Бухгалтерський облік статутного капіталу і розр тов із засновниками

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Засновники і статутний капітал
2. Установчі документи
3. Первинний облік
4. Аналітичний облік
5. Синтетичний облік
5.1 Рахунок 75 «Облік розрахунків з засновниками»
5.2 Рахунок 80 «Статутний капітал»
6. Податковий облік
Висновок
Список використаної літератури

Введення
У сучасній російській економіці капітал підприємства виступає як найважливіша економічна категорія і є одним з порівняно нових об'єктів бухгалтерського обліку. Основу власного капіталу підприємства складає статутний капітал, зафіксований в його статутних установчих документах. Він є необхідною умовою утворення і функціонування будь-якої юридичної особи. Не менше значення для успішного розвитку діючого підприємства має наявність у складі його власних джерел коштів таких складових частин капіталу, як додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток та інші резерви, кошти яких розміщуються в конкретному майні, що становить необоротні та оборотні активи. Величина цих структурних частин капіталу свідчить про те, наскільки активи підприємства збільшилися завдяки приросту власних джерел коштів.
Таким чином, актуальною стає проблема обліку та формування статутного капіталу та організації розрахунків із засновниками.
Статутний капітал являє собою суму внесків учасників, що виділяється для забезпечення статутної діяльності товариства. Це важливий показник діяльності підприємства, тому що показує, що у підприємства є відповідні гарантії. Це дуже важливо для кредиторів, що дають інвестиції, а також для партнерів, працівників та інших учасників діяльності суспільства. В даний час багато найбільші фірми світу публікують свою фінансову звітність у пресі, в інформаційних технологіях, в Інтернеті. Рух статутного капіталу відрізняється своєю слабкою маневреністю і рідкісним зміною, тому й облік статутного капіталу не дуже об'ємний, але, незважаючи на це, облік дуже важливий, тому що з обліку статутного капіталу та розрахунків із засновниками починається робота підприємства.
Метою даної курсової роботи є розрахунки з засновниками та порядок їх обліку в бухгалтерському обліку, а також облік капіталу і резервів на підприємстві. Розглянемо поняття економічна сутність капіталу організації, принципи його формування, порядок організації обліку розрахунків із засновниками.
Таким чином, завданням курсової роботи є розглянути сучасний стан бухгалтерського обліку розрахунків із засновниками, проаналізувати порядок їх обліку, розглянути статутну діяльність підприємств, зробити відповідні висновки.
При написанні роботи були використані нормативно-правові документи, навчальні посібники з бухгалтерського обліку.

1. Засновники і статутний капітал
Засновник - юридична або фізична особа, яка створила організацію. У більшості випадків засновниками не можуть бути особи, що не володіють дієздатністю або правоздатністю (наприклад, які не досягли повнолітнього віку, які страждають психічними захворюваннями і т.п.).
Засновники - організатори справи, засновники фірми, суспільства; фізичні і (або) юридичні особи, які створюють нову організацію, акціонерне товариство за власною ініціативою і залучають до участі в ньому вкладників капіталу. Засновники можуть і самі вносити свій капітал в створюване суспільство. Засновники розробляють документи, необхідні для реєстрації та діяльності створюваної компанії, асоціації, акціонерного товариства, здійснюють необхідну підготовчу роботу.
«Засновник» не є синонімом терміна «акціонер». Склад засновників не змінюється, оскільки засновник існує лише в момент установи, далі він перестає бути засновником і стає або учасником, або акціонером. Відомості про засновників юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЕГРЮЛ).
Єдиний засновник створює юридична особа своїм рішенням у письмовій формі, два і більше засновників укладають установчий договір, в якому крім самого рішення про створення також визначається статус учасників. В якості внеску в статутний капітал засновники можуть внести:
1. грошові кошти

2. майно (основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери тощо)

Засновницькі акції - акції, що розподіляються серед засновників акціонерних компаній і дають їм деякі переважні права у порівнянні з іншими акціонерами. Наприклад, засновницькі акції дають право на додаткові голоси на загальних зборах акціонерів, на першочергове отримання акцій при додатковому їх випуску, на отримання частини засновницького прибутку.
Права учасників товариства:
- Брати участь в управлінні справами товариства в порядку, встановленому цим законом та установчими документами товариства;
- Отримувати інформацію про діяльність товариства та ознайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією у встановленому його установчими документами порядку;
- Приймати участь у розподілі прибутку;
- Продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі товариства або її частину одному або декільком учасникам цього товариства в порядку, передбаченому цим законом та статутом товариства;
- У будь-який час вийти з товариства незалежно від згоди інших його учасників;
- Отримати у разі ліквідації товариства частина майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
Обов'язки учасників товариства:
- Вносити вклади в порядку, в розмірах, у складі й у терміни, які передбачені цим законом та установчими документами товариства;
- Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
Крім обов'язків, передбачених цим законом, статут товариства може передбачати інші обов'язки (додаткові обов'язки) учасника (учасників) товариства. Зазначені обов'язки можуть бути передбачені статутом товариства при його установі чи покладено на всіх учасників товариства за рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятому усіма учасниками суспільства одноголосно.
