногосподарського персоналу, не пов'язаного з виробничим процесом; амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів управлінського і загальногосподарського призначення; орендна плата за приміщення загальногосподарського призначення; витрати з оплати інформаційних, аудиторських, консультаційних і т.п. послуг; інші аналогічні за призначенням управлінські витрати.
Загальногосподарські витрати відображаються на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з працівниками з оплати праці, розрахунків з іншими організаціями (особами) і ін
Витрати, враховані на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», списуються, зокрема, в дебет рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва» (якщо допоміжні виробництва виробляли вироби та роботи і надавали послуги на сторону), 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства »(якщо обслуговуючі виробництва і господарства виконували роботи і послуги на сторону).
Зазначені витрати як умовно-постійних можуть списуватися в дебет рахунку 90 «Продажі».
Організації, діяльність яких не пов'язана з виробничим процесом (комісіонери, агенти, брокери, дилери тощо, крім організацій, що здійснюють торговельну діяльність), використовують рахунок 26 «Загальногосподарські витрати» для узагальнення інформації про витрати на ведення цієї діяльності. Дані організації списують суми, накопичені на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», в дебет рахунку 90 «Продажі».
Аналітичний облік по рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» ведеться по кожній статті відповідних кошторисів, місцем виникнення витрат та ін
Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати» кореспондує з рахунками:
За дебетом

02 Амортизація основних засобів
04 Нематеріальні активи
05 Амортизація нематеріальних
активів
10 Матеріали
16 Відхилення у вартості
матеріальних цінностей
19 Податок на додану
вартість за
придбаним цінностям
21 Напівфабрикати
власного виробництва
23 Допоміжні
виробництва
29 Обслуговуючі виробництва
і господарства
43 Готова продукція
60 Розрахунки з постачальниками і
підрядниками
68 Розрахунки з податків і зборів
69 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
70 Розрахунки з персоналом з оплати праці
71 Розрахунки з підзвітними
особами
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські
розрахунки
94 Нестачі і втрати від
псування цінностей
96 Резерви майбутніх витрат
97 Витрати майбутніх періодів

ПО КРЕДИТУ

08 Вкладення у необоротні
активи
10 Матеріали
20 Основне виробництво
23 Допоміжні
виробництва
28 Брак у виробництві
29 Обслуговуючі
виробництва і господарства
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські
розрахунки
86 Цільове фінансування
90 Продажі
97 Витрати майбутніх періодів
99 Прибутки і збитки

        

IV.VI. РАХУНОК 28 «Брак у виробництві»
Рахунок 28 «Брак у виробництві» призначений для узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві.
За дебетом рахунка 28 «Брак у виробництві» збираються витрати по виявленому внутрішньому і зовнішньому шлюбу (вартість невиправного, тобто остаточного, шлюбу, витрати по виправленню і т.п.).
За кредитом рахунку 28 «Брак у виробництві" відображаються суми, що відносяться на зменшення втрат від браку (вартість забракованої продукції за ціною можливого використання, суми, що підлягають утриманню з винуватців браку, суми, що підлягають стягненню з постачальників за поставку недоброякісних матеріалів або напівфабрикатів, в результаті використання яких був допущений брак і т.п.), а також суми, що списуються на витрати з виробництва як втрати від браку.
Аналітичний облік за рахунком 28 «Брак у виробництві» ведеться по окремих підрозділах організації, видами продукції, статтям витрат, причинах і винуватцям браку.
Рахунок 28 «Брак у виробництві» кореспондує з рахунками:
За дебетом

10 Матеріали
20 Основне виробництво
21 Напівфабрикати власного виробництва
23 Допоміжні
виробництва
25 Загальновиробничі витрати
26 Загальногосподарські витрати
40 Випуск продукції (робіт, послуг)
43 Готова продукція
60 Розрахунки з постачальниками і підрядниками
69 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
70 Розрахунки з персоналом з оплати праці
71 Розрахунки з підзвітними особами
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
91 Інші доходи і витрати