Учасник товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі. Частка учасника товариства може бути відчужена до повної її оплати тільки в розмірі оплаченої її частини. Переважне право купівлі частки за ціною пропозиції третій особі пропорційно розмірам своїх часток мають учасники товариства.
Причиною переходу частки учасника у статутному капіталі у власність товариства може служити вихід його зі складу засновників.
Статутний капітал - зафіксований у статуті акціонерного товариства його вихідний, початковий капітал в грошовому вимірі, утворюваний за рахунок виручки від продажу акцій, приватних вкладень засновників, державних вкладень. Внесок до статутного капіталу може здійснюватися не тільки у вигляді грошових коштів, а й у майновій формі, у вигляді будівель, землі, а також об'єктів інтелектуальної власності: патентів, ліцензій, проектів. Статутний капітал створює матеріально-речову, грошову, науково-технічну, інформаційну основу діяльності створеної організації.
Статутний капітал відображається в пасиві балансу. Статутний капітал господарюючого суб'єкта визначає розмір майна, яким організація відповідає перед своїми кредиторами. Законодавство Російської Федерації встановлює мінімальний розмір статутного капіталу організації, який різниться в залежності від організаційно-правової форми господарюючого суб'єкта.
Після прийняття рішення про створення організації засновники повинні визначити розмір статутного капіталу. Статутний капітал є, у певному сенсі візитною карткою організації, його розмір позначається на її іміджі та інвестиційної привабливості.
Статутний капітал - мінімальний розмір майна підприємства, що гарантує інтереси його кредиторів.
Розмір статутного капіталу встановлюється зборами засновників і фіксується в Статуті організації.
Статутний капітал формується відповідно до федеральними законами РФ.
Для розрахунку мінімального статутного капіталу застосовується МРОТ.
1. Для обчислення величини мінімального розміру статутного капіталу (фонду):
2. для товариства з обмеженою відповідальністю становить 100 МРОТ (= 10 тис. руб.)
3. для закритого акціонерного товариства становить 100 МРОТ (= 10 тис. руб.)
4. для відкритого акціонерного товариства становить 1000 МРОТ (= 100 тис. крб.)
5. для народного підприємства становить 1000 МРОТ (= 100 тис. крб.)
6. для статутного фонду державного підприємства повинен складати не менш ніж 5000 МРОТ (= 500 тис. крб.)
Внеском у статутний капітал можуть бути кошти, цінні папери, різні матеріальні цінності або майнові права, що мають грошову оцінку. Для державної реєстрації має бути сплачено не менше половини статутного капіталу.
Якщо розмір майнового внеску складає більше 200 МРОТ, то необхідно висновок незалежного оцінювача про вартість переданого майна. В інших випадках майно оцінюється за договірною вартістю.
Засновники не мають права змінити вигляд переданого майна, його вартість, або порядок передачі без зміни установчих документів. При виході з товариства учаснику (засновнику) відшкодовується його частка в статутному капіталі, не пізніше ніж після 6 місяців після закінчення фінансового року.
Статутний капітал складається з номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами (номінальна вартість всіх звичайних акцій повинна бути однаковою), в акціонерному товаристві (далі - АТ) або з номінальної вартості часток учасників ТОВ.
АТ визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства по відношенню до суспільства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості приналежних їм акцій. АТ може бути відкритим чи закритим, що відображено в статуті товариства та фірмовому найменуванні організації. Суспільство має право розміщувати звичайні, а також привілейовані акції одного або декількох типів. Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% статутного капіталу АТ. Всі акції АТ є іменними.
Статутом товариства повинні бути визначені кількість і номінальна вартість акцій, придбаних акціонерами (розміщені акції), а також можуть бути визначені кількість і номінальна вартість акцій, які суспільство має право розміщувати додатково до розміщених акцій (оголошені акції). Засновники ВАТ вправі після заснування товариства оголосити передплату на акції товариства серед обмеженого (закрита передплата) або необмеженого (відкрита підписка) кола осіб. Згідно зі ст. 7 Закону 208-ФЗ ЗАТ не має права проводити відкриту підписку на випущені їм акції чи іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб. До моменту реєстрації товариства статутний капітал повинен бути сплачений не менш ніж на 50% від загальної суми заявленого статутного капіталу. Частина, що залишилася повинна бути внесена протягом року з моменту реєстрації організації. Відповідно до ст. 34 Закону 208-ФЗ оплату акцій дозволено виробляти грошовими коштами, цінними паперами, майном або майновими правами.
Статтею 15 Федерального закону 14-ФЗ визначено, що внеском у статутний капітал ТОВ можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права, а також інші права, мають грошову оцінку. Грошова оцінка негрошових внесків до статутного капіталу, що вноситься учасниками, затверджується рішенням загальних зборів, приймається всіма учасниками одноголосно. Якщо затверджена учасниками оцінка перевищує 200 МРОТ, то вона повинна бути підтверджена незалежним оцінювачем. У разі внесення до статутного капіталу ТОВ вкладів у вигляді майна учасники товариства і незалежний оцінювач при недостатності майна несуть протягом трьох років субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства в розмірі завищення вартості негрошових внесків.
Припинення діяльністю Товариства відбувається шляхом його добровільної реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням зборів учасників.
Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту його виключення з єдиного реєстру державної реєстрації.
Виплата дивідендів - частини нерозподіленого прибутку, що підлягає розподілу - здійснюється за рішенням зборів акціонерів (учасників).
Розрізняють авансові дивіденди (щоквартальні, піврічні) і остаточні дивіденди (розраховані за підсумками року).
До даної групи розрахунків відносяться операції:
· За вкладами до статутного капіталу організації
· За виплаті доходів та дивідендів засновникам
Суми дивідендів підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

2. Установчі документи
Установчі документи - документи, що визначають індивідуальні особливості статусу конкретної юридичної особи в рамках чинного законодавства.
З точки зору законодавства РФ, а саме ст. 52 Цивільного Кодексу РФ, Статут є установчий документ, тобто документ, на підставі якого діє юридична особа. Статут підприємства - зареєстрований та затверджений у встановленому законом порядку документ, звід положень, правил діяльності юридичної особи, що визначає його структуру, пристрій, види діяльності, відносини з іншими особами і державними органами, права і обов'язки. Статути є у більшості міжнародних організацій в якості основних актів, що визначають завдання, принципи утворення і діяльності даної організації. Статут товариства повинен містити:
· Повне і скорочене фірмове найменування товариства;
· Відомості про місце знаходження товариства;
· Відомості про склад і компетенцію органів товариства, у тому числі про питання, що становлять виняткову компетенцію загальних зборів учасників товариства, про порядок прийняття органами товариства рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів;
· Відомості про розмір статутного капіталу товариства;
· Відомості про розмір і номінальної вартості частки кожного учасника товариства;
· Права та обов'язки учасників товариства;
· Відомості про порядок та наслідки виходу учасника товариства з товариства;
· Відомості про порядок переходу частки (частини частки) у статутному капіталі товариства до іншої особи;
· Відомості про порядок зберігання документів товариства та про порядок надання товариством інформації учасникам товариства та іншим особам;
інші відомості, передбачені цим законом.
Статут затверджується його засновниками (учасниками), на відміну від установчого договору, який засновниками полягає
При цьому для юридичних осіб, створених одним засновником, Статут є єдиним установчим документом.
Як і в будь-якому іншому установчому документі в Статуті повинні визначатися найменування юридичної особи, місце його перебування, порядок управління діяльністю юридичної особи, а також міститися інші відомості, передбачені законом для юридичних осіб відповідного виду
Незважаючи на те, що чинне законодавство РФ не містить прямої роз'яснення поняття «установчого документа» його зміст розкривається ст. 52 Цивільного Кодексу РФ. Так, виходячи з п. 1 ст. 52 можна зробити висновок що установчі документи - це документи на підставі яких діє юридична особа. У залежності від організаційно-правової форми змінюється і склад установчих документів для даних юридичних осіб.
Так, наприклад:
1. До 01.07.09 Установчими документами є установчий договір і статут для:
• товариства з обмеженою відповідальністю;
• товариства з додатковою відповідальністю.
2. Установчим документом є тільки установчий договір для:
• повного товариства;
• об'єднання юридичних осіб.
3. Установчим документом є тільки статут для:
• акціонерного товариства (як закритого, так і відкритого);
• виробничого кооперативу;
• унітарного підприємства;
Установчий договір юридичної особи полягає, а статут затверджується його засновниками (учасниками). Юридична особа, створене одним засновником, діє на підставі статуту, затвердженого цим засновником.
Слід звернути особливу увагу, що юридичну силу установчі документи набувають для третіх осіб лише з момент їх державної реєстрації, або з моменту повідомлення реєструючого органу про внесені в них зміни.
Установчий договір - договір, що укладається між засновниками юридичної особи при його створенні.
В Установчому договорі засновники зобов'язуються створити юридичну особу, визначають порядок спільної діяльності щодо його створення, умови передачі йому свого майна та участі в його діяльності. Договором визначаються також умови і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників (учасників) з його складу.
У силу тлумачення ст. 52 ЦК РФ, Установчі договори за своїм статусом належать до «установчих документів», що побічно підтверджується ст. 70, 83 ЦК РФ, а також прямо вказано у ст. 89, 122 ГК РФ.
У зв'язку з цим відповідно до п. 2 ст. 52 ЦК РФ Установчі договори повинні відповідати наступним вимогам:
«В установчих документів юридичної особи повинні визначатися найменування юридичної особи, місце його перебування, порядок управління діяльністю юридичної особи, а також міститися інші відомості, передбачені законом для юридичних осіб відповідного виду. В установчих документах некомерційних організацій і унітарних підприємств, а у передбачених законом випадках і інших комерційних організацій повинні бути визначені предмет і цілі діяльності юридичної особи. Предмет і певні цілі діяльності комерційної організації можуть бути передбачені установчими документами та у випадках, коли за законом це не є обов'язковим ».