ПО КРЕДИТУ

10 Матеріали
20 Основне виробництво
23 Допоміжні
виробництва
29 Обслуговуючі господарства
73 Розрахунки з персоналом за іншими операціями
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
91 Інші доходи і витрати
96 Резерви майбутніх витрат
99 Прибутки і збитки

        

IV.VІІ. РАХУНОК 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства»
Рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» призначений для узагальнення інформації про витрати, пов'язаних з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг обслуговуючими виробництвами і господарствами організації.
На даному рахунку можуть бути відображені витрати складаються на балансі організації обслуговуючих виробництв і господарств, діяльність яких не пов'язана з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, що з'явилися метою створення даної організації: житлово-комунального господарства (експлуатація житлових будинків, гуртожитків, пралень, лазень і т.п.); пошивних та інших майстерень побутового обслуговування; їдалень і буфетів; дитячих дошкільних установ (садків, ясел); будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурно-освітнього призначення, (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 07.05 .2003 N 38н)
За дебетом рахунка 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства" відображаються прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також витрати допоміжних виробництв. Прямі витрати списуються на рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з працівниками з оплати праці та ін Витрати допоміжних виробництв списуються на рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» з кредиту рахунку 23 «Допоміжні виробництва».
За кредитом рахунку 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства" відображаються суми фактичної собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Ці суми списуються з рахунку 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» в дебет рахунків:
обліку матеріальних цінностей і готових виробів, випущених обслуговуючими виробництвами і господарствами;
обліку витрат підрозділів - споживачів робіт і послуг, виконаних обслуговуючими виробництвами і господарствами;
90 «Продажі» (при продажу стороннім організаціям та особам робіт і послуг, виконаних обслуговуючими виробництвами і господарствами) та ін
Залишок по рахунку 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» на кінець місяця показує вартість незавершеного виробництва.
Аналітичний облік по рахунку 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» ведеться по кожному обслуговуючому виробництву та господарству і по окремих статтях витрат цих виробництв і господарств.
Рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» кореспондує з рахунками:
За дебетом

02 Амортизація основних засобів
04 Нематеріальні активи
05 Амортизація нематеріальних активів
10 Матеріали
11 Тварини на вирощуванні та відгодівлі
16 Відхилення у вартості матеріальних цінностей
19 Податок на додану вартість по придбаних цінностей
23 Допоміжні виробництва
25 Загальновиробничі витрати
26 Загальногосподарські витрати
28 Брак у виробництві
29 Обслуговуючі виробництва та господарства
60 Розрахунки з постачальниками і підрядниками
68 Розрахунки з податків і зборів
69 Розрахунки по соціальному
страхуванню і забезпеченню
70 Розрахунки з персоналом з
оплаті праці
71 Розрахунки з підзвітними
особами
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські розрахунки
80 Статутний капітал
91 Інші доходи і витрати
94 Нестачі і втрати від псування цінностей
96 Резерви майбутніх витрат
97 Витрати майбутніх періодів

ПО КРЕДИТУ

10 Матеріали
11 Тварини на вирощуванні та відгодівлі
25 Загальновиробничі витрати
26 Загальногосподарські витрати
29 Обслуговуючі виробництва та господарства
40 Випуск продукції (робіт,
послуг)
43 Готова продукція
44 Витрати на продаж
45 Товари відвантажені
73 Розрахунки з персоналом з
іншими операціями
76 Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами
79 Внутрішньогосподарські
розрахунки
80 Статутний капітал
90 Продажі
91 Інші доходи і витрати
94 Нестачі і втрати від
псування цінностей
96 Резерви майбутніх
витрат
97 Витрати майбутніх періодів
99 Прибутки і збитки