Не слід плутати Установчий договір з:
договором про створення - який укладають акціонери в акціонерних товариствах;
договором про заснування - який, починаючи з 01.07.2009, буде полягати засновниками в ТОВ і замінить собою установчий договір
Установчий договір укладається засновниками, а статут затверджується засновниками (учасниками). Якщо юридична особа створюється одним засновником, воно діє на основі затвердженого цим засновником статуту. Як виняток некомерційні організації у передбачених законом випадках можуть діяти на основі загального положення про організації даного виду (наприклад, середні спеціальні навчальні заклади).
Цивільний Кодекс встановлює єдиний для всіх юридичних осіб набір даних, які необхідно включати до установчих документів і які повинні аналізуватися під час аудиторської перевірки. Ці дані конкретизуються, деталізуються і доповнюються іншими статтями ЦК, а також спеціальними законами, присвяченими окремим видам юридичних осіб.
Незалежно від виду юридичної особи в установчих документах потрібно вказати його найменування і місце його знаходження, а також порядок управління ім. Аудиторська перевірка установчих документів та розрахунків із засновниками викликана необхідністю аналізу предмета і цілей діяльності юридичної особи, яка передбачена законодавством. Наприклад, аудит установчих документів потрібен, якщо засновники (учасники) захочуть обмежити правоздатність юридичної особи або змінити предмет і цілі діяльності організації.
Згідно з п. 2 ст. 52 Цивільного Кодексу РФ в установчих документах юридичної особи в обов'язковому порядку повинні визначатися:
- Найменування юридичної особи;
- Місце знаходження юридичної особи;
- Порядок управління діяльністю юридичної особи;
- А також міститися інші відомості, передбачені законом для юридичних осіб відповідного виду;
- Предмет і цілі діяльності юридичної особи (діє відносно некомерційних організацій і унітарних підприємств, а у передбачених законом випадках і інших комерційних організацій)
Окремо обмовляється, що в саме в установчому договорі засновники:
- Зобов'язуються створити юридичну особу;
- Визначають порядок спільної діяльності по створенню юридичної особи;
- Визначають умови передачі юридичній особі свого майна та участі в його діяльності;
- Визначають умови, і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків;
- Визначають умови і порядок управління діяльністю юридичної особи;
- Визначають умови і порядок виходу засновників (учасників) зі складу юридичної особи.

3. Первинний облік
Ведення бухгалтерського обліку в організації здійснюється бухгалтерією, очолюваної головним бухгалтером. Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і представлення в бухгалтерію документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників організації.
Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться автоматизованим способом з використанням персональних комп'ютерів, за журнально-ордерною формою, шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку, включених до робочого плану рахунків бухгалтерського обліку.
Всі господарські операції оформляються виправдувальними документами в момент здійснення операції, а якщо це не представляється можливим - безпосередньо після її закінчення. Своєчасне і якісне оформлення первинних облікових документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення у бухгалтерському обліку, а також достовірність які у них даних забезпечують особи, які склали і підписали ці документи.
Відображення в бухгалтерському обліку:
· Створення організації, а також заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу здійснюється на підставі установчих документів;
· Надходження внесків від засновників у вигляді грошових коштів, а також виплати доходів засновникам - на підставі прибутково-касового ордера або виписки банку;
· Надходження основних засобів, матеріалів, товарів і ін - на підставі акту прийому-передачі;
· Нарахування доходу засновників не перебувають у штаті - на підставі протоколу зборів засновників;
· Нарахування податку на доходи від участі в організації - на підставі розрахунку.
4. Аналітичний облік
Аналітичний облік ведуть за рахунком 75 «Розрахунки з засновниками» (рахунок активно-пасивний).
Рахунок 75 «Розрахунки з засновниками» призначений для узагальнення інформації про всі види розрахунків із засновниками організації: за вкладами до статутного капіталу організації, по виплаті доходів (дивідендів) і ін
До рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» відкриті субрахунки:
75 / 1 «Розрахунки за внесками до статутного капіталу»,
75 / 2 «Розрахунки по виплаті доходів» і ін
Аналітичний облік по рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» ведеться по кожному засновнику (учаснику), крім обліку розрахунків з акціонерами - власниками акцій на пред'явника в акціонерних товариствах.
Облік розрахунків із засновниками (учасниками) у рамках групи взаємозалежних організацій, про діяльність якої складається зведена бухгалтерська звітність, ведеться на рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» відокремлено.
5. Синтетичний облік
Дебетовий оборот характеризує виникнення заборгованості учасників перед суспільством за вкладами до статутного капіталу. Кредитовий оборот становить суму погашеної кредиторської заборгованості, яка дорівнює вартості вкладів, фактично внесених учасниками.
При журнально-ордерній формі синтетичний облік по цьому рахунку ведеться в журналі-ордері № 8, аналітичний у відомості № 7.
Виплата доходів працівникам організації, що входять до числа його засновників, обліковується на рахунку 70 «Розрахунки з оплати праці». [6, с. 269]
Якщо для виплати доходів учасникам прибутку виявиться недостатньо або вона взагалі буде відсутня, то при наявності зобов'язань, передбачених законодавством або установчими документами, зазначені виплати провадяться за рахунок резервного фонду. При нарахуванні складається проводка:
Д-т рах. 82 «Резервний фонд»
К-т рах. 75 «Розрахунки з засновниками» (субрахунок 2).
Виплата нарахованих сум доходів відбивається проводкою:
Д-т рах. 75 «Розрахунки з засновниками» (субрахунок 2).
К-т рах. 51 «Розрахунковий рахунок» [Додаток D]
При виплаті доходів від участі в організації продукцією (роботами, послугами) цієї організації в бухгалтерському обліку провадяться записи:
Д-т рах. 75 «Розрахунки з засновниками» (субрахунок 2).
К-т рах. 90 «Реалізація»
Нараховані податки на доходи від участі в організації відображаються проводкою (прибутковий податок у розмірі 15%):
Д-т рах. 75 «Розрахунки з засновниками» (субрахунок 2).
К-т рах. 68 «Розрахунки по податках і зборах»
Рахунок 75 «Розрахунки з засновниками»
Рахунок 75 «Розрахунки з засновниками» призначений для узагальнення інформації про всі види розрахунків із засновниками (учасниками) організації (акціонерами акціонерного товариства, учасниками повного товариства, членами кооперативу тощо): по внесках до статутного (складеного) капітал організації, по виплаті доходів (дивідендів) та ін Державні і муніципальні унітарні підприємства застосовують цей рахунок для обліку всіх видів розрахунків з уповноваженими на їх створення державними органами та органами місцевого самоврядування. До рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» можуть бути відкриті субрахунки:
· 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»,
· 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів» і ін
На субрахунку 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал» враховуються розрахунки з засновниками (учасниками) організації за вкладами до його статутного (складеного) капітал.
На дату державної реєстрації АТ за дебетом рахунка 75 в кореспонденції з рахунком 80 «Статутний капітал" відображається сума заборгованості засновників по оплаті акцій (часток).
При створенні акціонерного товариства за дебетом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» в кореспонденції з рахунком 80 «Статутний капітал» приймається на облік сума заборгованості з оплати акцій.
Якщо засновники вносять внесок до статутного капіталу в грошовій формі, то при фактичне надходження сум від засновників у вигляді грошових коштів проводяться записи по кредиту рахунку 75 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів: 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки ».
Якщо засновником є ​​нерезидент і статутний капітал (або його частина) формується в іноземній валюті, то згідно з Переліком дат здійснення окремих операцій в іноземній валюті (ПБУ 3 / 2000) величина статутного капіталу вказаного товариства перераховується в рублі за курсом на дату реєстрації юридичної особи.
У бухгалтерському обліку підприємства робляться такі записи:
Дебет 75-1, Кредит 80 - 370 000 руб. - Відображено заборгованість ЗАТ по внеску в статутний капітал,
Дебет 75-1, Кредит 80 - 127 946 руб. - Відображено заборгованість компанії за внеском до статутного капіталу.
Дебет 51, Кредит 75-1 - 370 000 руб. - Відображено надходження грошових коштів від ЗАТ у рахунок вкладів до статутного капіталу.
Дебет 52, Кредит 75-1 - 129 310 руб. - Відображено надходження грошових коштів від компанії в рахунок внеску до статутного капіталу,
Дебет 75-1, Кредит 83 - 1346 руб. - Відображена додатна курсова різниця у зв'язку зі зниженням курсу рубля по відношенню до долара.
Згідно зі ст. 16 Закону 14-ФЗ кожен засновник повинен повністю внести свій внесок до статутного капіталу товариства протягом терміну, який визначений установчим договором і не може перевищувати одного року з моменту державної реєстрації товариства. При цьому вартість вкладу кожного засновника має бути не менше номінальної вартості його частки.
Аналогічно оплата акцій товариства здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче їх номінальної вартості. Якщо акції організації, створеної у формі АТ, реалізуються за ціною, що перевищує їх номінальну вартість, то сума різниці між продажною і номінальною вартістю відноситься в кредит рахунку 83 «Додатковий капітал».
Приклад. При створенні ВАТ було вирішено, що величина статутного капіталу складе 200 000 руб. Для цього було емітовано 1000 звичайних акцій номінальною вартістю 200 руб. за акцію. Засновники ВАТ оголосили відкриту підписку на акції. Відповідно до рішення про емісію акції розміщуються за ціною 220 руб. за акцію, вартість акцій оплачується грошовими коштами повністю при підписці.
У бухгалтерському обліку ВАТ зроблені такі бухгалтерські записи:
Дебет 75-1, Кредит 80 - 200 000 руб. - Відображено заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу,
Дебет 51, Кредит 75-1 - 220 000 руб. - Надійшли грошові кошти в рахунок оплати емітованих акцій,
Дебет 75-1, Кредит 83 - 20 000 руб. - Відображено суму емісійного доходу.