ВИСНОВОК
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг займають важливе місце в системі бухгалтерського обліку організацій. У той же час це і найбільш складна ділянка обліку, так як при його організації слід враховувати галузеві особливості управління, техніки, технології та організації виробництва продукції, робіт і послуг та організаційної структури організації.
Однією з найважливіших стадій кругообігу засобів організації є процес виробництва. У ході цього процесу організація, витрачаючи матеріальні, трудові та фінансові ресурси, формує собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Значення обліку витрат на виробництво продукції, робіт і послуг та визначення її собівартості випливає насамперед з необхідності порівняння цих витрат з результатами - створеним і реалізованим обсягом продукції і виявленням прибутковості. Собівартість продукції - найважливіший показник, який відображає в грошовій формі витрати організації, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, проведенням і реалізацією робіт, наданням і реалізацією послуг. Величина собівартості залежить від організації виробництва, якості сировини і матеріалів, уміння керівника ефективно організувати процес виробництва і безлічі інших чинників.
Собівартість - якісний показник діяльності організацій - представляє собою суму витрат живої і уречевленої праці. Зниження собівартості поряд із зростанням обсягу є найважливішим джерелом збільшення прибутків, що йдуть на відтворення. Зниження собівартості продукції, робіт і послуг базується на підвищенні продуктивності праці, широкому впровадженні нової техніки і технології, на раціональному використанні основних і оборотних коштів, скорочення втрат і інших чинників. В умовах ринкової економіки посилюється значення показника собівартості продукції, робіт і послуг, від величини якої залежить розмір прибутку.
Управлінням собівартістю продукції організація забезпечує необхідну ефективність в досягненні найкращого кінцевого результату, тому ділянку обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості є найважливішим в загальній організації бухгалтерського обліку в організації. У процесі узагальнення виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції всі особливості технології та організації виробництва, структура організації, номенклатура і характер продукції виявляються в побудові об'єктів обліку, облікових регістрів, в розподілі витрат. У промислово розвинених країнах облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції виділені в управлінський облік, покликаний дати інформацію для керування собівартістю продукції фахівцям і керівникам організації та її структурних підрозділів.
Правильна організація обліку витрат на виробництво, з одного боку, забезпечує дієвий контроль за ефективним використанням в організації матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і, з іншого боку, дозволяє організації уникнути конфліктних ситуацій у відносинах з податковими органами при вирішенні питань оподаткування прибутку.
Бухгалтерський (управлінський) облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг нерозривно пов'язані між собою. Бухгалтерський облік будується відповідно до вимог калькулювання продукції, робіт і послуг, а калькуляція в свою чергу складається на основі даних бухгалтерського обліку.

Список використаної літератури
1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч. I. II. IIІ. М.: ЕКСМО, 2002.
2. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкція щодо його застосування. У редакції Наказу Мінфіну РФ від 07.05.2003 р. № 38н. Єкатеринбург ВД «Урал Юр Издат» 2006 р. 143с.
3. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (ПБУ 1 / 98). Затверджено наказом Мінфіну Росії від 9.12.1998 р. № 60н.
4. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99). Затверджено наказом Мінфіну Росії від 6.05.1999 р. № 33н.
5. Положення з бухгалтерського обліку «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи» (ПБУ 17/02). Затверджено наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 р. № 115н.
6. Анісімова Т.М., Сокуренка В.В. Бухгалтерський облік та звітність. М.: Аналітик, 2002.
7. Бабаєв Ю.А. Бухгалтерський облік. М.: ЮНИТИ, 2001.
8. Бєлов А.А.; Бєлов О.М. Бухгалтерський облік. Теорія і практика: Підручник. - М.: Изд-во Ексмо, 2005. - 624с.
9. Макарьева В.І. Практичний посібник з бухгалтерського обліку. М.: 2002.
10. Осипенкове О.Ю. Управлінський облік. М.: Іспит, 2002.
11. Фінансовий облік. Под.ред В.Г. Гетьмана. М.: Фінанси і статистика, 2002.
12. Камишанов П.І., Камишанов А.П. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник: - М.: Омега-Л, 2004. - 640 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
164кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський і управлінський облік 2
Бухгалтерський управлінський облік 2
Бухгалтерський управлінський облік 3
Бухгалтерський і управлінський облік
Бухгалтерський управлінський облік у швейній промисловості
Бухгалтерський управлінський облік на конкретному підприємстві
Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік на підприємстві
Бухгалтерський податковий і управлінський облік підприємства Альфа
Бухгалтерський управлінський облік витрат і виходу продукції тваринництва
© Усі права захищені
написати до нас