Якщо засновники вносять внески до статутного капіталу майном, то отримане майно відображається у бухгалтерському обліку бухгалтерським записом за дебетом рахунків 07 «Обладнання до установки», 08 «Вкладення у необоротні активи», 10 «Матеріали», 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей», 41 «Товари» та ін і кредитом рахунка 75. Якщо вартість отриманого майна перевищує номінальну вартість частки в статутному капіталі, то у організації, як і у випадку з продажем акцій вище їх номінальної вартості, виникає емісійний дохід.
Відповідно до п.п. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ при визначенні податкової бази по податку на прибуток не враховуються доходи у вигляді майна, майнових прав чи немайнових прав, що має грошову оцінку, що отримані у вигляді внесків (вкладів) до статутного капіталу (фонду) організації.
Приклад. У рахунок частки в статутному капіталі номіналом 300 000 руб. організація отримала автомобіль, узгоджена оцінка якого склала 350 000 руб. У бухгалтерському обліку зроблені записи:
Дебет 75-1, Кредит 80 - 300 000 руб. - Відображено заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу,
Дебет 08, Кредит 75-1 - 300 000 руб. - Отримано майно в рахунок внеску до статутного капіталу,
Дебет 75-1, Кредит 83 - 50 000 руб. - Відображено емісійний дохід,
Дебет 01, Кредит 08 - 300 000 руб. - Автомобіль введений в експлуатацію.
Унітарні підприємства, засновниками яких є державні або муніципальні органи, відкривають до рахунку 75 субрахунок «Розрахунки по виділеному майну» для обліку розрахунків з державним органом або органом місцевого самоврядування по майну, що передається на баланс на праві господарського відання або оперативного управління (при створенні підприємства, поповненні його оборотних коштів, вилучення майна).
Відповідно до п. 1 ст. 113 ДК РФ майно унітарного підприємства по вкладах не розподіляється. Фактичне надходження на баланс унітарного підприємства майна або грошових коштів від його засновника - державного або муніципального органу - відбивається бухгалтерськими записами за дебетом рахунків 07, 08, 10, 51, 58 «Фінансові вкладення» і кредитом рахунку 75, субрахунок «Розрахунки по виділеному майну» .
Згідно зі ст. 12 Федерального закону від 14.11.02 р. 161-ФЗ «Про державних і муніципальних унітарних підприємствах» розмір статутного фонду державного підприємства повинен складати не менше 5000 МРОТ на дату державної реєстрації державного підприємства. Розмір статутного фонду муніципального підприємства повинен становити не менше 1000 МРОТ на дату державної реєстрації муніципального підприємства.
Статтею 13 Закону 161-ФЗ встановлено порядок формування статутного фонду. Статутний фонд державного або муніципального підприємства повинен бути повністю сформований власником його майна протягом трьох місяців з моменту державної реєстрації такого підприємства. Статутний фонд вважається сформованим з моменту зарахування відповідних грошових сум на відкривається в цих цілях банківський рахунок та (або) передачі в установленому порядку державному або муніципальному підприємству іншого майна, що закріплюється за ним на праві господарського ведення, у повному обсязі.
При фактичне надходження сум внесків засновників у вигляді грошових коштів проводяться записи по кредиту рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» в кореспонденції з рахунками з обліку грошових коштів. Внесок вкладів у вигляді матеріальних та інших цінностей (крім грошових коштів) оформляється записами за кредитом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» в кореспонденції з рахунками 08 «Вкладення у необоротні активи», 10 «Матеріали», 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» і ін
В аналогічному порядку відображаються в бухгалтерському обліку розрахунки за вкладами до статутного (складеного) капітал із засновниками (учасниками) організацій інших організаційно-правових форм. При цьому запис за дебетом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» і кредитом рахунку 80 «Статутний капітал» виробляється на всю величину статутного (складеного) капіталу, оголошену в установчих документах.
У тому випадку, коли акції організації, створеної у формі акціонерного товариства, реалізуються за ціною, що перевищує номінальну вартість їх, виручена сума різниці між продажною і номінальною вартістю відноситься в кредит рахунку 83 «Додатковий капітал».
Унітарні підприємства застосовують субрахунок 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал» для обліку розрахунків з державним органом або органом місцевого самоврядування по майну, що передається на баланс на праві господарського відання або оперативного управління (при створенні підприємства, поповненні його оборотних коштів , вилучення майна). Ці підприємства іменують цей субрахунок «Розрахунки по виділеному майну». Облікові записи по ньому здійснюються в порядку, аналогічному порядку обліку розрахунків по внесках до статутного (складеного) капітал.
На субрахунку 75-2 «Розрахунки по виплаті доходів» враховуються розрахунки з засновниками (учасниками) організації з виплати їм доходів. Нарахування доходів від участі в організації відображається записом за дебетом рахунка 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і кредитом рахунку 75 «Розрахунки з засновниками». При цьому нарахування та виплата доходів працівникам організації, які входять у число його засновників (учасників), обліковується на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
Виплата нарахованих сум доходів відображається за дебетом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів. При виплаті доходів від участі в організації продукцією (роботами, послугами) цієї організації, цінними паперами і т.п. в бухгалтерському обліку провадяться записи за дебетом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» в кореспонденції з рахунками обліку продажу відповідних цінностей.
Суми податку на доходи від участі в організації, що підлягають утриманню в джерела виплати, обліковуються за дебетом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» і кредитом рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів».
Субрахунок 75-2 «Розрахунки по виплаті доходів» застосовується також для відображення розрахунків по розподілу прибутку, збитку та інших результатів за договором простого товариства. Облікові записи за цими операціями виробляються в аналогічному порядку.

Рахунок 80 «Статутний капітал»

Рахунок 80 «Статутний капітал» призначений для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу (складеного капіталу, статутного фонду) організації.
Сальдо за рахунком 80 «Статутний капітал» має відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах організації. Записи по рахунку 80 «Статутний капітал» виробляються при формуванні статутного капіталу, а також у випадках збільшення та зменшення капіталу лише після внесення відповідних змін до установчих документів організації.
Після державної реєстрації організації її статутний капітал в сумі внесків засновників (учасників), передбачених установчими документами, відображається по кредиту рахунку 80 «Статутний капітал» у кореспонденції з рахунком 75 «Розрахунки з засновниками». Фактичне надходження внесків засновників проводиться за кредитом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» в кореспонденції з рахунками з обліку грошових коштів та інших цінностей.
Аналітичний облік по рахунку 80 «Статутний капітал» організується таким чином, щоб забезпечувати формування інформації по засновникам організації, стадіям формування капіталу і видам акцій.
Рахунок 80 також застосовується для узагальнення інформації про стан і рух вкладів у спільне майно за договором простого товариства. У цьому випадку рахунок 80 іменується «Вклади учасників».
Майно, внесене товаришами в просте товариство в рахунок їх вкладів, оприбутковується за дебетом рахунків обліку майна (51 «Розрахункові рахунки», 01 «Основні засоби», 41 «Товари» та ін) і кредиту рахунку 80 «Вклади учасників». При поверненні майна товаришам при припиненні договору простого товариства в бухгалтерському обліку виробляються зворотні записи.
Аналітичний облік по рахунку 80 «Вклади учасників" ведеться за кожним договором простого товариства і кожному учаснику договору.
Рахунок 80 «Статутний капітал» кореспондує з рахунками:
за дебетом
за кредитом
01 Основні засоби
03 Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
04 Нематеріальні активи
07 Устаткування до установки
08 Вкладення у необоротні активи
10 Матеріали
11 Тварини на вирощуванні та відгодівлі
15 Заготівельні і придбання матеріальних цінностей
16 Відхилення у вартості матеріальних цінностей
20 Основне виробництво
21 Напівфабрикати власного виробництва
23 Допоміжні виробництва
29 Обслуговуючі виробництва та господарства
41 Товари
43 Готова продукція
50 Каса
51 Розрахункові рахунки
52 Валютні рахунки
55 Спеціальні рахунки в банках
58 Фінансові вкладення
75 Розрахунки з засновниками
81 Власні акції (частки)
84 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
01 Основні засоби
03 Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
04 Нематеріальні активи
07 Устаткування до установки
08 Вкладення у необоротні активи
10 Матеріали
11 Тварини на вирощуванні та відгодівлі
15 Заготівельні і придбання матеріальних цінностей
16 Відхилення у вартості матеріальних цінностей
20 Основне виробництво
21 Напівфабрикати власного виробництва
23 Допоміжні виробництва
29 Обслуговуючі виробництва та господарства
41 Товари
43 Готова продукція
50 Каса
51 Розрахункові рахунки
52 Валютні рахунки
55 Спеціальні рахунки в банках
58 Фінансові вкладення
75 Розрахунки з засновниками
83 Додатковий капітал
84 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
6. Податковий облік
Порядок оподаткування доходів засновників - фізичних осіб регулюється Інструкцією про порядок обчислення і сплати прибуткового податку з фізичних осіб, затвердженої постановою Міністерства з податків і зборів.
Одержувані фізичними особами доходи у вигляді дивідендів по акціях, а також доходи, одержувані при розподілі прибутку (доходу) юридичної особи, в тому числі у вигляді відсотків на вклади фізичних осіб у статутному фонді (майні) обкладаються податком на доходи за ставкою 15 відсотків за їх виплаті. При цьому податок на доходи утримується джерелом виплати і перераховується до бюджету не пізніше дня, наступного за днем, у якому ці доходи були виплачені. Особливо слід відзначити, що такі доходи до сукупного доходу не включаються та декларуванню не підлягають.
Крім того, слід мати на увазі, що не підлягають оподаткуванню «доходи, отримані від акціонерних товариств та інших організацій акціонерами цих акціонерних товариств або учасниками інших організацій в результаті проведеної відповідно до законодавства переоцінки основних фондів (засобів) у вигляді додатково отриманих ними акцій або інших майнових часток, розподілених між акціонерами чи учасниками організації пропорційно їх частці і видами акцій, або у вигляді різниці між новою і початковою номінальною вартістю акцій або їх майнової частки в статутному фонді ».
Доходи, не підлягають оподаткуванню в розмірі, пропорційному вартості акцій або інших майнових часток у статутному фонді організації, сплачених її учасниками за рахунок доходів, податок з яких було сплачено або які звільнені від оподаткування податком.
Згідно з Інструкцією «обчислення податку з сум доходів фізичних осіб, що утворюються в результаті ліквідації або реорганізації юридичних осіб, а також в результаті зміни частки (паю) фізичної особи, здійснюється за ставкою 15 відсотків при виплаті зазначених доходів.
Зазначені доходи підлягають оподаткуванню в частині їх перевищення над оподаткованими доходами фізичної особи, використаними їм на створення частки (паю) у статутному фонді юридичної особи, за допомогою внесення вкладу, пайового внеску, придбання акцій і так далі.
Виплата доходу не має місце у випадку, якщо частка (внесок, пай) фізичної особи в статутному фонді (майні) реорганізується юридичної особи спрямовується на формування статутного фонду утворюється юридичної особи, засновником (учасником), власником якого є це фізична особа ».

Висновок
Головною метою будь-якого комерційного підприємства є отримання прибутку в розмірі, необхідному для забезпечення нормального функціонування, включаючи інвестування коштів в активи і використання прибутку на цілі споживання. При цьому віддача на вкладений власниками капітал повинна бути не нижче тієї ставки прибутковості, за якою кошти могли б бути розміщені за межами організації. Засновник, надаючи капітал, втрачає можливість отримання доходу від вкладення наявних у нього коштів. Компенсацією повинні стати майбутні доходи.
Не менш важливою для діючого підприємства метою є збереження джерела доходу, тобто власного капіталу. Значимість його для життєздатності та фінансової стійкості підприємства настільки висока, що вона отримала законодавче закріплення в Цивільному кодексі в частині вимог про мінімальну величину статутного капіталу; співвідношенні статутного капіталу і чистих активів; можливості виплати дивідендів в залежності від співвідношення чистих активів і суми статутного і резервного капіталу . Таким чином, очевидно, що статутний капітал грає важливу роль в роботі підприємства.
Важливою умовою хорошої роботи капіталу є оптимальний вибір його розміру, джерел формування; визначення правових, договірних і фінансових обмежень у розпорядженні поточної і нерозподіленим прибутком; виявлення пріоритетності прав власників при ліквідації підприємства.
Реалізація на практиці рекомендацій і пропозицій, спрямованих на вдосконалення системи бухгалтерського обліку статутного капіталу та розрахунків із засновниками, буде сприяти підвищенню достовірності та оперативності інформації, використовуваної в управлінні, підвищення аналітичності та дієвості бухгалтерського обліку, а також посилення його контрольних функцій.
У даній роботі досліджені та описані всі істотні основні принципи обліку, формування та рух капіталу, що мають практичне значення. У цій роботі акумульовані основні відомості, що дозволяють зрозуміти, що таке статутний капітал підприємства, як він формується, змінюється і діє, яка роль розрахунків із засновниками.

Список використаної літератури
1. Ладутько Н.І., П.Є. Борісевскій та ін Бухгалтерський облік / за загальною редакцією Ладутько., - 4-е видання, перероб. І доп. - МН: ТОВ «ФУАінформ», 2004. - 742 с.
2. С.Л. Коротаєв «Статутний капітал і розрахунки з засновниками». Практичний посібник. Мінськ, 2002 р., 111 с.

3 .. Лев Аснін - Бухгалтерський фінансовий облік та економічний аналіз - Видавництво: Фенікс, 2008 р.

4. Хісамудінов В.В., Сулейманова Є.В., Хісамундінов В.В. - Бухгалетрскій і фінансовий облік: Учеб. посібник для вузів - Вид.: ИНФРА-М, ВИДАВНИЧИЙ ДІМ, 2008 р.

5. Астахов Володимир-Бухгалтерський (фінансовий) облік. Підручник - Вид.: Фенікс, 2007 р.
6. Бєлікова Тамара - Бухгалтерський і податковий облік і звітність. Самовчитель - Вид.: Пітер, 2008 р.
7. Стражева Н.С. Стражев А.В - Бухгалтерський облік - Вид.: КНИЖКОВИЙ ДІМ, СУЧАСНА ШКОЛА, 2008 р.
8. Малявкіна Л.І., Литнева Н.А., Федорова Т. В - Бухгалтерський облік - Вид.: ИНФРА-М, ВИДАВНИЧИЙ ДІМ, Форум, 2007 р.
9. Пасько А.І. - Бухгалтерський фінансовий облік - Видавництво: Фінанси і статистика, 2009 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
91.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік статутного капіталу та розрахунків із засновниками
Уч т розр тов із засновниками
Облік та оформлення операцій з формування статутного капіталу Облік
Облік статутного капіталу
Облік статутного капіталу
Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств
Облік та оформлення операцій з формування статутного капіталу Облік операцій по руху основних
Облік грошових коштів і розр тов
Бухгалтерський облік власного капіталу підприємства
© Усі права захищені
написати до нас